Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ"

Transkript

1 Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ květen 2015 Obsah: Ca. Postup při pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč...2 Cb. Přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem...3 Cc. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území...5 Cd. Přezkoumání souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů...5 Ce. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních předpisů, popř. s výsledkem řešení...5 Cf. Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 5 Cg. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona...6 Ch. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst.5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly...6 Ci. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení...6 Cj. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch...14 Ck. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území...14 Cl. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání změny č. 3 územního plánu obce...14 Cm. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stav. zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,...15 Cn. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 Co. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společném jednání podle 51 odst. 1 stavebního zákona...16 Cp. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu podle 53 odst. 2 stavebního zákona...16 Cq. Rozhodnutí o námitkách k návrhu změny č. 3 územního plánu obce a jejich odůvodnění.16 Cr. Vyhodnocení připomínek k návrhu úz. plánu...16 D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (MĚŘ. 1 : 5 000) návrh změny č. 3 ÚPO Běleč je zpracován ve výřezech území obce: D1. Koordinační výkres D2. Výkres širších vztahů (1 : ) D3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1

2 Ca. Postup při pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč Pořizovatelem Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč je v souladu s 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů (stavební zákon) Obecni úřad Běleč, který zajišťuje tuto činnost na základě smlouvy s fyzickou osobou, která splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací činnosti, smlouva s Ing. arch. Danou Pokojovou. Pro cele území obce Běleč platí v současné době Uzemni plán obce (UPO) Běleč vč. jeho změny č. 1 a č. 2. O pořízení změny č. 3 územního planu rozhodlo zastupitelstvo obce Běleč z vlastního podnětu dne , a jmenovalo určeným zastupitelem pro pořízení změny ÚP paní Janu Dvořákovou, místostarostku obce. Návrh zadání změny č. 3 UP byl zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí dne Oznámeni o projednáni a zveřejněni návrhu zadání bylo vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Běleč od do (což naplňuje zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů). V době od do byl návrh zadání zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přistup. Dotčeným organům, Krajskému úřadu Středočeského kraje a sousedním obcím zaslal pořizovatel návrh zadání jednotlivě dopisy ze dne ve lhůtě do Pořizovatel po ukončeni projednáni návrhu zadání změny č. 3 UPO Běleč a po vyhodnoceni uplatněných požadavků, podnětů a připomínek (VYHODNOCENI požadavků dotčených orgánů, připomínek k obsahu návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč je v obsahem dokladové části odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Běleč), v souladu s 47 odst.4 stavebního zákona, a ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání upravil a doplnil. Zadání změny č. 3 územního plánu obce Běleč zastupitelstvo obce schválilo dne Na základě schváleného zadání zpracoval projektant v červenci 2014 návrh změny č. 3 územního plánu obce Běleč. Návrh změny č. 3 územního plánu obce Běleč byl dle 50 odst.2 stavebního zákona dne projednán na Společném jednáni s dotčenými organy, krajským úřadem a se sousedními obcemi. Dále byl návrh změny č. 3 územního plánu obce dle 50 odst.3 stavebního zákona doručen veřejnou vyhláškou. Návrh změny územního planu byl též zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdržená stanoviska a připomínky veřejnosti předal pořizovatel krajskému úřadu, který dne vydal stanovisko dle 50 odst.7 stavebního zákona. Ve stanovisku krajsky úřad konstatoval, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízeni o územním plánu. Po konání voleb do obecního zastupitelstva toto jmenovalo usnesením ZO ze dne určeným zastupitelem pro pořízení změny ÚP paní Janu Dvořákovou, místostarostku obce. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednáni (nebyly řešeny žádné rozpory) návrhu změny územního planu dle 50 stavebního zákona a zajistil upraveni návrhu. Upravený návrh pro veřejné projednáni ( 52 stavebního zákona) předal projektant obci v lednu Tento návrh je předkládán do řízeni o územním plánu. Veřejné projednání návrhu změny územního plánu obce proběhlo dne 3. března 2015 v 15,00 hod na Obecním úřadu v Bělči. Obecní úřad Běleč zajistil možnost seznámit se s návrhem změny územního plánu. Návrh územního plánu byl doručen veřejnou vyhláškou v souladu s 52 odst.1 stav. zákona a v souladu s 25 správního řádu byl vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu obce Běleč ( 25 odst.3 správ. řádu). Vzhledem k rozsahu návrhu změny úz. plánu nebylo účelné vyvěsit na úřední desce celý obsah návrhu ( vyvěšeno pouze jako oznámení), a proto byly kompletní požadované doklady vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu obce Běleč umožňující dálkový přístup. Výklad provedla projektantka ing.arch. Dana Pokojová v souladu s požadavkem 22 odst. 4 stavebního zákona. Prezenční listina účastníků jednání je součástí správního spisu. Veřejného projednání se nezúčastnil zástupce žádného z dotčených orgánů. O průběhu veřejného jednání provedl pořizovatel záznam, 2

3 který je rovněž založen ve správním spisu. V rámci řízení o vydání změny č..3 územního plánu nebyly podání námitky a připomínky. Následně byl návrh změn územního plánu předložen pořizovatelem Zastupitelstvu obce Běleč k vydání. Pořizovatel zajistí uložení dokumentace v souladu s 165 stav. zákona. Úplné znění ( textová a grafická část) změn územního plánu bude po jeho vydání uloženo na: Obecním úřadu Běleč Magistrátu města Kladno, Odbor výstavby Magistrátu města Kladno, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města Krajském úřadu Středočeského kraje Cb. Přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1/ Na území obce Běleč není vymezen žádný záměr, rozvojová oblast nebo osa podle nadřazené územně plánovací dokumentace aktualizace Politiky územního rozvoje ČR Řešené území se dle PÚR nachází v Metropolitní rozvojové oblasti Praha OB1, důvodem vymezení jedná o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit. Zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem Prahy - dále SOKP (Pražský okruh), připojení na tranzitní železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy vč. letecké a vytvoření efektivního systému integrované veřejné dopravy. úkoly pro územní plánování: pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury. koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejm. koncepční rozvoj. Z dokumentu nevyplývají žádné konkrétní úkoly z hlediska úz. plánování pro území obce Běleč. Území nepatří do zájmového koridoru rozvojových os, není ani specifickou oblastí podle terminologie PÚR. 2/ V souladu s 36 odst.5) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly respektovány vydané Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Nadřazená územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje (ZUR) Středočeského kraje je přímým nadřazeným územně plánovacím dokumentem pro obec. Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne rozhodlo usnesením č. 4-20/2011/ZK o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK). ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne a nabyly účinnosti dne Ve smyslu 43 zákona 183/2006 Sb. byla změna č. 3 ÚPO Běleč zpracována v souvislostech se schválenou nadřazenou územně plánovací dokumentací Středočeského kraje, tedy v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Změna č. 3 bude respektovat tuto dokumentaci v rozsahu 187 odst. (7) stavebního zákona. Po posouzení této dokumentace nejsou na území obce Běleč navrženy žádné veřejně prospěšné stavby a opatření, ani plochy a koridory nadmístního významu, které by bylo nutné respektovat ve změně č. 3 ÚPO. Z dokumentace ZÚR SK je třeba respektovat a vymezit ve správním území obce Běleč tyto prvky ÚSES: regionální biocentrum RC 1416 Dřevíč I. - na jižním okraji obce regionální biocentrum RK 1109 Jivno - na západním okraji obce regionální biokoridor RK 1109 Jivno - K55 3

4 regionální biokoridor RK 1114 Prameniště Výmoly - Jivno na západním okraji obce, Žádný z těchto prvků úses nezasahuje do plochy změny nebo do její blízkosti. Na území obce je vymezená jediná veřejně prospěšná stavba (VPS) ze ZUR SK, a to V03 - koridor pro umístění stavby V03 - vodárenská soustava Zbečno - Roztoky, na severozápadě obce, mimo řešené území. Vyhodnocení ochrany hodnot stanovených udržitelného rozvoje území změnou č. 3 Územního plánu obce Běleč jsou zachovány hodnoty: a) zachování a obnova rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; b) ochrana pozitivních znaků krajinného rázu; priorit územního plánování kraje pro zajištění c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel; Řešenou územní dokumentací obce Běleč je zachována ochrana přírodních hodnot kraje: NPR Vůznice CHKO Křivoklátsko, plocha změny se nachází ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko; přípustné využití ploch je regulováno v souladu s ochranou přírody a krajiny a v souladu s ochranou přírodních hodnot v území. Natura Křivoklátsko, nachází se v jihozápadní části obce, mimo území řešené změnou č. 3 ÚPO; Evropsky významná lokalita - Lánská obora v západní části obce, mimo území řešené změnou č. 3 ÚPO; Evropsky významná lokalita - Vůznice v jižní části obce, mimo území řešené změnou č. 3 ÚPO; biosférická rezervace UNESCO - Křivoklátsko - celé území obce Běleč se nachází v rez. UNESCO; Při řešení změn ve využití území jsou minimalizovány vlivy na území přírodních hodnot. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a posuzované z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA). součásti dokumentace změny č. 3 ÚPO Běleč není vyhodnocení vlivu na životní prostředí. ve změně č. 3 ÚPO Běleč není předmětem návrhu řešení střetů dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability; Změna ÚPO je vymezena v nezastavěném území, předmětem změn je vodohospodářská úprava plochy v blízkosti vodního toku Vůznice a vytvoření retenční přírodní nádrže, přírodního rybníka s hrází. Vlastním řešením nedojde k odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena,mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky). Ve změně ÚPO Běleč je zachována ochrana kulturních hodnot: při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chráněných území a objektů respektovat kulturně historické hodnoty (tj. především hodnoty urbanistické a architektonické) a zvažovat možné střety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu; Ve vazbě na koordinaci s územními plány sousedních obcí navržené změny nepředstavují změnu v koordinaci návazností se sousedními obcemi, kterými jsou Bratronice (ORP Kladno), Lhota (ORP Kladno), Zbečno (ORP Rakovník), Sýkořice (ORP Rakovník) a Nižbor (ORP Beroun). 4

5 Cc. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Při řešení změny ÚPO nedošlo k narušení stabilizovaného a vyváženého vztahu územních podmínek pro zachování příznivého životního prostředí, soudržnosti společenství obyvatel a hospodářského pilíře. Při řešení územního plánu projektant vycházel ze zachování architektonických a urbanistických hodnot v území vč. ochrany nezastavěného území. Jedná se o stabilizaci těchto hodnot: civilizační a kulturně historické o architektonické: zřícenina hradu Jinčov, kostel sv. Mikuláše, sousoší sv. Jana Nepomuckého, smírčí kámen, pomník obětem války, dřevěná zvonice na návsi, arch. cenná stavba usedlost č.p. 19 o urbanistické: stávající centrum obce, o veřejná infrastruktura: inženýrská infrastruktura v obci vodovod(část), kanalizace, plyn, částečná rekonstrukce komunikací po dokončení kanalizace, obcí procházejí silnice II. a III. třídy Ochrana nezastavěného území byla při návrhu územního plánu respektována, plocha navrženého rybníka a okolní přírodě blízké zeleně je vymezena v nezastavěném území. Cd. Přezkoumání souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškami 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ce. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních předpisů, popř. s výsledkem řešení V řešení změny územního plánu byly respektovány požadavky civilní ochrany uplatněné při projednání zadání změny ÚPO. Další vyhodnocení požadavků bude příp. doplněno po projednání návrhu. Cf. Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Na základě výsledků projednaného zadání není zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vč. vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje dle 10i zákona č. 100/2001 Sb. uplatnil stanovisko k návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč: Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle 20 písm. b) a 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, na základě 10 i odst. 3 zákona, předloženého návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚPO Běleč na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že plocha se nachází na CHKO Křivoklátsko je dotčeným orgánem také Správa CHKO. Správa CHKO Křivoklátsko dle ustanovení 78, odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů a změn v souladu s 2 odst. 2 písm. g) zákona vydala stanovisko:. Na základě výše uvedených skutečností (uvedeno ve vyhodnocení zadání) dle Správy CHKO Křivoklátsko, v případě realizace záměru Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč, a to i 5

6 samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, lze podle 45i, odst. 1 zákona vyloučit významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL ležících na území CHKO Křivoklátsko nebo Ptačí oblasti Křivoklátsko. Správa CHKO Křivoklátsko dle ustanovení 78, odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů a změn v souladu s 2 odst. 2 písm. g) zákona vydala stanovisko:... a Správa CHKO Křivoklátsko s předloženým návrhem zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč souhlasí. Cg. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo v rámci zpracování změny č. 3 územního plánu obce požadováno a zpracováno. Stanovisko podle 50 odst.5 stav. zákon nebylo tedy vydáno. Ch. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst.5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo v rámci zpracování změny č.3 územního plánu obce požadováno a zpracováno. Stanovisko podle 50 odst.5 stav. zákon nebylo tedy vydáno. Ci. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a. podmínky vyplývající z kulturních, architektonických a přírodních hodnot: Navržená změna a její plochy nenarušují stávající hodnoty architektonické a kulturní, předmětná stavba bude vodním dílem se zapojením přírodních struktur do daného území. Proto nebude negativně ovlivňovat hodnoty kulturně historické a architektonické. K hodnotám přírodním řešeného území obce Běleč patří krajinný ráz a nenarušený přírodní charakter krajiny, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Vymezená plocha pro vodní prvek s navrženou okolní plochou smíšeného nezastavěného území, bude tvořit hodnotný přírodní útvar v krajině, jednak z důvodu retenční funkce, jednak vytvořením přírodní vodní plochy s mokřady a výsadbou zeleně. Změnou nebude narušena vysoká kvalita životního prostředí v obci ; nebude narušen zachovaný krajinný ráz území. b. podmínky vyplývající z územně analytických podkladů: Nicméně ze závěrů aktualizovaných územně analytických podkladů Kladna z r a rozboru udržitelného rozvoje vyplývá pro obec Běleč příznivé hodnocení zejména vlivem kvalitního hodnocení přírodního a sociálního pilíře. Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek, které vychází ze SWOT analýzy obce, vyplývá tento závěr a požadavek pro ÚP: pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + území intenzívně zemědělsky využívané, jedinečnost v konfiguraci terénu a vysoká hodnota okolní krajiny vysoký podíl lesních ploch ekonomický - Absence ekonomického zázemí, dobrá technická infrastruktura,, dostatečná občanská vybavenost, obec leží mimo hlavní silniční trasy. V územním plánu prověřit nové plochy pro komerční využití ve vztahu rekreačně turistickému účelu. Cyklotrasy, penziony, ubytovny, restaurace, nové sportovně turistické aktivity (využití brownfieldů). sociální + stabilizace i mírný nárůst obyvatel relativně prosperující obce, i přes 6

7 vysokou vyjížďku obyvatel za prací mimo obec. vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 2b obec s nízkou ekonomickou základnou, s odpovídající občanskou vybaveností, využívající výhod nadstandardních podmínek pro kvalitu bydlení určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy: urbanistické - brownfield, bývalé plochy zem. Výroby J,Z toto území se nachází mimo plochu změny č. 3. dopravní - 0 hygienické -0 přírodního charakteru:. Absence návaznosti na ÚSES v k.ú. Bratronice návaznost ÚSES bude řešena v novém územním plánu, jedná se o koncepční řešení a propojení ÚSES se nachází mimo plochu řešenou změnou č. 3. vzájemné střety záměrů na provedení změn, místního významu - 0 nadmístního významu úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Středočeského kraje vymezit VPS V03 : Vodárenská soustava Zbečno Roztoky tento koridor pro VPS se nachází v severozápadní části obce, nevede přes řešené území změny č. 3. zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Středočeského kraje vymezení ÚSES v návaznosti na sousedící katastry obcí koridory pro ÚSES regionální úrovně se nacházejí mimo území řešené změny, zachovat urbanistickou hodnotu v místě: zachovat architektonické hodnoty: zřícenina hradu Jinčov kostel sv., Mikuláše sousoší sv. Jana Nepomuckého smírčí kámen, pomník obětem války dřevěná zvonice na návsi využít plochy brownfield s novým funkčním využitím: Plocha bývalého zem. areálu a zámečku. Arch. i urb. hodnoty nebudou změnou č. 3 dotčeny, plocha brownfield leží mimo plochu změny, a to na jihozápadním okraji zastavěného území obce. toto území se nachází mimo plochu změny č. 3. c. Urbanistická koncepce rozvoje obce Řešení urbanistické koncepce vč. zdůvodnění řešení zastavitelných ploch Předmětem dokumentace vyplývající ze schváleného zadání byla tato změna: vymezená plocha změny: Dotčené Rozloha pozemky KN v ha (pozemky ZE - PK) v k.ú. Stávající využití z platného ÚPO Navržené využití plochy Kód plochy 7

8 Běleč pozemky ZE p.č. 154/13 (část pozemku KN č. 153) a ZE 154/16 (část pozemku č. KN 154/1) 0,4113 Orná půda, Zastavitelná plocha: veřejná a krajinná zeleň 1,1050 Vodní plochy a toky, Přírodní vodní nádrž, rybník s hrází, technická stavba do 25 m2 Nezastavitelná plocha: Plochy smíšené nezastavěného území, Zeleň přírodního charakteru, mokřad celkem 1, 5163 odůvodnění: V souladu se schváleným zadáním změny č. 3 ÚPO Běleč dochází ke změně využití na části pozemků p.č. KN 153 a 154/1 k.ú. Běleč z orné půdy na umístění vodní plochy a doprovodné plochy pro zeleň. Důvodem návrhu vodní plochy v daném území je záměr zvyšovat retenční kapacitu v krajině, výsadba mimolesní zeleně (remízky, vtroušené skupiny, mokřady), podpora tvorby krajiny, zvýšení podílu trvalého travního porostu. Nově vymezená vodní plocha byla zařazena do zastavitelných ploch z důvodu výkladu Min. pro místní rozvoj ohledně zařazení staveb vodních děl do zastavěného území, tedy i do zastavitelné plochy. Podle 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, jsou vodní díla stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejm.: - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, - stavby vodovodních řadů, atd. a zároveň v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb. k zákonu č. 265/1992 Sb., a dle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ŠR, se v katastru jako parcela eviduje plocha zastavěná vodním dílem. A dále Vodní dílo může být evidováno pouze na parcele s druhem pozemku zastavěná ploch a nádvoří. Proto do zastavěného území je nutné zahrnout pozemky evidované jako zastavěná plocha, na níž je umístěna stavba vodního díla. Proto je tedy v návrhu změny územního plánu vodních plocha vymezena jako plocha zastavitelná, protože i hráz rybníka s přepadem je potom zastavěná plocha, tedy v genezi výstavby nyní je vymezená jako zastavitelná plocha. WN NSN Celková urbanistická koncepce územního plánu Běleč zůstává nezměněna; při řešení plošné a prostorové regulace byly vymezeny nové regulativy Ploch s rozdílným způsobem využití, a to z důvodu, že vodní plochy nebyly regulovány vůbec a pro plochu zelně se plochy zelně ve stávajícím územním plánu jevily jako nevhodné. V ÚPO Běleč jsou vymezeny plochy zeleně: zahrady, zemědělský půdní fond, plochy veřejné zeleně, ostatní zeleň, solitérní a skupinová zeleň a sady, louky, pastviny biocentru lokální, biocentrum regionální, biokoridor lokální a biokoridor regionální. Změna územního plánu vymezuje: - důsledné členění ploch na zastavěné a nezastavěné území, zastavitelnou plochu pro stavbu vodního díla. - členění územního plánu na část výrokovou (závaznou) a část odůvodnění. Nově vymezuje dvě plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozd. úprav, jsou stanoveny pro potřeby specifikace urbanistické koncepce v území tyto plochy s rozdílným způsobem využití. 8

9 Názvosloví použito podle platného územního plánu obce Běleč; podle platné vyhlášky č.501/2006 Sb., v platném znění se jedná o plochy vodní vodohospodářské. Pro regulaci navržených ploch jsou použity tyto regulativy: jako zastavitelná plocha Vodní plochy a toky / s indexem WN/ Hlavní využití: vodní plochy a toky. Přípustné využití: zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem; zajištění retenční schopnosti krajiny a udržení jejího vodního režimu, retenční nádrže, požární nádrže (rybníky); technická stavba do 25 m2; protipovodňová opatření; rekreační využití. Nepřípustné využití: jakékoliv jiné využití. Podmínky prostorového uspořádání: pro ochranu ÚSES platí ustanovení zvláštních předpisů; veškeré zásahy do prvků územního systému ekologické stability, včetně jejich ochranných pásem musí být projednány s orgánem ochrany přírody; nezastavitelná plocha, resp. plocha v nezastavěném území Plochy smíšené nezastavěného území / s indexem NSN/ Hlavní využití: Vymezení s ohledem na charakter a ochranu nezastavěného území, ve kterém není účelné členění na plochy lesní, zemědělské, plochy vodní apod. Přípustné využití: pozemky určené k plnění funkcí lesa; pozemky zemědělského půdního fondu; pozemky vodních ploch a toků; pozemky pro územní systém ekologické stability; pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů; pozemky související dopravní a technické infrastruktury; Nepřípustné využití: jakékoliv jiné využití. Podmínky prostorového uspořádání: pro ochranu ÚSES platí ustanovení zvláštních předpisů; veškeré zásahy do prvků územního systému ekologické stability, včetně jejich ochranných pásem musí být projednány s orgánem ochrany přírody; Řešení změny je vymezeno v grafické části, zejm. v hlavním výkrese B2. a v koordinačním výkrese D1., kde je vymezeno navržené řešení jednotlivých změn. Koncepce systému sídelní zeleně 9

10 Změnou platného územní plán je vymezena na dosud obhospodařované zemědělské půdě nová plocha zeleně i s novou regulací - plocha smíšená nezastavěného území - v souladu s využitím zařazení ploch nezastavěného území podle vyhlášky č. 501/2006 v platném znění. Důvodem pro vymezení nové plochy zeleně v okolí nově vymezené vodní plochy zvyšování retenční kapacity území výsadbou mimolesní zeleně (remízky, vtroušené skupiny, mokřady), zvyšování podílu trvalého trávního porostu a tím v konečném důsledku stabilizovat přírodní poměry v krajině. Stávající sytém sídelní zeleně nebude řešenou změnou měněn, nebude do něj zasahováno. Prvky zeleně jako územní systém ekologické stability, plochy lesů, plochy zahrad, luk pastvin, plochy veřejné a krajinné zeleně zůstávající stabilizované. d. koncepce veřejné infrastruktury: Koncepce dopravní infrastruktury Základní kostra a koncepce dopravní infrastruktury zůstává beze změny; obcí prochází ve směru východ - západ silnice II. třídy II/201, kterou protíná v centru obce silnice III. třídy III/2019. Lokalita změny vodní plocha je přístupná po stávající účelové komunikaci vedoucí z okraje zastavěného území obce dále na sever, kde má charakter zemědělské účelové cesty. Koncepce technické infrastruktury Koncepce technické infrastruktury nebude změnami dotčena; napojení nové vodní plochy na stávající technickou infrastrukturu obce se nepřepokládá. Vodní hospodářství - Vodní plochy a toky Obcí protéká potok Vůznice s dvěma pravobřežními drobnými přítoky a jedním levobřežním v jižní části obce. Tok Vůznice pokračuje jižním směrem do NPR Vůznice a na konci svého toku se vlévá na území obce Nižbor do řeky Berounky. Na toku Vůznice v obci Běleč není vyhlášeno záplavové území ani aktivní zóna záplavového území. Ostatní stávající veřejná infrastruktura, tzn. občanská vybavenost, veřejná prostranství nebude změnami dotčena. e. Limity využití území Mezi uvedenými limity jsou dokumentovány pouze ty prvky, které se týkají území změny č. 3 ÚPO Běleč a jejího okolí. Ochranná pásma a chráněná území, jsou vymezena obecně platnými předpisy, jejich rozsah je vyznačen ve výkrese D.1. koordinační výkres. limit území vyjádření limitu, ochranná pásma ochrana památek nemovitá národní kulturní památka, vč. nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 ochranného pásma nemovitá kulturní památka, popřípadě nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 soubor, včetně ochranného pásma ochrana přírody a krajiny územní systém ekologické stability nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 přírodní park nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 Evropsky významná lokalita Lánská obora (severní okraj obce) Vůznice (jižní okraj obce) nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 10

11 limit území ptačí oblast chránění krajinná oblast lesy hospodářské vzdálenost 50 m od okraje lesa investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti vyjádření limitu, ochranná pásma Křivoklátsko ( ve vzd. 2 km od řešené plochy) nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 CHKO Křivoklátsko, III. zóna, částečně i IV. zóna významný krajinný prvek ze zákona OP vymezeno zákonným předpisem část plochy změny se nachází na ploše meliorací ochrana podzemních a povrchových vod ochranné pásmo vodního zdroje nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 vodní útvar povrchových, podzemních vod pozemní vody nejsou na území obce dle dostupných podkladů (ÚAP) dokumentovány OP vodních toků, které nejsou dopravní cestou, nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry. vodní toky a plochy Na toku Vůznice je vymezena nová vodní plocha, která je předmětem změny č.3 ÚPO. Limit 6 m manipulačního pásma potoka Vůznice je vymezen v grafické části této změny. na území obce Běleč není vyhlášeno žádné záplavové území ani aktivní zóna toku Vůznice. záplavové území aktivní zóna záplavového území technická infrastruktura - zásobování vodou vodovodní síť včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 - odvádění a čištění odpadních vod technologický objekt odvádění a čištění odp. vod včetně ochranného pásma síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma - zásobování elektrickou energií elektrická stanice včetně ochranného pásma nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma - zásobování plynem technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma - elektronické komunikace elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma komunikační vedení včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 Elektrické stanice: nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 Zařízení OP m od krajních vodičů nadzemní vedení: a) u napětí nad 1 kv 7 m 10 m do 35 kv včetně / 22 kv/ podzemní (kabelové) vedení: nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 11

12 limit území vyjádření limitu, ochranná pásma doprava - pozemní komunikace rychlostní silnice včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 silnice I.třídy včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 silnice II.třídy včetně ochranného pásma 15 m od osy vozovky silnice je vedena jižně od řešené plochy místní a účelové komunikace stávající účelová komunikace je obslužnou komunikací k řešené ploše - letecká doprava letiště včetně ochranných pásem (letiště Ruzyně, letiště Kladno na území obce Velká Dobrá) nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 ochranné pásmo hřbitova, krematoria nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 f. Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území Ochrana přírody a krajiny V území je velké zastoupení lesů, jedná se o krajinu s minimálním narušením přírodních struktur. Na území obce je relativně vyvážený poměr zemědělské půdy a lesních ploch. Do katastru obce zasahuje oblast Lánské obory a NPR Vůznice se speciálním režimem lesního hospodaření - lesy ochranné a zvláštního určení; menší procento lesů hospodářských. Velkoplošné zvláště chráněné území Chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, zóna I. až. IV. zóna CHKO na území obce. Maloplošné zvláště chráněné území Národní přírodní rezervace Vůznice, na jihu obce: kód název NPR rozsah v ha. k. ú. 851 Vůznice 231,22 mj. Běleč Evropsky významná lokalita - Natura 2000 Na území obce je vyhlášena Evropsky významná lokalita (EVL) s ochranným pásmem 50 m od hranice: kód název EVL rozsah v ha. k. ú. CZ Vůznice 397,23 mj. Běleč Ptačí oblast kód název k. ú. CZ Křivoklátsko mj.běleč Biosférická rezervace kód název k. ú. 24 Křivoklátsko mj.běleč Mezinárodně významné části přírody - Rada Evropy -EECONET - území: kód název typ území 6 Křivoklátsko jádrové území 12

13 Památné stromy Lípa v Bělči - severně od návsi Lípy u hřbitova v Bělči - u potoka Vůznice Ochrana památek Na území obce Běleč jsou nemovité kulturní památky dle údajů Národního památkového ústavu: číslo památka lokalizace 21519/2-448 Hrad Jinčov, zřícenina Na jihu obce, nad tokem Vůznice, poz.č. 417/ /2-446 Kostel sv. Mikuláše Na návsi, poz. č. st. 23, st. 24, ppč /2-447 Sousoší sv. Jana Nepomuckého SZ část návsi, u potoka, ppč. 419/ /2-449 Smírčí kámen Na křižovatce silnic Běleč-Zbečno, za domem čp. 19, poz.č. 396/ / Zaniklá ves, archeologické stopy Třešňovka, parcely č. 58, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 417/1, 417/ / Venkovská usedlost g. Koncepce návrhu ÚSES Č.pop. 19; poz.st.č. 6/1 - obytná budova I., obytná budova II., chlévy se špýcharem, kolna. Poz.st.č. 6/3 - stodola; poz.pč nebude změnou dotčena. N a území obce jsou tyto prvky územního systému ekologické stability: regionální biocentrum RC 1416 Dřevíč I. - na jižním okraji obce regionální biocentrum RK 1109 Jivno - na západním okraji obce regionální biokoridor RK 1109 Jivno - K55 regionální biokoridor RK 1114 Prameniště Výmoly - Jivno na západním okraji obce, lokální biokoridor "V Lubech - Stošavka"(zdroj ÚPO) - na SV do obce Bratronice, (zdroj platný ÚPO) dále pokračuje od severu k jihu lokální biokoridor "V Lubech - Stošavka"(zdroj ÚPO) lokální biocentrum "Na Lubech"(zdroj ÚPO) lokální biokoridor "V Lubech - Pod Panským vrškem"(zdroj ÚPO) lokální biocentrum " Pod Panským vrškem "(zdroj ÚPO) lokální biokoridor " Pod Panským vrškem - Dřevíč I."(zdroj ÚPO) lokální biokoridor "Pod Panským vrškem - Na Koutech"(zdroj ÚPO) - na východ do obce Bratronice; další linie lokálního ÚSES od severu k jihozápadu: lokální biokoridor "Pod Krchůvkem - Žilinský vrch" lokální biocentrum "Pod Krchůvkem" lokální biokoridor "V hrozném - Pod Krchůvkem" lokální biocentrum "V Hrozném" lokální biokoridor "Úvozina - V hrozném" lokální biocentrum "Na Zbečkách" - návaznost na západním okraji obce na RBC a RBK. Plocha změny nezasahuje do vymezených prvků ÚSES. h. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění Na území obce se nevyskytuje žádné CHLÚ, dobývací prostor ani výhradní ložisko. V řešeném území nejsou evidovány sesuvy ani jiné svahové deformace. 13

14 i. Koncepce řešení požadavků civilní ochrany Celková koncepce řešení požadavků požární a civilní ochrany dle platného územního plánu není změnou č. 3 měněna. Změny platné územně plánovací dokumentace nebudou mít vliv na již zpracované požadavky civilní ochrany. j. Koncepce ochrany životního prostředí Koncepce ochrany životního prostředí není vlivem vymezení změny č. 3 ÚPO měněna. posouzeny byly tyto kategorie - ovzduší, povrchové a podzemní vody, hluk, nakládání s odpady. Cj. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení zastavitelných není při změně č. 3 řešeno z důvodu, že jediná zastavitelná plocha je plocha vodní a to z důvodu umístění stavby hráze rybníka, popř. doplňkových zařízení k hlavní funkci plochy. Ck. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Řešené plochy změny č. 3 nenarušují stávající koordinaci se sousedními obcemi; plocha se nachází v blízkosti centra obce, ve značné vzdálenosti od vazeb na okolní obce. Cl. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání změny č. 3 územního plánu obce Návrh změny územního plánu byl zpracován v souladu se Zadáním a splňoval jeho požadavky. Ze splněných požadavků rekapitulujeme zejména následující: (dle kap. a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce): - respektuje planý ÚPO včetně změn č. 1 a 2, vychází z ÚAP, respektuje hodnoty přírodní, kulturní historické, urbanistické a civilizační. (dle kap. 1) požadavky na urbanistickou koncepci): - Změna č. 3 územního plánu byla provedena na základě konkrétního požadavku na změnu využití území z orné půdy na vodní plochu rybníka a zeleň přírodního charakteru. (dle kap. 2) požadavky na řešení veřejné infrastruktury) - dopravní infrastruktura, ostatní veřejná infrastruktura zůstává beze změny+ v oblasti tech. infrastr. Je řešena nová vodní plocha s přírodní funkcí, která bude plnit také funkci přírodní retenční nádrže pro zadržování vod z okolních polí. (dle kap. 3) požadavky na koncepci uspořádání krajiny) - stabilizovaný ÚSES v platném ÚPO nebyl dotčen řešenou změnou; ÚP nestanovuje podmínky dle 18 stavebního zákona; navržená změna zachovává krajinu, umožňuje na ploše orné půdy doplnění ploch zeleně. (dle kap. b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit ): - nevymezuje žádné plochy a koridory územních rezerv. (dle kap. c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo): - řešení územního plánu nevymezuje žádné VPD, VPO pro vyvlastnění nebo předkupní právo. (dle kap. d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci ): 14

15 - nevymezuje žádné plochy pro regulační plán, územní studii nebo dohodu o parcelaci. (dle kap. e) případný požadavek na zpracování variant řešení): - varianty řešení změny ÚP nejsou vymezeny. (dle kap. f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení): - návrh změny územního plánu byl zpracován v digitální podobě, formálně navazuje na platný územní plán obce, řešení se týká jen vymezené plochy, zpracování je v souladu s platnou legislativou - návrh změny územního plánu obsahuje textovou a grafickou část dle požadavků zadání; zpracování právního stavu po změnách nebude zpracováno z důvodu zahájení prací na novém územním plánu. (dle kap. h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území). - na základě schváleného zadání:bez požadavků na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a následně na udržitelný rozvoj; bez bude doplněno po projednání zadání. Shora uvedené body zahrnují: (dle bodu 1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje) - Obec Běleč není situovaná v Rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, jako některé obce v zázemí města Kladna. (dle bodu 2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem): - Všechny prvky územních systémů ekologické stability dle ZUR (2 x RBK a 2 x RBC) jsou situovány mimo řešené území změny č. 3 územního plánu Běleč. jedná se o vedení ÚSES v západní a jižní části obce. - Konkrétní vedení VPS V03 - vodovod podle ZUR SK - je vymezeno na západním okraji obce. (dle bodu 3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů): - při řešení změny ÚP se vycházelo z ÚAP a z rozboru udržitelného rozvoje ORP Kladna. vymezení vodní plůochy se zelení odpovídá přírodnímu pilíři s požadavkem : Zvyšování retenční kapacity území výsadbou mimolesní zeleně (remízky, vtroušené skupiny),realizací prvků ÚSES, zvyšování podílu trvalého trávního porostu. plocha se nachází ve III. zóně CHKO Křivoklátsko a realizace této změny odpovídá charakteru krajiny CHKO. (dle bodu 4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností.): - požadavek DO k řešení civilní obrany byl zapracován do textové části změny územního plánu. - dle stanoviska CHKO Křivoklátsko:, v případě realizace záměru Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč, a to i samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, lze podle 45i, odst. 1 zákona vyloučit významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL ležících na území CHKO Křivoklátsko nebo Ptačí oblasti Křivoklátsko. Cm. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stav. zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, Změna č. 3 Územního plánu Bělče nevymezuje ve svém řešení takové záležitosti, které by měly charakter nadmístního významu a nebyly zahrnuty do řešení zásad územního rozvoje. Cn. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Změna č. 3 ÚPO Běleč vymezuje jednu lokalitu se změnou funkčního využití, vzhledem k umístění leží v nezastavěném území. V této lokalitě změny je pouze část navržena pro vynětí ze ZPF jako plocha zastavitelná, a to cca 1/3 z celkové plochy změny. Podrobněji v tabulce níže. 15

16 Vyhodnocení důsledků návrhu řešení na zemědělský půdní fond bylo zpracováno v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhlášky č. 13/1994 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, resp. přílohy č. 3 k vyhl. Č. 13/1994 Sb. Vyhodnocení důsledků územního plánu na zemědělský půdní fond: NOVÁ ZASTAVITELNÁ PLOCHA : k. ú. Běleč označení zábor lokality BPEJ třída ochr. plocha (ha) celkem (ha) funkční využití lokality Z II. 0,3400 0,3700 vodní plochy a toky II. 0,0300 celkem 0,3700 0,3700 vodní plochy a toky celkové vyhodnocení záborů ZPF: - zábory ZPF celkově 0,3700 ha Co. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společném jednání podle 51 odst. 1 stavebního zákona Po společném jednání nedošlo k žádným obsahovým úpravám dokumentace ve smyslu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů podaných ke společnému jednání. Dotčené orgány nevznesly připomínky k návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč; Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, pověřená výkonem státní správy ve věcech ochrany přírody dle příslušných právních předpisů, ve svém stanovisku uvedla: vymezení řešených ploch na území CHKO Křivoklátsko a stanovení podmínek pro jejich využití respektuje stanovisko Správy CHKO Křivoklátsko čj a/KV/2013 a čj b/KV/2013 ze dne Řešení předloženého návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč, nemá nepříznivý dopad na zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO Křivoklátsko. Cp. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu podle 53 odst. 2 stavebního zákona Po veřejném projednání nebyla uplatněna stanoviska dotčených orgánů které by vyžadovaly úpravu dokumentace změny územního plánu, a proto není uvedeno vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu změny č. 3 územního plánu obce. Cq. Rozhodnutí o námitkách k návrhu změny č. 3 územního plánu obce a jejich odůvodnění. K návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč nebyly podány žádné námitky. Cr. Vyhodnocení připomínek k návrhu úz. plánu. K návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč byly podány připomínky.po spol. jednání: Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb Nám.Starosty Pavla Kladno MMK, Odbor dopravy služeb, jako příslušný silniční správní úřad a orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle z. č. 13/1997 Sb., a 40 odst. 4 písm. d) souhlasí s návrhem změny č 3 územního plánu Běleč. (ze dne ) Pořizovatel vzal na vědomí. Vzhledem k souhlasné podobě připomínky není třeba ji dále vyhodnocovat a uvádět ji jako připomínku do opatření obecné povahy. 16

17 Doklady o pořízení změny č. 3 ÚPO Běleč 1. usnesení o pořízení změny č. 3 ÚPO Běleč ze dne je založeno ve spise pořízení 17

18 Vyhodnocení - požadavků dotčených orgánů (připomínek ) na obsah návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč (okr. Kladno). - připomínek ( 47 odst. 2),3) zákona č.183/2006 Sb.) Poř. číslo Předkladatel požadavku (připomínky) Číslo jednací, ze dne požadavky dotčených orgánů a krajského úřadu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 2. Česká republika - Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební Praha 1 3. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, J. Palacha 1970, Kladno 51653/2013/ ze dne /71602-ÚP/ /44 ze dne PCNP /2013/PD ze dne Obsah požadavku, podnětu (významná část) Neuplatňujeme podle 47 odst. 2 stavebního zákona a dle 15 odst. 2 horního zákona žádné připomínky k výše uvedené ÚPD ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin, protože v k.ú. Běleč se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. Ministerstvo obrany ČR, zastoupené Ing. Alešem Mecnerem, ředitelem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha ve smyslu ustanovení 7, odst.2, zák.č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16, Souhlasí s Návrhem zadání změny č. 31 Územního plánu Běleč. Vzhledem k tomu, že VUSS Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Je nutné dodržet ustanovení 175 zákona č. 183/2006 Sb., viz. příloha vyjmenované druhy staveb. jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů uplatňuje pro zapracování do územního plánu následující požadavky: - při změnách v územním plánu, v rámci požadavků civilní ochrany, postupujte v souladu s 19 odst. 1 písm. k zákona č. 183/2006 Sb. Je třeba zapracovat do textové a grafické části změny č. 3 územního plánu obce návrh ploch i víceúčelových odpovídajících potřebám obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených v jednotlivých bodech 20 vyhlášky č. Vyhodnocení Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. Dodržení ustanovení 175 zákona č. 183/2006 Sb. se týká územních rozhodnutí a povolení staveb, resp. územně analytických podkladů, není možné řešit v územním plánu, který je zpracován v menší podrobnosti než projekt. Celková koncepce řešení požadavků požární a civilní ochrany dle platného územního plánu není změnou č. 3 měněna. Do textové části změny č. 3 územního plánu obce Běleč bude 18

19 4. Státní energetická inspekce, Legerova 49, Praha 2 5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Územní pracoviště v Kladně Gen.Klapálka Kladno 6. Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, , Praha 5, Odbor životního prostředí a zemědělství - podle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 7. Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, , Praha 5 souhrnné vyjádření: čj /13/ /PS ze dne KHSSC57612/2013 ze dne čj /2013/KUSK, zn. OŽP/JSTEP ze dne /2013/KUSK, Zn. OŽP/Tuč ze dne /2002 Sb. Pokud již zpracované požadavky civilní ochrany ve stávajícím územním plánu budou vyhovovat i pro tuto změnu, je žádoucí do textové části ÚPD vložit např. větu Změna č. 3 platné územně plánovací dokumentace nebudou mít vliv na již zpracované požadavky civilní ochrany. V opačném případě je nutné, v souladu s předchozí podmínkou, dopracovat do změn úpravy (popř. nové řešení) požadavků civilní ochrany. Za předpokladu respektování především požadavků 46, 68, 69 a 87 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, nemáme z energetického hlediska k obsahu výše uvedeného Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč další požadavky.. Dle 77 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, a ve 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto stanovisko: k předloženému návrhu zadání změny č. 3 obce Běleč nemáme připomínky. vyjádření orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., včetně stanoviska o vlivu záměru nebo koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustava NATURA 2000). KÚ STK, OŽPaZ, jako orgán ochrany přírody, který je příslušný podle 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů, vám sděluje, že území řešené změnou a rovněž celé správní území obce Běleč se nachází na území CHKO Křivoklátsko, kde vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny Správa CHKO. O vyjádření podle zákona č. 114/1992 S., tedy i o stanovisko hodnotící vliv záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti podle 45i uvedeného zákona, je proto potřeba požádat Správu uvedeného CHKO. vloženo Změny platné územně plánovací dokumentace nebudou mít vliv na již zpracované požadavky civilní ochrany. Pořizovatel bere na vědomí. Při zpracování změny územního plánu budou respektovány platné právní předpisy. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. 19

20 Odbor životního prostředí a zemědělství dle z. 334/1992 o ochraně ZPF orgán ochrany ZPF příslušný dle 13 odst.1 a 17a písm.a) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozd. předpisů, nemá připomínky k navrhované změnně a souhlasí se zařazením lokality do návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč. Pořizovatel bere na vědomí. dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chem. látkami a chem přípravky. Odbor dopravy, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Odbor kultury a památkové péče Odbor životního prostředí a zemědělství jako přísl. Orgán posuzování vlivů na životní prostředí dle 10i zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých orgán státní správy lesů dle 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.. (lesní zákon), v platném znění, na zákl. 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona nemá připomínky k předloženému návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč, neboť nepředpokládá zábor lesních pozemků pro rekreaci a sportovní využití. orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší dle 27 odst. 1 písm. e) zákona č.201/2012 nemá připomínky k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Běleč. dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace příslušný dle 27 písm. e) zákona č. 59/2006 Sb.ve znění pozd. př., na základě ust. 32 odst. 2 zákona k předloženému návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Běleč neuplatňuje připomínky. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí... nemá připomínky k návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč. Pořizovatel bere na vědomí. Není příslušný k uplatnění požadavků k předloženému návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč. Odbor životního prostředí a zemědělství dle 10i zákona č. 100/2001 Sb. uplatňuje stanovisko k návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč: Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle 20 písm. b) a 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, na základě 10 i odst. 3 zákona, předloženého návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚPO Běleč na životní prostředí. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. 20

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Změna č. 4 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ návrh pro společné jednání

Změna č. 4 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ návrh pro společné jednání Změna č. 4 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ návrh pro společné jednání listopad 2014 Obsah: C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ca. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ:

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: URČENÝ ZASTUPITEL: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: VYPRACOVAL: Obecní úřad Mokrý Lom ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu obce Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu obce MEZOUÒ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4: NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4 Ru4: Bydlení v obecním sadu V Blansku dne 23.10.2008 Zpracoval pořizovatel - oddělení územního plánování

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE

změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE ZADÁNÍ změny č. 10 územního plánu obce MODLETICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPE ČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE Okres Břeclav Č. j. Reg/4126/14/440/7, S00NX00U7GP2

Více

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4 a) Postup při pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Znětínek rozhodlo dne 07.02.2007 o pořízení územního plánu. Na žádost obce Znětínek ze dne 02.04.2007 se stal Městský úřad Žďár nad Sázavou pořizovatelem

Více