Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ"

Transkript

1 Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ květen 2015 Obsah: Ca. Postup při pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč...2 Cb. Přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem...3 Cc. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území...5 Cd. Přezkoumání souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů...5 Ce. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních předpisů, popř. s výsledkem řešení...5 Cf. Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 5 Cg. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona...6 Ch. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst.5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly...6 Ci. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení...6 Cj. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch...14 Ck. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území...14 Cl. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání změny č. 3 územního plánu obce...14 Cm. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stav. zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,...15 Cn. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 Co. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společném jednání podle 51 odst. 1 stavebního zákona...16 Cp. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu podle 53 odst. 2 stavebního zákona...16 Cq. Rozhodnutí o námitkách k návrhu změny č. 3 územního plánu obce a jejich odůvodnění.16 Cr. Vyhodnocení připomínek k návrhu úz. plánu...16 D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (MĚŘ. 1 : 5 000) návrh změny č. 3 ÚPO Běleč je zpracován ve výřezech území obce: D1. Koordinační výkres D2. Výkres širších vztahů (1 : ) D3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1

2 Ca. Postup při pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč Pořizovatelem Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč je v souladu s 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů (stavební zákon) Obecni úřad Běleč, který zajišťuje tuto činnost na základě smlouvy s fyzickou osobou, která splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací činnosti, smlouva s Ing. arch. Danou Pokojovou. Pro cele území obce Běleč platí v současné době Uzemni plán obce (UPO) Běleč vč. jeho změny č. 1 a č. 2. O pořízení změny č. 3 územního planu rozhodlo zastupitelstvo obce Běleč z vlastního podnětu dne , a jmenovalo určeným zastupitelem pro pořízení změny ÚP paní Janu Dvořákovou, místostarostku obce. Návrh zadání změny č. 3 UP byl zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí dne Oznámeni o projednáni a zveřejněni návrhu zadání bylo vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Běleč od do (což naplňuje zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů). V době od do byl návrh zadání zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přistup. Dotčeným organům, Krajskému úřadu Středočeského kraje a sousedním obcím zaslal pořizovatel návrh zadání jednotlivě dopisy ze dne ve lhůtě do Pořizovatel po ukončeni projednáni návrhu zadání změny č. 3 UPO Běleč a po vyhodnoceni uplatněných požadavků, podnětů a připomínek (VYHODNOCENI požadavků dotčených orgánů, připomínek k obsahu návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč je v obsahem dokladové části odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Běleč), v souladu s 47 odst.4 stavebního zákona, a ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání upravil a doplnil. Zadání změny č. 3 územního plánu obce Běleč zastupitelstvo obce schválilo dne Na základě schváleného zadání zpracoval projektant v červenci 2014 návrh změny č. 3 územního plánu obce Běleč. Návrh změny č. 3 územního plánu obce Běleč byl dle 50 odst.2 stavebního zákona dne projednán na Společném jednáni s dotčenými organy, krajským úřadem a se sousedními obcemi. Dále byl návrh změny č. 3 územního plánu obce dle 50 odst.3 stavebního zákona doručen veřejnou vyhláškou. Návrh změny územního planu byl též zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdržená stanoviska a připomínky veřejnosti předal pořizovatel krajskému úřadu, který dne vydal stanovisko dle 50 odst.7 stavebního zákona. Ve stanovisku krajsky úřad konstatoval, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízeni o územním plánu. Po konání voleb do obecního zastupitelstva toto jmenovalo usnesením ZO ze dne určeným zastupitelem pro pořízení změny ÚP paní Janu Dvořákovou, místostarostku obce. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednáni (nebyly řešeny žádné rozpory) návrhu změny územního planu dle 50 stavebního zákona a zajistil upraveni návrhu. Upravený návrh pro veřejné projednáni ( 52 stavebního zákona) předal projektant obci v lednu Tento návrh je předkládán do řízeni o územním plánu. Veřejné projednání návrhu změny územního plánu obce proběhlo dne 3. března 2015 v 15,00 hod na Obecním úřadu v Bělči. Obecní úřad Běleč zajistil možnost seznámit se s návrhem změny územního plánu. Návrh územního plánu byl doručen veřejnou vyhláškou v souladu s 52 odst.1 stav. zákona a v souladu s 25 správního řádu byl vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu obce Běleč ( 25 odst.3 správ. řádu). Vzhledem k rozsahu návrhu změny úz. plánu nebylo účelné vyvěsit na úřední desce celý obsah návrhu ( vyvěšeno pouze jako oznámení), a proto byly kompletní požadované doklady vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu obce Běleč umožňující dálkový přístup. Výklad provedla projektantka ing.arch. Dana Pokojová v souladu s požadavkem 22 odst. 4 stavebního zákona. Prezenční listina účastníků jednání je součástí správního spisu. Veřejného projednání se nezúčastnil zástupce žádného z dotčených orgánů. O průběhu veřejného jednání provedl pořizovatel záznam, 2

3 který je rovněž založen ve správním spisu. V rámci řízení o vydání změny č..3 územního plánu nebyly podání námitky a připomínky. Následně byl návrh změn územního plánu předložen pořizovatelem Zastupitelstvu obce Běleč k vydání. Pořizovatel zajistí uložení dokumentace v souladu s 165 stav. zákona. Úplné znění ( textová a grafická část) změn územního plánu bude po jeho vydání uloženo na: Obecním úřadu Běleč Magistrátu města Kladno, Odbor výstavby Magistrátu města Kladno, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města Krajském úřadu Středočeského kraje Cb. Přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1/ Na území obce Běleč není vymezen žádný záměr, rozvojová oblast nebo osa podle nadřazené územně plánovací dokumentace aktualizace Politiky územního rozvoje ČR Řešené území se dle PÚR nachází v Metropolitní rozvojové oblasti Praha OB1, důvodem vymezení jedná o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit. Zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem Prahy - dále SOKP (Pražský okruh), připojení na tranzitní železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy vč. letecké a vytvoření efektivního systému integrované veřejné dopravy. úkoly pro územní plánování: pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury. koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejm. koncepční rozvoj. Z dokumentu nevyplývají žádné konkrétní úkoly z hlediska úz. plánování pro území obce Běleč. Území nepatří do zájmového koridoru rozvojových os, není ani specifickou oblastí podle terminologie PÚR. 2/ V souladu s 36 odst.5) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly respektovány vydané Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Nadřazená územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje (ZUR) Středočeského kraje je přímým nadřazeným územně plánovacím dokumentem pro obec. Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne rozhodlo usnesením č. 4-20/2011/ZK o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK). ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne a nabyly účinnosti dne Ve smyslu 43 zákona 183/2006 Sb. byla změna č. 3 ÚPO Běleč zpracována v souvislostech se schválenou nadřazenou územně plánovací dokumentací Středočeského kraje, tedy v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Změna č. 3 bude respektovat tuto dokumentaci v rozsahu 187 odst. (7) stavebního zákona. Po posouzení této dokumentace nejsou na území obce Běleč navrženy žádné veřejně prospěšné stavby a opatření, ani plochy a koridory nadmístního významu, které by bylo nutné respektovat ve změně č. 3 ÚPO. Z dokumentace ZÚR SK je třeba respektovat a vymezit ve správním území obce Běleč tyto prvky ÚSES: regionální biocentrum RC 1416 Dřevíč I. - na jižním okraji obce regionální biocentrum RK 1109 Jivno - na západním okraji obce regionální biokoridor RK 1109 Jivno - K55 3

4 regionální biokoridor RK 1114 Prameniště Výmoly - Jivno na západním okraji obce, Žádný z těchto prvků úses nezasahuje do plochy změny nebo do její blízkosti. Na území obce je vymezená jediná veřejně prospěšná stavba (VPS) ze ZUR SK, a to V03 - koridor pro umístění stavby V03 - vodárenská soustava Zbečno - Roztoky, na severozápadě obce, mimo řešené území. Vyhodnocení ochrany hodnot stanovených udržitelného rozvoje území změnou č. 3 Územního plánu obce Běleč jsou zachovány hodnoty: a) zachování a obnova rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; b) ochrana pozitivních znaků krajinného rázu; priorit územního plánování kraje pro zajištění c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel; Řešenou územní dokumentací obce Běleč je zachována ochrana přírodních hodnot kraje: NPR Vůznice CHKO Křivoklátsko, plocha změny se nachází ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko; přípustné využití ploch je regulováno v souladu s ochranou přírody a krajiny a v souladu s ochranou přírodních hodnot v území. Natura Křivoklátsko, nachází se v jihozápadní části obce, mimo území řešené změnou č. 3 ÚPO; Evropsky významná lokalita - Lánská obora v západní části obce, mimo území řešené změnou č. 3 ÚPO; Evropsky významná lokalita - Vůznice v jižní části obce, mimo území řešené změnou č. 3 ÚPO; biosférická rezervace UNESCO - Křivoklátsko - celé území obce Běleč se nachází v rez. UNESCO; Při řešení změn ve využití území jsou minimalizovány vlivy na území přírodních hodnot. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a posuzované z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA). součásti dokumentace změny č. 3 ÚPO Běleč není vyhodnocení vlivu na životní prostředí. ve změně č. 3 ÚPO Běleč není předmětem návrhu řešení střetů dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability; Změna ÚPO je vymezena v nezastavěném území, předmětem změn je vodohospodářská úprava plochy v blízkosti vodního toku Vůznice a vytvoření retenční přírodní nádrže, přírodního rybníka s hrází. Vlastním řešením nedojde k odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena,mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky). Ve změně ÚPO Běleč je zachována ochrana kulturních hodnot: při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chráněných území a objektů respektovat kulturně historické hodnoty (tj. především hodnoty urbanistické a architektonické) a zvažovat možné střety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu; Ve vazbě na koordinaci s územními plány sousedních obcí navržené změny nepředstavují změnu v koordinaci návazností se sousedními obcemi, kterými jsou Bratronice (ORP Kladno), Lhota (ORP Kladno), Zbečno (ORP Rakovník), Sýkořice (ORP Rakovník) a Nižbor (ORP Beroun). 4

5 Cc. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Při řešení změny ÚPO nedošlo k narušení stabilizovaného a vyváženého vztahu územních podmínek pro zachování příznivého životního prostředí, soudržnosti společenství obyvatel a hospodářského pilíře. Při řešení územního plánu projektant vycházel ze zachování architektonických a urbanistických hodnot v území vč. ochrany nezastavěného území. Jedná se o stabilizaci těchto hodnot: civilizační a kulturně historické o architektonické: zřícenina hradu Jinčov, kostel sv. Mikuláše, sousoší sv. Jana Nepomuckého, smírčí kámen, pomník obětem války, dřevěná zvonice na návsi, arch. cenná stavba usedlost č.p. 19 o urbanistické: stávající centrum obce, o veřejná infrastruktura: inženýrská infrastruktura v obci vodovod(část), kanalizace, plyn, částečná rekonstrukce komunikací po dokončení kanalizace, obcí procházejí silnice II. a III. třídy Ochrana nezastavěného území byla při návrhu územního plánu respektována, plocha navrženého rybníka a okolní přírodě blízké zeleně je vymezena v nezastavěném území. Cd. Přezkoumání souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškami 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ce. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních předpisů, popř. s výsledkem řešení V řešení změny územního plánu byly respektovány požadavky civilní ochrany uplatněné při projednání zadání změny ÚPO. Další vyhodnocení požadavků bude příp. doplněno po projednání návrhu. Cf. Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Na základě výsledků projednaného zadání není zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vč. vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje dle 10i zákona č. 100/2001 Sb. uplatnil stanovisko k návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč: Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle 20 písm. b) a 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, na základě 10 i odst. 3 zákona, předloženého návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚPO Běleč na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že plocha se nachází na CHKO Křivoklátsko je dotčeným orgánem také Správa CHKO. Správa CHKO Křivoklátsko dle ustanovení 78, odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů a změn v souladu s 2 odst. 2 písm. g) zákona vydala stanovisko:. Na základě výše uvedených skutečností (uvedeno ve vyhodnocení zadání) dle Správy CHKO Křivoklátsko, v případě realizace záměru Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč, a to i 5

6 samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, lze podle 45i, odst. 1 zákona vyloučit významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL ležících na území CHKO Křivoklátsko nebo Ptačí oblasti Křivoklátsko. Správa CHKO Křivoklátsko dle ustanovení 78, odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů a změn v souladu s 2 odst. 2 písm. g) zákona vydala stanovisko:... a Správa CHKO Křivoklátsko s předloženým návrhem zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč souhlasí. Cg. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo v rámci zpracování změny č. 3 územního plánu obce požadováno a zpracováno. Stanovisko podle 50 odst.5 stav. zákon nebylo tedy vydáno. Ch. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst.5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo v rámci zpracování změny č.3 územního plánu obce požadováno a zpracováno. Stanovisko podle 50 odst.5 stav. zákon nebylo tedy vydáno. Ci. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a. podmínky vyplývající z kulturních, architektonických a přírodních hodnot: Navržená změna a její plochy nenarušují stávající hodnoty architektonické a kulturní, předmětná stavba bude vodním dílem se zapojením přírodních struktur do daného území. Proto nebude negativně ovlivňovat hodnoty kulturně historické a architektonické. K hodnotám přírodním řešeného území obce Běleč patří krajinný ráz a nenarušený přírodní charakter krajiny, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Vymezená plocha pro vodní prvek s navrženou okolní plochou smíšeného nezastavěného území, bude tvořit hodnotný přírodní útvar v krajině, jednak z důvodu retenční funkce, jednak vytvořením přírodní vodní plochy s mokřady a výsadbou zeleně. Změnou nebude narušena vysoká kvalita životního prostředí v obci ; nebude narušen zachovaný krajinný ráz území. b. podmínky vyplývající z územně analytických podkladů: Nicméně ze závěrů aktualizovaných územně analytických podkladů Kladna z r a rozboru udržitelného rozvoje vyplývá pro obec Běleč příznivé hodnocení zejména vlivem kvalitního hodnocení přírodního a sociálního pilíře. Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek, které vychází ze SWOT analýzy obce, vyplývá tento závěr a požadavek pro ÚP: pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + území intenzívně zemědělsky využívané, jedinečnost v konfiguraci terénu a vysoká hodnota okolní krajiny vysoký podíl lesních ploch ekonomický - Absence ekonomického zázemí, dobrá technická infrastruktura,, dostatečná občanská vybavenost, obec leží mimo hlavní silniční trasy. V územním plánu prověřit nové plochy pro komerční využití ve vztahu rekreačně turistickému účelu. Cyklotrasy, penziony, ubytovny, restaurace, nové sportovně turistické aktivity (využití brownfieldů). sociální + stabilizace i mírný nárůst obyvatel relativně prosperující obce, i přes 6

7 vysokou vyjížďku obyvatel za prací mimo obec. vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 2b obec s nízkou ekonomickou základnou, s odpovídající občanskou vybaveností, využívající výhod nadstandardních podmínek pro kvalitu bydlení určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy: urbanistické - brownfield, bývalé plochy zem. Výroby J,Z toto území se nachází mimo plochu změny č. 3. dopravní - 0 hygienické -0 přírodního charakteru:. Absence návaznosti na ÚSES v k.ú. Bratronice návaznost ÚSES bude řešena v novém územním plánu, jedná se o koncepční řešení a propojení ÚSES se nachází mimo plochu řešenou změnou č. 3. vzájemné střety záměrů na provedení změn, místního významu - 0 nadmístního významu úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Středočeského kraje vymezit VPS V03 : Vodárenská soustava Zbečno Roztoky tento koridor pro VPS se nachází v severozápadní části obce, nevede přes řešené území změny č. 3. zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Středočeského kraje vymezení ÚSES v návaznosti na sousedící katastry obcí koridory pro ÚSES regionální úrovně se nacházejí mimo území řešené změny, zachovat urbanistickou hodnotu v místě: zachovat architektonické hodnoty: zřícenina hradu Jinčov kostel sv., Mikuláše sousoší sv. Jana Nepomuckého smírčí kámen, pomník obětem války dřevěná zvonice na návsi využít plochy brownfield s novým funkčním využitím: Plocha bývalého zem. areálu a zámečku. Arch. i urb. hodnoty nebudou změnou č. 3 dotčeny, plocha brownfield leží mimo plochu změny, a to na jihozápadním okraji zastavěného území obce. toto území se nachází mimo plochu změny č. 3. c. Urbanistická koncepce rozvoje obce Řešení urbanistické koncepce vč. zdůvodnění řešení zastavitelných ploch Předmětem dokumentace vyplývající ze schváleného zadání byla tato změna: vymezená plocha změny: Dotčené Rozloha pozemky KN v ha (pozemky ZE - PK) v k.ú. Stávající využití z platného ÚPO Navržené využití plochy Kód plochy 7

8 Běleč pozemky ZE p.č. 154/13 (část pozemku KN č. 153) a ZE 154/16 (část pozemku č. KN 154/1) 0,4113 Orná půda, Zastavitelná plocha: veřejná a krajinná zeleň 1,1050 Vodní plochy a toky, Přírodní vodní nádrž, rybník s hrází, technická stavba do 25 m2 Nezastavitelná plocha: Plochy smíšené nezastavěného území, Zeleň přírodního charakteru, mokřad celkem 1, 5163 odůvodnění: V souladu se schváleným zadáním změny č. 3 ÚPO Běleč dochází ke změně využití na části pozemků p.č. KN 153 a 154/1 k.ú. Běleč z orné půdy na umístění vodní plochy a doprovodné plochy pro zeleň. Důvodem návrhu vodní plochy v daném území je záměr zvyšovat retenční kapacitu v krajině, výsadba mimolesní zeleně (remízky, vtroušené skupiny, mokřady), podpora tvorby krajiny, zvýšení podílu trvalého travního porostu. Nově vymezená vodní plocha byla zařazena do zastavitelných ploch z důvodu výkladu Min. pro místní rozvoj ohledně zařazení staveb vodních děl do zastavěného území, tedy i do zastavitelné plochy. Podle 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, jsou vodní díla stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejm.: - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, - stavby vodovodních řadů, atd. a zároveň v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb. k zákonu č. 265/1992 Sb., a dle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ŠR, se v katastru jako parcela eviduje plocha zastavěná vodním dílem. A dále Vodní dílo může být evidováno pouze na parcele s druhem pozemku zastavěná ploch a nádvoří. Proto do zastavěného území je nutné zahrnout pozemky evidované jako zastavěná plocha, na níž je umístěna stavba vodního díla. Proto je tedy v návrhu změny územního plánu vodních plocha vymezena jako plocha zastavitelná, protože i hráz rybníka s přepadem je potom zastavěná plocha, tedy v genezi výstavby nyní je vymezená jako zastavitelná plocha. WN NSN Celková urbanistická koncepce územního plánu Běleč zůstává nezměněna; při řešení plošné a prostorové regulace byly vymezeny nové regulativy Ploch s rozdílným způsobem využití, a to z důvodu, že vodní plochy nebyly regulovány vůbec a pro plochu zelně se plochy zelně ve stávajícím územním plánu jevily jako nevhodné. V ÚPO Běleč jsou vymezeny plochy zeleně: zahrady, zemědělský půdní fond, plochy veřejné zeleně, ostatní zeleň, solitérní a skupinová zeleň a sady, louky, pastviny biocentru lokální, biocentrum regionální, biokoridor lokální a biokoridor regionální. Změna územního plánu vymezuje: - důsledné členění ploch na zastavěné a nezastavěné území, zastavitelnou plochu pro stavbu vodního díla. - členění územního plánu na část výrokovou (závaznou) a část odůvodnění. Nově vymezuje dvě plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozd. úprav, jsou stanoveny pro potřeby specifikace urbanistické koncepce v území tyto plochy s rozdílným způsobem využití. 8

9 Názvosloví použito podle platného územního plánu obce Běleč; podle platné vyhlášky č.501/2006 Sb., v platném znění se jedná o plochy vodní vodohospodářské. Pro regulaci navržených ploch jsou použity tyto regulativy: jako zastavitelná plocha Vodní plochy a toky / s indexem WN/ Hlavní využití: vodní plochy a toky. Přípustné využití: zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem; zajištění retenční schopnosti krajiny a udržení jejího vodního režimu, retenční nádrže, požární nádrže (rybníky); technická stavba do 25 m2; protipovodňová opatření; rekreační využití. Nepřípustné využití: jakékoliv jiné využití. Podmínky prostorového uspořádání: pro ochranu ÚSES platí ustanovení zvláštních předpisů; veškeré zásahy do prvků územního systému ekologické stability, včetně jejich ochranných pásem musí být projednány s orgánem ochrany přírody; nezastavitelná plocha, resp. plocha v nezastavěném území Plochy smíšené nezastavěného území / s indexem NSN/ Hlavní využití: Vymezení s ohledem na charakter a ochranu nezastavěného území, ve kterém není účelné členění na plochy lesní, zemědělské, plochy vodní apod. Přípustné využití: pozemky určené k plnění funkcí lesa; pozemky zemědělského půdního fondu; pozemky vodních ploch a toků; pozemky pro územní systém ekologické stability; pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů; pozemky související dopravní a technické infrastruktury; Nepřípustné využití: jakékoliv jiné využití. Podmínky prostorového uspořádání: pro ochranu ÚSES platí ustanovení zvláštních předpisů; veškeré zásahy do prvků územního systému ekologické stability, včetně jejich ochranných pásem musí být projednány s orgánem ochrany přírody; Řešení změny je vymezeno v grafické části, zejm. v hlavním výkrese B2. a v koordinačním výkrese D1., kde je vymezeno navržené řešení jednotlivých změn. Koncepce systému sídelní zeleně 9

10 Změnou platného územní plán je vymezena na dosud obhospodařované zemědělské půdě nová plocha zeleně i s novou regulací - plocha smíšená nezastavěného území - v souladu s využitím zařazení ploch nezastavěného území podle vyhlášky č. 501/2006 v platném znění. Důvodem pro vymezení nové plochy zeleně v okolí nově vymezené vodní plochy zvyšování retenční kapacity území výsadbou mimolesní zeleně (remízky, vtroušené skupiny, mokřady), zvyšování podílu trvalého trávního porostu a tím v konečném důsledku stabilizovat přírodní poměry v krajině. Stávající sytém sídelní zeleně nebude řešenou změnou měněn, nebude do něj zasahováno. Prvky zeleně jako územní systém ekologické stability, plochy lesů, plochy zahrad, luk pastvin, plochy veřejné a krajinné zeleně zůstávající stabilizované. d. koncepce veřejné infrastruktury: Koncepce dopravní infrastruktury Základní kostra a koncepce dopravní infrastruktury zůstává beze změny; obcí prochází ve směru východ - západ silnice II. třídy II/201, kterou protíná v centru obce silnice III. třídy III/2019. Lokalita změny vodní plocha je přístupná po stávající účelové komunikaci vedoucí z okraje zastavěného území obce dále na sever, kde má charakter zemědělské účelové cesty. Koncepce technické infrastruktury Koncepce technické infrastruktury nebude změnami dotčena; napojení nové vodní plochy na stávající technickou infrastrukturu obce se nepřepokládá. Vodní hospodářství - Vodní plochy a toky Obcí protéká potok Vůznice s dvěma pravobřežními drobnými přítoky a jedním levobřežním v jižní části obce. Tok Vůznice pokračuje jižním směrem do NPR Vůznice a na konci svého toku se vlévá na území obce Nižbor do řeky Berounky. Na toku Vůznice v obci Běleč není vyhlášeno záplavové území ani aktivní zóna záplavového území. Ostatní stávající veřejná infrastruktura, tzn. občanská vybavenost, veřejná prostranství nebude změnami dotčena. e. Limity využití území Mezi uvedenými limity jsou dokumentovány pouze ty prvky, které se týkají území změny č. 3 ÚPO Běleč a jejího okolí. Ochranná pásma a chráněná území, jsou vymezena obecně platnými předpisy, jejich rozsah je vyznačen ve výkrese D.1. koordinační výkres. limit území vyjádření limitu, ochranná pásma ochrana památek nemovitá národní kulturní památka, vč. nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 ochranného pásma nemovitá kulturní památka, popřípadě nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 soubor, včetně ochranného pásma ochrana přírody a krajiny územní systém ekologické stability nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 přírodní park nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 Evropsky významná lokalita Lánská obora (severní okraj obce) Vůznice (jižní okraj obce) nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 10

11 limit území ptačí oblast chránění krajinná oblast lesy hospodářské vzdálenost 50 m od okraje lesa investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti vyjádření limitu, ochranná pásma Křivoklátsko ( ve vzd. 2 km od řešené plochy) nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 CHKO Křivoklátsko, III. zóna, částečně i IV. zóna významný krajinný prvek ze zákona OP vymezeno zákonným předpisem část plochy změny se nachází na ploše meliorací ochrana podzemních a povrchových vod ochranné pásmo vodního zdroje nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 vodní útvar povrchových, podzemních vod pozemní vody nejsou na území obce dle dostupných podkladů (ÚAP) dokumentovány OP vodních toků, které nejsou dopravní cestou, nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry. vodní toky a plochy Na toku Vůznice je vymezena nová vodní plocha, která je předmětem změny č.3 ÚPO. Limit 6 m manipulačního pásma potoka Vůznice je vymezen v grafické části této změny. na území obce Běleč není vyhlášeno žádné záplavové území ani aktivní zóna toku Vůznice. záplavové území aktivní zóna záplavového území technická infrastruktura - zásobování vodou vodovodní síť včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 - odvádění a čištění odpadních vod technologický objekt odvádění a čištění odp. vod včetně ochranného pásma síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma - zásobování elektrickou energií elektrická stanice včetně ochranného pásma nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma - zásobování plynem technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma - elektronické komunikace elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma komunikační vedení včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 Elektrické stanice: nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 Zařízení OP m od krajních vodičů nadzemní vedení: a) u napětí nad 1 kv 7 m 10 m do 35 kv včetně / 22 kv/ podzemní (kabelové) vedení: nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 11

12 limit území vyjádření limitu, ochranná pásma doprava - pozemní komunikace rychlostní silnice včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 silnice I.třídy včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 silnice II.třídy včetně ochranného pásma 15 m od osy vozovky silnice je vedena jižně od řešené plochy místní a účelové komunikace stávající účelová komunikace je obslužnou komunikací k řešené ploše - letecká doprava letiště včetně ochranných pásem (letiště Ruzyně, letiště Kladno na území obce Velká Dobrá) nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 ochranné pásmo hřbitova, krematoria nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 f. Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území Ochrana přírody a krajiny V území je velké zastoupení lesů, jedná se o krajinu s minimálním narušením přírodních struktur. Na území obce je relativně vyvážený poměr zemědělské půdy a lesních ploch. Do katastru obce zasahuje oblast Lánské obory a NPR Vůznice se speciálním režimem lesního hospodaření - lesy ochranné a zvláštního určení; menší procento lesů hospodářských. Velkoplošné zvláště chráněné území Chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, zóna I. až. IV. zóna CHKO na území obce. Maloplošné zvláště chráněné území Národní přírodní rezervace Vůznice, na jihu obce: kód název NPR rozsah v ha. k. ú. 851 Vůznice 231,22 mj. Běleč Evropsky významná lokalita - Natura 2000 Na území obce je vyhlášena Evropsky významná lokalita (EVL) s ochranným pásmem 50 m od hranice: kód název EVL rozsah v ha. k. ú. CZ Vůznice 397,23 mj. Běleč Ptačí oblast kód název k. ú. CZ Křivoklátsko mj.běleč Biosférická rezervace kód název k. ú. 24 Křivoklátsko mj.běleč Mezinárodně významné části přírody - Rada Evropy -EECONET - území: kód název typ území 6 Křivoklátsko jádrové území 12

13 Památné stromy Lípa v Bělči - severně od návsi Lípy u hřbitova v Bělči - u potoka Vůznice Ochrana památek Na území obce Běleč jsou nemovité kulturní památky dle údajů Národního památkového ústavu: číslo památka lokalizace 21519/2-448 Hrad Jinčov, zřícenina Na jihu obce, nad tokem Vůznice, poz.č. 417/ /2-446 Kostel sv. Mikuláše Na návsi, poz. č. st. 23, st. 24, ppč /2-447 Sousoší sv. Jana Nepomuckého SZ část návsi, u potoka, ppč. 419/ /2-449 Smírčí kámen Na křižovatce silnic Běleč-Zbečno, za domem čp. 19, poz.č. 396/ / Zaniklá ves, archeologické stopy Třešňovka, parcely č. 58, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 417/1, 417/ / Venkovská usedlost g. Koncepce návrhu ÚSES Č.pop. 19; poz.st.č. 6/1 - obytná budova I., obytná budova II., chlévy se špýcharem, kolna. Poz.st.č. 6/3 - stodola; poz.pč nebude změnou dotčena. N a území obce jsou tyto prvky územního systému ekologické stability: regionální biocentrum RC 1416 Dřevíč I. - na jižním okraji obce regionální biocentrum RK 1109 Jivno - na západním okraji obce regionální biokoridor RK 1109 Jivno - K55 regionální biokoridor RK 1114 Prameniště Výmoly - Jivno na západním okraji obce, lokální biokoridor "V Lubech - Stošavka"(zdroj ÚPO) - na SV do obce Bratronice, (zdroj platný ÚPO) dále pokračuje od severu k jihu lokální biokoridor "V Lubech - Stošavka"(zdroj ÚPO) lokální biocentrum "Na Lubech"(zdroj ÚPO) lokální biokoridor "V Lubech - Pod Panským vrškem"(zdroj ÚPO) lokální biocentrum " Pod Panským vrškem "(zdroj ÚPO) lokální biokoridor " Pod Panským vrškem - Dřevíč I."(zdroj ÚPO) lokální biokoridor "Pod Panským vrškem - Na Koutech"(zdroj ÚPO) - na východ do obce Bratronice; další linie lokálního ÚSES od severu k jihozápadu: lokální biokoridor "Pod Krchůvkem - Žilinský vrch" lokální biocentrum "Pod Krchůvkem" lokální biokoridor "V hrozném - Pod Krchůvkem" lokální biocentrum "V Hrozném" lokální biokoridor "Úvozina - V hrozném" lokální biocentrum "Na Zbečkách" - návaznost na západním okraji obce na RBC a RBK. Plocha změny nezasahuje do vymezených prvků ÚSES. h. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění Na území obce se nevyskytuje žádné CHLÚ, dobývací prostor ani výhradní ložisko. V řešeném území nejsou evidovány sesuvy ani jiné svahové deformace. 13

14 i. Koncepce řešení požadavků civilní ochrany Celková koncepce řešení požadavků požární a civilní ochrany dle platného územního plánu není změnou č. 3 měněna. Změny platné územně plánovací dokumentace nebudou mít vliv na již zpracované požadavky civilní ochrany. j. Koncepce ochrany životního prostředí Koncepce ochrany životního prostředí není vlivem vymezení změny č. 3 ÚPO měněna. posouzeny byly tyto kategorie - ovzduší, povrchové a podzemní vody, hluk, nakládání s odpady. Cj. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení zastavitelných není při změně č. 3 řešeno z důvodu, že jediná zastavitelná plocha je plocha vodní a to z důvodu umístění stavby hráze rybníka, popř. doplňkových zařízení k hlavní funkci plochy. Ck. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Řešené plochy změny č. 3 nenarušují stávající koordinaci se sousedními obcemi; plocha se nachází v blízkosti centra obce, ve značné vzdálenosti od vazeb na okolní obce. Cl. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání změny č. 3 územního plánu obce Návrh změny územního plánu byl zpracován v souladu se Zadáním a splňoval jeho požadavky. Ze splněných požadavků rekapitulujeme zejména následující: (dle kap. a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce): - respektuje planý ÚPO včetně změn č. 1 a 2, vychází z ÚAP, respektuje hodnoty přírodní, kulturní historické, urbanistické a civilizační. (dle kap. 1) požadavky na urbanistickou koncepci): - Změna č. 3 územního plánu byla provedena na základě konkrétního požadavku na změnu využití území z orné půdy na vodní plochu rybníka a zeleň přírodního charakteru. (dle kap. 2) požadavky na řešení veřejné infrastruktury) - dopravní infrastruktura, ostatní veřejná infrastruktura zůstává beze změny+ v oblasti tech. infrastr. Je řešena nová vodní plocha s přírodní funkcí, která bude plnit také funkci přírodní retenční nádrže pro zadržování vod z okolních polí. (dle kap. 3) požadavky na koncepci uspořádání krajiny) - stabilizovaný ÚSES v platném ÚPO nebyl dotčen řešenou změnou; ÚP nestanovuje podmínky dle 18 stavebního zákona; navržená změna zachovává krajinu, umožňuje na ploše orné půdy doplnění ploch zeleně. (dle kap. b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit ): - nevymezuje žádné plochy a koridory územních rezerv. (dle kap. c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo): - řešení územního plánu nevymezuje žádné VPD, VPO pro vyvlastnění nebo předkupní právo. (dle kap. d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci ): 14

15 - nevymezuje žádné plochy pro regulační plán, územní studii nebo dohodu o parcelaci. (dle kap. e) případný požadavek na zpracování variant řešení): - varianty řešení změny ÚP nejsou vymezeny. (dle kap. f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení): - návrh změny územního plánu byl zpracován v digitální podobě, formálně navazuje na platný územní plán obce, řešení se týká jen vymezené plochy, zpracování je v souladu s platnou legislativou - návrh změny územního plánu obsahuje textovou a grafickou část dle požadavků zadání; zpracování právního stavu po změnách nebude zpracováno z důvodu zahájení prací na novém územním plánu. (dle kap. h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území). - na základě schváleného zadání:bez požadavků na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a následně na udržitelný rozvoj; bez bude doplněno po projednání zadání. Shora uvedené body zahrnují: (dle bodu 1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje) - Obec Běleč není situovaná v Rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, jako některé obce v zázemí města Kladna. (dle bodu 2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem): - Všechny prvky územních systémů ekologické stability dle ZUR (2 x RBK a 2 x RBC) jsou situovány mimo řešené území změny č. 3 územního plánu Běleč. jedná se o vedení ÚSES v západní a jižní části obce. - Konkrétní vedení VPS V03 - vodovod podle ZUR SK - je vymezeno na západním okraji obce. (dle bodu 3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů): - při řešení změny ÚP se vycházelo z ÚAP a z rozboru udržitelného rozvoje ORP Kladna. vymezení vodní plůochy se zelení odpovídá přírodnímu pilíři s požadavkem : Zvyšování retenční kapacity území výsadbou mimolesní zeleně (remízky, vtroušené skupiny),realizací prvků ÚSES, zvyšování podílu trvalého trávního porostu. plocha se nachází ve III. zóně CHKO Křivoklátsko a realizace této změny odpovídá charakteru krajiny CHKO. (dle bodu 4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností.): - požadavek DO k řešení civilní obrany byl zapracován do textové části změny územního plánu. - dle stanoviska CHKO Křivoklátsko:, v případě realizace záměru Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč, a to i samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, lze podle 45i, odst. 1 zákona vyloučit významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL ležících na území CHKO Křivoklátsko nebo Ptačí oblasti Křivoklátsko. Cm. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stav. zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, Změna č. 3 Územního plánu Bělče nevymezuje ve svém řešení takové záležitosti, které by měly charakter nadmístního významu a nebyly zahrnuty do řešení zásad územního rozvoje. Cn. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Změna č. 3 ÚPO Běleč vymezuje jednu lokalitu se změnou funkčního využití, vzhledem k umístění leží v nezastavěném území. V této lokalitě změny je pouze část navržena pro vynětí ze ZPF jako plocha zastavitelná, a to cca 1/3 z celkové plochy změny. Podrobněji v tabulce níže. 15

16 Vyhodnocení důsledků návrhu řešení na zemědělský půdní fond bylo zpracováno v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhlášky č. 13/1994 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, resp. přílohy č. 3 k vyhl. Č. 13/1994 Sb. Vyhodnocení důsledků územního plánu na zemědělský půdní fond: NOVÁ ZASTAVITELNÁ PLOCHA : k. ú. Běleč označení zábor lokality BPEJ třída ochr. plocha (ha) celkem (ha) funkční využití lokality Z II. 0,3400 0,3700 vodní plochy a toky II. 0,0300 celkem 0,3700 0,3700 vodní plochy a toky celkové vyhodnocení záborů ZPF: - zábory ZPF celkově 0,3700 ha Co. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společném jednání podle 51 odst. 1 stavebního zákona Po společném jednání nedošlo k žádným obsahovým úpravám dokumentace ve smyslu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů podaných ke společnému jednání. Dotčené orgány nevznesly připomínky k návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč; Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, pověřená výkonem státní správy ve věcech ochrany přírody dle příslušných právních předpisů, ve svém stanovisku uvedla: vymezení řešených ploch na území CHKO Křivoklátsko a stanovení podmínek pro jejich využití respektuje stanovisko Správy CHKO Křivoklátsko čj a/KV/2013 a čj b/KV/2013 ze dne Řešení předloženého návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč, nemá nepříznivý dopad na zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO Křivoklátsko. Cp. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu podle 53 odst. 2 stavebního zákona Po veřejném projednání nebyla uplatněna stanoviska dotčených orgánů které by vyžadovaly úpravu dokumentace změny územního plánu, a proto není uvedeno vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu změny č. 3 územního plánu obce. Cq. Rozhodnutí o námitkách k návrhu změny č. 3 územního plánu obce a jejich odůvodnění. K návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč nebyly podány žádné námitky. Cr. Vyhodnocení připomínek k návrhu úz. plánu. K návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč byly podány připomínky.po spol. jednání: Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb Nám.Starosty Pavla Kladno MMK, Odbor dopravy služeb, jako příslušný silniční správní úřad a orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle z. č. 13/1997 Sb., a 40 odst. 4 písm. d) souhlasí s návrhem změny č 3 územního plánu Běleč. (ze dne ) Pořizovatel vzal na vědomí. Vzhledem k souhlasné podobě připomínky není třeba ji dále vyhodnocovat a uvádět ji jako připomínku do opatření obecné povahy. 16

17 Doklady o pořízení změny č. 3 ÚPO Běleč 1. usnesení o pořízení změny č. 3 ÚPO Běleč ze dne je založeno ve spise pořízení 17

18 Vyhodnocení - požadavků dotčených orgánů (připomínek ) na obsah návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč (okr. Kladno). - připomínek ( 47 odst. 2),3) zákona č.183/2006 Sb.) Poř. číslo Předkladatel požadavku (připomínky) Číslo jednací, ze dne požadavky dotčených orgánů a krajského úřadu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 2. Česká republika - Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební Praha 1 3. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, J. Palacha 1970, Kladno 51653/2013/ ze dne /71602-ÚP/ /44 ze dne PCNP /2013/PD ze dne Obsah požadavku, podnětu (významná část) Neuplatňujeme podle 47 odst. 2 stavebního zákona a dle 15 odst. 2 horního zákona žádné připomínky k výše uvedené ÚPD ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin, protože v k.ú. Běleč se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. Ministerstvo obrany ČR, zastoupené Ing. Alešem Mecnerem, ředitelem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha ve smyslu ustanovení 7, odst.2, zák.č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16, Souhlasí s Návrhem zadání změny č. 31 Územního plánu Běleč. Vzhledem k tomu, že VUSS Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Je nutné dodržet ustanovení 175 zákona č. 183/2006 Sb., viz. příloha vyjmenované druhy staveb. jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů uplatňuje pro zapracování do územního plánu následující požadavky: - při změnách v územním plánu, v rámci požadavků civilní ochrany, postupujte v souladu s 19 odst. 1 písm. k zákona č. 183/2006 Sb. Je třeba zapracovat do textové a grafické části změny č. 3 územního plánu obce návrh ploch i víceúčelových odpovídajících potřebám obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených v jednotlivých bodech 20 vyhlášky č. Vyhodnocení Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. Dodržení ustanovení 175 zákona č. 183/2006 Sb. se týká územních rozhodnutí a povolení staveb, resp. územně analytických podkladů, není možné řešit v územním plánu, který je zpracován v menší podrobnosti než projekt. Celková koncepce řešení požadavků požární a civilní ochrany dle platného územního plánu není změnou č. 3 měněna. Do textové části změny č. 3 územního plánu obce Běleč bude 18

19 4. Státní energetická inspekce, Legerova 49, Praha 2 5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Územní pracoviště v Kladně Gen.Klapálka Kladno 6. Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, , Praha 5, Odbor životního prostředí a zemědělství - podle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 7. Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, , Praha 5 souhrnné vyjádření: čj /13/ /PS ze dne KHSSC57612/2013 ze dne čj /2013/KUSK, zn. OŽP/JSTEP ze dne /2013/KUSK, Zn. OŽP/Tuč ze dne /2002 Sb. Pokud již zpracované požadavky civilní ochrany ve stávajícím územním plánu budou vyhovovat i pro tuto změnu, je žádoucí do textové části ÚPD vložit např. větu Změna č. 3 platné územně plánovací dokumentace nebudou mít vliv na již zpracované požadavky civilní ochrany. V opačném případě je nutné, v souladu s předchozí podmínkou, dopracovat do změn úpravy (popř. nové řešení) požadavků civilní ochrany. Za předpokladu respektování především požadavků 46, 68, 69 a 87 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, nemáme z energetického hlediska k obsahu výše uvedeného Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč další požadavky.. Dle 77 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, a ve 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto stanovisko: k předloženému návrhu zadání změny č. 3 obce Běleč nemáme připomínky. vyjádření orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., včetně stanoviska o vlivu záměru nebo koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustava NATURA 2000). KÚ STK, OŽPaZ, jako orgán ochrany přírody, který je příslušný podle 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů, vám sděluje, že území řešené změnou a rovněž celé správní území obce Běleč se nachází na území CHKO Křivoklátsko, kde vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny Správa CHKO. O vyjádření podle zákona č. 114/1992 S., tedy i o stanovisko hodnotící vliv záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti podle 45i uvedeného zákona, je proto potřeba požádat Správu uvedeného CHKO. vloženo Změny platné územně plánovací dokumentace nebudou mít vliv na již zpracované požadavky civilní ochrany. Pořizovatel bere na vědomí. Při zpracování změny územního plánu budou respektovány platné právní předpisy. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. 19

20 Odbor životního prostředí a zemědělství dle z. 334/1992 o ochraně ZPF orgán ochrany ZPF příslušný dle 13 odst.1 a 17a písm.a) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozd. předpisů, nemá připomínky k navrhované změnně a souhlasí se zařazením lokality do návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč. Pořizovatel bere na vědomí. dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chem. látkami a chem přípravky. Odbor dopravy, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Odbor kultury a památkové péče Odbor životního prostředí a zemědělství jako přísl. Orgán posuzování vlivů na životní prostředí dle 10i zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých orgán státní správy lesů dle 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.. (lesní zákon), v platném znění, na zákl. 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona nemá připomínky k předloženému návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč, neboť nepředpokládá zábor lesních pozemků pro rekreaci a sportovní využití. orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší dle 27 odst. 1 písm. e) zákona č.201/2012 nemá připomínky k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Běleč. dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace příslušný dle 27 písm. e) zákona č. 59/2006 Sb.ve znění pozd. př., na základě ust. 32 odst. 2 zákona k předloženému návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Běleč neuplatňuje připomínky. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí... nemá připomínky k návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč. Pořizovatel bere na vědomí. Není příslušný k uplatnění požadavků k předloženému návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč. Odbor životního prostředí a zemědělství dle 10i zákona č. 100/2001 Sb. uplatňuje stanovisko k návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč: Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle 20 písm. b) a 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, na základě 10 i odst. 3 zákona, předloženého návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚPO Běleč na životní prostředí. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. 20

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Pletený Újezd K projednání Řešené : Správní obce Pletený Újezd, katastrální Pletený Újezd - č. 721 751 (okres Kladno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

Změna č. 4 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ návrh pro společné jednání

Změna č. 4 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ návrh pro společné jednání Změna č. 4 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ návrh pro společné jednání listopad 2014 Obsah: C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ca. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NIŽBOR N Á V R H Z A D Á N Í Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 Penzion u Balcarky - plochy občanského vybavení V Blansku dne 01.07.2015 Zpracoval: Úřad územního plánování - Oddělení územního plánování

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016

Územního plánu Chodov za období 3/ /2016 Návrh ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ Územního plánu Chodov za období 3/2009 12/2016 Obsah zprávy: a) Úvod...2 b) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Chodov včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA k. ú. Praskačka

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA k. ú. Praskačka NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA k. ú. Praskačka Pořizovatel: Vypracovala: Spolupráce: Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování Iva Jandová

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALCHOV Pořizovatelem změny č. 2 územního plánu Valchov je Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, a to ve smyslu 6 odst.1, písm. c) zák. č.

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH OBEC: Obec Radětice, Radětice 27, 262 31 pošta Milín Určený zastupitel: Jitka Buraltová POŘIZOVATEL: Městský úřad Příbram

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV březen 2014 POŘIZOVATEL - OÚ ONDŘEJOV OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac

NÁVRH ZADÁNÍ. Změny č. 5 územního plánu. sídelného útvaru. Kondrac NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Kondrac k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Červenec

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička

Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2863/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208797/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Věžnička návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více