Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ"

Transkript

1 Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ květen 2015 Obsah: Ca. Postup při pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč...2 Cb. Přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem...3 Cc. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území...5 Cd. Přezkoumání souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů...5 Ce. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních předpisů, popř. s výsledkem řešení...5 Cf. Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 5 Cg. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona...6 Ch. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst.5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly...6 Ci. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení...6 Cj. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch...14 Ck. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území...14 Cl. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání změny č. 3 územního plánu obce...14 Cm. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stav. zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,...15 Cn. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 Co. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společném jednání podle 51 odst. 1 stavebního zákona...16 Cp. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu podle 53 odst. 2 stavebního zákona...16 Cq. Rozhodnutí o námitkách k návrhu změny č. 3 územního plánu obce a jejich odůvodnění.16 Cr. Vyhodnocení připomínek k návrhu úz. plánu...16 D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (MĚŘ. 1 : 5 000) návrh změny č. 3 ÚPO Běleč je zpracován ve výřezech území obce: D1. Koordinační výkres D2. Výkres širších vztahů (1 : ) D3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1

2 Ca. Postup při pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč Pořizovatelem Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč je v souladu s 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů (stavební zákon) Obecni úřad Běleč, který zajišťuje tuto činnost na základě smlouvy s fyzickou osobou, která splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací činnosti, smlouva s Ing. arch. Danou Pokojovou. Pro cele území obce Běleč platí v současné době Uzemni plán obce (UPO) Běleč vč. jeho změny č. 1 a č. 2. O pořízení změny č. 3 územního planu rozhodlo zastupitelstvo obce Běleč z vlastního podnětu dne , a jmenovalo určeným zastupitelem pro pořízení změny ÚP paní Janu Dvořákovou, místostarostku obce. Návrh zadání změny č. 3 UP byl zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí dne Oznámeni o projednáni a zveřejněni návrhu zadání bylo vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Běleč od do (což naplňuje zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů). V době od do byl návrh zadání zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přistup. Dotčeným organům, Krajskému úřadu Středočeského kraje a sousedním obcím zaslal pořizovatel návrh zadání jednotlivě dopisy ze dne ve lhůtě do Pořizovatel po ukončeni projednáni návrhu zadání změny č. 3 UPO Běleč a po vyhodnoceni uplatněných požadavků, podnětů a připomínek (VYHODNOCENI požadavků dotčených orgánů, připomínek k obsahu návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč je v obsahem dokladové části odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Běleč), v souladu s 47 odst.4 stavebního zákona, a ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání upravil a doplnil. Zadání změny č. 3 územního plánu obce Běleč zastupitelstvo obce schválilo dne Na základě schváleného zadání zpracoval projektant v červenci 2014 návrh změny č. 3 územního plánu obce Běleč. Návrh změny č. 3 územního plánu obce Běleč byl dle 50 odst.2 stavebního zákona dne projednán na Společném jednáni s dotčenými organy, krajským úřadem a se sousedními obcemi. Dále byl návrh změny č. 3 územního plánu obce dle 50 odst.3 stavebního zákona doručen veřejnou vyhláškou. Návrh změny územního planu byl též zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdržená stanoviska a připomínky veřejnosti předal pořizovatel krajskému úřadu, který dne vydal stanovisko dle 50 odst.7 stavebního zákona. Ve stanovisku krajsky úřad konstatoval, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízeni o územním plánu. Po konání voleb do obecního zastupitelstva toto jmenovalo usnesením ZO ze dne určeným zastupitelem pro pořízení změny ÚP paní Janu Dvořákovou, místostarostku obce. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednáni (nebyly řešeny žádné rozpory) návrhu změny územního planu dle 50 stavebního zákona a zajistil upraveni návrhu. Upravený návrh pro veřejné projednáni ( 52 stavebního zákona) předal projektant obci v lednu Tento návrh je předkládán do řízeni o územním plánu. Veřejné projednání návrhu změny územního plánu obce proběhlo dne 3. března 2015 v 15,00 hod na Obecním úřadu v Bělči. Obecní úřad Běleč zajistil možnost seznámit se s návrhem změny územního plánu. Návrh územního plánu byl doručen veřejnou vyhláškou v souladu s 52 odst.1 stav. zákona a v souladu s 25 správního řádu byl vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu obce Běleč ( 25 odst.3 správ. řádu). Vzhledem k rozsahu návrhu změny úz. plánu nebylo účelné vyvěsit na úřední desce celý obsah návrhu ( vyvěšeno pouze jako oznámení), a proto byly kompletní požadované doklady vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu obce Běleč umožňující dálkový přístup. Výklad provedla projektantka ing.arch. Dana Pokojová v souladu s požadavkem 22 odst. 4 stavebního zákona. Prezenční listina účastníků jednání je součástí správního spisu. Veřejného projednání se nezúčastnil zástupce žádného z dotčených orgánů. O průběhu veřejného jednání provedl pořizovatel záznam, 2

3 který je rovněž založen ve správním spisu. V rámci řízení o vydání změny č..3 územního plánu nebyly podání námitky a připomínky. Následně byl návrh změn územního plánu předložen pořizovatelem Zastupitelstvu obce Běleč k vydání. Pořizovatel zajistí uložení dokumentace v souladu s 165 stav. zákona. Úplné znění ( textová a grafická část) změn územního plánu bude po jeho vydání uloženo na: Obecním úřadu Běleč Magistrátu města Kladno, Odbor výstavby Magistrátu města Kladno, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města Krajském úřadu Středočeského kraje Cb. Přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1/ Na území obce Běleč není vymezen žádný záměr, rozvojová oblast nebo osa podle nadřazené územně plánovací dokumentace aktualizace Politiky územního rozvoje ČR Řešené území se dle PÚR nachází v Metropolitní rozvojové oblasti Praha OB1, důvodem vymezení jedná o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit. Zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice, dokončení Silničního okruhu kolem Prahy - dále SOKP (Pražský okruh), připojení na tranzitní železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy vč. letecké a vytvoření efektivního systému integrované veřejné dopravy. úkoly pro územní plánování: pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury. koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejm. koncepční rozvoj. Z dokumentu nevyplývají žádné konkrétní úkoly z hlediska úz. plánování pro území obce Běleč. Území nepatří do zájmového koridoru rozvojových os, není ani specifickou oblastí podle terminologie PÚR. 2/ V souladu s 36 odst.5) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly respektovány vydané Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Nadřazená územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje (ZUR) Středočeského kraje je přímým nadřazeným územně plánovacím dokumentem pro obec. Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne rozhodlo usnesením č. 4-20/2011/ZK o vydání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK). ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne a nabyly účinnosti dne Ve smyslu 43 zákona 183/2006 Sb. byla změna č. 3 ÚPO Běleč zpracována v souvislostech se schválenou nadřazenou územně plánovací dokumentací Středočeského kraje, tedy v souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Změna č. 3 bude respektovat tuto dokumentaci v rozsahu 187 odst. (7) stavebního zákona. Po posouzení této dokumentace nejsou na území obce Běleč navrženy žádné veřejně prospěšné stavby a opatření, ani plochy a koridory nadmístního významu, které by bylo nutné respektovat ve změně č. 3 ÚPO. Z dokumentace ZÚR SK je třeba respektovat a vymezit ve správním území obce Běleč tyto prvky ÚSES: regionální biocentrum RC 1416 Dřevíč I. - na jižním okraji obce regionální biocentrum RK 1109 Jivno - na západním okraji obce regionální biokoridor RK 1109 Jivno - K55 3

4 regionální biokoridor RK 1114 Prameniště Výmoly - Jivno na západním okraji obce, Žádný z těchto prvků úses nezasahuje do plochy změny nebo do její blízkosti. Na území obce je vymezená jediná veřejně prospěšná stavba (VPS) ze ZUR SK, a to V03 - koridor pro umístění stavby V03 - vodárenská soustava Zbečno - Roztoky, na severozápadě obce, mimo řešené území. Vyhodnocení ochrany hodnot stanovených udržitelného rozvoje území změnou č. 3 Územního plánu obce Běleč jsou zachovány hodnoty: a) zachování a obnova rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; b) ochrana pozitivních znaků krajinného rázu; priorit územního plánování kraje pro zajištění c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny a srůstání sídel; Řešenou územní dokumentací obce Běleč je zachována ochrana přírodních hodnot kraje: NPR Vůznice CHKO Křivoklátsko, plocha změny se nachází ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko; přípustné využití ploch je regulováno v souladu s ochranou přírody a krajiny a v souladu s ochranou přírodních hodnot v území. Natura Křivoklátsko, nachází se v jihozápadní části obce, mimo území řešené změnou č. 3 ÚPO; Evropsky významná lokalita - Lánská obora v západní části obce, mimo území řešené změnou č. 3 ÚPO; Evropsky významná lokalita - Vůznice v jižní části obce, mimo území řešené změnou č. 3 ÚPO; biosférická rezervace UNESCO - Křivoklátsko - celé území obce Běleč se nachází v rez. UNESCO; Při řešení změn ve využití území jsou minimalizovány vlivy na území přírodních hodnot. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné dokumentace a posuzované z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA). součásti dokumentace změny č. 3 ÚPO Běleč není vyhodnocení vlivu na životní prostředí. ve změně č. 3 ÚPO Běleč není předmětem návrhu řešení střetů dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability; Změna ÚPO je vymezena v nezastavěném území, předmětem změn je vodohospodářská úprava plochy v blízkosti vodního toku Vůznice a vytvoření retenční přírodní nádrže, přírodního rybníka s hrází. Vlastním řešením nedojde k odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena,mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky). Ve změně ÚPO Běleč je zachována ochrana kulturních hodnot: při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkově chráněných území a objektů respektovat kulturně historické hodnoty (tj. především hodnoty urbanistické a architektonické) a zvažovat možné střety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu; Ve vazbě na koordinaci s územními plány sousedních obcí navržené změny nepředstavují změnu v koordinaci návazností se sousedními obcemi, kterými jsou Bratronice (ORP Kladno), Lhota (ORP Kladno), Zbečno (ORP Rakovník), Sýkořice (ORP Rakovník) a Nižbor (ORP Beroun). 4

5 Cc. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Při řešení změny ÚPO nedošlo k narušení stabilizovaného a vyváženého vztahu územních podmínek pro zachování příznivého životního prostředí, soudržnosti společenství obyvatel a hospodářského pilíře. Při řešení územního plánu projektant vycházel ze zachování architektonických a urbanistických hodnot v území vč. ochrany nezastavěného území. Jedná se o stabilizaci těchto hodnot: civilizační a kulturně historické o architektonické: zřícenina hradu Jinčov, kostel sv. Mikuláše, sousoší sv. Jana Nepomuckého, smírčí kámen, pomník obětem války, dřevěná zvonice na návsi, arch. cenná stavba usedlost č.p. 19 o urbanistické: stávající centrum obce, o veřejná infrastruktura: inženýrská infrastruktura v obci vodovod(část), kanalizace, plyn, částečná rekonstrukce komunikací po dokončení kanalizace, obcí procházejí silnice II. a III. třídy Ochrana nezastavěného území byla při návrhu územního plánu respektována, plocha navrženého rybníka a okolní přírodě blízké zeleně je vymezena v nezastavěném území. Cd. Přezkoumání souladu s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškami 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ce. Přezkoumání souladu s požadavky zvláštních předpisů, popř. s výsledkem řešení V řešení změny územního plánu byly respektovány požadavky civilní ochrany uplatněné při projednání zadání změny ÚPO. Další vyhodnocení požadavků bude příp. doplněno po projednání návrhu. Cf. Zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Na základě výsledků projednaného zadání není zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vč. vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje dle 10i zákona č. 100/2001 Sb. uplatnil stanovisko k návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč: Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle 20 písm. b) a 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, na základě 10 i odst. 3 zákona, předloženého návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚPO Běleč na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že plocha se nachází na CHKO Křivoklátsko je dotčeným orgánem také Správa CHKO. Správa CHKO Křivoklátsko dle ustanovení 78, odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů a změn v souladu s 2 odst. 2 písm. g) zákona vydala stanovisko:. Na základě výše uvedených skutečností (uvedeno ve vyhodnocení zadání) dle Správy CHKO Křivoklátsko, v případě realizace záměru Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč, a to i 5

6 samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, lze podle 45i, odst. 1 zákona vyloučit významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL ležících na území CHKO Křivoklátsko nebo Ptačí oblasti Křivoklátsko. Správa CHKO Křivoklátsko dle ustanovení 78, odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů a změn v souladu s 2 odst. 2 písm. g) zákona vydala stanovisko:... a Správa CHKO Křivoklátsko s předloženým návrhem zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč souhlasí. Cg. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo v rámci zpracování změny č. 3 územního plánu obce požadováno a zpracováno. Stanovisko podle 50 odst.5 stav. zákon nebylo tedy vydáno. Ch. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst.5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo v rámci zpracování změny č.3 územního plánu obce požadováno a zpracováno. Stanovisko podle 50 odst.5 stav. zákon nebylo tedy vydáno. Ci. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a. podmínky vyplývající z kulturních, architektonických a přírodních hodnot: Navržená změna a její plochy nenarušují stávající hodnoty architektonické a kulturní, předmětná stavba bude vodním dílem se zapojením přírodních struktur do daného území. Proto nebude negativně ovlivňovat hodnoty kulturně historické a architektonické. K hodnotám přírodním řešeného území obce Běleč patří krajinný ráz a nenarušený přírodní charakter krajiny, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Vymezená plocha pro vodní prvek s navrženou okolní plochou smíšeného nezastavěného území, bude tvořit hodnotný přírodní útvar v krajině, jednak z důvodu retenční funkce, jednak vytvořením přírodní vodní plochy s mokřady a výsadbou zeleně. Změnou nebude narušena vysoká kvalita životního prostředí v obci ; nebude narušen zachovaný krajinný ráz území. b. podmínky vyplývající z územně analytických podkladů: Nicméně ze závěrů aktualizovaných územně analytických podkladů Kladna z r a rozboru udržitelného rozvoje vyplývá pro obec Běleč příznivé hodnocení zejména vlivem kvalitního hodnocení přírodního a sociálního pilíře. Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek, které vychází ze SWOT analýzy obce, vyplývá tento závěr a požadavek pro ÚP: pilíř hodnocení odůvodnění přírodní + území intenzívně zemědělsky využívané, jedinečnost v konfiguraci terénu a vysoká hodnota okolní krajiny vysoký podíl lesních ploch ekonomický - Absence ekonomického zázemí, dobrá technická infrastruktura,, dostatečná občanská vybavenost, obec leží mimo hlavní silniční trasy. V územním plánu prověřit nové plochy pro komerční využití ve vztahu rekreačně turistickému účelu. Cyklotrasy, penziony, ubytovny, restaurace, nové sportovně turistické aktivity (využití brownfieldů). sociální + stabilizace i mírný nárůst obyvatel relativně prosperující obce, i přes 6

7 vysokou vyjížďku obyvatel za prací mimo obec. vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí (zařazení obce do 1 z 8 kategorií, 1 - nejlepší stav, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4 špatný stav) zařazení obce do kategorie 2b obec s nízkou ekonomickou základnou, s odpovídající občanskou vybaveností, využívající výhod nadstandardních podmínek pro kvalitu bydlení určení problémů k řešení v ÚPD závady a problémy: urbanistické - brownfield, bývalé plochy zem. Výroby J,Z toto území se nachází mimo plochu změny č. 3. dopravní - 0 hygienické -0 přírodního charakteru:. Absence návaznosti na ÚSES v k.ú. Bratronice návaznost ÚSES bude řešena v novém územním plánu, jedná se o koncepční řešení a propojení ÚSES se nachází mimo plochu řešenou změnou č. 3. vzájemné střety záměrů na provedení změn, místního významu - 0 nadmístního významu úkoly k řešení v územně plánovací dokumentaci obce zapracovat veřejně prospěšnou stavbu ze ZUR Středočeského kraje vymezit VPS V03 : Vodárenská soustava Zbečno Roztoky tento koridor pro VPS se nachází v severozápadní části obce, nevede přes řešené území změny č. 3. zapracovat veřejně prospěšná opatření ze ZUR Středočeského kraje vymezení ÚSES v návaznosti na sousedící katastry obcí koridory pro ÚSES regionální úrovně se nacházejí mimo území řešené změny, zachovat urbanistickou hodnotu v místě: zachovat architektonické hodnoty: zřícenina hradu Jinčov kostel sv., Mikuláše sousoší sv. Jana Nepomuckého smírčí kámen, pomník obětem války dřevěná zvonice na návsi využít plochy brownfield s novým funkčním využitím: Plocha bývalého zem. areálu a zámečku. Arch. i urb. hodnoty nebudou změnou č. 3 dotčeny, plocha brownfield leží mimo plochu změny, a to na jihozápadním okraji zastavěného území obce. toto území se nachází mimo plochu změny č. 3. c. Urbanistická koncepce rozvoje obce Řešení urbanistické koncepce vč. zdůvodnění řešení zastavitelných ploch Předmětem dokumentace vyplývající ze schváleného zadání byla tato změna: vymezená plocha změny: Dotčené Rozloha pozemky KN v ha (pozemky ZE - PK) v k.ú. Stávající využití z platného ÚPO Navržené využití plochy Kód plochy 7

8 Běleč pozemky ZE p.č. 154/13 (část pozemku KN č. 153) a ZE 154/16 (část pozemku č. KN 154/1) 0,4113 Orná půda, Zastavitelná plocha: veřejná a krajinná zeleň 1,1050 Vodní plochy a toky, Přírodní vodní nádrž, rybník s hrází, technická stavba do 25 m2 Nezastavitelná plocha: Plochy smíšené nezastavěného území, Zeleň přírodního charakteru, mokřad celkem 1, 5163 odůvodnění: V souladu se schváleným zadáním změny č. 3 ÚPO Běleč dochází ke změně využití na části pozemků p.č. KN 153 a 154/1 k.ú. Běleč z orné půdy na umístění vodní plochy a doprovodné plochy pro zeleň. Důvodem návrhu vodní plochy v daném území je záměr zvyšovat retenční kapacitu v krajině, výsadba mimolesní zeleně (remízky, vtroušené skupiny, mokřady), podpora tvorby krajiny, zvýšení podílu trvalého travního porostu. Nově vymezená vodní plocha byla zařazena do zastavitelných ploch z důvodu výkladu Min. pro místní rozvoj ohledně zařazení staveb vodních děl do zastavěného území, tedy i do zastavitelné plochy. Podle 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, jsou vodní díla stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejm.: - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, - stavby vodovodních řadů, atd. a zároveň v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb. k zákonu č. 265/1992 Sb., a dle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ŠR, se v katastru jako parcela eviduje plocha zastavěná vodním dílem. A dále Vodní dílo může být evidováno pouze na parcele s druhem pozemku zastavěná ploch a nádvoří. Proto do zastavěného území je nutné zahrnout pozemky evidované jako zastavěná plocha, na níž je umístěna stavba vodního díla. Proto je tedy v návrhu změny územního plánu vodních plocha vymezena jako plocha zastavitelná, protože i hráz rybníka s přepadem je potom zastavěná plocha, tedy v genezi výstavby nyní je vymezená jako zastavitelná plocha. WN NSN Celková urbanistická koncepce územního plánu Běleč zůstává nezměněna; při řešení plošné a prostorové regulace byly vymezeny nové regulativy Ploch s rozdílným způsobem využití, a to z důvodu, že vodní plochy nebyly regulovány vůbec a pro plochu zelně se plochy zelně ve stávajícím územním plánu jevily jako nevhodné. V ÚPO Běleč jsou vymezeny plochy zeleně: zahrady, zemědělský půdní fond, plochy veřejné zeleně, ostatní zeleň, solitérní a skupinová zeleň a sady, louky, pastviny biocentru lokální, biocentrum regionální, biokoridor lokální a biokoridor regionální. Změna územního plánu vymezuje: - důsledné členění ploch na zastavěné a nezastavěné území, zastavitelnou plochu pro stavbu vodního díla. - členění územního plánu na část výrokovou (závaznou) a část odůvodnění. Nově vymezuje dvě plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozd. úprav, jsou stanoveny pro potřeby specifikace urbanistické koncepce v území tyto plochy s rozdílným způsobem využití. 8

9 Názvosloví použito podle platného územního plánu obce Běleč; podle platné vyhlášky č.501/2006 Sb., v platném znění se jedná o plochy vodní vodohospodářské. Pro regulaci navržených ploch jsou použity tyto regulativy: jako zastavitelná plocha Vodní plochy a toky / s indexem WN/ Hlavní využití: vodní plochy a toky. Přípustné využití: zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem; zajištění retenční schopnosti krajiny a udržení jejího vodního režimu, retenční nádrže, požární nádrže (rybníky); technická stavba do 25 m2; protipovodňová opatření; rekreační využití. Nepřípustné využití: jakékoliv jiné využití. Podmínky prostorového uspořádání: pro ochranu ÚSES platí ustanovení zvláštních předpisů; veškeré zásahy do prvků územního systému ekologické stability, včetně jejich ochranných pásem musí být projednány s orgánem ochrany přírody; nezastavitelná plocha, resp. plocha v nezastavěném území Plochy smíšené nezastavěného území / s indexem NSN/ Hlavní využití: Vymezení s ohledem na charakter a ochranu nezastavěného území, ve kterém není účelné členění na plochy lesní, zemědělské, plochy vodní apod. Přípustné využití: pozemky určené k plnění funkcí lesa; pozemky zemědělského půdního fondu; pozemky vodních ploch a toků; pozemky pro územní systém ekologické stability; pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů; pozemky související dopravní a technické infrastruktury; Nepřípustné využití: jakékoliv jiné využití. Podmínky prostorového uspořádání: pro ochranu ÚSES platí ustanovení zvláštních předpisů; veškeré zásahy do prvků územního systému ekologické stability, včetně jejich ochranných pásem musí být projednány s orgánem ochrany přírody; Řešení změny je vymezeno v grafické části, zejm. v hlavním výkrese B2. a v koordinačním výkrese D1., kde je vymezeno navržené řešení jednotlivých změn. Koncepce systému sídelní zeleně 9

10 Změnou platného územní plán je vymezena na dosud obhospodařované zemědělské půdě nová plocha zeleně i s novou regulací - plocha smíšená nezastavěného území - v souladu s využitím zařazení ploch nezastavěného území podle vyhlášky č. 501/2006 v platném znění. Důvodem pro vymezení nové plochy zeleně v okolí nově vymezené vodní plochy zvyšování retenční kapacity území výsadbou mimolesní zeleně (remízky, vtroušené skupiny, mokřady), zvyšování podílu trvalého trávního porostu a tím v konečném důsledku stabilizovat přírodní poměry v krajině. Stávající sytém sídelní zeleně nebude řešenou změnou měněn, nebude do něj zasahováno. Prvky zeleně jako územní systém ekologické stability, plochy lesů, plochy zahrad, luk pastvin, plochy veřejné a krajinné zeleně zůstávající stabilizované. d. koncepce veřejné infrastruktury: Koncepce dopravní infrastruktury Základní kostra a koncepce dopravní infrastruktury zůstává beze změny; obcí prochází ve směru východ - západ silnice II. třídy II/201, kterou protíná v centru obce silnice III. třídy III/2019. Lokalita změny vodní plocha je přístupná po stávající účelové komunikaci vedoucí z okraje zastavěného území obce dále na sever, kde má charakter zemědělské účelové cesty. Koncepce technické infrastruktury Koncepce technické infrastruktury nebude změnami dotčena; napojení nové vodní plochy na stávající technickou infrastrukturu obce se nepřepokládá. Vodní hospodářství - Vodní plochy a toky Obcí protéká potok Vůznice s dvěma pravobřežními drobnými přítoky a jedním levobřežním v jižní části obce. Tok Vůznice pokračuje jižním směrem do NPR Vůznice a na konci svého toku se vlévá na území obce Nižbor do řeky Berounky. Na toku Vůznice v obci Běleč není vyhlášeno záplavové území ani aktivní zóna záplavového území. Ostatní stávající veřejná infrastruktura, tzn. občanská vybavenost, veřejná prostranství nebude změnami dotčena. e. Limity využití území Mezi uvedenými limity jsou dokumentovány pouze ty prvky, které se týkají území změny č. 3 ÚPO Běleč a jejího okolí. Ochranná pásma a chráněná území, jsou vymezena obecně platnými předpisy, jejich rozsah je vyznačen ve výkrese D.1. koordinační výkres. limit území vyjádření limitu, ochranná pásma ochrana památek nemovitá národní kulturní památka, vč. nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 ochranného pásma nemovitá kulturní památka, popřípadě nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 soubor, včetně ochranného pásma ochrana přírody a krajiny územní systém ekologické stability nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 přírodní park nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 Evropsky významná lokalita Lánská obora (severní okraj obce) Vůznice (jižní okraj obce) nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 10

11 limit území ptačí oblast chránění krajinná oblast lesy hospodářské vzdálenost 50 m od okraje lesa investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti vyjádření limitu, ochranná pásma Křivoklátsko ( ve vzd. 2 km od řešené plochy) nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 CHKO Křivoklátsko, III. zóna, částečně i IV. zóna významný krajinný prvek ze zákona OP vymezeno zákonným předpisem část plochy změny se nachází na ploše meliorací ochrana podzemních a povrchových vod ochranné pásmo vodního zdroje nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 vodní útvar povrchových, podzemních vod pozemní vody nejsou na území obce dle dostupných podkladů (ÚAP) dokumentovány OP vodních toků, které nejsou dopravní cestou, nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry. vodní toky a plochy Na toku Vůznice je vymezena nová vodní plocha, která je předmětem změny č.3 ÚPO. Limit 6 m manipulačního pásma potoka Vůznice je vymezen v grafické části této změny. na území obce Běleč není vyhlášeno žádné záplavové území ani aktivní zóna toku Vůznice. záplavové území aktivní zóna záplavového území technická infrastruktura - zásobování vodou vodovodní síť včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 - odvádění a čištění odpadních vod technologický objekt odvádění a čištění odp. vod včetně ochranného pásma síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma - zásobování elektrickou energií elektrická stanice včetně ochranného pásma nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma - zásobování plynem technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma - elektronické komunikace elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma komunikační vedení včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 Elektrické stanice: nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 Zařízení OP m od krajních vodičů nadzemní vedení: a) u napětí nad 1 kv 7 m 10 m do 35 kv včetně / 22 kv/ podzemní (kabelové) vedení: nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 11

12 limit území vyjádření limitu, ochranná pásma doprava - pozemní komunikace rychlostní silnice včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 silnice I.třídy včetně ochranného pásma nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 silnice II.třídy včetně ochranného pásma 15 m od osy vozovky silnice je vedena jižně od řešené plochy místní a účelové komunikace stávající účelová komunikace je obslužnou komunikací k řešené ploše - letecká doprava letiště včetně ochranných pásem (letiště Ruzyně, letiště Kladno na území obce Velká Dobrá) nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 ochranné pásmo hřbitova, krematoria nevyskytuje se v území řešeném změnou č. 3 f. Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území Ochrana přírody a krajiny V území je velké zastoupení lesů, jedná se o krajinu s minimálním narušením přírodních struktur. Na území obce je relativně vyvážený poměr zemědělské půdy a lesních ploch. Do katastru obce zasahuje oblast Lánské obory a NPR Vůznice se speciálním režimem lesního hospodaření - lesy ochranné a zvláštního určení; menší procento lesů hospodářských. Velkoplošné zvláště chráněné území Chráněná krajinná oblast (CHKO) Křivoklátsko, zóna I. až. IV. zóna CHKO na území obce. Maloplošné zvláště chráněné území Národní přírodní rezervace Vůznice, na jihu obce: kód název NPR rozsah v ha. k. ú. 851 Vůznice 231,22 mj. Běleč Evropsky významná lokalita - Natura 2000 Na území obce je vyhlášena Evropsky významná lokalita (EVL) s ochranným pásmem 50 m od hranice: kód název EVL rozsah v ha. k. ú. CZ Vůznice 397,23 mj. Běleč Ptačí oblast kód název k. ú. CZ Křivoklátsko mj.běleč Biosférická rezervace kód název k. ú. 24 Křivoklátsko mj.běleč Mezinárodně významné části přírody - Rada Evropy -EECONET - území: kód název typ území 6 Křivoklátsko jádrové území 12

13 Památné stromy Lípa v Bělči - severně od návsi Lípy u hřbitova v Bělči - u potoka Vůznice Ochrana památek Na území obce Běleč jsou nemovité kulturní památky dle údajů Národního památkového ústavu: číslo památka lokalizace 21519/2-448 Hrad Jinčov, zřícenina Na jihu obce, nad tokem Vůznice, poz.č. 417/ /2-446 Kostel sv. Mikuláše Na návsi, poz. č. st. 23, st. 24, ppč /2-447 Sousoší sv. Jana Nepomuckého SZ část návsi, u potoka, ppč. 419/ /2-449 Smírčí kámen Na křižovatce silnic Běleč-Zbečno, za domem čp. 19, poz.č. 396/ / Zaniklá ves, archeologické stopy Třešňovka, parcely č. 58, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 417/1, 417/ / Venkovská usedlost g. Koncepce návrhu ÚSES Č.pop. 19; poz.st.č. 6/1 - obytná budova I., obytná budova II., chlévy se špýcharem, kolna. Poz.st.č. 6/3 - stodola; poz.pč nebude změnou dotčena. N a území obce jsou tyto prvky územního systému ekologické stability: regionální biocentrum RC 1416 Dřevíč I. - na jižním okraji obce regionální biocentrum RK 1109 Jivno - na západním okraji obce regionální biokoridor RK 1109 Jivno - K55 regionální biokoridor RK 1114 Prameniště Výmoly - Jivno na západním okraji obce, lokální biokoridor "V Lubech - Stošavka"(zdroj ÚPO) - na SV do obce Bratronice, (zdroj platný ÚPO) dále pokračuje od severu k jihu lokální biokoridor "V Lubech - Stošavka"(zdroj ÚPO) lokální biocentrum "Na Lubech"(zdroj ÚPO) lokální biokoridor "V Lubech - Pod Panským vrškem"(zdroj ÚPO) lokální biocentrum " Pod Panským vrškem "(zdroj ÚPO) lokální biokoridor " Pod Panským vrškem - Dřevíč I."(zdroj ÚPO) lokální biokoridor "Pod Panským vrškem - Na Koutech"(zdroj ÚPO) - na východ do obce Bratronice; další linie lokálního ÚSES od severu k jihozápadu: lokální biokoridor "Pod Krchůvkem - Žilinský vrch" lokální biocentrum "Pod Krchůvkem" lokální biokoridor "V hrozném - Pod Krchůvkem" lokální biocentrum "V Hrozném" lokální biokoridor "Úvozina - V hrozném" lokální biocentrum "Na Zbečkách" - návaznost na západním okraji obce na RBC a RBK. Plocha změny nezasahuje do vymezených prvků ÚSES. h. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění Na území obce se nevyskytuje žádné CHLÚ, dobývací prostor ani výhradní ložisko. V řešeném území nejsou evidovány sesuvy ani jiné svahové deformace. 13

14 i. Koncepce řešení požadavků civilní ochrany Celková koncepce řešení požadavků požární a civilní ochrany dle platného územního plánu není změnou č. 3 měněna. Změny platné územně plánovací dokumentace nebudou mít vliv na již zpracované požadavky civilní ochrany. j. Koncepce ochrany životního prostředí Koncepce ochrany životního prostředí není vlivem vymezení změny č. 3 ÚPO měněna. posouzeny byly tyto kategorie - ovzduší, povrchové a podzemní vody, hluk, nakládání s odpady. Cj. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení zastavitelných není při změně č. 3 řešeno z důvodu, že jediná zastavitelná plocha je plocha vodní a to z důvodu umístění stavby hráze rybníka, popř. doplňkových zařízení k hlavní funkci plochy. Ck. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Řešené plochy změny č. 3 nenarušují stávající koordinaci se sousedními obcemi; plocha se nachází v blízkosti centra obce, ve značné vzdálenosti od vazeb na okolní obce. Cl. Vyhodnocení splnění požadavků Zadání změny č. 3 územního plánu obce Návrh změny územního plánu byl zpracován v souladu se Zadáním a splňoval jeho požadavky. Ze splněných požadavků rekapitulujeme zejména následující: (dle kap. a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce): - respektuje planý ÚPO včetně změn č. 1 a 2, vychází z ÚAP, respektuje hodnoty přírodní, kulturní historické, urbanistické a civilizační. (dle kap. 1) požadavky na urbanistickou koncepci): - Změna č. 3 územního plánu byla provedena na základě konkrétního požadavku na změnu využití území z orné půdy na vodní plochu rybníka a zeleň přírodního charakteru. (dle kap. 2) požadavky na řešení veřejné infrastruktury) - dopravní infrastruktura, ostatní veřejná infrastruktura zůstává beze změny+ v oblasti tech. infrastr. Je řešena nová vodní plocha s přírodní funkcí, která bude plnit také funkci přírodní retenční nádrže pro zadržování vod z okolních polí. (dle kap. 3) požadavky na koncepci uspořádání krajiny) - stabilizovaný ÚSES v platném ÚPO nebyl dotčen řešenou změnou; ÚP nestanovuje podmínky dle 18 stavebního zákona; navržená změna zachovává krajinu, umožňuje na ploše orné půdy doplnění ploch zeleně. (dle kap. b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit ): - nevymezuje žádné plochy a koridory územních rezerv. (dle kap. c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo): - řešení územního plánu nevymezuje žádné VPD, VPO pro vyvlastnění nebo předkupní právo. (dle kap. d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci ): 14

15 - nevymezuje žádné plochy pro regulační plán, územní studii nebo dohodu o parcelaci. (dle kap. e) případný požadavek na zpracování variant řešení): - varianty řešení změny ÚP nejsou vymezeny. (dle kap. f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení): - návrh změny územního plánu byl zpracován v digitální podobě, formálně navazuje na platný územní plán obce, řešení se týká jen vymezené plochy, zpracování je v souladu s platnou legislativou - návrh změny územního plánu obsahuje textovou a grafickou část dle požadavků zadání; zpracování právního stavu po změnách nebude zpracováno z důvodu zahájení prací na novém územním plánu. (dle kap. h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území). - na základě schváleného zadání:bez požadavků na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a následně na udržitelný rozvoj; bez bude doplněno po projednání zadání. Shora uvedené body zahrnují: (dle bodu 1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje) - Obec Běleč není situovaná v Rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, jako některé obce v zázemí města Kladna. (dle bodu 2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem): - Všechny prvky územních systémů ekologické stability dle ZUR (2 x RBK a 2 x RBC) jsou situovány mimo řešené území změny č. 3 územního plánu Běleč. jedná se o vedení ÚSES v západní a jižní části obce. - Konkrétní vedení VPS V03 - vodovod podle ZUR SK - je vymezeno na západním okraji obce. (dle bodu 3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů): - při řešení změny ÚP se vycházelo z ÚAP a z rozboru udržitelného rozvoje ORP Kladna. vymezení vodní plůochy se zelení odpovídá přírodnímu pilíři s požadavkem : Zvyšování retenční kapacity území výsadbou mimolesní zeleně (remízky, vtroušené skupiny),realizací prvků ÚSES, zvyšování podílu trvalého trávního porostu. plocha se nachází ve III. zóně CHKO Křivoklátsko a realizace této změny odpovídá charakteru krajiny CHKO. (dle bodu 4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností.): - požadavek DO k řešení civilní obrany byl zapracován do textové části změny územního plánu. - dle stanoviska CHKO Křivoklátsko:, v případě realizace záměru Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč, a to i samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, lze podle 45i, odst. 1 zákona vyloučit významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL ležících na území CHKO Křivoklátsko nebo Ptačí oblasti Křivoklátsko. Cm. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stav. zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, Změna č. 3 Územního plánu Bělče nevymezuje ve svém řešení takové záležitosti, které by měly charakter nadmístního významu a nebyly zahrnuty do řešení zásad územního rozvoje. Cn. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Změna č. 3 ÚPO Běleč vymezuje jednu lokalitu se změnou funkčního využití, vzhledem k umístění leží v nezastavěném území. V této lokalitě změny je pouze část navržena pro vynětí ze ZPF jako plocha zastavitelná, a to cca 1/3 z celkové plochy změny. Podrobněji v tabulce níže. 15

16 Vyhodnocení důsledků návrhu řešení na zemědělský půdní fond bylo zpracováno v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhlášky č. 13/1994 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, resp. přílohy č. 3 k vyhl. Č. 13/1994 Sb. Vyhodnocení důsledků územního plánu na zemědělský půdní fond: NOVÁ ZASTAVITELNÁ PLOCHA : k. ú. Běleč označení zábor lokality BPEJ třída ochr. plocha (ha) celkem (ha) funkční využití lokality Z II. 0,3400 0,3700 vodní plochy a toky II. 0,0300 celkem 0,3700 0,3700 vodní plochy a toky celkové vyhodnocení záborů ZPF: - zábory ZPF celkově 0,3700 ha Co. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společném jednání podle 51 odst. 1 stavebního zákona Po společném jednání nedošlo k žádným obsahovým úpravám dokumentace ve smyslu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů podaných ke společnému jednání. Dotčené orgány nevznesly připomínky k návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč; Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, pověřená výkonem státní správy ve věcech ochrany přírody dle příslušných právních předpisů, ve svém stanovisku uvedla: vymezení řešených ploch na území CHKO Křivoklátsko a stanovení podmínek pro jejich využití respektuje stanovisko Správy CHKO Křivoklátsko čj a/KV/2013 a čj b/KV/2013 ze dne Řešení předloženého návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč, nemá nepříznivý dopad na zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO Křivoklátsko. Cp. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu podle 53 odst. 2 stavebního zákona Po veřejném projednání nebyla uplatněna stanoviska dotčených orgánů které by vyžadovaly úpravu dokumentace změny územního plánu, a proto není uvedeno vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu změny č. 3 územního plánu obce. Cq. Rozhodnutí o námitkách k návrhu změny č. 3 územního plánu obce a jejich odůvodnění. K návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč nebyly podány žádné námitky. Cr. Vyhodnocení připomínek k návrhu úz. plánu. K návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč byly podány připomínky.po spol. jednání: Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb Nám.Starosty Pavla Kladno MMK, Odbor dopravy služeb, jako příslušný silniční správní úřad a orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle z. č. 13/1997 Sb., a 40 odst. 4 písm. d) souhlasí s návrhem změny č 3 územního plánu Běleč. (ze dne ) Pořizovatel vzal na vědomí. Vzhledem k souhlasné podobě připomínky není třeba ji dále vyhodnocovat a uvádět ji jako připomínku do opatření obecné povahy. 16

17 Doklady o pořízení změny č. 3 ÚPO Běleč 1. usnesení o pořízení změny č. 3 ÚPO Běleč ze dne je založeno ve spise pořízení 17

18 Vyhodnocení - požadavků dotčených orgánů (připomínek ) na obsah návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč (okr. Kladno). - připomínek ( 47 odst. 2),3) zákona č.183/2006 Sb.) Poř. číslo Předkladatel požadavku (připomínky) Číslo jednací, ze dne požadavky dotčených orgánů a krajského úřadu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 2. Česká republika - Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební Praha 1 3. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, J. Palacha 1970, Kladno 51653/2013/ ze dne /71602-ÚP/ /44 ze dne PCNP /2013/PD ze dne Obsah požadavku, podnětu (významná část) Neuplatňujeme podle 47 odst. 2 stavebního zákona a dle 15 odst. 2 horního zákona žádné připomínky k výše uvedené ÚPD ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin, protože v k.ú. Běleč se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. Ministerstvo obrany ČR, zastoupené Ing. Alešem Mecnerem, ředitelem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha ve smyslu ustanovení 7, odst.2, zák.č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16, Souhlasí s Návrhem zadání změny č. 31 Územního plánu Běleč. Vzhledem k tomu, že VUSS Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. Je nutné dodržet ustanovení 175 zákona č. 183/2006 Sb., viz. příloha vyjmenované druhy staveb. jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů uplatňuje pro zapracování do územního plánu následující požadavky: - při změnách v územním plánu, v rámci požadavků civilní ochrany, postupujte v souladu s 19 odst. 1 písm. k zákona č. 183/2006 Sb. Je třeba zapracovat do textové a grafické části změny č. 3 územního plánu obce návrh ploch i víceúčelových odpovídajících potřebám obce, které vyplývají z požadavků civilní ochrany uvedených v jednotlivých bodech 20 vyhlášky č. Vyhodnocení Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. Dodržení ustanovení 175 zákona č. 183/2006 Sb. se týká územních rozhodnutí a povolení staveb, resp. územně analytických podkladů, není možné řešit v územním plánu, který je zpracován v menší podrobnosti než projekt. Celková koncepce řešení požadavků požární a civilní ochrany dle platného územního plánu není změnou č. 3 měněna. Do textové části změny č. 3 územního plánu obce Běleč bude 18

19 4. Státní energetická inspekce, Legerova 49, Praha 2 5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Územní pracoviště v Kladně Gen.Klapálka Kladno 6. Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, , Praha 5, Odbor životního prostředí a zemědělství - podle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 7. Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, , Praha 5 souhrnné vyjádření: čj /13/ /PS ze dne KHSSC57612/2013 ze dne čj /2013/KUSK, zn. OŽP/JSTEP ze dne /2013/KUSK, Zn. OŽP/Tuč ze dne /2002 Sb. Pokud již zpracované požadavky civilní ochrany ve stávajícím územním plánu budou vyhovovat i pro tuto změnu, je žádoucí do textové části ÚPD vložit např. větu Změna č. 3 platné územně plánovací dokumentace nebudou mít vliv na již zpracované požadavky civilní ochrany. V opačném případě je nutné, v souladu s předchozí podmínkou, dopracovat do změn úpravy (popř. nové řešení) požadavků civilní ochrany. Za předpokladu respektování především požadavků 46, 68, 69 a 87 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, nemáme z energetického hlediska k obsahu výše uvedeného Návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu obce Běleč další požadavky.. Dle 77 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, a ve 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto stanovisko: k předloženému návrhu zadání změny č. 3 obce Běleč nemáme připomínky. vyjádření orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., včetně stanoviska o vlivu záměru nebo koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (soustava NATURA 2000). KÚ STK, OŽPaZ, jako orgán ochrany přírody, který je příslušný podle 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů, vám sděluje, že území řešené změnou a rovněž celé správní území obce Běleč se nachází na území CHKO Křivoklátsko, kde vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny Správa CHKO. O vyjádření podle zákona č. 114/1992 S., tedy i o stanovisko hodnotící vliv záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti podle 45i uvedeného zákona, je proto potřeba požádat Správu uvedeného CHKO. vloženo Změny platné územně plánovací dokumentace nebudou mít vliv na již zpracované požadavky civilní ochrany. Pořizovatel bere na vědomí. Při zpracování změny územního plánu budou respektovány platné právní předpisy. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. 19

20 Odbor životního prostředí a zemědělství dle z. 334/1992 o ochraně ZPF orgán ochrany ZPF příslušný dle 13 odst.1 a 17a písm.a) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozd. předpisů, nemá připomínky k navrhované změnně a souhlasí se zařazením lokality do návrhu změny č. 3 územního plánu obce Běleč. Pořizovatel bere na vědomí. dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chem. látkami a chem přípravky. Odbor dopravy, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Odbor kultury a památkové péče Odbor životního prostředí a zemědělství jako přísl. Orgán posuzování vlivů na životní prostředí dle 10i zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých orgán státní správy lesů dle 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.. (lesní zákon), v platném znění, na zákl. 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona nemá připomínky k předloženému návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč, neboť nepředpokládá zábor lesních pozemků pro rekreaci a sportovní využití. orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší dle 27 odst. 1 písm. e) zákona č.201/2012 nemá připomínky k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Běleč. dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace příslušný dle 27 písm. e) zákona č. 59/2006 Sb.ve znění pozd. př., na základě ust. 32 odst. 2 zákona k předloženému návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Běleč neuplatňuje připomínky. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí... nemá připomínky k návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč. Pořizovatel bere na vědomí. Není příslušný k uplatnění požadavků k předloženému návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč. Odbor životního prostředí a zemědělství dle 10i zákona č. 100/2001 Sb. uplatňuje stanovisko k návrhu zadání změny č. 3 ÚPO Běleč: Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle 20 písm. b) a 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů, na základě 10 i odst. 3 zákona, předloženého návrhu zadání a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 3 ÚPO Běleč na životní prostředí. Pořizovatel bere na vědomí. Pořizovatel bere na vědomí. 20

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Květen 2011 OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE: A. ZMĚNA Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTOMLÁTKY Odůvodnění územního plánu Kostomlátky P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad NYMBURK D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec KOSTOMLÁTKY ŽALUDA, projektová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 Příloha č. 3 objednatel: pořizovatel: zpracovatel: nadřízený orgán územního plánování: urbanistická koncepce: demografie: dopravní

Více

ZADÁNÍ Změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRATONOHY

ZADÁNÍ Změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRATONOHY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA ZADÁNÍ Změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRATONOHY - návrh k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ČERVENEC 2014 Změna č. 1 Územního plánu Královské Poříčí 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM 07/2014 Pořizovatel: Určený zastupitel:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA návrh pro opakované veřejné projednání březen 2014 C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části odůvodnění: C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU...1 Ca. Soulad územního plánu s politikou

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2014 Příloha č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE - ODŮVODNĚNÍ str. 1 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: OBEC HRADČOVICE

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY

MĚSTO LOUNY. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY MĚSTO LOUNY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN č. 1/2010 ÚZEMNÍ PLÁN LOUNY Září 2010 1 Zastupitelstvo města Loun, jako orgán obce příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více