Výroční zpráva šk.rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva šk.rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov Výroční zpráva šk.rok 2011/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Ochoz u Brna 75, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov vedení školy ředitel: Mgr.Martečík Jozef kontakt tel.: : 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Ochoz u Brna adresa zřizovatele Ochoz u Brna 17, kontakt tel.: : součásti školy kapacita Mateřská škola 60 dětí Základní škola 75 žáků Školní družina 35 žáků Školní jídelna 110 žáků 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ , stupeň ZŠ x x x x Školní družina Školní jídelna x x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Škola měla k dispozici 3 učebny, ve kterých probíhla výuka. V jedné ze tříd v odpoledních hodinách probíhá organizovaná činnost ŠD. Přesunutím

2 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou stávající ředitelny do prostor bývalé družinky vznikl prostor pro novou učebnu, která slouží jako učebna informatiky a učebna cizích jazyků. Škola má rovněž k dispozici tělocvičnu. Po zápisu do první třídy došlo k nárůstu dětí pro další školní rok. Ve spolupráci s obecním úřadem došlo v letních měsících k přestavbě obecního bytu v budově školy na další učebnu. V současné době škola disponuje čtyřmi učebnami. Škola má možnost využívat školní pozemek, který je dispozičně rozdělený na tři jednotlivé sektory. První sektor je účelově využíván ŠD. Byly zde instalovány houpačky a prolézačky. Protože některá zařízení nesplňovala bezpečnostní podmínky, muselo dojít k jejich odstranění. Druhý sektor je využíván pro potřeby TV a třetí sektor tvoří ohniště pro pořádání různých kulturních akcí s žáky a jejich rodiči. Prostor kolem ohniště byl doplněn dřevěnými lavicemi a sedáky. Za přispění obecního úřadu byl postaven dřevěný altán, který slouží jako letní učebna v přírodě. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem a ve všech třídách jsou instalovány nové tabule s keramicko-magnetickým povrchem. Třídy byly v rámci rekonstrukce obloženy obkladovými panely a proběhlo malování všech tříd. V současné době je škola plně vybavená. V letošním roce byly zpracovány požadavky na další obnovu, obměnu a dovybavení učebními pomůckami. Celková dovybavenost učebními pomůckami proběhla do konce šk.roku v souladu s přechodem školy na nový vzdělávací program Tvořivá škola. Částečně byla vybavena ŠD stolními hrami a stolním fotbalem. Žákovská knihovna byla obohacena o několik nových titulů. Ze státních prostředků byl obnoven fond učebnic. V podstatě se jednalo o nákup úplně nových učebnic a pracovních sešitů. Největší zastoupení je z produkce nakladatelství Nová škola, která úzce spolupracuje s Tvořivou školou a učebnice z nakladatelství SPN. K procvičování psaní využíváme pracovní sešity nakladatelství Prodos. Pro výuku anglického jazyka škola používá učebnice SPN Marie Zahálková Angličtina. Největší nedostatek který byl ve vybavenosti tabulárními pomůckami je již z valné části odstraněn. Na škole funguje počítačová učebna.zasíťování učebny bylo provedeno odbornou firmou v rámci sponzorského daru. V současné době škola disponuje 20 funkčními počítači, což vychází v průměru jeden počítač na dva žáky. Při práci v učebně má každý žák k dispozici svůj vlastní počítač. V průběhu školního roku došlo k výměně stávajících počítačů za nové, které byly pořízeny z peněz ESF EU. K výměně došlo z důvodu testování pátých a devátých ročníků základní školy. Počítače, kterými disponovala škola byly zastarané a nebylo možné na nich testovací aplikace zpustit. Z tohoto důvodu škola požádala o výjimku a testování jsme se neúčastnili. V současnosti máme nainstalovány windows microsoft office

3 Investiční rozvoj 2010 starter. Pro naši činnost a potřeby jsou nyní počítače plně funkční a dostačující. Do třídy 4. a 5. ročníku byl pořízen digitální diaprojektor pro využití interaktivních programů. Proběhla rekonstrukce školní jídelny a školní kuchyně tak, jak nám to ukládal výsledek kontroly ze strany HHS JmK. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Předseda RŠ pí.zichová Martina 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVOŘIVÁ ŠKOLA 5 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 14 / 12,61 Počet učitelů ZŠ 4 / 3,6 Počet vychovatelů ŠD 1 / 0,88 Počet učitelek MŠ 4 / 3,5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 / 0,88 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 / 1,0 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 / 2, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 učitelka ZŠ 1,0 38 VŠ r. 2 učitelka ZŠ 1,0 23 VŠ r. 3 učitelka ZŠ 0,6 9 VŠ neaprobovaná 4 učitelka MŠ 1,0 27 SŠ SPgŠ 5 učitelka MŠ 1,0 26 SŠ SPgŠ 6 učitelka MŠ 11 SŠ SPgŠ 1,0 7 učitelka MŠ 4 VŠ spec.pedagogika 0,5 8 vychovatelka 0,88 18 SŠ Vychovatelství ŠD 9 ředitel školy 1,0 16 VŠ r.

4 Komentář: Všichni pedagogičtí pracovníci mají dlouholeté zkušenosti z práce s dětmi. Učitelé ZŠ jsou všichni proškoleni v rámci nového ŠVP Tvořivá škola. Vychovatelka ŠD dokončila studium na doplnění aprobace v rámci celoživotního vzdělávání. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 80% Vychovatelky ŠD 0% Vychovatelky ŠD 100% 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy X X 1 6 X X X 1 X X Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 kuchařka 1,0 SOU 2 kuchařka 0,75 SŠ 3 ved. školní jídelny 0,75 SŠ 4 hospodářka 0,25 SŠ 5 školnice ZŠ 0,875 SOU 6 školnice MŠ 1,0 SOU 7 topič 0,25 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

5 Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník celkem Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) I když jsme malotřídní škola, rozvrh hodin byl zpracován tak, aby plně odpovídal psychohygienickým požadavkům a nezatěžoval

6 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC žáky. Jelikož škola čerpá prostředky ze ESF EU, bylo možné některé hodiny dělit podle ročníků a tím zvýšit kvalitu vzdělávání. Jednalo se hlavně o matematiku, český jazyk, anglický jazyk a prvouku. Naše škola pokračovala ve spolupráci s PPP Hybešova 15, Brno. Školní a klasifikační řád školy jsou přílohou výroční zprávy ZŠ za šk.rok 20011/12 Rodiče žáků jsou o všech záležitostech týkajících se jejich dětí informováni prostřednictvím žákovských knížek. O studijních výsledcích nebo provozních záležitostech jsou informováni na třídních schůzkách, které se konají zpravidla 5 x krát za šk.r.. K dyspozici jsou webové stránky školy. V prostorách školy jsou umístěny nástěnky, které obsahují aktuální informace o dění ve škole. Mimo to mají rodiče po předchozí domluvě možnost kontaktovat ředitele školy nebo učitele kdykoliv to situace vyžaduje. Škola bohužel nemá k dispozici speciálního pedagoga. Spolupráce s PPP je na velmi dobré úrovni. Jediným problémem jsou dlouhé čekací doby. Problémy, které jsou spojeny s výukou žáků s výukovými problémy, řešíme formou DVPP u jednotlivých učitelů, kteří už mají za sebou několik seminářů určených pro odstraňování a kompenzaci vývojových poruch učení. Na škole byla zřízena funkce výchovného poradce, který má na starosti evidenci, sledování a komunikaci s PPP pro žáky s SPU. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy pracovník termín studia instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) název akce financování Marečková Tvořivá škola Činnostní učení ESF EU 2012 AJ 3.-5.roč. Junáková Tvořivá škola Interaktivní ESF EU 2012 tabule Junáková SSŠ Brno JA-mírně ESF EU pokročilí Junáková Tvořivá škola Interaktivní DVPP tabule Juranová DDM Aktuální změny DVPP Oslavany v práci ředitele Juranová Agentura Právní poradna DVPP

7 vzdělávání dospělých pro ředitelky MŠ Tesařová Lipka Enviromentální výchova v praxi DVPP Akce školy pro školní rok 2011/ návštěva CVČ Lipka : program Strom R návštěva KJM :Putování s opičkou Rozárkou 1. R :Už si umím vybrat sám R Den Slabikáře 1. R Vánoční jarmark návštěva KJM :Vánoční černá hodinka R + vánoční procházka ve městě R návštěva KJM :Příroda a zvířátka v hudbě R návštěva CVČ Lipka : program Jarní probuzení R velikonoční dílny na škole

8 duben Den Země- výlet do okolí a soutěže 1.R pálení čarodějnic (škola) květen plavání výlet do ZOO 1. R celoškolní výlet na CVČ Jezírko s opékáním R divadlo Polárka :Bajky R Mateřská škola PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Ochoz u Brna, okr. Brno - venkov b/ Zřizovatel školy: Obec Ochoz u Brna c/ Jméno ředitele školy: Mgr. Jozef Martečík d/ Jméno vedoucí učitelky : Ivana Juranová e/ Telefon: f/ Kapacita školy : 56 dětí g/ E - mailová adresa: volny.cz h/ Provoz školy (od - do): 6,30-16,00 hod. ch/ Provoz jednotlivých tříd: třída 1 6,30-15,15, třída 2 7,15-16,00 i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: na škole nepůsobí Školní rok 2011/2012 Počet tříd Počet dětí Počet dětí na jednu třídu Počet dětí na učitele Prům. docházka v % Počet dětí dle zák. 271/2001 Sb.na 4 hodiny Počet dětí

9 zaměstnaných matek tř. standardní ,5 13, tř. speciální-logo tř.speciální- jiné tř. internátní Celkem ,5 13, Část II. Výsledky výchovy a vzdělání nezaměstnaných matek nebo matek na MD a/ Zaměření mateřské školy Zaměření mateřské školy, alternativní výchovně vzdělávací programy, specializace na jednotlivé druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole), zájmové aktivity dětí, další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje - stručný popis. V tomto školním roce jsme nadále vycházeli ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání na období Při sestavování ŠVP pro PV jsme vycházeli z cílů a kompetencí popsaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Motto: Každý člověk je součástí tohoto světa a tento svět je součástí každého člověka. Naším záměrem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k přírodě. Naše představa: Rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické, sociální, rozvíjet vlastní samostatnost, zdravé sebevědomí; Učit děti úctě k přírodě, vnímat ji všemi smysly a ochraňovat, neboť bez ní bychom nemohli na naší planetě žít; Nabízet co nejvíce příležitostí k aktivnímu pobytu v přírodě se zřetelem na vlastní prožitky a tvořivost; Dbát na to, aby z našich dětí vyrůstaly osobnosti s patřičnou úrovní etického i estetického profilu, starostliví, laskaví, citliví a odpovědní lidé s úctou k životu současnému i budoucímu. Zavedení smíšených tříd, které jsme vytvořili v minulém školním roce vychází z podmínek naší mateřské školy a je přínosem při vytváření přirozeného prosociálního chování u dětí. Provedli jsme úpravy hracích koutků ve třídách pro zlepšení podmínek ke hře dětí. Navštívili jsme ekologické zařízení Lipka Jezírko, navázali spolupráci s ekologickým centrem Rezekvítek. Ve třídách jsme pokračovali ve třídění odpadu, pečovali o morčata. Záměrem pro další období je navázat na získané zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí a podněcovat u dětí kladný vztah k přírodě. Uskutečněné akce s dětmi: Pro děti, ale i rodiče, jsme připravovali nejrůznější akce, ať už v MŠ nebo mimo ni. 1. S Tetinami na zelenou

10 Divadlo Úsměv v MŠ Kašpárkova škola v přírodě, Krakonošovy Vánoce, Bába chřipka, Krakonošova velikonoční píšťalička Návštěva divadla Radost v Brně Dlouhý, Široký a Bystrozraký Pohádkové odpoledne s rodiči - Večerníček Jarmark - společná akce se ZŠ Mikulášská nadílka v MŠ Vánoční tvoření s rodiči Karneval v MŠ Vítání občánků v prostorách mateřské školy Třídíme s krysou Belisou Rezekvítek Brno Pálení čarodějnic - společná akce se ZŠ Přejeme maminkám Divadlo B.Polívky Dobrodružství hastrmana Tatrmana Návštěva hvězdárny v Brně Copak děláš sluníčko Návštěva Lipky Brno - výukový program Dřevěný svět Den Země motivovaná cesta lesem Pomáháme zajíčkovi Výlet ZOO a DINO park Vyškov Pasování předškoláků s pohádkou ve spolupráci s divadlem Úsměv Beseda pro rodiče se speciálním pedagogem Školní zralost dětí, agresivita u dětí Pod vedením pedagoga ze základní školy byl vytvořen v mateřské škole kroužek - hrátky s angličtinou, který probíhal v odpoledních hodinách. Předškolní děti měly možnost se účastnit výuky plavání v Plavecké škole Vyškov - společně se žáky základní školy. Část III. b/ Věkové složení dětí do 3 let 2 3letí 12 4letí 14 5letí 22 Starší 5 c/ Odklad povinné školní docházky Počet dětí Počet dětí

11 Odklad povinné školní docházky 4 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 Celkem 4 d/ Péče o integrované děti Počet dětí Druh postižení e/ Školy v přírodě Počet dětí Počet dnů na jedno dítě celkem 0 0 Část IV. Účast v soutěžích Mimoškolní aktivity Nesoutěžní přehlídky Soutěže Vítání nových občánků do života, které probíhá v prostorách MŠ a děti si při této příležitosti připravují krátké kulturní vystoupení. Rozhodnutí Počet Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2011/ Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ) 4 Odvolání 0 Část V. Výkon státní správy Část VI. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 Vzdělání - nejvyšší dosažené Počet učitelů Střední pedagogická škola 3

12 VŠ-předškolní výchova 0 VŠ-speciální pedagogika 1 Jiné SŠ, VŠ 0 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 Počet fyzických osob Kvalifikovaní učitelé 4 3, Nekvalifikovaní učitelé 0 0 Celkem 4 3,79 Přepočtený % z celkového počtu (z počet na plně přepočtených učitelů) zam. (úvazky) 3.Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Počet 1 2, ,79 4. Absolventi středních pedagogických škol, kteří nastoupili na školu (počet): 0 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Logopedická prevence 1 Právní poradna pro ředitele a vedoucí učitelky MŠ 1 Environmentální seminář - Lipka 1 Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a/ Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět). V letošním školním roce nebyla na naší MŠ ze strany České školní inspekce provedena žádná kontrola. b/ Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce. Část VIII. Změny ve vedení školy

13 Konkurzní řízení - datum, výsledek: 0 Část IX. Zhodnocení a závěr Na základě zhodnocení výchovně vzdělávací práce se v příštím školním roce více zaměříme na prohlubování těchto klíčových kompetencí: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. Nadále budeme spolupracovat se školským zařízením environmentálního vzdělávání Lipkou, pokračovat v členství sítě mateřských škol s ekologickou výchovou Mrkvička. Náměty k práci s ekologickou tématikou popsané v zasílaných materiálech budeme více využívat při tvorbě TVP a navštívíme nabízené vzdělávací programy. Získané poznatky ze seminářů si budeme vzájemně předávat a využívat v praxi. Na zahradě mateřské školy vytvoříme podmínky ke hře s přírodním materiálem. Vyřešíme umístění přírodního materiálu ve třídách. Budeme pokračovat v upevňování dobrých vztahů s rodiči dětí formou individuálních rozhovorů, každodenní komunikací, zařazováním společných akcí. Aktuálně vyvěšovat informace na nástěnky v šatnách i na webové stránky školy.

14 Základní údaje o ŠJ - součásti ZŠ 12. Základní údaje o ŠJ - součásti ZŠ Školní jídelna zajišťuje stravu pro žáky ZŠ a děti MŠ včetně svačin. Personální obsazení: ved. ŠJ: 0,75 úvazkuved. kuch.: 1,0 úvazku pom. kuch.: 0,75 úvazku Počet přihlášených žáků ZŠ : 39 MŠ :56 Počty porcí odebraných obědů ZŠ, MŠ + svačin ve školním roce měsíc ZŠ obědy MŠ obědy MŠ svačiny zaměstnanci září říjen listopad prosinec leden únor

15 březen duben květen červen červenec CELKEM ( 205 dní + 8 dnů prázdniny) průměr / měs průměr / den Život školní jídelny provází stále opatření vyvolaná novými hygienickými nařízeními Evropské unie a také požadavky hygienické stanice Brno. V prázdninových měsících v roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce školní kuchyně. Školní kuchyně tak byla plně vybavena nerezovými spotřebiči a nerezovým nádobím, myčkou,vzduchotechnikou a splňuje tedy přísné hygienické požadavky Školní družina Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní družinu 30 žáků, z toho 18 chlapců a 12 dívek. Ke své činnosti jsme využívali 3. třídu, ve které dopoledne probíhá výuka. Skupinu žáků 1. ročníku tvořili pouze chlapci. Z povahy skupiny je zřejmé, že jejich aktivity směřovaly především k míčovým hrám a pobytu v přírodě. Již méně jevili zájem o hry naučné a rukodělné práce. Vztahy mezi spolužáky poměrně úspěšně pomáhal celoročně řešit pravidelný páteční komunitní kruh, kterého se zúčastňují všichni žáci. Každý má prostor se vyjádřit k tomu, co se mu líbí, co by chtěl změnit a otevřeně hodnotí postoje vůči spolužákům. Žáci starších ročníků mají již pravidla zažitá a jsou mladších spolužákům v mnoha oblastech nápomocni. Společně se nám dařily plnit cíle celoročního projektu, který je součástí ŠVP a prolíná se celým pětiletým cyklem školní docházky žáků. K zásadním bodům celoročního projektu řadíme: - rozvoj dovednosti a znalosti žáků - respektovat druhé a být respektován - odolávat případným úskalím - poznání sebe samého - naučit se svobodně sdělovat myšlenky, názory - výchova k samostatnosti a zodpovědnosti - prevence šikany - environmentální výchova - orientace v oblasti přírody, zdravovědy, technice, sportu, dopravní výchově, etice, estetice - bezpečnost žáků ve škole a mimo školu

16 Tento celoroční projekt vytváříme formou her, soutěží, besedami na zajímavá témata, cestami za poznáním okolí vesnice, tvořivými dílnami nebo úzkou spoluprací s kulturními složkami v obci. Akce školní družiny ve školním roce seznamka u táboráku - podzimní stopovaná s pokladem - soutěž Zazpívej, slavíčku vyhodnocení, diplomy - vycházka po naučné stezce údolím Říčky - Den zvířat v družině s donáškou živých mazlíčků - návštěva místní knihovny, beseda o knize - školní jarmark, pečení a zdobení perníčků, motivy ubrouskovou technikou, svícny - Mikuláš rukodělné práce, tradice, zvyky - výroba náušnic z korálků - Vánoce v družině výzdoba školy, výměna dárečků, krmení zvěře, výroba přáníček pro staré spoluobčany, besídka se starými vánočními zvyky - Vánoce v přítomnosti zástupců Katecheze Petrov výukový program - bobování na kopci pod Lysou horou - bruslení na místním kluzišti - tříkrálová scénka, výroba převleků, nácvik písně - vycházka do jeskyně Pekárna po turistické značce - soutěž Ukaž, co umíš mimořádné dovednosti v různých oborech - vycházka lesem určování stop zvířat - ukázka vystoupení družinových mažoretek - družinový karneval výroba škrabošek, soutěže, hry, diskotance - pečeme a zdobíme Vizovické pečivo - vítání Jara, výroba Moreny, její vhození do místního potoka, jarní písně - výroba čarodějnice, tradiční pálení čarodějnic na školní zahradě-společná akce - hry s dopravní tématikou, netradiční soutěže - sběr léčivých rostlin, určení názvosloví a možnosti jejich využití - jarní celoodpolední vycházka do lesa stopovaná, jarní květiny, sběr odpadků, čištění potoka - turnaj ve vybíjené - družinová olympiáda tradiční a netradiční disciplíny vyhodnocení - sestavování zdravého jídelníčku hodiny stolování, přípravy jednoduchých pokrmů, zakončených tradiční diskotékou - Velikonoce v družině výzdoba třídy, školy, velikonoční dílničky, zvyky, tradice - Velikonoce společně s Katechezí Petrov výukový program - Den země sběr odpadků v nedalekém lese - soutěž Týden slušňáka hodnocení dětí dětmi dle určených kritérií - výrobky ze slaného těsta malba temperou - Barevný týden týden plný barev, o barvách a s barvami vyhodnocení - pravidelné rukodělné čtvrtky práce s různými materiály s využitím mnoha technik - pohybové hry v tělocvičně školy, na zahradě školy - stavba domečků z mechu a kapradí v lese - tvoření tematických nástěnek v družinové třídě - společné blahopřání spolužákům k narozeninám

17 - ranní besedy u zeleného stolu - páteční diskusní kruh zhodnocení týdne, náměty žáků, připomínky, co se nám podařilo a co je třeba ještě změnit, zlepšit - celoročně dodržujeme pravidla, která si žáci společně sestavili - celoroční sběr použitých baterií vyhodnocení všech zúčastněných - závěrečný táborák na školní zahradě Zhodnocení a závěr Naše škola naplnila všechny plány a cíle, které si stanovila na začátku školního roku 2011/2012. I přes nepříznivý vývoj v oblasti financování škol z prostředků státního rozpočtu jsme byli schopni udržet kvalitu ve všech sledovaných oblastech a to zejména díky spolupráci se zřizovatelem školy a radou školy. Pravidelně každý rok se žáci účastní Matematického klokánka, který podporuje logické myšlení u dětí mladšího šk. věku a zábavnou formou propaguje výuku matematiky na školách. Škola se účastnila projektu Zdravé zuby, který probíhá pod záštitou WHO Světové zdravotnické organizace a je podporován MŠMT. Dále jsme se účastnili projektu Dopravní výchova, kterou organizuje ministerstvo dopravy a má za úkol zlepšit povědomí nejmladší generace o silničním provozu. Pokračujeme rovněž v projektu Ovoce do škol, který probíhá pod gescí ministerstva zemědělství s podporou z Evropských strukturálních fondů. Na škole proběhla i beseda s pracovnicí s odboru prevence OÚ Šlapanice v rámci prevence kriminality mládeže a nežádoucích patologických jevů. Škola se zapojila do čerpání peněz z operačního programu Peníze do škol podporovaného z ESF Evropské unie. Byla zpracovaná a podaná žádost na MŠMT a v současné době se čerpají peníze z operačního fondu ESF EU, které pokryjí zvýšené náklady při naplňování kritérií stanovených školním projektem. Velice kladně hodnotíme spolupráci s členy Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám pomáhají při různých akcích pořádaných školou. Jsme v kontaktu s místním sdružením Junáka, s místní farou ale i se sdružením Seniorklubu v Ochozi u Brna. Tradičně dobrá je i spolupráce se zastupiteli obce Ochoz u Brna. K prezentaci školy slouží webové stránky školy a místní vývěska, kterou se snažíme využívat k propagaci školních akcí. Mgr. Jozef Martečík ředitel ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Moravské Knínice Září 2011 Zpracovala: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1 Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: 671 68, pošta Hrabětice, tel.: 515 229 410, e-mail zs.sanov@zn.orgman.cz Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Moravské Knínice Září 2010 Zpracovala: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2011 2012 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více