Výroční zpráva šk.rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva šk.rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov Výroční zpráva šk.rok 2011/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Ochoz u Brna 75, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov vedení školy ředitel: Mgr.Martečík Jozef kontakt tel.: : 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Ochoz u Brna adresa zřizovatele Ochoz u Brna 17, kontakt tel.: : součásti školy kapacita Mateřská škola 60 dětí Základní škola 75 žáků Školní družina 35 žáků Školní jídelna 110 žáků 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ , stupeň ZŠ x x x x Školní družina Školní jídelna x x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Škola měla k dispozici 3 učebny, ve kterých probíhla výuka. V jedné ze tříd v odpoledních hodinách probíhá organizovaná činnost ŠD. Přesunutím

2 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou stávající ředitelny do prostor bývalé družinky vznikl prostor pro novou učebnu, která slouží jako učebna informatiky a učebna cizích jazyků. Škola má rovněž k dispozici tělocvičnu. Po zápisu do první třídy došlo k nárůstu dětí pro další školní rok. Ve spolupráci s obecním úřadem došlo v letních měsících k přestavbě obecního bytu v budově školy na další učebnu. V současné době škola disponuje čtyřmi učebnami. Škola má možnost využívat školní pozemek, který je dispozičně rozdělený na tři jednotlivé sektory. První sektor je účelově využíván ŠD. Byly zde instalovány houpačky a prolézačky. Protože některá zařízení nesplňovala bezpečnostní podmínky, muselo dojít k jejich odstranění. Druhý sektor je využíván pro potřeby TV a třetí sektor tvoří ohniště pro pořádání různých kulturních akcí s žáky a jejich rodiči. Prostor kolem ohniště byl doplněn dřevěnými lavicemi a sedáky. Za přispění obecního úřadu byl postaven dřevěný altán, který slouží jako letní učebna v přírodě. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem a ve všech třídách jsou instalovány nové tabule s keramicko-magnetickým povrchem. Třídy byly v rámci rekonstrukce obloženy obkladovými panely a proběhlo malování všech tříd. V současné době je škola plně vybavená. V letošním roce byly zpracovány požadavky na další obnovu, obměnu a dovybavení učebními pomůckami. Celková dovybavenost učebními pomůckami proběhla do konce šk.roku v souladu s přechodem školy na nový vzdělávací program Tvořivá škola. Částečně byla vybavena ŠD stolními hrami a stolním fotbalem. Žákovská knihovna byla obohacena o několik nových titulů. Ze státních prostředků byl obnoven fond učebnic. V podstatě se jednalo o nákup úplně nových učebnic a pracovních sešitů. Největší zastoupení je z produkce nakladatelství Nová škola, která úzce spolupracuje s Tvořivou školou a učebnice z nakladatelství SPN. K procvičování psaní využíváme pracovní sešity nakladatelství Prodos. Pro výuku anglického jazyka škola používá učebnice SPN Marie Zahálková Angličtina. Největší nedostatek který byl ve vybavenosti tabulárními pomůckami je již z valné části odstraněn. Na škole funguje počítačová učebna.zasíťování učebny bylo provedeno odbornou firmou v rámci sponzorského daru. V současné době škola disponuje 20 funkčními počítači, což vychází v průměru jeden počítač na dva žáky. Při práci v učebně má každý žák k dispozici svůj vlastní počítač. V průběhu školního roku došlo k výměně stávajících počítačů za nové, které byly pořízeny z peněz ESF EU. K výměně došlo z důvodu testování pátých a devátých ročníků základní školy. Počítače, kterými disponovala škola byly zastarané a nebylo možné na nich testovací aplikace zpustit. Z tohoto důvodu škola požádala o výjimku a testování jsme se neúčastnili. V současnosti máme nainstalovány windows microsoft office

3 Investiční rozvoj 2010 starter. Pro naši činnost a potřeby jsou nyní počítače plně funkční a dostačující. Do třídy 4. a 5. ročníku byl pořízen digitální diaprojektor pro využití interaktivních programů. Proběhla rekonstrukce školní jídelny a školní kuchyně tak, jak nám to ukládal výsledek kontroly ze strany HHS JmK. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt Předseda RŠ pí.zichová Martina 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVOŘIVÁ ŠKOLA 5 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 14 / 12,61 Počet učitelů ZŠ 4 / 3,6 Počet vychovatelů ŠD 1 / 0,88 Počet učitelek MŠ 4 / 3,5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 / 0,88 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 / 1,0 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 / 2, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 učitelka ZŠ 1,0 38 VŠ r. 2 učitelka ZŠ 1,0 23 VŠ r. 3 učitelka ZŠ 0,6 9 VŠ neaprobovaná 4 učitelka MŠ 1,0 27 SŠ SPgŠ 5 učitelka MŠ 1,0 26 SŠ SPgŠ 6 učitelka MŠ 11 SŠ SPgŠ 1,0 7 učitelka MŠ 4 VŠ spec.pedagogika 0,5 8 vychovatelka 0,88 18 SŠ Vychovatelství ŠD 9 ředitel školy 1,0 16 VŠ r.

4 Komentář: Všichni pedagogičtí pracovníci mají dlouholeté zkušenosti z práce s dětmi. Učitelé ZŠ jsou všichni proškoleni v rámci nového ŠVP Tvořivá škola. Vychovatelka ŠD dokončila studium na doplnění aprobace v rámci celoživotního vzdělávání. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 80% Vychovatelky ŠD 0% Vychovatelky ŠD 100% 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy X X 1 6 X X X 1 X X Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 kuchařka 1,0 SOU 2 kuchařka 0,75 SŠ 3 ved. školní jídelny 0,75 SŠ 4 hospodářka 0,25 SŠ 5 školnice ZŠ 0,875 SOU 6 školnice MŠ 1,0 SOU 7 topič 0,25 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

5 Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyzn. dostatečnou I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník celkem Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) I když jsme malotřídní škola, rozvrh hodin byl zpracován tak, aby plně odpovídal psychohygienickým požadavkům a nezatěžoval

6 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC žáky. Jelikož škola čerpá prostředky ze ESF EU, bylo možné některé hodiny dělit podle ročníků a tím zvýšit kvalitu vzdělávání. Jednalo se hlavně o matematiku, český jazyk, anglický jazyk a prvouku. Naše škola pokračovala ve spolupráci s PPP Hybešova 15, Brno. Školní a klasifikační řád školy jsou přílohou výroční zprávy ZŠ za šk.rok 20011/12 Rodiče žáků jsou o všech záležitostech týkajících se jejich dětí informováni prostřednictvím žákovských knížek. O studijních výsledcích nebo provozních záležitostech jsou informováni na třídních schůzkách, které se konají zpravidla 5 x krát za šk.r.. K dyspozici jsou webové stránky školy. V prostorách školy jsou umístěny nástěnky, které obsahují aktuální informace o dění ve škole. Mimo to mají rodiče po předchozí domluvě možnost kontaktovat ředitele školy nebo učitele kdykoliv to situace vyžaduje. Škola bohužel nemá k dispozici speciálního pedagoga. Spolupráce s PPP je na velmi dobré úrovni. Jediným problémem jsou dlouhé čekací doby. Problémy, které jsou spojeny s výukou žáků s výukovými problémy, řešíme formou DVPP u jednotlivých učitelů, kteří už mají za sebou několik seminářů určených pro odstraňování a kompenzaci vývojových poruch učení. Na škole byla zřízena funkce výchovného poradce, který má na starosti evidenci, sledování a komunikaci s PPP pro žáky s SPU. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy pracovník termín studia instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) název akce financování Marečková Tvořivá škola Činnostní učení ESF EU 2012 AJ 3.-5.roč. Junáková Tvořivá škola Interaktivní ESF EU 2012 tabule Junáková SSŠ Brno JA-mírně ESF EU pokročilí Junáková Tvořivá škola Interaktivní DVPP tabule Juranová DDM Aktuální změny DVPP Oslavany v práci ředitele Juranová Agentura Právní poradna DVPP

7 vzdělávání dospělých pro ředitelky MŠ Tesařová Lipka Enviromentální výchova v praxi DVPP Akce školy pro školní rok 2011/ návštěva CVČ Lipka : program Strom R návštěva KJM :Putování s opičkou Rozárkou 1. R :Už si umím vybrat sám R Den Slabikáře 1. R Vánoční jarmark návštěva KJM :Vánoční černá hodinka R + vánoční procházka ve městě R návštěva KJM :Příroda a zvířátka v hudbě R návštěva CVČ Lipka : program Jarní probuzení R velikonoční dílny na škole

8 duben Den Země- výlet do okolí a soutěže 1.R pálení čarodějnic (škola) květen plavání výlet do ZOO 1. R celoškolní výlet na CVČ Jezírko s opékáním R divadlo Polárka :Bajky R Mateřská škola PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Ochoz u Brna, okr. Brno - venkov b/ Zřizovatel školy: Obec Ochoz u Brna c/ Jméno ředitele školy: Mgr. Jozef Martečík d/ Jméno vedoucí učitelky : Ivana Juranová e/ Telefon: f/ Kapacita školy : 56 dětí g/ E - mailová adresa: volny.cz h/ Provoz školy (od - do): 6,30-16,00 hod. ch/ Provoz jednotlivých tříd: třída 1 6,30-15,15, třída 2 7,15-16,00 i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: na škole nepůsobí Školní rok 2011/2012 Počet tříd Počet dětí Počet dětí na jednu třídu Počet dětí na učitele Prům. docházka v % Počet dětí dle zák. 271/2001 Sb.na 4 hodiny Počet dětí

9 zaměstnaných matek tř. standardní ,5 13, tř. speciální-logo tř.speciální- jiné tř. internátní Celkem ,5 13, Část II. Výsledky výchovy a vzdělání nezaměstnaných matek nebo matek na MD a/ Zaměření mateřské školy Zaměření mateřské školy, alternativní výchovně vzdělávací programy, specializace na jednotlivé druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole), zájmové aktivity dětí, další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje - stručný popis. V tomto školním roce jsme nadále vycházeli ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání na období Při sestavování ŠVP pro PV jsme vycházeli z cílů a kompetencí popsaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Motto: Každý člověk je součástí tohoto světa a tento svět je součástí každého člověka. Naším záměrem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k přírodě. Naše představa: Rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické, sociální, rozvíjet vlastní samostatnost, zdravé sebevědomí; Učit děti úctě k přírodě, vnímat ji všemi smysly a ochraňovat, neboť bez ní bychom nemohli na naší planetě žít; Nabízet co nejvíce příležitostí k aktivnímu pobytu v přírodě se zřetelem na vlastní prožitky a tvořivost; Dbát na to, aby z našich dětí vyrůstaly osobnosti s patřičnou úrovní etického i estetického profilu, starostliví, laskaví, citliví a odpovědní lidé s úctou k životu současnému i budoucímu. Zavedení smíšených tříd, které jsme vytvořili v minulém školním roce vychází z podmínek naší mateřské školy a je přínosem při vytváření přirozeného prosociálního chování u dětí. Provedli jsme úpravy hracích koutků ve třídách pro zlepšení podmínek ke hře dětí. Navštívili jsme ekologické zařízení Lipka Jezírko, navázali spolupráci s ekologickým centrem Rezekvítek. Ve třídách jsme pokračovali ve třídění odpadu, pečovali o morčata. Záměrem pro další období je navázat na získané zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí a podněcovat u dětí kladný vztah k přírodě. Uskutečněné akce s dětmi: Pro děti, ale i rodiče, jsme připravovali nejrůznější akce, ať už v MŠ nebo mimo ni. 1. S Tetinami na zelenou

10 Divadlo Úsměv v MŠ Kašpárkova škola v přírodě, Krakonošovy Vánoce, Bába chřipka, Krakonošova velikonoční píšťalička Návštěva divadla Radost v Brně Dlouhý, Široký a Bystrozraký Pohádkové odpoledne s rodiči - Večerníček Jarmark - společná akce se ZŠ Mikulášská nadílka v MŠ Vánoční tvoření s rodiči Karneval v MŠ Vítání občánků v prostorách mateřské školy Třídíme s krysou Belisou Rezekvítek Brno Pálení čarodějnic - společná akce se ZŠ Přejeme maminkám Divadlo B.Polívky Dobrodružství hastrmana Tatrmana Návštěva hvězdárny v Brně Copak děláš sluníčko Návštěva Lipky Brno - výukový program Dřevěný svět Den Země motivovaná cesta lesem Pomáháme zajíčkovi Výlet ZOO a DINO park Vyškov Pasování předškoláků s pohádkou ve spolupráci s divadlem Úsměv Beseda pro rodiče se speciálním pedagogem Školní zralost dětí, agresivita u dětí Pod vedením pedagoga ze základní školy byl vytvořen v mateřské škole kroužek - hrátky s angličtinou, který probíhal v odpoledních hodinách. Předškolní děti měly možnost se účastnit výuky plavání v Plavecké škole Vyškov - společně se žáky základní školy. Část III. b/ Věkové složení dětí do 3 let 2 3letí 12 4letí 14 5letí 22 Starší 5 c/ Odklad povinné školní docházky Počet dětí Počet dětí

11 Odklad povinné školní docházky 4 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 Celkem 4 d/ Péče o integrované děti Počet dětí Druh postižení e/ Školy v přírodě Počet dětí Počet dnů na jedno dítě celkem 0 0 Část IV. Účast v soutěžích Mimoškolní aktivity Nesoutěžní přehlídky Soutěže Vítání nových občánků do života, které probíhá v prostorách MŠ a děti si při této příležitosti připravují krátké kulturní vystoupení. Rozhodnutí Počet Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2011/ Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ) 4 Odvolání 0 Část V. Výkon státní správy Část VI. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 Vzdělání - nejvyšší dosažené Počet učitelů Střední pedagogická škola 3

12 VŠ-předškolní výchova 0 VŠ-speciální pedagogika 1 Jiné SŠ, VŠ 0 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 Počet fyzických osob Kvalifikovaní učitelé 4 3, Nekvalifikovaní učitelé 0 0 Celkem 4 3,79 Přepočtený % z celkového počtu (z počet na plně přepočtených učitelů) zam. (úvazky) 3.Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Počet 1 2, ,79 4. Absolventi středních pedagogických škol, kteří nastoupili na školu (počet): 0 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Logopedická prevence 1 Právní poradna pro ředitele a vedoucí učitelky MŠ 1 Environmentální seminář - Lipka 1 Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a/ Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět). V letošním školním roce nebyla na naší MŠ ze strany České školní inspekce provedena žádná kontrola. b/ Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce. Část VIII. Změny ve vedení školy

13 Konkurzní řízení - datum, výsledek: 0 Část IX. Zhodnocení a závěr Na základě zhodnocení výchovně vzdělávací práce se v příštím školním roce více zaměříme na prohlubování těchto klíčových kompetencí: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. Nadále budeme spolupracovat se školským zařízením environmentálního vzdělávání Lipkou, pokračovat v členství sítě mateřských škol s ekologickou výchovou Mrkvička. Náměty k práci s ekologickou tématikou popsané v zasílaných materiálech budeme více využívat při tvorbě TVP a navštívíme nabízené vzdělávací programy. Získané poznatky ze seminářů si budeme vzájemně předávat a využívat v praxi. Na zahradě mateřské školy vytvoříme podmínky ke hře s přírodním materiálem. Vyřešíme umístění přírodního materiálu ve třídách. Budeme pokračovat v upevňování dobrých vztahů s rodiči dětí formou individuálních rozhovorů, každodenní komunikací, zařazováním společných akcí. Aktuálně vyvěšovat informace na nástěnky v šatnách i na webové stránky školy.

14 Základní údaje o ŠJ - součásti ZŠ 12. Základní údaje o ŠJ - součásti ZŠ Školní jídelna zajišťuje stravu pro žáky ZŠ a děti MŠ včetně svačin. Personální obsazení: ved. ŠJ: 0,75 úvazkuved. kuch.: 1,0 úvazku pom. kuch.: 0,75 úvazku Počet přihlášených žáků ZŠ : 39 MŠ :56 Počty porcí odebraných obědů ZŠ, MŠ + svačin ve školním roce měsíc ZŠ obědy MŠ obědy MŠ svačiny zaměstnanci září říjen listopad prosinec leden únor

15 březen duben květen červen červenec CELKEM ( 205 dní + 8 dnů prázdniny) průměr / měs průměr / den Život školní jídelny provází stále opatření vyvolaná novými hygienickými nařízeními Evropské unie a také požadavky hygienické stanice Brno. V prázdninových měsících v roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce školní kuchyně. Školní kuchyně tak byla plně vybavena nerezovými spotřebiči a nerezovým nádobím, myčkou,vzduchotechnikou a splňuje tedy přísné hygienické požadavky Školní družina Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní družinu 30 žáků, z toho 18 chlapců a 12 dívek. Ke své činnosti jsme využívali 3. třídu, ve které dopoledne probíhá výuka. Skupinu žáků 1. ročníku tvořili pouze chlapci. Z povahy skupiny je zřejmé, že jejich aktivity směřovaly především k míčovým hrám a pobytu v přírodě. Již méně jevili zájem o hry naučné a rukodělné práce. Vztahy mezi spolužáky poměrně úspěšně pomáhal celoročně řešit pravidelný páteční komunitní kruh, kterého se zúčastňují všichni žáci. Každý má prostor se vyjádřit k tomu, co se mu líbí, co by chtěl změnit a otevřeně hodnotí postoje vůči spolužákům. Žáci starších ročníků mají již pravidla zažitá a jsou mladších spolužákům v mnoha oblastech nápomocni. Společně se nám dařily plnit cíle celoročního projektu, který je součástí ŠVP a prolíná se celým pětiletým cyklem školní docházky žáků. K zásadním bodům celoročního projektu řadíme: - rozvoj dovednosti a znalosti žáků - respektovat druhé a být respektován - odolávat případným úskalím - poznání sebe samého - naučit se svobodně sdělovat myšlenky, názory - výchova k samostatnosti a zodpovědnosti - prevence šikany - environmentální výchova - orientace v oblasti přírody, zdravovědy, technice, sportu, dopravní výchově, etice, estetice - bezpečnost žáků ve škole a mimo školu

16 Tento celoroční projekt vytváříme formou her, soutěží, besedami na zajímavá témata, cestami za poznáním okolí vesnice, tvořivými dílnami nebo úzkou spoluprací s kulturními složkami v obci. Akce školní družiny ve školním roce seznamka u táboráku - podzimní stopovaná s pokladem - soutěž Zazpívej, slavíčku vyhodnocení, diplomy - vycházka po naučné stezce údolím Říčky - Den zvířat v družině s donáškou živých mazlíčků - návštěva místní knihovny, beseda o knize - školní jarmark, pečení a zdobení perníčků, motivy ubrouskovou technikou, svícny - Mikuláš rukodělné práce, tradice, zvyky - výroba náušnic z korálků - Vánoce v družině výzdoba školy, výměna dárečků, krmení zvěře, výroba přáníček pro staré spoluobčany, besídka se starými vánočními zvyky - Vánoce v přítomnosti zástupců Katecheze Petrov výukový program - bobování na kopci pod Lysou horou - bruslení na místním kluzišti - tříkrálová scénka, výroba převleků, nácvik písně - vycházka do jeskyně Pekárna po turistické značce - soutěž Ukaž, co umíš mimořádné dovednosti v různých oborech - vycházka lesem určování stop zvířat - ukázka vystoupení družinových mažoretek - družinový karneval výroba škrabošek, soutěže, hry, diskotance - pečeme a zdobíme Vizovické pečivo - vítání Jara, výroba Moreny, její vhození do místního potoka, jarní písně - výroba čarodějnice, tradiční pálení čarodějnic na školní zahradě-společná akce - hry s dopravní tématikou, netradiční soutěže - sběr léčivých rostlin, určení názvosloví a možnosti jejich využití - jarní celoodpolední vycházka do lesa stopovaná, jarní květiny, sběr odpadků, čištění potoka - turnaj ve vybíjené - družinová olympiáda tradiční a netradiční disciplíny vyhodnocení - sestavování zdravého jídelníčku hodiny stolování, přípravy jednoduchých pokrmů, zakončených tradiční diskotékou - Velikonoce v družině výzdoba třídy, školy, velikonoční dílničky, zvyky, tradice - Velikonoce společně s Katechezí Petrov výukový program - Den země sběr odpadků v nedalekém lese - soutěž Týden slušňáka hodnocení dětí dětmi dle určených kritérií - výrobky ze slaného těsta malba temperou - Barevný týden týden plný barev, o barvách a s barvami vyhodnocení - pravidelné rukodělné čtvrtky práce s různými materiály s využitím mnoha technik - pohybové hry v tělocvičně školy, na zahradě školy - stavba domečků z mechu a kapradí v lese - tvoření tematických nástěnek v družinové třídě - společné blahopřání spolužákům k narozeninám

17 - ranní besedy u zeleného stolu - páteční diskusní kruh zhodnocení týdne, náměty žáků, připomínky, co se nám podařilo a co je třeba ještě změnit, zlepšit - celoročně dodržujeme pravidla, která si žáci společně sestavili - celoroční sběr použitých baterií vyhodnocení všech zúčastněných - závěrečný táborák na školní zahradě Zhodnocení a závěr Naše škola naplnila všechny plány a cíle, které si stanovila na začátku školního roku 2011/2012. I přes nepříznivý vývoj v oblasti financování škol z prostředků státního rozpočtu jsme byli schopni udržet kvalitu ve všech sledovaných oblastech a to zejména díky spolupráci se zřizovatelem školy a radou školy. Pravidelně každý rok se žáci účastní Matematického klokánka, který podporuje logické myšlení u dětí mladšího šk. věku a zábavnou formou propaguje výuku matematiky na školách. Škola se účastnila projektu Zdravé zuby, který probíhá pod záštitou WHO Světové zdravotnické organizace a je podporován MŠMT. Dále jsme se účastnili projektu Dopravní výchova, kterou organizuje ministerstvo dopravy a má za úkol zlepšit povědomí nejmladší generace o silničním provozu. Pokračujeme rovněž v projektu Ovoce do škol, který probíhá pod gescí ministerstva zemědělství s podporou z Evropských strukturálních fondů. Na škole proběhla i beseda s pracovnicí s odboru prevence OÚ Šlapanice v rámci prevence kriminality mládeže a nežádoucích patologických jevů. Škola se zapojila do čerpání peněz z operačního programu Peníze do škol podporovaného z ESF Evropské unie. Byla zpracovaná a podaná žádost na MŠMT a v současné době se čerpají peníze z operačního fondu ESF EU, které pokryjí zvýšené náklady při naplňování kritérií stanovených školním projektem. Velice kladně hodnotíme spolupráci s členy Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám pomáhají při různých akcích pořádaných školou. Jsme v kontaktu s místním sdružením Junáka, s místní farou ale i se sdružením Seniorklubu v Ochozi u Brna. Tradičně dobrá je i spolupráce se zastupiteli obce Ochoz u Brna. K prezentaci školy slouží webové stránky školy a místní vývěska, kterou se snažíme využívat k propagaci školních akcí. Mgr. Jozef Martečík ředitel ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno b/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2008/2009 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více