Židenický Zpravodaj 06

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj 06"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Svatba v máji pár i na hřišti volejbalovém. Takový nezvykle pojatý obřad jistě není pro nikoho nutnou povinností, ale zážitkem, který svatbu zaručeně ozvláštní všem zúčastněným. Mě těší, že páry, které se Svatba v máji, nevěsta na máry je staročeská pranostika a má stejnou platnost jako například dnes již úsměvné tvrzení, že nevěsta si nemá šít svatební šaty sama, aby si nezašila cestu ke štěstí, nebo rčení, že ženich nemá mít motýlka, aby nevěstě neuletěl. Svatebních pověr a pořekadel je celá řada, ale zdá se, že dnes nemají výrazný vliv na počet květnových sňatků v naší městské části. Nevěsty se květnových svatebních termínů prostě nebojí a jejich budoucí manželé možná o takových úslovích ani nevědí nebo se řídí oblíbeným heslem: To neřeš Květen, pátý měsíc v kalendáři se ukazuje stejně vhodný k uzavření sňatku jako každý jiný. Myslím si, že v současné době o volbě data svatby rozhodují spíše praktické důvody. Mám radost, že nové mladé židenické páry volí jak klasický způsob průběhu obřadu v krásné kapitulní síni židenického kláštera, tak i netradiční pojetí v jiném prostředí. Šťastným novomanželům jsem již měl možnost blahopřát na trávníku fotbalového hřiště a oddával jsem mladý rozhodnou pro sňatek, si chtějí tento důležitý životní okamžik prostě užít a že náš Úřad městské části jim může vyjít vstříc. Jsem rád, že lidé jsou ochotni bourat zažitá klišé, protože při svatbě jde především o vztah dvou lidí, kteří spolu chtějí žít, navzdory květnovým a jiným zapovězením. Vím, že na tradice se přesto nezapomíná, že se při svatebních obřadech stále objevují chomouty pro ženichy, rozbíjí se talíře a zametají střepy, stále se svatební polévka podává s jednou společnou lžicí, protože jeden nikdy neví Třináctka zachována Námitky ze strany vedení radnice městské části Brno-Židenice a Vás občanů přinesly ovoce. Po dlouhých jednáních se zástupci Statutárního města Brna, Dopravního podniku města Brna, a.s. a společnosti Kordis JMK jsme zajistili zachování tramvajové linky č. 13 v dopravním plánu pro následující léta. V únorovém vydání židenického zpravodaje jsem Vás informoval o schváleném dopravním plánu, který je nedílnou součástí dodatku smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících a nepočítal s tramvajovou linkou č. 13. Po zjištění tohoto faktu jsme iniciovali kolotoč jednání a výzev k zachování tramvajové linky č. 13 v dopravním plánu. Osobně jsem jednal s primátorem statutárního města Brna Romanem Onderkou dále s radními města Brna a seznámil jsem je s námitkami naší městské části, která by tímto nevhodným opatřením přišla o linku zajišťující dopravní napojení na dva nejvýznamnější tramvajové přestupní uzly v Brně (Hlavní nádraží Těším se na další odvážné květnové páry před stolem pro oddávající. A rozhodně jsem pro, nedat šanci strachu ze sedmi let neštěstí při rozbití zrcadla nebo z černé kočky, která nám zkříží cestu. Váš starosta Roman Vašina a Česká). Rád bych poděkoval primátorovi Romanovi Onderkovi a radním města Brna, kteří se s námitkami upozorňujícími na nevhodnost řešení dopravního plánu nejen seznámili, ale zadali Dopravnímu podniku zpracování návrhu zajištění vhodnějšího řešení dopravního plánu nejen pro občany městské části Brno-Židenice. Varianty řešení, které jsme konzultovali se zástupci Dopravního podniku města Brna, a.s. byly čtyři: 1. Zachovat stávající dopravní plán z roku 2011, třináctka zachována 2. Akceptovat dopravní plán 2012, nahrazení třináctky tramvajovou linkou č.9 ve trase Juliánov - Malinovského nám. - Lesná 3. Zrušení třináctky, nahrazení tramvajovou linkou č.9 ve trase Juliánov - Hl. Nádraží - Česká Lesná 4. Zrušení třináctky, nahrazení tramvajovou linkou č.9 ve trase Juliánov -Hl. Nádraží nám. Svobody Lesná Dne schválila Rada města Brna materiál s názvem,,smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřená mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. - změna příloh č.1a), č.2, č.3. V uvedených změnách je s definitivní platností uvedeno zachování tramvajové linky č. 13. Děkuji Vám všem, kteří se o zachování tramvajové linky č.13 zasadili. Je to úspěch, o který se zasloužilo vedení radnice MČ Brno-Židenice, zastupitelé MČ a v neposlední řadě občané naší městské části. Mgr. Marián Hnát, zastupitel města Brna a radní MČ Brno-Židenice Výstava návrhů na rekonstrukci Bílé hory a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže ÚMČ Brno-Židenice V březnu tohoto roku vyhlásila naše městská část soutěž Vytvoření ideové studie na revitalizaci lesoparku a vyhlídky Bílá hora v Brně-Židenicích. Lhůta pro odevzdání jednotlivých návrhů končí dne a od tohoto dne se můžeme už seznámit s jednotlivými ideovými studiemi. Všechny ideové studie budou rozvěšeny ve 3. patře na ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, kde sídlí Odbor výstavby a územního plánování. Veřejnost se může s návrhy seznámit ve všechny úřední dny, tedy pondělí a středa od hod, a to v měsících až srpen. Součástí odevzdaných prací je nejen situační schéma se zákresem řešení území, ale i zákres do fotografie s grafickým návrhem na využití veřejného prostranství. Tyto návrhy jsou jednak v elektronické podobě, sloužící pro možnou další práci, ale pro účely prezentace jsou k dispozici Čím více prací bude k dispozici, tím se budou snáze vybírat nejlepší návrhy. Výběrová komise bude moci z představených prací vybrat nejlepší 3 ideje, které ocení finančním odměnou. Kritéria pro hodnocení jsou nejen architektonický přínos či technická realizovatelnost projektu ve vztahu i v papírovém formátu ve velikosti A1. Proto si dovolujeme pozvat zájemce, aby se jednotlivými návrhy v této papírové podobě seznámili také. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: k lokalitě, ale i originálnost. Slavnostní vyhlášení nejlepších tří prací za účasti samotných tvůrců proběhne v úterý ve 14. hod dopoledne v 5. patře ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7. Na toto slavnostní vyhlášení je zvána nejen židenická veřejnost. Tuto pozvánku píši ještě před koncem soutěže, ale věřím, že výsledkem soutěže budou zajímavé návrhy a nápady, které se objeví i v připravované projektové dokumentaci na revitalizaci Bílé hory. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta strana 1

2 Židenický Zpravodaj 6/2012 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice 35. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno -Židenice schválit rozpočtové opatření č. 4. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2012 závazný ukazatel financování o 2. část zůstatků roku 2011 ve výši tis. Kč a navyšuje ve výdajích na rok 2012 některé závazné ukazatele. 36. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : bere na vědomí organizační změnu navrhovanou tajemníkem ÚMČ Brno-Židenice s účinností od schvaluje nové úplné znění Organizačního řádu ÚMČ Brno-Židenice, včetně příloh I a II s účinností od schvaluje rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření doplňuje do rozpočtu příjmů na rok 2012 neinvestiční transfer z MPSV na soc. služby PS ve výši tis. Kč a doplňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok schvaluje rozpočtové opatření č. 7. Toto opatření navyšuje v rozpočtu příjmů na rok 2012 závazný ukazatel neinvestiční transfer ze státního rozpočtu celkem o 417 tis. Kč a v rozpočtu výdajů na rok 2012 navyšuje závazný ukazatel provozní výdaje SPOD z dot. MMB o 417 tis. Kč. bere na vědomí zprávu o plnění plánovaného programu Dělnického domu, která byla včetně výpočtu výše nájemného za měsíce leden březen 2012 předložena společností MON- EST BRNO, s.r.o. souhlasí se zařazením divadelního představení Poprask na laguně realizovaného Divadlem na Dlani o.s. v termínu , do povinného programu roku bere na vědomí žádost o prominutí poplatků z prodlení s placením nájemného z bytu č. 12 v domě Krásného a trvá na uhrazení poplatků z prodlení ve výši 6.652,- Kč. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku p. č. 2308, zahrada, o výměře 32 m2 v k. ú. Židenice u domu Bubeníčkova 32 v Brně. souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne na pronájem NP, prodejny potravin, o výměře 192 m2 v domě Táborská 171 v Brně se společností BA- COM, s.r.o., kterým se snižuje nájemné na 700,00 Kč/m2/rok s každoroční úpravou o částku odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem. bere na vědomí dopis bytového odboru MMB ve věci stanovení počtu sociálních bytů pro rok 2012 a souhlasí s tím, že pro rok 2012 bude statutárnímu městu Brnu nabídnut jeden byt pro účely zřízení sociálního bytu, a to byt (snížená kvalita) o velikosti 2+1 v domě Nezamyslova 20 v Brně. souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 7595, orná půda, o výměře 1753 m2 v k. ú. Židenice při ul. Balbínově jako zahrady a s uzavřením nájemní smlouvy ve znění vzorové nájemní smlouvy na pronájem pozemku jako zahrady a k individuální rekreaci schváleném na 31. zasedání dne souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 3779, zahrada, o výměře 57 m2 v k. ú. Židenice při ul. Škroupově jako zahrady a s uzavřením nájemní smlouvy ve znění vzorové nájemní smlouvy na pronájem pozemku jako zahrady a k individuální rekreaci schváleném na 31. zasedání dne souhlasí s pronájmem 1/21 části pozemku p. č. 4116/8, ostatní plocha, o výměře 310 m2 v k. ú. Židenice při ul. Boettingrově a s nájemní smlouvou ve znění nájemní smlouvy na pronájem výše uvedeného pozemku vlastníkům k němu přilehlých garáží v garážovém dvoře při ul. Boettingrově schváleném na 80. zasedání dne Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu pronájem ani odprodej zaplocených částí pozemků p. č. 7847, ostatní plocha, o celkové výměře m2 a p. č. 7848/1, ostatní plocha, o celkové výměře m2, vše v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské vlastníkům přilehlých nemovitostí a doporučuje, z důvodu zachování průjezdu do lokality Bílá hora, statutárnímu městu Brnu řešit úpravu stávajícího oplocení jeho odstranění či případné posunutí do hranice pozemku. pověřuje starostu MČ k jednání se společností ikis, s.r.o., jehož cílem bude zpřesnění zadávacích podmínek, kvalifikačních a hodnotících kritérií v rámci nadlimitní veřejné zakázky vyhlášené dne zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : bere na vědomí informaci starosty o námitce účastníka řízení v nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Provádění údržby veřejné zeleně a komunikací v Městské části Brno-Židenice podané stěžovatelem DVOŘÁK comte, a.s., které MČ Brno-Židenice obdržela dne a schvaluje oznámení zadavatele o podaných námitkách, adresované všem uchazečům. Ukládá úseku tajemníka zajistit podpis výše uvedených dokumentů a zajistit jejich odeslání mandatáři společnosti ikis, s.r.o., který je na základě mandátní smlouvy dle článku II strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: povinen do 10 dnů od podání námitek zaslat rozhodnutí o námitkách stěžovateli. 38. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : schvaluje rozpočtové opatření č. 8. Toto opatření doplňuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok bere na vědomí rezignaci pana Bc. Michala Simandla na funkci člena Komise školství, bezpečnosti a sportu RMČ Brno-Židenice. ukládá příspěvkové organizaci Mateřské škole PASTELKY, Brno, Jamborova 11 odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování opravy podlahy ve třídě MŠ, příspěvkové organizaci Mateřské škole NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč na spolufinancování opravy kotelny MŠ, příspěvkové organizaci Mateřské škole FAMILY, Brno, Mazourova 2 odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování opravy sociálního zařízení MŠ a příspěvkové organizaci Mateřské škole, Brno, Nopova 15 odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování opravy kanalizace MŠ ve smyslu 28 odst. 6, písm. b) a 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a stanovit lhůtu pro zaplacení odvodu do bere na vědomí žádost TJ Sokol Juliánov o vyjádření k umístění stavby dočasného charakteru (přetlaková víceúčelová sportovní hala) na pozemku p. č. 4588/1, k.ú. Židenice, ulice Slatinská 2831/43, Brno, jehož vlastníkem je TJ Sokol Juliánov a souhlasí s umístěním stavby dočasného charakteru (přetlaková víceúčelová sportovní hala) na pozemku p. č. 4588/1, k.ú. Židenice, ulice Slatinská 2831/43, Brno, jehož vlastníkem je TJ Sokol Juliánov v souladu a za podmínek daných příslušným stavebním úřadem. souhlasí s umístěním dopravního značení B 28 zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou s textem pondělí, čtvrtek 7:00 9:00 na místní komunikaci Marie Kudeříkové u or. č. 2 a v úseku or. č a na účelové komunikaci u or. č. 4 Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin.

3 Nájmy v obecních bytech Stabilizace současných nájmů čí zvyšování nájmu za metr čtvereční v obecních bytech? Když stabilizace nájmů, kolik z bytového fondu privatizovat, aby se o náklady na údržbu podělili i budoucí noví majitelé? Toto téma je dnes jedním z nejdiskutovanějších témat na obcích v ČR. Tento fakt plyne z toho, že od ledna 2013 začne platit v České republice nové znění zák. č. 107/2006 Sb. O jednostranném zvýšení nájemného z bytu, tedy legislativa o deregulaci obecních nájemních smluv. Současný stav umožňuje vlastníkům nemovitostí, tj. obci, zvyšovat nájem jen postupně. Pro srovnání v roce 2006 bylo regulované nájemné v Židenicích podle vyhlášky města Brna č. 4/1996 na 27,42 Kč za m2 na měsíc pro byty v I. kategorii, ale do dnešního data bylo regulované nájemné postupně navyšováno v bytech I. kategorie na 72,35 Kč za m2. Nicméně po deregulování nájemného, již obec ztratí právo jednostranně zvyšovat nájem na základě svého rozhodnutí, tak jak tomu bylo v minulosti. Ještě minulý rok pro Židenice platilo nájemné v 16 tarifech (!) v rozmezí od 46,22 Kč/m2 do 72,35 Kč /m2. Tento nesmyslný stav s ohledem na složitou administrativu Rada městské části v polovině roku 2011 změnila a na doporučení komise bydlení dospěla ke kompromisu. Byly vytvořeny dvě pásma za 61,97 Kč/m2 pro byty II. kategorie a 72 Kč/m2 pro byty I. kategorie (specifická oblast Zábrdovic má také své dva tarify 60,55 Kč/m2 a 51,91 Kč/m2). Tento stav vyplýval ze zvýšených nákladů na opravy způsobené zvýšenou inflaci a zvýšeným sazbám DPH. V současné době je debata díky budoucí změně zákonů opět na stole. Jako návod pro obce slouží doporučující metodika Ministerstva pro místní rozvoj, kdy úředníci této instituce doporučují, aby v židenická radnice upravila nájem až na (asociálních?) 100 Kč za m2. Nevím, do jaké míry mají pražští úředníci představu o podmínkách správy obecního bytového fondu v naší obci a finančních možností našich nájemníků, nicméně tato doporučená výše nájmu (nazvaná jako tzv. cílová ) je i ve srovnání i s ostatními městskými částmi na jedné z nejvyšších úrovní. Navíc není jasné, do jaké míry úředníci zohlednili dnešní stav společnosti, u které přestává platit, čím více se jí zvyšují poplatky, daně či nájmy, o tolik je vyšší výnos obce či státu. Pro i proti úpravě nájmů existuje řada argumentů založených na ekonomických analýzách. Zároveň tak i řada nepodložených názorů, např. že zákon umožňuje zvýšit nájem na maximum paušálně a poté paušálně podle nějakého klíče nájmy zlevnit i přes tuto polemiku by mělo výsledné rozhodnutí v prvé řadě brát v potaz zájmy a možnosti našich občanů. Je proto v zájmu i naší radnice, aby se občané mohli s argumenty jednotlivých zastupitelů seznámit. Z tohoto důvodu je Rada městské části Brno -Židenice přesvědčená, že přenesením rozhodovací pravomoci na Zastupitelstvo naší městské části je dobrým krokem, jak mohou zastupitelé a politické strany prezentovat své názory přímo před občany. Zároveň by tato debata měla být součástí širší diskuse, nejenom o cenách za m2, ale i o celkové koncepci správy bytového fondu, o možném dalším prodeji domovních celků do rukou současných nájemců, či o dokončení celkové regenerace bytového fondu v Židenicích. Debata o možném zvýšení nájmů by proto měla být součástí koncepce bytového fondu. Prvním krokem této koncepce je změna nových nájemních smluv, o kterých jsem již v Židenickém Zpravodaji psal. Nové smlouvy by měly být spravedlivější k našim nájemníkům, tak aby přesně určovaly nájemníkům povinnosti v dodržování domovního řádu a včasném placení nájmů, aby nebyly poškozovány práva poctivých nájemníků. Což by každý dobrý správce jakéhokoliv majetku měl zohledňovat. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta INFORMACE AKTUÁLNĚ Pozvánka pro seniory vedení radnice MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Bc. Karel Bernášek, místostarosta Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. Vás společně s předsedou Senior klubu Bc. Ladislavem Koukalem srdečně zvou na Setkání se starostou v úterý , od 15 hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Čeká Vás kulturní program, příjemná zábava, občerstvení a malý dárek od MČ Brno-Židenice. Těšíme se na Vás!!! Plán akcí klubu seniorů na 2012 Přednášky se konají každé úterý od 14 hod v Dělnickém domě San Marino p. Vavroš Královec Königsberg Kaliningrad p. Vavroš Norsko - Lofoty p. Vavroš Setkání se starostou v hod ve Velkém sále Změna programu vyhrazena. Procházka Židenický Zpravodaj 6/2012 Připravil Bc. Ladislav Koukal Je úterý 15. května, krátce před druhou hodinou odpoledne. Na konci Došlíkovy ulice před budovou LŠU se pomalu schází třicítka seniorů. Troška mystifikace v názvu za tajemstvím Juliánovského podzemí" způsobila, že někteří byli vybaveni pevnou obuví a baterkami, pro sestup do podzemí. Vše se vysvětlilo. S přítomnými jsme si popovídali o krátké historii zasypaných škol v bývalém písečníku, i jejich využití při konci II. světové války jako úkryt před nálety. Dále jsme vzpomněli éru po válce, kdy až do devadesátých let tam pěstoval a prodával zeleninu bulhar pan Rusev s rodinou. Po té jsme pokračovali jarní přírodou směrem k překrásné vyhlídce na vrcholu Bílendy. Přivítal nás nádherný rozhled téměř na celé Brno a široké okolí. Jenom Pálavské vrchy byly vlivem oparu vidět jen stěží. Pomalu jsme se vraceli do města. A tak, až budeme rozhodovat v soutěži co s Bílou horou, zvažme také možnost nechat lesopark s minimální údržbou svému osudu. Oprava bortící se zídky na vstupu od Slatinské, doplnění vhodných laviček a udržování čistoty to je tak asi vše. My pamětníci víme, jak za starostování Standy Juránka se do parku investovaly miliony korun na zkulturnění a vše bylo do tří let beznadějně zničeno. Neopakujme stejné chyby. Bc. Ladislav Koukal Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Krásná levitujicí lávka jako plánovaná kancelář pro odboráře. Snad žádné město na světě nemá tak tajuplné nádraží, jako my v Brně. 88 let se přesouvá a přesto se ani nehnulo, existují desítky variant, jak bude vypadat, ale ve skutečnosti je jeho podoba zcela neznámá, chvíli územní rozhodnutí má, chvíli nemá, teď zrovna nemá. K novému nádraží má vést nový bulvár, Evropská třída bude jeho jméno. Návrh bulváru pochází z dílny známé recesistické skupiny architektury a designu, která novou třídu navrhla jako kopii ulice Nové Sady, ale s více pruhy pro auta a sa- FÓRUM Židenický Zpravodaj 6/2012 Nádraží jaké svět neviděl mozřejmě bez přebytečného pruhu pro cyklisty. Bulvár končí u dalšího objektu z dílny této humoristické skupiny, a to slavného AUparku, traumacentra budoucnosti. Nové nádraží vzešlo ze soutěže, jakožto nejlevnější návrh. Vítězný návrh se proslavil levitující lávkou, která je podpírána desítkou pilířů, a ve které měli sídlit odboráři. Ti však mizeli stejně jako výšková budova (další nejvyšší v Brně). Ta měla svou vertikálou jinak horizontální brněnské nádraží dotvářet. Po lávce a mrakodrapu zmizeli i autoři. Vítězný tým Fellerer-Vendl nemá webové stránky, nemá realizované prakticky žádné stavby, od té doby co dostali 1,5mil za první místo už po nich není vidu ani slechu. Po pár letech přišel další neviditelný návrh, tentokrát z dílny arch. Parolka, nádraží ve tvaru tajemného brouka Scarabea vysokého více než 40m. Protože tento návrh byl sám o sobě neviditelný, nedá se říct, že by zmizel, možná tu někde je, ale není vidět. V současné době nové nádraží prezentuje jen a pouze 14 kolejišť, samozřejmě virtuálních. Propagace neviditelného nádraží stojí milion korun ročně, ale uznáte sami, za světový unikát to stojí za to, co myslíte? Ing. Petr Kunc P.S. Existuje i kontrapunkt neviditelného nádraží a to je velmi viditelné nádraží v centru. Kromě viditelnosti však tento návrh navíc vykazuje známky velké odvahy. Posuďte sami, nové 4. a 5. nástupiště bude v hloubce 14m pod stávajícím tramvajovým nádražím, vedle těchto nástupišť, možná i pod nimi, bude tubus pro vysokorychlostní trať projíždějící hluboko pod centrem Brna Jen o krůček méně odvážné je vyvlastnění pozemků pro plánové rozšíření viaduktu o 40m směrem do ulice Nové sady. První nálet na Brno připomíná pomník na židenickém hřbitově Od roku 1939, kdy bylo město Brno obsazeno německou brannou mocí, prakticky nebylo vystaveno materiální újmě v probíhajícím světovém konfliktu a to celých 5 let. Během válečných let se sice několikrát rozezvučely sirény upozorňující přílet spojeneckých bombardovacích svazů, ale tyto ohlasy byly vždy liché, protože nálet na město se nekonal. Ovšem čím více německá armáda prohrávala na světových bojištích, tím více byl zvuk sirén slyšet častěji. Lidé však tomuto varování nedávali již žádný význam, a to i kritického dne, který se zapsal jako první nálet na Brno. Psal se pátek , ve městě pod hákovým křížem probíhaly všední dny obyvatel moravské metropole do okamžiku, kdy se rozezněly sirény. Brňané však tomuto varování nevěnovali příliš velkou pozornost, netušili však, že se k jejich městu blíží 159 amerických bombardérů B-17. Od jihovýchodu směrem na Slatinu a Tuřany se řítil bombardovací svaz, který měl do města přinést zkázu a oběti na civilních životech. První bomby začaly dopadat na Slatinu a Tuřany. Kobercový nálet, jehož cílem byla Ostmarka v Líšni pokračoval dál. Bomby dopadaly na Židenický kopec a následně si razily cestu domy a ulicemi v obytných částech Židenic a Zábrdovic. Nálet se nevyhnul ani centru města, ovšem již nebyl tak razantní. Ve městě vypukl poplach a chaos. Části města hořely a byly zahaleny hustým kouřem. Po tomto ničivém náletu však v troskách zahynulo na dvě stovky Brňanů, přičemž jména 38 jsou uvedena na pomníku v židenickém hřbitově. Brno tak okusilo část hrůzné války a lidé měli nezvratný důkaz, že se blíží konec, který ovšem nebude jednoduchý. Brno totiž čekal ještě je- d e n velký nálet v listopadu a menší v prosinci téhož roku. Na židenickém hřbitově existuje možnost si u památníku obětí prvního náletu na Brno tuto událost připomenout. V den osvobození Brna jsme my sociální demokraté cítili morální povinnost si vzpomenout na Brňany, kteří v té nesmyslné válce ztratili to nejcennější, svůj život. Za sociální demokraty Bc. Michal Krejsa a Jiří Motloch Snad každý ze Židenic ví, kde je Vančurka, nebo-li Vančurova ulice, dovolte mi, abych u příležitosti 70 - tého výročí úmrtí, připomněl člověka po kterém je tato ulice pojmenována. Vladislav Vančura * / Vladislav Vančura - český prozaik, publicista, dramatik, scénárista a filmový režisér. Narodil se v Háji u Opavy. Mezi jeho příbuzenstvo patřil i básník Jiří Mahen. Studoval na gymnáziích v Benešově a Praze, studia však na čas přerušil. V těch letech se např. učil knihkupcem, studoval na uměleckoprůmyslové škole a pokoušel se o přijetí na pražskou Akademii výtvarných umění. V roce 1915 odmaturoval na malostranském gymnáziu. Krátce pracoval jako úředník a jeden semestr studoval právnickou fakultu Karlovy univerzity, z níž přestoupil na fakultu lékařskou, kterou dokončil v roce Ve stejném roce se oženil a začal provozovat lékařskou praxi na Zbraslavi, spolu se svojí ženou Ludmilou. Po několika letech Vančura s profesí skončil, aby se mohl naplno věnovat literatuře, veřejné kulturněpolitické činnosti a filmu. Vančura stál u zrodu avantgardního sdružení Devětsil (zal. na konci r.1920), stal se i jeho prvním předsedou. Od roku 1921 byl členem KSČ a podílel se na akcích levicové inteligence (např. Levé fronty ), namířených proti sociálním rozporům a později i proti fašismu. V roce 1929 byl v souvislosti se změnami ve vedení a prohlášením sedmi spisovatelů z KSČ vyloučen. Jeho smýšlení a jeho politická aktivita se však nezměnila. Ve 30. letech pracoval v nakladatelství Družstevní práce. Za okupace se zapojil do odbojové činnosti; stal se předsedou spisovatelské sekce Výboru inteligence, součásti Národního revolučního výboru. Po atentátu na Heydricha byl Vančura zatčen gestapem a v Praze - Kobylisích popraven. Dílo: Amazonský proud (1923), Dlouhý, Široký a Bystrozraký (1924), Pekař Jan Marhoul (1924), Pole orná a válečná (1925), Rozmarné léto (1926) Dílo bylo zfilmováno v režii J. Menzela (1968), Poslední soud (1929), Hrdelní pře anebo Přísloví (1930), Kubula a Kuba Kubikula (1931), Luk královny Dorotky, Markéta Lazarová (1931) jedno z vrcholných děl Vančury román byl zfilmován v režii F. Vláčila (1967), Útěk do Budína (1932), Konec starých časů (1934) román zfilmován v režii J. Menzela (1991) Tři řeky (1936), Rodina Horvatova (1938), Obrazy z dějin národa českého (1939, 1940,--) Šimon Ryšavý - nakladatel strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 FÓRUM Židenický Zpravodaj 6/2012 Reakce na článek "Elektronický zápis do MŠ" Dovolte mi, abych zareagoval na článek pana místostarosty Bernáška, jenž si na titulní straně pochvaluje reformní změny v oblasti mateřských škol. Bohužel nemohu s panem Bernáškem zcela souhlasit. Ve svém článku píše, jak jsou nastavena jasná a jednotná pravidla. Ano, pravidla jsou nastavena, nicméně většina maminek zvolí tříletou mateřskou dovolenou, po které by se chtěla vrátit nebo dokonce se musí vrátit zpět do pracovního poměru. Bohužel tříleté, mnohdy i starší dítě, nemá šanci se do mateřské školky dostat. Tento problém je dlouhodobý a psát ve vašem článku, že se letos zpracovává studie přístavby je žalostné. Co se stane, když některé dítě v září do školky nenastoupí? Mají povinnost ředitelky školek vzít první dítě pod čarou? A nebo se dostane dítě, jehož rodič měl to štěstí, že se do školky nejen dovolal, ale navíc mohl mluvit s paní ředitelkou? Pokud by si někdo udělal, čas a poslechl si několik maminek, jistě by dokázal nastavit elektronický zápis do MŠ lépe a pečlivěji. Závěrem mi dovolte vzkaz panu Bernáškovi Chvalte až si daná věc pochvalu zaslouží Miroslav Pavlík Poznámka redakce: Více informací k situaci elektronického zápisu je v článku pouze v internetové podobě Židenického Zpravodaje na Poděkování za úklid Bílé hory Dobrých skutků není nikdy dost, a proto jsem se rozhodla, že jeden nemůže zůstat bez odezvy. Schválně, co jste dělali v neděli 6. května? Volný den asi většina z nás prožila sladkým nicneděláním. Někteří trávili volno na Bílé hoře, a tak si možná všimli dvou dívek, konkrétně Julie Levinské a Pavly Mojžíšové. Tyto třináctileté slečny se rozhodly, že uklidí náš lesopark Bílá hora. Celkem 7 pytlů odpadků nejen že posbíraly, ale rovněž ekologicky roztřídily na papír, PET lahve, sklo a textil. Děkujeme!!! Ing. Kamila Hájková Výzva pro pana Svobodu v souvislosti s článkem Jsou v Židenicích, pod Bílou horou skutečně historické podzemní objekty Vážený pana Svobodo, na základě Vaší telefonické reakce na článek Jsou v Židenicích, pod Bílou horou skutečně historické podzemní objekty, bych Vás rád požádal o zavolání na telefonní číslo nebo na rád bych se s Vámi potkal, ale mám na Vás chybný telefonní kontakt. Děkuji. Josef Pokorný Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do příštího spojeného čísla 7-8/2012 je ve čtvrtek ve 23:59 hod. Názvy našich ulic v MČ Brno-Židenice: BOETTINGEROVA Hugo Boettinger ( ), český malíř, grafik, karikaturista Sukova (Sukgasse) Sukgasse Sukova Sukova Boettingerova Sestavil Šimon Ryšavý čerpáno z knihy M. Flodrové: Názvy brněnských ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství v proměnách času Místní skupina č. 50 Červeného Kříže Brno-Židenice pořádá, Ozdravný zájezd do termálních lázní Györ odjezd v 6,00 hod od Dělnického domu Brno-Židenice. Cena zájezdu : Člen ČČK...200,- Kč Nečlen...300,- Kč Bližší informace: pí Vepřeková - tel , nebo , INFORMACE Masarykova demokratická akademie s finanční podporou Statutárního města Brna, pořádá přednášky s diskusí, které se konají na Pedagogické fakultě MU Brno, Poříčí 9 (zasedací místnost v 1.poschodí budovy Poříčí 7) Masarykovo pojetí humanismu v 17 hodin Mgr. et Mgr. Jiří Farský, fyzik, jáhen, filolog, vysokoškolský učitel MU v Brně - Přednášející nám přiblíží Masarykovy výroky o lásce, práci, odporování zlu a překonávání nenávisti. A o vcítění, lítosti a odpuštění. Seznámí nás s obecnými pojmy humanita, morálka, etika, humanitární psychologie a filozofie, evoluční ontologie a s jejich hlavními významy pro každého občana. Přednášející upozorní na text Kázání na hoře /Matouš 5/, které požaduje ohled i na nepřátele. Rozvine pojem i na oblast etického vztahu člověka k přírodě. Perspektivy Slovenska pod vedením SMERU v 17 hodin PhDr.Ivo Samson, PhD., Slovenská společnost pro zahraniční politiku - Vítězství Smeru v předčasných parlamentních volbách znamená pro Slovensko zásadní výměnu vládních představitelů, neboť Smer zvítězil převahou 44 % hlasů a obsadil tak 83 křesel ve 150 členné Národní radě SR. Bude jistě zajímavé si vyslechnout, jak chce na Slovensku využít nových možností při prosazování svého volebního programu. Proč a jak reformovat vysoké školy v 16:30 hodin RNDr. Blažena Švandová, Ph.D., vysokoškolská učitelka PF MU v Brně a pracovnice v aplikovaném výzkumu. Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc., vysokoškolský učitel PF MU v Brně a poslanec Poslanecké sněmovny Parl. ČR Jakub Malý, student geologie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a člen iniciativy Za svobodné vysoké školy - Přednáška se bude zabývat třemi pohledy na problematiku vysokoškolského vzdělání. První nám přiblíží ideu univerzity v dílech J. H. Newmana, W. von Humboldta, R. Scrutona a dalších myslitelů. A také problémy, zda vysoké školy mají poskytovat vzdělání nebo připravovat na budoucí profesi a zda si mají zachovat autonomii, nebo být řízeny zvenčí. Druhý pohled se zaměří na politickou realitu, zájmy politických stran a cíl navrhovaných reforem, financování vysokých škol a evropské souvislosti vzdělání. Třetí pohled, z úrovně studentů, poskytne zástupce iniciativy Za svobodné vysoké školy. Změna programu vyhrazena Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 INFORMACE Židenický Zpravodaj 6/2012 Cyklohlídky MP Brno vyrazily do terénu Počínaje 1. květnem vyrazily znovu do terénu cyklohlídky Městské policie Brno. S nastupujícím letním obdobím nasazuje MP strážníky na jízdních kolech do služby každoročně. Výhodou dvou desítek cyklohlídek je fakt, že strážníci mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích městské aglomerace, a to především tam, kde je mezi lokalitami výhodné používat zrychlený přesun a není možné ho provádět motorizovanými prostředky. Cyklohlídky budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku a monitorovat městský mobiliář v brněnských parcích či v přírodních lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku. Jelikož se využívání cyklohlídek v minulých letech brněnské MP osvědčilo, došlo k rozšíření počtu lokalit, kam strážníci na jízdních kolech vyrážejí. Zářivě žluté trikoty cyklohlídek s označením Městská policie budou moci občané v letních měsících potkávat a obracet se na ně s konkrétními podněty zejména v okolí Brněnské přehrady, v Mariánském údolí v Líšni, ale také ve vinohradských Akátkách. Cyklohlídky se budou mj. zaměřovat také na dodržování pravidel silničního provozu na cyklostezkách. Mgr. Pavel Šoba, MP Brno Srdečně vás zveme na IV. ročník turnaje trojic na 3 dopady O Julecký pohár Výhry: poháry a další v celkové hodnotě 3000 Kč Termín: , od 9 hodin prezentace od 8.30 do 9.00 hodin Místo konání: areál Sokol Husovice, Dukelská tř. 9 VSTUP VOLNÝ tel.: Občerstvení zajištěno, dobrou náladu s sebou. Startovné tým 450 Kč (zahrnuje oběd). Pouze pro amatérské, neregistrované hráče!!! 1/ Pravidelně čistěte filtr jestliže filtr pravidelně nekontrolujeme, hrozí, že pračka přestane vypouštět vodu, ždímat, anebo ani nespustí. Též se nám může stát, že filtr pak zaroste vodním kamenem, a sítko nepůjde vyjmout vůbec. 2/ Používejte zavedené prášky a aviváž - nákup nejlevnějších pracích prostředků velmi často vede k poškození Vaší pračky a zbytečně vyhozených peněz za opravu a výměnu dílů. Tyto nekvalitní prací prostředky totiž nejen nevyperou tak čistě, ale navíc tvoří nadměrné množství nerozpustných usazenin a šlemu, které nám pak v pračce plesniví a hnije, a tím pádem samozřejmě i různé díly v pračce mají mnohem menší životnost a pračka nepříjemně páchne. 3/ Po praní nechávejte pračku pootevřenou předejdete tak tvorbě plísní a zápachu ze zbytku vody a vlhkosti, která zůstane v pračce po vyprání. KAPSÁŘ JAK PEČOVAT O PRAČKU, ABY NÁM VYDRŽELA CO NEJDÉLE? 4/ Prací prášek dávejte přímo do bubnu k prádlu (platí pokud nepoužíváte program předpírky) prací prášek se tak mnohem rychleji rozpustí, a v našem dávkovači ani v hadicích se tak nebudou tvořit kamenné povlaky a jiné nevzhledné struktury ze zbylého prášku. 5/ Přidávejte do praní změkčovadlo nemusíme zrovna utrácet za drahé prostředky, postačí si zakoupit sáček sody na praní a do každé várky přidat polévkovou lžíci. Nejen, že prádlo bude lépe vyprané, ale zamezíte usazování právě vodního kamene v pračce, a to nejen v lokalitách s tvrdou vodou. 6/ Vypínejte přívod vody a elektřiny je to jen o zvyk, a vzhledem k tomu, že při otevřeném kohoutku na zdi je přívodní hadice do pračky stále vystavena plnému tlaku vody, může být jen otázka času, kdy to hadice nemusí vydržet, a stříkající voda nám promění náš byt v povodeň. Elektrický přívod zapnutý v síti nám zase při jakémkoli výboji může poškodit řídící elektroniku v naší pračce. Bc. Karel Bernášek - místostarosta strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 KULTURA Židenický Zpravodaj 6/2012 Program DĚLŇÁKU na Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Taneční ples ESO Královopolka odpoledne s dechovkou 1800 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Šujanoviny na balkoně - pořad Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) a jeho přátel jako vzpomínka na Waldemara Matušku a jeho písně Groovey Adam Kubát & Pavel Křivák (nejen jako Simon & Garfunkel) Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Setkání se starostou ÚMČ Brno-Židenice 1700 Sešlost (nejen věkem) večer písní (nejen k ohňům) 1800 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing Na novou sezónu vedle tradičních pořadů připravujeme: koncert - letošního jubilanta, barda moderní trampské písně Mikiho Ryvoly a kapely Nezmaři koncert - kytarových virtuózů a osobitých autorů Štěpána a Jana Matěje Raka představení - Divadelního spolku Slawjena Od Západu postupně přibývání Divokosti, místy Western (jakož i další premiéry a obnovené premiéry v 13. roce existence DsS). a mnoho jiného koncert - herce a písničkáře Jiřího Schmitzera Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice OHLÉDNUTÍ ZA JEDNÍM POPRASKEM Je tomu jen pár týdnů, co soubor DIVADLA NA DLANI představil brněnskému publiku nově nastudovanou komedii Carla Goldoniho Poprask na laguně. Premiéry, odehrané 16. a 17. dubna a první repríza odehraná 5. května, se u diváků setkaly s ohromným úspěchem. Při první premiéře se sál Dělnického domu zaplnil do posledního místa a druhá premiéra mohla účastí diváků té první směle konkurovat. Soubor DIVADLA NA DLANI opět ukázal, že komedie jsou jeho hlavní doménou a reakce publika, včetně závěrečných ovací, toho byly důkazem. Všem našim příznivcům bychom tímto chtěli poděkovat za jejich podporu a zájem o naši činnost, se kterými usedají do hlediště Dělnického domu a které jsou hnacím motorem celého souboru. Na ty, kteří výše zmiňovaná představení nestihli, se těšíme při dalších reprízách, o kterých Vás budeme informovat prostřednictvím Židenického zpravodaje a našich webových stránek Michaela Foltýnová, členka DND Přijďte si zatancovat do ZUŠ Taneční obor v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, které se pod odborným vedením učí kromě správného držení těla a celkové pohyblivosti také tvůrčí schopnosti. Nedílnou součástí výuky ve vybaveném sále je korepetice. Tanec přináší dětem radost a podporuje jejich kreativitu a uvědomělé ovládání těla a pohybů. Naučí je kultivovanému pohybovému projevu a získají i potřebný návyk pravidelného cvičení. Každoročně naši žáci účinkují na Tanečním koncertu a účastní se přehlídek scénického tance. V naší škole se snažíme vychovat ne špičkového tanečníka, ale nabídnout prostor pro lásku k tanci. Hodiny výuky probíhají v budově ZUŠ Došlíkova 48 v městské části Brno-Židenice. Eva Šeneklová, učitelka tanečního oboru Knihovna Jiřího Mahena v Brně - pobočka Židenice, Stará osada 15, Brno vás srdečně zve na červnové akce: V rámci celonárodní akce Celé Česko čte dětem se uskuteční ve čtvrtek 7.6. od 10.oo do 11.oo hodin čtení s Dr. Procházkovou Celé Brno čte dětem Ve čtvrtek 14. a 21. června v hod. se budou konat vzdělávací lekce Hledám knihu... Hledání v on-line katalogu KJM a seznámení s novým katalogem Carmen JUNIOR - Dům dětí a mládeže Brno Pobočka PALETA, Touškova 9, Brno pořádá Příměstské tábory: Výtvarná kouzlení výtvarně rukodělný PT, batika, výlety, soutěže a hry, od 1.tř., 1250,-Kč Malí Indiáni PT pro děti od 4-6 let s indiánskou tématikou, hry, výlety, 1500,-Kč Hliněné dobrodružství keramický a výtvarně rukodělný PT, od 1.tř., 1500,-Kč Barevný svět výtvarně rukodělný PT, od 1.tř., 1250,-Kč Po stopách Egypťanů keramický a výtvarně rukodělný PT, od 1.tř., 1500,-Kč Bližší informace: Ludmila Dufková, mob.: : Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 6/2012 ZŠ Gajdošova Projektový tým Montessori tříd - Základní škola Brno, Gajdošova 3 Vás zve na konferenci Využití Montessori materiálů v projektové výuce pořádanou u příležitosti ukončení projektu Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálů alternativní metody Montessori při projektovém vyučování. Konference se uskuteční dne od 15 hodin v Kinokavárně, Náměstí SNP 33, Brno Černá Pole. Na účastníky čeká: ukázka materiálů zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a jazyková výchova s maximálním mezipředmětovým propojením, možnost prohlédnout i vyzkoušet pomůcky vytvořené v rámci projektu, prezentace fotografií z výukových projektů realizovaných ve třídách Montessori, tým učitelek a žáků Montessori tříd ZŠ Gajdošova, který se s Vámi podělí o své zkušenosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ŠKOLSTVÍ Již několik let úspěšně fungují na ZŠ Gajdošova souběžně s výukou v běžných třídách i třídy s Montessori programem. Zájem o tuto formu vzdělávání v průběhu let stoupá, a tak není divu, že žáci i rodiče současné páté třídy Montessori projevili velký zájem o pokračování této výuky. Díky podpoře vedení školy, vstřícnosti městské části Brno Židenice a Magistrátu města Brna se toto přání stalo skutečností. Žáci se začnou od září 2012 vzdělávat v 6. třídě Montessori a v budoucnu i dalších ročnících, které budou postupně na 2. stupni vznikat. Při této příležitosti si dovolujeme oslovit žáky pátých ročníků a jejich rodiče se zajímavou nabídkou vzdělávání na druhém stupni ZŠ, jelikož je možné ještě několik žáků přijmout. Máte-li chuť se seznámit s výjimečným Občanské sdružení Škola Montessori, o.s. a nezisková organizace Njovu, o.p.s Vás zvou na Benefiční podvečer Vystoupí zde děti, rodiče a učitelé současných i bývalých Montessori tříd při ZŠ Gajdošova s vlastním programem, ve kterém Vás potěší svým hudebním i pěveckým uměním, flamencovým tancem a divadelním představením Voda nad zlato. Kdy: od 17 hodin Kde: v Kinokavárně, Náměstí SNP 33, Brno Černá Pole Dobrovolným vstupným můžete přispět na vybavení nově vznikající 6. třídy Montessori odbornou literaturou a pomůckami, nebo podpořit vzdělávací centrum pro děti ulice v chudinské čtvrti Chibolya hlavního města Lusaky v Zambii. Nově vznikající II. stupeň Montessori při ZŠ Gajdošova přijme další žáky do 6. ročníku pro šk. r prostředím a Montessori pomůckami, nerušenou výukou v blocích, projektovým vyučováním, samostatností při tvorbě individuálních plánů, formou slovního hodnocení, přijďte i nezávazně nahlédnout přímo do výuky Montessori tříd. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy Mgr. Olbertovou, tel nebo napište na rádi zodpovíme jakékoli dotazy. Budeme se na Vás těšit. Kolektiv Montessori tříd na ZŠ Gajdošova, Mgr. Pavla Vantuchová, budoucí třídní učitelka 6. ročníku TZŠ Kuldova Březen 2012, Tyršova ZŠ, Brno Měli jsme štěstí a byli jsme zařazeni do programu Klíčení při Prázdninové škole Lipnice. Do Brna za námi míří vedoucí lektorka projektu Renata a uznávaný režisér dokumentárních filmů Martin Ryšavý. Představují nám program Klíčení, dělají s námi první natáčky a rozhovory (na kameru), ale taky trochu tajnosti. Nejsme si zcela jisti, co všechno nás v dubnu na Vysočině čeká. Tušíme jen to, že budeme běhat po lese, na louce, v blátě i trávě, věnovat se nejrůznějším hrám a aktivitám a při tom všem pracovat na svých projektech. Veškeré dění bude za kamerou sledovat Martin, má z toho prý vzniknout nějaký dokumentární film. Vše je zadarmo, hrazeno projektu. Jsme plni očekávání a těšíme se dubna 2012, statek Bukáček, Křižánky Dorazili jsme na Vysočinu. Statek leží obklopen loukami a lesy, v ohradě před ním pobíhá drůbež, ovce, Z pracovního deníku Sedmáků Tyršovy ZŠ kozy a pštrosi. Tady se nám bude líbit. Sotva jsme vytahali kufry z autobusu, už jsme dostali úkol pomocí předtištěných dotazníků zjistit něco o lektorech a personálu, ale hlavně si je na rozlehlém statku najít. Teprve po dokončení úvodního úkolu se můžeme ubytovat. Hm, tady se asi moc povalovat nebudeme. Aktivit je zde spousta, prakticky se nezastavíme (večer končíváme až po desáté hodině). Pro nedostatek místa zde jen namátkou stavíme kořenovou čističku, tvoříme plakáty, připravujeme si proslovy; běháme po lese, běháme po louce, běháme po statku a přitom hledáme, luštíme, sbíráme, (spolu)pracujeme; natáčíme sociální spoty, tedy kratičké filmy na témata, která nás trápí a která se nás dotýkají (tato aktivita nás bavila nejvíc). Každý den navíc věnujeme část dne práci na projektech zatím chceme být spíše tajemní, třeba si ve vašem okolí nějaké změny všimnete sami... Program je denně započat a zakončen hodnocením předchozího dne. Ocenit můžeme také počínání svoje či svých kamarádů, můžeme sobě nebo někomu blízkému poděkovat za to, jak se choval, co udělal nebo že překonal sám sebe. To úplně jednoduché není, postupem času ale ocenit sebe i někoho blízkého umíme. Květen až 2012, škola, úřady, veřejná prostranství, Brno Ve škole i po vyučování pracujeme na projektech. Scházíme se ve svých pracovních skupinách, debatujeme, zapisujeme, rozdělujeme si úkoly. Scházíme se s vedením školy, komunikujeme s městskými úřady. Zkrátka makáme. Červen 2012, Brno Realizovány jsou první projekty. První tým uspořádal na naší škole pro děti z prvního stupně Hasičské olympijské hry, ve kterých si pod vedením dobrovolných hasičů děti mohly zasoutěžit v různých hasičských disciplínách. Další z týmů připravil futsalový turnaj pro žáky všech židenických základních škol. Na obou akcích děti mohly ochutnat koktejly, které pro ně namíchali členové Dětského baru (Dětský bar projekt č. 3). Září 2012, Brno V prvním měsíci nového školního roku byly dokončeny zbývající tři projekty. Učebna 7. A, nyní 8. A prošla menší rekonstrukcí, v okolí školy se objevily nové odpadkové koše a fotografie upozorňující na odhazování odpadků na ulici a v parcích. Poslední akcí pro veřejnost pak bylo představení graffiti coby moderního umění, nikoliv vandalismu. Snad tedy přispějeme k hezčímu prostředí našeho okolí. Poznámka: Uděláme vše pro to, aby se naše plány do budoucích měsíců naplnily a abychom všechny projekty úspěšně dokončili tak, jak jsme zde nastínili. Žáci 7. tříd Tyršovy ZŠ. Více na strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 ŠKOLSTVÍ ZŠ Krásného Židenický Zpravodaj 6/2012 Ohlédnutí za školním rokem li v rámci výukových programů, které jednotlivé třídy navštívily. Krásu a bohatost naší krajiny obdivovaly děti na školních výletech či exkurzích se svými učiteli. Děti z hudebních tříd mají za sebou řadů vystoupení a koncertů nejen doma, ale i v zahraničí. Naši spokojení deváťáci Dík patří i všem učitelům, kteří děti na vystoupení připravovali, chystali pro své žáky projekty a zajímavou formu výuky, víkendové akce pro rodiče a děti nejen našich žáků, ale i budoucích školáků. Za pár dnů je konec školního roku, máme za sebou řadu úspěchů, radosti, ale také proher a slz Jaký byl tedy tento školní rok? Žáci vstřebali nové informace, poznatky a znalosti, které se dozvěděli od svých učitelů. Řadu dovedností si procvičili či získa- Velkých úspěchů dosáhli naši žáci v řadě soutěží a olympiád od sportovních až po kulturní. Medailová místa získali ve šplhu, vybíjené, futsalu či fotbalu. V rámci sportovní akce Coca cola cup se dostal náš tým poprvé v historii naší školy až do krajského kola. Sportovní úspěch můžou všichni obdivovat a sledovat ve Sportovní galerii úspěšnosti, která byla zřízena v letošním školním roce u tělocvičny školy. Velkých úspěchů dosáhly i děti v dalších oblastech, gratulace tak patří Sabině Poláškové, která se v Dětské scéně 2012 probojovala do celostátního kola, Vojtěchu Turlandovi, který obsadil 1. místo v městském kole matematické Pythagoriády a 2. místo v městském kole matematické olympiády žáků 5. ročníků, Sáře Tučkové za 1. místo v městském kole matematické olympiády pro žáky 5. ročníků. Přejeme všem čtenářům příjemné léto. za pedagogický sbor Mgr.Petra Grünhutová, zástupkyně ředitelky školy Projektový Den Země na naší škole MZŠ Kamenačky s nejrůznějšími úkoly. Zde si ověřili, zda umí správně třídit odpad, zda znají správné názvy vybraných druhů fauny a flóry, anebo jestli poznají podle zvuků dané zvíře. předem se rozdělili do jednotlivých družstev, která měla za úkol plnit dílčí úkoly v rámci čtyř bloků. Každý blok byl zahájen stylovou písničkou o jízdním kole. Druhou část projektových dnů Dne Země jsme vyplnili návštěvou Přírodovědné stanice Kamenačky, s kterou úzce spolupracujeme. Zde nám přichystali naučnou stezku v zahradě, doplněnou vědomostními otázkami. V zeměpisně-dějepisném bloku se zabývali historií kola, druhy kol a jejich využitím při nejrůznějších sportech, v zaměstnáních a historicky i ve válkách. Konání Dne Země na 1. stupni MZŠ Kamenačky sklidilo mezi žáky i rodiči kladné ohlasy. Nepřerušili jsme každoroční tradici konání této akce a obohatili jsme se o nové informace, týkající se možností ochrany naší planety Země. (1. stupeň) Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. I my jsme si na MZŠ Kamenačkách připomenuli tento svátek hrami a soutěžemi, které jsme uskutečnili ve dnech dubna V první části projektových dnů na naší škole žáci 1. stupně soutěžili v pětičlenných družstvech a prošli si dvanáct stanovišť Poděkování patří realizačnímu týmu Mgr. Evě Bačovské, Mgr. Zdence Binkové a zaměstnancům Přírodovědné stanice Kamenačky. / Mgr. Ivana Nekudová (2. stupeň) I na druhém stupni úspěšně proběhl Den Země letos pojatý projektově. Ústředním motivem se stalo Jízdní kolo jako nejekologičtější dopravní prostředek V pátek, 20. dubna 2012 se žáci druhého stupně začali již od rána sjíždět na svých jízdních kolech na školní dvůr, který se na tento den proměnil v závodiště. Již Pilně sbíráme Naše Masarykova základní škola se již řadu let snaží vychovávat své žáky i na poli ekologie, k čemuž nemalou měrou přispívá i soutěž ve sběru starého papíru. Nevlídné a mrazivé únorové dny nás přiměly k tomu, abychom přesunuli v pořadí již třetí kolo sběru papíru v letošním školním roce na pozdější termín. Hned s prvními slunečními paprsky, které nás vyhnaly k úklidům svých domácností, jsme vyhlásili na 27. a 28. března další soutěžní kolo ve sběru,ve kterém soutěží třídy i jednotlivci. Každá třída obdrží z nasbíraného sběru z utržené sumy poměrnou finanční částku, podle toho, jak se na sběru podílela, a tuto částku může využít dle svého uvážení. Snad i proto jsme se tentokrát opravdu snažili! Nasbírali jsme celkem 8 181kg papíru. Nejvíce nasbírala třída VI. A, která přinesla 1 285kg a pouze s malým rozdílem se na stříbrném stupínku umístila třída II. B se svým 1 217kg. Nejlepším sběračem v tomto kole se stal ale Michal Rozsíval, žák třídy VII. A, který přivezl 532kg. Všem vítězům gratulujeme a budeme se těšit na další kolo, které proběhne v měsíci květnu. / Mgr. Eva Bačovská Další blok byl věnovaný chemickým pokusům bezprostředně souvisejícími se životním prostředím. Žáky nejprve nadchla příprava životodárného kyslíku, poté si mohli vyzkoušet výrobu tolik diskutovaného skleníkového plynu - oxidu uhličitého. Velký ohlas měla závěrečná hypermanganová sopka. Třetí blok byl zaměřen fyzikálně. Ve škole máme řadu ozubených, řemenových i řetězových převodů, takže si žáci mohli vyzkoušet, jak takový převod funguje. A nejen to, neminuly je ani výpočty a příklady. Jejich výkon byl patřičně oceněn, a to známkou do fyziky. Bylo-li ústředním tématem jízdní kolo, nesměly chybět ani praktické jízdy, kde žáci měli možnost ukázat, jak zvládají nejrůznější typy překážek a úkolů. Musím přiznat, že jejich jezdecké dovednosti nás mile překvapily. Na závěr jsme vyhlásili nejlepší družstvo a s přáním hezkého zbytku dne a bezpečného návratu domů jsme se rozešli. /Mgr. Monika Wolfová Výběrové řízení na místo ekonoma základní školy MZŠ KAMENAČKY MZŠ Kamenačky 3591/4 přijme do pracovního poměru pracovníka pracovnici na místo ekonoma školy. Požadavky a znalosti na výkon funkce, zejména jsou to: Vedení podvojného účetnictví u příspěvkových organizací Dobrá znalost účetního softwaru ACE ÚČTO do firmy ACE design, což obnáší zejména: Likvidace příchozích faktur Zhotovování faktur Zaúčtování a vedení účetních knih Účetní závěrky Vnitřní kontrola Archivace účetních dokladů a účetních knih Evidence majetku program ACE EMA Daňová přiznání Statistické výkazy Vedení pokladny Zhotovování výstupů, práce s tabulkami a výkazy pro ÚMČ, OŠMT MMB a JmK, komunikace a spolupráce s odděleními ekonomiky a kontroly škol, s auditory a dalšími kontrolními orgány státu a obce. Min. SŠ vzdělání s maturitou, výborná uživatelská znalost MS Office, tvůrčí pracovní schopnosti, flexibilita, kreativita, komunikační dovednosti, organizační schopnosti, ochota se dále vzdělávat, samostatnost, odpovědnost, schopnost práce pod tlakem Praxe s účtováním škol a příspěvkových organizací nutná Dobrý zdravotní stav Občanská bezúhonnost Uchazeč sestaví písemnou přihlášku do výběrového řízení. Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu telefonický kontakt a ová adresa, adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu datum a podpis uchazeče. K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Písemné přihlášky v zalepené obálce s požadovanými doklady zašlete nebo osobně předejte v kanceláři školy na adrese: MZŠ Kamenačky 3591/4, Brno. Na obálku napište: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ EKONOM NEOTVÍRAT. Obálku doručte na výše uvedenou adresu nejpozději do pondělí 18. června 2012 do 12. hodin. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 6/2012 INZERCE Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí vzduchovky, dýky, hodiny. Porcelánové a mosazné sošky a předměty. Paroží, staré mlýnky, hmoždíře, svícny. Láhve propan butan, motor. pile, vařiče, kola, TV, DVD, nářadí a jiné + vyklízení pozůstalostí. Tel.: RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: Pronajmu garáž ul. M. Kudeříkové, světlo, zásuvka 220, dál. ovládání. Tel. : PEDIKURA + KOSMETIKA (formování, barvení obočí a řas), zámek Belcredi, Stará Líšeň, PARKOVÁNÍ U VCHODU (za kostelem), MHD č. 8, 55, 58, 78, tel.: MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. Prodáváte byt, dům či zahradu? Pronajímáte byt nebo dům? RM reality mají toto v malíku - zavolej a brzy budeš v balíku! Vaníčkova 3, Brno. Tel.: , NOVÁ Pedikůra-Manikůra. Pedikůra 150,-Kč - kuří oko 20,-Kč Manikůra 120,-Kč. P-schine, 100,-Kč. Permanentní lak. 180,-Kč Vaníčkova 3. Tel.: , Těšíme se na Vás! KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, montáž pletivových plotů. Tel.: AUTOELEKTRONIKA - autorádia, auto Hi-Fi, alarmy, centrál. zamyk., dálk.ovl., el. okna, denní svícení, taž. zař., HF sady, park. senzory aj. doplňky, opravy alternátorů, startérů, el. Instalací a výstroje vozidel. Židenice, tel.: VÝKUP ŽELEZA a PAPÍRU, Bubeníčkova 11 v areálu Hyunday, po-ne 8-18h, tel.: Prodám garážové stání na ul. Kamenáčky za Kč (pro menší auto). Tel Kadeřnictví pánské, dámské, dětské na Porhajmove 6 v Židenicích nabízí velké slevy!!! Stříhání, foukaná - 150,- Kč. Objednání kdykoliv. Tel.: Komu se ztratil v dubnu černý kocourek s bílýma tlapkama a náprsenkou, volejte tel.: Hledám výpomoc na RD v Židenicích, práce na zahradě a drobné opravy, nejlépe v dopo. hodinách. Tel.: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, tel: , Léto s knihou z EkoCentra Brno Navštivte EkoCentrum Brno a zaregistrujte se do knihovny. Získáte tak možnost strávit příjemnou dovolenou čtením některých z titulů zaměřených na přírodu a tématiku šetrného životního stylu, které nabízíme. Členský příspěvek do knihovny činí 50 Kč. Kromě knih z knihovny je také možné v EkoCentru Brno zakoupit knihy z antikvariátu nebo knihkupectví. Pronajmu garážové stání na ul. Kamenáčky za 2500 Kč čtvrtletně (pro menší auto). Tel Uzávěrka inzerce do spojeného čísla 7-8/2012 je Příjem inzerce: tel.: Nová Pečovatelská služba v Brně. GENERACE BRNO Tel: Po- Ne 8-20hod. Letní sezóna na Stezce zdraví začíná Vydejte se na příjemnou procházku z Brna-Mokré Hory do Lelekovic a poznejte jedinečnou brněnskou přírodní lokalitu. Stezka zdraví vede údolím říčky Ponávky, její základní osou je trasa s pěti zastaveními a informačními tabulemi, které připomínají historii a přírodní pozoruhodnosti místa.. Více informací na Den dětí se zdravotní pojišťovnou Metal Aliance v 11:00-16:00 hod. restaurace Svitavská rychta Stará osada 15, Brno, tel NOVĚ PO REKONSTRUKCI nekuřácký salonek firemní a soukromé akce, dvě letní zahrádky pivo z tanku + piva z malých pivovarů a speciály vaříme z čerstvých surovin dle tradičních receptur bez umělých dochucovadel výhodné polední menu a pizza menu od 72,- Kč novinka pizza 33 druhů AKCE PIZZA 2+1 ZDARMA (platí do ) ZDARMA JAKO TŘETÍ PIZZU JEN U NÁS DOSTANETE I TU NEJDRAŽŠÍ Ž idenice, Tenerova ul. Cena ,-K V sobotu se v areálu brněnské zoo již poněkolikáté uskuteční Den dětí se Zdravotní pojišťovnou Metal Aliance. Pro děti bude v době od do hodin připraveno pět soutěžních stanovišť. Srdečně zveme všechny děti.. 8. května 2012 se uskutečnil slavnostní křest mláďat medvědů kamčatských. Medvědí sourozenci získali za kmotry zpěvačku Ilonu Csákovou a primátora města Brna Romana Onderku. ZOO otevřeno v červnu denně Pokladny se uzavírají v hod. Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace U Zoologické zahrady 46, Brno strana 10 P kný rodinný d m k prodeji v klidné ásti lokality Vini ní. Rekonstrukce 2007,5 +1 pokoj, nová kuchy, 3xWC, 3x koupelna, parkovací stání, 2x terasa 33m2 a 6m2, pozemek 160m2, už.plocha 165m2, terasa 33m2 a 6m2. I.E.T.Reality s.r.o Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 Židenický Zpravodaj 6/2012 Pojeďte s Rezekvítkem na exkurzi Ptáci v Lednici V sobotu podnikneme exkurzi Ptáci v Lednici, tedy malou výpravu kolem Zámeckého rybníka v Lednicko-valtickém areálu. Průvodcem nám bude odborník z CEV Pálava. Cestou budeme moci pozorovat vodní ptactvo, dozvíme se zajímavosti o jeho životě i o prostředí, které k životu potřebuje. Po exkurzi bude možná prohlídka zámeckého parku, minaretu, skleníku či zámku. Pro omezený počet míst je potřeba se na exkurzi dopředu přihlásit Tereze Žižkové na rezekvitek.cz, nebo t.č Pro bližší informace navštivte naše internetové stránky Rezekvítek Vás zve na tradiční Velkou Kameňákovou brigádu Přijďte strávit víkend uprostřed krásné přírodní rezervace Kamenný vrch a současně udělat užitečnou věc a tomuto jedinečnému prostředí pomoci. Již tradičně na konci června, , za tímto účelem připravujeme Velkou Kameňákovou brigádu. Čeká na Vás pomoc tomuto území (hrabání a odnášení pokosené trávy), bez kterého by na zde nerostly vzácné rostliny, případně i natírání plotu kolem území. Za odměnu se dobrovolníci můžou těšit na společné jídlo, ubytování a zábavný program, kde nebudou chybět hry, grilování, zpěv a hra na kytaru. Zájemci o brigádu se mohou hlásit Tereze Žižkové na nebo t.č Pro bližší informace navštivte naše internetové stránky Příměstské tábory Rezekvítku INZERCE Jako každý rok, i letos připravil Rezekvítek pro děti školního a předškolního věku nabídku letních příměstských táborů. První tábor pro děti ve věku 8-13 let s tématem Cesta kolem světa proběhne , druhý tábor pro děti předškolního věku a prvňáčky s tématem Z pohádky do pohádky se uskuteční od 13. do Poslední prázdninový týden si s námi můžou děti ve věku 8-13 let užít na táboře s tématem Mravenčí dobrodružství. Součástí programu táborů jsou výlet do okolí Brna a někdy i dál, zábavné i poučné hry, soutěže, sportovní aktivity, tvořivé činnosti a samozřejmě celotáborová hra. Program je zajištěn denně od 9 do 17 hodin. Sraz v klubovně Rezekvítku, Kamenná 6, Brno. Více informací na tel , Kontaktní osoba: Beáta Vargová, t.č.: Vítejte ve Vesně aneb Den otevřených dveří Ještě než odjedete na dovolenou a dětem začnou prázdniny, můžete s předstihem vyřešit, do jakého zájmového kurzu/kroužku v dalším školním roce byste rádi chodili Vy osobně nebo někdo z rodiny (děti, rodiče...) Stačí přijít v pondělí 18. června v době mezi hod. na Údolní 10, kde občanské sdružení ŽVS Vesna připravilo přehlídku aktivit pro všechny věkové kategorie, různého tematického zaměření i forem - od hravých po kvalifikační akreditované kurzy. Bude možné podívat se na ukázkové hodiny, prohlédnout si učebny, tělocvičnu a sál, seznámit se s lektory... Přesný program Dne otevřených dveří najdete na www. vesnaspolek.cz a bude také k dispozici v tištěné podobě od konce května na recepci či v kanceláři Vesny přízemí Údolní 10. Více informací se lze dovědět i telefonicky na číslech nebo Alespoň stručně uvádíme přehled aktivit: - pro děti (Sluníčka; Pohybová průprava pro věk 3-5, 5-7 let; Sebeobrana pro věk 7-12 let; Balerínky pro dívky 4-7 let, keramika pro nejmenší s dospělým doprovodem nebo od 7 let samostatně) - pro dospělé (kvalifikační kurzy pro pečovatelky různá pohybová cvičení - kondiční, na páteř, zdravotní, pilates, zumba, bodystyling, jóga, sebeobrana jazykové - němčina, angličtina, ruština, čeština počítačové kurzy, cvičení paměti, kurz tvůrčího psaní) - pro děti i dospělé (hra na klavír, na kytaru) Těšíme se na Vás - Údolní 10 snadno najdete v centru Brna, poblíž Červeného kostela směrem na Kraví horu. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 6/2012 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Koupaliště na Juliánovském náměstí letos oficiálně otevírá Městská část společně s provozovatelem koupaliště na Juliánovském náměstí otevře bránu koupaliště oficiálně Bude-li nám počasí přát, rádi bychom tento termín uspíšili a otevřeli o jeden až dva týdny dříve. Provozní doba bude denně od 9:30 h do 21:00 h. Mimo to provozovatel umožní (na základě dohody s vedením MČ) denně bezplatné podvečerní koupání seniorů v době od 19:00 do 20:00 hod. Koupaliště v Juliánově je především dětské koupaliště (hloubka bazénu je 0,3 až 1,2 m). Mimo hlavní bazén se skluzavkou, tryskajícím hříbkem a fontánou - delfínem je v areálu ještě i dětské brouzdaliště pro batolata (hloubka do cca 30 cm). Na trávníku jsou další dětské herní prvky - skluzavky a houpačky. V areálu je sociální zázemí i stánek s občerstvením. Každoročně je zde v hřejivých dnech vyprodáno. Areál koupaliště pojme 350 až 400 návštěvníků. Naše koupaliště je příjemnou zábavou, jak pro rodiče s dětmi tak pro seniory. Marek Svitavský, člen rady městské části OMALOVÁNKY Všem d ě tem př e j em e k r á s né p ro ž i tí p r á zdni n. Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

Židenický Zpravodaj 05

Židenický Zpravodaj 05 Židenický Zpravodaj 05 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 2 Den Země na Přírodovědné stanici Kamenáčky V úterý 17.dubna jsme na stanici již tradičně oslavili Den Země, a to v rámci

Více

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 102 Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne 5. 9. 2012 oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka

Více

Židenický Zpravodaj 06

Židenický Zpravodaj 06 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 3 Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý 14. 5. 2013

Více

Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice

Židenický Zpravodaj AKTUÁLNĚ. Jubilanti, začátek nové tradice Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ 7 8 2 0 1 1 Žádná nuda v Brně V prvním prázdninovém týdnu okořeněném dvěma státními svátky se město Brno i naše městská část

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 102 0 0 9 AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ

Více

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 03 2 0 1 3 Zlepšujeme Židenice Vážení spoluobčané, naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro,

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3.

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3. ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 10 V Židenicích se pilně pracovalo i v létě Milí spoluobčané, věřím, že letní měsíce a především prázdniny byly jistě příležitostí k radovánkám nejen na

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 042 0 1 0 AKTUÁLNĚ Příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku, hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející se přírody vám

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Židenický Zpravodaj 04

Židenický Zpravodaj 04 Židenický Zpravodaj 04 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 0 9 Veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a jarní dny plné pohody vám přeje ÚMČ Brno-Židenice velikonoční příloha na str. 2 Slavnostní

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi zdarma pro občany Židenic, Zábrdovic a Juliánova www.zidenickyzpravodaj.cz ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 1/2 2015 Židenice pod sněhem. Sníh, který napadl v druhém lednovém týdnu, za jediný den roztál. Úvodník starosty

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013.

Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013. 4 číslo duben 2013 V neděli 28. dubna od 15.30 hodin se ve dvoře a sále Musilky uskuteční Čarodějnický rej. Více na straně 15. ročník 23 Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

První Farmářský obchod zahájil provoz

První Farmářský obchod zahájil provoz informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 3 červen 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA jhrákulasevíce přiblíží divákům - str.1 2 j Něchtěné dárky ve schránkách str.7 j Netradiční

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více