BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paušální výdaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paušální výdaje"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Právo a finance Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Paušální výdaje Ing. Lenka Stavělová 2012

2 2

3 PODĚKOVÁNÍ Touto cestou chci poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce, JUDR. Ing. Michalu Radvanovi, PhD., za jeho trpělivost, odborné vedení a poskytnuté rady i připomínky při vypracování bakalářské práce, které byly jak pomocí, tak ponaučením. 3

4 Obsah 1. Úvod Daň Daň z příjmů Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob jako příjem státního rozpočtu Právní úprava daně z příjmů fyzických osob Konstrukční prvky daně Výdaje Paušální výdaje Výhody a nevýhody paušálních výdajů - shrnutí Přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální Příklady, ve kterých je nevhodný přechod na paušální výdaje Přechod z výdajů uplatněných paušálem na skutečné výdaje Dopad paušálních výdajů na základ daně OSVČ a zaměstnance Švarcsystém Srovnání výše daně u příjmů ze závislé činnosti a u příjmů OSVČ Výpočet základu daně a daně výdajový paušál 30 % OSVČ Výpočet základu daně a daně - výdajový paušál 60 % Výpočet základu daně a daně výdajový paušál 80 % Výpočet základu daně a daně výdajový paušál 80 % Sociální a zdravotní pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Shrnutí Závěr Resumé Seznam pouţitých zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů

5 1. Úvod Povinnost platit daň je dána v České republice zákonem. Občané platí daň ze svých příjmů, majetku a spotřeby, proto je pro ně daní nejviditelnější a citlivě vnímají její změny. Tyto daně jsou do státního rozpočtu odváděny samotnou osobou nebo prostřednictvím jiné osoby, u závislé činnosti se jedná o zaměstnavatele. Z daní je totiţ nutno získat prostředky na financování veřejného sektoru. Jak jiţ bylo řečeno, jakékoli změny v konstrukci daní z příjmů jsou velice pečlivě sledovány a obvykle mívají dopady na ekonomické rozhodování občanů, na jejich ochotu podnikat, pracovat, podílet se na spotřebě. Proto by měl být daňový systém neutrální tak, aby neexistovaly příliš velké rozdíly ve zdanění různých typů příjmů fyzických osob, aby byl podíl občanů na financování státního rozpočtu spravedlivý. Daňová spravedlnost je však relativní pojem a v případě přímých daní většina občanů nepovaţuje rozloţení daně mezi jednotlivé příjmové skupiny za spravedlivé, mají pocit, ţe právě oni platí daně příliš vysoké. Proto je snahou kaţdého daňového subjektu racionálním ekonomickým chováním minimalizovat svoji daňovou povinnost a otázka optimalizace daňového základu, potaţmo daňové povinnosti, je stále aktuální. Jednou z moţností této optimalizace u fyzických osob podávajících přiznání je rovněţ vyuţití zákonem stanovené moţnosti sníţení daňového základu pomocí paušálních výdajů, coţ lze rovněţ pokládat za daňovou úlevu. Cílem této práce je tedy za pomoci metody analýzy, syntézy a komparace poskytnout základní teoretické informace o tom, co jsou paušální výdaje, o moţnosti jejich uplatnění. Snahou je rovněţ získat obraz o problematice v případě změny způsobu uplatnění těchto výdajů a v souvislosti s tím poukázat na rozdíly ve zdanění osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců. Práce zahrnuje ve stručné podobě dvě základní části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmu daň, vymezení daně z příjmů fyzických osob jako příjmu státního rozpočtu, na objasnění pojmu výdaje a paušální výdaje, dále je popsán postup při změně způsobu uplatnění výdajů, a popsány důvody, kdy není doporučena změna způsobu uplatňování výdajů. Obsahem teoretické části je rovněţ popis současného negativního trendu doby tzv. švarcsystému. Druhá, praktická část obsahuje teoretická východiska transformovaná do praktických příkladů. Ze získaných poznatků bylo provedeno srovnání zdanění u osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců s určením výhodnější alternativy. 5

6 Závěr bakalářské práce je věnován všeobecnému zhodnocení problematiky vyuţití paušálních výdajů u fyzických osob. Na základě posouzení všech skutečností bylo provedeno vyhodnocení s doporučením na úpravu ustanovení řešících problematiku paušálních výdajů a doporučení týkající se tzv. švarcsystému. 6

7 2. Daň Pojem daň je v českém právním řádu uţíván přibliţně od roku Daň jako takovou můţeme vymezit různě, proto také existuje mnoho různých definic. Můţe se jednat o definice z hlediska právního či hlediska ekonomického, oboje mají však stejnou podstatu a význam. Daň je definována jako povinná, zákonem předem stanovená částka, která je více méně pravidelně odčerpávána na principu nenávratnosti z nominálního důchodu ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněţního fondu bez poskytnutí ekvivalentního protiplnění. 2 Definice daně můţe být doplněna o další charakteristiku, a to je neúčelovost. Neúčelovost spočívá v tom, ţe daň nefinancuje předem určený projekt, ale plyne do celkových příjmů veřejných rozpočtů. 3 Uvedená definice je jedna z mnoha, která popisuje daň z hlediska ekonomického. Pojem daň, přestoţe se jedná o pojem velmi významný, není zakotven v ţádném právním předpise. Pouze v daňovém řádu, který vešel v platnost na počátku roku 2011, je o dani zmínka a to ta, ţe Daní se pro účely daňového řádu rozumí a) peněţité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, b) peněţité plnění, pokud zákon stanoví, ţe se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona, c) peněţité plnění v rámci dělené správy. 4 Z uvedených definic je patrné, ţe se jedná o platbu povinnou. Pokud jde o povinnou platbu, musí být určitým způsobem vynutitelná, tedy stanovena zákonem. Jedině zákonná úprava jednotlivých daní nám zaručí, ţe příslušné subjekty budou tuto částku, tedy daň, odvádět. Listina základních práv a svobod (dále LPS), která je součástí zákonného pořádku České republiky (čl. 11 odst. 5 LPS) nám zaručí zákonnou úpravu daňové povinnosti. Úpravu jednotlivých daní dále řeší příslušné zákonné úpravy těchto daní. 1 JÁNOŠÍKOVÁ, MRKÝVKA a TOMAŢIČ. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str RADVAN, M. a kolektiv. Finanční právo a finanční správa. Berní právo. Brno: Masarykova univerzita a Nakladatelství Doplněk, s KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 4.aktual.vydání, Praha: ASPI, 2006, str Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 7

8 Kromě toho, ţe se jedná o platbu povinnou, jedná se rovněţ o platbu nedobrovolnou, vynutitelnou, neekvivalentní, nenávratnou, neúčelovou, obvykle se neopakující, která je vybírána v jasně stanovených intervalech, jedná se například o daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň silniční, nebo podle předem stanovených okolností, jako je například daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí. Význam daní spočívá v tom, ţe jsou nástrojem k potlačení "neţádoucích" činností - například existence daně z tabákových výrobků a lihovin. Jsou nepřímým nástrojem řízení, sniţováním nebo zvyšováním daní stát reguluje hospodářskou aktivitu, podporuje určitá odvětví. Slouţí k podpoře vytypovaných činností - sníţená sazba daně z přidané hodnoty u některých výrobků a sluţeb, například při recyklaci papíru. Slouţí k regulování hospodářských aktivit, uvalením cla na výrobky napomáhají k ochraně určitých odvětví. Daně ve své podstatě tedy představují transfer peněţních prostředků od jednotlivců či firem do veřejného rozpočtu, ze kterého se financují různé veřejné potřeby, a napomáhají tak veřejným financím plnit funkci alokační, redistribuční a stabilizační. 8

9 3. Daň z příjmů Základním tříděním daní všeobecně je třídění na daně přímé a daně nepřímé. Jak uţ z názvu vyplývá, jedná se o daně, které se týkají poplatníka v přímé nebo nepřímé souvislosti. Daň z příjmů fyzických, ale i právnických osob, se řadí mezi výše zmíněné daně přímé, důchodového typu. Daň z příjmů fyzických osob bývá často taktéţ nazývána osobní důchodovou daní. 5 Daně z příjmu obojího typu se staly součástí daňové soustavy České republiky s účinností od 1. ledna Základním právním předpisem daně z příjmů je zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Jedná se o hmotněprávní normu, která upravuje jak daň z příjmů fyzických osob, tak daň z příjmů právnických osob. Obě daně jsou upraveny v jednom právním předpise proto, ţe kromě mnoha odlišných mají i mnoho stejných či podobných prvků. Daně z příjmů jako takové se dotýkají všech ekonomicky aktivních obyvatel. Daň z příjmu přímo postihuje právě příjmy poplatníků, její existence je tedy mnohem citelnější neţ například u daní zahrnutých v cenách statků a sluţeb, a právě proto jsou často vyuţívány jako politický nástroj. 3.1 Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob jako příjem státního rozpočtu Problematika daně z příjmů je poměrně obsáhlá a rozhodně nepatří k nejjednodušším, proto zde uvedu a popíši pouze základní charakteristiku daně z příjmu fyzických osob. Daň z příjmů fyzických osob je po DPH, dani z příjmů právnických osob a spotřební dani nejdůleţitějším zdrojem příjmů státního rozpočtu České republiky. V následující tabulce je uveden přehled příjmů jednotlivých daní plynoucích do státního rozpočtu za roky Dále je v ní uvedeno procento plnění, tedy na kolik schválený rozpočet odpovídal skutečně vybraným příjmům z jednotlivých daní. Pokud budeme brát daně jako celek, schválený rozpočet nejvíce odpovídal realitě v roce Výnos z daně z příjmů fyzických osob byl nejvyšší v roce 2009, postupně se ale sniţuje. Pokud se budeme dívat na procento plnění, nejlépe dopadl rok KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 4.aktual.vydání, Praha: ASPI, 2006, str

10 Daň Tabulka č. 1 Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (mld. Kč) 6 Schv. rozpočet Celkem rok 2009 Celkem rok 2010 Celkem rok 2011 Skutečnost % plnění Schv. rozpočet Skutečnost % plnění Schv. rozpočet Skutečnost % plnění Daň z přidané hodnoty 278,6 253, ,8 269,55 99,5 279,5 275,39 98,5 Daně z příjmů PO , ,9 123,86 86,1 120,6 118,11 97,9 Daně z příjmů FO 162,9 126,74 77,8 134,2 130,01 96, ,37 88,3 z toho z kapitálových výnosů 9,8 10,13 103,4 9,6 10,19 106,1 19,3 11,05 57,3 závislá činnost 128,1 111,04 86,7 105,3 111,84 106,2 121,1 119,37 98,6 z přiznání 25 5,56 22,3 19,3 7,99 41,4 10,6 2,94 27,7 daň z nemovitosti 6,4 6,36 99,4 9,6 8,75 91,1 9,7 8,57 88,3 spotřební daně 151,8 131,07 86,3 149,2 138,27 92,7 148,4 146,58 98,8 silniční daň 6,5 4,78 73,6 5,5 5,1 92,7 5,6 5,19 92,6 majetkové daně 11,8 8,06 68,3 9,1 7,68 84, ,72 90,1 dálniční poplatek 2,6 2,89 111,1 2,6 3,12 119,9 2,9 2,51 86,7 Daňové příjmy celkem 815,82 660,56 81,0 732,24 693,87 94,8 739,46 708,78 95,9 Následující graf pak přehledně zobrazuje průběh inkasa daně z příjmů fyzických osob v jednotlivých letech ( ). V kaţdém roce na přelomu března a dubna došlo k výraznému nárůstu a posléze výraznému poklesu, který je způsoben vratkami na dani z příjmů fyzických osob na základě podaných přiznání. Graf 1 Průběh inkasa daně z příjmů FO z přiznání 7 6 KYPETOVÁ, Jaroslava. Hubenější léta odkrývají chybné nastavení sdílených daní. Deník veřejné správy [online]. 2012, 6/3/2012 [cit ]. Dostupné z: 7 Stejný zdroj jako odkaz 6 10

11 Daň z příjmů fyzických osob (ale i ostatní daně) neputují pouze do státního rozpočtu, jsou také příjmem rozpočtů krajů a obcí. Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu, převádí jejich výnos podle zákonného rozpočtového určení. Právní úprava daňových příjmů je uvedena v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtovém určení daní ). Dle platného zákona o rozpočtovém určení daní je krajům přiděleno 8,92 % a obcím 21,4 % z celostátního výnosu sdílených daní, konkrétně se jedná o daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob včetně daně z příjmů právnických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby. Dále dle jiţ výše zmíněného zákona je obcím přiděleno 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků rozděleného podle přepočteného počtu zaměstnanců. Třetí a poslední daňový výnos plynoucí do rozpočtu obcí je 30 % z výnosu záloh na daň a samotné daně z příjmů fyzických osob, které mají na území dané obce bydliště a 100 % výnosu daně z nemovitostí, které se nachází na území dané obce. V současné době stále probíhají jednání o novém rozdělení daní. Probíhají dlouhé debaty, ve kterých kaţdá politická strana navrhuje jiné, nové řešení, jehoţ cíl můţeme nazvat jako bohatým brát, chudým dávat. Tím je myšleno více peněz pro obce, pravděpodobně méně peněz pro metropole. Ministerstvo financí chce v připravovaném novém zákoně o rozpočtovém určení daní sníţit současný rozdíl mezi nejchudšími a nebohatšími obcemi ve výnosu sdílených daní na jednoho obyvatele. Čeho se tedy v budoucnosti dočkáme, jaké procento kterých daní poputuje např. do rozpočtu naší obce či kraje, je stále věcí neznámou Právní úprava daně z příjmů fyzických osob Jak jsem jiţ v předchozí kapitole uvedla, daň z příjmů fyzických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem daně, jak z názvu vyplývá, je příjem fyzické osoby. Vzhledem k tomu, ţe příjmy fyzické osoby jsou velmi různorodé a podstatně se od sebe liší, rozeznává zákon o daních z příjmů několik kategorií předmětu daně z příjmů. Základní členění je následující: 11

12 příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky ( 6), příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7), příjmy z kapitálového majetku ( 8), příjmy z pronájmu ( 9), ostatní příjmy ( 10). Základem daně pro výpočet daně z příjmů fyzických osob je rozdíl, o který příjmy kromě příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady) při respektování věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Tento základ daně se dále upraví podle 23 odst. 1 ZDP. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se při určování základu daně vychází z výsledků hospodaření (zisk, ztráta), u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji ( 23 odst. 2 písm. b) ZDP Konstrukční prvky daně Daň můţeme povaţovat za jistý druh právního vztahu, v tomto případě, tedy daně z příjmů fyzických osob se jedná o daňově právní vztah. Stejně jako kaţdý právní vztah, tak i výše uvedený daňově právní vztah je charakterizován základními konstrukčními prvky, kterými jsou: daňový subjekt, objekt zdanění, základ daně, sazba daně, korekční prvky, rozpočtové určení, správce daně, podmínky placení. Daňový subjekt jako konstrukční prvek daně můţe být chápán ze dvou pohledů, jako plátce daně či jako daňový poplatník. Daňový poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jehoţ příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani a je vţdy přímo vymezen daným 12

13 zákonem. Kdeţto plátce daně je osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraţenou poplatníkům. 8 Souhrnně řečeno, daňový subjekt je osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň. Daňovým subjektem v případě daně z příjmů fyzických osob je tedy, jak sám název napovídá, fyzická osoba. Obecně objektem zdanění rozumíme veličinu, ze které se vybírá daň. Představuje hmotněprávní skutečnost, s níţ je spojována daňová povinnost, rozhoduje také o tom, jak se bude daň daná jmenovat. 9 Objekty zdanění dělíme do 4 skupin: hlava, majetek, spotřeba a důchod. Objektem zdanění daně z příjmů fyzických osob jsou, jak je jiţ v kapitole uvedeno, příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Základ daně můţeme definovat jako předmět daně v měrných jednotkách, tedy stanovení kvantity objektu daně, ze kterého je následně daň vyměřena. Základem daně v případě daně z příjmů fyzických osob je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaloţené na jejich dosaţení, zajištění a udrţení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle 6 aţ 10 není stanoveno jinak. Výše uvedená definice je definice daná přímo zákonem o dani z příjmů. 10 Sazba daně jako další konstrukční prvek je tzv. měřítkem, na základě kterého se ze základu daně počítá daň. Určuje tedy vztah k daňovému základu. 11 Obecně rozlišujeme několik druhů sazeb (pevná, procentní, lineární, progresivní, degresivní). 12 V případě daně z příjmů fyzických osob byla v minulých letech uplatňována sazba daně progresivně klouzavá, v současnosti je uplatňována sazba lineární ve výši 15 %. Korekční prvky při výpočtu daně z příjmů fyzických osob představují metodu úpravy základu daně pomocí pouţití systému osvobození od daně, daňových úlev, slev, dále i zvýšení daně. 8 RADVAN, M. a kolektiv. Finanční právo a finanční správa. Berní právo. Brno: Masarykova univerzita a Nakladatelství Doplněk, 2008, str BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. upravené. Praha: C. H. Bek, 2009, str aţ 10 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 11 JÁNOŠÍKOVÁ, P., MRKÝVKA, P., TOMAŢIČ, I. a kol. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str RADVAN, M. a kolektiv. Finanční právo a finanční správa. Berní právo. Brno: Masarykova univerzita a Nakladatelství Doplněk, 2008, str

14 Výše uvedené také jako i ostatní konstrukční prvky vychází ze zákona, mohou být ale uplatněny i na základě individuálního správního aktu správce daně. Rozpočtové určení jednotlivých daní nám udává, do kterého z veřejných fondů výnos z daní poputuje. Jiţ v kapitole jsem uvedla rozpočtové určení daně z příjmů fyzických osob. Výnos nemusí putovat pouze do státního rozpočtu, ale i do rozpočtu územních samosprávných celků nebo i do státních fondů (př. výnos daně silniční). Výnos daně z příjmů fyzických osob putuje jak do státního rozpočtu, tak do rozpočtu územně samosprávných celků. Správce daně je orgán veřejné moci (nejčastěji územní finanční orgány), který dle daňového řádu smí činit kroky, které jsou nezbytné pro správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. 13 Správcem daně z příjmů fyzických osob je místně příslušný finanční úřad. V jiných případech můţe být správcem daně i jiný správní orgán, který byl zákonem pověřen správou daní. Podmínky placení určují zásady a termín placení daní, tedy zda se má daň platit zálohově či jednorázově. Součástí je také stanovení účtu, v jehoţ prospěch se mají daně platit. 13 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 14

15 4. Výdaje Daňový výdaj je nutno chápat jako daňovou úlevu, kterou představuje výdaj uskutečňovaný prostřednictvím daňového systému. Jedná se o daňově uznatelné výdaje nebo také výdaje odčitatelné od základu daně. Zákon určuje, které výdaje jsou daňově uznatelné a které ne, tedy které poplatník skutečně vynaloţil v souvislosti se získáváním zdanitelných příjmů. Dle 24 ZDP se jedná o výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení zdanitelných příjmů, které se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. Zákon rovněţ v 25 uvádí příklad poloţek, které nelze za výdaje povaţovat a uznat je jako odpočitatelné od příjmů pro stanovení základu daně. Tyto výdaje lze hradit pouze ze zisku po jeho zdanění. Vzhledem k tomu, ţe je někdy problematické posoudit, které výdaje jsou daňově uznatelné a které ne, umoţňuje zákon o daních z příjmů rovněţ ve vybraných případech poţádat správce daně o závazné posouzení dané situace. K nim patří: způsob rozdělení výdajů nebo nákladů ke zdanitelným příjmům ( 24a ZDP), stanovení poměru výdajů nebo nákladů spojených s provozem nemovitosti ( 24b ZDP), technické zhodnocení ( 33a ZDP), projekt výzkumu a vývoje ( 34a ZDP), odečet ztráty od základu daně ( 38na ZDP), posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami ( 38nc ZDP). Skutečné výdaje lze dále rozdělit na výdaje faktické a výdaje fiktivní, tedy ty, které nebyly doopravdy vynaloţeny, přesto mohou sníţit základ daně. K těmto výdajům proto patří především daňové odpisy. Skutečné výdaje jako takové jsou daňově uznatelné, pokud souvisí se zdanitelnými příjmy v daném období. Oprávněnost uplatnění výdajů musí poplatník při případné kontrole prokázat. To znamená, ţe v případě stavebních prací, nemůţe být ve výdajích uplatněn výdaj na pořízení zařízení typického pro jiný obor činnosti. Nejedná se o výdaj, který souvisí se zdanitelnými příjmy. 15

16 4.1 Paušální výdaje Jiţ od roku 1993 máme u daně z příjmů fyzických osob dvě moţnosti uplatňování výdajů. Kromě klasického dokládání všech vynaloţených výdajů pomocí faktur či jiných dokladů, tedy vedení daňové evidence či účetnictví, také moţnost uplatnění výdajů paušálem. Výdaje uplatněné paušálně zahrnují veškeré výdaje poplatníka vynaloţené se zdanitelnými příjmy, a to včetně výdajů na sociální a zdravotní pojištění, včetně mezd a odpisů, jsou nejjednodušším a mnohdy nejvýhodnějším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání. 14 I kdyţ půjde o příjmy dosaţené z činností uvedených v 7 odst. 1 písm. a) aţ c) a odst. 2 ZDP, paušální výdaje nelze uplatnit za podmínek stanovených v 11a 12 ZDP: pokud je poplatník spoluvlastníkem majetku a příjmy a výdaje se nedělí mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, pokud je poplatník účastníkem sdruţení bez právní subjektivity a příjmy a výdaje nejsou rozděleny rovným dílem. V případě sdruţení fyzických osob dále platí podmínka, pokud jedna osoba uplatňuje paušální výdaje, musí rovněţ všichni členové sdruţení uplatnit výdaje paušálem. Zákon o daních z příjmů v 7 odst. 7 jednoznačně určuje procentní sazby k jednotlivým druhům příjmů. V případě osoby podnikající podle ţivnostenského zákona váţe ZDP výši paušálních výdajů na konkrétní druh ţivnosti. Výdaje nelze sčítat. Tabulka č. 2 Procentní sazby k jednotlivým druhům příjmů 15 Procento Druh příjmu paušálních výdajů Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství ( 7 odst. 1. písm. a) 80 % Příjmy z řemeslné ţivnosti ( 7 odst. 1. písm. b) 80 % Příjmy z ostatních ţivností ( 7 odst. 1. písm. b) 60 % Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů ( 7 odst. 1. písm. c) 40 % 14 MACHÁČEK, Ivan. Daň z příjmů fyzických osob 2010 : Praktická pomůcka k daňové optimalizaci. Praha: C. H. Beck, 2010, str Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 16

17 Příjmy z uţití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv, včetně práv příbuzných právu autorskému, a 40 % to včetně příjmu z vydávání, rozmnoţování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, s výjimkou příjmů podle odst. 6. Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není ţivností ani podnikáním 40 % podle zvláštních předpisů Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského 40 % zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů Příjmy z činnosti insolventního správce, včetně příjmů z činnosti předběţného insolventního správce, zástupce insolventního správce, 40% odděleného insol. správce a zvláštního insol. správce, které nejsou ţivností ani podnikáním dle zvláštního právního předpisu Příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 30 % V níţe uvedené tabulce je přehledně popsán vývoj paušálních výdajů v letech Nejméně změn docházelo u paušálních výdajů v případě příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. Stejné procento paušálních výdajů, a to 30 %, si ponechávají také příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. U ostatních příjmů docházelo v kaţdém roce ke změnám, ať uţ se jednalo o sníţení či zvýšení procentní sazby. Ve většině případů však došlo ke sníţení, respektive k návratu na původní sazbu, která byl před zvýšením sazby paušálních výdajů. 17

18 Tabulka č. 3 Vývoj paušálních výdajů v letech Druh příjmu Procento paušálních výdajů Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství ( 7 odst. 1. písm. a) 80% 80% 80% Příjmy z řemeslné ţivnosti ( 7 odst. 1. písm. b) 60% 80% 80% Příjmy z ostatních ţivností ( 7 odst. 1. písm. b) 50% 60% 60% Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů ( 7 odst. 1. písm. c) Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není ţivností ani podnikáním podle zvláštních předpisů Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů Příjmy z činnosti insolventního správce, včetně příjmů z činnosti předběţného insolventního správce, zástupce insolventního správce, odděleného insol. správce a zvláštního insol. správce, které nejsou ţivností ani podnikáním dle zvláštního právního předpisu Příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 40% 60% 40% 40% 60% 40% 40% 60% 40% 40% 60% 40% 30% 30% 30% Poplatníci uplatňující paušální výdaje neboli výdaje procentem z příjmů jsou povinni vést evidenci příjmů, evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odepisovat, evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností. Příjmy je nutno dále odděleně evidovat podle procenta k nim náleţejících paušálních výdajů tak, aby poté bylo moţno uplatnit daňové výdaje v příslušné výši. Nelze kombinovat a uplatnit pro jeden druh příjmů paušál a pro druhý druh příjmů výdaje uplatněné podle skutečnosti. Kombinace je povolena pouze v případě příjmů z pronájmu podle 9 ZDP a příjmů z podnikatelské činnosti. Pro plátce daně z přidané hodnoty dále platí, ţe při uplatnění výdajů za pomoci paušálu musí zároveň kromě výše uvedeného vést také evidenci pro účely DPH. Výdaje procentem můţe uplatnit rovněţ poplatník vedoucí účetnictví, přičemţ pro účely daně nevychází z evidence výnosů, nýbrţ z evidence příjmů. 16 MACHÁČEK, Ivan. Změny paušálních výdajů u příjmů dle 7 ZDP v r a Stormware: Legislativní servis [online]. [cit ]. Dostupné z: _2010.aspx?p=6 18

19 Pokud poplatník opakovaně mění způsob uplatňování daňových výdajů, musí pamatovat na ustanovení 23 odst. 4 písm. d) ZDP udávající, ţe částky jednou zdaněné podle tohoto zákona u téhoţ poplatníka se do základu daně jiţ nezahrnují. Uplatnění paušálních výdajů je z administrativního hlediska pro podnikatele mnohem jednodušší, není třeba prokazování daňových výdajů a v konečném důsledku znamená pro mnoho podnikatelů i niţší daňový základ. Paušální výdaje lze tedy vyuţít bez ohledu na to, ţe skutečné výdaje poplatníka často nedosahují výše zákonem stanovených procent Výhody a nevýhody paušálních výdajů - shrnutí Výhody: jednoduchá administrativa, neexistence sporů týkajících se účinnosti výdajových poloţek, minimalizace chyb, finanční úspory související s jednoduchou administrativou, při niţších skutečných nákladech neţ je procento paušálních výdajů můţe poplatník sníţit daňový základ o vyšší částku a zaplatit tak niţší daň. Nevýhody: paušální výdaje jsou výdaje konečné, další výdaje nelze uplatnit, plátce DPH se nezbavuje povinnosti vést evidenci o skutečných výdajích prokazatelně vynaloţených v souvislosti s podnikáním a uschovávat všechny daňové doklady související se stanovením daně po dobu 10 let ( 27 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění), evidenční vedení odpisů ( 26, odst. 8 ZDP), do výdajů je nelze jiţ uplatnit ani prodlouţit dobu odpisování, evidence veškerých příjmů ve zdaňovacím období. Poplatník má za podmínek uvedených v ustanovení 23 odst. 8 písm. b) bod 3 zákonnou moţnost změnit způsob uplatňování výdajů. Neţ tak učiní, je dobré porovnat obě varianty a vybrat si tu, která je pro daného poplatníka výhodnější, vzhledem ke skutečnosti, ţe i pro změnu způsobu uplatňování výdajů platí určité podmínky. Pokud se totiţ poplatník rozhodne uplatnit výdaje paušální, musí tak učinit pro všechny činnosti a tento způsob uplatnění výdajů nelze zpětně změnit. Při uplatnění výdajů ve 19

20 skutečné výši musí zase poplatník respektovat všechna zákonná ustanovení vztahující se k uplatňování těchto skutečných výdajů. 4.2 Přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální V případě, ţe se tedy poplatník rozhodne pro změnu, potom dle výše uvedeného ustanovení 23 při změně způsobu uplatňování výdajů v prokázané výši podle 24 ZDP na způsob uplatňování procentem z příjmů podle 7 odst. 7 ZDP, 9 odst. 4 ZDP nebo 10 odst. 1 písm. a) ZDP, upraví základ daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo. Další důleţitým krokem je podání dodatečného daňového přiznání za předchozí zdaňovací období. Tímto krokem poplatník, který vede daňovou evidenci: dodaní neuhrazené pohledávky k , kdy pohledávky základ daně zvyšují, nebo také o hodnotu pohledávek poplatník zvýší příjmy. Následně se příjmy z těchto pohledávek jiţ do příjmů nezapočítávají, dodaní závazky evidované k , které základ daně sniţují, nebo také o hodnotu závazků zvýší výdaje, nelze rovněţ zapomenout na zásoby evidované k , jejichţ hodnota sniţuje výdaje, nájemné u finančního leasingu můţe poplatník do základu daně zahrnout pouze v poměrné výši, která přísluší ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. 17 Základ daně naopak neovlivní nespotřebovaný materiál a drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do ,- Kč, uvedený do uţívání na konci předchozího zdaňovacího období. Pokud poplatník neevidoval ţádné pohledávky, ani závazky a zásoby, můţe okamţitě přejít k procentnímu uplatňování výdajů. 17 MACHÁČEK, Ivan. Daň z příjmů fyzických osob 2010 : Praktická pomůcka k daňové optimalizaci. Praha: C. H. Beck, 2010, str

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně. 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně. 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Daně a jak na ně 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová Rodinné centrum ROUTA, o.s. www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Optimalizace daňové povinnosti

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Optimalizace daňové povinnosti VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Optimalizace daňové povinnosti bakalářská práce Autor: Eva Veselá Vedoucí práce: Ing. Magda Morávková Jihlava 2011 Anotace Bakalářská práce

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Úvod do daní 23.4.2013 David Zářecký Rodinné centrum ROUTA, o.s. www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice Daň z příjmů fyzických

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více