Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1299/2013 RM 50 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1300/2013 RM 50 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Radko Černocký, p. Zdeněk Kašpárek. 1301/2013 RM 50 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Rada města Lipník nad Bečvou (dále RM ) v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 10 odst. 2. písm. f) stanov společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. (dále společnost ), při výkonu působnosti valné hromady jediným akcionářem podle ustanovení 190 odst. 1 obchodního zákoníku rozhodla takto: 1. RM po projednání bere na vědomí a) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2012 v souladu s ustanovením 192 odst. 2 obchodního zákoníku; b) zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2012 v souladu s ustanovením 198 obchodního zákoníku; 1

2 c) výroční zprávu společnosti za rok 2012 v souladu s ustanovením 192 odst. 2 obchodního zákoníku. 2. RM po projednání schvaluje a) roční účetní závěrku společnosti za rok 2012 v souladu s ustanovením 187 odst. 1 písm. f) obchodního zákoníku a článku 25 stanov společnosti; b) pokrytí dosažené ztráty za rok 2012 ve výši ,56 Kč v souladu s ustanovením 187 odst. 1 písm. f) obchodního zákoníku a článku 25 odst. 5 stanov společnosti takto: - část této ztráty ve výši ,56 Kč se zúčtuje proti nerozdělenému zisku z minulých let; - část této ztráty ve výši ,- Kč bude pokryta snížením základního kapitálu níže popsaným způsobem. 3. RM po projednání schvaluje z důvodů vykázání účetní ztráty roční účetní závěrkou za hospodářské období roku 2012, když plnou výši dosažené ztráty nelze pokrýt zúčtováním proti nerozdělenému zisku z předchozích let, snížení základního kapitálu obchodní společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., IČ , se sídlem Na Bečvě 1398, Lipník nad Bečvou (dále společnost ) z dosavadní výše ,- Kč o pevnou částku ,- Kč (slovy čtyřimilionyčtyřistatisíckorunčeských) na novou výši základního kapitálu ,- Kč (slovy čtyřicettřimilionysedmsettisíc korun českých) vzetím akcií z oběhu. Toto rozhodnutí vychází ze znalosti aktuálního stavu hospodaření společnosti, z něhož je zřejmé, že snížením základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů, poněvadž jde o tzv. formální snížení základního kapitálu, jímž je kryta část účetní ztráty společnosti vykázané za hospodářský rok Snížení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu vezme z oběhu 44 (slovy čtyřicetčtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou ,- Kč. Ke vzetí z oběhu jsou určeny akcie pořadových čísel 438 až 481. Snížení základního kapitálu společnosti ve větším či menším rozsahu, než činí pevná částka ,- Kč, a/nebo vzetím z oběhu jiných než takto určených akcií se nepřipouští. Vzetí akcií z oběhu bude realizováno bezúplatně. a) povinnost oznámit akcionáři společnosti toto rozhodnutí a doručit mu veřejný návrh smlouvy podle ust. 183a odst. 3 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění do tří dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami v mezích platné zákonné úpravy pro svolání valné hromady. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií bude činit čtyři týdny ode dne jeho uveřejnění výše popsaným způsobem b) zjistit po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií rozsah přijetí veřejného návrhu akcionářem společnosti a nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí závaznosti návrhu písemně potvrdí uzavření smlouvy akcionáři, který přijal veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, způsobem v návrhu uvedeným. c) představenstvo společnosti je pověřeno navrhnout bez zbytečného odkladu zápis tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář je povinen předložit společnosti akcie určené ke vzetí z oběhu, tzn. akcie pořadových čísel 438 až 481, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy dojde k zápisu snížení (tj. nové výše) základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro předložení akcií braných z oběhu jsou obchodní prostory společnosti na adrese zapsané jako její sídlo v obchodním rejstříku. Akcie vzaté z oběhu budou po zápisu snížení (tj. nové výše) základního kapitálu do obchodního rejstříku zničeny. T

3 4. RM po projednání ukládá starostovi zajistit zpracování notářského zápisu o rozhodnutí Rady města Lipník nad Bečvou, které je obsaženo v bodě 3 tohoto usnesení. T RM pověřuje starostu podpisem rozhodnutí Rady města Lipník nad Bečvou uvedeného pod bodem č. 3 tohoto usnesení. 6. RM po projednání ustanovuje auditorem auditorskou společnost FINAUDIT s.r.o. č.opr. KAČR 154,Tř. Svobody 645/2, Olomouc, IČ s účinností od účetního období končícího /2013 RM 50 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1057/2012-RM 41, 1084/2012-RM 42, 1176/2013-RM 46, 1183/2013-RM 46, 1201/2013-RM 47, 1208/2013-RM 47, 1211/2013-RM 47, 1218/2013-RM 47, 1223/2013-RM 48, 1224/2013-RM 48, 1227/2013-RM 48, 1230/2013-RM 48, 1231/2013-RM 48, 1232/2013-RM 48, 1233/2013-RM 48, 1234/2013-RM 48, 1238/2013-RM 49, 1239/2013-RM 49, 1240/2013-RM 49, 1241/2013-RM 49, 1242/2013-RM 49, 1243/2013-RM 49, 1244/2013-RM 49, 1245/2013-RM 49, 1246/2013-RM 49, 1248/2013-RM 49, 1249/2013-RM 49, 1250/2013-RM 49, 1251/2013-RM 49, 1252/2013-RM 49, 1253/2013-RM 49, 1254/2013-RM 49, 1255/2013-RM 49, 1256/2013-RM 49, 1257/2013-RM 49, 1259/2013-RM 49, 1260/2013-RM 49, 1262/2013-RM 49, 1263/2013-RM 49, 1264/2013-RM 49, 1265/2013-RM 49, 1266/2013-RM 49, 1268/2013-RM 49, 1270/2013-RM 49, 1271/2013-RM 49, 1272/2013-RM 49, 1273/2013-RM 49, 1274/2013-RM 49, 1275/2013-RM 49, 1277/2013-RM 49, 1278/2013-RM 49, 1279/2013-RM 49, 1280/2013-RM 49, 1281/2013-RM 49, 1284/2013-RM 49, 1285/2013-RM 49, 1286/2013-RM 49, 1288/2013-RM 49, 1289/2013-RM 49, 1290/2013-RM 49, 1291/2013-RM 49, 1294/2013-RM 49, 1295/2013-RM 49, 1296/2013-RM 49, 1298/2013-RM /2013 RM 50 Bezúplatný převod drobného hmotného dlouhodobého majetku (DHDM) a schválení smlouvy o bezúplatném převodu DHDM 1. RM po projednání dle ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje: a) pořízení obrazu malíře Františka Reka Pohled na Lipník od Sv. Anny, celkový pohled roku 1914, za podmínek a cenu dle kupní smlouvy. b) kupní smlouvu. 2. RM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. T:

4 1304/2013 RM 50 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Růženy Křistkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2013 RM 50 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas s bezúplatným převodem do evidence knihovního fondu Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2013 RM 50 Vyhodnocení zadávacího řízení obnova fasády radnice v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem Obnova fasády radnice v Lipníku nad Bečvou schvaluje: a) jako vítěze obchodní společnost TRAWEKO 96 s.r.o., Hranická 1455, Lipník nad Bečvou, IČ: b) další pořadí dle důvodové zprávy 2. RM zmocňuje starostu: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení T: ihned b) podpisem Smlouvy o dílo T:

5 1307/2013 RM 50 Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2013 RM 50 Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů uzavíranou mezi Českou republikou Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6 a Městem Lipník nad Bečvou, se sídlem nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2013 RM 50 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2013 RM 50 Podnájem bytu č. 1/6 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 1/6 o velikosti 0+1 ve II. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi panem Zdeňkem Zábranským, trvale bytem. (jako nájemcem bytu) a paní Lucií Chlápkovou, trvale bytem. (jako podnájemnicí bytu), dle 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou od do

6 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 50 Nájemní smlouva k bytu č. 1 v domě č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou: s panem Jaroslavem Ryškou, bytem., s paní Boženou Haluškovou, bytem., s paní Adrianou Kehmovou, bytem., s panem Jiřím Sivákem, bytem., s panem Vladimírem Václavíkem, bytem.. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 50 Nájemní smlouva k bytu č. 3 v domě č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 168 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Radkou Jakubcovou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou: s panem Jaroslavem Ryškou, bytem., s paní Boženou Haluškovou, bytem., s paní Adrianou Kehmovou, bytem., s panem Jiřím Sivákem, bytem., s paní Markétou Hrehorovou, bytem., s panem Vladislavem Pundurem, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

7 1313/2013 RM 50 Nájemní smlouva k bytu č. 5 v domě č.p. 1003, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, ve III. NP domu č.p. 1003, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s paní Boženou Haluškovou, bytem., s panem Ctiborem Bubelou, bytem., s paní Věrou Koppovou, bytem., s panem Vladimírem Václavíkem, bytem., s paní Denisou Dvořákovou, bytem., s paní Kateřinou Hauerovou, bytem., s panem Michalem Pilným, bytem.. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 50 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 995, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 995, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní Věrou Koppovou, bytem.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve III. NP domu č.p. 995, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou: s paní Boženou Haluškovou, bytem., s panem Ctiborem Bubelou, bytem., s panem Vladimírem Václavíkem, bytem., s paní Denisou Dvořákovou, bytem., s paní Kateřinou Hauerovou, bytem., s panem Michalem Pilným, bytem.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

8 1315/2013 RM 50 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 1. RM po projednání bere na vědomí změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Vladimírem Vymětalíkem, bytem. a Jaroslavem Pospíšilem, bytem. (jako nájemci), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to na základě žádosti o ukončení nájmu nebytových prostor dohodou ke dni , která byla doručena nájemcem panem Vladimírem Vymětalíkem (viz příloha). 2. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne RM pověřuje starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu a podpisem dodatku k nájemní smlouvě. T: /2013 RM 50 Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 358, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: kancelář o výměře 23,89 m 2 chodba (poměrná část) o výměře 4,15 m 2 chodba WC o výměře 1,97 m 2 WC o výměře 1,04 m 2 celková výměra pronajímaných prostor 31,05 m 2, a to za účelem zřízení kanceláře MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s., za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné 2.508,- Kč), - nájemce se zavazuje hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním nebytových prostor, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, 8

9 - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor. T: /2013 RM 50 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 11, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 11, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 26 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz důvodová zpráva), a to: provozní místnost o výměře 94,00 m 2, kancelář o výměře 23,30 m 2, spisovna o výměře 7,60 m 2, ústředna o výměře 8,75 m 2, zádveří o výměře 6,43 m 2, umývárna, WC o výměře 7,10 m 2, chodba o výměře 26,00 m 2, úklidová místnost o výměře 6,35 m 2, kuchyňka o výměře 3,74 m 2, šatna o výměře 31,50 m 2, sklepní prostor o výměře 17,80 m 2, celková výměra pronajímaných prostor 232,57 m 2, a to za účelem poskytování bankovních služeb, za podmínek: - roční nájemné bude stanoveno dohodou ve výši ,- Kč, - nájemce se zavazuje hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním nebytových prostor, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do , - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T:

10 1318/2013 RM 50 Žádost o úpravu nájmu snížením o inflaci 1. RM po projednání neschvaluje prominutí navýšení nájemného o inflaci za rok 2012 za nájem nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou České poště, s.p., Region Severní Morava, Poštovní 1368/20, Ostrava (viz důvodová zpráva). 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 50 Ukončení nájemní smlouvy ze dne (ul. Hranická) 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ (jako pronajímatelem) a paní Zuzanou Hendrychovou, bytem. (jako nájemcem), týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 2858/7 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 12 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, b) předloženou dohodu o ukončení pronájmu. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu v souladu s nájemní smlouvou, a to v případě, že nebude do podepsána dohoda o ukončení pronájmu. T: /2013 RM 50 Odkoupení části pozemku parc.č. 1311/110 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou (cyklostezka Bečva) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení části pozemku parc.č. 1311/110 trvalý travní porost o výměře 106 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 3989/5 ostatní plocha ostatní komunikace, v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou, za cenu ,- Kč z vlastnictví pana Petra Knettiga, bytem. do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IC Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne doručení kupní smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude uhrazena dle platných právních předpisů. 10

11 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2013 RM 50 Prodej pozemku parc.č. 1224/49 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 1224/49 zahrada o výměře 1076 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Janovi a Šárce Schwarzovým, bytem., za cenu ,- Kč. Prodej předmětného pozemku se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad po uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, jsou kupující povinni uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Upozornění: Na pozemku se nachází sběrná jímka. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2013 RM 50 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc.č. 337/2, 337/3 a části pozemku parc.č. 337/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Mánesova) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc.č. 337/2 zahrada o výměře 432 m 2, parc.č. 337/3 zahrada o výměře 431 m 2 a části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň o výměře cca 50 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek: - využití nemovitosti za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem je stanovena ve výši 3,- Kč/m 2 /rok, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, jednostranným odstoupením pronajímatele v případě, že se nájemce ocitne po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného, 11

12 - nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. Upozornění: Přístup k pozemku parc.č. 337/2 je zabezpečen přes pozemek parc.č. 337/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemních smluv. T: /2013 RM 50 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku pod skládkou odpadů - parc.č. 3336/8 v k.ú Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 3336/8 ostatní plocha skládka o výměře 16 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za podmínek: - využití za účelem provozování skládky odpadů - cena za pronájem činí 1,-Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rekultivace skládky, - nájemce je povinen v souladu s 21 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí; tyto činnosti zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let, - nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě, - nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy, octne-li se nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného, - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. Upozornění: Na předmětném pozemku se nachází rekultivovaná skládka. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T:

13 3. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy T: /2013 RM 50 Ukončení nájemní smlouvy ze dne Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 337/1 v k.ú Lipník nad Bečvou (ul. Mánesova) 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ (jako pronajímatelem) a panem Stanislavem Bezperátem, bytem. (jako nájemcem), týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň o výměře 310 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, b) předloženou dohodu o ukončení pronájmu. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení pronájmu. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 337/1 zahrada o výměře cca 310 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán), a to za podmínek: - využití za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem činí 3,-Kč/m 2 /rok, - nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě, - jakékoliv stavby mohou být na pozemku zřizovány pouze na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele, - nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, - nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy, octne-li se nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného, - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

14 1325/2013 RM 50 Smlouva o společném postupu zadavatelů 1. RM po projednání schvaluje předloženou Smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi organizací Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Olomouci, Lipenská 120, IČ: a městem Lipník nad Bečvou, se sídlem Městského úřadu Lipník nad Bečvou, v Lipníku nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89, IČ: jejímž předmětem je společný výkon zadavatelské činnosti podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavbě: III/4371 Lipník n/b., ulice Loučská. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2013 RM 50 Vyhodnocení veřejné zakázky - Výměna oken ulice Hranická č.p. 995 až 997, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku Výměna oken ul. Hranická č.p.995 až 997, Lipník nad Bečvou firmu ŠUM KON Lipník nad Bečvou, s.r.o., Na Zelince 1146, Lipník nad Bečvou, IČ RM ukládá starostovi sdělit uchazečům výsledek veřejné zakázky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. T: /2013 RM 50 Vyhodnocení veřejné zakázky - Výměna oken a vstupních dveří ul. Svat. Čecha č.p.730, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku Výměna oken a vstupních dveří ul. Svat.Čecha č.p.730, Lipník nad Bečvou firmu ŠUM KON Lipník nad Bečvou, s.r.o., Na Zelince 1146, Lipník nad Bečvou, IČ RM ukládá starostovi sdělit uchazečům výsledek veřejné zakázky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. T:

15 1328/2013 RM 50 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník n/b, Janota, posílení NNk 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním energetického zařízení zemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 2594/20 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , a to v rámci stavby Lipník n/b., Janota, posílení NNk, v délce cca 3 m na předmětném pozemku v k. ú. Lipník nad Bečvou, b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ , IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování energetického zařízení zemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 2594/20 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) a právo přístupu k tomuto zařízení na předmětném pozemku v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného energetického zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: /2013 RM 50 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník n.b.- Symerský, p.č.1203/2, NN, knn 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním energetického zařízení zemního kabelového vedení NN v délce cca 2 m a 1 ks přípojkové skříně na pozemku parc.č. 1203/2 ovocný sad v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , a to v rámci stavby Lipník n.b.- Symerský, p.č.1203/2, NN, knn, na předmětném pozemku v k. ú. Lipník nad Bečvou, b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ , IČ: , DIČ: CZ (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování energetického zařízení zemního kabelového vedení NN v délce cca 2 m a 1 ks přípojkové skříně na pozemku parc.č. 1203/2 ovocný sad v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán) a právo přístupu k tomuto zařízení na předmětném pozemku v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného energetického zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T:

16 1330/2013 RM 50 Souhlas zřizovatele s použitím investičního fondu Nákup osobního vozidla RM po projednání schvaluje použití Investičního fondu na realizaci investice Nákup osobního vozidla ve výši ,- Kč (dle důvodové zprávy), Technickým službám Lipník nad Bečvou, p.o., Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou. T: /2013 RM 50 Žádost o úlevu na nájemném 1. RM po projednání schvaluje úlevu na nájemném v objektu č.p. 1330, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou Občanskému sdružení Moravská brána, Hvězdní 45, Lipník nad Bečvou dle 8, zákona č. 116/1990, Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění za období duben 2013, květen 2013 (viz důvodová zpráva). 2. RM po projednání neschvaluje úlevu na zálohových platbách v objektu č.p. 1330, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou Občanskému sdružení Moravská brána, Hvězdní 45, Lipník nad Bečvou dle 8, zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění za období duben 2013, květen 2013 (viz důvodová zpráva). 3. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2013 RM 50 Žádost o úlevu na nájemném 1. RM po projednání schvaluje úlevu na nájemném v objektu č.p. 1330, ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou panu Janovi Matušincovi, bytem. a panu Lukášovi Matušincovi, bytem. dle 8, zákona č. 116/1990, Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění za období duben 2013 (viz důvodová zpráva). 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 16

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více