Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU"

Transkript

1 Červen 2011 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme informace o připravovaných novelách zákona o DPH s účinností od roku Sněmovna schválila první krok k penzijní reformě novela zákona o důchodovém pojištění putuje nyní do Senátu. Sněmovna také schválila novelu zákona o dani z nemovitostí upravující zdanění zpevněných ploch pozemků s účinností od 1. ledna 2012, v jejímž důsledku může dojít ke zvýšení nákladů na tuto daň až pětadvacekrát. Z judikatury Nejvyššího správního soudu komentujeme nedávné rozhodnutí týkající se nepeněžních bonusů poskytovaných zákazníkům. Dále v rubrice Legislativa upozorňujeme na dopad novely zákona o platebním styku na tzv. vnitropodnikové banky či spořitelny. V neposlední řadě přinášíme novinky z oblasti strukturálních fondů EU a informaci o diskusním materiálu OECD, který si klade za cíl vyjasnit význam pojmu skutečný vlastník příjmu. Věříme, že i aktuální vydání naší pravidelné publikace využijete ve Vaší praxi. DANĚ A POJIŠTĚNÍ Připravované vládní novely zákona o DPH Vystavování daňových dobropisů po novelizaci zákona o DPH Malá důchodová reforma schválena Sněmovnou Novela zákona o dani z nemovitosti míří do Senátu Daňová uznatelnost nepeněžních bonusů poskytovaných zákazníkům zdarma LEGISLATIVA EU a OECD Novela zákona o veřejných zakázkách Možnosti tzv. zaměstnaneckých vkladů po 30. dubnu 2011 Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

2 DANĚ A POJIŠTĚNÍ Připravované vládní novely zákona o DPH V letošním roce vláda plánuje dvě novely zákona o DPH. První se týká výše sazby a souvisí se zahájením penzijní reformy a financováním výpadku pojistného z důvodu spoření do soukromých penzijních fondů. Vláda v ní navrhuje zvýšit od roku 2012 sníženou sazbu DPH na 14 % a dále sjednotit obě sazby na 17,5 % od roku Novelu schválila vláda na své schůzi koncem května a postoupila ji Sněmovně (tisk 377). Ministerstvo financí v květnu předložilo do vnějšího připomínkového řízení další novelu DPH. Ta by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2012 a měla by přinést zejména následující změny: V návaznosti na novelu zákona o DPH účinnou od 1. dubna 2011 a související výklad GFŘ k problematice bonusů a skont a opravy základu daně by novela měla upravit náležitosti souhrnných opravných daňových dokladů, a to tak, aby do budoucna nemusel souhrnný daňový doklad obsahovat přímé odkazy na všechny doklady (faktury), které jsou tímto opravným daňovým dokladem korigovány. Zároveň by novela měla stanovit podmínky pro užití měnového kurzu pro přepočet cizí měny při vystavení souhrnného opravného dokladu k daňovým dokladům (fakturám), které byly původně vystaveny v cizí měně. Novela se snaží najít způsob zjednodušení v této oblasti, aby nemuselo docházet k přepočtu různými kurzy užitými na všech původně vystavených daňových dokladech (fakturách). Lze však očekávat, že právě tato oblast dozná v průběhu připomínkového řízení největších změn. Lhůta pro zdaňování převodu nemovitostí se prodlouží ze 3 na 5 let. Plátce se navíc bude moci rozhodnout, že po uplynutí této lhůty nevyužije osvobození od daně a převod nemovitosti bude považovat za zdanitelný. Nová pravidla se budou vztahovat na nemovitosti nabyté po účinnosti novely. Zvláštní režim pro cestovní službu se bude aplikovat jen tehdy, bude-li služba poskytnuta cestujícímu pro jeho osobní využití. Pokud plátce poskytne cestovní službu jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost, bude povinen použít běžný režim DPH. Vzhledem k sezónnosti cestovních služeb a ke značnému okruhu plátců, kterých se tato změna dotkne, je účinnost posunuta až na 1. leden V návaznosti na nedávno zveřejněné nařízení Rady EU týkající se výkladu evropské směrnice o DPH dochází ke změně a upřesnění některých pojmů. Jde například o pojmy provozovna, osoba neusazená v tuzemsku, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě či dopravní prostředek. Dojde ke zjednodušení a zpřehlednění definic plátců, jejich registrace a vzniku plátcovství. Zásadní změnou je, že registrace k DPH se stane pouze administrativním úkonem, nikoliv úkonem rozhodujícím o vzniku plátcovství. Zavádí se nová skupina osob povinných k dani identifikované osoby, které se sice budou muset registrovat k dani, ale ve srovnání s běžnými plátci budou mít pouze určité omezené povinnosti. Daňová přiznání např. budou podávat jen za zdaňovací období, ve kterých vznikla daňová povinnost nebo budou mít pouze povinnost podávat souhrnná hlášení (bez nutnosti podat zároveň přiznání). Původní osoby identifikované k dani budou pouze jednou podmnožinou identifikovaných osob. V návaznosti na zkušenosti z praxe dojde k drobnějším změnám v oblasti nároku na odpočet daně a opravy daně. Z procesního hlediska vláda navrhuje účinnější možnost zajištění DPH finančními úřady. Zajišťovací příkaz na tuto daň by byl vykonatelný přímo okamžikem vydání příkazu, nikoliv až okamžikem jeho oznámení plátci.

3 V souvislosti se snahou o omezení daňových úniků a podvodů by se také měl rozšířit institut ručení za neodvedenou DPH, a to na bezhotovostně hrazená zdanitelná plnění, u kterých platba neproběhne v souladu se zákonem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V rámci vnějšího připomínkového řízení k tomuto návrhu je možno předkládat připomínky až do 10. června O projednávání tohoto návrhu novely vládou a ve Sněmovně Vás budeme včas informovat. Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Vystavování daňových dobropisů po novelizaci zákona o DPH Novela zákona o DPH účinná od dubna tohoto roku nově upravila vystavování daňových dobropisů a vrubopisů při opravě základu daně a výše daně podle 42 zákona o DPH. Novela nahradila pojem dobropis a vrubopis jednotným pojmem opravný daňový doklad. V poslední době se vyskytly časté dotazy, zda je na dokladu vystaveném při opravě základu daně a výše daně podle 42 nutno uvádět název opravný daňový doklad. Připomínáme tedy, že zákon o DPH uvádí pouze povinné náležitosti takového dokladu. Název dokladu takovou povinnou náležitost nepředstavuje. Označení opravný daňový doklad tedy není na daném dokladu nutno uvádět. Obdobně, pokud na takovém dokladu bude uvedeno, že se jedná o dobropis či vrubopis, nemá tato skutečnost sama o sobě za následek neplatnost příslušného dokladu. Tento výklad byl potvrzen také v průběhu neformálních jednání se zástupci ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Opravný daňový doklad (vrubopis/dobropis) však musí obsahovat náležitosti uvedené v 45 zákona o DPH. Petr Toman, tel.: Malá důchodová reforma schválena Poslaneckou sněmovnou Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která je prvním krokem k připravované důchodové reformě. Jak jsme Vás již informovali v únorovém vydání Finančních aktualit, ministerstvo práce a sociálních věcí samo označuje tuto novelu jako malou důchodovou reformu. Novela především reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu z loňského roku prohlašující za protiústavní ustanovení 15 zákona o důchodovém pojištění, které vymezuje parametry pro výpočet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, a to způsobem velmi rovnostářským. Ústavní soud toto ustanovení zrušil s účinností od 30. září 2011, proto je základní účinnost novely stanovena právě na toto datum.

4 Schválená novela především posiluje zásluhovost v důchodovém systému, což znamená, že výpočet důchodu bude ve větší míře záviset na výši příjmů, ze kterých bylo do důchodového systému pojistné hrazeno. Z důvodu administrativní náročnosti a nákladů na státní rozpočet bude přechod od současného stavu ke stavu cílovému probíhat postupně, a to v letech Základní výměra důchodu i redukční hranice pro jeho výpočet nebudou již stanoveny pevnou částkou, ale budou nově odvozeny od výše průměrné mzdy v národním hospodářství. První redukční hranice zůstane v podstatě zachována na současné úrovni (cca Kč). Příjmy do tohoto limitu se pro účely výpočtu důchodu zohlední ve výši 100 %. Druhá redukční hranice bude postupně (v letech ) podstatně zvýšena, a to ze současných Kč až na konečných 400 % průměrné mzdy, což představuje v současné době přibližně Kč. Pro účely výpočtu důchodu se však z této částky bude započítávat maximálně konečných 26 %. Příjmy přesahující přibližně Kč měsíčně by pak po roce 2014 výši důchodu již neovlivnily. V důsledku schválené novely by tak mělo dojít ke zvýšení důchodu u lidí s příjmem přesahujícím přibližně Kč měsíčně a k nepatrnému snížení důchodu u lidí, jejichž měsíční příjem se pohybuje v rozmezí přibližně Kč až Kč. Náklady na růst důchodu u osob s vyššími příjmy tak budou rozloženy mezi cca 70 % pojištěnců, přičemž úroveň jejich důchodů by neměla dle ministerstva poklesnout natolik, aby ohrozila jejich životní úroveň. Dalšími změnami, které novela přináší, je rozšíření rozhodného období pro výpočet důchodu ze současných 25 (resp. 30 let) na období celoživotní a sjednocení důchodového věku pro muže a ženy na 65 let s cílovým stavem v roce Návrh novely zákona bude v průběhu června projednávat Senát. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že podle již platných zákonů bude s účinnosti od 1. ledna 2012 maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení činit 48násobek průměrné mzdy v národním hospodářství oproti současnému 72násobku, tzn., že dojde ke snížení ze současných Kč na přibližně Kč ročně, resp Kč měsíčně. Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění zůstane na současné výši, tj. 72násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Novela zákona o dani z nemovitosti míří do Senátu Vládní návrh novely zákona o dani z nemovitostí, jehož cílem je eliminace určitých nejasností ve výkladu zdanění tzv. plošných staveb neboli zpevněných ploch pozemku (tisk 119), o kterém jsme Vás informovali v únorových Finančních aktualitách, byl konečně schválen Sněmovnou a postoupen Senátu. Jedná se o návrh, u kterého vláda plánovala účinnost již od letošního roku, avšak vzhledem

5 k volbám a jiným prioritám ve Sněmovně se dostal na pořad jednání až v první polovině letošního roku. Jeho účinnost byla tedy dle očekávání posunuta na 1. leden Vláda novelou reaguje na rozhodování správních soudů, které v minulosti judikovaly, že plošné stavby nejsou nemovitou stavbou, ale součástí pozemku, a tudíž nemohou být předmětem daně ze staveb (například parkoviště uvnitř podnikatelských areálů, výstavní plochy, plochy pro překládání zboží apod.). Výjimkou jsou podle judikatury místní a účelové komunikace běžného provedení, které jsou obvykle věcí v právním smyslu a může se s nimi disponovat samostatně, odděleně od pozemku, na kterém jsou postaveny tyto tedy vždy byly a jsou předmětem daně ze staveb. Návrh vychází z přijetí koncepce nemovité věci tak, jak je definována v občanském zákoníku. Poplatník musí tedy z tohoto úhlu každou plošnou stavbu posoudit a zařadit ji buď pod stavby, nebo pod zpevněnou plochu pozemku, pro kterou novela zavádí zvláštní sazbu v rámci daně z pozemků, a to ve výši 1 Kč nebo 5 Kč za metr čtvereční podle druhu podnikání. Daniel Szmaragowski, tel.: Lenka Fialková, tel.: Daňová uznatelnost nepeněžních bonusů poskytovaných zákazníkům zdarma Nedávno zveřejněný rozsudek Nejvyššího správního soudu číslo 2 Afs 27/ ze dne 19. dubna 2011 vyvolal velkou pozornost odborné veřejnosti. Nejvyšší správní soud se vyjádřil k případu podnikatele nabízejícího v rámci podpory svých služeb zákazníkům při výměně autoskla bonus formou dálniční známky nebo poukázky na pohonné hmoty zdarma. Podnikatel náklady na nákup dálničních známek a poukazů na pohonné hmoty zahrnul mezi své daňové výdaje, což správce daně následně zpochybnil. Nejvyšší správní soud konstatoval, že výdaje vynaložené na zmíněné bonusy obecně splňují podmínku daňové uznatelnosti dle 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Nicméně souhlasil s názorem městského soudu (rozsudek č. 9 Ca 66/2008), že v daném případě se nejedná o reklamu, neboť poskytnutí bonusu nemělo zákazníky primárně informovat či přesvědčit (což je pro reklamu příznačné), nýbrž o odměnu zákazníkům (což je znakem reprezentace). V uvedeném případě konstatoval, že se jedná o daňově neuznatelný dar dle 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů. Na faktické povaze daru nic nemění skutečnost, že poskytnutí bonusu bylo podle obecných cenových podmínek nárokové, neboť tuto povinnost vzal podnikatel na sebe dobrovolně. Ve skutečnosti se jednalo o snížení ceny, které však dle vyjádření soudu nemůže být daňově uznatelné. Tento rozsudek na výzvu Komory daňových poradců komentoval předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa v tom smyslu, že každé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je individuálním právním aktem pro konkrétní případ a musí být vykládáno v kontextu řešené kauzy. JUDr. Baxa v komentáři vyjádřil názor, že například ochutnávkové akce, nabízení vzorků či věrnostní programy se zásadně skutkově odlišují od předmětného případu. Ačkoli tento judikát zprvu zpochybnil doposud zavedenou praxi daňového režimu marketingových akcí, následné vyjádření předsedy Nejvyššího správního soudu ukazuje na snahu soudců

6 nepaušalizovat dopady tohoto rozsudku. Bude tedy vždy na poplatníkovi, aby případně obhájil daňovou uznatelnost svých výdajů na podporu prodeje. Proto pokud připravujete marketingovou akci, nebo cítíte potřebu prověřit stávající nastavení marketingových akcí, rádi Vám v této oblasti nabídneme naše zkušenosti. Pavel Rochowanski, tel.: Martin Philipp, tel.: Možnosti tzv. zaměstnaneckých vkladů po 30. dubnu LEGISLATIVA K 30. dubnu 2011 skončilo přechodné období, v němž mohly podniky, které k 24. prosinci 2007 provozovaly tzv. vnitropodnikové banky či spořitelny, svým zaměstnancům tyto služby dále poskytovat. Přechodné období založil nový zákon o platebním styku přijatý v roce K 30. dubnu 2011 tak měly podniky povinnost vnitropodnikovou banku či spořitelnu zrušit, nebo ji transformovat do některé z institucí upravených zákonem o platebním styku. V úvahu připadá transformace na tzv. platební instituci nebo na tzv. poskytovatele služeb malého rozsahu. V porovnání s dřívější úpravou však nová podoba zákona o platebním styku přináší buďto zpřísnění podmínek pro poskytování služeb nebo omezení jejich rozsahu. Podnik, který hodlá poskytovat služby platební instituce, musí požádat Českou národní banku o vydání příslušného povolení a splnit řadu podmínek, pokud jde o kapitálovou, organizační a personální vybavenost. V případě udělení povolení podléhá platební instituce dohledu ČNB, který spočívá například v povinnosti pravidelně ČNB informovat o hospodaření instituce nebo v nutnosti strpět případné kontroly ze strany ČNB. Oproti tomu může poskytovatel platebních služeb zahájit svou činnost poté, co jej ČNB zaregistruje do seznamu poskytovatelů. Objem platebních transakcí provedených poskytovatelem služeb malého rozsahu však nesmí v průměru přesáhnout eur měsíčně. Další omezení oproti platební instituci spočívá v nemožnosti vyplácet klientům úroky, případně poskytovat jim jiné výhody odvíjející se od délky doby, po kterou jsou poskytovateli svěřeny prostředky klienta. I poskytovatel služeb malého rozsahu podléhá dohledu ČNB. Platební instituce i poskytovatel služeb malého rozsahu musí vést peněžní prostředky klientů odděleně od vlastních peněžních prostředků na samostatných bankovních účtech nebo je investovat do likvidních aktiv s nízkým rizikem. Této povinnosti se mohou zprostit uzavřením pojistné smlouvy nebo poskytnutím jiné záruky, na jejichž základě vznikne jejich klientům právo na plnění ve výši odpovídající částce svěřených peněžních prostředků. Martin Houska, tel.: Eva Doložílková, tel.:

7 Novela zákona o veřejných zakázkách Vláda předložila Sněmovně návrh novely zákona o veřejných zakázkách, který připravovala expertní komise pod vedením ministerstva pro místní rozvoj. Návrh, který by měl platit od 1. ledna příštího roku, přináší zhruba dvě desítky změn, jejichž cílem je větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek a zároveň přísnější kontrola nakládání s veřejnými prostředky. Mezi novinky patří například výrazné snížení limitů u veřejných zakázek malého rozsahu, u kterých zadavatel není vázán zákonem o veřejných zakázkách. Konkrétně se jedná o snížení limitu u veřejných zakázek týkajících se dodávek a služeb na jeden milion korun (ze současných dvou milionů korun), respektive limitu u veřejných zakázek týkajících se stavebních prácí na tři miliony korun (ze současných šesti milionů korun). Od 1. ledna 2014 pak bude platit jednotný limit jeden milion korun. Novela také počítá se zavedením nového institutu významných veřejných zakázek. Tyto zakázky pak budou podléhat schválení vládou či městským zastupitelstvem a bude třeba k nim vypracovat oponentní posudek. Hodnota významné veřejné zakázky bude odstupňována podle velikosti správního celku. Na úrovni státu bude za významnou považována zakázka nad 300 milionů korun. Pro kraje a hlavní město Prahu bude hranice od 200 milionů korun výše. Obec s více než obyvateli bude významné zakázky vypisovat od 100 milionů korun výše, obec nad do obyvatel od 50 milionů korun výše. Pro obce do obyvatel budou významné veřejné zakázky od 20 milionů korun. Další novinkou návrhu je, že mají být zrušeny ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady pro možnost ucházet se o veřejnou zakázku a budou nahrazeny čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti provést veřejnou zakázku. Tento krok má zabránit nastavování nepřiměřených kvalifikačních předpokladů ze strany zadavatele (které by mohly účelově omezit okruhu potenciálních dodavatelů). Další novinkou je skutečnost, že by kvalifikační a hodnotící kritéria zadavatele zakázky dle návrhu měla být zadavatelem odůvodněna. Za zmínku stojí také nově navrhovaná povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci o veřejných zakázkách po dobu deseti let. Martin Kofroň, tel.: Martin Hrdlík, tel.: Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU Prodloužení 2. výzvy programu Školicí střediska Začátkem května bylo vyhlášeno prodloužení 2. výzvy pro předkládání projektů do programu Školicí střediska v rámci OP Podnikání a inovace (OPPI). Z programu je možné čerpat finanční prostředky na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo místností. Aktuální výzva se obrací i na velké podniky, podpořeny budou ovšem pouze projekty realizované na území ČR (vyjma hl. m. Prahy). K základním podmínkám výzvy patří mimo jiné tyto:

8 Ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech (zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a komunikačními technologiemi, apod.). Příjemce podpory musí prokázat minimálně dvouletou podnikatelskou historii. V rámci prodloužené 2. výzvy může být poskytnuta dotace v rozmezí 0,5 100 mil. Kč na jeden projekt (minimální výše byla navýšena o 0,3 mil. Kč oproti původní výzvě). Celková alokace na prodloužení výzvy činí 1 mld. Kč, sběr žádostí je kontinuální. Dotace na způsobilé investiční výdaje a provozní náklady se řídí regionální mapou platnou pro období (viz: Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nákup či úpravu nemovitostí, výstavbu či rekonstrukci objektů, technickou a dopravní infrastrukturu, projektovou dokumentaci, školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání, školicí programy a software. Žádosti o registraci bude možné podat od 1. června 2011 do 15. března 2012 a zkompletované žádosti budou přijímány od 1. července 2011 do 15. června Více informací lze dohledat na webové adrese: Další možnosti dotací EU pro velké podniky Kromě výše uvedených jsou v současné době pro velké podniky v rámci OPPI otevřeny ještě následující výzvy: 3. výzva programu Potenciál (OPPI) (dotace na vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud se předpokládá jejich využití ve výrobě) příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace v rámci této výzvy bude trvat do 30. září více informací lze dohledat na webové adrese: 4. výzva programu ICT a strategické služby tato výzva se připravuje a bude vyhlášena pravděpodobně v srpnu 2011 Daniel Szmaragowski, tel.: Karin Tomanová, tel.: EU a OECD Definice skutečného vlastníka příjmů S otázkou, zda je příjemce také skutečným vlastníkem vyplácených příjmů, se v praxi setkává většina českých společností, které platí úroky, dividendy či licenční poplatky do zahraničí. Odpověď má

9 zásadní význam pro správné zdanění těchto příjmů zahraničních daňových rezidentů v České republice. Výše české daně je ve většině případů významně snížena či zcela eliminována příslušnými ustanoveními mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Výhody z těchto smluv jsou však obecně připisovány příjemci úroků, dividend a licenčních poplatků, jen je-li jejich skutečným vlastníkem. Plátce příjmů, který je povinen českou daň zahraničního rezidenta správně srazit a odvést, tudíž stojí před ne vždy lehkou otázkou, zda je příjemce příjmů (zahraniční rezident) také jejich skutečným vlastníkem a zda je tudíž možné aplikovat výhodnější daňovou sazbu garantovanou příslušnou mezinárodní smlouvou. V praxi se v legislativách jednotlivých států setkáváme s řadou výkladů a definic, které se snaží pojem skutečného vlastníka objasnit, ze kterých ovšem lze zároveň vyvodit mnohdy protichůdné závěry. Proto OECD nedávno s cílem vyjasnit význam tohoto pojmu zpracovala diskusní materiál. V rámci tohoto materiálu byly navrženy změny komentářů k článkům 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění. Podle navržených komentářů by měl plátce při identifikaci skutečného vlastníka odhlédnout od charakteristik uváděných v domácí legislativě, pokud tyto nebudou odpovídat konceptu OECD. Kdo tedy může být onou osobou podle návrhu OECD? Skutečným vlastníkem pro účely aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění by měla být osoba, která: má plné právo nakládat s dividendou/úrokem/licenčním poplatkem, má plné právo na užitky plynoucí z těchto příjmů a její právo není omezeno povinností (ať již zákonnou nebo smluvní) převést tento příjem na jinou osobu. Pokud příjemce příjmů odpovídá tomuto popisu, je obecně možné uplatnit výhodnější daňovou sazbu podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud by však tato koncepce byla zneužita k získání daňových výhod, které neodpovídají podstatě smluv, nelze tyto zvýhodněné daňové sazby automaticky aplikovat. Tato zásada také plně odpovídá převažující ustálené judikatuře Nejvyššího správního soudu České republiky (např. 2 Afs 83/2010). Podle závěrů Nejvyššího správního soudu by obecně výhody neměly být uplatňovány pro transakce motivované primárně daňově, které jsou v rozporu s účelem a smyslem zákonné úpravy, ačkoli formálně splňují požadavky daňové legislativy. Jen pro úplnost dodáváme, že správná aplikace výhod poskytovaných mezinárodními smlouvami by měla být samozřejmě plátcem v případě kontroly ze strany správce daně prokázána, například potvrzením o daňovém rezidentství příjemce a také jeho prohlášením, že je skutečným vlastníkem příjmů ve smyslu pokynu ministerstva financí D-286. Pokud byste měli v praxi potíže určit skutečného vlastníka, rádi Vám s analýzou konkrétních situací pomůžeme. Martin Houska, tel.: Alena Švecová, tel.:

10 SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom V praxi často vznikajú otázky, v akom rozsahu má zamestnávateľ zabezpečiť zdanenie rôznych nepeňažných plnení a výhod poskytnutých svojim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom. V tejto súvislosti sa vyskytli názory daňovej správy, že zdaniteľným príjmom zamestnanca sú aj plnenia poskytnuté jeho rodinným príslušníkom napríklad v súvislosti s Dňom detí, Mikulášom a pri iných príležitostiach. Tento názor je zaujímavý z toho dôvodu, že analýzou legislatívy možno prísť aj k inému záveru, resp. možno ho relativizovať vo vzťahu k niektorým druhom plnení. Na posúdenie zdanenia nepeňažných plnení je potrebné vziať do úvahy mnohé skutočnosti okrem iného predmet plnenia, v akej súvislosti a kde bolo plnenie poskytnuté, výšku plnenia a zaoberať sa výkladom niektorých pojmov používaných v zákone o dani z príjmov vo väzbe na iné právne predpisy (napríklad pracovnoprávne). Viaceré nepeňažné príjmy je tak v konečnom dôsledku možné od dane z príjmov oslobodiť. V aplikačnej praxi sa stále možno stretnúť s názorom, že pokiaľ zamestnávateľ považuje výdavky na nepeňažné plnenia za svoj nedaňový náklad, tieto nepodliehajú dani z príjmov fyzických osôb. Tento názor však nemá priamu oporu v daňovej legislatíve podľa ustanovení zákona o dani z príjmov daňová (ne)uznateľnosť výdavkov na strane zamestnávateľa nepodmieňuje (ne)zdanenie nepeňažných plnení na strane zamestnancov. Daňový režim nepeňažných plnení tak treba skúmať samostatne pre účely zdanenia zamestnanca aj zamestnávateľa. V minulosti bol prístup daňovej správy k daňovej uznateľnosti výdavkov na nepeňažné plnenia poskytované zamestnancom reštriktívny. V súčasnosti však už existujú viaceré rozsudky slovenských súdov, ktoré potvrdzujú nárok zamestnávateľa zahrnúť tieto výdavky do základu dane z príjmov za predpokladu splnenia určitých podmienok. Napriek tomu tieto výdavky stále bývajú predmetom sporu pri daňových kontrolách, a preto sa odporúča venovať úprave vzťahov zakladajúcich tento nárok zvýšenú pozornosť. Robert Kolár, tel.: Michaela Stachová, JEDNOU VĚTOU Ve Sbírce zákonů vyšlo Sdělení č. 128/2011 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory. Pod č. 138/2011 Sb. byla publikována novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, která sjednocuje termín pro doplatek zdravotního pojištění pro OSVČ na základě ročního přehledu o příjmech a výdajích s termínem pro doplatky sociálního pojištění.

11 Dne 4. května 2011 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Čínou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Smlouva se začne uplatňovat 1. ledna V aplikaci Elektronická podání pro daňovou správu, na stránkách Daňového portálu, byl zveřejněn nový formulář pro elektronická podání Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na své internetové stránce kalkulačku pro výpočet budoucího důchodu i odpovědi na nejčastější dotazy týkající se důchodové reformy. Viz Vláda předložila Sněmovně návrh novely zákona o přeměnách a souvisejících zákonů (tisk 365). Vláda předložila Sněmovně návrh nového občanského zákoníku (tisk 362), návrh zákona o obchodních korporacích (tisk 363) a návrh zákona o mezinárodním právu soukromém (tisk 364). Vláda předložila Sněmovně návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, který bude pokrývat jak podporu obnovitelných zdrojů elektřiny, tak nově i podporu tepla z obnovitelných zdrojů i druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (tisk 369). Sněmovna by měla v nejbližší době posoudit, zda Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) je v souladu s jedním z principů EU principem subsidiarity (tisk 379). Česká republika a Království Bahrajn podepsaly Dohodu o zamezení dvojímu zdanění. Základní aspekty reformy penzijního systému České republiky shrnuje na svých stránkách ministerstvo financí ECOFIN (Rada ministrů financí) vzala na vědomí zprávu o zdaňování finančního sektoru. Viz al_sector/summary_results.pdf, a Sdělení EK o činnosti společného fóra pro transferové ceny (EU JTPF) viz S účinností od 15. května 2011 nezpůsobuje vstup právnické osoby do insolvence, konkurzu ani likvidace zneplatnění přístupových údajů stávajících členů statutárního orgánu společnosti do její datové schránky. Vláda předložila Sněmovně návrh novely zákona o stavebním spoření, který je téměř totožný s předchozí novelou zrušenou nálezem Ústavního soudu. Návrh však neobsahuje zvláštní srážkovou daň ve výši 50 % na státní podporu stavebního spoření. Novela bude účinná od 1. ledna Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo veřejnou diskusi k zákonu o významné tržní síle. Vláda schválila první část svých reformních zákonů novelu zákona o poskytování dávek handicapovaným a další novelu, která mění normy o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a o státní sociální podpoře. Vláda též schválila novelu zákona o zaměstnanosti. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

srpen 2012 Vážení čtenáři,

srpen 2012 Vážení čtenáři, srpen 2012 Vážení čtenáři, jako obvykle bychom Vás rádi informovali o pozitivních změnách v daňové legislativě a nových vzrušujících zážitcích z oblasti zdanění vůbec. Tentokrát Vás ale i přes naši velkou

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

duben 2014 Vážení přátelé,

duben 2014 Vážení přátelé, duben 2014 Vážení přátelé, v polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a 2016. Klíčovým bodem je dle našeho názoru sdělení, že nebude spuštěn

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

únor 2015 Vážení čtenáři,

únor 2015 Vážení čtenáři, únor 2015 Vážení čtenáři, řada z Vás se po vánočních svátcích ponořila do zpracování účetních závěrek a leden je nenávratně pryč. Naštěstí napadl sníh a my můžeme s dětmi oslavit pololetní vysvědčení zimními

Více

březen 2015 Vážení čtenáři,

březen 2015 Vážení čtenáři, březen 2015 Vážení čtenáři, je to již rok a půl, co OECD přišla s iniciativou BEPS. V tomto čísle Finančních aktualit přinášíme krátké komentáře k dalším pracovním výstupům publikovaným v rámci BEPS. Poprvé

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin BBH květen & červen 2011

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin BBH květen & červen 2011 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin BBH květen & červen 2011 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní

Více