Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU"

Transkript

1 Červen 2011 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme informace o připravovaných novelách zákona o DPH s účinností od roku Sněmovna schválila první krok k penzijní reformě novela zákona o důchodovém pojištění putuje nyní do Senátu. Sněmovna také schválila novelu zákona o dani z nemovitostí upravující zdanění zpevněných ploch pozemků s účinností od 1. ledna 2012, v jejímž důsledku může dojít ke zvýšení nákladů na tuto daň až pětadvacekrát. Z judikatury Nejvyššího správního soudu komentujeme nedávné rozhodnutí týkající se nepeněžních bonusů poskytovaných zákazníkům. Dále v rubrice Legislativa upozorňujeme na dopad novely zákona o platebním styku na tzv. vnitropodnikové banky či spořitelny. V neposlední řadě přinášíme novinky z oblasti strukturálních fondů EU a informaci o diskusním materiálu OECD, který si klade za cíl vyjasnit význam pojmu skutečný vlastník příjmu. Věříme, že i aktuální vydání naší pravidelné publikace využijete ve Vaší praxi. DANĚ A POJIŠTĚNÍ Připravované vládní novely zákona o DPH Vystavování daňových dobropisů po novelizaci zákona o DPH Malá důchodová reforma schválena Sněmovnou Novela zákona o dani z nemovitosti míří do Senátu Daňová uznatelnost nepeněžních bonusů poskytovaných zákazníkům zdarma LEGISLATIVA EU a OECD Novela zákona o veřejných zakázkách Možnosti tzv. zaměstnaneckých vkladů po 30. dubnu 2011 Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

2 DANĚ A POJIŠTĚNÍ Připravované vládní novely zákona o DPH V letošním roce vláda plánuje dvě novely zákona o DPH. První se týká výše sazby a souvisí se zahájením penzijní reformy a financováním výpadku pojistného z důvodu spoření do soukromých penzijních fondů. Vláda v ní navrhuje zvýšit od roku 2012 sníženou sazbu DPH na 14 % a dále sjednotit obě sazby na 17,5 % od roku Novelu schválila vláda na své schůzi koncem května a postoupila ji Sněmovně (tisk 377). Ministerstvo financí v květnu předložilo do vnějšího připomínkového řízení další novelu DPH. Ta by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2012 a měla by přinést zejména následující změny: V návaznosti na novelu zákona o DPH účinnou od 1. dubna 2011 a související výklad GFŘ k problematice bonusů a skont a opravy základu daně by novela měla upravit náležitosti souhrnných opravných daňových dokladů, a to tak, aby do budoucna nemusel souhrnný daňový doklad obsahovat přímé odkazy na všechny doklady (faktury), které jsou tímto opravným daňovým dokladem korigovány. Zároveň by novela měla stanovit podmínky pro užití měnového kurzu pro přepočet cizí měny při vystavení souhrnného opravného dokladu k daňovým dokladům (fakturám), které byly původně vystaveny v cizí měně. Novela se snaží najít způsob zjednodušení v této oblasti, aby nemuselo docházet k přepočtu různými kurzy užitými na všech původně vystavených daňových dokladech (fakturách). Lze však očekávat, že právě tato oblast dozná v průběhu připomínkového řízení největších změn. Lhůta pro zdaňování převodu nemovitostí se prodlouží ze 3 na 5 let. Plátce se navíc bude moci rozhodnout, že po uplynutí této lhůty nevyužije osvobození od daně a převod nemovitosti bude považovat za zdanitelný. Nová pravidla se budou vztahovat na nemovitosti nabyté po účinnosti novely. Zvláštní režim pro cestovní službu se bude aplikovat jen tehdy, bude-li služba poskytnuta cestujícímu pro jeho osobní využití. Pokud plátce poskytne cestovní službu jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost, bude povinen použít běžný režim DPH. Vzhledem k sezónnosti cestovních služeb a ke značnému okruhu plátců, kterých se tato změna dotkne, je účinnost posunuta až na 1. leden V návaznosti na nedávno zveřejněné nařízení Rady EU týkající se výkladu evropské směrnice o DPH dochází ke změně a upřesnění některých pojmů. Jde například o pojmy provozovna, osoba neusazená v tuzemsku, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě či dopravní prostředek. Dojde ke zjednodušení a zpřehlednění definic plátců, jejich registrace a vzniku plátcovství. Zásadní změnou je, že registrace k DPH se stane pouze administrativním úkonem, nikoliv úkonem rozhodujícím o vzniku plátcovství. Zavádí se nová skupina osob povinných k dani identifikované osoby, které se sice budou muset registrovat k dani, ale ve srovnání s běžnými plátci budou mít pouze určité omezené povinnosti. Daňová přiznání např. budou podávat jen za zdaňovací období, ve kterých vznikla daňová povinnost nebo budou mít pouze povinnost podávat souhrnná hlášení (bez nutnosti podat zároveň přiznání). Původní osoby identifikované k dani budou pouze jednou podmnožinou identifikovaných osob. V návaznosti na zkušenosti z praxe dojde k drobnějším změnám v oblasti nároku na odpočet daně a opravy daně. Z procesního hlediska vláda navrhuje účinnější možnost zajištění DPH finančními úřady. Zajišťovací příkaz na tuto daň by byl vykonatelný přímo okamžikem vydání příkazu, nikoliv až okamžikem jeho oznámení plátci.

3 V souvislosti se snahou o omezení daňových úniků a podvodů by se také měl rozšířit institut ručení za neodvedenou DPH, a to na bezhotovostně hrazená zdanitelná plnění, u kterých platba neproběhne v souladu se zákonem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V rámci vnějšího připomínkového řízení k tomuto návrhu je možno předkládat připomínky až do 10. června O projednávání tohoto návrhu novely vládou a ve Sněmovně Vás budeme včas informovat. Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Vystavování daňových dobropisů po novelizaci zákona o DPH Novela zákona o DPH účinná od dubna tohoto roku nově upravila vystavování daňových dobropisů a vrubopisů při opravě základu daně a výše daně podle 42 zákona o DPH. Novela nahradila pojem dobropis a vrubopis jednotným pojmem opravný daňový doklad. V poslední době se vyskytly časté dotazy, zda je na dokladu vystaveném při opravě základu daně a výše daně podle 42 nutno uvádět název opravný daňový doklad. Připomínáme tedy, že zákon o DPH uvádí pouze povinné náležitosti takového dokladu. Název dokladu takovou povinnou náležitost nepředstavuje. Označení opravný daňový doklad tedy není na daném dokladu nutno uvádět. Obdobně, pokud na takovém dokladu bude uvedeno, že se jedná o dobropis či vrubopis, nemá tato skutečnost sama o sobě za následek neplatnost příslušného dokladu. Tento výklad byl potvrzen také v průběhu neformálních jednání se zástupci ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Opravný daňový doklad (vrubopis/dobropis) však musí obsahovat náležitosti uvedené v 45 zákona o DPH. Petr Toman, tel.: Malá důchodová reforma schválena Poslaneckou sněmovnou Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která je prvním krokem k připravované důchodové reformě. Jak jsme Vás již informovali v únorovém vydání Finančních aktualit, ministerstvo práce a sociálních věcí samo označuje tuto novelu jako malou důchodovou reformu. Novela především reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu z loňského roku prohlašující za protiústavní ustanovení 15 zákona o důchodovém pojištění, které vymezuje parametry pro výpočet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, a to způsobem velmi rovnostářským. Ústavní soud toto ustanovení zrušil s účinností od 30. září 2011, proto je základní účinnost novely stanovena právě na toto datum.

4 Schválená novela především posiluje zásluhovost v důchodovém systému, což znamená, že výpočet důchodu bude ve větší míře záviset na výši příjmů, ze kterých bylo do důchodového systému pojistné hrazeno. Z důvodu administrativní náročnosti a nákladů na státní rozpočet bude přechod od současného stavu ke stavu cílovému probíhat postupně, a to v letech Základní výměra důchodu i redukční hranice pro jeho výpočet nebudou již stanoveny pevnou částkou, ale budou nově odvozeny od výše průměrné mzdy v národním hospodářství. První redukční hranice zůstane v podstatě zachována na současné úrovni (cca Kč). Příjmy do tohoto limitu se pro účely výpočtu důchodu zohlední ve výši 100 %. Druhá redukční hranice bude postupně (v letech ) podstatně zvýšena, a to ze současných Kč až na konečných 400 % průměrné mzdy, což představuje v současné době přibližně Kč. Pro účely výpočtu důchodu se však z této částky bude započítávat maximálně konečných 26 %. Příjmy přesahující přibližně Kč měsíčně by pak po roce 2014 výši důchodu již neovlivnily. V důsledku schválené novely by tak mělo dojít ke zvýšení důchodu u lidí s příjmem přesahujícím přibližně Kč měsíčně a k nepatrnému snížení důchodu u lidí, jejichž měsíční příjem se pohybuje v rozmezí přibližně Kč až Kč. Náklady na růst důchodu u osob s vyššími příjmy tak budou rozloženy mezi cca 70 % pojištěnců, přičemž úroveň jejich důchodů by neměla dle ministerstva poklesnout natolik, aby ohrozila jejich životní úroveň. Dalšími změnami, které novela přináší, je rozšíření rozhodného období pro výpočet důchodu ze současných 25 (resp. 30 let) na období celoživotní a sjednocení důchodového věku pro muže a ženy na 65 let s cílovým stavem v roce Návrh novely zákona bude v průběhu června projednávat Senát. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že podle již platných zákonů bude s účinnosti od 1. ledna 2012 maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení činit 48násobek průměrné mzdy v národním hospodářství oproti současnému 72násobku, tzn., že dojde ke snížení ze současných Kč na přibližně Kč ročně, resp Kč měsíčně. Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění zůstane na současné výši, tj. 72násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Novela zákona o dani z nemovitosti míří do Senátu Vládní návrh novely zákona o dani z nemovitostí, jehož cílem je eliminace určitých nejasností ve výkladu zdanění tzv. plošných staveb neboli zpevněných ploch pozemku (tisk 119), o kterém jsme Vás informovali v únorových Finančních aktualitách, byl konečně schválen Sněmovnou a postoupen Senátu. Jedná se o návrh, u kterého vláda plánovala účinnost již od letošního roku, avšak vzhledem

5 k volbám a jiným prioritám ve Sněmovně se dostal na pořad jednání až v první polovině letošního roku. Jeho účinnost byla tedy dle očekávání posunuta na 1. leden Vláda novelou reaguje na rozhodování správních soudů, které v minulosti judikovaly, že plošné stavby nejsou nemovitou stavbou, ale součástí pozemku, a tudíž nemohou být předmětem daně ze staveb (například parkoviště uvnitř podnikatelských areálů, výstavní plochy, plochy pro překládání zboží apod.). Výjimkou jsou podle judikatury místní a účelové komunikace běžného provedení, které jsou obvykle věcí v právním smyslu a může se s nimi disponovat samostatně, odděleně od pozemku, na kterém jsou postaveny tyto tedy vždy byly a jsou předmětem daně ze staveb. Návrh vychází z přijetí koncepce nemovité věci tak, jak je definována v občanském zákoníku. Poplatník musí tedy z tohoto úhlu každou plošnou stavbu posoudit a zařadit ji buď pod stavby, nebo pod zpevněnou plochu pozemku, pro kterou novela zavádí zvláštní sazbu v rámci daně z pozemků, a to ve výši 1 Kč nebo 5 Kč za metr čtvereční podle druhu podnikání. Daniel Szmaragowski, tel.: Lenka Fialková, tel.: Daňová uznatelnost nepeněžních bonusů poskytovaných zákazníkům zdarma Nedávno zveřejněný rozsudek Nejvyššího správního soudu číslo 2 Afs 27/ ze dne 19. dubna 2011 vyvolal velkou pozornost odborné veřejnosti. Nejvyšší správní soud se vyjádřil k případu podnikatele nabízejícího v rámci podpory svých služeb zákazníkům při výměně autoskla bonus formou dálniční známky nebo poukázky na pohonné hmoty zdarma. Podnikatel náklady na nákup dálničních známek a poukazů na pohonné hmoty zahrnul mezi své daňové výdaje, což správce daně následně zpochybnil. Nejvyšší správní soud konstatoval, že výdaje vynaložené na zmíněné bonusy obecně splňují podmínku daňové uznatelnosti dle 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Nicméně souhlasil s názorem městského soudu (rozsudek č. 9 Ca 66/2008), že v daném případě se nejedná o reklamu, neboť poskytnutí bonusu nemělo zákazníky primárně informovat či přesvědčit (což je pro reklamu příznačné), nýbrž o odměnu zákazníkům (což je znakem reprezentace). V uvedeném případě konstatoval, že se jedná o daňově neuznatelný dar dle 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů. Na faktické povaze daru nic nemění skutečnost, že poskytnutí bonusu bylo podle obecných cenových podmínek nárokové, neboť tuto povinnost vzal podnikatel na sebe dobrovolně. Ve skutečnosti se jednalo o snížení ceny, které však dle vyjádření soudu nemůže být daňově uznatelné. Tento rozsudek na výzvu Komory daňových poradců komentoval předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa v tom smyslu, že každé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je individuálním právním aktem pro konkrétní případ a musí být vykládáno v kontextu řešené kauzy. JUDr. Baxa v komentáři vyjádřil názor, že například ochutnávkové akce, nabízení vzorků či věrnostní programy se zásadně skutkově odlišují od předmětného případu. Ačkoli tento judikát zprvu zpochybnil doposud zavedenou praxi daňového režimu marketingových akcí, následné vyjádření předsedy Nejvyššího správního soudu ukazuje na snahu soudců

6 nepaušalizovat dopady tohoto rozsudku. Bude tedy vždy na poplatníkovi, aby případně obhájil daňovou uznatelnost svých výdajů na podporu prodeje. Proto pokud připravujete marketingovou akci, nebo cítíte potřebu prověřit stávající nastavení marketingových akcí, rádi Vám v této oblasti nabídneme naše zkušenosti. Pavel Rochowanski, tel.: Martin Philipp, tel.: Možnosti tzv. zaměstnaneckých vkladů po 30. dubnu LEGISLATIVA K 30. dubnu 2011 skončilo přechodné období, v němž mohly podniky, které k 24. prosinci 2007 provozovaly tzv. vnitropodnikové banky či spořitelny, svým zaměstnancům tyto služby dále poskytovat. Přechodné období založil nový zákon o platebním styku přijatý v roce K 30. dubnu 2011 tak měly podniky povinnost vnitropodnikovou banku či spořitelnu zrušit, nebo ji transformovat do některé z institucí upravených zákonem o platebním styku. V úvahu připadá transformace na tzv. platební instituci nebo na tzv. poskytovatele služeb malého rozsahu. V porovnání s dřívější úpravou však nová podoba zákona o platebním styku přináší buďto zpřísnění podmínek pro poskytování služeb nebo omezení jejich rozsahu. Podnik, který hodlá poskytovat služby platební instituce, musí požádat Českou národní banku o vydání příslušného povolení a splnit řadu podmínek, pokud jde o kapitálovou, organizační a personální vybavenost. V případě udělení povolení podléhá platební instituce dohledu ČNB, který spočívá například v povinnosti pravidelně ČNB informovat o hospodaření instituce nebo v nutnosti strpět případné kontroly ze strany ČNB. Oproti tomu může poskytovatel platebních služeb zahájit svou činnost poté, co jej ČNB zaregistruje do seznamu poskytovatelů. Objem platebních transakcí provedených poskytovatelem služeb malého rozsahu však nesmí v průměru přesáhnout eur měsíčně. Další omezení oproti platební instituci spočívá v nemožnosti vyplácet klientům úroky, případně poskytovat jim jiné výhody odvíjející se od délky doby, po kterou jsou poskytovateli svěřeny prostředky klienta. I poskytovatel služeb malého rozsahu podléhá dohledu ČNB. Platební instituce i poskytovatel služeb malého rozsahu musí vést peněžní prostředky klientů odděleně od vlastních peněžních prostředků na samostatných bankovních účtech nebo je investovat do likvidních aktiv s nízkým rizikem. Této povinnosti se mohou zprostit uzavřením pojistné smlouvy nebo poskytnutím jiné záruky, na jejichž základě vznikne jejich klientům právo na plnění ve výši odpovídající částce svěřených peněžních prostředků. Martin Houska, tel.: Eva Doložílková, tel.:

7 Novela zákona o veřejných zakázkách Vláda předložila Sněmovně návrh novely zákona o veřejných zakázkách, který připravovala expertní komise pod vedením ministerstva pro místní rozvoj. Návrh, který by měl platit od 1. ledna příštího roku, přináší zhruba dvě desítky změn, jejichž cílem je větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek a zároveň přísnější kontrola nakládání s veřejnými prostředky. Mezi novinky patří například výrazné snížení limitů u veřejných zakázek malého rozsahu, u kterých zadavatel není vázán zákonem o veřejných zakázkách. Konkrétně se jedná o snížení limitu u veřejných zakázek týkajících se dodávek a služeb na jeden milion korun (ze současných dvou milionů korun), respektive limitu u veřejných zakázek týkajících se stavebních prácí na tři miliony korun (ze současných šesti milionů korun). Od 1. ledna 2014 pak bude platit jednotný limit jeden milion korun. Novela také počítá se zavedením nového institutu významných veřejných zakázek. Tyto zakázky pak budou podléhat schválení vládou či městským zastupitelstvem a bude třeba k nim vypracovat oponentní posudek. Hodnota významné veřejné zakázky bude odstupňována podle velikosti správního celku. Na úrovni státu bude za významnou považována zakázka nad 300 milionů korun. Pro kraje a hlavní město Prahu bude hranice od 200 milionů korun výše. Obec s více než obyvateli bude významné zakázky vypisovat od 100 milionů korun výše, obec nad do obyvatel od 50 milionů korun výše. Pro obce do obyvatel budou významné veřejné zakázky od 20 milionů korun. Další novinkou návrhu je, že mají být zrušeny ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady pro možnost ucházet se o veřejnou zakázku a budou nahrazeny čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti provést veřejnou zakázku. Tento krok má zabránit nastavování nepřiměřených kvalifikačních předpokladů ze strany zadavatele (které by mohly účelově omezit okruhu potenciálních dodavatelů). Další novinkou je skutečnost, že by kvalifikační a hodnotící kritéria zadavatele zakázky dle návrhu měla být zadavatelem odůvodněna. Za zmínku stojí také nově navrhovaná povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci o veřejných zakázkách po dobu deseti let. Martin Kofroň, tel.: Martin Hrdlík, tel.: Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU Prodloužení 2. výzvy programu Školicí střediska Začátkem května bylo vyhlášeno prodloužení 2. výzvy pro předkládání projektů do programu Školicí střediska v rámci OP Podnikání a inovace (OPPI). Z programu je možné čerpat finanční prostředky na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo místností. Aktuální výzva se obrací i na velké podniky, podpořeny budou ovšem pouze projekty realizované na území ČR (vyjma hl. m. Prahy). K základním podmínkám výzvy patří mimo jiné tyto:

8 Ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech (zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a komunikačními technologiemi, apod.). Příjemce podpory musí prokázat minimálně dvouletou podnikatelskou historii. V rámci prodloužené 2. výzvy může být poskytnuta dotace v rozmezí 0,5 100 mil. Kč na jeden projekt (minimální výše byla navýšena o 0,3 mil. Kč oproti původní výzvě). Celková alokace na prodloužení výzvy činí 1 mld. Kč, sběr žádostí je kontinuální. Dotace na způsobilé investiční výdaje a provozní náklady se řídí regionální mapou platnou pro období (viz: Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nákup či úpravu nemovitostí, výstavbu či rekonstrukci objektů, technickou a dopravní infrastrukturu, projektovou dokumentaci, školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání, školicí programy a software. Žádosti o registraci bude možné podat od 1. června 2011 do 15. března 2012 a zkompletované žádosti budou přijímány od 1. července 2011 do 15. června Více informací lze dohledat na webové adrese: Další možnosti dotací EU pro velké podniky Kromě výše uvedených jsou v současné době pro velké podniky v rámci OPPI otevřeny ještě následující výzvy: 3. výzva programu Potenciál (OPPI) (dotace na vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud se předpokládá jejich využití ve výrobě) příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace v rámci této výzvy bude trvat do 30. září více informací lze dohledat na webové adrese: 4. výzva programu ICT a strategické služby tato výzva se připravuje a bude vyhlášena pravděpodobně v srpnu 2011 Daniel Szmaragowski, tel.: Karin Tomanová, tel.: EU a OECD Definice skutečného vlastníka příjmů S otázkou, zda je příjemce také skutečným vlastníkem vyplácených příjmů, se v praxi setkává většina českých společností, které platí úroky, dividendy či licenční poplatky do zahraničí. Odpověď má

9 zásadní význam pro správné zdanění těchto příjmů zahraničních daňových rezidentů v České republice. Výše české daně je ve většině případů významně snížena či zcela eliminována příslušnými ustanoveními mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Výhody z těchto smluv jsou však obecně připisovány příjemci úroků, dividend a licenčních poplatků, jen je-li jejich skutečným vlastníkem. Plátce příjmů, který je povinen českou daň zahraničního rezidenta správně srazit a odvést, tudíž stojí před ne vždy lehkou otázkou, zda je příjemce příjmů (zahraniční rezident) také jejich skutečným vlastníkem a zda je tudíž možné aplikovat výhodnější daňovou sazbu garantovanou příslušnou mezinárodní smlouvou. V praxi se v legislativách jednotlivých států setkáváme s řadou výkladů a definic, které se snaží pojem skutečného vlastníka objasnit, ze kterých ovšem lze zároveň vyvodit mnohdy protichůdné závěry. Proto OECD nedávno s cílem vyjasnit význam tohoto pojmu zpracovala diskusní materiál. V rámci tohoto materiálu byly navrženy změny komentářů k článkům 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění. Podle navržených komentářů by měl plátce při identifikaci skutečného vlastníka odhlédnout od charakteristik uváděných v domácí legislativě, pokud tyto nebudou odpovídat konceptu OECD. Kdo tedy může být onou osobou podle návrhu OECD? Skutečným vlastníkem pro účely aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění by měla být osoba, která: má plné právo nakládat s dividendou/úrokem/licenčním poplatkem, má plné právo na užitky plynoucí z těchto příjmů a její právo není omezeno povinností (ať již zákonnou nebo smluvní) převést tento příjem na jinou osobu. Pokud příjemce příjmů odpovídá tomuto popisu, je obecně možné uplatnit výhodnější daňovou sazbu podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud by však tato koncepce byla zneužita k získání daňových výhod, které neodpovídají podstatě smluv, nelze tyto zvýhodněné daňové sazby automaticky aplikovat. Tato zásada také plně odpovídá převažující ustálené judikatuře Nejvyššího správního soudu České republiky (např. 2 Afs 83/2010). Podle závěrů Nejvyššího správního soudu by obecně výhody neměly být uplatňovány pro transakce motivované primárně daňově, které jsou v rozporu s účelem a smyslem zákonné úpravy, ačkoli formálně splňují požadavky daňové legislativy. Jen pro úplnost dodáváme, že správná aplikace výhod poskytovaných mezinárodními smlouvami by měla být samozřejmě plátcem v případě kontroly ze strany správce daně prokázána, například potvrzením o daňovém rezidentství příjemce a také jeho prohlášením, že je skutečným vlastníkem příjmů ve smyslu pokynu ministerstva financí D-286. Pokud byste měli v praxi potíže určit skutečného vlastníka, rádi Vám s analýzou konkrétních situací pomůžeme. Martin Houska, tel.: Alena Švecová, tel.:

10 SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom V praxi často vznikajú otázky, v akom rozsahu má zamestnávateľ zabezpečiť zdanenie rôznych nepeňažných plnení a výhod poskytnutých svojim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom. V tejto súvislosti sa vyskytli názory daňovej správy, že zdaniteľným príjmom zamestnanca sú aj plnenia poskytnuté jeho rodinným príslušníkom napríklad v súvislosti s Dňom detí, Mikulášom a pri iných príležitostiach. Tento názor je zaujímavý z toho dôvodu, že analýzou legislatívy možno prísť aj k inému záveru, resp. možno ho relativizovať vo vzťahu k niektorým druhom plnení. Na posúdenie zdanenia nepeňažných plnení je potrebné vziať do úvahy mnohé skutočnosti okrem iného predmet plnenia, v akej súvislosti a kde bolo plnenie poskytnuté, výšku plnenia a zaoberať sa výkladom niektorých pojmov používaných v zákone o dani z príjmov vo väzbe na iné právne predpisy (napríklad pracovnoprávne). Viaceré nepeňažné príjmy je tak v konečnom dôsledku možné od dane z príjmov oslobodiť. V aplikačnej praxi sa stále možno stretnúť s názorom, že pokiaľ zamestnávateľ považuje výdavky na nepeňažné plnenia za svoj nedaňový náklad, tieto nepodliehajú dani z príjmov fyzických osôb. Tento názor však nemá priamu oporu v daňovej legislatíve podľa ustanovení zákona o dani z príjmov daňová (ne)uznateľnosť výdavkov na strane zamestnávateľa nepodmieňuje (ne)zdanenie nepeňažných plnení na strane zamestnancov. Daňový režim nepeňažných plnení tak treba skúmať samostatne pre účely zdanenia zamestnanca aj zamestnávateľa. V minulosti bol prístup daňovej správy k daňovej uznateľnosti výdavkov na nepeňažné plnenia poskytované zamestnancom reštriktívny. V súčasnosti však už existujú viaceré rozsudky slovenských súdov, ktoré potvrdzujú nárok zamestnávateľa zahrnúť tieto výdavky do základu dane z príjmov za predpokladu splnenia určitých podmienok. Napriek tomu tieto výdavky stále bývajú predmetom sporu pri daňových kontrolách, a preto sa odporúča venovať úprave vzťahov zakladajúcich tento nárok zvýšenú pozornosť. Robert Kolár, tel.: Michaela Stachová, JEDNOU VĚTOU Ve Sbírce zákonů vyšlo Sdělení č. 128/2011 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory. Pod č. 138/2011 Sb. byla publikována novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, která sjednocuje termín pro doplatek zdravotního pojištění pro OSVČ na základě ročního přehledu o příjmech a výdajích s termínem pro doplatky sociálního pojištění.

11 Dne 4. května 2011 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Čínou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Smlouva se začne uplatňovat 1. ledna V aplikaci Elektronická podání pro daňovou správu, na stránkách Daňového portálu, byl zveřejněn nový formulář pro elektronická podání Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na své internetové stránce kalkulačku pro výpočet budoucího důchodu i odpovědi na nejčastější dotazy týkající se důchodové reformy. Viz Vláda předložila Sněmovně návrh novely zákona o přeměnách a souvisejících zákonů (tisk 365). Vláda předložila Sněmovně návrh nového občanského zákoníku (tisk 362), návrh zákona o obchodních korporacích (tisk 363) a návrh zákona o mezinárodním právu soukromém (tisk 364). Vláda předložila Sněmovně návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, který bude pokrývat jak podporu obnovitelných zdrojů elektřiny, tak nově i podporu tepla z obnovitelných zdrojů i druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (tisk 369). Sněmovna by měla v nejbližší době posoudit, zda Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) je v souladu s jedním z principů EU principem subsidiarity (tisk 379). Česká republika a Království Bahrajn podepsaly Dohodu o zamezení dvojímu zdanění. Základní aspekty reformy penzijního systému České republiky shrnuje na svých stránkách ministerstvo financí ECOFIN (Rada ministrů financí) vzala na vědomí zprávu o zdaňování finančního sektoru. Viz al_sector/summary_results.pdf, a Sdělení EK o činnosti společného fóra pro transferové ceny (EU JTPF) viz S účinností od 15. května 2011 nezpůsobuje vstup právnické osoby do insolvence, konkurzu ani likvidace zneplatnění přístupových údajů stávajících členů statutárního orgánu společnosti do její datové schránky. Vláda předložila Sněmovně návrh novely zákona o stavebním spoření, který je téměř totožný s předchozí novelou zrušenou nálezem Ústavního soudu. Návrh však neobsahuje zvláštní srážkovou daň ve výši 50 % na státní podporu stavebního spoření. Novela bude účinná od 1. ledna Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo veřejnou diskusi k zákonu o významné tržní síle. Vláda schválila první část svých reformních zákonů novelu zákona o poskytování dávek handicapovaným a další novelu, která mění normy o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a o státní sociální podpoře. Vláda též schválila novelu zákona o zaměstnanosti. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal.

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu ČR č. 60/2014 Sb., kterým

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. prosince 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Operační program podnikání a inovace (OPPI) Program Nemovitosti: VÝZVA Č. II NEMOVITOSTI: ZÁKLADNÍ INFORMACE - SHRNUTÍ

Operační program podnikání a inovace (OPPI) Program Nemovitosti: VÝZVA Č. II NEMOVITOSTI: ZÁKLADNÍ INFORMACE - SHRNUTÍ Operační program ání a inovace (OPPI) Program Nemovitosti: VÝZVA Č. II Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na přípravu atelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více