Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU"

Transkript

1 Červen 2011 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme informace o připravovaných novelách zákona o DPH s účinností od roku Sněmovna schválila první krok k penzijní reformě novela zákona o důchodovém pojištění putuje nyní do Senátu. Sněmovna také schválila novelu zákona o dani z nemovitostí upravující zdanění zpevněných ploch pozemků s účinností od 1. ledna 2012, v jejímž důsledku může dojít ke zvýšení nákladů na tuto daň až pětadvacekrát. Z judikatury Nejvyššího správního soudu komentujeme nedávné rozhodnutí týkající se nepeněžních bonusů poskytovaných zákazníkům. Dále v rubrice Legislativa upozorňujeme na dopad novely zákona o platebním styku na tzv. vnitropodnikové banky či spořitelny. V neposlední řadě přinášíme novinky z oblasti strukturálních fondů EU a informaci o diskusním materiálu OECD, který si klade za cíl vyjasnit význam pojmu skutečný vlastník příjmu. Věříme, že i aktuální vydání naší pravidelné publikace využijete ve Vaší praxi. DANĚ A POJIŠTĚNÍ Připravované vládní novely zákona o DPH Vystavování daňových dobropisů po novelizaci zákona o DPH Malá důchodová reforma schválena Sněmovnou Novela zákona o dani z nemovitosti míří do Senátu Daňová uznatelnost nepeněžních bonusů poskytovaných zákazníkům zdarma LEGISLATIVA EU a OECD Novela zákona o veřejných zakázkách Možnosti tzv. zaměstnaneckých vkladů po 30. dubnu 2011 Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

2 DANĚ A POJIŠTĚNÍ Připravované vládní novely zákona o DPH V letošním roce vláda plánuje dvě novely zákona o DPH. První se týká výše sazby a souvisí se zahájením penzijní reformy a financováním výpadku pojistného z důvodu spoření do soukromých penzijních fondů. Vláda v ní navrhuje zvýšit od roku 2012 sníženou sazbu DPH na 14 % a dále sjednotit obě sazby na 17,5 % od roku Novelu schválila vláda na své schůzi koncem května a postoupila ji Sněmovně (tisk 377). Ministerstvo financí v květnu předložilo do vnějšího připomínkového řízení další novelu DPH. Ta by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2012 a měla by přinést zejména následující změny: V návaznosti na novelu zákona o DPH účinnou od 1. dubna 2011 a související výklad GFŘ k problematice bonusů a skont a opravy základu daně by novela měla upravit náležitosti souhrnných opravných daňových dokladů, a to tak, aby do budoucna nemusel souhrnný daňový doklad obsahovat přímé odkazy na všechny doklady (faktury), které jsou tímto opravným daňovým dokladem korigovány. Zároveň by novela měla stanovit podmínky pro užití měnového kurzu pro přepočet cizí měny při vystavení souhrnného opravného dokladu k daňovým dokladům (fakturám), které byly původně vystaveny v cizí měně. Novela se snaží najít způsob zjednodušení v této oblasti, aby nemuselo docházet k přepočtu různými kurzy užitými na všech původně vystavených daňových dokladech (fakturách). Lze však očekávat, že právě tato oblast dozná v průběhu připomínkového řízení největších změn. Lhůta pro zdaňování převodu nemovitostí se prodlouží ze 3 na 5 let. Plátce se navíc bude moci rozhodnout, že po uplynutí této lhůty nevyužije osvobození od daně a převod nemovitosti bude považovat za zdanitelný. Nová pravidla se budou vztahovat na nemovitosti nabyté po účinnosti novely. Zvláštní režim pro cestovní službu se bude aplikovat jen tehdy, bude-li služba poskytnuta cestujícímu pro jeho osobní využití. Pokud plátce poskytne cestovní službu jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost, bude povinen použít běžný režim DPH. Vzhledem k sezónnosti cestovních služeb a ke značnému okruhu plátců, kterých se tato změna dotkne, je účinnost posunuta až na 1. leden V návaznosti na nedávno zveřejněné nařízení Rady EU týkající se výkladu evropské směrnice o DPH dochází ke změně a upřesnění některých pojmů. Jde například o pojmy provozovna, osoba neusazená v tuzemsku, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě či dopravní prostředek. Dojde ke zjednodušení a zpřehlednění definic plátců, jejich registrace a vzniku plátcovství. Zásadní změnou je, že registrace k DPH se stane pouze administrativním úkonem, nikoliv úkonem rozhodujícím o vzniku plátcovství. Zavádí se nová skupina osob povinných k dani identifikované osoby, které se sice budou muset registrovat k dani, ale ve srovnání s běžnými plátci budou mít pouze určité omezené povinnosti. Daňová přiznání např. budou podávat jen za zdaňovací období, ve kterých vznikla daňová povinnost nebo budou mít pouze povinnost podávat souhrnná hlášení (bez nutnosti podat zároveň přiznání). Původní osoby identifikované k dani budou pouze jednou podmnožinou identifikovaných osob. V návaznosti na zkušenosti z praxe dojde k drobnějším změnám v oblasti nároku na odpočet daně a opravy daně. Z procesního hlediska vláda navrhuje účinnější možnost zajištění DPH finančními úřady. Zajišťovací příkaz na tuto daň by byl vykonatelný přímo okamžikem vydání příkazu, nikoliv až okamžikem jeho oznámení plátci.

3 V souvislosti se snahou o omezení daňových úniků a podvodů by se také měl rozšířit institut ručení za neodvedenou DPH, a to na bezhotovostně hrazená zdanitelná plnění, u kterých platba neproběhne v souladu se zákonem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V rámci vnějšího připomínkového řízení k tomuto návrhu je možno předkládat připomínky až do 10. června O projednávání tohoto návrhu novely vládou a ve Sněmovně Vás budeme včas informovat. Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Vystavování daňových dobropisů po novelizaci zákona o DPH Novela zákona o DPH účinná od dubna tohoto roku nově upravila vystavování daňových dobropisů a vrubopisů při opravě základu daně a výše daně podle 42 zákona o DPH. Novela nahradila pojem dobropis a vrubopis jednotným pojmem opravný daňový doklad. V poslední době se vyskytly časté dotazy, zda je na dokladu vystaveném při opravě základu daně a výše daně podle 42 nutno uvádět název opravný daňový doklad. Připomínáme tedy, že zákon o DPH uvádí pouze povinné náležitosti takového dokladu. Název dokladu takovou povinnou náležitost nepředstavuje. Označení opravný daňový doklad tedy není na daném dokladu nutno uvádět. Obdobně, pokud na takovém dokladu bude uvedeno, že se jedná o dobropis či vrubopis, nemá tato skutečnost sama o sobě za následek neplatnost příslušného dokladu. Tento výklad byl potvrzen také v průběhu neformálních jednání se zástupci ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Opravný daňový doklad (vrubopis/dobropis) však musí obsahovat náležitosti uvedené v 45 zákona o DPH. Petr Toman, tel.: Malá důchodová reforma schválena Poslaneckou sněmovnou Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která je prvním krokem k připravované důchodové reformě. Jak jsme Vás již informovali v únorovém vydání Finančních aktualit, ministerstvo práce a sociálních věcí samo označuje tuto novelu jako malou důchodovou reformu. Novela především reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu z loňského roku prohlašující za protiústavní ustanovení 15 zákona o důchodovém pojištění, které vymezuje parametry pro výpočet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, a to způsobem velmi rovnostářským. Ústavní soud toto ustanovení zrušil s účinností od 30. září 2011, proto je základní účinnost novely stanovena právě na toto datum.

4 Schválená novela především posiluje zásluhovost v důchodovém systému, což znamená, že výpočet důchodu bude ve větší míře záviset na výši příjmů, ze kterých bylo do důchodového systému pojistné hrazeno. Z důvodu administrativní náročnosti a nákladů na státní rozpočet bude přechod od současného stavu ke stavu cílovému probíhat postupně, a to v letech Základní výměra důchodu i redukční hranice pro jeho výpočet nebudou již stanoveny pevnou částkou, ale budou nově odvozeny od výše průměrné mzdy v národním hospodářství. První redukční hranice zůstane v podstatě zachována na současné úrovni (cca Kč). Příjmy do tohoto limitu se pro účely výpočtu důchodu zohlední ve výši 100 %. Druhá redukční hranice bude postupně (v letech ) podstatně zvýšena, a to ze současných Kč až na konečných 400 % průměrné mzdy, což představuje v současné době přibližně Kč. Pro účely výpočtu důchodu se však z této částky bude započítávat maximálně konečných 26 %. Příjmy přesahující přibližně Kč měsíčně by pak po roce 2014 výši důchodu již neovlivnily. V důsledku schválené novely by tak mělo dojít ke zvýšení důchodu u lidí s příjmem přesahujícím přibližně Kč měsíčně a k nepatrnému snížení důchodu u lidí, jejichž měsíční příjem se pohybuje v rozmezí přibližně Kč až Kč. Náklady na růst důchodu u osob s vyššími příjmy tak budou rozloženy mezi cca 70 % pojištěnců, přičemž úroveň jejich důchodů by neměla dle ministerstva poklesnout natolik, aby ohrozila jejich životní úroveň. Dalšími změnami, které novela přináší, je rozšíření rozhodného období pro výpočet důchodu ze současných 25 (resp. 30 let) na období celoživotní a sjednocení důchodového věku pro muže a ženy na 65 let s cílovým stavem v roce Návrh novely zákona bude v průběhu června projednávat Senát. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že podle již platných zákonů bude s účinnosti od 1. ledna 2012 maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení činit 48násobek průměrné mzdy v národním hospodářství oproti současnému 72násobku, tzn., že dojde ke snížení ze současných Kč na přibližně Kč ročně, resp Kč měsíčně. Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění zůstane na současné výši, tj. 72násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Novela zákona o dani z nemovitosti míří do Senátu Vládní návrh novely zákona o dani z nemovitostí, jehož cílem je eliminace určitých nejasností ve výkladu zdanění tzv. plošných staveb neboli zpevněných ploch pozemku (tisk 119), o kterém jsme Vás informovali v únorových Finančních aktualitách, byl konečně schválen Sněmovnou a postoupen Senátu. Jedná se o návrh, u kterého vláda plánovala účinnost již od letošního roku, avšak vzhledem

5 k volbám a jiným prioritám ve Sněmovně se dostal na pořad jednání až v první polovině letošního roku. Jeho účinnost byla tedy dle očekávání posunuta na 1. leden Vláda novelou reaguje na rozhodování správních soudů, které v minulosti judikovaly, že plošné stavby nejsou nemovitou stavbou, ale součástí pozemku, a tudíž nemohou být předmětem daně ze staveb (například parkoviště uvnitř podnikatelských areálů, výstavní plochy, plochy pro překládání zboží apod.). Výjimkou jsou podle judikatury místní a účelové komunikace běžného provedení, které jsou obvykle věcí v právním smyslu a může se s nimi disponovat samostatně, odděleně od pozemku, na kterém jsou postaveny tyto tedy vždy byly a jsou předmětem daně ze staveb. Návrh vychází z přijetí koncepce nemovité věci tak, jak je definována v občanském zákoníku. Poplatník musí tedy z tohoto úhlu každou plošnou stavbu posoudit a zařadit ji buď pod stavby, nebo pod zpevněnou plochu pozemku, pro kterou novela zavádí zvláštní sazbu v rámci daně z pozemků, a to ve výši 1 Kč nebo 5 Kč za metr čtvereční podle druhu podnikání. Daniel Szmaragowski, tel.: Lenka Fialková, tel.: Daňová uznatelnost nepeněžních bonusů poskytovaných zákazníkům zdarma Nedávno zveřejněný rozsudek Nejvyššího správního soudu číslo 2 Afs 27/ ze dne 19. dubna 2011 vyvolal velkou pozornost odborné veřejnosti. Nejvyšší správní soud se vyjádřil k případu podnikatele nabízejícího v rámci podpory svých služeb zákazníkům při výměně autoskla bonus formou dálniční známky nebo poukázky na pohonné hmoty zdarma. Podnikatel náklady na nákup dálničních známek a poukazů na pohonné hmoty zahrnul mezi své daňové výdaje, což správce daně následně zpochybnil. Nejvyšší správní soud konstatoval, že výdaje vynaložené na zmíněné bonusy obecně splňují podmínku daňové uznatelnosti dle 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Nicméně souhlasil s názorem městského soudu (rozsudek č. 9 Ca 66/2008), že v daném případě se nejedná o reklamu, neboť poskytnutí bonusu nemělo zákazníky primárně informovat či přesvědčit (což je pro reklamu příznačné), nýbrž o odměnu zákazníkům (což je znakem reprezentace). V uvedeném případě konstatoval, že se jedná o daňově neuznatelný dar dle 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů. Na faktické povaze daru nic nemění skutečnost, že poskytnutí bonusu bylo podle obecných cenových podmínek nárokové, neboť tuto povinnost vzal podnikatel na sebe dobrovolně. Ve skutečnosti se jednalo o snížení ceny, které však dle vyjádření soudu nemůže být daňově uznatelné. Tento rozsudek na výzvu Komory daňových poradců komentoval předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa v tom smyslu, že každé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je individuálním právním aktem pro konkrétní případ a musí být vykládáno v kontextu řešené kauzy. JUDr. Baxa v komentáři vyjádřil názor, že například ochutnávkové akce, nabízení vzorků či věrnostní programy se zásadně skutkově odlišují od předmětného případu. Ačkoli tento judikát zprvu zpochybnil doposud zavedenou praxi daňového režimu marketingových akcí, následné vyjádření předsedy Nejvyššího správního soudu ukazuje na snahu soudců

6 nepaušalizovat dopady tohoto rozsudku. Bude tedy vždy na poplatníkovi, aby případně obhájil daňovou uznatelnost svých výdajů na podporu prodeje. Proto pokud připravujete marketingovou akci, nebo cítíte potřebu prověřit stávající nastavení marketingových akcí, rádi Vám v této oblasti nabídneme naše zkušenosti. Pavel Rochowanski, tel.: Martin Philipp, tel.: Možnosti tzv. zaměstnaneckých vkladů po 30. dubnu LEGISLATIVA K 30. dubnu 2011 skončilo přechodné období, v němž mohly podniky, které k 24. prosinci 2007 provozovaly tzv. vnitropodnikové banky či spořitelny, svým zaměstnancům tyto služby dále poskytovat. Přechodné období založil nový zákon o platebním styku přijatý v roce K 30. dubnu 2011 tak měly podniky povinnost vnitropodnikovou banku či spořitelnu zrušit, nebo ji transformovat do některé z institucí upravených zákonem o platebním styku. V úvahu připadá transformace na tzv. platební instituci nebo na tzv. poskytovatele služeb malého rozsahu. V porovnání s dřívější úpravou však nová podoba zákona o platebním styku přináší buďto zpřísnění podmínek pro poskytování služeb nebo omezení jejich rozsahu. Podnik, který hodlá poskytovat služby platební instituce, musí požádat Českou národní banku o vydání příslušného povolení a splnit řadu podmínek, pokud jde o kapitálovou, organizační a personální vybavenost. V případě udělení povolení podléhá platební instituce dohledu ČNB, který spočívá například v povinnosti pravidelně ČNB informovat o hospodaření instituce nebo v nutnosti strpět případné kontroly ze strany ČNB. Oproti tomu může poskytovatel platebních služeb zahájit svou činnost poté, co jej ČNB zaregistruje do seznamu poskytovatelů. Objem platebních transakcí provedených poskytovatelem služeb malého rozsahu však nesmí v průměru přesáhnout eur měsíčně. Další omezení oproti platební instituci spočívá v nemožnosti vyplácet klientům úroky, případně poskytovat jim jiné výhody odvíjející se od délky doby, po kterou jsou poskytovateli svěřeny prostředky klienta. I poskytovatel služeb malého rozsahu podléhá dohledu ČNB. Platební instituce i poskytovatel služeb malého rozsahu musí vést peněžní prostředky klientů odděleně od vlastních peněžních prostředků na samostatných bankovních účtech nebo je investovat do likvidních aktiv s nízkým rizikem. Této povinnosti se mohou zprostit uzavřením pojistné smlouvy nebo poskytnutím jiné záruky, na jejichž základě vznikne jejich klientům právo na plnění ve výši odpovídající částce svěřených peněžních prostředků. Martin Houska, tel.: Eva Doložílková, tel.:

7 Novela zákona o veřejných zakázkách Vláda předložila Sněmovně návrh novely zákona o veřejných zakázkách, který připravovala expertní komise pod vedením ministerstva pro místní rozvoj. Návrh, který by měl platit od 1. ledna příštího roku, přináší zhruba dvě desítky změn, jejichž cílem je větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek a zároveň přísnější kontrola nakládání s veřejnými prostředky. Mezi novinky patří například výrazné snížení limitů u veřejných zakázek malého rozsahu, u kterých zadavatel není vázán zákonem o veřejných zakázkách. Konkrétně se jedná o snížení limitu u veřejných zakázek týkajících se dodávek a služeb na jeden milion korun (ze současných dvou milionů korun), respektive limitu u veřejných zakázek týkajících se stavebních prácí na tři miliony korun (ze současných šesti milionů korun). Od 1. ledna 2014 pak bude platit jednotný limit jeden milion korun. Novela také počítá se zavedením nového institutu významných veřejných zakázek. Tyto zakázky pak budou podléhat schválení vládou či městským zastupitelstvem a bude třeba k nim vypracovat oponentní posudek. Hodnota významné veřejné zakázky bude odstupňována podle velikosti správního celku. Na úrovni státu bude za významnou považována zakázka nad 300 milionů korun. Pro kraje a hlavní město Prahu bude hranice od 200 milionů korun výše. Obec s více než obyvateli bude významné zakázky vypisovat od 100 milionů korun výše, obec nad do obyvatel od 50 milionů korun výše. Pro obce do obyvatel budou významné veřejné zakázky od 20 milionů korun. Další novinkou návrhu je, že mají být zrušeny ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady pro možnost ucházet se o veřejnou zakázku a budou nahrazeny čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti provést veřejnou zakázku. Tento krok má zabránit nastavování nepřiměřených kvalifikačních předpokladů ze strany zadavatele (které by mohly účelově omezit okruhu potenciálních dodavatelů). Další novinkou je skutečnost, že by kvalifikační a hodnotící kritéria zadavatele zakázky dle návrhu měla být zadavatelem odůvodněna. Za zmínku stojí také nově navrhovaná povinnost zadavatele uchovávat dokumentaci o veřejných zakázkách po dobu deseti let. Martin Kofroň, tel.: Martin Hrdlík, tel.: Novinky z oblasti poskytování dotací ze strukturálních fondů EU Prodloužení 2. výzvy programu Školicí střediska Začátkem května bylo vyhlášeno prodloužení 2. výzvy pro předkládání projektů do programu Školicí střediska v rámci OP Podnikání a inovace (OPPI). Z programu je možné čerpat finanční prostředky na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo místností. Aktuální výzva se obrací i na velké podniky, podpořeny budou ovšem pouze projekty realizované na území ČR (vyjma hl. m. Prahy). K základním podmínkám výzvy patří mimo jiné tyto:

8 Ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech (zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a komunikačními technologiemi, apod.). Příjemce podpory musí prokázat minimálně dvouletou podnikatelskou historii. V rámci prodloužené 2. výzvy může být poskytnuta dotace v rozmezí 0,5 100 mil. Kč na jeden projekt (minimální výše byla navýšena o 0,3 mil. Kč oproti původní výzvě). Celková alokace na prodloužení výzvy činí 1 mld. Kč, sběr žádostí je kontinuální. Dotace na způsobilé investiční výdaje a provozní náklady se řídí regionální mapou platnou pro období (viz: Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nákup či úpravu nemovitostí, výstavbu či rekonstrukci objektů, technickou a dopravní infrastrukturu, projektovou dokumentaci, školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání, školicí programy a software. Žádosti o registraci bude možné podat od 1. června 2011 do 15. března 2012 a zkompletované žádosti budou přijímány od 1. července 2011 do 15. června Více informací lze dohledat na webové adrese: Další možnosti dotací EU pro velké podniky Kromě výše uvedených jsou v současné době pro velké podniky v rámci OPPI otevřeny ještě následující výzvy: 3. výzva programu Potenciál (OPPI) (dotace na vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud se předpokládá jejich využití ve výrobě) příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace v rámci této výzvy bude trvat do 30. září více informací lze dohledat na webové adrese: 4. výzva programu ICT a strategické služby tato výzva se připravuje a bude vyhlášena pravděpodobně v srpnu 2011 Daniel Szmaragowski, tel.: Karin Tomanová, tel.: EU a OECD Definice skutečného vlastníka příjmů S otázkou, zda je příjemce také skutečným vlastníkem vyplácených příjmů, se v praxi setkává většina českých společností, které platí úroky, dividendy či licenční poplatky do zahraničí. Odpověď má

9 zásadní význam pro správné zdanění těchto příjmů zahraničních daňových rezidentů v České republice. Výše české daně je ve většině případů významně snížena či zcela eliminována příslušnými ustanoveními mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Výhody z těchto smluv jsou však obecně připisovány příjemci úroků, dividend a licenčních poplatků, jen je-li jejich skutečným vlastníkem. Plátce příjmů, který je povinen českou daň zahraničního rezidenta správně srazit a odvést, tudíž stojí před ne vždy lehkou otázkou, zda je příjemce příjmů (zahraniční rezident) také jejich skutečným vlastníkem a zda je tudíž možné aplikovat výhodnější daňovou sazbu garantovanou příslušnou mezinárodní smlouvou. V praxi se v legislativách jednotlivých států setkáváme s řadou výkladů a definic, které se snaží pojem skutečného vlastníka objasnit, ze kterých ovšem lze zároveň vyvodit mnohdy protichůdné závěry. Proto OECD nedávno s cílem vyjasnit význam tohoto pojmu zpracovala diskusní materiál. V rámci tohoto materiálu byly navrženy změny komentářů k článkům 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění. Podle navržených komentářů by měl plátce při identifikaci skutečného vlastníka odhlédnout od charakteristik uváděných v domácí legislativě, pokud tyto nebudou odpovídat konceptu OECD. Kdo tedy může být onou osobou podle návrhu OECD? Skutečným vlastníkem pro účely aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění by měla být osoba, která: má plné právo nakládat s dividendou/úrokem/licenčním poplatkem, má plné právo na užitky plynoucí z těchto příjmů a její právo není omezeno povinností (ať již zákonnou nebo smluvní) převést tento příjem na jinou osobu. Pokud příjemce příjmů odpovídá tomuto popisu, je obecně možné uplatnit výhodnější daňovou sazbu podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud by však tato koncepce byla zneužita k získání daňových výhod, které neodpovídají podstatě smluv, nelze tyto zvýhodněné daňové sazby automaticky aplikovat. Tato zásada také plně odpovídá převažující ustálené judikatuře Nejvyššího správního soudu České republiky (např. 2 Afs 83/2010). Podle závěrů Nejvyššího správního soudu by obecně výhody neměly být uplatňovány pro transakce motivované primárně daňově, které jsou v rozporu s účelem a smyslem zákonné úpravy, ačkoli formálně splňují požadavky daňové legislativy. Jen pro úplnost dodáváme, že správná aplikace výhod poskytovaných mezinárodními smlouvami by měla být samozřejmě plátcem v případě kontroly ze strany správce daně prokázána, například potvrzením o daňovém rezidentství příjemce a také jeho prohlášením, že je skutečným vlastníkem příjmů ve smyslu pokynu ministerstva financí D-286. Pokud byste měli v praxi potíže určit skutečného vlastníka, rádi Vám s analýzou konkrétních situací pomůžeme. Martin Houska, tel.: Alena Švecová, tel.:

10 SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom V praxi často vznikajú otázky, v akom rozsahu má zamestnávateľ zabezpečiť zdanenie rôznych nepeňažných plnení a výhod poskytnutých svojim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom. V tejto súvislosti sa vyskytli názory daňovej správy, že zdaniteľným príjmom zamestnanca sú aj plnenia poskytnuté jeho rodinným príslušníkom napríklad v súvislosti s Dňom detí, Mikulášom a pri iných príležitostiach. Tento názor je zaujímavý z toho dôvodu, že analýzou legislatívy možno prísť aj k inému záveru, resp. možno ho relativizovať vo vzťahu k niektorým druhom plnení. Na posúdenie zdanenia nepeňažných plnení je potrebné vziať do úvahy mnohé skutočnosti okrem iného predmet plnenia, v akej súvislosti a kde bolo plnenie poskytnuté, výšku plnenia a zaoberať sa výkladom niektorých pojmov používaných v zákone o dani z príjmov vo väzbe na iné právne predpisy (napríklad pracovnoprávne). Viaceré nepeňažné príjmy je tak v konečnom dôsledku možné od dane z príjmov oslobodiť. V aplikačnej praxi sa stále možno stretnúť s názorom, že pokiaľ zamestnávateľ považuje výdavky na nepeňažné plnenia za svoj nedaňový náklad, tieto nepodliehajú dani z príjmov fyzických osôb. Tento názor však nemá priamu oporu v daňovej legislatíve podľa ustanovení zákona o dani z príjmov daňová (ne)uznateľnosť výdavkov na strane zamestnávateľa nepodmieňuje (ne)zdanenie nepeňažných plnení na strane zamestnancov. Daňový režim nepeňažných plnení tak treba skúmať samostatne pre účely zdanenia zamestnanca aj zamestnávateľa. V minulosti bol prístup daňovej správy k daňovej uznateľnosti výdavkov na nepeňažné plnenia poskytované zamestnancom reštriktívny. V súčasnosti však už existujú viaceré rozsudky slovenských súdov, ktoré potvrdzujú nárok zamestnávateľa zahrnúť tieto výdavky do základu dane z príjmov za predpokladu splnenia určitých podmienok. Napriek tomu tieto výdavky stále bývajú predmetom sporu pri daňových kontrolách, a preto sa odporúča venovať úprave vzťahov zakladajúcich tento nárok zvýšenú pozornosť. Robert Kolár, tel.: Michaela Stachová, JEDNOU VĚTOU Ve Sbírce zákonů vyšlo Sdělení č. 128/2011 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory. Pod č. 138/2011 Sb. byla publikována novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, která sjednocuje termín pro doplatek zdravotního pojištění pro OSVČ na základě ročního přehledu o příjmech a výdajích s termínem pro doplatky sociálního pojištění.

11 Dne 4. května 2011 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Čínou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Smlouva se začne uplatňovat 1. ledna V aplikaci Elektronická podání pro daňovou správu, na stránkách Daňového portálu, byl zveřejněn nový formulář pro elektronická podání Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na své internetové stránce kalkulačku pro výpočet budoucího důchodu i odpovědi na nejčastější dotazy týkající se důchodové reformy. Viz Vláda předložila Sněmovně návrh novely zákona o přeměnách a souvisejících zákonů (tisk 365). Vláda předložila Sněmovně návrh nového občanského zákoníku (tisk 362), návrh zákona o obchodních korporacích (tisk 363) a návrh zákona o mezinárodním právu soukromém (tisk 364). Vláda předložila Sněmovně návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, který bude pokrývat jak podporu obnovitelných zdrojů elektřiny, tak nově i podporu tepla z obnovitelných zdrojů i druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (tisk 369). Sněmovna by měla v nejbližší době posoudit, zda Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) je v souladu s jedním z principů EU principem subsidiarity (tisk 379). Česká republika a Království Bahrajn podepsaly Dohodu o zamezení dvojímu zdanění. Základní aspekty reformy penzijního systému České republiky shrnuje na svých stránkách ministerstvo financí ECOFIN (Rada ministrů financí) vzala na vědomí zprávu o zdaňování finančního sektoru. Viz al_sector/summary_results.pdf, a Sdělení EK o činnosti společného fóra pro transferové ceny (EU JTPF) viz S účinností od 15. května 2011 nezpůsobuje vstup právnické osoby do insolvence, konkurzu ani likvidace zneplatnění přístupových údajů stávajících členů statutárního orgánu společnosti do její datové schránky. Vláda předložila Sněmovně návrh novely zákona o stavebním spoření, který je téměř totožný s předchozí novelou zrušenou nálezem Ústavního soudu. Návrh však neobsahuje zvláštní srážkovou daň ve výši 50 % na státní podporu stavebního spoření. Novela bude účinná od 1. ledna Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo veřejnou diskusi k zákonu o významné tržní síle. Vláda schválila první část svých reformních zákonů novelu zákona o poskytování dávek handicapovaným a další novelu, která mění normy o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a o státní sociální podpoře. Vláda též schválila novelu zákona o zaměstnanosti. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2013 září 2013

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Z Á Ř Í 2 0 1 1. Věříme, že se Vám podaří včas se na chystané změny připravit. Přitom Vám budeme rádi nápomocni.

Z Á Ř Í 2 0 1 1. Věříme, že se Vám podaří včas se na chystané změny připravit. Přitom Vám budeme rádi nápomocni. T A X F R E S H Z Á Ř Í 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, po krátké prázdninové odmlce si Vás opět dovolujeme informovat o novinkách z oblasti daní a některých dalších, pro podnikání důležitých, zákonů.

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. prosince 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více