KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod"

Transkript

1 MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod

2 MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : everočeská vodárenská společnost a.s. eplice Přítkovská 16(), +1,,0 eplice Identifikační číslo /IČ0: +) 0) )+ 6) Provozovatel kanalizace : everočeské vodovod3 a kanali4ace, a.s. eplice 4ávod Most Dělnická 1+, Most Identifikační číslo /IČ0: +) 0) )+,1 2

3 OBSA 1. itulní list kanalizačního řádu &. '. Předmět kanalizačního řádu Všeobecná část I Úvodní ustanovení /bod 1, 20 II Definice pojmů /bod 30 III Provo4ování kanali4ací /bod + 70 IV Napojení na kanali4aci pro veřejnou potřebu /bod ( 120 V V3pouštění odpadních vod do veřejného kanali4ačního s3stému /bod 13 2)0 1,. Ukazatele přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu VI Kontrola odpadních vod /bod VII Havárie /bod VIII Závěrečná ustanovení / bod 37 3)0 4. Popis území a technický popis stokové sítě /charakter lokalit3, h3drologické údaje, cíle kanali4ačního řádu, popis sítě0 5. Údaje o ČOV a vodním recipientu /projektovaná a skutečná kapacita ČOV, limit3 v3pouštěného 4nečištění, 4působ řešení oddělení dešťových vod, údaje o recipientu0 6. eznam látek, které nejsou odpadními vodami 7. Kontrola míry znečištění odpadních vod 8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vyjmenovaných průmyslových producentů 9. Havarijní opatření na stokové síti při havarijním nebo mimořádném stavu 10. Aktualizace, revize kanalizačního řádu a kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem 11. eznam zákonů, předpisů a norem souvisejících s kanalizačním řádem 1&. Mapová příloha včetně popisu 3

4 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU KANALIZAČNÍ ŘÁD č. KŘ 03M/ 200+ pro kanali4ační s3stém Most 4akončený ČOV NTFKAČNÍ ČÍSO AJTKOVÉ VNC STOKOVÉ SÍTĚ (PO VYÁŠKY č. 428!2""# Sb.) : /2 NTFKAČNÍ ČÍSO AJTKOVÉ VNC ČSTÍRNY OPANÍC VO (PO VYÁŠKY č. 428!2""# Sb.) : /1 Návrh kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu firma everočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v eplicích, závod Most místně příslušnému vodoprávnímu úřadu. Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě města Most a obce Obrnice a zakončené čistírnou odpadních vod ve městě Most. Zpracovatel kanalizačního řádu: Pavel Eisenhammer ( everočeské vodovody a kanalizace a.s.-závod Most) Podklady ke zpracování KŘ: tulák Jiří ( everočeské vodovody a kanalizace a.s.-vedoucí provozu kanalizací MO,P ) Datum zpracování: 0'/&004 Němečková Šárka ( everočeské vodovody a kanalizace a.s OZ ČOV eplice ) ZÁZNAM O PLANOI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád byl schválen podle 14 zák. č. &74/&001 b., o vodovodech a kanalizacích rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu č.j.: Ú 1(22/ k ze dne 6.května 200+ vi4.násl.strana razítko a podpis schvalujícího úřadu +

5 2. PŘEDMĚT KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanali4ačního řádu je stanovení podmínek, 4a nichž se producentům odpadních vod /odběratelům0 povoluje v3pouštět do kanali4ace odpadní vod3 4 určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci 4nečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami 4ejména 4ákonem č. 27+/2001 b., o vodovodech a kanali4acích pro veřejnou potřebu a 4ákonem č. 2,+/2001 b., o vodách a to tak, ab3 b3l3 plněn3 podmínk3 vodoprávního povolení k v3pouštění odpadních vod do vod povrchových.,

6 3. VŠEO#E$NÁ ČÁST I. ÚVODNÍ UANOVENÍ 1. ento kanali4ační řád se v4tahuje na jednotný kanali4ační s3stém Most a Obrnice 4akončený ČOV, jehož majitelem je V a.s. eplice a provo4ovatelem je a.s. everočeské vodovod3 a kanali4ace eplice, distribuční 4ávod Most a speciali4ovaný 4ávod ČOV eplice. Provo4ovatelem dešťových uličních vpustí a všech s nimi souvisejících 4aří4ení je město Most. 2. ento kanali4ační řád v3chá4í 4e 4ákona č. 27+/2001 b., o vodovodech a kanali4acích pro veřejnou potřebu o 4měně některých 4ákonů, prováděcí v3hlášk3 Ministerstva 4emědělství č.+2(/2001 b., 4ákona č. 2,+/2001 b., vodní 4ákon a ostatních souvisejících 4ákonů, předpisů a norem, jejichž ro4hodující výčet je uveden v části 10 tohoto kanali4ačního řádu. II. DEFINICE POJMŮ 3. Kanali4ace pro veřejnou potřebu, kanali4ační přípojk3, odpadní vod3, druh3 4nečištění a ostatní odborné termín3, užívané v tomto kanali4ačním řádu definují příslušné 4ákon3, směrnice a norm3, jejichž ro4hodující výčet je uveden v části 10 tohoto kanali4ačního řádu. III. PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ +. Provo4ovatelem předmětného kanali4ačního s3stému je a.s. everočeské vodovod3 a kanali4ace eplice, 4ávod Most /dále jen provozovatel0. Provo4ovatel 4ajišťuje oprav3 a údržbu kanali4ačních přípojek, které jsou na tento s3stém napojen3 a uložen3 v po4emcích, které tvoří veřejné prostranství.,. Provo4ovatelem odvodnění po4emku, vnitřní kanali4ace stavb3 a 4aří4ení sloužícímu k předcho4ímu čištění odpadních vod před jejich v3pouštěním do kanali4ace pro veřejnou potřebu je vlastník /případně správce0 po4emku nebo stavb3 připojené na kanali4ační s3stém. 6. Provo4ovatelem kanali4ačních s3stémů pro veřejnou potřebu a 4aří4ení s jednoúčelovým 4aměřením je správce 4aří4ení, pro které jednoúčelové kanali4ační s3stém3 a 4aří4ení slouží. 7. Provo4ovatel kanali4ačního s3stému pro veřejnou potřebu je oprávněn vstupovat na ci4í po4emk3 nebo stavb3, na nichž nebo pod nimi se kanali4ace nachá4í 4a účelem plnění povinností spojených s provo4ováním kanali4ace. 6

7 IV. NAPOJENÍ NA KANALIZACI PRO VEŘEJNOU POŘEBU (. Každé napojení na kanali4ační s3stém je podmíněno souhlasem provo4ovatele kanali4ace. ). Napojení na kanali4ační s3stém pro veřejnou potřebu se provádí kanali4ačními přípojkami. Kanali4ační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od v3ústění vnitřní kanali4ace stavb3 nebo odvodnění po4emku k 4aústění do stokové sítě. Pro 4ři4ování, provo4ování, a financování kanali4ačních přípojek platí 4vláštní předpis3. Kanali4ační přípojku poři4uje na své náklad3 odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojk3 je osoba, která na své náklad3 přípojku pořídila. 10. O napojení kanali4ační přípojk3 4 nemovitosti nebo 4aří4ení na veřejný kanali4ační s3stém požádá 4ájemce provo4ovatele kanali4ace přihláškou, v3bavenou náležitostmi stanovenými stavebním řádem a dalšími podmínkami, které určí provo4ovatel kanali4ace. oto platí také pro stavební úprav3 stávajících kanali4ačních přípojek, pro 4měnu užívání objektu nebo jeho části. Činnost při přípravě a reali4aci kanali4ačních přípojek je provo4ovatelem 4ajišťována v souladu s IO )001. Pro napojení na kanali4ační s3stém může provo4ovatel kanali4ace stanovit další podmínk Obec může v přenesené působnosti ro4hodnutím uložit vlastníkům stavebního po4emku nebo staveb, na kterých v4nikají nebo mohou v4nikat odpadní vod3, povinnost připojit se na kanali4aci v případech, kd3 je to technick3 možné. Pro 4ří4ení, napojení a provo4ování kanali4ační přípojk3 potom platí ustanovení uvedená v tomto kanali4ačním řádu. 12. Každý producent odpadních vod má právo být připojen /po dohodě s provo4ovatelem0 na kanali4ační s3stém pro veřejnou potřebu, pokud splní podmínk3 stanovené 4ákonem č. 2,+/2001 b. a platným kanali4ačním řádem. V. VYPOUŠĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉHO KANALIZAČNÍHO YÉMU 13. Do kanali4ačního s3stému pro veřejnou potřebu mohou být v3pouštěn3 pou4e odpadní vod3 v míře 4nečištění a v množství stanoveným kanali4ačním řádem. 1+. Uka4atele přípustné mír3 4nečištění odpadních vod uvedené v odstavci 1, platí pro všechn3 producent3 odpadních vod napojené na námi provo4ovaný stokový s3stém, není-li v části 7 tohoto kanali4ačního řádu v případě jednotlivých producentů odpadních prům3slových vod stanoveno jinak. Uka4atele přípustné mír3 4nečištění odpadních prům3slových vod jsou stanovován3 individuálně s ohledem na kapacitu ČOV nebo přípustné 4atížení kanali4ační sítě na jednotlivých výustích. 7

8 1,. Ukazatele přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do námi provozovaného kanalizačního systému zakončeného ČOV Ukazatele Požadované Jednotka hodnoty Chem. spotřeba O 2, CHK Cr (00 mg. l -1 Biochem. spotřeba O 2, BK, +00 mg. l -1 Nero4puštěné látk3, NL 1,0 mg. l -1 Fosfor celkový, P celk 10 mg. l -1 ph 6-) + Amoniakální dusík, N- NH + +, mg. l -1 Dusík celkový, N celk 70 mg. l -1 Ro4puštěné anorg. soli, RA mg. l íran3, O mg. l -1 Chlorid3, Cl - 1,0 mg. l -1 Fluorid3, F - 2 mg. l -1 en4id3 anionaktivní, PAL-A, mg. l -1 Extrahovatelné látk3, EL 20 mg. l -1 Nepolární extrahovatelné látk3, NEL 7 mg. l -1 K3anid3 celkové, CN - celk. 0,2 mg. l -1 K3anid3 toxické, CN - tox 0,0, mg. l -1 Fenol3 jednos3tné 0,, mg. l -1 Celkové žele4o, Fe 1,, mg. l -1 Rtuť, Hg 0,00, mg. l -1 Nikl, Ni 1 mg. l -1 Měď, Cu 0,, mg. l -1 Chrom celkový, Cr celk. 0,3 mg. l -1 Chrom šestimocný, Cr 6+. 0,0, mg. l -1 Olovo, Pb 0,1 mg. l -1 Ar4én, As 0,1 mg. l -1 Zinek, Zn 1 mg. l -1 elen, e 0,0, mg. l -1 Mol3bden, Mo 0,1 mg. l -1 Kobalt, Co 0,0, mg. l -1 Kadmium, Cd 0,1 mg. l -1 tříbro Ag 0,1 mg. l -1 Vanad V 0,0, mg. l -1 Adsorb. org. halogen.uhlovodík3 AOX 0,1 mg. l -1 Celková objemová aktivita alfa 1 Bq. l -1 Barva spektrofotometrick3 spektr.absorpční koeficient Hg nm spektr.absorpční koeficient Hg nm spektr.absorpční koeficient Hg nm,,, 3,, 2,, m- 1 eplota 30 C (

9 16. Koncentrace uka4atelů 4nečištění odpadních vod se stanovuje 4 kontrolního v4orku. 3p v4orku a doba odběru se volí tak, ab3 kontrolní v4orek co nejlépe charakteri4oval v3pouštěné odpadní vod3 a jejich vliv na kanali4ační s3stém. Koncentrace sledovaných uka4atelů bude stanovena laboratoří, vlastnící Osvědčení o správné činnosti laboratoře a 4veřejněné ve věstníku Ministerstva životního prostředí /oblast platnosti osvědčení laboratoře obsahuje sledované uka4atele0 nebo laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci a 4veřejněnou ve věstníku Ministerstva životního prostředí /předmětem akreditace laboratoře jsou sledované uka4atele Koncentrace uka4atelů 4nečištění odpadních vod se stanovuje 4 kontrolního v4orku odebíraného v místě napojení kanali4ační přípojk3 do kanali4ace pro veřejnou potřebu. Pokud v tomto místě není odběr v4orků možný, určí provo4ovatel veřejné kanali4ace společně s producentem náhradní místo v4orkování tak, ab3 se jednalo vžd3 o místo, kterým protéká odpadní voda stejného složení jako na v3ústění přípojk3 do kanali4ace pro veřejnou potřebu. 3p v4orku odpadních vod a jeho ro4sah určí provo4ovatel kanali4ace písemným v3jádřením. V případě, že odpadní vod3 před v3pouštěním do kanali4ace potřebují k dodržení přípustné mír3 4nečištění stanovené tímto kanali4ačním řádem předcho4í čištění, určuje místo odběru, t3p a ro4sah v4orku odpadních vod včetně 4působu měření množství v3pouštěných odpadních vod vodoprávní úřad povolením k nakládání s vodami. 1(. Koncentrace uka4atelů 4nečištění pro uliční nečistot3 splachované do veřejné kanali4ace 4a deště dešťovými vpustmi se 4jišťuje ve slévaném v4orku nejméně 4e tří stejných podílů během celého trvání odtoku dešťových vod jednoho deště do veřejné kanali4ace. Přítomnost a množství těchto látek se 4jišťuje těsně před vstupem kanali4ační přípojk3 do stokové sítě. 1). Kontrolu kvalit3 a množství odpadních vod v3pouštěných do kanali4ačního s3stému provádí provo4ovatel kanali4ace. 20. Provo4ovatel nahlásí odběrateli 4ačátek kontrolního odběru v4orku odpadních vod. Odběratel může být odběru přítomen. Provo4ovatel nabídne část odebraného v4orku nutnou k4ajištění paralelního ro4boru odběrateli. O odběru v4orku sepíše provo4ovatel s odběratelem protokol. 21. Jsou- li me4i provo4ovatelem a odběratelem ro4por3 ve věci ro4borů v4orků odpadních vod, provádí ro4bor kontrolních odebraných v4orků odpadní vod3 kontrolní laboratoř stanovená 4vláštním správním předpisem. 22. pecifické uka4atele 4nečištění odpadních vod v3pouštěných od producentů do kanali4ace pro veřejnou potřebu, které nejsou uveden3 ve výčtu limitů přípustného 4nečištění /vi4. bod 1, tohoto kanali4ačního řádu0 musí splňovat ustanovení naří4ení vlád3, kterým se stanoví uka4atele a hodnot3 přípustného stupně 4nečištění vod, pokud není tímto kanali4ačním řádem stanoveno jinak. 23. V případech 4vláštních a odůvodněných může po schválení vodohospodářským orgánem učinit provo4ovatel výjimku vlimitech, uvedených vodstavci 1, 4a předpokladu, že budou splněn3 požadavk3 na: rovnoměrné v3pouštění odpadních vod s maximálním množstvím jejich odtoků v3pouštění odpadních vod jen v určitých hodinách, v určité koncentraci nebo bilanční výši, v určité maximální velikosti jejich odtoků nebo popřípadě v kombinaci těchto 4působů v3pouštění odpadních vod vurčitém období /např. vegetačním, kampaňovém, 4imním, po dobu rekonstrukce, přestavb3 apod.0 poměr ředění v4hledem k množství odpadních vod protékajících kanali4ací a jejich míře 4nečištění 4působ, úroveň a technické možnosti čištění odpadních vod na ČOV naří4ení vlád3 CR č. 61/2003 b. 2+. Případné 4měn3 ve složení a množství odpadních vod v3pouštěných do kanali4ace pro veřejnou potřebu jsou producenti povinni projednat s provo4ovatelem kanali4ace a to aniž b3 k tomu b3li )

10 v34váni. V3pouštění odpadních vod v ro4poru s podmínkami stanovenými platným kanali4ačním řádem je definováno jako neoprávněné v3pouštění odpadních vod do kanali4ace. 2,. Odpadní vod3 s obsahem 4vlášť nebe4pečných látek, jejichž výčet je uveden v přílo4e č.1 4ákona č. 2,+/2001 b., o vodách, může producent v3pouštět do kanali4ace pou4e na 4ákladě povolení vodoprávního úřadu. Do kanali4ace nesmí podle 4ákona č. 2,+/2001 b., o vodách vnikat následující látk3, které ve sm3slu tohoto 4ákona nejsou odpadními vodami, tj. 4vlášť nebe4pečné látk3 a nebe4pečné látk Metodik3 stanovení jednotlivých uka4atelů 4nečištění v odpadních vodách dle bodu 1, tohoto kanali4ačního řádu jsou shodné s prováděcí v3hláškou k vodnímu 4ákonu č. 2,+/2001 b., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům 4a v3pouštění odpadních vod do vod povrchových. 27. Do veřejného kanali4ačního s3stému nesmí být v3pouštěn3 nebo jinak přepravován3 následující látk3 a škodlivin3: látky ohrožující zdraví a bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, obyvatelstva, dále látky způsobující nadměrný zápach, nebo možnost vzniku infekce látky radioaktivní, infekční látky narušující materiály stokové sítě, ČOV nebo jiných objektů na kanalizaci látky způsobující provozní závady nebo poruchy na stokové síti či jejím průtoku, případně ohrožující provoz ČOV látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo toxické směsi látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné látky biologicky nerozložitelné tenzidy pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny kejda nebo močůvka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump sole použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím ve vzorku hodnotu ukazatele RAS stanovenou tímto kanalizačním řádem 2(. V případě, že je kanali4ace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno v3pouštět do kanali4ace odpadní vod3 přes septik3 ani přes žump3. 2). Fakturace stočného se řídí 4vláštními předpis3, které nejsou tímto kanali4ačním řádem dotčen3. VI. KONROLA ODPADNÍCH VOD 30. Při kontrole průtoku a jakosti odpadních vod, v3pouštěných do kanali4ačních s3stémů pro veřejnou potřebu na něž se v4tahuje tento kanali4ační řád, se v3chá4í 4 platných norem ČN a IO norem pro v4orkování odpadních a 4vláštních vod. 31. Množství odpadních vod v3pouštěných do kanali4ace pro veřejnou potřebu měří odběratel svým měřícím 4aří4ením, a to v případě, že má 4ajištěnu dodávku vod3 4 jiného nebo 4 více 4drojů kromě vodovodu pro veřejnou potřebu. Umístění a t3p měřícího 4aří4ení se určí ve smlouvě u4avřené me4i odběratelem a provo4ovatelem. Měřící 4aří4ení podléhá úřednímu ověření podle 4vláštních předpisů a toto ověřování 4ajišťuje na své náklad3 odběratel. Provo4ovatel kanali4ace pro veřejnou potřebu je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřícího 4aří4ení a odběratel je povinen umožnit provo4ovateli přístup k tomuto měřícímu 4aří4ení. 10

11 32. Producent odpadních /4vláštních vod0 je povinen umožnit provo4ovateli kanali4ace vstup do svých nemovitostí a 4aří4ení 4a účelem provedení inspekční kontrol3 odpadních vod a provo4ů, 4e kterých odpadní vod3 pochá4ejí, případně kodebrání v4orku odpadní vod3 v3pouštěné producentem do kanali4ace. Dále je producent odpadních vod povinen na v3žádání předložit provo4ovateli kanali4ace výsledk3 kontrolních ro4borů kvalit3 v3pouštěných vod prováděných producentem. 33. Při proká4aní neoprávněného v3pouštění odpadních vod do kanali4ace pro veřejnou potřebu je provo4ovatel oprávněn přerušit nebo ome4it odvádění odpadních vod do dob3 než pomine důvod přerušení nebo ome4ení. 3+. Neoprávněné v3pouštění odpadních vod do kanali4ace pro veřejnou potřebu je definováno v 4ák. č.27+/2001 b., o vodovodech a kanali4acích. VII. HAVÁRIE 3+. Jakékoliv havárie na 4aří4ení producenta odpadních vod, které b3 mohl3 mít nežádoucí dopad na kanali4ační s3stém pro veřejnou potřebu nebo na funkci ČOV, jakož i vniknutí nežádoucích látek do kanali4ace, je producent povinen neprodleně ohlásit provo4ovateli kanali4ace, vodoprávnímu úřadu a dispečinku příslušného správce Povodí. 3,. V3rovnání škod 4 titulu havárií a úniku nežádoucích látek do kanali4ace se řídí obchodním 4ákoníkem č.,13/1))1 b. a příslušnými vodoprávními předpis Opatření při haváriích a poruchách kanali4ace při mimořádných situacích na kanali4ačním s3stému jsou uveden3 v části ( tohoto kanali4ačního řádu. VIII. ZÁVĚREČNÁ UANOVENÍ 37. ímto kanali4ačním řádem se ruší všechn3 dříve v3dané kanali4ační řád3 na předmětný kanali4ační s3stém. 3(. Producent, který poruší ustanovení tohoto kanali4ačního řádu, 4odpovídá 4a veškeré škod3, které 4 titulu tohoto porušení v4niknou provo4ovateli kanali4ace a je povinen ve sm3slu hospodářského 4ákoníku provo4ovatele odškodnit. 3). Organi4ace, která 4emními pracemi, úpravou povrchů vo4ovek nebo jinou činností poškodí stokovou síť a objekt3 na ní v3budované, je povinna provo4ovatele odškodnit ve výši nákladů na uvedení 4aří4ení do původního stavu. 11

12 4. POPIS ÚZEMÍ A TE$HNI$KÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ Cíle kanali4ačního řádu : - neohro4it jakost recipientů v povodí kanali4ace a pod4emních vod v dané lokalitě - neohro4it kvalitu stokové sítě včetně provo4u ČOV - dosažení maximální účinnosti čištění odpadních vod a vhodné kvalit3 kalů - v3užití kapacitních možností sítě - 4ajištění pl3nulého be4pečného a hospodárného odvádění odpadních vod - 4aručení maximální be4pečnosti 4aměstnanců provo4ujících kanali4aci pro veřejnou potřebu Charakteristika obce: tatutární město Most má cca. 6( 0)0 ob3vatel /r Průměrná nadmořská výška je 233 m. Katastrální plocha je (6)+,3063 ha s celkovým počtem katastrů 1( a ) částí obce /Čepiroh3, Komořan3, Kopist3, Most, Rudolice nad Bílinou, ouš, řebušice, Velebudice, Vtelno0. Celkový počet trvale ob3dlených domů ve městě b3l 2(3(. Ve městě b3lo celkem 2(1,6 trvale ob3dlených b3tů /4 toho pak v rodinných domcích trvale ob3dlených domů 2(3(. Cca 20% místních ob3vatel b3dlí v rodinných domcích, větší část 4b3tku b3dlí v novějších sídlištích. Město má kanali4ační s3stém 4akončený mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. ČOV se nachá4í na pravém břehu Bílin3 me4i recipientem a silnicí Most-Chánov. Jedná se o mechanickobiologickou čistírnu odpadních vod s regenerací kalu, nitrifikací, denitrifikací, anaerobní stabili4ací kalu, 4ahuštěním a odvodněním kalu. Přítok na ČOV je tvořen odlehčovací a v3pínací komorou a lapákem štěrku. Na čistírnu jsou přiváděn3 odpadní vod3 4 městských částí města Mostu, Velebudice, Čepiroh3, Rudolice nad Bílinou, Vtelno a 4 Obrnic. Dešťové vod3, přitékající na čistírnu v městskou stokou jednotné kanali4ace, jsou částečně oddělen3 v regulační komoře před čistírnou a částečně jsou čištěn3 v čistírně společně se splašk. vodami. Jejich podíl na čistírnu je dán kapacitou čerpací stanice Qdest = (00 l/s. Prům3sl: AUO L. K. R. spol. s r. o. Most, Žatecká 1171 AUOCENRUM - HŮRKA s. r. o. Most, Žatecká, Autocentrum Citroen Most, Zahradní 1010 Autoplus II Most Most, tř. Budovatelů 62+ Autoplus II Most, čerpací stanice Most, tř. Budovatelů 62+ Autoservis - Renault Most Čepirožská, Báňská 4áchranná stanice Vančurova Bilbo, továrnička na šunk3 k3řická 1, Most ČERPACÍ ANICE G7 a.s. Most, Čsl. armád ČERPACÍ ANICE BENZINA a.s. eplická 1771 ČERPACÍ ANICE BENZINA a.s. eplická 1+1, ČERPACÍ ANICE Mobilpark, Kučera Rudolická ČERPACÍ ANICE ROBIN OIL Žatecká 1+02 ČERPACÍ ANICE HELL ERVICE Most, Chomutovská 11)7 ČERPACÍ ANICE JE Most, Velebudická 12+1 ČERPACÍ ANICE HELL ERVICE Most, Pod lajsníkem 1270 ČERPACÍ ANICE BENZINA a.s. Most, Čepirožská 3( ČERPACÍ ANICE Pub Oil Most, Dělnická České Dráh3, a.s. Rudolická 1 / 77+, Most Četrans s.r.o. Rudolice 3,61 EDUARD - MODEL ACCEORIE, spol. s r.o. Obrnice DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. tř. Budovatelů č. 13),/21, Most Hartmann - Rico, a.s. Most Kostelní 6,( 12

13 Hasiči Most Most Dělnická 163 IŠ VELEBUDICE Dělnická 21, Most Velebudice KARLOVARKÝ PORCELÁN a.s. Kostelní +3,, Most Mobilpark, Kučera Rudolická Nemocnice Most J. E. Purk3ně 270/, PHOENIX-ZEPPELIN spol.s r.o.praha Most, Čepirožská +0 Policie ČR Most V.Ře4áče 22+, Most ČE a.s. Velebudice Most, Dělnická 20) echnické služb3 města Mostu, a.s., Dělnická č. 16+ Most iskárna Most -Velebudice, Obchodní 22, Most Základní h3drologické údaje Průměrný úhrn srážek v roce -,(, mm Průměrný odtokový koeficient - 0,26 echnický popis stokové sítě Celkový počet ob3vatel Mostu a Obrnic () Na jednotný kanali4ační s3stém 4akončený ČOV je napojeno cca. 70 0)0ob3vatel toková síť - celková délka 120 ))+ m Průměrný odběr vod3 na osobu a den litrů Odpadní vod3 v3pouštěné do kanali4ace pro veřejnou potřebu v městské aglomeraci v4nikají: - v b3tovém fondu /ob3vatelstvo0 - při výrobní činnosti /, provo4ovn30 - v 4aří4eních občanské v3bavenosti - srážkové vod3 - jiné /balastní0 vod3 Kanali4ační síť města Mostu je provedena jako jednotná. Pou4e 4ápadní část Zahražanské čtvrti má oddílnou kanali4aci, splaškové vod3 jsou přečerpáván3 do jednotné sítě. Veškeré splaškové a dešťové vod3 4 celého ú4emí města Mostu jsou sveden3 severovýchodním směrem k povodí řek3 Bílin3, samospádem nebo přečerpáváním /k tomuto účelu slouží objekt3 ČOV Velebudice, ČOV Čepiroh3, ČOV Vtelno, ČOV Obrnice 1, ČOV Obrnice 2, ČOV Rudolice čerpající splaškovou vodu 4e stejnojmenných čtvrtí0 a jsou 4aústěn3 do ČOV Most-Chanov. Hlavní přítok3 na ČOV Most-Chanov jsou výtlačné stok3 4 Obrnic, Vtelna a páteřní ro4větvený sběrač A, který přivádí splaškovou vodu 4 města Mostu a sběrač M, který přivádí splaškovou vodu 4e čtvrti Liščí Vrch.. Na kanali4ační síti je v3budováno šest odlehčovacích komor s odlehčovacími stokami do řek3 Bílin3 a 4 okrsků 23 a 2+ dvě odlehčovací komor3 odlehčené do Lučního potoka u Čepiroh. Převážná část kanali4ační sítě b3la v3budována po roce 1),0. Podrobné informace o stokové síti a parametrech stok jsou uveden3 v provo4ním řádu kanali4ace. 13

14 5. ÚDAJE O ČOV A VODNÍM RE$IPIENTU Údaje o ČOV: Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s regenerací kalu, nitrifikací, denitrifikací, anaerobní stabili4ací kalu, 4ahuštěním a odvodněním kalu. Přítok na ČOV je tvořen odlehčovací a v3pínací komorou a lapákem štěrku. Hlavní části ČOV a jejich funkce: Mechanické čištění trojně stírané jemné česle /průlin3 6 mm0 s lisem na shrabk3, propíraním shrabků a kontejnerem. Na přítoku od čerpací stanice stavítka. Čerpací stanice je tvořena třemi ponornými čerpadl3. Průtok čistírnou je gravitační. Prov4dušňovaný lapák písku s těžžením a praním písku a ukládáním do kontejneru. Prací voda 4avedena 4pět 4a lapák písku. Za lapákem písku je ro4dělovací objekt osa4ený stavítk3. Zde je možnost obtoku celé biologické části ČOV, nebo jedné polovin3. Mechanické čištění je dále tvořeno dvojicí usa4ovacích nádržích s odtahem primárního kalu a stíráním plovoucích nečistot. Usa4ovací nádrže jsou součástí sdruženého objektu biologické jednotk3. Odtok do denitrifikačního selektoru je přes přelivnou nastavitelnou hranu. Dovo4 fekálních kalů je fekálním vo4em do fekální stanice v objektu česlovn3. Dovo4 kalů 4 okolních ČOV je do jímk3 dovo4u kalů. Biologické čištění Zahrnuje dvě link3 tvořené 4 regenerace kalu, denitrifikačního selektoru, denitrifikace a nitrifikace s odpl3ňovací 4ónou. Nátok 4 jednotlivých usa4ovacích nádrží, 4a usa4ovacími nádržemi je i oddělení. Do regenerace je přiveden vratný kal, část přítoku dopadní vod3 a kalová voda 4 odvodnění anaerobně stabili4ovaného kalu. Regenerace je tvožena denitrifikační a nitrifikační 4ónou. Odtok 4 nitrifikace je přepadem. Pro eliminaci fosforu je navrženo simultánní odstraňovaní chemické srážení síranem žele4itým, který bude dávkován do odtokových 4ón nitrifikací. Nátok odpadní vod3 ),-100% vedeno přes usa4ovací nádrže, 0-, % do denitrifikační 4ón3 regenerace. Interní recirkulace je vedena 4 odpl3ňovací 4ón3 nitrfikace do první sekce denitrifikace. Prov4dušňovaná 4óna regenerace a celá nitrifikace je v3baven a jemnobublinnými aeračním s3stémem. Denitrifikační selektor a denitrifikační nádrže jsou v3baven3 mícháním. Dosa4ovací nádrže dvě kruhové průměru 37 m se stíráním hladin3 a dna poje4dným mostem. Na společném odtoku v3čištěné vod3 4ČOV je umístěn měrný objekt Parshallův žlab. Přeb3tečný kal je veden odbočkou 4 potrubí vratného kalu do kalového hospodářství. Kalové hospodářství Kalové hospodářství je tvořeno homogeni4ací přeb3tečného kalu, strojním 4ahuštěním přeb3tečného aktivovaného kalu na odstředivce, homogeni4ací přeb3tečného kalu, dvoustupňovým v3hřívaným 1+

15 v3hníváním s nádržemi objemů 16,0 m3 a 1,(0 m3, homogeni4aci stabili4ovaného kalu a odvodněním kalu na odstředivce. Akumulace v3hnilého kalu je v uskladňovací nádrži objemu 1+70 m3. Kalová voda 4e 4ahuštění kalu je svedena do vnitřní kanali4ace. Kalová voda 4 odvodnění kalu je svedena do jímk3 kalové vod3 a bude ří4eně čerpána do regenerace kalu. Kalové hospodářství je dimen4ováno i s ohledem na možný dovo4 fekálních kalů a kalů 4 okolních malých ČOV. Chemické hospodářství Eliminace fosforu je navržena chemickým 4působem srážením pomocí síranu žele4itého. Chemikálie budou dávkován3 na 4ačátek a konec nitrifikačních nádrží. Projektovaná kapacita ČOV: EO Množství odpadních vod : )0 000m3/rok Q2+ : 1(,,0 m3/d Qd : 22 +)2 m3/d Qh : m3h Qbiologie : 1 7,( m3/h; +(( l/s Q dešť. : (00 l/s Qmin : +(0 m3/h Qkalu : 6(0-131( m3/h Qintrec : +(0-)37 m3/h Přehled základních technologických parametrů ČOV Most-Chanov: optimální stav PARAMER JEDNOKA Zatížení aktivace BK, 2()7 Zatížení aktivace CHK,7)),, H3draulické 4atížení m3/d 1(720 Objem aktivace m3 )+(2 Objemové 4atížení BK, kg/m3d 0,306 Zatížení kalu CHK kg/kg.d 0,131 Zatížení kalu BK, kg/kg.d 0,066 Zatížení kalu N kg/kg.d 0,016 Hydraulický výpočet ČOV PARAMER JEDNOKY Q&4 Q&4 MAXIMUM Q2+ m3/d 1(,, Qd m3/d 22 +)2 26 ))0 Qh m3/h , Qdešť l/s (00 (00 Qmin m3/h +(0,7, Qbiologie l/s +((,(6 1,

16 Počet připojených ob3vatel a počet připojených EO: 67 )3( ob3vatel EO ČOV MOST- $HANOV Výkonové parametry $OV v Úcinnost cištení Vodoprávní roce 2002 přítok odtok $OV povolení celkem celkem [ % ] Limity Q (mer. rocní prumer) m3/r 5 "85 99# 8 """ """ Q (mer. rocní prumer) m3/d #3 934,59 Q (mer. rocní prumer) l/s #,#,28 Q (merené max.) l/s #SK5 #SK5 Ekv. obyv. (60g/EO.d) pocet #SK5 (prumer) #89,9 2#,49 9-,8 25 #SK5 (max.) 54" ##8 $HSK $HSK $HSK (prumer) 44,,- 94,4 9" $HSK (max.) 23#" 29, #SK5/$HSK - NL NL NL (prumer) 24, 3",4 9-,- 35 NL (max.) ##"8 #88 Přítok odtok N-NH4+ N-NH4+ N-NH4+ (prumer) 2#,5 ##,52 #5 N-NH4+ (max.) 43 28,# Nc Nc Nc (prumer) Nc (max.) Pc Pc Pc (prumer),,- #,89 3 Pc (max.) #2 5,4 vodohospod. aktivita dny/rok 3,5 24 vodohospod. aktivita hod/den 3,

17 Způsob řešení dešťových vod : Odlehčení dešťových vod s3stému obce Most. je řešeno odlehčovacími komorami, které jsou součástí kanali4ačního Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech odlehčovacích komor do vodního recipientu: Odlehčovací komor3 vod - 1: + kanali4ačního s3stému Most jsou navržen3 s poměrem řeďení splaškových kutečný poměr ředění splaškových vod na přepadech odlehčovacích komor je při reálných Qh 1:3,, až 1:,. oučástí stavb3 ČOV je obtok stabili4ačních nádrží /gravitační stoka k odvedení předčištěných odpadních vod 4 hrubého předčištění do vodoteče mimo stabili4ační nádrže0 a obtok celé ČOV přímo do vodoteče. Údaje o vodním recipientu v místě v3pouštění odpadních vod : kvalitativní hodnocení, průtokové poměr3 ok : Bílina H3dr. č. povodí: ČHMÚ &5 Kvalita vody v toku BK 5 CHK Mn NL N-NH 4 +, mg /l 16 mg /l ( mg /l Q '55 tok m3/r 6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanali4ace nesmí podle 4ákona č. 2,+/2002 b., o vodách vnikat následující látk3, které ve sm3slu tohoto 4ákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se r3chle mění na látk3 biologick3 neškodné : 1. Organohalogenové sloučenin3 a látk3, které mohou tvořit takové sloučenin3 ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučenin3. 3. Organocínové sloučenin3. +. Látk3, v3ka4ující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.,. Rtuť a její sloučenin3. 6. Kadmium a jeho sloučenin3. 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodík3 ropného původu. 17

18 (. Persistentní s3ntetické látk3, které se mohou v4nášet, 4ůstávat v suspen4i nebo klesnout ke dnu a které mohou 4asahovat do jakéhokoliv užívání vod. ). K3anid3. B. Nebezpečné látky : 1. Metaloid3, kov3 a jejich sloučenin3 : 1. 4inek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. ar4en 12. bar3um 17. kobalt 3. nikl (. antimon 13. ber3lium 1(. thalium +. chrom ). mol3bden 1+. bor 1). telur,. olovo 10. titan 1,. uran 20. stříbro 2. Biocid3 a jejich derivát3, neuvedené v se4namu 4vlášť nebe4pečných látek. 3. Látk3, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pochá4ející 4 vodního prostředí, a sloučenin3, mající schopnost 4výšit obsah těchto látek ve vodách. +. oxické, nebo persistentní organické sloučenin3 křemíku a látk3, které mohou 4výšit obsah těchto sloučenin ve vodách, v3jma těch, jež jsou biologick3 neškodné nebo se r3chle přeměňují ve vodě na neškodné látk3.,. Anorganické sloučenin3 fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodík3 ropného původu. 7. Fluorid3. (. Látk3, které mají nepří4nivý účinek na k3slíkovou rovnováhu, 4ejména amonné soli a dusitan3. ). ilážní šťáv3, prům3slová a statková hnojiva a jejich tekuté složk3, aerobně stabili4ované kompost3. 7. KONTROLA MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍ$H VOD Kontrola míry znečištění odpadních vod Kontrolu množství a jakosti odpadních vod v rámci provo4u kanali4ačního s3stému obce MO 4ajišťuje provo4ovatel ČOV /hrubého předčištění0 v souladu se schváleným v4orkovacím plánem dle v3hlášk3 MZe č. +2(/2001 b., kterou se provádí 4ákon č. 27+/2001 o vodovodech a kanali4acích. Kontrola jakosti odpadních vod se provádí na odtoku 4 objektu hrubého předčištění. Kontrola v3pouštěného množství je monitorována na odtoku 4 ČOV.Měření průtoku pomocí dálkového přenosu ultra4vukovou sondou,která je namontována nad Parschalovým žlabem. Plán kontrol3 mír3 4nečištění odpadních vod Při provo4u ČOV- hrubé předčištění je nutné sledovat složení odpadní a předčištěné odpadní vod3 v souladu se v4orkovacím plánem 4pracovaným dle v3hlášk3 č. +2(/2001 b. a naří4ení vlád3 č. 61/2003 b. 1(

19 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍ$H VOD VYJMENOVANÝ$H PRŮ MYSLOVÝ$H PRODU$ENTŮ Přehled 4námých producentů prům3slových odpadních vod napojených na kanali4aci pro veřejnou potřebu vkanali4ačním s3stému města Most, jejichž odpadní vod3 překračují přípustné koncentrační limit3, které jsou uveden3 v odstavci č. 1, tohoto kanali4ačního řádu. EDUARD - MODEL A$$ESSORIES, spol. PŘEHLED PRŮMYLOVÝCH PRODUCENŮ s r.o. Obrnice, Mírová 170, PSČ ČO: 445,4325 ČO: ČO: Q (odpadní voda faktur.) m3/r # """ Q (odpadní voda faktur.) m3/d Q (odpadní voda faktur.) l/s #SK5 #SK5 #SK5 (prumer) #SK5 (max.) $HSK $HSK $HSK (prumer) $HSK (max.) NL NL NL (prumer) NL (max.) N-NH4+ N-NH4+ N-NH4+ (prumer) N-NH4+ (max.) Nc Nc Nc (prumer) Nc (max.) Pc Pc Pc (prumer) Pc (max.) Zn # $u # Fe #" volné kyanidy ","5 vázané kyanidy #" PH,-9 vodohospod. aktivita dny/rok 3,5 24 Vodohospod. aktivita hod/den 3,5 24 Ostatní uka4atele jsou shodné s odstavcem č.1, tohoto kanali4ačního řádu 1)

20 9. HAVARIJNÍ OPATŘENÍ NA STOKOVÉ SÍTI PŘI HAVARIJNÍM NE#O MIMOŘÁDNÉM STAVU Případné poruch3 nebo havárie jsou hlášen3 v první řadě provo4ovateli. Provo4ovatel podává hlášení dle v3hodnocení situace dále příslušným orgánům /vodoprávní úřad, správce toku, hasiči, policie apod.0. elefonní kontakt3 jsou uveden3 v odstavci této příloh3 - hlášení mimořádných událostí. Provo4ovatel postupuje při likvidaci poruch3 nebo havárie dle provo4ního řádu a odpovídá 4a uvedení kanali4ace pro veřejnou potřebu do provo4u. Náklad3 spojené s odstraněním poruch3 nebo havárie hradí viník. Havarijní nebo mimořádný stav může nastat: 1) závadou na zařízení a) na stokové síti - zejména při porušení a ucpání stoky Opatření - při havarijním přepadu 4nečištění přes hranu dešťového oddělovače informovat příslušného pracovníka a 4ajistit odstranění ucpávk3, případně poruch3 na stoce b) na objektech ČSOV a ČOV - zejména při výpadku el. proudu, při poruchách technologického zařízení Opatření informovat a.s. če, požádat uživatele kanali4ace pro veřejnou potřebu o snížení množství v3pouštěné vod3, odstavit porouchané 4aří4ení, v3užít re4ervní 4aří4ení a 4ajistit opravu &) zhoršenou kvalitou odpadních vod - přítomností ropných produktů v odpadních vodách - 4jištěním látek v odpadních vodách, které není povoleno v3pouštět do kanali4ace Opatření: u provo4ovatele poško4eného 4aří4ení 4ame4it dalšímu odtoku ropných látek do kanali4ace, vú4emí postiženém havárií se utěsní dešťové vpusti provedou se terénní úprav3 /v3kopání stružek apod.0, které umožní odvedení uniklých ropných látek tak, ab3 nevnikal3 do kanali4ace, k 4ach3cení ropných látek vniklých do kanali4ace se umístí ve vhodných objektech kanali4ační sítě /oddělovací komor3, výtok do toku apod.0 norné stěn3 odstranění ropných látek se provede v případě malého množství - v3bráním nádobou, u většího množství - odčerpáním vhodným čerpadlem, 4ach3cením v sorbentu, který se po 4ach3cení ropných produktů mechanick3 odstraní /likvidace 4ach3cených ropných látek, případně jejich směsí se sorbentem může být likvidována pou4e firmou oprávněnou nakládat s nebe4pečným odpadem0 při provádění havarijních opatření je nutno spolupracovat s hasičským sborem, správcem toku, vodoprávním úřadem, policií, eventuelně s h3gienickou službou Při práci uvnitř kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí výbuchu. Vlastní likvidační práce zajišťuje ten, kdo havárii způsobil a spolupracuje s ním osoba pověřená provozovatelem. Při 4jištění látek, které do stokové sítě nepatří /oddíl V. bod 27 - se4nam látek, které není možno v3pouštět do veřejné kanali4ace0, je provo4ovatel povinen postupovat ve spolupráci s orgán3 místních úřadů, vodoprávními úřad3, správcem toku, hasiči, policií eventuelně s h3gienickou službou. Provo4ovatel musí 4ajistit v4orkování přítoku na ČOV a skladování v4orků, v3slat pracovník3 na odběr v4orků 4 20

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov stokové sítě obce Třebotov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina KANALIZAČNÍ ŘÁD Splaškové kanalizace v obci Březina Vypracoval: Petr Vobejda Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina 1. Identifikační údaje Místo: Katastrální území: Vlastník

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LÍBEZNICE červen 2010 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodrţování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komenského nám.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE. Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Komenského nám. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA NOVÉ STRAŠECÍ A OBCE MŠECKÉ ŽEHROVICE Vypracovaný podle 14, odst. 3. zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení 24 a 25 prováděcí

Více

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE Vybrané části z kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUICE Provozovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631 Pardubice

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák stokové sítě města Žebrák Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 1 TITULNÍ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu á á Č Č é í í Č í Č Č í É í Ě Ě č ířá É č Ř í čí ť é ě í ě í č í č í č ě í ě í ť í í í áč č ě í ž í Ř á í š ě á Č á á á á í č í á é č í í ě ě Č á ž í í ě é í š á í á č á ě ě ě á é í ě ší á á č í ě ě ě

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

STOKOVÉ SÍTĚ OBCE SUDOVO HLAVNO

STOKOVÉ SÍTĚ OBCE SUDOVO HLAVNO KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE SUDOVO HLAVNO (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Říjen 2014 zak. číslo

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n Ing. Iva Šrámková Milínov 36, 341 42 Kolinec IČO 737 17 9086 e-mail: ivasramkova@volny.cz tel. 722928428 Zpracovatel: Ing. Iva Šrámková Datum: 01/2013 Zadavatel:

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 O B C H O D N Í P O D M Í N K Y pro odvádění odpadních vod kanalizací Svazek obcí Čistý Zlechovský potok (dále jen Svazek) vydává tyto

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, Vyhl. č. 428/2001 Sb., stránka 1 z 139 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací... se sídlem... IĆ... OBCHODNÍ PODMÍNKY pro odvádění odpadních vod kanalizací Název provozovatele... (dále jen...) vydává pro odvádění odpadních

Více

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu sídel obce Žihobce Bílenice, Kadešice Rozsedly Vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Smlouva o odvádění odpadních vod

Smlouva o odvádění odpadních vod Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění Smluvní

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY VELKÉ PŘÍÍLEPY KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE VELKÉ PŘÍLEPY Praha 2013 Obsah : 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 1 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4

Více

Smlouva o odvádění odpadních vod č.

Smlouva o odvádění odpadních vod č. Smlouva o odvádění odpadních vod č. uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č.

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU:

červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: K AN ALIZ AČ NÍ Ř Á D STOKOVÉ SÍTĚ M ARIÁNSKÉ LÁZNĚ červen 2007 ČÍSLO VÝTISKU: OBSAH Obsah... 2 Titulní list kanalizačního řádu... 3 1. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu... 4 1.1. Vybrané povinnosti

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více