KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod"

Transkript

1 MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod

2 MO KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města MO zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : everočeská vodárenská společnost a.s. eplice Přítkovská 16(), +1,,0 eplice Identifikační číslo /IČ0: +) 0) )+ 6) Provozovatel kanalizace : everočeské vodovod3 a kanali4ace, a.s. eplice 4ávod Most Dělnická 1+, Most Identifikační číslo /IČ0: +) 0) )+,1 2

3 OBSA 1. itulní list kanalizačního řádu &. '. Předmět kanalizačního řádu Všeobecná část I Úvodní ustanovení /bod 1, 20 II Definice pojmů /bod 30 III Provo4ování kanali4ací /bod + 70 IV Napojení na kanali4aci pro veřejnou potřebu /bod ( 120 V V3pouštění odpadních vod do veřejného kanali4ačního s3stému /bod 13 2)0 1,. Ukazatele přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu VI Kontrola odpadních vod /bod VII Havárie /bod VIII Závěrečná ustanovení / bod 37 3)0 4. Popis území a technický popis stokové sítě /charakter lokalit3, h3drologické údaje, cíle kanali4ačního řádu, popis sítě0 5. Údaje o ČOV a vodním recipientu /projektovaná a skutečná kapacita ČOV, limit3 v3pouštěného 4nečištění, 4působ řešení oddělení dešťových vod, údaje o recipientu0 6. eznam látek, které nejsou odpadními vodami 7. Kontrola míry znečištění odpadních vod 8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vyjmenovaných průmyslových producentů 9. Havarijní opatření na stokové síti při havarijním nebo mimořádném stavu 10. Aktualizace, revize kanalizačního řádu a kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem 11. eznam zákonů, předpisů a norem souvisejících s kanalizačním řádem 1&. Mapová příloha včetně popisu 3

4 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU KANALIZAČNÍ ŘÁD č. KŘ 03M/ 200+ pro kanali4ační s3stém Most 4akončený ČOV NTFKAČNÍ ČÍSO AJTKOVÉ VNC STOKOVÉ SÍTĚ (PO VYÁŠKY č. 428!2""# Sb.) : /2 NTFKAČNÍ ČÍSO AJTKOVÉ VNC ČSTÍRNY OPANÍC VO (PO VYÁŠKY č. 428!2""# Sb.) : /1 Návrh kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu firma everočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v eplicích, závod Most místně příslušnému vodoprávnímu úřadu. Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě města Most a obce Obrnice a zakončené čistírnou odpadních vod ve městě Most. Zpracovatel kanalizačního řádu: Pavel Eisenhammer ( everočeské vodovody a kanalizace a.s.-závod Most) Podklady ke zpracování KŘ: tulák Jiří ( everočeské vodovody a kanalizace a.s.-vedoucí provozu kanalizací MO,P ) Datum zpracování: 0'/&004 Němečková Šárka ( everočeské vodovody a kanalizace a.s OZ ČOV eplice ) ZÁZNAM O PLANOI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizační řád byl schválen podle 14 zák. č. &74/&001 b., o vodovodech a kanalizacích rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu č.j.: Ú 1(22/ k ze dne 6.května 200+ vi4.násl.strana razítko a podpis schvalujícího úřadu +

5 2. PŘEDMĚT KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanali4ačního řádu je stanovení podmínek, 4a nichž se producentům odpadních vod /odběratelům0 povoluje v3pouštět do kanali4ace odpadní vod3 4 určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci 4nečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami 4ejména 4ákonem č. 27+/2001 b., o vodovodech a kanali4acích pro veřejnou potřebu a 4ákonem č. 2,+/2001 b., o vodách a to tak, ab3 b3l3 plněn3 podmínk3 vodoprávního povolení k v3pouštění odpadních vod do vod povrchových.,

6 3. VŠEO#E$NÁ ČÁST I. ÚVODNÍ UANOVENÍ 1. ento kanali4ační řád se v4tahuje na jednotný kanali4ační s3stém Most a Obrnice 4akončený ČOV, jehož majitelem je V a.s. eplice a provo4ovatelem je a.s. everočeské vodovod3 a kanali4ace eplice, distribuční 4ávod Most a speciali4ovaný 4ávod ČOV eplice. Provo4ovatelem dešťových uličních vpustí a všech s nimi souvisejících 4aří4ení je město Most. 2. ento kanali4ační řád v3chá4í 4e 4ákona č. 27+/2001 b., o vodovodech a kanali4acích pro veřejnou potřebu o 4měně některých 4ákonů, prováděcí v3hlášk3 Ministerstva 4emědělství č.+2(/2001 b., 4ákona č. 2,+/2001 b., vodní 4ákon a ostatních souvisejících 4ákonů, předpisů a norem, jejichž ro4hodující výčet je uveden v části 10 tohoto kanali4ačního řádu. II. DEFINICE POJMŮ 3. Kanali4ace pro veřejnou potřebu, kanali4ační přípojk3, odpadní vod3, druh3 4nečištění a ostatní odborné termín3, užívané v tomto kanali4ačním řádu definují příslušné 4ákon3, směrnice a norm3, jejichž ro4hodující výčet je uveden v části 10 tohoto kanali4ačního řádu. III. PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ +. Provo4ovatelem předmětného kanali4ačního s3stému je a.s. everočeské vodovod3 a kanali4ace eplice, 4ávod Most /dále jen provozovatel0. Provo4ovatel 4ajišťuje oprav3 a údržbu kanali4ačních přípojek, které jsou na tento s3stém napojen3 a uložen3 v po4emcích, které tvoří veřejné prostranství.,. Provo4ovatelem odvodnění po4emku, vnitřní kanali4ace stavb3 a 4aří4ení sloužícímu k předcho4ímu čištění odpadních vod před jejich v3pouštěním do kanali4ace pro veřejnou potřebu je vlastník /případně správce0 po4emku nebo stavb3 připojené na kanali4ační s3stém. 6. Provo4ovatelem kanali4ačních s3stémů pro veřejnou potřebu a 4aří4ení s jednoúčelovým 4aměřením je správce 4aří4ení, pro které jednoúčelové kanali4ační s3stém3 a 4aří4ení slouží. 7. Provo4ovatel kanali4ačního s3stému pro veřejnou potřebu je oprávněn vstupovat na ci4í po4emk3 nebo stavb3, na nichž nebo pod nimi se kanali4ace nachá4í 4a účelem plnění povinností spojených s provo4ováním kanali4ace. 6

7 IV. NAPOJENÍ NA KANALIZACI PRO VEŘEJNOU POŘEBU (. Každé napojení na kanali4ační s3stém je podmíněno souhlasem provo4ovatele kanali4ace. ). Napojení na kanali4ační s3stém pro veřejnou potřebu se provádí kanali4ačními přípojkami. Kanali4ační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od v3ústění vnitřní kanali4ace stavb3 nebo odvodnění po4emku k 4aústění do stokové sítě. Pro 4ři4ování, provo4ování, a financování kanali4ačních přípojek platí 4vláštní předpis3. Kanali4ační přípojku poři4uje na své náklad3 odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojk3 je osoba, která na své náklad3 přípojku pořídila. 10. O napojení kanali4ační přípojk3 4 nemovitosti nebo 4aří4ení na veřejný kanali4ační s3stém požádá 4ájemce provo4ovatele kanali4ace přihláškou, v3bavenou náležitostmi stanovenými stavebním řádem a dalšími podmínkami, které určí provo4ovatel kanali4ace. oto platí také pro stavební úprav3 stávajících kanali4ačních přípojek, pro 4měnu užívání objektu nebo jeho části. Činnost při přípravě a reali4aci kanali4ačních přípojek je provo4ovatelem 4ajišťována v souladu s IO )001. Pro napojení na kanali4ační s3stém může provo4ovatel kanali4ace stanovit další podmínk Obec může v přenesené působnosti ro4hodnutím uložit vlastníkům stavebního po4emku nebo staveb, na kterých v4nikají nebo mohou v4nikat odpadní vod3, povinnost připojit se na kanali4aci v případech, kd3 je to technick3 možné. Pro 4ří4ení, napojení a provo4ování kanali4ační přípojk3 potom platí ustanovení uvedená v tomto kanali4ačním řádu. 12. Každý producent odpadních vod má právo být připojen /po dohodě s provo4ovatelem0 na kanali4ační s3stém pro veřejnou potřebu, pokud splní podmínk3 stanovené 4ákonem č. 2,+/2001 b. a platným kanali4ačním řádem. V. VYPOUŠĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉHO KANALIZAČNÍHO YÉMU 13. Do kanali4ačního s3stému pro veřejnou potřebu mohou být v3pouštěn3 pou4e odpadní vod3 v míře 4nečištění a v množství stanoveným kanali4ačním řádem. 1+. Uka4atele přípustné mír3 4nečištění odpadních vod uvedené v odstavci 1, platí pro všechn3 producent3 odpadních vod napojené na námi provo4ovaný stokový s3stém, není-li v části 7 tohoto kanali4ačního řádu v případě jednotlivých producentů odpadních prům3slových vod stanoveno jinak. Uka4atele přípustné mír3 4nečištění odpadních prům3slových vod jsou stanovován3 individuálně s ohledem na kapacitu ČOV nebo přípustné 4atížení kanali4ační sítě na jednotlivých výustích. 7

8 1,. Ukazatele přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do námi provozovaného kanalizačního systému zakončeného ČOV Ukazatele Požadované Jednotka hodnoty Chem. spotřeba O 2, CHK Cr (00 mg. l -1 Biochem. spotřeba O 2, BK, +00 mg. l -1 Nero4puštěné látk3, NL 1,0 mg. l -1 Fosfor celkový, P celk 10 mg. l -1 ph 6-) + Amoniakální dusík, N- NH + +, mg. l -1 Dusík celkový, N celk 70 mg. l -1 Ro4puštěné anorg. soli, RA mg. l íran3, O mg. l -1 Chlorid3, Cl - 1,0 mg. l -1 Fluorid3, F - 2 mg. l -1 en4id3 anionaktivní, PAL-A, mg. l -1 Extrahovatelné látk3, EL 20 mg. l -1 Nepolární extrahovatelné látk3, NEL 7 mg. l -1 K3anid3 celkové, CN - celk. 0,2 mg. l -1 K3anid3 toxické, CN - tox 0,0, mg. l -1 Fenol3 jednos3tné 0,, mg. l -1 Celkové žele4o, Fe 1,, mg. l -1 Rtuť, Hg 0,00, mg. l -1 Nikl, Ni 1 mg. l -1 Měď, Cu 0,, mg. l -1 Chrom celkový, Cr celk. 0,3 mg. l -1 Chrom šestimocný, Cr 6+. 0,0, mg. l -1 Olovo, Pb 0,1 mg. l -1 Ar4én, As 0,1 mg. l -1 Zinek, Zn 1 mg. l -1 elen, e 0,0, mg. l -1 Mol3bden, Mo 0,1 mg. l -1 Kobalt, Co 0,0, mg. l -1 Kadmium, Cd 0,1 mg. l -1 tříbro Ag 0,1 mg. l -1 Vanad V 0,0, mg. l -1 Adsorb. org. halogen.uhlovodík3 AOX 0,1 mg. l -1 Celková objemová aktivita alfa 1 Bq. l -1 Barva spektrofotometrick3 spektr.absorpční koeficient Hg nm spektr.absorpční koeficient Hg nm spektr.absorpční koeficient Hg nm,,, 3,, 2,, m- 1 eplota 30 C (

9 16. Koncentrace uka4atelů 4nečištění odpadních vod se stanovuje 4 kontrolního v4orku. 3p v4orku a doba odběru se volí tak, ab3 kontrolní v4orek co nejlépe charakteri4oval v3pouštěné odpadní vod3 a jejich vliv na kanali4ační s3stém. Koncentrace sledovaných uka4atelů bude stanovena laboratoří, vlastnící Osvědčení o správné činnosti laboratoře a 4veřejněné ve věstníku Ministerstva životního prostředí /oblast platnosti osvědčení laboratoře obsahuje sledované uka4atele0 nebo laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci a 4veřejněnou ve věstníku Ministerstva životního prostředí /předmětem akreditace laboratoře jsou sledované uka4atele Koncentrace uka4atelů 4nečištění odpadních vod se stanovuje 4 kontrolního v4orku odebíraného v místě napojení kanali4ační přípojk3 do kanali4ace pro veřejnou potřebu. Pokud v tomto místě není odběr v4orků možný, určí provo4ovatel veřejné kanali4ace společně s producentem náhradní místo v4orkování tak, ab3 se jednalo vžd3 o místo, kterým protéká odpadní voda stejného složení jako na v3ústění přípojk3 do kanali4ace pro veřejnou potřebu. 3p v4orku odpadních vod a jeho ro4sah určí provo4ovatel kanali4ace písemným v3jádřením. V případě, že odpadní vod3 před v3pouštěním do kanali4ace potřebují k dodržení přípustné mír3 4nečištění stanovené tímto kanali4ačním řádem předcho4í čištění, určuje místo odběru, t3p a ro4sah v4orku odpadních vod včetně 4působu měření množství v3pouštěných odpadních vod vodoprávní úřad povolením k nakládání s vodami. 1(. Koncentrace uka4atelů 4nečištění pro uliční nečistot3 splachované do veřejné kanali4ace 4a deště dešťovými vpustmi se 4jišťuje ve slévaném v4orku nejméně 4e tří stejných podílů během celého trvání odtoku dešťových vod jednoho deště do veřejné kanali4ace. Přítomnost a množství těchto látek se 4jišťuje těsně před vstupem kanali4ační přípojk3 do stokové sítě. 1). Kontrolu kvalit3 a množství odpadních vod v3pouštěných do kanali4ačního s3stému provádí provo4ovatel kanali4ace. 20. Provo4ovatel nahlásí odběrateli 4ačátek kontrolního odběru v4orku odpadních vod. Odběratel může být odběru přítomen. Provo4ovatel nabídne část odebraného v4orku nutnou k4ajištění paralelního ro4boru odběrateli. O odběru v4orku sepíše provo4ovatel s odběratelem protokol. 21. Jsou- li me4i provo4ovatelem a odběratelem ro4por3 ve věci ro4borů v4orků odpadních vod, provádí ro4bor kontrolních odebraných v4orků odpadní vod3 kontrolní laboratoř stanovená 4vláštním správním předpisem. 22. pecifické uka4atele 4nečištění odpadních vod v3pouštěných od producentů do kanali4ace pro veřejnou potřebu, které nejsou uveden3 ve výčtu limitů přípustného 4nečištění /vi4. bod 1, tohoto kanali4ačního řádu0 musí splňovat ustanovení naří4ení vlád3, kterým se stanoví uka4atele a hodnot3 přípustného stupně 4nečištění vod, pokud není tímto kanali4ačním řádem stanoveno jinak. 23. V případech 4vláštních a odůvodněných může po schválení vodohospodářským orgánem učinit provo4ovatel výjimku vlimitech, uvedených vodstavci 1, 4a předpokladu, že budou splněn3 požadavk3 na: rovnoměrné v3pouštění odpadních vod s maximálním množstvím jejich odtoků v3pouštění odpadních vod jen v určitých hodinách, v určité koncentraci nebo bilanční výši, v určité maximální velikosti jejich odtoků nebo popřípadě v kombinaci těchto 4působů v3pouštění odpadních vod vurčitém období /např. vegetačním, kampaňovém, 4imním, po dobu rekonstrukce, přestavb3 apod.0 poměr ředění v4hledem k množství odpadních vod protékajících kanali4ací a jejich míře 4nečištění 4působ, úroveň a technické možnosti čištění odpadních vod na ČOV naří4ení vlád3 CR č. 61/2003 b. 2+. Případné 4měn3 ve složení a množství odpadních vod v3pouštěných do kanali4ace pro veřejnou potřebu jsou producenti povinni projednat s provo4ovatelem kanali4ace a to aniž b3 k tomu b3li )

10 v34váni. V3pouštění odpadních vod v ro4poru s podmínkami stanovenými platným kanali4ačním řádem je definováno jako neoprávněné v3pouštění odpadních vod do kanali4ace. 2,. Odpadní vod3 s obsahem 4vlášť nebe4pečných látek, jejichž výčet je uveden v přílo4e č.1 4ákona č. 2,+/2001 b., o vodách, může producent v3pouštět do kanali4ace pou4e na 4ákladě povolení vodoprávního úřadu. Do kanali4ace nesmí podle 4ákona č. 2,+/2001 b., o vodách vnikat následující látk3, které ve sm3slu tohoto 4ákona nejsou odpadními vodami, tj. 4vlášť nebe4pečné látk3 a nebe4pečné látk Metodik3 stanovení jednotlivých uka4atelů 4nečištění v odpadních vodách dle bodu 1, tohoto kanali4ačního řádu jsou shodné s prováděcí v3hláškou k vodnímu 4ákonu č. 2,+/2001 b., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům 4a v3pouštění odpadních vod do vod povrchových. 27. Do veřejného kanali4ačního s3stému nesmí být v3pouštěn3 nebo jinak přepravován3 následující látk3 a škodlivin3: látky ohrožující zdraví a bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, obyvatelstva, dále látky způsobující nadměrný zápach, nebo možnost vzniku infekce látky radioaktivní, infekční látky narušující materiály stokové sítě, ČOV nebo jiných objektů na kanalizaci látky způsobující provozní závady nebo poruchy na stokové síti či jejím průtoku, případně ohrožující provoz ČOV látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo toxické směsi látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné látky biologicky nerozložitelné tenzidy pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny kejda nebo močůvka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump sole použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím ve vzorku hodnotu ukazatele RAS stanovenou tímto kanalizačním řádem 2(. V případě, že je kanali4ace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno v3pouštět do kanali4ace odpadní vod3 přes septik3 ani přes žump3. 2). Fakturace stočného se řídí 4vláštními předpis3, které nejsou tímto kanali4ačním řádem dotčen3. VI. KONROLA ODPADNÍCH VOD 30. Při kontrole průtoku a jakosti odpadních vod, v3pouštěných do kanali4ačních s3stémů pro veřejnou potřebu na něž se v4tahuje tento kanali4ační řád, se v3chá4í 4 platných norem ČN a IO norem pro v4orkování odpadních a 4vláštních vod. 31. Množství odpadních vod v3pouštěných do kanali4ace pro veřejnou potřebu měří odběratel svým měřícím 4aří4ením, a to v případě, že má 4ajištěnu dodávku vod3 4 jiného nebo 4 více 4drojů kromě vodovodu pro veřejnou potřebu. Umístění a t3p měřícího 4aří4ení se určí ve smlouvě u4avřené me4i odběratelem a provo4ovatelem. Měřící 4aří4ení podléhá úřednímu ověření podle 4vláštních předpisů a toto ověřování 4ajišťuje na své náklad3 odběratel. Provo4ovatel kanali4ace pro veřejnou potřebu je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřícího 4aří4ení a odběratel je povinen umožnit provo4ovateli přístup k tomuto měřícímu 4aří4ení. 10

11 32. Producent odpadních /4vláštních vod0 je povinen umožnit provo4ovateli kanali4ace vstup do svých nemovitostí a 4aří4ení 4a účelem provedení inspekční kontrol3 odpadních vod a provo4ů, 4e kterých odpadní vod3 pochá4ejí, případně kodebrání v4orku odpadní vod3 v3pouštěné producentem do kanali4ace. Dále je producent odpadních vod povinen na v3žádání předložit provo4ovateli kanali4ace výsledk3 kontrolních ro4borů kvalit3 v3pouštěných vod prováděných producentem. 33. Při proká4aní neoprávněného v3pouštění odpadních vod do kanali4ace pro veřejnou potřebu je provo4ovatel oprávněn přerušit nebo ome4it odvádění odpadních vod do dob3 než pomine důvod přerušení nebo ome4ení. 3+. Neoprávněné v3pouštění odpadních vod do kanali4ace pro veřejnou potřebu je definováno v 4ák. č.27+/2001 b., o vodovodech a kanali4acích. VII. HAVÁRIE 3+. Jakékoliv havárie na 4aří4ení producenta odpadních vod, které b3 mohl3 mít nežádoucí dopad na kanali4ační s3stém pro veřejnou potřebu nebo na funkci ČOV, jakož i vniknutí nežádoucích látek do kanali4ace, je producent povinen neprodleně ohlásit provo4ovateli kanali4ace, vodoprávnímu úřadu a dispečinku příslušného správce Povodí. 3,. V3rovnání škod 4 titulu havárií a úniku nežádoucích látek do kanali4ace se řídí obchodním 4ákoníkem č.,13/1))1 b. a příslušnými vodoprávními předpis Opatření při haváriích a poruchách kanali4ace při mimořádných situacích na kanali4ačním s3stému jsou uveden3 v části ( tohoto kanali4ačního řádu. VIII. ZÁVĚREČNÁ UANOVENÍ 37. ímto kanali4ačním řádem se ruší všechn3 dříve v3dané kanali4ační řád3 na předmětný kanali4ační s3stém. 3(. Producent, který poruší ustanovení tohoto kanali4ačního řádu, 4odpovídá 4a veškeré škod3, které 4 titulu tohoto porušení v4niknou provo4ovateli kanali4ace a je povinen ve sm3slu hospodářského 4ákoníku provo4ovatele odškodnit. 3). Organi4ace, která 4emními pracemi, úpravou povrchů vo4ovek nebo jinou činností poškodí stokovou síť a objekt3 na ní v3budované, je povinna provo4ovatele odškodnit ve výši nákladů na uvedení 4aří4ení do původního stavu. 11

12 4. POPIS ÚZEMÍ A TE$HNI$KÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ Cíle kanali4ačního řádu : - neohro4it jakost recipientů v povodí kanali4ace a pod4emních vod v dané lokalitě - neohro4it kvalitu stokové sítě včetně provo4u ČOV - dosažení maximální účinnosti čištění odpadních vod a vhodné kvalit3 kalů - v3užití kapacitních možností sítě - 4ajištění pl3nulého be4pečného a hospodárného odvádění odpadních vod - 4aručení maximální be4pečnosti 4aměstnanců provo4ujících kanali4aci pro veřejnou potřebu Charakteristika obce: tatutární město Most má cca. 6( 0)0 ob3vatel /r Průměrná nadmořská výška je 233 m. Katastrální plocha je (6)+,3063 ha s celkovým počtem katastrů 1( a ) částí obce /Čepiroh3, Komořan3, Kopist3, Most, Rudolice nad Bílinou, ouš, řebušice, Velebudice, Vtelno0. Celkový počet trvale ob3dlených domů ve městě b3l 2(3(. Ve městě b3lo celkem 2(1,6 trvale ob3dlených b3tů /4 toho pak v rodinných domcích trvale ob3dlených domů 2(3(. Cca 20% místních ob3vatel b3dlí v rodinných domcích, větší část 4b3tku b3dlí v novějších sídlištích. Město má kanali4ační s3stém 4akončený mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. ČOV se nachá4í na pravém břehu Bílin3 me4i recipientem a silnicí Most-Chánov. Jedná se o mechanickobiologickou čistírnu odpadních vod s regenerací kalu, nitrifikací, denitrifikací, anaerobní stabili4ací kalu, 4ahuštěním a odvodněním kalu. Přítok na ČOV je tvořen odlehčovací a v3pínací komorou a lapákem štěrku. Na čistírnu jsou přiváděn3 odpadní vod3 4 městských částí města Mostu, Velebudice, Čepiroh3, Rudolice nad Bílinou, Vtelno a 4 Obrnic. Dešťové vod3, přitékající na čistírnu v městskou stokou jednotné kanali4ace, jsou částečně oddělen3 v regulační komoře před čistírnou a částečně jsou čištěn3 v čistírně společně se splašk. vodami. Jejich podíl na čistírnu je dán kapacitou čerpací stanice Qdest = (00 l/s. Prům3sl: AUO L. K. R. spol. s r. o. Most, Žatecká 1171 AUOCENRUM - HŮRKA s. r. o. Most, Žatecká, Autocentrum Citroen Most, Zahradní 1010 Autoplus II Most Most, tř. Budovatelů 62+ Autoplus II Most, čerpací stanice Most, tř. Budovatelů 62+ Autoservis - Renault Most Čepirožská, Báňská 4áchranná stanice Vančurova Bilbo, továrnička na šunk3 k3řická 1, Most ČERPACÍ ANICE G7 a.s. Most, Čsl. armád ČERPACÍ ANICE BENZINA a.s. eplická 1771 ČERPACÍ ANICE BENZINA a.s. eplická 1+1, ČERPACÍ ANICE Mobilpark, Kučera Rudolická ČERPACÍ ANICE ROBIN OIL Žatecká 1+02 ČERPACÍ ANICE HELL ERVICE Most, Chomutovská 11)7 ČERPACÍ ANICE JE Most, Velebudická 12+1 ČERPACÍ ANICE HELL ERVICE Most, Pod lajsníkem 1270 ČERPACÍ ANICE BENZINA a.s. Most, Čepirožská 3( ČERPACÍ ANICE Pub Oil Most, Dělnická České Dráh3, a.s. Rudolická 1 / 77+, Most Četrans s.r.o. Rudolice 3,61 EDUARD - MODEL ACCEORIE, spol. s r.o. Obrnice DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. tř. Budovatelů č. 13),/21, Most Hartmann - Rico, a.s. Most Kostelní 6,( 12

13 Hasiči Most Most Dělnická 163 IŠ VELEBUDICE Dělnická 21, Most Velebudice KARLOVARKÝ PORCELÁN a.s. Kostelní +3,, Most Mobilpark, Kučera Rudolická Nemocnice Most J. E. Purk3ně 270/, PHOENIX-ZEPPELIN spol.s r.o.praha Most, Čepirožská +0 Policie ČR Most V.Ře4áče 22+, Most ČE a.s. Velebudice Most, Dělnická 20) echnické služb3 města Mostu, a.s., Dělnická č. 16+ Most iskárna Most -Velebudice, Obchodní 22, Most Základní h3drologické údaje Průměrný úhrn srážek v roce -,(, mm Průměrný odtokový koeficient - 0,26 echnický popis stokové sítě Celkový počet ob3vatel Mostu a Obrnic () Na jednotný kanali4ační s3stém 4akončený ČOV je napojeno cca. 70 0)0ob3vatel toková síť - celková délka 120 ))+ m Průměrný odběr vod3 na osobu a den litrů Odpadní vod3 v3pouštěné do kanali4ace pro veřejnou potřebu v městské aglomeraci v4nikají: - v b3tovém fondu /ob3vatelstvo0 - při výrobní činnosti /, provo4ovn30 - v 4aří4eních občanské v3bavenosti - srážkové vod3 - jiné /balastní0 vod3 Kanali4ační síť města Mostu je provedena jako jednotná. Pou4e 4ápadní část Zahražanské čtvrti má oddílnou kanali4aci, splaškové vod3 jsou přečerpáván3 do jednotné sítě. Veškeré splaškové a dešťové vod3 4 celého ú4emí města Mostu jsou sveden3 severovýchodním směrem k povodí řek3 Bílin3, samospádem nebo přečerpáváním /k tomuto účelu slouží objekt3 ČOV Velebudice, ČOV Čepiroh3, ČOV Vtelno, ČOV Obrnice 1, ČOV Obrnice 2, ČOV Rudolice čerpající splaškovou vodu 4e stejnojmenných čtvrtí0 a jsou 4aústěn3 do ČOV Most-Chanov. Hlavní přítok3 na ČOV Most-Chanov jsou výtlačné stok3 4 Obrnic, Vtelna a páteřní ro4větvený sběrač A, který přivádí splaškovou vodu 4 města Mostu a sběrač M, který přivádí splaškovou vodu 4e čtvrti Liščí Vrch.. Na kanali4ační síti je v3budováno šest odlehčovacích komor s odlehčovacími stokami do řek3 Bílin3 a 4 okrsků 23 a 2+ dvě odlehčovací komor3 odlehčené do Lučního potoka u Čepiroh. Převážná část kanali4ační sítě b3la v3budována po roce 1),0. Podrobné informace o stokové síti a parametrech stok jsou uveden3 v provo4ním řádu kanali4ace. 13

14 5. ÚDAJE O ČOV A VODNÍM RE$IPIENTU Údaje o ČOV: Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s regenerací kalu, nitrifikací, denitrifikací, anaerobní stabili4ací kalu, 4ahuštěním a odvodněním kalu. Přítok na ČOV je tvořen odlehčovací a v3pínací komorou a lapákem štěrku. Hlavní části ČOV a jejich funkce: Mechanické čištění trojně stírané jemné česle /průlin3 6 mm0 s lisem na shrabk3, propíraním shrabků a kontejnerem. Na přítoku od čerpací stanice stavítka. Čerpací stanice je tvořena třemi ponornými čerpadl3. Průtok čistírnou je gravitační. Prov4dušňovaný lapák písku s těžžením a praním písku a ukládáním do kontejneru. Prací voda 4avedena 4pět 4a lapák písku. Za lapákem písku je ro4dělovací objekt osa4ený stavítk3. Zde je možnost obtoku celé biologické části ČOV, nebo jedné polovin3. Mechanické čištění je dále tvořeno dvojicí usa4ovacích nádržích s odtahem primárního kalu a stíráním plovoucích nečistot. Usa4ovací nádrže jsou součástí sdruženého objektu biologické jednotk3. Odtok do denitrifikačního selektoru je přes přelivnou nastavitelnou hranu. Dovo4 fekálních kalů je fekálním vo4em do fekální stanice v objektu česlovn3. Dovo4 kalů 4 okolních ČOV je do jímk3 dovo4u kalů. Biologické čištění Zahrnuje dvě link3 tvořené 4 regenerace kalu, denitrifikačního selektoru, denitrifikace a nitrifikace s odpl3ňovací 4ónou. Nátok 4 jednotlivých usa4ovacích nádrží, 4a usa4ovacími nádržemi je i oddělení. Do regenerace je přiveden vratný kal, část přítoku dopadní vod3 a kalová voda 4 odvodnění anaerobně stabili4ovaného kalu. Regenerace je tvožena denitrifikační a nitrifikační 4ónou. Odtok 4 nitrifikace je přepadem. Pro eliminaci fosforu je navrženo simultánní odstraňovaní chemické srážení síranem žele4itým, který bude dávkován do odtokových 4ón nitrifikací. Nátok odpadní vod3 ),-100% vedeno přes usa4ovací nádrže, 0-, % do denitrifikační 4ón3 regenerace. Interní recirkulace je vedena 4 odpl3ňovací 4ón3 nitrfikace do první sekce denitrifikace. Prov4dušňovaná 4óna regenerace a celá nitrifikace je v3baven a jemnobublinnými aeračním s3stémem. Denitrifikační selektor a denitrifikační nádrže jsou v3baven3 mícháním. Dosa4ovací nádrže dvě kruhové průměru 37 m se stíráním hladin3 a dna poje4dným mostem. Na společném odtoku v3čištěné vod3 4ČOV je umístěn měrný objekt Parshallův žlab. Přeb3tečný kal je veden odbočkou 4 potrubí vratného kalu do kalového hospodářství. Kalové hospodářství Kalové hospodářství je tvořeno homogeni4ací přeb3tečného kalu, strojním 4ahuštěním přeb3tečného aktivovaného kalu na odstředivce, homogeni4ací přeb3tečného kalu, dvoustupňovým v3hřívaným 1+

15 v3hníváním s nádržemi objemů 16,0 m3 a 1,(0 m3, homogeni4aci stabili4ovaného kalu a odvodněním kalu na odstředivce. Akumulace v3hnilého kalu je v uskladňovací nádrži objemu 1+70 m3. Kalová voda 4e 4ahuštění kalu je svedena do vnitřní kanali4ace. Kalová voda 4 odvodnění kalu je svedena do jímk3 kalové vod3 a bude ří4eně čerpána do regenerace kalu. Kalové hospodářství je dimen4ováno i s ohledem na možný dovo4 fekálních kalů a kalů 4 okolních malých ČOV. Chemické hospodářství Eliminace fosforu je navržena chemickým 4působem srážením pomocí síranu žele4itého. Chemikálie budou dávkován3 na 4ačátek a konec nitrifikačních nádrží. Projektovaná kapacita ČOV: EO Množství odpadních vod : )0 000m3/rok Q2+ : 1(,,0 m3/d Qd : 22 +)2 m3/d Qh : m3h Qbiologie : 1 7,( m3/h; +(( l/s Q dešť. : (00 l/s Qmin : +(0 m3/h Qkalu : 6(0-131( m3/h Qintrec : +(0-)37 m3/h Přehled základních technologických parametrů ČOV Most-Chanov: optimální stav PARAMER JEDNOKA Zatížení aktivace BK, 2()7 Zatížení aktivace CHK,7)),, H3draulické 4atížení m3/d 1(720 Objem aktivace m3 )+(2 Objemové 4atížení BK, kg/m3d 0,306 Zatížení kalu CHK kg/kg.d 0,131 Zatížení kalu BK, kg/kg.d 0,066 Zatížení kalu N kg/kg.d 0,016 Hydraulický výpočet ČOV PARAMER JEDNOKY Q&4 Q&4 MAXIMUM Q2+ m3/d 1(,, Qd m3/d 22 +)2 26 ))0 Qh m3/h , Qdešť l/s (00 (00 Qmin m3/h +(0,7, Qbiologie l/s +((,(6 1,

16 Počet připojených ob3vatel a počet připojených EO: 67 )3( ob3vatel EO ČOV MOST- $HANOV Výkonové parametry $OV v Úcinnost cištení Vodoprávní roce 2002 přítok odtok $OV povolení celkem celkem [ % ] Limity Q (mer. rocní prumer) m3/r 5 "85 99# 8 """ """ Q (mer. rocní prumer) m3/d #3 934,59 Q (mer. rocní prumer) l/s #,#,28 Q (merené max.) l/s #SK5 #SK5 Ekv. obyv. (60g/EO.d) pocet #SK5 (prumer) #89,9 2#,49 9-,8 25 #SK5 (max.) 54" ##8 $HSK $HSK $HSK (prumer) 44,,- 94,4 9" $HSK (max.) 23#" 29, #SK5/$HSK - NL NL NL (prumer) 24, 3",4 9-,- 35 NL (max.) ##"8 #88 Přítok odtok N-NH4+ N-NH4+ N-NH4+ (prumer) 2#,5 ##,52 #5 N-NH4+ (max.) 43 28,# Nc Nc Nc (prumer) Nc (max.) Pc Pc Pc (prumer),,- #,89 3 Pc (max.) #2 5,4 vodohospod. aktivita dny/rok 3,5 24 vodohospod. aktivita hod/den 3,

17 Způsob řešení dešťových vod : Odlehčení dešťových vod s3stému obce Most. je řešeno odlehčovacími komorami, které jsou součástí kanali4ačního Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech odlehčovacích komor do vodního recipientu: Odlehčovací komor3 vod - 1: + kanali4ačního s3stému Most jsou navržen3 s poměrem řeďení splaškových kutečný poměr ředění splaškových vod na přepadech odlehčovacích komor je při reálných Qh 1:3,, až 1:,. oučástí stavb3 ČOV je obtok stabili4ačních nádrží /gravitační stoka k odvedení předčištěných odpadních vod 4 hrubého předčištění do vodoteče mimo stabili4ační nádrže0 a obtok celé ČOV přímo do vodoteče. Údaje o vodním recipientu v místě v3pouštění odpadních vod : kvalitativní hodnocení, průtokové poměr3 ok : Bílina H3dr. č. povodí: ČHMÚ &5 Kvalita vody v toku BK 5 CHK Mn NL N-NH 4 +, mg /l 16 mg /l ( mg /l Q '55 tok m3/r 6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI Do kanali4ace nesmí podle 4ákona č. 2,+/2002 b., o vodách vnikat následující látk3, které ve sm3slu tohoto 4ákona nejsou odpadními vodami : A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se r3chle mění na látk3 biologick3 neškodné : 1. Organohalogenové sloučenin3 a látk3, které mohou tvořit takové sloučenin3 ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučenin3. 3. Organocínové sloučenin3. +. Látk3, v3ka4ující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.,. Rtuť a její sloučenin3. 6. Kadmium a jeho sloučenin3. 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodík3 ropného původu. 17

18 (. Persistentní s3ntetické látk3, které se mohou v4nášet, 4ůstávat v suspen4i nebo klesnout ke dnu a které mohou 4asahovat do jakéhokoliv užívání vod. ). K3anid3. B. Nebezpečné látky : 1. Metaloid3, kov3 a jejich sloučenin3 : 1. 4inek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. ar4en 12. bar3um 17. kobalt 3. nikl (. antimon 13. ber3lium 1(. thalium +. chrom ). mol3bden 1+. bor 1). telur,. olovo 10. titan 1,. uran 20. stříbro 2. Biocid3 a jejich derivát3, neuvedené v se4namu 4vlášť nebe4pečných látek. 3. Látk3, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pochá4ející 4 vodního prostředí, a sloučenin3, mající schopnost 4výšit obsah těchto látek ve vodách. +. oxické, nebo persistentní organické sloučenin3 křemíku a látk3, které mohou 4výšit obsah těchto sloučenin ve vodách, v3jma těch, jež jsou biologick3 neškodné nebo se r3chle přeměňují ve vodě na neškodné látk3.,. Anorganické sloučenin3 fosforu nebo elementárního fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodík3 ropného původu. 7. Fluorid3. (. Látk3, které mají nepří4nivý účinek na k3slíkovou rovnováhu, 4ejména amonné soli a dusitan3. ). ilážní šťáv3, prům3slová a statková hnojiva a jejich tekuté složk3, aerobně stabili4ované kompost3. 7. KONTROLA MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍ$H VOD Kontrola míry znečištění odpadních vod Kontrolu množství a jakosti odpadních vod v rámci provo4u kanali4ačního s3stému obce MO 4ajišťuje provo4ovatel ČOV /hrubého předčištění0 v souladu se schváleným v4orkovacím plánem dle v3hlášk3 MZe č. +2(/2001 b., kterou se provádí 4ákon č. 27+/2001 o vodovodech a kanali4acích. Kontrola jakosti odpadních vod se provádí na odtoku 4 objektu hrubého předčištění. Kontrola v3pouštěného množství je monitorována na odtoku 4 ČOV.Měření průtoku pomocí dálkového přenosu ultra4vukovou sondou,která je namontována nad Parschalovým žlabem. Plán kontrol3 mír3 4nečištění odpadních vod Při provo4u ČOV- hrubé předčištění je nutné sledovat složení odpadní a předčištěné odpadní vod3 v souladu se v4orkovacím plánem 4pracovaným dle v3hlášk3 č. +2(/2001 b. a naří4ení vlád3 č. 61/2003 b. 1(

19 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍ$H VOD VYJMENOVANÝ$H PRŮ MYSLOVÝ$H PRODU$ENTŮ Přehled 4námých producentů prům3slových odpadních vod napojených na kanali4aci pro veřejnou potřebu vkanali4ačním s3stému města Most, jejichž odpadní vod3 překračují přípustné koncentrační limit3, které jsou uveden3 v odstavci č. 1, tohoto kanali4ačního řádu. EDUARD - MODEL A$$ESSORIES, spol. PŘEHLED PRŮMYLOVÝCH PRODUCENŮ s r.o. Obrnice, Mírová 170, PSČ ČO: 445,4325 ČO: ČO: Q (odpadní voda faktur.) m3/r # """ Q (odpadní voda faktur.) m3/d Q (odpadní voda faktur.) l/s #SK5 #SK5 #SK5 (prumer) #SK5 (max.) $HSK $HSK $HSK (prumer) $HSK (max.) NL NL NL (prumer) NL (max.) N-NH4+ N-NH4+ N-NH4+ (prumer) N-NH4+ (max.) Nc Nc Nc (prumer) Nc (max.) Pc Pc Pc (prumer) Pc (max.) Zn # $u # Fe #" volné kyanidy ","5 vázané kyanidy #" PH,-9 vodohospod. aktivita dny/rok 3,5 24 Vodohospod. aktivita hod/den 3,5 24 Ostatní uka4atele jsou shodné s odstavcem č.1, tohoto kanali4ačního řádu 1)

20 9. HAVARIJNÍ OPATŘENÍ NA STOKOVÉ SÍTI PŘI HAVARIJNÍM NE#O MIMOŘÁDNÉM STAVU Případné poruch3 nebo havárie jsou hlášen3 v první řadě provo4ovateli. Provo4ovatel podává hlášení dle v3hodnocení situace dále příslušným orgánům /vodoprávní úřad, správce toku, hasiči, policie apod.0. elefonní kontakt3 jsou uveden3 v odstavci této příloh3 - hlášení mimořádných událostí. Provo4ovatel postupuje při likvidaci poruch3 nebo havárie dle provo4ního řádu a odpovídá 4a uvedení kanali4ace pro veřejnou potřebu do provo4u. Náklad3 spojené s odstraněním poruch3 nebo havárie hradí viník. Havarijní nebo mimořádný stav může nastat: 1) závadou na zařízení a) na stokové síti - zejména při porušení a ucpání stoky Opatření - při havarijním přepadu 4nečištění přes hranu dešťového oddělovače informovat příslušného pracovníka a 4ajistit odstranění ucpávk3, případně poruch3 na stoce b) na objektech ČSOV a ČOV - zejména při výpadku el. proudu, při poruchách technologického zařízení Opatření informovat a.s. če, požádat uživatele kanali4ace pro veřejnou potřebu o snížení množství v3pouštěné vod3, odstavit porouchané 4aří4ení, v3užít re4ervní 4aří4ení a 4ajistit opravu &) zhoršenou kvalitou odpadních vod - přítomností ropných produktů v odpadních vodách - 4jištěním látek v odpadních vodách, které není povoleno v3pouštět do kanali4ace Opatření: u provo4ovatele poško4eného 4aří4ení 4ame4it dalšímu odtoku ropných látek do kanali4ace, vú4emí postiženém havárií se utěsní dešťové vpusti provedou se terénní úprav3 /v3kopání stružek apod.0, které umožní odvedení uniklých ropných látek tak, ab3 nevnikal3 do kanali4ace, k 4ach3cení ropných látek vniklých do kanali4ace se umístí ve vhodných objektech kanali4ační sítě /oddělovací komor3, výtok do toku apod.0 norné stěn3 odstranění ropných látek se provede v případě malého množství - v3bráním nádobou, u většího množství - odčerpáním vhodným čerpadlem, 4ach3cením v sorbentu, který se po 4ach3cení ropných produktů mechanick3 odstraní /likvidace 4ach3cených ropných látek, případně jejich směsí se sorbentem může být likvidována pou4e firmou oprávněnou nakládat s nebe4pečným odpadem0 při provádění havarijních opatření je nutno spolupracovat s hasičským sborem, správcem toku, vodoprávním úřadem, policií, eventuelně s h3gienickou službou Při práci uvnitř kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí výbuchu. Vlastní likvidační práce zajišťuje ten, kdo havárii způsobil a spolupracuje s ním osoba pověřená provozovatelem. Při 4jištění látek, které do stokové sítě nepatří /oddíl V. bod 27 - se4nam látek, které není možno v3pouštět do veřejné kanali4ace0, je provo4ovatel povinen postupovat ve spolupráci s orgán3 místních úřadů, vodoprávními úřad3, správcem toku, hasiči, policií eventuelně s h3gienickou službou. Provo4ovatel musí 4ajistit v4orkování přítoku na ČOV a skladování v4orků, v3slat pracovník3 na odběr v4orků 4 20

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Ralsko KANALIZAČNÍ ŘÁD

Ralsko KANALIZAČNÍ ŘÁD Ralsko KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém části oe Hradčany - Sídliště zakončený ČOV Sigma Hradčany Vlastník kanalizae : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16&', )1* *0 Teplice

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod

MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16(), +1,,0 Teplice Dne

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace

Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace Výpis z kanalizačního řádu splaškové kanalizace Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

Více

JEŘEBÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro podtlakový kanalizační systém oe Jestřeí zakončený čistírnou odpadníh vod Staré Splavy

JEŘEBÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro podtlakový kanalizační systém oe Jestřeí zakončený čistírnou odpadníh vod Staré Splavy JEŘEBÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD pro podtlakový kanalizační systém oe Jestřeí zakončený čistírnou odpadníh vod Staré Splavy Vlastník kanalizae : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplie Přítkovská 16%&, (1)

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves

CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves Chotiněves KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Olomouc (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu -- v platném

Více

ŽIHOBCE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Žihobce zakončený čistírnou odpadních vod. Majitel kanalizace :

ŽIHOBCE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Žihobce zakončený čistírnou odpadních vod. Majitel kanalizace : ŽIHOBCE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Žihobce zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Žihobce Žihobce 20, 342 01 Žihobce Identifikační číslo (IČO): 00 25 63 66 Dne : 13.12.2012

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce DAMBOŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce DAMBOŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DAMBOŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu určená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana

KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna - Velká strana Prosinec 2014 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD ZTV Dolní Pěna Velká strana Majitel kanalizace: Obec Dolní Pěna 377 01 Jindřichův Hradec Provozovatel kanalizace: Obec Dolní

Více

DOKSY KANALIZAČNÍ ŘÁD

DOKSY KANALIZAČNÍ ŘÁD DOKSY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Staré Splavy a oddílný kanalizační systém Doksy zakončený čistírnou odpadních vod Doksy Staré Splavy Doksy KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační

Více

Hradčany KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém letiště v Hradčanech zakončený čistírnou kontaminovaných odpadních vod

Hradčany KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém letiště v Hradčanech zakončený čistírnou kontaminovaných odpadních vod Hradčany KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém letiště v Hradčanech zakončený čistírnou kontaminovaných odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16'(,

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE ČERMNÁ pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod Zpracovala: R. Dvořák Schválil: Pare č. 1 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU srpen 2013 1.TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD

OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD OBEC PETRŮVKA KANALIZAČNÍ ŘÁD ZPRACOVAL: CENTROPROJEKT a.s. Titulní list kanalizačního řádu Název obce a příslušné stokové sítě: Obec Petrůvka Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE VLASTNÍK A PROVOZOVATEL INFRASTRUKTURY: Obec Vodochody zastoupená starostou Václavem Aronem Průběžná 50 250 69 Vodochody Verze: 3/2014 Datum zpracování:

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

Hradčany - obec KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém Hradčany - obec zakončený jímko na yážení

Hradčany - obec KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém Hradčany - obec zakončený jímko na yážení Hradčany - obec KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém Hradčany - obec zakončený jímko na yážení Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16)*,,1- -0 Teplice Identifikační

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1 ROK. Pro kanalizační systém Obec Bory. Bory 232, 594 61 Bory Identifikační číslo (IČO): 00294055

KANALIZAČNÍ ŘÁD MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1 ROK. Pro kanalizační systém Obec Bory. Bory 232, 594 61 Bory Identifikační číslo (IČO): 00294055 KANALIZAČNÍ ŘÁD MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1 ROK Pro kanalizační systém Obce Bory Majitel kanalizace: Obec Bory Bory 232, 594 61 Bory Identifikační číslo (IČO): 00294055 Dne: razítko, podpis: Oprávněná osoba

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města HODONÍN a obce ROHATEC POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

Žandov KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém města Žandov zakončený čistírnou odpadních vod

Žandov KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém města Žandov zakončený čistírnou odpadních vod Žandov KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém města Žandov zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16&', )1* *0 Teplice Identifikační

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY

Kanalizační řád. stokové sítě města KORYČANY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města KORYČANY POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě Lázně Kynžvart OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ROHATCE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ROHATCE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ROHATCE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Rohatce zakončený čerpací stanicí odpadních vod a kanalizačním výtlakem do kanalizačního systému obce Hrobce SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Více

IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Zpracováno v září roku 2011

IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. Zpracováno v září roku 2011 IO B E C KOLEŠOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD Zpracováno v září roku 2011 dle vyhlášky číslo 428 / 2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274 / 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Více

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE P A V L Í K O V

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE P A V L Í K O V KANALIZAČNÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE P A V L Í K O V KANALI ZA Č NÍ Č. 01/ 2004 Ř ÁD pro oddílný systém splaškové kanalizace zakončený čistírnou odpadních vod Pavlíkov, jehož majitelem je Obec Pavlíkov,

Více

Rumburk, Varnsdorf KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém měst Rumburk a Varnsdorf zakončený čistírnou odpadních vod ve Varnsdorfu

Rumburk, Varnsdorf KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém měst Rumburk a Varnsdorf zakončený čistírnou odpadních vod ve Varnsdorfu Rumburk, Varnsdorf KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém měst Rumburk a Varnsdorf zakončený čistírnou odpadních vod ve Varnsdorfu (podle zákona č. 2742 Sb., o vodovodec% a kanal&zacíc% pro veřejnou

Více

Obsah : 14.0 Přílohy 14.1 Situace kanalizace 1 : 1000

Obsah : 14.0 Přílohy 14.1 Situace kanalizace 1 : 1000 Obsah : 1.0. Titulní list 2.0. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu 3.0. Popis území 3.1. Charakter lokality 3.2.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce TVAROŽNÁ LHOTA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13, 682 01 Vyškov IČ: 49454587 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace OBCE RAČICE - PÍSTOVICE září 2014 Investor: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Schválil:

Více

OVESNÉ KLADRUBY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Ovesné Kladruby zakončený čistírnou odpadních vod

OVESNÉ KLADRUBY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Ovesné Kladruby zakončený čistírnou odpadních vod OVESNÉ KLADRUBY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Ovesné Kladruby zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Ovesné Kladruby Ovesné Kladruby čp.16, 353 01 Mariánské Lázně Identifikační

Více

OBEC Banín KANALIZAČNÍ

OBEC Banín KANALIZAČNÍ OBEC Banín KANALIZAČNÍ ŘÁD Listopad 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

stokové sítě obce ŽAROŠICE

stokové sítě obce ŽAROŠICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce ŽAROŠICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (Dále jen VOP) 1. Společná ustanovení 1. Pokud

Více

Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace

Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN. Aktualizace Dodatek č. 4 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU MĚSTA HLUČÍN Aktualizace Duben/2013 Hlučín ZÁPIS Z REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU STOKOVÉ SÍTĚ A ČOV HLUČÍN- JASÉNKY V rámci aktualizace kanalizačního řádu stokové sítě a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Žírovice KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Žírovice OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 (Leden 2016) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE DÍLY pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE DÍLY pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE DÍLY pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod Zpracovala: Ing. Eva Gožďálová Schválil: Pavel Morysek Pare č. 4 červen 2016 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1.TITULNÍ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1 ROK. Pro kanalizační systém obcí Březina, Vohančice a Heroltice

KANALIZAČNÍ ŘÁD MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1 ROK. Pro kanalizační systém obcí Březina, Vohančice a Heroltice KANALIZAČNÍ ŘÁD MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1 ROK Pro kanalizační systém obcí Březina, Vohančice a Heroltice Majitel kanalizace: Dobrovolný svazek obcí Deblín Deblín 43, 664 75 Deblín Identifikační číslo (IČO):

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Okrouhlá KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Okrouhlá OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA UNHOŠŤ, MÍSTNÍ ČÁSTI NOUZOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA UNHOŠŤ, MÍSTNÍ ČÁSTI NOUZOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA UNHOŠŤ, MÍSTNÍ ČÁSTI NOUZOV říjen 2012 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 5 2.1 Vybrané povinnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTYSE ČASTOLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTYSE ČASTOLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTYSE ČASTOLOVICE Červen 2016 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2.

Více

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV OBCE ROSTOKLATY. Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, Rostoklaty IČ: ; DIČ: CZ Tel.

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV OBCE ROSTOKLATY. Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, Rostoklaty IČ: ; DIČ: CZ Tel. KANALIZAČNÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV OBCE ROSTOKLATY Vlastník kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721 Provozovatel kanalizace

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě města Luby KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě města Luby OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD NEMOCHOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD NEMOCHOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD NEMOCHOVICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění) prosinec 2014 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. OBSAH 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace Valy oddílné splaškové stokové sítě OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2880/13/ZPR/Kal V Sušici dne 5.12.2013 Spisov á značka: 2759/13/ZPR/Kal

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Kostomlaty pod Milešovkou

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE. Kostomlaty pod Milešovkou KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE Kostomlaty pod Milešovkou OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í

KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci Z Á B O Ř Í - 1-1. TITULNÍ LIST Majitel veřejné kanalizace: Obec Záboří, okr. Strakonice Provozovatel kanalizace: Zpracovatel KŘ : Obec Záboří, okr. Strakonice Obec

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Vlčice strana 20 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce VLČICE červen 2009 Kanalizační

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE březen 2012 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce ŘITKA

Kanalizační řád stokové sítě obce ŘITKA stokové sítě obce ŘITKA Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu NOVÁ HLÍNA (město Třeboň) prosinec 2012 výtisk č. 4 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Třeboň Kanalizační stoky

Více

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV MĚSTYSE VČELÁKOV. Městys Včelákov Včelákov 81, IČ: , DIČ: CZ Tel.: Tel.

SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV MĚSTYSE VČELÁKOV. Městys Včelákov Včelákov 81, IČ: , DIČ: CZ Tel.: Tel. KANALIZAČNÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV MĚSTYSE VČELÁKOV Vlastník kanalizace a ČOV: Městys Včelákov Včelákov 81, 539 57 IČ: 00271128, DIČ: CZ00271128 Tel.: 469 344 122 Provozovatel kanalizace a ČOV:

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 (Leden 2017) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov stokové sítě obce Třebotov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mírov strana 21 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce MÍROV červen 2009 Kanalizační

Více

INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.

INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb. Příloha b) Informace o jakosti a tlaku dodávané pitné vody a

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD Strana: 1/8 Zpracoval: Marek Libotovský G 32 100 Bezpečnost práce a životní prostředí Schválil: 30. 4. 2015 Petra Holubcová vedoucí sekce G 32 000 Lidské zdroje, 28. 4. 2015 Milan Hampl ředitel PREdi,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD ČEJČ

KANALIZAČNÍ ŘÁD ČEJČ Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce ČEJČ POZN. Toto je verze kanalizačního řádu určená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 20 3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 3.1.1. Základní údaje Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV II)

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce KOUTY NAD DESNOU červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Kouty nad Desnou

Více

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ

Město Petřvald. Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ Město Petřvald Příloha č. 4 POŽADAVKY NA OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem

Více

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu á á Č Č é í í ě Č ě í É Í Ě Ř í ť ě í í á ě í í áč á ě á ž í ř í é á ě í á í ř á á ě á úř í á é ří á á í č í řá á ě á ž í ř í ě ě ří š ý á í úř í í í á ě á ě ě ě ý á ů í á ě í ě ší ř ů í ě ří š ý á í úř

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice stokové sítě Obce Čisovice Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Titulní list Název

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice

KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice KANALIZAČNÍ ŘÁD pro veřejnou kanalizaci obce Libějovice (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Únor 2013

Více