VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Kdo jsme? (Detail firmy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Kdo jsme? (Detail firmy)"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Kdo jsme? (Detail firmy) Jackova Továrna s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1 - Nové Město, PSČ: , IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka telefon: (dále jen Prodávající nebo Provozovatel ). 2. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztah mezi Provozovatelem internetového obchodu Jack.cz (dále jen Internetový obchod ) společností Jackova Továrna s.r.o. a zájemci při využívání služeb Internetového obchodu. Těmito VOP se řídí veškeré smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu. Veškeré uzavřené smlouvy jsou v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platném a účinném a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění platném a účinném. Smlouva je uzavřena v českém jazyce a po jejím uzavření bude uložena u Provozovatele. 3. Vymezení pojmů a základní ustanovení Uživatelem se rozumí každá fyzická osoba, která jakýmkoliv způsobem užívá Internetový obchod dostupný na doméně Jack.cz. Kupujícím se rozumí buď spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo své podnikání nebo samostatný výkon svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s Prodávajícím jinak jedná. Podnikatelem se rozumí každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se rovněž rozumí každá osoba, která smlouvu s Prodávajícím uzavírá v souvislosti se svou vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem či na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje i osoba, které chybí, je neplatné či neúčinné veřejnoprávní či soukromoprávní oprávnění k výkonu její činnosti. Okamžikem podání Objednávky potvrzuje Kupující, že se seznámil a rozumí obsahu těchto VOP a zavazuje se dodržovat závazky v nich obsažené. Kopie VOP je přiložena jako příloha ke každému potvrzení Objednávky, tj. uzavření kupní smlouvy, která je zaslána na e- mailovou adresu poskytnutou Kupujícím. Kupující je srozuměn s tím, že užíváním Internetového obchodu ani objednáním či koupí zboží mu nevznikají žádná práva k duševnímu vlastnictví, zejména ochranným známkám, obchodním firmám či názvům, průmyslovým vzorům a patentům Prodávajícího ani jiných osob. 4. Změna obchodních podmínek Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit VOP. Provozovatel nemusí informovat své stávající či budoucí zákazníky o provedené změně. Provozovatel proto do-

2 poručuje, aby Uživatel před každým nákupem zkontroloval jejich znění. Smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím se řídí VOP platnými v době uzavření smlouvy. 5. Registrace Konkrétní služba může vyžadovat, aby se Uživatel registroval nebo si zřídil uživatelský účet u Provozovatele. V takovém případě bude muset Uživatel vyplnit registrační formulář. Do registračního formuláře bude Uživatel vyplňovat také osobní údaje podle článku 6 níže a registrační heslo. Provozovatel může kdykoliv a komukoliv odmítnout registraci či zřídit uživatelský účet. Uživatel je oprávněn svoji registraci nebo uživatelský účet kdykoliv zrušit. Uživatel však není oprávněn zrušit registraci nebo uživatelský účet po dobu trvání Objednávky a/nebo splnění kupní smlouvy. Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti hesla a dalších informací o jeho uživatelském účtu. Rovněž je Uživatel odpovědný za nakládání se svým uživatelským účtem. Provozovatel není odpovědný za újmu, která vznikne nakládáním s důvěrnými informacemi v rozporu s VOP, smlouvou či právními předpisy. Uživatel nesmí nikomu dalšímu umožnit použít jeho uživatelský účet. Pokud se Uživatel dozví o neoprávněném použití jeho přihlašovacích údajů nebo uživatelského účtu, musí to okamžitě nahlásit Provozovateli. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemá povinnost udržovat Internetový obchod a uživatelský účet nepřetržitě dostupný. 6. Ochrana osobních a důvěrných údajů, souhlas s jejich zpracováním a užíváním elektronických kontaktů pro obchodní sdělení Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele za účelem plnění povinností z kupní smlouvy, uzavřenou mezi Uživatelem, jako Kupujícím, a Provozovatelem, jako Prodávajícím. Za tímto účelem zpracovává Provozovatel následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu, ovou adresu, telefonní číslo, číslo účtu vedeného u banky nebo spořitelního či úvěrového družstva. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje v nezbytném rozsahu výrobci zboží a dopravci, oběma pouze za účelem řádného označení zboží a jeho doručení Kupujícímu. Dále Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele za účelem nabízení obchodu a služeb Uživateli (dále jen Marketingové účely ) v souladu s ustanovením 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění platném a účinném (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ) za podmínky, že Uživatel udělí Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů k Marketingovým účelům (dále jen Souhlas ). Souhlas udělí Uživatel tím, že se řádně seznámí s podmínkami, za kterých Souhlas uděluje, do registračního formuláře vyplní veškerá povinná pole, označí Řádně jsem se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů Provozovatelem a tímto výslovně souhlasím se zpracováním mých osobních údajů k Marketingovým účelům, a poskytnutí Souhlasu potvrdí stiskem tlačítka Odeslat. Uživatel uděluje Souhlas na dobu trvání uživatelského účtu nebo registrace podle článku 5 těchto VOP a může jej kdykoliv odvolat pomocí zprávy zaslané na ovou adresu Provozovatele uvedenou v záhlaví těchto VOP. Provozovatel zpracovává k Marketingovým účelům následující osobní údaje Uživatele: jméno, příjmení, adresu, ovou adresu a telefonní číslo. Udělením Souhlasu Uživatel výslovně souhlasí v souladu s ustanovením 5 odst. 5 věty čtvrté Zákona o ochraně osobních údajů s tím, že ke jménu, příjmení a adrese bude Provozovatel přiřazovat další osobní údaje, jmenovitě ovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel nebude

3 osobní údaje zpracovávané pro Marketingové účely zpřístupňovat třetím osobám, vyjma případů, kdy tak může učinit bez Souhlasu Uživatele. Uživatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které poskytl, jsou pravdivé a přesné. Uživatel je povinen sdělit Provozovateli každou změnu poskytnutých osobních údajů bez zbytečného odkladu. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Uživatel, který se domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména z důvodu nepřesnosti osobních údajů vůči účelu zpracování, je rovněž oprávněn podle ustanovení 21 Zákona o ochraně osobních údajů požádat Provozovatele o vysvětlení. Uživatel je oprávněn požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména, aby blokoval, provedl opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel dále uděluje souhlas Provozovateli k s užitím jakéhokoli jeho elektronického kontaktu, který poskytl Provozovateli (zejména , účet na sociálních sítích Facebook, Twitter, k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti (dále jen Zákon o některých službách informační společnosti ). Provozovatel prohlašuje, že užívání elektronického kontaktu Uživatele k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky se děje v souladu se Zákonem o některých službách informační společnosti. Uživatel bere na vědomí, že svůj souhlas podle tohoto odstavce může kdykoli odvolat. 7. Zrušení uživatelského účtu či registrace Provozovatel může zrušit uživatelský účet či registraci jakéhokoliv Uživatele. Stejně tak může zrušit i uživatelské účty či registrace skupiny nebo všech Uživatelů. Každý Uživatel má právo kdykoliv zrušit vlastní uživatelský účet nebo registraci. 8. Poskytované služby Internetový obchod dostupný na doméně Jack.cz umožňuje Uživateli, aby si podle svých preferencí zvolil jeden z nabízených potisků a vybral si střih, barvu a velikost požadovaného trička či triček. Toto tričko či tato trička pak může Uživatel objednat a budou mu vyrobena na míru. V rámci užívání či nákupu na Internetovém obchodu nedochází k poskytování ani dodávání žádného digitálního obsahu Uživateli. 9. Objednávka zboží Kupující objedná zboží tak, že označí požadovaný předmět koupě, zvolí jeho parametry, tedy střih, barvu a velikost a, když je spokojený s jeho finální podobou, odešle objednávku, která je návrhem na uzavření kupní smlouvy, Prodávajícímu skrz Internetový obchod (dále jen Objednávka ). Odeslání Objednávky proběhne skrze vyplnění a potvrzení objednávkového formuláře na Internetovém obchodě. Objednávka je závazná a neodvolatelná po dobu deseti (10) dnů ode, kdy byla učiněna. Potvrzení o doručení Objednávky slouží jako oznámení o zaregistrování Objednávky Prodávajícím, v žádném případě se nejedná o přijetí Objednávky Prodávajícím. Kupující může měnit konečnou podobu požadovaného zboží, způsob dopravy i úhrady kupní ceny a další údaje uvedené v Objednávce (např. doručovací adresu) až do okamžiku, kdy závazně potvrdí Objednávku. Ke vzniku kupní smlouvy musí mít Objednávka i její přijetí totožný obsah. Nedílnou součást Objednávky tvoří

4 tyto VOP. Odesláním Objednávky potvrzuje Kupující, že se s VOP seznámil, rozumí jejich obsahu a považuje jej za závazný. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno em sdělení, že Objednávku přijímá k dalšímu řízení. Provozovatel nenese odpovědnost za případné chyby v přenosu dat mezi Kupujícím a Prodávajícím. Smlouva nevznikne, pokud dojde k chybě v přenosu dat podle předchozí věty. Prodávající je oprávněn měnit parametry Objednávky až do okamžiku jejího přijetí. Změna Objednávky podle předchozí věty se považuje za nový návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího a taková smlouva vzniká až okamžikem přijetí změněné Objednávky Kupujícím. Jakýkoliv produkt inzerovaný na stránkách může být Provozovatelem kdykoliv stažen. Pro dodání zboží neplatí žádná omezení. Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky a veškeré spory, které vzniknou na jejím základě, budou rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy České republiky. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu tím, že mu umožní nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody přechází na Kupujícího již jeho převzetím. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží; Kupující se tak stává vlastníkem zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo v souladu s kupní smlouvou. V rámci koupě v žádném případě nedochází k poskytování licence na obsah či grafické ztvárnění věci. Má-li Prodávající odeslat zboží Kupujícímu, dojde k předání zboží okamžikem, kdy je předáno prvnímu dopravci, který zajišťuje dopravu zboží Kupujícímu. V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, je zboží předáno až v okamžiku, kdy zboží předá Spotřebiteli dopravce. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, provedení a jakosti. V případě, že Prodávající dodá větší množství zboží, než bylo mezi stranami ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství a Kupující je povinen uhradit kupní cenu poměrně zvýšenou vůči dodanému množství zboží. To neplatí, pokud Kupující přebytečné množství zboží bez zbytečného odkladu odmítne. Prodávající zabalí zboží v souladu s obecnými zvyklostmi tak, aby bylo uchováno a chráněno, ledaže si strany mezi sebou ujednaly jiný způsob zabalení. Zboží je vadné, pokud nemá sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Kupující prohlédne zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody na zboží (věci) přechází na Kupujícího převzetím zboží. Nebezpečí škody na věci přejde také v případě, když Kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i když se projeví až později. Stejné právo má Kupující i tehdy, pokud vada zboží (věci) vznikne po přechodu nebezpečí škody v důsledku porušení právní povinnosti Prodávajícího. Škoda na zboží, která vznikne až po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho

5 povinnost zaplatit kupní cenu. Prodávající však odpovídá za škodu v případě, že vznikla v důsledku porušení jeho povinnosti. V případě, že dojde k prodlení s převzetím zboží ze strany Kupujícího, je Prodávající oprávněn prodat zboží na účet Kupujícího. To je však možné až poté, co poskytne Prodávající Kupujícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí zboží. V případě, že se neúměrně (o více než 14 dnů) prodlouží nejzazší termín dodání ze strany Prodávajícího, má Kupující právo Objednávku zrušit bez zaplacení storno poplatku. Prodávající je povinen o neúměrném prodloužení dodací lhůty informovat Kupujícího. Pokud se Kupující rozhodne zrušit Objednávku, je povinen to sdělit Prodávajícímu. 10. Odpovědnost Prodávajícího Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nemá při převzetí právní ani faktické vady. Prodávající odpovídá zejména za to, že zboží má ujednané vlastnosti, a pokud takové ujednání chybí, tak vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s přihlédnutím k povaze zboží, dále že se zboží hodí k účelu, ke kterému se taková věc obvykle používá, že je zboží v odpovídajícím množství a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Pokud se vada projeví do šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. To se však netýká zboží, které je prodáváno za nižší cenu z důvodu této vady, které je opotřebené svým obvyklým užíváním, či vyplývá-li to z jeho povahy. 11. Postup při vyřizování reklamací Pokud je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo: a) aby byla vada odstraněna dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené nebo pokud se vada týká pouze jeho součásti, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti či součástí; není-li možné využít ani jednu z výše uvedených možností, může Kupující odstoupit od smlouvy. Pokud je takový postup vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména tehdy, pokud jde vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady; b) aby byla vada odstraněna opravou věci; c) aby mu byla poskytnuta přiměřené sleva z kupní ceny, nebo d) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, které z výše uvedených práv si zvolil, současně s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Ke změně volby je vyžadován souhlas Prodávajícího. To neplatí v případě, kdy žádal Kupující o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud nemůže Prodávající odstranit vady v přiměřené lhůtě nebo pokud oznámí Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

6 Pokud neprovede Kupující volbu práva včas, zůstávají mu práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy, které jsou uvedeny níže. V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit. To platí i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo Spotřebiteli značné obtíže. Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Do doby než Kupující uplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby buď opravou věci, anebo dodáním nového zboží. Pokud Prodávající neodstraní vadu zboží v přiměřené lhůtě nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Ke změně volby je vyžadován souhlas Prodávajícího. Kupující má právo na dodání nového zboží, anebo výměnu jeho součásti i v případě odstranitelné vady, pokud v důsledku této vady nemůže dotyčnou věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Prodávající dodá Kupujícímu nové zboží, musí Kupující původně dodané zboží vrátit Prodávajícímu na jeho náklady. Pokud Kupující vadu zboží neoznámí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné a dostatečné prohlídce zjistit, ztrácí práva z vadného plnění. Pokud se jedná o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží. 12. Odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitel má právo dle 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů; lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a pokud se jedná o: a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze v písemné podobě zaslané na adresu Jackova Továrna s.r.o., Jan Antonín Kolář, Na Poříčí 22, Praha 1, Pro písemné odstoupení může Spotřebitel využít formulář podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, který je umístěn na Internetovém obchodu.

7 Odstoupení od kupní smlouvy skrze vyplnění a odeslání vzorového formuláře na internetových stránkách není možné. V případě, že Spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, musí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy na své náklady vrátit Prodávajícímu zboží. Zboží musí být kompletní, nepoškozené, čisté, a pokud je to možné, tak včetně originálního obalu a ve stavu a hodnotě v jaké zboží Kupující převzal. V případě, že Kupující zašle zboží zpátky Prodávajícímu, je Kupující povinen zároveň dostatečným způsobem dát najevo, že odstupuje od kupní smlouvy a uvést adresu nebo číslo bankovního účtu tak, aby bylo možné vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, ke které došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jakým je to nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud odstoupí Spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj v souvislosti s kupní smlouvou přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel zboží zpátky předá nebo než prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Spotřebitel je srozuměn s tím, že pokud jsou ke zboží poskytovány dary, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dary a vše, oč se obohatil. Pokud je Spotřebitel nevrátí zpět, bude se jednat o bezdůvodné obohacení. V případě, že nelze vydat předmět bezdůvodného obohacení, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li jej vrátit ve stejném stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, b) použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu co ještě vrátit může a poskytne Prodávajícímu náhradu do výše, v jaké měl z použití zboží prospěch. 13. Cena za zboží Všechny ceny uvedené v Internetovém obchodě jsou smluvní. Všechny ceny jsou konečné a další případné daně, poplatky a cla, které musí Spotřebitel pro získání zboží zaplatit. To se netýká případných doplatků za balné, poštovné a nákladů na komunikaci na dálku, ať už se liší či neliší od základní sazby.

8 Cena poštovného se může lišit podle váhy objednaného zboží. V případě, že poštovné bude výrazně nižší nebo vyšší, než je uvedeno v automatickém připočítávání při Objednávce, bude Kupující informován Prodávajícím em nebo telefonicky. Pokud bude výsledná cena vyšší, má Kupující právo zrušit Objednávku a v případě, že již byla uzavřena kupní smlouva, má právo od ní odstoupit Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. 14. Platební podmínky U každého výrobku je uvedena cena podle čl. 13, platná v okamžiku objednání. Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby: a) Bezhotovostním převodem na účet č: /2010 Na účet Prodávajícího č /2010, vedený u [Doplnit prosím banku.] musí být připsána plná cena zboží, včetně případných doplatků podle čl. 13, a to po odečtení bankovních a jiných poplatků. Bezhotovostní platbu je potřeba uskutečnit před odesláním zboží Kupujícímu, a to do tří (3) pracovních dnů od zaslání Objednávky zboží Prodávajícímu. Jako variabilní symbol uvede Kupující číslo Objednávky, které mu poskytne Prodávající. b) platba kreditní kartou VISA a MASTERCARD Prodávající vystaví za realizovaný nákup daňový doklad, který dá Kupujícímu k dispozici na Internetovém obchodě. Daňový doklad může Kupující z Internetového obchodu stáhnout a případně vytisknout. Kupující výslovně souhlasí s tím, že mu je daňový doklad k dispozici pouze v elektronické podobě. b) Na Dobírku 15. Dodací podmínky Prodávající zaplatí zboží v hotovosti přepravci při předání zboží od přepravce. Kupující zde platí navíc poplatek 50 Kč za dobírku. Zboží je Kupujícímu zasíláno v rámci České republiky prostřednictvím společnosti Česká pošta a.s. a to zpravidla do 3 až 7 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů, po potvrzení Objednávky. Zboží je zpravidla doručeno přepravcem, společností Česká pošta a.s., do 24 hodin od předání zboží přepravci. To neplatí během dnů pracovního klidu, tj. zejména v sobotu, neděli a během dnů, které jsou státními svátky v České republice. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce platného v okamžiku Objednávky. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

9 16. Výhrada vlastnictví Vlastnické právo Kupujícího ke zboží přechází až úplným zaplacením kupní ceny včetně všech poplatků za balné a dopravné. 17. Zvláštní ustanovení o autorských dílech, obsahu Internetového obchodu a zakázaném jednání Provozovatel má na Internetovém obchodu databázi grafických prvků, které může Uživatel využívat při návrzích produktů v softwarové aplikaci na webových stránkách Provozovatele. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky Provozovatele mimo webové stránky Provozovatele, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno. V případě, že vznikne vztah mezi autorem děl chráněných autorským zákonem, zejména autorem grafických prvků, obrázků a fotografií, a Provozovatelem, platí, že: Pokud využije Uživatel autorské dílo, zejména grafické prvky, obrázky a fotografie, které nejsou jeho vlastním autorským dílem a ani nejsou převzaty z databáze autorských děl Provozovatele, je možné je užít pouze na základě licenční smlouvy nebo souhlasu poskytnutého od autora, nebo jen, pokud jsou dostupné na základě veřejné licence a Uživatel dodrží její požadavky. Uživatel odpovídá za autorská díla, zejména grafické prvky, obrázky, fotografie, nápisy, slogany, texty a jiná označení, které nahraje na Internetový obchod Provozovatele a jichž bude využívat při tvorbě nabízených produktů. Uživatel dále prohlašuje, že žádná autorská díla, která nahrál na Internetový obchod, neohrožují ani neporušují žádná práva duševního vlastnictví, zejména autorská práva, práva k ochranným známkám a jiná práva na označení a, že nejsou v rozporu s právy třetích osob. Uživatel prohlašuje, že výše uvedená práva nebudou ohrožena či porušena ani v souvislosti s tiskem či jiným převáděním grafických návrhů do materiální podoby. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přímou či nepřímou újmu Uživatele, která mu může vzniknout nebo vznikne v souvislosti porušení povinností uvedených v těchto VOP. Uživatel se zavazuje odškodnit jakoukoli újmu, kterou způsobí Provozovateli v souvislosti s porušením své povinnosti. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přímou či nepřímou újmu třetích osob, která jim může vzniknout nebo vznikne v souvislosti porušení povinností uvedených v těchto VOP. Pokud obsahuje Internetový obchod odkaz na jiné internetové stránky či jinou identifikaci služby dostupné v rámci sítě elektronických komunikací, je tak učiněno pouze pro pohodlí Uživatelů. Provozovatel nijak neodpovídá za obsah nacházející se mimo Internetový obchod. Provozovatel si vyhrazuje právo provést jakoukoliv změnu Internetového obchodu, včetně změny ceny zboží, a to kdykoliv, pouze na základě vlastního uvážení. Jakákoliv provedená změna se vztahuje pouze na vztahy vzniklé od okamžiku provedení změny a nemá žádný vliv na již existující smluvní či mimosmluvní vztahy s Uživatelem nebo Kupujícím. Tyto obchodní podmínky jsou platné od do odvolání či jejich změny.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Opletalova 92, CZ-563 01 Lanškroun IČ: 25254197, DIČ: CZ25254197 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Obchodní podmínky firmy Kundrát Antonín. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky firmy Kundrát Antonín. 1. Úvodní ustanovení. 2. Vymezení pojmů. 3. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky firmy Kundrát Antonín 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 Obchodní podmínky internetového obchodu www.autolockpick.cz Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853 Provozovatel internetového portálu canidia.cz Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 113 22853 info@mrlee.cz Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu.

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu. A. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v Internetových obchodech umístěných na následujících internetových stránkách www.radiocity.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky pro internetový obchod

Obchodní podmínky pro internetový obchod Obchodní podmínky pro internetový obchod Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi kupujícím (dále jen kupující ) a prodávajícím - společností GRASPO CZ, a.s., IČ: 25586092, se sídlem Pod Šternberkem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Prodávajícího/OSVČ Fedor Obryvalin, se sídlem Nušlova 2298/61, 158 00, Praha - Stodůlky, ič: 01296060 (dále jen

Více

Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz

Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Luxury Media s.r.o. zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Stolařství-Avrat s.r.o., U ovčárny 10, Krnov 794 01, IČO: 29445884, DIČ: CZ29445884

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle 1829 odst. 1 občanského zákoníku

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle 1829 odst. 1 občanského zákoníku Obchodní podmínky e-shopu Naturmetika 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.tytyty.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.tytyty.cz Obchodní podmínky e-shopu www.tytyty.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Zd. Štěpánka 426/34, 434 01 Most nebo na e-mail: info@drogerie-meg.cz, nebo

Zd. Štěpánka 426/34, 434 01 Most nebo na e-mail: info@drogerie-meg.cz, nebo Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky Pro nákup na www.lachevre.eu Platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky Pro nákup na www.lachevre.eu Platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky Pro nákup na www.lachevre.eu Platné od 1.1.2014 1.Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Obchodní podmínky 2014

Obchodní podmínky 2014 Obchodní podmínky 2014 Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Obchodní podmínky e-shopu SPOJAŘ.cz

Obchodní podmínky e-shopu SPOJAŘ.cz Obchodní podmínky e-shopu SPOJAŘ.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Preambule. II. Vymezení pojmů. III. Uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Preambule. II. Vymezení pojmů. III. Uzavření kupní smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup v internetovém obchodně provozovaném společností ALLEGRO, s.r.o., se sídlem V Kosině 1307, 252 28 Černošice, IČ: 48951862, obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku u

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Damske-sukne.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Damske-sukne.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Damske-sukne.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky. 2. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 2. Vymezení pojmů Obchodní podmínky společnosti Pavel Blažek se sídlem Boženy Němcové 1115, 665 01, Rosice u Brna identifikační číslo: 68710216 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO 1. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Právní vztahy výslovně neupravené v těchto obchodních

Více

Obchodní a dodací podmínky internetového obchodu www.levneknihy.cz

Obchodní a dodací podmínky internetového obchodu www.levneknihy.cz Obchodní a dodací podmínky internetového obchodu www.levneknihy.cz Základní informace 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen jako tyto VOP ) upravují uzavírání kupních smluv prostřednictvím

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Obchodní podmínky. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Obchodní podmínky. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SP business s.r.o.(hallufix.cz), IČ 28533631,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní podmínky obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061, DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Obchodní podmínky. platnost od 01.01.2014. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. platnost od 01.01.2014. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky platnost od 01.01.2014 Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

(dále jen prodávající)

(dále jen prodávající) Aktuální Všeobecné obchodní podmínky, vztahující se na smlouvy uzavírané se spotřebitelem, společnosti Workstool s.r.o., se sídlem Na vyhaslém 3177, 272 01 Kladno, IČO: 03758826, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ELVITA.CZ, Martina Kubíčková. se sídlem Orlická 516, Náchod. identifikační číslo: 02390795

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ELVITA.CZ, Martina Kubíčková. se sídlem Orlická 516, Náchod. identifikační číslo: 02390795 OBCHODNÍ PODMÍNKY ELVITA.CZ, Martina Kubíčková se sídlem Orlická 516, Náchod identifikační číslo: 02390795 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího

Více