Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Provodínské písky a.s. IČO: se sídlem Provodín 165, Provodín zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 294 I. Úvodní ustanovení 1. Společnost Provodínské písky a.s,.ičo: , se sídlem Provodín 165, Provodín, zapsaná u OR U Krajského soudu v Ústí nad Labe, oddíl B, vložka 294 je dodavatelem křemenného písku vysoké čistoty pro odběratele (kupující) v průmyslu slévárenském, sklářském, stavebním a v jiných odvětvích (dále jen jako zboží ). 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako VOP nebo obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti pro dodávky zboží ze strany společnosti Provodínské písky a.s., kupujícím a uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu společnsoti Provodínské písky a.s. umístěného na internetové adrese (dále jen e-shop). 3. Společnost Provodínské písky a.s. jako podnikatel dodává zboží podnikatelům při výkonu jejich podnikatelské činnosti a dále i jiným osobám jako spotřebitelům (dále jen jako kupující ). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li kupujícím spotřebitel dle 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při koupě zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 odst. 1 občanského zákoníku a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností Provodínské písky a.s. a kupujícím, pokud na ně taková kupní smlouva odkazuje a kupující byl s těmito VOP výslovně seznámen. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 5. Smluvní strany mohou výslovným ujednáním v kupní smlouvě jednotlivá ustanovení VOP změnit či vyloučit. 6. V případě rozporu mezi ustanoveními kupní smlouvy a těmito VOP mají přednost ustanovení kupní smlouvy. 7. Odkáží-li smluvní strany v objednávce a v potvrzení objednávky na obchodní podmínky, které si odporují, je kupní smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není. 1/9

2 8. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. 9. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. 10. Specifikace zboží je vymezena kupní smlouvou. Společnost Provodínské písky a.s. prohlašuje, že její zboží odpovídá příslušným technickým, odborným a jiným normám a obecně závazným právním předpisům platným v ČR, přičemž prodávající tento soulad trvale kontroluje a že se na každý druh zboží vztahuje Bezpečnostní list, jež je v souladu s Nařízením (ES) 1907/2006, Nařízením (ES) 1272/2008 a Nařízením (ES) 453/2010 (http://www.pisky.cz/index1.htm). 11. Kupující je srozuměn s tím, že společnost Provodínské písky a.s. není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu společnosti Provodínské písky a.s., tj. že vystavení zboží v e-shopu společnosti Provodínské písky a.s. není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu 1732 obč. zák. II. Kupní smlouva Za kupní smlouvu se považuje doručení přijetí objednávky (akceptace objednávky ze strany spol. Provodínské písky a.s.), jež společnost Provodínské písky a.s. zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. III. Objednávka 1. Objednávka kupujícího musí být společnosti Provodínské písky a.s. doručena prostřednictvím elektronického formuláře na adrese: a musí obsahovat zejména: údaje identifikující kupujícího (obchodní firmu a sídlo, příp. jméno a místo podnikání, IČO, DIČ, jméno a přímení, adresa bydliště, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a), typ objednaného zboží, označení zboží dle datových listů (v souladu s množství objednaného zboží jednotlivě pro každý typ, určení způsobu, místa a požadovaného termínu dodání zboží, cenu a způsobu úhrady kupní ceny informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka ). 2. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. 3. Společnost Provodínské písky a.s. písemně potvrdí objednávku kupujícího elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávcedo 3 2/9

3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, jestliže s ní bez výhrad souhlasí Bezvýhradním potvrzením objednávky kupujícího ze strany společnosti Provodínské písky a.s. je kupní smlouva uzavřena. 4. Jestliže ve lhůtě dle předchozího odstavce nedojde k potvrzení objednávky ze strany společnosti Provodínské písky a.s., má se za to, že objednávka jako návrh na uzavření smlouvy kupujícího nebyl přijat a kupní smlouva uzavřena není. Jestliže společnost Provodínské písky a.s. bude mít k písemné objednávce kupujícího výhrady, nebo objednávka nebude obsahovat požadované údaje a předloží kupujícímu jiný návrh a kupující tento návrh společnosti Provodínské písky a.s. potvrdí do 3 pracovních dnů, je kupní smlouva uzavřena, a to okamžikem, kdy tento návrh bude kupujícím bezvýhradně přijat (tj. okamžikem písemného potvrzení návrhu kupujícím). 5. Zruší-li kupující objednávku před jejím potvrzením ze strany společnosti Provodínské písky a.s. má se za to, že kupní smlouva uzavřena není. 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 7. Společnost Provodínské písky a.s. je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. IV. Kupní cena 1. Společnosti Provodínské písky a.s. si vyhrazuje právo změnit cenu uvedenou v ceníku. O takové změně je společnost Provodínské písky a.s. povinna informovat kupujícího s předstihem. 2. Kupní cena zboží uvedená v ceníku je vč. DPH a kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit DPH dle platného a účinného znění zákona o dani z přidané hodnoty. Tímto ustanovením není omezena možnost spol. Provodínské písky a.s. uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 3. Dojde-li ke změně ceny po přijetí objednávky dle čl. III. těchto VOP, je kupující oprávněn písemně zrušit objednávku ve lhůtě 3 pracovních dnů. Do uplynutí lhůty k doručení oznámení o zrušení objednávky kupující souhlasí s takovou jednostrannou změnou nabídkové ceny. 4. Kupní cenou se rozumí cena zboží včetně nákladů na balení zboží. 3/9

4 5. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, cena nezahrnuje mj. náklady na dopravu, clo, pojištění, palety a podobně. V. Daňové doklady a platební podmínky 1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží včetně DPH buď v hotovosti při převzetí zboží nebo před datem vystavení faktury na základě vystavené zálohové faktury. 2. Faktura - daňový doklad - je vystavena obvykle v den předání zboží ze strany společnosti Provodínské písky a.s. kupujícímu nebo dopravci. Společnost Provodínské písky a.s. vystaví fakturu nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo připsání zálohové platby na bankovní účet společnosti Provodínské písky a.s., není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.faktura obsahuje označení objednávky kupujícího. 3.Kupní cenu lze zaplatit převodem na účet /6200, nebo v hotovosti. 4. Platba se považuje za uskutečněnou dnem připsání kupní ceny na účet společnosti Provodínské písky a.s Uhrazená záloha na kupní cenu se okamžikem splatnosti kupní ceny započítá na tuto kupní cenu. Všechny vzájemné pohledávky lze započítat po dohodě společnosti Provodínské písky a.s. a kupujícího, není li ve VOP stanoveno jinak. 6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu i tehdy, jestliže zboží bylo poškozeno, zničeno nebo ztraceno po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. VI. Dodací podmínky 1. Společnosti Provodínské písky a.s. je povinna připravit zboží k dodání v množství, termínu a na místo, jak určuje kupní smlouva. Společnost Provodínské písky a.s. je povinna se zbožím kupujícímu předat dodací list a veškerou další dokumentaci související s dodávkou zboží. 2. Při prodlení kupujícího s platbou, je společnost Provodínské písky a.s. oprávněna vázat další dodávku zboží na zaplacení dlužných závazků, popř. vyžádat jiný způsob placení (platba předem aj.) nebo zajištění závazku. Prodloužením dodací lhůty do doby zaplacení či zajištění nedochází k porušení závazku společnosti Provodínské písky a.s. z kupní smlouvy. 3. VII. Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na věci 1. Vlastnické právo přechází na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. 4/9

5 2. Jestliže si kupující přebírá zboží v sídle společnosti Provodínské písky a.s. sám či prostřednictvím kupujícím určeného dopravce a není-li výslovně dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží převzetím zboží kupujícím nebo naložením zboží na kupujícím určený dopravní prostředek. V případě, že je kupující podnikatelem, postupuje se dle doložky FCA Provodín (Incoterms 2010), 3. Jestliže má být zboží přepraveno a přepravu zboží zajišťuje společnost Provodínské písky a.s. a není-li výslovně dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží v jím určeném místě. V případě, že je kupující podnikatelem, postupuje se dle doložky DAP místo určení (Incoterms 2010) 4. Jestliže při uzavření kupní smlouvy je již zboží přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Společnost Provodínské písky a.s. však nese škodu, k níž došlo před uzavřením smlouvy, a pokud o ní věděla, anebo o ní vzhledem k okolnostem vědět měla. 5. Je-li plněno po částech, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem předání dílčího plnění (části zboží). 6. Dojde-li z důvodů na straně kupujícího k prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího prvého dne takového prodlení. 7. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže společnost Provodínské písky a.s. škodu způsobila porušením své povinnosti. VIII. Odpovědnost za vady 1. Kupující je povinen zboží s dostatečnou péči prohlédnout v okamžiku převzetí zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a jeho věcné shodě s kupní smlouvou a dodacím listem. 2. Zboží je vadné, jestliže typ nebo množství dodaného zboží neodpovídá objednávce nebo faktuře nebo dodacímu listu. Pokud z dodacího listu či dokladu o předání vyplývá, že společnost Provodínské písky a.s. dodala menší množství věcí, nevztahují se na chybějící zboží následující ustanovení o vadách. V takovém případě společnost Provodínské písky a.s. dodá chybějící množství zboží v co nejkratším termínu. 3. Vady dodaného zboží (tj. typ nebo množství dodaného zboží neodpovídá objednávce nebo faktuře nebo dodacímu listu) je kupující povinen oznámit společnosti Provodínské písky a.s. bezodkladně po převzetí zboží (tzv. zjevné vady), nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží 4. Při zjevném poškození zásilky (obalu nebo zboží) je nutno sepsat neprodleně s přepravcem zápis o poškození dodávky a uvést o jaké poškození se jedná. 5. Za skryté vady zboží, které vyjdou najevo dodatečně, odpovídá prodávající jen v případě, že zboží tyto vady mělo prokazatelně již v okamžiku přechodu rizika vzniku škody na zboží na kupujícího. Tyto vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po 5/9

6 jejich zjištění nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží V případě spotřebitelů platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 6. Vady zboží musí být u společnosti Provodínské písky a.s. oznámeny písemně ( em, nebo poštou) a musí obsahovat: označení kupujícího typ reklamovaného zboží, množství vadného zboží číslo faktury, číslo dodacího listu, popis vady, volba nároku. 7. Za začátek oznámení vad zboží se považuje den, kdy bylo písemné oznámení prokazatelným způsobem společnosti Provodínské písky a.s. doručeno (tj. em, poštou). 8. Kupující má nárok na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (tj. objednaného zboží) nebo dodání chybějícího zboží. 9. Volbu nároku musí kupující učinit v písemném oznámení vad zboží. Jednou provedenou volbou nesmí bez souhlasu společnosti Provodínské písky a.s. změnit. 10. Společnost Provodínské písky a.s. je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení vad zboží informovat kupujícího o svém stanovisku k oznámeným vadám a dle možnosti dohodnout osobní kontrolu zboží a následně v přiměřené lhůtě informovat kupujícího o způsobu vyřízení oznámené vady zboží. 11. V případě chybně dodaného zboží ze strany společnost Provodínské písky a.s. (typ nebo množství) zajistí společnost Provodínské písky a.s. dodání typu a/nebo množství zboží dle objednávky kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Současně společnost Provodínské písky a.s. zajistí i odvoz chybně dodaného typu nebo množství zboží od kupujícího, přičemž dopravu zajišťuje společnost Provodínské písky a.s. na své náklady. 12. Jen pokud společnost Provodínské písky a.s. vadu zboží včas neodstraní nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti Provodínské písky a.s. změnit. 13. Jestliže kupující nebude souhlasit s rozhodnutím společnosti Provodínské písky a.s. o zamítnutí oznámené vady zboží, bude tato neshoda projednána mezi společností Provodínské písky a.s. a kupujícím. Při nenalezení shody může být případ předán k posouzení nezávislému orgánu a jeho výsledek bude považován za závazný. Postup o zvolení nezávislého orgánu bude dohodnut společností Provodínské písky a.s. a kupujícím. Náklady na posouzení ponese strana, v jejíž neprospěch bude znít nezávislé posouzení. 14. Daňový doklad (faktura) ohledně vadného zboží bude upraven v souladu se způsobem vyřízení oznámených vad zboží, nebo pokud již fakturace proběhla, bude neprodleně vystaven opravný prostředek dobropis nebo doúčtování. IX. Náhrada majetkové újmy (škody) 6/9

7 1. Společnost Provodínské písky a.s. a kupující nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z těchto VOP a kupní smlouvy a nesou odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních nebo zákonných povinností a obě smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé újmy. 2. Společnost Provodínské písky a.s. a kupující se dohodly, že celkový rozsah povinnosti společnosti Provodínské písky a.s. nahradit újmu kupujícímu, která kupujícímu v souvislosti s plněním VOP a kupní smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše kupní ceny dle kupní smlouvy, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty hrazené společnosti Provodínské písky a.s. kupujícímu se započítávají na náhradu újmy v plné výši. 3. Sjednané omezení dle čl. IX odst. 2 těchto VOP se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti nebo způsobené člověku na jeho přirozených právech. X. Smluvní pokuta 1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny (nebo její části), společnosti Provodínské písky vzniká vůči kupujícímu právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. Bude-li společnost Provodínské písky a.s. v prodlení s dodávkou zboží,, kupujícímu vzniká vůči společnosti Provodínské písky a.s. právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý den prodlení s dodáním zboží. Jestliže však společnost Provodínské písky a.s. sdělí kupujícímu před datem plnění, že z objektivních důvodu nebude možné dodat zboží v dohodnuté době (např. vyšší moc, porucha dopravce, havárie), nevztahuje se na ní povinnost k zaplacení smluvní pokuty. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody s omezením dle čl. IX. odst. 2 těchto VOP. 4. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení (poštou, em, nebo osobním předáním). 5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je kupující povinen zaplatit společnosti Provodínské písky a.s. úrok z prodlení ve 0,05% z dlužné částky (z neuhrazené kupní ceny) za každý den prodlení. XI. Odstoupení a výpověď a dohoda 1. Společnost Provodínské písky a.s. je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, jestliže je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží déle než 30 dní. 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, pokud je společnost Provodínské písky a.s. v prodlení s dodáním objednaného zboží ve lhůtě delší než 30 dní. 7/9

8 3. Odstoupení musí být písemné a doručené druhé straně. Doručením odstoupení druhé straně zaniká kupní smlouva od počátku. Odstoupení se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody. 4. Je-li kupujícím spotřebitelem má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů běží ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat společnost Provodínské písky a.s. jednoznačným prohlášením (písemně poštou či em). Spotřebitel je také oprávněn vyplnit přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (www.balenepisky.cz/odstoupeni-formular.docx), přičemž není povinen tak učinit. Využije-li spotřebitel vzorový formulář pro odstoupení, bude spotřebiteli obratem zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo oznámeno, že odstupuje od kupní smlouvy, předat zpět společnosti Provodínské písky a.s. v jejím sídle. Společnost Provodínské písky a.s. vrátí spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy od spotřebitele kupní cenu, pokud tato byla již uhrazená. 5. Společnost Provodínské písky a.s. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti Provodínské písky a.s. odeslal. 6. Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto VOP, lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí i bez udání důvodů, zaslanou kteroukoliv ze smluvních stran, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.. XII. Osobní údaje 1. Kupující, spotřebitel, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako osobní údaje ). Nakládání s osobními údaji kupujícího a jejich ochrana se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Provodínské písky a.s., a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Provodínské písky a.s. také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.. 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může společnost Provodínské písky a.s. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje společností Provodínské písky a.s. bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 8/9

9 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem společnosti Provodínské písky a.s. na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Provodínské písky a.s na elektronickou adresu kupujícího. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy, jejíž součástí jsou VOP, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 4. Všechny spory, které by mohly mezi společností Provodínské písky a.s. a kupujícím vzniknout v souvislosti s výkladem nebo prováděním těchto VOP a kupní smlouvy se strany zavazují řešit smírnou cestou při osobním jednáním. Nebude-li v rámci smírného jednání dosaženo odstranění rozporů a nedohodnou-li se strany jinak, všechny spory budou rozhodovány u obecných soudů ČR. 5. VOP jsou součástí smluv, které společnosti Provodínské písky a.s. uzavřela, na něž výslovně odkazuje a jsou platné v období od Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 9. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Provodínské písky a.s., Provodín Provodín, adresa elektronické pošty telefon (+420) /9

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky. společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o.

Obchodní podmínky. společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o. Obchodní podmínky společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o. se sídlem Rovenská 381/10, Kbely, 197 00 Praha 9 IČ: 291 51 767 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, Spisová značka: C 93240 vedená u Krajského soudu

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz vydané obchodní společností CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) se použijí pro smluvní vztah uzavíraný v

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti yconix.com s.r.o. se sídlem Rožmberská 37, 379 01 Třeboň identifikační číslo: 26109603 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Obchodní podmínky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího. 2. Základní ustanovení. 3. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího. 2. Základní ustanovení. 3. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Golf Arts s.r.o., se sídlem Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 27420418, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111707 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli v rámci e-shopu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky (dále VOP ) jsou platné pro nákup v internetovém obchodě umístěném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jaromír Kolomý Řeznictví s.r.o. Staré město 122, 792 01 IČO: 26844818 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.reznictvikolomy.cz

Více

Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o.

Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o. Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o. platné ode dne 20. 6. 2016 korporace Špaček plast, s.r.o., IČO: 29307287, spisová značka: C 73043 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem (provozovnou)

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE. obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE. obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti ELO TOMAN s.r.o. se sídlem Kostelní 74, 564 01 Žamberk identifikační číslo: 05319692 DIČ: CZ05319692 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Mgr. Anny Martynkové, podnikatele se sídlem Olšová 87, 737 01 Český Těšín, nar. 18. června 1986, IČO: 03705382, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Vladimíra Němečková se sídlem Italská 833/32, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 02973472 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 2 pro prodej

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY Prsteny-hodinky, IČ:68108001, se sídlem Bezručova 67/4, 602 00, Brno - Staré Brno pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prstenyhodinky.cz

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY prodávajícího Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace se sídlem Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno identifikační číslo: 29319498 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o. se sídlem 28. Října 661, 263 01 Dobříš identifikační číslo: 47051108 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Karel Malec, podnikající jako fyzická osoba, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha IČO 41885686 zapsaný v živnostenském rejstříku pod č.j. MU/OŽ/1789/2014/kh/3 1. Úvodní ustanovení 1.1

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. Část A - spotřebitel

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. Část A - spotřebitel Obchodní podmínky Část A - spotřebitel 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.montazpodlah.cz (Eliška Řeholková, IČO 01837281 se sídlem Ostrava - Mariánské

Více

Obchodní podmínky provozovatele e-shopu SucháVýstavba.cz

Obchodní podmínky provozovatele e-shopu SucháVýstavba.cz Obchodní podmínky provozovatele e-shopu SucháVýstavba.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00, IČ: 40608417

Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00, IČ: 40608417 Obchodní podmínky internetového obchodu Psí Šatník pro prodej zboží prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové adrese www.psisatnik.cz. Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SmaltZlin, s.r.o. se sídlem Papírenská 186, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí identifikační číslo: 46345558 zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Atlantis PC s.r.o. se sídlem Gerská 40, 323 00 Plzeň identifikační číslo: 25213547 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 9221 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více