Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Provodínské písky a.s. IČO: se sídlem Provodín 165, Provodín zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 294 I. Úvodní ustanovení 1. Společnost Provodínské písky a.s,.ičo: , se sídlem Provodín 165, Provodín, zapsaná u OR U Krajského soudu v Ústí nad Labe, oddíl B, vložka 294 je dodavatelem křemenného písku vysoké čistoty pro odběratele (kupující) v průmyslu slévárenském, sklářském, stavebním a v jiných odvětvích (dále jen jako zboží ). 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako VOP nebo obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti pro dodávky zboží ze strany společnosti Provodínské písky a.s., kupujícím a uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu společnsoti Provodínské písky a.s. umístěného na internetové adrese (dále jen e-shop). 3. Společnost Provodínské písky a.s. jako podnikatel dodává zboží podnikatelům při výkonu jejich podnikatelské činnosti a dále i jiným osobám jako spotřebitelům (dále jen jako kupující ). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li kupujícím spotřebitel dle 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při koupě zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 odst. 1 občanského zákoníku a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností Provodínské písky a.s. a kupujícím, pokud na ně taková kupní smlouva odkazuje a kupující byl s těmito VOP výslovně seznámen. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 5. Smluvní strany mohou výslovným ujednáním v kupní smlouvě jednotlivá ustanovení VOP změnit či vyloučit. 6. V případě rozporu mezi ustanoveními kupní smlouvy a těmito VOP mají přednost ustanovení kupní smlouvy. 7. Odkáží-li smluvní strany v objednávce a v potvrzení objednávky na obchodní podmínky, které si odporují, je kupní smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není. 1/9

2 8. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. 9. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. 10. Specifikace zboží je vymezena kupní smlouvou. Společnost Provodínské písky a.s. prohlašuje, že její zboží odpovídá příslušným technickým, odborným a jiným normám a obecně závazným právním předpisům platným v ČR, přičemž prodávající tento soulad trvale kontroluje a že se na každý druh zboží vztahuje Bezpečnostní list, jež je v souladu s Nařízením (ES) 1907/2006, Nařízením (ES) 1272/2008 a Nařízením (ES) 453/2010 (http://www.pisky.cz/index1.htm). 11. Kupující je srozuměn s tím, že společnost Provodínské písky a.s. není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu společnosti Provodínské písky a.s., tj. že vystavení zboží v e-shopu společnosti Provodínské písky a.s. není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu 1732 obč. zák. II. Kupní smlouva Za kupní smlouvu se považuje doručení přijetí objednávky (akceptace objednávky ze strany spol. Provodínské písky a.s.), jež společnost Provodínské písky a.s. zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. III. Objednávka 1. Objednávka kupujícího musí být společnosti Provodínské písky a.s. doručena prostřednictvím elektronického formuláře na adrese: a musí obsahovat zejména: údaje identifikující kupujícího (obchodní firmu a sídlo, příp. jméno a místo podnikání, IČO, DIČ, jméno a přímení, adresa bydliště, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a), typ objednaného zboží, označení zboží dle datových listů (v souladu s množství objednaného zboží jednotlivě pro každý typ, určení způsobu, místa a požadovaného termínu dodání zboží, cenu a způsobu úhrady kupní ceny informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka ). 2. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. 3. Společnost Provodínské písky a.s. písemně potvrdí objednávku kupujícího elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávcedo 3 2/9

3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, jestliže s ní bez výhrad souhlasí Bezvýhradním potvrzením objednávky kupujícího ze strany společnosti Provodínské písky a.s. je kupní smlouva uzavřena. 4. Jestliže ve lhůtě dle předchozího odstavce nedojde k potvrzení objednávky ze strany společnosti Provodínské písky a.s., má se za to, že objednávka jako návrh na uzavření smlouvy kupujícího nebyl přijat a kupní smlouva uzavřena není. Jestliže společnost Provodínské písky a.s. bude mít k písemné objednávce kupujícího výhrady, nebo objednávka nebude obsahovat požadované údaje a předloží kupujícímu jiný návrh a kupující tento návrh společnosti Provodínské písky a.s. potvrdí do 3 pracovních dnů, je kupní smlouva uzavřena, a to okamžikem, kdy tento návrh bude kupujícím bezvýhradně přijat (tj. okamžikem písemného potvrzení návrhu kupujícím). 5. Zruší-li kupující objednávku před jejím potvrzením ze strany společnosti Provodínské písky a.s. má se za to, že kupní smlouva uzavřena není. 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 7. Společnost Provodínské písky a.s. je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. IV. Kupní cena 1. Společnosti Provodínské písky a.s. si vyhrazuje právo změnit cenu uvedenou v ceníku. O takové změně je společnost Provodínské písky a.s. povinna informovat kupujícího s předstihem. 2. Kupní cena zboží uvedená v ceníku je vč. DPH a kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit DPH dle platného a účinného znění zákona o dani z přidané hodnoty. Tímto ustanovením není omezena možnost spol. Provodínské písky a.s. uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 3. Dojde-li ke změně ceny po přijetí objednávky dle čl. III. těchto VOP, je kupující oprávněn písemně zrušit objednávku ve lhůtě 3 pracovních dnů. Do uplynutí lhůty k doručení oznámení o zrušení objednávky kupující souhlasí s takovou jednostrannou změnou nabídkové ceny. 4. Kupní cenou se rozumí cena zboží včetně nákladů na balení zboží. 3/9

4 5. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, cena nezahrnuje mj. náklady na dopravu, clo, pojištění, palety a podobně. V. Daňové doklady a platební podmínky 1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží včetně DPH buď v hotovosti při převzetí zboží nebo před datem vystavení faktury na základě vystavené zálohové faktury. 2. Faktura - daňový doklad - je vystavena obvykle v den předání zboží ze strany společnosti Provodínské písky a.s. kupujícímu nebo dopravci. Společnost Provodínské písky a.s. vystaví fakturu nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo připsání zálohové platby na bankovní účet společnosti Provodínské písky a.s., není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.faktura obsahuje označení objednávky kupujícího. 3.Kupní cenu lze zaplatit převodem na účet /6200, nebo v hotovosti. 4. Platba se považuje za uskutečněnou dnem připsání kupní ceny na účet společnosti Provodínské písky a.s Uhrazená záloha na kupní cenu se okamžikem splatnosti kupní ceny započítá na tuto kupní cenu. Všechny vzájemné pohledávky lze započítat po dohodě společnosti Provodínské písky a.s. a kupujícího, není li ve VOP stanoveno jinak. 6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu i tehdy, jestliže zboží bylo poškozeno, zničeno nebo ztraceno po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. VI. Dodací podmínky 1. Společnosti Provodínské písky a.s. je povinna připravit zboží k dodání v množství, termínu a na místo, jak určuje kupní smlouva. Společnost Provodínské písky a.s. je povinna se zbožím kupujícímu předat dodací list a veškerou další dokumentaci související s dodávkou zboží. 2. Při prodlení kupujícího s platbou, je společnost Provodínské písky a.s. oprávněna vázat další dodávku zboží na zaplacení dlužných závazků, popř. vyžádat jiný způsob placení (platba předem aj.) nebo zajištění závazku. Prodloužením dodací lhůty do doby zaplacení či zajištění nedochází k porušení závazku společnosti Provodínské písky a.s. z kupní smlouvy. 3. VII. Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na věci 1. Vlastnické právo přechází na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. 4/9

5 2. Jestliže si kupující přebírá zboží v sídle společnosti Provodínské písky a.s. sám či prostřednictvím kupujícím určeného dopravce a není-li výslovně dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží převzetím zboží kupujícím nebo naložením zboží na kupujícím určený dopravní prostředek. V případě, že je kupující podnikatelem, postupuje se dle doložky FCA Provodín (Incoterms 2010), 3. Jestliže má být zboží přepraveno a přepravu zboží zajišťuje společnost Provodínské písky a.s. a není-li výslovně dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží v jím určeném místě. V případě, že je kupující podnikatelem, postupuje se dle doložky DAP místo určení (Incoterms 2010) 4. Jestliže při uzavření kupní smlouvy je již zboží přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Společnost Provodínské písky a.s. však nese škodu, k níž došlo před uzavřením smlouvy, a pokud o ní věděla, anebo o ní vzhledem k okolnostem vědět měla. 5. Je-li plněno po částech, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem předání dílčího plnění (části zboží). 6. Dojde-li z důvodů na straně kupujícího k prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího prvého dne takového prodlení. 7. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže společnost Provodínské písky a.s. škodu způsobila porušením své povinnosti. VIII. Odpovědnost za vady 1. Kupující je povinen zboží s dostatečnou péči prohlédnout v okamžiku převzetí zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a jeho věcné shodě s kupní smlouvou a dodacím listem. 2. Zboží je vadné, jestliže typ nebo množství dodaného zboží neodpovídá objednávce nebo faktuře nebo dodacímu listu. Pokud z dodacího listu či dokladu o předání vyplývá, že společnost Provodínské písky a.s. dodala menší množství věcí, nevztahují se na chybějící zboží následující ustanovení o vadách. V takovém případě společnost Provodínské písky a.s. dodá chybějící množství zboží v co nejkratším termínu. 3. Vady dodaného zboží (tj. typ nebo množství dodaného zboží neodpovídá objednávce nebo faktuře nebo dodacímu listu) je kupující povinen oznámit společnosti Provodínské písky a.s. bezodkladně po převzetí zboží (tzv. zjevné vady), nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží 4. Při zjevném poškození zásilky (obalu nebo zboží) je nutno sepsat neprodleně s přepravcem zápis o poškození dodávky a uvést o jaké poškození se jedná. 5. Za skryté vady zboží, které vyjdou najevo dodatečně, odpovídá prodávající jen v případě, že zboží tyto vady mělo prokazatelně již v okamžiku přechodu rizika vzniku škody na zboží na kupujícího. Tyto vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po 5/9

6 jejich zjištění nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží V případě spotřebitelů platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 6. Vady zboží musí být u společnosti Provodínské písky a.s. oznámeny písemně ( em, nebo poštou) a musí obsahovat: označení kupujícího typ reklamovaného zboží, množství vadného zboží číslo faktury, číslo dodacího listu, popis vady, volba nároku. 7. Za začátek oznámení vad zboží se považuje den, kdy bylo písemné oznámení prokazatelným způsobem společnosti Provodínské písky a.s. doručeno (tj. em, poštou). 8. Kupující má nárok na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (tj. objednaného zboží) nebo dodání chybějícího zboží. 9. Volbu nároku musí kupující učinit v písemném oznámení vad zboží. Jednou provedenou volbou nesmí bez souhlasu společnosti Provodínské písky a.s. změnit. 10. Společnost Provodínské písky a.s. je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení vad zboží informovat kupujícího o svém stanovisku k oznámeným vadám a dle možnosti dohodnout osobní kontrolu zboží a následně v přiměřené lhůtě informovat kupujícího o způsobu vyřízení oznámené vady zboží. 11. V případě chybně dodaného zboží ze strany společnost Provodínské písky a.s. (typ nebo množství) zajistí společnost Provodínské písky a.s. dodání typu a/nebo množství zboží dle objednávky kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Současně společnost Provodínské písky a.s. zajistí i odvoz chybně dodaného typu nebo množství zboží od kupujícího, přičemž dopravu zajišťuje společnost Provodínské písky a.s. na své náklady. 12. Jen pokud společnost Provodínské písky a.s. vadu zboží včas neodstraní nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti Provodínské písky a.s. změnit. 13. Jestliže kupující nebude souhlasit s rozhodnutím společnosti Provodínské písky a.s. o zamítnutí oznámené vady zboží, bude tato neshoda projednána mezi společností Provodínské písky a.s. a kupujícím. Při nenalezení shody může být případ předán k posouzení nezávislému orgánu a jeho výsledek bude považován za závazný. Postup o zvolení nezávislého orgánu bude dohodnut společností Provodínské písky a.s. a kupujícím. Náklady na posouzení ponese strana, v jejíž neprospěch bude znít nezávislé posouzení. 14. Daňový doklad (faktura) ohledně vadného zboží bude upraven v souladu se způsobem vyřízení oznámených vad zboží, nebo pokud již fakturace proběhla, bude neprodleně vystaven opravný prostředek dobropis nebo doúčtování. IX. Náhrada majetkové újmy (škody) 6/9

7 1. Společnost Provodínské písky a.s. a kupující nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z těchto VOP a kupní smlouvy a nesou odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních nebo zákonných povinností a obě smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé újmy. 2. Společnost Provodínské písky a.s. a kupující se dohodly, že celkový rozsah povinnosti společnosti Provodínské písky a.s. nahradit újmu kupujícímu, která kupujícímu v souvislosti s plněním VOP a kupní smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše kupní ceny dle kupní smlouvy, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty hrazené společnosti Provodínské písky a.s. kupujícímu se započítávají na náhradu újmy v plné výši. 3. Sjednané omezení dle čl. IX odst. 2 těchto VOP se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti nebo způsobené člověku na jeho přirozených právech. X. Smluvní pokuta 1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny (nebo její části), společnosti Provodínské písky vzniká vůči kupujícímu právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. Bude-li společnost Provodínské písky a.s. v prodlení s dodávkou zboží,, kupujícímu vzniká vůči společnosti Provodínské písky a.s. právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý den prodlení s dodáním zboží. Jestliže však společnost Provodínské písky a.s. sdělí kupujícímu před datem plnění, že z objektivních důvodu nebude možné dodat zboží v dohodnuté době (např. vyšší moc, porucha dopravce, havárie), nevztahuje se na ní povinnost k zaplacení smluvní pokuty. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody s omezením dle čl. IX. odst. 2 těchto VOP. 4. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení (poštou, em, nebo osobním předáním). 5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je kupující povinen zaplatit společnosti Provodínské písky a.s. úrok z prodlení ve 0,05% z dlužné částky (z neuhrazené kupní ceny) za každý den prodlení. XI. Odstoupení a výpověď a dohoda 1. Společnost Provodínské písky a.s. je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, jestliže je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží déle než 30 dní. 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, pokud je společnost Provodínské písky a.s. v prodlení s dodáním objednaného zboží ve lhůtě delší než 30 dní. 7/9

8 3. Odstoupení musí být písemné a doručené druhé straně. Doručením odstoupení druhé straně zaniká kupní smlouva od počátku. Odstoupení se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody. 4. Je-li kupujícím spotřebitelem má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů běží ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat společnost Provodínské písky a.s. jednoznačným prohlášením (písemně poštou či em). Spotřebitel je také oprávněn vyplnit přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (www.balenepisky.cz/odstoupeni-formular.docx), přičemž není povinen tak učinit. Využije-li spotřebitel vzorový formulář pro odstoupení, bude spotřebiteli obratem zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo oznámeno, že odstupuje od kupní smlouvy, předat zpět společnosti Provodínské písky a.s. v jejím sídle. Společnost Provodínské písky a.s. vrátí spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy od spotřebitele kupní cenu, pokud tato byla již uhrazená. 5. Společnost Provodínské písky a.s. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti Provodínské písky a.s. odeslal. 6. Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto VOP, lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí i bez udání důvodů, zaslanou kteroukoliv ze smluvních stran, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.. XII. Osobní údaje 1. Kupující, spotřebitel, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako osobní údaje ). Nakládání s osobními údaji kupujícího a jejich ochrana se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Provodínské písky a.s., a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Provodínské písky a.s. také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.. 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může společnost Provodínské písky a.s. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje společností Provodínské písky a.s. bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 8/9

9 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem společnosti Provodínské písky a.s. na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Provodínské písky a.s na elektronickou adresu kupujícího. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy, jejíž součástí jsou VOP, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 4. Všechny spory, které by mohly mezi společností Provodínské písky a.s. a kupujícím vzniknout v souvislosti s výkladem nebo prováděním těchto VOP a kupní smlouvy se strany zavazují řešit smírnou cestou při osobním jednáním. Nebude-li v rámci smírného jednání dosaženo odstranění rozporů a nedohodnou-li se strany jinak, všechny spory budou rozhodovány u obecných soudů ČR. 5. VOP jsou součástí smluv, které společnosti Provodínské písky a.s. uzavřela, na něž výslovně odkazuje a jsou platné v období od Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 9. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Provodínské písky a.s., Provodín Provodín, adresa elektronické pošty telefon (+420) /9

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BENECYKL s.r.o. čl se sídlem Chvalovka1342/9, 635 00, Brno identifikační číslo: 29298725 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Oldřich Spáčil Truhlářství, se sídlem Školní 254, Křenovice u Slavkova, 683 52, identifikační číslo: IČO: 18823530, DIČ: 400116423, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.e-hlinikoveprofily.cz Provozovatel: Roman Lhota, V Kopečkách 614, Stráž nad Nisou, 46303, IČO: 16400551

Obchodní podmínky e-shopu www.e-hlinikoveprofily.cz Provozovatel: Roman Lhota, V Kopečkách 614, Stráž nad Nisou, 46303, IČO: 16400551 Obchodní podmínky e-shopu www.e-hlinikoveprofily.cz Provozovatel: Roman Lhota, V Kopečkách 614, Stráž nad Nisou, 46303, IČO: 16400551 Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromou podnikatelkou Annou Němcovou, IČ: 03541517, se sídlem Dejvická 7, Praha 6,

Více

E-shop BATIMA s roletami na míru: www.e-venkovni-rolety.cz platné od 30.06.2015

E-shop BATIMA s roletami na míru: www.e-venkovni-rolety.cz platné od 30.06.2015 Obchodní podmínky e-shopu - www.e-venkovni-rolety.cz Provozovatel: BATIMA API CZECH, k.s., Pod Harfou 933/72, 190 00, Praha 9, IČ: 27634558, DIČ: CZ27634558, Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl A,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti: SevenPoint2 Europe s.r.o. IČ: 29452988, DIČ: CZ29452988 sídlem Česká republika, Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby Obchodní podmínky společnosti O.K.SERVIS PLUS, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 957/21b, 196 00 Praha9, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-levne.cz a pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností INOTECH ČR, spol. s r.o., se sídlem Oldřichov 73, 347 01

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Společnost Nadační fond Drab foundation se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, Česká republika identifikační číslo: 03265561 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.sviticibobule.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.sviticibobule.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.sviticibobule.cz provozovaného společností Light Berries, s.r.o., se sídlem U Uranie 1346/15, 170 00, Praha 7, identifikační číslo: 03166384, daňové identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatel. Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel Martin Kučera (neplátce DPH) Sídlo: 5. května 349, 273 43 Buštěhrad IČ: 03139484 DIČ: CZ7507302748 Provozovatel zapsán v: Magistrát města Kladna, odbor obecní živnostenský

Více