Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Provodínské písky a.s. IČO: se sídlem Provodín 165, Provodín zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 294 I. Úvodní ustanovení 1. Společnost Provodínské písky a.s,.ičo: , se sídlem Provodín 165, Provodín, zapsaná u OR U Krajského soudu v Ústí nad Labe, oddíl B, vložka 294 je dodavatelem křemenného písku vysoké čistoty pro odběratele (kupující) v průmyslu slévárenském, sklářském, stavebním a v jiných odvětvích (dále jen jako zboží ). 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako VOP nebo obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti pro dodávky zboží ze strany společnosti Provodínské písky a.s., kupujícím a uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu společnsoti Provodínské písky a.s. umístěného na internetové adrese (dále jen e-shop). 3. Společnost Provodínské písky a.s. jako podnikatel dodává zboží podnikatelům při výkonu jejich podnikatelské činnosti a dále i jiným osobám jako spotřebitelům (dále jen jako kupující ). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li kupujícím spotřebitel dle 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při koupě zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 odst. 1 občanského zákoníku a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností Provodínské písky a.s. a kupujícím, pokud na ně taková kupní smlouva odkazuje a kupující byl s těmito VOP výslovně seznámen. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 5. Smluvní strany mohou výslovným ujednáním v kupní smlouvě jednotlivá ustanovení VOP změnit či vyloučit. 6. V případě rozporu mezi ustanoveními kupní smlouvy a těmito VOP mají přednost ustanovení kupní smlouvy. 7. Odkáží-li smluvní strany v objednávce a v potvrzení objednávky na obchodní podmínky, které si odporují, je kupní smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, smlouva uzavřena není. 1/9

2 8. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. 9. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. 10. Specifikace zboží je vymezena kupní smlouvou. Společnost Provodínské písky a.s. prohlašuje, že její zboží odpovídá příslušným technickým, odborným a jiným normám a obecně závazným právním předpisům platným v ČR, přičemž prodávající tento soulad trvale kontroluje a že se na každý druh zboží vztahuje Bezpečnostní list, jež je v souladu s Nařízením (ES) 1907/2006, Nařízením (ES) 1272/2008 a Nařízením (ES) 453/2010 (http://www.pisky.cz/index1.htm). 11. Kupující je srozuměn s tím, že společnost Provodínské písky a.s. není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu společnosti Provodínské písky a.s., tj. že vystavení zboží v e-shopu společnosti Provodínské písky a.s. není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu 1732 obč. zák. II. Kupní smlouva Za kupní smlouvu se považuje doručení přijetí objednávky (akceptace objednávky ze strany spol. Provodínské písky a.s.), jež společnost Provodínské písky a.s. zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. III. Objednávka 1. Objednávka kupujícího musí být společnosti Provodínské písky a.s. doručena prostřednictvím elektronického formuláře na adrese: a musí obsahovat zejména: údaje identifikující kupujícího (obchodní firmu a sídlo, příp. jméno a místo podnikání, IČO, DIČ, jméno a přímení, adresa bydliště, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a), typ objednaného zboží, označení zboží dle datových listů (v souladu s množství objednaného zboží jednotlivě pro každý typ, určení způsobu, místa a požadovaného termínu dodání zboží, cenu a způsobu úhrady kupní ceny informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka ). 2. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. 3. Společnost Provodínské písky a.s. písemně potvrdí objednávku kupujícího elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávcedo 3 2/9

3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, jestliže s ní bez výhrad souhlasí Bezvýhradním potvrzením objednávky kupujícího ze strany společnosti Provodínské písky a.s. je kupní smlouva uzavřena. 4. Jestliže ve lhůtě dle předchozího odstavce nedojde k potvrzení objednávky ze strany společnosti Provodínské písky a.s., má se za to, že objednávka jako návrh na uzavření smlouvy kupujícího nebyl přijat a kupní smlouva uzavřena není. Jestliže společnost Provodínské písky a.s. bude mít k písemné objednávce kupujícího výhrady, nebo objednávka nebude obsahovat požadované údaje a předloží kupujícímu jiný návrh a kupující tento návrh společnosti Provodínské písky a.s. potvrdí do 3 pracovních dnů, je kupní smlouva uzavřena, a to okamžikem, kdy tento návrh bude kupujícím bezvýhradně přijat (tj. okamžikem písemného potvrzení návrhu kupujícím). 5. Zruší-li kupující objednávku před jejím potvrzením ze strany společnosti Provodínské písky a.s. má se za to, že kupní smlouva uzavřena není. 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 7. Společnost Provodínské písky a.s. je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. IV. Kupní cena 1. Společnosti Provodínské písky a.s. si vyhrazuje právo změnit cenu uvedenou v ceníku. O takové změně je společnost Provodínské písky a.s. povinna informovat kupujícího s předstihem. 2. Kupní cena zboží uvedená v ceníku je vč. DPH a kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit DPH dle platného a účinného znění zákona o dani z přidané hodnoty. Tímto ustanovením není omezena možnost spol. Provodínské písky a.s. uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 3. Dojde-li ke změně ceny po přijetí objednávky dle čl. III. těchto VOP, je kupující oprávněn písemně zrušit objednávku ve lhůtě 3 pracovních dnů. Do uplynutí lhůty k doručení oznámení o zrušení objednávky kupující souhlasí s takovou jednostrannou změnou nabídkové ceny. 4. Kupní cenou se rozumí cena zboží včetně nákladů na balení zboží. 3/9

4 5. Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, cena nezahrnuje mj. náklady na dopravu, clo, pojištění, palety a podobně. V. Daňové doklady a platební podmínky 1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží včetně DPH buď v hotovosti při převzetí zboží nebo před datem vystavení faktury na základě vystavené zálohové faktury. 2. Faktura - daňový doklad - je vystavena obvykle v den předání zboží ze strany společnosti Provodínské písky a.s. kupujícímu nebo dopravci. Společnost Provodínské písky a.s. vystaví fakturu nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo připsání zálohové platby na bankovní účet společnosti Provodínské písky a.s., není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.faktura obsahuje označení objednávky kupujícího. 3.Kupní cenu lze zaplatit převodem na účet /6200, nebo v hotovosti. 4. Platba se považuje za uskutečněnou dnem připsání kupní ceny na účet společnosti Provodínské písky a.s Uhrazená záloha na kupní cenu se okamžikem splatnosti kupní ceny započítá na tuto kupní cenu. Všechny vzájemné pohledávky lze započítat po dohodě společnosti Provodínské písky a.s. a kupujícího, není li ve VOP stanoveno jinak. 6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu i tehdy, jestliže zboží bylo poškozeno, zničeno nebo ztraceno po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. VI. Dodací podmínky 1. Společnosti Provodínské písky a.s. je povinna připravit zboží k dodání v množství, termínu a na místo, jak určuje kupní smlouva. Společnost Provodínské písky a.s. je povinna se zbožím kupujícímu předat dodací list a veškerou další dokumentaci související s dodávkou zboží. 2. Při prodlení kupujícího s platbou, je společnost Provodínské písky a.s. oprávněna vázat další dodávku zboží na zaplacení dlužných závazků, popř. vyžádat jiný způsob placení (platba předem aj.) nebo zajištění závazku. Prodloužením dodací lhůty do doby zaplacení či zajištění nedochází k porušení závazku společnosti Provodínské písky a.s. z kupní smlouvy. 3. VII. Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na věci 1. Vlastnické právo přechází na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. 4/9

5 2. Jestliže si kupující přebírá zboží v sídle společnosti Provodínské písky a.s. sám či prostřednictvím kupujícím určeného dopravce a není-li výslovně dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží převzetím zboží kupujícím nebo naložením zboží na kupujícím určený dopravní prostředek. V případě, že je kupující podnikatelem, postupuje se dle doložky FCA Provodín (Incoterms 2010), 3. Jestliže má být zboží přepraveno a přepravu zboží zajišťuje společnost Provodínské písky a.s. a není-li výslovně dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží v jím určeném místě. V případě, že je kupující podnikatelem, postupuje se dle doložky DAP místo určení (Incoterms 2010) 4. Jestliže při uzavření kupní smlouvy je již zboží přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Společnost Provodínské písky a.s. však nese škodu, k níž došlo před uzavřením smlouvy, a pokud o ní věděla, anebo o ní vzhledem k okolnostem vědět měla. 5. Je-li plněno po částech, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem předání dílčího plnění (části zboží). 6. Dojde-li z důvodů na straně kupujícího k prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího prvého dne takového prodlení. 7. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže společnost Provodínské písky a.s. škodu způsobila porušením své povinnosti. VIII. Odpovědnost za vady 1. Kupující je povinen zboží s dostatečnou péči prohlédnout v okamžiku převzetí zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a jeho věcné shodě s kupní smlouvou a dodacím listem. 2. Zboží je vadné, jestliže typ nebo množství dodaného zboží neodpovídá objednávce nebo faktuře nebo dodacímu listu. Pokud z dodacího listu či dokladu o předání vyplývá, že společnost Provodínské písky a.s. dodala menší množství věcí, nevztahují se na chybějící zboží následující ustanovení o vadách. V takovém případě společnost Provodínské písky a.s. dodá chybějící množství zboží v co nejkratším termínu. 3. Vady dodaného zboží (tj. typ nebo množství dodaného zboží neodpovídá objednávce nebo faktuře nebo dodacímu listu) je kupující povinen oznámit společnosti Provodínské písky a.s. bezodkladně po převzetí zboží (tzv. zjevné vady), nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží 4. Při zjevném poškození zásilky (obalu nebo zboží) je nutno sepsat neprodleně s přepravcem zápis o poškození dodávky a uvést o jaké poškození se jedná. 5. Za skryté vady zboží, které vyjdou najevo dodatečně, odpovídá prodávající jen v případě, že zboží tyto vady mělo prokazatelně již v okamžiku přechodu rizika vzniku škody na zboží na kupujícího. Tyto vady je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po 5/9

6 jejich zjištění nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží V případě spotřebitelů platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 6. Vady zboží musí být u společnosti Provodínské písky a.s. oznámeny písemně ( em, nebo poštou) a musí obsahovat: označení kupujícího typ reklamovaného zboží, množství vadného zboží číslo faktury, číslo dodacího listu, popis vady, volba nároku. 7. Za začátek oznámení vad zboží se považuje den, kdy bylo písemné oznámení prokazatelným způsobem společnosti Provodínské písky a.s. doručeno (tj. em, poštou). 8. Kupující má nárok na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (tj. objednaného zboží) nebo dodání chybějícího zboží. 9. Volbu nároku musí kupující učinit v písemném oznámení vad zboží. Jednou provedenou volbou nesmí bez souhlasu společnosti Provodínské písky a.s. změnit. 10. Společnost Provodínské písky a.s. je povinna nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení vad zboží informovat kupujícího o svém stanovisku k oznámeným vadám a dle možnosti dohodnout osobní kontrolu zboží a následně v přiměřené lhůtě informovat kupujícího o způsobu vyřízení oznámené vady zboží. 11. V případě chybně dodaného zboží ze strany společnost Provodínské písky a.s. (typ nebo množství) zajistí společnost Provodínské písky a.s. dodání typu a/nebo množství zboží dle objednávky kupujícího v nejkratší možné lhůtě. Současně společnost Provodínské písky a.s. zajistí i odvoz chybně dodaného typu nebo množství zboží od kupujícího, přičemž dopravu zajišťuje společnost Provodínské písky a.s. na své náklady. 12. Jen pokud společnost Provodínské písky a.s. vadu zboží včas neodstraní nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti Provodínské písky a.s. změnit. 13. Jestliže kupující nebude souhlasit s rozhodnutím společnosti Provodínské písky a.s. o zamítnutí oznámené vady zboží, bude tato neshoda projednána mezi společností Provodínské písky a.s. a kupujícím. Při nenalezení shody může být případ předán k posouzení nezávislému orgánu a jeho výsledek bude považován za závazný. Postup o zvolení nezávislého orgánu bude dohodnut společností Provodínské písky a.s. a kupujícím. Náklady na posouzení ponese strana, v jejíž neprospěch bude znít nezávislé posouzení. 14. Daňový doklad (faktura) ohledně vadného zboží bude upraven v souladu se způsobem vyřízení oznámených vad zboží, nebo pokud již fakturace proběhla, bude neprodleně vystaven opravný prostředek dobropis nebo doúčtování. IX. Náhrada majetkové újmy (škody) 6/9

7 1. Společnost Provodínské písky a.s. a kupující nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z těchto VOP a kupní smlouvy a nesou odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních nebo zákonných povinností a obě smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé újmy. 2. Společnost Provodínské písky a.s. a kupující se dohodly, že celkový rozsah povinnosti společnosti Provodínské písky a.s. nahradit újmu kupujícímu, která kupujícímu v souvislosti s plněním VOP a kupní smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše kupní ceny dle kupní smlouvy, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty hrazené společnosti Provodínské písky a.s. kupujícímu se započítávají na náhradu újmy v plné výši. 3. Sjednané omezení dle čl. IX odst. 2 těchto VOP se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti nebo způsobené člověku na jeho přirozených právech. X. Smluvní pokuta 1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny (nebo její části), společnosti Provodínské písky vzniká vůči kupujícímu právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. Bude-li společnost Provodínské písky a.s. v prodlení s dodávkou zboží,, kupujícímu vzniká vůči společnosti Provodínské písky a.s. právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý den prodlení s dodáním zboží. Jestliže však společnost Provodínské písky a.s. sdělí kupujícímu před datem plnění, že z objektivních důvodu nebude možné dodat zboží v dohodnuté době (např. vyšší moc, porucha dopravce, havárie), nevztahuje se na ní povinnost k zaplacení smluvní pokuty. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody s omezením dle čl. IX. odst. 2 těchto VOP. 4. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení (poštou, em, nebo osobním předáním). 5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je kupující povinen zaplatit společnosti Provodínské písky a.s. úrok z prodlení ve 0,05% z dlužné částky (z neuhrazené kupní ceny) za každý den prodlení. XI. Odstoupení a výpověď a dohoda 1. Společnost Provodínské písky a.s. je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, jestliže je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za dodané zboží déle než 30 dní. 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, pokud je společnost Provodínské písky a.s. v prodlení s dodáním objednaného zboží ve lhůtě delší než 30 dní. 7/9

8 3. Odstoupení musí být písemné a doručené druhé straně. Doručením odstoupení druhé straně zaniká kupní smlouva od počátku. Odstoupení se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody. 4. Je-li kupujícím spotřebitelem má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů běží ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat společnost Provodínské písky a.s. jednoznačným prohlášením (písemně poštou či em). Spotřebitel je také oprávněn vyplnit přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (www.balenepisky.cz/odstoupeni-formular.docx), přičemž není povinen tak učinit. Využije-li spotřebitel vzorový formulář pro odstoupení, bude spotřebiteli obratem zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo oznámeno, že odstupuje od kupní smlouvy, předat zpět společnosti Provodínské písky a.s. v jejím sídle. Společnost Provodínské písky a.s. vrátí spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy od spotřebitele kupní cenu, pokud tato byla již uhrazená. 5. Společnost Provodínské písky a.s. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti Provodínské písky a.s. odeslal. 6. Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto VOP, lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí i bez udání důvodů, zaslanou kteroukoliv ze smluvních stran, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.. XII. Osobní údaje 1. Kupující, spotřebitel, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako osobní údaje ). Nakládání s osobními údaji kupujícího a jejich ochrana se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Provodínské písky a.s., a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Provodínské písky a.s. také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.. 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může společnost Provodínské písky a.s. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje společností Provodínské písky a.s. bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 8/9

9 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem společnosti Provodínské písky a.s. na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Provodínské písky a.s na elektronickou adresu kupujícího. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy, jejíž součástí jsou VOP, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 4. Všechny spory, které by mohly mezi společností Provodínské písky a.s. a kupujícím vzniknout v souvislosti s výkladem nebo prováděním těchto VOP a kupní smlouvy se strany zavazují řešit smírnou cestou při osobním jednáním. Nebude-li v rámci smírného jednání dosaženo odstranění rozporů a nedohodnou-li se strany jinak, všechny spory budou rozhodovány u obecných soudů ČR. 5. VOP jsou součástí smluv, které společnosti Provodínské písky a.s. uzavřela, na něž výslovně odkazuje a jsou platné v období od Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 9. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Provodínské písky a.s., Provodín Provodín, adresa elektronické pošty telefon (+420) /9

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz vydané obchodní společností CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Vladimíra Němečková se sídlem Italská 833/32, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 02973472 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 2 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Mgr. Anny Martynkové, podnikatele se sídlem Olšová 87, 737 01 Český Těšín, nar. 18. června 1986, IČO: 03705382, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY Prsteny-hodinky, IČ:68108001, se sídlem Bezručova 67/4, 602 00, Brno - Staré Brno pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prstenyhodinky.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY prodávajícího Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace se sídlem Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno identifikační číslo: 29319498 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o. se sídlem 28. Října 661, 263 01 Dobříš identifikační číslo: 47051108 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky provozovatele e-shopu SucháVýstavba.cz

Obchodní podmínky provozovatele e-shopu SucháVýstavba.cz Obchodní podmínky provozovatele e-shopu SucháVýstavba.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firma Zdeněk Šedivý GREY, místo bydliště Nemojov 31, 544 61, provozovna Zdeněk Šedivý GREY, Horní Dehtov 44, 544 01, IČ: 61244252, tel: 603 829 696 zapsaný na Živnostenském

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová

OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová se sídlem Lešany 52 identifikační číslo: 76091627 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02 Děčín II-Nové Město RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi prodávajícím STAVEBNINY A-Z, spol. s r.o. Benešovská 1383/37, 405 02, Děčín II-Nové Město

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti INTERNET ENTERTAINMENT s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 Staré Město identifikační číslo: 03558215 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00, IČ: 40608417

Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00, IČ: 40608417 Obchodní podmínky internetového obchodu Psí Šatník pro prodej zboží prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové adrese www.psisatnik.cz. Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Aleny Grimmichové, bytem a místem podnikání Na Hlinkách 102, Husinec-Řež, 250 68 identifikační číslo: 12267716 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti meg-cz, s.r.o. se sídlem Smetanovo nábřeží 1122, 50002 Hradec Králové identifikační číslo: 02689090 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky obchodní společnosti Martin Lebeda se sídlem Čeplova 831, Čáslav, IČ 76621804 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rematig.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu.

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu. A. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v Internetových obchodech umístěných na následujících internetových stránkách www.radiocity.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ČeskejPařan.cz se sídlem Horní Radechová 152, Náchod identifikační číslo: 76480631 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více