157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových"

Transkript

1 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek, o druzích pr kaz a dob jejich platnosti Ministerstvo informatiky stanoví podle 150 odst. 2 zákona.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení 26 odst. 5 zákona: 1 Pro ú ely této vyhlášky se rozumí a) rádiovým za ízením jeden nebo n kolik vysíla nebo soubor vysíla a p ijíma, v etn jejich p íslušenství pot ebných na daném stanovišti k výkonu dané radiokomunika ní služby (dále jen "stanice"), b) operátorem stanice osoba obsluhující stanici (dále jen "operátor"), c) leteckou pohyblivou službou radiokomunika ní služba mezi letadlovými a leteckými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem sloužící k zajišt ní bezpe nosti leteckého provozu, d) letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby umíst ná na palub letadla, e) leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby, f) pozemskou stanicí stanice umíst ná na povrchu Zem nebo v hlavní ásti zemské atmosféry, g) letadlovou pozemskou stanicí pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby umíst ná na palub letadla, h) leteckou pozemskou stanicí pozemská stanice družicové pevné služby nebo družicové letecké pohyblivé služby umíst ná v pevném bod na souši k realizaci modula ního spoje pro družicovou leteckou pohyblivou službu, i) námo ní pohyblivou službou radiokomunika ní služba mezi pob ežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem sloužící k zajišt ní bezpe nosti a provozu námo ní plavby, j) radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách radiokomunika ní služba mezi pob ežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi pob ežními stanicemi navzájem sloužící k zajišt ní bezpe nosti a provozu vnitrozemské plavby 1 ), k) lodní stanicí pohyblivá stanice námo ní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umíst ná na palub plavidla, které není trvale spojeno s pevninou, l) pob ežní stanicí pozemní stanice námo ní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách, m) systémem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) celosv tový námo ní tís ový a bezpe nostní systém zajiš ující rádiové spojení v rámci námo ní pohyblivé služby, n) amatérskou radiokomunika ní službou radiokomunika ní služba pro sebevzd lávání nebo pro vzájemná spojení provád ná oprávn nými osobami nevýd le n, o) radiokomunika ním provozem navazování, vedení a ukon ování rádiového spojení, p) mezinárodní organizací ITU (International Telecommunication Union) Mezinárodní telekomunika ní unie (dále jen "ITU"), q) mezinárodní organizací CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et des Télécommunications) Evropská konference poštovních a telekomunika ních správ (dále jen "CEPT"), r) mezinárodní organizací IMO (International Maritime Organization) Mezinárodní námo ní organizace (dále jen "IMO"), s) mezinárodní organizací ICAO (International Civil Aviation Organization) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen "ICAO"), t) mezinárodní organizací IARU (International Amateur Radio Union) Mezinárodní radioamatérská unie (dále jen "IARU"). 2 Druhy pr kaz Vydávají se tyto druhy pr kaz odborné zp sobilosti: a) všeobecný pr kaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby oprav ující jeho držitele k obsluze letadlové stanice, letadlové pozemské stanice, letecké stanice nebo letecké pozemské stanice v radiotelefonní služb, b) omezený pr kaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby oprav ující jeho držitele k obsluze letadlové stanice nebo letadlové pozemské stanice v radiotelefonní služb využívající rádiové kmito ty p id lené výhradn letecké pohyblivé služb nebo letecké pohyblivé družicové služb, pokud ovládání vysíla e spo ívá jen v obsluze jednoduchých vn jších ovládacích prvk, c) všeobecný pr kaz operátora námo ní pohyblivé služby (GOC - General Operator's Ceritificate) oprav ující jeho

2 držitele k obsluze lodní stanice, lodní pozemské stanice nebo pob ežní stanice využívající všechna kmito tová pásma systému GMDSS, d) omezený pr kaz operátora námo ní pohyblivé služby (ROC - Restricted Operator's Ceritificate) oprav ující jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pob ežní stanice využívajících kmito tová pásma velmi krátkých vln systému GMDSS, e) všeobecný pr kaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby oprav ující jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pob ežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námo ní pohyblivé služb, f) omezený pr kaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby oprav ující jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pob ežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námo ní pohyblivé služb v pob ežních vodních cestách, pokud ovládání stanice spo ívá jen v obsluze jednoduchých vn jších ovládacích prvk, g) pr kaz pozemního radiotelegrafisty oprav ující jeho držitele k obsluze radiotelegrafní nebo radiotelefonní stanice pozemní radiokomunika ní služby využívající kmito tová pásma krátkých vln, h) pr kaz HAREC operátora t ídy A oprav ující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunika ní služby, i) pr kaz NOVICE operátora t ídy N oprav ující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunika ní služby, j) všeobecný pr kaz operátora námo ní pohyblivé služby (LRC - Long Range Certificate) oprav ující jeho držitele k obsluze lodní stanice, využívající všechna kmito tová pásma systému GMDSS, která nemá podmínku vybavení systémem GMDSS, k) omezený pr kaz operátora námo ní pohyblivé služby (SRC - Short Range Certificate) oprav ující jeho držitele k obsluze lodní stanice, využívající kmito tová pásma velmi krátkých vln systému GMDSS, která nemá podmínku vybavení systémem GMDSS. 3 Náležitosti p ihlášky ke zkoušce (1) Písemná p ihláška ke zkoušce odborné zp sobilosti musí obsahovat a) jméno a p íjmení žadatele, b) datum a místo narození, c) státní p íslušnost, d) bydlišt a e) požadovaný druh odborné zp sobilosti. (2) P ihláška ke zkoušce odborné zp sobilosti k obsluze stanic uvedených a) v 2 písm. c) a d) musí být doložena dokladem o absolvování kurzu systému GMDSS a praktického výcviku v použití komunika ní techniky v rámci systému GMDSS v rozsahu požadavk podle rozhodnutí CEPT 2 ) a mezinárodní smlouvy, kterou je eská republika vázána 3 ), který žadateli vystaví školicí st edisko uznané organizací IMO, a dokladem o dosažení st edního odborného vzd lání, b) v 2 písm. j) a k) musí být doložena dokladem o absolvování praktického výcviku v použití komunika ní techniky v rámci systému GMDSS v rozsahu požadavk doporu ení CEPT 4 ) a mezinárodní smlouvy, kterou je eská republika vázána 3 ), který žadateli vystaví školicí st edisko uznané Ministerstvem dopravy eské republiky, c) v 2 písm. a) až g), j) a k) musí být doložena dv ma fotografiemi; pro technické provedení fotografie se obdobn použije ustanovení zvláštního právního p edpisu o požadavcích na technické provedení fotografie pro vydání ob anského pr kazu 5 ). 4 Rozsah znalostí ke zkoušce (1) eský telekomunika ní ú ad (dále jen "Ú ad") ov uje p i zkoušce odborné zp sobilosti znalosti žadatele z a) radiokomunika ních p edpis, b) radiokomunika ního provozu a c) elektrotechniky a radiotechniky. (2) Požadované znalosti podle odstavce 1 musí odpovídat standard m znalostí uvedených v doporu eních mezinárodních organizací ITU, CEPT, IMO, ICAO, nebo IARU (Region 1) pro danou odbornou zp sobilost. (3) Sou ástí zkoušky k obsluze stanic uvedených a) v 2 písm. a), c), d), e), j) a k) je ov ení komunikace v anglickém jazyce v rozsahu doporu ení CEPT, b) v 2 písm. a) je ov ení znalosti letecké frazeologie, c) v 2 písm. g) je praktická zkouška z telegrafie; na žádost žadatele Ú ad umožní vykonat zkoušku z telegrafie i žadateli, který požaduje její vykonání v rámci zkoušky k obsluze stanic uvedených v 2 písm. h) a i). 5 Zp sob provád ní zkoušek (1) Odbornou zp sobilost osob k obsluze stanic ov uje zkušební komise Ú adu. leny zkušební komise a jejího p edsedu jmenuje a odvolává p edseda Rady Ú adu.

3 (2) Zkouška p ed Ú adem je písemná, pokud tato vyhláška pro konkrétní p ípady nestanoví i zkoušku ústní nebo praktickou. (3) Písemná zkouška se koná formou testu. Otázky v testu musí odpovídat rozsahu znalostí uvedenému v 4 odst. 2. Ke každé otázce v testu jsou p i azeny 3 odpov di, z nichž jedna je vždy správná. Za správn zodpov zenou otázku se považuje otázka, u níž byla vybrána a ozna ena jen jedna správná odpov. (4) Ústní zkouška se koná pro ov ení znalostí podle 4 odst. 3 písm. a) a b), praktická pro ov ení znalostí podle 4 odst. 3 písm. c). (5) Zkouška se koná zpravidla v sídle Ú adu. (6) Datum, as, dobu trvání a místo konání zkoušky vyhlašuje Ú ad. Zkouška se m že konat nejd íve po uplynutí 30 dn ode dne jejího vyhlášení. (7) Ú ad vyrozumí písemn uchaze e o datu, asu, dob trvání a místu konání zkoušky nejmén 14 dn p ede dnem jejího konání. (8) Zn ní všech otázek pro písemné testy v len ní podle odborné zp sobilosti podle 2 v etn správných odpov dí k jednotlivým otázkám a osnovy ústních zkoušek Ú ad uve ej uje na elektronické ú ední desce ( 125 odst. 3 zákona) a na svých webových stránkách. 6 Pr b h a hodnocení výsledku zkoušky (1) P edseda zkušební komise ídí zkoušku a sleduje její pr b h. (2) Výsledek zkoušky znalostí podle 4 odst. 1 a 3 se hodnotí odd len, stupn m "prosp l" nebo "neprosp l". (3) Zkouška se zahajuje písemným testem. Je-li žadatel z písemného testu hodnocen stupn m "neprosp l", nesmí pokra ovat v další ásti zkoušky podle 4 odst. Požádá-li žadatel, který neprosp l v písemném testu, o jeho opakovaní, umožní mu Ú ad písemný test opakovat nejd íve za 90 dn ode dne jeho neúsp šného konání. (4) Uchaze zkoušku složil, jestliže prokázal p edepsané znalosti a byl hodnocen stupn m "prosp l" ve zkoušce znalostí podle 4 odst. 1 a (5) Pokud uchaze zkoušku nesložil do doby 6 m síc ode dne zahájení písemné zkoušky, m že vykonat novou zkoušku jen na základ podání nové p ihlášky podle (6) Výsledek zkoušek zapíše zkušební komise do protokolu o zkoušce. Vypln ný písemný test, podepsaný žadatelem je p ílohou tohoto protokolu. Každý protokol musí být potvrzen podpisem p edsedy zkušební komise. (7) O výsledku zkoušky zkušební komise bezodkladn uchaze e vyrozumí. 7 Vydání pr kazu (1) Prokázáním odborné zp sobilosti ( 26 odst. 4) se rozumí úsp šné vykonání zkoušky. (2) Pr kaz odborné zp sobilosti uvedený a) v 2 písm. a) až g), j) a k) se vydává dvojjazy n, v eském a anglickém jazyce. Musí obsahovat 2. ustanovení, že držitel pr kazu prokázal znalosti požadované doporu ením ITU, ICAO, IMO nebo CEPT, 6. fotografii držitele pr kazu a jeho podpis, 7. název Ú adu, b) v 2 písm. h) se vydává ty jazy n, v eském, n meckém, francouzském a anglickém jazyce. Musí obsahovat

4 2. ustanovení, že držitel pr kazu prokázal znalosti požadované doporu ením CEPT, 6. název Ú adu, c) v 2 písm. i) se vydává v eském jazyce. Musí obsahovat 2. název Ú adu. (3) Vzory pr kaz odborné zp sobilosti uvedených v 2 Ú ad uve ejní na elektronické ú ední desce. 8 Doba a rozsah platnosti pr kaz (1) Doba platnosti pr kazu odborné zp sobilosti uvedeného a) v 2 písm. h) a i) je neomezená, b) v 2 písm. a) až g), j) a k) je p t let. (2) Žadatel o prodloužení doby platnosti pr kazu uvedeného v 2 písm. a) až g), j) a k) doloží žádost potvrzením, že po dobu platnosti pr kazu vykonával nejmén jeden rok innost operátora stanice, k jejíž obsluze je uvedený druh pr kazu t eba. (3) V p ípad ztráty, poškození nebo zni ení pr kazu odborné zp sobilosti vydá Ú ad na základ písemné žádosti jeho držitele duplikát. 9 Ú innost Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem kv tna 200 Ministr: Mlyná v. r.

5 1 ) Vyhláška. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách. 2 ) Rozhodnutí CEPT ERC/DEC/(99)0 3 ) Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námo ník (STCW), 1978, oznámená pod. 53/1995 Sb. 4 ) Doporu ení CEPT ERC/REC a doporu ení CEPT ERC/REC ) Vyhláška. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o ob anských pr kazech a zákon o cestovních dokladech.

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více