2.2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech:"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro nákup v internetovém obchodě který provozuje společnost GECKO INTERNATIONAL s.r.o., IČ: , se sídlem Americká 177/35, Praha 2-Vinohrady, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka , (dále jen prodávající ). Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího na straně jedné a osob využívajících služeb internetového obchodu prodávajícího na straně druhé (dále jen kupující ) Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ze smluv uzavřených v období do zákonem č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) a ze smluv uzavřených v období od zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele ) Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ze smluv uzavřených v období do zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a ze smluv uzavřených v období od NOZ. 2. Ochrana osobních údajů 2.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen ZOOÚ ) Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech: i) Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, ová adresa, telefonní číslo kupujícího a údaje potřebné k platbě (dále jen "osobní údaje kupujícího"); poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. ii) Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro uzavírání smluv, jejich změny a plnění prostřednictvím internetového obchodu a za účelem marketingu a propagace zboží a služeb prodávajícího či osob s ním spojených. iii) Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společností Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ , přepravní společnost; AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., IČ , pojišťovací společnost; AK AUDIT spol. s r.o., IČ , auditorská společnost; SIX Payment Services AG, Švýcarsko, Registrační číslo: CH společnost zajišťující platební transakce a ESA - Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto - und Motorfahrzeuggewerbes Genossenschaft, Registrační číslo: CH , mateřská společnost prodávajícího, kterým budou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení a pojištění zboží, vedení účetnictví společnosti prodávajícího, řízení společnosti prodávajícího a další nezbytné úkony spojené s prodejem zboží. Všeobecné obchodní podmínky GECKO INTERNATIONAL s.r.o. Strana 1 / 7

2 iv) Kupující odesláním objednávky uděluje výslovný souhlas se zpracováním, uchováváním a využíváním svých osobních údajů prodávajícím jako správcem osobních údajů podle ZOOÚ za výše uvedenými účely, včetně propagace zboží a marketingu. v) Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu výslovný souhlas k zasílání obchodních sdělení prodávajícím prostřednictvím prostředků elektronické komunikace podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Kupující může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese prodávajícího nebo em na adrese vi) Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu. vii) Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. 3. Objednávka uzavření smlouvy 3.1 Prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího učiní kupující objednávku zboží, která obsahuje údaje o druhu zboží, množství, ceně, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Vytvořením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu v nich uvedeného, a že s nimi souhlasí. 3.2 Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícímu neprodleně. 3.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení (akceptace) objednávky ze strany prodávajícího em. Potvrzující bude kupujícímu zaslán nejpozději do 24 hodin od obdržení objednávky. Přílohou potvrzujícího u bude i aktuální znění všeobecných obchodních podmínek, včetně reklamačního řádu prodávajícího. 3.4 V případě, že zboží není skladem, kontaktuje prodávající kupujícího, aby s ním dojednal termín dodání nebo navrhl jiné adekvátní zboží. 3.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne-li potřeba překladu textu smlouvy, platí, že přednost má vždy česká jazyková verze. 3.6 Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Po tuto dobu prodávající umožní kupujícímu přístup ke smlouvě na základě jeho písemné žádosti. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Všeobecné obchodní podmínky GECKO INTERNATIONAL s.r.o. Strana 2 / 7

3 3.7 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. 4. Storno objednávky, odstoupení od smlouvy 4.1 Storno objednávky ze strany kupujícího je možné nejpozději do 14:00 hodin v den provedení objednávky. Storno objednávky je možné provést pouze na Objednávka je stornována v okamžiku přijetí příslušným pracovníkem, který o stornu objednávky obratem informuje kupujícího. Objednávky doručené po 14té hodině již nelze stornovat a kupující hradí prodávajícímu dopravné, i když zboží nepřevezme. 4.2 Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení jde nad rámec zákonných podmínek, dle kterých je odstoupení možné pouze do 14 dnů od přijetí zboží. 4.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno telefonicky na zákaznické lince nebo písemně, přičemž za splnění této podmínky se považuje zaslání u na adresu nebo vyplnění elektronického formuláře pro registrované zákazníky internetového obchodu prodávajícího dostupného na stránkách V tomto případě musí kupující čisté nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování a v originálním balení doručit bez zbytečného odkladu na adresu prodejního místa prodávajícího: U Špejcharu 503, Tuchoměřice (nejpozději do 14 dnů od odeslání u či formulářeo odstoupení od kupní smlouvy). Pneumatiky jsou baleny po dvou kusech, nad velikosti 18 po jednom kuse. Kupující není povinen uvést důvody odstoupení od smlouvy, jejich sdělení však prodávající uvítá za účelem předcházení podobným případům v budoucnu. Doručení zpět je možné osobně nebo přes zasílatelskou společnost prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozené či opotřebované, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody. V tomto případě bude nárok na náhradu vzniklé škody odečten od kupní ceny stejně tak jako náklady na dopravu v případě vrácení zboží přes zasílatelskou společnost prodávajícího. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něj přijal po odečtení nákladů na dodání zboží a nákladů na vrácení zboží přes zasílatelskou společnost prodávajícího (pokud kupující zvolil tento způsob dodání, resp. vrácení zboží) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, ne však dříve, než kupující prodávajícímu zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 4.4 Kupující, který není spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající poruší tuto smlouvu podstatným způsobem a dále v případech výslovně uvedených v těchto VOP. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy po více jak 30 dnech od převzetí zboží je kupující prodávajícímu povinen uhradit kromě nákladů na dodání zboží také paušální poplatek za zpracování ve výši Kč. 4.5 Kupující, který není spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí zboží. Ustanovení odst. 4.3 výše se uplatní přiměřeně. Všeobecné obchodní podmínky GECKO INTERNATIONAL s.r.o. Strana 3 / 7

4 4.6 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nedodrží 7 denní lhůtu splatnosti pro zálohovou platbu (viz platební podmínky). 4.7 Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, oznámí tuto skutečnost prodávající neprodleně kupujícímu včetně náhradní lhůty, ve které bude schopen závazek splnit. V takovém případě je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. 4.8 V případě následné nemožnosti plnění po uzavření smlouvy např. tím, že zboží se již nevyrábí nebo je vyprodané, smlouva zaniká. V těchto případech je kupující neprodleně informován prodávajícím s tím, že mu bude nabídnuto náhradní řešení za původní zboží. V případě, že kupující nepřijme nabídku náhradního řešení a již uhradil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka obratem převedena zpět na jeho bankovní účet (nejpozději do 7 dnů). 4.9 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného v internetovém obchodě jako momentálně nedostupné v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá kupní cena uhrazena, bude tato částka obratem převedena zpět na bankovní účet kupujícího. 5. Informace o zboží 5.1 Prodávající uvede na stránkách svého internetového obchodu základní údaje o zboží, které prodává. Pod tím se myslí zejména název, značka, specifikace, koncová cena v Kč (dále jen kupní cena ), způsob platby a způsob dodání. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil. 6. Dodání zboží 6.1 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží řádně a včas. Místo dodání je sjednáno na základě kupní smlouvy. 6.2 Zboží je možné dodat kupujícímu na adresu v České republice, která je zároveň i adresou fakturační nebo na libovolnou, kupujícím v objednávce uvedenou korespondenční adresu v České republice. V případě dodání na korespondenční adresu musí kupující v objednávce také uvést jméno přebírající osoby a zadat fakturační adresu. 6.3 Dodací lhůta u dostupného zboží, které je v internetovém obchodě označeno, že je skladem, činí obvykle jeden až dva pracovní dny, pokud neovlivní dodání vyšší moc. 6.4 Zboží, které není skladem, je v internetovém obchodě označeno jako zboží na objednávku a odhadovaný termín dodání je sdělen kupujícímu při uzavření smlouvy. 6.5 Předáním zboží dopravci splní prodávající povinnost zboží dodat. Je-li kupujícím spotřebitel, je mu zboží dodáno v okamžiku, kdy mu je dopravce předá. 6.6 Dodání zboží je na území ČR prováděno prostřednictvím přepravní společnosti. Ta kontaktuje kupujícího v den doručení a oznámí mu přibližný čas doručení. 6.7 Veškeré zboží je pro účely přepravy pojištěno do výše Kč za balík. Všeobecné obchodní podmínky GECKO INTERNATIONAL s.r.o. Strana 4 / 7

5 6.8 Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat s dopravcem stav obalu zboží. Pokud obal vykazuje známky poškození nebo je zjevné, že na zboží jsou vady způsobené v důsledku přepravy, je kupující povinen poznamenat tuto skutečnost na dodací list. 6.9 Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen) bezprostředně při dodání zboží překontrolovat s dopravcem stav zásilky, zejména druh a množství zboží dle dodacího listu a nepoškozenost dodaného zboží. Je-li vše v pořádku, potvrdí kupující převzetí zboží svým podpisem na dodací list. Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zboží bylo dodáno řádně, bez závad a v odpovídajícím množství dle dodacího listu. V případě, že zboží vykazuje známky závad nebo druh nebo množství nesouhlasí s dodacím listem, musí kupující tyto skutečnosti poznamenat na dodací list. Je-li zboží poškozené, může kupující odmítnout převzetí zboží. Pokud nebudou informace o vadách zaznamenány na dodacím listě, nemusí být vyhověno nárokům z vad zboží Spolu se zbožím obdrží kupující od přepravce rovněž daňový doklad (fakturu), který slouží zároveň jako záruční list Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází při jejím převzetí. 7. Ceny 7.1 Ceny zboží jsou stanoveny na základě aktuálního ceníku prodávajícího, který je zveřejněn na stránkách internetového obchodu. Prodávající je plátcem DPH a veškeré jím uváděné ceny jsou včetně DPH. 7.2 V případě, že po uzavření kupní smlouvy dojde ke zvýšení ceny od dodavatele prodávajícího, je prodávající oprávněn po dohodě s kupujícím zvýšit ve stejném poměru i kupní cenu. Cena za dopravu je součástí tvorby objednávky a tedy součástí kupní smlouvy. 7.3 Balné je zdarma. 7.4 Náklady na dodání budou vypočítány během objednacího procesu v závislosti na dodací adrese a objednaném množství a kupujícímu zobrazeny před odesláním objednávky. 8. Platební podmínky Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a to některou z následujících možností: Dobírka Kreditní karta Převodem přes PayPal Předběžná platba - platba v hotovosti při převzetí zboží (do výše Kč) - během tvorby objednávky; - jsou akceptovány karty MasterCard, VISA. - během tvorby objednávky bez uvádění čísla platební karty. - převodem nebo vložením hotovosti na bankovní účet prodávajícího do 7 dnů od vytvoření objednávky. Za den úhrady se považuje den připsání částky kupní ceny v plné výši na bankovní účet prodávajícího. Všeobecné obchodní podmínky GECKO INTERNATIONAL s.r.o. Strana 5 / 7

6 Fakturovaná částka bude splatná při platbou kreditní kartou nebo před PayPal ihned a při platbě předem do 7 dnů od data vydání faktury. Případné poplatky za zpracování ze strany finančních partnerů Prodávajícího stejně jako finančních partnerů Kupujícího nese v každém případě Kupující. 9. Odpovědnost za vady 9.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 9.2 Práva z odpovědnosti za vady existující při převzetí může kupující u prodávajícího uplatňovat po dobu 24 měsíců od převzetí zboží, a to buď : a) Na ovou adresu prodávajícího nebo b) Poštou na korespondenční adresu prodávajícího GECKO INTERNATIONAL s.r.o., U Špejcharu 503, Tuchoměřice, kdy zároveň i předkládá kopii daňového dokladu (faktury), který obdržel při převzetí zboží. 9.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 9.4 Nemá-li zboží při převzetí vlastnosti stanovené v odstavci 9.1 výše, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 9.5 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 9.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli - působilo značné obtíže. 9.7 Práva z odpovědnosti za vady nelze uplatnit: (i) Při opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým používáním; (ii) Při neodborné montáži, zacházení či použití v rozporu se stanoveným technologickým postupem; Všeobecné obchodní podmínky GECKO INTERNATIONAL s.r.o. Strana 6 / 7

7 (iii) (iv) Při poškození zboží v důsledku vyšší moci; U zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. 9.8 Aniž by byla dotčena odpovědnost prodávajícího za vady, může prodávající dle svého výlučného uvážení vyhovět žádosti kupujícího o vrácení zboží, pokud kupující deklaruje nemožnost jeho využití, jelikož zboží podle názoru kupujícího po převzetí přestalo být způsobilé pro užívání k očekávanému účelu, nebo si nezachovalo původní vlastnosti po jím očekávanou dobu. Pokud prodávající žádosti kupujícího vyhoví, vrátí kupujícímu s přihlédnutím k opotřebení zboží poměrnou část kupní ceny (kompenzaci) oproti vrácení předmětného zboží. Výše kompenzace závisí výlučně na uvážení prodávajícího. V případě, že jsou zbožím pneumatiky, prodávající určí výši kompenzace v následujícím poměru k jejich opotřebení v okamžiku vrácení zboží: Zbývající profil v mm Odečet od kupní ceny Méně než 4 mm 100 % 4 až 4,9 mm 70 % 5 až 5,9 mm 50 % 6 až 6,9 mm 30 % 7 mm nebo více 0 % 10. Zpětný odběr pneumatik 10.1 Kupující má nárok na bezplatné odevzdání použitých pneumatik v množství odpovídajícím počtu jím zakoupených pneumatik v internetovém obchodě Místem zpětného odběru pneumatik je prodejní místo prodávajícího: U Špejcharu 503, Tuchoměřice. Odběr je možný po předchozí telefonické dohodě, osobně, v běžné pracovní době uvedené na internetových stránkách prodávajícího 11. Účinnost 11.1 Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem Závěrečná ustanovení 12.1 Prodávající a kupující se za všech okolností snaží všechny spory vyřešit cestou smíru Při výkonu vzájemných práv a povinností dbají prodávající a kupující dobrých mravů. Všeobecné obchodní podmínky GECKO INTERNATIONAL s.r.o. Strana 7 / 7

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní podmínky obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061, DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Obchodní podmínky. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SP business s.r.o.(hallufix.cz), IČ 28533631,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás.

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás. Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RPR Wterm s.r.o. IČ:258,32646, DIČ:CZ25832646,

Více

I. Vymezení základních pojmů 1) NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Vymezení základních pojmů 1) NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hulkarna.cz uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu ZelenýDrak.cz Článek I. Základní ustanovení 1) Těmito obchodními podmínkami se řídí právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, při

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Nakladatelství Fraus, s. r. o. Nakladatelství Fraus, s. r. o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) blíže

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014.

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014. Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Prodávajícího/OSVČ Fedor Obryvalin, se sídlem Nušlova 2298/61, 158 00, Praha - Stodůlky, ič: 01296060 (dále jen

Více

Obchodní podmínky MIPA s.r.o.

Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností MIPA s.r.o., se sídlem U Rajské zahrady 954/2, 130 00 Praha 3 od 1. 1. 2014. Podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP BEWIT

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP BEWIT VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP BEWIT Společnost: BEWIT FRANCHISE, s.r.o. IČ: 29443237, DIČ: CZ29443237 se sídlem Nová čtvrť 287/1, Ostrava Lhotka, 725 28 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Obchodní podmínky I. ÚVOD II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní podmínky I. ÚVOD II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obchodní podmínky I. ÚVOD Na těchto stránkách je prezentován a provozován internetový obchodní dům nabízející technologie pro bezdrátový přenos dat a jejich příslušenství (dále jen JaryShop.cz). Provozovatelem

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní subjekt Alexander Svoboda IČ: 68599218, sídlem Zlín, Klabalská I/4289, PSČ 760 01, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele pro uzavírání smluv o dodání zamykatelných stojanů na jízdní kola VELOCK a dalších výrobků a služeb z nabídky společnosti TANO TECHNIK, spol. s r.o se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více