Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení"

Transkript

1 Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení Stav k červnu 2007 Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, Martin Skalský Chlumova 17, Praha 3 Telefon / fax: , Internet: Ateliér pro životní prostředí, JUDr. Petr Kužvart, v. r. Pod Svahem 1, Praha 4 Telefon: , Internet: Občanská iniciativa Pankráce, Marie Janoušková, v. r. Bartákova 1108/38, Praha 4 Telefon: , Internet: V současné době vnímáme jako hlavní problémy související s dostavbou pražské Pankrácké pláně: I. Nekoncepční výstavbu budovy na sebe nenavazují a nevytvářejí celek II. Živelný růst město ani MČ nemají pro rozvoj území dobrou regulaci III. Absence plánů na vytvoření veřejného prostoru (náměstí) Prahy 4 IV. Úbytek zeleně V. Nárůst automobilové dopravy, znečištění ovzduší a hluku VI. Přemrštěnou výšku budov narušení panoramatu Prahy VII. Nízkou kvalitu architektury nově umisťovaných staveb VIII. Nevhodný obsah budov (hotelové kapacity, kanceláře a garáže pro zaměstnance) IX. Absenci odborné i veřejné diskuse X. Nezákonné postupy správních úřadů Navrhujeme proto, aby se dostavba Pankrácké pláně řídila následujícími zásadami:

2 1) Koncepce a limity Pro celou oblast Pankrácké pláně by před umisťováním konkrétních nových staveb měla být zpracována koncepce, která by stanovila zejména limity využití území (prostorové, výškové, kapacitní, formy využití apod.). V současné době existuje pouze málo podrobný územní plán, který tyto otázky neřeší. Koncepce by měla mít podobu regulačního plánu (byť nemusí jít o vlastní regulační plán, jehož závazné projednání je poměrně obtížné) a v ideálním případě by měla pokrývat nejen nejdiskutovanější oblast pentagonu, ale i přilehlé rozvojové území. Zpracování koncepce dostavby Pankrácké pláně je jednoznačně v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy. K přípravě by však měli být přizváni také nezávislí odborníci (včetně zahraničních expertů), naopak by se na ní neměly podílet společnosti, které mají v oblasti vlastní komerční zájmy a aktivity. Koncepce by měla být předmětem široké odborné i veřejné diskuse a připomínky a námitky by měly být při vytváření konečné podoby materiálu zohledněny. To je v případě přípravy regulačního plánu nezbytnou fází postupu jeho tvorby. Celá koncepce dostavby (nikoliv jednotlivé stavby) by měla projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí v režimu EIA. Za nezbytnou součást procesu EIA považujeme veřejné projednání dokumentace a posudku. 2) Doprava Dostavba centra Pankrácké pláně nesmí v žádném případě způsobit zhoršení životního prostředí v lokalitě, kde jsou již dnes v důsledku zahlcení individuální automobilovou dopravou překračovány zákonné limity pro hluk a znečišťující látky v ovzduší. Za vyloučené považujeme dnes prosazované rozšiřování severojižní magistrály a výstavbu nových sjezdů z této komunikace. V dopravní obsluze území je naopak potřeba zvýšit podíl pěší, cyklistické a zejména veřejné dopravy. Základem pro vyřešení problému je snížení počtu parkovacích stání pro nově navrhované stavby a tím přirozené přerozdělení dělby přepravní kapacity ve prospěch veřejné dopravy. Současně předpokládáme, že nebude docházet ke snižování počtu parkovacích míst pro rezidenty. Účinné by bylo přeřazení prostoru Pankrácké pláně (nejlépe až po Kačerov), z nynější 4. do 3. zóny pro výpočet odstavných a parkovacích stání. Zde jsou nastaveny dobré redukční koeficienty (viz vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999). Snížením nabídky počtu stání se sníží zatížení komunikací a může se zvětšit prostor v uličním profilu ve prospěch pěších, cyklistů i veřejné dopravy. Mělo by dojít k rozšíření tramvajové sítě. Nabízí se znovuzavedení tramvaje v ose ulic Na Pankráci Budějovická, kde by určité snížení zátěže individuální automobilovou dopravou přineslo i důstojnou dimenzi tramvajových zastávek (tam kde již kdysi byly), samozřejmě, že s úrovňovými přístupy. (V současné době se v tomto smyslu projednává změna územního plánu hl. m. Prahy.). Tramvaj může být dále vedena např. ulicí Vyskočilovou kolem beznadějně zahuštěných komerčních a kancelářských ploch, ulicí Michelskou k terminálu Kačerov a dále do Krče. Přeřazení Pankrácké pláně do 3. zóny spolu s humanizací severojižní magistrály v centru Prahy přímo váže na redukci kapacity magistrály na 2 x 2 průjezdné jízdní pruhy mezi Kačerovem a Nuselským mostem. Bylo by pak možné urbanizovat nešťastný kus magistrály mezi Kačerovem a Brumlovkou, což by obnášelo bariérovou zástavbu v těsném okolí magistrály, popř. nad ní.

3 S problematikou souvisí možné rozšíření přestupního multimodálního terminálu Kačerov (metro příměstská železnice tramvaj autobusy) s přiměřeně dimenzovaným záchytným parkovištěm P+R. Příkladem dobré praxe ze zahraničí může být kancelářská čtvrť City v Londýně, která má minimální parkovací a garážové kapacity a je primárně napojena na veřejnou dopravu. Desetitisíce úředníků, právníků a manažerů přijíždějí do práce autobusy a metrem. Část nezbytných obslužných komunikací by mohla být umístěna do podzemí (tam, kde nebude docházet ke kolizi s metrem a inženýrskými sítěmi), podobně, jako je tomu v moderní pařížské čtvrti La Defense. Došlo by tím k rozšíření veřejných prostranství na povrchu a uvolnění kapacity pro zeleň, místa pro setkávání, cyklistické a pěší trasy apod. 3) Centrální náměstí Podle plánů z počátku 90. let 20. století se měla stát Pankrácká pláň místem pro vznik Centrálního náměstí Prahy 4, neboť tato městská část žádný reprezentativní veřejný prostor pro setkávání lidí nemá. K tomuto pojetí dostavby pláně je nezbytné se navrátit. Náměstí nemůže být tvořeno různými plácky mezi jednotlivými kancelářskými a obchodními plochami, musí jít o cíleně vytvořený prostor dostatečného rozměru a vhodného uspořádání, doplněný obvyklými prvky (lavičky, případně fontána, umělecké prvky, zeleň apod.). Funkci náměstí se musí přizpůsobit také parter umisťovaných budov, kde by měly být např. obchody, kavárny, provozovny služeb apod. V souvislosti s dostavbou Pankrácké pláně je nezbytné řešit také nové umístění dnes již zrušené Pankrácké tržnice, která byla populárním místem pro nákup levné a čerstvé zeleniny, ovoce, sazenic a květin od drobných pěstitelů. Pokud by byla nová tržnice umístěna přímo na Pankrácké pláni, nepochybně by přispěla k atraktivnosti prostoru. 4) Obchodní centrum Má-li v prostoru Pankrácké pláně vzniknout obchodní centrum (v současné době probíhají správní řízení o umístění nákupního centra podle projektu Arkády Pankrác společností ECE/Rodamco), musí jít bezpodmínečně o stavbu hodnou umístění v lokálním městském centru, a nikoliv o hypermarket příměstského typu. Projekt musí zejména řešit nezbytné parkování pod zemí a ne v nadzemních podlažích, přičemž množství parkovacích stání je nezbytné snížit na minimum (do obchodního centra na Pankráci je možné z okolního sídliště dojít pěšky, ze vzdálenějších částí Prahy dojet veřejnou dopravou). Bylo by zřejmě nezbytné požádat o výjimku z OTTP a vytvořit nižší počet parkovacích stání, než dnes tato vyhláška požaduje. Fasády případného obchodního centra nemohou být řešeny jako slepé zdi bez oken, ověšené jen reklamními tabulemi, neboť jde o velmi exponované území, kde by mělo vzniknout centrální náměstí. Příkladem dobré praxe ze zahraničí je obchodní centrum ECE Arkády Berlín, které kombinuje obchodní funkci s funkcí bytovou. Do spodních poschodí centra Arkády Berlín jsou umístěny obchody, hypermarket, restaurace, provozovny služeb a parkoviště, horní poschodí jsou tvořena byty. Toto řešení přispívá k oživení celého okolí.

4 5) Funkční využití budov Při dostavbě Pankrácké pláně je nezbytné stanovit podíl různých funkcí nových budov (ve vazbě na celkovou koncepci dostavby). V současné době tvoří převážnou část nově umisťovaných kapacit kancelářské plochy, hotelové ubytování a parkování pro tyto nové objekty, což není optimální. Již od začátku 90. let se opakuje požadavek obyvatel sídlišť na Pankráci na vytvoření chybějící občanské vybavenosti, která měla podle původního záměru vzniknout spolu s výstavbou sídlišť, nicméně dodnes nevznikla. Obyvatelé oblasti postrádají zařízení pro kulturu, sport a trávení volného času (např. kino, divadlo, koncertní síň, bazén, kluby, sportovní centrum apod.) včetně poskytování běžných služeb. Vzhledem k významu Pankrácké pláně je vhodné zvážit umístění veřejných budov (např. nová budova radnice, knihovna, kostel apod.).vedle nových nákupních kapacit je potřebné také vytvoření provozoven služeb (opravny, restaurace, kavárny apod.). 6) Výška zástavby Pankrácká pláň není vhodný místem pro další výškovou zástavbu, neboť se jedná o pohledově velmi exponované území. I současné výškové stavby působí na horizontu Prahy cize a rušivě a poškozují ceněné historické panorama Prahy, které bylo jedním z důvodů pro zápis města na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Nově umisťované budovy by neměly sahat výše než do 2/3 dnes nejvyšší budovy Pankrácké pláně (bývalý Československý rozhlas), tedy přibližně 60 metrů. Takové řešení by vedlo k optickému zvýšení horizontu při dálkových pohledech a tím ke zmírnění urbanistické chyby minulosti, jíž byla výstavba věžových budov na Pankrácké pláni. Případné projekty na stavbu výškových budov na Pankrácké pláni je nezbytné včas a dostatečně konzultovat s Centrem světového dědictví UNESCO (jedná se o mezinárodní závazek České republiky k ochraně historického panoramatu Prahy). Bez závazného stanoviska Centra UNESCO není možné vydat pro navrhované výškové stavby žádné správní rozhodnutí.

5 Kauza Pankrác: Panuje všeobecná shoda o nevhodnosti současného stavu a neshoda o tom, jak kompozici na horizontu opravit Rekapitulace: Návrh hradby sedmi stometrových věží, oceněný první cenou v soutěži v roce 1997, považuji za nevhodné zatížení horizontu obrovskou hmotou podobných tvarů. Vhodným řešením je druhá cena a odměna týmu A.D.N.S., které vytváří nižší podnož o maximální výšce 2/3 budovy Motokovu. Toto řešení opticky redukuje nepříznivý dojem z existujících dominant. Nejhorším ze všech návrhů od 70tých let je projekt newyorského architekta Richarda Meiera, který dramatickým způsobem prohloubil nevhodnost statusu quo. Sto šedesát metrů vysoká eliptická věž spolu s dalším deskovým domem velikosti budovy rozhlasu, pootočeným k němu o 90, přivádí do Prahy zcela nepřijatelné měřítko ve sterilním podání architektury. Dalším omylem bylo zpupné tvrzení, že se bude jednat o ukončenou, neměnnou kompozici hmot. Poslední návrh architekta Radana Hubičky, vítěze uzavřené soutěže investora ECM, petrifikuje na jižní straně pozemku nepřijatelnou stometrovou výšku Motokovu, předepsanou regulací po soutěži Tím se stávající chyba panoramatu neopravuje, ale prohlubuje. Ježatý obytný dům ve tvaru V je pozitivní svou náplní, ale již méně svým povrchním, neklidným, nepražským tvarem. V takto superexponované poloze musí budova komunikovat s centrem města. Musí být ve výrazovém souladu s jeho výjimečnou identitou, protože co je zakotvené přetrvá. Všechny budovy Pentagonu, včetně nově navržených, jsou svým solitérním pojetím pražskému urbanismu zcela cizí. Celá podnož Pentagonu měla být kompaktní srostlicí, která by tři existující výškové budovy navzájem svázala. Nejhorší částí podnože je neforemná bedna supermarketu ECE Arkády, přenesená odněkud z nejpokleslejší periférie, nevhodná pro lokální pankrácké centrum celoměstského významu. Vím, že do londýnského City jezdí kancelářské krysy hromadnou dopravou, metrem a autobusy, ale ne auty. Nechápu, proč Magistrát, který má eminentní zájem na výstavbě Pentagonu, nedokáže změnit formou výjimky nesmyslné O.T.P. o automobilizaci, které by nás osvobodily od nežádoucí dopravní zátěže v prostoru Pankráce, včetně dopadu na celé město. Je smutné, že se Pražané k problému mrakodrapů staví diametrálně jinak, než například obyvatelé Paříže nebo Vídně, že vůbec nechápou, co je ve hře v případě změny panoramatu. Je to patrně důsledkem toho, že skoro polovina obyvatel Prahy bydlí na málo inspirativních sídlištích a to, že volné chvíle tráví nejraději v supermarketech a ke svému městu mají povážlivě vlažný vztah. V Praze, Architekt Vlado Milunić,

6 Doplnění informací ke schůzce starosty Prahy 4 s představiteli občanských sdružení, Pankrácká společnost, Zdeněk Holeček Janovská 526/6, Praha 4 Telefon: , Internet: Občanská iniciativa Pankráce, Marie Janoušková, v. r. Bartákova 1108/38, Praha 4 Telefon: , Internet: 1. Doplnění k tématu Pankrácká pláň (plocha tzv. Pentagonu) Z celkového pohledu pokládáme za potřebné, aby byly síly všech subjektů zainteresovaných na problematice tohoto prostoru upřeny k jeho ztvárnění takovým způsobem, který by odpovídal jeho mimořádnému významu v kontextu celé Prahy, který by respektoval přilehlou městskou památkovou rezervaci, coby ucelený soubor registrovaný a chráněný organizací UNESCO a nezpůsoboval riziko jeho vyškrtnutí z tohoto registru, který by respektoval potřeby a vůli obyvatel přilehlého okolí, který by do této oblasti nepřiváděl další nadlimitní individuální automobilovou dopravu a který by danou oblast obohatil o tolik potřebnou zeleň, namísto aby ji o tuto zeleň ochuzoval. Za zcela zásadní chybu považujeme, že pro Pankráckou pláň od počátku nebyl zpracován regulační plán, ve kterém by byly stanoveny limity území, to znamená, jak lze území zatížit dalšími novými stavbami Stejně jako v celém širším prostoru Prahy 4 pokládáme za žádoucí, aby se zamezilo další bezkoncepční výstavbě nepotřebných, předimenzovaných a architektonicky velmi nenápaditých kancelářských objektů, které namísto oživení města přinášejí jeho dušení zejména narůstající individuální automobilovou dopravou. Tuto narůstající dopravní zátěž je nutno výrazně snížit, pokud by však došlo k realizaci dalších administrativních budov, dojde k přetížení sídlištních komunikací, které na takové dopravní zatížení nebyly projektovány - viz. námi zmiňovanou ulici Milevskou, kterou jsme uvedli jako příklad. Současně dojde i k závažnému nárůstu množství prachových částic v ovzduší, které již v současnosti překračují příslušné limity. Z hlediska rezidentů lze spatřovat problém i v nedostatku parkovacích míst, který je patrný již v současnosti, a to vlivem nárůstu počtu administrativních budov a obchodních center v okolí. Návštěvníci těchto budov a ti zaměstnanci, kteří nemají nárok na parkování v jejich garážích, se snaží najít místa k zaparkování u obytných domů (tento jev je z posledních let dobře známý z okolí administrativních budov sousedících s obytnou zástavbou, a to po celé Praze). V případě realizace projektů, které jsou v současné době prezentovány na ploše tzv. Pentagonu na Pankrácké pláni, nepochybně dojde k vystupňování popsaného problému, kterým se

7 ovšem v současné době nikdo nezabývá. Pro doplnění lze ještě uvést, že pokud by byla rezidentům v některých případech nabídnuta parkovací stání v garážích nových budov, muselo by to být za rozumnou cenu, za kterou však nelze považovat cenu nad 1,500,- Kč/měsíc, jak zazněl jeden z návrhů. Při projednávání Dopravního řešení Pankrácké pláně měl být pod silně zatíženou ulicí Na Pankráci umístěn podchod pro pěší, který měl navazovat na vestibul stanice metra Pankrác. Rovněž měl být podchod pro pěší u křižovatky ul. Na Strži a Milevská. Vzhledem k tomu, že investoři v navazujícím okolí projektovaných budov se nemohli dohodnout, jak budou financovány tyto podchody z dopravního řešení Pankrácké pláně ke škodě obyvatel vypadly. Zdůrazňujeme, že pochod pro pěší pod ulicí Na Pankráci je naprosto nezbytný vzhledem k současným i do budoucnosti předpokládaným intenzitám dopravy. V tomto ohledu spatřujeme významný cíl pro MČP4, aby tento podchod prosadila. Dále opětovně zdůrazňujeme, že podle studie ÚDI, Praha 1, Bolzanova 1, z roku 2005 má být v důsledku výstavby na Pankrácké pláni pro nové stavby parkovacích míst. O tuto studii jste během jednání projevil zájem. Je u nás k dispozici. Vaše informace o tom, že v důsledku nové výstavby na Pankrácké pláni je nezbytných pouze nových parkovacích míst, je dle našeho přesvědčení informací mylnou a není nám známo, kdo Vám tuto informaci poskytl. V souvislosti s Dopravním řešením Pankrácké pláně upozorňujeme na sjezd z magistrály do ulice Sdružení, o kterém jste se negativně vyjadřoval na naší schůzce i Vy. Rovněž upozorňujeme, že Odbor dopravy MHMP na tento sjezd vydal stavební povolení. Proti tomuto stavebnímu povolení se lze odvolat, datum vyvěšení na internetových stránkách je Za velmi žádoucí pokládáme vytvoření centrálního náměstí na Pankrácké pláni, které by bylo rozsáhlým volným prostorem sloužícím ke shromažďování a využívání volného času a které by se mohlo stát přirozeným centrem městské části. Po takovém prostoru je u místních obyvatel poptávka již od samého počátku debat o podobě Pankrácké pláně. V celém prostoru Pankrácké pláně také chybí dostatek veřejně bezplatně přístupných sportovišť vhodných zejména pro trávení volného času dětí a mládeže, přitom daná lokalita je pro jejich umístění vhodná i díky dostatečnému prostoru a příznivým sklonovým poměrům. 2. Problematika úbytku zeleně v Praze 4 V posledních letech bohužel dochází k postupnému a v konečném důsledku významnému úbytku zeleně zelených ploch i značného množství stromů a keřů, a to zejména vlivem nové výstavby a různých stavebních úprav budov nebo komunikací. Likvidace zeleně je ve velké části případů neopodstatněná, protože při realizaci rozumných opatření by ji bylo možné zachovat. Pro některé úředníky je však bohužel zřejmě jednodušší schválit likvidaci zeleně a spokojit se s příslibem náhradních výsadeb. Tyto náhradní výsadby mají hlavní problém v tom, že jsou namnoze realizovány v nedostačujícím počtu a hmotě, často ve zcela jiných lokalitách, než ve kterých došlo k likvidaci původní zeleně a především v tom, že jednoduše nelze plně nahradit vykácenou vzrostlou zeleň to lze až v řádu desítek let. Pokud v uplynulých letech sledujeme postup Odboru životního prostředí ÚMČP4 ve věci povolování kácení zeleně, shledáváme, že souhlasí téměř s každým kácením dřevin, jaké požadují investoři. Náhradní zeleň povoluje umisťovat mimo místa, kde je původní zeleň likvidována, i když je v jeho pravomoci rozhodnout o tom, že kácenou zeleň investoři musí nahradit v témže prostoru. V důsledku masivní likvidace zeleně pak vznikají na mnoha místech Prahy 4 betonové lokality bez života, v tomto směru může být příkladem Budějovické náměstí nebo oblast Brumlovky. Podobně neblahý osud však nyní hrozí i Pankrácké pláni.

8 I proto považujeme za velmi potřebné, aby OŽP ÚMČP4 zpracoval studii zeleně, ve které bude jasně shrnuto, kolik zeleně (keřů a stromů) povolil v rámci svých řízení na Pankrácké pláni odstranit a jak a kde bude na Pankrácké pláni nahrazena. Zároveň by mělo dojít k revizi koeficientů zeleně u staveb, které by měly v prostoru Pankrácké pláně vzniknout. V rámci Pankrácké pláně pokládáme ve vztahu k zeleni za nezbytné, aby byl minimálně v celém svém současném rozsahu a trvale zachován Park družby a aby byl zachován jeho charakter klidové zóny, zároveň by v něm nemělo docházet k umisťování dalších staveb. Jeho plánované propojení s parkem na Kavčích horách je zajímavou myšlenkou, která je však obtížně realizovatelná v momentě, kdy v jeho čele (v místě těsně sousedícím s obratištěm autobusů linky č. 188) má být postaven čtrnáctipodlažní dům Bytový dům Kavčí Hory a u ul. Nad Pekařkou pět šestipodlažních domů, o kterých sám investor uvádí, že: dopravní obsluha lokality se předpokládá z ul. Nad Pekařkou, ul. Nad Pekařkou je součástí vyhlídkové pěší trasy po obvodě Kavčích hor. Zvyšování automobilového provozu na této komunikaci sníží klidový charakter stávající komunikace. Dalším zdejším problémem je to, že část Parku družby byla v minulosti za těžko pochopitelných okolností odprodána firmě Navatyp i to, že MČP4 nepožádala hl.m.prahu (již v roce 2006) o převedení této plochy parku z vlastnictví hl.m.prahy na MČP4. Zásadně nesouhlasíme s tím, že uprostřed Pankrácké pláně mezi Rozhlasem a Motokovem byla při územním řízení umístěna takzvaná plovoucí plocha zeleně, kterou si investoři opakovaně započítávají do koeficientů zeleně svých navrhovaných staveb, aby u nich spekulativně zvýšili koeficient zeleně. 3. Problematika tržnice Na sklonku roku 2006 byla zrušena Pankrácká tržnice, která byla pro velkou část obyvatel Prahy 4 i dalších pražských městských částí populárním a velmi vyhledávaným místem pro nákup čerstvého ovoce, zeleniny a sazenic zejména od drobných pěstitelů. Je jasné, že její vzhled a kultura prodeje v provizorních nevzhledných stáncích byla nevyhovující, stejně jako přítomnost asijských prodejců s pochybným zbožím v části tržnice. I přesto byla tržnice velmi hojně navštěvována a po jejím zrušení vyvstává potřeba jejího obnovení na některém vhodném místě v Praze 4. V tomto směru by podle našeho názoru byla vhodná lokalita vestibulů a povrchových prostor u stanic metra Budějovická a Pražského povstání, nebo rozlehlé prostory před hlavním vchodem do areálu Thomayerovy nemocnice v Krči, resp. v okolí zdejšího terminálu městských a příměstských autobusů. Tato lokalita je podle nás velmi vhodná díky velké frekventovanosti, všeobecné známosti a dobré dostupnosti MHD, která se navíc v nadcházejících letech ještě zlepší výstavbou stanice metra trasy D. Prostor nad autobusovým terminálem navíc již řadu let vysloveně leží ladem. Je pochopitelné, že u všech zmíněných lokalit záleží na tom, jaké jsou zde poměry z hlediska vlastnictví potřebných pozemků a předpokladů daných územním plánem. Co se týče tzv. Nové pankrácké tržnice, která již od sklonku roku 2006 funguje na pozemku poblíž křižovatky ulic Na Pankráci a Hvězdova, musíme konstatovat, že funkci potřebné městské tržnice rozhodně neplní, a to především svým nabízeným sortimentem, který ve své drtivé většině namísto čerstvého ovoce, zeleniny a sazenic nabízí zcela jiné zboží, jako např. oděvy asijské provenience, alkohol, kýče, apod. a navíc kultura prodeje se oproti původní tržnici podle našeho názoru příliš nezvýšila, lze říci, že se ještě zhoršila. Za vysloveně nežádoucí pokládáme to, že má být v areálu této tržnice umístěna herna. Podobnými hernami či zastavárnami, často s provozem non-stop, je ostatně nejen MČ Praha 4 v současnosti značně přesycena, což působí řadu problému z hlediska zvýšené kriminality, gamblerství a dalších společensky problematických jevů, nehledě na to, že taková zařízení

9 rozhodně nepřispívají k tolik potřebnému zlepšení občanské vybavenosti. Domníváme se, že by se MČ Praha 4 měla zasadit o redukci těchto podniků a nepovolování dalších podobných záměrů. 4. Problematika územního rozvoje a další výstavby v Praze 4 Jak již bylo uvedeno shora, za posledních cca 15 let Praha 4 z mnoha úhlů pohledu poměrně výrazně změnila svoji podobu. Řadu těchto změn je přitom nutno označit přinejmenším za problematické, neboť z dlouhodobého i krátkodobého hlediska způsobily řadu momentů, které rozhodně nepřispívají ke zlepšování kvality života obyvatel MČ Praha 4. Za takové problémy považujeme především nekoncepční výstavbu zejména administrativních budov se všemi navazujícími nepříznivými dopady na obyvatele, dlouhodobě chybějící řešení regulace individuální automobilové dopravy a s tím související řešení podoby hlavních komunikací a úbytek stávajících ploch městské zeleně spolu s nedostačující novou výsadbou zeleně. V tomto směru lze pro ilustraci uvést některé příklady, kde jsou popsané nepříznivé jevy obzvláště patrné, zároveň zde v některých případech uvádíme některé návrhy koncepčních nebo dílčích řešení: Pankrácká pláň: namísto potřebné zeleně, volné plochy pro shromažďování a ploch pro trávení volného času se investoři snaží za každou cenu naplnit území další zátěží ve formě budov s problematickými funkcemi (podrobně viz výše). Souhrnně lze za hlavní problémy lokality považovat problematickou výstavbu s celoměstským dopadem a dopravní řešení. Okolí ulice Na Strži a čtvrť Zelená Liška Tento urbanisticky hodnotný soubor obytných budov a množství vzrostlé zeleně, který lze vymezit ulicemi Na Strži, Budějovická a Olbrachtova představuje významnou klidovou oblast pro bydlení a volný čas. Obytné domy jsou postupně rekonstruovány a úprava jejich okolí se rovněž začíná zlepšovat, což se ovšem týká zatím pouze domů zprivatizovaných. Za žalostný až havarijní lze označit stav veřejných komunikací, zejména chodníků v celé vymezené oblasti. Zde je tedy dle našeho názoru a v závislosti na možnostech městské části velký prostor pro výrazné zlepšení (jako se tomu v posl. letech děje např. v k.ú. Nusle. Vzhledem k narůstající individuální automobilové dopravě a zvyšujícímu se podílu malých dětí v místní populaci pokládáme za velmi potřebné, aby byl celý vnitřek vymezené oblasti označen při všech svých vjezdech dopravními značkami IP 26a Obytná zóna, z čehož vyplývá nejvyšší povolená rychlost jízdy 20 km/h. Dále by při všech vjezdech do této oblasti i na některých křižovatkách či u dětských hřišť měly být umístěny zpomalovací prahy. Díky těmto opatřením by zde byla vhodným způsobem zredukována dopravní zátěž a zvýšila by se i bezpečnost všech účastníků provozu. Domníváme se, že takové řešení by bylo žádoucí i v dalších obytných čtvrtích, např. na sídlištích Pankrác I, II.a III, sídlišti Antala Staška, Michelská a dalších, zejména tam, kde obytné oblasti sousedí s oblastmi administrativní či komerční zástavby. Jako mimořádně problematickou pro danou oblast vidíme výstavbu administrativních budov přímo v jejím území, a to jak těch stávajících, tak i nově plánovaných. Domníváme se, že přímo ukázkově nevhodná je v tomto duchu administrativní budova firmy Raiffeisen při ulicích Olbrachtova, Pacovská a Budějovická. Tato budova působí v oblasti značně cizorodě, má nevhodné architektonické ztvárnění, kvůli kterému naprosto nezapadá do dané oblasti, nadměrnou výšku a celkový rozsah nesoucí s sebou všechny již dříve popsané negativní vlivy, nevhodné až nelogické komunikační propojení se svým bezprostředním okolím (např. neexistující možnost přímého průchodu od

10 konečné zastávky autobusových linek MHD směrem k budově se sídlem lékařské služby první pomoci v Pacovské ulici, absence výtahu pro tělesně postižené a matky s dětskými kočárky z vestibulu metra na úroveň ulice Pacovská, nekvalitní a často rozrytá dlažba v průčelí budovy, atd.). Domníváme se, že popsaná budova by měla sloužit jako odstrašující příklad nevhodného urbanistického řešení, které by se již nemělo kdekoli v Praze 4 opakovat a kde by dle našeho názoru měly být městskou částí iniciovány určité úpravy, které by popsané nepříznivé vlivy zmírňovaly (tzn. investor této budovy by měl být zpětně přiměn ke spoluúčasti na realizaci těchto opatření). Dalším příkladem nešťastného řešení je chystaná výstavba Administrativní budovy Na Strži na pozemku vymezeném ulicemi Na Strži, Neveklovská, Jankovská a Pacovská, který zastřešuje firma ING Real Estate Development (převzala jej od firmy Hochtief). V tomto případě se jedná o záměr na výstavbu výškové rozsáhlé administrativní budovy v místě stávající plochy zeleně a veřejně přístupného sportoviště. Tento záměr představuje obzvláště necitlivý a nepříznivý zásah do svého okolí, a to především z těchto hlavních důvodů: Přivedení početné individuální automobilové dopravy do nitra obytné oblasti (více než 420 vozů denně) vč. nevhodného řešení vjezdu do podzemních garáží Enormní nároky na likvidaci stávající zeleně (mj. více než 80 vzrostlých stromů), neadekvátní náhrada zeleně vč. výsadeb ve zcela jiných lokalitách Obcházení platného územního plánu (umístění garáží sloužících admin. budově do území definovaného jako SP sportoviště, stejně tak i umístění budovy tzv. klubu do této zóny, jedná se však o objekt, který bude opět sloužit především admin. Budově Zmenšení plochy hojně navštěvovaných veřejných sportovišť: úbytek plochy pro 2 kurty na míčové hry (resp. alternativně plochy hřiště pro malou kopanou), a to bez jakékoli náhrady Nevhodný účel stavby administrativní budova (již dostatečně zdůvodněno výše) Předimenzovanost objektu ve všech rozměrech (zejm. výška převyšující o více než 100% sousední domy), minimální odstup od okolních domů Nevhodné architektonické ztvárnění, které naprosto nezapadá mezi sousedící obytné domy z poloviny 30.let 20.stol, tvořících významný a harmonický urbanistický celek Významný úbytek parkovacích míst pro rezidenty Absence jakýchkoli kompenzačních opatření ke zmírnění dopadu stavby na obyvatele okolí, absence prakticky jakékoli komunikace s těmito obyvateli (výjimku tvořila 1 vzájemná krátká schůzka, na které došlo k dohodě o zaslání požadavků místních obyvatel vůči investorovi viz příloha č.1 - do dnešního dne bez jakékoli odpovědi ze strany investora) a jakékoli snahy o alespoň minimální vstřícné kroky vůči těmto obyvatelům Vzhledem k tomu, že uvedený záměr je nyní ve fázi, kdy již proběhla většina potřebných správních řízení, ale neproběhlo ještě stavební řízení, je ještě možné řadu problematických momentů ovlivnit a mnohá pochybení napravit. V tomto směru se také v současnosti snažíme navázat komunikaci i se zástupcem investora, především si však dovolujeme oslovit Vás coby reprezentanta Městské části a předložit výše uvedené problémy k Vaší

11 pozornosti s cílem dosažení takových řešení předmětné stavby, která by byla přijatelná pro všechny zúčastněné strany. Budějovické náměstí a jeho okolí Kromě již popsané budovy Raiffeisen zde v uplynulých letech došlo k nevhodným stavbám Budějovická alej (další příklad čistě administrativní budovy nevhodně zasazené do zóny obytných domů a těsně sousedící se základní školou) a nyní probíhá výstavba objektu O.P.B.H. Office Park Budějovická Hochtief. Tento objekt zcela a navíc značně necitlivým způsobem zaplní jediné volné místo se vzrostlou zelení, které na Budějovickém náměstí doposud existovalo, a to přes několikaleté mohutné protesty místních obyvatel (viz. petice s cca podpisy proti realizaci zmíněné stavby organizovaná Sdružením obyvatel a přátel Budějovického náměstí). Předmětná stavba bude v těsné blízkosti obytných domů, z nichž některé zcela zastíní, přivede do oblasti další početnou individuální automobilovou dopravou a znamená rozsáhlou likvidaci zeleně (vzrostlých stromů i keřů) v celém prostoru. Brumlovka Tato oblast je rovněž ukázkovým příkladem nevhodného urbanistického řešení představujícím enormně rozsáhlé soustředění administrativních budov bez dalšího života. V praxi to zde vypadá tak, že přes den zde panuje čilý ruch projevující se zejména hustým automobilovým provozem s kolonami popojíždějících vozů (tj. v ulicích Vyskočilově, ale i 5.května vč. sjezdových ramp), zato večer či o víkendu je zde mrtvo nejsou zde žádné obytné domy. Sportoviště Brumlovka rovněž neslouží místním obyvatelům z okolí, neboť se jedná o exkluzivní zařízení určené pro značně solventní klientelu. Řešením je tedy podle našeho názoru rozhodné zamezení další administrativně komerční zástavbě a tlak na zachování a rozšíření ploch zeleně směrem k ulici Baarova i směrem k ulici Michelská. 5. Obchodní a společenské centrum (OSC) ARKÁDY Pankrác Rovněž za značně problematické považujeme tzv. Obchodní a společenské centrum Arkády. Zaměření náplně Arkád je podle našeho názoru převážně na obchodní činnost naším cílem je přepracování projektu doplnění o následující uvedené aktivity. Podle výpočtů z projektu toto centrum bude převážně zaměřeno na obchodní činnost, služby a společenské aktivity jsou umístěny zcela minimálně, neobsahuje žádné aktivity, které obyvatelé přilehlých sídlišť postrádají např. kluby pro mládež a seniory, plavecký bazén, atd. tyto aktivity požadovali obyvatelé Pankráckých sídlišť v anketě již od roku Toto centrum neřeší ani chybějící restaurační zařízení podle projektu bude obsahovat pouze stravovací zařízení typu rychlé občerstvení. Další závadou tohoto centra je z našeho pohledu umístění 1000 parkovacích míst v nadzemní části stavby, v bezprostřední blízkosti obytných domů naším cílem je redukce počtu parkovacích míst této stavby jen pro potřeby této stavby a jejich umístění do podzemí. Navštívili jsme Arkády firmy ECE v Berlíně a namítáme, že OSC Arkády Pankrác nesnese srovnání s centrem Arkády v Berlíně hlavní rozdíly: Arkády ECE v Berlíně mají parkovací místa v podzemí (obdobně jako má například obchodní centrum Flora v Praze); Arkády ECE v Berlíně mají integrováno bydlení (byty v celé části vedlejšího traktu) nejsou tedy monofunkční. OSC Arkády Pankrác odpovídá svým charakterem předměstskému nákupnímu středisku (jako je například objekt ECE na okraji Mnichova). Naším cílem je umístění parkovacích míst v podzemí a integrování bytové funkce

12 v nadzemní části objektu, včetně umístění výše uvedených aktivit. Podrobně zpracované (vyžádané) požadavky jsme předali firmě ECE v roce Závěr Popsané záležitosti neznamenají úplný výčet všech problémů, které v daných tematických okruzích v rámci MČ Praha 4 spatřujeme, představují však některá nejpalčivější témata, která dle našeho názoru vyžadují řešení, na nichž jsme připraveni s Vámi kdykoli spolupracovat. Dovolujeme si Vás také požádat o Vaše laskavé vyjádření k uvedeným záležitostem. Závěrem si Vás, vážený pane starosto, dovolujeme požádat o schůzku, která by navazovala na schůzku ze t.r. a na záležitosti uvedené v tomto dopise. Vzhledem k tomu, že dle Vašeho vyjádření je možné tuto schůzku domluvit po , kdy je plánována veřejná debata o Pankrácké pláni, bude možné podiskutovat i nad hodnocením této akce.

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015. č. 563 / 15

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015. č. 563 / 15 Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015 č. 563 / 15 Stanovisko MČ P6 k projednání změny územního rozhodnutí pro stavbu Office & shopping centre Bořislavka změna územního rozhodnutí,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz Výstavba NeoRiviéra Organizátor : Změna pro Prahu 12 www.modranskenoviny.cz Bylo, je...a bude?... Pohled na cukrovar v roce 1910 Pohled na lokalitu v roce 2010 Situační mapa projektu : fáze F Informační

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP)

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY Z 29.9.2014 DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) Abychom reagovali na zavádějící dezinformace pánů Hudečka a Hniličky, předkládáme jednoznačné důkazy o výkladu

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Návrh strategického plánu městské části Praha 2 6. SWOT ANALÝZA

Návrh strategického plánu městské části Praha 2 6. SWOT ANALÝZA 6. SWOT ANALÝZA Jednotlivá konstatování silných a slabých stránek MČ Praha 2 a příležitostí, resp. ohrožení jejího dalšího rozvoje, která byla zpracována ve smyslu metodiky popsané v úvodní části (str.2)

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

Předkládá: Ing. Miloslav Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Předkládá: Ing. Miloslav Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Sp. zn.: 807/1-NKU180/543/1 Informace viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o řešení dislokace sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Určeno pro jednání Kontrolního výboru dne 19. 9. 01 Obsah: Vyhodnocení

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy

Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy Asociace venkovní reklamy (dále jen AVR ) v uplynulých dnech doručila na IPR MHMP připomínky k návrhu Pražských stavebních

Více

Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace

Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace Obsah: 1) Důvody pořízení 2) Vymezení řešeného území 3) Vztah k platným ÚPD 4) Požadavky na řešení 5) Rozsah a způsob zpracování

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum ÚJV ŘEŽ, a. s. Obsah 1. Úvod 2. Celkový přehled nabízených nemovitostí 3. Struktura vlastnictví 4. Lokalita 5. Klíčové výhody 6. Hotel s pozemkem 7. Prvorepubliková vila 8. Bytové jednotky 9. Pozemky 10.

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

PETICE Proti nevhodnému záměru plánované výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická

PETICE Proti nevhodnému záměru plánované výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická PETICE Proti nevhodnému záměru plánované výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Realizace záměru

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 154-27.15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č.402/1 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Psáry, k.ú. Dolní Jirčany Adresa nemovité věci: Psáry, 252 44 Vlastník

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici

Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici Praha, 10.3.2012 Ing. Jan Majer Navýšení parkovacích stání v Bellušově ulici Účel návrhu Účel předloženého návrhu je vedený snahou

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

Rada městské části Brno-Kohoutovice prostřednictvím starosty Petra Safaříka Bašného 36 623 00 Brno

Rada městské části Brno-Kohoutovice prostřednictvím starosty Petra Safaříka Bašného 36 623 00 Brno Rada městské části Brno-Kohoutovice prostřednictvím starosty Petra Safaříka Bašného 36 623 00 Brno Věc: Žádost o projednání podnětu dle ust ~ 16 odst. 2 písm. 1) zákona Č. 128/2000 Sb. v záležitosti návrhu

Více

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů.

Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY, Vám posílám přípomínky k Vašemu návrhu Pražských stavebních předpisů. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00, označené zkratkou "PSP". Věc: Připomínky k návrhu PSP V Praze dne, 17. února 2014 Dobrý den, jménem ASOCIACE VENKOVNÍ REKLAMY,

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 9. 2013 Místo jednání: Malá zasedací místnost ÚMČ Praha 21, 1. patro Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora Nepřítomní:

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při projednávání konceptu Územního plánu hlavního města Prahy

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při projednávání konceptu Územního plánu hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34 111 21 Praha 1 V Praze dne 1.12.2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při projednávání konceptu Územního plánu

Více