Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení"

Transkript

1 Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení Stav k červnu 2007 Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, Martin Skalský Chlumova 17, Praha 3 Telefon / fax: , Internet: Ateliér pro životní prostředí, JUDr. Petr Kužvart, v. r. Pod Svahem 1, Praha 4 Telefon: , Internet: Občanská iniciativa Pankráce, Marie Janoušková, v. r. Bartákova 1108/38, Praha 4 Telefon: , Internet: V současné době vnímáme jako hlavní problémy související s dostavbou pražské Pankrácké pláně: I. Nekoncepční výstavbu budovy na sebe nenavazují a nevytvářejí celek II. Živelný růst město ani MČ nemají pro rozvoj území dobrou regulaci III. Absence plánů na vytvoření veřejného prostoru (náměstí) Prahy 4 IV. Úbytek zeleně V. Nárůst automobilové dopravy, znečištění ovzduší a hluku VI. Přemrštěnou výšku budov narušení panoramatu Prahy VII. Nízkou kvalitu architektury nově umisťovaných staveb VIII. Nevhodný obsah budov (hotelové kapacity, kanceláře a garáže pro zaměstnance) IX. Absenci odborné i veřejné diskuse X. Nezákonné postupy správních úřadů Navrhujeme proto, aby se dostavba Pankrácké pláně řídila následujícími zásadami:

2 1) Koncepce a limity Pro celou oblast Pankrácké pláně by před umisťováním konkrétních nových staveb měla být zpracována koncepce, která by stanovila zejména limity využití území (prostorové, výškové, kapacitní, formy využití apod.). V současné době existuje pouze málo podrobný územní plán, který tyto otázky neřeší. Koncepce by měla mít podobu regulačního plánu (byť nemusí jít o vlastní regulační plán, jehož závazné projednání je poměrně obtížné) a v ideálním případě by měla pokrývat nejen nejdiskutovanější oblast pentagonu, ale i přilehlé rozvojové území. Zpracování koncepce dostavby Pankrácké pláně je jednoznačně v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy. K přípravě by však měli být přizváni také nezávislí odborníci (včetně zahraničních expertů), naopak by se na ní neměly podílet společnosti, které mají v oblasti vlastní komerční zájmy a aktivity. Koncepce by měla být předmětem široké odborné i veřejné diskuse a připomínky a námitky by měly být při vytváření konečné podoby materiálu zohledněny. To je v případě přípravy regulačního plánu nezbytnou fází postupu jeho tvorby. Celá koncepce dostavby (nikoliv jednotlivé stavby) by měla projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí v režimu EIA. Za nezbytnou součást procesu EIA považujeme veřejné projednání dokumentace a posudku. 2) Doprava Dostavba centra Pankrácké pláně nesmí v žádném případě způsobit zhoršení životního prostředí v lokalitě, kde jsou již dnes v důsledku zahlcení individuální automobilovou dopravou překračovány zákonné limity pro hluk a znečišťující látky v ovzduší. Za vyloučené považujeme dnes prosazované rozšiřování severojižní magistrály a výstavbu nových sjezdů z této komunikace. V dopravní obsluze území je naopak potřeba zvýšit podíl pěší, cyklistické a zejména veřejné dopravy. Základem pro vyřešení problému je snížení počtu parkovacích stání pro nově navrhované stavby a tím přirozené přerozdělení dělby přepravní kapacity ve prospěch veřejné dopravy. Současně předpokládáme, že nebude docházet ke snižování počtu parkovacích míst pro rezidenty. Účinné by bylo přeřazení prostoru Pankrácké pláně (nejlépe až po Kačerov), z nynější 4. do 3. zóny pro výpočet odstavných a parkovacích stání. Zde jsou nastaveny dobré redukční koeficienty (viz vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999). Snížením nabídky počtu stání se sníží zatížení komunikací a může se zvětšit prostor v uličním profilu ve prospěch pěších, cyklistů i veřejné dopravy. Mělo by dojít k rozšíření tramvajové sítě. Nabízí se znovuzavedení tramvaje v ose ulic Na Pankráci Budějovická, kde by určité snížení zátěže individuální automobilovou dopravou přineslo i důstojnou dimenzi tramvajových zastávek (tam kde již kdysi byly), samozřejmě, že s úrovňovými přístupy. (V současné době se v tomto smyslu projednává změna územního plánu hl. m. Prahy.). Tramvaj může být dále vedena např. ulicí Vyskočilovou kolem beznadějně zahuštěných komerčních a kancelářských ploch, ulicí Michelskou k terminálu Kačerov a dále do Krče. Přeřazení Pankrácké pláně do 3. zóny spolu s humanizací severojižní magistrály v centru Prahy přímo váže na redukci kapacity magistrály na 2 x 2 průjezdné jízdní pruhy mezi Kačerovem a Nuselským mostem. Bylo by pak možné urbanizovat nešťastný kus magistrály mezi Kačerovem a Brumlovkou, což by obnášelo bariérovou zástavbu v těsném okolí magistrály, popř. nad ní.

3 S problematikou souvisí možné rozšíření přestupního multimodálního terminálu Kačerov (metro příměstská železnice tramvaj autobusy) s přiměřeně dimenzovaným záchytným parkovištěm P+R. Příkladem dobré praxe ze zahraničí může být kancelářská čtvrť City v Londýně, která má minimální parkovací a garážové kapacity a je primárně napojena na veřejnou dopravu. Desetitisíce úředníků, právníků a manažerů přijíždějí do práce autobusy a metrem. Část nezbytných obslužných komunikací by mohla být umístěna do podzemí (tam, kde nebude docházet ke kolizi s metrem a inženýrskými sítěmi), podobně, jako je tomu v moderní pařížské čtvrti La Defense. Došlo by tím k rozšíření veřejných prostranství na povrchu a uvolnění kapacity pro zeleň, místa pro setkávání, cyklistické a pěší trasy apod. 3) Centrální náměstí Podle plánů z počátku 90. let 20. století se měla stát Pankrácká pláň místem pro vznik Centrálního náměstí Prahy 4, neboť tato městská část žádný reprezentativní veřejný prostor pro setkávání lidí nemá. K tomuto pojetí dostavby pláně je nezbytné se navrátit. Náměstí nemůže být tvořeno různými plácky mezi jednotlivými kancelářskými a obchodními plochami, musí jít o cíleně vytvořený prostor dostatečného rozměru a vhodného uspořádání, doplněný obvyklými prvky (lavičky, případně fontána, umělecké prvky, zeleň apod.). Funkci náměstí se musí přizpůsobit také parter umisťovaných budov, kde by měly být např. obchody, kavárny, provozovny služeb apod. V souvislosti s dostavbou Pankrácké pláně je nezbytné řešit také nové umístění dnes již zrušené Pankrácké tržnice, která byla populárním místem pro nákup levné a čerstvé zeleniny, ovoce, sazenic a květin od drobných pěstitelů. Pokud by byla nová tržnice umístěna přímo na Pankrácké pláni, nepochybně by přispěla k atraktivnosti prostoru. 4) Obchodní centrum Má-li v prostoru Pankrácké pláně vzniknout obchodní centrum (v současné době probíhají správní řízení o umístění nákupního centra podle projektu Arkády Pankrác společností ECE/Rodamco), musí jít bezpodmínečně o stavbu hodnou umístění v lokálním městském centru, a nikoliv o hypermarket příměstského typu. Projekt musí zejména řešit nezbytné parkování pod zemí a ne v nadzemních podlažích, přičemž množství parkovacích stání je nezbytné snížit na minimum (do obchodního centra na Pankráci je možné z okolního sídliště dojít pěšky, ze vzdálenějších částí Prahy dojet veřejnou dopravou). Bylo by zřejmě nezbytné požádat o výjimku z OTTP a vytvořit nižší počet parkovacích stání, než dnes tato vyhláška požaduje. Fasády případného obchodního centra nemohou být řešeny jako slepé zdi bez oken, ověšené jen reklamními tabulemi, neboť jde o velmi exponované území, kde by mělo vzniknout centrální náměstí. Příkladem dobré praxe ze zahraničí je obchodní centrum ECE Arkády Berlín, které kombinuje obchodní funkci s funkcí bytovou. Do spodních poschodí centra Arkády Berlín jsou umístěny obchody, hypermarket, restaurace, provozovny služeb a parkoviště, horní poschodí jsou tvořena byty. Toto řešení přispívá k oživení celého okolí.

4 5) Funkční využití budov Při dostavbě Pankrácké pláně je nezbytné stanovit podíl různých funkcí nových budov (ve vazbě na celkovou koncepci dostavby). V současné době tvoří převážnou část nově umisťovaných kapacit kancelářské plochy, hotelové ubytování a parkování pro tyto nové objekty, což není optimální. Již od začátku 90. let se opakuje požadavek obyvatel sídlišť na Pankráci na vytvoření chybějící občanské vybavenosti, která měla podle původního záměru vzniknout spolu s výstavbou sídlišť, nicméně dodnes nevznikla. Obyvatelé oblasti postrádají zařízení pro kulturu, sport a trávení volného času (např. kino, divadlo, koncertní síň, bazén, kluby, sportovní centrum apod.) včetně poskytování běžných služeb. Vzhledem k významu Pankrácké pláně je vhodné zvážit umístění veřejných budov (např. nová budova radnice, knihovna, kostel apod.).vedle nových nákupních kapacit je potřebné také vytvoření provozoven služeb (opravny, restaurace, kavárny apod.). 6) Výška zástavby Pankrácká pláň není vhodný místem pro další výškovou zástavbu, neboť se jedná o pohledově velmi exponované území. I současné výškové stavby působí na horizontu Prahy cize a rušivě a poškozují ceněné historické panorama Prahy, které bylo jedním z důvodů pro zápis města na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Nově umisťované budovy by neměly sahat výše než do 2/3 dnes nejvyšší budovy Pankrácké pláně (bývalý Československý rozhlas), tedy přibližně 60 metrů. Takové řešení by vedlo k optickému zvýšení horizontu při dálkových pohledech a tím ke zmírnění urbanistické chyby minulosti, jíž byla výstavba věžových budov na Pankrácké pláni. Případné projekty na stavbu výškových budov na Pankrácké pláni je nezbytné včas a dostatečně konzultovat s Centrem světového dědictví UNESCO (jedná se o mezinárodní závazek České republiky k ochraně historického panoramatu Prahy). Bez závazného stanoviska Centra UNESCO není možné vydat pro navrhované výškové stavby žádné správní rozhodnutí.

5 Kauza Pankrác: Panuje všeobecná shoda o nevhodnosti současného stavu a neshoda o tom, jak kompozici na horizontu opravit Rekapitulace: Návrh hradby sedmi stometrových věží, oceněný první cenou v soutěži v roce 1997, považuji za nevhodné zatížení horizontu obrovskou hmotou podobných tvarů. Vhodným řešením je druhá cena a odměna týmu A.D.N.S., které vytváří nižší podnož o maximální výšce 2/3 budovy Motokovu. Toto řešení opticky redukuje nepříznivý dojem z existujících dominant. Nejhorším ze všech návrhů od 70tých let je projekt newyorského architekta Richarda Meiera, který dramatickým způsobem prohloubil nevhodnost statusu quo. Sto šedesát metrů vysoká eliptická věž spolu s dalším deskovým domem velikosti budovy rozhlasu, pootočeným k němu o 90, přivádí do Prahy zcela nepřijatelné měřítko ve sterilním podání architektury. Dalším omylem bylo zpupné tvrzení, že se bude jednat o ukončenou, neměnnou kompozici hmot. Poslední návrh architekta Radana Hubičky, vítěze uzavřené soutěže investora ECM, petrifikuje na jižní straně pozemku nepřijatelnou stometrovou výšku Motokovu, předepsanou regulací po soutěži Tím se stávající chyba panoramatu neopravuje, ale prohlubuje. Ježatý obytný dům ve tvaru V je pozitivní svou náplní, ale již méně svým povrchním, neklidným, nepražským tvarem. V takto superexponované poloze musí budova komunikovat s centrem města. Musí být ve výrazovém souladu s jeho výjimečnou identitou, protože co je zakotvené přetrvá. Všechny budovy Pentagonu, včetně nově navržených, jsou svým solitérním pojetím pražskému urbanismu zcela cizí. Celá podnož Pentagonu měla být kompaktní srostlicí, která by tři existující výškové budovy navzájem svázala. Nejhorší částí podnože je neforemná bedna supermarketu ECE Arkády, přenesená odněkud z nejpokleslejší periférie, nevhodná pro lokální pankrácké centrum celoměstského významu. Vím, že do londýnského City jezdí kancelářské krysy hromadnou dopravou, metrem a autobusy, ale ne auty. Nechápu, proč Magistrát, který má eminentní zájem na výstavbě Pentagonu, nedokáže změnit formou výjimky nesmyslné O.T.P. o automobilizaci, které by nás osvobodily od nežádoucí dopravní zátěže v prostoru Pankráce, včetně dopadu na celé město. Je smutné, že se Pražané k problému mrakodrapů staví diametrálně jinak, než například obyvatelé Paříže nebo Vídně, že vůbec nechápou, co je ve hře v případě změny panoramatu. Je to patrně důsledkem toho, že skoro polovina obyvatel Prahy bydlí na málo inspirativních sídlištích a to, že volné chvíle tráví nejraději v supermarketech a ke svému městu mají povážlivě vlažný vztah. V Praze, Architekt Vlado Milunić,

6 Doplnění informací ke schůzce starosty Prahy 4 s představiteli občanských sdružení, Pankrácká společnost, Zdeněk Holeček Janovská 526/6, Praha 4 Telefon: , Internet: Občanská iniciativa Pankráce, Marie Janoušková, v. r. Bartákova 1108/38, Praha 4 Telefon: , Internet: 1. Doplnění k tématu Pankrácká pláň (plocha tzv. Pentagonu) Z celkového pohledu pokládáme za potřebné, aby byly síly všech subjektů zainteresovaných na problematice tohoto prostoru upřeny k jeho ztvárnění takovým způsobem, který by odpovídal jeho mimořádnému významu v kontextu celé Prahy, který by respektoval přilehlou městskou památkovou rezervaci, coby ucelený soubor registrovaný a chráněný organizací UNESCO a nezpůsoboval riziko jeho vyškrtnutí z tohoto registru, který by respektoval potřeby a vůli obyvatel přilehlého okolí, který by do této oblasti nepřiváděl další nadlimitní individuální automobilovou dopravu a který by danou oblast obohatil o tolik potřebnou zeleň, namísto aby ji o tuto zeleň ochuzoval. Za zcela zásadní chybu považujeme, že pro Pankráckou pláň od počátku nebyl zpracován regulační plán, ve kterém by byly stanoveny limity území, to znamená, jak lze území zatížit dalšími novými stavbami Stejně jako v celém širším prostoru Prahy 4 pokládáme za žádoucí, aby se zamezilo další bezkoncepční výstavbě nepotřebných, předimenzovaných a architektonicky velmi nenápaditých kancelářských objektů, které namísto oživení města přinášejí jeho dušení zejména narůstající individuální automobilovou dopravou. Tuto narůstající dopravní zátěž je nutno výrazně snížit, pokud by však došlo k realizaci dalších administrativních budov, dojde k přetížení sídlištních komunikací, které na takové dopravní zatížení nebyly projektovány - viz. námi zmiňovanou ulici Milevskou, kterou jsme uvedli jako příklad. Současně dojde i k závažnému nárůstu množství prachových částic v ovzduší, které již v současnosti překračují příslušné limity. Z hlediska rezidentů lze spatřovat problém i v nedostatku parkovacích míst, který je patrný již v současnosti, a to vlivem nárůstu počtu administrativních budov a obchodních center v okolí. Návštěvníci těchto budov a ti zaměstnanci, kteří nemají nárok na parkování v jejich garážích, se snaží najít místa k zaparkování u obytných domů (tento jev je z posledních let dobře známý z okolí administrativních budov sousedících s obytnou zástavbou, a to po celé Praze). V případě realizace projektů, které jsou v současné době prezentovány na ploše tzv. Pentagonu na Pankrácké pláni, nepochybně dojde k vystupňování popsaného problému, kterým se

7 ovšem v současné době nikdo nezabývá. Pro doplnění lze ještě uvést, že pokud by byla rezidentům v některých případech nabídnuta parkovací stání v garážích nových budov, muselo by to být za rozumnou cenu, za kterou však nelze považovat cenu nad 1,500,- Kč/měsíc, jak zazněl jeden z návrhů. Při projednávání Dopravního řešení Pankrácké pláně měl být pod silně zatíženou ulicí Na Pankráci umístěn podchod pro pěší, který měl navazovat na vestibul stanice metra Pankrác. Rovněž měl být podchod pro pěší u křižovatky ul. Na Strži a Milevská. Vzhledem k tomu, že investoři v navazujícím okolí projektovaných budov se nemohli dohodnout, jak budou financovány tyto podchody z dopravního řešení Pankrácké pláně ke škodě obyvatel vypadly. Zdůrazňujeme, že pochod pro pěší pod ulicí Na Pankráci je naprosto nezbytný vzhledem k současným i do budoucnosti předpokládaným intenzitám dopravy. V tomto ohledu spatřujeme významný cíl pro MČP4, aby tento podchod prosadila. Dále opětovně zdůrazňujeme, že podle studie ÚDI, Praha 1, Bolzanova 1, z roku 2005 má být v důsledku výstavby na Pankrácké pláni pro nové stavby parkovacích míst. O tuto studii jste během jednání projevil zájem. Je u nás k dispozici. Vaše informace o tom, že v důsledku nové výstavby na Pankrácké pláni je nezbytných pouze nových parkovacích míst, je dle našeho přesvědčení informací mylnou a není nám známo, kdo Vám tuto informaci poskytl. V souvislosti s Dopravním řešením Pankrácké pláně upozorňujeme na sjezd z magistrály do ulice Sdružení, o kterém jste se negativně vyjadřoval na naší schůzce i Vy. Rovněž upozorňujeme, že Odbor dopravy MHMP na tento sjezd vydal stavební povolení. Proti tomuto stavebnímu povolení se lze odvolat, datum vyvěšení na internetových stránkách je Za velmi žádoucí pokládáme vytvoření centrálního náměstí na Pankrácké pláni, které by bylo rozsáhlým volným prostorem sloužícím ke shromažďování a využívání volného času a které by se mohlo stát přirozeným centrem městské části. Po takovém prostoru je u místních obyvatel poptávka již od samého počátku debat o podobě Pankrácké pláně. V celém prostoru Pankrácké pláně také chybí dostatek veřejně bezplatně přístupných sportovišť vhodných zejména pro trávení volného času dětí a mládeže, přitom daná lokalita je pro jejich umístění vhodná i díky dostatečnému prostoru a příznivým sklonovým poměrům. 2. Problematika úbytku zeleně v Praze 4 V posledních letech bohužel dochází k postupnému a v konečném důsledku významnému úbytku zeleně zelených ploch i značného množství stromů a keřů, a to zejména vlivem nové výstavby a různých stavebních úprav budov nebo komunikací. Likvidace zeleně je ve velké části případů neopodstatněná, protože při realizaci rozumných opatření by ji bylo možné zachovat. Pro některé úředníky je však bohužel zřejmě jednodušší schválit likvidaci zeleně a spokojit se s příslibem náhradních výsadeb. Tyto náhradní výsadby mají hlavní problém v tom, že jsou namnoze realizovány v nedostačujícím počtu a hmotě, často ve zcela jiných lokalitách, než ve kterých došlo k likvidaci původní zeleně a především v tom, že jednoduše nelze plně nahradit vykácenou vzrostlou zeleň to lze až v řádu desítek let. Pokud v uplynulých letech sledujeme postup Odboru životního prostředí ÚMČP4 ve věci povolování kácení zeleně, shledáváme, že souhlasí téměř s každým kácením dřevin, jaké požadují investoři. Náhradní zeleň povoluje umisťovat mimo místa, kde je původní zeleň likvidována, i když je v jeho pravomoci rozhodnout o tom, že kácenou zeleň investoři musí nahradit v témže prostoru. V důsledku masivní likvidace zeleně pak vznikají na mnoha místech Prahy 4 betonové lokality bez života, v tomto směru může být příkladem Budějovické náměstí nebo oblast Brumlovky. Podobně neblahý osud však nyní hrozí i Pankrácké pláni.

8 I proto považujeme za velmi potřebné, aby OŽP ÚMČP4 zpracoval studii zeleně, ve které bude jasně shrnuto, kolik zeleně (keřů a stromů) povolil v rámci svých řízení na Pankrácké pláni odstranit a jak a kde bude na Pankrácké pláni nahrazena. Zároveň by mělo dojít k revizi koeficientů zeleně u staveb, které by měly v prostoru Pankrácké pláně vzniknout. V rámci Pankrácké pláně pokládáme ve vztahu k zeleni za nezbytné, aby byl minimálně v celém svém současném rozsahu a trvale zachován Park družby a aby byl zachován jeho charakter klidové zóny, zároveň by v něm nemělo docházet k umisťování dalších staveb. Jeho plánované propojení s parkem na Kavčích horách je zajímavou myšlenkou, která je však obtížně realizovatelná v momentě, kdy v jeho čele (v místě těsně sousedícím s obratištěm autobusů linky č. 188) má být postaven čtrnáctipodlažní dům Bytový dům Kavčí Hory a u ul. Nad Pekařkou pět šestipodlažních domů, o kterých sám investor uvádí, že: dopravní obsluha lokality se předpokládá z ul. Nad Pekařkou, ul. Nad Pekařkou je součástí vyhlídkové pěší trasy po obvodě Kavčích hor. Zvyšování automobilového provozu na této komunikaci sníží klidový charakter stávající komunikace. Dalším zdejším problémem je to, že část Parku družby byla v minulosti za těžko pochopitelných okolností odprodána firmě Navatyp i to, že MČP4 nepožádala hl.m.prahu (již v roce 2006) o převedení této plochy parku z vlastnictví hl.m.prahy na MČP4. Zásadně nesouhlasíme s tím, že uprostřed Pankrácké pláně mezi Rozhlasem a Motokovem byla při územním řízení umístěna takzvaná plovoucí plocha zeleně, kterou si investoři opakovaně započítávají do koeficientů zeleně svých navrhovaných staveb, aby u nich spekulativně zvýšili koeficient zeleně. 3. Problematika tržnice Na sklonku roku 2006 byla zrušena Pankrácká tržnice, která byla pro velkou část obyvatel Prahy 4 i dalších pražských městských částí populárním a velmi vyhledávaným místem pro nákup čerstvého ovoce, zeleniny a sazenic zejména od drobných pěstitelů. Je jasné, že její vzhled a kultura prodeje v provizorních nevzhledných stáncích byla nevyhovující, stejně jako přítomnost asijských prodejců s pochybným zbožím v části tržnice. I přesto byla tržnice velmi hojně navštěvována a po jejím zrušení vyvstává potřeba jejího obnovení na některém vhodném místě v Praze 4. V tomto směru by podle našeho názoru byla vhodná lokalita vestibulů a povrchových prostor u stanic metra Budějovická a Pražského povstání, nebo rozlehlé prostory před hlavním vchodem do areálu Thomayerovy nemocnice v Krči, resp. v okolí zdejšího terminálu městských a příměstských autobusů. Tato lokalita je podle nás velmi vhodná díky velké frekventovanosti, všeobecné známosti a dobré dostupnosti MHD, která se navíc v nadcházejících letech ještě zlepší výstavbou stanice metra trasy D. Prostor nad autobusovým terminálem navíc již řadu let vysloveně leží ladem. Je pochopitelné, že u všech zmíněných lokalit záleží na tom, jaké jsou zde poměry z hlediska vlastnictví potřebných pozemků a předpokladů daných územním plánem. Co se týče tzv. Nové pankrácké tržnice, která již od sklonku roku 2006 funguje na pozemku poblíž křižovatky ulic Na Pankráci a Hvězdova, musíme konstatovat, že funkci potřebné městské tržnice rozhodně neplní, a to především svým nabízeným sortimentem, který ve své drtivé většině namísto čerstvého ovoce, zeleniny a sazenic nabízí zcela jiné zboží, jako např. oděvy asijské provenience, alkohol, kýče, apod. a navíc kultura prodeje se oproti původní tržnici podle našeho názoru příliš nezvýšila, lze říci, že se ještě zhoršila. Za vysloveně nežádoucí pokládáme to, že má být v areálu této tržnice umístěna herna. Podobnými hernami či zastavárnami, často s provozem non-stop, je ostatně nejen MČ Praha 4 v současnosti značně přesycena, což působí řadu problému z hlediska zvýšené kriminality, gamblerství a dalších společensky problematických jevů, nehledě na to, že taková zařízení

9 rozhodně nepřispívají k tolik potřebnému zlepšení občanské vybavenosti. Domníváme se, že by se MČ Praha 4 měla zasadit o redukci těchto podniků a nepovolování dalších podobných záměrů. 4. Problematika územního rozvoje a další výstavby v Praze 4 Jak již bylo uvedeno shora, za posledních cca 15 let Praha 4 z mnoha úhlů pohledu poměrně výrazně změnila svoji podobu. Řadu těchto změn je přitom nutno označit přinejmenším za problematické, neboť z dlouhodobého i krátkodobého hlediska způsobily řadu momentů, které rozhodně nepřispívají ke zlepšování kvality života obyvatel MČ Praha 4. Za takové problémy považujeme především nekoncepční výstavbu zejména administrativních budov se všemi navazujícími nepříznivými dopady na obyvatele, dlouhodobě chybějící řešení regulace individuální automobilové dopravy a s tím související řešení podoby hlavních komunikací a úbytek stávajících ploch městské zeleně spolu s nedostačující novou výsadbou zeleně. V tomto směru lze pro ilustraci uvést některé příklady, kde jsou popsané nepříznivé jevy obzvláště patrné, zároveň zde v některých případech uvádíme některé návrhy koncepčních nebo dílčích řešení: Pankrácká pláň: namísto potřebné zeleně, volné plochy pro shromažďování a ploch pro trávení volného času se investoři snaží za každou cenu naplnit území další zátěží ve formě budov s problematickými funkcemi (podrobně viz výše). Souhrnně lze za hlavní problémy lokality považovat problematickou výstavbu s celoměstským dopadem a dopravní řešení. Okolí ulice Na Strži a čtvrť Zelená Liška Tento urbanisticky hodnotný soubor obytných budov a množství vzrostlé zeleně, který lze vymezit ulicemi Na Strži, Budějovická a Olbrachtova představuje významnou klidovou oblast pro bydlení a volný čas. Obytné domy jsou postupně rekonstruovány a úprava jejich okolí se rovněž začíná zlepšovat, což se ovšem týká zatím pouze domů zprivatizovaných. Za žalostný až havarijní lze označit stav veřejných komunikací, zejména chodníků v celé vymezené oblasti. Zde je tedy dle našeho názoru a v závislosti na možnostech městské části velký prostor pro výrazné zlepšení (jako se tomu v posl. letech děje např. v k.ú. Nusle. Vzhledem k narůstající individuální automobilové dopravě a zvyšujícímu se podílu malých dětí v místní populaci pokládáme za velmi potřebné, aby byl celý vnitřek vymezené oblasti označen při všech svých vjezdech dopravními značkami IP 26a Obytná zóna, z čehož vyplývá nejvyšší povolená rychlost jízdy 20 km/h. Dále by při všech vjezdech do této oblasti i na některých křižovatkách či u dětských hřišť měly být umístěny zpomalovací prahy. Díky těmto opatřením by zde byla vhodným způsobem zredukována dopravní zátěž a zvýšila by se i bezpečnost všech účastníků provozu. Domníváme se, že takové řešení by bylo žádoucí i v dalších obytných čtvrtích, např. na sídlištích Pankrác I, II.a III, sídlišti Antala Staška, Michelská a dalších, zejména tam, kde obytné oblasti sousedí s oblastmi administrativní či komerční zástavby. Jako mimořádně problematickou pro danou oblast vidíme výstavbu administrativních budov přímo v jejím území, a to jak těch stávajících, tak i nově plánovaných. Domníváme se, že přímo ukázkově nevhodná je v tomto duchu administrativní budova firmy Raiffeisen při ulicích Olbrachtova, Pacovská a Budějovická. Tato budova působí v oblasti značně cizorodě, má nevhodné architektonické ztvárnění, kvůli kterému naprosto nezapadá do dané oblasti, nadměrnou výšku a celkový rozsah nesoucí s sebou všechny již dříve popsané negativní vlivy, nevhodné až nelogické komunikační propojení se svým bezprostředním okolím (např. neexistující možnost přímého průchodu od

10 konečné zastávky autobusových linek MHD směrem k budově se sídlem lékařské služby první pomoci v Pacovské ulici, absence výtahu pro tělesně postižené a matky s dětskými kočárky z vestibulu metra na úroveň ulice Pacovská, nekvalitní a často rozrytá dlažba v průčelí budovy, atd.). Domníváme se, že popsaná budova by měla sloužit jako odstrašující příklad nevhodného urbanistického řešení, které by se již nemělo kdekoli v Praze 4 opakovat a kde by dle našeho názoru měly být městskou částí iniciovány určité úpravy, které by popsané nepříznivé vlivy zmírňovaly (tzn. investor této budovy by měl být zpětně přiměn ke spoluúčasti na realizaci těchto opatření). Dalším příkladem nešťastného řešení je chystaná výstavba Administrativní budovy Na Strži na pozemku vymezeném ulicemi Na Strži, Neveklovská, Jankovská a Pacovská, který zastřešuje firma ING Real Estate Development (převzala jej od firmy Hochtief). V tomto případě se jedná o záměr na výstavbu výškové rozsáhlé administrativní budovy v místě stávající plochy zeleně a veřejně přístupného sportoviště. Tento záměr představuje obzvláště necitlivý a nepříznivý zásah do svého okolí, a to především z těchto hlavních důvodů: Přivedení početné individuální automobilové dopravy do nitra obytné oblasti (více než 420 vozů denně) vč. nevhodného řešení vjezdu do podzemních garáží Enormní nároky na likvidaci stávající zeleně (mj. více než 80 vzrostlých stromů), neadekvátní náhrada zeleně vč. výsadeb ve zcela jiných lokalitách Obcházení platného územního plánu (umístění garáží sloužících admin. budově do území definovaného jako SP sportoviště, stejně tak i umístění budovy tzv. klubu do této zóny, jedná se však o objekt, který bude opět sloužit především admin. Budově Zmenšení plochy hojně navštěvovaných veřejných sportovišť: úbytek plochy pro 2 kurty na míčové hry (resp. alternativně plochy hřiště pro malou kopanou), a to bez jakékoli náhrady Nevhodný účel stavby administrativní budova (již dostatečně zdůvodněno výše) Předimenzovanost objektu ve všech rozměrech (zejm. výška převyšující o více než 100% sousední domy), minimální odstup od okolních domů Nevhodné architektonické ztvárnění, které naprosto nezapadá mezi sousedící obytné domy z poloviny 30.let 20.stol, tvořících významný a harmonický urbanistický celek Významný úbytek parkovacích míst pro rezidenty Absence jakýchkoli kompenzačních opatření ke zmírnění dopadu stavby na obyvatele okolí, absence prakticky jakékoli komunikace s těmito obyvateli (výjimku tvořila 1 vzájemná krátká schůzka, na které došlo k dohodě o zaslání požadavků místních obyvatel vůči investorovi viz příloha č.1 - do dnešního dne bez jakékoli odpovědi ze strany investora) a jakékoli snahy o alespoň minimální vstřícné kroky vůči těmto obyvatelům Vzhledem k tomu, že uvedený záměr je nyní ve fázi, kdy již proběhla většina potřebných správních řízení, ale neproběhlo ještě stavební řízení, je ještě možné řadu problematických momentů ovlivnit a mnohá pochybení napravit. V tomto směru se také v současnosti snažíme navázat komunikaci i se zástupcem investora, především si však dovolujeme oslovit Vás coby reprezentanta Městské části a předložit výše uvedené problémy k Vaší

11 pozornosti s cílem dosažení takových řešení předmětné stavby, která by byla přijatelná pro všechny zúčastněné strany. Budějovické náměstí a jeho okolí Kromě již popsané budovy Raiffeisen zde v uplynulých letech došlo k nevhodným stavbám Budějovická alej (další příklad čistě administrativní budovy nevhodně zasazené do zóny obytných domů a těsně sousedící se základní školou) a nyní probíhá výstavba objektu O.P.B.H. Office Park Budějovická Hochtief. Tento objekt zcela a navíc značně necitlivým způsobem zaplní jediné volné místo se vzrostlou zelení, které na Budějovickém náměstí doposud existovalo, a to přes několikaleté mohutné protesty místních obyvatel (viz. petice s cca podpisy proti realizaci zmíněné stavby organizovaná Sdružením obyvatel a přátel Budějovického náměstí). Předmětná stavba bude v těsné blízkosti obytných domů, z nichž některé zcela zastíní, přivede do oblasti další početnou individuální automobilovou dopravou a znamená rozsáhlou likvidaci zeleně (vzrostlých stromů i keřů) v celém prostoru. Brumlovka Tato oblast je rovněž ukázkovým příkladem nevhodného urbanistického řešení představujícím enormně rozsáhlé soustředění administrativních budov bez dalšího života. V praxi to zde vypadá tak, že přes den zde panuje čilý ruch projevující se zejména hustým automobilovým provozem s kolonami popojíždějících vozů (tj. v ulicích Vyskočilově, ale i 5.května vč. sjezdových ramp), zato večer či o víkendu je zde mrtvo nejsou zde žádné obytné domy. Sportoviště Brumlovka rovněž neslouží místním obyvatelům z okolí, neboť se jedná o exkluzivní zařízení určené pro značně solventní klientelu. Řešením je tedy podle našeho názoru rozhodné zamezení další administrativně komerční zástavbě a tlak na zachování a rozšíření ploch zeleně směrem k ulici Baarova i směrem k ulici Michelská. 5. Obchodní a společenské centrum (OSC) ARKÁDY Pankrác Rovněž za značně problematické považujeme tzv. Obchodní a společenské centrum Arkády. Zaměření náplně Arkád je podle našeho názoru převážně na obchodní činnost naším cílem je přepracování projektu doplnění o následující uvedené aktivity. Podle výpočtů z projektu toto centrum bude převážně zaměřeno na obchodní činnost, služby a společenské aktivity jsou umístěny zcela minimálně, neobsahuje žádné aktivity, které obyvatelé přilehlých sídlišť postrádají např. kluby pro mládež a seniory, plavecký bazén, atd. tyto aktivity požadovali obyvatelé Pankráckých sídlišť v anketě již od roku Toto centrum neřeší ani chybějící restaurační zařízení podle projektu bude obsahovat pouze stravovací zařízení typu rychlé občerstvení. Další závadou tohoto centra je z našeho pohledu umístění 1000 parkovacích míst v nadzemní části stavby, v bezprostřední blízkosti obytných domů naším cílem je redukce počtu parkovacích míst této stavby jen pro potřeby této stavby a jejich umístění do podzemí. Navštívili jsme Arkády firmy ECE v Berlíně a namítáme, že OSC Arkády Pankrác nesnese srovnání s centrem Arkády v Berlíně hlavní rozdíly: Arkády ECE v Berlíně mají parkovací místa v podzemí (obdobně jako má například obchodní centrum Flora v Praze); Arkády ECE v Berlíně mají integrováno bydlení (byty v celé části vedlejšího traktu) nejsou tedy monofunkční. OSC Arkády Pankrác odpovídá svým charakterem předměstskému nákupnímu středisku (jako je například objekt ECE na okraji Mnichova). Naším cílem je umístění parkovacích míst v podzemí a integrování bytové funkce

12 v nadzemní části objektu, včetně umístění výše uvedených aktivit. Podrobně zpracované (vyžádané) požadavky jsme předali firmě ECE v roce Závěr Popsané záležitosti neznamenají úplný výčet všech problémů, které v daných tematických okruzích v rámci MČ Praha 4 spatřujeme, představují však některá nejpalčivější témata, která dle našeho názoru vyžadují řešení, na nichž jsme připraveni s Vámi kdykoli spolupracovat. Dovolujeme si Vás také požádat o Vaše laskavé vyjádření k uvedeným záležitostem. Závěrem si Vás, vážený pane starosto, dovolujeme požádat o schůzku, která by navazovala na schůzku ze t.r. a na záležitosti uvedené v tomto dopise. Vzhledem k tomu, že dle Vašeho vyjádření je možné tuto schůzku domluvit po , kdy je plánována veřejná debata o Pankrácké pláni, bude možné podiskutovat i nad hodnocením této akce.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ MÍSTA Členitá prostranství Budějovické lze rozdělit na několik míst více či méně vymezených. Nyní pouhé prostory, které zbyly mezi budovami, mají potenciál stát se místy s konkrétním obsahem. Analýza problémů

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 7. prosince 2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 7. prosince 2009 Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu a pořizování celoměstsky

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

NÁMITKA č. 194 194-1

NÁMITKA č. 194 194-1 NÁMITKA č. 194 194-1 Námitka č. 194 194-2 194-3 194-4 194-5 194-6 194-7 194-8 194-9 194-10 194-11 194-12 194-13 Námitkou č. 194 podanou společností Callidus trading, spol. s r.o., sídlem Bohumínská 410/135,

Více

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz Výstavba NeoRiviéra Organizátor : Změna pro Prahu 12 www.modranskenoviny.cz Bylo, je...a bude?... Pohled na cukrovar v roce 1910 Pohled na lokalitu v roce 2010 Situační mapa projektu : fáze F Informační

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015. č. 563 / 15

Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015. č. 563 / 15 Městská část Praha 6 Rada městské části Usnesení ze dne 22.07.2015 č. 563 / 15 Stanovisko MČ P6 k projednání změny územního rozhodnutí pro stavbu Office & shopping centre Bořislavka změna územního rozhodnutí,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Možnosti řešení problematiky dopravy v klidu 1 DIVADLO KOTELNA Rozbor současného stavu a návrhy možných variant řešení 1) Současný stav Budova se nachází ve staré zástavbě ze 70. let minulého století,

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 4 Umísťování staveb (1) Při umísťování staveb a jejich začleňování do

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

SZn. Vyřizuje/telefon Datum S-MHMP-0961122/2013/OCP/VI/EIA/880-4b/Pac 236004322

SZn. Vyřizuje/telefon Datum S-MHMP-0961122/2013/OCP/VI/EIA/880-4b/Pac 236004322 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/telefon Datum S-MHMP-0961122/2013/OCP/VI/EIA/880-4b/Pac Mgr. Pacner/ 236004322 07.07.2015 Věc:

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu Prvky Schodiště, lávky a vstupy do podzemí 1 25...1 Schodiště, lávky a vstupy do podzemí Městská struktura by měla být primárně navrhována tak, aby nevytvářela požadavek na mimoúrovňová propojení na veřejných

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Hlavní důvody pro pořízení regulačního plánu : Regulační zásady a prvky :

Hlavní důvody pro pořízení regulačního plánu : Regulační zásady a prvky : K ARLOVY VARY - Z AHRADNICTVÍ NA VYHLÍDCE REGULAČNÍ PLÁN Hlavní důvody pro pořízení regulačního plánu : Platný ÚPm KV definuje řešené území jako smíšené území lázeňství. Jendá se o ucelenou plochu většího

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Věcně shodná připomínka k aktualizaci územního plánu města Brna a zmocnění zástupce veřejnosti

Věcně shodná připomínka k aktualizaci územního plánu města Brna a zmocnění zástupce veřejnosti Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 601 67 Brno Věcně shodná připomínka k aktualizaci územního plánu města Brna a zmocnění zástupce veřejnosti a. Věcně shodné připomínky

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand)

Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand) Přestavba území mezi ul. Benešova a Koliště (lokalita Grand) 1. Současný stav využití území Jedná se o lokalitu, která je součástí brněnské okružní třídy (ringu) obklopující historické jádro města Brna.

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc.

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

Pražské stavební předpisy novela. PhDr. Matěj Stropnický náměstek primátorky hlavního města Prahy

Pražské stavební předpisy novela. PhDr. Matěj Stropnický náměstek primátorky hlavního města Prahy Pražské stavební předpisy novela PhDr. Matěj Stropnický náměstek primátorky hlavního města Prahy Cíle novelizace 1) Zachovat ducha a inovativní přístup PSP 2) Zajistit právní jistotu a vymahatelnost 3)

Více

VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ

VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ VZTAH DOPRAVY A ÚZEMÍ doprava není základní funkce v území, ale je přitom velmi důležitá při tvorbě koncepce rozvoje města nejprve nutná analýza vztah doprava lidské činnosti území produkuje nebo přitahuje

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Regenerace sídliště Fifejdy I - sídliště, kde to žije!!!

Statutární město Ostrava Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Regenerace sídliště Fifejdy I - sídliště, kde to žije!!! Stávající urbanistická koncepce cca 3000 obyvatel 20 ha ploch mezi domy urbanistické uspořádání převážně výškových domů kolem centrální zelené plochy intenzita výstavby i dopravy klesá směrem dovnitř sídliště

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development Rozvoj města Hradce Králové v kontextu principů (trvale) udržitelného rozvoje Ing. Jiří Svátek Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Česká

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V LOKALITĚ VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ

KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V LOKALITĚ VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KVALIFIKOVANÝ ODHAD POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ V LOKALITĚ VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ ÚDAJE O ZADAVATELI ZADAVATEL: Ing. Hana Matoušková Divišova 757/1, Hradec Králové, 500 03 ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZPRACOVATEL:

Více

1. KAPITOLA: Jan Kněžínek. Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví

1. KAPITOLA: Jan Kněžínek. Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví 1. KAPITOLA: Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví Praha, leden 2008 Zpracovatelé: Martin Zídek (MK ČR) Lada Pekárková (MHMP-OKP) Jan Kněžínek ředitel Odboru kultury, památkové

Více

Změna č. 1 regulačního plánu Plavská

Změna č. 1 regulačního plánu Plavská Změna č. 1 regulačního plánu Plavská katastrální území České Budějovice 7 jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004 ze dne 16.9.2004 NÁVRH

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST

OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST A.1 Úvodní údaje A.2 Podklady pro zpracování studie A.3 Zdůvodnění záměru A.4 Prověření souladu s územním plánem A.5 Vyhodnocení řešeného území A.6 Kapacitní údaje A.7 Zásady

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

VYHODNOCENÍ 10 P MĚSTA KRNOVA

VYHODNOCENÍ 10 P MĚSTA KRNOVA Tabulka č. 1 znázorňuje výčet problémů, který byl určen veřejnou diskuzí při příležitosti konání 2. ročníku Fóra Zdravého města Krnova (dále jen Fórum) dne 5. listopadu 2013. Pro ověření nadefinovaných

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1

Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1 Magistrát hlavního města Prahy V Praze dne 23. března 2009 Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 PRAHA 1 Věcně shodné připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR) Území

Více

LETIŠTĚ VZROSTLÝCH STROMŮ

LETIŠTĚ VZROSTLÝCH STROMŮ LETIŠTĚ VZROSTLÝCH STROMŮ VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED TERMINÁLY 1 A 2 LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA 2 Prostorem před letištními terminály se prochází, často spěchá, nikdo jej neobývá a nikdo se vněm nezdržuje.

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY ČERVEN 2007 Úvod Na základě požadavku zástupců MČ Praha-Řeporyje, kteří se obrátili na Útvar rozvoje hl.m.prahy v otázce

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni:

Omluveni: MgA. Ing. arch. Michal Šiška. Neomluveni: Zápis z 11. jednání Komise pro rozvoj urbanismu, architektury a veřejného prostoru, konané dne 06.11.2015 od 15:00 do 18:45, v malé zasedací síni ÚMČ P7 č.dv. 225. Seznam členů komise: PhDr. Richard Biegel,

Více

PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP

PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP PENTA INVESTMENTS PRAHA Florentinum, Aviatica a další projekty PENTA v Praze a EU z hlediska ŽP Trendy Evropského stavebnictví 2.10.2014 Petr Palička PENTA INVESTMENTS - VÝZNAMNÉ PROJEKTY Z HLEDISKA ŽP

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

PODNĚTY PRO NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN HL. M. PRAHY

PODNĚTY PRO NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN HL. M. PRAHY PODNĚTY PRO NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN HL. M. PRAHY I. OBECNÉ PRINCIPY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1. MČ Praha Řeporyje v maximální míře preferuje, aby byl zachován stávající ráz krajiny, jakož i dominující způsoby využití jejího

Více

Vize pražské magistrály

Vize pražské magistrály odborný tým: Vize pražské magistrály 08. 12. 10.12. 2011 Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály plán krátkodobých opatření do roku 2014 v CCEA Lobby, Karolíny Světlé 31, Praha 1, 110 01 Praha

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy

Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy Vyjádření k návrhu Pražských stavebních předpisů z pohledu Asociace venkovní reklamy Asociace venkovní reklamy (dále jen AVR ) v uplynulých dnech doručila na IPR MHMP připomínky k návrhu Pražských stavebních

Více