UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Zdenka Poučinská Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka Mikšová, PhD. Olomouc 2011

2 Anotace bakalářské práce Název práce v ČJ: Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Název práce v AJ: Lifelong education of paramedical staff Datum zadání: Datum odevzdání: Vysoká škola, fakulta: Ústav: Autor práce: Vedoucí práce: Rozsah práce: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ošetřovatelství Zdenka Poučinská Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 49 stran, 1 příloha Abstrakt v ČJ: Bakalářská práce zkoumá problematiku celoživotního odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v České Republice. Cílem práce je shrnout situaci let minulých, popsat současný stav pregraduálního i postgraduálního vzdělávání zdravotních sester a uvést příklady vzdělávání ve vybraných evropských zemích a v USA. Pro získání informací o spokojenosti českých zdravotnických pracovníků s koncepcí vzdělávání se zahrnují i výsledky již zveřejněných výzkumů. V práci se uvádí taktéž možnosti při výběru vzdělávacích programů a metody postgraduálního vzdělávání. Abstrakt v AJ: Bachelor thesis is focused on long life education of paramedical staff in the Czech republic. The aim of the thesis is to review the situation of past years, describe the current state of nurse education and show the examples of education in several countries of the Europe and USA.

3 To obtain information about satisfaction of the Czech paramedical staff with the concept of education the results from already published researches were also processed. In the thesis there are listed the possibilities of educational program selection and methods of postgraduate education. Klíčová slova v ČJ: celoživotní, vzdělávání, nelékařský, pracovník, sestra, ošetřovatelství, historie, registrace, specializační, kurzy. Klíčová slova v AJ: lifelong, education, paramedical, worker, nurse, nursing, history, registration, specialized, courses.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené bibliografické a elektronické zdroje. Olomouc 10. května 2011 podpis

5 Děkuji Mgr. Zdeňce Mikšové, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce.

6 OBSAH OBSAH... 6 ÚVOD HISTORIE PŘÍPRAVY SESTER V ČESKÝCH ZEMÍCH NEPROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVA DŮVODY ZMĚN V ORGANIZACI OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVA POČÁTKY VZDĚLÁVÁNÍ NA OŠETŘOVATELSKÝCH ŠKOLÁCH OŠETŘOVATELSTVÍ V LETECH OŠETŘOVATELSTVÍ V LETECH KVALIFIKAČNÍ PŘÍPRAVA OD 90. LET 20. STOLETÍ SYSTÉM ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ERASMUS CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOUČASNOSTI VYMEZENÍ POJMU LEGISLATIVA DETERMINUJÍCÍ KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ KREDITNÍ SYSTÉM ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY MOŽNOSTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SESTER SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYT ONLINE KURZY POSTOJ SESTER K REGISTRACI VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SESTER V ZAHRANIČÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V RŮZNÝCH ZEMÍCH EU SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V USA ZÁVĚR BIBLIOGRAFICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZDROJE SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

7 ÚVOD Přehledová práce o celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků se zabývá otázkou možností vzdělávání českých sester. Jelikož ošetřovatelství prošlo dlouhým vývojem, je součástí práce i přehled jeho historie. Pro obsah práce byly zvoleny čtyři cíle. Cíl 1/ Jakým vývojem prošlo české zdravotnictví v souvislosti se společenskými a politickými události až do 21. století? Cíl 2/ Jaká je současná situace vzdělávání zdravotních sester v České republice? 1. Jaká legislativa determinuje celoživotní vzdělávání sester v České republice? 2. Jaké jsou možnosti celoživotního vzdělávání sester? Cíl 3/ Jaký je postoj českých zdravotních pracovníků k celoživotnímu vzdělávání? 1. Shrnutí výsledků výzkum v období let Cíl 4/ Jak se vypořádaly vybrané státy s nařízeními Rady Evropy ve vzdělávání pracovníků ve zdravotnických zařízeních? Vyhledávací strategie: Při rešerši byla použita databáze BMČ, vyhledávač GOOGLE Scholar a časopisy Sestra a Florence. Kriteriem pro výběr článků bylo období jejich vzniku od roku U některých publikací, zejména z oblasti historie, nebylo toto kriterium dodrženo pro chybějící aktualizace. Cíl 1/ Jakým vývojem prošlo české zdravotnictví v souvislosti se společenskými a politickými události až do 21. století? Klíčová slova, nalezené a použité zdroje: Historie, vzdělávání, sestra, ošetřovatelství. Nalezených zdrojů v databázi BMČ 49, kritéria splňovalo 8 článků, pro tvorbu práce použito 5 odborných publikací obsahujících informace k prvnímu cíli. Nalezených zdrojů za pomoci rozšířeného 7

8 vyhledávání vyhledávače GOOGLE Scholar bylo 43, pro tvorbu práce byly použity 4 relevantní články obsahující informace k prvnímu cíli. Cíl 2/ Jaká je současná situace vzdělávání zdravotních sester v České republice? 1. Jaká legislativa determinuje celoživotní vzdělávání sester v České republice? 2. Jaké jsou možnosti celoživotního vzdělávání sester? Klíčová slova, nalezené a použité zdroje: Celoživotní, vzdělávání, sestra, legislativa, registrace. Nalezených zdrojů v databázi BMČ 10, kritéria splňovalo 6 článků, použity 4 relevantní články obsahující informace ke druhému cíli. Cíl 3/ Jaký je postoj českých zdravotních pracovníků k celoživotnímu vzdělávání? 1. Shrnutí výsledků výzkum v období let Klíčová slova, nalezené a použité zdroje: Celoživotní, vzdělávání, sestra registrace, výzkum, postoj, názor. Nalezených zdrojů v databázi BMČ 14, kritéria splňovaly 2 články, pro tvorbu práce použity 2 články obsahující informace k prvnímu cíli. Nalezených zdrojů publikovaných v časopise Sestra a Florence bylo 8, kritéria splňovalo 5 článků, pro tvorbu práce použity 4 relevantní články obsahující informace ke třetímu cíli. Cíl 4/ Jak se vypořádaly vybrané státy s nařízeními Rady Evropy ve vzdělávání pracovníků ve zdravotnických zařízeních? Klíčová slova, nalezené a použité zdroje: V této oblasti byly články vyhledávány za použití českého i anglického jazyka. Celoživotní, vzdělávání, sestra, zahraničí. Nalezených zdrojů v databázi BMČ 8, kritéria splňovaly 3 články, pro tvorbu práce použity 2 relevantní články obsahující informace k prvnímu cíli. Nalezených zdrojů za použití rozšířeného vyhledávání vyhledavače GOOGLE Scholar 53, kritéria splňovalo 7 článků, pro tvorbu práce použity 3 články obsahující informace ke čtvrtému cíli. Lifelong, learning, nursing. Nalezených zdrojů v databázi BMČ 9, pro tvorbu práce použity 3 články obsahující informace ke 4 cíli. Nalezených zdrojů za použití rozšířeného vyhledávání vyhledávače GOOGLE Scholar 324, kritéria splňovalo 20 8

9 článků, pro tvorbu práce použity 4 relevantní články obsahující informace ke čtvrtému cíli. Vstupní studijní zdroje: KUTNOHORSKÁ., Jana. Historie ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN: PLEVOVÁ, Ilona a SLOWIK, Regina. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství, 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, s. ISBN: KAFKOVÁ, Vlastimila. Z historie ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Inst. pro další vzděl. prac. ve zdrav., s. ISBN: Zákon MZ ČR č. 96/2004Sb o nelékařských zdravotnických povoláních Vyhláška MZ ČR 423/2004 Sb. o kreditním systému (osvědčení k výkonu zdravotnického povolání) Vyhláška MZ ČR 424/2004 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníku a jiných odborných pracovníků Vyhláška MZ ČR 39/2005Sb. kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. 9

10 1 HISTORIE PŘÍPRAVY SESTER V ČESKÝCH ZEMÍCH Vývoj ošetřovatelství byl vždy ovlivňován náboženskými, kulturními, sociálními a politickými faktory, vědeckými objevy i význačnými osobnostmi. 1 Z historického pohledu se v péči o nemocné objevují tři hlavní principy: - neprofesionální ošetřovatelství opatrování, ve kterém o sebe člověk pečuje sám (péče o sebe, rodinu, princip vzájemné pomoci), - charitativní ošetřovatelství ošetřování vnímané jako morální pomoc. Vychází z hlubokých humánních tradic a náboženských přesvědčení, - profesionální ošetřovatelství rozvíjející se s postupem medicíny. 2 Na formování ošetřovatelství měly velký podíl války, ve kterých byla zvýšena potřeba zdravotní péče a lékařského ošetření. Mnoho ošetřovatelských tradic má svůj základ právě v ošetřování raněných vojáků. Ovšem až do Krymské války, kdy péči o raněné ovlivnila Florence Nightingelová, více vojáků zemřelo na následky špatných hygienických podmínek než na válečná zranění NEPROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVA Život obyvatel v nejstarších dobách vždy provázely různé choroby a epidemie. Nemoc byla přisuzována nadpřirozeným silám. Po příchodu křesťanství, jehož představitelé byli kněží a mniši, se stalo i opatrování nemocných nedílnou součástí lidového léčitelství. 1 Srov. PLEVOVÁ, I. a SLOVIK, R., Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství, s Srov. FARKAŠOVÁ, D. a kol., Ošetřovatelství teorie, s Srov. KUTNOHORSKÁ, J., Historie ošetřovatelství, s

11 K rozvoji péče o nemocné dochází na našem území od 10. století, kdy byly stavěny špitály, které zpravidla byly součástí klášterů či jiných církevních zařízení, často podporované významnými osobnostmi. 4 Jednou z těchto osob, která se zasloužila o rozvoj v oblasti ošetřovatelství, byla Anežka Přemyslovna. Anežka Přemyslovna založila v roce 1232 špitál sv. Františka pro chudé a nemocné Na Poříčí. O rok později vznikly poblíž další dva kláštery mužský klášter menších bratří sv. Františka a ženský klášter sv. Kláry, kam později sama vstoupila a stala se jeho představenou. Anežka Přemyslovna založila špitální bratrstvo, které bylo papežem Řehořem IX. uznáno za samostatný ošetřovatelský řád Řád křížovníků s červenou hvězdou. 5 Anežka svou činností položila základy pro ošetřování nemocných v Čechách, avšak nedoceněny zůstaly její pokyny jak pečovat o nemocné a chudé. Jednalo se o první etický kodex zásad ošetřovatelské péče v raném středověku. Na českém území bylo ve 13. století zakládáno množství špitálů pod záštitou církevních i rytířských řádů. Změnu přineslo období osvícenství v 17. století, kdy vlivem zdravotních reforem vznikaly nové nemocnice. Úkolem nemocnic byla péče o nemocné, nikoliv o sociálně slabé, jako tomu často bylo v případě špitálů DŮVODY ZMĚN V ORGANIZACI OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE K největšímu posunu v péči o nemocné dochází až v 50. letech 19. století v důsledku zvýšených požadavků na zlepšení péče o raněné vojáky, což se odráží také ve vývoji oborů chirurgie, hygiena a epidemiologie. Tento pokrok mění doposud nahodilou opatrovnickou činnost v organizovaný systém. 7 Za mezník v tomto vývoji je pokládáno období Krymské války ( ), které poukázalo na nutnost odborné přípravy pro ošetřovatelky. Toto se také projevilo na 4 Srov. KAFKOVÁ, V., Z historie ošetřovatelství, s Srov. ŽIVOTOPISY ONLINE, Svatá Anežka česká, <http://zivotopisyonline.cz/svata-anezka-ceska nejslavnejsi-ceska-svetice/>. 6 Srov. KUTNOHORSKÁ, J., Historie ošetřovatelství s Srov. KAFKOVÁ, V., Z historie ošetřovatelství, s

12 rozvoji ošetřovatelské péče i v českých zemích. Významný podíl na profesionalizaci ošetřovatelství měli Nikolai Ivanovič Pirogov, Florence Nightingelová a Jean Henry Dunant. 8 - Nikolaj Ivanovič Pirogov byl uznávaný ruský chirurg, který vyškolil třicet odborně vzdělaných dobrovolných ošetřovatelek Ruské armády na frontě Krymské války. V rámci rozvoje válečné medicíny se zasloužil o použití sádrových obvazů, narkózy, zabýval se úrazovým šokem u raněných a vypracoval metodiku třídění a odsunu raněných. Bojoval také proti nešetrným amputacím. 9 - Florence Nightingelová se narodila v Anglii r a dostalo se jí vynikajícího klasického vzdělání. Ve svých 31-ti letech vystudovala ošetřovatelství v Protestantské Diakonii v německém Kaiserwerthu. Roku 1853 se stala vrchní sestrou Ústavu pro nemocné šlechtičny v Londýně a již tehdy začala upravovat ošetřovatelské postupy. V roce 1854 spolu se 38 zdravotními sestrami působila během Krymské války ve Vojenské nemocnici ve Scutari. Již půl roku po zavedení mnoha změn v ošetřovatelské péči snížila významně úmrtnost raněných vojáků ze 42,7 % na 2 %. Jako první v historii ošetřovatelství vytvořila a použila statistických grafů a diagramů. Současně se aktivně věnovala i publikační činnosti. Její nejznámější knihy Zápisky o ošetřovatelství se prodalo přes milion výtisků. 10 V roce 1860 založila v Londýně školu při nemocnici sv. Tomáše, která se tak stala první ošetřovatelskou škola na světě. Podle tohoto vzoru začaly i v dalších evropských zemích vznikat ošetřovatelské školy. - Jean Henry Dunant byl vážený obchodník a podnikatel, který se aktivně zapojil do zřízení systému organizované pomoci. Ač byl nevoják a nebyl vzdělaný v oboru zdravotnictví, nebyly mu lhostejné nejen útrapy raněných vojáků, ale také chudých a trpících civilistů. Bojoval za myšlenku zřídit v době míru organizaci, která by se starala o výchovu dobrovolných ošetřovatelek, aby byl za války k dispozici potřebný personál. Jeho představ se ujala Společnost pro veřejné blaho a následně 8 Srov. KAFKOVÁ, V., Z historie ošetřovatelství, s Srov. STAŇKOVÁ, M. Galerie historických osobností, s Srov. PLEVOVÁ, I., a SLOVIK, R., Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství, s

13 vznikl Mezinárodní výbor Červeného kříže. Roku 1901 byl uznán za zakladatele ČK PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVA V návaznosti na činnost F. Nightingelová, N. I. Pirogova a H. Dunanta a vlivem silného emancipačního hnutí, došlo i v českých zemích v 70. letech 19. století k pokroku v pohledu na opatrovnictví a vzdělávání ošetřovatelek POČÁTKY VZDĚLÁVÁNÍ NA OŠETŘOVATELSKÝCH ŠKOLÁCH V roce 1872 Eliška Krásnohorská a Karolína Světlá, spisovatelky a bojovnice za práva žen, založily Ženský výrobní spolek český, jehož hlavním úkolem byla výchova žen k určitému povolání. Ve svém časopise se vedení spolku zmiňovalo i o záměrech v oblasti studia ošetřovatelek. K realizaci této myšlenky přispěl Spolek českých lékařů, jehož jednatel dr. Vítězslav Janota se zasloužil společně se Světlou a Krásnohorskou o založení první české ošetřovatelské školy, která byla otevřena roku 1874 v Praze. Bylo to jediné zařízení svého druhu na území rakousko-uherské monarchie. Vzdělávání se však provozovalo pouze formou krátkých kurzů a neodpovídalo představám škol, jak je známe dnes. Po velmi krátké době došlo v roce 1881 k zániku školy. Během pětiletého období existence školy bylo uspořádáno 5 krátkodobých kurzů, ze kterých vzešlo 234 absolventek ošetřovatelství. 13 Česká Diakonie byla založena r Marií Kučerovou. Jednalo se o spolek, který měl při evangelické církvi připravovat sestry - diakonky pro práci v nemocnici a sociální péči. Vzorem pro jejich činnost byly dobročinné ústavy katolické charity, v nichž pracovali sociální pracovníci a členové katolických kongregací. 11 Srov. PLEVOVÁ, I., a SLOVIK, R., Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství, s Srov. JAROŠOVÁ, D., Vybrané kapitoly z teorie ošetřovatelství, s Srov. KAFKOVÁ, V., Z historie ošetřovatelství, s

14 V roce 1904 byl založen Spolek pro povznesení stavu ošetřovatelek nemocných, který vznikl ze Zdravotního odboru ústředního spolku českých žen. Jeho náplní byla odborná příprava a vedení ošetřovatelských teoretických kurzů. 14 Mezi významné řádové školy tohoto období patřily Česko-německá škola sv. Františka z Assisi v Opavě, Ošetřovatelská škola Šedých sester III. Řádu sv. Františka, Odborná škola pro ženská povolání Chudých školských sester de Notre Dame a Ošetřovatelská škola Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Říšský zákon ze dne o ošetřování nemocných z povolání provozovaném. Odborná průprava osob pro ošetřovatelství byla prováděna ve dvouletých ošetřovatelských školách zřízených při nemocnicích, které zaručovaly praktickou výuku ve všech oborech nemocniční péče. Absolventky po složení diplomové zkoušky získaly titul Diplomovaná ošetřovatelka. Toto nařízení se týkalo jak škol civilních, tak škol provozovaných církevními institucemi. V duchu říšského zákona byla r otevřena Česká ošetřovatelská škola při c.k. všeobecné nemocnici v Praze. 16 Prvních 10 absolventek této školy ukončilo své vzdělání složením praktické a teoretické zkoušky, obdrželo diplom o ošetřování nemocných a mohlo užívat titul diplomovaná ošetřovatelka. 17 Tyto absolventky založily v roce 1921 Spolek absolventek ošetřovatelské školy, který se o 7 let později přejmenoval na Spolek diplomovaných sester. Cílem spolku bylo zvyšovat prestiž tohoto povolání, zlepšit kontinuitu vzdělávání, pořádat odborné kurzy a vzdělávací akce, zlepšit spolupráci se zahraničím, vydávat časopis a provádět evidenci vzdělávání sester. K tomu účelu členky obdržely registrační legitimace s fotografií. 18 I přes úsilí diplomovaných sester, které bojovaly za zřízení dalších škol, zůstávala Česká ošetřovatelská škola v Praze ještě v roce 1935 jedinou civilní školou na území Čech a Moravy Srov. KAFKOVÁ, V., Z historie ošetřovatelství, s Srov. KUTNOHORSKÁ, J., Historie ošetřovatelství, s Srov. KAFKOVÁ, V., Z historie ošetřovatelství, s Srov. tamtéž, s Srov. PLEVOVÁ, I., a SLOVIK, R., Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství, s Srov. KAFKOVÁ, V., Z historie ošetřovatelství, s

15 Ministerstvo zdravotnictví pořádalo pro zdravotní pracovnice kurzy, většinou jednotýdenní. Tento způsob byl preferován, protože byl bez vysokých nákladů, se kterými by se muselo počítat při budování škol. Řeholní školy tak měly k rozšiřování své základny daleko lepší podmínky než civilní. V tomto období byly v nemocnicích zaměstnané sestry s různou úrovní vzdělání: - ošetřovatelky praktické, neškolené, - ošetřovatelky praktické s méně než dvouletým výcvikem, - ošetřovatelky řádové, - diplomované sestry s dvouletým a víceletým školením OŠETŘOVATELSTVÍ V LETECH V září roku 1938 po uzavření Mnichovské dohody a zabráním pohraničního území došlo ke ztrátě mnoha zdravotnických zařízení, včetně 5-ti řádových ošetřovatelských škol a ke snížení počtu sester o 2000, což se negativně odrazilo na systému zdravotnické péče. 21 Propuknutím 2. světové války byl přerušen rozvoj českého ošetřovatelství. Spolek diplomovaných sester byl rozpuštěn a mezinárodní spolupráce byly zastaveny. 22 Počet sester i lékařů klesal, protože byli odváděni přímo ze svých pracovišť např. na nucené práce nebo byli vězněni. Potřeba ošetřovatelek se však stala z důvodu válečných hrůz velice naléhavou. Ministerstvo sociální a zdravotní zprávy vyslovilo svůj souhlas s otevřením civilní ošetřovatelské školy v Brně. Poté byly otevřeny další ošetřovatelské školy v Olomouci, Kroměříži a Praze. Z důvodu nedostatku zdravotnického personálu byly ošetřovatelky ušetřeny totálního nasazení v Říši Srov. KAFKOVÁ, V., Z historie ošetřovatelství, s Srov. tamtéž, s Srov. KRAUSOVÁ, K., Historie českého ošetřovatelství do roku Florence, 2010, č. 3, s Srov. PLEVOVÁ, I., a SLOVIK, R., Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství, s

16 1.2.3 OŠETŘOVATELSTVÍ V LETECH Do roku 1948 se ošetřovatelské školy zřizovaly ještě podle výnosu rakouského ministerstva vnitra č. 193 vydaného v roce Vydáním zákona č. 94/1947 Sb. o mimořádných diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu, bylo umožněno ošetřovatelkám s patnáctiletou praxí získat diplomovanou kvalifikaci složením předepsané zkoušky. U uchazeček s desetiletou praxí bylo nutno vykonat ještě půlroční teoretický kurz. Ostatním sestrám umožnil doškolení při zaměstnání. V roce 1947 bylo již v ČSR 31 ošetřovatelských škol, které vychovávaly různé specialisty nelékařských zdravotnických pracovníků. Byly zřizovány státem nebo církevními institucemi. Většina těchto škol byla dvouletá. Věk uchazeček se pohyboval od 18-ti do 30-ti let. V roce 1948 byl vydán zákon č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství a ošetřovatelské školy byly zařazeny do systému vyšších odborných škol jako Vyšší sociálně zdravotní školy. Byly zřizovány státem. Studium na těchto školách bylo čtyřleté. První dva roky vzdělání měly všeobecný charakter, posléze se studentky specializovaly na obory porodní asistentka, dětská sestra, zdravotní sestra a zubní laborant. Studium bylo zakončeno maturitní zkouškou. Sloučení ošetřovatelských škol s rodinnými a sociálními školami dalo základ pro vznik středních zdravotnických škol, na nichž se připravovaly všechny kategorie zdravotnických pracovníků. Studium navazovalo na povinnou školní docházku, čímž se snížil věk studentů, který se pohyboval mezi 14-ti 15-ti lety. Z důvodu nízkého věku studentů bylo nutné upravit studijní plány a studium se zaměřilo převážně na medicínské a instrumentální znalosti. Vymezení kompetencí středních zdravotnických pracovníků, obsah a zaměření činnosti stanovil zákon č. 77/1950 Sb. o zdravotnických povoláních. Tento zákon rozčlenil ošetřovatelskou práci a zavedl novou kategorii pomocných pracovníků tzv. sanitářek, které absolvovaly šestiměsíční vzdělávací kurzy. 24 Pro nedostatek odborného zdravotního personálu byl v roce 1951 vydán zákon č. 103/1951 Sb. o jednotné léčebné péči, který umožnil snížit dobu studia na tři roky. 24 Srov. KAFKOVÁ, V., Z historie ošetřovatelství, s

17 Současně byly organizovány dvouleté doškolovací kurzy v závodních školách práce, aby pokryly požadavky zdravotnických zařízení. Jelikož nebyly jednotné osnovy, kvalita vychovaných absolventů byla nízká. Proto již v roce 1955 vládním nařízením č. 80/1955 Sb. bylo studium opětovně prodlouženo na čtyřleté. 25 Dále byly zavedeny mimořádné formy studia při zaměstnání večerní, dálkové a externí. V roce 1956 bylo zavedeno pomaturitní dvouleté studium v oborech zdravotní sestra, porodní sestra, rentgenologický laborant a rehabilitační pracovník. Během 20-ti let se několikrát měnil název škol, které se zaměřovaly na výchovu středního odborného zdravotního personálu, což odráží komplikovanou a nekoncepční strategii systému vzdělávání. V roce 1960 byl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze poprvé otevřen dvouoborový pětiletý program ošetřovatelství v kombinaci s psychologií a později s pedagogikou. 26 V tomto období nefungoval centrální systém celoživotního vzdělávání sester. Sestry se po ukončení studia vzdělávaly samostatně, podle svého individuálního zájmu, který byl většinou omezen na čtení odborných článků ve Zdravotnických novinách či účasti na konferencích. Tato situace vyústila v roce 1960 k vzniku Střediska pro další vzdělávání Středních zdravotnických pracovníků v Brně. Jeho cílem bylo umožnit profesní a specializační přípravu středního zdravotního personálu. Postupně došlo k rozvoji této instituce, která se za 8 let rozrostla z původních tří kateder na čtrnáct. Jednalo se o katedry pro sestry zdravotní, dětské, ženské, dietní, dále pro rehabilitační pracovníky, asistenty hygienické služby, zdravotní laboranty, rentgenologické laboranty, zubní laboranty, lékárenské laboranty, oční optiky, řízení ekonomiky zdravotnictví, společenských věd, psychologie a pedagogiky. Dále byla ustavena katedra válečného zdravotnictví a branné výchovy. V roce 1986 byl ústav přejmenován na Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. Zřizovací listina z roku 1991 rozšiřovala náplň činnosti institutu i na vzdělávání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví a následné vzdělávání vysokoškolských zdravotnických pracovníků včetně lékařů. V roce 2003 byl tento Institut přejmenován na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně Srov. KUTNOHORSKÁ, J., Historie ošetřovatelství, s Srov. PLEVOVÁ, I., a SLOVIK, R., Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství, s

18 Období tzv. socialismu vedlo k izolaci a k postavení vývoje vzdělávání v oboru ošetřovatelství. Absolventi zdravotních škol v Československé republice patřili k nejmladším ve srovnání se světem. 28 V sedmdesátých letech 20. století došlo k celosvětové změně pojetí oboru ošetřovatelství. To začalo být chápáno jako vědecká disciplín+na. Tyto změny vyústily ve zlepšení pracovního postavení sester. Rada Evropy, kterou tvořilo 12 evropských států, vydala směrnici pro jednotné vzdělávání sester. Roku 1977 byla vyhlášena Evropská dohoda o vzdělávání sester (příloha 1), která je průběžně novelizována v souvislosti s požadavky na vzdělávání zdravotnických pracovníků. V roce 1971 zdravotní sestry Marta Staňková a Dana Jurásková zahájily projekt dobrovolné registrace zdravotních sester v Thomayerově nemocnici v Praze. Vycházely z předpokladu, že po ukončení studia se 70 % sester již dále nevzdělává. Provedený pilotní projekt v několika nemocnicích si kladl za cíl zjistit vzdělanostní úroveň sester a možnosti dalšího vzdělávání. Na základě výsledků výzkumného šetření byl navržen kreditní systém vzdělávacích aktivit sester. Tato dobrovolná registrace byla s nabytím platnosti zákona č. 96/2004 Sb. zrušena a změněna na povinnou. 29 Dalšími významnými mezníky v ošetřovatelství bylo po přijetí dokumentů na 30. světovém zdravotnickém shromáždění v roce Jeden z dokumentů se zabýval dostupností zdravotní péče Zdraví pro všechny do roku 2000 a další dokument byl zaměřen na postavení a význam sester v primární péči. V průběhu dalších let byl význam ošetřovatelství diskutován a zdůrazňován na mnoha mezinárodních konferencích. 30 V devadesátých letech byl název oboru zdravotní sestra pozměněn na obor všeobecná sestra. 27 Srov. NCO NZO, Stručná historie a vývoj centra v datech, < 28 Srov. KUTNOHORSKÁ, J., Historie ošetřovatelství, s Srov. ŠKUBOVÁ, J., a CHVÁTALOVÁ, H., Jak šel čas, očima sestry Růženy Wagnerové. s Srov. STAŇKOVÁ, M., Vzdělávání sester v evropské unii, Sestra, 2000, č. 7, s

19 1.3 KVALIFIKAČNÍ PŘÍPRAVA OD 90. LET 20. STOLETÍ Vzdělávání sester zaznamenalo po vstupu České republiky do Evropské unie (EU) zásadní změny. Tyto změny vyplynuly z nutnosti sjednocení vzdělávání tak, aby byl umožněn volný pracovní pohyb osob po jednotlivých zemích EU. Na konci 20. století došlo v pojetí ošetřovatelství k následujícím změnám: - má přesně stanovené kompetence v rámci péče o nemocné, - orientuje se na péči primární, sekundární i terciární, - stává se vědní disciplínou. 31 Důležitým úkolem bylo vyřešit jedno z hlavních kritérií směrnice EU pro vzdělávání sester, a to ukončené všeobecné vzdělání po 17. roku, které je podmínkou pro zahájení studia ošetřovatelství. Cílem transformace systému vzdělávání bylo zvýšit úroveň ošetřovatelské péče, a to zejména se zaměřením na: - změnu dosavadního medicínského a technického modelu ošetřovatelství - zvýšení stupně vzdělávání sester - zajištění efektivní posloupnosti a návaznosti ve vzdělávání sester SYSTÉM ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL V České republice (ČR) se do roku 2004 sestry vzdělávaly na středních zdravotnických školách (SZŠ), ve čtyřletém studiu. Byly to obory všeobecná sestra, zdravotnický laborant, farmaceutický laborant a zubní technik. Po tomto roce byly tyto obory v návaznosti na přijetí zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních zrušeny, protože nesplňovaly kriteria EU a nahrazeny tzv. asistentskými obory s názvy: zdravotnický asistent, asistent zubního technika a laboratorní asistent a 31 Srov. KUTNOHORSKÁ, J., Historie ošetřovatelství, s Srov. FARKAŠOVÁ, D., a kol., Ošetřovatelství teorie, s

20 další, kteří mohou vykonávat svou činnost pouze pod odborným zdravotnickým dohledem všeobecné sestry nebo lékaře. 33 V roce 1996 vznikly ze zákona ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyšší zdravotnické školy (VZŠ) 34, které byly určeny především pro absolventy SZŠ. Studium končí absolutoriem a diplomem. Na těchto školách bylo možno studovat obory diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná sestra pro intenzivní péči, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný farmaceutický asistent a další. Obory vzdělávání zdravotnických pracovníků na různých stupních škol jsou dále specifikovány zákonem 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 35 Vzhledem ke zvyšování nároků na odborné znalosti a praktické dovednosti nelékařských zdravotnických pracovníků jsou všeobecné sestry připravovány v bakalářských studijních programech na Vysokých školách. První školy s tímto stupněm vzdělávání u nás byly otevřeny v roce 1992 v rámci lékařských fakult. Studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou. Po absolvování je možné dále pokračovat na magisterském či doktorandském stupni. Obory všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent a fyzioterapeut se studují v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ERASMUS Erasmus je součástí evropského programu celoživotního vzdělávání určený pro vysokoškolské studenty a pedagogy, zaměřený na zvýšení odborné dovednosti, na mobilitu a spolupráci s vysokoškolskými evropskými vzdělávacími institucemi. Program Erasmus je určen pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí. Dále je využíván vysokoškolskými pedagogy a školiteli z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí, či vysokoškolskými pracovníky, kteří mají 33 Srov. KUTNOHORSKÁ, J., Historie ošetřovatelství, s Srov. FARKAŠOVÁ, D., a kol., Ošetřovatelství teorie, s Srov. MZ ČR, Zákon 96/2004, <http://portal.gov.cz/wps/por tal/_s.155/701?kam=zakon&c=96/2004>. 36 Srov. KUTNOHORSKÁ, J., Historie ošetřovatelství, s

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Vyhláška 423/2004 ve znění vyhl. 321/2008 po implementaci změn plynoucí z vyhl. 4/2010 Sb.

Vyhláška 423/2004 ve znění vyhl. 321/2008 po implementaci změn plynoucí z vyhl. 4/2010 Sb. Vyhláška 423/2004 ve znění vyhl. 321/2008 po implementaci změn plynoucí z vyhl. 4/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR

,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR ,,Kompetence a nové zákony Strategický koncept k transformaci NLZP v ČR Martin Šamaj 1, 2 1 Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR předseda pracovní skupiny

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Mgr. Dita Vlasáková, R.N.

E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Mgr. Dita Vlasáková, R.N. E-leraning jako vhodná alternativa celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků Mgr. Dita Vlasáková, R.N. Základní fakta ovlivňující vzdělávání NLZP 2002 - Evaluační mise organizovaná

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Průvodce projektem Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004

Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 61 Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou výsledky

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003

Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 70 Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002

Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31.10.2002 52 Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV)

Mgr. Vendula Pírková. ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy (VZV) Předání specializačního vzdělávání na lékařské fakulty Předání na fakulty Cíl převodu: využít stávající funkční systém na lékařských fakultách,

Více

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková Vzdělávání nemocničních Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Trocha historie Vzdělávání nemocničních Výhled do budoucna Trocha historie 2012 Návrh textu zákona a zařazení nemocničního kaplana do JOP Vzdělávací

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Článek 1) Profil (Základní ustanovení).f r D es ig n: w w w.g at ta de si gn Trenér Českého horolezeckého svazu je tělovýchovný pedagog. Je odborně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

a) osvědčení o rekvalifikaci*)

a) osvědčení o rekvalifikaci*) ŽIVNOST Obchod se zvířaty určenými pro zájmové obory Vodní záchranářská služba POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na veterinární

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Vyplňte, prosím! Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více