Oceňování v property managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oceňování v property managementu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Oceňování v property managementu Bakalářská práce Autor: Zuzana Sýkorová Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Zuzana Sýkorová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala panu Ing. Petru Ortovi, Ph.D. za pomoc při vedené své bakalářské práce a dále panu Michalu Holubovi za shánění informací pro praktickou část této práce.

4 Anotace Má bakalářská práce se skládá ze tří částí. První část je teoretická a obsahuje úvod do problematiky oceňování majetku a jeho užití v property managementu. Druhá - praktická část je ocenění 2 objektů bytová jednotka a bytový dům. Ve třetí části, která je analytická, rozebírám realitní trh v městských částech Praha Hlubočepy a Praha Bohnice / Troja. Annotation My thesis consists of three parts. The first part is theoretical and includes prologue into issues of the property valuation and its use in property management. The second practical part is valuation of two objects housing unit and apartment building. In the third part, which is analytical, I analyze the real estate in districts Prague Hlubočepy and Prague Bohnice / Troja.

5 Obsah A. Teoretická část... 2 Právní předpisy... 2 Cena a... 4 Cena administrativní... 4 Cena pořizovací... 5 Cena pořizovací reprodukční... 5 Cena tržní... 5 Metody oceňování... 6 Nákladový způsob ocenění... 6 Výnosový způsob ocenění... 7 Porovnávací metoda Přímé porovnání Nepřímé porovnání Faktory ovlivňující cenu nemovitostí Ekonomické faktory Politické a správní faktory Sociální a demografické faktory Fyzikální faktory Činnost znalců a odhadců + pojmy Znalci majetku Znalci /odhadci Property management Činnosti property managementu Efektivní využití prostoru Normy property managementu Správa nemovitosti Předpis záloh Oceňování v property managementu Facility management Assets management B. Praktická část Stanovení aktuální tržní hodnoty majetku Byt č. 515/ Stanovení aktuální tržní hodnoty majetku... 50

6 Bytový dům č.p. 627/5, 628/ C. Analytická část Analýza trhu Městská část Praha Městská část Praha Závěr Citovaná literatura... 79

7 Úvod Oceňování majetku je nedílnou součástí veškerého obchodování. Díky rostoucím požadavkům a nárokům na bydlení se zvyšuje poptávka i nabídka. Má bakalářská práce se dělí na tři části. V teoretické části se pokusím nejprve přiblížit základní pojmy a předpisy, které úzce souvisejí s hlavní tématikou. Zmíním se zde o rozdílu významů pojmů cena a, popíšu základní typy oceňování majetku, určím faktory, které ovlivňují cenu a pojmenuji osoby, zabývající se oceňováním. Dále vysvětlím, co vše obnáší property management a jak probíhá jeho samotné oceňování. Na závěr ještě zmíním související témata, kterými jsou facility a assets management. V dalším úseku se pokusím ocenit 2 stávající objekty. Jako první zde určuji tržní hodnotu bytové jednotky panelového bytového domu na Praze 8 a druhou stavbou je panelový bytový dům v Praze 5. Při oceňování použiji metodu porovnávací, příjmovou i nákladovou. Při analýze trhu se zaměřuji na oblasti, které se nacházejí u oceňovaných nemovitostí v předchozí části. Městská část Praha 8 Bohnice / Troja se nachází v severní okrajové části Prahy a Hlubočepy jsou na jihu. Porovnán je menší i větší typ stavby. Na závěr bych chtěla shrnout výsledky, ke kterým jsem během své bakalářské práce dospěla. 1

8 A. Teoretická část Právní předpisy Oceňování nemovitostí je specializovaná činnost, podléhající řadě pravidel, ať už se jedná o požadavky na vzdělání znalce (nebo odhadce), tak právním normám. Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitostí jsou v českém právu jasně definovány a jakékoli nepřihlédnutí nebo dokonce nerespektování těchto norem nemůže být slučitelné s ověřovatelskou nebo odhadcovou činností. 1 Základní úpravu pojmu nemovitost nalezneme v 119 odst. 2 občanského zákoníku, který definuje nemovitost jako pozemky a stavby spojené ze zemí pevným základem 2. Ačkoli je nemovitost stále obchodovatelné zboží, je svým druhem výjimečné s následujícími specifiky 3 : Jsou co do své polohy a kompozice jedinečné. Maji nemovitý charakter a tudíž jsou nepřenosné a nepřemístitelné. Životnost pozemků je v podstatě neomezena, životnost staveb je značně vyšší než u jiného zboží. Ve srovnání s jiným zbožím je jejich cena nesrovnatelně vyšší. Celková plocha pozemků je limitovaná a nelze ji zvětšit. Přináší lidem užitek a z toho plyne všeobecně přijímaný názor, že je tudíž užitečné nemovitosti vlastnit a užívat. Svoji povahou a samotnou existenci ovlivňuji okolí, mimo rámec vymezeny hranicemi jejich vlastnických prav, takže je ve veřejném zajmu tyto vlivy regulovat. Tyto vlastnosti nemovitostí jsou všeobecně respektovány trhem, na němž působí obvyklé tržní síly nabídky a poptávky, které jsou ovlivňovány i dalšími faktory. Základními právními předpisy pro oceňování nemovitostí jsou: Zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění kde jsou určeny předměty občanskoprávních vztahů (věci, práva či jiné majetkové hodnoty). Jak již bylo řečeno, dle 119 tohoto zákona lze věci rozdělit na movité a nemovité, odstavec dva poté charakterizuje nemovitosti jako pozemky a stavby, které jsou se zemí spojené pevným základem. Právě tento požadavek má význam pro praktické ocenění. Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon. Jde o soubor informací, zahrnující soupis a popis nemovitostí jednak co do jejich geometrického a polohového určení, jednak i do evidence vlastnických, 1 Zazvonil Z., Oceňování nemovitostí na tržních principech, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 3 Zazvonil Z., Oceňování nemovitostí na tržních principech,

9 jiných věcných práv a jiných právních vztahů. Zápis do katastru nemovitostí se řídí zákonem č. 265/1992 Sb. 4 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), který upravuje jak způsoby oceňování nemovitostí, tak i věcí movitých práv a jiných majetkových hodnot a služeb. K tomuto zákonu se mimo jiné váže předpis č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který upravuje sankce postihy za nedodržení nebo porušení zákona 151/1997 Sb. Zákon rovněž neupravuje pozici znalce nebo jiného oceňovatele. Tento zákon připouští několik způsobů ocenění majetku, což bude zmíněno a popsáno níže. Prováděcí vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů. Vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, který uplatňuje, reguluje a kontroluje ceny výrobků, výkonů, prací a služeb pro tuzemský trh. Tento zákon v sobě obsahuje konkrétní definici ceny, definovanou takto: Cena je peněžní částka: a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží b) zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji. 5 Zvláštním předpisem je zde myšlen zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Kromě těchto úprav je třeba mít na zřeteli i úpravy věcí s nimi úzce spojenými: Součástí věci dle smyslu 120 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění je vše co k ní podle povahy patří a nemůže být odděleno, aniž by byla věc znehodnocena 6. Příslušenství je samostatnou věci (tzv. vázána k věci hlavní), a naleží vlastníku věci hlavni a je jim určena k tomu, aby byla s hlavně věci trvale užívaná. Vlastníkem věci hlavni a příslušenství je ten samy subjekt. 121 odst. 2 uvádí, že příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívaný. Za vedlejší místnosti považujeme zpravidla komory, záchody, koupelny, šatny, spíže, předsíně či stavebně technicky oddělené kuchyňské kouty. Vedlejšími prostory uvažujeme například sklepní kóje. 7 4 Zazvonil Z., Oceňování nemovitostí na tržních principech, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 7 Bradáč, A., Fiala, J. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy,

10 Cena a Cena jakožto směnná nemovitosti (popř. jakéhokoli statku nebo služby obecně), hraje v tržním prostředí nezastupitelnou roly. Ačkoli jsou významy slov a cena běžně zaměňovány nebo používány ve stejném smyslu slova, oba pojmy mají svůj ekonomický význam, který je odlišuje. V současné ekonomii je chápána jako schopnosti uspokojovat potřeby (čili generuje užitek) a cena exaktním vyjádřením finančních nákladů. Hodnota je obrazem návrhu či názoru, zatímco cena je dosažený či realizovaný fakt, případně cena administrativně nařízená nebo regulovaná. 7 První ekonom, který dal do souvislosti pojem nemovitosti a cena nemovitosti byl Alfred Marshall, který podle teorií tzv. neoklasické školy zastával myšlenku, že i cena může být v ideálním tržním prostředí shodná, nicméně zpravidla tomu tak nebývá. Jak již bylo řečeno, význam a funkce ceny jsou pro oceňování nemovitostí definovány v zákonech č. 151/1997 Sb. a zákoně č. 526/1990 Sb. Zásadně je však třeba si uvědomit, že výsledek tržního ocenění je závislý na účelu ocenění a v souladu s ním by měl být zvolen i jeho název. 8 Kromě ryze tržní ceny rozeznáváme i jiné druhy cen, které se liší jak způsobem ocenění, tak oblastí využití. Mezi nejdůležitější typy cen, kromě tržní můžeme zařadit: Cena administrativní Cena pořizovací Cena pořizovací reprodukční Cena administrativní V souvislosti s fiskálními zájmy státu vyvstává potřeba zjistit daňový základ, ke kterému je využívána cena nemovitostí. 9 Je tedy záhodno pro takový výpočet vytvořit jasná pravidla daná právní normou, která bude nemovitost oceňovat jednoznačně, pokud možno jednoduše a pravdivě. Bohužel, jakýkoli pokus obsáhnout celé proměnlivé tržní prostředí jediným vzorcem je nemožné. Proto zavádíme pojem administrativní cena, která je zjednodušeným obrazem ceny tržní a v ideálním případě se jí významně přibližuje. Jde tedy o uměle vytvořenou cenu, která však v praxi má jen málo společného s cenou objektivní. To však neznamená, že by administrativní cena v oblasti oceňování neměla své místo, naopak, její funkce je velmi důležitá a v dnešním transformačním období je zřejmě 8 Bradáč, A., Fiala, J. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy, Bradáč, A., Fiala, J. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy,

11 nezastupitelná 10. Je však nutné důsledně respektovat její pravý význam. V České republice je právním předpisem, na jehož základě je stanovována administrativní cena nemovitosti zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a dalšími doprovodnými vyhláškami. Zákon o oceňování majetku se použije v následujících situacích 11: Odkazují platné předpisy na cenový nebo zvláštní předpis pro ocenění majetku nebo služby k jinému účelu než prodeji stanoví tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění dohodnou se tak strany Jedná se o účely stanovené zvláštními předpisy Zákon se dále použije vždy, když se v jiném zákoně objeví dikce cena zjištěná podle platných cenových předpisů nebo je na toto jiný odkaz ať už na zákon č. 151/1997 Sb., nebo jiný. Cena pořizovací Jedná se o cenu, za kterou byla nemovitost pořízena (bez odpočtu opotřebení). Jedná se tedy o cenu historickou. Tato cena obvykle figuruje v účetních výkazech. Cena pořizovací reprodukční Tato cena nám dává informaci, za jakou cenu bylo možné získat stejnou nebo porovnatelnou nemovitost v době ocenění (bez odpočtu opotřebení). Jedná se tedy o obdobu historické cenu, aplikovanou na jinou nemovitost. Cena tržní Cenou tržní rozumíme cenu, za kterou je možné získat stejnou nebo podobnou nemovitost na stejném místě a ve stejnou dobu. Tržní cena je přímo zákonem definována v 2 odst. 1 zákon o oceňování majetku takto:,,majetek a služba se oceňuji obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiny způsob oceňovaní. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytovaní stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni oceněni. Přitom se zvažuji všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolnosti trhu, 10 Tamtéž 11 Kokoška, J. a kol. Oceňování nemovitostí, díl III. Oceňování obvyklou cenou,

12 osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 12 Tržní cena je vypočtena porovnáním již realizovaných prodejů podobných nemovitostí v blízkém okolí, pokud jsou tyto informace dostupné a pokud mají dostatečnou relevanci. Pokud tyto informace neexistují, nebo by jejich získání vyžadovalo velké náklady a úsilí, zpravidla se ocenění provádí na principu nákladového nebo výnosového způsobu (viz níže). Zákon připouští i jiné způsoby ocenění, např. podle jmenovité či kurzové hodnoty, tyto způsoby jsou však pro oceňování nemovitostí bezpředmětné. Metody oceňování Ilustrace 1: Zdroj: nemovitosti-z-pohledu-bank-a-pojistoven/ Nákladový způsob ocenění Jeden ze způsobů ocenění nemovitosti, který je používán v případě, že není možné použít způsob porovnávací. "Nákladová je reprodukční cena věci, která je snížena o adekvátní opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání. Ve výsledku je pak snížena o náklady vynaložené na opravy vážných závad znemožňujících okamžité užívání věci." 13 "Nákladová metoda ocenění předpokládá, že objektivně uvažující kupující za standartní situace nebude ochoten zaplatit atit vyšší cenu, než by činili náklady na výstavbu nemovitosti stejného rozsahu, parametrů a užitečnosti v době ocenění včetně nákladů na její uvedení do 12 2 odst. 1. zákona č. 151/1990 Sb., o oceňování majetku 13 Kokoška, J. a kol. Oceňování nemovitostí, díl III. Oceňování obvyklou cenou,

13 požadovaného technického a funkčního stavu." 14 Další předpoklad tkví ve faktu, že objektivně uvažující kupující při příliš vysoké ceně raději realizuje koupi substitutu (čili nemovitosti s podobnými funkčními a technickými vlastnostmi), než původní poptávanou nemovitost. Tento způsob je preferován v případě, kde je kalkulována určitá náhrada (např. pro potřeby pojišťovnictví). Při oceňování nemovitosti (stavby) nákladovým způsobem se vychází ze základen cen za dané měrné jednotky (m 2, m 3 ) za jejich pořízení, která je patřičně upravena o další tržní efekty, které mohou být způsobeny polohou, velikostí stavby, prodejností, případným vybavením apod. Obecně se dá říci, že tato metoda je tím spolehlivější, čím je nemovitost (stavba) novější. Čím déle na ni působí okolní vlivy, ať už technické, které způsobují opotřebení, tak tržní, které mohou velkou měrou ovlivňovat její cenu, tím nespolehlivěji se tato metoda stává. V současnosti by například bylo krajně sporné oceňovat stavby v centru Prahy (pomineme památky, tam je situace ještě mnohem komplikovanější), které jsou často z předminulého století, nákladovou metodou. Výnosový způsob ocenění Výnosový způsob ocenění je založen na propočtu budoucích cash flow, které může vlastnictví nemovitosti přinést (nájem u staveb, popř. renta u pozemků). Tyto peněžní toky jsou diskontovány, přesný diskont se může lišit, podle informace, jakou chce oceňovatel získat (viz níže). Čistý cash flow je výsledná suma čistého peněžního přínosu, je tedy očištěna od několika vlivů. V zásadě lze rozeznávat 4 druhy výnosů z nemovitostí, přičemž každý další je očištěn od reálných problémů, které obsahuje předchozí výnos. Potenciální hrubý výnos Jedná se o výnos, který nemovitost generuje za dané časové období, pokud je plně využívaná nájemcem/nájemci. Neobsahuje očištění od provozních nákladů, nájem volíme podle tržní situace a specifických podmínek, které se k nemovitosti váží (lepší/horší poloha, technické opotřebení apod.). Výše nájemného (renty je obvykle sjednána smluvně mezi pronajímatelem a nájemcem. "Jako zvláštní formu smluvního nájemného lze zmínit nájemné regulované, jehož hlavní podstatou je ochrana nájemníků prostřednictvím zákonných prostředků." 15 Regulované nájemné bylo běžným jevem po roce 1989, nicméně v poslední době se přechází k deregulaci a nájmy se začínají přibližovat tržní úrovni. Například při deregulaci v hlavním městě (a nejen tam) stoupl nájem v řádu násobků oproti situaci před deregulací. 14 Zazvonil Z., Oceňování nemovitostí na tržních principech, Zazvonil, Z. Výnosová nemovitostí,

14 Efektivní hrubý výnos Efektivní hrubí výnos dostaneme, pokud od potenciálního hrubého výnosu odečteme výpadky nájemného, vzniklé z důvodů nevyužití části nemovitosti nebo nezaplacení nájemného. Čistý provozní výnos Čistý provozní výnos dostáváme, pokud od efektivního hrubého výnosu odečteme veškeré provozní náklady a náklady spjaty s fungováním a provozem nemovitosti. Pokud je nemovitost plně ve vlastnictví provozovatele, čistý provozní výnos je finální podoba cash flow. Čistý provozní výnos po odpočtu splátek Pokud provozovatel zatížil svou nemovitost úvěrem, popřípadě si na pořízení nemovitosti půjčil, je nutné pro výpočet konečného cash flow odečíst splátky tohoto úvěru. Pokud si provozovatel zřídil úvěr za účelem nákupu nemovitosti, kterou hodlá pronajímat, je zřetelné, že součet nájmů plynoucí mu z provozování nemovitosti musí být dlouhodobě vyšší, než splátky. Ilustrace 2: Vztah mezi výnosy z nemovitosti Tímto postupem může oceňovatel získat dobrý přehled o potencionálních budoucích cash flow. Ale jak již bylo zmíněno, je nutné získat i informaci o výši úrokové míry, kterou budou budoucí cash flow diskontovány. Zde hraje ústřední roli vlastník. Ten posuzuje diskontní míru podle nákladů 8

15 obětovaných příležitostí. V takovém případě má několik možností, pokud si nechce nemovitost ponechat (ponechání si nemovitosti může být rovněž naprosto racionální rozhodnutí): Získané peníze uložit do banky Za získané peníze nakoupit státní dluhopisy Získané peníze využít na finančních trzích Získané peníze využít jinak Úroková míra se spočítá jako potenciální možné zhodnocení po očištění od inflace. Je tedy možné, že úroková míra bude jak kladná (prodávající investuje se zhodnocením 6,9%, inflace bude 1,9% (rok 2011), reálné zhodnocení je 5%), tak i záporná (prodávající uloží svůj kapitál do banky s úrokem 0,1%, inflace je stále 1,9%, reálné znehodnocení je 1,8%). Diskontní faktor bude následně úroková míra plus jedna (viz vzorec níže). Je na první pohled zřejmé, že takový výpočet bude počítat s predikovanými čísly, přičemž není žádná záruka, že tyto predikce dojdou naplnění. 1 Kde FCF (free cash flow 16 ) je čistý provozní výnos po odpočtu splátek i je předpokládané zhodnocení kapitálu n je předpokládaný počet let provozuschopnosti nemovitosti (může být kalkulován různě, např. podle odpisového plánu, tj. u nové nemovitosti 30, popř. 50 let v závislosti na konkrétní nemovitosti. Pro úplnost dodejme, že pozemky se neodepisují a kalkulace ceny by se např. stanovovala jako perpetuita 17 ). P je výsledná cena Vklad do banky Pokud se prodávající rozhodne získaný kapitál vložit do banky, měl by s přihlédnutím k inflaci počítat s tím, že jeho kapitál se bude v průběhu času znehodnocovat. Takové osobě se vyplatí si spíše nemovitost ponechat, protože mu snáze přinese vyšší zhodnocená, než úročení v bance. 16 Marek, P. a kol., Studijní průvodce financemi podniku, Hodnota nekonečné řady splátek 9

16 Investice do státních dluhopisů V současné době je výnos z pětiletých státních dluhopisů 3,09% ročně. S přihlédnutím k inflaci je pravděpodobné, že peníze se ani výrazně nezhodnotí, ani neznehodnotí, takový investor tedy zůstane "na nule". Investice na finančních trzích Předpokládejme, že prodávající je průměrný investor a aby minimalizoval riziko, nakupuje na pražské burze index PX. Ten má průměrné zhodnocení 6,9% ročně. Po odečtení inflace prodávající zhodnotil svůj majetek. Pro to, aby se prodávající rozhodl ponechat si nemovitost, je třeba, aby nájemné představovalo potenciálně větší míru zhodnocení, než prodej nemovitosti a následná investice. Nutno ovšem podotknout, že výnos 6,9% je historický údaj a není nijak zaručeno, že dojde naplnění i v budoucnu. Alternativní využití kapitálu Pokud chce prodávající investovat peníze do rizikovějších instrumentů (investice do akcií, komodit, investice do nového podnikání), může být vypočtená úroková míra velmi variabilní, nicméně stále platí, že nabídka pocházející z tohoto výpočtu se musí střetnout s poptávkou. Lze obecně říci, že prodávající je další složka, která ovlivňuje samotné ocenění nemovitosti tak, že zvažuje možné potenciální užitky a náklady obětovaných příležitostí. Tak rozhoduje o tom, zda považuje kapitál vázaný v nemovitosti za rentabilní, či nikoli a nemovitost prodá či neprodá. Tento prvek ocenění je značně subjektivní a je v každém konkrétním případě odlišné, jak velkou hraje roli. Porovnávací metoda Ocenění nemovitosti porovnáním je běžnou praxí v oblasti oceňování nemovitostí a ve většině případů nejlépe odráží skutečnou tržní situaci, čili nejlépe se přibližuje tržní ceně. Metoda je založena na obecném předpokladu, že jsou-li dva nebo více subjektů ve většině shodné, obdobné nebo podobné, měli by být shodné, obdobné nebo podobné i jejich parametry zbývající. Protože v případě nemovitostí o plnou shodu v žádném případě nemůže jít vzhledem k jejich jedinečnosti a neopakovatelnosti, vyplívající z jejich nepřemístitelné polohy, lze v tomto zvláštním segmentu trhu porovnání založit pouze na podobnostech či obdobě, neboť absolutní shodnost je již předem 10

17 vyloučena." 18 Porovnávací metoda tak stojí na principech porovnání kvalitativních a kvantitativních rozdílů nemovitostí a tyto odlišnosti promítnout do finálního ocenění. Porovnávací metoda netrpí omezeními jako metody nákladové a výnosové, tkvící v tom, že obě tyto metody se striktně zaměřují na část života nemovitosti. Nákladová metoda ocenění pohlíží pouze zpět, bez v úvahu pořizovací náklady, opotřebení apod., zatímco výnosová metoda pohlíží pouze vpřed a hodnotí potenciální budoucí přínos z vlastnictví. Pro porovnávací přístup je důležitý princip ovlivňování hodnoty vnějšími vlivy, které platí prakticky u všech typů nemovitostí. 19 Vnější vlivy mohou mít ráz širokého ekonomického vývoje, tak i externalit mající krátký geografický dosah. Odhadce musí analyzovat sousední prostředí porovnávaných nemovitostí, aby identifikoval všechny podstatné vlivy a to nejen současné, ale i hrozby a příležitosti, které se mohou vyskytnout v předvídatelné budoucnosti. 20 Pro aplikaci porovnávacího přístupu je velmi příznivé takové prostředí, v němž působí konformní podmínky. Konformní princip využívá poznatku, že postupným vývojem se v určitých lokalitách projevuje tendence ke shodě, rozdíly mezi nemovitostmi se stírají a jejich parametry včetně cen se ustalují na podobných hodnotách. Zároveň zde obvykle ceny nemovitostí na vnější vlivy reagují hromadně stejným způsobem. 21 V konečném důsledku můžeme porovnávací metodu rozdělit do dvou podmetod: porovnání přímé a nepřímé. Přímé porovnání Při oceňování přímou porovnávací metodou odvozujeme cenu oceňované nemovitosti od konkrétní nemovitosti, jejíž cenu známe (např. z předchozího obchodování). Přímá metoda porovnání se je v literatuře označována i jako párová analýza. V praxi je obvyklé, že přímá metoda při ocenění jedné nemovitosti je provedena několikrát s komparací co největšího počtu porovnatelných objektů. Nepřímé porovnání Pro nepřímé porovnání je nutné shromáždit zpravidla více dat než pro porovnání přímé. Tato data jsou shromažďována o zobchodovaných obdobných nemovitostech a cena se následně určí jako průměrná cena z těchto obdobných nemovitostí, případně je ještě korektorována pro specifické 18 Zazvonil, Z., Porovnávací nemovitostí, Zazvonil, Z., Porovnávací nemovitostí, Zazvonil, Z., Porovnávací nemovitostí, Zazvonil, Z., Porovnávací nemovitostí,

18 vlastnosti. Díky většímu statistickému vzorku je možnost špatného odhadu menší. Metoda sama o sobě samozřejmě nemůže zastupovat zodpovědnou činnost oceňovatele a je na něm, aby vybral vhodné nemovitosti k porovnání. Primární zdroj dat pro porovnání jsou kvalitativní znaky, kvantitativní už v menší míře. Protože si při nepřímé metodě obvykle nevystačíme s porovnáváním nejbližších nemovitostí, je třeba získat informace i z jiných zdrojů. Zde má oceňovatel několik možností. Buď informace získá z internetových stránek realitních kanceláří, jiných internetových stránek nebo periodik. Tyto informace jsou poměrně dobře dostupné. Nicméně není zaručeno, že zde oceňovatel získá všechna potřebná data. Druhou možností je získat informace na katastrálních a stavebních úřadech. Třetí a často nejlepší možností je využít databází. V podmínkách České republiky rozlišujeme dva typy externích databází: databáze obchodovatelných cen nemovitostí a databáze sekundárních dat. První slouží pro potřeby tržního ocenění, druhá skupina vyhovuje spíše potřebám státní správy. Jako konkrétní příklady externích databázi jmenujme tyto: Registr porovnávacích nemovitostí České republiky Cenové mapy stavebních pozemků (vytvářeny a spravovány obcemi, přičemž ceny uvedené v cenových mapách jsou závazné pro administrativní ocenění) Databáze Českého statistického úřadu (data získána na základě informací od finančního úřadu) Z literatury můžeme vyčíst konkrétní databáze spravované firmami: Databáze MOISES o jde o informační systém založený firmou REAiA consulting s.r.o. se sídlem v Kroměříži, 22 jehož cílem je shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování dat o uskutečněných obchodech s nemovitostmi v ČR. o Databáze pracuje s předpokladem, že trh nemovitostí je trhem s využitelnými prostory, přičemž každý prostor je definován především kvalitou, polohou a velikostí. Databáze rozlišuje 7 základních segmentů (6 typů objektů a pozemky). Tyto jsou dále členěny podle dalších charakteristik na další podtypy. Databáze cen a nájmů bytů IRI o Ceny bytů a výše jejich nájemného ve statutárních a bývalých okresních městech ČR monitoruje od r Institut regionálních informací s.r.o. se sídlem v Brně. 23 Databáze průmyslových zón v ČR o Touto databází disponuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, a je koncipována pro pobídkové účely se zaměřením na zahraniční investory. Databáze 22 REAiA consulting, ing. Ludvík Šnojdr, dostupné na 23 Internetové stránky společnosti Iri. Dostupné dne na 12

19 obsahuje kvalitativní a kvantitativní faktory a orientační ceny pozemků a nabízené výše nájemného. Faktory ovlivňující cenu nemovitostí Ocenění nemovitostí je kromě zjevných kvalitativních a kvantitativních vlastností nemovitosti ovlivněno i okolními faktory. Takových faktorů by mohl být velice dlouhý výčet, proto se budu níže věnovat jen těm nejdůležitějším. Je třeba si uvědomit, že všechny zmíněné faktory působí nejen na straně nabídky, ale také i poptávky, proto i malý vliv okolí může mít na finální cenu dramatický dopad. Pokud rozvedeme ekonomický pohled poptávky a nabídky, výsledná cena bude nejvyšší cenou, kterou bude ochoten poptávající zaplatit, a nejnižší cenou, kterou je ochoten nabízející akceptovat. Protože se nedá očekávat, že poptávající a nabízející se se svými zájmy neprotnou dokonale, je pravděpodobné, že výsledná cena se bude pohybovat v určitém intervalu. Faktory, které mohou a budou ovlivňovat cenu, můžeme rozdělit na 4 oblasti: Ekonomické faktory Politické a správní faktory Sociální a demografické faktory Fyzikální faktory Ekonomické faktory Jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující cenu nemovitostí je bohatství obyvatel. V rámci ekonomických faktorů jsou zmiňovány například zaměstnanost, kupní síla, životní úroveň, možnosti financování, či inflace a úroková míra. Jednoduše řečeno, čím bohatší obyvatelé, tím vyšší tržní cena nemovitostí na trhu bude. K dostatku prostředků na koupi nemovitosti vede několik cest, které úzce souvisí s ekonomickými faktory, zde stručně popíši nejdůležitější z nich: Zaměstnanost Jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů je pro domácnosti zaměstnání. Rozdíly mezi zaměstnaností se projeví i v demografických faktorech, ale obecně se dá říci, že oblasti s vyšší mírou zaměstnanosti skýtají za jinak stejných podmínek výše tržně ohodnocené nemovitosti. 13

20 Kupní síla Ekonomický faktor úzce související se zaměstnaností. Jakkoli může být zaměstnanost vysoká, při koupi nezbytných statků může domácnost ztrácet tak velké množství kapitálu, že i přes pravidelný příjem není schopna financovat koupi nemovitosti. Proto například v případě oblastí, kde je zaměstnanost především z řad nekvalifikované pracovní síly bude tržní ocenění nižší za jinak stejných podmínek. Tento efekt samozřejmě funguje i v opačném směru, při koncentraci velmi kvalifikované pracovní síly. Možnosti financování Jako každý investiční projekt je možné koupi nemovitosti financovat z vlastních i cizích zdrojů. Protože trh nemovitostí funguje, jsou při pohledu na jiné trhy s vysokými pořizovacími cenami, je cesta financování cizím kapitálem běžná, ať už se jedná o standartní nebo hypoteční úvěr, popřípadě stavební spoření. Stavební spoření je jednou z nejvíce oblíbených forem spoření financí k bydlení. Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření přesně vymezuje, za jakým účelem může stavební spořitelna poskytnout úvěr ze stavebního spoření. Nicméně je třeba připomenout, že státní podpora se v posledních letech snižuje a rovněž se zvýšila doba fixace z 5 na 6 let. V tuto chvíli sice vznikají nové smlouvy na stavební spoření, nicméně je jich daleko méně než v minulosti a jejich zhodnocení je nižší. Politické a správní faktory Politické a státní faktory nastavuje a upravuje stát, případně region. Ze strany státu to může být daňová politika a ochrana životního prostředí, stavební řád, ze strany regionu to může být územní plánování. Opět pro názornost uvedu jen několik příkladů: Územní plánování Územní plánování se dívá na zastavěnou plochu, nebo plochu určenou k zastavění. Znamená to, že pokud na ploše má být postaveno několik staveb, územní plánování zohledňuje vztah mezi nimi a i mezi sousedními pozemky. Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití a prostorové uspořádání území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Jeho cílem je vytvářet předpoklady pro dosažení obecně přijatelného konsensu o účelném využití a uspořádání území s ohledem na ochranu přírodních, 14

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Oceňování majetkové hodnoty dřevin

Oceňování majetkové hodnoty dřevin 11. června 2013, Brno Konference měst 2013 Připravil: Ing. Tomáš Badal Oceňování majetkové hodnoty dřevin strana 2 Hodnota = co dostanu dlouhodobější charakter není skutečně zaplacená určuje se odhadem

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 Okres:Zlín Obec :Zlín ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.727/21 v osobním vlastnictví v domě č.p.727 v ulici Tyršova ve Zlíně, okres Zlín, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 Okres:Bruntál Obec :Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1561/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.1561 v ulici Horní v Bruntále, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Oceňování nemovitostí. Ekonomika a managment

Oceňování nemovitostí. Ekonomika a managment Oceňování nemovitostí Ekonomika a managment Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby, v obvyklém obchodním

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Vyjádření k obvyklé nabídkové ceně

Vyjádření k obvyklé nabídkové ceně Vyjádření k obvyklé nabídkové ceně ODHAD OBVYKLÉ NABÍDKOVÉ CENY Byt v družstevním vlastnictví č. 32 v domě čp. 510/5 o výměře 51,3 m 2 s dispozicí 1+1 respektive 2+kk v katastrálním území Hradec Králové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 Okres:Zlín Obec :Otrokovice ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1251/37 v osobním vlastnictví v domě č.p.1251 v ulici Hlavní v Otrokovicích, okres Zlín, včetně spoluvlastnického

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 Okres:Rokycany Obec :Rokycany ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.667/1 v osobním vlastnictví v domě č.p.667 v ulici Čechova v Rokycanech, okres Rokycany, včetně spoluvlastnického

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Oceňování nemovitostí Výnosová metoda

Oceňování nemovitostí Výnosová metoda Návrat stavařek ke kvalifikaci - nemovitosti a realitní trh CZ.2.17/2.1.00/37242 Oceňování nemovitostí Výnosová metoda Princip Výnosy z nemovitostí Současná hodnota výnosů Výnosová a kapitalizační míra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6715/64-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 290/17 v bytovém domě čp. 290 v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 418-7/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 418-7/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 418-7/2012 o ceně bytové jednotky číslo 2389/6 zapsané na listu vlastnictví číslo 7872 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12 Adone Ing. Petr Schulmeister znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, č.j.: Spr. č. 2628/86, Spr.č. 2525/98, Spr.č. 1415/2004 pro základní obory: doprava, odvětví: doprava silniční technické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6464/124-2011 nemovitosti bytové jednotky č. 116/23 v bytovém domě čp. 116 v k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 NEMOVITÁ VĚC: Garáž č. 910/262 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vysočany Adresa nemovité věci: Paříkova 910, 19000 Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více