Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4"

Transkript

1 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky... 7

2 KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 Didaktika HV Vyučovací proces a hudebně didaktické kategorie intencionální HV, specifika, problémy. V informativní a praxeologické přípravě (přednášky, samostatné studium, cvičení) je rozvíjeno hudebně pedagogické (didaktické) myšlení studentů a budován základ dovednosti samostatně a tvořivě aplikovat teorii do hudebně výchovné praxe. Ukončení Zk a SZZ. Základní literatura (kromě specifikace pro dílčí témata): BURLAS, L.: Teória hudobnej pedagogiky. Prešov ISBN X HOLAS, M.: Didaktika profesionální hudební výchovy. Praha ISBN MICHALOVÁ, E.: Hudba v škole. Banská Bystrica ISBN SEDLÁK, F. a kol.: Didaktika HV pro ZŠ II, I. Praha: SPN 1984, 1985 HAVELKOVÁ, Ch.-CHRÁSKOVÁ, B.: Didaktika HV. Brno: PdF MU 1995 Sborníky referátů z hudebně pedagogických konferencí organizovaných katedrami HV v Brně, v Českých Budějovicích, v Ostravě, v Praze, v Nitře, v Olomouci, v Ústí nad Labem Hudební periodika (Hudební výchova, Talent, Múzy v škole, Hudební rozhledy ad.) Normativní a pomocné školní materiály (učební osnovy, učebnice HV, metodické příručky ad.) Požadavky ke zkoušce a SZZ 1. Přehled o informačních zdrojích z oblasti teorie a praxe HV (monografie, sborníky, periodika, celostátní konference, hudebně vzdělávací pořady v masmediích; normativní a pomocné školní materiály) 2. Znalosti teorie vypsaných tematických okruhů z Didaktiky HV se schopností její aplikace do praxe (návazně na poznatky, dovednosti a zkušenosti získané absolvovaným studiem na katedrách HV a pedagogiky a na pedagogické praxi) 3. Projekce, realizace a hodnocení hudebně výchovného procesu (analýza hospitačních záznamů, obhajoba 7 v praxi ověřených projektů) 4. Úspěšné absolvování průběžné a souvislé pedagogické praxe 2

3 KHV/HPVSN Hudebně pohybová výchova. KHV/XHPVSN Pohybová výchova. Modelové situace integrativního a tvořivého hudebního vzdělávání zaměřené k psychofyzickému rozumění hudbě a k rozvoji osoby s využitím její vnitřní dynamiky. Literatura: STIBOROVÁ, Z.: Hudebně pohybové hry. Ostrava PdF OU ISBN: STIBOROVÁ, Z.: K hudbě pohybem, improvizací, hrou (část teoretická, část praxeologická). In.: Múzy v škole. Banská Bystrica 2002, ISSN: STIBOROVÁ, Z.: Modelové situace hudebně pohybové činnosti v projekci a realizaci studentů PdF OU v Ostravě. Videozáznam. Ostrava: CDT PdF OU 2001 Učební osnovy Základní školy, Obecné školy Požadavky k Zp 1. Účast na výukových lekcích (zkušenost verbálně nepřenosná) 2. Ústní kolokviální testace znalostí osvojených doplňujícím samostatným studiem literatury 3. Projekce, realizace modelů pohybové komunikace s hudbou v tvůrčím pojetí vzdělávání a hodnocení jejich pedagogické efektivity (činnostně pojatý seminární výstup, ověření modelových situací se žáky v pedagogické praxi) 3

4 KHV/VVSDP Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář) V práci s informačními zdroji je rozvíjena senzitivita na problémy hudebně pedagogické teorie a praxe a schopnosti zkoumací, orientační, tvůrčí a interpretační. Tvůrčí diskuse podložené samostatně vyhledávanými, utříděnými a zpracovanými vědeckými informacemi. Literatura: HOLAS-VÁŇOVÁ-DUZBABA: Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. Praha:PdF UK 1987 Interní směrnice k DP. Ostrava: PdF OU 2003 KAPOUNOVÁ, J.: Formální úprava diplomové práce. Ostrava: PdF OU ISBN: X PRŮCHA, J.: Pedagogický výzkum uvedení do teorie a praxe. Praha 1995 VÁŇOVÁ-SKOPAL: Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha: UK ISBN: Požadavky k zápočtu 1. Analýza pěti diplomových prací řešených témat na katedře HV 2. Zpracování konceptu fiktivní či reálné diplomové práce, obhajoba přístupu k řešení tématu a jeho zpracování 4

5 KHV/HPGZ1, HPGZS1 Pohybová výchova Hudebně pohybová výchova s metodikou. Integrativní a tvůrčí hudební vzdělávání v přípravě učitelů. Hudebně pedagogické a psychologické aspekty řízení tvořivosti žáků. Cvičení (modelové situace) doplněné samostatným individuálním studiem literatury. Literatura STIBOROVÁ, Z.: Hudebně pohybové hry. Ostrava: PdF OU ISBN: SBIBOROVÁ, Z.: Pohybová transformace hudby jako prostředek výchovy a hudebního vzdělávání. In: Sborník PdF OU ARS 3, Ostrava ISBN: STIBOROVÁ, Z.: Odborný a didaktický rozměr kreativizačního studijního programu pohybové transformace hudby. In: Sborník PdF OU: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů. Ostrava ISBN: STIBOROVÁ, Z.: Kreativizační studijní program pohybové transformace hudby. In: Sborník Hudobno-pedagogické interpretacie Nitra 6. Nitra ISBN: STIBOROVÁ, Z.: K hudbě pohybem, improvizací, hrou (část teoretická, část praxeologická). In: Múzy v školy. Banská Bystrica 2002, ISSN: STIBOROVÁ, Z.: Modelové situace hudebně pohybové činnosti v projekci a realizaci studentů PdF OU v Ostravě. Ukázky z instruktážních lekcí HPV studentů 1. roč. PdF OU. Videozáznam. Ostrava: CDT PdF OU 2001 BERTRAND, Y.: Personalistická teorie vzdělávání. In: BERTRAND: Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál 1998 Požadavky k zápočtu 1. Účast na výukových lekcích (zkušenost verbálně nepřenosná) 2. Projekce a realizace činnostně pojatých seminárních výstupů (modelové situace v intencích teoretických principů) 3. Ústní kolokviální testace 9 vypsaných tématických okruhů na základě samostatného studia doporučené a další literatury dle vlastní volby 4. V rámci SZZ z Didaktiky HV: prezentace a obhajoba v praxi (průběžné, souvislé) ověřených modelových situací s hodnocením pedagogické efektivity realizovaného výchovně vzdělávacího procesu 5

6 KHV/HPGZ2, HPGS2 Psychologické aspekty HV Hudebnost. Hudební schopnosti a dovednosti (rozvoj, testace). Charakteristika a zákonitosti hudebního vývoje žáků. Hudební tvořivost žáků. Tvůrčí hudební vzdělávání. Informativní a praxeologická příprava zaměřená zejm. k některým psychologickým aspektům hudebně výchovné praxe. Ukončení Zk a SZZ (v rámci Didaktiky HV). Literatura HOLAS, M.: Hudební nadání otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha ISBN: HOLAS, M.: Psychologie hudby. Praha: AMU ISBN: POLEDŇÁK, I.: Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Supraphon 1984 HOLAS, M.: Úvod do psychologie hudby. Hudební diagnostika. Praha 1990 SEDLÁK, F.: Didaktika HV II. Praha: SPN 1984 (1. vyd. 1979) SEDLÁK, F.: Základy hudební psychologie. Praha: SPN 1990 VÁŇOVÁ, H.: Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha: Supraphon 1989 MAZUREK-STIBOROVÁ: Kapitoly z hudební psychologie. Ostrava: PdF OU 1987 BERTRAND, Y.: Soudobé teorie vzdělávání, kapitola Personalistická teorie. Praha: Portál 1998 ZELINA, M.: Tvorivý učiteľ osobnosť a práca tvorivého učiteľa v systéme tvorivohumanistickej výchovy. Bratislava: Metodické centrum 1997 BERNSTEIN, L.: O hudbě-jak jste muzikální (videozáznam) HURNÍK, I.: Umění poslouchat hudbu Zkouší se (soubor gramofonových desek či MC) Výstupní požadavky 1. Osvojení teoretických zákonitostí vybraných hudebně psychologických témat 2. Písemná seminární práce: Hudební diagnostika žáků (průzkumné šetření, zpracování údajů v konfrontaci s teorií) 3. Projekce a realizace hudebně tvořivé činnosti žáků a tvořivého učení s obsahem činnosti vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové 6

7 KHV/APRHP Aktuální problémy hudební pedagogiky Hudební pedagogika jako teoretická reflexe hudebně výchovné praxe. Vývoj hudebně pedagogického myšlení v kontextu doby. Přítomnost a budoucnost hudební pedagogiky a profesionální přípravy učitelů HV (problémy, perspektivy). Práce s literaturou a s informacemi z průzkumných šetření. Literatura: BURLAS, L.: Teoria hudobnej pedagogiky. Prešov ISBN: X DRÁBEK, V.: Popularizace hudby. Praha 1992 HOLAS, M.: Hudební pedagogika v profesionální HV. Praha: HF AMU ISBN: FUKAČ-TESAŘ-VEREŠ: Hudební pedagogika. Brno: FF MU ISBN: MASTNAK, W.: Zmysly Umění Život. Prešov: Matúš Music ISBN: SLAVÍKOVÁ, Z.: Učiteľ hudby na prahu 21. storočia. Prešov ISBN: Sborníky z konferencí: Kreativita a integrativní hudební pedagogika v evropské HV. Mezinárodní hudebně pedagogická konference Praha Praha: UK 1994 Hudobno-pedagogické interpretacie. Mezinárodní konference v Nitře: Nitra 3, r. 1995, ISBN: ; Nitra 4, r. 1998, ISBN: ; Nitra 5, r. 2000, ISBN: ; Nitra 6, r. 2001, ISBN: Musica viva in schola XIV. Brno: PdF MU. ISBN: Sborníky z olomouckých konferencí: K problematice současných hudebně výchovných metod a koncepcí. Olomouc: UP 1998, ISBN: ; Olomoucké muzikologické konference Hudební analýza, Mezipředmětové vztahy disciplín učitelského studia HV. Olomouc: PdF UP 2000, ISBN: ; Psychologické aspekty HV 5. roč. Olomouckých muzikologických konferencí. Olomouc: PdF UP 2001, ISBN: ; Minulost, přítomnost a budoucnost hudební pedagogiky hudebně pedagogická konference Olomouc, listopad 2002 (na Internetu, v tisku) Nonartificialní hudba a hudební výchova. České Budějovice: PdF JU 1998 Populární hudba a škola. Praha: PdF UK 1999 Postavení hudby v rámci současných hudebních aktivit. Muzikologická konference Janáčkiana Ostrava: PdF OU ISBN: Sborníky Umění ARS: ARS 2. Ostrava: PdF OU 1995, ISBN: ; ARS 3. Ostrava: PdF OU 1999 Požadavky k zápočtu: 1. Orientace v informačních zdrojích a aktuálních tématech hudební pedagogiky (doložit seznamem prostudované literatury) 2. Prezentace písemně zpracovaných seminárních úkolů témat zaměřených na minulost, přítomnost a budoucnost hudební pedagogiky v kontextu vývojových proměn doby, kultury a hudebního života mládeže (hodnotová orientace, zájmy, preference, motivace, vkusová kriteria ad.) a s tím souvisejících změn profesionální přípravy hudebních pedagogů. Informace z prostudované literatury doplnit vlastními kritickými náhledy a průzkumným šetřením 7

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Centrum dalšího vzdělávání HUDEBNÍ VÝCHOVA. Metodika zájmové činnosti.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Centrum dalšího vzdělávání HUDEBNÍ VÝCHOVA. Metodika zájmové činnosti. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Centrum dalšího vzdělávání Edice: Mimořádné formy studia Číslo: 59 HUDEBNÍ VÝCHOVA Metodika zájmové činnosti Studijní opora Autor: doc. PaedDr. Zora Stiborová,

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Obsah Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků

Více

Pracovní setkání didaktiků expresivních oborů 19. 11. 2012. Člověk mezi lidmi v kultuře a umění

Pracovní setkání didaktiků expresivních oborů 19. 11. 2012. Člověk mezi lidmi v kultuře a umění Pracovní setkání didaktiků expresivních oborů 19. 11. 2012 Člověk mezi lidmi v kultuře a umění Kontext Dialog o koncepci, konsensu a o přežití 250 let praktické a 150 let teoretické tradice výchov v oblasti

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Výběr z nových knih 5/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2012 pedagogika Výběr z nových knih 5/2012 pedagogika 1. Aktuální otázky teorie výchovy : teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi / Jana Krátká -- 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011 -- 144 s.

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP

KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP ZÁPOČET ZE SEMINÁŘE: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBORU - Pedagogika VYUČUJÍCÍ: Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. TERMÍN SPLNĚNÍ: září 2011 DOCHÁZKA: minimálně 80 % POŢADOVANÉ

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze

Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze dne 25.8.2014 zpracovaly: Bc. Mgr. Martina Hovorková Mgr. Andrea Holá 1 Výchovně vzdělávací charakteristika školy

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

RUKOVĚŤ TVORBY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

RUKOVĚŤ TVORBY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE RUKOVĚŤ TVORBY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VERONIKA ŠEVČÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Katedra výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy Katedra výtvarné výchovy Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství pro mateřské školy v předmětech a předmětových oblastech výtvarná

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DENISA LABISCHOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více