OBCHODNÍ PODMÍNKY III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá z této kupní smlouvy. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 2. Na veškeré vztahy vzniklé z kupní smlouvy se použijí pouze tyto obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je vyloučeno. 3. Ujednání kupní smlouvy, která jsou v rozporu s obchodními podmínkami, mají před zněním obchodních podmínek přednost. 4. Ustanovení čl. VI., VII., VIII. a IX. těchto obchodních podmínek se nevztahují na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem. Namísto toho se uplatní příslušná ustanovení OZ. II. VYMEZENÍ POJMŮ Smluvní strany rozumí pod níže uvedenými pojmy následující: 1. Obchodní podmínky tyto obchodní podmínky. 2. Prodávající Porsche Česká republika s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 5 - Jinonice, Radlická 740/113d, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58399, která provozuje internetových obchod. 3. Kupující osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu. 4. Smluvní strany prodávající a kupující. 5. Spotřebitel fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. 6. Kupní smlouva kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím. 7. Nabídka se rozumí návrh na uzavření kupní smlouvy. 8. Objednávka objednávka učiněná kupujícím prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu nebo elektronickou poštou anebo telefonicky. 9. Kupní cena cena zboží včetně nákladů na dodání zboží a případných daní a poplatků. 10. Internetový obchod internetový obchod prodávajícího provozovaný na internetové adrese: 11. Bankovní účet prodávajícího účet č /5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.; SWIFT: RZBCCZPP; IBAN: CZK CZ OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 13. Zákon o ochraně spotřebitele zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 14. Zákon o ochraně osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 15. Zboží zboží, které si kupující objednal u prodávajícího. III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2 1. Návrh prodávajícího dodat zboží vystavené v internetovém obchodě není nabídkou. Vystavení zboží v internetovém obchodě je pouze výzvou k podání nabídky. 2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu nebo elektronickou poštou anebo telefonicky je závaznou nabídkou, kterou nelze odvolat. 3. Při objednání zboží prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu postupuje kupující následovně: a) Kupující si vybere zboží kliknutím na tlačítko do košíku. b) Kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje informace o zboží (cena, množství, celková cena), o způsobu platby, o způsobu dodání zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží. Kliknutím na tlačítko objednat potvrdí kupující informace uvedené v objednávkovém formuláři. c) Poté kupující vyplní dodací adresu, na které chce zboží doručit. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Objednávka odeslaná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu je za závaznou nabídku kupujícího. d) Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu může kupující zkontrolovat a změnit údaje, které vyplnil do objednávkového formuláře. 4. Prodávající potvrdí elektronickou poštou kupujícímu obdržení objednávky neprodleně po jejím obdržení, nejpozději do 24 hodin od jejího obdržení, to neplatí, připadne-li konec lhůty pro potvrzení objednávky na den pracovního klidu a při uzavírání kupní smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Připadne-li konec lhůty pro potvrzení objednávky na den pracovního klidu, prodávající potvrdí kupujícímu obdržení objednávky 1. (první) pracovní den následující po dnech pracovního klidu. 5. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající přijme nabídku kupujícího. Prodávající přijme nabídku kupujícího přijetím objednávky učiněným elektronickou poštou. 6. Potvrzení obdržení či doručení objednávky není přijetím nabídky či objednávky kupujícího. Jedná se o úkon, kterým prodávající pouze informuje kupujícího, že jeho objednávku obdržel. Kupní smlouva vznikne teprve, až prodávající přijme nabídku či objednávku kupujícího. Potvrzení obdržení objednávky a přijetí objednávky může být učiněno současně. 7. Jestliže prodávající změní objednávku kupujícího (zejména navrhne-li dodání jiného zboží nebo zvýši-li kupní cenu zboží), považuje se tato změna objednávky za novou nabídku učiněnou prodávajícím kupujícímu. V tomto případě bude kupní smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy kupující přijme tuto novou nabídku prodávajícího. Kupující může novou nabídku prodávajícího přijmout i tak, že se podle ní zachová, zejména zaplatí-li kupní cenu zboží uvedenou v nové nabídce prodávajícího. 8. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující převzetím zboží za podmínky, že kupující předtím zaplatil kupní cenu v plné výši. 9. Kupující nese náklady na použití komunikačních prostředků (internetu nebo telefonu) vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy, přičemž tyto náklady na použití komunikačních prostředků se neliší od základní sazby. 10. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. 11. Kupní smlouva bude prodávajícím uložena v elektronické podobě po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Kupní smlouva nebude přístupná. IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Prodávající je plátcem DPH. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodu jsou konečné a navýší se pouze o náklady na dodání zboží. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží včetně těchto nákladů na dodání zboží..

3 2. Kupující uhradí kupní cenu v hotovosti při dodání zboží na dobírku v místě (pouze na území ČR) určeném kupujícím. 3. Kupní cena je splatná při převzetí zboží zaslaného na dobírku. 4. Jestliže kupující při dodání zboží neuhradí kupní cenu, má se za to, že kupující od kupní smlouvy odstoupil, čímž se kupní smlouva zruší a zaniknou veškerá práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě kupní smlouvy. 5. Prodávající přiloží ke zboží doklad o zaplacení, kterým kupující při případné reklamaci prokáže, že zboží zakoupil u prodávajícího. V. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1. Zboží bude prodávajícím dodáno kupujícímu tak, že bude zasláno na dobírku na adresu určenou kupujícím prostřednictvím České pošty, s.p., jako doporučený balíček do vlastních rukou. Náklady na dodání zboží v tomto případě činí 109,- Kč včetně DPH. 2. Zboží není možné převzít osobně. 3. Zboží není možné dodat do zahraničí. 4. Prodávající dodá kupujícímu zboží, které je skladem, ve lhůtě 10 dnů od uzavření kupní smlouvy a zboží, které není skladem, ve lhůtě 4 týdnů od uzavření kupní smlouvy. 5. Jestliže kupující zboží nepřevezme a bude nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, bude kupující povinen uhradit náklady na opakované dodání zboží nebo náklady na dodání zboží jiným způsobem. VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také z jiných zákonných důvodů, zejména poruší-li prodávající kupní smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení 2002 OZ. 2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, na základě níž mu prodávající dodal zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 3. Kupující uplatní právo na odstoupení od kupní smlouvy jasným a srozumitelným prohlášením učiněným v písemné podobě nebo elektronickou poštou. Kupující může využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinnost. 4. Odstoupení od kupní smlouvy učiněné v písemné podobě je kupující povinen zaslat na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v článku X. těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy učiněné elektronickou poštou je kupující povinen zaslat na ovou adresu: Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu toto oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. 5. Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že od kupní smlouvy odstupuje, zašle zboží (spolu s dokladem o zaplacení) prodávajícímu zpět na jeho doručovací adresu. Lhůta pro vrácení zboží je zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle zboží zpět na doručovací adresu prodávajícího. Zboží není možné vrátit prodávajícímu na dobírku. 6. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží kupující. 7. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, kterým je od kupujícího obdržel. Prodávající může vrátit kupujícímu peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy,

4 pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 8. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit mu přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu zpět nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět. 9. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků, které prodávající od kupujícího přijal jako úhradu kupní ceny. 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ze zákonných důvodů a dále v případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, které bylo zasláno na jeho doručovací adresu na dobírku. VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 1. Práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákona o ochraně spotřebitele. 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době převzetí: a) má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě popisu zboží v internetovém obchodě; b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; c) zboží je dodáno v odpovídajícím množství; d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 3. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou v době 24 měsíců od jeho převzetí. 4. Prodávající neodpovídá za vady zboží podle předchozího odstavce: a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy zboží. 5. Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad nebo výměnu součásti zboží (týká-li se vada pouze součásti zboží): a) v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku (čl. VII., odst. 2. obchodních podmínek), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; nebo b) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. 6. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy: a) v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku (čl. VII., odst. 2. obchodních podmínek), pokud není možné dodání nového zboží nebo výměna součásti zboží a současně pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, zejm. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu; nebo

5 b) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. 7. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku (čl. VII., odst. 2. obchodních podmínek). 8. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny: a) v případě, že neodstoupí od kupní smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží; nebo b) v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit; jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné potíže. 9. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za sníženou kupní cenu nebo o zboží použité, má kupující namísto práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. 10. Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. VIII. REKLAMACE 1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců, poté, co ji mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči. 2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 3. Kupující může práva z vadného plnění uplatnit u Prodávajícího na adrese uvedené v článku X. těchto Obchodních podmínek nebo zasláním oznámení vady spolu s vadným zbožím na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v článku X. těchto Obchodních podmínek. Zboží není možné zaslat prodávajícímu na dobírku. Kupující je povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího, a to zejména přiložením dokladu o zaplacení, který mu prodávající vydal při dodání zboží. 4. Kupujícímu náleží náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění práva z vadného plnění (zejm. poštovné) pouze v případě, že tato reklamace vad byla oprávněná. Kupující je povinen právo na náhradu účelně vynaložených nákladů uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží 5. Prodávající zašle kupujícímu na jeho adresu uvedenou v oznámení vady písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem této reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a v jaké lhůtě a jakým způsobem bude reklamace kupujícího vyřízena. Po vyřízení reklamace prodávající zašle kupujícímu také písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne, kdy prodávající od kupujícího obdržel oznámení vady včetně vadného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy prodávající od kupujícího obdržel oznámení vady včetně vadného zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamace se považuje za vyřízenou dnem, kdy prodávající uspokojil práva kupujícího z vadného plnění, případně dnem, kdy prodávající zaslal kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy ve smyslu ustanovení 2002 OZ. IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6 1. Prodávající je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů kupujícího na základě zákona o ochraně osobních údajů. 2. Kupující učiněním své objednávky uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. 3. Kupující je povinen uvést své osobní údaje správně a pravdivě. Jestliže se jakýkoli osobní údaj kupujícího změní, je kupující povinen o této změně informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, pokud by změna v osobních údajích kupujícího mohla způsobit, že prodávající nebude schopen řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. 4. Prodávající může zpracováním osobních údajů kupujícího pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jejichž seznam je uveden na: Jiným subjektům prodávající předá osobní údaje kupujícího pouze s jeho předchozím souhlasem. Předchozí souhlas kupujícího se nevyžaduje, předá-li prodávající osobní údaje kupujícího České poště, s. p. nebo jinému subjektu zajišťujícímu dopravu zboží kupujícímu. 5. Pokud kupující v rámci objednávky zboží udělil dobrovolný souhlas se zpracováním i jiných údajů, může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělený ve smyslu odstavce 2. a 3. tohoto článku těchto obchodních podmínek kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může kupující zaslat buď v písemné podobě na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v článku X. těchto obchodních podmínek nebo prostřednictvím elektronické pošty na ovou adresu: 6. Prodávající může zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu kupujícího, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění kupní smlouvy nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh kupujícího. 7. Osobní údaje kupujícího budou prodávajícím zpracovány v elektronické nebo tištěné podobě. 8. Osobní údaje kupujícího budou prodávajícím uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 9. Jestliže kupující požádá prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen sdělit mu tuto informaci bez zbytečného odkladu. Obsahem této informace je sdělení o: a) účelu zpracování osobních údajů; b) osobních údajích případně, kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; d) příjemci, případně kategoriích příjemců. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím přiměřenou úhradu za poskytnutí této informace, která odpovídá nákladům nezbytným na poskytnutí informace. 10. Jestliže kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsouli jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejm. aby blokoval osobní údaje kupujícího, provedl jejich opravu, doplnění nebo likvidaci. Je-li tato žádost kupujícího shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní závadný stav neprodleně. 11. Kupující je rovněž oprávněn podat podnět či stížnost na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů přímo k Úřadu pro ochranu osobních údajů. X. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

7 1. Kontaktními údaji prodávajícího jsou: a) doručovací adresa: Porsche Česká republika s.r.o. Praha 5 - Jinonice, Radlická 740/113d, PSČ b) adresa elektronické pošty: c) telefonní číslo: XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Nestanoví-li kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, resp. tyto obchodní podmínky, jinak, řídí se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím právními předpisy ČR, zejména OZ, zákonem o ochraně spotřebitele a zákonem o ochraně osobních údajů. 2. Pokud se jakékoliv ustanovení kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, resp. jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek, stane nebo bude určeno jako neplatné či nevymahatelné, pak taková neplatnost či nevymahatelnost neovlivní platnost nebo vymahatelnost zbylých ustanovení této kupní smlouvy, resp. těchto obchodních podmínek. V takovém případě smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí neplatné či nevynutitelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením tak, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 3. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) OZ. 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, provádí živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 5. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, na kterou se může kupující obrátit se svým podnětem či stížností. 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne Prodávající je oprávněn znění těchto obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8 Příloha č. 1 Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (Vyplňte tento formulář a pošlete v písemné podobě nebo elektronickou poštou pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy). Oznámení o odstoupení od smlouvy Porsche Česká republika s.r.o. Radlická 740/113d Praha 5 Jinonice PSČ adresa elektronické pošty: Oznamuji tímto, že odstupuji od kupní smlouvy, na základě níž mi bylo dodáno zboží [specifikujte], číslo objednávky [doplňte číslo Vaší objednávky]. Toto zboží jsem převzal(a) dne [doplňte datum]. Toto zboží včetně dokladu o zaplacení zasílám zpět spolu s tímto oznámením / Toto zboží včetně dokladu o zaplacení zašlu zpět nejpozději do 14 dnů ode dne tohoto oznámení. Uveďte Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a adresu elektronické pošty. V [doplňte místo odeslání] dne [doplňte datum odeslání] [Doplňte Váš podpis, pokud zasíláte tento formulář v písemné podobě.]

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu (dále jen obchodní podmínky ) společnosti EcoStep s.r.o., IČO: 24799599, se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vydavatel Všeobecných obchodních podmínek 1.1. EXAC s.r.o. se sídlem Praha 5, Zbraslavská 27, PSČ 159 00, IČ: 455 38 140, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Kava.cz s.r.o. se sídlem Ruská 378, 277 11 Neratovice identifikační číslo 24289671 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby

Obchodní podmínky. O.K.SERVIS PLUS s.r.o. 1/9 Obchodní podmínky fyzické osoby Obchodní podmínky společnosti O.K.SERVIS PLUS, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 957/21b, 196 00 Praha9, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-levne.cz a pro

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní podmínky obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061, DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající )

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Pavly Janků Místo podnikání: Za Veterinou 494/5, 503 41 Hradec Králové Identifikační číslo: 65675169 DIČ: CZ7459183061 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tomáš Skoumal Sídlo: Okrouhlá 418/19, Brno - Bohunice, 625 00 Identifikační číslo: 01587285 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna, sp. zn. ZU/MMB/0078002/2014

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti: SevenPoint2 Europe s.r.o. IČ: 29452988, DIČ: CZ29452988 sídlem Česká republika, Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BENECYKL s.r.o. čl se sídlem Chvalovka1342/9, 635 00, Brno identifikační číslo: 29298725 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele pro uzavírání smluv o dodání zamykatelných stojanů na jízdní kola VELOCK a dalších výrobků a služeb z nabídky společnosti TANO TECHNIK, spol. s r.o se sídlem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sezendarek.cz Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 se sídlem Brno Ponava,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti REASON spol. s r.o. se sídlem Sadová 338, 67571 Náměšť nad Oslavou identifikační číslo: 60696231 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČO: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Oldřich Spáčil Truhlářství, se sídlem Školní 254, Křenovice u Slavkova, 683 52, identifikační číslo: IČO: 18823530, DIČ: 400116423, pro prodej zboží prostřednictvím

Více