ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 40T 9/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v hlavním líčení konaném dne 24. února 2014 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Alexandra Sotoláře a přísedících Jana Melzera a Mgr. Milana Glombici t a k t o : Obžalovaní 1. Ing. Ivan S e y č e k, narozen v Praze, bytem Praha 10, Einsteinova Ing. Jiří C h y t i l, narozen v Přerově, bytem Praha 4, Podolská 600/1 3. Ing. Miroslav Č a d s k ý, narozen v Praze, bytem Praha 10, Norská 1253/4 4. Ing. Zdeněk J á n s k ý, narozen v Rychnově nad Kněžnou, bytem Praha 5, Lidická 755/15 (K.ř.č. 1a - rozsudek)

2 5. Ing. Ladislav K e n d í k, narozen v Praze, bytem Praha 5, Štěpařská 892/13 j s o u v i n n i, ž e I. obžalovaný ing. Ivan Seyček v pozici ředitele odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí č. 2, odpovědného za řádná zadávací řízení k veřejným zakázkám v rámci projektu Vybudování Pražského Centra Kartových Služeb přijatého usnesením Rady Hlavního města Prahy č ze dne 16. května 2006, s cílem opatřit společnosti Haguess s.r.o., se sídlem Průhonice, Na Mnichovkách I. č. 686, neoprávněné výhody a majetkový prospěch, porušil závažným způsobem pravidla zadávacího řízení stanovená v zákoně č. 40/2004 Sb. a v zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a dále ve srozumění se způsobením škody svému zaměstnavateli Hlavnímu městu Praze, jednajícímu Magistrátem hlavního města Prahy jehož majetek byl povinen opatrovat podle 171 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., řádně s ním hospodařit v mezích stanovených 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a náležitě ho spravovat na základě Dohody o sjednaných pracovních podmínkách s Hlavním městem Prahou ze dne 30. června 2003 ve spojení s 73 odst. 1 písm. d) a 74 písm. g) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., jednal v rozporu s těmito povinnostmi, když konkrétně

3 1. při otevřeném řízení k nadlimitní veřejné zakázce pod názvem Realizace Servisního Kartového Centra, které bylo zahájeno dne 28. června 2006 zadavatelem Hlavním městem Prahou formou otevřeného výběrového řízení podle 42 zákona o veřejných zakázkách (zákona č. 40/2004 Sb.), zveřejněním na Centrální adrese České pošty pod č , jako veřejný zadavatel ve smyslu 2 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, ředitel odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy a jeden z členů hodnotící komise zřízené v rámci uvedeného řízení, v době od 16. května 2006 do 10. dubna 2007 nejdříve v rozporu s požadavky na transparentnost a rovnost zadávání veřejných zakázek zásadně omezil v zadávací dokumentaci přístup zájemců o danou zakázku k ní stanovením velice krátké doby na předložení a realizaci požadovaného řešení a velmi podrobným vymezením požadavků na jeho parametry, fakticky umožňujícím ucházet se o danou zakázku jen tomu zájemci, který měl požadované řešení vykazující stanovené parametry již hotové, jímž byla v podmínkách České republiky společnost Haguess s.r.o., a následně nezrušil toto zadávací řízení a nechal ho vědomě probíhat v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a v rozporu se smluvně převzatou povinností řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem, když již v zadávací dokumentaci k této veřejné nabídce v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a) stanovil závaznou strukturu ceny veřejné zakázky ve výši Kč bez daně z přidané hodnoty, a to v podobě: cena za návrh funkčního řešení Servisního kartového centra a návrh funkčního řešení určených kartových aplikací, cena za implementaci, včetně dodávky hardware a

4 software, cena za zkušební provoz, cena za údržbu a podporu systému po dobu čtyř let, cena za dodávku hybridních čipových karet, včetně individuální produktové personalizace, nabídková cena celkem, ačkoliv věděl, že takto stanovená závazná struktura ceny je v rozporu se zásadami uvedenými v 24 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, a to transparentnosti, rovného zacházení se všemi uchazeči a diskriminace, protože při takto stanovené cenové struktuře nebylo možné zhodnotit rozdělení celkové ceny za dodávky a za služby ve smyslu 19 odst. 1 a 20 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, což současně bránilo jednoznačnému určení toho, jaký je požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny pro uchazeče ve smyslu 48 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, b) požadoval dodání hybridních čipových karet se zabudovanými elektrickými integrovanými obvody v klasifikaci CPV v předpokládané ceně dodávky do ,- Kč, tj. v předpokládané ceně 480,- Kč bez daně z přidané hodnoty za jednu kartu, ovšem postupoval přitom v rozporu s ustanovením 22 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, neboť předpokládanou cenu zakázky neurčil na základě skutečných cen obdobného zboží, které byly dosaženy v předcházejícím kalendářním roce nebo v předcházejících dvanácti měsících upravené o očekávané změny v množství nebo ceně v následujících dvanácti měsících, c) stejným způsobem postupoval i při stanovení předpokládané ceny za služby za dodání informačních systémů v klasifikaci CPV v celkové výši do ,- Kč bez daně z přidané hodnoty, kdy byl srozuměn s tím, že umožní budoucím uchazečům v rámci

5 poptávaných a nabízených služeb kvalifikovaných specialistů značně nadhodnotit jejich jednotkovou cenu práce, a nadto neurčil předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky za služby na základě skutečné ceny služeb, které byly zadány v předcházejícím roce nebo v předcházejících dvanácti měsících upravené o očekávané změny v množství anebo ceně v následujících dvanácti měsících, kdy se hodinová sazba specialisty v dané oblasti a v čase pohybovala ve výši 1.500,- Kč až 3.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, d) nestanovil požadavek na vyčíslení provozních nákladů na zajištění provozu Servisního kartového centra, když dodavatel měl podle zadávací dokumentace zajišťovat jen podporu a údržbu dodaného Servisního kartového centra, a takto se zachoval přesto, že výše provozních nákladů byla přímo ovlivněna navrženým řešením a zahrnovala zejména požadavky na prostory, pracovníky, jejich kvalifikaci, role a odpovědnosti, energetické nároky požadovaného řešení, včetně klimatizace a záložních zdrojů, zabezpečovací a protipožární techniky, záložních médií, spotřebního materiálu a licenčních poplatků, přičemž bez vyčíslení předpokládaných provozních nákladů řešení nebylo možné objektivně a odpovědně posoudit ekonomickou efektivitu nabízeného řešení a případně ani porovnat efektivitu jednotlivých potencionálních nabídek, e) nepamatoval na požadavek zajištění bezpečnosti provozu Servisního kartového centra a nestanovil požadavky na specifikaci způsobu řízení tohoto centra, což s sebou neslo riziko úniku zpracovávaných citlivých osobních údajů a informací o uskutečněných platebních transakcích, stejně jako riziko nedostatečné koordinace a nevhodného načasování

6 kroků činěných při uvádění daného centra do chodu a při rozvoji celého projektu Pražského Centra Kartových Služeb jako takového a v důsledku toho i riziko ekonomické nehospodárnosti takových kroků, načež přes tyto závažné nedostatky v zadávací dokumentaci snižující možnost řádného posouzení ekonomické výhodnosti učiněných nabídek zahájil dne 28. června 2006 pod číslem zadávací řízení k nadlimitní veřejné zakázce Realizace Servisního Kartového Centra podle 42 zákona o veřejných zakázkách jeho zveřejněním na Centrální adrese České pošty, dne 24. července 2006 jmenoval rovněž v pozici zadavatele hodnotící komisi v tomto zadávacím řízení pod čj. INF/1091/2006, přičemž členem hodnotící komise jmenoval i sám sebe, dne 28. srpna 2006 v budově Nové radnice na adrese Praha 1, Mariánské náměstí č. 2, místnost NR č. dv. 430, 4. patro, jako člen hodnotící komise pro otevírání obálek podle 59 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách společně s dalšími členy této komise obžalovaným ing. Jiřím Chytilem, obžalovaným ing. Ladislavem Kendíkem, obžalovaným ing. Miroslavem Čadským a Mgr. Pavlem Rudou při kontrole úplnosti podané nabídky společnosti Haguess s.r.o., se sídlem Průhonice, Na Mnichovkách I. č. 686, podle 59 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách tuto nabídku nevyloučil, ačkoliv podrobně znal zadávací podmínky a věděl, že podaná nabídka uvedené společnosti nesplňuje požadavky na závaznou strukturu ceny podle bodu zadávací dokumentace na rozdělení celkové ceny v poměru 27% nákladů za dodávky a 73% nákladů na služby, kdy zcela opačně dodavatel nabízel 66% nákladů realizovat v dodávkách a pouze 34% nákladů realizovat ve službách, neboť cenová skladba

7 nabídky ve výši ,59,-Kč bez daně z přidané hodnoty byla orientována především na dodávky hardware, software, periférie a čipové karty, dne 5. září 2006 v budově Magistrátu hlavního města Prahy na adrese Praha 1, náměstí Franze Kafky č. 3/24, v zasedací místnosti č.dv. 319a/3 p., jako člen hodnotící komise společně s jejími dalšími členy obžalovanými ing. Jiřím Chytilem, ing. Zdeňkem Jánským, ing. Ladislavem Kendíkem a ing. Miroslavem Čadským na druhém jednání této hodnotící komise podle 61 odst.1 zákona o veřejných zakázkách nevyřadil nabídku uchazeče společnosti Haguess s.r.o., která nesplňovala zadávací podmínky, a to z těchto důvodů: a) nabídka společnosti Haguess s.r.o. nesplňovala požadavek náležité specifikace datového modelu nabízeného funkčního řešení, v rámci hodnocení koncepčního návrhu řešení Servisního kartového centra toliko deklarovala, že společnost Haguess s.r.o. má k dispozici prakticky hotové řešení, které splňuje stanovené požadavky, a existenci a vhodnost tohoto řešení dokládala vyobrazením jednotlivých obrazců nabízených prvků Servisního kartového centra jako systému zpracovávajícího údaje o klientech, kartách, transakcích a aplikacích a znázorněním nabízeného datového modelu takového systému pomocí čtyř kruhů způsobem, z nějž nebylo možné dovodit žádné bližší informace umožňující posouzení funkčnosti nabízeného řešení a dovození míry jeho složitosti a náročnosti, stejně jako účelnosti, efektivnosti a ekonomické výhodnosti podané nabídky, b) nabídka společnosti Haguess s.r.o. nesplňovala požadavek na závaznou strukturu ceny podle zadávací dokumentace, když zadávací dokumentace

8 rozdělovala celkovou cenu v poměru 27% nákladů za dodávky a 73% nákladů za služby, avšak nabízený poměr byl opačný, neboť dodavatel nabízel 66% nákladů v dodávkách a 34% nákladů ve službách, přičemž cenová skladba jeho nabídky ve výši ,- Kč včetně daně z přidané hodnoty byla orientovaná na dodávky, c) navržené licenční podmínky a platby nebyly v nabídce uchazeče Haguess s.r.o. dostatečně specifikovány a navržený licenční model byl pro zadavatele Hlavní město Praha nevýhodný, neboť byl postaven tak, že s rozšiřováním systému, s nárůstem počtu držitelů karet a s nárůstem počtu kartových aplikací měl zadavatel dodavateli platit rostoucí licenční poplatky, přičemž licenční poplatky za karty, stanice a aplikace byly odvozeny od jednotkové ceny licence, avšak jednotkové ceny za licenční modul nebyly v nabídce uvedeny, a v situaci, kdy věděl, že z nabídky není možné tyto částky dovodit, nesnažil se tento nedostatek odstranit a nechal jednotkovou cenu za licenční modul na libovůli dodavatele, což také následně vedlo k neodůvodněné výši plateb za licenční položky a k prodražení dalšího rozvoje Servisního kartového centra, navíc nabídka společnosti Haguess s.r.o. neobsahovala vyčíslení provozních nákladů na zajištění provozu Servisního kartového centra a specifikaci způsob řízení Servisního kartového centra i celého projektu Pražského Centra Kartových Služeb, ačkoliv bylo zřejmé, že bez zajištění kvalifikovaného provozu Servisního kartového centra není možné jeho využití, absence vyčíslení jeho provozních nákladů vylučuje odpovědné a objektivní posouzení ekonomické výhodnosti nabízeného řešení a s možnými nedostatky jeho

9 řízení je spojeno riziko nedostatečné koordinace kroků činěných při jeho uvádění do praxe a riziko nehospodárnosti při jeho rozvoji, přičemž přes tyto nedostatky učiněné nabídky nevyloučil uchazeče Haguess s.r.o. z výběrového řízení a naopak doporučil Radě hlavního města Prahy uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo a své doporučení podložil důvodovou a doporučující zprávou hodnotící komise ze dne 5. září 2006, na základě které Rada hlavního města Prahy dne 26. září 2006 svým usnesením číslo 1488 rozhodla o přidělení uvedené nadlimitní veřejné zakázky jedinému uchazeči o ní společnosti Haguess s.r.o. a s odkazem na toto rozhodnutí uzavřel jménem Hlavního města Prahy dne 27. října 2006 se společností Haguess s.r.o. smlouvu o dílo č. DIL/40/05/001120/2006, včetně příloh, znějící na celkovou cenu díla ve výši ,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, a dne 6. listopadu 2006 licenční smlouvu číslo LIC/40/05/001128/2006 podle 46 a násl. autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb.) o postoupení oprávnění k výkonu práva užít software Servisního kartového centra v licenci typu B.I.1, kdy tato licence umožňovala v rámci ceny celé dodávky sjednané v smlouvě o dílo vést informace pro nejvýše stanovený limit evidovaných karet, při počtu konfigurovaných uživatelských stanic do 15 a počtu integrovaných kartových aplikací do 5, a nad rámec zadávací dokumentace a vysoutěžené nadlimitní veřejné zakázky v této smlouvě sjednal pro Hlavní město Prahu nevýhodné peněžní parametry jednotkové ceny za licenční modul vedoucí k následnému ekonomicky neopodstatněnému nárůstu plateb za licenční položky, dne 5. prosince 2006 nechal proplatit společnosti Haguess s.r.o. zálohovou fakturu č. ZLV-1/2006 ve výši ,- Kč na dodávku hardware

10 a software technologií pro realizaci Servisního kartového centra, ačkoliv věděl, že takovou zálohu v rámci stanovených zadávacích podmínek dané veřejné zakázky konkrétně podle bodu zadávací dokumentace nemohl jako zadavatel poskytnout, a následně nechal proplatit fakturu č. FV-10/2007 ve výši ,- Kč za dodávku čipových karet a všechny ostatní faktury postupně vystavené společností Haguess s.r.o., přičemž těmito kroky závažným způsobem porušil závazná pravidla stanovená zákonem o veřejných zakázkách, a tato pravidla současně porušil i tím, že podle 68 odst.1 a 2 zákona o veřejných zakázkách nezrušil dané otevřené výběrové řízení, ačkoliv věděl, že nabídka uchazeče Haguess s.r.o. je v rozporu s 55 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, neboť neodpovídá zadávacím podmínkám a je ekonomicky nevýhodná pro Hlavní město Praha, a tak současně porušil zásady stanovené v 24 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, čímž společnost Haguess s.r.o. zásadně zvýhodnil, když s vědomím uvedených skutečností a ve srozumění s jejím zásadním zvýhodněním přispěl k tomu, že v uskutečněné veřejné soutěži dosáhla přidělení dané nadlimitní veřejné zakázky, ačkoliv se tak daným způsobem nemělo stát, a k tomu, že během realizace této veřejné zakázky mohla získat částku ,- Kč, a Hlavnímu městu Praha tak jen ve vazbě na sjednaný licenční model způsobil škodu ve výši nejméně ,- Kč, 2. v době od 1. února 2007 do 26. února 2007 na Magistrátu hlavního města Prahy jako ředitel odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy

11 a jako veřejný zadavatel podle 2 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných zakázkách (zákona č. 137/2006 Sb.) cíleně nedodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu 6 zákona o veřejných zakázkách a v rozporu s ustanoveními 21 odst. 2 a 23 zákona o veřejných zakázkách vyzval k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na realizaci podlimitní veřejné zakázky pod označením Kartová aplikace parkování pro Hlavní město Praha společnost Haguess s.r.o., aniž by provedl jakékoliv šetření směřující k zjištění tržních cen kartových aplikací daného typu a aniž by specifikoval požadované lhůty plnění, a následně dne 26. února 2007 uzavřel s tímto uchazečem smlouvu č. INO/40/05/001270/2007 na dodávku licence kartové aplikace parkování v jednacím řízení bez uveřejnění o ceně ,- Kč, aniž by k tomu byly splněny podmínky ustanovení 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, neboť měl konat řádnou veřejnou soutěž podle zákona o veřejných zakázkách, čímž závažným způsobem porušil ustanovení 21 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a umožnil společnosti Haguess s.r.o. dosáhnout přidělení dané veřejné zakázky, ačkoliv se tak daným způsobem nemělo stát, a získat od Magistrátu hlavního města Prahy za realizace této veřejné zakázky čásku ,- Kč, 3. v době od 1. března 2007 do 19. března 2007 na Magistrátu hlavního města Prahy jako ředitel odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy a jako veřejný zadavatel podle 2 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných zakázkách (zákona č. 137/2006 Sb.) cíleně nedodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu 6 zákona o veřejných zakázkách a v rozporu s ustanoveními 21 odst. 2 a

12 23 zákona o veřejných zakázkách vyzval k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na realizaci nadlimitní veřejné zakázky označené názvem Rozšířené zajištění provozních činností Pražského centra kartových služeb po dobu zkušebního provozu společnost Haguess s.r.o., se kterou následně dne 12. dubna 2007 uzavřel smlouvu č. INO/40/05/ na zajištění provozu Pražského centra kartových služeb o ceně ,- Kč, aniž byly splněny podmínky ustanovení 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, a učinil tak přes to, že byl na nezákonnost svého postupu upozorněn právním odborem Magistrátu hlavního města Prahy, a za situace, kdy zvolený postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, čímž závažným způsobem porušil ustanovení 21 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a společnosti Haguess s.r.o. umožnil dosáhnout přidělení dané veřejné zakázky, ačkoliv se tak daným způsobem nemělo stát, a inkasovat z realizace této veřejné zakázky čásku ,- Kč, t e d y jednak pod body I v úmyslu opatřit jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody, porušil závažným způsobem pravidla hospodářského styku stanovená obecně závazným právním předpisem, jednak pod bodem I.1. jinému způsobil značnou škodu tím, že porušil podle zákona mu uloženou povinnost spravovat a opatrovat cizí majetek, II. obžalovaní Ing. Miroslav Čadský, Ing. Jiří Chytil, Ing. Zdeněk Jánský a Ing. Ladislav Kendík

13 dne 5. září 2006, v době od 13:00 hodin do 14:10 hodin v budově Magistrátu hlavního města Prahy na adrese Praha 1, náměstí Franze Kafky č. 3/24, v zasedací místnosti č. dv. 319a/3 patro, v rámci jednání hodnotící komise Magistrátu hlavního města Prahy při otevřeném řízení k nadlimitní veřejné zakázce Realizace Servisního Kartového Centra, které bylo zahájeno dne 28. června 2006 podle 42 zákona o veřejných zakázkách obžalovaný ing. Jiří Chytil jako předseda této hodnotící komise a obžalovaní Ing. Miroslav Čadský, Ing. Zdeněk Jánský a Ing. Ladislav Kendík jako její členové při posuzování nabídky společnosti Haguess s.r.o. postupovali v rozporu s 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, když nabídku této společnosti postupem podle 61 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách z veřejné soutěže nevyřadili, přestože a) nabídka společnosti Haguess s.r.o. nesplňovala požadavek náležité specifikace datového modelu nabízeného funkčního řešení, v rámci hodnocení koncepčního návrhu řešení Servisního kartového centra toliko deklarovala, že společnost Haguess s.r.o. má k dispozici prakticky hotové řešení, které splňuje stanovené požadavky, a existenci a vhodnost tohoto řešení dokládala vyobrazením jednotlivých obrazců nabízených prvků Servisního kartového centra jako systému zpracovávajícího údaje o klientech, kartách, transakcích a aplikacích a znázorněním nabízeného datového modelu takového systému pomocí čtyř kruhů způsobem, z nějž nebylo možné dovodit žádné bližší informace umožňující posouzení funkčnosti nabízeného řešení, míry jeho složitosti a náročnosti, stejně jako účelnosti, efektivnosti a ekonomické výhodnosti podané nabídky,

14 b) nabídka společnosti Haguess s.r.o. nesplňovala požadavek na závaznou strukturu ceny podle zadávací dokumentace, když zadávací dokumentace rozdělovala celkovou cenu v poměru 27% nákladů za dodávky a 73% nákladů za služby, avšak nabízený poměr byl opačný, neboť dodavatel nabízel 66% nákladů v dodávkách a 34% nákladů ve službách a cenová skladba jeho nabídky ve výši ,- Kč včetně daně z přidané hodnoty byla orientovaná na dodávky hardware, software, periferie a čipové karty, c) navržené licenční podmínky nebyly v nabídce uchazeče Haguess s.r.o. dostatečně specifikovány a navržený licenční model byl pro zadavatele Hlavní město Praha nevýhodný, neboť byl postaven tak, že s rozšiřováním systému, s nárůstem počtu držitelů karet a s nárůstem počtu kartových aplikací, které bylo možné vzhledem k plánům projektu předpokládat, měl zadavatel dodavateli platit rostoucí licenční poplatky, přičemž licenční poplatky za karty, stanice a aplikace byly odvozeny od jednotkové ceny licence za kartu, stanici a aplikaci, avšak jednotkové ceny za licenční modul nebyly v nabídce uvedeny, a ponechání jejich specifikace na libovůli dodavatele vedlo k neodůvodněnému nárůstu plateb za licenční položky a k prodražení realizace celého projektu Vybudování Pražského centra kartových služeb a k ekonomicky neopodstatněným příjmům dodavatele z licenčních poplatků, navíc nabídka společnosti Haguess s.r.o. neobsahovala vyčíslení provozních nákladů na zajištění provozu Servisního kartového centra, ale toliko na zajištění podpory a údržby dodaného Servisního kartového centra, i když bylo zřejmé, že bez

15 vyčíslení provozních nákladů není možné odpovědně a objektivně posoudit ekonomickou výhodnost nabízeného řešení, jejíž posouzení předpokládalo ustanovení 55 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách i bod 2.5. zadávací dokumentace, a ačkoliv s ohledem na tyto nedostatky měli nabídku společnosti Haguess s.r.o. vyřadit ze zadávacího řízení, neučinili tak, shodli se na přijetí této nabídky a vypracovali zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ústící do doporučení zadavateli, aby uzavřel smlouvu s uchazečem Haguess s.r.o., přičemž na základě této doporučující zprávy Rada hlavního města Prahy aniž by její členové danou nabídku věcně posuzovali dne 26. září 2006 svým usnesením č rozhodla o přidělení nadlimitní veřejné zakázky Realizace Servisního Kartového Centra uchazeči Haguess s.r.o. a s odkazem na to dne 27. října 2006 obžalovaný Ing. Ivan Seyček uzavřel se společností Haguess s.r.o. smlouvu o dílo číslo DIL/40/05/001120/2006 o celkové ceně díla ,- Kč a dne 6. listopadu 2006 licenční smlouvu číslo LIC/40/05/001128/2006, čímž společnost Haguess s.r.o. zásadně zvýhodnili, když s vědomím uvedených skutečností a ve srozumění s tím, že jí takto zásadně zvýhodňují přispěli jak k tomu, že v uskutečněné veřejné soutěži dosáhla přidělení dané veřejné zakázky, ačkoliv se tak nemělo stát, tak k tomu, že z její realizace mohla profitovat a skutečně také profitovala částkami v řádu desítek milionů korun, t e d y v úmyslu opatřit jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody, porušili závažným způsobem pravidla hospodářského styku stanovená obecně závazným právním předpisem,

16 III. obžalovaný Ing. Jiří Chytil jako vedoucí oddělení realizace řešení odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí č. 2/2, jako úředník tohoto orgánu územní samosprávy zavázaný k povinnosti opatrovat jeho majetek podle 249 odst. 1 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., řádně s ním hospodařit v mezích stanovených 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a náležitě ho spravovat na základě Dohody o sjednaných pracovních podmínkách s Hlavním městem Prahou ze dne 11. dubna 2006 ve spojení s 73 odst. 1 písm. d) a 74 písm. g) zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a současně jako osoba odpovědná za realizaci projektu Universální karta Pražana, pod který patřila dodávka veřejné zakázky Kartové aplikace parkování, jejímž předmětem byla na základě smlouvy číslo INO/40/05/001270/2007 uzavřené dne 26. února 2007 mezi Magistrátem hlavního města Prahy a společností Haguess s.r.o. dodávka operačního, standardního a aplikačního software, systémového software a hardware a zajištění úpravy 140 parkovacích automatů, v intencích přílohy číslo 3 této smlouvy 1. dne 26. dubna 2007 v Praze na základě Předávacího protokolu označeného názvem Soubor upravených parkovacích automatů převzal první část druhého souboru upravených parkovacích automatů, ačkoliv věděl, že zhotovitel společnost Haguess s.r.o. nedodržel smluvní podmínky taxativně stanovené v článku V. odst. 1 písm. b) dané smlouvy a předmět plnění dodal čtrnáct dní po smluvně stanovené lhůtě, a vědomě jako oprávněný zástupce objednatele neuvedl tuto skutečnost ani na tomto předávacím protokolu ani v přijaté a jím odsouhlasené

17 faktuře společnosti Haguess s.r.o. číslo FV-14/2007 ze dne 26. dubna 2007, 2. dne 30. dubna 2007 v Praze na základě Předávacího protokolu označeného názvem Soubor upravených parkovacích automatů převzal druhou část tohoto souboru, ačkoliv věděl, že zhotovitel ho dodal osmnáct dní po smluvně stanovené lhůtě a tím nedodržel smluvní podmínky taxativně stanovené v článku V. odst. 1 písm. b) smlouvy, a vědomě to neuvedl v sepsaném předávacím protokolu a v přijaté a jím odsouhlasené faktuře společnosti Haguess s.r.o. číslo FV-15/2007 ze dne 30. dubna 2007, 3. dne 10. května 2007 v Praze na základě Předávacího protokolu označeného názvem Soubor upravených parkovacích automatů převzal třetí část tohoto souboru, ačkoliv věděl, že zhotovitel jí dodal dvacet osm dní po smluvně stanovené lhůtě, a tím nedodržel smluvní podmínky taxativně stanovené v článku V, odst. 1 písm. b) dané smlouvy, a tuto skutečnost jako oprávněný zástupce objednatele neuvedl na předávacím protokolu ani v přijaté a jím odsouhlasené faktuře společnosti Haguess s.r.o. číslo FV-16/2007 ze dne 10. května 2007, 4. dne 18. května 2007 v Praze na základě Předávacího protokolu označeného názvem Soubor upravených parkovacích automatů převzal čtvrtou část tohoto souboru upravených parkovacích automatů, ačkoliv věděl, že zhotovitel předmět smlouvy dodal třicet šest dní po smluvně stanovené lhůtě a tím nedodržel smluvní podmínky taxativně stanovené v článku V. odst. 1 písm. b) dané smlouvy, a vědomě neuvedl tuto skutečnost v tomto protokolu ani v přijaté

18 a jím odsouhlasené faktuře společnosti Haguess s.r.o. číslo FV-19/2007 ze dne 18. května 2007, 5. dne 18. května 2007 na základě Předávacího protokolu označeného názvem Dodávka hardware a software k parkovacím automatům převzal dané hardware a software k těmto automatům šedesát šest dní po smluvně stanovené lhůtě a vědomě v tomto předávacím protokolu nezaznamenal, že ze strany dodavatele společnosti Haguess s.r.o. tím došlo k porušení podmínek taxativně stanovených v článku V. odst. 1 písm. c) dané smlouvy a tuto skutečnost neuvedl ani v přijaté a jím odsouhlasené faktuře společnosti Haguess s.r.o. číslo FV-20/2007 ze dne 24. května 2007, takže k splnění předmětu smlouvy, tzn. k dodání systémového software a hardware, včetně implementace, a k ucelenému předání 143 plně funkčních upravených parkovacích automatů, došlo až dne 18. května 2007, tedy 66 dní po smluvním termínu, a bezprostředně poté, co se tak stalo, ani v následujícím období až do 16. července 2007, kdy přešlo vedení oddělení realizace řešení v odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy na obžalovaného Ing. Ivana Seyčka, neučinil žádné kroky vedoucí k uplatnění a k vymáhání smluvní pokuty ve smyslu článku IX. odst. 3 dané smlouvy, která byla smluvně ujednána ve výši 1% z celkového objemu finančního plnění za dílo (minimálně však ,- Kč) za každý den prodlení, a to až do odevzdání předmětné části díla, přičemž den dodání upravených parkovacích automatů byl stanoven na maximálně čtyřicátý pátý den ode dne účinnosti smlouvy, tedy na den 12. dubna 2007, a den plnění software a

19 hardware pro upravené parkovací automaty byl stanoven na maximálně patnáctý den ode dne účinnosti smlouvy, tedy na den 13. března 2007, a tímto jednáním způsobil Magistrátu hlavního města Prahy škodu ve výši ,- Kč, odpovídající výši smluvní pokuty za uvedenou dobu prodlení, na jejíž zaplacení společností Haguess s.r.o. měl Magistrát hlavního města Prahy nárok na základě citovaného článku dané smlouvy, t e d y jinému způsobil značnou škodu tím, že porušil podle zákona mu uloženou povinnost spravovat cizí majetek, č í m ž s p á c h a l i obžalovaný ing. Ivan Seyček pod body I trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle 127 odst. 1 trestního zákona účinného do , pod bodem I.1. trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle 255 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona účinného do , obžalovaný ing. Jiří Chytil pod bodem II. trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle 127 odstavec 1 trestního zákona účinného do ,

20 pod bodem III. trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle 255 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona účinného do , obžalovaní ing. Miroslav Čadský, ing. Zdeněk Jánský a ing. Ladislav Kendík pod bodem II. trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle 127 odstavec 1 trestního zákona účinného do a o d s u z u j í s e obžalovaný Ing. Ivan Seyček podle 255 odst. 2 trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009 za použití 35 odst. 1 trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009 k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let podmíněně. Podle 60a odst. 1 a 2 trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009 za podmínek uvedených v 58 odst. 1 trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009 se výkon tohoto trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu 5 (pěti) let za současného vyslovení dohledu nad obžalovaným. Podle 49 odst. l trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009 se obžalovanému současně ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard

Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému OpenCard Vážený pan Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Primátor hlavního města Prahy Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 10. června 2011 Věc: Informativní zpráva o současném systému smluvního zajištění systému

Více

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva

ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU OPENCARD A ODPOVĚDNOST ZA JEJICH VZNIK Hodnotící zpráva Mgr. Martin Kameník Oživení, o. s., březen 2010 martin.kamenik@oziveni.cz 1 Úvod Výsledky forenzního auditu

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více

Z-2357. Materiál k projednání. k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s.

Z-2357. Materiál k projednání. k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. * materiál obsahuje osobní údaje zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 27.2.2014 Materiál k projednání Z-2357 k založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a.s. Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. I. Úvod

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/04 Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství Kontrolní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 *UOHSX004H9TX* UOHSX004H9TX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004QM77* UOHSX004QM77 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.: ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ- 3491/2013/511/MOn Brno 25. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

1 ZT 35/2014-28 V Praze dne 22.4.2014 U S N E S E N Í

1 ZT 35/2014-28 V Praze dne 22.4.2014 U S N E S E N Í Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 150 00 Praha 5, nám. 14. října 12, tel. č. 257 104 111, fax č.: 257 325 719, ID datové schránky e85ahqb, email:podatelna@osz.pha5.justice.cz 1 ZT 35/2014-28 V

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R180/2012/VZ-10715/2013/310/MŠe Brno 10. června 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R180/2012/VZ-10715/2013/310/MŠe Brno 10. června 2013 *UOHSX00509RV* UOHSX00509RV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R180/2012/VZ-10715/2013/310/MŠe Brno 10. června 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 29. 6. 2012 (doručeném

Více

Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1. V Praze, dne 13. 6. 2014. Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1. V Praze, dne 13. 6. 2014. Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, Zastupitelstvo hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1 V Praze, dne 13. 6. 2014 Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k výraznému pokroku

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Č. j.: VZ/S 223/05-03519/2006/530-LB V Brně dne 1. února 2006

Č. j.: VZ/S 223/05-03519/2006/530-LB V Brně dne 1. února 2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č. j. 2R 025/06-Šp ze dne 28.6.2006. Obě citovaná rozhodnutí nabyla právní moci dne 3.7.2006. Č. j.: VZ/S 223/05-03519/2006/530-LB V Brně dne 1.

Více

Úvodní slovo předsedy... 3. Hospodářská soutěž... 5. Veřejné zakázky a koncese... 13. Významná tržní síla... 23. Veřejná podpora...

Úvodní slovo předsedy... 3. Hospodářská soutěž... 5. Veřejné zakázky a koncese... 13. Významná tržní síla... 23. Veřejná podpora... OBSAH Úvodní slovo předsedy... 3 Hospodářská soutěž... 5 Veřejné zakázky a koncese... 13 Významná tržní síla... 23 Veřejná podpora... 25 Mezinárodní spolupráce... 29 Lidské zdroje a informační činnost...

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více