ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 40T 9/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v hlavním líčení konaném dne 24. února 2014 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Alexandra Sotoláře a přísedících Jana Melzera a Mgr. Milana Glombici t a k t o : Obžalovaní 1. Ing. Ivan S e y č e k, narozen v Praze, bytem Praha 10, Einsteinova Ing. Jiří C h y t i l, narozen v Přerově, bytem Praha 4, Podolská 600/1 3. Ing. Miroslav Č a d s k ý, narozen v Praze, bytem Praha 10, Norská 1253/4 4. Ing. Zdeněk J á n s k ý, narozen v Rychnově nad Kněžnou, bytem Praha 5, Lidická 755/15 (K.ř.č. 1a - rozsudek)

2 5. Ing. Ladislav K e n d í k, narozen v Praze, bytem Praha 5, Štěpařská 892/13 j s o u v i n n i, ž e I. obžalovaný ing. Ivan Seyček v pozici ředitele odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí č. 2, odpovědného za řádná zadávací řízení k veřejným zakázkám v rámci projektu Vybudování Pražského Centra Kartových Služeb přijatého usnesením Rady Hlavního města Prahy č ze dne 16. května 2006, s cílem opatřit společnosti Haguess s.r.o., se sídlem Průhonice, Na Mnichovkách I. č. 686, neoprávněné výhody a majetkový prospěch, porušil závažným způsobem pravidla zadávacího řízení stanovená v zákoně č. 40/2004 Sb. a v zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a dále ve srozumění se způsobením škody svému zaměstnavateli Hlavnímu městu Praze, jednajícímu Magistrátem hlavního města Prahy jehož majetek byl povinen opatrovat podle 171 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., řádně s ním hospodařit v mezích stanovených 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a náležitě ho spravovat na základě Dohody o sjednaných pracovních podmínkách s Hlavním městem Prahou ze dne 30. června 2003 ve spojení s 73 odst. 1 písm. d) a 74 písm. g) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., jednal v rozporu s těmito povinnostmi, když konkrétně

3 1. při otevřeném řízení k nadlimitní veřejné zakázce pod názvem Realizace Servisního Kartového Centra, které bylo zahájeno dne 28. června 2006 zadavatelem Hlavním městem Prahou formou otevřeného výběrového řízení podle 42 zákona o veřejných zakázkách (zákona č. 40/2004 Sb.), zveřejněním na Centrální adrese České pošty pod č , jako veřejný zadavatel ve smyslu 2 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, ředitel odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy a jeden z členů hodnotící komise zřízené v rámci uvedeného řízení, v době od 16. května 2006 do 10. dubna 2007 nejdříve v rozporu s požadavky na transparentnost a rovnost zadávání veřejných zakázek zásadně omezil v zadávací dokumentaci přístup zájemců o danou zakázku k ní stanovením velice krátké doby na předložení a realizaci požadovaného řešení a velmi podrobným vymezením požadavků na jeho parametry, fakticky umožňujícím ucházet se o danou zakázku jen tomu zájemci, který měl požadované řešení vykazující stanovené parametry již hotové, jímž byla v podmínkách České republiky společnost Haguess s.r.o., a následně nezrušil toto zadávací řízení a nechal ho vědomě probíhat v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a v rozporu se smluvně převzatou povinností řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem, když již v zadávací dokumentaci k této veřejné nabídce v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a) stanovil závaznou strukturu ceny veřejné zakázky ve výši Kč bez daně z přidané hodnoty, a to v podobě: cena za návrh funkčního řešení Servisního kartového centra a návrh funkčního řešení určených kartových aplikací, cena za implementaci, včetně dodávky hardware a

4 software, cena za zkušební provoz, cena za údržbu a podporu systému po dobu čtyř let, cena za dodávku hybridních čipových karet, včetně individuální produktové personalizace, nabídková cena celkem, ačkoliv věděl, že takto stanovená závazná struktura ceny je v rozporu se zásadami uvedenými v 24 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, a to transparentnosti, rovného zacházení se všemi uchazeči a diskriminace, protože při takto stanovené cenové struktuře nebylo možné zhodnotit rozdělení celkové ceny za dodávky a za služby ve smyslu 19 odst. 1 a 20 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, což současně bránilo jednoznačnému určení toho, jaký je požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny pro uchazeče ve smyslu 48 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, b) požadoval dodání hybridních čipových karet se zabudovanými elektrickými integrovanými obvody v klasifikaci CPV v předpokládané ceně dodávky do ,- Kč, tj. v předpokládané ceně 480,- Kč bez daně z přidané hodnoty za jednu kartu, ovšem postupoval přitom v rozporu s ustanovením 22 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, neboť předpokládanou cenu zakázky neurčil na základě skutečných cen obdobného zboží, které byly dosaženy v předcházejícím kalendářním roce nebo v předcházejících dvanácti měsících upravené o očekávané změny v množství nebo ceně v následujících dvanácti měsících, c) stejným způsobem postupoval i při stanovení předpokládané ceny za služby za dodání informačních systémů v klasifikaci CPV v celkové výši do ,- Kč bez daně z přidané hodnoty, kdy byl srozuměn s tím, že umožní budoucím uchazečům v rámci

5 poptávaných a nabízených služeb kvalifikovaných specialistů značně nadhodnotit jejich jednotkovou cenu práce, a nadto neurčil předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky za služby na základě skutečné ceny služeb, které byly zadány v předcházejícím roce nebo v předcházejících dvanácti měsících upravené o očekávané změny v množství anebo ceně v následujících dvanácti měsících, kdy se hodinová sazba specialisty v dané oblasti a v čase pohybovala ve výši 1.500,- Kč až 3.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, d) nestanovil požadavek na vyčíslení provozních nákladů na zajištění provozu Servisního kartového centra, když dodavatel měl podle zadávací dokumentace zajišťovat jen podporu a údržbu dodaného Servisního kartového centra, a takto se zachoval přesto, že výše provozních nákladů byla přímo ovlivněna navrženým řešením a zahrnovala zejména požadavky na prostory, pracovníky, jejich kvalifikaci, role a odpovědnosti, energetické nároky požadovaného řešení, včetně klimatizace a záložních zdrojů, zabezpečovací a protipožární techniky, záložních médií, spotřebního materiálu a licenčních poplatků, přičemž bez vyčíslení předpokládaných provozních nákladů řešení nebylo možné objektivně a odpovědně posoudit ekonomickou efektivitu nabízeného řešení a případně ani porovnat efektivitu jednotlivých potencionálních nabídek, e) nepamatoval na požadavek zajištění bezpečnosti provozu Servisního kartového centra a nestanovil požadavky na specifikaci způsobu řízení tohoto centra, což s sebou neslo riziko úniku zpracovávaných citlivých osobních údajů a informací o uskutečněných platebních transakcích, stejně jako riziko nedostatečné koordinace a nevhodného načasování

6 kroků činěných při uvádění daného centra do chodu a při rozvoji celého projektu Pražského Centra Kartových Služeb jako takového a v důsledku toho i riziko ekonomické nehospodárnosti takových kroků, načež přes tyto závažné nedostatky v zadávací dokumentaci snižující možnost řádného posouzení ekonomické výhodnosti učiněných nabídek zahájil dne 28. června 2006 pod číslem zadávací řízení k nadlimitní veřejné zakázce Realizace Servisního Kartového Centra podle 42 zákona o veřejných zakázkách jeho zveřejněním na Centrální adrese České pošty, dne 24. července 2006 jmenoval rovněž v pozici zadavatele hodnotící komisi v tomto zadávacím řízení pod čj. INF/1091/2006, přičemž členem hodnotící komise jmenoval i sám sebe, dne 28. srpna 2006 v budově Nové radnice na adrese Praha 1, Mariánské náměstí č. 2, místnost NR č. dv. 430, 4. patro, jako člen hodnotící komise pro otevírání obálek podle 59 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách společně s dalšími členy této komise obžalovaným ing. Jiřím Chytilem, obžalovaným ing. Ladislavem Kendíkem, obžalovaným ing. Miroslavem Čadským a Mgr. Pavlem Rudou při kontrole úplnosti podané nabídky společnosti Haguess s.r.o., se sídlem Průhonice, Na Mnichovkách I. č. 686, podle 59 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách tuto nabídku nevyloučil, ačkoliv podrobně znal zadávací podmínky a věděl, že podaná nabídka uvedené společnosti nesplňuje požadavky na závaznou strukturu ceny podle bodu zadávací dokumentace na rozdělení celkové ceny v poměru 27% nákladů za dodávky a 73% nákladů na služby, kdy zcela opačně dodavatel nabízel 66% nákladů realizovat v dodávkách a pouze 34% nákladů realizovat ve službách, neboť cenová skladba

7 nabídky ve výši ,59,-Kč bez daně z přidané hodnoty byla orientována především na dodávky hardware, software, periférie a čipové karty, dne 5. září 2006 v budově Magistrátu hlavního města Prahy na adrese Praha 1, náměstí Franze Kafky č. 3/24, v zasedací místnosti č.dv. 319a/3 p., jako člen hodnotící komise společně s jejími dalšími členy obžalovanými ing. Jiřím Chytilem, ing. Zdeňkem Jánským, ing. Ladislavem Kendíkem a ing. Miroslavem Čadským na druhém jednání této hodnotící komise podle 61 odst.1 zákona o veřejných zakázkách nevyřadil nabídku uchazeče společnosti Haguess s.r.o., která nesplňovala zadávací podmínky, a to z těchto důvodů: a) nabídka společnosti Haguess s.r.o. nesplňovala požadavek náležité specifikace datového modelu nabízeného funkčního řešení, v rámci hodnocení koncepčního návrhu řešení Servisního kartového centra toliko deklarovala, že společnost Haguess s.r.o. má k dispozici prakticky hotové řešení, které splňuje stanovené požadavky, a existenci a vhodnost tohoto řešení dokládala vyobrazením jednotlivých obrazců nabízených prvků Servisního kartového centra jako systému zpracovávajícího údaje o klientech, kartách, transakcích a aplikacích a znázorněním nabízeného datového modelu takového systému pomocí čtyř kruhů způsobem, z nějž nebylo možné dovodit žádné bližší informace umožňující posouzení funkčnosti nabízeného řešení a dovození míry jeho složitosti a náročnosti, stejně jako účelnosti, efektivnosti a ekonomické výhodnosti podané nabídky, b) nabídka společnosti Haguess s.r.o. nesplňovala požadavek na závaznou strukturu ceny podle zadávací dokumentace, když zadávací dokumentace

8 rozdělovala celkovou cenu v poměru 27% nákladů za dodávky a 73% nákladů za služby, avšak nabízený poměr byl opačný, neboť dodavatel nabízel 66% nákladů v dodávkách a 34% nákladů ve službách, přičemž cenová skladba jeho nabídky ve výši ,- Kč včetně daně z přidané hodnoty byla orientovaná na dodávky, c) navržené licenční podmínky a platby nebyly v nabídce uchazeče Haguess s.r.o. dostatečně specifikovány a navržený licenční model byl pro zadavatele Hlavní město Praha nevýhodný, neboť byl postaven tak, že s rozšiřováním systému, s nárůstem počtu držitelů karet a s nárůstem počtu kartových aplikací měl zadavatel dodavateli platit rostoucí licenční poplatky, přičemž licenční poplatky za karty, stanice a aplikace byly odvozeny od jednotkové ceny licence, avšak jednotkové ceny za licenční modul nebyly v nabídce uvedeny, a v situaci, kdy věděl, že z nabídky není možné tyto částky dovodit, nesnažil se tento nedostatek odstranit a nechal jednotkovou cenu za licenční modul na libovůli dodavatele, což také následně vedlo k neodůvodněné výši plateb za licenční položky a k prodražení dalšího rozvoje Servisního kartového centra, navíc nabídka společnosti Haguess s.r.o. neobsahovala vyčíslení provozních nákladů na zajištění provozu Servisního kartového centra a specifikaci způsob řízení Servisního kartového centra i celého projektu Pražského Centra Kartových Služeb, ačkoliv bylo zřejmé, že bez zajištění kvalifikovaného provozu Servisního kartového centra není možné jeho využití, absence vyčíslení jeho provozních nákladů vylučuje odpovědné a objektivní posouzení ekonomické výhodnosti nabízeného řešení a s možnými nedostatky jeho

9 řízení je spojeno riziko nedostatečné koordinace kroků činěných při jeho uvádění do praxe a riziko nehospodárnosti při jeho rozvoji, přičemž přes tyto nedostatky učiněné nabídky nevyloučil uchazeče Haguess s.r.o. z výběrového řízení a naopak doporučil Radě hlavního města Prahy uzavřít s tímto uchazečem smlouvu o dílo a své doporučení podložil důvodovou a doporučující zprávou hodnotící komise ze dne 5. září 2006, na základě které Rada hlavního města Prahy dne 26. září 2006 svým usnesením číslo 1488 rozhodla o přidělení uvedené nadlimitní veřejné zakázky jedinému uchazeči o ní společnosti Haguess s.r.o. a s odkazem na toto rozhodnutí uzavřel jménem Hlavního města Prahy dne 27. října 2006 se společností Haguess s.r.o. smlouvu o dílo č. DIL/40/05/001120/2006, včetně příloh, znějící na celkovou cenu díla ve výši ,- Kč včetně daně z přidané hodnoty, a dne 6. listopadu 2006 licenční smlouvu číslo LIC/40/05/001128/2006 podle 46 a násl. autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb.) o postoupení oprávnění k výkonu práva užít software Servisního kartového centra v licenci typu B.I.1, kdy tato licence umožňovala v rámci ceny celé dodávky sjednané v smlouvě o dílo vést informace pro nejvýše stanovený limit evidovaných karet, při počtu konfigurovaných uživatelských stanic do 15 a počtu integrovaných kartových aplikací do 5, a nad rámec zadávací dokumentace a vysoutěžené nadlimitní veřejné zakázky v této smlouvě sjednal pro Hlavní město Prahu nevýhodné peněžní parametry jednotkové ceny za licenční modul vedoucí k následnému ekonomicky neopodstatněnému nárůstu plateb za licenční položky, dne 5. prosince 2006 nechal proplatit společnosti Haguess s.r.o. zálohovou fakturu č. ZLV-1/2006 ve výši ,- Kč na dodávku hardware

10 a software technologií pro realizaci Servisního kartového centra, ačkoliv věděl, že takovou zálohu v rámci stanovených zadávacích podmínek dané veřejné zakázky konkrétně podle bodu zadávací dokumentace nemohl jako zadavatel poskytnout, a následně nechal proplatit fakturu č. FV-10/2007 ve výši ,- Kč za dodávku čipových karet a všechny ostatní faktury postupně vystavené společností Haguess s.r.o., přičemž těmito kroky závažným způsobem porušil závazná pravidla stanovená zákonem o veřejných zakázkách, a tato pravidla současně porušil i tím, že podle 68 odst.1 a 2 zákona o veřejných zakázkách nezrušil dané otevřené výběrové řízení, ačkoliv věděl, že nabídka uchazeče Haguess s.r.o. je v rozporu s 55 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, neboť neodpovídá zadávacím podmínkám a je ekonomicky nevýhodná pro Hlavní město Praha, a tak současně porušil zásady stanovené v 24 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, čímž společnost Haguess s.r.o. zásadně zvýhodnil, když s vědomím uvedených skutečností a ve srozumění s jejím zásadním zvýhodněním přispěl k tomu, že v uskutečněné veřejné soutěži dosáhla přidělení dané nadlimitní veřejné zakázky, ačkoliv se tak daným způsobem nemělo stát, a k tomu, že během realizace této veřejné zakázky mohla získat částku ,- Kč, a Hlavnímu městu Praha tak jen ve vazbě na sjednaný licenční model způsobil škodu ve výši nejméně ,- Kč, 2. v době od 1. února 2007 do 26. února 2007 na Magistrátu hlavního města Prahy jako ředitel odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy

11 a jako veřejný zadavatel podle 2 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných zakázkách (zákona č. 137/2006 Sb.) cíleně nedodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu 6 zákona o veřejných zakázkách a v rozporu s ustanoveními 21 odst. 2 a 23 zákona o veřejných zakázkách vyzval k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na realizaci podlimitní veřejné zakázky pod označením Kartová aplikace parkování pro Hlavní město Praha společnost Haguess s.r.o., aniž by provedl jakékoliv šetření směřující k zjištění tržních cen kartových aplikací daného typu a aniž by specifikoval požadované lhůty plnění, a následně dne 26. února 2007 uzavřel s tímto uchazečem smlouvu č. INO/40/05/001270/2007 na dodávku licence kartové aplikace parkování v jednacím řízení bez uveřejnění o ceně ,- Kč, aniž by k tomu byly splněny podmínky ustanovení 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, neboť měl konat řádnou veřejnou soutěž podle zákona o veřejných zakázkách, čímž závažným způsobem porušil ustanovení 21 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a umožnil společnosti Haguess s.r.o. dosáhnout přidělení dané veřejné zakázky, ačkoliv se tak daným způsobem nemělo stát, a získat od Magistrátu hlavního města Prahy za realizace této veřejné zakázky čásku ,- Kč, 3. v době od 1. března 2007 do 19. března 2007 na Magistrátu hlavního města Prahy jako ředitel odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy a jako veřejný zadavatel podle 2 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných zakázkách (zákona č. 137/2006 Sb.) cíleně nedodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve smyslu 6 zákona o veřejných zakázkách a v rozporu s ustanoveními 21 odst. 2 a

12 23 zákona o veřejných zakázkách vyzval k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na realizaci nadlimitní veřejné zakázky označené názvem Rozšířené zajištění provozních činností Pražského centra kartových služeb po dobu zkušebního provozu společnost Haguess s.r.o., se kterou následně dne 12. dubna 2007 uzavřel smlouvu č. INO/40/05/ na zajištění provozu Pražského centra kartových služeb o ceně ,- Kč, aniž byly splněny podmínky ustanovení 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, a učinil tak přes to, že byl na nezákonnost svého postupu upozorněn právním odborem Magistrátu hlavního města Prahy, a za situace, kdy zvolený postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, čímž závažným způsobem porušil ustanovení 21 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a společnosti Haguess s.r.o. umožnil dosáhnout přidělení dané veřejné zakázky, ačkoliv se tak daným způsobem nemělo stát, a inkasovat z realizace této veřejné zakázky čásku ,- Kč, t e d y jednak pod body I v úmyslu opatřit jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody, porušil závažným způsobem pravidla hospodářského styku stanovená obecně závazným právním předpisem, jednak pod bodem I.1. jinému způsobil značnou škodu tím, že porušil podle zákona mu uloženou povinnost spravovat a opatrovat cizí majetek, II. obžalovaní Ing. Miroslav Čadský, Ing. Jiří Chytil, Ing. Zdeněk Jánský a Ing. Ladislav Kendík

13 dne 5. září 2006, v době od 13:00 hodin do 14:10 hodin v budově Magistrátu hlavního města Prahy na adrese Praha 1, náměstí Franze Kafky č. 3/24, v zasedací místnosti č. dv. 319a/3 patro, v rámci jednání hodnotící komise Magistrátu hlavního města Prahy při otevřeném řízení k nadlimitní veřejné zakázce Realizace Servisního Kartového Centra, které bylo zahájeno dne 28. června 2006 podle 42 zákona o veřejných zakázkách obžalovaný ing. Jiří Chytil jako předseda této hodnotící komise a obžalovaní Ing. Miroslav Čadský, Ing. Zdeněk Jánský a Ing. Ladislav Kendík jako její členové při posuzování nabídky společnosti Haguess s.r.o. postupovali v rozporu s 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, když nabídku této společnosti postupem podle 61 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách z veřejné soutěže nevyřadili, přestože a) nabídka společnosti Haguess s.r.o. nesplňovala požadavek náležité specifikace datového modelu nabízeného funkčního řešení, v rámci hodnocení koncepčního návrhu řešení Servisního kartového centra toliko deklarovala, že společnost Haguess s.r.o. má k dispozici prakticky hotové řešení, které splňuje stanovené požadavky, a existenci a vhodnost tohoto řešení dokládala vyobrazením jednotlivých obrazců nabízených prvků Servisního kartového centra jako systému zpracovávajícího údaje o klientech, kartách, transakcích a aplikacích a znázorněním nabízeného datového modelu takového systému pomocí čtyř kruhů způsobem, z nějž nebylo možné dovodit žádné bližší informace umožňující posouzení funkčnosti nabízeného řešení, míry jeho složitosti a náročnosti, stejně jako účelnosti, efektivnosti a ekonomické výhodnosti podané nabídky,

14 b) nabídka společnosti Haguess s.r.o. nesplňovala požadavek na závaznou strukturu ceny podle zadávací dokumentace, když zadávací dokumentace rozdělovala celkovou cenu v poměru 27% nákladů za dodávky a 73% nákladů za služby, avšak nabízený poměr byl opačný, neboť dodavatel nabízel 66% nákladů v dodávkách a 34% nákladů ve službách a cenová skladba jeho nabídky ve výši ,- Kč včetně daně z přidané hodnoty byla orientovaná na dodávky hardware, software, periferie a čipové karty, c) navržené licenční podmínky nebyly v nabídce uchazeče Haguess s.r.o. dostatečně specifikovány a navržený licenční model byl pro zadavatele Hlavní město Praha nevýhodný, neboť byl postaven tak, že s rozšiřováním systému, s nárůstem počtu držitelů karet a s nárůstem počtu kartových aplikací, které bylo možné vzhledem k plánům projektu předpokládat, měl zadavatel dodavateli platit rostoucí licenční poplatky, přičemž licenční poplatky za karty, stanice a aplikace byly odvozeny od jednotkové ceny licence za kartu, stanici a aplikaci, avšak jednotkové ceny za licenční modul nebyly v nabídce uvedeny, a ponechání jejich specifikace na libovůli dodavatele vedlo k neodůvodněnému nárůstu plateb za licenční položky a k prodražení realizace celého projektu Vybudování Pražského centra kartových služeb a k ekonomicky neopodstatněným příjmům dodavatele z licenčních poplatků, navíc nabídka společnosti Haguess s.r.o. neobsahovala vyčíslení provozních nákladů na zajištění provozu Servisního kartového centra, ale toliko na zajištění podpory a údržby dodaného Servisního kartového centra, i když bylo zřejmé, že bez

15 vyčíslení provozních nákladů není možné odpovědně a objektivně posoudit ekonomickou výhodnost nabízeného řešení, jejíž posouzení předpokládalo ustanovení 55 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách i bod 2.5. zadávací dokumentace, a ačkoliv s ohledem na tyto nedostatky měli nabídku společnosti Haguess s.r.o. vyřadit ze zadávacího řízení, neučinili tak, shodli se na přijetí této nabídky a vypracovali zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ústící do doporučení zadavateli, aby uzavřel smlouvu s uchazečem Haguess s.r.o., přičemž na základě této doporučující zprávy Rada hlavního města Prahy aniž by její členové danou nabídku věcně posuzovali dne 26. září 2006 svým usnesením č rozhodla o přidělení nadlimitní veřejné zakázky Realizace Servisního Kartového Centra uchazeči Haguess s.r.o. a s odkazem na to dne 27. října 2006 obžalovaný Ing. Ivan Seyček uzavřel se společností Haguess s.r.o. smlouvu o dílo číslo DIL/40/05/001120/2006 o celkové ceně díla ,- Kč a dne 6. listopadu 2006 licenční smlouvu číslo LIC/40/05/001128/2006, čímž společnost Haguess s.r.o. zásadně zvýhodnili, když s vědomím uvedených skutečností a ve srozumění s tím, že jí takto zásadně zvýhodňují přispěli jak k tomu, že v uskutečněné veřejné soutěži dosáhla přidělení dané veřejné zakázky, ačkoliv se tak nemělo stát, tak k tomu, že z její realizace mohla profitovat a skutečně také profitovala částkami v řádu desítek milionů korun, t e d y v úmyslu opatřit jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody, porušili závažným způsobem pravidla hospodářského styku stanovená obecně závazným právním předpisem,

16 III. obžalovaný Ing. Jiří Chytil jako vedoucí oddělení realizace řešení odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí č. 2/2, jako úředník tohoto orgánu územní samosprávy zavázaný k povinnosti opatrovat jeho majetek podle 249 odst. 1 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., řádně s ním hospodařit v mezích stanovených 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a náležitě ho spravovat na základě Dohody o sjednaných pracovních podmínkách s Hlavním městem Prahou ze dne 11. dubna 2006 ve spojení s 73 odst. 1 písm. d) a 74 písm. g) zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a současně jako osoba odpovědná za realizaci projektu Universální karta Pražana, pod který patřila dodávka veřejné zakázky Kartové aplikace parkování, jejímž předmětem byla na základě smlouvy číslo INO/40/05/001270/2007 uzavřené dne 26. února 2007 mezi Magistrátem hlavního města Prahy a společností Haguess s.r.o. dodávka operačního, standardního a aplikačního software, systémového software a hardware a zajištění úpravy 140 parkovacích automatů, v intencích přílohy číslo 3 této smlouvy 1. dne 26. dubna 2007 v Praze na základě Předávacího protokolu označeného názvem Soubor upravených parkovacích automatů převzal první část druhého souboru upravených parkovacích automatů, ačkoliv věděl, že zhotovitel společnost Haguess s.r.o. nedodržel smluvní podmínky taxativně stanovené v článku V. odst. 1 písm. b) dané smlouvy a předmět plnění dodal čtrnáct dní po smluvně stanovené lhůtě, a vědomě jako oprávněný zástupce objednatele neuvedl tuto skutečnost ani na tomto předávacím protokolu ani v přijaté a jím odsouhlasené

17 faktuře společnosti Haguess s.r.o. číslo FV-14/2007 ze dne 26. dubna 2007, 2. dne 30. dubna 2007 v Praze na základě Předávacího protokolu označeného názvem Soubor upravených parkovacích automatů převzal druhou část tohoto souboru, ačkoliv věděl, že zhotovitel ho dodal osmnáct dní po smluvně stanovené lhůtě a tím nedodržel smluvní podmínky taxativně stanovené v článku V. odst. 1 písm. b) smlouvy, a vědomě to neuvedl v sepsaném předávacím protokolu a v přijaté a jím odsouhlasené faktuře společnosti Haguess s.r.o. číslo FV-15/2007 ze dne 30. dubna 2007, 3. dne 10. května 2007 v Praze na základě Předávacího protokolu označeného názvem Soubor upravených parkovacích automatů převzal třetí část tohoto souboru, ačkoliv věděl, že zhotovitel jí dodal dvacet osm dní po smluvně stanovené lhůtě, a tím nedodržel smluvní podmínky taxativně stanovené v článku V, odst. 1 písm. b) dané smlouvy, a tuto skutečnost jako oprávněný zástupce objednatele neuvedl na předávacím protokolu ani v přijaté a jím odsouhlasené faktuře společnosti Haguess s.r.o. číslo FV-16/2007 ze dne 10. května 2007, 4. dne 18. května 2007 v Praze na základě Předávacího protokolu označeného názvem Soubor upravených parkovacích automatů převzal čtvrtou část tohoto souboru upravených parkovacích automatů, ačkoliv věděl, že zhotovitel předmět smlouvy dodal třicet šest dní po smluvně stanovené lhůtě a tím nedodržel smluvní podmínky taxativně stanovené v článku V. odst. 1 písm. b) dané smlouvy, a vědomě neuvedl tuto skutečnost v tomto protokolu ani v přijaté

18 a jím odsouhlasené faktuře společnosti Haguess s.r.o. číslo FV-19/2007 ze dne 18. května 2007, 5. dne 18. května 2007 na základě Předávacího protokolu označeného názvem Dodávka hardware a software k parkovacím automatům převzal dané hardware a software k těmto automatům šedesát šest dní po smluvně stanovené lhůtě a vědomě v tomto předávacím protokolu nezaznamenal, že ze strany dodavatele společnosti Haguess s.r.o. tím došlo k porušení podmínek taxativně stanovených v článku V. odst. 1 písm. c) dané smlouvy a tuto skutečnost neuvedl ani v přijaté a jím odsouhlasené faktuře společnosti Haguess s.r.o. číslo FV-20/2007 ze dne 24. května 2007, takže k splnění předmětu smlouvy, tzn. k dodání systémového software a hardware, včetně implementace, a k ucelenému předání 143 plně funkčních upravených parkovacích automatů, došlo až dne 18. května 2007, tedy 66 dní po smluvním termínu, a bezprostředně poté, co se tak stalo, ani v následujícím období až do 16. července 2007, kdy přešlo vedení oddělení realizace řešení v odboru informatiky Magistrátu hlavního města Prahy na obžalovaného Ing. Ivana Seyčka, neučinil žádné kroky vedoucí k uplatnění a k vymáhání smluvní pokuty ve smyslu článku IX. odst. 3 dané smlouvy, která byla smluvně ujednána ve výši 1% z celkového objemu finančního plnění za dílo (minimálně však ,- Kč) za každý den prodlení, a to až do odevzdání předmětné části díla, přičemž den dodání upravených parkovacích automatů byl stanoven na maximálně čtyřicátý pátý den ode dne účinnosti smlouvy, tedy na den 12. dubna 2007, a den plnění software a

19 hardware pro upravené parkovací automaty byl stanoven na maximálně patnáctý den ode dne účinnosti smlouvy, tedy na den 13. března 2007, a tímto jednáním způsobil Magistrátu hlavního města Prahy škodu ve výši ,- Kč, odpovídající výši smluvní pokuty za uvedenou dobu prodlení, na jejíž zaplacení společností Haguess s.r.o. měl Magistrát hlavního města Prahy nárok na základě citovaného článku dané smlouvy, t e d y jinému způsobil značnou škodu tím, že porušil podle zákona mu uloženou povinnost spravovat cizí majetek, č í m ž s p á c h a l i obžalovaný ing. Ivan Seyček pod body I trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle 127 odst. 1 trestního zákona účinného do , pod bodem I.1. trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle 255 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona účinného do , obžalovaný ing. Jiří Chytil pod bodem II. trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle 127 odstavec 1 trestního zákona účinného do ,

20 pod bodem III. trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle 255 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona účinného do , obžalovaní ing. Miroslav Čadský, ing. Zdeněk Jánský a ing. Ladislav Kendík pod bodem II. trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku podle 127 odstavec 1 trestního zákona účinného do a o d s u z u j í s e obžalovaný Ing. Ivan Seyček podle 255 odst. 2 trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009 za použití 35 odst. 1 trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009 k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let podmíněně. Podle 60a odst. 1 a 2 trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009 za podmínek uvedených v 58 odst. 1 trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009 se výkon tohoto trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu 5 (pěti) let za současného vyslovení dohledu nad obžalovaným. Podle 49 odst. l trestního zákona ve znění účinném do 31. prosince 2009 se obžalovanému současně ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze projednal ve veřejném zasedání konaném dne 17. prosince 2014 v senátu složeném z předsedy JUDr. Radka Hartmanna a soudců JUDr. Hany Navrátilové

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001

Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001 Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.4.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem zakázky je v období od podpisu smlouvy do 31.3.2014 zajistit další rozvoj aplikace ME-SPD/DěS v oblasti

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ uzavřená ve smyslu 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Č.j.: S 083-R/01-VP/140/OŠ. V Praze dne 18.6.2001

Č.j.: S 083-R/01-VP/140/OŠ. V Praze dne 18.6.2001 Č.j.: S 083-R/01-VP/140/OŠ V Praze dne 18.6.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném z vlastního podnětu dne 23.5.2001, ve smyslu ustanovení 57 ve spojení s 60a zákona č.

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka malého

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 1

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Výzva k jednání v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Upgrade aplikace PKI Monitor pro provoz

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné ejné zakázky ve smyslu zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ní pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka

Více

Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003

Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003 Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 5.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í

O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 26. 5. 2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO: 13-2015 O Z N Á M E N Í Z A D Á V A C Í H O Ř Í Z E N Í A V Ý Z V A K J E D N Á N Í uchazečům pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím řízení

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 4

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců opakované řízení část 4 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název veřejné zakázky: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava IČ: 708 90 021 RECTECZ, sro Matiční 730/3, 702 00

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 406/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 379 ze dne 10.06.2013 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek: "Základní škola nám. Jiřího

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 168/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 155 ze dne 11.03.2013 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek: "Ošetřovatelský

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 589/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 554 ze dne 05.08.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby

Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660. Oznámení o zakázce. Služby 1/21 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83660-2015:text:cs:html Česká republika-hradec Králové: Architektonické, technické a zeměměřičské služby 2015/S 048-083660

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00 Vážený pan Ing. Petr Rafaj předseda Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže prostřednictvím Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže Třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno V Praze dne 25. června 2014 Zadavatel:

Více

Rámcová smlouva na přepravu dříví II.

Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka kancelářských

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více