ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Společenstva českých optiků a optometristů, z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Společenstva českých optiků a optometristů, z.s."

Transkript

1 Příloha č. 1 k usnesení SČOO-P č. 025/02/16 ze dne XX. XX ORGANIZAČNÍ ŘÁD Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů (dále též jen Představenstvo a dále též jen Společenstvo)) se usneslo na tomto Organizačním řádu Účinnost dnem: XX. XX Oblast působnosti: orgány Společenstva českých optiků a optometristů, Kancelář Společenstva a přiměřeně členové Společenstva a dalších odborných orgánů a komisí Závaznost pro: členy orgánů Společenstva, členy a zaměstnance Společenstva a přiměřeně pro členy dalších odborných orgánů a komisí Odpovědnost za dodržování: prezident Společenstva, vedoucí Kanceláře Společenstva, předsedové orgánů Společenstva stránka 1 z 11

2 OBSAH číslo název strana čl. 1 Úvodní ustanovení 3 2 Postavení a působnost Společenstva 3 3 Působnost Představenstva 3 4 Platnost a působnost 4 5 Účel a cíl 4 6 Zpracování, vydávání a změny organizačního řádu 5 7 Organizační názvosloví 5 8 Organizační struktura Společenstva 6 9 Systém a nástroje řízení 6 10 Základní organizační normy Společenstva 7 11 Prezident Společenstva 8 12 Tajemník Kanceláře Společenstva 8 13 Zástupce tajemníka Kanceláře 9 14 Interní audit 9 15 Zaměstnanci Společenstva 9 16 Předávání funkcí Týmová práce Závaznost organizačního řádu Závěrečná ustanovení 11 Přílohy 12 stránka 2 z 11

3 Č l á n e k 1 Úvodní ustanovení 1. Název a sídlo Společenstva českých optiků a optometristů, (dále jen Společenstvo): Společenstvo českých optiků a optometristů, z.s. hlavní město Praha IČ: DIČ: CZ Společenstvo právně jedná v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen občanský zákoník) a Stanovami Společenstva, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 3. Statutárním orgánem Společenstva odpovědným za zabezpečení plnění úkolů Společenstva ve všech oblastech působnosti je Představenstvo Společenstva, jehož jménem jedná Prezident Společenstva, případně další členové Představenstva SČOO (dále též jen Představenstvo). Č l á n e k 2 Postavení a působnost SČOO 1. Postavení a působnost Společenstva upravuje zejména občanský zákoník, Stanovy Společenstva a vnitřní předpisy Společenstva. 2. Úkoly Společenstva uložené Valnou hromadou Společenstva plní Představenstvo, Revizní komise a Kancelář Společenstva; přičemž napomáhají činnosti odborných komisí. Podporují a napomáhají rozvíjet odborné činnosti v oblasti působnosti Společenstva a jeho členů, napomáhají ochraně práv členů Společenstva. 3. K rozvoji oblastí spadajících do působnosti Společenstva, případně jiných činností zajišťujících rozvoj Společenstva, zpracovává Představenstvo dlouhodobé a střednědobé koncepční programy a zajišťuje jejich realizaci. 4. V rámci působnosti se Společenstva zapojuje do činností spojených s výkonem státní správy v odborné oblasti optiky a optometrie a pro tuto činnost vytváří vhodné podmínky. Č l á n e k 3 Působnost Představenstva 1. Do působnosti Představenstva patří spravování veškerých záležitostí, které jsou v zájmu Společenstva a jeho členů a rozhodování o nich, kromě záležitostí vyhrazených Stanovami Společenstva nebo občanským zákoníkem valné hromadě Společenstva. stránka 3 z 11

4 2. Do působnosti Představenstva spadá zejména: činit úkony statutárního orgánu a zastupovat Společenstvo navenek zabezpečovat splnění cílů Společenstva a organizovat činnosti Společenstva navrhovat program činnosti a rozvoje Společenstva navrhovat rozpočet Společenstva a hospodařit podle schváleného rozpočtu, spravovat majetek Společenstva a účelně s ním hospodařit, včetně uzavírání a rušení smluvních vztahů Společenstva činit úkony statutárního orgánu ve věcech pracovněprávních prostřednictvím Prezidenta Společenstva rozhodovat o přijímání a poskytování dotací a darů rozhodovat o přijímání a vylučování členů Společenstva vést neveřejný seznam členů Společenstva organizačně a smluvně zabezpečovat veškerou činnost Společenstva apod. 3. Při své činnosti se řídí příslušnými zákony a dalšími právními předpisy a Stanovami Společenstva a vnitřními předpisy Společenstva Rozhoduje-li o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob, řídí se příslušnými zákony a právními předpisy vydanými na jejich základě. 4. Písemnosti vyhotovené orgány Společenstva se v záhlaví označují uvedením slov Společenstvo českých optiků a optometristů, z.s. a logem Společenstva. Dále se v záhlaví uvede označení orgánu Společenstva, který písemnost vyhotovil s přesným označením názvu orgánu. 5. Všechna rozhodnutí vydaná a vyhotovená orgány Společenstva se opatří razítkem s označením Společenstvo českých optiků a optometristů, z.s. s malým znakem Společenstva. Č l á n e k 4 Platnost a působnost 1. Organizační řád Společenstva (dále jen organizační řád) schválilo Představenstvo v souladu s ustanovením XXXXXX Stanov Společenstva na svém zasedání dne XXXXXXX usnesením č. XXXXX 2. Organizační řád je závazný pro všechny orgány a členy a zaměstnance Společenstva (dále jen zaměstnanec) a přiměřeně v oblasti působnosti pro členy komisí, i když nejsou členy Společenstva. Č l á n e k 5 Účel a cíl 1. Organizační řád je základním vnitřním předpisem upravujícím vnitřní organizaci Společenstva. 2. Organizační řád stanoví postavení a působnost Společenstva, popis struktury, náplň činností jednotlivých orgánů, definování základních pravidel, úkolů a zásady řízení, stránka 4 z 11

5 vymezení odpovědností a pravomocí. Podrobněji mohou být tyto záležitosti upraveny i v dalších vnitřních předpisech. Č l á n e k 6 Zpracování, vydávání a změny organizačního řádu 3. Návrhy organizačního řádu nebo jeho změn zpracovává v návaznosti na písemné návrhy členů orgánů Společenstva tajemník Kanceláře. Po schválení Představenstvem jej vydává tajemník Kanceláře. 4. Organizační řád slouží zejména pro vnitřní potřebu. V elektronické verzi je zpřístupněn všem členům Společenstva. 5. Organizační řád musí po stránce věcné i obsahové odpovídat aktuálnímu stavu a včas reagovat na vnitřní i vnější změny. Aktualizaci je nutné provést při změnách, které dopadají na tento organizační řád, a to zejména: změně právních norem změně při způsobu nebo postupu zajišťování činností; organizačních změnách. 6. Za aktuálnost organizačního řádu odpovídá tajemník Kanceláře. 7. Vedoucí orgánů Společenstva na všech stupních řízení jsou povinni zajistit průkazné seznámení všech jim podřízených členů i nečlenů Společenstva s tímto organizačním řádem a vyžadovat dodržování jednotlivých ustanovení. Č l á n e k 7 Organizační názvosloví 1. Kancelář Společenstva je zvláštní organizační jednotka Společenstva pro zabezpečení výkonu činností Společenstva, zejména Představenstva, Prezidenta Společenstva a tajemníka. 2. Orgány Společenstva jsou subjekty bez právní subjektivity zřízené valnou hromadou, které jednají jménem Společenstva a jehož případní zaměstnanci jsou zaměstnanci Společenstva, pokud právní předpis nestanoví jinak. 3. Funkční místo je soubor činností, které vykonává jeden zaměstnanec, splňující pro ně zpravidla kvalifikační předpoklady (např. stupeň a směr vzdělání, praxe, jiné specifické znalosti a dovednosti, jazyk, apod.) Rozsah pravomocí a odpovědností náležejících k funkčnímu místu je vymezen popisem funkčního místa. Funkční místo je základem funkčního schématu. 4. Organizační schéma je grafické vyjádření uspořádání Společenstva do jednotlivých útvarů, vyjadřující počet organizačních stupňů a vztahy jejich vzájemné nadřízenosti a podřízenosti. stránka 5 z 11

6 5. Funkční schéma je rozpracované organizační schéma na všechna funkční místa s uvedením jejich počtu. Č l á n e k 8 Organizační struktura Společenstva 1. Organizační struktura Společenstva vychází ze základních úkolů Společenstva, jejichž realizaci Představenstvo zajišťuje. Členění musí být stanoveno při respektování zásady maximální efektivnosti a úspory pracovních sil tak, aby funkční působnost umožňovala komplexní a optimální řešení otázek jednotlivých oblastí a zajišťovala odborně kvalifikované podmínky pro řešení úkolů. 2. O změnách organizační struktury Společenstva, kromě orgánů Společenstva, o jejichž zřízení či zrušení rozhoduje valná hromada Společenstva, rozhoduje Představenstvo. 3. Ke dni platnosti a účinnosti tohoto znění organizačního řádu je jako zvláštní organizační jednotka v souladu s čl. 8, odst. 7, písm h) Stanov Společenstva zřízena Kancelář Společenstva. Ke dni platnosti i účinnosti tohoto znění organizačního řádu jsou do Kanceláře Společenstva zařazeni 2 zaměstnanci. 4. Základními organizačními jednotkami Společenstva jsou orgány Společenstva. Součástí Společenstva můžou být také zvláštní organizační jednotky. Organizační struktura a základní činnosti jednotlivých útvarů jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto organizačního řádu, které tvoří jeho nedílnou součást. Č l á n e k 9 Systém a nástroje řízení 1. Řízení Společenstva je realizováno těmito řídícími stupni: Představenstvo prezident Společenstva členové představenstva předseda Revizní komise Společenstva - členové revizní komise tajemník Kanceláře Společenstva 2. Nástroje řízení Společenstva: a) zasedání Představenstva: zasedání Představenstva svolává a řídí Prezident Společenstva, případně jím pověřený zástupce. Zúčastňují se jí členové Představenstva a tajemník Kanceláře a na pozvání příp. další přizvané osoby. Zápis a kontrolu úkolů ze zasedání Představenstva zajišťuje Kancelář Společenstva. Zasedání se konají zpravidla 1x za 2 měsíce, příp. dle potřeby. Všichni účastníci jsou povinni informovat o zásadních problémech z oblasti své působnosti. Náplň zasedání Představenstva: koordinuje činnost Prezidenta Společenstva, členů Představenstva a tajemníka Kanceláře, odborných komisí, a to zejména v oblasti koncepce, řízení a kontroly; stránka 6 z 11

7 ukládá úkoly Prezidentovi, členům představenstva, orgánům a komisím Společenstva mimo úkolů vyplývajících z usnesení valné hromady, o jejichž plnění se účastníci zasedání Představenstva vzájemně informují; prostřednictvím Prezidenta Společenstva koordinuje činnost Představenstva při zajištění působnosti Představenstva, Revizní komise, dalších orgánů a komisí; projednává návrh programu jednání valné hromady a příp. konzultuje některé materiály. b) zasedání Revizní komise Společenstva: zasedání Revizní komise svolává a řídí její předseda, příp. jeho zástupce. Zúčastňují se jí členové Revizní komise a další členové SČOO nebo třetí osoby, přizvané předsedou.. Zápis a kontrolu úkolů z porady Revizní komise zajišťuje člen Revizní komise pověřený předsedou. Zasedání se konají dle potřeby, zpravidla 1x za dva měsíce. Náplň zasedání Revizní komise: slouží ke kontrole, zda činnost představenstva Společenstva není v rozporu s právním řádem ČR a EU a odpovídá stanovám a vnitřním normám Společenstva, předseda ukládá na tomto zasedání úkoly, které jsou závazné; kontroluje výkon a výsledky řádného hospodaření s majetkem a finančními prostředky v případech určených Stanovami Společenstva svolává zasedání mimořádné valné hromady, členové Revizní komise jsou povinni na zasedání komise stručně informovat o své činnosti za období od poslední porady a o plnění uložených úkolů; členové jsou oprávněni předkládat návrhy na řešení problémů z oblasti jejich působnosti a mohou žádat o jejich posouzení na zasedání. c) další vnitřní řídící normy: příkaz Prezidenta Společenstva (příkazem ukládají výše jmenovaní zpravidla jednorázový termínovaný úkol členům. Splněním příkazu je jeho účinnost vyčerpána. Vydávání a distribuci příkazů zabezpečuje kancelář Společenstva) metodický pokyn Prezidenta Společenstva (metodický pokyn Prezidenta závazně reguluje jednorázové postupy v příslušné oblasti činnosti Společenstva a může být vyšší konkretizací již vydaných vnitřních norem popis pracovního místa (vydává tajemník Kanceláře Společenstva a specifikuje rozsah pracovních činností určených druhem vykonávané práce podle pracovní smlouvy a funkčního zařazení). rozhodnutí Prezidenta Společenstva (zajišťuje provedení konkrétních aktuálních úkolů, které ukládá příslušný Prezident členům). Č l á n e k 1 0 Základní organizační normy Společenstva 1. Soustavu základních organizačních norem Společenstva tvoří: Organizační řád Společenstva stránka 7 z 11

8 schvaluje Představenstvo Společenstva a vydává tajemník Kanceláře. Organizační řád představuje základní organizační normu komplexního charakteru a vytváří základ navazujících organizačních norem Společenstva Pracovní řád vydává Prezident Společenstva a vymezuje pracovněprávní vztahy mezi Společenstva jako zaměstnavatelem a zaměstnanci Společenstva, zejména za účelem vnitřního pořádku, řádné organizace práce a upevnění pracovní kázně Spisový řád vydává tajemník Kanceláře Společenstva a zabezpečuje řádný výkon spisové, skartační a archivační služby v podmínkách Společenstva Podpisový řád vydává Prezident Společenstva a vymezuje kompetence jednotlivých odpovědných osob Společenstva při podepisování písemností Kontrolní řád vydává předseda Revizní komise a stanoví povinnosti a kompetence při kontrolní činnosti odpovědných orgánů a osob Společenstva. Č l á n e k 1 1 Prezident Společenstva 1. Prezident Společenstva zastupuje Společenstvo navenek. Právní úkony, které vyžadují schválení valnou hromadou nebo Představenstvem Společenstva, může provést jen po jejich předchozím schválení. Prezident zpravidla svolává a řídí jednání Představenstva; podepisuje spolu s viceprezidentem usnesení valné hromady a Představenstva. 2. Prezidenta zastupuje jeden z viceprezidentů, nebo další prezidentem pověřená osoba. 3. Prezident zejména: jmenuje a odvolává tajemníka Kanceláře, stanoví jeho plat podle zvláštních právních předpisů a ukládá mu úkoly rozhoduje o námitkách proti úkonům Společenstva, pokud toto rozhodnutí je pouze v kompetenci valné hromady, předloží takovou námitku k projednání na valnou hromadu pozastaví výkon usnesení orgánu Společenstva, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením občanského zákoníku, nebo bylo přijato usnesení, o kterém dotčený orgán nemá působnost rozhodnout je oprávněn zúčastnit se jednání Revizní komise, jedná-li se o návrh podaný Představenstvem svolává a řídí zasedání Představenstva. Č l á n e k 1 2 Tajemník Kanceláře Společenstva 1. V čele Kanceláře Společenstva je tajemník, který je nadřízený všem zaměstnancům Kanceláře. 2. Tajemník zejména: stránka 8 z 11

9 plní úkoly, které mu byly uloženy valnou hromadou, Představenstvem nebo Prezidentem Společenstva nebo Revizní komisí zabezpečuje prostřednictvím zaměstnanců plnění usnesení valné hromady nebo Představenstva řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zúčastňuje se jednání Představenstva s hlasem poradním navrhuje Představenstvu organizační strukturu Společenstva, celkový počet zaměstnanců zařazených do Kanceláře a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců vydává organizační schéma Společenstva po schválení Představenstvem vydává funkční schéma Společenstva po schválení Představenstvem odpovídá za bezpečnostní politiku IT po schválení Představenstvem vydává organizační řád a podpisový řád vydává pracovní řád, spisový řád, vydává další vnitřní řídící normy potřebné k zajištění činnosti Společenstva. 3. Za plnění uložených úkolů je odpovědný Prezidentovi Společenstva. Č l á n e k 1 3 Zástupce tajemníka Kanceláře 1. Zástupce tajemníka Kanceláře zastupuje tajemníka v době jeho nepřítomnosti na základě pověření, a to v rozsahu práv a povinností stanovených v pověření tajemníka. 2. Zástupce tajemníka je oprávněn v příslušné oblasti výkonu činností Společenstva organizovat, řídit a kontrolovat práci příslušných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 3. Za výkon své činnosti odpovídá zástupce tajemníka v plném rozsahu tajemníkovi Kanceláře. Č l á n e k 1 4 Interní audit 1. Činnosti a úkoly stanovené právními předpisy pro vnitřní kontrolu provádí Revizní komise Společenstva, a to jako funkčně nezávislou činnost. Ve své činnosti se řídí právními předpisy platnými pro výkon této funkce. Č l á n e k 15 Zaměstnanci Společenstva 1. Zaměstnancům Společenstva vzniká pracovní poměr pracovní smlouvou uzavřenou v souladu se zákoníkem práce. 2. Každý a zaměstnanec je v rámci Společenstva začleněn do základního organizačního útvaru. 3. V souladu s členěním organizačních útvarů jsou zaměstnanci Společenstva přímo podřízeni vedoucímu organizačního útvaru. stránka 9 z 11

10 4. Zaměstnanci vykonávají svoji práci v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou, stanoveným popisem pracovního místa a příkazy svého nadřízeného. 5. Při své činnosti se zaměstnanci řídí obecně závaznými právními předpisy a soustavou řídících a organizačních norem Společenstva. 6. Základní práva a povinnosti zaměstnanců jsou stanovena zákoníkem práce a Pracovním řádem Společenstva. Č l á n e k 1 6 Předávání funkcí 1. Při předávání funkce vedoucího zaměstnance musí být vždy sepsán předávací protokol o stavu úkolů příslušného pracovního úseku, o pracovních podkladech, spisech, korespondenci, popř. finančních prostředcích a ostatních majetkových hodnotách. Předávací protokol podepíše předávající, přejímající a bezprostředně nadřízený vedoucího zaměstnance. 2. Sepsání předávacího protokolu může uložit vedoucí zaměstnanec též při předávání jiné než vedoucí funkce, pokud je to potřeba vzhledem k její důležitosti nebo z jiných vážných důvodů. 3. V případě, že nedojde k sepsání předávacího protokolu nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí funkce, bude nesplnění této povinnosti předávajícím považováno zaměstnavatelem za závažné porušení pracovní kázně a o dalším postupu rozhodne bezprostředně nadřízený předávajícího. Č l á n e k 1 7 Týmová práce 1. Zpracování koncepčních materiálů vyžadujících uplatnění odborných stanovisek, případně zpracování materiálů a řešení otázek přesahujících působnost jedné organizační jednotky, se zajišťuje formou týmové práce (pracovní skupina, řešitelský tým). 2. Pracovní skupina (řešitelský tým) je poradním orgánem Prezidenta Společenstva. Členy jsou zaměstnanci různých útvarů, případně externí poradci. 3. Vedoucího a členy pracovní skupiny (řešitelského týmu) jmenuje Prezident Společenstva. Č l á n e k 1 8 Závaznost organizačního řádu 1. Tento organizační řád je závazný pro všechny členy a zaměstnance Společenstva. Porušení ustanovení organizačního řádu může být u zaměstnanců posuzováno jako porušení pracovní kázně hrubým způsobem a řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce. stránka 10 z 11

11 2. Vedoucí na jednotlivých stupních řízení jsou povinni zabezpečit proti podpisu seznámení všech podřízených zaměstnanců s tímto organizačním řádem. Č l á n e k 1 9 Závěrečná ustanovení 1. Toto znění organizačního řádu nabývá platnosti dnem XX. XX a účinnosti dnem XX. XX PŘÍLOHY č. 1 - Organizační schéma Společenstva č. 2 - Organizační struktura Společenstva a funkční schéma Společenstva V Praze dne XX. XX Ing. Bc. Jiří Panenka prezident Společenstva Mgr. Václav Antonín viceprezident Společenstva stránka 11 z 11

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou 1 Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Typ vnitřní normy: Směrnice č. 11/2017 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou Zpracoval: Ing. Ivana

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis.

Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis. Základní škola a Mateřská škola, Strážek, příspěvková organizace se sídlem Strážek 27 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠ a MŠ12/2013/KN A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, 277 11 Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak O3 /2019 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Černá,

Více

Město Město Albrechtice

Město Město Albrechtice Město Město Albrechtice Jednací řád výborů Zastupitelstva města Článek 1. Úvodní ustanovení Jednací řád výborů upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů a způsob práce s přijatými

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Základní škola Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace J. A. Komenského 474, Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace J. A. Komenského 474, Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace J. A. Komenského 474, 434 01 Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový a skartační znak 1.1.1. A 10 Vypracovala: Schválila: Mgr. Lenka Firmanová, ředitelka

Více

SMĚRNICE - ORGANIZAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak Vypracoval: Schválil: Základní škola Mšeno, příspěvková organizace se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno SMĚRNICE - ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2/2015 A.1. A5 Mgr. Jiřina Trunková,

Více

ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 1: Organizační řád ZŠ Č.j.: 577/2017/ZS/ST Spis. znak Skart. znak 1.1 A 10 Vypracovala: Schválila: Mgr. Zlata Steuerová Mgr. Zlata Steuerová Pedagogická rada projednala dne 30.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak S 2/ V 10. Vochyánová Irena, ředitelka školy

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak S 2/ V 10. Vochyánová Irena, ředitelka školy Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 příspěvková organizace, IČ 62352776, tel. 554715016, mobil 739074818, E-mail: mahenka@atlas.cz, adresa: Komenského 7, Bruntál 792 01 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 1 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Čl. I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je základní vnitřní normou Národní knihovny České republiky (dále jen NK ) a upravuje její vnitřní organizaci tím, že: a) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, příspěvková organizace se sídlem 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. PaedDr. Pavel Štefl, ředitel školy

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, příspěvková organizace se sídlem 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. PaedDr. Pavel Štefl, ředitel školy Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, příspěvková organizace se sídlem 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 11 /2018 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Pavel Štefl, ředitel

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.jednací/ Spisový znak/ Skartační znak 01/2018 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

Statut Řídící rady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost. Článek 1. Úvodní ustanovení.

Statut Řídící rady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám. 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Příloha 1 k příkazu ředitele ÚZIS ČR č. 14/2018 ze dne 31. července 2018 Statut Řídící rady projektů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Čl. I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je základní vnitřní normou Národní knihovny České republiky (dále jen NK ČR ) a upravuje její vnitřní organizaci

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Habartov, Komenského 312, 357 09 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá

Více

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Působnost Rady

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Působnost Rady Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb Článek 1 Úvodní ustanovení Ústav zdravotnických

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Účinný od

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Účinný od JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022 Účinný od 14.11.2018 Schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0793/18-R z jednání č. 74, ze dne 13.11.2018 Obsah Preambule... 3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb Článek 1 Úvodní ustanovení Ústav zdravotnických

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Organizační řád Obce Velký Ratmírov

Organizační řád Obce Velký Ratmírov Organizační řád Obce Velký Ratmírov Čl. 1 Všeobecná ustanovení a zásady činnosti 1.1 Organizační řád je základní organizační normou, která upravuje zásady činnosti a řízení Obce Velký Ratmírov (dále jen

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU RAKOVNÍK Účinnost: 1. 1. 2018 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád stanoví zásady činnosti a řízení Městského úřadu Rakovník (dále jen úřad ), postavení a působnost

Více

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. GTM/194/2017 Spisový znak A10 Skartační znak A10 Vypracoval Zuzana Svobodová Schválil Zuzana Svobodová Na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Česká asociace telekomunikací, z.s. Organizační řád

Česká asociace telekomunikací, z.s. Organizační řád Česká asociace telekomunikací, z.s. Organizační řád Organizační řád byl projednán a schválen Valnou hromadou ČAT dne 15.5.2015 Čl. 1 - Účel Organizačního řádu ČAT Účelem tohoto řádu je podrobně stanovit

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Město Moravský Beroun O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Datum Zpracovatel Mgr. Barbora Novotná, tajemnice MěÚ 03.08.2010 Schvalovatel RM 85.2 písm. q) 10.08.2010 Účinnost Dnem účinnosti tohoto Organizačního

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: Datum: 21. 2. 2018 Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Organizační řád obce Míchov

Organizační řád obce Míchov Obec Míchov, č. p. 50, 679 61 Letovice, IČ: 00840521, Tel.: 724 187 907; www.obecmichov.cz; email: podatelna@obecmichov.cz Organizační řád obce Míchov ČL.1 Všeobecná ustanovení a zásady činnosti Organizační

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vokoun & Pokorný s.r.o. Schválil: Funkce: Jan Vokoun, Tomáš Pokorný Jednatelé společnosti Datum schválení: 15. 12. 2016 Datum účinnosti: 1. 1. 2017 VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení 1.1.

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 Bod pořadu jednání: Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Zuzana Škodová odbor

Více

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. Změna S t a n o v d r u ž s t v a projednaná na členské schůzi družstva dne 22.5.

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. Změna S t a n o v d r u ž s t v a projednaná na členské schůzi družstva dne 22.5. Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci Změna S t a n o v d r u ž s t v a projednaná na členské schůzi družstva dne 22.5.2019 Návrh na změnu Stanov družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

ORGANIZAČNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD SLČR

ORGANIZAČNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD SLČR ORGANIZAČNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD SLČR Organizační a vnitřní řád je vydán na základě rozhodnutí Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky z. s. (dále jen SLČR) ze dne 2. 9. 2015 jako vnitřní norma upravující

Více

Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Zpracovatel: Odbor vnitřních věcí MěÚ Chropyně, tajemnice Kontrolního výboru ZM Chropyně Schváleno:

Více

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne Organizační řád Směrnice číslo 1 organizace verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Předpis Organizační řád Forma nařízení Vnitřní směrnice Číslo 27 Verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Tato verze ruší předpis tentýž

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Asociace školních sportovních klubů České republiky. Identifikační číslo: IČ: Sídlo spolku:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Asociace školních sportovních klubů České republiky. Identifikační číslo: IČ: Sídlo spolku: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém rejstříku:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Poděbrady (dále jen "zastupitelstvo") zřizuje jako svůj iniciativní a kontrolní

Více

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace. Organizační řád

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace. Organizační řád 32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace Organizační řád 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Rady města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Rady města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení... 3 Článek 2 Pravomoci rady...

Více

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Schválený usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0910/17-R z jednání č. 71 ze dne 10.10.2017 1 JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady

Více

Organizační řád KlimNet z. s.

Organizační řád KlimNet z. s. Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád KlimNet z. s. 1. Spolek KlimNet z. s. se sídlem: 28. října 141, 742 83 Klimkovice, IČ: 26666936 (dále jen Spolek ) vydává v souladu se stanovami Spolku následující

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 Příspěvková organizace 1.

Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 Příspěvková organizace 1. Vypracoval: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 Příspěvková organizace 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Jandáčková Jana, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Ostrava-Jih. Jednací řád komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih

Statutární město Ostrava městský obvod Ostrava-Jih. Jednací řád komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih Jednací řád komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih Vydal: odbor podpory volených orgánů Datum: 12.09.2019 Obsah: Článek: 1 - Úvodní ustanovení 2 - Postavení komisí 3 - Jednání komise 4 - Organizačně-technické

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní ustanovení Organizační řád Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola, Praha 10, nám. Bří. Jandusů 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení a) Organizační řád ZŠ upravuje organizační strukturu a řízení,

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto kontrolního řádu je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti, zejména se zaměřením na účelnost nakládání

Více

Platné znění. Článek 1

Platné znění. Článek 1 III. Platné znění Statutu Grantové agentury České republiky schváleného usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770, ve znění usnesení vlády ze dne 16. března 2009 č. 305, usnesení vlády ze dne 29. září

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Jednací řád Finančního výboru města Lanškroun

Jednací řád Finančního výboru města Lanškroun Čj: MULA43329/2010 Počet listů dokumentů: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 Jednací řád Finančního výboru města Lanškroun Preambule Zastupitelstvo města Lanškroun (dále jen,,zastupitelstvo ) ustanovuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Organizační řád KDU-ČSL

Organizační řád KDU-ČSL Organizační řád KDU-ČSL Základní ustanovení Organizační řád se vydává dle Stanov KDU-ČSL 1. Organizační řád schvaluje Celostátní výbor KDU- ČSL 2. 1. Organizační řád se řídí platnými Stanovami KDU-ČSL

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Rada města Karviné vydala dne tento Jednací řád komisí Rady města Karviné. Článek 1 Úvodní ustanovení

Rada města Karviné vydala dne tento Jednací řád komisí Rady města Karviné. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Jednací řád komisí Rady města Karviné Schváleno: 10.04.2019 Účinnost: 10.04.2019 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné vydala dne 10.04.2019

Více