Přítomni: dle prezenční listiny, po celou dobu jednání byla vědecká rada usnášeníschopná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: dle prezenční listiny, po celou dobu jednání byla vědecká rada usnášeníschopná"

Transkript

1 Zápis z vědecké rady FPR konané dne 28. dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny, po celou dobu jednání byla vědecká rada usnášeníschopná - Jednání vědecké rady FPR zahájil v 15:15 děkan dr. Jiří Pospíšil, přivítal přítomné členky a členy a hosta předsedkyni Akreditační komise, prof. Dvořákovou - Zapisovatelem děkan určil dr. Bezoušku. - Navržen program jednání: o Projednání kontrolní zprávy pro Akreditační komisi o Schválení složení komisí pro obhajoby disertačních prací o Schválení zkušebních komisařů pro státní závěrečné zkoušky - Hlasováno o navrženém programu: všichni přítomní hlasovali pro navržený program. Bod 1) - Děkan podrobně představuje zprávu, která je zpracována na základě žádosti Akreditační komise. Následuje diskuse. - prof. Dvořáková o je to dobrý materiál, vyplývá z něj, co se tu vše dělo, o čem jsme ani nevěděli např. celoživotní vzdělávání předchozí vedení v předchozí zprávě popsalo jako vzorový model, realita byla odlišná o je ráda, že se na jednání VR vzaly podklady rektorské komise v plném znění, ta zpráva je velmi dobře udělaná, je zasazená do kontextu, u jmen je série pochybení dobře podchycena, kdekoliv je pochybení kolem složení zkušební komise pohybuje se tam pět stálých jmen; doporučuje podívat se do té zprávy, je velmi ilustrativní o na jednu stranu fungovala škola normálně, zároveň se tu dělo něco pochybného o navrhuje změnit strukturu kontrolní zprávy podle závěrů hodnotící komise - prof. Psutka hodnocení vědy a financování o bývalé vedení nereagovalo na požadavky MŠMT vykazovat publikační činnost o je zde šance dohnat další fakulty, výsledky jsou mnohem lepší 1

2 o bohužel, letos se hledí na RIV v té době byly dva body fakulta dostala nula korun o pokud se doba posune o jeden rok, určitě přijde na konto fakulty několik milionů o krize se ustojí právě tím výborným výkonem ve vědě, i v letošním roce jsou výsledky kvalitní a fakulta jich má hodně, předhonila dokonce některé technické fakulty - prof. Raban o nedávno jsme na VŠ v Karlových Varech zpracovávali také takovou zprávu, tato se mu zdá trochu jednostranná reaguje prof. Dvořáková toto je jiný formát zprávy, nepožadovala se sebeanalýza slabých a silných stránek, zde jde o něco jiného o v personálních otázkách zašla fakulta příliš daleko, když se zbavila lidí, kteří jí mohli pomoci v akreditaci, navíc hrozí pracovní spory, když se propouštěli docenti, za které nastoupili jiní docenti o ta situace, jak je popsaná, je ale vynikající, řada věcí se zlepšila, spolupráce s univerzitou, kompatibilita předpisů apod. o někdy jsme moc rigidní např. na zápočty je nutno hlásit se přes elektronický informační systém STAG reaguje děkan jediným propuštěným docentem, na jehož místo nastoupil jiný, byl doc. Zachariáš, vyzývá prof. Rabana, aby svá konkretizoval -> prof. Raban tak neučinil děkan pokračuje pomineme-li lidi z bývalého vedení, není tu žádná taková změna, o které hovoří prof. Raban; trpěli jsme vysokou přezaměstnaností, k redukci muselo dojít, všechny změny probíhaly po konzultacích s vedoucími kateder, logicky to bylo bolestivé, bojovali za svůj tým, respektuji to, ale opatření to byla správná, jsem připraven obhájit kterékoliv jméno; je lepší mít méně pedagogů lépe zaplacených než 20 externistů, kteří se oboru nevěnují systematicky - prof. Dvořáková o pro fakultu je nutné vytvořit jádro lidí, kteří zde pracují naplno, Akreditační komise již dříve doporučovala, aby tu nebyl tak obrovský počet pracovníků - prof. Válková o kritické připomínky jsem měla také, ale mohla jsem se přesvědčit, že vedení slyšelo na argumenty o vedení řeklo, jaké jsou cíle, přes všechno nesnadné, čím jsme prošli, jsem neměla pocit, že se udělalo něco, co by se nedalo skousnout; nebylo to jednoduché, nezáviděla jsem to, místy jsem to neusnadňovala, musím ocenit, že vedení k tomu přistoupilo dobře o k předloženému materiálu je tam obžaloba v každé třetí stránce, po důkazní stránce dobře podložená, nikdy jsem si neuvědomila, co vše se 2

3 za tím skrývalo, je vhodné, aby se tato zpráva zveřejnila, udělala by se tlustá čára o zažili jsme si státnice přísně objektivizovaný způsob, losovalo se vše, co se dá, měla jsem možnost číst reakce externistů z Brna, Prahy měla jsem z toho pocit, že jsme dokonce někdy přísnější o není snadné přesvědčit okolí, že jsme teď v trošku jiné fázi o čelíme dotazům studentů, zda jim absolutorium u nás zajistí dobrou profesní budoucnost o musíme se domluvit na postupu, jak využít tento materiál - dr. Baxa navázal by obsahově na prof. Válkovou o jedná se o první relativně ucelený dokument, který ovšem obsahuje nejen běžnou kontrolní zprávu, osciluje od hodnocení minulosti po reformní opatření, až po vize fakulty o pohled zpět je velmi smutné čtení o zpráva je určena nejen AK ale i veřejnosti odborné a laické o jde o odpověď školy na to, co zjistila o své minulosti a jaké si bere poučení o co postrádám, je role univerzity o věcná připomínka str. 4 reforma katedrální struktury doplnit další katedry, celou strukturu; též zmínit, že letošní státnice nebyly prvními korektními státnice, které se u nás konaly o reaguje dr. Bezouška doplníme, roli univerzity jsme do zprávy nezahrnuli, její sebereflexe musí vzejít od jinud - dr. Motejl o mám nepříjemný pocit, že je cítěna vnitřní potřeba s tou zprávou jít ven o současný VŠ zákon akcentuje prvek samosprávy, nedovolává se příliš zásahů státních orgánů o hlavní problém krize fakulta sama se začala dovolávat intervence policie, státního zastupitelství o média nechtějí zprávu, chtějí jména o nám se líbí, Akreditační komisi se líbí, úkol je splněn o poděkoval bych za moudrou kontrolní zprávu, nesnažil bych se tento dílčí úspěch medializovat a prezentovat o každý nepřítel se toho zmocní a rozcupuje to o reaguje dr. Bezouška zpráva je určena i pro veřejnost, chceme ji zveřejnit po jednání Akreditační komise - prof. Wintrová o zpráva je věcná, je dobrá, neklade si velké cíle, vyjadřuje se věcně, i když někde víc kriticky do minulosti, např. u celoživotního vzdělávání o problémy byly vždy kolem vztahu s VŠ Karlovy Vary posvěceny smlouvu, po které jsme v rámci Akreditační komise pátrali; Karlovy Vary vždy inzerovaly možnost pokračování v magisterském studiu, což nebylo správné o reaguje dr. Bezouška na str. 13 je zachycen postoj k přestupům, více rozepíšeme 3

4 - dr. Čermák o zpráva je v pořádku, nemáme nic moc co měnit, můžeme provést jazykovou korekturu, nemáme žádný důvod, aby ta zpráva byla základem nějaké mediální protiakce fakulty o jestli je fakulta lepší než byla, nezáleží na tom, zda se jeví lepší médiím o co se stalo, vede k hlubšímu zamyšlení předpisy existovaly, ale i špatné systémy dokážou dobře fungovat tam, kde nedochází k osobním selháním, tady k tomu došlo u řady lidí, jsou tam pojmenováni o je to problém mravní kvality učitelů a žáků tu nevymyslíme žádným předpisem o musíme se soustředit na to, aby nedocházelo k osobním, mravním selháním ani učitelů ani žáků co bychom si povídali nebyly to žádné chudinky, byly to významní lidi, mravně selhávali zrovna tak jako jejich učitelé o komise, testy scio ty znamenají naprosté odosobnění vztahu učitel-žák to vede k tomu, že studenti tvrdí já nevím, kdo mě zkoušel, on měl razítko, on může razítkovat takto mluví žáci, protože jsou mravně nekvalifikovaní a dali si to líbit toto nenapravíme tím, že budeme losovat zkušební komisaře, den, kdy budeme zkoušet, losovat otázky apod., tím ještě ten vztah učitele a žáka, který musí být osobní, degradujeme; nám teď nezbývá nic jiného, ale degradujeme ten vztah, to, jak dokázali žáci vzpomínat na své učitele o stejné je to se scio testy fakulty ze sebe chtějí svrhnout odpovědnost za to, že u nich se nepodvádí, úplatkářství přesunujeme z veřejné sféry do soukromé o a jsme zpět u mravní kvalifikace učitelů a žáků škola se má snažit pozvednout mravní kvalifikaci svých žáků (formace je něco víc než edukace) o zpráva by měla zůstat jaká je, nic lepšího nevymyslíme, je to krok dopředu pro FPR děkuji autorovi - prof. Dvořáková o morální profil je věc zcela podstatná my jsme jezdili hodnotit kolegy, ne někoho, kdo organizuje něco, co je naprosto v rozporu s etickým profilem učitele o jsem ráda, že ta netransparentnost tu byla a je napravena o naprosto chápu, proč se fakulta se vydala cestou scio testů o Akreditační komise zprávu zhodnotí, ale sama nezveřejní o dostala jsem i zprávu externistů o státních zkouškách je dobrá, doporučuji ji zveřejnit - prof. Musil o problém CŽV děkan v tom vidí jednoho z největších trojských koní je to opravdu strašně nebezpečný institut, sám bych se nyní klonil k tomu, aby to bylo přehodnoceno v zákoně o VŠ 4

5 o je to kanál k tomu, aby se na VŠ vyvíjeli vnější tlaky, aby se navazovaly nadstandardní vztahy, styky s místními funkcionáři, institucemi, které hledají krátkou cestu jak se dostat k titulu o zažíval jsem institut dálkového studia na právnické fakultě za minulého režimu i tehdy papaláši hledali cesty, jak si maximálně usnadnit maximálně o ten přínos, který se od CŽV očekává, je docela dobře řešitelný jinými způsoby vyšší odborné školy a jiné instituce, které by to také dokázaly plnit o není to asi tak nebezpečné u kamenných zavedených univerzit, ale v případě zdejší mladé fakulty, to byla špatná politika (byť vím, že je to dobrá cesta k vylepšení rozpočtu) o ale pro novou školu je to trochu nebezpečná cesta, dochází k průniku absolventů CŽV do řádného studia, řada jmen, které tu figurují, se tu ocitla o jak je to dnes s CŽV? reaguje dr. Bezouška celoživotní vzdělávání se nyní provádí dle schválené vnitřní akreditace, všechny přednášené předměty jsou ukončovány jednotlivě, na účastníky jsou kladeny stejné požadavky co do obsahu a rozsahu znalostí jako na řádné studenty, velmi pečlivě se této oblasti věnujeme - prof. Dvořáková o Akreditační komise nemůže ani CŽV hodnotit, je to akreditováno jinak, o zákon, který nutí lidi po dvaceti letech v praxi dodělat si VŠ vzdělání, je špatný, to pak nahrálo tomu, co se zde stalo - doc. Kysela o šlo-li by jen a pouze o osobní selhání jednotlivců, pak by ta kauza nenabrala takový ráz, mělo to systémové dopady o jak se v naložilo s doktorandy, kteří studovali v různých podivných podoborech? o jakou podobu má smlouva s Ústavem státu a práva? o bude pokračovat rigorózní řízení, bude-li zpráva kladně přijata Akreditační komisí? - prof. Válková reaguje na dotazy doc. Kysely o shrnuje činnost oborové rady při kontrole doktorského studijního programu o jedna skupina studentů byla bezproblémová studuje v akreditovaném oboru, nepřesahuje maximální povolenou délku studia o druhá skupina - případy, kdy studenti studovali v oborech, které nebyly akreditované již delší dobu, a byly vykazovány jako subobory akreditovaného oboru: doporučení OR bylo zcela jasné buď studium ukončit, nebo pokračovat v případě, kdy téma nebo doktorand sám o sobě umožňoval úvahu, že by mohl změnit téma a mohl by pokračovat dál za předpokladu, že by našel školitele a fakultu, kde je tento obor akreditovaný 5

6 o třetí skupina ukončit studium z důvodu překročení maximální doby studia - děkan doplňuje prof. Válkovou o nejvíce citlivě vnímáme problém s katedrou správního práva, které bylo subsumováno pod občanské právo - prof. Eliáš o nám to může připadat absurdní, nicméně já jsem byl často členem kvalifikačních komisí, kdy přišel student s podivným podoborem, začal jsem se ptát, jak je to možné, a doc. Kindl řekl takto to bylo akreditováno, je to divný, ale je to tak; dostanete-li odpověď od člena vedení fakulty máte důvod mu nevěřit, kontrolovat ho? - dr. Melzer o na olomouckou fakultu se obrátilo vedení plzeňské fakulty s žádostí o podporu, zda by někteří studenti, kteří studují divný podobor správní právo, nemohli být přijati do studia u nás snažili jsme se, hleděli jsme na to, že tito studenti v tom byli nevinně, ale kladli jsme si velmi přísné podmínky museli studovat řádné, žádné protahování doby studia, musela u nich být záruka, že budou ve studiu pokračovat řádně nadále o jednalo se o tři studenty (dva z nich asistenti na KSP v Plzni) v těchto případech došlo k přijetí v Olo ke studiu v oboru správní právo; velmi přísně se též posuzovalo uznání studijních povinností dodnes ten proces není ukončený, šlo se velmi přísně, individuálně - prof. Dvořáková ke smlouvě s ústavem o neví, zda původní smlouva vůbec existovala, nebo byla doplněna později jako argument pro rozkladové řízení - dr. Bezouška o upřesňuje obsah nové dohody s Ústavem státu a práva je nutná, neboť se jedná o společnou akreditaci, řeší např. obsazení oborové rady - prof. Dvořáková k obnovení rigorózního řízení o záleží na tom, jak Akreditační komise zprávu přijme a zhodnotí ji o vidí jiný problém omezení přijímat do doktorského studia osobně bych viděla, že rigorózní řízení by mělo být obnoveno až ve chvíli, kdy bude zrušeno toto omezení o podnět musí dát fakulta, doložit, vypořádat se z důvody, pro které byla akreditace omezena o rigorózní řízení se sice váže na magisterské studium, ale Akreditační komise jej nepřiznává, když na fakultě není doktorské studium - děkan o počkejme, jak dopadne projednání zprávy, pak se o tom bavme, musíme najít konsensus - prof. Kopal 6

7 o zpráva je dobrým materiálem, zahrnuje všechny ty hlavní úseky, které by měly být reformovány, je to materiál interní, byl bych opatrný zveřejňovat jej, média jsou aforistická, postupují kuse o zmiňuje nespokojenost, jak se fakulta očerňovala jako celek, nebyla to jen vina lidí, kteří jsou uvedeni ve zprávě, byly to i tlaky politické o vznikl dojem, že FPR je prohnilá, že je třeba ji zavřít a tomu je třeba zabránit o domnívá se, že většina učitelů plnila svoje povinnosti dobře o není to jen morální selhání některých učitelů a některých struktur na fakultě, ale i morální selhání celé řady studentů ať již normálních studentů, ale mnohdy též abnormálních studentů o normální studenti přihlásí se jich 25 na zkoušku a 8 nebo 10 jich nepřijde, omluví se jeden nebo dva, ostatní mlčí to přeci nejde, musí být zaveden postih o zmiňuje případ disertační práce dr. Popenkové má vynikající úroveň, ale nemůže být bez akreditace obhajována přitom snese srovnání s těmi nejlepšími jinde; o reaguje prof. Válková nemáme jinou cestu, u nás obhájit nemůže o reaguje prof. Eliáš nemůžeme nic jiného, než jinde prosit v Brně je to neprůchodné, v Olomouci není mezinárodní právo akreditováno o reaguje dr. Šimka je to právní povinnost univerzity, ne fakulty další prostor k oslovení vedení univerzity s tím, aby se s tím vypořádalo - prof. Šámal o vědecká činnost je hodně důležitá, tuto pasáž kvituje s povděkem o apeluje na to, aby katedry zpracovaly výhled svého rozvoje, je to navázáno na výhled ve financování o musíme dát signál Akreditační komisi chceme jít v co nejkratší době k doktorským akreditacím to by ve zprávě mělo zaznít - poté byla diskuse ukončena, děkan navrhl usnesení: Vědecká rada bere předloženou kontrolní zprávu na vědomí. o Hlasováno: nikdo nebyl proti, jeden se zdržel, ostatní pro Bod 2) - děkan předložit ke schválení návrh složení komisí pro obhajoby disertačních prací, prof. Válková každou komisi uvedla o hlasováno o komisi dr. Wipplingerové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Zítka všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Pelecha všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Markové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Vostré všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Dvořákové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Schelové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi ing. Zárybnické všichni přítomní pro 7

8 Bod 3) - děkan předložil ke schválení nové zkušební komisaře pro státní závěrečný zkoušky pro občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo o hlasováno všichni přítomní hlasovali pro Poté bylo jednání vědecké rady ukončeno. Zapsal: JUDr. Petr Bezouška Ph.D. V Plzni dne Schválil: JUDr. Jiří Pospíšil 8

9

10

11

12 Oborová rada Fakulty právnické ZČU v Plzni NÁVRH KOMISÍ PRO OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ (podklad pro schválení Vědeckou radou fakulty právnické ZČU v Plzni dne28.dubna 2010) JUDr. Miloslava WIPPLINGEROVÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Pojem a obsah vlastnického práva - školitel: Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. prof. JUDr. Jan Hurdík, Dr.Sc. PF MU v Brně, Katedra občanského práva Veveří 158/70, Brno tel Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. Katedra občanského práva a pracovního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci, tř. 17.listopadu 6, Olomouc tel JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 1

13 JUDr. Adam ZÍTEK - podal přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdal disertační práci na téma Vlastnictví bytů a nebytových prostor - školitel: Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Jan Hurdík, Dr.Sc. PF MU v Brně, Katedra občanského práva Veveří 158/70, Brno tel Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Petr Tégl Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. JUDr. Jaroslav Oehm, CSc. Katedra obchodního práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 2

14 JUDr. Josef PELECH - podal přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdal disertační práci na téma Pojem věcných práv se zaměřením na právo zástavní - školitel: Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. JUDr. Petr Tégl Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel JUDr.Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 (tel ) tel JUDr. Jaroslav Oehm, CSc. Katedra obchodního práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 3

15 JUDr. Petra MARKOVÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Skončení nájmu bytu - školitel: JUDr. Alexander Šíma - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. JUDr. Jaroslav Oehm, CSc. Katedra obchodního práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 4

16 JUDr. Lenka VOSTRÁ - disertační práce na téma Rodinné právo a rekodifikace soukromého práva - školitel: JUDr. Jan Bárta, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Katedra občanského práva a pracovního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci, tř. 17.listopadu 8, Olomouc tel prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra mezinárodního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského práva, PF UK v Praze, tel Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. Katedra občanského práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Zdeněk Masopust, Dr.Sc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra teorie práva JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel

17 JUDr. Kateřina DVOŘÁKOVÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Ochranné známky v ČR a v právu komunitárním - školitel: Doc. JUDr. Vladimír Pítra - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra mezinárodního práva prof. nzw. Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra ústavního práva JUDr. Karel Čermák AK Čermák, Hořejš, Matějka a spol. Národní 32, Praha 1, tel JUDr. Jiří Macek Vrchní soud v Praze nám. Hrdinů 1300/11, Praha 4, tel JUDr. Roman Horáček, Ph.D. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Katedra průmyslového vlastnictví Dubečská 900/10, Praha 10, tel ,

18 JUDr. Hana SCHELOVÁ-BACHRACHOVÁ, LL.M. - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Autorské právo a internet - školitel: JUDr. Ján Matejka, Ph.D. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Právnická fakulta MU v Brně, Katedra občanského práva Veveří 158/70, Brno, tel prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc. Advokátní kancelář Kříž a Bělina, s.r.o., Dlouhá 13, Praha 1, tel , , Doc. JUDr. Vladimír Pítra JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Právnická fakulta MU v Brně, Katedra právní teorie Veveří 158/70, Brno, tel

19 Ing. Alena ZÁRYBNICKÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Pojištění odpovědnosti za škodu - školitel: Mgr. Milan Hradec, Dr. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. VŠE v Praze Katedra bankovnictví a pojišťovnictví nám. W.Churchilla 4, Praha 3, tel prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. VŠE v Praze Katedra bankovnictví a pojišťovnictví nám. W.Churchilla 4, Praha 3, tel prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra mezinárodního práva JUDr. Ludvík Bohman Česká pojišťovna, a.s., Vrchní ředitel, Na Pankráci 123, Praha 4 JUDr. Magdalena Wawerková Česká pojišťovna, a.s., Právní odbor, Na Pankráci 123, Praha 4 Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. 8

20

21

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni,

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, které se konalo dne 16. prosince 2015 od 15.30 hod. v budově Fakulty právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, zasedací

Více

Přítomni: Omluveni: Vědecká rada byla po celou dobu jednání schopná usnášení.

Přítomni: Omluveni: Vědecká rada byla po celou dobu jednání schopná usnášení. Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni konané dne 24. listopadu 2010 od 15.00 hod. v malém sále Měšťanské Besedy v Plzni Přítomni: Prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Veřejná debata Aktuální kauzy města Plzně projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany

Veřejná debata Aktuální kauzy města Plzně projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany Veřejná debata Aktuální kauzy města Plzně projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany Plzeň, Měšťanská beseda 21. března 2013 Práva v Plzni největší skandál českého školství Martin Marek, 21.3.2013

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

b. Uvádění specializace Pracovní právo u akreditovaného oboru Občanské právo

b. Uvádění specializace Pracovní právo u akreditovaného oboru Občanské právo Závěrečná zpráva komise pro prověření studia absolventů a průběhu rigorózního řízení na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni Výsledky prověření dokumentace průběhu doktorského studia Komise

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Zveřejněno na žádost představitelů studentské komory AS ZČU Příklad č. 1. - pro obor pracovního práva na katedře pracovního

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223)

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 2. 2014 od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Přítomní senátoři: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně Bc. Miroslav Kopáček

Více

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Členové odstupujícího senátu: Přítomni: Černota, Polínková, Kučerová R., Staněk, Kučerová L., Václavík,

Více

Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne

Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 28. 04. 2014 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny (24 členů) prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.; prof. ing. V. Dirner, CSc.; prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.; doc.

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Organizační struktura Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Organizační struktura Katedry psychologie FF UP v Olomouci Organizační struktura Katedry psychologie FF UP v Olomouci Vedoucí katedry: - zodpovídá za celkový chod pracoviště - zodpovídá za technicko-organizační záležitosti - řeší personální otázky a rozpočet -

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Konání: 09. února 2011, 11.30 h Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 16. 4. 2012 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkanky Datum: 16. 4. 2012 Čas: 14.00 hod Přítomni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Mgr. et Mgr. Petra

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2004 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 13. 6. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal,

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing.

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing. Z á p i s z 58. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 28. května 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 1/2015 (92) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 8. ledna 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH 1,

Více

ZÁPIS z jednání AS FPR ZČU

ZÁPIS z jednání AS FPR ZČU AKADEMICKÝ SENÁT V Plzni dne 4. května 2015 ZÁPIS z jednání AS FPR ZČU 27. dubna 2015 v 16:30 hod. Přítomno: na počátku jednání 13, v průběhu se počet zvýšil na 14 členů Omluveno: 5 AS FPR ZČU byl po celou

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č. 6-2015 z 6. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2015/2016 Termín: 21. 9. 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Nepřítomni: viz prezenční listina

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Z Á P I S. číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr. Jana Povová, MUDr. Ivo Valkovský, doc. PhDr. Yvetta

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 10. března 2009 Konání: 10. března 2009, 16.00 hod Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty,

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 02. 05. 2012 Přítomni: p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk (od hlasování č. 6), Bc. Jitka Martínková, p. Václav Mildorf, p. Pavel

Více

SEZNAM AUTORŮ. prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

SEZNAM AUTORŮ. prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně SEZNAM AUTORŮ Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí autorského kolektivu svazku I prof. JUDr.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Zápis z jednání oborové rady obor Sustainable Rural Development (4106 V023) 10. 11. 2015 ZÁPIS Z OBOROVÉ RADY FTZ ze dne 10. 11. 2015 Přítomni:

Více

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Zápis ze 7. zasedání konaného ve středu dne 24. června 2015 od 14:00 hodin v Choosy (penzion U Jana, Velké náměstí) Přítomní:

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Zpráva pro vedení Západočeské univerzity v Plzni zpracovaná na základě bodu č. 7 Společného prohlášení rektora a děkana ze dne 24.

Zpráva pro vedení Západočeské univerzity v Plzni zpracovaná na základě bodu č. 7 Společného prohlášení rektora a děkana ze dne 24. V Plzni 5. května 2010 Zpráva pro vedení Západočeské univerzity v Plzni zpracovaná na základě bodu č. 7 Společného prohlášení rektora a děkana ze dne 24. března 2010 Fakulta právnická označí do 30. dubna

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Obor ŘEP: Přítomni: prof. Blažek, doc. Koch, doc. Žufan, prof. Koráb, prof. Rejnuš, prof. Režňáková Omluveni: prof. Čapek, doc.

Obor ŘEP: Přítomni: prof. Blažek, doc. Koch, doc. Žufan, prof. Koráb, prof. Rejnuš, prof. Režňáková Omluveni: prof. Čapek, doc. Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 24. září 2012 Přítomni: prof. Blažek, doc. Koch, doc. Žufan, prof. Koráb,

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 Den vydání: 3. 09. 2015 Platnost: 3. 09. 2015 Účinnost:

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Č. j.: FZS/0284/16 PID: 372343 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Přítomni: dle

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Zápis o veřejném hlasování per rollam o

Zápis o veřejném hlasování per rollam o Zápis o veřejném hlasování per rollam o žádosti o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Humanitní studia, studijnímu oboru Integrální studium člověka Obecná antropologie (prezenční a kombinovaná

Více

Zápis z 1. zasedání AS FPR ZČU

Zápis z 1. zasedání AS FPR ZČU AKADEMICKÝ SENÁT Zápis z 1. zasedání AS FPR ZČU 12. května 2011 zasedací místnost děkanátu FPR ZČU Přítomno: 17 členů Omluven: 1 člen AS FPR ZČU byl po celou dobu svého jednání usnášeníschopný. Program

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

1. Výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady

1. Výsledky doplňovacích voleb studentů do školské rady Zápis z jednání Školské rady Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní, Děčín konané dne 18.6.2014 č. 4/2013-2014 Přítomni členové: Ing. Karla Zemanová, Ing. Marcela Dočkalová,

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA KE STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠCE Jméno a příjmení studenta včetně titulů: Kontaktní adresa: e-mail univerzitní: e-mail osobní: telefon: Školitel: Doktorský studijní program: Teoretické

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 5/2015 (96) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH

Více

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Účast: Hosté: podle prezenční listiny Mgr. Mgr. J. Petrov,LL.M. Program: I. Projednání Výroční zprávy za rok 2011 II. Návrh nových lektorů dosud

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2005 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen AV ČR) se sídlem Národní

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 4. října 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 4. října 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 4. října 2016 Čas konání: 14:00 16:00 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 36 členů (dle prezenční

Více

Vedoucí autorského kolektivu komentáře

Vedoucí autorského kolektivu komentáře Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017

Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017 Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017 Přítomni: Hosté: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, MUDr. Josef Fontana,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 2. října 2008, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Pošvicová, Poláková, Nováková,

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP

Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP Konané dne 18. 5. 2016 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Program - Projednání organizační změny na Fakultě výrobních technologií a managementu - Podnět

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více