Přítomni: dle prezenční listiny, po celou dobu jednání byla vědecká rada usnášeníschopná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: dle prezenční listiny, po celou dobu jednání byla vědecká rada usnášeníschopná"

Transkript

1 Zápis z vědecké rady FPR konané dne 28. dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny, po celou dobu jednání byla vědecká rada usnášeníschopná - Jednání vědecké rady FPR zahájil v 15:15 děkan dr. Jiří Pospíšil, přivítal přítomné členky a členy a hosta předsedkyni Akreditační komise, prof. Dvořákovou - Zapisovatelem děkan určil dr. Bezoušku. - Navržen program jednání: o Projednání kontrolní zprávy pro Akreditační komisi o Schválení složení komisí pro obhajoby disertačních prací o Schválení zkušebních komisařů pro státní závěrečné zkoušky - Hlasováno o navrženém programu: všichni přítomní hlasovali pro navržený program. Bod 1) - Děkan podrobně představuje zprávu, která je zpracována na základě žádosti Akreditační komise. Následuje diskuse. - prof. Dvořáková o je to dobrý materiál, vyplývá z něj, co se tu vše dělo, o čem jsme ani nevěděli např. celoživotní vzdělávání předchozí vedení v předchozí zprávě popsalo jako vzorový model, realita byla odlišná o je ráda, že se na jednání VR vzaly podklady rektorské komise v plném znění, ta zpráva je velmi dobře udělaná, je zasazená do kontextu, u jmen je série pochybení dobře podchycena, kdekoliv je pochybení kolem složení zkušební komise pohybuje se tam pět stálých jmen; doporučuje podívat se do té zprávy, je velmi ilustrativní o na jednu stranu fungovala škola normálně, zároveň se tu dělo něco pochybného o navrhuje změnit strukturu kontrolní zprávy podle závěrů hodnotící komise - prof. Psutka hodnocení vědy a financování o bývalé vedení nereagovalo na požadavky MŠMT vykazovat publikační činnost o je zde šance dohnat další fakulty, výsledky jsou mnohem lepší 1

2 o bohužel, letos se hledí na RIV v té době byly dva body fakulta dostala nula korun o pokud se doba posune o jeden rok, určitě přijde na konto fakulty několik milionů o krize se ustojí právě tím výborným výkonem ve vědě, i v letošním roce jsou výsledky kvalitní a fakulta jich má hodně, předhonila dokonce některé technické fakulty - prof. Raban o nedávno jsme na VŠ v Karlových Varech zpracovávali také takovou zprávu, tato se mu zdá trochu jednostranná reaguje prof. Dvořáková toto je jiný formát zprávy, nepožadovala se sebeanalýza slabých a silných stránek, zde jde o něco jiného o v personálních otázkách zašla fakulta příliš daleko, když se zbavila lidí, kteří jí mohli pomoci v akreditaci, navíc hrozí pracovní spory, když se propouštěli docenti, za které nastoupili jiní docenti o ta situace, jak je popsaná, je ale vynikající, řada věcí se zlepšila, spolupráce s univerzitou, kompatibilita předpisů apod. o někdy jsme moc rigidní např. na zápočty je nutno hlásit se přes elektronický informační systém STAG reaguje děkan jediným propuštěným docentem, na jehož místo nastoupil jiný, byl doc. Zachariáš, vyzývá prof. Rabana, aby svá konkretizoval -> prof. Raban tak neučinil děkan pokračuje pomineme-li lidi z bývalého vedení, není tu žádná taková změna, o které hovoří prof. Raban; trpěli jsme vysokou přezaměstnaností, k redukci muselo dojít, všechny změny probíhaly po konzultacích s vedoucími kateder, logicky to bylo bolestivé, bojovali za svůj tým, respektuji to, ale opatření to byla správná, jsem připraven obhájit kterékoliv jméno; je lepší mít méně pedagogů lépe zaplacených než 20 externistů, kteří se oboru nevěnují systematicky - prof. Dvořáková o pro fakultu je nutné vytvořit jádro lidí, kteří zde pracují naplno, Akreditační komise již dříve doporučovala, aby tu nebyl tak obrovský počet pracovníků - prof. Válková o kritické připomínky jsem měla také, ale mohla jsem se přesvědčit, že vedení slyšelo na argumenty o vedení řeklo, jaké jsou cíle, přes všechno nesnadné, čím jsme prošli, jsem neměla pocit, že se udělalo něco, co by se nedalo skousnout; nebylo to jednoduché, nezáviděla jsem to, místy jsem to neusnadňovala, musím ocenit, že vedení k tomu přistoupilo dobře o k předloženému materiálu je tam obžaloba v každé třetí stránce, po důkazní stránce dobře podložená, nikdy jsem si neuvědomila, co vše se 2

3 za tím skrývalo, je vhodné, aby se tato zpráva zveřejnila, udělala by se tlustá čára o zažili jsme si státnice přísně objektivizovaný způsob, losovalo se vše, co se dá, měla jsem možnost číst reakce externistů z Brna, Prahy měla jsem z toho pocit, že jsme dokonce někdy přísnější o není snadné přesvědčit okolí, že jsme teď v trošku jiné fázi o čelíme dotazům studentů, zda jim absolutorium u nás zajistí dobrou profesní budoucnost o musíme se domluvit na postupu, jak využít tento materiál - dr. Baxa navázal by obsahově na prof. Válkovou o jedná se o první relativně ucelený dokument, který ovšem obsahuje nejen běžnou kontrolní zprávu, osciluje od hodnocení minulosti po reformní opatření, až po vize fakulty o pohled zpět je velmi smutné čtení o zpráva je určena nejen AK ale i veřejnosti odborné a laické o jde o odpověď školy na to, co zjistila o své minulosti a jaké si bere poučení o co postrádám, je role univerzity o věcná připomínka str. 4 reforma katedrální struktury doplnit další katedry, celou strukturu; též zmínit, že letošní státnice nebyly prvními korektními státnice, které se u nás konaly o reaguje dr. Bezouška doplníme, roli univerzity jsme do zprávy nezahrnuli, její sebereflexe musí vzejít od jinud - dr. Motejl o mám nepříjemný pocit, že je cítěna vnitřní potřeba s tou zprávou jít ven o současný VŠ zákon akcentuje prvek samosprávy, nedovolává se příliš zásahů státních orgánů o hlavní problém krize fakulta sama se začala dovolávat intervence policie, státního zastupitelství o média nechtějí zprávu, chtějí jména o nám se líbí, Akreditační komisi se líbí, úkol je splněn o poděkoval bych za moudrou kontrolní zprávu, nesnažil bych se tento dílčí úspěch medializovat a prezentovat o každý nepřítel se toho zmocní a rozcupuje to o reaguje dr. Bezouška zpráva je určena i pro veřejnost, chceme ji zveřejnit po jednání Akreditační komise - prof. Wintrová o zpráva je věcná, je dobrá, neklade si velké cíle, vyjadřuje se věcně, i když někde víc kriticky do minulosti, např. u celoživotního vzdělávání o problémy byly vždy kolem vztahu s VŠ Karlovy Vary posvěceny smlouvu, po které jsme v rámci Akreditační komise pátrali; Karlovy Vary vždy inzerovaly možnost pokračování v magisterském studiu, což nebylo správné o reaguje dr. Bezouška na str. 13 je zachycen postoj k přestupům, více rozepíšeme 3

4 - dr. Čermák o zpráva je v pořádku, nemáme nic moc co měnit, můžeme provést jazykovou korekturu, nemáme žádný důvod, aby ta zpráva byla základem nějaké mediální protiakce fakulty o jestli je fakulta lepší než byla, nezáleží na tom, zda se jeví lepší médiím o co se stalo, vede k hlubšímu zamyšlení předpisy existovaly, ale i špatné systémy dokážou dobře fungovat tam, kde nedochází k osobním selháním, tady k tomu došlo u řady lidí, jsou tam pojmenováni o je to problém mravní kvality učitelů a žáků tu nevymyslíme žádným předpisem o musíme se soustředit na to, aby nedocházelo k osobním, mravním selháním ani učitelů ani žáků co bychom si povídali nebyly to žádné chudinky, byly to významní lidi, mravně selhávali zrovna tak jako jejich učitelé o komise, testy scio ty znamenají naprosté odosobnění vztahu učitel-žák to vede k tomu, že studenti tvrdí já nevím, kdo mě zkoušel, on měl razítko, on může razítkovat takto mluví žáci, protože jsou mravně nekvalifikovaní a dali si to líbit toto nenapravíme tím, že budeme losovat zkušební komisaře, den, kdy budeme zkoušet, losovat otázky apod., tím ještě ten vztah učitele a žáka, který musí být osobní, degradujeme; nám teď nezbývá nic jiného, ale degradujeme ten vztah, to, jak dokázali žáci vzpomínat na své učitele o stejné je to se scio testy fakulty ze sebe chtějí svrhnout odpovědnost za to, že u nich se nepodvádí, úplatkářství přesunujeme z veřejné sféry do soukromé o a jsme zpět u mravní kvalifikace učitelů a žáků škola se má snažit pozvednout mravní kvalifikaci svých žáků (formace je něco víc než edukace) o zpráva by měla zůstat jaká je, nic lepšího nevymyslíme, je to krok dopředu pro FPR děkuji autorovi - prof. Dvořáková o morální profil je věc zcela podstatná my jsme jezdili hodnotit kolegy, ne někoho, kdo organizuje něco, co je naprosto v rozporu s etickým profilem učitele o jsem ráda, že ta netransparentnost tu byla a je napravena o naprosto chápu, proč se fakulta se vydala cestou scio testů o Akreditační komise zprávu zhodnotí, ale sama nezveřejní o dostala jsem i zprávu externistů o státních zkouškách je dobrá, doporučuji ji zveřejnit - prof. Musil o problém CŽV děkan v tom vidí jednoho z největších trojských koní je to opravdu strašně nebezpečný institut, sám bych se nyní klonil k tomu, aby to bylo přehodnoceno v zákoně o VŠ 4

5 o je to kanál k tomu, aby se na VŠ vyvíjeli vnější tlaky, aby se navazovaly nadstandardní vztahy, styky s místními funkcionáři, institucemi, které hledají krátkou cestu jak se dostat k titulu o zažíval jsem institut dálkového studia na právnické fakultě za minulého režimu i tehdy papaláši hledali cesty, jak si maximálně usnadnit maximálně o ten přínos, který se od CŽV očekává, je docela dobře řešitelný jinými způsoby vyšší odborné školy a jiné instituce, které by to také dokázaly plnit o není to asi tak nebezpečné u kamenných zavedených univerzit, ale v případě zdejší mladé fakulty, to byla špatná politika (byť vím, že je to dobrá cesta k vylepšení rozpočtu) o ale pro novou školu je to trochu nebezpečná cesta, dochází k průniku absolventů CŽV do řádného studia, řada jmen, které tu figurují, se tu ocitla o jak je to dnes s CŽV? reaguje dr. Bezouška celoživotní vzdělávání se nyní provádí dle schválené vnitřní akreditace, všechny přednášené předměty jsou ukončovány jednotlivě, na účastníky jsou kladeny stejné požadavky co do obsahu a rozsahu znalostí jako na řádné studenty, velmi pečlivě se této oblasti věnujeme - prof. Dvořáková o Akreditační komise nemůže ani CŽV hodnotit, je to akreditováno jinak, o zákon, který nutí lidi po dvaceti letech v praxi dodělat si VŠ vzdělání, je špatný, to pak nahrálo tomu, co se zde stalo - doc. Kysela o šlo-li by jen a pouze o osobní selhání jednotlivců, pak by ta kauza nenabrala takový ráz, mělo to systémové dopady o jak se v naložilo s doktorandy, kteří studovali v různých podivných podoborech? o jakou podobu má smlouva s Ústavem státu a práva? o bude pokračovat rigorózní řízení, bude-li zpráva kladně přijata Akreditační komisí? - prof. Válková reaguje na dotazy doc. Kysely o shrnuje činnost oborové rady při kontrole doktorského studijního programu o jedna skupina studentů byla bezproblémová studuje v akreditovaném oboru, nepřesahuje maximální povolenou délku studia o druhá skupina - případy, kdy studenti studovali v oborech, které nebyly akreditované již delší dobu, a byly vykazovány jako subobory akreditovaného oboru: doporučení OR bylo zcela jasné buď studium ukončit, nebo pokračovat v případě, kdy téma nebo doktorand sám o sobě umožňoval úvahu, že by mohl změnit téma a mohl by pokračovat dál za předpokladu, že by našel školitele a fakultu, kde je tento obor akreditovaný 5

6 o třetí skupina ukončit studium z důvodu překročení maximální doby studia - děkan doplňuje prof. Válkovou o nejvíce citlivě vnímáme problém s katedrou správního práva, které bylo subsumováno pod občanské právo - prof. Eliáš o nám to může připadat absurdní, nicméně já jsem byl často členem kvalifikačních komisí, kdy přišel student s podivným podoborem, začal jsem se ptát, jak je to možné, a doc. Kindl řekl takto to bylo akreditováno, je to divný, ale je to tak; dostanete-li odpověď od člena vedení fakulty máte důvod mu nevěřit, kontrolovat ho? - dr. Melzer o na olomouckou fakultu se obrátilo vedení plzeňské fakulty s žádostí o podporu, zda by někteří studenti, kteří studují divný podobor správní právo, nemohli být přijati do studia u nás snažili jsme se, hleděli jsme na to, že tito studenti v tom byli nevinně, ale kladli jsme si velmi přísné podmínky museli studovat řádné, žádné protahování doby studia, musela u nich být záruka, že budou ve studiu pokračovat řádně nadále o jednalo se o tři studenty (dva z nich asistenti na KSP v Plzni) v těchto případech došlo k přijetí v Olo ke studiu v oboru správní právo; velmi přísně se též posuzovalo uznání studijních povinností dodnes ten proces není ukončený, šlo se velmi přísně, individuálně - prof. Dvořáková ke smlouvě s ústavem o neví, zda původní smlouva vůbec existovala, nebo byla doplněna později jako argument pro rozkladové řízení - dr. Bezouška o upřesňuje obsah nové dohody s Ústavem státu a práva je nutná, neboť se jedná o společnou akreditaci, řeší např. obsazení oborové rady - prof. Dvořáková k obnovení rigorózního řízení o záleží na tom, jak Akreditační komise zprávu přijme a zhodnotí ji o vidí jiný problém omezení přijímat do doktorského studia osobně bych viděla, že rigorózní řízení by mělo být obnoveno až ve chvíli, kdy bude zrušeno toto omezení o podnět musí dát fakulta, doložit, vypořádat se z důvody, pro které byla akreditace omezena o rigorózní řízení se sice váže na magisterské studium, ale Akreditační komise jej nepřiznává, když na fakultě není doktorské studium - děkan o počkejme, jak dopadne projednání zprávy, pak se o tom bavme, musíme najít konsensus - prof. Kopal 6

7 o zpráva je dobrým materiálem, zahrnuje všechny ty hlavní úseky, které by měly být reformovány, je to materiál interní, byl bych opatrný zveřejňovat jej, média jsou aforistická, postupují kuse o zmiňuje nespokojenost, jak se fakulta očerňovala jako celek, nebyla to jen vina lidí, kteří jsou uvedeni ve zprávě, byly to i tlaky politické o vznikl dojem, že FPR je prohnilá, že je třeba ji zavřít a tomu je třeba zabránit o domnívá se, že většina učitelů plnila svoje povinnosti dobře o není to jen morální selhání některých učitelů a některých struktur na fakultě, ale i morální selhání celé řady studentů ať již normálních studentů, ale mnohdy též abnormálních studentů o normální studenti přihlásí se jich 25 na zkoušku a 8 nebo 10 jich nepřijde, omluví se jeden nebo dva, ostatní mlčí to přeci nejde, musí být zaveden postih o zmiňuje případ disertační práce dr. Popenkové má vynikající úroveň, ale nemůže být bez akreditace obhajována přitom snese srovnání s těmi nejlepšími jinde; o reaguje prof. Válková nemáme jinou cestu, u nás obhájit nemůže o reaguje prof. Eliáš nemůžeme nic jiného, než jinde prosit v Brně je to neprůchodné, v Olomouci není mezinárodní právo akreditováno o reaguje dr. Šimka je to právní povinnost univerzity, ne fakulty další prostor k oslovení vedení univerzity s tím, aby se s tím vypořádalo - prof. Šámal o vědecká činnost je hodně důležitá, tuto pasáž kvituje s povděkem o apeluje na to, aby katedry zpracovaly výhled svého rozvoje, je to navázáno na výhled ve financování o musíme dát signál Akreditační komisi chceme jít v co nejkratší době k doktorským akreditacím to by ve zprávě mělo zaznít - poté byla diskuse ukončena, děkan navrhl usnesení: Vědecká rada bere předloženou kontrolní zprávu na vědomí. o Hlasováno: nikdo nebyl proti, jeden se zdržel, ostatní pro Bod 2) - děkan předložit ke schválení návrh složení komisí pro obhajoby disertačních prací, prof. Válková každou komisi uvedla o hlasováno o komisi dr. Wipplingerové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Zítka všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Pelecha všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Markové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Vostré všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Dvořákové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Schelové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi ing. Zárybnické všichni přítomní pro 7

8 Bod 3) - děkan předložil ke schválení nové zkušební komisaře pro státní závěrečný zkoušky pro občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo o hlasováno všichni přítomní hlasovali pro Poté bylo jednání vědecké rady ukončeno. Zapsal: JUDr. Petr Bezouška Ph.D. V Plzni dne Schválil: JUDr. Jiří Pospíšil 8

9

10

11

12 Oborová rada Fakulty právnické ZČU v Plzni NÁVRH KOMISÍ PRO OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ (podklad pro schválení Vědeckou radou fakulty právnické ZČU v Plzni dne28.dubna 2010) JUDr. Miloslava WIPPLINGEROVÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Pojem a obsah vlastnického práva - školitel: Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. prof. JUDr. Jan Hurdík, Dr.Sc. PF MU v Brně, Katedra občanského práva Veveří 158/70, Brno tel Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. Katedra občanského práva a pracovního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci, tř. 17.listopadu 6, Olomouc tel JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 1

13 JUDr. Adam ZÍTEK - podal přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdal disertační práci na téma Vlastnictví bytů a nebytových prostor - školitel: Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Jan Hurdík, Dr.Sc. PF MU v Brně, Katedra občanského práva Veveří 158/70, Brno tel Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Petr Tégl Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. JUDr. Jaroslav Oehm, CSc. Katedra obchodního práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 2

14 JUDr. Josef PELECH - podal přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdal disertační práci na téma Pojem věcných práv se zaměřením na právo zástavní - školitel: Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. JUDr. Petr Tégl Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel JUDr.Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 (tel ) tel JUDr. Jaroslav Oehm, CSc. Katedra obchodního práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 3

15 JUDr. Petra MARKOVÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Skončení nájmu bytu - školitel: JUDr. Alexander Šíma - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. JUDr. Jaroslav Oehm, CSc. Katedra obchodního práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 4

16 JUDr. Lenka VOSTRÁ - disertační práce na téma Rodinné právo a rekodifikace soukromého práva - školitel: JUDr. Jan Bárta, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Katedra občanského práva a pracovního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci, tř. 17.listopadu 8, Olomouc tel prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra mezinárodního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského práva, PF UK v Praze, tel Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. Katedra občanského práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Zdeněk Masopust, Dr.Sc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra teorie práva JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel

17 JUDr. Kateřina DVOŘÁKOVÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Ochranné známky v ČR a v právu komunitárním - školitel: Doc. JUDr. Vladimír Pítra - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra mezinárodního práva prof. nzw. Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra ústavního práva JUDr. Karel Čermák AK Čermák, Hořejš, Matějka a spol. Národní 32, Praha 1, tel JUDr. Jiří Macek Vrchní soud v Praze nám. Hrdinů 1300/11, Praha 4, tel JUDr. Roman Horáček, Ph.D. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Katedra průmyslového vlastnictví Dubečská 900/10, Praha 10, tel ,

18 JUDr. Hana SCHELOVÁ-BACHRACHOVÁ, LL.M. - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Autorské právo a internet - školitel: JUDr. Ján Matejka, Ph.D. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Právnická fakulta MU v Brně, Katedra občanského práva Veveří 158/70, Brno, tel prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc. Advokátní kancelář Kříž a Bělina, s.r.o., Dlouhá 13, Praha 1, tel , , Doc. JUDr. Vladimír Pítra JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Právnická fakulta MU v Brně, Katedra právní teorie Veveří 158/70, Brno, tel

19 Ing. Alena ZÁRYBNICKÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Pojištění odpovědnosti za škodu - školitel: Mgr. Milan Hradec, Dr. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. VŠE v Praze Katedra bankovnictví a pojišťovnictví nám. W.Churchilla 4, Praha 3, tel prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. VŠE v Praze Katedra bankovnictví a pojišťovnictví nám. W.Churchilla 4, Praha 3, tel prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra mezinárodního práva JUDr. Ludvík Bohman Česká pojišťovna, a.s., Vrchní ředitel, Na Pankráci 123, Praha 4 JUDr. Magdalena Wawerková Česká pojišťovna, a.s., Právní odbor, Na Pankráci 123, Praha 4 Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. 8

20

21

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s

Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s Návrh zprávy Akreditační komise o hodnocení Bankovního institutu vysoké školy, a.s listopad 2012 Úvod Akreditační komise (dále také AK) rozhodla na svém zasedání 1/2011, které se konalo 1. 2. února 2011,

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI STUDENTŮ 2013/2014

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI STUDENTŮ 2013/2014 Ústav práva a právní vědy, o.p.s. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI STUDENTŮ 2013/2014 Ověřená kvalita díky zpětné vazbě. OBSAH Seznam studentů / popis studia... 3 Kdy bylo

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla

zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla 2 2013 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Stavební veletrhy Brno 2013 Autorský dozor nemá jasná pravidla Kritérium nejnižší ceny devastuje stavební trh

Více

KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo

KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo 3. ročník KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo 5. 6. 9. 2013 Uherské Hradiště www.vzp.cz Být klientem VZP je správné rozhodnutí uhradí vám preventivní prohlídky 1x za dva roky u

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více

BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2010

BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2010 BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2010 www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek druhého ročníku speciálního celostátního

Více

TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY!

TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! TOTO JE NEOFICIÁLNÍ A NEAUTORIZOVANÝ PŘEPIS ZHOTOVENÝ SOUKROMOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO STATUTU ZASEDÁNÍ AS FF! DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT CHYBY! IV. ZASEDÁNÍ AS FF UP 2014 2017, 1. října 2014 Pozn.:

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy sociálně správní, Institutu celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. červen 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 5/2013

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 24. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

SKOK DO REALITY. Krajský plán je velkou příležitostí, jak zlepšit podmínky pro život lidí s postižením

SKOK DO REALITY. Krajský plán je velkou příležitostí, jak zlepšit podmínky pro život lidí s postižením SKOK číslo 4/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Krajský plán je velkou příležitostí,

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Schválený program:

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 Editorial Vážení čtenáři, v posledních dnech mě zaujalo několik zpráv a informací, které jsou - alespoň pro mě - zajímavé natolik, že se s vámi o ně chci podělit.

Více

KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? 23/2013. učitelské noviny. Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana

KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? 23/2013. učitelské noviny. Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana založeny 1883 23/2013 ročník 116 4. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDO BUDE PŘIJAT DO MATEŘINKY? Navrhovaná změna pravidel přijímání je reakcí na doporučení ombudsmana 7 PATŘÍ

Více

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 28. zasedání ZMČ Praha 5. Nyní prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci červen 2014 Úvod: Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 25.

Více

15.10 hodin) (pokračuje Heger)

15.10 hodin) (pokračuje Heger) 4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky Stanovisko

Více

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Členové Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng., předseda, University of Cambridge Doc. Marie Bohatá,

Více