Přítomni: dle prezenční listiny, po celou dobu jednání byla vědecká rada usnášeníschopná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: dle prezenční listiny, po celou dobu jednání byla vědecká rada usnášeníschopná"

Transkript

1 Zápis z vědecké rady FPR konané dne 28. dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny, po celou dobu jednání byla vědecká rada usnášeníschopná - Jednání vědecké rady FPR zahájil v 15:15 děkan dr. Jiří Pospíšil, přivítal přítomné členky a členy a hosta předsedkyni Akreditační komise, prof. Dvořákovou - Zapisovatelem děkan určil dr. Bezoušku. - Navržen program jednání: o Projednání kontrolní zprávy pro Akreditační komisi o Schválení složení komisí pro obhajoby disertačních prací o Schválení zkušebních komisařů pro státní závěrečné zkoušky - Hlasováno o navrženém programu: všichni přítomní hlasovali pro navržený program. Bod 1) - Děkan podrobně představuje zprávu, která je zpracována na základě žádosti Akreditační komise. Následuje diskuse. - prof. Dvořáková o je to dobrý materiál, vyplývá z něj, co se tu vše dělo, o čem jsme ani nevěděli např. celoživotní vzdělávání předchozí vedení v předchozí zprávě popsalo jako vzorový model, realita byla odlišná o je ráda, že se na jednání VR vzaly podklady rektorské komise v plném znění, ta zpráva je velmi dobře udělaná, je zasazená do kontextu, u jmen je série pochybení dobře podchycena, kdekoliv je pochybení kolem složení zkušební komise pohybuje se tam pět stálých jmen; doporučuje podívat se do té zprávy, je velmi ilustrativní o na jednu stranu fungovala škola normálně, zároveň se tu dělo něco pochybného o navrhuje změnit strukturu kontrolní zprávy podle závěrů hodnotící komise - prof. Psutka hodnocení vědy a financování o bývalé vedení nereagovalo na požadavky MŠMT vykazovat publikační činnost o je zde šance dohnat další fakulty, výsledky jsou mnohem lepší 1

2 o bohužel, letos se hledí na RIV v té době byly dva body fakulta dostala nula korun o pokud se doba posune o jeden rok, určitě přijde na konto fakulty několik milionů o krize se ustojí právě tím výborným výkonem ve vědě, i v letošním roce jsou výsledky kvalitní a fakulta jich má hodně, předhonila dokonce některé technické fakulty - prof. Raban o nedávno jsme na VŠ v Karlových Varech zpracovávali také takovou zprávu, tato se mu zdá trochu jednostranná reaguje prof. Dvořáková toto je jiný formát zprávy, nepožadovala se sebeanalýza slabých a silných stránek, zde jde o něco jiného o v personálních otázkách zašla fakulta příliš daleko, když se zbavila lidí, kteří jí mohli pomoci v akreditaci, navíc hrozí pracovní spory, když se propouštěli docenti, za které nastoupili jiní docenti o ta situace, jak je popsaná, je ale vynikající, řada věcí se zlepšila, spolupráce s univerzitou, kompatibilita předpisů apod. o někdy jsme moc rigidní např. na zápočty je nutno hlásit se přes elektronický informační systém STAG reaguje děkan jediným propuštěným docentem, na jehož místo nastoupil jiný, byl doc. Zachariáš, vyzývá prof. Rabana, aby svá konkretizoval -> prof. Raban tak neučinil děkan pokračuje pomineme-li lidi z bývalého vedení, není tu žádná taková změna, o které hovoří prof. Raban; trpěli jsme vysokou přezaměstnaností, k redukci muselo dojít, všechny změny probíhaly po konzultacích s vedoucími kateder, logicky to bylo bolestivé, bojovali za svůj tým, respektuji to, ale opatření to byla správná, jsem připraven obhájit kterékoliv jméno; je lepší mít méně pedagogů lépe zaplacených než 20 externistů, kteří se oboru nevěnují systematicky - prof. Dvořáková o pro fakultu je nutné vytvořit jádro lidí, kteří zde pracují naplno, Akreditační komise již dříve doporučovala, aby tu nebyl tak obrovský počet pracovníků - prof. Válková o kritické připomínky jsem měla také, ale mohla jsem se přesvědčit, že vedení slyšelo na argumenty o vedení řeklo, jaké jsou cíle, přes všechno nesnadné, čím jsme prošli, jsem neměla pocit, že se udělalo něco, co by se nedalo skousnout; nebylo to jednoduché, nezáviděla jsem to, místy jsem to neusnadňovala, musím ocenit, že vedení k tomu přistoupilo dobře o k předloženému materiálu je tam obžaloba v každé třetí stránce, po důkazní stránce dobře podložená, nikdy jsem si neuvědomila, co vše se 2

3 za tím skrývalo, je vhodné, aby se tato zpráva zveřejnila, udělala by se tlustá čára o zažili jsme si státnice přísně objektivizovaný způsob, losovalo se vše, co se dá, měla jsem možnost číst reakce externistů z Brna, Prahy měla jsem z toho pocit, že jsme dokonce někdy přísnější o není snadné přesvědčit okolí, že jsme teď v trošku jiné fázi o čelíme dotazům studentů, zda jim absolutorium u nás zajistí dobrou profesní budoucnost o musíme se domluvit na postupu, jak využít tento materiál - dr. Baxa navázal by obsahově na prof. Válkovou o jedná se o první relativně ucelený dokument, který ovšem obsahuje nejen běžnou kontrolní zprávu, osciluje od hodnocení minulosti po reformní opatření, až po vize fakulty o pohled zpět je velmi smutné čtení o zpráva je určena nejen AK ale i veřejnosti odborné a laické o jde o odpověď školy na to, co zjistila o své minulosti a jaké si bere poučení o co postrádám, je role univerzity o věcná připomínka str. 4 reforma katedrální struktury doplnit další katedry, celou strukturu; též zmínit, že letošní státnice nebyly prvními korektními státnice, které se u nás konaly o reaguje dr. Bezouška doplníme, roli univerzity jsme do zprávy nezahrnuli, její sebereflexe musí vzejít od jinud - dr. Motejl o mám nepříjemný pocit, že je cítěna vnitřní potřeba s tou zprávou jít ven o současný VŠ zákon akcentuje prvek samosprávy, nedovolává se příliš zásahů státních orgánů o hlavní problém krize fakulta sama se začala dovolávat intervence policie, státního zastupitelství o média nechtějí zprávu, chtějí jména o nám se líbí, Akreditační komisi se líbí, úkol je splněn o poděkoval bych za moudrou kontrolní zprávu, nesnažil bych se tento dílčí úspěch medializovat a prezentovat o každý nepřítel se toho zmocní a rozcupuje to o reaguje dr. Bezouška zpráva je určena i pro veřejnost, chceme ji zveřejnit po jednání Akreditační komise - prof. Wintrová o zpráva je věcná, je dobrá, neklade si velké cíle, vyjadřuje se věcně, i když někde víc kriticky do minulosti, např. u celoživotního vzdělávání o problémy byly vždy kolem vztahu s VŠ Karlovy Vary posvěceny smlouvu, po které jsme v rámci Akreditační komise pátrali; Karlovy Vary vždy inzerovaly možnost pokračování v magisterském studiu, což nebylo správné o reaguje dr. Bezouška na str. 13 je zachycen postoj k přestupům, více rozepíšeme 3

4 - dr. Čermák o zpráva je v pořádku, nemáme nic moc co měnit, můžeme provést jazykovou korekturu, nemáme žádný důvod, aby ta zpráva byla základem nějaké mediální protiakce fakulty o jestli je fakulta lepší než byla, nezáleží na tom, zda se jeví lepší médiím o co se stalo, vede k hlubšímu zamyšlení předpisy existovaly, ale i špatné systémy dokážou dobře fungovat tam, kde nedochází k osobním selháním, tady k tomu došlo u řady lidí, jsou tam pojmenováni o je to problém mravní kvality učitelů a žáků tu nevymyslíme žádným předpisem o musíme se soustředit na to, aby nedocházelo k osobním, mravním selháním ani učitelů ani žáků co bychom si povídali nebyly to žádné chudinky, byly to významní lidi, mravně selhávali zrovna tak jako jejich učitelé o komise, testy scio ty znamenají naprosté odosobnění vztahu učitel-žák to vede k tomu, že studenti tvrdí já nevím, kdo mě zkoušel, on měl razítko, on může razítkovat takto mluví žáci, protože jsou mravně nekvalifikovaní a dali si to líbit toto nenapravíme tím, že budeme losovat zkušební komisaře, den, kdy budeme zkoušet, losovat otázky apod., tím ještě ten vztah učitele a žáka, který musí být osobní, degradujeme; nám teď nezbývá nic jiného, ale degradujeme ten vztah, to, jak dokázali žáci vzpomínat na své učitele o stejné je to se scio testy fakulty ze sebe chtějí svrhnout odpovědnost za to, že u nich se nepodvádí, úplatkářství přesunujeme z veřejné sféry do soukromé o a jsme zpět u mravní kvalifikace učitelů a žáků škola se má snažit pozvednout mravní kvalifikaci svých žáků (formace je něco víc než edukace) o zpráva by měla zůstat jaká je, nic lepšího nevymyslíme, je to krok dopředu pro FPR děkuji autorovi - prof. Dvořáková o morální profil je věc zcela podstatná my jsme jezdili hodnotit kolegy, ne někoho, kdo organizuje něco, co je naprosto v rozporu s etickým profilem učitele o jsem ráda, že ta netransparentnost tu byla a je napravena o naprosto chápu, proč se fakulta se vydala cestou scio testů o Akreditační komise zprávu zhodnotí, ale sama nezveřejní o dostala jsem i zprávu externistů o státních zkouškách je dobrá, doporučuji ji zveřejnit - prof. Musil o problém CŽV děkan v tom vidí jednoho z největších trojských koní je to opravdu strašně nebezpečný institut, sám bych se nyní klonil k tomu, aby to bylo přehodnoceno v zákoně o VŠ 4

5 o je to kanál k tomu, aby se na VŠ vyvíjeli vnější tlaky, aby se navazovaly nadstandardní vztahy, styky s místními funkcionáři, institucemi, které hledají krátkou cestu jak se dostat k titulu o zažíval jsem institut dálkového studia na právnické fakultě za minulého režimu i tehdy papaláši hledali cesty, jak si maximálně usnadnit maximálně o ten přínos, který se od CŽV očekává, je docela dobře řešitelný jinými způsoby vyšší odborné školy a jiné instituce, které by to také dokázaly plnit o není to asi tak nebezpečné u kamenných zavedených univerzit, ale v případě zdejší mladé fakulty, to byla špatná politika (byť vím, že je to dobrá cesta k vylepšení rozpočtu) o ale pro novou školu je to trochu nebezpečná cesta, dochází k průniku absolventů CŽV do řádného studia, řada jmen, které tu figurují, se tu ocitla o jak je to dnes s CŽV? reaguje dr. Bezouška celoživotní vzdělávání se nyní provádí dle schválené vnitřní akreditace, všechny přednášené předměty jsou ukončovány jednotlivě, na účastníky jsou kladeny stejné požadavky co do obsahu a rozsahu znalostí jako na řádné studenty, velmi pečlivě se této oblasti věnujeme - prof. Dvořáková o Akreditační komise nemůže ani CŽV hodnotit, je to akreditováno jinak, o zákon, který nutí lidi po dvaceti letech v praxi dodělat si VŠ vzdělání, je špatný, to pak nahrálo tomu, co se zde stalo - doc. Kysela o šlo-li by jen a pouze o osobní selhání jednotlivců, pak by ta kauza nenabrala takový ráz, mělo to systémové dopady o jak se v naložilo s doktorandy, kteří studovali v různých podivných podoborech? o jakou podobu má smlouva s Ústavem státu a práva? o bude pokračovat rigorózní řízení, bude-li zpráva kladně přijata Akreditační komisí? - prof. Válková reaguje na dotazy doc. Kysely o shrnuje činnost oborové rady při kontrole doktorského studijního programu o jedna skupina studentů byla bezproblémová studuje v akreditovaném oboru, nepřesahuje maximální povolenou délku studia o druhá skupina - případy, kdy studenti studovali v oborech, které nebyly akreditované již delší dobu, a byly vykazovány jako subobory akreditovaného oboru: doporučení OR bylo zcela jasné buď studium ukončit, nebo pokračovat v případě, kdy téma nebo doktorand sám o sobě umožňoval úvahu, že by mohl změnit téma a mohl by pokračovat dál za předpokladu, že by našel školitele a fakultu, kde je tento obor akreditovaný 5

6 o třetí skupina ukončit studium z důvodu překročení maximální doby studia - děkan doplňuje prof. Válkovou o nejvíce citlivě vnímáme problém s katedrou správního práva, které bylo subsumováno pod občanské právo - prof. Eliáš o nám to může připadat absurdní, nicméně já jsem byl často členem kvalifikačních komisí, kdy přišel student s podivným podoborem, začal jsem se ptát, jak je to možné, a doc. Kindl řekl takto to bylo akreditováno, je to divný, ale je to tak; dostanete-li odpověď od člena vedení fakulty máte důvod mu nevěřit, kontrolovat ho? - dr. Melzer o na olomouckou fakultu se obrátilo vedení plzeňské fakulty s žádostí o podporu, zda by někteří studenti, kteří studují divný podobor správní právo, nemohli být přijati do studia u nás snažili jsme se, hleděli jsme na to, že tito studenti v tom byli nevinně, ale kladli jsme si velmi přísné podmínky museli studovat řádné, žádné protahování doby studia, musela u nich být záruka, že budou ve studiu pokračovat řádně nadále o jednalo se o tři studenty (dva z nich asistenti na KSP v Plzni) v těchto případech došlo k přijetí v Olo ke studiu v oboru správní právo; velmi přísně se též posuzovalo uznání studijních povinností dodnes ten proces není ukončený, šlo se velmi přísně, individuálně - prof. Dvořáková ke smlouvě s ústavem o neví, zda původní smlouva vůbec existovala, nebo byla doplněna později jako argument pro rozkladové řízení - dr. Bezouška o upřesňuje obsah nové dohody s Ústavem státu a práva je nutná, neboť se jedná o společnou akreditaci, řeší např. obsazení oborové rady - prof. Dvořáková k obnovení rigorózního řízení o záleží na tom, jak Akreditační komise zprávu přijme a zhodnotí ji o vidí jiný problém omezení přijímat do doktorského studia osobně bych viděla, že rigorózní řízení by mělo být obnoveno až ve chvíli, kdy bude zrušeno toto omezení o podnět musí dát fakulta, doložit, vypořádat se z důvody, pro které byla akreditace omezena o rigorózní řízení se sice váže na magisterské studium, ale Akreditační komise jej nepřiznává, když na fakultě není doktorské studium - děkan o počkejme, jak dopadne projednání zprávy, pak se o tom bavme, musíme najít konsensus - prof. Kopal 6

7 o zpráva je dobrým materiálem, zahrnuje všechny ty hlavní úseky, které by měly být reformovány, je to materiál interní, byl bych opatrný zveřejňovat jej, média jsou aforistická, postupují kuse o zmiňuje nespokojenost, jak se fakulta očerňovala jako celek, nebyla to jen vina lidí, kteří jsou uvedeni ve zprávě, byly to i tlaky politické o vznikl dojem, že FPR je prohnilá, že je třeba ji zavřít a tomu je třeba zabránit o domnívá se, že většina učitelů plnila svoje povinnosti dobře o není to jen morální selhání některých učitelů a některých struktur na fakultě, ale i morální selhání celé řady studentů ať již normálních studentů, ale mnohdy též abnormálních studentů o normální studenti přihlásí se jich 25 na zkoušku a 8 nebo 10 jich nepřijde, omluví se jeden nebo dva, ostatní mlčí to přeci nejde, musí být zaveden postih o zmiňuje případ disertační práce dr. Popenkové má vynikající úroveň, ale nemůže být bez akreditace obhajována přitom snese srovnání s těmi nejlepšími jinde; o reaguje prof. Válková nemáme jinou cestu, u nás obhájit nemůže o reaguje prof. Eliáš nemůžeme nic jiného, než jinde prosit v Brně je to neprůchodné, v Olomouci není mezinárodní právo akreditováno o reaguje dr. Šimka je to právní povinnost univerzity, ne fakulty další prostor k oslovení vedení univerzity s tím, aby se s tím vypořádalo - prof. Šámal o vědecká činnost je hodně důležitá, tuto pasáž kvituje s povděkem o apeluje na to, aby katedry zpracovaly výhled svého rozvoje, je to navázáno na výhled ve financování o musíme dát signál Akreditační komisi chceme jít v co nejkratší době k doktorským akreditacím to by ve zprávě mělo zaznít - poté byla diskuse ukončena, děkan navrhl usnesení: Vědecká rada bere předloženou kontrolní zprávu na vědomí. o Hlasováno: nikdo nebyl proti, jeden se zdržel, ostatní pro Bod 2) - děkan předložit ke schválení návrh složení komisí pro obhajoby disertačních prací, prof. Válková každou komisi uvedla o hlasováno o komisi dr. Wipplingerové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Zítka všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Pelecha všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Markové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Vostré všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Dvořákové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi dr. Schelové všichni přítomní pro o hlasováno o komisi ing. Zárybnické všichni přítomní pro 7

8 Bod 3) - děkan předložil ke schválení nové zkušební komisaře pro státní závěrečný zkoušky pro občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo o hlasováno všichni přítomní hlasovali pro Poté bylo jednání vědecké rady ukončeno. Zapsal: JUDr. Petr Bezouška Ph.D. V Plzni dne Schválil: JUDr. Jiří Pospíšil 8

9

10

11

12 Oborová rada Fakulty právnické ZČU v Plzni NÁVRH KOMISÍ PRO OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ (podklad pro schválení Vědeckou radou fakulty právnické ZČU v Plzni dne28.dubna 2010) JUDr. Miloslava WIPPLINGEROVÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Pojem a obsah vlastnického práva - školitel: Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. prof. JUDr. Jan Hurdík, Dr.Sc. PF MU v Brně, Katedra občanského práva Veveří 158/70, Brno tel Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. Katedra občanského práva a pracovního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci, tř. 17.listopadu 6, Olomouc tel JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. 1

13 JUDr. Adam ZÍTEK - podal přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdal disertační práci na téma Vlastnictví bytů a nebytových prostor - školitel: Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Jan Hurdík, Dr.Sc. PF MU v Brně, Katedra občanského práva Veveří 158/70, Brno tel Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Petr Tégl Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. JUDr. Jaroslav Oehm, CSc. Katedra obchodního práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 2

14 JUDr. Josef PELECH - podal přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdal disertační práci na téma Pojem věcných práv se zaměřením na právo zástavní - školitel: Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. JUDr. Petr Tégl Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel JUDr.Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 (tel ) tel JUDr. Jaroslav Oehm, CSc. Katedra obchodního práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 3

15 JUDr. Petra MARKOVÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Skončení nájmu bytu - školitel: JUDr. Alexander Šíma - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. JUDr. Jaroslav Oehm, CSc. Katedra obchodního práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. 4

16 JUDr. Lenka VOSTRÁ - disertační práce na téma Rodinné právo a rekodifikace soukromého práva - školitel: JUDr. Jan Bárta, CSc. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Katedra občanského práva a pracovního práva, Právnická fakulta UP v Olomouci, tř. 17.listopadu 8, Olomouc tel prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra mezinárodního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského práva, PF UK v Praze, tel Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. Katedra občanského práva, PF UK v Praze, tel JUDr. Zdeněk Masopust, Dr.Sc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra teorie práva JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Katedra občanského práva, PF UK v Praze tel

17 JUDr. Kateřina DVOŘÁKOVÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Ochranné známky v ČR a v právu komunitárním - školitel: Doc. JUDr. Vladimír Pítra - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra mezinárodního práva prof. nzw. Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra ústavního práva JUDr. Karel Čermák AK Čermák, Hořejš, Matějka a spol. Národní 32, Praha 1, tel JUDr. Jiří Macek Vrchní soud v Praze nám. Hrdinů 1300/11, Praha 4, tel JUDr. Roman Horáček, Ph.D. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Katedra průmyslového vlastnictví Dubečská 900/10, Praha 10, tel ,

18 JUDr. Hana SCHELOVÁ-BACHRACHOVÁ, LL.M. - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Autorské právo a internet - školitel: JUDr. Ján Matejka, Ph.D. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Právnická fakulta MU v Brně, Katedra občanského práva Veveří 158/70, Brno, tel prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc. Advokátní kancelář Kříž a Bělina, s.r.o., Dlouhá 13, Praha 1, tel , , Doc. JUDr. Vladimír Pítra JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Právnická fakulta MU v Brně, Katedra právní teorie Veveří 158/70, Brno, tel

19 Ing. Alena ZÁRYBNICKÁ - podala přihlášku k obhajobě disertační práce dne a odevzdala disertační práci na téma Pojištění odpovědnosti za škodu - školitel: Mgr. Milan Hradec, Dr. - studijní obor: Občanské právo OR navrhuje komisi pro obhajobu disertační práce ve složení: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra trestního práva prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. VŠE v Praze Katedra bankovnictví a pojišťovnictví nám. W.Churchilla 4, Praha 3, tel prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. VŠE v Praze Katedra bankovnictví a pojišťovnictví nám. W.Churchilla 4, Praha 3, tel prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra mezinárodního práva JUDr. Ludvík Bohman Česká pojišťovna, a.s., Vrchní ředitel, Na Pankráci 123, Praha 4 JUDr. Magdalena Wawerková Česká pojišťovna, a.s., Právní odbor, Na Pankráci 123, Praha 4 Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. 8

20

21

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Zveřejněno na žádost představitelů studentské komory AS ZČU Příklad č. 1. - pro obor pracovního práva na katedře pracovního

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2004 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Zpráva pro vedení Západočeské univerzity v Plzni zpracovaná na základě bodu č. 7 Společného prohlášení rektora a děkana ze dne 24.

Zpráva pro vedení Západočeské univerzity v Plzni zpracovaná na základě bodu č. 7 Společného prohlášení rektora a děkana ze dne 24. V Plzni 5. května 2010 Zpráva pro vedení Západočeské univerzity v Plzni zpracovaná na základě bodu č. 7 Společného prohlášení rektora a děkana ze dne 24. března 2010 Fakulta právnická označí do 30. dubna

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

SEZNAM AUTORŮ. prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

SEZNAM AUTORŮ. prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně SEZNAM AUTORŮ Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí autorského kolektivu svazku I prof. JUDr.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA KE STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠCE Jméno a příjmení studenta včetně titulů: Kontaktní adresa: e-mail univerzitní: e-mail osobní: telefon: Školitel: Doktorský studijní program: Teoretické

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Vedoucí autorského kolektivu komentáře

Vedoucí autorského kolektivu komentáře Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Účast: Hosté: podle prezenční listiny Mgr. Mgr. J. Petrov,LL.M. Program: I. Projednání Výroční zprávy za rok 2011 II. Návrh nových lektorů dosud

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p.

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. 100 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 19:45 hod. Jednání vedla

Více

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku 13.2.2015 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku splnila pod vedením školitele prof. Ing. Václava Bunce, CSc. svůj studijní program v

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali (nebo podají v rámci Rozšíření a doplnění vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2015 2016 a zveřejnění podmínek pro

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2006 I. Obecné údaje a) Název poradního orgánu vlády: Legislativní rada vlády b) Postavení Legislativní rady vlády Postavení Legislativní rady vlády

Více

Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10.

Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10. Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10. 2013 Přítomni: prof. Čapek, prof. Jurová, doc. Kocmanová, prof.

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Odborný seminář ÚK. Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Odborný seminář ÚK. Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Doktorské studium na Ústavu konstruování Odborný seminář ÚK Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2006 Obsah Cíl doktorského studijního programu Školitel

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

AVZ, 12.2.2015. Mgr. Tomáš Machurek

AVZ, 12.2.2015. Mgr. Tomáš Machurek TECHNICKÁ NOVELA 2015 - HODNOCENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU AVZ, 12.2.2015 Mgr. Tomáš Machurek MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Srovnání ZVZ a směrnice 78 odst. 4, věta čtvrtá Dílčími hodnotícími kritérii mohou

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn

Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn České vysoké učení technické v Praze Novela zákona o vysokých školách shrnutí změn Petr Olšák petr@olsaknet 1 Setkání senátorů AS ČVUT, Temešvár, 7 6 2015 http://petrolsaknet/novela/ Aktuální stav Dne

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/13 Z Á P I S z 13. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Statut činnosti komise Rady města Příbram

Statut činnosti komise Rady města Příbram Statut činnosti komise Rady města Příbram Rada města Příbram zřídila v souladu s ustanovením 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Komisi bezpečnostní a dopravní Čl. I Úvodní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 14 ze 14. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 9. února 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více