Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2012/ Výroční zpráva MŠ školní rok 2012/ Zpráva o hospodaření školy za rok Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

2 Základní škola Část I. Základní charakteristika školy Název : Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov Zřizovatel školy: Obec Pustiměř Ředitel školy: Mgr. Miroslav Zourek Zástupce ředitele školy : Mgr. Jiří Bubeník Obor vzdělání : C/001 Základní škola C/01 Základní škola Druhy a typy škol a školských zařízení : základní škola, mateřská škola, školní jídelna, výdejna stravy, školní družina. Telefon, fax: , , www stránky: Školní rok 2012/2013 Úplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,9 2.stupeň Celkem ,72 Školská rada zřízená dle dle 167 zákona č.561/2004 Sb. k Funční období : Počet členů : 9 Předseda ŠR : Mgr. Jiří Bubeník Místopředseda ŠR : Mgr. Šárka Trávníčková Název zvoleného vzdělávacího programu Zvolený vzdělávací program Číslo jednací v ročníku ŠVP pro ZV- Škola pro život 291 / ročník Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy MŠ Radslavice ŠJ - úplná

3 ŠJ vývařovna ŠJ výdejna Počet pracovníků školního stravování Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 4,6 (z toho 0,6 výdejna MŠ) Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 51 fyz. 2 přepoč. 1,44 Část II. Personální zabezpečení školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet učitelů 20/přep. 15,53 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 18/přep. 14,26 91,8% Celkový počet asistentů pedagoga 3/přep.1,4 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 3/přep.0,9 64% 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří v daném školním roce nastoupili na školu: 1 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v daném školním roce nastoupili na školu: 2 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v daném školním roce odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 9 6. Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé(fyzický stav) do 35 let let 3 6 nad 50 let 0 2 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 2 Celkem 6 14 Rodičovská dovolená 0 0 Ženy

4 7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (ZŠ) ( včetně celoživotního vzdělávání - CŽV ) Typ studia celkem Výchovné poradenství PPP Vyškov 1 Primární prevence PPP Vyškov 1 ICT- interaktivní tabule -SSŠ Brno 15 Agresivní děti - AVDO Olomouc 1 Comenia Script (NIDV Brno) 3 Metodika konverzace AJ SSŠ Brno 1 Burza nápadů v AJ SSŠ Brno 1 SAS ICT SaS Brno 1 Experimenty ve Fy e-pedagog.cz 1 Finanční matematika UP Olomouc 2 CŽV 1.st. ZŠ PdF UP Olomouc 1 CŽV - Studium pro vedoucí ped. pracovníky 1 (managment školství)- FF MU Brno BOZP Hasko Vyškov 20 celkem Romský asistent: Ne Asistent pedagoga : Ano - Porucha chování (doporučení PPP; úvazek 0,4;) - Porucha chování (doporučení PPP; úvazek 0,5;) - Autismus ( doporučení SPC; úvazek 0,5; ) Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 1.Celkové hodnocení prospěchu a chování žáků 1.pololetí třída Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo (opr.zk.) Opakují 1.A B A :B Celkem za I.stupeň

5 Celkem za II. stupeň Celkem za školu třída NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. 1.A B A A Celkem za I.stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu pololetí Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo (opr.zk.) Opakují 1.A B A B Celkem za I.stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

6 třída NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. 1.A B A B Celkem za I.stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Celkový počet neomluvených hodin na škole za daný rok: 115 průměr na jednoho žáka: 1,98 3.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 4.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU maturita 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium SOU výuč. list Konzervatoř Počty přijatých žáků Počet žáků s ukončenou povinnou školní docházkou Ročník Počet žáků 9.ročník 27 nižší ročník 0 Celkem 27

7 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce: 0 b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: 0 Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a,c, e, h,g, i, j,l (oblasti státní správy) 51 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2013/2014 : 29 Část VI. Další údaje o škole a) Charakteristika školy Naše škola vytváří prostor pro všechny žáky = podporujeme inkluzivní vzdělávání Provoz základní školy byl od začátku školního roku zabezpečován ve dvou budovách. Ke konci školního roku se evidovalo na škole 228 žáků, z toho na I. stupni 132 a na II. stupni 96 žáků. Všichni navštěvovali 9 ročníků rozmístěných do 11 tříd. V hlavní budově se umístilo 9 tříd a odborné učebny cizích jazyků, chemie, fyziky, přírodopisu, výpočetní techniky,výtvarné výchovy, hudební výchovy, tělocvična. Na protější budově byly umístěny 2 třídy I. stupně, stravovací zařízení, školní družina a cvičná kuchyňka.výuka ve školní družině ( dvě oddělení ) probíhala v prostorných učebnách, plně vyhovující potřebám žáků ( max. kapacita 60).

8 Přehled místních a dojíždějících žáků obec Počet žáků Radslavice 27 Zelená Hora 19 Podivice 7 Drysice 37 Vyškov 2 Dojíždějící celkem 92 Pustiměř 136 Odborné učebny výpočetní techniky a cizích jazyků s multimediálním zařízením jsou využívány k výuce všech předmětů již od 1.ročníku. K získávání informací slouží pro žáky, učitele i veřejnost naše školní knihovna ( Informační poradenské centrum - IPC). IPC s internetem bylo vybaveno moderním multimediálním zařízením ( OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku) je volně přístupné v době provozu školy a velmi využívané o přestávkách i ve výuce. V souladu s ICT plánem školy jsou při výuce učiteli i žáky velmi využívány interaktivní tabule (celkový počet na škole 6) a ICT (14 mobilních notebooků apod..). Školní intranetová i internetová síť je plně funkční ve všech prostorách budov (kompletní pokrytí WIFI ) b/ učební plány, zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, zapojení školy do projektů financovaných z cizích zdrojů,zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto školním roce se ve všech ročnících (1.-9.r.) vyučovalo podle našeho Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život č.j. 291/07. Disponibilní hodiny (38) jsme použili na posílení výuky cizích jazyků ( Aj od 1. ročníku), vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, vzdělávacích oborů český jazyk, matematika a na bohatou nabídku povinně volitelných předmětů na 2. stupni. Mimo povinný základ se na škole vyučovalo dle zájmu žáků šesti povinně volitelným předmětům sportovním hrám, informatice (2.sk.), domácnosti, německému jazyku (2 sk.), publicistice ( 2 sk.), ekologii ( 2.sk.). Z nepovinných předmětů náboženství. Dále klademe důraz na aktivní práci s VT (od 1. třídy), zdravý životní styl, odpovědnost člověka k přírodě a svému životnímu prostředí (ekologická a environmentální výchova), zpracování a uskutečňování společných projektů a vzájemnou spolupráci.

9 Během školního roku jsme se zapojili do těchto programů a projektů: - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám ( šablony) Projekt Inovace vzdělávání Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematiky, přírodních věd a digitálních technologií. Tyto cíle budou naplněny jak individualizací výuky v těchto oblastech, tak i vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií pak bude sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu celého projektu. Získaná dotace ,- Kč ( MŠMT) - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku jak správně zvolit další vzdělávací cestu? Cílem projektu je vytvořit na šesti základních školách okresu Vyškov informační poradenská centra (IPC) kariérového poradenství pro žáky 8.a 9.ročníku.Centra, která vytváří žáci školy, zajistí osvětovou vzdělávací činnost a usnadní vyhledávání informací pro další vzdělávací cestu. Získaná dotace ,34,- Kč (MŠMT) - VP Zdravé zuby ( WHO CR) Dlouhodobý preventivní program péče o chrup. - MP Globe Global Learning and Observation to Benefit the Environment (NASA) Dlouhodobé lokální sledování životního prostředí žáky naší školy. ZŠ a MŠ Pustiměř je jediná škola na okrese Vyškov. - RP Recyklohraní ( fy - ASEKOL,ECOBAT,EKO-KOM) Podpora ekologického myšlení a správného nakládání s odpady žáků školy. - VP Celoplošné testování žáků 5. a 9. Ročníku ( MŠMT, ČŠI) Generální zkouška testování žáků. - VP Škola plná zdraví ( MŠMT,Bonduelle)

10 Prevence špatných stravovacích návyků, rozvoj zdravého životního stylu u dětí a žáků naší školy. - VP Ovoce do škol ( MŠMT) Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. - VP CloSE ( UK Pdf Praha) Výzkum zabývající se problematikou víceletých gymnázií dopady časné diferenciace na vzdělávací systém,na povinné vzdělávání (6.ročník) - VP SCIO testy Zjišťování výsledků vzdělávání včetně kompetencí u žáků 3.,5.,6.,7.,8., a 9.ročníku -VP CLIL do škol ( Pdf MU Brno) Zavádění výuky angličtiny do ostatních vyučovacích předmětů 1. a 2.stupně základních škol Metodou CLIL- Conted and Language Integreated Learning - VP Zdravá pětka ( NF Albert) Osvojení a upevňování zásad zdravého životního stylu včetně zdravé výživy u žáků naší školy. V rámci celoživotního učení umožňuje škola studium dvěma pedagogickým pracovníkům studium na PdF UP Olomouc a FF MU Brno. c) Personální zabezpečení činnosti školy Během školního roku působilo na škole spolu s vedením 20 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, 1 učitelka náboženství, 3 asistenti pedagoga fyzický stav.

11 Délka praxe u pedagogických pracovníků je následující: Délka praxe Ped. pracovníci celkem Délka praxe Pedag. pracovníci celkem Do 5 let 4 21 až 25 let 3 6 až 10 let 2 26 až 30 let 1 11 až 15 let 3 Více než 30 let 5 16 až 20 let 5 Z tohoto přehledu vyplývá, že pedagogický sbor byl složen převážně ze zkušených učitelů : Příjmení, jméno, titul Zourek Miroslav Mgr. Bubeník Jiří Mgr. Adamcová Jana,Mgr. Olejníková Zuzana Mgr.. Hronová Broňa Mgr. Podloučková Zuzana Mgr. Chelík Roman Moskovská Iveta Mgr. Zedníková Marie, Mgr. Smékal Vlastimil, Mgr. Hrozková Kateřina, Mgr. Vlčková Katka Mgr. Kaldová Marie, Mgr. Vrtílek Osvald Mgr. Pažická Jana Brtníčková Jitka Kalda Jiří, Mgr. a)odborná kvalifikace b)dvpp (PdF,FF,NIDV,SSŠ.) : VŠ 1.st.ZŠ spec.tv,zdr.tv : Aj,ICT,TV,RV : VŠ 1.st. ZŠ,spec.ped. : Nj : VŠ 1.st. ZŠ, TV,AJ :Aj : VŠ 1.st. ZŠ,spec.pedag. :HV : VŠ 2.st ZŠ Čj, OV : VŠ mš;1.st. ZŠ,Vv,Hv : studuje VŠ PdF UP Inf : VŠ 1.st.ZŠ : Aj,Vv, spec. Pedag. : VŠ 2.st.ZŠ M, Hv : Nj : VŠ 2.st ZŠ M, Z : ekologie,envir. výchova,aj : VŠ 2.st. ZŠ ČJ, OV : Aj, D : VŠ 1.st.ZŠ : Aj : VŠ 2.st ZŠ Fy, Che, ZPV : VŠ 1.st.ZŠ : Aj,Fy Studuje VŠ PdF UP Olomouc 1.st. ZŠ : SŠ Vych., asistent pedagoga : VŠ 2.st. ZŠ Tv, RJ, asistent ped.

12 Pohlodková Petra, Mgr. Špičáková Marie, Mgr. Szkutová Jana, Mgr. Klementová Jaroslava, Mgr. Suchá Hana Externí: Zehnalová Jana, Mgr. : VŠ 2.st. ZŠ + SŠ Bi, Z : Aj, kar. poradenství :VŠ 2.st. ZŠ + SŠ M,Bi : infor.,fy : VŠ 2.st.ZŠ M,Př : Fy : VŠ 2.st ZŠ + SŠ Př,RV :Ch, envirom. výchova :stud. VŠ 1.st.ZŠ, asist. Pedagoga,vych. ŠD : VŠ; Náb. Další zaměstnanci školy ( fyzický stav - 9) Pracovní zařazení Počet Ekonomka školy 1 Školník 1 Vedoucí stravování 1 Kuchařky 3 Uklízečky 2,43 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení K zápisu do 1. ročníku, který se uskutečnil 7. února, se dostavilo se svými rodiči 34 dětí. Na základě pedagogicko psychologického vyšetření, lékařského doporučení, byl povolen odklad školní docházky o jeden rok 3 dětem, 2 dětem( pětiletí) nebylo doporučeno PPP zahájit předčasně základní vzdělávání. Dá se předpokládat, že bude v 1. ročníku v příštím školním roce 30 dětí ( 1 žákyně bude opakovat). K 1.září budou ustanoveny dvě první třídy. K přijímacímu řízení na střední školy a střední odborná učiliště se přihlásilo 27 žáků z 9. ročníku. Z toho 18 na SŠ a SOU maturitní obory, 9 na SOU učební obory. Všichni žáci byli přijati. Mimo okres Vyškov se umístilo 15 žáků ( Prostějov, Brno, Kroměříž). Jedna žákyně 5. ročníku byla přijata na víceleté Gymnázium ve Vyškově.

13 e) Nejvýznamnější školní aktivity, prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s partnery Přehled akcí na ZŠ a MŠ Pustiměř ve školním roce 2012/2013 Období Termín Aktivity, činnosti ZÁŘÍ 3.9. Zahájení nového školního roku Zahájení činností školních kroužků a integrace Zahájení plavání roč Zahájení sběru starého papíru Společné rodičovské třídní schůzky informativní schůzka s rodiči 9. r Sportovní den pro MŠ Okrskové kolo minifotbal, Vyškov 2.stup. přihlašování žáků do školních kroužků výzdoba školy zahájení ekologických programů GLOBE, Recyklohraní ŘÍJEN Okresní kolo v přespolním běhu, 6.-9.r Návštěvní den pro MŠ Testování žáků 6.roč. (SCIO) Anglické divadlo pro r, Evropský den jazyků Dopravní hřiště Vyškov 4.tř Anglické divadlo, r., Brno Den Kouzel - zapalování a vynášení dýní, koncert skupiny Marbo Výstava ve vestibulu školy Okresní kolo - stol. tenis 2.st Zábavné vyučování Promítání vzdělávacích filmů pro r., Ivanovice Podzimní prázdniny Zábavné vyučování Okresní kolo - stol. tenis 2. st. okresní kolo florbal 1.st. školní kolo - stol. tenis 2. st. návštěva místní knihovny,3.-5.r. návštěva místní knihovny, 7.r.

14 LISTOPAD Testování SCIO 9.r Výukový pořad Planeta Země, Vyškov, 5.-9.roč Zábavné vyučování Pedagogická rada Zábavné vyučování Návštěva Úřadu práce, 9. r individuální rodičovské třídní schůzky okresní kolo plaveckých štafet ZŠ školní kolo - stol. tenis 1. st. okresní kolo - stol. tenis 1.st. příprava vánoční výzdoby školy návštěva Veletrhu vzdělávání ve Vyškově školní kolo dějepisné olympiády Přírodovědný klokan 8.-9.r. ukončení sběrové soutěže PROSINEC Týdenní ekologický pobyt pro žáky 6.roč., Rychta Krásenko Mikulášská nadílka pro 1.-3.r. (spol. s 8.r.) Okrskové kolo 2. st. dív., hoši - florbal Zábavné vyučování Sportovní předvánoční turnaj žáci 2.st. Sněhuláci a sněhové stavby, r Vánoční besídky ve třídách Vánoční hudební pořad, r Vánoční prázdniny vánoční laťka - soutěž ve skoku vysokém 2.st. testy studijních předpokladů - dle zájmu výstava žák. prací se zimní a vánoč. tematikou předvánoční setkání zaměstnanců školní kolo recitace 2.st. LEDEN Zábavné vyučování Zábavné vyučování Ekoprogram, Rychta Krásensko, 8. r Ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení Promítání filmů - 1. st. Promítání filmů - 2. st. vystoupení žáků ZŠ pro spolužáky výroba dárků pro zápis do 1. r.

15 obecní a školní ples Pythagoriáda r. okresní kolo Matematické olympiády, 9.r. anketa žáků Jak se žije u nás ve škole školní kolo anglické konverzace - 2.st. pedagogická rada ÚNOR 7.2. Zápis do 1.r Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Divadelní představení Sněhurka, r Společné rodičovské třídní schůzky Zahájení plavání 2. pol., r. výzdoba školy k zápisu okresní kolo konverzace v AJ okresní kolo dějepisné olympiády školní kolo recitace r. školní kolo recitace r. školní kolo olympiády ČJ vyhodnocení celoroční soutěže za 1. pol. BŘEZEN lyžařský výcvikový kurz 7.r Testování SCIO r. (KK) Testování SCIO r. (Čtenář) do Vydání zápisových lístků na SŠ Testování SCIO 5. r. (AJ) Testování SCIO r. (AJ) Jarmark Velikonoční prázdniny okresní kolo biologické olympiády, 8.-9.tř. okresní kolo fyzikální olympiády okresní kolo olympiády v ČJ matematický klokan okresní kolo zeměpisné olympiády roč. okresní kolo zeměpisné olympiády roč. okresní kolo chemické olympiády školní kolo Zazpívej, slavíčku! 1.st. silová všestrannost roč. okresní kolo recitace 2. st. okresní kolo recitace 1. st. setkání zaměstnanců..den učitelů

16 příprava na Velikonoční jarmark jarní, velikonoční výzdoba školy DUBEN Testování žáků 3. r. (testy SCIO) Ekotýden r. - ke Dni Země Ekoprogram, Brno - Lipka, r Testování SCIO r. (AJ) pedagogická rada individuální rodičovské třídní schůzky okrskové kolo Zazpívej, slavíčku! 1.st. divadelní představení pro 2. st., Prostějov návštěva Planetária, 9. r. okresní kolo matematické olympiády roč. okresní kolo biologické olympiády, 6.-7.tř. IPC - Úřad práce Vyškov, 8. r. okresní kolo v přehazované 1. st. příprava školních výletů ( TU roč. ) zahájení jarního sběru starého papíru informat. schůzka pro rodiče 8. roč. KVĚTEN 7.5. Ekologický pořad, 9.r. Okresní přebor ZŠ v atletice, smíšená družstva Svátek matek Pohár rozhlasu - starší Pohár rozhlasu - mladší Zážitkový pobyt 8. r., Ruprechtov škola v přírodě, 2.-3.ročník divadelní představení pro žáky 2. st. zážitkový pobyt 9. r., Nemojany škola v přírodě, 4.-5.ročník, Ruprechtov zahraniční zájezd pro 2. stup. Pohár rozhlasu - mladší Pohár rozhlasu - starší fotografování tříd okresní kolo ve vybíjené 1. st. pasování 1. r. na čtenáře v knihovně Pustiměř školní výlety návštěva okresní knihovny, r. výtvarná soutěž (Vyškovský cedník) ČERVEN Slavnostní zakončení Soutěže o nejaktivnějšího žáka

17 27.6. Slavnostní zakončení 9. roč Vydání vysvědčení, ukončení školního roku Den prevence, Vyškov - 1.A, 2.B, Den solidarity (postižení mezi námi) slavnostní zakončení 5. roč Noc ve škole - 1. r informativní schůzka pro rodiče budoucího 1. roč. Den dětí, branný závod atletický trojboj, okresní kolo, 1.stup. vyhodnocení celoroční olympiády 3.-9.roč. vyhodnocení projektu GLOBE prodejní výstava knih školní výlety sportovní soutěže ke konci školního roku červenec Příměstský tábor ( ZŠ + SDH+OÚ Pustiměř) Projekty, časově nezařazené akce v průběhu školního roku Zdravé zuby, I.stup. ( TU + Čjs) Dopravní hřiště 4.roč. Časopis Marmeláda Celoroční olympiáda 3.-9.roč. Projekt Kariérové poradenství Projekt GLOBE Projekt Recyklohraní Soutěž o nejaktivnějšího žáka Besedy se zástupci středních škol Projekt Škola plná zdraví Projekt Inovace vzdělávání šablony EU Projekt Ovoce do škol Projekt Zdravá 5 Jóga pro 1. r. Projekt CLIL Pro zvyšování motivace v dosahování stále lepších výsledků a výkonů ve studiu a posilování kultury školy organizujeme pro naše žáky 3.-9.r. jednak celoroční Školní soutěž a také soutěž Nejaktivnější žák školy. Dále se pravidelně účastníme celostátního testování žáků SCIO, soutěží a olympiád v okresním či krajském měřítku. Olympiáda ( soutěž) umístění M 7. 6.;11. M Pythagoriáda Z Z ;16.;21. Aj II 8.;10

18 Aj I 4.;7. Bi C 13.;19. Bi D 7.;8.;17. Čj 12.;28 D 12 Ch 4.;7.;8. Silová všestrannost Pohár rozhlasu skok vysoký 1. Florbal,minikopaná,atletika,stolní tenis HV-Zazpívej slavíčku Matematický a přírodov. klokan účast Čestná uznání Celost. kolo Školní soutěž Nejaktivnější žák 2.ročník výchovné předměty 2.st. VV 6.r- Kouřilová Michaela 70 7.r.- Jenáčková Veronika 80 8.r- Vrba Michal 25 9.r.- Hučíková Tereza 35 Hv 6.r.- Koudelková Aneta 45 7.r.- Malý Ondra 45 8.r.- Alán Kamil 30 9.r.- Trávníčková Nicol 35 Pč 6.r- Kypr Václav 50 7.r.- Jenáčková Veronika 50 8.r- Alán Kamil 45 9.r.- Beneš Jakub 70 TV 6.r.- Martinéz Marek 70 7.r.- Martinéz Jorge r.- Oprchalová Veronika 90 9.r.- Fiala Zdeněk 110

19 humanitní předměty 2.st Čj 6.r- Šormová Aneta 65 7.r.- Krejčiříková Petra r- Kasperová Monika 70 9.r.- Hlaváčová Simona 75 D 6.r- Bureš Vojta 55 7.r.- Drmelová Kateřina 65 8.r- Kasperová Monika 65 9.r.- Drmolová Kateřina 90 Aj 6.r.- Koudelková Aneta 90 7.r.- Krejčiříková Petra r.- Alán Kamil r.- Holubová Andrea 135 VOZ 6.r.- Florišová Vendula 30 7.r.- Krejčiříková Petra 85 8.r.- Ďuráčová Marcela 75 9.r.- Drmolová Kateřina 90 přírodovědné předměty 2.st. M 6.r- Koudelková Aneta 40 7.r.- Krejčiříková Petra 90 8.r- Ďuráčová Marcela 50 9.r.- Holubová Andrea 95 Fy 6.r.- Koudelková Aneta 45 7.r.- Drmelová Kateřina 50 8.r.- Vitásek Roman 35 9.r.- Jachanová Jitka 80 Z 6.r- Bueš Vojta r.- Přibylová Adéla 80 8.r- Martinéz Alberto 55 9.r.- Trávníčková Nicol 110 Př 6.r.- Bureš Vojta 90 7.r.- Jenáčková Veronika 65 8.r.- Jurůjová Denisa 40 9.r.- Holubová Andrea 55 Ch 8.r- Martinéz Alberto 30 9.r.- Hlaváčová Simona 60 Informatika 6.r. Slezáček Lukáš

20 3.r 5.m Smejkal Štěpán Knapová Markéta Alán Lukáš Drmelová Lucie Knapová Simona 463 nejlepší z 3.,4.,5.r. 4.r. 5.m. Hořická Lenka Sedláková Anna Malá Lucie Vrba Jan Brhelová Simona r. 5.m. Ryšánková tereza Zbořilová Michaela Jelínková Natálka Špaček Roman Václavíková Klára r. 1.Koudelková Aneta Kouřilová Michaela Bureš Vojta 410 nejlepší z ročníků 2. stupně 7.r. 1.Krtejčiříková Petra Drmelová Kateřina Zourková Tereza r. 1.Lankašová Karolína Alán Kamil Martinéz Alberto r. 1.Trávníčková Nicol Holubová Andrea Hlaváčová Simona 705 Mimořádný čin Bayer David 4.r. nalezení a odevzdání mobilního telefonu na Obecní úřad v Pustiměři Jan Pospíšil, Alberto Martinéz nezištná pomoc spolužákovi v učivu Individuální zájmy žáků jsou řešeny nabídkou zájmových útvarů. Při škole jich pracovalo 14. Celkem bylo do této činnosti zapojeno cca 169 žáků, což činí 74 % všech žáků. Velice úzce spolupracujeme se ZUŠ Ivanovice na Hané, pracoviště Pustiměř. Dále se žáci aktivně zapojovali v organizaci žákovského parlamentu,při vydávání školního časopisu MARMELÁDA a při realizaci školních projektových dní. Vedení školy dále umožnilo v prostorách školy činnost sportovních oddílů florbalu, kopané, sportovního a kondičního cvičení, cvičení rodičů a dětí,volejbalu,nohejbalu,tenisu aj. V červenci se škola podílela na organizaci a průběhu Příměstského tábora pro děti a žáky ZŠ a MŠ Pustiměř. Tábor probíhal v prostorách školy, školního hřiště a hasičské zbrojnice v Pustiměři. Při realizování veškerých školních aktivit úzce spolupracujeme s MŠ, SDH Pustiměř, MC Stonožka Pustiměř, OÚ Pustiměř,Obecní knihovna Pustiměř, SPCCH Pustiměř, DDM

21 Vyškov, PPP Vyškov, Piafa Vyškov, PPP Brno, SPC Brno, Policie ČR, Internet poradna Olomouc, SIM Brno, CPP Brno, ES Lipka Brno, FTK UP Olomouc. Nabídka pro nadané žáky při ZŠ Název činnosti žáci Název činnosti žáci Název činnosti žáci Pěvecká 14 Konverzace Aj 5 Anglický jazyk 1.r 19 Keramika 10 Dramatická 14 čtenářská 6 český jazyk 15 Hra na kytaru 7 matematika 11 Bojová umění 25 logopedie 14 Tenis 1.-5.r. 4 Pohybová 25 Sportovní hry 2.-5.r 7 Počítačová 7 Podrobnější informace Část VII. Poradenské služby ve škole, prevence sociálně patologických jevů Údaje o pracovnících a) počty Fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 učitel vysokoškolské školní metodik prevence 1 učitel vysokoškolské Úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog

22 b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: výchovné poradenství,ppp Vyškov,SPC Brno školní metodik prevence: primární prevence, SSŠ Brno,PPP Brno,PPP Vyškov Žáci doporučeni ke speciálnímu vzdělávání (IVP) Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení a chování 1.,2.,4.,6.,8.,9. 7 Lehká mentální retardace 3.,9., 2 Autismus 1. 1 Zdravotní postižení 8. 1 celkem 7 11 Při zabezpečování poradenských služeb, včetně prevence sociálně patologických jevů, úzce spolupracujeme s PPP Vyškov, Piafa Vyškov, PPP Brno, SPC Brno, Internet Poradna Olomouc, SIM Brno, CPP Brno, FTK UP Olomouc Škola má vypracován Minimální preventivní program včetně Programu proti šikaně, kyberšikaně i Strategii řešení SPJ. Hlavní důraz klademe na sebepoznávání, poznávání druhých lidí, komunikaci, upevňování dobrých vztahů ve třídě tj. prevence šikany, kyberšikany, užívání a zneužívání návykových látek, zásady zdravého životního stylu. Při řešení této problematiky se nám velmi osvědčilo zavedení tzv. Pondělních snídání, společné zahájení pracovního týdne vzájemnou komunikací žáků, třídního učitele, případně ostatních vyučujících i ředitele školy. Počet nežádoucích jevů dle záznamů ŠMP : 28 viz Vyhodnocení MPP 2012/2013 ( příloha) v Pustiměři dne 20.září 2013 Mgr.Miroslav Zourek ředitel školy

23 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ Pustiměř Cílem MPP pro letošní školní rok byl rozvoj sebepoznávání, poznávání druhých lidí a komunikace, upevňování dobrých vztahů v kolektivu třídy. V obou pololetích školního roku jsme se v souladu s MPP naší školy zaměřili na vedení žáků ke zdravému životnímu stylu a prevenci sociálně-patologických projevů šikanování, antisemitismu, rasismu, xenofobie a zneužívání návykových látek. Naše žáky jsme vedli k toleranci vůči znevýhodněným osobám a lidem se zdravotním postižením. Prevenci jsme realizovali jak akcemi školy, nabídkou volnočasových aktivit, tak i posilováním komunikace a atmosféry pozitivního klimatu ve třídách v pondělní snídani s tř. učiteli. Naše škola již má z minulých let vypracované krizové plány k řešení jednotlivých soc.-patol. projevů, školní portfolio doplňují pravidelně metodické listy RAABE, odebíráme časopis Prevence. Strategie řešení soc.-patol. jevů byla aktualizována v souladu s Národní strategií prevence na období Žáci obou stupňů absolvovali Školní paralympijský den, který uspořádala UP v Olomouci. Projektové dopoledne bylo žáky i pedagogy velmi kladně hodnoceno, žáci poznali základy znakové řeči, kterou jim představil pracovník UP se sluchovým postižením. Zahráli si basketbal na vozíku za přítomnosti mezinárodního rozhodčího, vyzkoušeli si mnohé hry pro zrakově postižené, např. goalball. Poutavá úvodní přednáška, doplněná video ukázkami, seznámila naše děti s paralympijskými sportovními disciplínami. V jarních měsících jsme navštívili divadlo v Prostějově. Zvolená forma černého divadla se setkala s velmi kladným ohlasem. Ve školní tělocvičně zhlédli žáci rovněž anglické divadlo a interaktivní program Řím. V 5. třídě byla na žádost nové tř. uč. provedena sociometrie pracovnicí OPPP ve Vyškově, PhDr. Martinou Brandýsovou. Mapování vztahů předcházelo preventivnímu programu. Všichni žáci prošli kurzem Zdravá pětka, který byl zaměřen na zdravou výživu a životní styl. K posílení motivace a zdravého sebehodnocení žáků sloužila letošní opakovaná akce Soutěž o nejaktivnějšího žáka, která měla celoroční charakter. Mezi sebou porovnávali své znalosti žáci rovněž v celoroční olympiádě. V měsíci červnu jsme se za přítomnosti rodičů rozloučili s 1. stupněm a žáky 9. ročníku. Během celého pololetí probíhala spolupráce s OPPP ve Vyškově. Při řešení rizikového chování jsme situaci konzultovali s okresní metodičkou prevence, OSPOD. Aktivity se setkávaly s pozitivním hodnocením jak u žáků, tak i u jejich třídních učitelů, kteří byli programům přítomni. Kromě bezpočtu sportovních aktivit reprezentovali naši žáci školu ve vědomostních, konverzačních, literárních i pěveckých soutěžích. V projektovém dnu Jarmark se představila škola veřejnosti, své síly změřili žáci tradičním branným závodem, velmi početná skupina zájemců navštívila Vídeň, ekologické cítění podpořil projektový Den Země.

24 Metodička prevence se účastnila květnových schůzek metodiků prevence, pravidelně sleduje informační preventivní web, nové metodické materiály a doporučení, rozšiřuje si obzor studiem odborně- poradenského časopisu Prevence, který naše škola jako jedna z mála v okrese odebírá. Celoročně probíhala spolupráce s výchovnou poradkyní. Méně závažné neshody v třídních kolektivech byly řešeny prostřednictvím rozebírání vztahů a doporučených psychosociálních technik, závažnější pak sděleny rodičům a prokonzultovány s příslušnými odborně poradenskými pracovišti. Všechny záznamy jsou v povinné dokumentaci ŠMP, která je pravidelně předkládána ke kontrole vedení školy. Žáci hojně využívali k řešení svých problémů schránku důvěry, chodili se i osobně svěřovat svým pedagogům. V Pustiměři dne Mgr. Kateřina Hrozková - ŠMP a garant MPP

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1 Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 2 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7 Břeclav 6, 690 06 /// IČO: 63434504, TEL. 519333339 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Rada školy seznámena: 9. 10.

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Rada školy seznámena: 9. 10. 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Břeclav 6, 690 06, IČO: 63434504 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jitka Šaierová Projednáno na pedagogické radě: 1. 9.

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více