ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT"

Transkript

1 ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty UJEP, celou řadu vzdělávacích akcí v oblasti informačních a komunikačních technologií pro učitele všech stupňů škol. Tyto aktivity byly vždy součástí některého z projektů realizovaných v rámci Phare nebo ESF za podpory Evropské unie. Projekty Centra pedagogické praxe PF UJEP PHARE 2000 Fond rozvoje lidských zdrojů Další vzdělávání učitelů škol regionu SZ v oblasti informačních technologií Referenční číslo: CZ Doba realizace Úkolem projektu bylo další vzdělávání učitelů škol v regionu jednak v oblasti potřebných dovedností výpočetní, komunikační a multimediální techniky a jejího využití pro výuku i vlastní osobnostní rozvoj učitele. Byl sledován cíl proškolení učitelů a vytvoření předpokladu pro jejich další doškolování v této oblasti, které přinese zefektivnění a nové přístupy ve výuce, což bude mít přímý dopad na žáky a studenty, kteří budou lépe připraveni na požadavky rozvíjející se informační společnosti. Projekt byl jedním z prvních takového rozsahu v rámci Ústeckého kraje. V počátcích bylo hlavním úkolem odstranění obav a odmítání nových technologií učiteli, teprve po vyřešení tohoto problému mohlo dojít k samotnému vzdělávání. Učitelé byli formou školení a kurzů seznámeni s novou multimediální technologií a možnostmi jejího uplatnění ve výuce. Kurzy byly nastaveny ve třech úrovních na základě zjištění předchozích získaných znalostí, bylo navázáno na projekt MŠMT "Internet do škol" - zopakování, rozšíření dovedností práce s PC a jejich aplikace na další multimediální a komunikační technologie. Tři úrovně školení byly nastaveny od skupiny příjemců, kde hlavním cílem bude odstranění bariéry obav z nové a neznáme technologie a jejího základního využívání, až po skupinu příjemců, kteří byli schopni plně ovládat, používat a tuto technologii a motivačně lektorsky dále působit na kolegy na svých pracovištích.

2 Na serveru UJEP byla vytvořena E-poradna pro učitele, kde mohli průběžně vznášet dotazy a připomínky, seznamovat se s problémy ostatních kolegů, byl dán prostor pro výměnu názorů, příspěvky, počítáno bylo i se zařazením textů k dalším odborným a praktickým tématům. Zkvalitnění pedagogických praxí - zvýšení míry zapojení spolupracujících škol do pregraduální přípravy studentů učitelství Registrační číslo projektu: CZ / /0140 Doba realizace: Úkolem projektu bylo vytvoření systému spolupracujících škol při PF UJEP Ústí n.l., vypracování optimálního modelu oboustranné spolupráce se zaměřením na lidské zdroje. Předpokladem a jedním z výstupů projektu bylo vytvoření na Centru praxe UJEP základny a poradny pro další certifikované vzdělávání učitelů pro jejich další profesní růst a rozvoj na základě aktuálních požadavků a potřeb. Školám byla v rámci projektu dána možnost návrhů obsahu vzdělávacích kurzů, seminářů a workshopů pro učitele dané školy. Kurzy jsou obsahově zaměřeny výhradně didakticky na nové formy a metody učení, speciálně pak věnován čas projektovému učení a činnostnímu učení. Značná část požadavků na tématické zaměření kurzů bylo využití ICT ve výuce, seznámení se s novými metodami jako multimediální projekce a interaktivní tabule. Využití ICT k přípravě učitele na výuku a při její realizaci kurz CŽV Registrační číslo projektu: CZ / /0272 Doba realizace projektu byla: Cílem projektu bylo zkvalitnění, zefektivnění vzdělávání na školách a zvýšení dostupnosti a prostupnosti tohoto vzdělávání. Úkolem byla příprava a realizace programu dalšího vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství v dovednostech, které prohloubí a rozšíří jejich profesionální kompetence a povedou k pozitivní změně metod a forem výuky. Prioritním záměrem projektu byla příprava a realizace programu dalšího vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství v dovednostech, které prohloubí a rozšíří jejich profesionální kompetence a povedou k pozitivní změně metod a forem výuky. Projekt byl zaměřen na rozvoj klíčových dovedností a to v oblasti informačních dovedností a jejich didaktické aplikaci na vyučovací proces. Šlo zde o příležitost dalšího zvyšování

3 odborné i pedagogické kvalifikace, seznámení se s novými metodami a formami, novými poznatky v oboru, s novými strategiemi učení, progresivními metodami výuky, evaluačními nástroji a tím přispívat ke zkvalitnění výuky. Centrem praxe PF UJEP za spolupráce Centra celoživotního vzdělávání UJEP byly připraveny kurzy se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií v přípravě učitele na výuku, kurzy byly akreditovány MˇSMT v rámci dalšího vzdělávání učitelů- Bude vytvořen vzdělávací program názvem Elektronická podpora vzdělávání, který byl složen ze tří kurzů: I. Didaktické využití ICT technologií II. Úprava multimediálních komponent III. Základy tvorby e-learningového vzdělávání. Účastnící mohli projít celým programem nebo absolvovat pouze vybraný kurz. Výstupem jednotlivých kurzů byl certifikát absolventa v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, po absolvování všech tří kurzů a splnění podmínek ukončení programu bylo výstupem Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, které splňuje požadavky Zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících a je dokladem o profesním zvyšování kvalifikace. Byly realizovány 2 formy vzdělávacího programu: forma kombinovaná založená na kontaktní výuce a forma elektronická. Postupně byla stále více preferována forma elektronická, založená na e-learningu. Byly připraveny kvalitní studijní opory. Tyto studijní opory byly vytvořeny odbornými pracovníky Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a Západočeské univerzity Plzeň. Opory byly vytvořeny pro každý ze tří kurzů a pro obě formy studia zvlášť a to ve formě tištěné i elektronické. Projekt Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP Rozvoj elektronických forem vzdělávání v rámci nabídky Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP

4 Registrační číslo projektu: CZ / /0244 Doba realizace projektu byla: Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP získalo v roce 2006 projekt ESF CZ / /0244 s názvem Rozvoj elektronických forem vzdělávání v rámci nabídky Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP. V rámci tohoto projektu bylo realizováno školení pedagogů UJEP autorů kurzů tak, aby byli po sérii kurzů schopni vytvořit vlastní elektronický kurz. V prvé řadě bylo nutné je proškolit v oblasti tvorby textových studijních opor. Tato činnost byla v první fázi zadána Národnímu centru distančního vzdělávání v Praze, později ji zajišťovali pracovníci CCV. Zájem o tyto kurzy byl značný a odezva velmi dobrá. Kurzy měly vždy teoretický úvod a poté praktickou část, kdy účastníci byli seznámeni s reálnými textovými oporami a metodikou jejich tvorby. Druhou fází byla přednáška právníka zabývajícího se kauzami v oblasti autorských práv. Přednáška měla název Autorský zákon. Výklad autorského zákona byl doprovázen příklady různých kauz, kdy došlo k provinění proti autorskému zákonu. Třetí fází pak byla realizace modulu tvorby e-learningových kurzů, kdy pracovníci centra ve spolupráci s firmou Rentel a. s. seznamovali potencionální tvůrce e-kurzů s prací v autorském nástroji. Následně pak pedagogové společně s pracovníky centra tvořili části svých e-kurzů. Výsledkem pak bylo 20 zdařilých e-learningových kurzů, které jsou umístěny na třech vzdělávacích portálech UJEP (Pejsar, 2008). Závěr Poté co jsme se zmínili o elektronických formách vzdělávání a potažmo o e-learningu, je nutné v tomto závěru pohovořit o současných trendech v e-learningu. Tak jako všechny modernizační snahy v oblasti individualizace vzdělávání minulého a počátku tohoto století mají celou řadu stoupenců a odpůrců. Vzpomeňme například programované učení v 60-tých letech minulého století, učící stroje v tomto období, výuku podporovanou počítači v osmdesátých letech apod. Na základě těchto skutečností je třeba s realizací e-learningu měnit jeho tvář i formu. Byli jsme svědky prvotního nadšení pro e-learning, výsledkem však byly většinou e-kurzy, které byly elektronickým přepisem textových opor. Postrádaly většinu aspektů charakteristických pro distanční opory, byly bez multimediálních komponent, autotestů, úloh, cvičení a anket. Tyto kurzy se stávaly snadným cílem kritiků ze strany odpůrců e-learningu. Především poukazování na nezastupitelnou roli učitele ve vzdělávání vedlo ke kombinaci e- learningu distanční formy s prezenční formou výuky. Začalo se mluvit o blended learningu. Dnes se však setkáváme již s takovými názvy jako m-learning (mobil leasing), kde se však jen jedná o využití služeb mobilních operátorů pro realizaci e-vzdělávání, ale také s pojmem rapid e-learning, který řeší uspokojování nových vzdělávacích potřeb. Dá se říci, že rapid e-learning má několik dimenzí a lze ho chápat jako:

5 e-learningovou aplikaci, kterou lze rychle a jednoduše vytvořit, aplikaci v níž jsou voleny takové metody výuky, které dovolují rychlejší získání požadovaných znalostí, aplikaci, která využívá nových rychlejších technologií přenosu informací a dat, aplikaci umožňující rychlou implementaci firemního kurikula do daného e-kurzu. (volně podle Brandona, 2005) Egerová (2007) charakterizuje Rapid e-learning jako nový přístup v e-learningovém vzdělávání, který reaguje na aktuální potřeby vzdělávací organizace a který umožňuje vývoj a implementaci vzdělávacích kurzů či modulů v kratším časovém období a s menšími náklady ve srovnání s klasickými e-learningovými kurzy. Právě tato tvárnost předurčuje e-learningu budoucnost a s novými formami i je úspěšnost v oblasti vzdělávání. V pedagogické praxi se objevuje i nový fenomén, kterým je interaktivní tabule. Obsluha tohoto technického výukového prostředku se stává předmětem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a začínají se připravovat jednoduché softwary, které dovolují vytvářet přípravy pro různé vzdělávací předměty. S prvotními pokusy jsme se na CCV setkali v rámci tvorby závěrečných prací doplňujícího pedagogického studia učitelů. Právě v tomto směru lze spatřit námět pro další projekty ESF. Literatura: PEJSAR, Z. Firemní vzdělávání z pohledu vysokoškolské vzdělávací instituce. In. Sborník AEDUCA 2008, Firemní vzdělávání Olomouc 2008 EGEROVÁ, D. Rapid e-learning nový koncept v e-learningovém vzdělávání.. In: Technológia vzdelavania. 2007, roč. 15, č.3, ISBN X Elektronické zdroje: BRANDON, B. Exploring the Definition of Rapid e-learning. The ELearning Guild Dostupné na

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Jiří Potáček Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně potacek@mendelu.cz Abstrakt INFORUM 2009: 15. Konference o profesionálních informačních zdrojích Praha,

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Finální verze (VK-IP) Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.3 Výzva č.

Finální verze (VK-IP) Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.3 Výzva č. Unikátní kód žádosti: 3CcnUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015

Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Koncepce celoživotního vzdělávání na ZČU období 2014 2015 Preambule ZČU má v oblasti celoživotního vzdělávání již více než dvacetiletou tradici. V uplynulém období byly na univerzitě realizovány různé

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více