Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené."

Transkript

1 Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané produkty (dále jen Podporované produkty, jak jsou definovány níže), v souladu s tímto Popisem služby. Oprávnění Zákazníci mohou během platnosti této smlouvy požádat, aby byl jejich pevný disk, na němž došlo k závadě, poslán pro obnovu dat, jak je uvedeno na Zákazníkověě faktuře od společnosti Dell. Tato služba zahrnuje: Pokus o obnovu dat ze závadného pevného disku. Použití bezprašné místnosti dle normy ISO pro čisté prostory, je-li to nezbytné pro přestavbu disku za účelem obnovy dat. Pevný disk je opatrně rozebrán, přezkoumán a zpracován v rámci Zákazníkovy záruky na úrovni systému. Společnosti Dell dle vlastního uvážení poskytne službu obnovy zařízení, které je Zákazníkovi nejblíže. V těch zemích, kde musejí být pevné disky zasílány do zařízení do jiné země, bude pro úřední záznamy jako dovozce/vývozce vystupovat Zákazník. Zařízení jsou dostupná ve vybraných provozovnách na celém světě. Dle uvážení společnosti Dell budou obnovená data Zákazníkovi předána na pevném disku USB, kartě USB Memory Stick nebo na jiném externím médiu. Zákazník může sledovat průběh obnovy dat z pevného disku prostřednictvím portálu Dell Data Protection. Obnovená dataa budou uložena v laboratořích pro obnovu po dobu 30 dnů, poté budou zničena. Společnost Dell nemůže zaručit obnovu jakékoli části ani všech dat Zákazníka. Tato Služba zajišťuje pokus o obnovení dat s využitím laboratorních čistých prostor, je-li to pro obnovu dat nezbytné. Pečlivě si přečtěte tento popis Služby a vezměte na vědomí, že společnost Dell si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo upravovat jakékoli podmínky stanovené v tomto popisu Služby a určit, zda a kdy se takovéto změny vztahují na stávající i budoucí Zákazníky. Podporované produkty: Tato Služba je dostupná pro pevné disky v konfiguracích jiných než RAID v počítačových systémech Dell OptiPlex, Dell Precision, Dell Latitude a Dell Vostro. Tato Služba podporuje systémy s operačními systémy Microsoft Windows nebo Linux. Podporované produkty, na něž se tento popis služby vztahuje, jsou uvedeny na faktuře Zákazníka od společnosti Dell. Zákazník musí pro každý Podporovaný produkt zakoupit samostatnou Službu. Přehled podmínek Tato smlouva (dále jen Smlouva nebo Popis služby) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen Zákazník) a právnickou osobou Dell uvedenou na zákaznické faktuře (dále jen společnost Dell). Zakoupením těchto Služeb (zde definovaných) od společnosti Dell Zákazníkk souhlasí, že se bude řídit všemi podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. Zákazník souhlasí, že obnovení, úpravy, prodloužení nebo další využívání Služeb nad rámec původního termínu se řídí aktuálním Popisem služby v době, kterou můžetee zjistit v níže uvedené tabulce s globálními weby. Rámcové smlouvy o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením poskytuje tento Popis služby v souvislosti se samostatnou Zákazníkem podepsanou rámcovou smlouvou o poskytování služeb společnosti Dell nebo, v případě nepřítomnosti takovéto smlouvy, platí následující smlouva v celém svém rozsahu: Přímí zákazníci a koncoví uživatelé: Rámcová smlouva o poskytování služeb společnosti Dell (Customer Master Services Agreement CMSA"), která je k dispozici v níže uvedené tabulce Informace o globálních webech. Strana 1 z 5

2 Partneři registrovaní v programu Partner Direct, certifikovaní partneři a prodejci: Obchodní podmínky společnosti Dell pro nakupující jednotlivce nebo právnické osoby nakupující pro účely dalšího prodejee jsou k nahlédnutí na místě uvedeném v níže uvedené tabulce Informace o globálních webech. Zásady přijatelného použití služeb společnosti Dell Veškeré využívání softwaru, služeb online nebo služeb založených na softwaru souvisejících se Službami ze strany Zákazníků se řídí podmínkami Zásad přijatelného používání služeb společnosti Dell (AUP), které jsou k nahlédnutí v níže uvedené tabulce Informace o globálních webech a jsou zde zcela k dispozici ve formě odkazů. Certifikovaní partneři nebo registrovaní účastníci, prodejci a poskytovatelé služeb programu PartnerDirect jsou zodpovědní za zajištění toho, že jejich koncoví zákazníci vyjádří předtím, než začnou Služby využívat, souhlas, že se budou řídit podmínkami zásad AUP. Postupy podpory Jakmile Zákazník narazí na problém, u něhož bude mít podezření na závadu pevného disku, měl by kontaktovat záruční technickou podporu hardwaru společnosti Dell v souladu s příslušnou smlouvou o poskytování služeb. Zákazníkům bude poskytnuta služba odstraňování problémů a telefonická podpora v souladuu s příslušnou Zákazníkovou smlouvouu o poskytování služeb. Pokud technik společnosti Dell určí, že u pevného disku došlo k problému, na který se vztahuje omezená záruka na hardware společnosti Dell, doručí společnost Dell Zákazníkovi náhradní pevný disk v souladu s příslušnou Zákazníkovou smlouvou o poskytování služeb (například do 4 hodin nebo v následující pracovní den). Tato Služba umožňuje Zákazníkovi vrátit závadný pevný disk pro účely obnovy dat z pevného disku, během které se společnost Dell pokusí z příslušného pevného disku obnovit co možná nejvíce dat. Přepravní náklady na vrácení závadného pevného disku za účelem pokusu o obnovení hradí společnost Dell. Jakmile bude doručený závadný pevný disk do regionální laboratoře pro obnovu dat, je zahájen proces pokusu o obnovu a do zákaznického portálu na adrese /dataprotectionportal jsou zadány registrační údaje zákazníkovy zakázky. Během procesu pokusu o obnovu se mohou zákazníci k portálu přihlásit a zobrazit si aktuální stav své úlohy. Aktualizace se provádí do 48 hodin od obdržení pevného disku. Po dokončení pokusu o obnovu je na portálu stav aktualizován, aby odrážel skutečnost, zda bylo možné dataa obnovit, a pokud ano, bude zobrazen seznam souborů, které byly obnoveny. Obnovená data jsou poté nahrána na uvedená média a v zašifrované podobě odeslána zpět Zákazníkovi. Pokud si Zákazník k pevnému disku, u něhož došlo k závadě, od společnosti Dell nezakoupil službu Dell ProSupport Certified Data Destruction ani službuu Keep Your Hard Drive, společnost Dell poté takový závadný pevný disk zlikviduje. Pokud si Zákazník zakoupil službu Keep Your Hard Drive, bude poté závadný disk navrácen Zákazníkovi. Pokud si Zákazník zakoupil službu Dell Certified Data Destruction, společnost Dell zničí pevný disk a Zákazníkovi pošle osvědčení o zničení v souladu s podmínkami služby Certified Data Destruction. Není součástí této Služby: Ničení nebo zálohování dat. Jiné činnosti jako instalace, odinstalace, přemístění, preventivní údržba, pomoc při školení, vzdálená správa. Jakékoli činnosti či služby, které nejsou v tomto Popisu služby výslovněě uvedeny. Přímá podpora pro produkty třetí strany nebo podpora verzí, které již výrobce, dodavatel či partner nepodporuje. Službuu NELZE prodávat ve spojení se službou Dell Keep Your Hard Drive v následujících zemích, protože je v nich zakázáno posílat použité pevné disky zpět: Čína Brazílie Argentina Strana 2 z 5

3 Turecko Indie Povinnosti zákazníka V souladu s příslušnou Zákazníkovou smlouvou o poskytování služeb hlásit jakýkoli případ selhání pevného disku záruční podpoře hardwaru společnosti Dell. Na požádání poskytnout společnosti Dell informace pro identifikaci kusového dílu (piece part identification information PPID") nebo adekvátní podrobnosti pro ověření, že došlo k závadě jednotky, na kterou se vztahuje Smlouva. Vrátit pevný disk v balení použitém pro dodání náhradního pevného disku nebo v materiálech splňujících obdobný standard. Služba je omezena na pokus o obnovení. Zákazník odpovídá za provedení kompletního zálohování veškerých dat a programů na všech dotčených systémech před poskytnutím této Služby. SPOLEČNOST DELL NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO OBNOVENÍ DAT ČI PROGRAMŮ nebo za ztrátu možnosti používat systém v důsledku servisu, podpory nebo jakékoli akce či opomenutí včetně zanedbání ze strany společnosti Dell nebo poskytovatele služeb třetí strany. Zákazník musí dodržet veškeré zákony o ochraněě dat a osobních údajů a prohlašuje, že má veškerá nezbytná povolení a všechny nezbytné souhlasy od příslušných držitelů práv (včetně osob, o jejichž osobní údaje se jedná) k přepravě pevného disku obsahujícího taková data a informace společnosti Dell pro účely obnovení. Společnost Dell se vzdává jakékoli odpovědnosti za pevné disky či jiná média (i za data na nich obsažená), u nichž dojde ke ztrátě či zničení v době, kdy je má v držení komerční dopravce třetí strana. Pro tuto Službu může být nutné, aby Zákazník poslal svůj pevný disk mimo svoji zemi či oblast. V souladu s tím mohou pro Zákazníka existovat další kroky a povinnosti spojené s takovým vývozem, například může být nutné vyplnit celní formuláře a vyhovět místním vývozním požadavkům. Důležité doplňující informace Přiřazení Společnost třetích stran. Dell může tuto Službu nebo Popis služby přiřadit oprávněným poskytovatelům služeb Zrušení V souladu s příslušnými zásadami vracení produktůů a služeb v dané zeměpisné oblasti Zákazníka může Zákazník tuto Službu ukončit v rámci definovaného počtu dní od přijetí Poskytnutého produktu písemným oznámenímm o zrušení, které dodá společnosti Dell. Pokud Zákazník Službu během tohoto období zruší, společnost Dell Zákazníkovi odešle odškodné v plné výši snížené o náklady na podporu stanovené v tomto Popisu služby, pokud existují. Pokud však toto období nastane po době, kdy Zákazník obdrží Podporovaný produkt, nemůže Zákazník tuto Službu zrušit, pokud tak není uvedeno v příslušném zákonu státu, země nebo provincie, který nelze smluvně pozměnit. Společnost Dell může tuto smlouvu kdykoli během trvání Služby zrušit z některého z následujících důvodů: Zákazník neuhradí celou částku za tuto Službu v souladu s fakturačními podmínkami, Zákazník odmítne spolupracovat s analytikem podpory nebo technikem na pracovišti, Zákazník se neřídí všemi podmínkami stanovenými v tomto Popisu služby. Pokud společnost Dell tuto Službu zruší, odešlee Zákazníkovi písemné oznámení tohoto zrušení na adresu uvedenou na faktuře Zákazníka. V tomto oznámení bude uveden důvod zrušení a datum začátku platnosti zrušení, které nebude menší než deset (10) dní od data, kdy společnost Dell odešle oznámení o zrušení Zákazníkovi, pokud státní zákon nevyžaduje jiná ustanovení o zrušení, která nelze smluvně pozměnit. POKUD SPOLEČNOST DELL TUTO SLUŽBU ZRUŠÍ V SOULADU S TÍMTO ODSTAVCEM, ZÁKAZNÍK NEMÁ NÁROK NA ŽÁDNÉ VRÁCENÍ PENĚZ ANI POPLATKŮ UHRAZENÝCHH ČI SPLATNÝCH SPOLEČNOSTI DELL. Strana 3 z 5

4 Přemístění Tato Služba bude doručena do místa či míst uvedených na faktuře Zákazníka. Tato služba se neposkytuje ve všech oblastech. Závazek společnosti Dell poskytovat tuto Službu u přemístěných Podporovaných produktů se řídí dostupností místních služeb a může podléhat dalším poplatkům a kontrolám a opětovné certifikaci přemístěných Podporovaných produktů v aktuálně stanovených sazbách společnosti Dell, pokud jde o čas a materiály. Zákazník poskytne společnosti Dell dostatečný a bezpečný přístup k zařízení Zákazníka při nulových nákladech pro společnost Dell, aby společnost Dell mohla splnit své závazky. Vlastnictví servisních dílů Všechny servisní díly vyjmuté z Podporovaného produktu a vrácené společnosti Dell jsou majetkem společnosti Dell. Pokud Zákazník obdrží náhradní díly od společnosti Dell, musí společnosti Dell uhradit aktuální maloobchodní cenu za jakékoli servisní díly vyjmuté ze Systému a držené Zákazníkem (neplatí pro pevné disky ze systémů, na něž se vztahuje služba Dell ProSupport Certified Data Destruction nebo Keep Your Hard Drive). Při provádění záručních oprav používá společnost Dell nové a (kde to připouští zákon) repasované díly vyrobené různými výrobci. Termín a prodloužení Zákazník obdrží Služby v termínu vyznačeném na faktuře pro Zákazníka společnosti Dell. Před vypršením podmínek Služby může mít Zákazník nárok na prodloužení termínu v závislosti na dostupných možnostech platných v dané době, které jsou v souladu s aktuálně platnými postupy společnosti Dell. Dále může společnost Dell na vlastní uvážení navrhnout prodloužení této Služby odesláním faktury Zákazníkovi na prodloužení Služeb. Zákazník může na vlastní uvážení (tam, kde to umožňuje zákon) s takovýmto prodloužením Služeb souhlasit uhrazením příslušné faktury do data splatnosti. Při platbě faktury za prodloužení by na ní měl být vyznačen souhlas Zákazníka s prodloužením podmínek této Služby. Prodloužením této Služby Zákazník souhlasí, že momentálněě platné podmínky se budou vztahovat na období prodloužení. Pokud se Zákazník rozhodne, že prodlouženou fakturu nezaplatí, budou Služby ukončeny k datu konce platnosti vyznačenému na původní nebo naposledy uhrazené faktuře Zákazníka. Převod služby V souladu s omezeními stanovenými v tomto Popisu služeb může Zákazník tuto Službu převést na třetí stranu, která zakoupí celý Podporovaný produkt Zákazníka před koncem platnosti termínu služeb platného v dané době za předpokladu, že Zákazník je původním kupcem Podporovaného produktu a této Služby, nebo v případě, že si Zákazník Podporovaný produkt a tuto službu zakoupil u původníhoo vlastníka (nebo předchozího postupitele) a v souladu se všemi postupy převodu. Může být uplatněn poplatek za převod. Vezměte prosím na vědomí, že pokud Zákazníkk nebo postupitel Zákazníka přemístí Podporovaný produkt do zeměpisného umístění, ve kterém není Služba dostupná nebo se neposkytuje za stejnou cenu, jakou Zákazník za tuto Službu uhradil, nemusí se na Zákazníka vztahovat pokrytí nebo pro něj může vyplynout další poplatek pro udržování stejných kategorií podpůrného krytí v novém místě. Jestliže se Zákazník rozhodne, že tyto další poplatky neuhradí, Služba pro Zákazníka může být automaticky změněna na kategoriee podpory, které jsou k dispozici za takovou nebo nižší cenu v tomto novém místě bez možnosti vrácení peněz. Strana 4 z 5

5 Informace o globálních webech Sídlo zákazníka Rámcová smlouva o poskytování služeb a smlouvy o poskytování služeb Obchodní podmínky pro program PartnerDirect a prodejce Zásady přijatelného použití služeb společnosti Dell USA, Latinská Amerika a Karibská oblast s Kanada Evropa, Střední východ a Afrika euro.dell.com/service-descriptions ges/dppemea/uk/termsofuse.as px Asie, Tichomoří Japonsko a * Využijte rozevírací nabídku Zvolte zemi/oblast na stránkách Dell OptiPlex, Dell Precision, Dell Latitude a Dell Vostro jsou ochranné známky společnosti Dell, Inc. Strana 5 z 5

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více