Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu"

Transkript

1

2

3 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì naši firmu Slu by v oblasti telekomunikaèní techniky Nabídka z oblasti datových sítí Elektronické zabezpeèovací systémy Kamerové systémy - slu by a problematika v této oblasti Mìstské kamerové dohlí ecí systémy Identifikaèní systémy - docházka, kontrola vstupu, stravování Ozvuèovací technika Elektrická po ární signalizace Vnìjší zemní a nadzemní kabelové sítì Videokonferenèní technika Pøíklady vyu ití videokonferenèní techniky Návratnost videokonferenèních systémù Prodejní èinnost naší firmy Velké technologické celky Problematika protipo árních prostupù Výbìr z nejzajímavìjších referencí

4 Více jak 13letou úspìšnou historii naší spoleènosti zaèala poèátkem 90. let 20. stol. psát skupina zapálených mladých lidí, kteøí se rozhodli vyu ít své bohaté znalosti z oblasti slaboproudé techniky. Poptávka po specializované firmì, která montuje zabezpeèovací techniku do soukromých objektù, byla v té dobì na vzestupu a naše skupinka rozhodných se chytila pøíle itosti. Tento akt mìl bouølivý ohlas, a tak se zanedlouho èinnost firmy rozšíøila o další typy slaboproudých montá í - montá e telekomunikaèních zaøízení, elektrické po ární signalizace a systémù jednotného èasu. V roce 1993 firma dosáhla stabilního postavení na trhu s komplexními slaboproudými dodávkami na klíè a zaèala soubì nì rozvíjet i obchodní aktivity v oblasti slaboproudé techniky. Dynamický rozvoj naší spoleènosti a pøedevším stálá kvalita dodávaných prací upoutala v roce 1994 pozornost Èeského Telecomu a. s. (døíve SPT Telecom). To vedlo k navázání úspìšné spolupráce pøi budování vnitøních i vnìjších telekomunikaèních sítí. Na tento úspìch v roce 1996 navázal i následující zlomový moment v historii naší firmy. Jedním z našich nejvìtších zákazníkù se stala spoleènost Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi. Poté co jsme zvládli "vstupní test" a potvrdili stabilní kvalitu odvádìných prací, jsme se stali jedním z výhradních dodavatelù a servisní organizací slaboproudých sítí právì pro tuto spoleènost. Tyto události firmu motivovaly k dalšímu rozvoji. K danému období se vá e otevøení poboèky v Øepovì (poblí prùmyslové zóny v Mladé Boleslavi) a otevøení maloobchodní prodejny v Jablonci nad Nisou. Úspìchy v následujících letech slavila firma pøedevším s dodávkami kamerových systémù a dalšími velkými aplikacemi, a ji ve státní správì èi prùmyslové sféøe. Hlavním motem firmy je pøedevším kvalita odvádìných prací, schopnost pru nì reagovat na po adavky zákazníkù a nové trendy. V roce 2004 jsme proto pøestìhovali hlavní sídlo firmy do Prahy, abychom rozšíøili a usnadnili kontakt s našimi zákazníky i dodavateli. Technické zabezpeèení je stále v poboèce Jablonec nad Nisou.

5 V souèasné dobì si firma Telmo spol. s r. o. dr í na trhu stabilní postavení a zároveò se sna í expandovat na trhy nové. Vyu ívá pøitom kvality a komplexnosti dodávek vèetnì poskytování záruèního i pozáruèního servisu 24 hodin dennì, dlouholetých zkušeností v oboru, kvalitního zázemí s dostateèným poètem kvalifikovaných zamìstnancù a techniky, znalosti trhu a spolupráce s významnými partnery, kterými jsou pøedevším výrobci pou ívaných technologií èi jejich zástupci na èeském trhu. Jedna z významných spoluprací byla navázána také s italskou firmou Aethra, která je zamìøena na vývoj a výrobu ISDN a IP aplikací. Pøedevším pak videokonferenèních systémù, pracujících v tìchto sítích. Pro Èeskou republiku jsme se stali výhradním zástupcem této spoleènosti s plnou technickou podporou. Kromì dodr ování vlastních základních pravidel týkajících se kvality práce, je snahou firmy i dodr ování pravidel certifikovaných a z toho plynoucí zvyšování konkurenceschopnosti. Toto úsilí vedlo k získání certifikace ISO 9001 v roce 2000 a certifikace NBÚ pro práci s utajovanými skuteènostmi v roce Firma Telmo spol. s r. o. je rovnì jednou z vybraných firem uvedených v centrální databázi Ministerstva obrany s mo ností poskytování slu eb pro Armádu ÈR. Rovnì samotní zamìstnanci se pravidelnì úèastní školení potøebných pro zkvalitnìní jejich práce. Jedná se pøedevším o certifikovaná školení, školení pøi zmìnách ve vyhláškách a pøi zmìnách v technologiích. Základní technické údaje firmy Telmo spol. s r. o.: Poèet kmenových zamìstnancù k byl 52. Vozový park èítá 21 osobních automobilù a 2 tranzity. Prùmìrný roèní obrat za poslední 3 roky se pohyboval v rozmezí mil. Kè.

6 >>> Telekomunikaèní technika - telefonní ústøedny od nejmenších kapacit a po ústøedny s nìkolika sty poboèek, prodej telefonù, faxù, bezdrátových telefonù, multifunkèních center a mobilních telefonù vèetnì slu eb operátorù >>> Poèítaèové sítì a strukturované kabelá e - certifikované instalace za pou ití znaèkových technologií vèetnì aktivních a pasivních prvkù >>> Elektrická zabezpeèovací signalizace - zabezpeèení od malých objektù s nízkými riziky, a po velké objekty s vysokým rizikem (banky, muzea atd.) s napojením na pulty centrální ochrany nebo propojením do integrovaných aplikací >>> Kamerové systémy, vzdálený dohled - od jednoduchých systémù po rozsáhlé komplexy kamerových okruhù s pou itím osvìdèených a vyzkoušených technologií - mìstské kamerové dohlí ecí systémy vèetnì dohledových pracoviš s telestìnami a s digitálním nahrávacím zaøízením vèetnì integrace do metropolitních sítí >>> Identifikaèní a docházkové systémy - kontrola vstupu, elektronická docházka, výdej stravy, evidence výrobních procesù >>> Ozvuèovací technika - systémy pro školy, kulturní zaøízení, hotely, konferenèní sály, nádra ní nebo letištní haly, sportovní stadiony >>> Elektrická po ární signalizace - montá systémù a jejich pøipojení na pult centrální ochrany dle norem ÈSN-EN a vyjádøení Hasièského záchranného sboru >>> Vnìjší telekomunikaèní sítì - výstavby zemních i nadzemních metalických a optických sítí - výstavby kabelovodù vèetnì kalibrace >>> Videokonferenèní systémy - videokonferenèní systémy italské firmy Aethra - poradenství, prodej, pronájem, servis videokonferenèní techniky - návrhy a realizace kompletních videokonferenèních místností >>> ISDN aplikace a mìøicí technika - mìøení provádíme pomocí certifikované mìøící techniky firmy Aethra >>> Projekèní èinnost - ve všech slaboproudých oblastech

7

8 Co Vám mù eme nabídnout navíc oproti ostatním? Pøedevším vùli neustále zlepšovat naši práci a snahu pøedávat dílo v nejvyšší mo né kvalitì. Naše nabídka pokrývá širokou paletu slu eb, která uspokojí ka dého zákazníka. Od základních aplikací po dodávky ušité na míru. Náš kvalifikovaný a zkušený tým je pøipraven splnit jakákoliv Vaše pøání s pøizpùsobením se daným okolnostem, problému a Vašim finanèním mo nostem. Základem ka dého øešení je profesionální plánování a projekce. Díky dlouholetým zkušenostem z oboru slaboproudých montá í máme oproti ostatním výhodu v rychlosti jednání pøi dodr ení vysoké kvality. Pøi ka dém øešení si sami provádíme detailní prùzkum dané situace a pøed samotnou realizací Vám pøedstavíme projekt objednané zakázky. Díky tìmto projektùm se ušetøí èas a mù eme Vám sdìlit celkem pøesné náklady, které se bìhem realizace jen zøídka mìní. Samozøejmá je pak i schopnost dokonalé koordinace všech prací, které na zakázce probíhají. Naše zkušenosti nám pomáhají pøedcházet mnoha problémùm, které pøi montá ích vznikají. Dodávky proto probíhají vèas a bez komplikací. Ka dý zamìstnanec naší firmy je profesionálem na svém místì. Kromì vlastních praktických zkušeností se pravidelnì úèastní školení týkajících se nových technologií a zaøízení. Tato školení jsou zajiš ována certifikovanými spoleènostmi, výrobci a autorizovanými dovozci. Naše firma neustále sleduje trendy a vývoj v jednotlivých oblastech slaboproudé techniky, aby mohla dodávat v dy to nejlepší, co trh nabízí. Dùraz je v dy kladen pøedevším na kvalitu a ovìøenou funkènost systémù v praxi. Proto také spolupracujeme pouze s profesionály a renomovanými výrobci z oboru. Pokud Vás ani pøedchozí øádky nepøesvìdèily o našich kvalitách, dovolíme si ještì upozornit, e od roku 2000 jsme dr iteli certifikátu kvality ISO 9001:2000. V roce 2002 prošla firma bezpeènostní provìrkou Národního bezpeènostního úøadu pro práci s utajovanými skuteènostmi na stupeò dùvìrný. Na konec lze snad jen dodat, e kvalita našich slu eb oslovila i takového zákazníka, jakým bezesporu je Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav. Jménem spoleènosti Telmo spol. s r. o. vìøím, e i Vy k nám naleznete cestu a stanete se jedním z dlouhé øady spokojených zákazníkù. Radek Dvoøák jednatel spoleènosti

9

10 Pøes nárùst vyu ívání elektronické pošty a jiných komunikaèních tokù zùstává i nadále telefonické spojení tím nejdùle itìjším v komunikaci se zákazníky. Snahou je proto mít kvalitní a stabilnì fungující telefonní rozvody a bezproblémovou telefonní ústøednu. Tuto problematiku v souèasnosti neøeší jen velké koncerny a firmy, ale na poøad dne se tato otázka dostává i u menších firem èi vìtších domácností. Telefonní ústøedna toti nejen zkvalitní a zpøíjemní pou ívání telefonu, ale mnohdy nabízí i mno ství nadstandardních funkcí, a to jak pro stávající rozvody, tak i pro ISDN a ADSL linky. CO VÁM NABÍZÍME Naše firma je dr itelem povolení Èeského telekomunikaèního úøadu k montá i a údr bì zaøízení v jednotné telekomunikaèní síti. Nabízíme projekci, montá a servis telefonních ústøeden od nejmenších kapacit (urèené pro rodinné domy a menší firmy) a po rozsáhlé aplikace (komerèní, výrobní a správní objekty) s nìkolika sty poboèek. V dy dodáváme jen takové telefonní ústøedny, které splòují nároèné technologické a provozní po adavky. Funkcemi a slu bami plní veškerá pøání zákazníka. Náš tým disponuje nejmodernìjší mìøicí a diagnostickou technikou a je schopen øešit jakékoliv nároèné zadání i v aplikacích ISDN technologie. Jsme autorizovaným partnerem spoleènosti SIEMENS a PANASONIC s plnou technickou i obchodní podporou. Díky kvalitì odvádìných prací jsme od roku 1996 pøímým dodavatelem telekomunikaèních zaøízení pro Škodu Auto a. s. Mladá Boleslav a Kvasiny.

11 Kvalitní poèítaèová sí je v dnešní dobì páteøí ka dé moderní firmy. Po adavky na telefonní propojení, lokální sí, pøipojení na internet jsou dnes ji bì nými. Naše firma projektuje a montuje rozvody tìchto sítí vèetnì dodávek všech pasivních i aktivních prvkù potøebných ke kompletnosti dodávky. Plnì vyu íváme dlouholetých zkušeností s instalací strukturovaných kabelá í pøi pou ití metalických i optických rozvodù. Veškeré námi dodávané sítì promìøujeme a tím zaruèujeme absolutní funkènost a vysokou kvalitu. CO JE STRUKTUROVANÁ KABELÁ Jedná se o univerzální propojení s mo ností vysokých pøenosových rychlostí (dle kategorie po adované zákazníkem). Univerzálnost tohoto systému umo òuje libovolnou kombinaci jednotlivých typù (protokolù) pøenosu dat. V praxi to znamená pøedevším mo nost pøechodu na modernìjší zpùsob komunikace - víceprotokolové sítì. Další pøedností strukturované kabelá e je její transparentní a pøehledné uspoøádání s mo ností snadného rozšíøení a zmìny zapojení konfigurace sítì (nízké náklady pøi zmìnì propojení). Topologií strukturované kabelá e je hvìzdicový rozvod. Ve støedu hvìzdy je umístìno propojovací pole (rozvadìè, patch panely, aktivní prvky atd.), odkud se paprskovitì rozbíhají jednotlivé kabely do všech zásuvek, ve kterých mohou být zapojeny prvky výpoèetní techniky (poèítaèe, tiskárny), prvky CCTV a telefony. Mezi hlavní výhody patøí nejen pøenos dat, ale i hlasu (telefon) a obrazu (CCTV). Jeliko je vyu ito stejné pøenosové médium, je mo né do stejné zásuvky zapojit data i telefony (k fyzickému propojení dochází v propojovacím poli). Ka dá námi dodávaná sí je promìøena a certifikována.

12 Neustálý nárùst kriminality v oblasti majetkové trestné èinnosti klade èím dál vìtší po adavky na ochranu majetku. Jedním z nejrozšíøenìjších a pøi správné volbì techniky i nejefektivnìjším zpùsobem ochrany majetku je instalace elektrické zabezpeèovací signalizace (EZS). Provádíme projektování a montá e zabezpeèovacích systémù pro všechny druhy objektù. V dy s ohledem na podmínky dané pojiš ovnou, po adavky zákazníka, objektivní potøeby a finanèní mo nosti. Napojujeme zabezpeèené objekty na pulty centrální ochrany a objekty s vysokými riziky pøipojujeme i na pult centrální ochrany policie ÈR. Poradenskou èinností chceme zabránit pou ití nevhodné techniky. Námi dodané systémy EZS jsou z produkce renomovaných spoleèností a jedná se výhradnì o technologie s osvìdèením z akreditovaných laboratoøí EZS a certifikovaných Èeskou asociací pojiš oven èi Národním bezpeènostním úøadem. Díky svým kvalitám a schopnostem splnit nároèné po adavky jsme se stali vybranou servisní organizací napøíklad pro Škodu Auto a. s. a Severoèeskou energetiku a. s.

13 LEGENDA ZNAÈEK EZS ústøedna EZS ovládací klávesnice detektor pohybu detektor tøíštìní skla detektor pohybu stropní magnet vnitøní siréna vnìjší siréna V naší ukázce je dùm zabezpeèen takøka kompletní ochranou. Vstupní dveøe jsou chránìny magnetem, veškeré prùchozí prostory jsou chránìny detektory pohybu a okna detektory tøíštìní skla. Ve vstupní chodbì je umístìna ovládací klávesnice pro zapnutí a vypnutí systému. Uvnitø objektu je výstra ná siréna a na vnìjším plášti je umístìna siréna se svìtelnou signalizací.

14

15 Kamerové systémy CCTV (Close circuit television - uzavøené televizní okruhy) patøí v souèasné dobì k nejvíce expandujícím technologiím. Zájem o nì neustále roste, a to nejen v oblasti monitorování velkých mìstských lokalit, ale i pøi zabezpeèení areálù firem èi kontroly v obytných domech. Tyto systémy jsou populární pøedevším všestranností svého vyu ití. Jsou vhodné jako podpora EZS a v nìkterých pøípadech mù e videostøe ení èást úloh EZS pøímo pøevzít. Lze toti zaregistrovat pokus o napadení objektu a zjistit jeho druh èi poèet útoèníkù. K pozdìjší analýze prùbìhu napadení lze události archivovat v dnešní dobì ji nejbì nìjším zpùsobem - digitalizovanou formou. Rozvoj internetu a komunikaèních sítí v dnešní dobì umo òuje dálkový dohled pøes jiný klientský poèítaè (i pøenosný). Nasazení videotechniky je pro ka dý jednotlivý pøípad neopakovatelné, a proto klademe dùraz na správnì provedený návrh funkèního systému. K tomu je potøeba relativnì vysoká úroveò všeobecných i konkrétních znalostí z oboru. Naše firma proto spolupracuje pøímo s výrobci, popø. autorizovanými dovozci videotechniky. V souèasné dobì jsme schopni realizovat dodávku jakéhokoliv kamerového systému. Zároveò mù eme poskytnout i odborná školení zabývající se touto problematikou.

16 ÚLOHA A SMYSL Hlavní úlohou kamerových systémù v mìstských aplikacích je zajistit monitorování vybraných rizikových lokalit v obci. Mìstský kamerový dohlí ecí systém (MKDS) má vyvolat vìtší pocit bezpeèí a plnit úlohu prevence. Z praxe je zøejmé, e MKDS, které ji byly nainstalovány, se staly postupnì nedílnou souèástí prostøedkù policie pro prevenci, odhalení a následné vyhodnocení trestného èinu. Nasazení MKDS jsou obvykle ádána ve vytipovaných lokalitách mìsta, ve kterých je nejvyšší nárùst kriminality s trvale vysokými poèty trestných èinù. Úmyslem je zvýšení dohledu nad bezpeèností obèanù, zlepšení úspìšnosti zásahù proti pachatelùm trestné èinnosti (zejména pøi vloupání do motorových vozidel), jako i proti osobám, které rùzným zpùsobem narušují veøejný klid a poøádek. Díky MKDS je také mo né v monitorovaných lokalitách dodr ovat re im místní úpravy silnièního provozu a zjištìné pøestupky ze strany neukáznìných øidièù øešit neprodlenì. PRINCIP A MO NOSTI Kamerové systémy sestávají z jednotlivých kamerových bodù, kde lze pou ít pevné nebo otoèné kamery, ovládacích jednotek a dispeèerského pracovištì. Na tomto pracovišti dochází k záznamu a vyhodnocování získaných dat. Pøenos jednotlivých signálù z kamer je provádìn pomocí metalických nebo optických kabelá í èi mikrovlnným pøenosem. Velikost systému je dána po adavky zadavatele (mìsta) a jeho objektivními potøebami. Pøi pøípravì systému se v dy poøídí náhledové fotografie pro vybrání vhodného kamerového bodu a pøed instalací se provádìjí i kamerové zkoušky. Kamery jsme schopni dodat i v upravených krytech, dle po adavkù majitele budovy s pøihlédnutím k historické povaze objektu. Pro dispeèerské pracovištì je vhodné vytvoøit telestìnu z nìkolika obrazovek pro bì ný monitoring a jedním velkým monitorem pro detailnìjší náhled. K ovládání otoèných kamer slou í ovládací konzole, která vyniká jednoduchostí obsluhy. Jako záznamový systém doporuèujeme pou ívat ovìøené technologie, nebo funkce a stabilita zaruèují bezproblémový chod, široké mo nosti vyu ití vèetnì snadného vyhledávání v archivovaných datech. Pro samotné zpracování a analýzu záznamu pak slou í speciálnì upravená a vyhrazená výpoèetní technika. Záznamy je mo né archivovat na CD nebo DVD discích èi v datových úlo ištích. Námi navrhované technologie umo òují rovnì propojení na další dispeèinky, napø. Policie Èeské republiky, a také dálkové mobilní dohledy.

17

18 Stále èastìji se objevují po adavky firem a spoleèností na zlepšení mo nosti kontroly pracovní doby zamìstnancù, jejich kontrolovaného pohybu po firmì, usnadnìní a zpøehlednìní stravování èi vypracování mzdových listù. K tìmto úèelùm jsou právì urèeny identifikaèní systémy (ACS). Systémy jsou slo eny z øídicích jednotek (sbírají a vyhodnocují data), ètecích jednotek (pøijímají impuls od identifikaèních prvkù a posílají informace do øídicích jednotek) a identifikaèních prvkù. Identifikaèní prvky mohou být napøíklad ve formì èipù èi kontaktních nebo bezkontaktních karet. Karty mají rozmìry klasických kreditních karet a umo òují potisk (logo firmy, informace o dr iteli, foto). Firma Telmo spol. s r. o. Vám v této oblasti nabízí projekci, montá a servis tìchto systémù dle Vámi zadaných parametrù a po adavkù. Veškeré dodávané systémy jsou od renomovaných firem a námi odzkoušené v praxi. NEJÈASTÌJŠÍ TYPY SYSTÉMÙ Docházkové systémy vyu ívají k identifikaci osob èipové karty nebo kontaktní èipy. Speciální terminály registrují prùchody jednotlivými snímacími místy a získaná data jsou odtud pøenášena do softwarové aplikaèní èásti docházkového systému, kde dochází k jejich zpracování (napø. výpoèet salda, tvorba pracovních výkazù pro výpoèet mezd atd.) Systémy kontroly vstupu slou í k øízenému pøístupu do prostor objektu dle stanovených oprávnìní jednotlivých zamìstnancù. Pøi naètení kódu èipu nebo karty dojde v systému k záznamu o této události s potøebnými parametry (datum, místo, èas...) a poté je na základì èasových, topologických a dalších souvislostí ovìøováno oprávnìní vstupu. Stravovací systémy umo òují napø. objednávání, vydávání stravy èi její zpìtné odhlášení, bezhotovostní limitované nákupy, vydávání "volných" jídel, burzu odhlášených jídel, volbu jídelny (pøi více stravovacích prostorech v objektu), protokoly o objednávkách, statistiky, úètování dotovaných jídel a mnoho dalších mo ností. Zajímavými aplikacemi pak jsou celková propojení jednotlivých systémù (EZS, EPS, CCTV a ACS) do integrovaných celkù s jednotnou softwarovou nadstavbou.

19

20 Komunikace je dnes jedním z nejdùle itìjších prvkù moderní doby. Èasto je potøeba upozornit velké mno ství lidí na nebezpeèí, informovat o aktuálním dìní èi pøípadnì zpøíjemnit pobyt v daném místì hudbou. Naše firma se proto vìnuje i této problematice a s uspokojením lze dodat, e úspìšnì. Ozvuèovací systémy mají také svou ústøednu s ovládacím pultem. Lze jím ovládat hlasitost a jiná nastavení zvuku, pøijímat signály z vnìjších zdrojù (mikrofon, CD pøehrávaè, rádio atd.). Nìkteré systémy umo òují i ovládání zón - mohou vypínat a zapínat nìkteré sekce a ovládat tak smìr toku zvuku. Další nezbytnou souèástí jsou reproduktory (nástìnné, stropní, stojanové ) a pøípadnì i lokální ovladaèe hlasitosti. V dy zále í na konkrétním pou ití daného systému a na konkrétní lokalitì. Poka dé je ovšem snaha o co nejèistší a srozumitelný zvuk celého systému. Naše firma se zabývá projekcí, montá í, dodávkou a servisem ozvuèovacích systémù nejvyšší kvality. Dlouholeté zkušenosti zaruèují, e v dy splníme i ty nejnároènìjší po- adavky klienta. Ozvuèovací systémy najdou uplatnìní zejména v tìchto oblastech: - školní rozhlasy - ozvuèení kulturních domù, konferenèních sálù, sportovních stadionù, nádra ních nebo letištních hal, hotelových komplexù - mìstské informaèní systémy - mìstský rozhlas - ozvuèení kostelù - evakuaèní rozhlasy

21

22 Nedílnou souèástí ochrany objektù je elektrická po ární signalizace (EPS), která slou í k vèasnému odhalení zaèínajících po árù a zabraòuje tak velkým majetkovým škodám. Naše firma provádí instalaci a zajiš uje servis po árních systémù ve všech typech objektù - prùmyslové objekty, zdravotnická zaøízení, hotely, památkové objekty a rodinné domy. Po ární signalizace dnes není jen spuštìní sirény a èekání na pøíjezd hasièù. V dobì moderních technologií a schopností rùzných systémù mezi sebou spolupracovat umo òují po ární systémy mnoho nadstavbových funkcí. Od základního spuštìní samohasicích zaøízení, signalizace na pult centrální ochrany hasièského záchranného sboru, a po automatické otevøení únikových cest, vypnutí ohro ených elektrických rozvodù èi uzavøení nejdùle- itìjších prostor a zabránìní tak šíøení po áru. Firma Telmo spol. s r. o. provádí projektování a montá e EPS dle platných norem ÈSN-EN a dle vyjádøení hasièského záchranného sboru. Zároveò poskytujeme mo nost pøipojení objektu na pulty centrální ochrany. Dodáváme pouze nejkvalitnìjší technologie renomovaných výrobcù.

23 Od roku 1995 jsme napojili nadzemním vedením ji objektù, a to v lokalitách Jablonec nad Nisou, Liberec, Frýdlant, Krásná Studánka, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Mladá Boleslav, Rynoltice, Dìtøichov, Nové Mìsto pod Smrkem atd. Zemním vedením jsme napojili dalších objektù. Vyškolení technici pou ívají pro pokládku specifické plnìné kabely vhodné pro dané pou ití. Pøi pokládkách se provádí pøíprava pro budoucí trasy optických kabelù tím, e se pokládají chránièky optických trubek. Ukonèování kabelù se provádí moderními technologiemi, které patøí k základním nosným prvkùm ka dé stavby. Díky vlastnímu vybavení technikou jsou naši montéøi plnì sobìstaèní. VNÌJŠÍ KABELOVÉ ROZVODY A VÝSTAVBA KABELOVODÙ Firma Telmo spol. s r. o. dále provádí výstavbu a kalibraci podpovrchových i hloubkových kabelovodù, vèetnì zatahování kabelù a trubek HDPE. Výstavby kabelovodù provádíme i za pou ití multikanálù a plastových kabelových komor. Mezi nové trendy v této oblasti patøí výstavby multikapacitních optických sítí s progresivní technologií mikrotrubièkování. Veškeré stavby jsou dodávány s geodetickým zamìøením 3 DGN nebo s pøesností po adovanou objednatelem. Závìreèné povrchové úpravy, jako napø. pokládka zámkové dla by, asfaltové povrchy èi osetí travním semenem, patøí k základnímu standardu ka dé stavby. Ka dá z akcí je prùbì nì zaznamenávána na videokameru a tento videomateriál je nedílnou souèástí pøedávací dokumentace, ke které patøí i vystavení mìøicích protokolù.

24 Videokonferenèní technika je stále se rozšiøujícím prvkem moderní komunikace. Umo òuje toti komunikaci na libovolnou vzdálenost nejen zvukem, ale i obrazem. V prùbìhu videokonferenèního spojení je mo né rovnì posílat a pøijímat soubory nebo sdílet aplikace a pøímo se tak podílet na daném problému. Všechny tyto èinnosti probíhají v reálném èase za úspory nákladù a sní ení rizik pøi cestování. Tyto pøednosti videokonferenci pøedurèují pro vyu ití v oblasti interaktivní komunikace, vzdìlávání a prezentace, ovšem její mo nosti jsou daleko širší. Naše firma je od roku 1997 autorizovaným partnerem italské firmy Aethra, která více jak 30 let pùsobí na trhu v oblasti videokonferenèní techniky a dalších, zejména ISDN a ADSL produktù. Nabízíme ucelenou øadu videokonferenèních systémù od jednoduchých videote-lefonù a po kompletní sestavy vèetnì monitorù. Do našich slu eb kromì prodeje spadá i po-radenství, servis a školení. Jsme rovnì schopni navrhnout a realizovat kompletnì vybavené videokonferenèní místnosti. V naší poboèce v Jablonci nad Nisou jsme jednu takovou místnost vybudovali a poskytujeme ji k pronájmu pro videokonferenèní spojení, prezentace èi firemní školení. Další námi realizované videokonferenèní místnosti jsou uvedeny v referencích.

25 VÝROBA Udr ování denního kontaktu s dodavateli, nová kvalita slu eb zákaznického servisu, zlepšení procesu øízení kvality, zvyšování kvalifikace pracovníkù, rychlejší zavedení produktu na trh - vzniklé problémy lze øešit soubì nì s bì ící výrobou, snazší setkání vìtšího poètu lidí zabývajících se daným problémem. ŠKOLSTVÍ - VZDÌLÁVÁNÍ Propojení univerzit - výrazné zkvalitnìní a zrychlení komunikace mezi nimi, realizace semináøù pomocí videokonference - virtuální univerzity a virtuální tøídy, mo nost sdílení elektronické tabule, pøenos ivého videa pøipojením systému k videorekordéru, interaktivní vzdìlávání v reálném èase beze ztráty obrazu a zvuku, podnícení vìtšího zájmu studentù, sní- ení nutnosti duplikace kurzù, vyhnutí se zbyteènému cestování za pøednáškami po budovách škol a univerzit roztroušených po mìstech. VIDEOMONITOROVÁNÍ Monitorování vzdálených oblastí nebo objektù s pou itím ISDN èi pevné linky. Systém je zalo en na audiovideo kodeku, který zprostøedkuje propojení øídicího centra s kamerou. Vlastnosti: automatické navázání spojení na základì alarmu, odmítnutí pøíchozích hovorù od neautorizovaných èísel, video záznam tìsnì pøed a po alarmu, kompletní dálkové ovládání jednotlivých kamer a mo nost konfigurace externích zaøízení. ZDRAVOTNICTVÍ Telemedicína - porovnání názorù specialistù, konzultace odborníkù v prùbìhu záva né operace. Firma Telmo spol. s r. o. napø. realizovala pøenos z operaèního sálu do nemocnièní kaple, kde operaci provádìnou prof. Claymanem z University St. Louis - svìtovou kapacitou v oblasti urologie - sledovalo a komentovalo pøes šedesát lékaøù-specialistù, kteøí tak mohli pokládat dotazy pøímo operatérovi. Další mo ností jsou napøíklad pøenosy rentgenových snímkù a jejich posuzování na dálku. BANKOVNICTVÍ Rychlejší poskytování finanèních informací, vizuální kontakt s klienty mimo banku, on-line porady managementu jednotlivých poboèek, školení zamìstnancù z jednoho centra. VEØEJNÁ SPRÁVA Zmìny ve zpùsobu øízení záchranných prací pøi ivelních katastrofách, úspory cestovních nákladù a minimalizace ztrátového èasu pøi proškolování pracovníkù nejrùznìjších úøadù státní správy. SOUDNICTVÍ Umo òuje propojení soudù a vìznic pøi procesech s nebezpeènými zloèinci. Odpadají tak veškeré náklady a riziko spojené s pøepravou takových osob. Dále umo òuje povolat bìhem procesu experty bez nutnosti odroèení jednání.

26

27 Naše fiktivní firma má 2 poboèky a pravidelnì ka dý týden v pátek jezdí øeditelé poboèek na poradu do centrály v Praze. Centrála je vybavena zaøízením Vega Star Silver-E MCU (pro komunikaci s více stranami) ,- Kè a obì poboèky mají zaøízení Theseus ,- Kè. Celkové náklady na poøízení zaøízení jsou ,- Kè. Pro komunikaci mù e slou it stávající LAN/WAN sí (nulové náklady) nebo je mo né vyu ít ISDN linek. Náklady na zavedení ISDN linek nejsou v tomto pøíkladu brány v potaz, nebo se rozmìlní mezi další slu by, které jich vyu ívají (telefonické pøipojení, internet, datové slu by). Náklady na klasickou poradu A1 Vzdálenost v km od centrály (Praha) A2 Najeté km - tam a zpìt A3 Náklady na 1 km (prùmìr) A4 Poèet hodin strávených na cestì (prùmìrnì) A5 Ztracená hodina managementu A6 Diety vèetnì nocle ného A7 A8 Celkové náklady poboèek na 1 poradu Celkové náklady firmy na 1 poradu (A2xA3+A4xA5+A6) A9 Celkové náklady firmy na 4 porady / mìsíc Náklady na videokonferenèní poradu B1 Spojení Praha - Plzeò (90 min.) B2 Spojení Praha - Brno (90 min.) B3 Celkové náklady firmy na 1 poradu (B1+B2) B4 Celkové náklady firmy na 4 porady / mìsíc s ISDN B5 Celkové náklady firmy na porady po LAN / WAN 1. poboèka Plzeò Kè 5,50 Kè 5, Kè 400,- Kè 400,- Kè 200,- Kè 200,- Kè 2 500,- Kè 4 070,- Kè 6 570,- Kè ,- Tarif 2. poboèka Brno Celkem Kè 7,- Kè 630,- Kè 16,- Kè 1 440,- Kè 2 070,- Kè 8 280,- Kè 0,- B6 B7 Ušetøená èástka za mìsíc s pou itím LAN / WAN Ušetøená èástka za mìsíc s pou itím ISDN linek (A9 - B5) (A9 - B4) Kè ,- Kè ,- Z tìchto tabulek je dobøe patrné, e pøi vyu ití stávajících rozvodù LAN/WAN nám nevzniknou ádné náklady na poradu a náklady vynalo ené na nákup videokonferenèního zaøízení se nám vrátí na ušetøených penìzích za necelých 16 mìsícù. Pøi pou ití ISDN linek je nutné platit poplatky za uskuteènìné hovory, ale i tak je rozdíl v nákladech oproti klasickému typu porad znaèný a náklady na poøízení videokonference se vrátí za necelých 23 mìsícù. Zároveò se porady stanou efektivnìjšími a mnoho problémù tak bude øešeno operativnì. Délka porad se tak zkrátí a náklady na jejich realizaci opìt klesnou.

28 S rostoucí poptávkou v našem regionu jsme v roce 1992 rozšíøili èinnost i o velkoobchodní prodej komponentù zabezpeèovacích zaøízení a pozdìji i o maloobchodní prodej telekomunikaèní a výpoèetní techniky, mobilních telefonù a digitálních fotoaparátù vèetnì pøíslušenství. Pro tyto potøeby byla pøímo ve firmì zøízena prodejna, kde pro stálé zákazníky máme i své vlastní vìrnostní karty. Co Vám tedy mù eme nabídnout v naší prodejnì? ZABEZPEÈOVACÍ A KAMEROVÁ TECHNIKA - Bezpeènostní prvky vyzkoušené pøi úspìšných instalacích od renomovaných svìtových i domácích výrobcù. TELEKOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - Široký výbìr zaøízení témìø pro všechny oblasti telekomunikací: multifunkèní centra, telefony, faxy, bezdrátové telefony, záznamníky, pøíslušenství. MOBILNÍ TELEFONY - V naší prodejnì mù ete nakoupit neblokované i dotované mobilní telefony, Go a Twist sady nebo rùzné druhy pøíslušenství vèetnì originálního pøíslušenství Nokia. Jsme autorizovaný dealer Eurotelu a T-Mobile. Vyøídíte u nás vše od aktivace, pøes výmìny SIM karet a datové slu by, a po slu bu Mobil+. Pøijímáme také poukázky Benefit. Montujeme a provádíme servis handsfree sad do aut. Máme vlastní servis mobilních telefonù. VÝPOÈETNÍ TECHNIKA A DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY - Prodej pøenosných a stolních poèítaèù, tiskáren, monitorù, digitálních fotoaparátù a jejich pøíslušenství. SPLÁTKOVÝ PRODEJ - Nabízíme mo nost splátkového prodeje od spoleèností Cetelem, GE a Multiservis. Pøijímáme OK karty a karty Aura.

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT!

CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! CO VŠECHNO MÙ ETE VYTVOØIT! PRÙVODCE ÚSPÌŠNOU MARKETINGOVOU KOMUNIKACÍ vytvoøeno ve spolupráci s Co všechno mù ete vytvoøit! Prùvodce úspìšnou marketingovou komunikací ÚVOD "Co všechno můžete vytvořit!"

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002 ROČNÍK V. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo 5 UM (Jana Šeblová) 2. O urgentní medicínì s Karlem Èapkem 6 (Zdenìk Kalvach) 3. Legislativní

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ

STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ Ale na Zem pli ne ro vá, Ná ro do hos po dáø ský ústav Aka de mie vìd ÈR; Pa trik Pa neš, Vy so ká ško la eko no mic ká v Praze* 1. Úvod Stát ní pod

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu.

Jak na to. Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu. Jak na to Nastavte si sami a snadno rùzné služby v mobilu. Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Chci zjistit výši svého posledního Vyúètování 6 Chci vìdìt, kdy má útrata dosáhla urèité

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více