Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu"

Transkript

1

2

3 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì naši firmu Slu by v oblasti telekomunikaèní techniky Nabídka z oblasti datových sítí Elektronické zabezpeèovací systémy Kamerové systémy - slu by a problematika v této oblasti Mìstské kamerové dohlí ecí systémy Identifikaèní systémy - docházka, kontrola vstupu, stravování Ozvuèovací technika Elektrická po ární signalizace Vnìjší zemní a nadzemní kabelové sítì Videokonferenèní technika Pøíklady vyu ití videokonferenèní techniky Návratnost videokonferenèních systémù Prodejní èinnost naší firmy Velké technologické celky Problematika protipo árních prostupù Výbìr z nejzajímavìjších referencí

4 Více jak 13letou úspìšnou historii naší spoleènosti zaèala poèátkem 90. let 20. stol. psát skupina zapálených mladých lidí, kteøí se rozhodli vyu ít své bohaté znalosti z oblasti slaboproudé techniky. Poptávka po specializované firmì, která montuje zabezpeèovací techniku do soukromých objektù, byla v té dobì na vzestupu a naše skupinka rozhodných se chytila pøíle itosti. Tento akt mìl bouølivý ohlas, a tak se zanedlouho èinnost firmy rozšíøila o další typy slaboproudých montá í - montá e telekomunikaèních zaøízení, elektrické po ární signalizace a systémù jednotného èasu. V roce 1993 firma dosáhla stabilního postavení na trhu s komplexními slaboproudými dodávkami na klíè a zaèala soubì nì rozvíjet i obchodní aktivity v oblasti slaboproudé techniky. Dynamický rozvoj naší spoleènosti a pøedevším stálá kvalita dodávaných prací upoutala v roce 1994 pozornost Èeského Telecomu a. s. (døíve SPT Telecom). To vedlo k navázání úspìšné spolupráce pøi budování vnitøních i vnìjších telekomunikaèních sítí. Na tento úspìch v roce 1996 navázal i následující zlomový moment v historii naší firmy. Jedním z našich nejvìtších zákazníkù se stala spoleènost Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi. Poté co jsme zvládli "vstupní test" a potvrdili stabilní kvalitu odvádìných prací, jsme se stali jedním z výhradních dodavatelù a servisní organizací slaboproudých sítí právì pro tuto spoleènost. Tyto události firmu motivovaly k dalšímu rozvoji. K danému období se vá e otevøení poboèky v Øepovì (poblí prùmyslové zóny v Mladé Boleslavi) a otevøení maloobchodní prodejny v Jablonci nad Nisou. Úspìchy v následujících letech slavila firma pøedevším s dodávkami kamerových systémù a dalšími velkými aplikacemi, a ji ve státní správì èi prùmyslové sféøe. Hlavním motem firmy je pøedevším kvalita odvádìných prací, schopnost pru nì reagovat na po adavky zákazníkù a nové trendy. V roce 2004 jsme proto pøestìhovali hlavní sídlo firmy do Prahy, abychom rozšíøili a usnadnili kontakt s našimi zákazníky i dodavateli. Technické zabezpeèení je stále v poboèce Jablonec nad Nisou.

5 V souèasné dobì si firma Telmo spol. s r. o. dr í na trhu stabilní postavení a zároveò se sna í expandovat na trhy nové. Vyu ívá pøitom kvality a komplexnosti dodávek vèetnì poskytování záruèního i pozáruèního servisu 24 hodin dennì, dlouholetých zkušeností v oboru, kvalitního zázemí s dostateèným poètem kvalifikovaných zamìstnancù a techniky, znalosti trhu a spolupráce s významnými partnery, kterými jsou pøedevším výrobci pou ívaných technologií èi jejich zástupci na èeském trhu. Jedna z významných spoluprací byla navázána také s italskou firmou Aethra, která je zamìøena na vývoj a výrobu ISDN a IP aplikací. Pøedevším pak videokonferenèních systémù, pracujících v tìchto sítích. Pro Èeskou republiku jsme se stali výhradním zástupcem této spoleènosti s plnou technickou podporou. Kromì dodr ování vlastních základních pravidel týkajících se kvality práce, je snahou firmy i dodr ování pravidel certifikovaných a z toho plynoucí zvyšování konkurenceschopnosti. Toto úsilí vedlo k získání certifikace ISO 9001 v roce 2000 a certifikace NBÚ pro práci s utajovanými skuteènostmi v roce Firma Telmo spol. s r. o. je rovnì jednou z vybraných firem uvedených v centrální databázi Ministerstva obrany s mo ností poskytování slu eb pro Armádu ÈR. Rovnì samotní zamìstnanci se pravidelnì úèastní školení potøebných pro zkvalitnìní jejich práce. Jedná se pøedevším o certifikovaná školení, školení pøi zmìnách ve vyhláškách a pøi zmìnách v technologiích. Základní technické údaje firmy Telmo spol. s r. o.: Poèet kmenových zamìstnancù k byl 52. Vozový park èítá 21 osobních automobilù a 2 tranzity. Prùmìrný roèní obrat za poslední 3 roky se pohyboval v rozmezí mil. Kè.

6 >>> Telekomunikaèní technika - telefonní ústøedny od nejmenších kapacit a po ústøedny s nìkolika sty poboèek, prodej telefonù, faxù, bezdrátových telefonù, multifunkèních center a mobilních telefonù vèetnì slu eb operátorù >>> Poèítaèové sítì a strukturované kabelá e - certifikované instalace za pou ití znaèkových technologií vèetnì aktivních a pasivních prvkù >>> Elektrická zabezpeèovací signalizace - zabezpeèení od malých objektù s nízkými riziky, a po velké objekty s vysokým rizikem (banky, muzea atd.) s napojením na pulty centrální ochrany nebo propojením do integrovaných aplikací >>> Kamerové systémy, vzdálený dohled - od jednoduchých systémù po rozsáhlé komplexy kamerových okruhù s pou itím osvìdèených a vyzkoušených technologií - mìstské kamerové dohlí ecí systémy vèetnì dohledových pracoviš s telestìnami a s digitálním nahrávacím zaøízením vèetnì integrace do metropolitních sítí >>> Identifikaèní a docházkové systémy - kontrola vstupu, elektronická docházka, výdej stravy, evidence výrobních procesù >>> Ozvuèovací technika - systémy pro školy, kulturní zaøízení, hotely, konferenèní sály, nádra ní nebo letištní haly, sportovní stadiony >>> Elektrická po ární signalizace - montá systémù a jejich pøipojení na pult centrální ochrany dle norem ÈSN-EN a vyjádøení Hasièského záchranného sboru >>> Vnìjší telekomunikaèní sítì - výstavby zemních i nadzemních metalických a optických sítí - výstavby kabelovodù vèetnì kalibrace >>> Videokonferenèní systémy - videokonferenèní systémy italské firmy Aethra - poradenství, prodej, pronájem, servis videokonferenèní techniky - návrhy a realizace kompletních videokonferenèních místností >>> ISDN aplikace a mìøicí technika - mìøení provádíme pomocí certifikované mìøící techniky firmy Aethra >>> Projekèní èinnost - ve všech slaboproudých oblastech

7

8 Co Vám mù eme nabídnout navíc oproti ostatním? Pøedevším vùli neustále zlepšovat naši práci a snahu pøedávat dílo v nejvyšší mo né kvalitì. Naše nabídka pokrývá širokou paletu slu eb, která uspokojí ka dého zákazníka. Od základních aplikací po dodávky ušité na míru. Náš kvalifikovaný a zkušený tým je pøipraven splnit jakákoliv Vaše pøání s pøizpùsobením se daným okolnostem, problému a Vašim finanèním mo nostem. Základem ka dého øešení je profesionální plánování a projekce. Díky dlouholetým zkušenostem z oboru slaboproudých montá í máme oproti ostatním výhodu v rychlosti jednání pøi dodr ení vysoké kvality. Pøi ka dém øešení si sami provádíme detailní prùzkum dané situace a pøed samotnou realizací Vám pøedstavíme projekt objednané zakázky. Díky tìmto projektùm se ušetøí èas a mù eme Vám sdìlit celkem pøesné náklady, které se bìhem realizace jen zøídka mìní. Samozøejmá je pak i schopnost dokonalé koordinace všech prací, které na zakázce probíhají. Naše zkušenosti nám pomáhají pøedcházet mnoha problémùm, které pøi montá ích vznikají. Dodávky proto probíhají vèas a bez komplikací. Ka dý zamìstnanec naší firmy je profesionálem na svém místì. Kromì vlastních praktických zkušeností se pravidelnì úèastní školení týkajících se nových technologií a zaøízení. Tato školení jsou zajiš ována certifikovanými spoleènostmi, výrobci a autorizovanými dovozci. Naše firma neustále sleduje trendy a vývoj v jednotlivých oblastech slaboproudé techniky, aby mohla dodávat v dy to nejlepší, co trh nabízí. Dùraz je v dy kladen pøedevším na kvalitu a ovìøenou funkènost systémù v praxi. Proto také spolupracujeme pouze s profesionály a renomovanými výrobci z oboru. Pokud Vás ani pøedchozí øádky nepøesvìdèily o našich kvalitách, dovolíme si ještì upozornit, e od roku 2000 jsme dr iteli certifikátu kvality ISO 9001:2000. V roce 2002 prošla firma bezpeènostní provìrkou Národního bezpeènostního úøadu pro práci s utajovanými skuteènostmi na stupeò dùvìrný. Na konec lze snad jen dodat, e kvalita našich slu eb oslovila i takového zákazníka, jakým bezesporu je Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav. Jménem spoleènosti Telmo spol. s r. o. vìøím, e i Vy k nám naleznete cestu a stanete se jedním z dlouhé øady spokojených zákazníkù. Radek Dvoøák jednatel spoleènosti

9

10 Pøes nárùst vyu ívání elektronické pošty a jiných komunikaèních tokù zùstává i nadále telefonické spojení tím nejdùle itìjším v komunikaci se zákazníky. Snahou je proto mít kvalitní a stabilnì fungující telefonní rozvody a bezproblémovou telefonní ústøednu. Tuto problematiku v souèasnosti neøeší jen velké koncerny a firmy, ale na poøad dne se tato otázka dostává i u menších firem èi vìtších domácností. Telefonní ústøedna toti nejen zkvalitní a zpøíjemní pou ívání telefonu, ale mnohdy nabízí i mno ství nadstandardních funkcí, a to jak pro stávající rozvody, tak i pro ISDN a ADSL linky. CO VÁM NABÍZÍME Naše firma je dr itelem povolení Èeského telekomunikaèního úøadu k montá i a údr bì zaøízení v jednotné telekomunikaèní síti. Nabízíme projekci, montá a servis telefonních ústøeden od nejmenších kapacit (urèené pro rodinné domy a menší firmy) a po rozsáhlé aplikace (komerèní, výrobní a správní objekty) s nìkolika sty poboèek. V dy dodáváme jen takové telefonní ústøedny, které splòují nároèné technologické a provozní po adavky. Funkcemi a slu bami plní veškerá pøání zákazníka. Náš tým disponuje nejmodernìjší mìøicí a diagnostickou technikou a je schopen øešit jakékoliv nároèné zadání i v aplikacích ISDN technologie. Jsme autorizovaným partnerem spoleènosti SIEMENS a PANASONIC s plnou technickou i obchodní podporou. Díky kvalitì odvádìných prací jsme od roku 1996 pøímým dodavatelem telekomunikaèních zaøízení pro Škodu Auto a. s. Mladá Boleslav a Kvasiny.

11 Kvalitní poèítaèová sí je v dnešní dobì páteøí ka dé moderní firmy. Po adavky na telefonní propojení, lokální sí, pøipojení na internet jsou dnes ji bì nými. Naše firma projektuje a montuje rozvody tìchto sítí vèetnì dodávek všech pasivních i aktivních prvkù potøebných ke kompletnosti dodávky. Plnì vyu íváme dlouholetých zkušeností s instalací strukturovaných kabelá í pøi pou ití metalických i optických rozvodù. Veškeré námi dodávané sítì promìøujeme a tím zaruèujeme absolutní funkènost a vysokou kvalitu. CO JE STRUKTUROVANÁ KABELÁ Jedná se o univerzální propojení s mo ností vysokých pøenosových rychlostí (dle kategorie po adované zákazníkem). Univerzálnost tohoto systému umo òuje libovolnou kombinaci jednotlivých typù (protokolù) pøenosu dat. V praxi to znamená pøedevším mo nost pøechodu na modernìjší zpùsob komunikace - víceprotokolové sítì. Další pøedností strukturované kabelá e je její transparentní a pøehledné uspoøádání s mo ností snadného rozšíøení a zmìny zapojení konfigurace sítì (nízké náklady pøi zmìnì propojení). Topologií strukturované kabelá e je hvìzdicový rozvod. Ve støedu hvìzdy je umístìno propojovací pole (rozvadìè, patch panely, aktivní prvky atd.), odkud se paprskovitì rozbíhají jednotlivé kabely do všech zásuvek, ve kterých mohou být zapojeny prvky výpoèetní techniky (poèítaèe, tiskárny), prvky CCTV a telefony. Mezi hlavní výhody patøí nejen pøenos dat, ale i hlasu (telefon) a obrazu (CCTV). Jeliko je vyu ito stejné pøenosové médium, je mo né do stejné zásuvky zapojit data i telefony (k fyzickému propojení dochází v propojovacím poli). Ka dá námi dodávaná sí je promìøena a certifikována.

12 Neustálý nárùst kriminality v oblasti majetkové trestné èinnosti klade èím dál vìtší po adavky na ochranu majetku. Jedním z nejrozšíøenìjších a pøi správné volbì techniky i nejefektivnìjším zpùsobem ochrany majetku je instalace elektrické zabezpeèovací signalizace (EZS). Provádíme projektování a montá e zabezpeèovacích systémù pro všechny druhy objektù. V dy s ohledem na podmínky dané pojiš ovnou, po adavky zákazníka, objektivní potøeby a finanèní mo nosti. Napojujeme zabezpeèené objekty na pulty centrální ochrany a objekty s vysokými riziky pøipojujeme i na pult centrální ochrany policie ÈR. Poradenskou èinností chceme zabránit pou ití nevhodné techniky. Námi dodané systémy EZS jsou z produkce renomovaných spoleèností a jedná se výhradnì o technologie s osvìdèením z akreditovaných laboratoøí EZS a certifikovaných Èeskou asociací pojiš oven èi Národním bezpeènostním úøadem. Díky svým kvalitám a schopnostem splnit nároèné po adavky jsme se stali vybranou servisní organizací napøíklad pro Škodu Auto a. s. a Severoèeskou energetiku a. s.

13 LEGENDA ZNAÈEK EZS ústøedna EZS ovládací klávesnice detektor pohybu detektor tøíštìní skla detektor pohybu stropní magnet vnitøní siréna vnìjší siréna V naší ukázce je dùm zabezpeèen takøka kompletní ochranou. Vstupní dveøe jsou chránìny magnetem, veškeré prùchozí prostory jsou chránìny detektory pohybu a okna detektory tøíštìní skla. Ve vstupní chodbì je umístìna ovládací klávesnice pro zapnutí a vypnutí systému. Uvnitø objektu je výstra ná siréna a na vnìjším plášti je umístìna siréna se svìtelnou signalizací.

14

15 Kamerové systémy CCTV (Close circuit television - uzavøené televizní okruhy) patøí v souèasné dobì k nejvíce expandujícím technologiím. Zájem o nì neustále roste, a to nejen v oblasti monitorování velkých mìstských lokalit, ale i pøi zabezpeèení areálù firem èi kontroly v obytných domech. Tyto systémy jsou populární pøedevším všestranností svého vyu ití. Jsou vhodné jako podpora EZS a v nìkterých pøípadech mù e videostøe ení èást úloh EZS pøímo pøevzít. Lze toti zaregistrovat pokus o napadení objektu a zjistit jeho druh èi poèet útoèníkù. K pozdìjší analýze prùbìhu napadení lze události archivovat v dnešní dobì ji nejbì nìjším zpùsobem - digitalizovanou formou. Rozvoj internetu a komunikaèních sítí v dnešní dobì umo òuje dálkový dohled pøes jiný klientský poèítaè (i pøenosný). Nasazení videotechniky je pro ka dý jednotlivý pøípad neopakovatelné, a proto klademe dùraz na správnì provedený návrh funkèního systému. K tomu je potøeba relativnì vysoká úroveò všeobecných i konkrétních znalostí z oboru. Naše firma proto spolupracuje pøímo s výrobci, popø. autorizovanými dovozci videotechniky. V souèasné dobì jsme schopni realizovat dodávku jakéhokoliv kamerového systému. Zároveò mù eme poskytnout i odborná školení zabývající se touto problematikou.

16 ÚLOHA A SMYSL Hlavní úlohou kamerových systémù v mìstských aplikacích je zajistit monitorování vybraných rizikových lokalit v obci. Mìstský kamerový dohlí ecí systém (MKDS) má vyvolat vìtší pocit bezpeèí a plnit úlohu prevence. Z praxe je zøejmé, e MKDS, které ji byly nainstalovány, se staly postupnì nedílnou souèástí prostøedkù policie pro prevenci, odhalení a následné vyhodnocení trestného èinu. Nasazení MKDS jsou obvykle ádána ve vytipovaných lokalitách mìsta, ve kterých je nejvyšší nárùst kriminality s trvale vysokými poèty trestných èinù. Úmyslem je zvýšení dohledu nad bezpeèností obèanù, zlepšení úspìšnosti zásahù proti pachatelùm trestné èinnosti (zejména pøi vloupání do motorových vozidel), jako i proti osobám, které rùzným zpùsobem narušují veøejný klid a poøádek. Díky MKDS je také mo né v monitorovaných lokalitách dodr ovat re im místní úpravy silnièního provozu a zjištìné pøestupky ze strany neukáznìných øidièù øešit neprodlenì. PRINCIP A MO NOSTI Kamerové systémy sestávají z jednotlivých kamerových bodù, kde lze pou ít pevné nebo otoèné kamery, ovládacích jednotek a dispeèerského pracovištì. Na tomto pracovišti dochází k záznamu a vyhodnocování získaných dat. Pøenos jednotlivých signálù z kamer je provádìn pomocí metalických nebo optických kabelá í èi mikrovlnným pøenosem. Velikost systému je dána po adavky zadavatele (mìsta) a jeho objektivními potøebami. Pøi pøípravì systému se v dy poøídí náhledové fotografie pro vybrání vhodného kamerového bodu a pøed instalací se provádìjí i kamerové zkoušky. Kamery jsme schopni dodat i v upravených krytech, dle po adavkù majitele budovy s pøihlédnutím k historické povaze objektu. Pro dispeèerské pracovištì je vhodné vytvoøit telestìnu z nìkolika obrazovek pro bì ný monitoring a jedním velkým monitorem pro detailnìjší náhled. K ovládání otoèných kamer slou í ovládací konzole, která vyniká jednoduchostí obsluhy. Jako záznamový systém doporuèujeme pou ívat ovìøené technologie, nebo funkce a stabilita zaruèují bezproblémový chod, široké mo nosti vyu ití vèetnì snadného vyhledávání v archivovaných datech. Pro samotné zpracování a analýzu záznamu pak slou í speciálnì upravená a vyhrazená výpoèetní technika. Záznamy je mo né archivovat na CD nebo DVD discích èi v datových úlo ištích. Námi navrhované technologie umo òují rovnì propojení na další dispeèinky, napø. Policie Èeské republiky, a také dálkové mobilní dohledy.

17

18 Stále èastìji se objevují po adavky firem a spoleèností na zlepšení mo nosti kontroly pracovní doby zamìstnancù, jejich kontrolovaného pohybu po firmì, usnadnìní a zpøehlednìní stravování èi vypracování mzdových listù. K tìmto úèelùm jsou právì urèeny identifikaèní systémy (ACS). Systémy jsou slo eny z øídicích jednotek (sbírají a vyhodnocují data), ètecích jednotek (pøijímají impuls od identifikaèních prvkù a posílají informace do øídicích jednotek) a identifikaèních prvkù. Identifikaèní prvky mohou být napøíklad ve formì èipù èi kontaktních nebo bezkontaktních karet. Karty mají rozmìry klasických kreditních karet a umo òují potisk (logo firmy, informace o dr iteli, foto). Firma Telmo spol. s r. o. Vám v této oblasti nabízí projekci, montá a servis tìchto systémù dle Vámi zadaných parametrù a po adavkù. Veškeré dodávané systémy jsou od renomovaných firem a námi odzkoušené v praxi. NEJÈASTÌJŠÍ TYPY SYSTÉMÙ Docházkové systémy vyu ívají k identifikaci osob èipové karty nebo kontaktní èipy. Speciální terminály registrují prùchody jednotlivými snímacími místy a získaná data jsou odtud pøenášena do softwarové aplikaèní èásti docházkového systému, kde dochází k jejich zpracování (napø. výpoèet salda, tvorba pracovních výkazù pro výpoèet mezd atd.) Systémy kontroly vstupu slou í k øízenému pøístupu do prostor objektu dle stanovených oprávnìní jednotlivých zamìstnancù. Pøi naètení kódu èipu nebo karty dojde v systému k záznamu o této události s potøebnými parametry (datum, místo, èas...) a poté je na základì èasových, topologických a dalších souvislostí ovìøováno oprávnìní vstupu. Stravovací systémy umo òují napø. objednávání, vydávání stravy èi její zpìtné odhlášení, bezhotovostní limitované nákupy, vydávání "volných" jídel, burzu odhlášených jídel, volbu jídelny (pøi více stravovacích prostorech v objektu), protokoly o objednávkách, statistiky, úètování dotovaných jídel a mnoho dalších mo ností. Zajímavými aplikacemi pak jsou celková propojení jednotlivých systémù (EZS, EPS, CCTV a ACS) do integrovaných celkù s jednotnou softwarovou nadstavbou.

19

20 Komunikace je dnes jedním z nejdùle itìjších prvkù moderní doby. Èasto je potøeba upozornit velké mno ství lidí na nebezpeèí, informovat o aktuálním dìní èi pøípadnì zpøíjemnit pobyt v daném místì hudbou. Naše firma se proto vìnuje i této problematice a s uspokojením lze dodat, e úspìšnì. Ozvuèovací systémy mají také svou ústøednu s ovládacím pultem. Lze jím ovládat hlasitost a jiná nastavení zvuku, pøijímat signály z vnìjších zdrojù (mikrofon, CD pøehrávaè, rádio atd.). Nìkteré systémy umo òují i ovládání zón - mohou vypínat a zapínat nìkteré sekce a ovládat tak smìr toku zvuku. Další nezbytnou souèástí jsou reproduktory (nástìnné, stropní, stojanové ) a pøípadnì i lokální ovladaèe hlasitosti. V dy zále í na konkrétním pou ití daného systému a na konkrétní lokalitì. Poka dé je ovšem snaha o co nejèistší a srozumitelný zvuk celého systému. Naše firma se zabývá projekcí, montá í, dodávkou a servisem ozvuèovacích systémù nejvyšší kvality. Dlouholeté zkušenosti zaruèují, e v dy splníme i ty nejnároènìjší po- adavky klienta. Ozvuèovací systémy najdou uplatnìní zejména v tìchto oblastech: - školní rozhlasy - ozvuèení kulturních domù, konferenèních sálù, sportovních stadionù, nádra ních nebo letištních hal, hotelových komplexù - mìstské informaèní systémy - mìstský rozhlas - ozvuèení kostelù - evakuaèní rozhlasy

21

22 Nedílnou souèástí ochrany objektù je elektrická po ární signalizace (EPS), která slou í k vèasnému odhalení zaèínajících po árù a zabraòuje tak velkým majetkovým škodám. Naše firma provádí instalaci a zajiš uje servis po árních systémù ve všech typech objektù - prùmyslové objekty, zdravotnická zaøízení, hotely, památkové objekty a rodinné domy. Po ární signalizace dnes není jen spuštìní sirény a èekání na pøíjezd hasièù. V dobì moderních technologií a schopností rùzných systémù mezi sebou spolupracovat umo òují po ární systémy mnoho nadstavbových funkcí. Od základního spuštìní samohasicích zaøízení, signalizace na pult centrální ochrany hasièského záchranného sboru, a po automatické otevøení únikových cest, vypnutí ohro ených elektrických rozvodù èi uzavøení nejdùle- itìjších prostor a zabránìní tak šíøení po áru. Firma Telmo spol. s r. o. provádí projektování a montá e EPS dle platných norem ÈSN-EN a dle vyjádøení hasièského záchranného sboru. Zároveò poskytujeme mo nost pøipojení objektu na pulty centrální ochrany. Dodáváme pouze nejkvalitnìjší technologie renomovaných výrobcù.

23 Od roku 1995 jsme napojili nadzemním vedením ji objektù, a to v lokalitách Jablonec nad Nisou, Liberec, Frýdlant, Krásná Studánka, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Mladá Boleslav, Rynoltice, Dìtøichov, Nové Mìsto pod Smrkem atd. Zemním vedením jsme napojili dalších objektù. Vyškolení technici pou ívají pro pokládku specifické plnìné kabely vhodné pro dané pou ití. Pøi pokládkách se provádí pøíprava pro budoucí trasy optických kabelù tím, e se pokládají chránièky optických trubek. Ukonèování kabelù se provádí moderními technologiemi, které patøí k základním nosným prvkùm ka dé stavby. Díky vlastnímu vybavení technikou jsou naši montéøi plnì sobìstaèní. VNÌJŠÍ KABELOVÉ ROZVODY A VÝSTAVBA KABELOVODÙ Firma Telmo spol. s r. o. dále provádí výstavbu a kalibraci podpovrchových i hloubkových kabelovodù, vèetnì zatahování kabelù a trubek HDPE. Výstavby kabelovodù provádíme i za pou ití multikanálù a plastových kabelových komor. Mezi nové trendy v této oblasti patøí výstavby multikapacitních optických sítí s progresivní technologií mikrotrubièkování. Veškeré stavby jsou dodávány s geodetickým zamìøením 3 DGN nebo s pøesností po adovanou objednatelem. Závìreèné povrchové úpravy, jako napø. pokládka zámkové dla by, asfaltové povrchy èi osetí travním semenem, patøí k základnímu standardu ka dé stavby. Ka dá z akcí je prùbì nì zaznamenávána na videokameru a tento videomateriál je nedílnou souèástí pøedávací dokumentace, ke které patøí i vystavení mìøicích protokolù.

24 Videokonferenèní technika je stále se rozšiøujícím prvkem moderní komunikace. Umo òuje toti komunikaci na libovolnou vzdálenost nejen zvukem, ale i obrazem. V prùbìhu videokonferenèního spojení je mo né rovnì posílat a pøijímat soubory nebo sdílet aplikace a pøímo se tak podílet na daném problému. Všechny tyto èinnosti probíhají v reálném èase za úspory nákladù a sní ení rizik pøi cestování. Tyto pøednosti videokonferenci pøedurèují pro vyu ití v oblasti interaktivní komunikace, vzdìlávání a prezentace, ovšem její mo nosti jsou daleko širší. Naše firma je od roku 1997 autorizovaným partnerem italské firmy Aethra, která více jak 30 let pùsobí na trhu v oblasti videokonferenèní techniky a dalších, zejména ISDN a ADSL produktù. Nabízíme ucelenou øadu videokonferenèních systémù od jednoduchých videote-lefonù a po kompletní sestavy vèetnì monitorù. Do našich slu eb kromì prodeje spadá i po-radenství, servis a školení. Jsme rovnì schopni navrhnout a realizovat kompletnì vybavené videokonferenèní místnosti. V naší poboèce v Jablonci nad Nisou jsme jednu takovou místnost vybudovali a poskytujeme ji k pronájmu pro videokonferenèní spojení, prezentace èi firemní školení. Další námi realizované videokonferenèní místnosti jsou uvedeny v referencích.

25 VÝROBA Udr ování denního kontaktu s dodavateli, nová kvalita slu eb zákaznického servisu, zlepšení procesu øízení kvality, zvyšování kvalifikace pracovníkù, rychlejší zavedení produktu na trh - vzniklé problémy lze øešit soubì nì s bì ící výrobou, snazší setkání vìtšího poètu lidí zabývajících se daným problémem. ŠKOLSTVÍ - VZDÌLÁVÁNÍ Propojení univerzit - výrazné zkvalitnìní a zrychlení komunikace mezi nimi, realizace semináøù pomocí videokonference - virtuální univerzity a virtuální tøídy, mo nost sdílení elektronické tabule, pøenos ivého videa pøipojením systému k videorekordéru, interaktivní vzdìlávání v reálném èase beze ztráty obrazu a zvuku, podnícení vìtšího zájmu studentù, sní- ení nutnosti duplikace kurzù, vyhnutí se zbyteènému cestování za pøednáškami po budovách škol a univerzit roztroušených po mìstech. VIDEOMONITOROVÁNÍ Monitorování vzdálených oblastí nebo objektù s pou itím ISDN èi pevné linky. Systém je zalo en na audiovideo kodeku, který zprostøedkuje propojení øídicího centra s kamerou. Vlastnosti: automatické navázání spojení na základì alarmu, odmítnutí pøíchozích hovorù od neautorizovaných èísel, video záznam tìsnì pøed a po alarmu, kompletní dálkové ovládání jednotlivých kamer a mo nost konfigurace externích zaøízení. ZDRAVOTNICTVÍ Telemedicína - porovnání názorù specialistù, konzultace odborníkù v prùbìhu záva né operace. Firma Telmo spol. s r. o. napø. realizovala pøenos z operaèního sálu do nemocnièní kaple, kde operaci provádìnou prof. Claymanem z University St. Louis - svìtovou kapacitou v oblasti urologie - sledovalo a komentovalo pøes šedesát lékaøù-specialistù, kteøí tak mohli pokládat dotazy pøímo operatérovi. Další mo ností jsou napøíklad pøenosy rentgenových snímkù a jejich posuzování na dálku. BANKOVNICTVÍ Rychlejší poskytování finanèních informací, vizuální kontakt s klienty mimo banku, on-line porady managementu jednotlivých poboèek, školení zamìstnancù z jednoho centra. VEØEJNÁ SPRÁVA Zmìny ve zpùsobu øízení záchranných prací pøi ivelních katastrofách, úspory cestovních nákladù a minimalizace ztrátového èasu pøi proškolování pracovníkù nejrùznìjších úøadù státní správy. SOUDNICTVÍ Umo òuje propojení soudù a vìznic pøi procesech s nebezpeènými zloèinci. Odpadají tak veškeré náklady a riziko spojené s pøepravou takových osob. Dále umo òuje povolat bìhem procesu experty bez nutnosti odroèení jednání.

26

27 Naše fiktivní firma má 2 poboèky a pravidelnì ka dý týden v pátek jezdí øeditelé poboèek na poradu do centrály v Praze. Centrála je vybavena zaøízením Vega Star Silver-E MCU (pro komunikaci s více stranami) ,- Kè a obì poboèky mají zaøízení Theseus ,- Kè. Celkové náklady na poøízení zaøízení jsou ,- Kè. Pro komunikaci mù e slou it stávající LAN/WAN sí (nulové náklady) nebo je mo né vyu ít ISDN linek. Náklady na zavedení ISDN linek nejsou v tomto pøíkladu brány v potaz, nebo se rozmìlní mezi další slu by, které jich vyu ívají (telefonické pøipojení, internet, datové slu by). Náklady na klasickou poradu A1 Vzdálenost v km od centrály (Praha) A2 Najeté km - tam a zpìt A3 Náklady na 1 km (prùmìr) A4 Poèet hodin strávených na cestì (prùmìrnì) A5 Ztracená hodina managementu A6 Diety vèetnì nocle ného A7 A8 Celkové náklady poboèek na 1 poradu Celkové náklady firmy na 1 poradu (A2xA3+A4xA5+A6) A9 Celkové náklady firmy na 4 porady / mìsíc Náklady na videokonferenèní poradu B1 Spojení Praha - Plzeò (90 min.) B2 Spojení Praha - Brno (90 min.) B3 Celkové náklady firmy na 1 poradu (B1+B2) B4 Celkové náklady firmy na 4 porady / mìsíc s ISDN B5 Celkové náklady firmy na porady po LAN / WAN 1. poboèka Plzeò Kè 5,50 Kè 5, Kè 400,- Kè 400,- Kè 200,- Kè 200,- Kè 2 500,- Kè 4 070,- Kè 6 570,- Kè ,- Tarif 2. poboèka Brno Celkem Kè 7,- Kè 630,- Kè 16,- Kè 1 440,- Kè 2 070,- Kè 8 280,- Kè 0,- B6 B7 Ušetøená èástka za mìsíc s pou itím LAN / WAN Ušetøená èástka za mìsíc s pou itím ISDN linek (A9 - B5) (A9 - B4) Kè ,- Kè ,- Z tìchto tabulek je dobøe patrné, e pøi vyu ití stávajících rozvodù LAN/WAN nám nevzniknou ádné náklady na poradu a náklady vynalo ené na nákup videokonferenèního zaøízení se nám vrátí na ušetøených penìzích za necelých 16 mìsícù. Pøi pou ití ISDN linek je nutné platit poplatky za uskuteènìné hovory, ale i tak je rozdíl v nákladech oproti klasickému typu porad znaèný a náklady na poøízení videokonference se vrátí za necelých 23 mìsícù. Zároveò se porady stanou efektivnìjšími a mnoho problémù tak bude øešeno operativnì. Délka porad se tak zkrátí a náklady na jejich realizaci opìt klesnou.

28 S rostoucí poptávkou v našem regionu jsme v roce 1992 rozšíøili èinnost i o velkoobchodní prodej komponentù zabezpeèovacích zaøízení a pozdìji i o maloobchodní prodej telekomunikaèní a výpoèetní techniky, mobilních telefonù a digitálních fotoaparátù vèetnì pøíslušenství. Pro tyto potøeby byla pøímo ve firmì zøízena prodejna, kde pro stálé zákazníky máme i své vlastní vìrnostní karty. Co Vám tedy mù eme nabídnout v naší prodejnì? ZABEZPEÈOVACÍ A KAMEROVÁ TECHNIKA - Bezpeènostní prvky vyzkoušené pøi úspìšných instalacích od renomovaných svìtových i domácích výrobcù. TELEKOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - Široký výbìr zaøízení témìø pro všechny oblasti telekomunikací: multifunkèní centra, telefony, faxy, bezdrátové telefony, záznamníky, pøíslušenství. MOBILNÍ TELEFONY - V naší prodejnì mù ete nakoupit neblokované i dotované mobilní telefony, Go a Twist sady nebo rùzné druhy pøíslušenství vèetnì originálního pøíslušenství Nokia. Jsme autorizovaný dealer Eurotelu a T-Mobile. Vyøídíte u nás vše od aktivace, pøes výmìny SIM karet a datové slu by, a po slu bu Mobil+. Pøijímáme také poukázky Benefit. Montujeme a provádíme servis handsfree sad do aut. Máme vlastní servis mobilních telefonù. VÝPOÈETNÍ TECHNIKA A DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY - Prodej pøenosných a stolních poèítaèù, tiskáren, monitorù, digitálních fotoaparátù a jejich pøíslušenství. SPLÁTKOVÝ PRODEJ - Nabízíme mo nost splátkového prodeje od spoleèností Cetelem, GE a Multiservis. Pøijímáme OK karty a karty Aura.

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

o firmì VEMA, poèítaèe a projektování, spol. s ruèením omezeným, byla zalo ena 2. èervna 1990. V souèasné dobì pro firmu pracuje 67 pracovníkù a 34 obchodních zástupcù. Filozovií firmy je vytváøení komplexních

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENCE STUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EFEENCE KONTAKT Stakohome Network s.r.o. Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9 Hloubětín Tel.: 226 517 522 Fax: 226 517 379 Mobil: 776 780373, 776 780378 E-mail: konopasek@stakohome.cz,

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

A F C O N H O L D I N G S G R O U P

A F C O N H O L D I N G S G R O U P A F C O N H O L D I N G S G R O U P www.afcon-ind.co.il AFCON HOLDINGS GROUP (AHG) je jedním z pøedních izraelských prùmyslových holdingù se širokým portfoliem èinností. Skupina se zabývá vývojem a instalací

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

PØEHLED VYBRANÉ LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V DUBNU 2004

PØEHLED VYBRANÉ LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V DUBNU 2004 Obsah Podnikání na kapitálovém trhu Kolektivní investování Dluhopisy Novela ivnostenského zákona Vybrané mezinárodní smlouvy Novì publikovaná judikatura Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více