za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy

2 Školní rok 2010/ Základní údaje o škole 1.1 Název 1.2 Sídlo 1.3 Charakteristika 1.4 Zřizovatel 1.5 Údaje o vedení školy 1.6 Adresa pro dálkový přístup 1.7 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1 Přijímací řízení na denní studium 4.2 Přijímací řízení na večerní studium 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 5.1 Údaje o žácích - tabulky 5.2 Účast žáků v soutěžích, SOČ a evaluačních akcích 5.3 Odborná praxe 5.4 Práce předmětových komisí 5.5 Zpráva koordinátora EVVO 5.6 Poznávací zájezdy a exkurze 5.7 Maturity 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Zprávy o činnosti VP 6.2 Plnění minimálního preventivního programu 7. Údaje o dalším vzdělávání 7.1 Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. ze zpráv předsedů PK 7.2 Údaje o dalším vzdělávání provozních zaměstnanců 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Hlavní aktivity mimo vyučování a prezentace školy 8.2 Spolupráce s Klubem rodičů Nejúspěšnější žák Nejoblíbenější učitel 8.3 Spolupráce se ZŠ a SŠ a zahraničními školami 8.4 Spolupráce s NFGF 8.5 Účast v metodických a dalších orgánech 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalšími orgány 10. Základní údaje o hospodaření školy v roce Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Asociace ředitelů gymnázií 2

3 1. Základní údaje o škole (Ký) 1.1 Název školy (od ) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace 1.2 Sídlo školy (od ) Cihelní Frýdek-Místek 1.3 Charakteristika školy Naše škola vznikla sloučením do té doby samostatné Střední odborné školy, Frýdek- Místek,tř. T. G. Masaryka 451 a Gymnázia, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451. SOŠ je pokračovatelkou Rodinné školy, která začala působit od v rámci tehdejšího SOU, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, osamostatnila se a k se transformovala na SOŠ. Gymnázium zahájilo svou činnost Škola působila v prostorách školního areálu, který měla pronajatý, a částečně ho sdílela s jmenovaným SOU, které bylo správcem nemovitosti. Od do proběhl přesun školy do školního areálu na ul. Cihelní 410, kde Gymnázium a SOŠ působily v nájmu u vlastníka objektu Města Frýdek-Místek, a to do Tento areál byl Městem Frýdek - Místek převeden formou daru na Moravskoslezský kraj. Smlouva byla podepsána starostkou města paní Ing. Richtrovou a hejtmanem MSK panem Ing. Tošenovským. Ředitel školy, který byl pověřen správou areálu, převzal jej od zástupce města i s částí technické dokumentace. V areálu spravovaném naší školou dále sídlí: 1. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. (dále jen ČOG) formou nájmu na dobu neurčitou. 2. Střední škola gastronomie a služeb (dále jen SŠGaS), která zde provozuje kuchyň s jídelnou (formou 10leté výpůjčky prostor). Od zní název této školy Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb. 1.4 Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj 1.5 Údaje o vedení školy Ředitel školy: Ing. Jaroslav Konečný Zástupci ředitele: Zástupce statut. orgánu: Mgr. Jaroslava Dvořáková Zástupce ředitele: PaedDr. Iva Krulikovská Zástupce ředitele vedoucí provozního úseku (dále jen ZŘ-VPÚ): Mgr. Lenka Horutová 1.6 Adresa pro dálkový přístup 3

4 1.7 Údaje o školské radě (zprac. Ki) Školská rada při Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. je orgán školy, který umoţňuje zákonným zástupcům nezletilých ţáků, zletilým ţákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada pracovala ve šk. roce 2010/2011 v tomto sloţení: a) členové jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Zbyněk Šostý předseda Bc. Jana Bozenhardová Stanislav Braţina b) členové zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: Mgr. Naděţda Kurowská Mgr. Libor Lepík Zdeněk Bednář c) členové zastupující pedagogické pracovníky: PaedDr. Iva Krulikovská místopředseda Mgr. Pavel Král Mgr. et PhDr. Pavel Carbol Ve školním roce 2010/2011 svolal předseda školské rady 3 zasedání. Zúčastnil se jich i ředitel školy. Školská rada schválila školní řád, výroční zprávu o činnosti školy, vyjádřila se k rozboru hospodaření za rok 2010, byla informována o investičních záměrech na rok 2011, zkušenostech se zaváděním školského vzdělávacího programu u obou oborů vzdělání v 1. a 2. ročníku, o průběhu přijímacího řízení na školní rok 2011/

5 2. Přehled oborů vzdělání (zprac.ký) 1. Obor K/401 Gymnázium všeobecné, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor, ročník. 2. Obor K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 2. ročník. Žáci těchto oborů, s ohledem na to, že dle záměru státu má projít 60% populace nějakou formou terciálního vzdělávání, jsou připravováni především pro další studium na VŠ, příp. VOŠ. 3. Obor K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 1. ročník. 4. Obor K/41 Gymnázium, zaměření: matematika, výp. technika a fyzika, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 1. ročník. 5. Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor, ročník. 6. Obor M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, ročník. 7. Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání, pětiletý obor, 3. ročník. Žáci tohoto oboru jsou (v denní i večerní formě vzdělávání) připravováni na výkon různých funkcí ve veřejné a státní správě, v různých sociálních ústavech a institucích, ale také pro práci v cestovních, obchodních i výrobních firmách. Nemalá část absolventů denního studia se také zapojuje do terciálního vzdělávacího cyklu - vyšší odborné školy (VOŠ) a vysoké školy (VŠ). Učební plány: 2.1 Obor K/401 Gymnázium - všeobecné Třetí a čtvrté ročníky byly vyučovány dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR, č.j.20595/99-22 ze dne , s platností od pro I. ročník. Na tento plán byl modifikován konkretizovaný plán školy vycházející z předcházejícího plánu schváleného V rámci rozvojového programu Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázia byla navýšena od hodinová dotace všech tříd ročníku o dvě vyučovací hodiny. 2.2 Obor K/41 Gymnázium Druhý ročník je vyučován od dle školního vzdělávacího programu s názvem Všestrannost pro každého. Ten vychází z RVP pro gymnázia vydaného VÚP v Praze v r Obor K/41 Gymnázium, zaměření: všeobecné První ročník je od vyučován dle ŠVP s názvem Všestrannost pro každého. Ten vychází z RVP pro gymnázia vydaného VÚP v Praze v r Obor K/41 Gymnázium, zaměření: matematika, výp. technika a fyzika První ročník je od vyučován dle ŠVP s názvem Od povrchnosti k přesnosti a zodpovědnosti. Ten vychází z RVP pro gymnázia vydaného VÚP v Praze v r

6 2.5 Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, denní i večerní forma vzdělávání Třetí a čtvrté ročníky denního i třetí ročník večerního studia byly vyučovány dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR ze dne , pod č.j / , s platností od aplikovaného na podmínky naší školy. 2.6 Obor M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání První a druhý ročník je od vyučován dle školního vzdělávacího programu Prakticky do praxe, který vychází z RVP MŠMT ČR dne , č. j /

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (zprac. Ký) Ve školním roce 2010/2011 zaměstnávala škola celkem 66 pracovníků. Z toho bylo 46 pedagogů včetně ředitele a jeho tří zástupkyň, provozní úsek měl 14 zaměstnanců, které řídila na částečný úvazek zástupkyně ředitele vedoucí provozního úseku. V personální oblasti jsme se opět, z důvodu nemocí a úrazů, neobešli bez dlouhodobějších zástupů, jejichž koordinace a realizace byla poměrně složitá. Pedagogický úsek fungoval bez větších problémů, drobné nesnáze byly řešeny za pochodu. Nejsložitější je situace v předmětové komisi německého jazyka, kde tři vyučující pobývali na nemocenské, mateřské a rodičovské dovolené. Několik dalších kolegyň pracovalo na zkrácený úvazek, takže vnitřní komunikace byla složitá. V PK anglického jazyka a matematiky jsme přistoupili ke zřízení podpůrné funkce místopředsedy PK, stejně jako ke zřízení funkce zástupce TU, což se osvědčilo. Provozní úsek pod vedením ZŘ VPÚ Mgr. Horutové pracoval rovněž velmi dobře. Technicko - hospodářské pracovnice se musely vyrovnávat se stále rostoucím rozsahem úkolů. Také pracovníci údržby a úklidu řešili a odstraňovali po celou dobu vyučovací i prázdninové části uplynulého školního roku řadu drobných i rozsáhlejších oprav a provozních problémů. Tento úsek rovněž z větší části zabezpečuje službu ve vrátnici a částečně ji zajišťuje svými zaměstnanci ČOG. Někteří pracovníci se podílí i na zabezpečení investičních akcí. V průběhu šk. roku 2010/2011 pracovalo na plný úvazek 47 zaměstnanců (39 pedagogů a 8 provozních pracovníků). Na zkrácený pracovní úvazek pracovalo 13 zaměstnanců (z toho 7 pedagogů a 6 provozních pracovníků). Mimo zaměstnanců v pracovním poměru škola spolupracovala v rámci dohod s instruktory a zdravotníky na kurzech, s prázdninovými brigádníky atd. V rámci dohod o provedení práce byli najímáni pracovníci na lyžařský a turistický kurz a na různé přednášky a další akce. Seznam provozních zaměstnanců k PŘÍJMENÍ A JMÉNO Bandíková Zuzana Božoň Blažej Eschnerová Blanka Fábryová Jana Fanta Peter Golíková Alena Houzar Jiří Jenknerová Monika Matzová Petra Plouhar Jaroslav Sačková Lucie Horutová Lenka Oháňková Lenka FUNKCE uklízečka školník-údržbář hospodářská referentka - personalistka uklízečka domovník uklízečka údržbář uklízečka účetní údržbář referentka zást. ředitele - ved. provoz. úseku uklízečka 7

8 Seznam pedagogických pracovníků k PŘÍJMENÍ A JMÉNO APROBACE FUNKCE Adamusová Lucie Aj, Bi, TV učitel Baierová Ruth Bi,CH,Nj učitel Bednářová Marie TV,ZSV učitel Bužková Brigita Čj,Nj učitel Brzezná Zuzana Nj, ZSV, Špj, Jap.j učitel Carbol Pavel D,ZSV učitel Dvořáková Hana Aj učitel Dvořáková Jaroslava CH,M statut.zást. ředitele Eddins Christopher Aj- konverzace učitel Exner Petr Aj,D,ZSV učitel Friedlová Alena Aj učitel Fucimanová Jana Gottwaldová Irena RD M, Ch Nj,ZSV učitel učitel Haganová Eva D,EV,Rj učitel Holubová Jindřiška RD Z,Nj učitel Horut Tomáš Horutová Lenka M, F, IVT CH,M učitel zást. ředitele- VPÚ Hradil Lumír Čj,ZSV učitel Hůlová Hana F,M učitel Janecká Martina PN,VS učitel Konečná Hana EV,IVT,M učitel, VP, ŠMP Konečný Jaroslav EKL,CH ředitel Koval David Aj, Bi učitel Král Pavel F,IVT,M učitel, koord. ICT, metodik ICT Krpešová Jarmila Krplová Irena NJ PN,VS učitel učitel Krublová Dagmar Aj,Z,Fj učitel Krulikovská Iva Čj,D,Nj zást. ředitele Krulikovský Jan M,F, EV učitel Kuběna Pavel Kupčová Kateřina Kurowská Naděžda ČJ Aj Bi,M učitel učitel učitel Langrová Kateřina Nj, TV učitel Lepík Libor F,IVT,M učitel Marečková Kateřina Ch, Bi učitel Molinová Jarmila Mynář Pavel ČJ.ZSV TV, Z učitel učitel Nytrová Dagmar HOK,TA učitel Rudzká Pavla Aj,Rj,Z učitel Samiecová Ivana DG,M učitel Schneiderová Lenka Čj, D učitel Sojková Jana EK,TA učitel Steblová Daniela Z, Nj, Aj učitel Svobodová Lenka Nj,ZSV učitel Ševčík Zbyněk IVT, F učitel Šrubařová Milena Rj,TV učitel, VP, ŠMP Typovská Stanislava EKL,Rj,Z učitel,koord. EVVO 8

9 4. Údaje o přijímacím řízení (zprac. Ki) 4.1 Přijímací řízení - denní forma vzdělávání GYMNÁZIUM, zaměření: M, VT a F Žáci byli přijímáni na základě údajů ze ZŠ a podle dosaženého bodového výsledku u přijímacích zkoušek. GYMNÁZIUM, zaměření: všeobecné Žáci byli přijímáni podle dosaženého bodového výsledku u přijímacích zkoušek a na základě údajů ze ZŠ. VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Žáci byli přijímáni na základě údajů ze ZŠ, přijímací zkoušky se nekonaly. Kód a název oboru Předpoklad pro přijetí M/01 Veřejnosprávní činnost K/41 Gymnázium (zaměření: mat., výp. technika a fyzika) K/41 Gymnázium (zaměření:všeobecné) M/01 Veřejnosprávní činnost, večerní Přihlášení do 1.ročníku v 1. kole Přihlášení do 1.ročníku v 2. a dalších kolech Přijatí do 1. ročníku v 1. kole Počet odevzdaných zápisových lístků v 1.kole Přijatí do 1. ročníku v 2. a dalších kolech Počet odevzdaných zápisových lístků v 2. a dalších kolech Počet zpětvzetí zápisového lístku 4.2 Přijímací řízení večerní forma vzdělávání Žáci byli přijímáni na základě předložených údajů o nejvyšším dosaženém vzdělání a pohovoru. Přijímací zkoušky se nekonaly. 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 5.1 Údaje o žácích - tabulky (zprac. Dv) - Souhrnná statistika tříd za 1. pololetí šk. roku 2010/ Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí šk. roku 2010/ Přehled prospěchu dle jednotlivých předmětů v 1. pololetí šk. roku 2010/11 - Přehled prospěchu dle jednotlivých předmětů ve 2. pololetí šk.roku 2010/11 Viz. tabulkové přehledy 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 5. 2 Účast ţáků v soutěţích, SOČ a evaluačních akcích (zprac. Ki) Tyto údaje jsou podrobně zpracovány v hodnotících zprávách předsedů předmětových komisí, které jsou přílohou originálu této zprávy. Uvádíme proto jen nejdůleţitější z nich. OLYMPIÁDY PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Český jazyk školní 1. R. Michaláková 3. C 2. K. Aberlová 3. A 3. M. Hurkalová 3. B okresní 4. K. Aberlová 3. A Ekonomickomanaţerská (ZSV) školní 1. P. Klapil 4. B Soutěţ z práva (odborné předměty) celostátní 11. P. Klapil 4. B regionální 1. Tým studentů 3. S ZSV školní 1. T. Pustková 2. C M. Hurkalová 3. B 2. D. Zajícová 2. D N. Střádalová 3. D 3. L. Muţíková 2. D L. Adamovská 3. A Zeměpis školní 1. J. Syřínek 1. A 2. J. Lapčík 2. B okresní 7. J. Syřínek 1. A 10. J. Lapčík 2. B Matematika školní - Klokan 1.(kat. Junior) V. Václavík 1. A 2. P. Pospíšil 2. D 3. PHAM Viet 2. C Hung školní - Klokan 1.(kat. Student) F. Řeha 3. C 2. A. Šmídová 3. D 3. T. Měcháčková 4. C 3. M. Pavlásek 4. C Logická olymp. školní 16 ţáků ročník krajské K. Flachsová 4. A F. Řeha 3. C T. Kalus 3. B celostátní T. Kalus 3. B Chemie školní (kat. C) 1. J. Syřínek 1. A 2. A. Broţová 2. A 3. R. Neoral 2. A školní (kat. B) 1. P. Birke 3. A 2. Z. Grosmannová 3. A 3. D. Gavlasová 3. A krajské 15. J. Syřínek 1. A Fyzika školní úspěšný řešitel J. Syřínek, V. Václavík R. Niemczyk 1. A 17

18 J. Hrbáček J. Kašík 1.B Dějepis okresní úspěšný řešitel M. Zbončáková 4. B KONVERZAČNÍ SOUTĚŢE V CIZÍM JAZYCE PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Anglický jazyk školní 1. R. Michaláková 3. C 2. Z. Brňovjáková 3. A 3. D. Školová 3. D okresní 2. R. Michaláková 3. C Německý jazyk školní 1. P. Vjatrák 2. C 2. E. Zientková 2. C 3. A. Sarköziová 3. A okresní 7. P. Vjatrák 2. C PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŢ PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Anglický jazyk školní K. Aberlová 3. A L. Kuchařová 2. C A. Šmídová 3. D Juvenes republikové umístění mezi Z. Brňovjáková 3. A Translatores 10% nejlepších školní 1. J. Ondračka 4. C Německý jazyk kategorie písně školní 1. J. Ondračka 4. C kategorie povídka 2. P. Klapil 4. B 3. E. Zientková 2. C 18

19 DALŠÍ EVALUAČNÍ AKCE PŘEDMĚT NÁZEV SOUTĚŽE VÝSTUP Chemie KSICHT korespondenční soutěţ Fyzika Fyzikální liga účast 20 ţáků Hronův Buňát účast ţáků 1. A 5. místo MEF - EBAV 20. ročník International research projects exhibition (Turecko), prezentace pokusů z fyziky Biologie Soutěţ z biologie pro ţáky školní kolo ročníku Estetická výchova Makro a mikro svět školní kolo, ţáci 1. a 2. ročníku Pet lahve a spol. školní kolo, ţáci 1. a 2. ročníku ZSV Nebojte se myslet, FF UP Olomouc celostátní soutěţ z filosofie pro studenty středních škol Tělesná výchova volejbal 1. místo chlapci, okresní kolo volejbal 1. místo dívky, okresní kolo PROJEKTY PŘEDMĚT NÁZEV, POŘADATEL VÝSTUP Český jazyk Studenti čtou a píší noviny, MF Dnes uveřejněné články v novinách (10 článků) Německý jazyk Deutschsprachige Länder plakát, prezentace v Power Pointu Matematika Týden s matematikou soutěţe mezi třídami IVT Co pro nás znamená euro? (fotografická soutěţ) postup do celoevropského kola Estetická výchova Dobrovolníci mění svět, Evropská komise v ČR výtvarné práce Odborné předměty Jaro Evropy prezentace Němčina pro bystré hlavy Fyzika, matematika, biologie, chemie účast ţáků 1. A vyhodnocení Goethe institutem Praha 19

20 5.3 Odborná praxe (zprac. Šk) Odborné praxe se účastní žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. 2.S (2 týdny celá třída) 3.S od (průběžná praxe 2 žáci/týden - ÚSP) (1 týden celá třída) (2 týdny celá třída) 4.S (2 týdny celá třída) V3.S (2 týdny celá třída) Výsledky praxe škola kontroluje. S firmami jsou sepisovány dohody (náplň práce, bezpečnost, délka a doba trvání, způsob hodnocení). Žáci si vedou záznamy o náplni práce. Na závěr firmy písemnou formou žáky zhodnotí. Firmám jsme zasílali předtištěné hodnotící formuláře. Žáci obsah formulářů znají, více se tedy snaží. Při negativním hodnocení bude žákům doporučeno zopakování praxe v náhradním termínu. Odborná praxe splňuje svůj účel. Se začleňováním žáků na praxi jsou značné problémy, ne všechny firmy vycházejí vstříc našim žádostem. 5.4 Práce předmětových komisí (dále jen PK) (zprac. Ki) Práce předsedů PK je velmi náročná a její materiální podmínky se vzhledem k nelehké situaci v oblasti provozních prostředků krajských středních škol nadále nelepší. Jako hlavní úkoly i pro příští rok zůstávají: - průběžná kontrola plnění tematických plánů daných předmětů, - sjednocování klasifikačních požadavků v rámci PK, - především u oboru Gymnázium stanovení klasifikačních nároků tak, aby studijní výsledky našich žáků korespondovaly s jejich úspěšností v dalším studiu, - sjednocení nároků u maturitních zkoušek (hlavně u ČJ, AJ, NJ a M). PK český jazyk a literatura (dále jen ČJ) Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konali všichni žáci v rámci společné části MZ. Ústní zkouška se bodovala a tvořila jen třetinu výsledné známky. V profilové části MZ nikdo z žáků zkoušku z ČJ a lit. nekonal. 20

21 PK anglický jazyk (dále jen AJ) Celoroční přítomnost asistentky (rodilé mluvčí) v hodinách anglického jazyka. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,25 4. B ,86 4. C ,00 4. D ,11 V tabulce jsou uvedeny výsledky žáků, kteří vykonali zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky. - přednášky: , Možnosti studia v zahraničí pro české studenty (stipendijní programy). PK německý jazyk (dále jen NJ) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A B C ,25 4. D S V tabulce jsou uvedeny výsledky žáků, kteří vykonali zkoušku v rámci profilové části maturitní zkoušky. - přednášky: 6. června 2011, Bělohlávková, Do Německa na zkušenou, vybraní žáci tříd 1. S, 2. A, 2. C, 3. A, 3. C, 3. B, 3. D, 3. S PK základy společenských věd (dále jen ZSV) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,66 4. B ,57 4. C ,52 4. D ,92 4. S přednášky: - 9. a , Klinická psychologie, Mgr. Dokoupilová, 2. ročníky Mgr. Lenka Svobodová 21

22 PK dějepis Další aktivity vyučujících: - P. Exner a P. Carbol vytvořili pracovní listy k maturitám z dějepisu - P. Carbol a P. Exner zorganizovali ve spolupráci s Čs. obcí legionářskou mimořádnou exkurzi pro žáky 4. ročníku - památník v Hrabyni a vojenská opevnění na Opavsku(viz. web školy), září P. Carbol zorganizoval besedu s plk. A. Kaletou o bojích na západní frontě v jídelně školy pro 3. ročník( viz. web školy), květen P. Carbol a P. Exner vedli exkurze pro 1. a 2. ročník v Okresním archivu Frýdek Místek, duben P. Carbol - reprezentoval školu na vzpomínkové akci k výročí bojů u Czajankových kasáren, kterou organizovala Čs. obec legionářská a Magistrát města FM, březen P. Carbol, P. Exner, E. Haganová napsali a vyhodnotili vstupní testy s žáky 1. ročníku - P. Carbol publikoval odborné články (sborníky a odborný tisk) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,78 4. B ,00 4. C ,64 4. D ,17 4. S PK zeměpis Další aktivity vyučujících: - příprava akcí pro žáky vypracování a ověřování pracovních listů MAN Mgr.Pavla Rudzká, Mgr. Stanislava Typovská Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A B ,25 4. C D S přednášky: 2. 5., Markéta Lepíková, Jihovýchodní Asie, 2. ročník gymnázia, 4. 5., Hynek Adámek, Antarktida, 1. ročník Gymnázia a SOŠ, 5. 5., Hynek Adámek, Češi v Antarktidě, 3. ročník gymnázia, 22

23 PK- matematika Další aktivity vyučujících: Dotazník - Vazba mezi přírodovědnými předměty, učitelé matematiky, Přf UP Olomouc, G a SOŠ , G a SOŠ, Frýdek-Místek, Matematický marathon (příprava k maturitě z matematiky), Mgr. Libor Lepík, Mgr. Tomáš Horut Příprava maturitních otázek pro školní část maturitní zkoušky, učitelé matematiky. Příprava úloh a testování studentů pro státní část maturitní zkoušky z matematiky, učitelé matematiky , G a SOŠ, Frýdek-Místek, příprava k maturitě z matematiky (stereometrie), Mgr. Iva Samiecová , G a SOŠ, Frýdek-Místek, Testování z matematiky I - pro žáky ZŠ, Mgr. Libor Lepík, Mgr. Tomáš Horut, Mgr. Iva Samiecová , G a SOŠ, Frýdek-Místek, Testování z matematiky II - pro žáky ZŠ, Mgr. Libor Lepík, Mgr. Tomáš Horut, Mgr. Iva Samiecová Oprava přijímacích zkoušek , členové předmětové komise z matematiky. Fyzikální a přírodovědná liga 1. kolo 14. března 2011 od h do h, 2. kolo 18. dubna 2011 od h do h, 3. kolo 16. května 2011 od h do h, žáci G a SOŠ. Týden s matematikou: Den s čísly, ; Reklamní den čísel, měsíc březen výstava, Turnaj v piškvorkách, Matematické chuťovky, Přebor školy ve skládání Rubicovy kostky, Soutěž v sudoku, Znám Ludolfovo číslo, Matematický klokan, zájezd školy po stopách italských matematiků a fyziků. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,4 4. B , C , D , S Vstupní test z matematiky pro žáky 1. ročníku, 1. A, 1. B, 1. C, 1. S, G a SOŠ, září PK chemie Další aktivity vyučujících: Exkurze dle plánu exkurzí Mgr. Jana Fucimanová Příprava CHO šk. kolo /duben 2011/ - Mgr. Lenka Horutová, Mgr. Kateřina Marečková, doprovod v krajském kole /duben 2011/ Mgr. Lenka Horutová Příprava a realizace účasti na akci Ostravské univerzity katedry chemie: CHEMIE NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ /červen 2011/- příprava a doprovod Mgr. Kateřina Marečková. 23

24 PK fyzika Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,0 4. B ,25 4. C D S přednášky: říjen, listopad 2010, Jan Martyčák, 2x přednáška a prezentace O STUDIU CHEMIE NA VŠCHT v Praze, CHS4, CHS3, 4. roč. Mgr. Jana Fucimanová. duben 2011, Mgr. Rabinský:,VYUŽITÍ GENETIKY V PRAXI, 4. roč. Mgr. Kateřina Marečková. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A B ,5 4. C D S PK biologie a ekologie příprava soutěže z biologie pro ročník (Marečková, Kurowská) - organizování exkurzí (Adamusová, Kurowská) - organizování besedy (Marečková) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.A ,18 4.B ,0 4.C ,25 4.D ,11 4.S přednášky: , Mgr. Rabinský, Využití genetiky v praxi, 4. ročník. PK ruský jazyk Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkouška z ruského jazyka se v tomto školním roce nekonala. 24

25 PK informatika a výpočetní technika (dále jen IVT) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,00 4. B C D S PK- odborných předmětů (dále jen OP) Příprava studentů 4. ročníku ke státní zkoušce z PEK, zkoušku absolvovalo 18 studentů, 15 z nich ji vykonalo úspěšně (garant D. Nytrová). Metodické vedení soutěže z práva- I. Krplová Metodické vedení soutěže z ekonomiky - J. Sojková Propagace školy ve vzdělávání dospělých, Úřad práce ve Frýdku-Místku, M. Janecká, J. Sojková Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.S-VS ,194 4.S-PN ,355 4.S-Praktická MZ ,266 - přednášky: Třídy 4. S a V3. S se zúčastní přednášky ke změnám v legislativě v oblasti zaměstnanosti v září přesunuto z důvodu organizačních změn na Úřadu práce ve frýdku-místku. PK estetická výchova (dále jen EV) - v rámci Dne otevřených dveří výstava prací výtvarně nadaných žáků ročníku, - výstava papírových modelů hradů a zámků, práce žákyně M. K. ze třídy 3. B. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A B ,00 4. C ,33 4. D ,00 4. S

26 - přednášky: , Mgr. Jan Krulikovský, Umělecké památky Frýdku Místku, třída 2. C PK tělesná výchova (dále jen TV) - Volejbalový maraton obě tělocvičny školy 2 družstva modří a fuchsioví, vyhrálo družstvo modrých. Hlavními organizátory byli Mgr. Pavel Mynář, PaedDr. Marie Bednářová, dalšími aktivními účastníky byli Mgr. Lucie Adamusová, Mgr. Zuzana Brezná, Mgr. Libor Lepík, PhDr. Pavel Carbol, Mgr. Hana Konečná a další. - Říjen 2010 duben 2011 probíhala Cihelní liga ve volejbale mezi třídami 2. D, 3. A, 3. B, 3. C, 4. B, 4. C. Putovní pohár si letos odnesla třída 2. D: P. Pospíšil, D. Šoltéz, S. Štukner, M. Šprla, L. Uhlářová, K. Sekerášová, L. Pavlásková, l. Vavříková. - Sportovní kurzy: lyžařský kurz 1. ročníku, chata Kohútka vedoucí kurzu Mgr. Milena Šrubařová, instruktoři Mgr. Lucie Adamusová, PhDr. Pavel Carbol, Viktor Fišer, Jana Filová, zdravotník - Denisa Nováková. Kurz probíhal v lyžařském areálu Kohútka a zúčastnilo se celkem 55 žáků z prvního ročníku. - cykloturistický kurz 3. ročníku Dolní Lomná, RS Armáda třídy 3. A, 3. C, celkem 37 žáků vedoucí kurzu Mgr. Pavel Mynář, instruktoři PaedDr. Marie Bednářová, Mgr. Hana Konečná, Bc. Radim Jurek, zdravotník PaedDr. Marie Bednářová třídy 3. B, 3. D, 3. S, celkem 38 žáků vedoucí kurzu Mgr. Pavel Mynář, Instruktoři PaedDr. Marie Bednářová, Mgr. Kateřina Marečková, Mgr. Tomáš Horut, David Ulrich, zdravotník PaedDr. Marie Bednářová. - příprava testů v rámci výuky TV volejbal, košíková, atletika, zdatnost všichni vyučující tělesné výchovy. - příprava žáků na talentové zkoušky na VŠ probíhala v průběhu 2. pololetí školního roku Mgr. Pavel Mynář, PaedDr. Marie Bednářová, Mgr. Lucie Adamusová. - individuální zdokonalování vlastní fyzické zdatnosti všichni vyučující TV. - úprava venkovního hřiště Mgr. Pavel Mynář, PaedDr. Marie Bednářová. 26

27 5.5 Závěrečná zpráva o činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) (zprac. Ty) Závěrečná zpráva vychází z programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Závěrečná zpráva o práci koordinátora EVVO ve školním roce 2010/11 1. Práce koordinátora EVVO: - Ekologie a nauka o životním prostředí se vyučovala jako všeobecně vzdělávací předmět. - Ve 4. ročníku oboru Gymnázium, žáci SOŠ studovali problematiku především v odborných předmětech. - Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci svých předmětových komisí plnili projekty, exkurze a činnosti dle rámcového plánu- viz závěrečné zprávy PK. - V rámci ŠVP byl zpracován Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s přehledem aktivit pro jednotlivé ročníky a obory studia, postupně byl realizován v jednotlivých předmětových komisích nebo individuálně pod vedením pedagogických pracovníků. - Škola pokračovala v odběru ekologického časopisu hnutí Duha Sedmá generace a časopisu Příroda. - Pravidelně byla zveřejňována významná data v kalendáři na nástěnce 2.NP bloku A. - Škola pokračovala v třídění plastů a papíru, na začátku roku poučil koordinátor žáky 1. ročníku o třídění odpadu ve škole a šetření energiemi. - Vedením školy byl schválen pronájem kontejneru na papír a úprava smlouvy s Frýdeckou skládkou, a.s. o pronájmu a svozu separovaného odpadu s účinností od tohoto školního roku. - Žáci 1. ročníku obou oborů vzdělávání vyplnili vstupní dotazník environmentálních znalostí a dovedností - V rámci ekologizace provozu školy pokračovala v některých částech budovy oprava elektroinstalace. Projekty: V Operačním programu Životní prostředí postoupil projekt Zateplení Gymnázia a SOŠ ve Frýdku-Místku na ulici Cihelní do další fáze realizace. Proběhla výběrová řízení, včetně VŘ na zhotovitele stavebních prací. V projektu Člověk a příroda experimentálně z OPVK se koordinátor zapojil do tvorby výukových materiálů předmětu Environmentální výchova společně s kolegy Mgr. Adamusovou a Mgr. Kovalem, v tomto školním roce probíhala pilotáž těchto vytvořených materiálů a tisk publikace v učitelské a žákovské verzi. Na titulní straně byly použity fotografie žáka školy Radima Znišťala. Od se v novém projektu z OPVK s názvem eman koordinátor evvo zapojuje do tvorby testů v programu Moodle. V červnu byl zahájen další projekt z OPVK s názvem Student a konkurenceschopnost, v němž se koordinátor zapojí tvorbou výukových materiálů s tematikou životního prostředí a účastí na odborných exkurzích. 27

28 2. Celkové zhodnocení práce: Program EVVO byl ve školním roce splněn. Ve Frýdku Místku dne Koordinátor EVVO: Mgr. Stanislava Typovská 28

29 5.6. Poznávací a studijní zájezdy a exkurze (zprac. Ki) PŘEDMĚT TERMÍN ROČNÍK MÍSTO Německý jazyk Vánoční Vídeň Zeměpis ,4. (seminář) Zeměpisná vycházka-profil řek Morávky a Ostravice Český jazyk a lit. IX Praha Chemie I (seminář) OU Ostrava, katedra chemievysokoškolské laboratoře I. - II Mystická mydlárna, Vratimov IV , 4. (seminář) Biochemická laboratoř, FM V Lékárna, Frýdek-Místek Biologie a ekologie Arboretum, Nový Dvůr u Opavy ZOO Ostrava Fyzika Planetárium, Ostrava Jaderná elektrárna Dukovany, vodní elektrárny Dalešice Matematika , 4. Hvězdárna, Valašské Meziříčí Hvězdárna, Valašské Meziříčí Po stopách italských matematiků a fyziků, Itálie a Vatikán Základy společenských věd III , 4. Okresní soud, Frýdek-Místek 29

30 5.7 Maturitní zkoušky (zprac. Dv) Ve školním roce 2010/2011 maturovalo celkem 5 tříd; z toho 4 třídy oboru Gymnázium všeobecné, denní forma vzdělávání (4. A, 4. B, 4. C, 4.D ), 1 třída oboru Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání (4. S). Profilová část maturitní zkoušky u oboru vzdělání Gymnázium obsahovala 2 povinné ústní zkoušky, u oboru Veřejnosprávní činnost 2 povinné ústní zkoušky a 1 povinnou praktickou zkoušku z odborných předmětů. Praktická zkouška proběhla dne Ústní zkoušky profilové a společné části proběhly ve dnech Písemné zkoušky společné části proběhly ve dnech Ústní maturitní zkoušky profilové a společné části TŘÍDA TŘÍDNÍ UČ. PŘEDSEDA MATURITNÍ KOMISE 4. A Mgr. Stanislava Typovská Mgr. Zdeněk Laník ZE ŠKOLY Gymnázium, Komenského 713, Třinec MÍSTOPŘEDSEDA MATURITNÍ KOMISE Mgr. Hana Hůlová 4. B p. Kateřina Kupčová PaedDr. Alena Vrublová Gymnázium P. Bezruče, ČSA 517, F-M Mgr. Dagmar Krublová 4.C Mgr. Ivana Samiecová 4.D Mgr. Pavel Kuběna 4.S Mgr. Irena Krplová PhDr. Irena Ručková Mgr. Daniel Svoboda Ing. Eva Chvajová Gymnázium P. Bezruče, ČSA 517, F-M Gymnázium P. Bezruče, ČSA 517, F-M SPŠ, 28. října 1598, F-M Mgr. Naděžda Kurowská Mgr. Jana Fucimanová Mgr. Milena Šrubařová 30

31 VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK TŘÍDA POČET ŽÁKŮ POČET ŽÁKŮ S PROSPĚCHEM PVZ PROSPĚL NEPROSPĚL 4.A B C D celkem Gymn S Celkem škola U maturitních zkoušek neuspěli v řádném termínu v oboru Gymnázium 2 žáci, tj. 1,33%, v oboru Veřejnosprávní činnost 7 žáků, tj. 22,5%. 31

32 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Závěrečná hodnotící zpráva výchovného poradce za školní rok 2010/2011 obor vzdělání VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, denní a večerní forma vzdělávání Činnost výchovného poradce vycházela z plánu práce, který byl schválen ředitelstvím Gymnázia a SOŠ. Týkala se: Spolupráce s vedením školy Průběţné informování o závaţných problémech ţáků a spolupráce při jejich řešení, informace o stavu výchovného poradenství ve škole. Spolupráce při organizování a zajišťování besed pro studenty, zajišťování informací o pomaturitním studiu. Podpora účasti VP na školeních a dalších akcích souvisejících s prací výchovného poradce. Podpora při organizaci adaptačního pobytu ţáků prvního ročníku. Informace pro rodiče Třídním učitelům prvních ročníků byly předány informace pro rodiče o výchovném poradenství na naší škole a o moţnostech poskytování poradenských sluţeb. Prostřednictvím nástěnek, webových stránek školy a ve spolupráci s třídními učiteli byli informováni i rodiče ostatních ročníků o konzultačních hodinách a práci VP. Rodiče nastupujícího 1. ročníku byli na informativní schůzce v červnu seznámeni s prací VP a připravovaným adaptačním pobytem. Informace pro žáky 4. ročníku Ţáci byli informováni o moţnostech pomaturitního studia. Na webu školy byly umístěny pro ţáky zajímavé odkazy týkající se vysokých škol, informace o systému uplatnění absolventů na trhu práce, informace o vyplnění přihlášek na VŠ, psaní odvolání atd. Aktuální dostupné informace o pomaturitním studiu, nabídkách VOŠ a VŠ jsou také na nástěnce výchovného poradenství. Poskytování poradenských služeb o studiu na naší škole Na Trhu vzdělávání 2010 ve Frýdku-Místku a Třinci, ve dnech 16. a Na setkání s výchovnými poradci základních škol, které proběhlo dne , kde ve spolupráci s vedením školy byly předány informace o systému přijímacího řízení pro školní rok 2011/12. Na informativních schůzkách základních škol, které projevily přání informovat zájemce o moţnosti studia na naší škole, do těchto akcí byli zapojeni nejen výchovní poradci, ale i ostatní pedagogičtí pracovníci školy. Na Dnech otevřených dveří na naší škole ( a ), kde byly rodičům a ţákům devátých ročníků ZŠ poskytnuty informace a materiály o studiu na naší škole. V rámci individuálních konzultací pro rodiče budoucích ţáků. V rámci vytvořených propagačních materiálů o škole. 32

33 Oblast volby povolání a pomaturitního studia Kaţdoročně dobrá spolupráce je s vyučujícími odborných předmětů, kteří seznamují ţáky s postupy při nepřijetí na VŠ či VOŠ, či případnou registrací na Úřadu práce. Z 31 ţáků 4. ročníku oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, podalo 27 přihlášku na VŠ. V tomto školním roce bylo v maturitním ročníku v oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost,denní forma vzdělávání, 31 ţáků třídy 4.S, maturitu neudělalo 7. Další činnost výchovného poradce se týkala Zajištění přednášek pro ţáky na téma Komunikace (1. ročník), RENARKON Ostrava Základní právní vědomí (1. ročník) ve spolupráci s Policií ČR Prevence proti násilí (1. a 2. ročník), CNN S tebou o tobě (1. ročník) Tolerance a akceptace menšin (3. ročník), RENARKON Ostrava Příprava a uskutečnění adaptačního pobytu pro ţáky prvního ročníku zaměřeného na aklimatizaci a lepší začlenění ţáků do nových třídních kolektivů. Zajištění přednášky pro pedagogy na téma Jak jednat s agresívním rodičem, ţákem ( Dr. Jan Svoboda). Informativní schůzka s Bc. Zdeňkou Kučnou, vedoucí oddělení sociálního poradenství pro mládeţ, která nás seznámila s projektem Systém včasné intervence a moţnostmi, jak pomoci ohroţeným dětem. Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení problémů žáků Byly řešeny nejen problémy ţáků oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost, ale i problémy, které nastaly v průběhu nepřítomnosti VP pro obor vzdělání Gymnázium. O.J. třída 4.B Ve spolupráci s TU vypracování IVP k integraci ţáka se sluchovým postiţením, projednání moţnosti uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, pravidelná spolupráce s Mgr. A. Duţíkovou, pracovnicí SPC. K. B. - třída 1. S Rozhovor se zákonným zástupcem a ve spolupráci s TU vypracování IVP k integraci ţákyně se sluchovým postiţením, seznámení vyučujících se zdravotním problémem ţákyně a pravidelná spolupráce s Mgr. A. Duţíkovou, pracovnicí SPC. I.P. třída 2. S S matkou byla v průběhu roku projednávána zvýšená absence a přestupky proti školnímu řádu. Byl dohodnut způsob spolupráce se školou a projednány případné sankce při opětovném porušování školního řádu. M.K. třída 2. S Ukončení studia na naší škole ke dni

34 G.S., M.G., M.V. třída 2.S Projednání navýšení limitu absence z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. P.M., G.B třída 3. S Zařazení ţákyň ze zdravotních důvodů do reţimu docházky dle čl. VII, hlava II školního řádu. A.S., M.Ř., H.J. třída 3.S Projednání navýšení limitu absence z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. P.K. třída 2.B Zařazení ţákyně do reţimu docházky dle čl. VII, hlava II školního řádu z důvodu sportovní aktivity. M.O. třída 2.B Se zákonnými zástupci byla řešena zvýšená absence ţáka. I.J.- třída 4.B Zařazení ţákyně do reţimu docházky dle čl. VII, hlava II školního řádu z důvodu sportovní aktivity. L.K. třída 4. B Projednání navýšení limitu absence z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. M.Ţ. ţák nastupující do prvního ročníku ve šk. roce 2011/2012 Jednání s matkou o moţnostech a podmínkách přijetí ţáka s potřebou asistenta pedagoga. Spolupráce s třídními učiteli oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost, večerní formy vzdělávání Tato spolupráce se týká především řešení problémů docházky, případného přerušení studia, či ukončení studia. Ve Frýdku-Místku dne Mgr. Hana Konečná výchovný poradce pro obor vzdělání Veřejnosprávní činnost, denní a večerní forma vzdělávání 34

35 Závěrečná hodnotící zpráva výchovného poradce za školní rok 2010 /2011 Spolupráce s vedením školy obor vzdělání GYMNÁZIUM, denní forma vzdělávání Spolupráce při organizaci besed pro ţáky, náborových akcí a prezentací zástupců VŠ a VOŠ k dalšímu pomaturitnímu studiu absolventů školy. Projednávání stále vyššího počtu ţádostí ţáků o povolení navýšení % omluvené absence. Spolupráce při zajišťování informačních schůzek pro testování SCIO (4. ročník) k přijímacímu řízení na VŠ. Zajištění Učitelských novin se seznamem všech vysokých a vyšších odborných škol a další dostupné literatury o moţnostech dalšího studia. Informace o problémových ţácích a moţnostech řešení jejich přestupků. Spolupráce při zajišťování účasti výchovných poradců na vzdělávacích akcích pořádaných PPP a KVIC. Účast na Trhu vzdělávání pořádaném Úřadem práce ve Frýdku-Místku a Třinci a na náboru ţáků ze ZŠ do l. ročníku. Informace pro rodiče Rodiče ţáků l. ročníku byli informováni o moţnosti vyuţívání sluţeb výchovného poradce na škole. Rodiče ţáků nastupujících do l. ročníku byli informováni o konání adaptačního pobytu na počátku školního roku (informační schůzka v červnu). Na nástěnce výchovného poradenství byly vyvěšeny konzultační hodiny jednotlivých výchovných poradců a na webových stránkách školy byly zveřejněny kontakty na ně. Na Dni otevřených dveří, který se uskutečnil počátkem prosince 2010 a v únoru 2011, byli rodiče informováni o přijímacím řízení pro příští školní rok. Informace pro žáky Aktuálně byly na nástěnce výchovného poradenství zveřejňovány pro všechny ţáky naší školy informace o moţnostech dalšího studia po maturitě. Ţákům 4. ročníku byla poskytnuta pomoc při vyplňování ových přihlášek na VŠ a VOŠ. Pro vybrané ţáky 4. ročníku (tzv. hlasové profesionály) byla zajištěna odborná logopedická a foniatrická vyšetření v době mimo vyučování (u vybraných škol). Ve spolupráci s PK ČJ byl pro studenty vytvořen vzor ţivotopisu a odvolání proti nepřijetí na VŠ (VOŠ). Výchovná poradkyně měla individuální konzultace pro zájemce o studium architektury, uměleckých VŠ a tělovýchovy. Pro ţáky niţších ročníků byly poskytovány individuální konzultace dle aktuálních poţadavků. Poskytování poradenských služeb a informací o studiu na naší škole Na setkání s výchovnými poradci základních škol, které proběhlo v rámci Dne otevřených dveří, byli tito vedením školy informováni o přijímacím řízení pro školní rok 2010/ Informace o studiu pro veřejnost byly poskytovány na Trhu vzdělávání ve Frýdku 35

36 Místku a Třinci. Pro zájemce z jednotlivých ZŠ proběhly na jejich školách informativní schůzky o moţnostech studia na naší škole. Byly poskytovány poradenské sluţby i rodičům a ţákům naší školy (studijní problémy, problémy v komunikaci v rodině apod.) po předchozí domluvě a dohodnutí termínu. Ve Frýdku Místku dne Mgr. Milena Šrubařová výchovný poradce pro obor vzdělání Gymnázium 36

37 6.2. Plnění minimálního preventivního programu (zprac. Ka, Šr) Závěrečná hodnotící zpráva minimálního preventivního programu pro školní rok 2010/2011 Činnost preventistů vycházela z plánu, který byl schválen ředitelstvím Gymnázia a SOŠ. Týkala se: Zajištění přednášek a akcí pro žáky: Ve spolupráci s centrem primární prevence RENARKON v Ostravě byl pro ţáky připraven cyklus přednášek a proţitkových programům na téma: o Komunikace 1. ročník o Drogy a já 2. ročník o Tolerance a akceptace menšin 3. ročník o Vztahy v kolektivu 2. S Ţáci 1. ročníku se zúčastnili přednášky tematicky zaměřené na sexuální výchovu s názvem S tebou o Tobě. Ve spolupráci s Preventivně informačním oddělením Policie ČR byla pro ţáky prvního ročníku připravena přednáška Základní právní vědomí 1. ročník Třídy 2. S a 2. C byly zapojeny do preventivního programu na téma Drogy. Přednášky pro rodiče Na úvodní schůzce byli rodiče ţáků nastupujícího prvního ročníku seznámeni s činností školního metodika prevence. Byli také informováni o připravovaném adaptačním pobytu pro ţáky prvního ročníku. Rodiče vyšších ročníků byli ve spolupráci s třídními učiteli informováni o moţnostech vyuţití spolupráce školních metodiků prevence při řešení případných problémů a zájemcům byly poskytnuty různé informační materiály. Další akce Organizace a uskutečnění adaptačního pobytu pro ţáky nastupujícího prvního ročníku. Cílem tohoto pobytu bylo pomoci začínajícím ţákům rychleji se adaptovat v novém kolektivu a tím i pomoci v oblasti předcházení a prevence sociálně pat. jevů. Vzhledem k tomu, ţe v minulém školním roce byl zpracován projekt zaměřený na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování, který byl vyhlášen MŠMT ČR, pod názvem Adaptační pobyt pro ţáky prvního ročníku a nebyl schválen, úkolem bylo zjistit během roku co nejvíce údajů a podkladů pro jeho opětovné zpracování v příštím školním roce. Ţáci a rodiče byli seznámeni s časy konzultačních hodin, byla dána moţnost řešit problémy po domluvě i kdykoli jindy mimo určený čas. Pravidelné sledování schránky důvěry během roku nebylo nutno řešit ţádný konkrétní problém tohoto druhu. Spolupráce s třídními učiteli a vedením školy. Vedení informační nástěnky k tématu Stop drogám, rasismu, xenofobii. Vyučující byli seznámeni s Metodickým doporučením MŠMT k primární prevenci rizikového chování ţáků ve školách a školských zařízeních, které nabylo účinnosti dnem Zároveň byli informováni o situaci na škole. Na webových stránkách školy byli se zněním Metodického doporučením MŠMT k primární prevenci seznámeni i rodiče. 37

38 Práce s třídními kolektivy Stmelování kolektivů a vytváření pozitivního klimatu jednotlivých tříd je podporováno ve spolupráci s dalšími vyučujícími i jednorázovými akcemi, jako jsou např. lyţařské a turistické kurzy, exkurze, školní výlety, ples školy, akce s druţebními školami, adaptační pobyt pro ţáky prvního ročníku a různé sportovní akce organizované během školního roku - 24 hodinový volejbalový turnaj, turnaj v kopané atd. Do učiva jednotlivých předmětů bylo doporučeno zařadit témata přispívající k rozvoji sociálních dovedností, odpovědnosti, zdravému ţivotnímu stylu, kladnému přístupu k sobě, společnosti a podpoře protidrogových postojů. Těsnější spolupráce s třídními učiteli a třídními kolektivy, u kterých se objevilo podezření na uţívání drog. Spolupráce se zákonnými zástupci ţáků, vedením školy, pracovníky Renarkonu. Akce pro žáky, volnočasové aktivity Ţáci byli zapojeni do práce krouţků, které působily na škole (výtvarný, různé sportovní a jazykové krouţky, fotografický krouţek ). Zájemci se mohli účastnit společenských a kulturních akcí (pravidelné zájezdy na divadelní představení ostravských divadel, taneční kurzy, výstavy ), pro zájemce byl uspořádán zájezd do Vídně a Itálie. Byla připravena spousta akcí pro ţáky ve škole jako: turnaj ve stolním tenise, Cihelní volejbalová liga (celoroční soutěţ mezi třídními kolektivy), 24 hodinový turnaj ve volejbale, fotbalový turnaj a účast ţáků na přátelských fotbalových utkáních, týden s čísly, vydávání školního studentského časopisu, zájemci z řad ţáků se mohli zapojit do řady dalších akcí pořádaných vyučujícími v jednotlivých předmětech jako konverzační soutěţ v NJ, překladatelská soutěţ v AJ, FJ - Napříč Francií s cestovní kanceláří, M Klokan, atd. Zájemcům o práci s PC je umoţněno pravidelně v odpoledních hodinách vyuţívat učebny výpočetní techniky. Účast na školeních: Kaţdý má svou závislost, ale někdo má to štěstí, ţe ji nepotká, kde byly předány informace o CPP, systému péče o závislé, moţnostech ambulantní léčby drogově závislých (Magistrát města Ostravy). Vzdělávací seminář Dotace na prevenci rizikových forem chování PPP - lektor Tomáš Velička (krajský školský koordinátor prevence KÚ MSK). Porada školních metodiků prevence aktuální informace z MŠMT týkající se ŠMP, dotace a moţnost jejich vyuţití, oblast protidrogové politiky (PPP FM) 38

39 7. Údaje o dalším vzdělávání(zprac. Ki) 7.1 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ze zpráv předsedů PK a ved. provozního úseku Český jazyk a) Výuka s interaktivní tabulí I. - Mgr. Pavel Kuběna, Mgr. Jarmila Molinová, KVIC, Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek. b) Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ Mgr. Pavel Kuběna, Mgr. Jarmila Molinová, PaedDr. Lenka Schneiderová, CISKOM, E-learning školení. c) Hodnotitel písemné zkoušky pro žáky s PUP MZ Mgr. Pavel Kuběna, Mgr. Jarmila Molinová, PaedDr. Lenka Schneiderová, CISKOM, E-learning školení. Anglický jazyk Moodle pro učitele Mgr. Lucie Adamusová KVIC Frýdek-Místek Mgr. Dagmar Krublová Kateřina Kupčová LMS Moodle Mgr. Lucie Adamusová KVIC Frýdek-Místek - začínáme v naší škole Mgr. David Koval Mgr. Pavla Rudzká Online semináře pro hodnotitele žáků s PUP NIDV Frýdek-Místek Mgr. David Koval Mgr. Dagmar Krublová Kateřina Kupčová Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole Mgr. Lucie Adamusová KVIC Frýdek-Místek Projektová a tematická výuka ve společenskovědních předmětech Mgr. Pavla Rudzká KVIC Frýdek-Místek Výuka s interaktivní tabulí Mgr. Lucie Adamusová KVIC Frýdek-Místek Mgr. Alena Friedlová Mgr. Dagmar Krublová Mgr. David Koval Mgr. Pavla Rudzká Ing. Hana Dvořáková Christopher Eddins Mezinárodní konference učitelů anglického jazyka Mgr. David Koval ATECR Ústí n. Labem Metodický den Cambridge Mgr. Pavla Rudzká KVIC Ostrava 39

40 Celoživotní vzdělávání Anglický jazyk a literatura Ing. Hana Dvořáková OSU Ostrava Německý jazyk Hodnotitel ústní zkoušky (německý jazyk), Mgr. Brigita Bužková, Mgr. Lenka Svobodová, Mgr. Kateřina Langrová, CERMAT, Ostrava Hodnotitel písemné práce (německý jazyk), Mgr. Brigita Bužková, Mgr. Lenka Svobodová, Mgr. Kateřina Langrová, CERMAT, Ostrava Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP MZ, Mgr. Zuzana Brzezná, Mgr. Lenka Svobodová, CERMAT, e-learning Moodle pro učitele, Mgr. Lenka Svobodová, Mgr. Zuzana Brzezná, Mgr. Brigita Bužková, KVIC, Frýdek-Místek Rozvoj kompetencí učitelů 1 Příprava na novou maturitu z cizího jazyka 5 němčina, Mgr. Zuzana Brzezná, Slezská univerzita v Opavě, Ostrava Výuka s interaktivní tabulí I., Mgr. Zuzana Brzezná, PaedDr. Iva Krulikovská, Mgr. Kateřina Langrová, KVIC, Frýdek-Místek Další: Aktuálně o ICT ve škole, PaedDr. Iva Krulikovská, KVIC, Ostrava Krajská roadshow Microsoft a BOXED, PaedDr. Iva Krulikovská, KVIC, Ostrava Motivační seminář projektu EduČas, PaedDr. Iva Krulikovská, KVIC, Ostrava Španělský jazyk Zájmena, zájmena, hejbejte se: pronominální systém současné španělštiny z hlediska didaktického, Mgr. Zuzana Brzezná, SYNERGIE, Ostrava Francouzský jazyk Seminář o interaktivních učebnicích nakl. Hachette CŽV Francouzský jazyk a literatura Alliance française - konverzační kurz francouzského jazyka Mgr. D. Krublová, Ostrava Mgr. D. Krublová, Ostrava Mgr. D. Krublová, Ostrava Dějepis Doktorská zkouška z německého jazyka, Dr. Pavel Carbol, FF OU Certifikát pro předsedy maturitních komisí, Dr. Pavel Carbol, KVIC, Ostrava duben 2011 Zeměpis XXII. sjezd ČGS, Mgr. Pavla Rudzká, Ostravská univerzita, Ostrava školení Moodle Mgr. Pavla Rudzká, Mgr. Stanislava Typovská v rámci MAN Projektová výuka ve společenskovědních předmětech-mgr. Pavla Rudzká, KVIC, Trojanovice Matematika Graduation seminaire Bexhill High School a výuka přírodovědných předmětů, Mgr. Libor Lepík, AMD ČR, , Michael P. Conn, Principal Bexhill High School Seminář k problematice implementace Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia na základních a středních 40

41 školách v působnosti Univerzity Palackého ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, Mgr. Libor Lepík, Katedra matematiky Pedagogické fakulty UP v Olomouci, , Olomouc Klokani v Jeseníkách pojedenácté, Mgr. Libor Lepík, MPS JČMF Olomouc za podpory nakladatelství Prodos, , Malá Morávka Klokani v Pomoraví pracovní teambildingové setkání pořadatelů Matematického Klokana a Přírodovědného Klokana v ČR na všech úrovních, Mgr. Libor Lepík, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, , Olomouc Moodle pro učitele, Mgr. Ivana Samiecová, Mgr. Libor Lepík, KVIC, , G a SOŠ, Frýdek-Místek LMS Moodle začínáme v naší škole, Mgr. Ivana Samiecová, Mgr. Libor Lepík, Mgr. Jana Fucimanová, Mgr. Tomáš Horut, Mgr. Lenka Horutová, Mgr. Hana Konečná, Mgr. Naděžda Kurowská, KVIC Nový Jičín, , G a SOŠ, Frýdek-Místek Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole, Mgr. Ivana Samiecová, Mgr. Libor Lepík, Mgr. Jana Fucimanová, Mgr. Tomáš Horut, Mgr. Lenka Horutová, Mgr. Hana Konečná, Mgr. Naděžda Kurowská, KVIC Nový Jičín, , G a SOŠ, Frýdek-Místek Fyzika Jarní seminář- Jak vyučovat fyziku moderně a zábavně, lektor-mgr. L. Lepík, Ostrava. Odborné předměty Všichni členové průběžně absolvovali školení a testy ke státní MZ. Dagmar Nytrová: Textový editor, Služby informačních sítí, Používání PC a správa souborů Ruský jazyk Den s ruštinou, Mgr. Milena Šrubařová, KVIC, Ostrava Konverzační kurz ruštiny, Mgr. Pavla Rudzká, Mgr. Milena Šrubařová, KVIC, Lučina a Ruština v komunikaci pro podnikání, Mgr. Pavla Rudzká, Ostravská univerzita, Ostrava (v rámci projektu Synergie). IVT Začínáme programovat v Javě, Pavel Král, Ostravská univerzita, Ostrava Začínáme programovat v Javě, Zbyněk Ševčík, Ostravská univerzita, Ostrava Krajská roadshow Microsoft a BOXED, Pavel Král, KVIC, Ostrava Krajská konference k ICT, Pavel Král, KVIC, Ostrava Windows 7 pro administrátory, Pavel Král, KVIC, Ostrava Windows 7 pro administrátory, Zbyněk Ševčík, KVIC, Ostrava Používání počítače a správa souborů, Pavel Král, KVIC, Frýdek-Místek Používání počítače a správa souborů, Zbyněk Ševčík, KVIC, Frýdek-Místek Používání počítače a správa souborů, Hana Konečná, KVIC, Frýdek-Místek Moodle pro učitele, Pavel Král, KVIC, Frýdek-Místek Služby informačních sítí, Pavel Král, KVIC, Frýdek-Místek 41

42 Služby informačních sítí, Zbyněk Ševčík, KVIC, Frýdek-Místek Služby informačních sítí, Hana Konečná, KVIC, Frýdek-Místek Textový editor, Pavel Král, KVIC, Frýdek-Místek Textový editor, Zbyněk Ševčík, KVIC, Frýdek-Místek Textový editor, Hana Konečná, KVIC, Frýdek-Místek LMS Moodle - začínáme v naší škole, Tomáš Horut, KVIC, Frýdek-Místek Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole, Pavel Král, KVIC, Frýdek- Místek Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole, Zbyněk Ševčík, KVIC, FM Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole, Hana Konečná, KVIC, FM Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole, Tomáš Horut, KVIC, FM Krajská konference k ICT ve Škole 21, Pavel Král, KVIC, Ostrava Krajská roadshow Microsoft a BOXED, Pavel Král, KVIC, Ostrava Seminář PHP, Pavel Král, Ostravská univerzita, Ostrava Seminář PHP, Zbyněk Ševčík, Ostravská univerzita, Ostrava Estetická výchova H. Konečná, E. Haganová absolvovaly průběžně studium a testy k nové státní MZ (komisař, zadavatel). Hana Konečná absolvovala školení: Praktické využití e-learningového prostředí Moodle ve škole, GSOŠ F-M. Tělesná výchova Všichni vyučující Tv měli během roku samostudium ve sportech dle svého výběru a dle možností navštěvovali sportovní aktivity a zvyšovali si svou fyzickou kondici. Vedení školy Seminář Změny právních předpisů (Ing. Jaroslav Konečný, PaedDr. Iva Krulikovská) Kvalita vzdělávání a role gymnázií (Ing. Jaroslav Konečný) Odměňování pedagog. pracovníků a pracovně právní problematika ve školství (Ing. Jaroslav Konečný) 42

43 7.2 Údaje o dalším vzdělávání provozních pracovníků (zprac.ht) Účetní i mzdová účetní naší organizace průběžně absolvovaly školení nezbytná pro výkon jejich funkce: pí Eschnerová mzdová školení: Seminář Mzdový program VEMA Seminář Mzdový program VEMA Seminář Změny právních předpisů Seminář Mzdový program VEMA Seminář Mzdový program VEMA Seminář Odměňování pedagog.pracovníků a pracovně právní vztahy Bc. Matzová účetní školení: Seminář Aktuality v hospodaření a účtování přísp. organizací Spisová služba pí Sačková referentka školy: Spisová služba 43

44 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Hlavní aktivity mimo vyučování a prezentace školy (zprac. Ki) PROJEKTY SE ŽÁKY Realizace celostátního projektu Studenti čtou a píší noviny (říjen listopad 2010 a duben 2011, žáci ročníku) adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku, zvyšování právního vědomí v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, komunikace a navazování interpersonálních vztahů. Evropská cena za šetření energií EESA, kategorie video zisk národní ceny, postup do evropského kola v Terstu (podzim 2010), 7. místo , nácvik chování za mimořádných situací. Juvenes Translatores, účast žáků v republikovém kole v rámci EU. Ekonomicko-manažerská olympiáda, účast ve finálovém kole, pořadatel Univerzita T. Bati ve Zlíně. Příprava akcí pro žáky v rámci projektu Jaro Evropy Týden s matematikou, Příprava, realizace a vyhodnocení soutěží. Regionální soutěž z práva, pořadatel OA a VOŠ sociální Ostrava, příprava žáků ze třídy 3. S. TESTOVÁNÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ ŽÁKŮ SŠ CELOSTÁTNÍ PROJEKTY VECTOR SCIO , testování žáků tříd 3. ročníku z OSP. MAG (CERMAT) , testování žáků 4. ročníku. KVALITA , testování žáků tříd 1. ročníku z ČJ, CJ, M a OSP.. KVALITA 2011 duben 2010, testování žáků tříd 3. ročníku z ČJ, CJ, M a OSP. Státní zkouška z písemné a elektronické komunikace, květen CHARITA zabezpečení charitativní sbírky Srdíčkové dny. prosinec zabezpečení charitativní sbírky Krtek. duben zabezpečení charitativní sbírky Krtek. 2010/2011 průběžná spolupráce s Nadačním fondem dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně. ZÁJEZDY A VÝMĚNNÉ POBYTY prosinec 2010 poznávací a jazykový zájezd žáků do Vídně realizace LVVZ pro žáky 1. ročníku v lyžařském areálu Kohútka v Javorníkách exkurzně vzdělávací zájezd po stopách slavných italských matematiků a fyziků do Itálie a Vatikánu příprava a realizace turistického kurzu v Dolní Lomné. MIMOŠKOLNÍ AKCE září 2010 únor Cihelní liga ve volejbale, průběžně hraný turnaj mezi třídami Volejbalový maraton 24 hodinový turnaj v prostorách školy Vánoční turnaj v kopané. Zabezpečení zájezdů žáků do ostravských divadel (průběžně) soustředění z matematiky a fyziky, hvězdárna ve Valašském Meziříčí Bambiriáda ve Frýdku-Místku. Podpora činnosti sportovních kroužků (fotbal, odbíjená, horolezectví) ve škole v rámci spolupráce s ASŠK. Využití školního hřiště pro žáky i veřejnost v době prázdnin. 44

45 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI V ČR A V ZAHRANIČÍ zájezd žáků do družební školy v Osvětimi. Podpora rozvoje spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci, exkurze žáků v rámci výuky M a F. Rozvoj spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK Praha. Spolupráce s Jazykovou akademií Language Academy. Spolupráce s občanským sdružením AFS Mezikulturní programy, Praha. Podpora spolupráce s Fulbrightovou nadací. PROPAGACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI prezentace oborů vzdělání na Trhu vzdělávání ve Frýdku-Místku prezentace oborů vzdělání na Trhu vzdělávání v Třinci Den otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ Den otevřených dveří na Gymnáziu a SOŠ ples Klubu rodičů při Gymnáziu a SOŠ s představením maturitních tříd. Pokusy z fyziky, 10 dílů, natočeno pro televizi NOE. Informační schůzky s vedením školy a rodiči ZŠ v okrese FM, celková propagace činnosti školy a zvláště nového zaměření oboru vzdělání Gymnázium (M, VT a F). Podpora žáků při pravidelném měsíčním vydávání školního časopisu RAZZAČAS. červen 2011 Chemie na Slezskoostravském hradě. MEF, 20th International Research Projects Exhibition, vystoupení žáků na mezinárodní konferenci v Istanbulu. 8.2 Spolupráce s Klubem rodičů (zprac. Ký) Funkci předsedy vykonávala paní Karin Šebestová, funkci místopředsedy paní Marie Mücková. Funkci pokladníka/hospodáře Klubu rodičů obětavě vykonávala paní Blažena Vincurová. Klub podporoval všechny společenské akce školy - setkání s výchovnými poradci ZŠ, Dny otevřených dveří, setkání se zaměstnanci a studenty družební školy z polské Osvětimi, byl rovněž garantem Plesu Klubu rodičů 2011 a také vyhlašovatelem anket: O nejoblíbenějšího učitele ve šk. r. 2010/2011 O nejúspěšnějšího žáka ve šk. r. 2010/2011 V současné nelehké situaci v oblasti provozních prostředků rovněž rodičovská organizace finančně podporovala základní provoz školy. Řada aktivit se mohla konat jen díky podpoře Klubu rodičů (nákup nezbytného spotřebního materiálu pro výuku, odborná literatura, zabezpečení občerstvení u maturit, propagace školy, atd.). Celkový příspěvek Klubu rodičů na aktivity školy činil ve šk. r. 2010/ Kč. Bohužel, stejný duch dělné spolupráce nevládne vždy při jednáních s rodiči na třídních schůzkách a při řešení konkrétních kázeňských či prospěchových problémů. Rodiče si poměrně často budují své stanovisko pouze na základě leckdy zkreslených informací od svých potomků, aniž by konzultovali problém s druhou stranou. Další problém je se seznámením rodičů a zákonných zástupců se zásadami školního řádu, i když je tento přístupný ve škole, na jejich webových stránkách a škola má písemné potvrzení o seznámení jmenovaných s tímto dokumentem. V některých případech narážejí třídní učitelé, výchovní poradci i další pracovníci školy na poměrně značnou a narůstající agresivitu ze strany rodičů, jindy se setkávají s hlubokým nezájmem o vlastní potomky. Nastávají však bohužel situace, kdy se i při velmi dobré spolupráci rodičů a zástupců školy nepodaří některé problémové záležitosti žáků vyřešit Nejúspěšnější žák (zprac. Ki) 45

46 Anketu vyhlašuje tradičně Klub rodičů při Gymnáziu a SOŠ. 1. místo: Kateřina Máčalová, Pavel Vjatrák, žáci třídy 2. C Ţáci zvítězili v celostátním kole mezinárodní soutěţe Evropská cena za šetření energií EESA, v kategorii video natočili dokument Cesta. V celoevropském finále v Terstu obsadili 7. místo. Jiţ dva roky se aktivně podílejí na vydávání školního časopisu RAZZAČAS, jsou členy jeho redakční rady. Oba ţáci pomáhají při organizaci charitativních sbírek pro nadační fond Krtek, který shromaţďuje finanční prostředky pro dětské pacienty Onkologické kliniky v Brně. Za své aktivity byli ţáci vyhodnoceni i představiteli statutárního města Frýdek-Místek a byli vybráni mezi nejúspěšnější ţáky středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2010/ místo: Petr Klapil, žák třídy 4. B Ţák dosáhl významného úspěchu na Ekonomicko - manaţerské olympiádě ve Zlíně, které se účastnilo ţáků z 53 středních škol z celé České i Slovenské republiky. Obsadil zde 11. místo. Prvních 29 ţáků, tedy i Petr, se dostalo bez přijímacích zkoušek na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, kde si mohou vybrat studijní obor na ekonomické fakultě. 3. místo: Jakub Syřínek, žák třídy 1. A Ţák navštěvuje třídu se zaměřením na matematiku, výpočetní techniku a fyziku. Účastnil se krajského kola chemické olympiády v Ostravě, krajského kola fyzikální olympiády, soutěţe MUDRC-fyzika, soutěţe Němčina pro bystré hlavy pokusy z chemie (vyhlašovatelem je Goethe institut Praha), byl úspěšným řešitelem Fyzikální ligy a obsadil 7. místo v okresním kole zeměpisné olympiády Anketa o nejoblíbenějšího učitele (zprac. Ký) Anketa byla Klubem rodičů při Gymnáziu a SOŠ vyhlášena v tomto školním roce již po dvanácté. Hlasy žáků rozhodly o následujícím pořadí: 1. místo: Mgr. Kateřina Marečková 2. místo: Mgr. Naděžda Kurowská 3. místo: Mgr. Stanislava Typovská 46

47 8.3 Spolupráce se základními a dalšími středními školami (zprac.ký) Spolupráce se základními školami Kontakty vedení školy s řediteli základních škol byly vždy na velmi dobré úrovni. V minulých letech se však ukázalo, že změna zřizovatele u SŠ má nechtěný dopad v omezení kontaktů mezi řediteli základních a středních škol, neboť jejich pracovní porady, základní místo pro výměnu informací i zkušeností, již nejsou společné. Členové vedení školy dříve nahrazovali částečně tento handicap tím, že se účastnili řady školení a kurzů navštěvovaných rovněž řediteli ZŠ. Tato školení měla vedle vlastní náplně také i doprovodný význam v udržování kontaktů mezi řediteli škol. Ty ovšem pochopitelně nezůstaly v takové šíři jako před zahájením reformy veřejné správy. Bohužel i tyto kontakty, z důvodu enormního vytížení vedení prakticky všech škol v minulých letech, ekonomické krizi a změnám na postech ředitelů, vyhasínají. Domníváme se, že v budoucnu bude třeba hledat obnovení předcházejícího stavu alespoň na bilatelární úrovni. Spolupráce se ZŠ je rovněž vedena na bázi spolupráce s výchovnými poradci těchto škol. Základní informace o škole, aktivitách a především o předpokládaných počtech přijímaných žáků pro příští školní roky poskytuje vedení školy výchovným poradcům na pravidelných Trzích vzdělávání organizovaných Úřadem práce ve Frýdku-Místku. Tyto údaje jsou rovněž zasílány na většinu úplných ZŠ okresu v písemné podobě. Za velmi dobrou možnost kontaktu s kolegy - výchovnými poradci - považujeme pravidelná setkání, která s nimi organizujeme v rámci Dne otevřených dveří. Ředitelství školy seznamuje hosty se svými plány pro příští šk. rok i další léta. V rámci tohoto přátelského posezení pak vedení našeho Gymnázia a SOŠ zodpovídá nejen dotazy kolegů ze ZŠ, ale také získávají informace o životě a činnosti základních škol v regionu. Blízkou a trvalou spolupráci má naše škola s I. ZŠ (řed. Mgr. Zbyněk Šostý), se kterou již roky sdílíme některé pedagogické pracovníky a spolupracujeme, je-li to možné, i v dalších oblastech. Mgr. Šostý zároveň vykonává funkci předsedy školské rady působící na naší škole. V rámci propagace nové studijní možnosti na naší škole od šk. roku 2010/2011 studijního oboru K/41 Gymnázium, zaměření: matematika, výpočetní technika a fyzika (dále jen Gymnázium, M,VT, F) udělali těžko kvantifikovatelný kus práce především ZŘ Dr. Iva Krulikovská a garant tohoto zaměření Mgr. Libor Lepík, kteří s velkým nasazením objížděli řadu základních škol v blízkém i vzdálenějším regionu. Věříme, že v rámci tohoto zaměření navážeme spolupráci i se ZŠ, které nepatří přímo do naší spádové oblasti Spolupráce se středními školami V rámci toho, že sdílíme společný školní areál, spolupracujeme nejúžeji se soukromým Čtyřletým a osmiletým gymnáziem, s.r.o., Frýdek-Místek, Cihelní 410 (dále jen ČOG) a se Střední školou gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, p.o. (dále jen SŠGaS). SŠGaS má od v desetileté výpůjčce pavilon E, kde provozuje činnost kuchyně a jídelny. Kvalita produkované stravy byla v minulém šk. roce na velmi dobré úrovni. V rámci setkání většího rozsahu (přednášky, schůzky s rodiči) si my, stejně jako ČOG, můžeme od SŠGaS pronajmout prostor jídelny. Spolupráce s ČOGem je ještě užší, neboť s ním společně užíváme některé odborné učebny (chemie, tělocvičny) a některé z našich učeben se v důsledku historického vývoje nacházejí v části areálu, který má pronajat ČOG (NJ, Bi, Ch, F). Snažíme se o nalezení mechanizmů, které by zabezpečily dlouhodobou spolupráci, pokud možno s minimem závažnějších problémů, a to platí i ve vztahu k SŠGaS. 47

48 Z dalších SŠ spolupracuje naše škola tradičně především se SPŠ v Místku (ředitel Mgr.Martin Tobiáš), a to v různých oblastech (materiálně, personálně ). Personálně dále spolupracujeme s VOŠ Goodwill (zřizovatel Ing. Jiří Uherek). V rámci osobních kontaktů, společných akcí, výměn, tvorby a realizace projektů spolupracujeme s Gymnáziem P. Bezruče v Místku, Gymnáziem ve Frýdlantě nad Ostr., SPŠ v Ostravě - Vítkovicích, SOŠ a SOU v Novém Jičíně, Gymnáziem a SOŠ v Orlové, Gymnáziem v Havířově i dalšími školami Spolupráce se školami v zahraničí Po letech neúspěšných snah o nalezení partnerské školy v západní či severní Evropě jsme se začali orientovat na partnery v oblasti bližšího regionu. Tato snaha přináší od šk.r.2002/2003 ovoce. Ředitel ustanovil tým pro zabezpečování zahraničních kontaktů ve složení: Mgr. Zuzana Škorňoková, Dr. Marie Bednářová, Mgr. Tomáš Horut, Mgr. Libor Lepík, který se zabývá konkretizací jednotlivých akcí. Velice dobře funguje spolupráce s polskou střední školou v Oswietimi, jejíž název je Powiatowy Zespól Nr.4 Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej. V uplynulém školním roce se uskutečnily následující společné akce: Zájezd do Osvětimi, Krakova a Věličky studenti G a SOŠ. Na druhé straně se tradiční výměnný pobyt polských studentů v Beskydech neuskutečnil z důvodů posunutí termínu maturitních zkoušek v ČR. Spolupráce s Gymnáziem ve slovenském Rajci bohužel vyhasla. Pro budoucnost bychom rádi rozšířili naše kontakty o spolupráci s některou střední školou v Německu z důvodu dosahu v jeho východní části. Na získání konkrétního kontaktu pracuje především ZŘ Dr. Iva Krulikovská, Mgr. Libor Lepík a členové PK NJ. 8.4 Spolupráce s Nadačním fondem Gymnázia Frýdek (NFGF) (zprac. Ki) Tento fond byl veden Správní radou NFGF ve složení: předseda PaedDr. Iva Krulikovská místopředseda Mgr. Jaroslava Dvořáková člen pí Jana Zmijová NFGF slouží potřebám celé školy. V rámci svých možností maximálně podporoval materiálně - technický rozvoj školy a mimoškolní aktivity žáků. Ve šk. roce 2010/2011 vydal částku 200 Kč na náklady spojené s účastí žáků na semináři ke státním maturitám. Částkou Kč podpořil materiální vybavení školy. 8.5 Účast v metodických a dalších orgánech (zprac. Dv) Mgr. Pavel Král je vedoucí Informačního centra Moravskoslezského kraje na naší škole. Mgr. Libor Lepík je předsedou Okresního výboru fyzikální olympiády ČR, zástupcem ČR v MILSET za AMD (Asociace malých debrujárů) ČR, prezident AMD ČR Moravskoslezského regionu. PaedDr. Iva Krulikovská působí v metodických orgánech jazyka českého, je členkou komise pro okresní a regionální kolo Olympiády v českém jazyce. Mgr. Stanislava Typovská pracuje v okresní komisi zeměpisné olympiády. Mgr. Pavla Rudzká je vedoucí čtenářské skupiny při Britském centru Ostrava. PaedDr. Lenka Schneiderová působí v metodických orgánech jazyka českého, je členkou komise pro okresní kolo Olympiády v českém jazyce. 48

49 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalšími orgány (zprac. Ký) 9.1 Inspekce ČŠI Ve školním roce 2010/2011 na Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. ze strany ČŠI inspekce neproběhla. 9.2 Kontrola KÚ MS kraje Kontrolní pracovníci: Ing. Pavlína Volná vedoucí kontrolní skupiny Ing. Pavla Sládečková člen kontrolní skupiny Za organizaci: Mgr. Hana Hůlová Bc. Petra Matzová Předmět kontroly: Realizace grantového projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.1.07/ s názvem Člověk a příroda experimentálně. Datum kontroly: Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 9.3 Kontrola VZP Kontrolní pracovníci: pí Daniela Oborná Ing. Naděžda Kanioková Za organizaci: pí Blanka Eschnerová Ing. Jaroslav Konečný (ředitel) Datum kontroly: Předmět kontroly: Kontrolované období 8/2008 2/2011. Kontrolní zjištění: Nebyly zjištěny závady a nedostatky. 9.4 Kontrola Oblastního inspektorátu práce Kontrolní pracovník: Ing. Zuzana Blažmová (inspektor) Za organizaci: pí Lucie Sačková Mgr. Lenka Horutová (ZŘ VPÚ) Ing. Jaroslav Konečný (ředitel) 49

50 Datum kontroly: Předmět kontroly: Kontrolní zjištění: Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, používání OOPP a provozu elektr. zařízení. Zjištěné nedostatky byly odstraněny do , přičemž termín byl stanoven na

51 10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010 (zprac. Mat.) 1 Výnosy Moravskoslezský kraj, jako zřizovatel naší organizace, uplatňuje při finančním řízení diferencovaně soustavu závazných ukazatelů, dle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Finanční prostředky jsou určeny k použití do a podléhají ročnímu zúčtování za daný rok. Konečný závazný ukazatel byl schválen Radou Moravskoslezského kraje usnesením č.70/4331 ze dne Konečné závazné ukazatele na rok 2010 Příspěvek na provoz celkem ,70 1. na přímé náklady na vzdělávání ,00 2. na provozní náklady ,00 3. na projekt neinvestiční-projekt OP VK ,70 Odvod do rozpočtu kraje-odvod z odpisů ,00 Výsledek hospodaření za rok Dle 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace povinna se těmito závaznými ukazateli při svém hospodaření řídit. Limit počtu zaměstnanců 59,00 Závazný ukazatel limit přepočteného stavu zaměstnanců organizace splnila. Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160, 163 a 171 zák.č. 561/2004 Sb.a 14 zákona č. 250/2000 Sb. Přímé náklady na vzdělávání CELKEM ,00 ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,00 v tom:prostředky na platy ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV - náhrady přímý ONIV - přímý ÚZ účelové prostředky na financování odměn pro hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky v r v tom: prostředky na platy zákonné odvody FKSP , , , , , , , , ,50 451,50 51

52 Přímé náklady na vzdělávání jsou největším zdrojem příjmů v naší organizaci, a to prostředky na platy, OPPP a zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění) pedagogických a provozních pracovníků. Příspěvky a dotace od zřizovatele Provozní náklady CELKEM ,00 ÚZ 1 provozní náklady ,00 ÚZ 1 provozní náklady-zajištění přístupu ICT ,00 ÚZ 1-provozní náklady akce Vybavení kmenových tříd výškově stavitelným nábytkem ,00 ÚZ 205 účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ,00 v hlavní činnosti ÚZ 206-účelově určeno na akci Oprava podlahy v tělocvičně ,00 Peněžní prostředky na příspěvek na provozní náklady ze strany zřizovatele jsou dalším nezbytným zdrojem příjmů k zabezpečení nákladů na provozní náklady. Projekty neinvestiční (dle 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.) ÚZ účelově určeno na projekt v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Člověk a příroda experimentálně časová použitelnost do ,70 Naší organizaci schválila Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 2/58 ze dne účelové prostředky na financování grantových projektů v rámci oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - na grantový projekt Člověk a příroda experimentálně s časovou použitelností od do Závazný ukazatel odvod z investičního fondu Odvod z investičního fondu ,00 Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v částce ,00 Kč organizace odvedla ve stanovených čtvrtletních splátkách v daném měsíci. 52

53 2 Náklady v Kč Přímé náklady Provozní náklady Projekt OP VK Celkem Vlastní náklady Spotřeba materiálu , , , ,55 0 Spotřeba energie , , ,00 Opravy a udržování , , ,10 Cestovné , , ,00 700,00 Náklady na repre , ,00 0 Ostatní služby , , , ,50 142,00 Mzdové náklady , , ,00 450,00 Soc., zdrav.pojištění a soc. náklady Zákonné sociální náklady , , , , , ,40 0 Jiné soc. náklady , , ,00 Ostatní daně a poplatky , ,00 0 Ostatní náklady z činnosti Ostatní finanční náklady Odpisy DHM a DNM , , , , , , ,00 14, , ,00 0 CELKEM , , , , ,10 bez ostat.zdrojů 53

54 Zdroje celkem rok 2010 Přímé náklady na vzdělávání Provozní náklady Projekt OP VK CELKEM Vlastní zdroje , , ,10 Převod z RF Vratka do SR Převod do RF , , , , , ,55 bez ostat.zdrojů ,10 CELKEM příjem v hlavní činnosti ,10 Náklady rok 2010 Výnosy rok 2010 Výsledek hospodaření k , ,10 0 Doplňková činnost Na základě usnesení č. 12/1117 ze dne 23. června 2010 zastupitelstvo kraje vydalo naší organizaci nové úplné znění zřizovací listiny a vymezilo v článku X Doplňková činnost organizace - okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace: 1. Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování. 2. Pronájem majetku. 3. Kopírovací práce. Změnou zřizovací listiny organizace od provozuje doplňkovou činnost. Oblast pronájmu majetku, provádění rekvalifikačních kurzů a jejich zprostředkování (KVIC) a kopírovací práce je přesunuta do doplňkové činnosti. Výnosy a náklady, které jsou spojeny s touto činností a byly doposud účtovány v hlavní činnosti, se touto změnou přesouvají z hlavní činnosti do činnosti doplňkové. 54

55 DOPLŇKOVÁ ČINNOST - VÝNOSY Výnosy z prodeje služeb 350,00 Pronájem budovy ČOG ,20 Služby spojené s pronájmem-energie ČOG ,00 Pronájem ostatní ,00 Služby spojené s pronájmem-energie ostatní ,50 Služby - zprostředkování školení (KVIC) ,00 Kopírovací práce, tisk ,00 CELKEM výnosy v doplňkové činnosti ,70 v Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST - NÁKLADY Spotřeba materiálu ,00 Energie ,00 Opravy a udržování ,23 Telefonní poplatky 9 326,00 Kopírovací práce, tisk ,00 Ostatní náklady z činnosti 5 539,00 Odpisy budovy ,00 CELKEM náklady v doplňkové činnosti ,23 v Kč Výnosy rok 2010 Náklady rok 2010 Výsledek hospodaření k , , ,47 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření v HLAVNÍ ČINNOSTI: 0 Výsledek hospodaření v DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: ,47 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, lze navrhnout příděl VH do následujících fondů (do fondů lze navrhnout příděl pouze, je-li vypořádána ztráta minulých let) : Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: Rozdělení do fondů Stav k Příděl ze zlepšeného VH roku 2010 Stav po přídělu Fond odměn Rezervní fond CELKEM

56 Stručná analýza nákladů v letech (zprac. Ký) A) Analýza přímých nákladů Průměrné platy v organizaci po celé sledované období narůstaly, byť s různou intenzitou. Graf č. 1: VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU V ORGANIZACI Graf č. 2: VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 56

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

za školní rok 2009-2010

za školní rok 2009-2010 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2009-2010 Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy Školní rok 2009/

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

OSNOVA PROJEVU VEDENÍ A DALŠÍCH ZÁSTUPCŮ ŠKOLY NA SETKÁNÍ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO I. ROČNÍKU DNE 22. 6. 2010

OSNOVA PROJEVU VEDENÍ A DALŠÍCH ZÁSTUPCŮ ŠKOLY NA SETKÁNÍ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO I. ROČNÍKU DNE 22. 6. 2010 OSNOVA PROJEVU VEDENÍ A DALŠÍCH ZÁSTUPCŮ ŠKOLY NA SETKÁNÍ SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO I. ROČNÍKU DNE 22. 6. 2010 1. Přivítání a představení přítomných (ředitel školy Ing. Jaroslav Konečný).

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

za školní rok 2011-2012

za školní rok 2011-2012 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011-2012 Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy Školní rok 2011/

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

za školní rok 2014-2015

za školní rok 2014-2015 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2014-2015 Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy Školní rok 2014/

Více

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

2011/2012. tobiasm@spsoafm.cz A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) : Střední průmyslová škola,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Zpracoval: Mgr. Jiří Skříček výchovný poradce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 1. Na úseku prevence negativních jevů chování:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více