Školský management Kombinované studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský management Kombinované studium"

Transkript

1 Školský management Kombinované studium POŽADAVKY K ZÁPOČTU (cizí jazyk A, 1. roč. LS) (k prvnímu zápočtu) Student přinese k zápočtu následující úkoly (tyto úkoly přinese student i zkoušce). 1. Strukturovaný životopis 2. Formální dopis (žádost o zaslání informací o možnosti studia, o kurzu, o brigádě apod.) 3. Seznam 50 slov z odborné slovní zásoby studovaného oboru v češtině a v cizím jazyce 1. Strukturovaný životopis v cizím jazyce formátu A4 Bude obsahovat: vymyšlené osobní údaje (jméno, adresa, telefon, , národnost, státní příslušnost, rodinný stav, datum a místo narození vzdělání (u střední školy vyjmenovat maturitní předměty) zaměstnání cizí jazyky dovednosti zájmy Příklad: Rok narození: 1979 Národnost: česká Telefon: 047/ Marie Nováková Bydliště: Masarykova 26, Ústí n. L Státní příslušnost: ČR Vzdělání 2002 dosud Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, bakalářské studium Gymnázium v Ústí nad Labem, maturita: čeština, čínština, matematika, zeměpis Základní škola v Ústí nad Labem Zaměstnání 2000 dosud učitelka prvního stupně, ZŠ Ústí n. L vychovatelka v družině, ZŠ Ústí n. L prodavačka, Billa Cizí jazyky čínština maturita němčina středně pokročilá úroveň angličtina dvouměsíční intenzivní kurz v Krkonoších italština začátečník Dovednosti řidičský průkaz B svářečská zkouška XZ lyžařský instruktor PC Word, Excel Zájmy cyklistika překládání čínské poezie 1

2 2. Dopis Příklad: 26. března 2004 Ústí nad Labem Studijní oddělení PF UJEP Ústí nad Labem Vážená paní vedoucí, prosím o zaslání informací o programu Celoživotního vzdělávání na Vaší univerzitě. Měla bych zájem o studium v akademickém roce Děkuji, Marie Nováková Zápočty budou udělovány individuálně ve zkouškovém období na CJP v budově České mládeže. POŽADAVKY K ZÁPOČTU (cizí jazyk A I, 2. roč. ZS) (k druhému zápočtu) Týden před termínem zápočtu zašle student příslušnému vyučujícímu následující úkoly : Odborný text ve zvoleném jazyce 2 strany Překlad tohoto textu Resumé z tohoto textu 4-6 řádek Slovník odborné slovní zásoby z tohoto textu Zápočty budou udělovány individuálně ve zkouškovém období na CJP v budově České mládeže. POŽADAVKY K ZÁPOČTU (cizí jazyk AII, 2. roč. LS) (k třetímu zápočtu) Týden před termínem zkoušky zašle student příslušnému vyučujícímu ve zvoleném jazyce v písemné podobě prezentaci studovaného oboru, profesní kariéry a plánů do budoucna (rozsah cca 1-2 strany). Zápočet student plní zároveň se zkouškou. Zápočty budou udělovány individuálně ve zkouškovém období na CJP v budově České mládeže. 2

3 POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - CIZÍ JAZYK A Osvojení řečových dovedností na vyšší středně pokročilé úrovni. Schopnost - komunikovat v různých situacích, včetně situací studijních a profesních - reagovat na běžná témata - číst odborný text s porozuměním, překládat jej, hovořit o něm a orientovat se v něm Informovanost o zeměpisných, kulturně-historických, společenských a politických reáliích anglicky, francouzsky, italsky, německy, rusky, španělsky mluvících zemí. Rozsah slovní zásoby odpovídající rozsahu učebnic pro více pokročilé studenty, který je rozšířen o odbornou slovní zásobu potřebnou pro četbu odborné literatury studovaných oborů. Rozsah mluvnice shodující se s rozsahem učebnic pro více pokročilé studenty. ZKOUŠKA (ústní) 1. PREZENTACE studovaného oboru, fakulty a univerzity, profesní kariéry, plánů do budoucna, rozhovor o problematice oboru z hlediska studia i profese: Student je schopen hovořit o problematice svého oboru z hlediska studia i profese: Studium na vysokých školách (akademický rok, kurzy názvy, obsah, kvalita výuky a její přínos pro praxi, kreditní systém, struktura univerzity, fakulty, diplomová práce, státní závěrečná zkouška). Výměnné studijní a pracovní pobyty - cizí jazyky a poznávání kultury jiných národů. Společenské problémy (ekologie, kriminalita, alkoholismus, drogy, nezaměstnanost, rasismus, války) v kontextu z hlediska studovaného oboru. Učitelské obory kromě výše zmíněných tematických okruhů: Systém vzdělávání celkový přehled. Sport, umění a kultura ve výchově mládeže s přihlédnutím ke studovanému oboru. Neučitelské obory kromě výše zmíněných tematických okruhů: Charakteristika oboru, jeho vývoj, možnosti uplatnění v oboru. 2. ODBORNÝ TEXT Zkouška vychází z cizojazyčného odborného textu v daném jazyce o rozsahu odpovídajícímu dvaceti stranám formátu A 4 (jedna strana má 30 řádek, jedna řádka 60 úhozů včetně mezer).text student přinese dovede jej číst, překládat, orientovat se v něm a mluvit o něm v daném jazyce. Při překladu může student používat slovníček, který si doma z daného textu zpracuje. Resumé Písemně zpracované resumé nebo referát o tomto textu, rovněž v daném jazyce asi v rozsahu jedné strany A4 - student je schopen i ústní prezentace. 3. SLOVNÍK ODBORNÉ SLOVNÍ ZÁSOBY Zkouška ze znalosti slov a slovních spojení z oboru student předloží seznam 100 slov a slovních spojení z oboru a prokáže jejich znalost. 4. ŽIVOTOPIS, DOPIS Písemně zpracovaný strukturovaný životopis v daném jazyce Žádost o přijetí na brigádu / na kurz v zahraničí student je schopen i ústní prezentace. 5. GRAMATIKA Zkouší se prakticky na odborném textu. 3

4 GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK 1. Slovesné časy - přít., předpřít. (for x since), min., předmin., - průběhové tvary, vyjádř. budoucnosti (předbudoucí - budoucí prostý, přít. průběh., to be going to 2. Modální slovesa - CAN, MAY, MUST : zápor, opisy, min. čas; vyj. doměnky, předpokladu: It may be true. It must be true. It can t be true. - SHOULD, OUGHT TO měl bych - MS s minulým infinitivem, zej. can, may, must ; It must have been true. 3. Trpný rod - tvoření v růz. časech včetně přít. průběh.: The letter is being written. 4. Podmiňovací způsob - zej. jeho vyjádření pomocí vazby HAD BETTER x WOULD RATHER I would like to ( I d like to go ). 5. Časová souslednost - nepřímá řeč, nepř. otázka (! slovosled! ) 6. Slovesa, která nemohou tvořit průběhové tvary ( nevyjadřují děj ) 7. Slovesa SAY, TELL, TALK, SPEAK - rozdíly v užití 8. Slovesa, po kterých následuje infinitiv bez částice TO ; (Let s go there.) 9. Slovesa, po kterých užijeme příd. jm. ve fci příslovce ; (It looks nice.) 10. Infinitiv - slovesa s infinitivní vazbou (I promised to go there.) - inf. přítomný (to call) - inf. minulý (to have called) - vazba předmětu s inf. (I hear him play.) - vazba nominativu (podmětu) s inf. (He is heard to play.) 11. Gerundium - Slovesa s gerundiální vazbou (I finished reading the book yesterday.) - ger. s předložkami ve větách časových (after, before...) 12. Krátké koncové zjišť. otázky - že ano, že ne - Peter smokes, doesn t he? 13. Stručná replika JÁ TAKÉ, JÁ TAKÉ NE I am tired. So am I. I am not tired. Neither (nor) am I. I am not either. 14. Vazba HAVE SOMETHNG DONE (dát si něco udělat) - I had my shoes repaired. 15. Věty podmínkové 16. Věty účelové, zej. vyjádř. pomocí infinitivu (I went to the station to buy the ticket.) 17. Věty časové vyj. budoucnost - čas. spojky, po kterých se užívá přít. čas místo čes. bud. času (after, before, until, till, by the time...) - I ll wait till you come. - předbud. čas v čas. větách 18. Věty vztažné - zájmena, kterými jsou uvozeny - vynechávání zájmen - Here is the book (that) you are looking for. 19. Věty přípustkové - vyj. pomocí spojek although, in spite of..., even if (though ) Though we were late, nobody took any notice of it. 20. Podst. jména počitatelná a nepočitatel. - užití členů, some, much, many, a lot of, /a/ little, /a/ few 21. Podstat. jména plurálová, zej. skládající se ze 2 částí (trousers, scissors...) 22. Předložkový genitiv s OF po údajích množství a váhy: a glass of wine x a wine glass a bottle of milk x a milk bottle 23. Zástupné zájmeno ONE (ONES) nahrazující počit. podst. jména 24. Přídavná jména - stupňování, srovnávání : stejná míra vlastnosti, různá míra vlastnosti 25. Zájmena přivlatňovací samostatná (mine, yours...) 26. Vzdálenost v prostoru - DALEKO : far x long way. How far did you go? We went a long way. 27. Vzdálenost v čase - DLOUHO: long time x long; How long does it take? x It takes a long time. 28. Some, any, no every a jejich složeniny 29. All / of /, both / of /, none / of /, enough, another, other, others 30. Slovosled - postavení krátkých příslovcí ve větě (always, often, usually... ) - slovosled v nepřímých otázkách (I can t say where it is.) - sl. v otázkách doplňovacích, je-li sloveso s předložkou What are they speaking about?) 31. Rekce nejdůlež. příd. jmen a sloves (předložka jako součást pevné vazby) : be fond of, be good at, be interested in, different from, look after, look for Datum v AJ 4

5 GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE NĚMECKÝ JAZYK - gramatické učivo je potřeba zvládnout v rozsahu tří učebnic pro jazykové školy ( III. Díl do 15.l. včetně) nebo oba díly učebnice Německy s úsměvem, tj. všech 20 lekcí I. Znalost základní mluvnice 1) Člen - užití, skloňování, vynechání 2) Podstatná jména - skloňování - silné, slabé, smíšené 3) Přídavná jména - skloňování po členu určitém a dieser - skloňování po členu neurčitém a kein - skloňování bez členu - stupňování 4) Zájmena - skloňování osobních zájmen - skloňování přivlastňovacích zájmen - skloňování dieser - jener - mancher - welcher - solcher, was für ein - zájmeno svůj v němčině 5) Číslovky - základní - řadové - určování času (hodiny, datum) 6) Slovesa - přítomný čas pravidelných sloves, haben und sein, způsobových sloves, silných sloves - rozkazovací způsob pravidelných sloves a slovesa sein - zvratná slovesa - pomocné sloveso werden a budoucí čas - préteritum a perfektum slabých, silných, způsobových, pomocných sloves - trpný rod jen v přítomném a minulém čase (préteritum a perfektum) - würde + infinitiv - konjunktiv préterita, konjunktiv plusquamperfekta - závislý infinitiv 7) Příslovce - stupňování - směrová příslovce hin a her a jejich složeniny 8) Předložky - s 3. pádem, se 4. pádem, s pádem - splývání předložek se členem - předložky jako součást spojení se slovesy, podst. i přídavnými jmény 9) Skladba - vedlejší věty časové ( předčasnost, současnost, následnost) - v. v. podmínkové ( reálné, irreálné) - v.v. příčinné, přípustkové, důsledkové - v.v. vztažné 10)Tvoření otázek - nepřímé otázky - otázky pomocí zájmenných příslovcí 5

6 GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE RUSKÝ JAZYK PODSTATNÁ JMÉNA Rod podstatných jmen Číslo podstatných jmen - nesklonná podstatná jména - singularia tantum (ягода, малина, земляника, картошка, рыба, кирпич, опыт...) - pluralia tantum (будни, сутки, сумерки, каникулы, похороны...) Skloňování podstatných jmen Základní skloňování - 7.p.j.č. (podstatná jmnéna na -?,ш,ч,щ,ц - ножом, товарищем, немцем,отцом, свечой, сдачей), vzor тетрадь - тетрадью - 6.p.j.č. (pravidelná koncovka - e X - ии a -у, в лесу, на углу) - 1.p.m.č. (pravidelná koncovka - ы X -a) - 2.p.m.č - koncovky muž.rodu -ов, -ев, -ей (заводов, трамваев, автомобилей) Typ podstatných jmen - ребёнок - ребята, ребят - лист - листья, листьев, дерево - деревья - деревьев, стул - стулья - стульев - друг, друзья, друзей - брат - братья - братьев - год - лет - время, имя, мать, дочь ZÁJMENA - osobní zájmena - я, он, она (2.p. - 4.p.) ČÍSLOVKY - počítaný předmět po číslovkách 1, 2, 3, 4-7.p. číslovek 1, 2, 3, 4, 5, 40, 90, druhové číslovky - dvoe... SLOVESA Základní časování (slovasa 1. a 2. časování) - změna kmenové souhlásky (писать, искать, спросить, любить...) Typ sloves - давать, узнавать, вставать, беседовать,ориентироваться, рисовать... - мыть, крыть, рыть... - пить, шить, лить, бить - понять, принять, взять - лечь, сесть, петь, - мочь,помочь, брать, взять, жить, понять, начать, спать, прибыть, встать, бежать, умереть - nepravidelná slovesa -?отеть, дать, есть, ехать PŘEDLOŽKY - по + 3.p. - slovesa s předložkovými vazbami - typ - интересоваться чем, учиться чему... VYJÁDŘENÍ ZÁPORU нет + 2.p.j.и. 6

7 LITERATURA KE ZKOUŠCE A ANGLICKÝ JAZYK Učebnice obecného jazyka, např.: Kollmannová, L. Angličtina pro samouky, Leda Zábojová, Peprník, Nangonová. Angličtina pro jazykové školy I, II, SPN Odborný jazyk, např: Slabá, Strnadová. Professional English - I, II, Leda, 1995 Gramatika, např.: Murphy, R. Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 1996 Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1994 Wicher, H. H. Grammar, NS Svoboda, Praha, 1998 Chudý, Chudá. Practice Your English Grammar, Fragment Konverzace, např.: Redman, S. English Vocabulary in Use (pre- intermediate & intermediate), CUP 1997 Reálie, např.: Christian, C. Focus on English-Speaking Countries, Phoenix ELT, 1998 Farrell, M. The World of English, Longman, 1997 Odborné texty profesně zaměřené, např. (Internet): BBC různé obory Encyklopedie Britanica různé obory CNN Středoevropská univerzita Životní prostředí Počítače Fulbrightova nadace, jazykové zkoušky, např. TOEFL Fulbrightova nadace, jazykové zkoušky, např. TOEFL Britská rada, jazykové zkoušky, např. FCE Evropská unie ELEKTRONICKÁ STUDIJNÍ OPORA Následující multimediální programy jsou na síti univerzity; lze je též zakoupit jako CD-ROMy. English Library - výukový program od začátečnické úrovně po velmi pokročilou (SPIN- Vektor Multimedia) English Connections: výukový program (SPIN- Vektor Multimedia) Beginners English - začátečnická úroveň Intermediate English - středně pokročilá úroveň Advanced English - pokročilá úroveň Technical English středně pokročilá úroveň Tourism English středně pokročilá úroveň Business English středně pokročilá úroveň LANGmaster Milenium Line kurzy a ozvučený slovník (Langmaster, EPA) BBC English Assessor britská angličtina - příprava na mezinárodně uznávané testy (SPIN- Vektor Multimedia) Diagnostický a kvalifikační test úrovní znalostí angličtiny. 9 úrovní, porozumění - slovní zásoba gramatika The Heinemann TOEFL Preparation Course and Practice Tests americká angličtina Příprava na mezinárodně uznávané testy (Langmaster, EPA) Slovníky a translatory: Translator (Langsoft) Slovník WinGED 2000 (REWIN, s.r.o.) LANGmaster Milenium Line (Langmaster, EPA) 7

8 LITERATURA KE ZKOUŠCE A VŠECHNY JAZYKY ELEKTRONICKÁ STUDIJNÍ OPORA Následující multimediální programy jsou na síti univerzity; lze je též zakoupit jako CD-ROMy. Cizí jazyky mimo angličtinu Language Library - výukové programy od začátečnické úrovně po velmi pokročilou (SPIN - Vektor Multimedia) German Library němčina French Library - francouzština Spanish Library - španělština International Connections - výukové programy od začátečnické úrovně po mírně pokročilou (SPIN - Vektor Multimedia) German Connections - němčina French Connections - francouzština Spanish Connections - španělština Italian Connections italština Language teacher ruština Slovníky a translatory: Translator (němčina, ruština, francouzština, španělština, italština) (Langsoft) Slovník WinGED 2000 (němčina, ruština, francouzština, španělština, italština) - (REWIN, s.r.o.) LITERATURA KE ZKOUŠCE A NĚMECKÝ JAZYK Učebnice, např.: Höppnerová. Němčina pro jazykové školy I, II, III, IV, SPN Drmlová, Homolková, Kettnerová, Tesařová. Německy s úsměvem, 1992, Jirco Strakonice Homolková B., Amelung I. Němčina pro samouky, Academia, 1999 ( lekce) Gramatika, např.: Dusilová a kol. Cvičebnice německé gramatiky, druhé rozšířené vydání, 1999, Polyglot Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, 1996, Verlag fur Deutsch Justová H. Wir üben deutsche Grammatik, Fragment, 1998 Konverzace, např.: Keprtová M. Německo- český tematický slovník, 1996, Nakladatelství Olomouc Justová H. Wir wiederholen für s Abitur, 1995, Fragment Reálie, např: Homolková B. Reálie německy mluvících zemí, 1997, Fraus Plzeň Schmid G. F. Kleine Deutschlandkunde, 1993, Fraus Plzeň Odborný jazyk, např: Sachs R. Německá obchodní korespondence, 1993, Fraus Plzeň Markt časopis na pomoc výuce odborné němčiny Nicolas, Sprenger, Weermann. Wirtschaft -auf Deutsch, 1994, Klett Edition Deutsch (Evropská unie) 8

9 LITERATURA KE ZKOUŠCE A RUSKÝ JAZYK Česko-ruská konverzace,leda,2003 RUŠTINA,J.Navrátilová,INFOA,2000 RADUGA 1,2,3,Fraus,Plzeň,1999 Ruština pro pokročilé,spn,praha 1997 RUŠTINA-praktický jazykový průvodce,ro-to-m,bučovice,1998 Přehledná gramatika - Ruština - INFOA Ruská konverzace, SPN, Praha, 1972 Internet: Ruské vyhledávače: Ruské webové stránky: Odborné časopisy : Начальная школа (www.openworld.ru/school/1999/current.htm), Физика в школе, География в школе, Квант, Мировая экономика и международные отношения, Наука и жизнь (http://nauka.relis.ru/), Педагогика (www.vspu.ru/pedagogica/index.html), Вопросы психологии (www.voppsy.ru/, Вопросы истории, Вопросы языкознания, Русская литература, Вопросы литературы (http:/magazines.russ.ru/voplit/, ap.... LITERATURA KE ZKOUŠCE A FRANCOUZSKÝ JAZYK Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, Leda Velíšková, Špinková: Parlons francais! Leda Janešová, Prokopová, Česko-francouzská konverzace, Leda Zavřelová, Chybová: Přehled francouzské mluvnice, Brno, 1992 Bárta: Průvodce francouzskou mluvnicí, Bárta - Smrček,

10 LITERATURA KE ZKOUŠCE A ŠPANĚLSKÝ JAZYK Prokopová, Libuše: Španělština pro samouky, SPN, Praha, 1992 Prokopová, Libuše: Španělština, SPN, Praha, 1992 Dubský, Josef: Moderní učebnice španělštiny, SNTL, Praha, 1991 Houštecká, Eva: Španělština v textech, Leda, 1997 Učebnice španělských autorů Fente, R., Fernandez, J., Siles, J.: CURSO INTESIVO DE ESPAŇOL: EJERCICIOS PRACTICOS, NIVEL INTERMEDIO Y SUPERIOR, Sgel, Madrid, 1971 Sanchez, A., Martin, E., Mattila, J. A.: GRAMATICA PRACTICA DE ESPAŇOL PARA EXTRANJEROS, Sgel, Madrid 1981 Sanchez, A., Martin, E., Mattila, J. A.: EJERCICIOS COMLEMENTARIOS, Sgel, Madrid 1980 Sanchez, A., Cabre, M. T., Mattila, J. A.: ESPAŇOL EN DIRECTO, Sgel, Madrid 1981 LITERATURA KE ZKOUŠCE A ITALSKÝ JAZYK Bahníková, A., Benešová, H., Ehrenbergerová, L.: Itatština. SPN, Praha Hamplová, S.: Stručná mluvnice italštiny. Academia, Praha Janešová, J.: Italština pro samouky. Leda, Praha Mikulášek, L.: Ianua linguae italicae. Studijní text, Ústí nad Labem LITERATURA KE ZKOUŠCE A LATINA Latina pro vysoké školy (kolektiv autorů), 1972, Praha Kuťáková, E.: Latina 1, 1991, Praha Zachová, J.: Latina pro historiky, Praha Organizace výuky a zkoušek Studenti kombinovaného studia mají předepsanou jednu zkoušku z cizího jazyka, a to na vyšší úrovni, tzv. úrovni A. Zkouška z cizího jazyka A se vykonává většinou z maturitního jazyka. Předpokládá se, že se bude převážně jednat o jazyk anglický nebo německý. V případě zájmu o jiný jazyk, je možno se rozhodnout pro jakýkoliv jazyk z aktuální nabídky. Veškeré informace o cizích jazycích lze získat přímo na Centru jazykové přípravy (PF UJEP, České mládeže 8, , tel nebo na Internetu (http://www.pf.ujep.cz/cjp ). Centrum jazykové přípravy (CJP) zajišťuje výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština, španělština, latina) a příslušné zkoušky. Ke zkouškám se může student hlásit ve zkouškovém období přes STAG, mimo zkouškové období u jednotlivých zkoušejících osobně, telefonicky. Na zkoušku je třeba se hlásit včas před zkouškovým obdobím nebo na jeho začátku! Zkoušku lze vykonat i v předtermínu (to znamená před zkouškovým obdobím, nikoliv po něm), je však nutno počítat s možností, že zkoušející nebude mít možnost studenta z důvodů časové zaneprázdněnosti vyzkoušet. Ve Studijních programech je stanoveno, že je možno vykonat zkoušku z cizího jazyka nejpozději před zápisem do třetího roku studia. Doporučujeme však složit ji minimálně o jeden semestr dříve, aby zbyl případně čas na opravu. Některé jazyky zkoušejí jen externisté a ti nejsou k zastižení od začátku července do konce září. S tímto faktem je nutno počítat při plánování zkoušek. Jednotlivé vyučující lze kontaktovat v konzultačních hodinách, externisty pouze před výukou a po ní, případně telefonicky na uvedených číslech nebo em na uvedených adresách. 10

11 Požadavky ke zkoušce z cizího jazyka se vztahují na všechny jazyky a jsou uvedeny společně. Jednotlivé jazyky však mají svá specifika a doporučenou literaturu. Tyto informace jsou uvedeny pro každý jazyk zvlášť. NA ZKOUŠKU Z CIZÍCH JAZYKŮ JE MOŽNO SE HLÁSIT K TĚMTO VYUČUJÍCÍM: Angličtina Mgr. Zuzana Procházková, č. 635, tel , Mgr. Bohumila Roubalová, č. 634, tel , Vanda Tzortzopoulosová,MPhil., č. 634, tel , Mgr. Martin Škvára, č. 635, tel , Němčina Mgr. Radim Holeček, č. 637, tel , Mgr. Dana Filipek, č. 637, tel , Ruština Mgr. Miloslava Kurková č. 633, tel , Francouzština Mgr. Helena Tampírová, externistka, č. 633, tel , Italština Mgr.David Karel, externista, č. 633, tel , Španělština PaedDr. Blanka Zapletalová, CSc., č. 633, tel , Latina PhDr. Miloslav Krieger, CSc.,ext.,katedra historie, č. 116, tel , 11

GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK

GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK 1. Slovesné časy - přít., předpřít. (for x since), min., předmin., - průběhové tvary, vyjádř. budoucnosti (předbudoucí - budoucí prostý, přít. průběh., to

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management (aktualizace k 11. 7. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Anglický jazyk I, II, III, IV

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Manažerská ekonomika (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Anglický jazyk I, II, III, IV - úrovně Beginners, Pre-Intermediate,

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání školní rok 2014/2015 23/2014 Obsah: I. POVINNÉ PŘEDMĚTY...

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné správě (aktualizace k 18. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné správě (aktualizace k 18. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Právo ve veřejné správě (aktualizace k 18. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy (právo)...2 Anglický jazyk I, II, III, IV - úrovně Beginners, Pre-Intermediate,

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Management ICT (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II... 4 Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63 41 M/02 BRNO 2012 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o., Němčická 1749/4, 142 00 Praha 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Administrativní a prezentační systémy - APS124EP. Anotace - cíl předmětu. Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Administrativní a prezentační systémy - APS124EP. Anotace - cíl předmětu. Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. Administrativní a prezentační systémy - APS124EP Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc. Počet hodin: 0/3 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/05 Grafický design Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Podnikání - večerní forma studia

Podnikání - večerní forma studia školní vzdělávací program 039/2011 Podnikání - večerní forma studia Podnikání - večerní forma studia Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 20/2013 Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání školní rok 2013/2014 Obsah: I. POVINNÉ PŘEDMĚTY...

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Analýza a návrh informačních systémů Kód studijního předmětu NIS Název předmětu anglicky Information Systems Analysis and Design Typ předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více