Školský management Kombinované studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský management Kombinované studium"

Transkript

1 Školský management Kombinované studium POŽADAVKY K ZÁPOČTU (cizí jazyk A, 1. roč. LS) (k prvnímu zápočtu) Student přinese k zápočtu následující úkoly (tyto úkoly přinese student i zkoušce). 1. Strukturovaný životopis 2. Formální dopis (žádost o zaslání informací o možnosti studia, o kurzu, o brigádě apod.) 3. Seznam 50 slov z odborné slovní zásoby studovaného oboru v češtině a v cizím jazyce 1. Strukturovaný životopis v cizím jazyce formátu A4 Bude obsahovat: vymyšlené osobní údaje (jméno, adresa, telefon, , národnost, státní příslušnost, rodinný stav, datum a místo narození vzdělání (u střední školy vyjmenovat maturitní předměty) zaměstnání cizí jazyky dovednosti zájmy Příklad: Rok narození: 1979 Národnost: česká Telefon: 047/ Marie Nováková Bydliště: Masarykova 26, Ústí n. L Státní příslušnost: ČR Vzdělání 2002 dosud Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, bakalářské studium Gymnázium v Ústí nad Labem, maturita: čeština, čínština, matematika, zeměpis Základní škola v Ústí nad Labem Zaměstnání 2000 dosud učitelka prvního stupně, ZŠ Ústí n. L vychovatelka v družině, ZŠ Ústí n. L prodavačka, Billa Cizí jazyky čínština maturita němčina středně pokročilá úroveň angličtina dvouměsíční intenzivní kurz v Krkonoších italština začátečník Dovednosti řidičský průkaz B svářečská zkouška XZ lyžařský instruktor PC Word, Excel Zájmy cyklistika překládání čínské poezie 1

2 2. Dopis Příklad: 26. března 2004 Ústí nad Labem Studijní oddělení PF UJEP Ústí nad Labem Vážená paní vedoucí, prosím o zaslání informací o programu Celoživotního vzdělávání na Vaší univerzitě. Měla bych zájem o studium v akademickém roce Děkuji, Marie Nováková Zápočty budou udělovány individuálně ve zkouškovém období na CJP v budově České mládeže. POŽADAVKY K ZÁPOČTU (cizí jazyk A I, 2. roč. ZS) (k druhému zápočtu) Týden před termínem zápočtu zašle student příslušnému vyučujícímu následující úkoly : Odborný text ve zvoleném jazyce 2 strany Překlad tohoto textu Resumé z tohoto textu 4-6 řádek Slovník odborné slovní zásoby z tohoto textu Zápočty budou udělovány individuálně ve zkouškovém období na CJP v budově České mládeže. POŽADAVKY K ZÁPOČTU (cizí jazyk AII, 2. roč. LS) (k třetímu zápočtu) Týden před termínem zkoušky zašle student příslušnému vyučujícímu ve zvoleném jazyce v písemné podobě prezentaci studovaného oboru, profesní kariéry a plánů do budoucna (rozsah cca 1-2 strany). Zápočet student plní zároveň se zkouškou. Zápočty budou udělovány individuálně ve zkouškovém období na CJP v budově České mládeže. 2

3 POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - CIZÍ JAZYK A Osvojení řečových dovedností na vyšší středně pokročilé úrovni. Schopnost - komunikovat v různých situacích, včetně situací studijních a profesních - reagovat na běžná témata - číst odborný text s porozuměním, překládat jej, hovořit o něm a orientovat se v něm Informovanost o zeměpisných, kulturně-historických, společenských a politických reáliích anglicky, francouzsky, italsky, německy, rusky, španělsky mluvících zemí. Rozsah slovní zásoby odpovídající rozsahu učebnic pro více pokročilé studenty, který je rozšířen o odbornou slovní zásobu potřebnou pro četbu odborné literatury studovaných oborů. Rozsah mluvnice shodující se s rozsahem učebnic pro více pokročilé studenty. ZKOUŠKA (ústní) 1. PREZENTACE studovaného oboru, fakulty a univerzity, profesní kariéry, plánů do budoucna, rozhovor o problematice oboru z hlediska studia i profese: Student je schopen hovořit o problematice svého oboru z hlediska studia i profese: Studium na vysokých školách (akademický rok, kurzy názvy, obsah, kvalita výuky a její přínos pro praxi, kreditní systém, struktura univerzity, fakulty, diplomová práce, státní závěrečná zkouška). Výměnné studijní a pracovní pobyty - cizí jazyky a poznávání kultury jiných národů. Společenské problémy (ekologie, kriminalita, alkoholismus, drogy, nezaměstnanost, rasismus, války) v kontextu z hlediska studovaného oboru. Učitelské obory kromě výše zmíněných tematických okruhů: Systém vzdělávání celkový přehled. Sport, umění a kultura ve výchově mládeže s přihlédnutím ke studovanému oboru. Neučitelské obory kromě výše zmíněných tematických okruhů: Charakteristika oboru, jeho vývoj, možnosti uplatnění v oboru. 2. ODBORNÝ TEXT Zkouška vychází z cizojazyčného odborného textu v daném jazyce o rozsahu odpovídajícímu dvaceti stranám formátu A 4 (jedna strana má 30 řádek, jedna řádka 60 úhozů včetně mezer).text student přinese dovede jej číst, překládat, orientovat se v něm a mluvit o něm v daném jazyce. Při překladu může student používat slovníček, který si doma z daného textu zpracuje. Resumé Písemně zpracované resumé nebo referát o tomto textu, rovněž v daném jazyce asi v rozsahu jedné strany A4 - student je schopen i ústní prezentace. 3. SLOVNÍK ODBORNÉ SLOVNÍ ZÁSOBY Zkouška ze znalosti slov a slovních spojení z oboru student předloží seznam 100 slov a slovních spojení z oboru a prokáže jejich znalost. 4. ŽIVOTOPIS, DOPIS Písemně zpracovaný strukturovaný životopis v daném jazyce Žádost o přijetí na brigádu / na kurz v zahraničí student je schopen i ústní prezentace. 5. GRAMATIKA Zkouší se prakticky na odborném textu. 3

4 GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK 1. Slovesné časy - přít., předpřít. (for x since), min., předmin., - průběhové tvary, vyjádř. budoucnosti (předbudoucí - budoucí prostý, přít. průběh., to be going to 2. Modální slovesa - CAN, MAY, MUST : zápor, opisy, min. čas; vyj. doměnky, předpokladu: It may be true. It must be true. It can t be true. - SHOULD, OUGHT TO měl bych - MS s minulým infinitivem, zej. can, may, must ; It must have been true. 3. Trpný rod - tvoření v růz. časech včetně přít. průběh.: The letter is being written. 4. Podmiňovací způsob - zej. jeho vyjádření pomocí vazby HAD BETTER x WOULD RATHER I would like to ( I d like to go ). 5. Časová souslednost - nepřímá řeč, nepř. otázka (! slovosled! ) 6. Slovesa, která nemohou tvořit průběhové tvary ( nevyjadřují děj ) 7. Slovesa SAY, TELL, TALK, SPEAK - rozdíly v užití 8. Slovesa, po kterých následuje infinitiv bez částice TO ; (Let s go there.) 9. Slovesa, po kterých užijeme příd. jm. ve fci příslovce ; (It looks nice.) 10. Infinitiv - slovesa s infinitivní vazbou (I promised to go there.) - inf. přítomný (to call) - inf. minulý (to have called) - vazba předmětu s inf. (I hear him play.) - vazba nominativu (podmětu) s inf. (He is heard to play.) 11. Gerundium - Slovesa s gerundiální vazbou (I finished reading the book yesterday.) - ger. s předložkami ve větách časových (after, before...) 12. Krátké koncové zjišť. otázky - že ano, že ne - Peter smokes, doesn t he? 13. Stručná replika JÁ TAKÉ, JÁ TAKÉ NE I am tired. So am I. I am not tired. Neither (nor) am I. I am not either. 14. Vazba HAVE SOMETHNG DONE (dát si něco udělat) - I had my shoes repaired. 15. Věty podmínkové 16. Věty účelové, zej. vyjádř. pomocí infinitivu (I went to the station to buy the ticket.) 17. Věty časové vyj. budoucnost - čas. spojky, po kterých se užívá přít. čas místo čes. bud. času (after, before, until, till, by the time...) - I ll wait till you come. - předbud. čas v čas. větách 18. Věty vztažné - zájmena, kterými jsou uvozeny - vynechávání zájmen - Here is the book (that) you are looking for. 19. Věty přípustkové - vyj. pomocí spojek although, in spite of..., even if (though ) Though we were late, nobody took any notice of it. 20. Podst. jména počitatelná a nepočitatel. - užití členů, some, much, many, a lot of, /a/ little, /a/ few 21. Podstat. jména plurálová, zej. skládající se ze 2 částí (trousers, scissors...) 22. Předložkový genitiv s OF po údajích množství a váhy: a glass of wine x a wine glass a bottle of milk x a milk bottle 23. Zástupné zájmeno ONE (ONES) nahrazující počit. podst. jména 24. Přídavná jména - stupňování, srovnávání : stejná míra vlastnosti, různá míra vlastnosti 25. Zájmena přivlatňovací samostatná (mine, yours...) 26. Vzdálenost v prostoru - DALEKO : far x long way. How far did you go? We went a long way. 27. Vzdálenost v čase - DLOUHO: long time x long; How long does it take? x It takes a long time. 28. Some, any, no every a jejich složeniny 29. All / of /, both / of /, none / of /, enough, another, other, others 30. Slovosled - postavení krátkých příslovcí ve větě (always, often, usually... ) - slovosled v nepřímých otázkách (I can t say where it is.) - sl. v otázkách doplňovacích, je-li sloveso s předložkou What are they speaking about?) 31. Rekce nejdůlež. příd. jmen a sloves (předložka jako součást pevné vazby) : be fond of, be good at, be interested in, different from, look after, look for Datum v AJ 4

5 GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE NĚMECKÝ JAZYK - gramatické učivo je potřeba zvládnout v rozsahu tří učebnic pro jazykové školy ( III. Díl do 15.l. včetně) nebo oba díly učebnice Německy s úsměvem, tj. všech 20 lekcí I. Znalost základní mluvnice 1) Člen - užití, skloňování, vynechání 2) Podstatná jména - skloňování - silné, slabé, smíšené 3) Přídavná jména - skloňování po členu určitém a dieser - skloňování po členu neurčitém a kein - skloňování bez členu - stupňování 4) Zájmena - skloňování osobních zájmen - skloňování přivlastňovacích zájmen - skloňování dieser - jener - mancher - welcher - solcher, was für ein - zájmeno svůj v němčině 5) Číslovky - základní - řadové - určování času (hodiny, datum) 6) Slovesa - přítomný čas pravidelných sloves, haben und sein, způsobových sloves, silných sloves - rozkazovací způsob pravidelných sloves a slovesa sein - zvratná slovesa - pomocné sloveso werden a budoucí čas - préteritum a perfektum slabých, silných, způsobových, pomocných sloves - trpný rod jen v přítomném a minulém čase (préteritum a perfektum) - würde + infinitiv - konjunktiv préterita, konjunktiv plusquamperfekta - závislý infinitiv 7) Příslovce - stupňování - směrová příslovce hin a her a jejich složeniny 8) Předložky - s 3. pádem, se 4. pádem, s pádem - splývání předložek se členem - předložky jako součást spojení se slovesy, podst. i přídavnými jmény 9) Skladba - vedlejší věty časové ( předčasnost, současnost, následnost) - v. v. podmínkové ( reálné, irreálné) - v.v. příčinné, přípustkové, důsledkové - v.v. vztažné 10)Tvoření otázek - nepřímé otázky - otázky pomocí zájmenných příslovcí 5

6 GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE RUSKÝ JAZYK PODSTATNÁ JMÉNA Rod podstatných jmen Číslo podstatných jmen - nesklonná podstatná jména - singularia tantum (ягода, малина, земляника, картошка, рыба, кирпич, опыт...) - pluralia tantum (будни, сутки, сумерки, каникулы, похороны...) Skloňování podstatných jmen Základní skloňování - 7.p.j.č. (podstatná jmnéna na -?,ш,ч,щ,ц - ножом, товарищем, немцем,отцом, свечой, сдачей), vzor тетрадь - тетрадью - 6.p.j.č. (pravidelná koncovka - e X - ии a -у, в лесу, на углу) - 1.p.m.č. (pravidelná koncovka - ы X -a) - 2.p.m.č - koncovky muž.rodu -ов, -ев, -ей (заводов, трамваев, автомобилей) Typ podstatných jmen - ребёнок - ребята, ребят - лист - листья, листьев, дерево - деревья - деревьев, стул - стулья - стульев - друг, друзья, друзей - брат - братья - братьев - год - лет - время, имя, мать, дочь ZÁJMENA - osobní zájmena - я, он, она (2.p. - 4.p.) ČÍSLOVKY - počítaný předmět po číslovkách 1, 2, 3, 4-7.p. číslovek 1, 2, 3, 4, 5, 40, 90, druhové číslovky - dvoe... SLOVESA Základní časování (slovasa 1. a 2. časování) - změna kmenové souhlásky (писать, искать, спросить, любить...) Typ sloves - давать, узнавать, вставать, беседовать,ориентироваться, рисовать... - мыть, крыть, рыть... - пить, шить, лить, бить - понять, принять, взять - лечь, сесть, петь, - мочь,помочь, брать, взять, жить, понять, начать, спать, прибыть, встать, бежать, умереть - nepravidelná slovesa -?отеть, дать, есть, ехать PŘEDLOŽKY - по + 3.p. - slovesa s předložkovými vazbami - typ - интересоваться чем, учиться чему... VYJÁDŘENÍ ZÁPORU нет + 2.p.j.и. 6

7 LITERATURA KE ZKOUŠCE A ANGLICKÝ JAZYK Učebnice obecného jazyka, např.: Kollmannová, L. Angličtina pro samouky, Leda Zábojová, Peprník, Nangonová. Angličtina pro jazykové školy I, II, SPN Odborný jazyk, např: Slabá, Strnadová. Professional English - I, II, Leda, 1995 Gramatika, např.: Murphy, R. Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, 1996 Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1994 Wicher, H. H. Grammar, NS Svoboda, Praha, 1998 Chudý, Chudá. Practice Your English Grammar, Fragment Konverzace, např.: Redman, S. English Vocabulary in Use (pre- intermediate & intermediate), CUP 1997 Reálie, např.: Christian, C. Focus on English-Speaking Countries, Phoenix ELT, 1998 Farrell, M. The World of English, Longman, 1997 Odborné texty profesně zaměřené, např. (Internet): BBC různé obory Encyklopedie Britanica různé obory CNN Středoevropská univerzita Životní prostředí Počítače Fulbrightova nadace, jazykové zkoušky, např. TOEFL Fulbrightova nadace, jazykové zkoušky, např. TOEFL Britská rada, jazykové zkoušky, např. FCE Evropská unie ELEKTRONICKÁ STUDIJNÍ OPORA Následující multimediální programy jsou na síti univerzity; lze je též zakoupit jako CD-ROMy. English Library - výukový program od začátečnické úrovně po velmi pokročilou (SPIN- Vektor Multimedia) English Connections: výukový program (SPIN- Vektor Multimedia) Beginners English - začátečnická úroveň Intermediate English - středně pokročilá úroveň Advanced English - pokročilá úroveň Technical English středně pokročilá úroveň Tourism English středně pokročilá úroveň Business English středně pokročilá úroveň LANGmaster Milenium Line kurzy a ozvučený slovník (Langmaster, EPA) BBC English Assessor britská angličtina - příprava na mezinárodně uznávané testy (SPIN- Vektor Multimedia) Diagnostický a kvalifikační test úrovní znalostí angličtiny. 9 úrovní, porozumění - slovní zásoba gramatika The Heinemann TOEFL Preparation Course and Practice Tests americká angličtina Příprava na mezinárodně uznávané testy (Langmaster, EPA) Slovníky a translatory: Translator (Langsoft) Slovník WinGED 2000 (REWIN, s.r.o.) LANGmaster Milenium Line (Langmaster, EPA) 7

8 LITERATURA KE ZKOUŠCE A VŠECHNY JAZYKY ELEKTRONICKÁ STUDIJNÍ OPORA Následující multimediální programy jsou na síti univerzity; lze je též zakoupit jako CD-ROMy. Cizí jazyky mimo angličtinu Language Library - výukové programy od začátečnické úrovně po velmi pokročilou (SPIN - Vektor Multimedia) German Library němčina French Library - francouzština Spanish Library - španělština International Connections - výukové programy od začátečnické úrovně po mírně pokročilou (SPIN - Vektor Multimedia) German Connections - němčina French Connections - francouzština Spanish Connections - španělština Italian Connections italština Language teacher ruština Slovníky a translatory: Translator (němčina, ruština, francouzština, španělština, italština) (Langsoft) Slovník WinGED 2000 (němčina, ruština, francouzština, španělština, italština) - (REWIN, s.r.o.) LITERATURA KE ZKOUŠCE A NĚMECKÝ JAZYK Učebnice, např.: Höppnerová. Němčina pro jazykové školy I, II, III, IV, SPN Drmlová, Homolková, Kettnerová, Tesařová. Německy s úsměvem, 1992, Jirco Strakonice Homolková B., Amelung I. Němčina pro samouky, Academia, 1999 ( lekce) Gramatika, např.: Dusilová a kol. Cvičebnice německé gramatiky, druhé rozšířené vydání, 1999, Polyglot Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, 1996, Verlag fur Deutsch Justová H. Wir üben deutsche Grammatik, Fragment, 1998 Konverzace, např.: Keprtová M. Německo- český tematický slovník, 1996, Nakladatelství Olomouc Justová H. Wir wiederholen für s Abitur, 1995, Fragment Reálie, např: Homolková B. Reálie německy mluvících zemí, 1997, Fraus Plzeň Schmid G. F. Kleine Deutschlandkunde, 1993, Fraus Plzeň Odborný jazyk, např: Sachs R. Německá obchodní korespondence, 1993, Fraus Plzeň Markt časopis na pomoc výuce odborné němčiny Nicolas, Sprenger, Weermann. Wirtschaft -auf Deutsch, 1994, Klett Edition Deutsch (Evropská unie) 8

9 LITERATURA KE ZKOUŠCE A RUSKÝ JAZYK Česko-ruská konverzace,leda,2003 RUŠTINA,J.Navrátilová,INFOA,2000 RADUGA 1,2,3,Fraus,Plzeň,1999 Ruština pro pokročilé,spn,praha 1997 RUŠTINA-praktický jazykový průvodce,ro-to-m,bučovice,1998 Přehledná gramatika - Ruština - INFOA Ruská konverzace, SPN, Praha, 1972 Internet: Ruské vyhledávače: Ruské webové stránky: Odborné časopisy : Начальная школа (www.openworld.ru/school/1999/current.htm), Физика в школе, География в школе, Квант, Мировая экономика и международные отношения, Наука и жизнь (http://nauka.relis.ru/), Педагогика (www.vspu.ru/pedagogica/index.html), Вопросы психологии (www.voppsy.ru/, Вопросы истории, Вопросы языкознания, Русская литература, Вопросы литературы (http:/magazines.russ.ru/voplit/, ap.... LITERATURA KE ZKOUŠCE A FRANCOUZSKÝ JAZYK Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, Leda Velíšková, Špinková: Parlons francais! Leda Janešová, Prokopová, Česko-francouzská konverzace, Leda Zavřelová, Chybová: Přehled francouzské mluvnice, Brno, 1992 Bárta: Průvodce francouzskou mluvnicí, Bárta - Smrček,

10 LITERATURA KE ZKOUŠCE A ŠPANĚLSKÝ JAZYK Prokopová, Libuše: Španělština pro samouky, SPN, Praha, 1992 Prokopová, Libuše: Španělština, SPN, Praha, 1992 Dubský, Josef: Moderní učebnice španělštiny, SNTL, Praha, 1991 Houštecká, Eva: Španělština v textech, Leda, 1997 Učebnice španělských autorů Fente, R., Fernandez, J., Siles, J.: CURSO INTESIVO DE ESPAŇOL: EJERCICIOS PRACTICOS, NIVEL INTERMEDIO Y SUPERIOR, Sgel, Madrid, 1971 Sanchez, A., Martin, E., Mattila, J. A.: GRAMATICA PRACTICA DE ESPAŇOL PARA EXTRANJEROS, Sgel, Madrid 1981 Sanchez, A., Martin, E., Mattila, J. A.: EJERCICIOS COMLEMENTARIOS, Sgel, Madrid 1980 Sanchez, A., Cabre, M. T., Mattila, J. A.: ESPAŇOL EN DIRECTO, Sgel, Madrid 1981 LITERATURA KE ZKOUŠCE A ITALSKÝ JAZYK Bahníková, A., Benešová, H., Ehrenbergerová, L.: Itatština. SPN, Praha Hamplová, S.: Stručná mluvnice italštiny. Academia, Praha Janešová, J.: Italština pro samouky. Leda, Praha Mikulášek, L.: Ianua linguae italicae. Studijní text, Ústí nad Labem LITERATURA KE ZKOUŠCE A LATINA Latina pro vysoké školy (kolektiv autorů), 1972, Praha Kuťáková, E.: Latina 1, 1991, Praha Zachová, J.: Latina pro historiky, Praha Organizace výuky a zkoušek Studenti kombinovaného studia mají předepsanou jednu zkoušku z cizího jazyka, a to na vyšší úrovni, tzv. úrovni A. Zkouška z cizího jazyka A se vykonává většinou z maturitního jazyka. Předpokládá se, že se bude převážně jednat o jazyk anglický nebo německý. V případě zájmu o jiný jazyk, je možno se rozhodnout pro jakýkoliv jazyk z aktuální nabídky. Veškeré informace o cizích jazycích lze získat přímo na Centru jazykové přípravy (PF UJEP, České mládeže 8, , tel nebo na Internetu (http://www.pf.ujep.cz/cjp ). Centrum jazykové přípravy (CJP) zajišťuje výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština, italština, španělština, latina) a příslušné zkoušky. Ke zkouškám se může student hlásit ve zkouškovém období přes STAG, mimo zkouškové období u jednotlivých zkoušejících osobně, telefonicky. Na zkoušku je třeba se hlásit včas před zkouškovým obdobím nebo na jeho začátku! Zkoušku lze vykonat i v předtermínu (to znamená před zkouškovým obdobím, nikoliv po něm), je však nutno počítat s možností, že zkoušející nebude mít možnost studenta z důvodů časové zaneprázdněnosti vyzkoušet. Ve Studijních programech je stanoveno, že je možno vykonat zkoušku z cizího jazyka nejpozději před zápisem do třetího roku studia. Doporučujeme však složit ji minimálně o jeden semestr dříve, aby zbyl případně čas na opravu. Některé jazyky zkoušejí jen externisté a ti nejsou k zastižení od začátku července do konce září. S tímto faktem je nutno počítat při plánování zkoušek. Jednotlivé vyučující lze kontaktovat v konzultačních hodinách, externisty pouze před výukou a po ní, případně telefonicky na uvedených číslech nebo em na uvedených adresách. 10

11 Požadavky ke zkoušce z cizího jazyka se vztahují na všechny jazyky a jsou uvedeny společně. Jednotlivé jazyky však mají svá specifika a doporučenou literaturu. Tyto informace jsou uvedeny pro každý jazyk zvlášť. NA ZKOUŠKU Z CIZÍCH JAZYKŮ JE MOŽNO SE HLÁSIT K TĚMTO VYUČUJÍCÍM: Angličtina Mgr. Zuzana Procházková, č. 635, tel , Mgr. Bohumila Roubalová, č. 634, tel , Vanda Tzortzopoulosová,MPhil., č. 634, tel , Mgr. Martin Škvára, č. 635, tel , Němčina Mgr. Radim Holeček, č. 637, tel , Mgr. Dana Filipek, č. 637, tel , Ruština Mgr. Miloslava Kurková č. 633, tel , Francouzština Mgr. Helena Tampírová, externistka, č. 633, tel , Italština Mgr.David Karel, externista, č. 633, tel , Španělština PaedDr. Blanka Zapletalová, CSc., č. 633, tel , Latina PhDr. Miloslav Krieger, CSc.,ext.,katedra historie, č. 116, tel , 11

GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK

GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK GRAMATIKA POŽADAVKY KE ZKOUŠCE - ANGLICKÝ JAZYK 1. Slovesné časy - přít., předpřít. (for x since), min., předmin., - průběhové tvary, vyjádř. budoucnosti (předbudoucí - budoucí prostý, přít. průběh., to

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

64-41-L/51 Podnikání,

64-41-L/51 Podnikání, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení nástavbového studia

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012 3 3 v 1 Angličtina - maturitní minimum 9788072406388 269.00 A Alles klar 1a - učebnice + cvičebnice 9788072406593 179.00 Alles klar 1a+b - metodika 9788072406616 269.00 Alles klar 1b - učebnice + cvičebnice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 99 99 99 99 Učební texty: Start with Click 2, Way

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Know how to learn LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.800 Kč Cestování a dovolená Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Know how to learn LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.500 Kč Cestování Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

69-41-L/52 Vlasová kosmetika,

69-41-L/52 Vlasová kosmetika, Informace nástavbového studia oboru vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, denní formy vzdělávání Vážení rodiče, Vážení studenti, zasíláme Vám základní informace, které se týkají materiálního zabezpečení

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2010-2011

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2010-2011 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: +420 775 242 998, fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010-2011 ZDOUNKY 2011 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce

Více

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1 Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček pro A1 B1 velmi lehce Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona II/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Anglický jazyk je připravit žáky na aktivní život v multikulturní společnosti prostřednictvím získání jak obecných,

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahr. nakl.) 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 89,60 Kč 2 89,60 Kč

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahr. nakl.) 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 89,60 Kč 2 89,60 Kč Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahraniční nakladatelství) Adresa: Zásilkové knihkupectví Sklep PaedDr Jiří Šádek Kavánova 1071 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU Email: objednavky@zksklep.cz Mobil: 420602

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 5 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola

Obchodní akademie a Jazyková škola Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 telefon: 466 501 684 www.oapce.cz e-mail: oa@aopce.cz SEZNAM UČEBNIC PRO 2. ROČNÍK Školní rok 2012 2013 Způsob

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2-Aj- II-II-1-8.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2-Aj- II-II-1-8.r. II-II-1- Days, month, dates Juránková Vladimíra, Sládková Eva, 222 cvičení z anglické gramatiky, DAMIRO 1999, 63 stran Materiál je určen pro 8. ročník, kde je opět nutné v úvodu školního roku zopakovat

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk ,Učební osnovy II Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více