INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, Praha - Hloubětín. Identifikátor školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, 189 00 Praha - Hloubětín. Identifikátor školy: 600 0006361"

Transkript

1 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, Praha - Hloubětín Identifikátor školy: Termín konání tematické inspekce: ledna 2003 Čj.: / Signatura: ta9dw318 09/2002

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Přesný název gymnázia podle posledního Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 21. září 2001 pod čj /01-21 o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. září 2001 je Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, Praha 9 Hloubětín. Zahájilo svou činnost ve školním roce 1991/ Zřizovatelem školy podle Rozhodnutí MŠMT ČR je paní Mgr. Vlasta Kubátová. Dle předloženého jmenování je rovněž ředitelkou gymnázia. Sídlo školy se nachází v klidném prostředí uprostřed zástavby rodinných domků a staršího sídliště, budova školy je ve vlastnictví MČ Praha 14. Z bývalé mateřské školky byla přebudována pro potřeby gymnázia, přesto ještě úplně nevyhovuje, neboť zde chybí odborné pracovny a tělocvična, rovněž prostorové podmínky pro výuku v malých třídách jsou stísněné. Vedení školy má připraven projekt k rozšíření prostor a jednání o zahájení stavby jsou v závěrečné fázi. Zatím využívá pronajaté tělocvičny v ZŠ Mochovská. Škola sdružuje: 1. Česko italské jazykové gymnázium s kapacitou 200 žáků 2. Školní jídelnu s kapacitou 200 jídel. Škola realizuje šestiletý učební cyklus s výukou vybraných předmětů v italštině s vyučovacím jazykem českým a italským. Studijní obor podle KKOV: K/610 gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce, vyučovací jazyk český a italský, studium denní, délka studia - 6 let Ve škole se učí podle učebního plánu a osnov schválených MŠMT ČR dne 21. prosince 1998 pod čj /98-23/230 s platností od 21. prosince 1998 (dobíhající, druhý šestý ročník) a učebního plánu a osnov schválených MŠMT dne 30. srpna 2002 pod čj / s účinností od 1. září 2002 (první ročník). Gymnázium má všechny třídy bilingvní. Od třetího ročníku jsou v italštině vyučovány obecný zeměpis a obecné dějiny. České dějiny a zeměpis jsou vyučovány v češtině, což je upraveno v rámci osnov. V šestém ročníku je v italštině vyučována filosofie. V době konání tematické inspekce studovali v deseti třídách 192 žáci. PŘEDMĚT INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení: 1. personálních podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům pro dvojjazyčné třídy gymnázia v předmětech zeměpis, základy společenských věd, dějepis ve školním roce 2002/ materiálně-technických podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům pro dvojjazyčné třídy gymnázia v předmětech zeměpis, základy společenských věd, dějepis ve školním roce 2002/ průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy ve dvojjazyčných třídách gymnázia v předmětech zeměpis základy společenských věd, dějepis ve školním roce 2002/

3 HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM Všichni vyučující jsou plně kvalifikovaní pro výuku svých předmětů na gymnáziu, předměty vyučované v italštině učí dva Italové (dějepis a zeměpis) a jeden Čech hovořící italsky (filosofie v 6. ročníku), což pozitivně ovlivňuje úroveň výuky. Čeští i italští učitelé spolupracují na vytváření příznivého jazykového prostředí. V gymnáziu působí poměrně stabilizovaný sbor, o nové učitele je pečováno a je jim poskytováno pedagogické vedení. V organizačním řádu školy jsou jasně stanované kompetence členů vedení školy (ředitelka, zástupce ředitelky, manažer) i předsedů předmětových komisí a vedoucího italské sekce. Funkci výchovné poradkyně v letošním roce vykonává ředitelka školy. Zástupci třídních kolektivů tvoří studentský parlament, který se pravidelně schází a projednává náměty a připomínky žáků s vedením školy. Ředitelka školy úzce spolupracuje s italskou sekcí, a to jak v časovém rozvržení učiva do tematických plánů, tak v organizování mnoha doprovodných kulturních akcí, které jsou přirozenou součástí jazykové výuky. Italská sekce se podílí nemalou měrou na přípravě maturitních témat, neboť žáci maturují z italského jazyka a povinně z dalšího předmětu, který je italsky vyučován. Protože však české dějiny a zeměpis jsou vyučovány česky, obsahují maturitní otázky část italskou i českou, což vede k úzké spolupráci v rámci předmětových komisí. Všichni žáci se během studia zúčastní tří stáží v italských partnerských školách, navíc pravidelně navštěvují akce Italského kulturního institutu. V hospitační činnosti bylo zjištěno, že výuka probíhá podle schválených dokumentů, vyučující jsou vždy pečlivě připraveni, promýšlejí návaznost výuky a mezipředmětové souvislosti, což je obzvláště při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů v cizím jazyce nezbytné. Zejména ve výuce dějepisu lze tuto zásadu obtížně dodržovat, neboť učební plán a učební osnovy pro italské gymnázium nezohledňují zásadu kontextuálního pojetí výuky. Ředitelka školy má ověřený systém vedení zaměstnanců, vychází především z každodenních osobních kontaktů, z častých pohovorů a soustavné kontroly, což je umožněno velikostí školy. Z rozborů záznamů hospitační činnosti i z rozborů během inspekce lze konstatovat, že se daří postihovat klíčové problémy v hodinách, nedostatky jasně pojmenovat a kontrolovat jejich nápravu. Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o studijních výsledcích i o aktivitách školy jednak na třídních schůzkách, při osobních konzultacích, dále dopisy ředitelky školy na začátku a na konci školního roku. Centrální informační nástěnka přináší aktuální sdělení pro žáky i učitele, je přehledná a funkční. Všichni učitelé se zapojují do systému dalšího vzdělávání. V letošním školním roce se účastní školení k práci s internetem, mnozí navštěvují individuálně jazykové kurzy. Méně je využívána nabídka Pedagogického centra, škola pociťuje absenci přednášek a školení k výuce italštiny. Zato plně využívá služby Italského kulturního institutu. Klima malé školy, kde se všichni navzájem znají a sledují společný zájem, je pro bilingvní gymnázium příznivé, vztahy mezi pedagogy a žáky byly velmi otevřené, přátelské, založené na důvěře a pochopení. Školní řád je vyvážený z hlediska práv a povinností žáků, neřeší však otázku zletilých žáků. Personální podmínky vzdělávání a výchovy jsou vynikající. 3

4 HODNOCENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM Materiálně-technické podmínky jsou v mnohém ovlivněny stísněným prostorem bývalé MŠ, třebaže byla budova upravena pro provoz gymnázia. Třídy jsou malé a pohyb žáků i učitelů je omezený. Učebny jsou vybaveny běžným nábytkem, aula je víceúčelová. Učebny i ostatní prostory vbudově jsou vyzdobeny pracemi žáků a působí esteticky. Ve výzdobě se zřetelně odráží italské zaměření gymnázia. Pro výuku předmětů v italštině škola využívá italské učebnice, které jsou žákům kopírovány, mnoho textů připravují italští pedagogové, se svými českými kolegy se podílejí na tvorbě skript pro své žáky. K dispozici jsou slovníky, italské časopisy, odborná literatura, videotéka, upravené literární texty, zeměpisné mapy (dějepisných je méně), atlasy. Mnoho pomůcek je orientováno na italské reálie. Vyučující mají pro jazykovou výuku k dispozici magnetofony, nahrávky, didaktickou techniku. Škola nemá tělocvičnu a odborné učebny, tělocvičnu si pronajímá a laboratorní práce řeší v rámci soustředění ve spolupráci s odbornými pracovišti pražských fakult, což je řešení náhradní.výuka všech předmětů je realizována v kmenových učebnách, ve výzdobě se zřetelně odráží italské zaměření gymnázia. Pomůcky, které jsou ve škole k dispozici, byly využívány podle potřeby tak, jak to bylo účelné vzhledem k charakteru probíraného učiva. Materiálně-technické podmínky jsou průměrné. HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY V ČESKO - ITALSKÉM JAZYKOVÉM GYMNÁZIU, V PŘEDMĚTECH: ZEMĚPIS, ZÁKLADY SPOLEČENCKÝCH VĚD (FILOSOFIE), DĚJEPIS Realizace vzdělávacích programů Studijní obor je realizován v souladu se Zařazením do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. V osnovách jednotlivých předmětů chybí větší propracování mezipředmětových vztahů (např. italská a česká literatura, základy společenských věd - právo). V dějepise byl zaznamenán skluz v učivu proti osnovám, je však předpoklad, že látka bude odučena. Časové dotace hodnocených předmětů jsou v souladu s učebním plánem daného studijního oboru. Výuka probíhá v souladu se schválenými učebními plány a učebními osnovami. Povinná dokumentace vzhledem a průběhu a výsledkům vzdělávání je vedena v souladu s platnou legislativou. Drobné nedostatky formálního charakteru byly odstraněny během inspekce. Povinná dokumentace zachycuje průkazně průběh a výsledky vzdělávání. Systém kontroly naplňování učebních plánů a osnov a analýza výsledků je funkční, jejich účinnost je vysoká. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu zeměpis a seminář ze zeměpisu Předmět v italském jazyce vyučuje jeden učitel (rodilý mluvčí) s úplnou odbornou a pedagogickou způsobilostí a s několikaletou praxí vyučování v tomto typu školy. Tyto 4

5 skutečnosti a jeho přístup k žákům měly pozitivní dopad na vzájemnou komunikaci ve sledovaných hodinách. Žáci byli v úvodu hodin motivováni především odkazem na předchozí znalosti a vlastní zkušenosti, rovněž volba metod (práce s mapou, vyvozování nových poznatků) motivovala žáky k průběžné práci. Vyučující měl vždy na zřeteli vedle odborné správnosti i rozvoj komunikativních dovedností žáků v italském jazyce. Výuka probíhá v souladu s vlastními osnovami schválenými MŠMT, které jsou velmi podrobně rozpracované a plní též funkci časového plánu. Podle kontroly třídních knih byla sledovaná výuka s osnovami v souladu. Bezprostřední příprava učitele na hodinu byla pečlivá, zohledňovala aktuální stav třídy, psychohygienické podmínky (pořadí vyučovací hodiny ve dni) i věk a s tím související jazykovou vybavenost žáků. Střídání metod ve výuce udržovalo žáky trvale v aktivitě. V omezené míře se uplatnil výklad, převládal řízený rozhovor, práce s mapou, logické vyvozování nových poznatků na základě znalostí žáků, uplatnily se mezipředmětové vztahy. Zápis do sešitů si pořizovali žáci průběžně podle výkladu a strukturovaného zápisu na tabuli. Nové a obtížné termíny byly vždy vysvětleny. Látka byla prezentována v logických souvislostech, učitel správně zdůraznil propojení přírodních a demografických podmínek i ekologické aspekty. Slovní hodnocení mělo motivační charakter, učitel ocenil nejen věcnou, ale i jazykovou správnost odpovědí. Škola má vypracovaný vlastní klasifikační řád, místo klasického známkování je používáno bodování, ve sledovaných hodinách se objevilo minimálně. Volitelný předmět seminář ze zeměpisu v posledním ročníku je určen maturantům, tomu odpovídá i jeho náplň. Žáci si zde systematizují poznatky a připravují se podle okruhů maturitní zkoušky, zároveň si i rozšiřují slovní zásobu. Maturitní otázky zahrnují všechna osnovami stanovená témata a jsou správně rozděleny na část českou a italskou. V každé třídě je k dispozici video, audiovizuální programy jsou zaměřeny především na podporu výuky italského zeměpisu. Ve sledovaných hodinách byla vždy použita nástěnná mapa, v některých případech učební texty (v italštině) a slepé mapy. Žáci získali informace o rozšiřující populárně-naučné literatuře a byli upozorněni i na využití dalších informačních zdrojů (televize, internet). Ve všech třídách vládla přátelská atmosféra založená na vzájemném respektu a porozumění, k čemuž výrazně přispěl přístup vyučujícího. I když někteří jedinci zůstávali pasivní, většina spontánně komunikovala a využila možnost vyjádřit své názory. Průběh a výsledky zdělávání v předmětech zeměpis a seminář ze zeměpisu hodnotí ČŠI jako vynikající. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu základy společenských věd Výuku ve všech třídách zajišťuje jeden český učitel se znalostí italského jazyka. Splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené příslušnou vyhláškou MŠMT ČR. Svým osobním přístupem dokáže zaujmout žáky pro předmět. Škola má vypracované vlastní učební plán a osnovy předmětu, jejich poslední úprava je platná od 1. září V tomto učebním plánu je počítáno s tím, že od 3. ročníku bude výuka základů společenských věd (dále ZSV) probíhat v českém a italském jazyce, zejména v 5. a 6. ročníku, kde je dvouhodinová týdenní dotace. V letošním školním roce ještě není výuka takto realizována, jednak vzhledem k personálním podmínkám, jednak i s ohledem na postupné zavádění této úpravy. V hodinách jsou žáci seznamováni s italskou terminologií, jinak probíhá výuka v českém jazyce. Žádný žák ze ZSV v tomto školním roce nematuruje. Probírané učivo 5

6 ve 3. ročníku souhlasí s osnovami, ve 4. ročníku zjistila ČŠI kontrolou třídních knih, že předepsané tematické celky nebyly v 1. pololetí odučeny v požadovaném rozsahu. Rovněž učitelem předložený časově-tematický plán 4. ročníku nekoresponduje plně s platnými osnovami. Ředitelka školy přijala opatření knápravě, aby požadavky osnov byly do konce školního roku splněny. V 5. a 6. ročníku (filozofie) probíhá výuka podle dříve platných učebních dokumentů. Bezprostřední příprava učitele na jednotlivé hodiny byla pečlivá, podpořená jeho značnými teoretickými vědomostmi, zejména v oblasti filozofie. I přes obtížnost probíraných témat se učiteli ve sledovaných hodinách podařilo většinu žáků zaujmout a motivovat k práci. Vhodně poukazoval i na možnost uplatnění získaných poznatků v budoucím studiu. V hodinách filozofie v 6. ročníku se funkčně uplatnila metoda výkladu, který byl kombinován s rozborem textu. I když učitel neustále aktivizoval žáky k formulaci vlastních názorů, do diskuse se zapojila pouze část třídy. Stavba hodin byla promyšlená, metodou dílčích kroků žáci postupně poznávali nová fakta a řadili je do souvislostí. Velkou roli při pochopení nového učiva sehrála názornost - učitel vysvětloval obtížné teorie pomocí jevů a souvislostí žákům známých. Pozitivně byla hodnocena samostatná práce žáků (referát), jinak ve sledovaných hodinách probíhala klasifikace jen minimálně. Ve škole je k dispozici v omezené míře rozšiřující odborná literatura, pro výuku lze využít i některé audiovizuální materiály. Ve sledovaných hodinách byly použity nakopírované texty, učebnice žáci nepoužívali. Výuka probíhala v klidné atmosféře, vztah mezi učitelem a žáky byl otevřený a korektní, žáci byli vedeni k formulaci vlastních myšlenek. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu základy společenských věd hodnotí ČŠI (zejména s ohledem na nedostatky v plnění učebního plánu) jako velmi dobré. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu dějepis Výuka dějepisu je v souladu se schváleným učebním plánem a učebními osnovami rozdělena na české dějiny, které vyučuje český učitel, a obecné dějiny, které vyučuje italský učitel. Má odbornou i pedagogickou kvalifikaci, značnou dávku nadšení a pochopení pro žáky. Zajišťuje výuku ve všech hodinách obecných dějin vyučovaných italsky. Do gymnázia nastoupil v září 2002 a převzal všechny třídy. Kontrolou zápisů v třídních knihách a osnov, které slouží zároveň jako časové plány, byl zjištěn skluz v učivu v pátém ročníku, byla však přijata opatření, která umožní do konce školního roku látku probrat. Osnovami stanovené rozvržení učiva obecných a českých dějin, které se neprobírají paralelně, takže historický kontext žákům není zřejmý a nepomáhá jim v pochopení souvislostí vývoje evropské civilizace, stěžuje výuku pro učitele i žáky. Dějepis je volitelným maturitním předmětem, zkouška z obecných dějin probíhá v italštině. Soubor maturitních otázek pokrývá učivo předepsané osnovami. V úvodu hodin byli žáci seznámeni se vzdělávacím cílem, průběžně hodnoceni a vzbuzováni a v závěru hodin byla jejich práce hodnocena bodováním, konkrétně, podrobně a s odůvodněním. Žáci byli vždy motivováni odkazem na již probranou látku, snaha o návaznost však v některých třídách (pátý ročník) narážela na poměrně velké mezery ve znalostech žáků. Náročnost učiva za těchto okolností byla vyšší než mohli žáci bez problémů vstřebat, neboť někteří neměli na co navazovat. 6

7 Bezprostřední příprava na výuku byla promyšlená, zaměřená na sledování souvislostí a mezipředmětových vztahů. Samotný výklad vycházel z kontroly domácí přípravy, žáci si obvykle měli určité kapitoly prostudovat a připravit se na základě zadaných otázek na široce pojatou diskusi k danému tématu. Všichni byli soustavně povzbuzováni k aktivitě, učitel se snažil zapojit žáky rovnoměrně do diskuse a přimět je k delším samostatným projevům v italštině, korigovat výslovnost, jazyk a přispívat k rozvoji jejich jazykových kompetencí. Převážně uplatňovaná metoda řízeného dialogu byla z jazykového hlediska efektivní. Stavba hodin byla logická. Sled událostí a jejich provázanost byla vysvětlována, žákům byl dán prostor pro vyjádření vlastních názorů. Žáci si dělali během výkladu poznámky, zápis na tabuli byl však poněkud nepřehledný. V hodinách byly používány namnožené texty a mapy z italských učebnic, nástěnné historické mapy nebyly k dispozici, nahrazovaly je zeměpisné. Ve třídách jsou instalována videa, ve sledovaných hodinách však použita nebyla. Vzhledem k omezujícím prostorám učeben nebyl možný pohyb žáků po třídě, přesto díky střídání aktivit se dařilo dodržovat psychohygienické podmínky výuky. Úroveň jazykové komunikace učitele byla vysoká, žáci občas utíkali k jednoslovným vyjádřením a nevyužívali možnosti diskuse a prezentace vlastních názorů. Zejména ve vyšších ročnících však problém nepředstavoval jazyk, ale spíše absence historických vědomostí, takže neměli o čem diskutovat. Učitelův přístup k žákům byl velmi korektní a přestože v některých třídách narážel na poměrně malý zájem o předmět, atmosféra ve všech třídách byla přátelská, založená na vzájemném respektu a porozumění. Průběh a výsledky výuky v předmětu dějepis jsou průměrné. Výsledky vzdělávání a výchovy zjišťované školou Výsledky vzdělávání jsou zjišťovány obvyklými prostředky školní praxe, hloubka a rozsah vědomostí žáků jsou ověřovány zkoušením, písemnými pracemi a testy. Škola má v souladu s vyhláškou o soukromých školách vypracovaný klasifikační řád. Hodnocení a klasifikace se řídí bodovým ohodnocením v rozsahu (Toto hodnocení je převoditelné na 5 stupňů.) Výsledky hodnocení jsou analyzovány a slouží jako podklad pro práci předmětových komisí při určování priorit a metodických postupů výuky v následném období. V hospitační činnosti vedení školy je sledováno, jakým způsobem se kvalita výuky odráží na výsledcích žáků. O dosažené úrovni rovněž vypovídají výsledky maturitních zkoušek. V loňském školním roce maturovali 23 žáci, z toho 7 s vyznamenáním. Na vysoké školy se hlásili 22 žáci, přijatých bylo 18. O žáky gymnázia mají již během studia zájem italské firmy působící v ČR, žáci se často uplatňují v akcích Italského kulturního institutu. Celkově jsou průběh a výsledky vzdělávání v předmětu tematické inspekce hodnoceny jako velmi dobré. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ 1. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení je v souladu se Zřizovací listinou. 7

8 2. Srovnání učebních plánů a učebních osnov pro dvojjazyčné třídy a plánů a osnov pro pro ostatní třídy téže školy nelze provést, protože škola realizuje pouze studijní program pro bilingvní gymnázium. V porovnání s generalizovaným učebním plánem se znatelnější rozdíly projevily pouze v učebním plánu a osnovách dějepisu. Tematický celek pravěku není zařazen do obecných dějin. Tím, že je stanovena výuka českých dějin od 3. ročníku, tedy v době, kdy v obecných dějinách je probírán starověk, nejsou české národní dějiny probírány v širším historickém kontextu. 3. Vzhledem k zaměření gymnázia jsou nedílnou součástí studijního programu pravidelné reciproční stáže, které umožňují žákům zdokonalování jazyka v autentickém prostředí. Zahraniční kontakty školy zahrnují síť italských škol vseverní i jižní Itálii, lyžařské výcvikové kurzy v Dolomitech, návštěvy a přednášky italských hostů přímo ve škole. Žáci se zapojují během studia do akcí, pořádaných Italským kulturním institutem, působí jako pořadatelská služba, tlumočníci a hostesky. 4. V rámci vzdělávacího programu EU Socrates gymnázium navazuje spolupráci s pilotní školou v Trentu. 5. Z dotazníku pro ředitele plyne, že se daří realizovat koncepční záměry vedení školy, specifické potřeby žáků dvojjazyčných tříd jsou respektovány, osvědčuje se spolupráce s vedoucím italské sekce a předsedy předmětových komisí, s rodiči i studentským parlamentem. V personální oblasti se pozitivně projevuje zaměstnávání italských učitelů, kteří žijí trvale v ČR a mají české partnerky. Pro hodnocení činnosti školy jsou nejdůležitější výsledky žáků, jejich úspěšnost při přijímání na VŠ. Problém, kromě již zmíněných prostorových podmínek, představuje koordinace učebních plánů a osnov v dějepisu, dále žákům i učitelům nevyhovuje jednohodinová dotace latiny ve druhém ročníku. Vedení školy cítí malou metodickou podporu ze strany MŠMT ČR a Pedagogického centra. 6. Na základě dotazníků pro žáky lze konstatovat, že program školy splňuje očekávání, s nímž se na školu hlásili, kladně hodnotí vysokou odbornost i pedagogický přístup učitelů k žákům, nabídku a kvalitu výuky jazyků. Jako mírné negativum cítí prostorové podmínky školy, počítačové vybavení a chybějící odborné pracovny chemie a fyziky. 7. Kontrolou bylo zjištěno, že škole byla na školní rok 2001/2002 poskytnuta ze státního rozpočtu základní dotace ve výši 60 % normativu a zvýšená, ve výši 30 % normativu, tj. celkem 90 % normativu připadajícího na studenta ve srovnatelném studijním oboru a formě studia školy zřizované ministerstvem nebo orgánem kraje v přenesené působnosti. 8. Na právě probíhající školní rok 2002/2003 je smluvně zajištěn 60 % podíl z příslušného normativu, tj. poskytnutí základní dotace. Od září do prosince roku 2002 škola obdržela dotaci zvýšenou, tj. 90 %. 9. Dotace je poskytována pouze na žáky studijních oborů uvedených v platném rozhodnutí o zařazení do sítě škol. 10.Dle požadavků příslušného zákona má škola s orgánem kraje v přenesené působnosti uzavřenu smlouvu o počtu žáků přijímaných do prvních ročníků na školní rok 2002/2003 a tento závazek byl v době kontroly dodržen. 11.Zúčtování státní dotace za školní rok 2001/2002 bylo řádně provedeno. 12.Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2001 obsahuje veškeré požadované údaje. 13.V průběhu inspekce bylo ve škole provedeno dotazníkové šetření ve prospěch výzkumného úkolu Stav výuky fyziky v základních školách a ve středních školách, jehož řešiteli jsou Západočeská univerzita v Plzni, fyzikálně pedagogická sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Česká školní inspekce. Veškerá dokumentace použitá při šetření žáků byla předána 8

9 k souhrnnému zpracování. Údaje, související s výzkumným šetřením, nebyly a nebudou použity k hodnocení školy, které se provádí v rámci inspekční činnosti. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Učební plán čj /2003 včetně učebních osnov Z, ZSV a D s účinností od 1. září 2002 pro 1. ročník a učební plán včetně učebních osnov čj /98-23/230 pro ostatní ročníky s účinností od 1.září Třídní výkaz 6. ročníku ve školním roce 2001/2002 a všech ročníků ve šk. roce 2002/ Třídní knihy ročníku ve šk. roce 2002/ Protokoly o komisionálních zkouškách ve šk. roce 2001/2002, protokol o přijímacích zkouškách v roce 2001/ Maturitní protokoly ve školním roce 2001/ Školní řád 7. Klasifikační řád 8. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka číslo /2002 ze dne 31. července Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č.j / ze dne 21. září 2001 s účinností od 1. září Společenská smlouva o založení s. r. o. ze dne 21. února Dohoda o zastupování gymnázia k MŠMT ze dne 24. srpna Zápis z jednání valné hromady Soukromého italského gymnázia, s. r. o., konané dne 10. listopadu 1995 o jmenování ředitelky gymnázia od 1. ledna Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 k 30. září Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 k 30. září Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 k 30. září Výkaz Škol (MŠMT) V5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denního studia na středních školách podle stavu k 10. červnu Podklady pro výpočet dotace na školní rok 2001/ Zúčtování dotace za školní rok 2001/ Podklady pro výpočet dotace na kalendářní rok Podklady pro výpočet dotace na kalendářní rok Výpočet dotace na školní rok 2002/2003 za období 9-12/ Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Smlouva o počtu žáků přijímaných do prvních ročníků víceletého gymnázia ze dne 20. listopadu 2001 mezi odborem školství MHMP a školou na školní rok 2002/ Smlouva č. DOT/65/10/219/2001 o poskytnutí dotace mezi hl. městem Prahou a Českoitalským jazykovým gymnáziem, s.r.o.na školní rok 2002/2003 ze dne 19. listopadu 2001 závazek hl. m. Prahy o poskytnutí základní dotace na uvedené období 9

10 ZÁVĚR Personální podmínky vzdělávání a výchovy ve sledovaných předmětech jsou ovlivněny jednak plnou kvalifikovaností pedagogů, jejich osobním přístupem k výuce, silnou motivací jak ze strany učitelů, tak žáků. Vedení školy přispívá profesionálním řízením rozhodující měrou k úspěšnému naplňování vzdělávacího záměru školy. Materiálně-technické podmínky umožňují realizaci vzdělávacího programu. Plánované prostorové rozšíření školy přispěje ke zkvalitnění podmínek pro výuku. Vybavení školy pomůckami, odbornou literaturou a vyučovací technikou je na běžné úrovni. Průběh a výsledky vzdělávání odpovídají záměru poskytovat kvalitní výuku v cizím jazyce (italštině). Výuka ve sledovaných předmětech přináší výsledky zejména v jazykové oblasti, ve všeobecně-vzdělávacím základu se projevují dílčí rezervy v koncepci dějepisu. Škola plní podmínky požadované příslušným zákonem o poskytování dotací soukromým školám. Dotace byla použita k běžnému provozu a k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláním. V souladu s 5 odst. 3 c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, ČŠI hodnotí činnost školy ve sledovaných oblastech jako lepší než průměrnou. 10

11 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Jitka Žáková Jitka Žáková v. r. Členové týmu PaedDr. Jana Bílková Jana Bílková v. r. Další zaměstnanci ČŠI Šárka Snížková PhDr. Marian Adamus V dne 11. února 2003 Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: 18. února 2003 Razítko Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu Podpis Mgr. Vlasta Kubátová Vlasta Kubátová v. r. Dle 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný. Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň. Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň. Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa. Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně. Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně. 11

12 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Příslušný orgán státní správy MHMP 10. března / odbor školství Zřizovatel Mgr. Vlasta Kubátová 18. února / Připomínky ředitelky školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány 12

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno - INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 020 517 Zřizovatel: AD FONTES RERUM,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Moravské reálné gymnázium spol. s r. o. Olomouc Nešverova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 036 Termín konání orientační inspekce:

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, Gymnázium, s.r.o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o. Hornická 1569, 356 01 Sokolov. Identifikátor školy: 600 009 904

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o. Hornická 1569, 356 01 Sokolov. Identifikátor školy: 600 009 904 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o. Hornická 1569, 356 01 Sokolov Identifikátor školy: 600 009 904 Termín konání inspekce: 3. 4.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421. Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 007 316

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421. Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 007 316 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Adresa: Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník Identifikátor školy: 600 007 316 Termín konání inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Koryčanská 47, 768 04 Střílky Identifikátor školy: 600 118 657 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město Identifikátor školy: 600 006 662 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584. Topolová 584, 434 47 Most. Identifikátor školy: 600 011 089

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584. Topolová 584, 434 47 Most. Identifikátor školy: 600 011 089 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584 Topolová 584, 434 47 Most Identifikátor školy: 600 011 089 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště, Velké Poříčí, Náchodská 285

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště, Velké Poříčí, Náchodská 285 Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště, Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Karlovy Vary, Krušnohorská 735/11 Krušnohorská 11/735, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 133 796 Zřizovatel: Město Frýdek-Místek,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Sokolova 4, 619 00

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580 Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91. Ruská 91, 100 96 Praha 10. Identifikátor školy: 600 019 471

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91. Ruská 91, 100 96 Praha 10. Identifikátor školy: 600 019 471 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 Ruská 91, 100 96 Praha 10 Identifikátor školy: 600 019 471 Termín konání inspekce: 6. 10. prosinec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 151 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní střední odborná škola, Spálené Poříčí, Zámecká 1. Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí. Identifikátor školy: 600 009 785

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní střední odborná škola, Spálené Poříčí, Zámecká 1. Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí. Identifikátor školy: 600 009 785 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní střední odborná škola, Spálené Poříčí, Zámecká 1 Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí Identifikátor školy: 600 009 785 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55. Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55. Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55 Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI Identifikátor školy: 600 010 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o. Zoubkova 20, 634 00 Brno Nový Lískovec. Identifikátor školy: 600 013 715

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o. Zoubkova 20, 634 00 Brno Nový Lískovec. Identifikátor školy: 600 013 715 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o. Zoubkova 20, 634 00 Brno Nový Lískovec Identifikátor školy: 600 013 715 Termín konání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třinec, Kaštanová 412, okres Frýdek-Místek Kaštanová 412, 739 61 Třinec Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Předškolní 420. Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Identifikátor školy: 600037461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Předškolní 420. Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Identifikátor školy: 600037461 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Předškolní 420 Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Identifikátor školy: 600037461

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 Česká republika Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 Pivovarská 15, 466 01 Jablonec nad Nisou 600 078 566

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600

Více