INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, Praha - Hloubětín. Identifikátor školy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, 189 00 Praha - Hloubětín. Identifikátor školy: 600 0006361"

Transkript

1 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, Praha - Hloubětín Identifikátor školy: Termín konání tematické inspekce: ledna 2003 Čj.: / Signatura: ta9dw318 09/2002

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Přesný název gymnázia podle posledního Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 21. září 2001 pod čj /01-21 o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. září 2001 je Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, Praha 9 Hloubětín. Zahájilo svou činnost ve školním roce 1991/ Zřizovatelem školy podle Rozhodnutí MŠMT ČR je paní Mgr. Vlasta Kubátová. Dle předloženého jmenování je rovněž ředitelkou gymnázia. Sídlo školy se nachází v klidném prostředí uprostřed zástavby rodinných domků a staršího sídliště, budova školy je ve vlastnictví MČ Praha 14. Z bývalé mateřské školky byla přebudována pro potřeby gymnázia, přesto ještě úplně nevyhovuje, neboť zde chybí odborné pracovny a tělocvična, rovněž prostorové podmínky pro výuku v malých třídách jsou stísněné. Vedení školy má připraven projekt k rozšíření prostor a jednání o zahájení stavby jsou v závěrečné fázi. Zatím využívá pronajaté tělocvičny v ZŠ Mochovská. Škola sdružuje: 1. Česko italské jazykové gymnázium s kapacitou 200 žáků 2. Školní jídelnu s kapacitou 200 jídel. Škola realizuje šestiletý učební cyklus s výukou vybraných předmětů v italštině s vyučovacím jazykem českým a italským. Studijní obor podle KKOV: K/610 gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce, vyučovací jazyk český a italský, studium denní, délka studia - 6 let Ve škole se učí podle učebního plánu a osnov schválených MŠMT ČR dne 21. prosince 1998 pod čj /98-23/230 s platností od 21. prosince 1998 (dobíhající, druhý šestý ročník) a učebního plánu a osnov schválených MŠMT dne 30. srpna 2002 pod čj / s účinností od 1. září 2002 (první ročník). Gymnázium má všechny třídy bilingvní. Od třetího ročníku jsou v italštině vyučovány obecný zeměpis a obecné dějiny. České dějiny a zeměpis jsou vyučovány v češtině, což je upraveno v rámci osnov. V šestém ročníku je v italštině vyučována filosofie. V době konání tematické inspekce studovali v deseti třídách 192 žáci. PŘEDMĚT INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení: 1. personálních podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům pro dvojjazyčné třídy gymnázia v předmětech zeměpis, základy společenských věd, dějepis ve školním roce 2002/ materiálně-technických podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům pro dvojjazyčné třídy gymnázia v předmětech zeměpis, základy společenských věd, dějepis ve školním roce 2002/ průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy ve dvojjazyčných třídách gymnázia v předmětech zeměpis základy společenských věd, dějepis ve školním roce 2002/

3 HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM Všichni vyučující jsou plně kvalifikovaní pro výuku svých předmětů na gymnáziu, předměty vyučované v italštině učí dva Italové (dějepis a zeměpis) a jeden Čech hovořící italsky (filosofie v 6. ročníku), což pozitivně ovlivňuje úroveň výuky. Čeští i italští učitelé spolupracují na vytváření příznivého jazykového prostředí. V gymnáziu působí poměrně stabilizovaný sbor, o nové učitele je pečováno a je jim poskytováno pedagogické vedení. V organizačním řádu školy jsou jasně stanované kompetence členů vedení školy (ředitelka, zástupce ředitelky, manažer) i předsedů předmětových komisí a vedoucího italské sekce. Funkci výchovné poradkyně v letošním roce vykonává ředitelka školy. Zástupci třídních kolektivů tvoří studentský parlament, který se pravidelně schází a projednává náměty a připomínky žáků s vedením školy. Ředitelka školy úzce spolupracuje s italskou sekcí, a to jak v časovém rozvržení učiva do tematických plánů, tak v organizování mnoha doprovodných kulturních akcí, které jsou přirozenou součástí jazykové výuky. Italská sekce se podílí nemalou měrou na přípravě maturitních témat, neboť žáci maturují z italského jazyka a povinně z dalšího předmětu, který je italsky vyučován. Protože však české dějiny a zeměpis jsou vyučovány česky, obsahují maturitní otázky část italskou i českou, což vede k úzké spolupráci v rámci předmětových komisí. Všichni žáci se během studia zúčastní tří stáží v italských partnerských školách, navíc pravidelně navštěvují akce Italského kulturního institutu. V hospitační činnosti bylo zjištěno, že výuka probíhá podle schválených dokumentů, vyučující jsou vždy pečlivě připraveni, promýšlejí návaznost výuky a mezipředmětové souvislosti, což je obzvláště při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů v cizím jazyce nezbytné. Zejména ve výuce dějepisu lze tuto zásadu obtížně dodržovat, neboť učební plán a učební osnovy pro italské gymnázium nezohledňují zásadu kontextuálního pojetí výuky. Ředitelka školy má ověřený systém vedení zaměstnanců, vychází především z každodenních osobních kontaktů, z častých pohovorů a soustavné kontroly, což je umožněno velikostí školy. Z rozborů záznamů hospitační činnosti i z rozborů během inspekce lze konstatovat, že se daří postihovat klíčové problémy v hodinách, nedostatky jasně pojmenovat a kontrolovat jejich nápravu. Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o studijních výsledcích i o aktivitách školy jednak na třídních schůzkách, při osobních konzultacích, dále dopisy ředitelky školy na začátku a na konci školního roku. Centrální informační nástěnka přináší aktuální sdělení pro žáky i učitele, je přehledná a funkční. Všichni učitelé se zapojují do systému dalšího vzdělávání. V letošním školním roce se účastní školení k práci s internetem, mnozí navštěvují individuálně jazykové kurzy. Méně je využívána nabídka Pedagogického centra, škola pociťuje absenci přednášek a školení k výuce italštiny. Zato plně využívá služby Italského kulturního institutu. Klima malé školy, kde se všichni navzájem znají a sledují společný zájem, je pro bilingvní gymnázium příznivé, vztahy mezi pedagogy a žáky byly velmi otevřené, přátelské, založené na důvěře a pochopení. Školní řád je vyvážený z hlediska práv a povinností žáků, neřeší však otázku zletilých žáků. Personální podmínky vzdělávání a výchovy jsou vynikající. 3

4 HODNOCENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM Materiálně-technické podmínky jsou v mnohém ovlivněny stísněným prostorem bývalé MŠ, třebaže byla budova upravena pro provoz gymnázia. Třídy jsou malé a pohyb žáků i učitelů je omezený. Učebny jsou vybaveny běžným nábytkem, aula je víceúčelová. Učebny i ostatní prostory vbudově jsou vyzdobeny pracemi žáků a působí esteticky. Ve výzdobě se zřetelně odráží italské zaměření gymnázia. Pro výuku předmětů v italštině škola využívá italské učebnice, které jsou žákům kopírovány, mnoho textů připravují italští pedagogové, se svými českými kolegy se podílejí na tvorbě skript pro své žáky. K dispozici jsou slovníky, italské časopisy, odborná literatura, videotéka, upravené literární texty, zeměpisné mapy (dějepisných je méně), atlasy. Mnoho pomůcek je orientováno na italské reálie. Vyučující mají pro jazykovou výuku k dispozici magnetofony, nahrávky, didaktickou techniku. Škola nemá tělocvičnu a odborné učebny, tělocvičnu si pronajímá a laboratorní práce řeší v rámci soustředění ve spolupráci s odbornými pracovišti pražských fakult, což je řešení náhradní.výuka všech předmětů je realizována v kmenových učebnách, ve výzdobě se zřetelně odráží italské zaměření gymnázia. Pomůcky, které jsou ve škole k dispozici, byly využívány podle potřeby tak, jak to bylo účelné vzhledem k charakteru probíraného učiva. Materiálně-technické podmínky jsou průměrné. HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY V ČESKO - ITALSKÉM JAZYKOVÉM GYMNÁZIU, V PŘEDMĚTECH: ZEMĚPIS, ZÁKLADY SPOLEČENCKÝCH VĚD (FILOSOFIE), DĚJEPIS Realizace vzdělávacích programů Studijní obor je realizován v souladu se Zařazením do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. V osnovách jednotlivých předmětů chybí větší propracování mezipředmětových vztahů (např. italská a česká literatura, základy společenských věd - právo). V dějepise byl zaznamenán skluz v učivu proti osnovám, je však předpoklad, že látka bude odučena. Časové dotace hodnocených předmětů jsou v souladu s učebním plánem daného studijního oboru. Výuka probíhá v souladu se schválenými učebními plány a učebními osnovami. Povinná dokumentace vzhledem a průběhu a výsledkům vzdělávání je vedena v souladu s platnou legislativou. Drobné nedostatky formálního charakteru byly odstraněny během inspekce. Povinná dokumentace zachycuje průkazně průběh a výsledky vzdělávání. Systém kontroly naplňování učebních plánů a osnov a analýza výsledků je funkční, jejich účinnost je vysoká. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu zeměpis a seminář ze zeměpisu Předmět v italském jazyce vyučuje jeden učitel (rodilý mluvčí) s úplnou odbornou a pedagogickou způsobilostí a s několikaletou praxí vyučování v tomto typu školy. Tyto 4

5 skutečnosti a jeho přístup k žákům měly pozitivní dopad na vzájemnou komunikaci ve sledovaných hodinách. Žáci byli v úvodu hodin motivováni především odkazem na předchozí znalosti a vlastní zkušenosti, rovněž volba metod (práce s mapou, vyvozování nových poznatků) motivovala žáky k průběžné práci. Vyučující měl vždy na zřeteli vedle odborné správnosti i rozvoj komunikativních dovedností žáků v italském jazyce. Výuka probíhá v souladu s vlastními osnovami schválenými MŠMT, které jsou velmi podrobně rozpracované a plní též funkci časového plánu. Podle kontroly třídních knih byla sledovaná výuka s osnovami v souladu. Bezprostřední příprava učitele na hodinu byla pečlivá, zohledňovala aktuální stav třídy, psychohygienické podmínky (pořadí vyučovací hodiny ve dni) i věk a s tím související jazykovou vybavenost žáků. Střídání metod ve výuce udržovalo žáky trvale v aktivitě. V omezené míře se uplatnil výklad, převládal řízený rozhovor, práce s mapou, logické vyvozování nových poznatků na základě znalostí žáků, uplatnily se mezipředmětové vztahy. Zápis do sešitů si pořizovali žáci průběžně podle výkladu a strukturovaného zápisu na tabuli. Nové a obtížné termíny byly vždy vysvětleny. Látka byla prezentována v logických souvislostech, učitel správně zdůraznil propojení přírodních a demografických podmínek i ekologické aspekty. Slovní hodnocení mělo motivační charakter, učitel ocenil nejen věcnou, ale i jazykovou správnost odpovědí. Škola má vypracovaný vlastní klasifikační řád, místo klasického známkování je používáno bodování, ve sledovaných hodinách se objevilo minimálně. Volitelný předmět seminář ze zeměpisu v posledním ročníku je určen maturantům, tomu odpovídá i jeho náplň. Žáci si zde systematizují poznatky a připravují se podle okruhů maturitní zkoušky, zároveň si i rozšiřují slovní zásobu. Maturitní otázky zahrnují všechna osnovami stanovená témata a jsou správně rozděleny na část českou a italskou. V každé třídě je k dispozici video, audiovizuální programy jsou zaměřeny především na podporu výuky italského zeměpisu. Ve sledovaných hodinách byla vždy použita nástěnná mapa, v některých případech učební texty (v italštině) a slepé mapy. Žáci získali informace o rozšiřující populárně-naučné literatuře a byli upozorněni i na využití dalších informačních zdrojů (televize, internet). Ve všech třídách vládla přátelská atmosféra založená na vzájemném respektu a porozumění, k čemuž výrazně přispěl přístup vyučujícího. I když někteří jedinci zůstávali pasivní, většina spontánně komunikovala a využila možnost vyjádřit své názory. Průběh a výsledky zdělávání v předmětech zeměpis a seminář ze zeměpisu hodnotí ČŠI jako vynikající. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu základy společenských věd Výuku ve všech třídách zajišťuje jeden český učitel se znalostí italského jazyka. Splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené příslušnou vyhláškou MŠMT ČR. Svým osobním přístupem dokáže zaujmout žáky pro předmět. Škola má vypracované vlastní učební plán a osnovy předmětu, jejich poslední úprava je platná od 1. září V tomto učebním plánu je počítáno s tím, že od 3. ročníku bude výuka základů společenských věd (dále ZSV) probíhat v českém a italském jazyce, zejména v 5. a 6. ročníku, kde je dvouhodinová týdenní dotace. V letošním školním roce ještě není výuka takto realizována, jednak vzhledem k personálním podmínkám, jednak i s ohledem na postupné zavádění této úpravy. V hodinách jsou žáci seznamováni s italskou terminologií, jinak probíhá výuka v českém jazyce. Žádný žák ze ZSV v tomto školním roce nematuruje. Probírané učivo 5

6 ve 3. ročníku souhlasí s osnovami, ve 4. ročníku zjistila ČŠI kontrolou třídních knih, že předepsané tematické celky nebyly v 1. pololetí odučeny v požadovaném rozsahu. Rovněž učitelem předložený časově-tematický plán 4. ročníku nekoresponduje plně s platnými osnovami. Ředitelka školy přijala opatření knápravě, aby požadavky osnov byly do konce školního roku splněny. V 5. a 6. ročníku (filozofie) probíhá výuka podle dříve platných učebních dokumentů. Bezprostřední příprava učitele na jednotlivé hodiny byla pečlivá, podpořená jeho značnými teoretickými vědomostmi, zejména v oblasti filozofie. I přes obtížnost probíraných témat se učiteli ve sledovaných hodinách podařilo většinu žáků zaujmout a motivovat k práci. Vhodně poukazoval i na možnost uplatnění získaných poznatků v budoucím studiu. V hodinách filozofie v 6. ročníku se funkčně uplatnila metoda výkladu, který byl kombinován s rozborem textu. I když učitel neustále aktivizoval žáky k formulaci vlastních názorů, do diskuse se zapojila pouze část třídy. Stavba hodin byla promyšlená, metodou dílčích kroků žáci postupně poznávali nová fakta a řadili je do souvislostí. Velkou roli při pochopení nového učiva sehrála názornost - učitel vysvětloval obtížné teorie pomocí jevů a souvislostí žákům známých. Pozitivně byla hodnocena samostatná práce žáků (referát), jinak ve sledovaných hodinách probíhala klasifikace jen minimálně. Ve škole je k dispozici v omezené míře rozšiřující odborná literatura, pro výuku lze využít i některé audiovizuální materiály. Ve sledovaných hodinách byly použity nakopírované texty, učebnice žáci nepoužívali. Výuka probíhala v klidné atmosféře, vztah mezi učitelem a žáky byl otevřený a korektní, žáci byli vedeni k formulaci vlastních myšlenek. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu základy společenských věd hodnotí ČŠI (zejména s ohledem na nedostatky v plnění učebního plánu) jako velmi dobré. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu dějepis Výuka dějepisu je v souladu se schváleným učebním plánem a učebními osnovami rozdělena na české dějiny, které vyučuje český učitel, a obecné dějiny, které vyučuje italský učitel. Má odbornou i pedagogickou kvalifikaci, značnou dávku nadšení a pochopení pro žáky. Zajišťuje výuku ve všech hodinách obecných dějin vyučovaných italsky. Do gymnázia nastoupil v září 2002 a převzal všechny třídy. Kontrolou zápisů v třídních knihách a osnov, které slouží zároveň jako časové plány, byl zjištěn skluz v učivu v pátém ročníku, byla však přijata opatření, která umožní do konce školního roku látku probrat. Osnovami stanovené rozvržení učiva obecných a českých dějin, které se neprobírají paralelně, takže historický kontext žákům není zřejmý a nepomáhá jim v pochopení souvislostí vývoje evropské civilizace, stěžuje výuku pro učitele i žáky. Dějepis je volitelným maturitním předmětem, zkouška z obecných dějin probíhá v italštině. Soubor maturitních otázek pokrývá učivo předepsané osnovami. V úvodu hodin byli žáci seznámeni se vzdělávacím cílem, průběžně hodnoceni a vzbuzováni a v závěru hodin byla jejich práce hodnocena bodováním, konkrétně, podrobně a s odůvodněním. Žáci byli vždy motivováni odkazem na již probranou látku, snaha o návaznost však v některých třídách (pátý ročník) narážela na poměrně velké mezery ve znalostech žáků. Náročnost učiva za těchto okolností byla vyšší než mohli žáci bez problémů vstřebat, neboť někteří neměli na co navazovat. 6

7 Bezprostřední příprava na výuku byla promyšlená, zaměřená na sledování souvislostí a mezipředmětových vztahů. Samotný výklad vycházel z kontroly domácí přípravy, žáci si obvykle měli určité kapitoly prostudovat a připravit se na základě zadaných otázek na široce pojatou diskusi k danému tématu. Všichni byli soustavně povzbuzováni k aktivitě, učitel se snažil zapojit žáky rovnoměrně do diskuse a přimět je k delším samostatným projevům v italštině, korigovat výslovnost, jazyk a přispívat k rozvoji jejich jazykových kompetencí. Převážně uplatňovaná metoda řízeného dialogu byla z jazykového hlediska efektivní. Stavba hodin byla logická. Sled událostí a jejich provázanost byla vysvětlována, žákům byl dán prostor pro vyjádření vlastních názorů. Žáci si dělali během výkladu poznámky, zápis na tabuli byl však poněkud nepřehledný. V hodinách byly používány namnožené texty a mapy z italských učebnic, nástěnné historické mapy nebyly k dispozici, nahrazovaly je zeměpisné. Ve třídách jsou instalována videa, ve sledovaných hodinách však použita nebyla. Vzhledem k omezujícím prostorám učeben nebyl možný pohyb žáků po třídě, přesto díky střídání aktivit se dařilo dodržovat psychohygienické podmínky výuky. Úroveň jazykové komunikace učitele byla vysoká, žáci občas utíkali k jednoslovným vyjádřením a nevyužívali možnosti diskuse a prezentace vlastních názorů. Zejména ve vyšších ročnících však problém nepředstavoval jazyk, ale spíše absence historických vědomostí, takže neměli o čem diskutovat. Učitelův přístup k žákům byl velmi korektní a přestože v některých třídách narážel na poměrně malý zájem o předmět, atmosféra ve všech třídách byla přátelská, založená na vzájemném respektu a porozumění. Průběh a výsledky výuky v předmětu dějepis jsou průměrné. Výsledky vzdělávání a výchovy zjišťované školou Výsledky vzdělávání jsou zjišťovány obvyklými prostředky školní praxe, hloubka a rozsah vědomostí žáků jsou ověřovány zkoušením, písemnými pracemi a testy. Škola má v souladu s vyhláškou o soukromých školách vypracovaný klasifikační řád. Hodnocení a klasifikace se řídí bodovým ohodnocením v rozsahu (Toto hodnocení je převoditelné na 5 stupňů.) Výsledky hodnocení jsou analyzovány a slouží jako podklad pro práci předmětových komisí při určování priorit a metodických postupů výuky v následném období. V hospitační činnosti vedení školy je sledováno, jakým způsobem se kvalita výuky odráží na výsledcích žáků. O dosažené úrovni rovněž vypovídají výsledky maturitních zkoušek. V loňském školním roce maturovali 23 žáci, z toho 7 s vyznamenáním. Na vysoké školy se hlásili 22 žáci, přijatých bylo 18. O žáky gymnázia mají již během studia zájem italské firmy působící v ČR, žáci se často uplatňují v akcích Italského kulturního institutu. Celkově jsou průběh a výsledky vzdělávání v předmětu tematické inspekce hodnoceny jako velmi dobré. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ 1. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení je v souladu se Zřizovací listinou. 7

8 2. Srovnání učebních plánů a učebních osnov pro dvojjazyčné třídy a plánů a osnov pro pro ostatní třídy téže školy nelze provést, protože škola realizuje pouze studijní program pro bilingvní gymnázium. V porovnání s generalizovaným učebním plánem se znatelnější rozdíly projevily pouze v učebním plánu a osnovách dějepisu. Tematický celek pravěku není zařazen do obecných dějin. Tím, že je stanovena výuka českých dějin od 3. ročníku, tedy v době, kdy v obecných dějinách je probírán starověk, nejsou české národní dějiny probírány v širším historickém kontextu. 3. Vzhledem k zaměření gymnázia jsou nedílnou součástí studijního programu pravidelné reciproční stáže, které umožňují žákům zdokonalování jazyka v autentickém prostředí. Zahraniční kontakty školy zahrnují síť italských škol vseverní i jižní Itálii, lyžařské výcvikové kurzy v Dolomitech, návštěvy a přednášky italských hostů přímo ve škole. Žáci se zapojují během studia do akcí, pořádaných Italským kulturním institutem, působí jako pořadatelská služba, tlumočníci a hostesky. 4. V rámci vzdělávacího programu EU Socrates gymnázium navazuje spolupráci s pilotní školou v Trentu. 5. Z dotazníku pro ředitele plyne, že se daří realizovat koncepční záměry vedení školy, specifické potřeby žáků dvojjazyčných tříd jsou respektovány, osvědčuje se spolupráce s vedoucím italské sekce a předsedy předmětových komisí, s rodiči i studentským parlamentem. V personální oblasti se pozitivně projevuje zaměstnávání italských učitelů, kteří žijí trvale v ČR a mají české partnerky. Pro hodnocení činnosti školy jsou nejdůležitější výsledky žáků, jejich úspěšnost při přijímání na VŠ. Problém, kromě již zmíněných prostorových podmínek, představuje koordinace učebních plánů a osnov v dějepisu, dále žákům i učitelům nevyhovuje jednohodinová dotace latiny ve druhém ročníku. Vedení školy cítí malou metodickou podporu ze strany MŠMT ČR a Pedagogického centra. 6. Na základě dotazníků pro žáky lze konstatovat, že program školy splňuje očekávání, s nímž se na školu hlásili, kladně hodnotí vysokou odbornost i pedagogický přístup učitelů k žákům, nabídku a kvalitu výuky jazyků. Jako mírné negativum cítí prostorové podmínky školy, počítačové vybavení a chybějící odborné pracovny chemie a fyziky. 7. Kontrolou bylo zjištěno, že škole byla na školní rok 2001/2002 poskytnuta ze státního rozpočtu základní dotace ve výši 60 % normativu a zvýšená, ve výši 30 % normativu, tj. celkem 90 % normativu připadajícího na studenta ve srovnatelném studijním oboru a formě studia školy zřizované ministerstvem nebo orgánem kraje v přenesené působnosti. 8. Na právě probíhající školní rok 2002/2003 je smluvně zajištěn 60 % podíl z příslušného normativu, tj. poskytnutí základní dotace. Od září do prosince roku 2002 škola obdržela dotaci zvýšenou, tj. 90 %. 9. Dotace je poskytována pouze na žáky studijních oborů uvedených v platném rozhodnutí o zařazení do sítě škol. 10.Dle požadavků příslušného zákona má škola s orgánem kraje v přenesené působnosti uzavřenu smlouvu o počtu žáků přijímaných do prvních ročníků na školní rok 2002/2003 a tento závazek byl v době kontroly dodržen. 11.Zúčtování státní dotace za školní rok 2001/2002 bylo řádně provedeno. 12.Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2001 obsahuje veškeré požadované údaje. 13.V průběhu inspekce bylo ve škole provedeno dotazníkové šetření ve prospěch výzkumného úkolu Stav výuky fyziky v základních školách a ve středních školách, jehož řešiteli jsou Západočeská univerzita v Plzni, fyzikálně pedagogická sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Česká školní inspekce. Veškerá dokumentace použitá při šetření žáků byla předána 8

9 k souhrnnému zpracování. Údaje, související s výzkumným šetřením, nebyly a nebudou použity k hodnocení školy, které se provádí v rámci inspekční činnosti. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Učební plán čj /2003 včetně učebních osnov Z, ZSV a D s účinností od 1. září 2002 pro 1. ročník a učební plán včetně učebních osnov čj /98-23/230 pro ostatní ročníky s účinností od 1.září Třídní výkaz 6. ročníku ve školním roce 2001/2002 a všech ročníků ve šk. roce 2002/ Třídní knihy ročníku ve šk. roce 2002/ Protokoly o komisionálních zkouškách ve šk. roce 2001/2002, protokol o přijímacích zkouškách v roce 2001/ Maturitní protokoly ve školním roce 2001/ Školní řád 7. Klasifikační řád 8. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka číslo /2002 ze dne 31. července Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č.j / ze dne 21. září 2001 s účinností od 1. září Společenská smlouva o založení s. r. o. ze dne 21. února Dohoda o zastupování gymnázia k MŠMT ze dne 24. srpna Zápis z jednání valné hromady Soukromého italského gymnázia, s. r. o., konané dne 10. listopadu 1995 o jmenování ředitelky gymnázia od 1. ledna Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 k 30. září Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 k 30. září Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 k 30. září Výkaz Škol (MŠMT) V5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denního studia na středních školách podle stavu k 10. červnu Podklady pro výpočet dotace na školní rok 2001/ Zúčtování dotace za školní rok 2001/ Podklady pro výpočet dotace na kalendářní rok Podklady pro výpočet dotace na kalendářní rok Výpočet dotace na školní rok 2002/2003 za období 9-12/ Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Smlouva o počtu žáků přijímaných do prvních ročníků víceletého gymnázia ze dne 20. listopadu 2001 mezi odborem školství MHMP a školou na školní rok 2002/ Smlouva č. DOT/65/10/219/2001 o poskytnutí dotace mezi hl. městem Prahou a Českoitalským jazykovým gymnáziem, s.r.o.na školní rok 2002/2003 ze dne 19. listopadu 2001 závazek hl. m. Prahy o poskytnutí základní dotace na uvedené období 9

10 ZÁVĚR Personální podmínky vzdělávání a výchovy ve sledovaných předmětech jsou ovlivněny jednak plnou kvalifikovaností pedagogů, jejich osobním přístupem k výuce, silnou motivací jak ze strany učitelů, tak žáků. Vedení školy přispívá profesionálním řízením rozhodující měrou k úspěšnému naplňování vzdělávacího záměru školy. Materiálně-technické podmínky umožňují realizaci vzdělávacího programu. Plánované prostorové rozšíření školy přispěje ke zkvalitnění podmínek pro výuku. Vybavení školy pomůckami, odbornou literaturou a vyučovací technikou je na běžné úrovni. Průběh a výsledky vzdělávání odpovídají záměru poskytovat kvalitní výuku v cizím jazyce (italštině). Výuka ve sledovaných předmětech přináší výsledky zejména v jazykové oblasti, ve všeobecně-vzdělávacím základu se projevují dílčí rezervy v koncepci dějepisu. Škola plní podmínky požadované příslušným zákonem o poskytování dotací soukromým školám. Dotace byla použita k běžnému provozu a k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláním. V souladu s 5 odst. 3 c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, ČŠI hodnotí činnost školy ve sledovaných oblastech jako lepší než průměrnou. 10

11 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Jitka Žáková Jitka Žáková v. r. Členové týmu PaedDr. Jana Bílková Jana Bílková v. r. Další zaměstnanci ČŠI Šárka Snížková PhDr. Marian Adamus V dne 11. února 2003 Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: 18. února 2003 Razítko Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu Podpis Mgr. Vlasta Kubátová Vlasta Kubátová v. r. Dle 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný. Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň. Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň. Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa. Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně. Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně. 11

12 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Příslušný orgán státní správy MHMP 10. března / odbor školství Zřizovatel Mgr. Vlasta Kubátová 18. února / Připomínky ředitelky školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány 12

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči Olomouc - Svatý Kopeček, Bohumíra Dvorského

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany 338 45 Strašice 531 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Osmileté gymnázium Buďanka, o. p. s. Holečkova 31a, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 593 Zřizovatel:MENSA ČESKÉ REPUBLIKY, Borského

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Školní 108, 373 61 Hrdějovice Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 Poláčkova 1067, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor školy: 600 037

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV. Identifikátor školy: 600 045 358 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, okres Frýdek-Místek 739 32

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Identifikátor školy: 600 037 151 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, ak.

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, ak. Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Chomutov, ak. Heyrovského 4539 ak. Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 359, 357 03 Svatava Identifikátor školy: 600 073 149 Termín konání orientační inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram 262 21 Obecnice 255 Identifikátor školy: 600 054 527

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Čs. armády 210, 391 81 Veselí nad Lužnicí Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Potštát 36 753 62 Potštát Identifikátor: 600 004 414 Zřizovatel: Školský úřad Přerov, Bří Hovůrkových 17, 751

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Bosonožská 9, Brno Bosonožská 9/381, 625 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 546 Zřizovatel: Městská část Brno - Starý Lískovec,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Školní jídelna při CM církevní ZŠ, s.r.o. Lerchova 65/344, 602 00 Brno Identifikátor: 600034241 Zřizovatelé: Zdeněk Pokorný, Komenského 201,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna při Soukromé zvláštní a pomocné škole pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor: 600 026

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Lužnice Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 217 Termín konání inspekce:7.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Věrovany, okres Olomouc 783 76 Věrovany 102 Identifikátor školy: 600 140 342 Zřizovatel: obec Věrovany, 783 76 Věrovany

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Třebovská 32 789 85 Mohelnice, Třebovská 32 Identifikátor školy: 610 551 353 Vedoucí týmu: Mgr. Vojtěch

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní škola Uherský Ostroh Školní 400, 687 24 Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště Identifikátor školy: 600 124 525 Zřizovatel: město

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Jižní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Strmilov, Tyršova 366, okres Jindřichův Hradec Tyršova 366, 378 53 Strmilov Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 Adresa: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, 700 30 Ostrava Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Havlíčkovo gymnázium Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600 011 500 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petrovice, okres Příbram Petrovice 196, 262 55 Petrovice u Sedlčan Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Školní družina a školní klub Základní školy německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s. Žernosecká 1597, 182 00 Praha 8

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Klatovy, Hálkova 133

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Klatovy, Hálkova 133 Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Klatovy, Hálkova 133 Hálkova 133, 339 01 Klatovy Identifikátor školy: 600 022 901 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace. Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov, Lidická 2 Lidická 2, 796 65 Prostějov Identifikátor: 610 300 580 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola Ostrov. Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov. Identifikátor: 600 009 084 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola Ostrov Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Identifikátor: 600 009 084 Termín konání inspekce: 7. a 9. února 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Školní jídelna Chmurčiaková, s.r.o., Masarykova 3, Liberec Adresa: Masarykova 3, 460 01 Liberec I Identifikátor: 600 033 619 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní škola Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky Identifikátor školy: 600 114 325 Zřizovatel: Obecní úřad Březůvky 1, 763 45 Březůvky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 14. základní škola Plzeň Zábělská 25, 312 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 567 Termín konání tematické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna při Soukromé speciální mateřské škole pro děti alergické a oslabené, s. r. o. Ke Splavu 1568, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor:

Více