INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, Praha - Hloubětín. Identifikátor školy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, 189 00 Praha - Hloubětín. Identifikátor školy: 600 0006361"

Transkript

1 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, Praha - Hloubětín Identifikátor školy: Termín konání tematické inspekce: ledna 2003 Čj.: / Signatura: ta9dw318 09/2002

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Přesný název gymnázia podle posledního Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 21. září 2001 pod čj /01-21 o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. září 2001 je Česko - italské jazykové gymnázium, s. r. o. Adresa: Sadská 530/20, Praha 9 Hloubětín. Zahájilo svou činnost ve školním roce 1991/ Zřizovatelem školy podle Rozhodnutí MŠMT ČR je paní Mgr. Vlasta Kubátová. Dle předloženého jmenování je rovněž ředitelkou gymnázia. Sídlo školy se nachází v klidném prostředí uprostřed zástavby rodinných domků a staršího sídliště, budova školy je ve vlastnictví MČ Praha 14. Z bývalé mateřské školky byla přebudována pro potřeby gymnázia, přesto ještě úplně nevyhovuje, neboť zde chybí odborné pracovny a tělocvična, rovněž prostorové podmínky pro výuku v malých třídách jsou stísněné. Vedení školy má připraven projekt k rozšíření prostor a jednání o zahájení stavby jsou v závěrečné fázi. Zatím využívá pronajaté tělocvičny v ZŠ Mochovská. Škola sdružuje: 1. Česko italské jazykové gymnázium s kapacitou 200 žáků 2. Školní jídelnu s kapacitou 200 jídel. Škola realizuje šestiletý učební cyklus s výukou vybraných předmětů v italštině s vyučovacím jazykem českým a italským. Studijní obor podle KKOV: K/610 gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce, vyučovací jazyk český a italský, studium denní, délka studia - 6 let Ve škole se učí podle učebního plánu a osnov schválených MŠMT ČR dne 21. prosince 1998 pod čj /98-23/230 s platností od 21. prosince 1998 (dobíhající, druhý šestý ročník) a učebního plánu a osnov schválených MŠMT dne 30. srpna 2002 pod čj / s účinností od 1. září 2002 (první ročník). Gymnázium má všechny třídy bilingvní. Od třetího ročníku jsou v italštině vyučovány obecný zeměpis a obecné dějiny. České dějiny a zeměpis jsou vyučovány v češtině, což je upraveno v rámci osnov. V šestém ročníku je v italštině vyučována filosofie. V době konání tematické inspekce studovali v deseti třídách 192 žáci. PŘEDMĚT INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení: 1. personálních podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům pro dvojjazyčné třídy gymnázia v předmětech zeměpis, základy společenských věd, dějepis ve školním roce 2002/ materiálně-technických podmínek vzdělávání a výchovy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům pro dvojjazyčné třídy gymnázia v předmětech zeměpis, základy společenských věd, dějepis ve školním roce 2002/ průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy ve dvojjazyčných třídách gymnázia v předmětech zeměpis základy společenských věd, dějepis ve školním roce 2002/

3 HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM Všichni vyučující jsou plně kvalifikovaní pro výuku svých předmětů na gymnáziu, předměty vyučované v italštině učí dva Italové (dějepis a zeměpis) a jeden Čech hovořící italsky (filosofie v 6. ročníku), což pozitivně ovlivňuje úroveň výuky. Čeští i italští učitelé spolupracují na vytváření příznivého jazykového prostředí. V gymnáziu působí poměrně stabilizovaný sbor, o nové učitele je pečováno a je jim poskytováno pedagogické vedení. V organizačním řádu školy jsou jasně stanované kompetence členů vedení školy (ředitelka, zástupce ředitelky, manažer) i předsedů předmětových komisí a vedoucího italské sekce. Funkci výchovné poradkyně v letošním roce vykonává ředitelka školy. Zástupci třídních kolektivů tvoří studentský parlament, který se pravidelně schází a projednává náměty a připomínky žáků s vedením školy. Ředitelka školy úzce spolupracuje s italskou sekcí, a to jak v časovém rozvržení učiva do tematických plánů, tak v organizování mnoha doprovodných kulturních akcí, které jsou přirozenou součástí jazykové výuky. Italská sekce se podílí nemalou měrou na přípravě maturitních témat, neboť žáci maturují z italského jazyka a povinně z dalšího předmětu, který je italsky vyučován. Protože však české dějiny a zeměpis jsou vyučovány česky, obsahují maturitní otázky část italskou i českou, což vede k úzké spolupráci v rámci předmětových komisí. Všichni žáci se během studia zúčastní tří stáží v italských partnerských školách, navíc pravidelně navštěvují akce Italského kulturního institutu. V hospitační činnosti bylo zjištěno, že výuka probíhá podle schválených dokumentů, vyučující jsou vždy pečlivě připraveni, promýšlejí návaznost výuky a mezipředmětové souvislosti, což je obzvláště při výuce všeobecně vzdělávacích předmětů v cizím jazyce nezbytné. Zejména ve výuce dějepisu lze tuto zásadu obtížně dodržovat, neboť učební plán a učební osnovy pro italské gymnázium nezohledňují zásadu kontextuálního pojetí výuky. Ředitelka školy má ověřený systém vedení zaměstnanců, vychází především z každodenních osobních kontaktů, z častých pohovorů a soustavné kontroly, což je umožněno velikostí školy. Z rozborů záznamů hospitační činnosti i z rozborů během inspekce lze konstatovat, že se daří postihovat klíčové problémy v hodinách, nedostatky jasně pojmenovat a kontrolovat jejich nápravu. Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o studijních výsledcích i o aktivitách školy jednak na třídních schůzkách, při osobních konzultacích, dále dopisy ředitelky školy na začátku a na konci školního roku. Centrální informační nástěnka přináší aktuální sdělení pro žáky i učitele, je přehledná a funkční. Všichni učitelé se zapojují do systému dalšího vzdělávání. V letošním školním roce se účastní školení k práci s internetem, mnozí navštěvují individuálně jazykové kurzy. Méně je využívána nabídka Pedagogického centra, škola pociťuje absenci přednášek a školení k výuce italštiny. Zato plně využívá služby Italského kulturního institutu. Klima malé školy, kde se všichni navzájem znají a sledují společný zájem, je pro bilingvní gymnázium příznivé, vztahy mezi pedagogy a žáky byly velmi otevřené, přátelské, založené na důvěře a pochopení. Školní řád je vyvážený z hlediska práv a povinností žáků, neřeší však otázku zletilých žáků. Personální podmínky vzdělávání a výchovy jsou vynikající. 3

4 HODNOCENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM Materiálně-technické podmínky jsou v mnohém ovlivněny stísněným prostorem bývalé MŠ, třebaže byla budova upravena pro provoz gymnázia. Třídy jsou malé a pohyb žáků i učitelů je omezený. Učebny jsou vybaveny běžným nábytkem, aula je víceúčelová. Učebny i ostatní prostory vbudově jsou vyzdobeny pracemi žáků a působí esteticky. Ve výzdobě se zřetelně odráží italské zaměření gymnázia. Pro výuku předmětů v italštině škola využívá italské učebnice, které jsou žákům kopírovány, mnoho textů připravují italští pedagogové, se svými českými kolegy se podílejí na tvorbě skript pro své žáky. K dispozici jsou slovníky, italské časopisy, odborná literatura, videotéka, upravené literární texty, zeměpisné mapy (dějepisných je méně), atlasy. Mnoho pomůcek je orientováno na italské reálie. Vyučující mají pro jazykovou výuku k dispozici magnetofony, nahrávky, didaktickou techniku. Škola nemá tělocvičnu a odborné učebny, tělocvičnu si pronajímá a laboratorní práce řeší v rámci soustředění ve spolupráci s odbornými pracovišti pražských fakult, což je řešení náhradní.výuka všech předmětů je realizována v kmenových učebnách, ve výzdobě se zřetelně odráží italské zaměření gymnázia. Pomůcky, které jsou ve škole k dispozici, byly využívány podle potřeby tak, jak to bylo účelné vzhledem k charakteru probíraného učiva. Materiálně-technické podmínky jsou průměrné. HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY V ČESKO - ITALSKÉM JAZYKOVÉM GYMNÁZIU, V PŘEDMĚTECH: ZEMĚPIS, ZÁKLADY SPOLEČENCKÝCH VĚD (FILOSOFIE), DĚJEPIS Realizace vzdělávacích programů Studijní obor je realizován v souladu se Zařazením do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. V osnovách jednotlivých předmětů chybí větší propracování mezipředmětových vztahů (např. italská a česká literatura, základy společenských věd - právo). V dějepise byl zaznamenán skluz v učivu proti osnovám, je však předpoklad, že látka bude odučena. Časové dotace hodnocených předmětů jsou v souladu s učebním plánem daného studijního oboru. Výuka probíhá v souladu se schválenými učebními plány a učebními osnovami. Povinná dokumentace vzhledem a průběhu a výsledkům vzdělávání je vedena v souladu s platnou legislativou. Drobné nedostatky formálního charakteru byly odstraněny během inspekce. Povinná dokumentace zachycuje průkazně průběh a výsledky vzdělávání. Systém kontroly naplňování učebních plánů a osnov a analýza výsledků je funkční, jejich účinnost je vysoká. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu zeměpis a seminář ze zeměpisu Předmět v italském jazyce vyučuje jeden učitel (rodilý mluvčí) s úplnou odbornou a pedagogickou způsobilostí a s několikaletou praxí vyučování v tomto typu školy. Tyto 4

5 skutečnosti a jeho přístup k žákům měly pozitivní dopad na vzájemnou komunikaci ve sledovaných hodinách. Žáci byli v úvodu hodin motivováni především odkazem na předchozí znalosti a vlastní zkušenosti, rovněž volba metod (práce s mapou, vyvozování nových poznatků) motivovala žáky k průběžné práci. Vyučující měl vždy na zřeteli vedle odborné správnosti i rozvoj komunikativních dovedností žáků v italském jazyce. Výuka probíhá v souladu s vlastními osnovami schválenými MŠMT, které jsou velmi podrobně rozpracované a plní též funkci časového plánu. Podle kontroly třídních knih byla sledovaná výuka s osnovami v souladu. Bezprostřední příprava učitele na hodinu byla pečlivá, zohledňovala aktuální stav třídy, psychohygienické podmínky (pořadí vyučovací hodiny ve dni) i věk a s tím související jazykovou vybavenost žáků. Střídání metod ve výuce udržovalo žáky trvale v aktivitě. V omezené míře se uplatnil výklad, převládal řízený rozhovor, práce s mapou, logické vyvozování nových poznatků na základě znalostí žáků, uplatnily se mezipředmětové vztahy. Zápis do sešitů si pořizovali žáci průběžně podle výkladu a strukturovaného zápisu na tabuli. Nové a obtížné termíny byly vždy vysvětleny. Látka byla prezentována v logických souvislostech, učitel správně zdůraznil propojení přírodních a demografických podmínek i ekologické aspekty. Slovní hodnocení mělo motivační charakter, učitel ocenil nejen věcnou, ale i jazykovou správnost odpovědí. Škola má vypracovaný vlastní klasifikační řád, místo klasického známkování je používáno bodování, ve sledovaných hodinách se objevilo minimálně. Volitelný předmět seminář ze zeměpisu v posledním ročníku je určen maturantům, tomu odpovídá i jeho náplň. Žáci si zde systematizují poznatky a připravují se podle okruhů maturitní zkoušky, zároveň si i rozšiřují slovní zásobu. Maturitní otázky zahrnují všechna osnovami stanovená témata a jsou správně rozděleny na část českou a italskou. V každé třídě je k dispozici video, audiovizuální programy jsou zaměřeny především na podporu výuky italského zeměpisu. Ve sledovaných hodinách byla vždy použita nástěnná mapa, v některých případech učební texty (v italštině) a slepé mapy. Žáci získali informace o rozšiřující populárně-naučné literatuře a byli upozorněni i na využití dalších informačních zdrojů (televize, internet). Ve všech třídách vládla přátelská atmosféra založená na vzájemném respektu a porozumění, k čemuž výrazně přispěl přístup vyučujícího. I když někteří jedinci zůstávali pasivní, většina spontánně komunikovala a využila možnost vyjádřit své názory. Průběh a výsledky zdělávání v předmětech zeměpis a seminář ze zeměpisu hodnotí ČŠI jako vynikající. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu základy společenských věd Výuku ve všech třídách zajišťuje jeden český učitel se znalostí italského jazyka. Splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené příslušnou vyhláškou MŠMT ČR. Svým osobním přístupem dokáže zaujmout žáky pro předmět. Škola má vypracované vlastní učební plán a osnovy předmětu, jejich poslední úprava je platná od 1. září V tomto učebním plánu je počítáno s tím, že od 3. ročníku bude výuka základů společenských věd (dále ZSV) probíhat v českém a italském jazyce, zejména v 5. a 6. ročníku, kde je dvouhodinová týdenní dotace. V letošním školním roce ještě není výuka takto realizována, jednak vzhledem k personálním podmínkám, jednak i s ohledem na postupné zavádění této úpravy. V hodinách jsou žáci seznamováni s italskou terminologií, jinak probíhá výuka v českém jazyce. Žádný žák ze ZSV v tomto školním roce nematuruje. Probírané učivo 5

6 ve 3. ročníku souhlasí s osnovami, ve 4. ročníku zjistila ČŠI kontrolou třídních knih, že předepsané tematické celky nebyly v 1. pololetí odučeny v požadovaném rozsahu. Rovněž učitelem předložený časově-tematický plán 4. ročníku nekoresponduje plně s platnými osnovami. Ředitelka školy přijala opatření knápravě, aby požadavky osnov byly do konce školního roku splněny. V 5. a 6. ročníku (filozofie) probíhá výuka podle dříve platných učebních dokumentů. Bezprostřední příprava učitele na jednotlivé hodiny byla pečlivá, podpořená jeho značnými teoretickými vědomostmi, zejména v oblasti filozofie. I přes obtížnost probíraných témat se učiteli ve sledovaných hodinách podařilo většinu žáků zaujmout a motivovat k práci. Vhodně poukazoval i na možnost uplatnění získaných poznatků v budoucím studiu. V hodinách filozofie v 6. ročníku se funkčně uplatnila metoda výkladu, který byl kombinován s rozborem textu. I když učitel neustále aktivizoval žáky k formulaci vlastních názorů, do diskuse se zapojila pouze část třídy. Stavba hodin byla promyšlená, metodou dílčích kroků žáci postupně poznávali nová fakta a řadili je do souvislostí. Velkou roli při pochopení nového učiva sehrála názornost - učitel vysvětloval obtížné teorie pomocí jevů a souvislostí žákům známých. Pozitivně byla hodnocena samostatná práce žáků (referát), jinak ve sledovaných hodinách probíhala klasifikace jen minimálně. Ve škole je k dispozici v omezené míře rozšiřující odborná literatura, pro výuku lze využít i některé audiovizuální materiály. Ve sledovaných hodinách byly použity nakopírované texty, učebnice žáci nepoužívali. Výuka probíhala v klidné atmosféře, vztah mezi učitelem a žáky byl otevřený a korektní, žáci byli vedeni k formulaci vlastních myšlenek. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu základy společenských věd hodnotí ČŠI (zejména s ohledem na nedostatky v plnění učebního plánu) jako velmi dobré. Průběh a výsledky vzdělávání v předmětu dějepis Výuka dějepisu je v souladu se schváleným učebním plánem a učebními osnovami rozdělena na české dějiny, které vyučuje český učitel, a obecné dějiny, které vyučuje italský učitel. Má odbornou i pedagogickou kvalifikaci, značnou dávku nadšení a pochopení pro žáky. Zajišťuje výuku ve všech hodinách obecných dějin vyučovaných italsky. Do gymnázia nastoupil v září 2002 a převzal všechny třídy. Kontrolou zápisů v třídních knihách a osnov, které slouží zároveň jako časové plány, byl zjištěn skluz v učivu v pátém ročníku, byla však přijata opatření, která umožní do konce školního roku látku probrat. Osnovami stanovené rozvržení učiva obecných a českých dějin, které se neprobírají paralelně, takže historický kontext žákům není zřejmý a nepomáhá jim v pochopení souvislostí vývoje evropské civilizace, stěžuje výuku pro učitele i žáky. Dějepis je volitelným maturitním předmětem, zkouška z obecných dějin probíhá v italštině. Soubor maturitních otázek pokrývá učivo předepsané osnovami. V úvodu hodin byli žáci seznámeni se vzdělávacím cílem, průběžně hodnoceni a vzbuzováni a v závěru hodin byla jejich práce hodnocena bodováním, konkrétně, podrobně a s odůvodněním. Žáci byli vždy motivováni odkazem na již probranou látku, snaha o návaznost však v některých třídách (pátý ročník) narážela na poměrně velké mezery ve znalostech žáků. Náročnost učiva za těchto okolností byla vyšší než mohli žáci bez problémů vstřebat, neboť někteří neměli na co navazovat. 6

7 Bezprostřední příprava na výuku byla promyšlená, zaměřená na sledování souvislostí a mezipředmětových vztahů. Samotný výklad vycházel z kontroly domácí přípravy, žáci si obvykle měli určité kapitoly prostudovat a připravit se na základě zadaných otázek na široce pojatou diskusi k danému tématu. Všichni byli soustavně povzbuzováni k aktivitě, učitel se snažil zapojit žáky rovnoměrně do diskuse a přimět je k delším samostatným projevům v italštině, korigovat výslovnost, jazyk a přispívat k rozvoji jejich jazykových kompetencí. Převážně uplatňovaná metoda řízeného dialogu byla z jazykového hlediska efektivní. Stavba hodin byla logická. Sled událostí a jejich provázanost byla vysvětlována, žákům byl dán prostor pro vyjádření vlastních názorů. Žáci si dělali během výkladu poznámky, zápis na tabuli byl však poněkud nepřehledný. V hodinách byly používány namnožené texty a mapy z italských učebnic, nástěnné historické mapy nebyly k dispozici, nahrazovaly je zeměpisné. Ve třídách jsou instalována videa, ve sledovaných hodinách však použita nebyla. Vzhledem k omezujícím prostorám učeben nebyl možný pohyb žáků po třídě, přesto díky střídání aktivit se dařilo dodržovat psychohygienické podmínky výuky. Úroveň jazykové komunikace učitele byla vysoká, žáci občas utíkali k jednoslovným vyjádřením a nevyužívali možnosti diskuse a prezentace vlastních názorů. Zejména ve vyšších ročnících však problém nepředstavoval jazyk, ale spíše absence historických vědomostí, takže neměli o čem diskutovat. Učitelův přístup k žákům byl velmi korektní a přestože v některých třídách narážel na poměrně malý zájem o předmět, atmosféra ve všech třídách byla přátelská, založená na vzájemném respektu a porozumění. Průběh a výsledky výuky v předmětu dějepis jsou průměrné. Výsledky vzdělávání a výchovy zjišťované školou Výsledky vzdělávání jsou zjišťovány obvyklými prostředky školní praxe, hloubka a rozsah vědomostí žáků jsou ověřovány zkoušením, písemnými pracemi a testy. Škola má v souladu s vyhláškou o soukromých školách vypracovaný klasifikační řád. Hodnocení a klasifikace se řídí bodovým ohodnocením v rozsahu (Toto hodnocení je převoditelné na 5 stupňů.) Výsledky hodnocení jsou analyzovány a slouží jako podklad pro práci předmětových komisí při určování priorit a metodických postupů výuky v následném období. V hospitační činnosti vedení školy je sledováno, jakým způsobem se kvalita výuky odráží na výsledcích žáků. O dosažené úrovni rovněž vypovídají výsledky maturitních zkoušek. V loňském školním roce maturovali 23 žáci, z toho 7 s vyznamenáním. Na vysoké školy se hlásili 22 žáci, přijatých bylo 18. O žáky gymnázia mají již během studia zájem italské firmy působící v ČR, žáci se často uplatňují v akcích Italského kulturního institutu. Celkově jsou průběh a výsledky vzdělávání v předmětu tematické inspekce hodnoceny jako velmi dobré. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ 1. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení je v souladu se Zřizovací listinou. 7

8 2. Srovnání učebních plánů a učebních osnov pro dvojjazyčné třídy a plánů a osnov pro pro ostatní třídy téže školy nelze provést, protože škola realizuje pouze studijní program pro bilingvní gymnázium. V porovnání s generalizovaným učebním plánem se znatelnější rozdíly projevily pouze v učebním plánu a osnovách dějepisu. Tematický celek pravěku není zařazen do obecných dějin. Tím, že je stanovena výuka českých dějin od 3. ročníku, tedy v době, kdy v obecných dějinách je probírán starověk, nejsou české národní dějiny probírány v širším historickém kontextu. 3. Vzhledem k zaměření gymnázia jsou nedílnou součástí studijního programu pravidelné reciproční stáže, které umožňují žákům zdokonalování jazyka v autentickém prostředí. Zahraniční kontakty školy zahrnují síť italských škol vseverní i jižní Itálii, lyžařské výcvikové kurzy v Dolomitech, návštěvy a přednášky italských hostů přímo ve škole. Žáci se zapojují během studia do akcí, pořádaných Italským kulturním institutem, působí jako pořadatelská služba, tlumočníci a hostesky. 4. V rámci vzdělávacího programu EU Socrates gymnázium navazuje spolupráci s pilotní školou v Trentu. 5. Z dotazníku pro ředitele plyne, že se daří realizovat koncepční záměry vedení školy, specifické potřeby žáků dvojjazyčných tříd jsou respektovány, osvědčuje se spolupráce s vedoucím italské sekce a předsedy předmětových komisí, s rodiči i studentským parlamentem. V personální oblasti se pozitivně projevuje zaměstnávání italských učitelů, kteří žijí trvale v ČR a mají české partnerky. Pro hodnocení činnosti školy jsou nejdůležitější výsledky žáků, jejich úspěšnost při přijímání na VŠ. Problém, kromě již zmíněných prostorových podmínek, představuje koordinace učebních plánů a osnov v dějepisu, dále žákům i učitelům nevyhovuje jednohodinová dotace latiny ve druhém ročníku. Vedení školy cítí malou metodickou podporu ze strany MŠMT ČR a Pedagogického centra. 6. Na základě dotazníků pro žáky lze konstatovat, že program školy splňuje očekávání, s nímž se na školu hlásili, kladně hodnotí vysokou odbornost i pedagogický přístup učitelů k žákům, nabídku a kvalitu výuky jazyků. Jako mírné negativum cítí prostorové podmínky školy, počítačové vybavení a chybějící odborné pracovny chemie a fyziky. 7. Kontrolou bylo zjištěno, že škole byla na školní rok 2001/2002 poskytnuta ze státního rozpočtu základní dotace ve výši 60 % normativu a zvýšená, ve výši 30 % normativu, tj. celkem 90 % normativu připadajícího na studenta ve srovnatelném studijním oboru a formě studia školy zřizované ministerstvem nebo orgánem kraje v přenesené působnosti. 8. Na právě probíhající školní rok 2002/2003 je smluvně zajištěn 60 % podíl z příslušného normativu, tj. poskytnutí základní dotace. Od září do prosince roku 2002 škola obdržela dotaci zvýšenou, tj. 90 %. 9. Dotace je poskytována pouze na žáky studijních oborů uvedených v platném rozhodnutí o zařazení do sítě škol. 10.Dle požadavků příslušného zákona má škola s orgánem kraje v přenesené působnosti uzavřenu smlouvu o počtu žáků přijímaných do prvních ročníků na školní rok 2002/2003 a tento závazek byl v době kontroly dodržen. 11.Zúčtování státní dotace za školní rok 2001/2002 bylo řádně provedeno. 12.Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2001 obsahuje veškeré požadované údaje. 13.V průběhu inspekce bylo ve škole provedeno dotazníkové šetření ve prospěch výzkumného úkolu Stav výuky fyziky v základních školách a ve středních školách, jehož řešiteli jsou Západočeská univerzita v Plzni, fyzikálně pedagogická sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Česká školní inspekce. Veškerá dokumentace použitá při šetření žáků byla předána 8

9 k souhrnnému zpracování. Údaje, související s výzkumným šetřením, nebyly a nebudou použity k hodnocení školy, které se provádí v rámci inspekční činnosti. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Učební plán čj /2003 včetně učebních osnov Z, ZSV a D s účinností od 1. září 2002 pro 1. ročník a učební plán včetně učebních osnov čj /98-23/230 pro ostatní ročníky s účinností od 1.září Třídní výkaz 6. ročníku ve školním roce 2001/2002 a všech ročníků ve šk. roce 2002/ Třídní knihy ročníku ve šk. roce 2002/ Protokoly o komisionálních zkouškách ve šk. roce 2001/2002, protokol o přijímacích zkouškách v roce 2001/ Maturitní protokoly ve školním roce 2001/ Školní řád 7. Klasifikační řád 8. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka číslo /2002 ze dne 31. července Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č.j / ze dne 21. září 2001 s účinností od 1. září Společenská smlouva o založení s. r. o. ze dne 21. února Dohoda o zastupování gymnázia k MŠMT ze dne 24. srpna Zápis z jednání valné hromady Soukromého italského gymnázia, s. r. o., konané dne 10. listopadu 1995 o jmenování ředitelky gymnázia od 1. ledna Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 k 30. září Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 k 30. září Výkaz Škol (MŠMT) V7-01 k 30. září Výkaz Škol (MŠMT) V5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denního studia na středních školách podle stavu k 10. červnu Podklady pro výpočet dotace na školní rok 2001/ Zúčtování dotace za školní rok 2001/ Podklady pro výpočet dotace na kalendářní rok Podklady pro výpočet dotace na kalendářní rok Výpočet dotace na školní rok 2002/2003 za období 9-12/ Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Smlouva o počtu žáků přijímaných do prvních ročníků víceletého gymnázia ze dne 20. listopadu 2001 mezi odborem školství MHMP a školou na školní rok 2002/ Smlouva č. DOT/65/10/219/2001 o poskytnutí dotace mezi hl. městem Prahou a Českoitalským jazykovým gymnáziem, s.r.o.na školní rok 2002/2003 ze dne 19. listopadu 2001 závazek hl. m. Prahy o poskytnutí základní dotace na uvedené období 9

10 ZÁVĚR Personální podmínky vzdělávání a výchovy ve sledovaných předmětech jsou ovlivněny jednak plnou kvalifikovaností pedagogů, jejich osobním přístupem k výuce, silnou motivací jak ze strany učitelů, tak žáků. Vedení školy přispívá profesionálním řízením rozhodující měrou k úspěšnému naplňování vzdělávacího záměru školy. Materiálně-technické podmínky umožňují realizaci vzdělávacího programu. Plánované prostorové rozšíření školy přispěje ke zkvalitnění podmínek pro výuku. Vybavení školy pomůckami, odbornou literaturou a vyučovací technikou je na běžné úrovni. Průběh a výsledky vzdělávání odpovídají záměru poskytovat kvalitní výuku v cizím jazyce (italštině). Výuka ve sledovaných předmětech přináší výsledky zejména v jazykové oblasti, ve všeobecně-vzdělávacím základu se projevují dílčí rezervy v koncepci dějepisu. Škola plní podmínky požadované příslušným zákonem o poskytování dotací soukromým školám. Dotace byla použita k běžnému provozu a k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláním. V souladu s 5 odst. 3 c) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, ČŠI hodnotí činnost školy ve sledovaných oblastech jako lepší než průměrnou. 10

11 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Jitka Žáková Jitka Žáková v. r. Členové týmu PaedDr. Jana Bílková Jana Bílková v. r. Další zaměstnanci ČŠI Šárka Snížková PhDr. Marian Adamus V dne 11. února 2003 Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: 18. února 2003 Razítko Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu Podpis Mgr. Vlasta Kubátová Vlasta Kubátová v. r. Dle 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný. Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň. Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň. Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa. Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Dodržuje, čerpá účelně, efektivně. Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně. 11

12 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Příslušný orgán státní správy MHMP 10. března / odbor školství Zřizovatel Mgr. Vlasta Kubátová 18. února / Připomínky ředitelky školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány 12

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní škola Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky Identifikátor školy: 600 114 325 Zřizovatel: Obecní úřad Březůvky 1, 763 45 Březůvky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, okres Frýdek-Místek 739 32

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Havlíčkovo gymnázium Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600 011 500 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb s. r. o. Schulhoffova 844, 149 00 Praha 4

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb s. r. o. Schulhoffova 844, 149 00 Praha 4 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb s. r. o. Schulhoffova 844, 149 00 Praha 4 Identifikátor školy: 600 005 275 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Školní jídelna při CM církevní ZŠ, s.r.o. Lerchova 65/344, 602 00 Brno Identifikátor: 600034241 Zřizovatelé: Zdeněk Pokorný, Komenského 201,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Identifikátor školy: 600 037 151 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Praha 2, Viničná 1

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Praha 2, Viničná 1 0 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Praha 2, Viničná 1 Adresa: Viničná 1/440, 120 00 Praha 2 Identifikátor školy: 600 035 476

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4. Identifikátor školy: 650 069 595

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4. Identifikátor školy: 650 069 595 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá národní škola s RVJ DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. Babákova 2149, 148 00 Praha 4 Identifikátor školy: 650 069 595 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Lužnice Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 217 Termín konání inspekce:7.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Školní jídelna MANOLI s.r.o. Liberec, Partyzánská 530 Adresa: Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11 Identifikátor: 600 033 571 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tehov, okres Praha východ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tehov, okres Praha východ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tehov, okres Praha východ Tehov 78, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor školy: 600 052

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava- Mariánské Hory, Karasova 16 Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Jemnice okres Třebíč Náměstí Svobody 88, 675 31 Jemnice Identifikátor školy: 600 121 739 Zřizovatel: Město Jemnice, Husova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Page 1 of 7. Inspekční zpráva. Základní škola, Štítary, okres Znojmo. Štítary 191, 671 02 Šumná. Identifikátor školy: 600 127 320

Page 1 of 7. Inspekční zpráva. Základní škola, Štítary, okres Znojmo. Štítary 191, 671 02 Šumná. Identifikátor školy: 600 127 320 Page 1 of 7 Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště BRNO Inspekční zpráva Základní škola, Štítary, okres Znojmo Štítary 191, 671 02 Šumná Identifikátor školy: 600 127 320

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Linhartice, okres Svitavy Linhartice 116, 571 01 Moravská Třebová Identifikátor školy: 600 100 375 Zřizovatel: Obec Linhartice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Identifikátor školy:

Více

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Inspekční zpráva Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dívčí katolická škola. Platnéřská 4/191, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 020 711

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dívčí katolická škola. Platnéřská 4/191, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 020 711 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dívčí katolická škola Platnéřská 4/191, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 020 711 Termín konání inspekce: 11. a 12. prosince 2003 Čj.: 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Prosek. Identifikátor: 600 001 172

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Prosek. Identifikátor: 600 001 172 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. Českolipská 373, 190 00 Praha 9 - Prosek Identifikátor: 600 001 172 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov, Lidická 2 Lidická 2, 796 65 Prostějov Identifikátor: 610 300 580 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Townshend International School, o. p. s. Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou Identifikátor školy: 600 008 142 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 14. základní škola Plzeň Zábělská 25, 312 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 567 Termín konání tematické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola technická, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Identifikátor školy:600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frymburk Frymburk 112, 382 79 Frymburk Identifikátor: 600 059 197 Termín konání inspekce: 20. červen 2007 Čj.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1. U Libeňského zámku 1/3, 180 00 Praha 8. Identifikátor školy: 600 005 933

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1. U Libeňského zámku 1/3, 180 00 Praha 8. Identifikátor školy: 600 005 933 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 U Libeňského zámku 1/3, 180 00 Praha 8 Identifikátor školy: 600 005 933 Termín konání inspekce: 21. -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola Praha - Lipence, Černošická 12 Černošická 12/168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor školy: 600 038 335 Zřizovatel: MÚ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hradištko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hradištko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hradištko Hradištko 33, 252 09 Identifikátor školy: 600 053 130 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-611/10-B Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Adresa: Kounicova 16, 611 00 Brno Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 020 517 Zřizovatel: AD FONTES RERUM,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice 345 02 Kout na Šumavě 62 Identifikátor školy: 600 065 448

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více