MASARYKOVA UNIVERZITA. Rodinná výchova v kontextu soužití párů z různých zemí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Rodinná výchova v kontextu soužití párů z různých zemí."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Rodinná výchova v kontextu soužití párů z různých zemí. Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. Autor práce: Eliška Ţemlová

2 Bibliografický záznam ŢEMLOVÁ, Eliška. Rodinná výchova v kontextu soužití párů z různých zemí.: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, 2013, 61 s., přílohy 14 s., Vedoucí práce Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. Anotace Bakalářská práce Rodinná výchova v kontextu souţití párů z různých zemí pojednává o problematice souţití párů, kde je kaţdý jedinec z jiné země, o společné výchově jejich dítěte a v neposlední řadě o integraci do společnosti. Také se zaměřuje na zjišťování jazykových bariér a kulturních rozdílů. Praktickým přínosem je výzkum, který je zaměřený na oblast zjišťování problémů v souţití párů, v jejich výchově a ţivotě. Annotation The Bachelor thesis Family Education in Context of Cohabitation of Couples from Different Countries deals with the issues of couples living together where each individual comes from different country, with the joint education of their child and last but not least with the integration into the society. It also focuses on the detection of language barriers and cultural differences. The benefit of the thesis is the research which is focused on area of identifying problems in such couples coexistence, in their upbringing and life.

3 Klíčová slova Cizinci, smíšená manţelství, smíšené páry, děti smíšených manţelství, Češi, Italové, komunikace, jazyková bariéra. Keywords Straingers, intermarriage, mixedcouples, children of intermarriage, Czechs, Italians, communication, language barrier.

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne Eliška Ţemlová

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Dušanu Klapkovi, Ph.D za cenné rady a podnětné připomínky, které mi při zpracování diplomové práce poskytl. Také děkuji informantům za spolupráci a poskytnuté informace.

6 Obsah Úvod...8 I. Teoretická část Smíšené páry Etnická a rasová homogamie Heterogamie Manţelství Děti smíšených párů Výchova dětí ze smíšených párů Integrace dětí ze smíšených párů do školek a škol Vybrané faktory interkulturního souţití Gender obecný přehled Současná rodina: různorodost a proměnlivost Nesezdaná souţití Typy nesezdaného soužití Jazyková bariéra Interkulturní komunikace Sociokulturní odlišnost Sociokulturní odlišnost u dospělých Sociokulturní odlišnost u dětí Informace poskytované cizincům v ČR Práva a povinnosti cizinců..22 II. Empirická část Výzkum Cíl výzkumu Výběr účastníků výzkumu Strategie výzkumu Metoda sběru dat 27

7 3. 5 Analýza dat IPA Proces analýzy dat Výsledky IPA rozhovoru s Kristýnou Výsledky IPA rozhovoru s Hankou Výsledky IPA rozhovoru s Giovannim Výběr kolektivních a individuálních témat...54 Závěr.55 Resumé.57 Seznam použité literatury...58 Seznam příloh Příloha přepis rozhovoru s prvním respondentem 2. Příloha přepis rozhovoru s druhým respondentem 3. Příloha přepis rozhovoru s třetím respondentem

8 Úvod Cizinců v České republice přibývá. Důvody jsou různé, počínaje studiem na českých univerzitách, pracovními příleţitostmi, či seznámení se s českým partnerem a následné odstěhování se za ním. Díky neustále se zvyšujícímu počtu cizinců (Italů) na území ČR, se zvýšila potřeba informovanosti, sociální integrace a zlepšování vztahů s majoritní společností. Součástí integrace je tedy kaţdodenní začleňování cizinců do naší společnosti, přijetí jejich způsobu ţivota, odstraňování vzniklých bariér či jejich akceptování. Tomu napomáhají i častěji vznikající smíšená partnerství či manţelství, rodinná souţití, multikulturní výchova dětí. Jiţ v začátcích psaní mé bakalářské práce jsem se mohla přesvědčit, ţe toto téma je aktuální a pro veřejnost stále zajímavé. Cílem celé práce je vymezit problémy ve smíšeném manţelském či partnerském souţití, zjistit, co je jejich příčinou a důsledkem, ale také se zaměřit na výchovu dítěte, které v takovémto souţití vyrůstá. Bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou částí. První z nich se skládá teoreticky zaměřených kapitol, které nám nastiňují problematiku multikulturního souţití. První kapitola začíná obecným přehledem genderu, můţeme se zde dočíst, jak to bylo s postavením rodiny dříve a jak je to nyní, kdy se u nás začali rozšiřovat smíšené páry a v jakém důsledku to bylo. V teorii jsou rozebraná typy nesezdaného souţití, a jak se tyto typy liší od manţelství, ale také začleňování dětí ze smíšeného manţelství do školek a škol. Také je zde kapitola zaměřená na jazykovou bariéru, sociokulturní odlišnosti, které se liší u dětí, ale i u dospělých a v neposlední řadě na informovanost cizinců na území ČR. Druhá část bakalářské práce je výzkumná. Zde jsem se pomocí polostrukturovaných rozhovorů a výpovědí tří respondentů, kteří si okusili smíšené partnerství, pokusila zjistit, jaké jsou hlavní úskalí souţití těchto informantů, jaké pociťují problémy ve svém vztahu, výchově dítěte, ale i ţivotě v hostitelské zemi. Získaná data byla následně rozebrána pomocí Interpretativní fenomenologické analýzy. 8

9 I. Teoretická část 1. Smíšené páry 1.1 Etnická a rasová homogamie Etnická homogamie byla jiţ dobře prozkoumaná (Moţný, 2006). V závěru bylo poukázáno na individuální volbu jedince. Některé společnosti však smíšené sňatky přímo zakazovali. A nebylo tomu tak pouze v dřívějších dobách, ale takovéto zákony platili aţ do šedesátých let, například v USA. Od let sedmdesátých se počet smíšených sňatků rapidně zvýšil, ale takového počtu jaké vykazují dnes, zajisté nevykazoval. Smíšená manţelství byla typická pro západoevropské země (Francii, Anglii či Holandsko), které byly bývalými koloniemi. Od počátku sedmdesátých let se k nim přidaly tradičně liberální skandinávské země, takţe Evropa patří ke kulturním oblastem s poměrně velkým podílem etnicky smíšených párů; netolerance k nim se povaţuje za kulturně pokleslé chování (Moţný, 2006, str. 133). České země jsou v tomto ohledu brzděny předsudky, které se u nás dokonce tradují. Dle homogamie si lidé hledají partnery sobě podobné, se stejnými zájmy, přibliţně stejné věkové kategorie, stejné víry. U cizinců jsou ale tyto moţnosti omezené, převáţně díky jiné kultuře, ţivotu v jiné zemi, kde je jedinec značně omezen. Důleţitá je národnostní otevřenost, tolerance k jinému národu a přijímání společnosti. Jako méně určující sloţka je uváděna jazyková příbuznost a ţivotní styl (Hernová, 1997). 9

10 1.2 Heterogamie Partneři si prý mají být natolik podobní, aby si mohli navzájem porozumět, a natolik odlišní, aby se mohli milovat (Šmolka, 2005, str. 12). Heterogamní manţelství je opak od manţelství homogamního. V heterogamním manţelství jsou rozdíly zaloţené na věku, vzdělání, postavení, náboţenství či rase. Obvykle je pro jeden vztah typické i více aspektů zároveň. Nutno říci, ţe takoví partneři se těţce seznamují. Jsou natolik odlišní, ţe většinou nevyhledávají stejná místa. K seznámení nedochází tudíţ tolik často, jak u homogamních párů. Rostoucí počet heterogamního manţelství souvisí s rostoucí mobilitou obyvatelstva. Z toho, ţe se mobilita rozšířila aţ v posledních letech vyplívá, ţe heterogamní manţelství uzavírají mladší generace. Zajímavá jsou data ČSÚ z roku 2011, která tento jev jiţ delší dobu sledují. Ty udávají, ţe v posledních letech u nás došlo k poklesu uzavírání smíšeného manţelství. Převaţují sňatky cizinců s Češkami. V roce 2010 jich bylo uzavřeno Oproti tomu stojí manţelství cizinek s Čechem, kterých se uskutečnilo (ČSÚ, 2011, online). 1.3 Manželství Na uzavření manţelství smíšeného páru má vliv mnoho aspektů. Jedním z nich je i rodina kaţdého účastníka. Pro rodinu je často rozhodující sociální status partnera. Pro vyšší třídu jsou typické zábavy zvyky, které jsou většinou i finančně náročnější. Jedná se většinou o bankety, společenské večírky, dostihy. Děti se věnují sportům jako je tenis, plavání, motoristické sporty. Pro niţší třídu jsou pak typické vesnické akce, tancovačky, diskotéky, děti navštěvují kolektivní krouţky a veřejné prostory (Mareš, 2003). Takto ovlivňované manţelství názory rodiny je označováno jako tradiční výběr. Jako protiklad k tradičnímu výběru stojí výběr moderní. Moderní výběr se vyznačuje tím, ţe se zde jedná pouze o sympatie a náklonnosti dvou jedinců neboli páru. Ti mají při výběru volnost, záleţí pouze na jejich kritériích, lásce, intimitě (Katrňák, 2008). 10

11 Další sloţkou ovlivňující manţelství je náboţenství, které můţe mít dost limitující charakter při volbě partnera. K uzavření manţelství s cizincem pak dochází dle podmínky stanovené zákonem č. 94/1963 sb. o rodině, tj. svobodném rozhodnutí účastníků konání. Pokud jeden z účastníků neovládá český jazyk, k obřadu je přizván překladatel, tzv. tlumočník. 1.4 Děti smíšených párů Cizinec do hostitelské země přichází jiţ s narozenými dětmi, nebo se mu dítě rodí aţ na českém území, s českým partnerem. Ty pak získávají česká občanství, takţe nelze určit jejich přesný počet. Cizí zem se po příchodu jedince stává jejím útočištěm a místem, kde je odehráván výchovný proces. Děti jsou tedy nepřímo nuceni přijímat tradice, kulturní vzorce, modely chování a normy společnosti. Také jsou rychle zapojovány do procesu učení se jazyka hostitelské země. Výchova dítěte ve smíšeném páru je většinou sloţitější, neţ v páru nesmíšeném. Dítě se pohybuje mezi různými zvyky, mnohdy neví, ke které straně přilnout. V dítěti se odehrává vnitřní boj, který můţe mít za následek, ţe se dítě doma necítí nikde, nepřilne k ţádným tradicím, neosvojí si ani jeden způsob ţivota. Osvojený jazyk mnohdy nenapomáhá k osvojení si příslušné kultury, norem chování, tradic. Děti cizinců jsou však často ovlivňovány kolektivem, kamarády, spoluţáky, coţ jim napomáhá ke snazšímu začlenění se do hostitelského systému a přilnout ke zvykům země. Děti se pomocí ostatních dětí snáze naučí jejich mateřský jazyk, očekávané vystupování (a to nejen ve školním prostředí), otevřou se okolnímu prostředí, moţnostem, ale i celému systému. Pokud kaţdý z rodičů uznává své zvyky, tradice, jazyk, dochází k tvorbě bikulturních a bilingvidních rodin (Hernová, 1997). Dítě partnerů, kde kaţdý jedinec je z jiné země, jsou po celou dobu konfrontovány s myšlenkou, ţe se rodina můţe přestěhovat do rodné země druhého jedince. Tím pro děti vzniká jistá nejistota. Společnost přijímá děti ze smíšených párů zatím spíše negativně. Mohou za to i reklamní agentury, které děti cizinců vyhledávají pro své kampaně, jsou pro ně jednoduše zajímaví. Další aspektem je v dnešní době více se rozšiřující tzv. fiktivní 11

12 otcovství, kde se jedná o to, ţe matka za finanční obnos do rodného listu dítěte napíše místo biologického otce jméno cizince, který pak automaticky získá pobyt na území dané země. Děti s rozvedenými smíšenými rodiči jsou také často spojováni s únosy do zahraničí. Většinou protiprávně rodič unese své dítě do jeho rodné země. Tímto činem se dopouští několika přestupků, takţe vzniká stíhání a kolotoč právních aktů a vymáhání dítěte zpět k matce. Na takovéto nezákonné přemísťování dítěte, by měla dbát Úmluva o právech dítěte, kterou by se měl kaţdý občan řídit Výchova dětí ze smíšených párů Na všechny děti, které pobývají na území ČR déle jak 90dní se vztahuje povinná školní docházka. Tyto děti by měli mít stejná práva jako jejich spoluţáci a to bez ohledu na rasu, náboţenství, jazyk, apod. Informace o vývoji počtů dětí-cizinců v českých mateřských školách můţeme najít ve Statistických ročenkách školství. Pro představu ve školním roce 2009/2010 byl celkový počet dětí v Mateřských školách , z toho celkem cizinců 3 963, kde cizinci ze států EU dělali 1 040, cizinci z ostatních evropských států a cizinci z ostatních států světa Ve srovnání s ostatními evropskými státy, je v České republice počet dětí cizinců ve školkách menší. Výchovu dětí cizinců ovlivňuje několik faktorů. Nejčastěji jsou to prostředí, rodina, bilingvismus, sociální faktory, apod. Jedním z nich je i dědičnost. Předpoklady pro výchovu získané od našich předků nám pomáhají formovat osobnost nového jedince. Sociální faktory nutno ještě doplnit o vztahy mezi členy rodiny. Díky nim si dítě osvojuje důleţité informace, které později můţe uplatnit ve vztazích k okolí, vrstevníkům, v budoucnu k partnerům a své rodině. Dalším silným sociálním faktorem je schopnost dítěte srovnávat se s ostatními jedinci, umět se motivovat a schopnosti vyrovnat se s úspěchem a neúspěchem (Říčan, 2008). Výchova, díky které si dítě osvojuje návyky, je nepřímo podmíněná prostředí, ve kterém se odehrává. Příroda, společnost, estetická úprava okolí, pomáhá k dobrému zvládnutí výchovného procesu. 12

13 Dominantní postavení ve výchově nese však rodina. Proto je nesmírně důleţitá úzká provázanost mezi rodiči a dítětem, dobré vztahy, důvěra, apod Integrace dětí ze smíšených párů do školek a škol Pro děti je vstup do školky či školy velkým krokem. Je tedy třeba, připravit jim co nejpřirozenější prostředí, aby změna nebyla tolik markantní. To samé platí i s dětmi cizince. Pokud dítě neumí vůbec česky, je komunikace velmi obtíţná a první dny náročné jak pro dítě, tak pro pedagoga. Můţe docházet i na pocity frustrace. Pedagog je nucen si poradit s vlastní bariérou, utvořit pro dítě příjemné a bezpečné prostředí, zaměřit se na přístup ostatních spoluţáků k novému ţákovi, popřípadě jej zlepšovat a připravit se na moţné vzniklé problémy, které mohou být způsobeny i odlišnými kulturami. Je nutné nenápadně dítě do kolektivu zapojit (Průcha, 2010). V prvních těţkých dnech při socializaci cizího dítěte do třídy, můţe dojít k tzv. tichému období. V tomto období dítě odmítá komunikovat novým jazykem, spíše jen poslouchá a seznamuje se s ním. Na pedagogovi teď leţí tíha komunikace s dítětem. Nesmí na něj tlačit, aby se dítě nezaleklo. Proto se v této fázi navrhuje komunikace přes různé obrázkové kartičky, kreslením, piktogramy a dalšími neverbálními signály. Pokud rodič ovládá řeč, měl by dítěti ze začátku přetlumočit nově vzniklé situace, aby dítě snáze chápalo. Můţe tomu být i naopak. Dítě jazyk umí, rodič ne, takţe je vhodné domlouvat se přes dítě. Dítě si tlumočením osvojuje souvislosti slov a bilingvní stránku. Společným výsledkem rodičů a pedagogů by mělo být osvojení si klíčových kompetencí dítěte a jeho bezstarostné dětství. Nejjednodušší a nejúčinnější komunikačních kompetencí je hra. Díky hře si dítě trénuje mozek, osvojuje i drobnou motoriku, představivost i běţné denní úkony. Aby byly kompetence dobře rozvíjeny je důleţité, aby byla hra řízená, organizovaná pedagogem. Hra na rozvoj komunikace, můţe být pouhé vyprávění či cílený rozhovor, artikulační, rytmické a sluchové cvičení. Další aktivitou, která kromě jazyka rozvíjí i estetickou stránku dítěte, je zpěv a přednes. Na větší slovní zásobu se pak pouţívají 13

14 říkanky, hádanky, hry se slovy (Šmělová, 2004). Děti sami si pak osvojují komunikaci a různé ţivotní situace ve hře na doktory, obchod, nebo třeba na rodiče. To, jestli se u dítěte vyvíjí řeč dobře, poznáme nejlépe kolem třetího aţ čtvrtého roku. To dítě zvládá nejlépe vyjadřovat své myšlenky s formální přesností. Nastává období tzv. intelektualizace řeči, které trvá aţ do dospělosti. V tomto období se neustále učíme nová slova, jejich významy, souvislosti, zpřesňujeme si gramatiku a rozšiřujeme celkovou slovní zásobu (Klenková, 2006). U dětí cizinců, kteří nejsou v denním kontaktu s rodilým mluvčím, se můţe jazyk vyvíjet s obtíţemi. Prvotní obtíţí můţe být vývojová dysfázie. Jedná se o centrální poruchu řeči, kdy můţe dojít k negativnímu intelektovému vývoji. V předškolním věku je nejčastější porucha dyslalie, kdy se jedná o narušení výslovnosti jedince. Pak je pro děti typická koktavost a breptavost. U koktavosti dochází k nedobrovolnému přerušování řeči, které je narušeno špatnou koordinací mluvních orgánů. Řeč pak působí kostrbatě, neplynule. U breptavosti se pak jedná spíše o špatnou fonetickou plynulost. Dítě není schopno mluvit v jedné rytmické rovině, vyjadřuje se překotně (Klenková, 2006). 2. Vybrané faktory interkulturního soužití 2.1 Gender obecný přehled Lidé se definují mnoha různými způsoby a jedním z těch nejzákladnějších je, kdyţ řeknou jsem muţ nebo jsem ţena, kdyţ se vymezují z hlediska pohlaví (Renzetti, Curran, 2003, str. 20). Odlišnosti mezi muţem ţenou pak obnášejí určité chování, hraní tzv. genderových rolí. Tyto role nepřímo zastává kaţdý muţ i ţena, od kterých se očekává určité vystupování, forma chování. V dřívějších dobách, byla ţenská 14

15 role ve většině států Evropy chápána jako domácí. Ţeny zůstávaly v domácnosti a staraly se o děti. Nyní je tomu jiţ jinak, ţeny se dostaly na úroveň muţů. Prudký nástup ţen do výdělečných zaměstnání, vzestup počtu rozvodů a zvyšující se podíl rodin se ţenou na místě přednosty domácnosti i vzestup ţenského sebevědomí však učinil ztotoţnění statusu muţe se statusem rodiny neudrţitelným (Moţný, 2006, str. 96). V jistých zemích však apelují na starší, domáčtější typ. Na první pohled by se mohlo zdát, ţe to takto funguje u zaostalejších zemí světa. Ale je tomu váţně tak? A bylo takto po celou dobu? Nebylo. V Itálii navázali na moderní způsob a ţeny byly samostatně výdělečně činné. Jedná se tedy spíše o návrat k starším tradicím. Opakované módní návraty se projevují nejen v oblečení, ale prolínají se i do ostatních odvětví. A Itálie je jasným příkladem toho, ţe jde s trendy. Návrat ţen do domácnosti, starání se o potomka a udrţování tzv. tepla domova, je v Itálii chápáno jako nějaká nálepka luxusu. Muţ, který dokáţe po finanční stránce dobře zabezpečit rodinu, by nenechal svoji ţenu někde zaměstnanou. Podle mého názoru, se Itálie potýká spíše s opačným problémem. Ten nastává tehdy, vydělává-li ţena více, neţ její muţ. Italové jsou dominantní, charakterní typy, kteří tento jev velmi těţce nesou. Výsledkem je pak ztroskotání takového manţelství. Místní ţeny jsou si toho vědomy, snaţí se proto svým partnerům určitou nadvládu ve vztahu dopřát. Alespoň pocitovou. Jak se tedy můţeme dočíst v knize Ţeny, muţi a společnost, dva dospělí lidé plní úkoly ve specializovaných rolích, tj. roli expresivní a instrumentální. Instrumentální rodinná role v sobě soustřeďuje vedoucí a rozhodovací pravomoci. Vykonává ji ten z partnerů, který rodinu ekonomicky zajišťuje, tedy tradičně manţel otec. Matka manţelka se ujímá expresivní rodinné role, coţ znamená, ţe se stará o domácí práce, o děti a o uspokojení citových potřeb rodinných příslušníků (Renzetti, Curran, 2003, str. 214). 15

16 2.2 Součastná rodina: různorodost a proměnlivost V dnešní době jsou ve vyspělých zemích nejtypičtější rodiny se dvěma ţiviteli nebo jeden rodič samoţivitel. Proč je to tedyv Itálii jinak (Jandová, 2008)? V Itálii se za rodinu totiţ povaţují i nesezdané páry, kde spolu partneři ţijí na hromádce a vychovávají společné dítě. Takovýchto rodin stále přibývá. V důsledku sňatků byl definován pojem sňatkový trh, coţe je jakási metafora, která říká, ţe v kaţdé společnosti najdeme páry, které potenciálně směřují k manţelství. Do sňatkového trhu však spadají i ti jedinci, kteří zájem o sňatek nemají, či dokonce ti, kteří provozují nesezdané souţití. Skutečnost, ţe taková souţití přestala být sociálně dehonestovaná (vţdycky byly páry, které ţili na hromádce nebo na psí kníţku, jak se nesezdanému souţití u nás tradičně říkalo), sňatkový trh neruší, jen ho činí méně průzračným. Ve společnosti pořád existuje prostor, ve sterém se setkávají páry a probíhají vyjednávací tanečky (Moţný, 2006, str. 118). 2.3 Nesezdaná soužití Nesezdaná souţití se u nás rozšiřují od devadesátých let dvacátého století, kdy klesl počet svateb, nebo se odkládali do vyššího věku, jak to jiţ bylo moderní, ale také kvůli rozvodovosti. Dříve byl nejvyšší počet nesezdaného souţití v západních zemích. Naopak nejniţší výskyt se objevoval v zemích jiţní Evropy. Rozdíly se postupem času eliminovaly. Oproti dřívějšímu způsobu ţivota, kdy u mladého páru byla svatba důleţitým, někdy dokonce nutným krokem ve vztahu, nyní partneři ţijí nesezdaně, soustředí se spíše na kariéru a ve svatbě ţádný podstatný krok nevidí. Tento jev vyplývá i z čím dál tím častější rozvodovosti a problémům u páru. Podle mé zkušenosti, italská společnost souţití na tzv. psí kníţku uznává. Nesmí-li se však jednat o striktně zaloţenou věřící rodinu. Nutno tedy říci, ţe pokud je svatba na pořadu dne, odehrává se v kostele. Menšiny, které uznávají jinou víru, ţe je ta křesťanská, najdeme v Itálii pomálu, coţ je rozdíl oproti ostatním evropským zemím. Starší generace zde své náboţenské zvyky přenesla na mladší více, neţ kde jinde. Mezi 16

17 páry dochází ke svatbám tedy i z úcty k starším rodinným příslušníkům. Postupem času, kdy dochází ke generační obměně, se ale častěji přechází na nesezdaný způsob ţivota Typy nesezdaného soužití Nesezdanému souţití náleţí dva typy, a to alternativa k manţelství a předstupeň manţelství. Alternativa k manţelství se popisuje jako konečná fáze souţití, kdeţto předstupeň manţelství jako přechodná fáze souţití před uzavřením manţelství. V praxi je však obtíţné tyto dva kroky prokázat. (Minaříková, Petrousek, Vodáková, 1996). Ivo Moţný definuje faktické manţelství, které představuje alternativu manţelství především pro lidi ve středním a pokročilém věku, pro rozvedené či ovdovělé. Jedinou formalitou faktického manţelství je, ţe se účastníci přihlásí ke společnému bydlišti. Předstupněm manţelství je snoubenecké souţití, které se v dnešní době vyskytuje hlavně u mladých lidí. Opačným typem souţití můţe být souţití svobodných párů, které na sňatek nedbají. Samostatně stojí souţití rozvedených, kde osoba ţije s novým partnerem v nesezdaném souţití (Moţný, 2006, str ). Ladislav Rabušic, (2008) definoval tyto typy souţití: porozvodové, snoubenecké, dočasné a souţití namísto manţelství. Souţití porozvodové je typem souţití, kde spolu ţijí jiţ dříve rozvedení partneři, kteří nechtějí uzavírat další manţelství. Souţití snoubenecké je souţití, kde pár zamýšlí uzavřít v blízké či vzdálenější době sňatek. Souţití dočasné se vyskytuje u dvou mladých lidí. Toto souţití můţe být také u jedinců, kteří jsou po rozvodu a zatím nepomýšlí na nový sňatek. Z tohoto vztahu můţe vzniknout manţelství. Posledním typem je souţití namísto manţelství. To se vyskytuje u mladých párů, které nechtějí vstoupit do manţelství (Pírková, diplomová práce, 2012). K nesezdanému souţití se partneři uchylují také třeba z ekonomického hlediska, kdy nechtějí vynaloţit náklady na svatbu, řešit předmanţelské smlouvy atd., z hlediska právního, ale také z hlediska třídního, kdy partner náleţí jiné společenské třídě, neţ jeho protějšek. 17

18 2.4 Jazyková bariéra Jazyková bariéra je jednou z nejmarkantnějších překáţek ve smíšených vztazích. Díky ní ke smíšenému manţelství většinou nedojde. Touha ke společnému souţití je díky jazykovým kritériím sniţována, partnerovi se nedostává určité míry pochopení. Jazykové nároky se v dnešní době neustále zvyšují. Lidé jsou schopni komunikovat v cizím jazyce, ale ne na kaţdodenní úrovni. V zahraničí se domluvíme, známe základní fráze, ale ţivot s partnerem v cizí zemi a cizím jazyce obnáší mnoho dalších potřeb. Bohuţel i jazykové kurzy člověka většinou neposunou do úrovně, aby mohl v jiném jazyce ţít běţný ţivot. Jako čeština, tak i ostatní jazyky mají svůj slang, nářečí. Právě tím mluví místní domorodci a to je také to, co se v jazykových školách většinou nevyučuje. Oproti mluvenému projevu, který ještě není tak těţké si osvojit, stojí projev psaný. Ten způsobuje problémy i slovansky mluvícím zemím, pro které není osvojení si jiného slovanského jazyka takovým problémem. Uvádí se, ţe velmi dobré komunikační úrovně lze dosáhnout po půl roce aţ dvou letech, kdeţto akademické úrovně, při které se pouţívají odporné termíny po pěti aţ sedmi letech. Překonat jazykovou bariéru je tedy dlouholetý proces, na kterém většina vztahů ztroskotá Interkulturní komunikace Podle J. Průchy (2010, s. 16) je interkulturní komunikace (intercultural communication) termín označující procesy interakce a sdělování, probíhající v nejrůznějších typech situací, při nichţ jsou komunikačními partnery příslušníci jazykově a/nebo kulturně odlišných etnik, národů, rasových či náboţenských společenství. Tato komunikace je determinována specifičnostmi jazyků, kultur, mentalit a hodnotových systémů komunikujících partnerů. Kaţdý komunikant má svůj vlastní styl komunikace, který je podporován tradicemi určité skupiny obyvatelstva. Odlišnosti stylů komunikace poznáme i podle drţení těla, energie, jaká z člověka vyzařuje, tónu hlasu, očního kontaktu, pohybů a celkového vystupování jedince. Příkladem mohou být polibky na tváře, které jsou typické pro jiţní státy. Počet polibků je pak určován místními tradicemi. Pro někoho jsou tyto tradice 18

19 nezvyklé, ne-li aţ nepříjemné. U takovýchto jedinců můţe docházet k nepochopení, vnitřnímu zmatku, uraţení či vyloţení si situace jinak, neţ byla myšlená. Mnohdy tedy díky neznalosti jiné kultury dochází k trapným momentům. Při komunikaci s cizinci je třeba dávat si pozor, já uţíváme gesta, na jejich význam i na ostatní neverbální projevy. Neznamená to, ţe bychom se museli naučit, jak cizinci vnímají jednotlivá gesta, ale důleţité je být si vědomi moţného nedorozumění a tomu se také snaţit předcházet. Podstatné je uvědomit si, ţe naše kultura, která obsahuje i pravidla komunikace a chování ve společnosti, není jediná, a ţe odlišnost kulturního chování je něco zcela běţného, nezávislého na hodnotách kultur (Šmolka, 2005). Někomu to, ţe si nemohou úplně vše sdělit, vyhovuje. Jedná se spíše o muţe, kteří nemají potřebu své partnerce veškeré dojmy a záţitky sdělovat. Proto jsou také ţeny ty, které se častěji přizpůsobují partnerově jazyku. Pro ţeny jsou tyto situace dost motivující, aby si cizí jazyk osvojily co nejrychleji. Největší problém nastává, kdy spolu pár komunikuje v úplně odlišném jazyce, neţ je jeden z jeho rodných. Většinou je to z toho důvodu, ţe jazyk protějšku neovládá a netouţí do něj být zasvěcen, takţe spolu komunikuje tzv. alternativou nejmenšího zla, angličtinou. Pokud oba účastníci jazyk perfektně ovládají, vztah můţe fungovat bez problémů. Ty nastanou aţ ve chvíli, kdy se do komunikace připojí další osoba (obvykle kamarád či rodinný příslušník). Pokud spolu pár vychovává společné dítě, bývá bilingvální přístup k dítěti spíše výhodou. Mnoho českých rodičů projevují snahu, aby jejich ratolesti uměli plynule více jazykům jiţ od raného dětství. Touţeného výsledku však dosahují velmi obtíţně. Kdeţto u smíšeného páru to jde snáze. Dítě od malička poslouchá obě řeči od rodilého mluvčího. Rodiče se pak většinou na dítě snaţí mluvit oběma jazyky v jedné situaci. Dítě pak díky dané situace snáze pochopí propojitost a význam slov. Na takovýto typ výchovy je nahlíţeno velmi kladně. Lenka Fořtová, ředitelka anglické školky Flowergarden tvrdí: Jsem přesvědčená, ţe děti se mohou pohybovat ve vícejazyčném prostředí jiţ od narození a při dodrţení několika zásad je to pro ně výhradně přínosné. Moje desetiletá praktická zkušenost mě přesvědčila, ţe děti, které jsou vystavené působení více jazyků, nejenţe nemají problém 19

20 je rozlišit, ale dokáţí plynule přecházet z jednoho jazyka do druhého (i třetího) podle toho, s kým právě mluví. Navíc, jsou-li v kontaktu s rodilými mluvčími, jejich výslovnost v době, kdy začnou cizí jazyk aktivně pouţívat, je v podstatě na úrovni rodilých mluvčí daného jazyka". Lenka Fořtová také uvádí, ţe u dětí můţe nastat tzv. tiché období. Jedná se o stav, kdy dítě proţívá ostych, je pro něj nesmírně těţké v cizím jazyce komunikovat. Toto období můţe trvat týden, ale i několik měsíců a je velmi důleţité, aby rodiče své děti k mluvení nenutili a nechali je, ať se sami rozhodnou, v jakém jazyce chtějí momentálně komunikovat. Bilingvní děti jsou prý více flexibilní, dokáţou pochopit, ţe jejich jazyk a kultura můţe být odlišná od ostatních, jiným kulturám jsou tedy otevření, lépe chápou cizí umění a tradice, výhodu mají nejen v budoucím zaměstnání (lepší pracovní pozice), ale i v běţném ţivotě. Lepší předpoklady mají také pro učení se dalším jazykům. Učení jazyků oddaluje stárnutí mozku a degeneraci mozkových buněk. Té prý bilingvní děti mají vyšší sebevědomí (Multiglot, 2010, online). 2.5 Sociokulturní odlišnost Odlišný původ s sebou přináší také odlišné zvyky, vzorce chování, tradice, normy, obyčeje a hodnoty. Setkání místního obyvatelstva s kulturně odlišnou skupinou spolu se občas neobejde bez potíţí, často dochází i k tzv. kulturnímu šoku. Většinou platí, ţe čím vzdálenější země tím, tím má vzdálenější kulturu, více odlišné tradice od těch našich a tím větší můţe být i kulturní šok. Kulturní šok je: Souhrnu pocitů ze ţivota v cizím prostředí, pocitů z neznámých, nečekaných či nepříjemných, nových reakcí či podnětů, s nimiţ se najednou člověk neustále v cizině setkává, někdy říkáme kulturní šok. Šok má u kaţdého různou dobu trvání i míru intenzity, v závislosti na míře daných kulturních rozdílů i individuálních vlastností jedince. Je vyvolán příchodem a delším pobytem v prostředí, které je sloţeno z naprosto nových podnětů (jiná strava, jiné podnebí, jiné zvyky, jiný jazyk, jiné společenské zřízení), ale i faktem, ţe cizinec 20

21 nemůţe v komunikaci s ostatními vyuţít to, co získal v procesu socializace ve své domácí kultuře (Inkluzivní školka, 2012, online). Také rodina jako celek je vnímána v různých kulturách odlišně. Někde se traduje starší pojetí rodiny, tj. rodiny co nejširší. Spadají tam i vzdálenější příbuzní. Jinde uţ jsou jako rodina bráni pouze nejbliţší členové, jedná se tedy většinou o velmi malé uskupení. Jinak je i vnímáno v různých kulturách postavení muţe a ţeny. Nahlíţeno odlišným způsobem můţe být i na školství či trávení volného času. Je tedy pouze na jedinci, jak se s odlišností vyspořádá a do jak míry ji bude respektovat. Základní premisou kulturního relativismu je vnímání kultur v jejich jedinečnosti, v kontextu, ve kterém vznikaly a fungují, včetně vlastních norem, hodnot a idejí, a bez srovnávání s kulturou naší, která se vyvíjela v kontextu odlišném. Z kulturního relativismu vyplývá důleţitost nahlíţet na jednotlivé kultury jako na rovnocenné. Neexistují kultury vyšší ani niţší, protoţe jednoduše neexistuje měřítko, dle kterého by se dalo srovnávat. Cizincům mohou připadat naše zvyklosti stejně nepochopitelné, nelogické a "hloupé", jako nám ty jejich, a to z prostého důvodu - vyvíjely se v jiném prostředí a odpovídaly na odlišné společenské faktory, ale i například na jiné přírodní podmínky a podnebí (Inkluzivní školka, 2012, online). Sociokulturní odlišnost je různá v určitém věku. Rozdělit ji můţeme na sociokulturní odlišnost vyskytující se u dospělých a sociokulturní odlišnosti, jaké se vyskytují u dětí Sociokulturní odlišnost u dospělých U dospělého člověka je sociokulturní odlišnost velmi ovlivňovaná tím, jak dlouho ţije na určitém území, jak je starý, v jakém se pohybuje prostředí, jak má rozvinuto vnímání a chápání, jak se vyrovnává s novými situacemi či těţkosti apod. Dospělý člověk je schopen si vybudovat určitý obranný mechanizmus, nebo se nepříjemnému prostředí a situacím jednoduše vyhýbá. Dospělá osoba je také schopna si v cizím prostředí najít příslušné kamarády, další cizince nebo lidi sobě podobné. Můţe si mezi vztahy s osobami vybírat, pokud chce, můţe vyhledávat výzvy, překonávat své osobní hranice. 21

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Libuše Novotná Časopis Maminka Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ PhDr. Jan Lašek, CSc. Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vstupem do školy se z dítěte stává ţák. Od počátku je nucen

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Postoje rodiny ke klavírnímu recitálu dítěte mladšího školního věku na ZUŠ 7. 9. září 2010 Zdeněk Vašíček Český pedagogický výzkum

Více

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole?

Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Proč se učit několika cizím jazykům už na základní škole? Dobré znalosti cizích jazyků jsou v dnešním globalizovaném světě důležitou podmínkou bezproblémového vzájemného soužití národů a jejich vzájemné

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více