neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou"

Transkript

1 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické církvi Rok víry. Je to přesně padesát let poté, co byl zahájen II. Vatikánský koncil. Velmi dobře si pamatuji tento okamžik a hlavně, co všechno koncil a jeho dokumenty pro nás znamenaly: nový vztah k Božímu slovu, k církvi, k liturgii; ekumenismus, otevření se církve světu. Osobně jsem vnímal, jak církev toto otevření potřebuje a jak je nutné hledat cesty, aby se poklad víry v plnosti mohl předávat dnešním generacím. Tento úkol platí pro nás i dnes. Rok víry vnímám jako pastorační příležitost a šanci pro naši diecézi, jednotlivé farnosti a společenství, aby byl tento poklad znovu objeven, a abychom ho žili naplno. Podmínkou pro to, aby se tak stalo, je obnovení osobní víry a vztahu s Kristem. On at se stane středem a smyslem našeho života. Nemůžeme začít jinak než u sebe, hrozilo by nám pokrytectví a takový přístup by nikoho neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali svým osobním obrácením a cestou k tomu kéž bude prožití osobních exercicií. Považuji to za jeden ze zásadních kroků pro dobré prožití Roku víry. Velkou naději vkládám také do přípravy a uskutečnění Diecézního fóra laiků. Prosím Vás, abyste vytvořili podmínky pro diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů z Vašich farností. Jak jistě víte, v naší vlasti se připravujeme na slavení výročí od příchodu svatých Cyrila a Metoděje a nejbližší rok bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou důležité Slavnost Těla a Krve Páně a Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. K tomu ještě v naší diecézi budeme slavit 20. výročí jejího vzniku. Vyvrcholením našich oslav bude Diecézní pout do Kladrub 8. května 2013, kdy s celou diecézí obnovíme Vyznání víry. To vše je třeba nějakým způsobem zahrnout do pastoračního plánu ve Vašich farnostech. Moje Výzva, ve které Vás upozorňuji na to, co bych si osobně přál, a předávám několik praktických návrhů pro pastoraci, at Vás povzbudí a inspiruje. Moc Vás prosím, abyste ji přijali se vší vážností a snažili se ji naplnit, jak jen to bude možné, v konkrétních podmínkách Vaší služby. Váš biskup a bratr + František 1

2 Rok víry proběhne od 11. října 2012 (padesátého výročí zahájení II. Vatikánského koncilu) do 24. listopadu 2013 (Slavnost Ježíše Krista Krále). K jeho slavení v naší diecézi vydal biskup František výzvu, kterou celou najdete na stránkách biskupství. Oficiální stránky Roku: (italsky či anglicky). Mši sv. k zahájení Roku víry budeme slavit v katedrále sv. Bartoloměje 11. října od 17 hod. Celebruje biskup František, všichni jsou srdečně zváni. Motto diecéze 2013 Rokem víry nás bude provázet verš Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. (Žid 12,2) Odpovědi na zářijové otázky: Žalmy např. 47 (Lidé všech národů tleskejte v dlaně), 51 (Stvoř ve mně srdce čisté), 57 (Do stínu křídel) Moudrosti Moudrost Šalamounova Sirachovec Eclesiasticus V říjnu čteme: Sirachovec vedle řady přísloví, rad, výstrah a zaslíbení obsahuje i hymny slavící Boží velebnost a krásu jeho díla, různé modlitby a tzv. chválu otců (k ). Otázka: Kteří praotcové z Geneze jsou zmiňování ve chvále otců? Kniha Kazatel vznikla asi ve 3. st. př. K, patří mezi pět svátečních svitků, četla se o svátcích stánků. Ohlašuje pomíjivost a nicotnost všeho, učí nalézat jediný pevný základ života v Bohu. Otázka: Do které části hebrejského kánonu patří tato kniha? 1. Soluňanům nejstarší kniha Nového zákona, napsána asi na začátku r. 51 v Korintu, Pavel vzpomíná na svoji práci v Soluňi, napomíná jím založenou obec k věrnému životu a odpovídá na jejich otázku stran těch, kteří zesnuli před příchodem Páně. Otázka: Kde najdeme zprávu o Pavlově misijní práci v Soluni? 2. Soluňanům je jakýmsi komentářem k předchozímu, napsán Pavlem krátce po prvním nebo Pavlovým žákem později, má uklidnit křest anské obce, které byly znepokojeny tím, že den Páně nenastal tak brzo, jak se očekávalo. A zároveň napomíná ty, kteří v očekávání jeho příchodu se přestali starat o každodenní záležitosti. Otázka: Kde nalezneme Soluň a jaké je její nepočeštěné jméno? Citát na měsíc: Když dostane zamilovaný člověk milostný dopis, bude ho číst znovu a znovu, ovšem nikoli aby získal další informace, ale aby se setkával s osobou, která dopis psala. S Písmem svatým bychom měli zacházet jako s milostným dopisem, který nám poslal Bůh. Henricus Pidyarto Abychom vysvětlili, kdo je Duch svatý, musíme rozlišit dvě roviny, jak je ostatně vždy vymezují Písmo svaté i teologie: rovinu Nejsvětější Trojice a rovinu dějin. Totiž kým je Duch svatý sám o sobě ab aeterno, od věčnosti, a kým pro nás Duch svatý byl a je v dějinách spásy. Zjednodušeně řečeno: to, co Duch svatý je, a to, co Duch svatý koná. 2

3 V Nejsvětější Trojici je Duch svatý třetí božskou osobou. Takže má také totožnou podstatu a stejnou důležitost jako Otec a jako Syn. Pro křest anské myšlení bylo vždy životně důležité nepřipustit mezi božskými osobami žádné jiné rozdíly než různost vztahů, které mají tyto osoby mezi sebou navzájem. V myšlení západní církve ovlivňované především jistými geniálními postřehy svatého Augustina je Duch svatý v rámci Trojice vzájemným darem Otce a Syna, je poutem lásky, která je spojuje. Je Duchem obou, jak praví hymnus Veni Creator Spiritus. Když přejdeme do roviny dějin spásy, je Duch svatý Boží moc, která se v průběhu dějin postupně zjevuje nerůznějšími způsoby. Nejprve ve Starém zákoně, potom v Novém, a nakonec v životě církve. To je to, co prohlašuje anděl při zvěstování: Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nevyššího tě zastíní. (Lk 1,35) Stručně bychom mohli shrnout působení Ducha svatého do těchto oblastí: je Bohem, který se zpřítomňuje v dějinách, je Bohem, který v dějinách aktivně působí, když inspiruje proroky a připravuje zjevení, je tím, který nám dal při vtělení Ježíše Krista a vedl jeho kroky a který byl Kristem poslán církvi jako Duch života. R. Cantalamessa, S. Gaeta: Dech božského Ducha, KNa 1998, ) 12. Jazyky Více než tři roky už bratři Konstantin a Metoděj působí na Moravě. Plody jejich práce jsou viditelné na každém kroku. Také proto se s nimi Rostislav loučí nerad, i když chápe důležitost jejich rozhodnutí. Metoděj naplánoval cestu i s ohledem na svého bratra, u něhož se stále více projevují zdravotní obtíže. Bylo rozhodnuto vydat se na jih k Balatonu do Blatnogradu. Zde, v dnešním mad arském Zalaváru, má své sídlo kníže Kocel, syn nitranského knížete Pribiny, který je velkým obdivovatelem slovanského písma i liturgie. I on (na obrázku jeho socha v srbském parlamentu) schvaluje myšlenku bratrů vydat se do Konstantinopole a dosáhnout pro Moravu spravedlivého řešení v otázce liturgie a svěcení nových kněží. Toto vše se pak odvíjí, a na tom se shodli všichni, od církevní příslušnosti moravského území, která není prozatím nějak definitivně uzavřena. Původně krátká zastávka se protáhla na několik měsíců, což prospělo Konstantinovu zdraví a kníže měl příležitost více poznat slovanské knihy, naučil se abecedu a nechal také na padesát mladých mužů v tomto umění vyučit. V končícím létě roku 867 se skupina vydává na další cestu. Tentokrát ale ne přes Balkán, ale zamíří do Benátek, odkud se dá pokračovat lodí do Konstantinopole. Nohám tak ušetří mnoho kilometrů. Město je přivítá vzduchem prosyceným mořem i nedávno dokončeným kostelem sv. Marka, jehož ostatky si benátští kupci opatřili lstí v Konstantinopoli. Ani při cestách Konstantin nezapomíná na duchovní rozvoj a vzdělávání svých žáků. Bohoslužbou slouženou ve slovanském jazyce však u latinského duchovenstva vzbuzují spíše údiv, ale mnohdy i odpor. Jsou přece jen tři jazyky, kterými lze Boha oslavovat! Latinsky, hebrejsky a řecky! A jejich nevraživost se obrátila i proti slovanským knihám. Přece není možné, aby jen tak někdo vynalezl a pořídil Slovanům bo- 3

4 hoslužebné knihy! Jejich přesvědčení vycházelo z tehdy uznávané teorie, že základními liturgickými jazyky jsou pouze ty, ve kterých byla napsána tabulka na Ježíšově kříži (srov. J 19,19-20). Metoděj v takových chvílích neříkal nic a přenechal diskusi svému bratrovi. A Filosof? Měl po ruce několik pregnantních vysvětlení: Existuje přece mnoho národů, které mají bohoslužebné knihy a chválí Boha vlastním jazykem! A vyjmenuje svým odpůrcům hned dvanáct starokřest anských komunit od Arménů po Kopty. Komu by to nestačilo, přidá několik citátů z Písma. Konstantin však netuší, že tato jeho obrana národního jazyka v liturgii dostane svůj prostor až na II. Vatikánském koncilu. Kupci jezdící za svými obchody přinesli do Benátek smutnou zprávu z Východu. Konstantinopol zažila další státní převrat, při kterém byl zavražděn císař Michael III. Druhá zpráva přišla z Říma. Bylo to pozvání od papeže Mikuláše I. Zda měl pontifex kladné nebo záporné zprávy o slovanské misi obou bratrů (od knížete Kocela nebo dalších či od západního kléru), nevíme. Ale jedno bylo jisté. Papež si přál oba poznat. Protože k novému císaři (Basileios, dnes považovaný za zakladatele makedonské dynastie, která vládla více jak dvě století), který měl podíl na vraždě Konstantinova přítele, necítil nikdo z bratrů žádné závazky, byl cíl cesty změněn. V listopadu 867 papež Mikuláš I. umírá a o měsíc později se úřadu ujímá nově zvolený Hadrián II. Konstantin a Metoděj jsou v tu chvíli se svým doprovodem již nedaleko bran Věčného města. Petr Mecl Představujeme: Misijní organizaci YWAM Plzeň 4 Misijní organizace YWAM neboli Youth With A Mission byla založena v roce 1960 v USA, odkud se první skupinky mladých lidí vydaly do celého světa se svým posláním podle biblické myšlenky: A řekl jim: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! (Mk 16 15). Dnes má tato organizace, jejíž název můžeme do češtiny přeložit jako Mládež s posláním, svá společenství po celém světě. V České republice působí tři v Praze, Chebu a Plzni, přičemž v Plzni nejdéle. Vedoucím plzeňské YWAM je Patrick Foye, s nímž jsem se setkala v krásném a romantickém prostředí pozdně secesní Frišovy vily v Plzni na Lochotíně. V jejích prostorách nalezla YWAM zázemí a manželé Patrick a Barbara Foye svůj nový domov. Proč jste si vybrali jako své působiště právě Českou republiku? Poprvé jsme přijeli do Československa v březnu 1990, hned po sametové revoluci, hledali jsme tu kontakty a možnosti organizace letního turné mladých amerických muzikantů. Vládla tady úžasná euforie, pocity obrovské naděje a radosti ze svobody. Byli jsme tu sice jen týden, ale ta atmosféra nás silně chytla, měli jsme pocit, že právě sem patříme, že tady je místo pro nás. Jsme věřící, chápali jsme to jako Boží vedení. V srpnu jsme se vrátili na československé turné s muzikanty, projeli republiku od Plzně přes Prahu, Tábor, Most až po Ostravu. Tehdy jsme se s manželkou Barbarou rozhodli, že se sem nastěhujeme trvale a budeme hledat způsob, jak zde sloužit a pomáhat. Bylo mi osmadvacet a s manželkou jsme měli rok po svatbě. Jaké byly vaše začátky v Plzni? Přestěhovali jsme se v lednu 1991 a našli si byt v Plzni na Slovanech. Byli jsme k dispozici lidem, kteří se chtěli učit anglicky, pořádali jsme různé kurzy. A protože manželka je muzikantka a já mám hudbu ve-

5 lice rád, pomáhali jsme v církevních sborech, které nově vznikaly nebo chtěly oslovovat lidi novým způsobem. Hodně jsme se sblížili se sborem Maranatha Evangelické církve metodistické a s Křest anským společenstvím Plzeň, ale i s dalšími. Obecně lze říci, že jsme vždycky byli hodně ekumenicky orientováni. Také jsme jezdili do uprchlických táborů v Červeném Újezdě či v Bílině, vytvořili jsme programy, do nichž se mohli cizinci zapojit. Snažili jsme se, aby ti lidé, kteří tam čekali na svou příležitost, věděli, že jejich život někoho zajímá, že nejsou sami a opuštění. A pak jste založili kulturní centrum tady ve Frišově vile? Asi po jednadvaceti letech plzeňského pobytu se nám podařilo koupit tuto krásnou stavbu, která nabízí možnosti ke kulturnímu využití, jaké jsme hledali. Postupně ji opravujeme, v patře jsme si vybudovali byt, protože se nám narodili dva synové, kterým je nyní devatenáct a šestnáct let. Velké místnosti v přízemí a zahradu využíváme pro kulturní akce, terasa se právě opravuje. Snažíme se, aby dění ve vile bylo duševně i duchovně pozitivním přínosem pro město. Jaké konkrétní akce se tu konají? Na každý rok máme stanovený program, říkáme tomu kulturní koláž. Jsou to dvě až tři akce za měsíc, koncerty, přednášky, večery poezie, výstavy... Snažíme se hledat zajímavá témata, která by měla hlubší myšlenku. Vzhledem ke komorním prostorám, které máme, se nejedná o žádné masové záležitosti. Když uděláme v sále tzv. kavárenskou úpravu se stolečky, vejde se sem asi padesát lidí, bez stolečků sedmdesát. Většinou tu bývá docela plno. Mám-li být konkrétní, tak naše nebližší akce je koncert francouzských písní s názvem Posezení pod Eifelovkou. V srpnu tu vystavovalo šest umělců své sochy, kresby, šperky a oděvy. Oblíbené jsou besedy, na určité téma, např. o působení českých vojáků v Afganistánu, besedy s umělci, architekty, filosofy a podobně (adresa centra je B. Němcové 9, program najdete na YWAM je křest ansky orientovaným společenstvím. Znamená to, že akce ve Frišově vile jsou určeny spíš věřícím? To rozhodně ne! Jde nám o pravý opak naše idea je, aby se tu setkávali věřící s nevěřícími, mladí se staršími, místní i cizinci, naši kamarádi i lidé zcela neznámí. Aby se tu všichni cítili svobodně, poznávali se. Právě hudba v tom hodně pomáhá, vytváří magickou atmosféru a spojuje. Rádi spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi, např. s Diecézní charitou Plzeň, především s její Poradnou pro cizince a uprchlíky, nebo s občanským sdružením Exodus. Zanedlouho se v prostorách vily bude konat kurz pro manžele 3PÉ organizovaný Křest anským společenstvím Plzeň. Co je takovým hlavním pilířem a cílem vašeho působení? Věříme, že jednou obrovskou hodnotou od Boha jsou zdravé vztahy mezi lidmi. Ty chceme pomáhat vytvářet. Nechceme vyvíjet na nikoho žádný tlak, ale jen nenásilně podporovat základní obecné křest anské hodnoty. Protože když má člověk zdravý prostor v srdci, má tam i místo na další věci, na svobodné hledání Boha. S Patrickem Foye rozmlouvala Alena Ouředníková 5

6 Kostely Nanebevzetí Panny Marie, vikariát Rokycany Na první pohled nenápadný a schovaný ve stromech, je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku. Jeho fasády, obracející se do prostoru návsi s rybníkem jsou velmi jednoduché, ale za stromy skrývající se průčelí dává kostelu jedinečný vzhled. Postranní věže jsou ve zděné části nižší, než štít kostela s nikou, ve které je postavena socha Panny Marie. Kdy se začala odvíjet historie kostela, se neví, nejstarší zmínka o obci je z roku 1240, ale o kostele až k roku Jeho stavba z té doby je stále jádrem tohoto kostela a z ní se uplatňuje dodnes gotická žebrová klenba v presbytáři. Farní rodina s blízkými evangelickými Rokycany to neměla během 15. a 16. století lehké, katolická fara někdy během 16. století zanikla. Katolická víra se vrátila až před polovinou 17. století a později sem majitelka panství, hraběnka Malovcová povolala dva jesuity, kteří deset let sídlili u ní na zámku. Za byt a stravu měli za úkol přivést Osecké opět k aktivní katolické víře. Jedním z jesuitů byl rokycanský rodák Šebestián Lábe ( ), který byl literárně i hudebně činný a je i autorem známé mešní písně Již jsem dost pracoval. Konec nejisté době udělalo 6 znovuzřízení fary v roce 1703, které vyústilo v přestavbu již desolátní stavby kostela. Spekuluje se o autorství Jakuba Augustona, nejvýznamnějšího barokního architekta západních Čech, ale z kritického rozboru použitého tvarosloví je to nepravděpodobné, autora přestavby dosud neznáme. Zajímavou etapou jeho historie je obnova kostela na začátku 20. století. Opět zpustlého kostela se ujal místní rodák, metropolitní kanovník v Praze Dr. Josef Tumpach. Prostřednictvím Křest anské akademie, za podpory jejího jednatele Eduarda Šittlera, zařídil spolu s patronem kostela knížetem Josefem Colloredo Mansfeldem jeho obnovu. Snahou bylo, aby proběhla památkově vzorově, samozřejmě podle dobových představ. Hlavní oltář byl odstraněn a zřízen zcela nový novobarokní podle návrhu prof. Jana Kastnera, nad jehož římsou je socha Panny Marie Nanebevzaté. Ze starší kazatelny byly použity čtyři obrazy na novou, podle Kastnerova návrhu provedenou kazatelnu. Boční oltáře, pro zvětšení kapacity kostela se změnily na závěsné bez mens. Umělecky nejvýznamnější součástí interiéru kostela je levý oltář u vítězného oblouku, který je barokní, ale ve svém středu má gotický reliéf Ukřižování Ježíše Krista z poloviny 15. století. Je zaznamenáno, že byl získán v roce 1800 od jisté vdovy z Plzně, která jej zakoupila ze zrušeného dominikánského kláštera. Pochází z dílny mistra, jenž byl autorem velkého Ukřižování, které dnes visí v katedrále sv. Bartoloměje. Obnovený kostel, za velké účasti lidí, posvětil pražský arcibiskup, kardinál Leo Skrbenský z Hříště dne Také druhý kostel Nanebevzetí panny Marie v Rokycanském vikariátu je zajímavý. Na-

7 chází se v obci Zvíkovec, která má pěknou krajinářskou polohu a působí úhledně. Kostel stojí uprostřed velké návsi obce, která je prvně zaznamenána v roce 1229 a kostel je prvně zmíněn ve stejném dokumentu jako kostel v Oseku, tedy v roce Naposledy je zde zapsán katolický farář v roce 1573, potom fara zanikla a kostel byl za třicetileté války vyloupen zde se pohybujícími vojsky. Od roku 1658 duchovní správu zajišt ovali převážně plasští cisterciáci. Začátkem 18. století žil v poustevně pod zámkem poustevník Petr Pauer. Fara byla obnovena až v roce 1769 a pro obydlí bylo zakoupeno blízké stavení. Kostel je jednoduchou a pěknou stavbou, která svou podobu dostala při přestavbě v roce Přestavba byla zřejmě radikální, podíl starého gotického zdiva je malý. Pozoruhodná je nízká, ale mohutná věž v čele kostela. Poměrně prostý vnitřek zdobí barokní hlavní oltář z roku 1661 s obrazem Nanebevzetí Panny Marie a sochami františkánských světců, sv. Františka a sv. Antonína, zřejmě památka na plzeňské františkány, kteří v té době nakrátko vystřídali cisterciáky z Plas. Kostel byl bohatý na gotická umělecká díla. Pochází z něj tabulové obrazy ze dvou arch, z doby kolem roku 1510, z nichž dvě se sv. Dorotou a sv. Markétou jsou v majetku Západočeského muzea. Vrcholným středověkým dílem je bohatě zdobený kalich z roku 1519, který pořídil vyšehradský kanovník Petr z Přimdy. Kalich je v této době zapůjčen na výstavu Europa Jagellonica v Kutné Hoře a po jejím dalším putování přes Varšavu a Postupim nalezne svoje místo v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze ve františkánském klášteře v Plzni. Oba kostely, které jsou dnes trochu na okraji zájmu, výmluvně representují dějiny církve v západních Čechách a jsou dokladem mariánské úcty a lidské snahy o přiblížení se Bohu. Jan Soukup Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás... (Jan 20,18) Milí přátelé, evangelia mají být věcí každého pokřtěného. Výtěžky letošní sbírky v naší zemi podpoří převážně chudé lidi v Zambii. Právě na tento účel můžeme věnovat výtěžek jednoho pracovního dne. MISIJNÍ NEDĚLE (letos 21. října) se na celém světě slaví již od roku 1926 a je spojena s modlitbami a finanční sbírkou. Křest an má na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání a tak šířit radost Božího království. Jak říká Svatý otec misie a hlásání Z dopisu národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra k Misijní neděli 21. října: 7

8 Drazí přátelé misií, v jedné chudé krajině byl řadu let válečný konflikt a mnoho chudých lidí přišlo často i o to málo, co měli. Bylo obtížné najít obživu, a to zvláště v odlehlých rybářských oblastech, které byly válkou zasaženy nejvíce. Když se počítal výtěžek sbírek z farností během Misijní neděle, došlo k nečekanému překvapení. Diecéze, do níž patřily chudé rybářské oblasti, dala ve srovnání s ostatními o mnoho víc. Velmi brzy se přišlo i na to, čím to bylo. Chudí rybáři, kteří dobře věděli, co bída a hlad znamená, se totiž rozhodli věnovat pro misie výtěžek jednoho dne a tím pomoci lidem, kteří trpí třeba ještě větší nouzí... Jak se k tomu postavíme my?... V rámci misijních oslav vybízíme k vytvoření MISIJNÍHO MOSTU MODLITBY 2012 v předvečer Misijní neděle v sobotu 20. října ve 21 hod. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec či jinou modlitbu za misie, misionáře, za chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia... Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. Prosím, připojme se k tomuto celosvětovému spojení křest anů. Další podněty k prožití Misijní neděle a celého měsíce října v misijním duchu: Misijní a mariánský charakter měsíce října lze vhodně spojit MODLITBOU RŮ- ŽENCE. Každý desátek symbolizuje jeden kontinent. Lze využít misijních barev pro jednotlivé kontinenty (zelená Afrika, bílá Evropa, žlutá Asie, modrá Austrálie a Oceánie, červená Amerika). Je možné si objednat Misijní kalendář 2013 Zambijský Bambo (ze života budoucích kněží) kalendář je věnovaný tématu, bez něhož by misie nebyly misiemi. Misijní neděle na R. Proglas: v sobotním růženci 20. října od budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za jeden kontinent. v neděli 21. října bude v 9 00 přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Hlavním celebrantem bude Miloslav kardinál Vlk. po mši svaté v neděli 21. října zazní v poselství Benedikta XVI. k Misijní neděli. Jakékoliv misijní informace nebo materiály jsou k dispozici na pastoračním centru biskupství. Mirka Svobodová, Misijní úmysl na měsíc říjen: Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku k evangelizaci. Rokycanská farnost se rozloučila s P. Jaroslavem Dne 26. srpna se s námi rozloučil náš milý pan farář Jaroslav Hůlle. Většina farníků se s faktem jeho odchodu po svém vyrovnala, nebot nám to bylo oznámeno již v červnu. Po prvních emocích a překvapení, které nebylo příjemné, jsme všichni, jistě i Jaroslav sám, museli sklonit hlavu a říct: Děj se vůle Boží. 8 Během léta se začaly vybírat peníze na dárek, většina lidí ráda přispěla, a tak částka utěšeně narostla. Pořídily se dárky (keramická soška P. Marie Sněžné jako památka na rokycanskou farnost a její farníky, nový ornát, květiny a krásný dort) a ještě zbylo něco do obálky. Navíc řada lidí si nachystala osobní dárek. Zkrátka rozloučení s Jaroslavem se stalo poslední srpnovou neděli v naší farnosti událostí číslo jedna.

9 Již po příchodu do kostela si pravidelný návštěvník povšiml, že je dost plno a kancionály už nejsou k mání. Na tuto mši svatou dorazili totiž do Rokycan také farníci z Oseka, Mirošova a dalších obcí farnosti. Mše sv. byla opravdu slavnostní, zpěv bouřlivý a dojetí téměř hmatatelné. Pater Jaroslav to ale moudře připravil. Nešlo jen o jeho rozloučení, zároveň jsme také vítali jeho nástupce, P. Samuela, který se nám představil. Jaroslav, milovník symbolů, mu předal přímo před oltářem i klíč od kostela. Zpívaly se hymny (Jubilea a Středoevropských katolických dnů) a na závěr Jardova oblíbená píseň, při níž nás nutil vždy zvedat ruce, Tobě patří chvála. Každému z nás jistě běžely při té písni před očima obrázky z 16 let Jaroslavova působení u nás, když rozdával svůj živelný optimismus, nadšení, radostnost. Po skončení mše svaté, kdy málokteré oko zůstalo suché, jsme se začali přesouvat na farní zahradu. Tam už byl nachystán gril s masem a uzeninami, nápoje a stále se množící občerstvení velký dík patří těm, kteří to připravili. Po chvíli přišel mezi zakřiknuté hloučky farníků Jaroslav, postál tu i onde, s každou skupinkou si pohovořil a zazpíval. Opět se mu podařilo nás povzbudit a rozhýbat, alespoň ke stolu s občerstvením. Jaroslav tady byl vždycky a najednou už není. To je tím, že není náš, ale náleží Bohu. A ten ho ústy otce biskupa povolal do Klatov. Kéž tam jeho práci žehná. Jana Falátová Naše první exercicie Při naší přípravě na biřmování, nám P. Bachan vyprávěl o své účasti na exerciciích a jaké je to osvobozující. Hned jak začal o tom, jak je člověk v tichu a poslouchá své myšlenky, mě blesklo hlavou, tak toto není nic pro mě. Já usínám u televize a nejsem skoro nikdy sama. Pořád na mě někdo mluví, pořád někdo něco chce. A když jsem sama doma, tak raději jdu mezi lidi. Nemám samotu a ticho ráda. Když je ticho, tak je něco špatně, to jsem si myslela. Určitě to platí, když je člověk doma, ale nedovedla jsem si představit, že bych něco takového měla sama prožít. Na faře visel plakátek na exercicie. Podívala jsem se na něj a nic mi to neříkalo. Miluška Hosnedlová mi vyprávěla o P. Vellovi, že je to z osobnění pohody a klidu, že to z toho kněze jen čiší. Nevěřila jsem. Kdo nevidí, nevěří. Manžel byl opět nadšen a jeho zápal pro věc je úžasná. Hned se přihlásil. Týden mi vyprávěl, jaké je to skvělé a jaké by to bylo pro mě uklidňující, kdybych jela s ním. Já jsem vše bojkotovala. Moje představa o tom, jak nemůžu večer spát a jak mi bude moje přítelkyně (televize) chybět při usínání, byla nesnesitelná. Na svou omluvu, musím napsat, že už od mala špatně usínám a špatně spím, jen tak tři hodiny v kuse. Mám to po tatínkovi. Byl také vždy nešt astný, že celou noc nemohl usnout a už musí vstát a jít do práce. A když je úplněk, tak to je jasné celá noc bez spánku. Ale to jsem odbočila. Po měsíci vyprávění a těšení se mě manžel přemluvil a přihlásil také. Jediné, co mě lákalo, byly přednášky P. Velly, protože jsem 9

10 od něj už přečetla dvě knihy. Tak jsem souhlasila. Byla jsem zvědavá na to, co říkal P. Bachan a Miluška. Nikdy jsem nic takového nezažila a zvědavost zvítězila. Tak jsme se vydali do Plzně. První den byl únavný, cesta do Plzně v rozpáleném autě a pak ubytování se. Vše jsme úspěšně zvládli a mohli pokračovat v programu. Vše bylo naplánováno. Od snídaně po večeři a vše klaplo na minutu. Musím uznat, že příprava takové akce byla zvládnutá na jedničku s hvězdičkou. Přednášky P. Velly byly úžasné a poučné. Tady si člověk uvědomil, že v jednoduchosti je síla. První den jsem sice měla pocit, že to nemohu vydržet, že asi neusnu. Byla jsem do 5 hodin ráno vzhůru. Moje myšlenky mě dohonily. Celou noc se mi pořád něco honilo hlavou. Nakonec jsem usnula. Ráno začal připravený program. Celý den utekl, bylo to tak naplňující, že jsme zapomněli na telefon. Večer jsme si ještě četli a vyprávěli zážitky. Divné bylo, že jsme s manželem seděli vedle sebe a každý si všiml a zapamatoval něco jiného. Bylo to úžasné, usínala jsem i bez televize. Bylo to sice zdlouhavé, ale usnula jsem. Ráno už jsem se nemohla dočkat přednášek. Poslouchala jsem snad s otevřenou pusou. Bylo to tak naučné a jednoduché, že to člověk se svou hloupostí vždy překombinuje. Vždy ve všem hledáme složitost a vše je logické a naprosto jednoduché. Děkovala jsem v duchu manželovi, Milušce i P. Bachanovi, že jsme se na exercicie vydali. Manželovi jsem to potom řekla, že jsem prožila nejhezčí dovolenou v mém životě. Na přednáškách a vlastně celých exercicií se zúčastnil i náš biskup Mons. František Radkovský. Celou dobu si zapisoval a sledoval přednášky. Bylo to povzbudivé. Myslím, že asi v žádné diecézi nemají tak skvělého biskupa a kněze. Jelikož bylo moc věřících, co se chtělo nechat vyzpovídat, P. Josef Žák zpovídal až do pozdních hodin. Kolikrát jsme 10 ho ještě po desáté hodině večerní viděli teprve odcházet ze zpovědnice. Myslím, že také měl naplněný celý týden až po okraj. Nám tato dovolená utekla tak rychle, že jsem litovala, že už je konec. Já, takový člověk závislý na televizi. Nevěřila jsem, že jsem schopna něco takového prožít. A fakt to bylo něco. Doporučuji všem, co jsou jako já nerozhodní. Jděte a prožijte něco, co vám obohatí život. Nejsou to jen planá slova. Je to opravdu něco, co se nedá popsat. Každý si odnese něco jiného a každý bude spokojený. Už se těším, že za dva roky pojedu zase. Už budu vědět, co mě čeká, a nebudu překvapená. Eva Vajdová PS: Musím podotknout, že z Klatovska nás byl největší počet, zhruba čtyřicet a to je síla. Pout v Dobré Vodě u Pocinovic Hlavní poutní mše svatá u Dobré Vody u Pocinovic se konala v neděli 16. září od 11 hodin dopoledne. Je to poutní místo, jemuž vévodí kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné a v její blízkosti stojí menší kaplička se stálým pramínkem vody. Této nedělní slavnosti se zúčastnilo již tradičně velké množství věřících či pouze přihlížejících poutníků, kteří zaplnili celé prostranství okolo kaple. Je to pout, která je každoročně vyhledávána lidmi z celého okolí Domažlicka i Klatovska. Hlavním celebrantem této poutní mše svaté byl českobudějovický světící biskup P. Pavel Posád, kterého v úvodu velmi vřele přivítal kdyňský vikář P. Miroslav Kratochvíl. Ten

11 prozradil poutníkům, že přítomného biskupa zná už třicet tři let a že se s ním poprvé setkal na pouti v Žarošicích. V přímluvách také nezapomněli vzpomenout na zdejšího kněze, dnes již devadesátiletého Msgre. Vladislava Sysla, který se této bohoslužby každý rok zúčastňoval, letos však ze zdravotních důvodů nemohl přijít. Tak jako každý rok přijel i autobus německých poutníků z bavorského městečka Schwarzach, které je partnerských městem Pocinovic. Spolu s nimi se mše svaté zúčastnil i starosta Schwarzachu pan Alois Böhm s manželkou, který při bohoslužbě přečetl druhé čtení v německém jazyce. Ke zpěvu poutníků hrála dechová hudba. Bohoslužbu zakončil biskup Pavel Posád závěrečným požehnáním. Příští pout se bude konat na tomto místě opět za rok v neděli po 15. září ve stejný čas. Martina Matějková Pout do Medžugorje O prázdninách jsem byla na týdenním pobytu na poutním místě Medžugorje. Sešli jsme se z celých Čech a Moravy. Ubytování bylo pěkné a počasí nám přálo. Cestou jsme se zastavili v Chorvatsku u moře, kde jsme se koupali a byla možnost se blíže poznat. Na nejvyšší kopec Podbrdo jsme vyšli brzy ráno, protože byla velká vedra. Kdo chtěl, šel bosky, a kdo nechtěl, měl obuv, protože se šlo po velkých kamenech a písku. Po cestě byla křížová cesta a u každého zastavení jsme se modlili a zpívali. Také jsme navštívili zdejší komunity a to dívčí i chlapecké. Slyšeli jsme příběhy mladých lidí, kteří spadli až na dno, protože užívali drogy a pak se modlili, aby Panna Maria a Pán Ježíš jim pomohli a dali jim sílu, aby vše vydrželi. Po celou dobu pouti nás provázel novokněz z Moravy P. Jan Zelenka, který slouží ve farnosti Ostrava Poruba. Sloužil pro nás každý den mši sv., zpovídal nejen poutníky z naší skupiny, ale každého, kdo projevil zájem. Díky P. Janovi za mše sv., které nás vždy posilovaly a upevnily ve víře. Přejeme mu do další práce zdraví a Boží ochranu. Byl to silný zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat, a věřím, že Panna Maria nám dala sílu, a že se tam zase někdy rádi vrátíme. Za krásný pobyt všem, kteří se na tom podíleli, Zaplat Pán Bůh. V. Červíková, Chodov Svatá Růžena z Palerma pocházela ze šlechtické rodiny, byla dcerou Sinibalda, spřízněného s královským rodem Navarrským, a tak se v 1. polovině 12. stol. ocitla na dvoře sicilského krále Viléma I. a jeho navarrské manželky Markéty v Palermu. Život na dvoře nebyl nic pro svatou Růženu (Rose), a tak raději vstoupila do řádu svatého Basila. Ani život za klášterními zdmi ji ale nenaplňoval a tak se rozhodla pro život poustevnice. Své obydlí našla v jeskyni na hoře Kviskvině, která byla majetkem jejího otce. Po několika letech odjela do Palerma, kde své útočiště nalezla na vrcholu Monte-Pelegrinu, zde zůstala až do své smrti roku Ve 13. a 14. století byla úcta k ní na Sicílii velice rozšířena. V době moru v roce 1624 k ní lid vznášel prosbu: Svatá Rosalie, oroduj za nás! Tehdy se Sicilané rozhodli nalézt její ostatky, podařilo se je nalézt v jeskyni, kde žila, a s velikou slávou byly přeneseny do chrámu v Palermu. Někdy v roce 1644 byl ve starém chrámě Basiliánek na Sicílii nalezen v zazděné skřínce kříž, na němž jsou řeckými písmeny napsána slova: Já sestra Rosalia Sinibaldi ukládám toto dřevo Páně v tomto klášteře, jemuž jsem se navždy obětovala. V. Pechová 11

12 Ze srdce zvon Na podporu veřejné sbírky s názvem Ze srdce zvon nazpívali plzeňští umělci píseň, ke které namluvil text biskup Mons. František Radkovský. Pod jeho patronátem běží sbírka na nové zvony do plzeňské katedrály. Před sedmdesáti lety totiž zabavili nacističtí okupanti z katedrály čtyři z pěti zvonů a nechali je roztavit. Od té doby harmonický souzvuk pěti plzeňských zvonů chybí. Cílem veřejné sbírky je shromáždit peníze alespoň na jeden zvon pro katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni a umístit ho do věže nejpozději v roce 2015, kdy bude město hlavní evropskou kulturní metropolí. Na výrobu největšího zvonu bude třeba přes milion korun. Přispívat mohou lidé do kasiček v kavárnách Crosscafe nebo na konto /0100. Při daru více než 10 tisíc korun bude jméno dárce vylito na zvonu jako poděkování za velkorysý příspěvek. jl 12 Vizitace farností byly zahájeny tento podzim. Vizitace má jak kontrolní, tak pastorační charakter. Biskup jako pastýř navštěvuje farnost s cílem setkat se s lidmi, vykonává službu slova, seznamuje se s úzkostmi a starostmi, radostmi a očekáváními lidí, vstupuje do kontaktu s chudými, starými a nemocnými, rodinami, mládeží a dětmi, farní a ekonomickou radou farnosti, aby přinesl výzvu k nové naději. Při vizitaci by se měl biskup setkat a hovořit s: místním farářem případně dalšími kněžími a jáhny působícími ve farnosti, řeholními společenstvími působícími na území farnosti, dalšími osobami, které slouží ve farnosti (pastorační asistenti, katecheté, ministranti, kostelníci, varhaníci, členové sboru, vedoucí společenství, stavební technici, účetní, atd.), farní a ekonomickou radou farnosti, Charitou, pokud ve farnosti existuje, nemocnými, rodinami, případně dětmi a mládeží, s jednotlivými společenstvími, které ve farnosti fungují, případně se zastupiteli obce. Dále by se v rámci vizitace na základě osobních rozhovorů mělo zjistit, jaká je spolupráce a komunikace faráře s biskupstvím, vikářem a ostatními kněžími ve vikariátu a laiky. Na závěr návštěvy ve farnosti se slaví eucharistie, při které biskup promluví k farnosti s důrazem na aktuální situaci, zjištěnou při vizitaci. Vizitace začaly v září ve vikariátu Tachov, v listopadu až lednu 2013 proběhnou v sokolovském vikariátu, v únoru až květnu v domažlickém vikariátu a v květnu až červnu ve vikariátu Plzeň město. Další vikariáty budou vizitovány v druhé polovině roku 2013 a v roce jl Vážení čtenáři, pište, pište! K 20. výročí vzniku plz. diecéze ( ) biskupství vydá knihu zachycující 20 let života v diecézi z nejrůznějších úhlů a pohledů. Proto se na Vás jménem otce biskupa Mons. F. Radkovského a generálního vikáře Mons. J. Žáka obracíme s prosbou, abyste i Vy přispěli do této publikace. Uvítáme jakékoliv Vaše příspěvky, mající souvislost s děním a křest anským životem v plzeňské diecézi za uplynulých dvacet let, případně i v dobách před jejím vznikem: vlastní vzpomínky a zážitky, veselé i vážné, z doby minulé i současné,vaše svědectví Božího oslovení, i vzpomínky a zážitky Vašich přátel vzpomínky na osobnosti křest anského života, které Vás oslovily, na akce a aktivity v diecézi a mnoho dalšího. Rozsah Vašich příspěvků může být různý, od několika řádek až po několik stránek. Ve-

13 lice uvítáme, když přiložíte fotografie, zaručujeme jejich navrácení (uved te zpáteční adresu). Redakce si vyhrazuje právo příspěvky v případě potřeby krátit či mírně upravit. Autoři třiceti nejlepších příspěvků, budou přijati biskupem Františkem a obdrží od něj malé poděkování. Všechny publikovatelné příspěvky budou pak otištěny v publikaci. Své příspěvky posílejte do konce listopadu na nebo poštou na adresu: Alena Ouředníková, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, Plzeň. S případnými dotazy se můžete obracet na telefon Těšíme se na Vaše příspěvky a předem děkujeme! Alena Ouředníková Setkání sborů plz. diecéze 2012 Vážení posluchači, fandové sborového zpěvu, srdečně Vás zvu na 14. ročník Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze. Setkání sborů se stalo již tradiční podzimní hudební akcí, která se koná střídavě v Plzni a v některém z dalších měst diecéze. Minulý rok v Domažlicích se Setkání velmi zdařilo a zájem posluchačů i interpretů byl značný. Letošní ročník se koná v sobotu 6. října v Boru u Tachova. Program bude vypadat následovně: v 8 30 začne setkání mší sv., při níž zazní zpěvy z repertoáru gregoriánského chorálu v podání plzeňské Scholy Cantorum, která působí při katedrále sv. Bartoloměje. V se uskuteční Přehlídka sólová vystoupení jednotlivých sborů. Dále bude následovat v společný koncert. Při něm budou všechny sbory účinkovat společně a očekáváme, že ve sboru bude téměř 130 zpěváků. Na programu jsou díla mistrů dob dávných: J. P. Palestriny, J. S. Bacha, ale i relativně nedávných: A. Brucknera a i současných: B. Korejs, St. Jelínek, F. Fresi. Účast přislíbil též plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Přijd te podpořit zpěváky a prožít s námi neobyčejný zážitek, kdy zpívá neobvykle velký sbor krásný repertoár v nádherném prostředí borského chrámu sv. Mikuláše. Pro zájemce bude během Setkání zpřístupněna čerstvě opravená Borská Loreta. Miroslav Pšenička regenschori katedrály sv. Bartoloměje v Plzni Blahořečení 14 pražských mučedníků, Praha sobota 13. října katedrála sv. Víta, mše svatá, blahořečení čtrnácti pražských mučedníků, hl. celebrant kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení a komentovaná prohlídka kláštera a kostela Panny Marie Sněžné; možnost návštěvy výstavy Čtrnáct pražských mučedníků: místo příběh v ambitech kláštera P. Marie Sněžná: koncert Hradišt anu neděle 14. října kostel Panny Marie Sněžné, mše svatá, hl. celebrant br. José Rodríguez Carballo OFM, generální ministr Setkání čtenářů Bible Sokolov 20. října , P. Josef Žák Klatovy 19. ledna, P. Kryštof Dȩdek Fórum laiků Plzeňské diecéze v rámci Roku víry 1. prosince v Plzni. Po vzoru loňského Diecézního fóra mládeže chceme uspořádat Diecézní fórum laiků na téma: Předávání víry v plzeňské diecézi. Doufáme, že samotné fórum a příprava na něj se stanou důležitou součástí prožívání Roku víry a poslouží k pastorační reflexi u příležitosti 20. výročí existence naší diecéze. 13

14 Fóra by se měli zúčastnit vždy 2 delegáti za jednotlivé farnosti, dva delegáty může jmenovat vikář. Své delegáty mohou také vyslat hnutí, občanská sdružení, dále se mohou fóra zúčastnit zástupci z řad laiků, působících v pastoraci: mládeže, VŠ mládeže, ministrantů, papežských misijních děl, vězeňské služby, v pastoraci nemocných, v pastoraci rodin, zástupce z řad katechetů, a těch, kteří se starají o hudbu v diecézi. Na základě materiálů k fóru, které najdete na webových stránkách biskupství (a dostali je všechny farnosti), proběhne ve farnostech a jednotlivých společenstvích diskuze nad tématy fóra a následně budou zvoleni delegáti fóra. převzato z ACEP 9/2012 Česká křest anská akademie Plzeň srdečně zve na přednášku Mgr. Jana Cholínského Prof. Josef Kalvoda jako katolický myslitel v úterý 2. října v v učebně biskupství, nám. Republiky 35. Autorská čtení Papiňák Ludmila Křivancová čte ze své prvotiny: 3. října knihovna Ostrov 4. října Městská knihovna K. Vary 31. října knihovna Cheb 21. listopadu knihovna Nejdek Česko německé setkání seniorů farnosti Klatovy a Neukirchen b. hl. Blut na faře v Klatovech v úterý 9. října. Večer chval 16. října v Plzni od na DCM. Setkávání nad biblickými texty na faře v Klatovech bude ve čtvrtek 18. října v 8 30, vede Ing. Josef Kaše. Téma k Roku víry: Cesty víry od biblických praotců k následování Krista. Lukáše dne 18. října v 16 hod. v Hospici sv. Lazara v Plzni, Sladkovského 66. za KKL Doc MUDr. J. Kočová CSc. Diecézní setkání ministrantů listopadu v Plzni Všichni ministranti plzeňské diecéze jsou zváni k účasti na diecézním setkání, které se uskuteční ve farnosti Plzeň Lobzy, v salesiánském středisku, Revoluční 98. Začátek programu bude v pátek v 18 hod., zakončení v sobotu cca v 17 hod. Během programu nebude chybět setkání s otcem biskupem Františkem a zajímavými hosty, hry, povídání, modlitba a mše svatá. Příspěvek pro jednoho účastníka je 50 Kč. Ubytování je zajištěno v salesiánském středisku (spacák, karimatku s sebou). Přihlášky do 28. října na tel nebo na Pokračování duchovní obnovy vedené společenstvím Koinonie Jan Křtitel bude na faře Klatovech. Podzimní cyklus proběhne ve 4. týdnech, vždy ve čtvrtek od 18 hodin v termínech: 8., 15., 22. a 29. listopadu. Na programu bude sdílení, svědectví, katecheze a společná modlitba. Kolegium katolických lékařů Plzeňské diecéze Formační setkání ministrantů zve srdečně všechny své členy a starších 14 ti let na téma: Úloha ministranta přátele i studenty LF na mši sv. při slavení mše svaté se uskuteční 17. listopadu v Plzni ve farnosti Plzeň s následným setkáním. Koná se na svátek sv. Severní 14

15 předměstí v Lochotinském pavilonku, Karlovarská ul. naproti lékařské fakultě, zast. tram. č. 4 Lékařská fakulta. Začátek v 9 hod., zakončení kolem 15 hod. Oběd zajištěn. Přihlášky do 10. listopadu na tel nebo na Studentská duch. správa Plzeň P. Vojtěch Soudský OP P. Pavel Petrašovský SM. Krista OP, Pravidelné akce: neděle: mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul., po ní se jde na kofolu, kafe či pivo pondělí: příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub v Havlíčkově ul. 5 (P. Vlastimil Kadlec, OMI); příprava ke svátostem (od 8. října) studentský klub v Havlíčkově ul. 5 (Sr. Krista) úterý: příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub v Havlíčkově ulici č. 5 (P. Pavel); studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia na Mikulášském nám. středa: hlavní studentská mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul., po ní od cca program na faře, společná modlitba nešpor čtvrtek: mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. (P. Vojtěch nebo P. Pavel), po ní společný oběd studentů v bufetu; příležitost vyrobit si desátek z klokočí, štrikovat obvazy pro malomocné a/nebo si povídat se sestrou Kristou studentský klub v Havlíčkově ul. 5; adorace v kapli studentského klubu v Havlíčkově ulici č. 5. Během adorace příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru (P. Vojtěch nebo P. Pavel) pondělí pátek: 7 20 spol. modlitba ranních chval ve studentském klubu, Havlíčkova 5 Studentský klub HORA (středa ve farním sále, Františkánská 11) 3. října neformální setkání a občerstvení 10. října mezicechovní vědomostní klání, volba cechmistrů, rozdělení dalších cechovních služeb 17. října modlitební večer růženec po biblicko dominikánsku 24. října povídání Bětky Kalábové o stáži v Izraeli 31. října od Panychida východokřest anské modlitby za zemřelé s o. Igorem Bibkem v kostele sv. Mikuláše na Mikulášském náměstí Podzimní víkendový studentský výjezd se koná od pátečního večera 12. října do neděle 14. října (končí se obědem) v Holostřevech (www.komunitanoe.cz). Info a přihlášky: Podrobnosti o akcích najdete na internetové stránce: Meditační zahrada Památník obětem zla v Plzni 8. října Hudební babí léto v 17 00, zpěv Jana M. Korbelová, recitace Jiří Hlobil 14. října Podzimní nálada ukončení sezony, hudební doprovod Jan Váně st. 28. října státní svátek, otevřeno , vstupné 28 Kč mše svatá 2. a 4. čtvrtek v měsíci v otevřeno středa neděle hod. 15

16 DVD Plody zla a odpuštění svědectví L. Hrušky i cizojazyčně Kontakt: , Nabídka služby svátostí smíření v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni: středa P. St. Uhlíř ; čtvrtek bratři františkáni pátek P. Ludolf Kazda (adorace) první pátek různí zpovědníci Knihovna na biskupství Pastorační oddělení nabízí půjčování knihna pastoračním oddělení (3. patro biskupství) od pondělí do pátku , jindy po domluvě, , Duchovní služba nemocným Tel. č (nonstop) pro domluvu návštěvy kněze či pastorační asistentky v plzeňských nemocnicích (možnost rozhovoru, sv. smíření, eucharistie, pomazání nemocných). 30. září Mezihoří, sv. Václava Ejpovice, sv. Václava Skořice, sv. Václava 6. října Třebýcinka, sv. Václava 7. října Skoky, Růžencová pout 14. října Křenice, P. Marie 28. října Poleň, Všech svatých Bolfánek u Ch., sv. Wolfganga Podzimní setkání nejen pro akolyty, lektory, pastorační asistenty a pomocníky kněží ve farnosti se konají v učebně na plzeňském biskupství. Přihlášky: 13. října formační setkání, téma Boží Slovo 24. listopadu formační setkání, téma Život modlitby a liturgie 3. listopadu duchovní obnova Biblické hodiny Pastorační centrum zve biblické hodiny s názvem Cesty víry od biblických praotců k následování Krista, které se konají v učebně biskupství první a třetí pondělí v měsíci. Setkání s tématem Mojžíš víra osvobozující se koná 1. a 15. října, provázet nás bude Josef Kaše. Těšíme se na Vás v hezkém společenství. Za org. tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová. Info Centrum pro rodinu Kurz efektivního rodičovství pro rodiče batolat, předškoláků a mladších školáků proběhne o sobotách 20. října, 3. a 20. listopadu v Plzni, vždy od 9 30 do Vede Jindřich Fencl. Informace o náplni kurzu: Víkend pro ženy se nabízí nejen manželkám chlapů, kteří jezdí na víkendy pro chlapy. Jedná se o netradiční duchovní obnovu, koná se října v Těnovicích. Téma V půli cesty (o úkolech

17 druhé poloviny života, o krizi středního věku, o zdrojích naděje) Víkend pro chlapy se uskuteční listopadu. Adventní manželská rekolekce se bude konat 8. prosince v Těnovicích. Poradna PPR Vyškolené instruktorky nabízejí bezplatné konzultace ohledně symptotermální metody přir. plánování rodičovství. Domluva na (Věrka) nebo (Hanka). Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 16. října od v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová Obnova pro ženy s biblickými tanci října v Těnovicích, přihlášky, informace: Marie Linková Sady 5. května č. 8, Plzeň Program na říjen K zamyšlení nabízíme text, který může být inspirativní zejména pro nás, ženy. V knize Ženy, které uměly myslet i bez manžela, zachycující osudy výjimečných českých žen 19. a 20. století mě zaujala myšlenka z článku novinářky Olgy Fastrové ( ): Je mezi ženami věru jen velmi málo dobrých, skromných duší, které se upřímně těší z úspěchu své družky a ze srdce jí ho přejí. O štěstí ryzího, věrného přátelství jsou ženy připraveny. A jak je to mezi námi ženami dnes? Přejeme vám, abyste se nejen v říjnu mohly těšit ze štěstí, které dává ryzí přátelství. Martina a Majka Na programy MC Plzeňské panenky zveme ženy všeho věku, s dětmi i bez dětí, rodiče, aktivní maminky, ale i ty, kterým v tuto chvíli životní energie spíše chybí a chtěli by se jen občerstvit. A pro ty nabízíme spočinutí v naší minikavárně s výbornou kávou. Pro každého z vás je zde místo. Přijd te a ochutnejte. Novinky v dopoledních programech Ruce v hlíně Seminář práce s keramickou hlínou pro maminky a starší děti začíná v pátek 5. a v 9 00 hod. v prostorách MC v Sadech 5. května 8. Na těchto kurzech si budete hrát s hlínou a pod vedením lektorky, učitelky keramiky, se naučíte modelovat jednoduché i složitější krásné tvary. Podrobnosti na stránkách menu ŘÍJEN. Biblický seminář v MC Ve čtvrtek 25. října 2012 v 9 00 hod pokračuje v prostorách Plzeňských panenek, Sady 5. května 8, Plzeň, biblický seminář na téma: Cesty víry od biblických praotců k následování Krista. Setkání a katecheze nad texty Bible vede Josef Kaše. Biblické programy jsou určeny pro rodiče na rodičovské dovolené, ale i pro všechny, kteří mají dopoledne volno a touží po setkáních, kde se naslouchá Božímu slovu. Srdečně zveme všechny zájemce, věk ani stav nerozhoduje, jste vítáni Vy, kdo hledáte odpovědi na zásadní otázky v životě člověka. Těšíme se na Vás každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. 17

18 Nenechte si ujít programy pro rodiče s dětmi Veletrh pro rodiny V sobotu se bude konat celkem velká akce s názvem Veletrh pro rodinu. Jejími organizátory jsou sociální odbor Magistrátu města Plzně a oslovené neziskové organizace. I Plzeňské panenky se zapojí, a to nejen s představením toho, co nabízíme pro rodiny, ale i krásnou tvůrčí dílnou ŠITÉ HRAČKY. Dílnu připravujeme ve spolupráci se skupinou výborných seniorek, které nabídly své ruce a chut a pomáhají nám předšívat hračky pro děti. Na této akci bychom chtěly prezentovat také naši pomoc a podporu potřebných žen a rodin v tísni, která se zatím děje díky pomoci maminek z našeho centra. Pokud byste se chtěli do pomoci také zapojit, napište na a dozvíte se, jak by to bylo možné. Děkujeme za ochotu pomoci tam, kde někdo strádá. Info Běh proti srsti V neděli 14. října se koná další běh Roudenského 1/4 marathonu, tentokrát Proti srsti. Startovat budeme opět ve z obvyklého místa (registrace od na TJ Union). Kromě klasické trati čtvrtmarathonu je připravena trasa Chut ovky na laskavých 2,5 km, která počítá s fyzičkou a sportovní kapacitou rodin s dětmi i docela malého věku. Je vyzkoušeno, že zúčastnit se může každý. My se těšíme zase na vás, a nejen na startu. Přijd te se podívat, povzbudit, pomoct organizovat či jen tak pobýt. Info: na Rodina je in výroba ptačích krmítek Zveme rodiče i prarodiče s dětmi a vnoučky na příjemné zakončení podzimních prázdnin. V neděli 28. října od v učebně biskupství plzeňského, nám. Republiky 35. Co jsme pro Vás připravily? Neobyčejnou tvůrčí takřka 18 dřevařskou dílnu, na které si rodina může vyrobit vlastní dřevěné krmítko pro ptáky pod vedením znalce z oboru truhlařiny. Vstupné dospělý 50 Kč, cena materiálu na ptačí krmítko 80 Kč. V rámci nedělního odpoledne nabízíme další tvůrčí dílnu pro zájemce, (cena bude podle spotřeby materiálu) pro děti i dospělé. Na své si přijde celá rodina! Světýlka na cestě Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 v na svátek Všech svatých zveme rodiny s dětmi na akci SVĚTÝLKA NA CESTĚ aneb lampiónový průvod s lucerničkami z Roudné na hřbitov ke Všem Svatým. Po cestě si na několika zastaveních připomeneme významné osobnosti, spojené se symbolikou světla. Budeme putovat malí i velcí na místo posledního odpočinku těch, kteří už nejsou mezi námi, a připomeneme si ty, na které nechceme nikdy zapomenout. Máme pro Vás připravené vyrobené lampiónky, které si můžete za 30, Kč zakoupit na místě schůzky. Sraz na Rondelu u zastávky autobusu v hod. Na Vás a na Vaše děti se těší organizátorky Plzeňské panenky Rekolekce pro ženy se konají v Perninku, ve dnech a nesou název: Když jsem slabý, tehdy jsem silný. (2 Kor 12, 10) Zveme všechny ženy, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. Ústřední myšlenkou rekolekce bude téma života v závislosti na Boží milosti. Rekolekcí provází P. Krzysztof, Josef Kaše a organizační tým. V programu nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné modlitby apod. Cena rekolekce je 460, Kč. V případě Vašeho zájmu napište na adresu Obdržíte mail s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás. Za organizační tým Majka, Martina a Vlad ka

19 5000 km jižní Afrikou 1. října První říjnové pondělí se opět můžete těšit na další z cyklu cestovatelských přednášek tentokrát o cestě po Jihoafrické republice, Svazijsku a Lesothu. Nebude chybět promítání fotek a poutavé vyprávění zkušených DCM cestovatelů (P. Kryštofa & Petra). Setkání se uskuteční v Plzni na DCM. Pravidelné modlitební setkání na DCM od 2. října Všechny mladé (zvláště ty, kdo od nového školního roku začínají studovat v Plzni) zveme od října každé úterý v 19 hod. na společnou modlitbu v kapli na DCM. Modlitba probíhá různým způsobem, nechybí i rozjímání Božího slova a chvíle ticha, zpěv... Po skončení bývá také čas na popovídání u čaje. Vchod na nové DCM se nalézá na parkovišti mezi kostelem Nanebevzetí P. Marie a spořitelnou. Přijít může každý. Valná hromada O. s. BRÁNA Rok se s rokem sešel, a tak zveme všechny příznivce a členy našeho občanského sdružení na další valnou hromadu v úterý 2. října v v prostorách nového DCM ve Františkánské ulici v Plzni (půl hodiny před modlitebním večerem). Probereme novinky, schválíme výroční zprávu... rozhodně to nebude žádná nudná schůze. Zváni jsou opravdu všichni a pokud nevíte, co je to ta BRÁNA, podívejte se na naše stránky (a přijd te ). Dramatický kroužek DCM Sestra Vojtěcha a Alenka zvou všechny, kdo by si chtěli zahrát divadlo nebo se nějakým způsobem do divadla zapojit! První setkání se uskuteční 4. října od do přímo na DCM. Zváni jste i vy všichni, kdo máte a umíte na nějaký hudební nástroj budete vítáni, můžete se zapojit i tímto způsobem. Jazykové kurzy DCM Od 15. října začínáme jazykové kurzy. Lektorkou angličtiny bude sestra Krista, OP a kurz italštiny a francouzštiny povede P. Vlastimil Kadlec, OMI. Kurz bude probíhat na DCM Plzeň 1x týdně, cena za semestr (do konce ledna) činí 500 Kč. Přihlašovat se můžete do 12. října, počet míst omezený! francouzština pondělí (první setkání 15. října) italština středa (od 17. října) angličtina čtvrtek: začátečníci , pokročilí (od 18. října) Večer chval na DCM 16. října Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Sv., učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými. Další setkání se opět uskuteční třetí úterý v měsíci 16. října v v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro všechny chvalme Pána přece! Kurz pro animátory 2012/13 Animátor je křest an, který: žije s Hospodinem a ví, co to pro něj znamená inspiruje své okolí k hledání Krista oživuje společenství, přijímá za něj zodpovědnost, doprovází druhé 19

20 umí koordinovat skupinu, zorganizovat hru, setkání, víkendovku, tábor prohlubuje svůj život z víry i organizační schopnosti Pokud se takovým člověkem chceš učit být, je právě pro tebe určen! V šesti víkendových setkáních zažiješ: sdílení v atmosféře společenství poutavé přednášky a debaty návštěvy zajímavých hostů včetně otce biskupa nová přátelství, nové aktivity, nové hry duchovní obnovu Kurz animátorů se tak může stát důležitou součástí tvého životního příběhu. Poprvé se sejdeme října. Další termíny: listopadu, ledna, března, dubna, června Těší se na tebe DCM Plzeň a... jáhen Elva Frouz koordinátor kurzu Filmový večer na DCM Zveme na pokračování cyklu filmových večerů na DCM, v budeme promítat film Sviňky (režie R. Glinski). Přijd te si užít hezký večer v příjemném prostředí. Pout mládeže s biskupem do Drážd an října Již tradičně vás zveme na pout s otcem biskupem do Německa tentokrát navštívíme město, které bývá nazýváno Polabskou Florencií tedy Drážd any! Společenství, modlitba, přítomnost otce biskupa v tom nádherném městě, koupání v bazénu, snad i nějaké to překvapení na to všechno se můžete těšit během společného putování. Kapacita je omezená je nejvyšší čas se přihlásit! Zahájení plesové sezony Srdečně vás všechny zveme na zahájení plesové sezóny nenechte si ujít Diecézní ples křest anské mládeže v Plzni! Bude se 20 konat v centrum SECESE v pivovaru Plzeňský Prazdroj od 20 hod. Těšit se můžeme na hudební doprovod kapely Tři čuníci ve stylových prostorách Plzeňského Prazdroje, vystoupení roztleskávaček Blue Wings Cheerleaders, tombolu, půlnoční překvapení a mnoho dalšího. Lístky v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej DCM Plzeň; možnost rezervace a dotazy na Fotografický workshop Chceš dělat pěkné fotky a nevíš jak na to? Zúčastni se fotografického workshopu, dozvíš se základní a praktické informace o kompozici..., jaký fotoaparát si zvolit, proč jsou důležité objektivy a jak si jednoduše fotky upravit. Začátek v 10 hod., předpokládané zakončení cca v 17 hod. Kurz povede profesionální fotograf; cena 100 Kč. 7. celodiecézní volejbalový turnaj o putovní pohár plzeňského biskupa 8. prosince Všechny amatérské i (polo)profesionální týmy jsou zvány k účasti na sedmém celodiecézním volejbalovém BiskupCUPu. Opět se uskuteční v sobotu před druhou nedělí adventní v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce (Kralovická 12). Hrát se bude klasický turnaj, šestice mohou být i smíšené. Název družstva a kontakt na kapitána nahlaste na DCM. Pro mimoplzeňské nabízíme možnost noclehu (nutno domluvit předem). Pout důvěry na zemi Řím I letos nás bratři z Taizé zvou ke slavení konce roku tentokrát do Říma. Na programu bude společná modlitba, přednášky, bohoslužby a zpěv. Pokud tedy ještě nemáte žádné plány, moc vám doporučujeme vyrazit na Silvestra právě tam. Bližší informace na zde se také můžete (nejpozději do 1. prosince) online přihlásit.

21 Škola partnerství 2013 Chystáme se opět otevřít kurz, který se před lety těšil velké oblibě, který si klade za cíl zábavně vzdělávací formou prohloubit partnerské vztahy, případně být přípravou na manželství a rodičovství. Přednášet budou odborníci na témata týkající se vztahů mezi muži a ženami (z řad lékařů i psychologů) a manželské páry. První setkání bude v lednu 2013, přihlásit se je možné do Vánoc nadělte sobě a svému miláčkovi pěkný dárek. MALÉ OHLÉDNUTÍ S trojicí o Trojici Požehnání, zklidnění i ponaučení hledali účastníci prázdninové duchovní obnovy konané o prodlouženém víkendu na konci srpna na plzeňském DCM. Přestože právě bouřlivě probíhal PilsnerFest, moderní zázemí diecézního centra mládeže poskytlo útulný a tichý úkryt od okolního světa a každodenních starostí. Tyto příhodné podmínky pro ztišení a modlitbu podpořilo i doporučené silentium. Duchovní obnovu soustředěnou na ikonu Svaté Trojice pod vedením tří veselých plzeňských františkánů si nenechalo ujít zhruba deset mladých věřících, kteří nepřijeli jen z Plzně a okolí, ale dokonce až z Brna. Setkání začalo v pátek společnou večeří. Následovala večerní modlitba a celonoční adorace před Nejsvětější svátostí, která pak byla vystavena v malé kapli po celý víkend. V sobotu a neděli jsme my účastníci pozorně vyslechli nejen výklad o symbolech na ikoně, tj. atributech svatých osob domu Boha Otce, stromu Pána Ježíše a skále naší víry Ducha Svatého, ale i poutavé přednášky o jednotlivých osobách. Pro další inspiraci a prohlubování vztahu s Bohem jsme obdrželi modlitby a odkazy na četbu Písma. Byla zde i příležitost ke svátosti smíření, kterou většina z nás využila. Obohaceni nejen o vzpomínky na krásné zpívané chvály, ale hlavně o osobní setkání s Bohem jsme byli po nedělní bohoslužbě s požehnáním vysláni zpátky domů. Do vínku nám bylo přidáno i nové životní motto: Cílem křest anského života je získat Ducha svatého! Všichni účastníci chválili letošní obnovu v superlativech. I já jsem byla nadšená. Z vlastní zkušenosti jsem ocenila hlavně zcela originální přístup františkánů, nebot se nesnažili do nás nahustit co nejvíce informací a citových vjemů, jak tomu bývá na megalomanských setkání mládeže, ale kladli důraz na naši osobní poctivost a skrytou touhu odpracovat si to sám. To abychom z vlastní iniciativy (ne pod vlivem náhlých, ale krátkodobých pocitů) neustále hledali Boha na všech svých cestách. Prázdninová duchovní obnova byla prostě nezapomenutelná! Maruška DÁLE JIŽ DNES ZVEME... Týden na Islandu cestovatelská přednáška 19. listopadu v Setkání všech, kdo hrají (nejen v kostelích) na hudební nástroje odpoledne Světový den mládeže v plzeňské diecézi Setkání biskupa s mládeží března Diecézní pout do Kladrub s programem pro mládež 8. května 2013 Oslavy 20. výročí vzniku diecéze & festival PilsALIVE 31. května 2013 Kajaky v zahraničí srpna 2013 Světový den mládeže v Rio de Janeiro setkání s papežem července 2013 z DCM zdraví P. Kryštof, Petr a Alenka 21

22 Jmenování biskupského vikáře pro evangelizaci Diecézní biskup Mons. František Radkovský jmenoval s platností od 1. srpna P. Alvara Grammaticu Th.D. biskupským vikářem pro evangelizaci na dobu tří roků. Jedná se především o provádění, koordinaci a organizování evangelizací na území celé plzeňské diecéze. Náplní práce bude aplikování impulzů Svatého otce a jeho spolupracovníků, zvláště Papežské rady pro podporu nové evangelizace v plzeňské diecézi, vytváření koncepce pro hlásání evangelia, vytvoření týmu spolupracovníků z řad kněží, jáhnů, osob zasvěceného života a laiků, formování ve spolupráci s duchovními ve farnostech vhodných aktivních evangelizátorů pro lidi otevřené a hledající, příprava a provádění preevangelizace a hledání a podporování nové evangelizace. Kontakt: sekretariát biskupa, , úřední den úterý. P. Miroslav Chlupsa O.Cr. moderátor společné duchovní správy Karlovy Vary u Svaté Maří Magdaleny, byl se souhlasem řeholního představeného od 1. července ustanoven administrátorem excurrendo farnosti Karlovy Vary Rybáře. Po zrušení společné duchovní správy byl od 1. září ustanoven farářem farnosti Karlovy Vary u sv. Maří Magdaleny. P. Pavel Zahradníček Th.D. OMI, Plasy, byl uvolněn na návrh svého řeholního představeného k 30. červnu z funkce člena spol. duchovní správy farností Plasy a Manětín. Odešel na Klokoty. P. Jiří Můčka OMI, Tábor Klokoty, byl ustanoven se souhlasem svého řeholního představeného od 1. července členem společné duchovní správy farností Plasy a Manětín. P. Robert Bergman, Staňkov, byl od 1. srpna ustanoven výpomocným duchovním farnosti Plzeň U katedrály sv. Bartoloměje pod vedením faráře Mons. E. Soukupa. Ustanovení spirituálem Církevního gymnázia Plzeň zůstává v platnosti. 22 P. Wojciech Pelowski, Ostrov, byl od 1. srpna ustanoven administrátorem farnosti Staňkov. Mgr. Petr Mecl, novokněz, byl od 1. září ustanoven farním vikářem farnosti Klatovy a rektorem filiálního kostela Navštívení P. Marie v Běšinech. P. Antonín Bachan, Klatovy, byl uvolněn k 31. srpnu z funkce faráře ve farnosti Klatovy a z funkce okrskového vikáře klatovského vikariátu. Po dobu sabatického roku byl od 1. září ustanoven výpomocným duchovním ve farnosti Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje. P. Jaroslav Hůlle, Rokycany, byl od 1. září byl ustanoven farářem farnosti Klatovy a současně byl jmenován okrskovým vikářem klatovského vikariátu. P. Mgr. Andrzej Jan Wȩgrzyn, OFM, Rokycany, byl se souhlasem svého řeholního představeného od 1. září ustanoven administrátorem farnosti Rokycany. Mons. Josef Žák, generální vikář plzeňské diecéze, Plzeň, byl jmenován od 1. září na dobu jednoho roku okrskovým vikářem vikariátu Rokycany. P. Pavel Baxant, Karlovy Vary u sv. Maří Magdaleny, byl uvolněn k 31. srpnu 2012 z funkce člena společné duchovní správy farnosti Karlovy Vary u svaté Maří Magdaleny. Děkujeme za službu, kterou v plzeňské diecézi věrně a obětavě vykonával a přejeme mnoho síly, zdraví a hojné Boží požehnání pro další působení v Arcidiecézi pražské! P. Mgr. Petr Kalas SDB, Plzeň Lobzy, byl uvolněn na návrh svého řeholního představeného k 31. srpnu z funkce člena společné duchovní správy farnosti Plzeň Lobzy a od 1. září byl ustanoven výpomocným duchovním tamtéž, působí v Bulharsku, Stara Zagora. P. Mgr. Jiří Baláš SDB, Brno Žabovřesky, byl ustanoven na návrh svého řeholního představeného od 1. září členem společné duchovní správy farnosti Plzeň Lobzy. převzato z ACEP 7 8 a 9/2012

23 Knihkupectví Jungmannovo n PRAHA 1, , Petr Regalát Beneš a další spolubratři: Novéna k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků Svého dlouho očekávaného završení se dostává čtyřsetletému putování čtrnácti bratří františkánů umučených 15. února 1611 k oficiálnímu blahořečení v sobotu 13. října v pražské katedrále. Pro samotný závěr této cesty, jako bezprostřední přípravu na samotnou slavnost blahořečení, představuje Provincie bratří františkánů novénu, která nabízí možnost duchovní spoluúčasti na této události významné pro celou českou církev. Novéna začíná v neděli 4. října a končí v předvečer blahořečení, v pátek 12. října.brož., 88 str., 55 Kč (při objednávce 10 a více kusů sleva 20%). Klement Minařík OFM / Petr Regalát Beneš OFM: Pražští mučedníci/ Čtrnáct pražských mučedníků v malé antologii nejen z pramenů Kniha se skládá ze dvou částí: První je spis Pražští mučedníci od Klementa Minaříka OFM nikdo se tímto tématem nezabýval tolik co on. Druhou částí je malá antotogie, kterou tvoří většinou úryvky z pramenů, a to texty kronikového typu, překlady hlavních svědectví ze 17. století, nechybí ani část poému o pasovském vpádu od Jana Černovického a úryvek o osudech jednoho z hlavních viníků vraždění, Matouše Hovorčovského. brož., 94 str., 129 Kč Karmelitánské nakladatelství Lois Rocková, Alex Ayliffe (ilustr.): Noemův příběh pro nejmenší Knížka se samolepkami. Děti mohou plout s Noemem v arše plné nejrůznějších zvířat a prožít s ním jeho dobrodružný příběh. Při tom se budou bavit nalepováním samolepek do obrázků a dalšími hrami a úkoly. sešit, formát A4, 99 Kč René Bonneauová: Rekviem za vojáka Monte Cassino 1944 Kniha vychází ze skutečné události. Po zuřivých bojích roku 1944 v okolí Monte Cassina se německá armáda pod tlakem spojenců a partyzánů stahovala k severu. V německé polní nemocnici, zřízené v nedalekém cisterciáckém klášteře, se sblížili raněný rakouský voják a italský mnich. brožovaná, 103 s., 149 Kč Wilhelm Hünermann: Hořící oheň Život sv. Pia X. Kniha Hořící oheň, která vypráví o životě a pontifikátu Pia X., patří mezi nejlepší díla známého životopisce Wilhelma Hünermanna. Je plná života a humoru. vázaná., 248 s., 279 Kč; DVD, 57 min., 199 Kč 23

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická adorace ve

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně KVĚTEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz 70. VÝROČÍ

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2011 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz Ohlasy od Dřeva neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz registrace u Ministerstva kultury ČR, odbor médií a audiovize v r. 2007 pod evidenčním

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více