O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK

2 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO D KANA FIM UHK OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU SLOŽENÍ ORGÁN FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU VNIT NÍ P EDPISY FAKULTY VZD LÁVACÍ INNOST NA FAKULT INFORMA NÍ A KOMUNIKA NÍ TECHNOLOGIE V DECKÁ A VÝZKUMNÁ INNOST AKADEMI TÍ PRACOVNÍCI HODNOCENÍ INNOSTI FIM UHK MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DALŠÍ AKTIVITY ZÁV R

3 Úvodní slovo 1. ÚVODNÍ SLOVO D KANA FIM UHK Pro Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové bylo období popisované v této zpráv dalším velmi dobrým a úsp šným rokem. Krom napln ní mnoha díl ích úkol a cíl se poda ilo dosáhnout i n kolika významných výsledk, které by nem ly z stat opomenuty, protože ovlivní tuto fakultu na velmi dlouhou dobu. Bez problém jsme my i naši studenti zvládli dlouho p ipravovaný a diskutovaný p echod na nový systém státnic, svá studia na fakult ukon ila první v tší skupina doktorand a doktorský stupe studia byl úsp šn reakreditován na další období. Za velice d ležité považuji i to, že se nám poda ilo zvýšit po et zahrani ních student na fakult, dále jsme rozší ili možnosti stáží pro eské studenty na partnerských univerzitách v zahrani í a v rámci schématu stipendií FIM, které realizujeme ve spolupráci s MŠMT a humanitární organizací lov k v tísni, nastoupili ke studiu dva studenti z p írodní katastrofou postižených oblastí Srí Lanky. Velmi úsp šní jsme byli v sout ži o nové projekty Grantové agentury eské republiky a máme vytvo eny dobré výchozí podmínky pro v decko-výzkumnou innost v dalších letech. V pr b hu léta 2005 jsme dokon ili stavební úpravy ve stávající budov a byly p ipraveny finální podklady pro výstavbu naší nové budovy v areálu Na Soutoku, která bude zahájena již za n kolik týdn. A já v ím, že práv výstavba nové budovy FIM bude pro naši fakultu naprosto klí ovým okamžikem a odrazovým m stkem k dalšímu rozvoji. Práv dokon ená výro ní zpráva je p íjemným ohlédnutím za uplynulým rokem, a proto d kuji všem koleg m a spolupracovník m, kte í se na dobrých výsledcích Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2005 podíleli. Josef Hynek 3

4 Obecná charakteristika fakulty 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) poskytuje vysokoškolské vzd lání v bakalá ském, magisterském a doktorském stupni studia v ádné i kombinované form studia. V profilu absolventa fakulty jsou úzce propojeny znalosti z informatiky, managementu, ekonomie a cizích jazyk. Cílem fakulty je v bakalá ských studijních programech vychovat absolventy, kte í mají velmi dobré v domosti z oblasti ekonomicko-managerských disciplín, ovládají práci s výpo etní technikou a sou asn mají i dostatek znalostí a dovedností ve zvolené specializaci tak, aby snadno našli odpovídající uplatn ní v praxi. Flexibilita studijních plán daná kreditním systémem studia samoz ejm umož uje student m bakalá ského stupn studia získat pot ebné v domosti pro pokra ování ve studiu magisterském. V magisterském stupni studia je cílem prohloubit teoretické v domosti student tak, aby byli schopni uplatnit se v ídících funkcích na r zných úrovních p i analýze, provozu, inovacích a projektování systém ízení a nasazování a efektivního využívání informa ních technologií. Student doktorského stupn studia je p ipravován k tv r í v decké práci, p i emž získává znalosti v oblastech informa ních tok a ekonomických proces v organizacích a institucích, informa ních a komunika ních technologií a možností jejich tv r ích aplikací. I p es velice dynamický nár st po tu student si fakulta udržuje prost edí, ve kterém je b žný pom rn úzký kontakt mezi vyu ujícími a poslucha i. Sami poslucha i a absolventi tuto skute nost asto uvád jí jako jeden z d vod, pro se rozhodli studovat práv na FIM UHK. Výsledky každoro n organizovaného dotazníkového šet ení u zápis do prvního ro níku již po n kolik let za sebou dokládají, že práv absolventi fakulty a jejich doporu ení jsou velice významným faktorem p i podávání p ihlášky na fakultu. O velkém zájmu studovat na FIM UHK sv d í více než 3700 p ihlášek podaných v roce

5 Složení orgán fakulty 3. SLOŽENÍ ORGÁN FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU 3.1. Akademický senát FIM UHK Od za átku roku 2005 pracoval akademický senát Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (AS FIM UHK) ve složení P edseda AS FIM UHK: Místop edseda za akademickou komoru: Místop edseda za studentskou komoru: lenové akademické komory: lenové studentské komory: Doc. Ing. Stanislav Rošický, CSc. Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. Ing. Václav Freylich Mgr. Pavel Pražák Ing. Hana Mohelská PhDr. Ivana Šimonová Martin Adámek Tereza Nováková Jakub Pecha Ve dnech a prob hly volby do AS FIM UHK a po ínaje pracuje AS FIM ve složení: P edseda AS FIM UHK: Místop edseda za akademickou komoru: Místop edseda za studentskou komoru: lenové akademické komory: lenové studentské komory: Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. Ing. Václav Freylich Ing. Vladimír Bureš, Ph.D. Mgr. Pavel Pražák Ing. Hana Mohelská Zuzana N mcová Tereza Nováková Jakub Pecha Doc. Ing. Stanislav Rošický, CSc. je delegátem FIM UHK v Rad vysokých škol a pracuje v její pracovní komisi ekonomické. Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. je lenkou p edsednictva Rady vysokých škol a p sobí jako místop edseda pracovní komise Rady vysokých škol pro vn jší a zahrani ní styky. Na základ nominace Radou vysokých škol je lenkou národního týmu Bologna Promoters. Ve studentské komo e Rady vysokých škol pracuje jako delegát UHK student Vladimír Langer. Na nové funk ní období RVŠ byli na zasedání AS UHK dne zvoleni: Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., navržena do p edsednictva RVŠ Ing. Hana Mohelská jako delegátka za FIM UHK. Student Vladimír Langer jako delegát ve studentské komo e Antonín Kádek jako náhradník do SK RVŠ 5

6 Složení orgán fakulty 3.2. Akademi tí funkcioná i a tajemník FIM UHK Do 4. zá í 2005 pracovalo vedení FIM UHK ve složení: Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. d kan Ing. Václav Jane ek, CSc. prod kan pro studium, statutární zástupce d kana RNDr. Petra Poulová prod kanka pro rozvoj a zahrani ní styky Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. koordinátor pro v deckou innost Ing. V ra Valová tajemnice FIM Dne 24. kv tna 2005 prob hly volby kandidáta na funkci d kana a s ú inností od 4.zá í 2005 jmenovala d kana rektorka univerzity a vedení fakulty pracovalo ve složení: Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. d kan Ing. Václav Jane ek, CSc. prod kan pro studium, statutární zástupce d kana RNDr. Petra Poulová prod kanka pro rozvoj a zahrani ní styky Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. koordinátor pro v deckou innost Ing. V ra Valová tajemnice FIM 3.3. V decká rada FIM UHK Doc.RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Externí lenové : Prof. Ing. Jan apek, CSc. Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc, Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Prof. Ing. Ji í Kraft, CSc. Prof. Ing. Bo ivoj Melichar, DrSc. Doc. PhDr. Vnislav Nová ek, CSc. Prof. Ing. RNDr. Jan Pelikán, CSc. Prof. Ing. Zbyn k Pitra, DrSc. Prof. Ing. Stojan Russev, CSc. Interní lenové : Doc. RNDr. Martin Gavalec, CSc. Doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc. Ing. Václav Jane ek, CSc. d kan FIM, p edseda v decké rady d kan Ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice Hospodá ská fakulta Technické univerzity Liberec d kan Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava Filozoficko-p írodov dná fakulta Slezské univerzity Opava Hospodá ská fakulta Technické univerzity Liberec Fakulta elektrotechnická, VUT v Praze d kan Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity T.Bati ve Zlín prod kan Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha Management Consulting d kan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity Bratislava katedra informa ních technologií vedoucí katedry ekonomie a managementu prod kan FIM 6

7 Složení orgán fakulty Doc. Ing. Vladimír Jehli ka, CSc. Doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc. Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc. Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. Doc. RNDr. Eva Milková, Ph.D. RNDr. Petra Poulová Doc. Ing. Stanislav Rošický, CSc. Doc. PhDr. Ilona Semrádová Doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. Doc. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Doc. PaedDr. Ji í Štyrský, CSc. Doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc. d kan Pedagogické fakulty UHK katedra rekreologie a cestovního ruchu rektorka UHK vedoucí katedry informa ních technologií katedra informatiky a kvantitativních metod prod kanka FIM katedra ekonomie a managementu vedoucí katedry aplikované lingvistiky vedoucí katedry informatiky a kvantitativních metod prorektor UHK vedoucí katedry rekreologie a cestovního ruchu katedra informa ních technologií 3.4. Vedoucí kateder a útvar FIM Doc. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. Doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc. Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. Doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. Doc. PaedDr. Ji í Štyrský, CSc. Ing. Hana Šrámková Ing. Karel Šrámek Mgr. Zuzana Pešáková katedra aplikované lingvistiky katedra ekonomie a managementu katedra informa ních technologií katedra informatiky a kvantitativních metod katedra rekreologie a cestovního ruchu Institut dalšího vzd lávání FIM Útvar informa ních systém FIM Studijní odd lení 3.5. Disciplinární komise FIM UHK K bylo složení disciplinární komise FIM UHK následující: P edseda: Ing. Václav Jane ek, CSc. lenové: Doc. PaedDr. Ji í Štyrský, CSc. Ing. Karel Šrámek Michal Damborský Tomáš Nová ek Jan Zikmund 7

8 Vnit ní p edpisy fakulty 4. VNIT NÍ P EDPISY FAKULTY V roce 2005 projednal a schválil AS FIM UHK následující dokumenty: Studijní a zkušební ád FIM UHK Stipendijní ád FIM UHK (dopln n o ubytovací stipendia) AS FIM UHK vyhlásil dnem 30. b ezna 2005 v souladu se zn ním l. 8 Volebního a jednacího ádu AS FIM volby kandidáta na funkci d kana a dne 24. kv tna 2005 se konaly volby. Senát volil tajným hlasováním z jednoho navrženého kandidáta. Po se tení hlas komise dosp la k výsledku, že Doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA získal všech dev t platných hlas. 8

9 Vzd lávací innost 5. VZD LÁVACÍ INNOST NA FAKULT 5.1. Studijní programy a obory realizované na FIM UHK Fakulta v roce 2005 realizovala studijní programy a obory v prezen ní a kombinované form výuky uvedené v tabulce. 1 a jmenovit zaznamenané v tabulkách. 2 a. 3. Tab. 1 Po ty studijních program a studijních obor na fakult v r Skupiny obor Kód skupiny kmen. obor Studijní programy / obory Celkem Bc. Mgr. NMgr. Ph.D. st. progr. / obory P írodní v dy a nauky 11 až 18 1/1 1/1 Ekonomie 62 2/5 1/1 1/1 1/1 5/8 Celkem 11 až 82 3/6 2/2 1/1 1/1 6/9 Tab. 2 Studijní programy a obory realizované v prezen ní form studia na fakult Standardní doba studia Kód Název studijního Název studijního v akademických rocích KKOV programu Oboru Bc. Mgr. NMgr. Ph.D. B1802 Aplikovaná Aplikovaná informatika informatika 3 B6208 Ekonomika Finan ní management 3 a management Management cestovního ruchu 3 Sportovní management 3 B6209 Systémové inženýrství Obecná informatika 3 a informatika Informa ní management 3 M6209 Systémové inženýrství Informa ní management a informatika 5 N6209 Systémové inženýrství Informa ní management a informatika 2 P6209 Systémové inženýrství Informa ní a znalostní a informatika management 3 9

10 Vzd lávací innost Tab. 3 Studijní programy a obory realizované v kombinované form studia na fakult Kód KKOV Název studijního programu B1802 Aplikovaná informatika B6208 Ekonomika a management B6209 Systémové inženýrství a informatika N6209 Systémové inženýrství a informatika P6209 Systémové inženýrství a informatika Název studijního oboru Aplikovaná informatika Finan ní management Obecná informatika Informa ní management Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. NMgr. Ph.D. Informa ní a znalostní management 3 B hem roku 2005 nebyl akreditován žádný nový studijní program ani obor. Taktéž nebylo žádáno o prodloužení a rozší ení akreditace bakalá ských a magisterských studijních program. Prodloužení a rozší ení akreditací bakalá ských a magisterských studijních program bylo úsp šn vy ešeno v roce Na základ doporu ení Akredita ní komise vlády eské republiky prodloužilo MŠMT v roce 2004 Fakult informatiky a managementu akreditaci bakalá ského studijního programu Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika na dobu do 10. kv tna 2010, bakalá ského studijního programu Ekonomika a management, obor Finan ní management na dobu do 10. kv tna 2008, obor Management cestovního ruchu na dobu do 19. ervence 2008 a obor Sportovní management na dobu do 10. listopadu U studijních obor Aplikovaná informatika a Finan ní management byla na stejnou dobu prodloužena akreditace i pro kombinovanou formu studia. B hem roku 2004 byla rozší ena akreditace o výuku v anglickém jazyce pro bakalá ský studijní obor Aplikovaná informatika a doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika obor Informa ní a znalostní management do V roce 2005 úsp šn prob hlo prodloužení akreditace doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika obor Informa ní a znalostní management pro prezen ní a kombinovanou formu výuky a též i pro výuku v anglickém jazyce Výsledky p ijímacího ízení P ijímací zkoušky pro p ijetí ke studiu na bakalá ských a magisterských studijních programech prob hly v období od 13. do 24. ervna 2005, náhradní termín se uskute nil Podrobné informace o požadavcích pro p ijímací zkoušky v etn ukázek test byly k dispozici na studijním odd lení fakulty a zejména byly dostupné na internetových stránkách FIM. V pr b hu p ijímacího ízení byli uchaze i identifikováni po adovým íslem své p ihlášky. Zadávaná verze testu byla losována bezprost edn p ed zadáním a to n kterým z uchaze. Oprava test a vytvá ení po adí uchaze probíhalo tedy anonymn. Technické zajišt ní 10

11 Vzd lávací innost opravy test pro obor Management cestovního ruchu zajiš ovala specializovaná firma. Bylo tomu tak pro velmi vysoký po et uchaze. P i zajišt ní stejných podmínek p i vypracování testu pro všechny uchaze e by nebylo technicky možné zvládnout opravu test jiným zp sobem. I díl í výsledky p ijímacích zkoušek byly neprodlen zve ej ovány na www stránkách fakulty. Tém ve všech p ípadech se poda ilo, že všichni uchaze i o daný obor studia psali stejnou verzi testu ve stejnou hodinu. Tím byla zajišt na maximální srovnatelnost dosažených výsledk. P ijímací ízení ke studiu v doktorském studijním programu prob hlo (náhradní termín pak ) formou ústních pohovor s uchaze i, p i kterých zkušební komise zjiš ovala p edpoklady ke studiu a zárove bylo jednáno o zam ení budoucí v decké práce. Výsledky p ijímacích test byly podrobn vyhodnocovány. Podrobný rozbor výsledk p ijímacího ízení je zve ejn n na www stránkách fakulty. Výsledky p ijímacího ízení na FIM jsou uvedeny v tabulkách. Z t chto tabulek je z etelný velký zájem uchaze o studium na Fakult informatiky a managementu UHK. Vysoké pom ry po tu uchaze k po tu zapsaných student sv d í o tom, že fakulta si i v roce 2005 mohla vybírat mezi uchaze i a ke studiu byli p ijímáni pouze velmi dob í absolventi st edních škol. Studijní program Tab. 4 Výsledky p ijímacího ízení pro akademický rok 2005/2006 P ihlášení Dostavili se ke zkouškám P ijatí Zapsaní (k ) P K celkem P K celkem P K Celkem P K celkem Bc Mgr./ 270 / 270 / 231 / 0 / / 45 0 / 87 NMgr / 27 0 / / / 26 0 / / 60 Ph.D Celkem P prezen ní forma, K kombinovaná forma Tab. 5 Zájem uchaze o studium na fakult (bakalá ské a magisterské studijní programy) Skupiny obor Kód skupiny kmen. obor podaných p ihlášek Po et konajících zkoušku p ijatých zapsaných do 1. ro. p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie

12 Vzd lávací innost 5.3 Po ty student v jednotlivých studijních programech Fakulta m la k v evidenci celkem 1986 student. Z tohoto po tu studovalo 1313 student v programech bakalá ských, 647 v magisterských a 26 student v doktorském studijním programu. Po ty student podle studijních program a forem studia jsou uvedeny v tabulce. 6. Tab.6 Po ty student zapsaných ke studiu na fakult v akademickém roce 2005/2006 Po et student v programu Kód Název studijního kombinovaná z toho prezen ní KKOV programu forma celkem forma cizinc studia studia Bakalá ské studijní programy B1802 Aplikovaná informatika B6208 Ekonomika a management B6209 Systémové inženýrství a informatika Bakalá ské programy celkem Magisterské studijní programy M6209 Systémové inženýrství a informatika Magisterské programy celkem Navazující magisterské studijní programy N6209 Systémové inženýrství a informatika Navazující magisterské programy celkem P6209 Systémové inženýrství a informatika Doktorské studijní programy Doktorské programy celkem Celkem ve všech programech Tab. 7 Po ty student fakulty podle skupin obor (k ) Studijní programy Kód skupiny Skupiny obor kmen.obor Mgr. / Bc. NMgr. Ph.D. Celkem p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie / Celkem 11 až /

13 Vzd lávací innost 5.4. Využívání kreditového systému Na FIM je zaveden kreditový systém ve studiu v bakalá ských a magisterských studijních programech již od akademického roku 1994/95. V roce 2000 byl kreditový systém používaný na fakult harmonizován s ECTS. V sou asné dob kreditový systém na fakult pln zajiš uje nejenom hodnocení a kontrolu pr b hu studia ve všech studijních programech a oborech, ale slouží též i pro mezinárodní transfer kredit. O tom sv d í obousm rný p enos kredit získaných studenty FIM na zahrani ních univerzitách a student p icházejících ze zahrani í na FIM, a to zejména v rámci studijních pobyt organizovaných na základ projektu SOCRATES/ERASMUS. Dále je kreditový systém též i základem pro spolupráci s University of Hull a University of Huddersfield, která umož uje student m FIM po dvou letech studia na FIM dokon it v rámci jednoho roku studia ve Velké Británii bakalá ský studijní program na t chto školách a získat tak jejich titul Možnost studia handicapovaných uchaze Na fakult studoval v roce 2005 jeden pohybov handicapovaný student. Fakulta na skute nost, že jejími studenty mohou být pohybov, pop. smyslov handicapovaní ob ané, reagovala nap. vybudováním zvláš upraveného sociálního za ízení. Další opat ení, která by usnadnila pohyb t chto student po budov fakulty, jsou limitována jejím architektonickým ešením. Z hlediska dostupnosti studijních materiál (pohybov handicapovaní studenti studují též v kombinované form studia) se situace dále zlepšuje i tím, že jsou využívány stále ve v tší mí e prvky distan ních forem studia a zna ná ást studijních materiál je dostupná prost ednictvím internetu. Taktéž komunikace s u iteli je možná obdobným zp sobem. V tomto sm ru byl zaznamenán významný pokrok v souvislosti s využíváním virtuálního studijního prost edí WebCT Poskytovaná stipendia v roce 2005 V roce 2005 bylo vyplaceno student m bakalá ských a magisterských studijních program v prezen ní form studia celkem ,- K na prosp chovým stipendiích. Toto stipendium získalo celkem 138 student. Celá ástka byla hrazena ze stipendijního fondu, který byl vytvo en z vybraných poplatk za studium. Z tohoto zdroje bylo vyplaceno také ,- K mimo ádných stipendií. Na mimo ádných stipendiích, která byla hrazena z dotace na vzd lávací innosti, bylo vyplaceno ,06 K. Na další finan ní podporu student v etn mimo ádných stipendií, která byla hrazena z grantových prost edk domácích i zahrani ních, z prost edk rozvojových projekt apod., bylo vyplaceno ,25 K. Tato podpora a mimo ádná stipendia byla p iznána celkem 181 student m fakulty. Významná ást t chto stipendií byla vyplacena v souvislosti s pobytem student na zahrani ních univerzitách a dále též v souvislosti s ú astí student na ešení v deckých úkol fakulty. Oproti p edchozímu roku se zvýšily nejenom vyplácené ástky t chto stipendií, ale i po ty jejich p íjemc. Na stipendiích pro doktorandy bylo vyplaceno celkem ,- K, z toho z ú elové dotace ur ené na stipendia pro doktorandy ,- K, zbytek pak z prost edk fakulty. 13

14 Vzd lávací innost Poprvé byla vyplacena ubytovací stipendia v celkové ástce ,- K celkem 469 student m. Celkov studenti bakalá ského a magisterského studia FIM v podob podpory studijních pobyt na zahrani ních univerzitách, pobytu v R (irá tí, afgánští studenti a studentka a student ze Srí Lanky na FIM), na stipendiích za práci na v deckých úkolech fakulty a v podob klasických prosp chových, ubytovacích a mimo ádných stipendií obdrželi celkem ,- K. Celková ástka, která byla poskytnuta student m bakalá ských a magisterských studijních program se oproti p edchozímu roku zvýšila o ,- K Po ty absolvent V tabulce. 8 jsou uvedeny po ty absolvent jednotlivých studijních program realizovaných na FIM UHK v roce Tab. 8 Po ty absolvent jednotlivých studijních program na fakult v r Kód Název studijního programu Celkový po et absolvent Z toho po et žen Bakalá ské studijní programy B1802 Aplikovaná informatika B6208 Ekonomie a management B6209 Systémové inženýrství a informatika 11 4 Bakalá ské programy celkem M6209 Magisterské studijní programy Systémové inženýrství a informatika Magisterské programy celkem Navazující magisterské studijní programy N6209 Systémové inženýrství a informatika Navazující magisterské programy celkem Doktorské studijní programy P6209 Systémové inženýrství 6 1 a informatika Doktorské programy celkem 6 1 Celkem ve všech programech

15 Vzd lávací innost Tab. 9 Po ty absolvent fakulty v r podle skupin obor Skupiny obor Kód skupiny Absolventi Celkem kmen.obor Mgr. / absolventi Bc. NMgr. Ph.D. p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie / Celkem 11 až Uplatn ní absolvent na trhu práce Uplatn ní absolvent je pr b žn sledováno. K tomu ú elu je využíváno kontakt s ú ady práce, zejména s Ú adem práce v Hradci Králové. V pr b hu roku 2005 se u absolvent studijního oboru Finan ní management neprokázaly obtíže p i získávání odpovídajícího uplatn ní. Prakticky všichni absolventi získali odpovídající zam stnání nebo pokra ovali v magisterském studiu na FIM UHK (spíše výjime n ) nebo na jiných vysokých školách. U absolvent studijního programu Systémové inženýrství a informatika prokazateln p evažuje poptávka na trhu práce nad nabídkou absolvent FIM. Absolventi bakalá ského studijního programu Ekonomika a management v oborech Management cestovního ruchu a Sportovní management zpravidla pokra ují v navazujícím magisterském studijním programu na jiných vysokých školách. Ta ást z nich, která odchází do praxe, nalézá odpovídající uplatn ní bez obtíží. Obor Aplikovaná informatika byl zaveden jako reakce na vývoj pracovního trhu, a proto nejsou problémy s uplatn ním absolvent. Lze konstatovat, že v sou asném období mají všichni absolventi FIM dostatek vhodných p íležitostí k odpovídajícímu uplatn ní Studijní neúsp šnost Studijní neúsp šnost m žeme vyjád it jako pom r mezi po tem student, kte í jsou zapsáni na FIM v daném roce a po tem student, kte í v tomto roce z jakýchkoliv d vod studium neúsp šn ukon ili. V pr b hu roku 2005 se stav student pohyboval mezi 1874 až 1986 zapsaných (nejsou zahrnuti studenti, kte í m li p erušeno studium). Studium v tomto roce ukon ilo neúsp šn celkem 214 student, což je o 5 mén než v p edešlém roce. Neúsp šnost se tak pohybovala mezi 11,5 % až 10,8 %. Tato skute nost znamená mírné snížení proti p edchozímu roku, kdy se neúsp šnost celkem pohybovala mezi 11,7 až 13,3 %. Trvajícím faktorem, který vede ke stále pom rn vysoké mí e neúsp šnosti, je skute nost, že i v roce 2005 byla v tší neúsp šnost student prvního ro níku (ve srovnání s obdobím p ed rokem 2002), zejména v konzultativní form studia. Zárove došlo k obratu v trendu, protože v prvním roce studia neúsp šných student oproti p edchozímu roku ubylo celkem o

16 Vzd lávací innost Kód KKOV Tab. 10 Vyhodnocení neúsp šnosti student v prvním roce studia na fakult Po ty student Název studijního Programu zapsaných do 1. roku studia Bakalá ské studijní programy kte í neukon ili 1. rok Neúsp šnost v procentech B1802 Aplikovaná informatika ,76 B6208 Ekonomika a management ,42 B6209 Systémové inženýrství a informatika ,00 V bakalá ských programech celkem ,68 Magisterské studijní programy M6209 Systémové inženýrství a informatika ,54 V magisterských programech celkem ,54 Navazující magisterské studijní programy N6209 Systémové inženýrství a informatika ,75 V navazujících magisterských programech celkem ,75 Neúsp šnost na fakult celkem ,13 Tab. 11 Po ty neúsp šných student na fakult v prvním roce studia podle skupin obor Skupiny obor Kód skupiny kmen. obor Neúsp šní studenti ve stud. programu Mgr. / Bc. NMgr Ph.D. Celkem neúsp š. student p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie / 9 47 Celkem 11 až / Celkový po et neúsp šných student prvního ro níku se snížil ze 136 na 106. I když byl zapsán op t vysoký po et nových student, neúsp šnost vyjád ená v procentech za první rok studia poklesla z 21,02% na 16,13 %, což znamená obrat dosavadního trendu. Za tímto souhrnným íslem je jisté snížení neúsp šnosti u oboru Aplikovaná informatika, u kterého v roce 2004 byla neúsp šnost student prvních ro ník 36,2%, v roce 2005 pak pouze 25,76%. U ostatních obor s výjimkou doktorského studia nedošlo k výrazným zm nám. V roce 2005 byla dále zlepšována možnost pracovat v po íta ových u ebnách mimo vlastní rozvrhovanou výuku, dále se výrazn zlepšilo zajišt ní výuky literaturou a dalšími studijními pom ckami. V této oblasti je stále více využíváno možností fakultní po íta ové sít k prezentaci a zp ístupn ní co nejaktuáln jších studijních materiál zejména za využití virtuálního studijního prost edí WebCT. To lze považovat za jednu ze základních možností 16

17 Vzd lávací innost jak napomoci schopným student m v jejich snaze vyrovnat se s p ípadnými studijními problémy a minimalizovat studijní neúsp šnost Informa ní a poradenské služby Informace o FIM, zejména informace a poradenství pro uchaze e o studium na fakult byly i v roce 2005 zajiš ovány p edevším s využitím www stránek fakulty. Na stránkách FIM je dostupný p ehled vzorových studijních plán jednotlivých obor studia v etn sylab p edm t, dále se zde uchaze i mohou seznámit s obsahem a formou p ijímacích zkoušek. Obdobné informace byly pr b žn k dispozici na studijním odd lení v písemné form. I v roce 2005 se setkal Den otev ených dve í na Fakult informatiky a managementu konaný s velkým zájmem. Uchaze i si mohli prohlédnout budovu, její vybavení, získat bezprost ední informace o možnostech studia na fakult a zejména se setkat s jejími pedagogy a studenty. Informace byly poskytovány v sekcích zam ených na jednotlivé studijní obory. Celkem se o studium na fakult zajímalo více než 650 zájemc. V rámci sekce zam ené na základní informace o fakult probíhala též sout ž o drobné ceny, což zájemci o studium vnímali jako p íjemné zpest ení. V sekci ur ené pro obor Management cestovního ruchu byly podány informace tém šesti st m zájemc. V sekci zam ené na informatické obory získalo bližší informace o možnosti studia p ibližn 250 uchaze, podobný po et se ú astnil i sekce ekonomicko-manažerské. O obor Sportovní management se blíže zajímalo více než sto student. Obzvláš je t eba ocenit práci len studentské komory Akademického senátu FIM a dalších sou asných student FIM, kte í se ochotn pod lili o zkušenosti se svými budoucími kolegy a diskutovali s nimi o studiu na fakult. Pro uchaze e dále po ádá Institut dalšího vzd lávání p ípravné kurzy na p ijímací zkoušky. Informace o nabídce t chto kurz je též dostupná na internetu. Pro budoucí studenty uspo ádala fakulta v roce 2005 Prezentaci FIM na SŠ. Celkem bylo s nabídkou prezentace osloveno 44 vybraných škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje, p edevším gymnázia a obchodní akademie. Pro st edoškolské studenty byla p ipravena prezentace nejen o fakult a nabízených oborech, ale obsahující i obecné informace o studiu a p ijímání na vysokou školu (pro studovat vysokou školu, jak si vybrat správnou vysokou školu, tipy jak usp t u p ijímací zkoušky). Fakulta poskytla student m krom prezentace také informa ní brožury pro uchaze e na FIM. Od listopadu 2005 do konce roku 2006 se uskute nilo celkem deset návšt v na st edních školách (nap íklad Biskupské gymnázium a První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Jiráskovo gymnázium a Obchodní akademie v Náchod, gymnázia v Kostelci nad Orlicí, Pardubicích, Rychnov nad Kn žnou, Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýt a jiné). Setkání se zú astnilo tém 480 student st edních škol. Návšt v st edních škol se zú astnilo šest akademických pracovník, vedoucí a referentky studijního odd lení. Setkání byla o to p ínosn jší, že se jich ú astnilo také šest sou asných student fakulty, kte í se se zájemci o studium pod lili se o své názory a zkušenosti na studium na vysoké škole. 17

18 Vzd lávací innost Studijní poradenství pro studenty FIM je dále tvo eno informa ním systémem fakulty, který obsahuje vzorové studijní plány a další informace pot ebné pro sestavení vlastních studijních plán jednotlivých student. Student m poskytují konzultace pracovnice studijního odd lení a pedagogi tí pracovníci, lenové p íslušných kateder. Pro nov zapsané studenty byla uspo ádána zvláštní informa ní p ednáška Vítejte na FIMu, které se ú astnila editelka knihovny UHK, zástupci studijního odd lení, vedení fakulty, rozvrhá i, vedoucí ÚIS a další pracovníci fakulty, kte í svými informacemi mohli napomoci rychlejší orientaci student prvního ro níku. Studenti dále obdrželi stru nou písemnou informaci, která jim též usnad uje orientaci v novém prost edí. V pr b hu tohoto roku pokra ovalo ve své innost poradenské st edisko ŠIŠ p i kated e cestovního rouchu a rekreologie, ve kterém dvakrát týdn po dobu dvou hodin nabízejí svoje konzultace a poradenské služby doc. PaedDr. Ji í Štýrský, CSc. vedoucí katedry a doc. PhDr. Ji í Šípek, CSc. psycholog, který na kated e vyu uje. V pr b hu roku se nadále rozši oval obsah a doba poskytování r zných služeb student m (kopírování, tisk, fax ), které pro n i pedagogy fakulty zajiš uje Centrum služeb. Dále pak jsou nov p ijatým student m nabízeny i vyrovnávací kurzy p ed za átkem prvního roku studia, ímž je podpo en snadn jší p echod ze st ední na vysokou školu. Tyto kurzy jsou zárove prevencí proti zbyte né neúsp šnosti n kterých talentovaných avšak nikoli dob e p ipravených student. Pro studenty zejména posledních ro ník je z ízena zvláštní www stránka, která jim usnad uje vyhledávání odpovídajícího uplatn ní v praxi. Prod kan pro studium je v kontaktu s editeli ú ad práce v regionu. Nejbližší spolupráce je navázána s Ú adem práce v Hradci Králové. Touto cestou je vedení fakulty informováno o vývoji na trhu práce Celoživotní vzd lávání Institut dalšího vzd lávání FIM (IDV FIM) organizuje na Fakult informatiky a managementu programy v rámci celoživotního vzd lávání podle 60 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých školách). Pracovní náplní IDV FIM je zabezpe ení dopl kové innosti a aktivity v rámci projekt ešených FIM UHK. Hlavní náplní dopl kové innosti je organizování kurz pro ve ejnost a studenty. Kurzy realizované v roce 2005, m žeme za adit do ty základních skupin: Kurzy pro sou asné i budoucí studenty Do této skupiny kurz pro studenty je možné za adit v první ad p ípravné kurzy pro studium na naší fakult. V pr b hu zá í a íjna 2005 jsme zorganizovali vyrovnávací kurzy pro nastupující studenty v oblastech matematiky, jazyk a informa ních technologií. B hem celého roku byly pro studenty realizovány kurzy špan lštiny a italštiny, kterých se ú astnili i studenti ostatních královehradeckých fakult. Kurzy Z, P, S v rámci projektu MŠMT Státní informa ní politika ve vzd lávání (SIPVZ) V uplynulém roce 2005 se uskute nila školení v rámci projektu MŠMT SIPVZ - vzd lávání pedagogických pracovníku v oblasti informa ních technologií. IDV aktivn pokra ovalo v realizaci kurz v rámci projektu. Nabídku rozší ilo o kurzy úrovn P (Po íta ová grafika). Kurzy pro r zné organizace a firmy V rámci vzd lávacích program pro instituce p evládaly v roce 2005 jako již tradi n kurzy zam ené na informatiku, jazyky a management a ekonomii. 18

19 Vzd lávací innost Rekvalifika ní kurzy pro ú ady práce Pro ú ad práce byly realizovány dva b hy kurz v oblasti informa ních technologií - P íprava na získání certifikát ECDL. V roce 2005 se IDV FIM aktivn podílelo na organizaci n kolika konferencí a tématických seminá. Tématický seminá Celoživotní vzd lávání ve stání a ve ejné správ Seminá se konal a byl zam en na vzd lávání ú edník a státní a ve ejné správy. Ú astníky setkání byli zástupci ú ad regionu. Tématický seminá Školský management V rámci projektu Vytvo ení modulární kurzu školského managementu ešeného jako díl í program PRK íslo ešený Krajským ú adem v Hradci Králové byl uspo ádán seminá pro editele a zástupce základních a st edních škol regionu. V rámci seminá e byl prezentován vytvo ený modulární kurz. Mezinárodní konference Matematické metody v ekonomii 2005 Ve dnech IDV FIM organiza n zabezpe ovalo mezinárodní konferenci, kterou po ádaly eská spole nost pro opera ní výzkum a eská spole nost ekonomická ve spolupráci s fakultou. Mezinárodní konference Kognice 2005 Konference s mezinárodní ú astí se konala ve dnech Konference se konala v rámci výzkumu Kognitivní matrice a jejich dynamické zm ny. E-Learning 2005 IDV se dále podílel na organizaci 6. seminá e elearning a 5. ro níku sout že elearning uspo ádaných ve dnech v rámci mezinárodního festivalu TECHFILM Zam stnanci IDV se aktivn podíleli p i organiza ním zabezpe ení p ijímacího ízení na FIM UHK, imatrikulací a inaugurací. Na všechny kurzy po ádané IDV m li volný p ístup zam stnanci fakulty. IDV je akreditovaným st ediskem n kolika mezinárodních zkoušek: ECDL Certifikát a ECDL Start Mezinárodní jazykové zkoušky (ELSA, PITMAN, Business English) Akreditace v rámci SIPVZ Z,P,S Kurzy odborné zp sobilosti v t lovýchovných službách a cestovním ruchu Licen ní pr vodce v cestovním ruchu Kurzy organizované IDV Kurzy pro organizace a jednotlivce Rekvalifika ní kurzy pro ú ady práce Tab. 12 P ehled innosti IDV FIM Po et ú astník Výnos (K ) Po p evodu na pokra ující zakázky v roce

20 Vzd lávací innost Tab. 13 P ehled kurz organizovaných IDV FIM Kurzy Rozsah (hodin) Ú astník P íprava k p ijímacím zkouškám z matematiky P íprava k p ijímacím zkouškám z AJ P ípravný kurz AJ - MCR P ípravný kurz NJ - MCR P ípravný kurz všeobecné znalosti Licen ní kurz pr vodce v cestovním ruchu Vyrovnávací kurz - matematika Vyrovnávací kurz - anglický jazyk Vyrovnávací kurz AITE modul Vyrovnávací kurz AITE modul SIPVZ školení Z 25 5 SIPVZ školení P SIPVZ školení P-individuální plán 9 4 SIPVZ školení Z - testování 2 27 SIPVZ školení P - internet 30 4 SIPVZ školení P excel SIPVZ školení P digitální fotografie SIPVZ školení S Moderní prezentace SIPVZ školení S p íprava na testování ECDL SIPVZ školení S p íprava k ECDL start 32 8 SIPVZ školení S - Videotvorba 20 2 SIPVZ školení S Internet ve vzd lávání 20 3 ECDL testování pro školy ECDL pro Krajský ú ad Hradec Králové ECDL pro SVK HK ECDL pro obecní knihovny Excel pro knihovníky Word pro knihovníky 6 5 Access pro Brzdy s.r.o 4 4 ICT kompetence 56 1 Školení Modul 5 pro KK 5 23 Jazykové kurzy Královehradecký kraj Jazykové kurzy Rada kraje 60 8 Jazykové kurzy MM HK Špan lština pro za áte níky Italština

O ČINNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

O ČINNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 1 Úvodní slovo 1. ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FIM Výroční zpráva Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0016 Inovace výuky matematiky a v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti (REFIMAT)

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0016 Inovace výuky matematiky a v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti (REFIMAT) Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0016 Inovace výuky matematiky a v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti (REFIMAT) Monitorovací indikátory Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. 1 Původní cíle projektu Cílem projektu bylo připravit podmínky pro akreditaci dvou bakalářských studijních oborů uskutečňovaných

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance ZČU v Plzni (duben - červen 2012)

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance ZČU v Plzni (duben - červen 2012) Projekt Modul ární systém vzd ěl ávání zaměstnanců ZČU v Plzni Regis trač ní čísl o projektu: C Z.1.07/2.2.00/15.0398 T e n t o p r o j e k t j e s p o l u f i n a n c o v á n E v r o p s k ý m s o c i

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Ev. č. dle Věstníku veřejných

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy:

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity o řešení dílčího projektu v podpogramu Podpory vybraných studijních programů v rámci Programu na podporu a rozvoj vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2016 Předkládá prof. Ing. Karel

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie, Břeclav nábř. Komenského 1, PSČ 690 25 tel. 519 326 505, fax. 519 321 269 email: skola@spsbv.cz, web: www.spsbv.cz PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu III. Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu I. Úvod Usnesením č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 schválila Bezpečnostní rada státu (dále

Více

Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace

Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace Z p r á v a o č i n n o s t i I N F O R M AČNÍHO C E N T R A I C 0 9 3 / 2 0 0 5 Zpracovala : Ing. Tatiana

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 POKYNY PRO PRŮBĚH HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1 I. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Čl.

Více

O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011 Plzeň, říjen 2009 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 Projednáno Vědeckou

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Jihlava Školní 1a, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 014 916 Termín konání inspekce: 15., 16. a 19. únor

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Školení revizních technik elektrických za ízení E2A

Školení revizních technik elektrických za ízení E2A Agentura WEC Ing. Radim Jane ek, Ploukonice 46, 511 01 Turnov Akreditované vzd lávací za ízení Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R pro kvalifikaci elektro vyhláška 50/78 Sb. Vás zve na kurz

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU 4 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU Adresa: Rokitanského 62, Hradec Králové 500 03 Telefon: +420 493 331 111 Fax: +420 495 518 039 Internet: http://www.uhk.cz/fim Fakulta informatiky

Více

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2012 o přijímacím řízení ve znění Dodatku č. 1 z 3. října 2012 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci vypisuje v souladu s projektem Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu

Výzva k podání nabídek na. Dodávka notebooků pro cílovou skupinu Výzva k podání nabídek na dodávku notebooků pro cílovou skupinu Číslo zakázky: 020/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0015

Více

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., děkan Mgr. Lenka Drábková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., děkan Mgr. Lenka Drábková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: SD/03/2010 Datum vydání: 8. 4. 2010 Účinnost: 1. 3. 2010 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 6 Počet příloh: Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: SMĚRNICE DĚKANA Studium

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 11 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 1. března 2013 OBĚŽNÍK č. 11 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/doc/obezniky 1. Oznámení s gratulací 2. Obhajoby

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014

Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014 Zpráva o činnosti ostravské pobočky JČMF za období 2010-2014 Činnost pobočky byla zaměřena v prvé řadě na péči o talenty, dále na organizaci konferencí a seminářů a přednáškovou činnost, kde bylo snahou

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze 1. Obecné informace 1.1 Profil absolventa učitelských studijních programů Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy má založeny základní kompetence

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

Část první Podávání žádostí a návrhů na stipendia a pravidla pro přiznávání a výplatu stipendií Článek 1 Stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Podávání žádostí a návrhů na stipendia a pravidla pro přiznávání a výplatu stipendií Článek 1 Stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2014 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 19. září 2014

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut Rady byl schválen

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 174. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ZE DNE 29. ČERVENCE 2015 Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů společnosti RACIO, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01618 Název projektu: Vzdělávání RACIO

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce "Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje Výběrové řízení na dodávku PC k dataprojektoru a serveru v rámci realizace projektu Zvyšování kompetencí studentů technických

Více

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ informuje V tomto čísle: Kulatý stůl 2008... 1 Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011... 2 Otevřeny nové programy podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tento organizační řád upravuje organizační a řídicí strukturu součásti veřejné vysoké školy Fakulty chemické Vysokého

Více

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) I. Poslání studentské vědecké a odborné činnosti Studentská vědecká a odborná činnost (dále jen SVOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů Policejní akademie

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

ípadová studie a procesní ízení Lukáš Strnad 2012 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ

ípadová studie a procesní ízení Lukáš Strnad 2012 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M ENÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE ípadová studie a procesní ízení vedoucí práce: Juraj Kudry 2012 autor: Lukáš Strnad 1 2 3 Anotace 4

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více