O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK

2 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO D KANA FIM UHK OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU SLOŽENÍ ORGÁN FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU VNIT NÍ P EDPISY FAKULTY VZD LÁVACÍ INNOST NA FAKULT INFORMA NÍ A KOMUNIKA NÍ TECHNOLOGIE V DECKÁ A VÝZKUMNÁ INNOST AKADEMI TÍ PRACOVNÍCI HODNOCENÍ INNOSTI FIM UHK MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DALŠÍ AKTIVITY ZÁV R

3 Úvodní slovo 1. ÚVODNÍ SLOVO D KANA FIM UHK Pro Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové bylo období popisované v této zpráv dalším velmi dobrým a úsp šným rokem. Krom napln ní mnoha díl ích úkol a cíl se poda ilo dosáhnout i n kolika významných výsledk, které by nem ly z stat opomenuty, protože ovlivní tuto fakultu na velmi dlouhou dobu. Bez problém jsme my i naši studenti zvládli dlouho p ipravovaný a diskutovaný p echod na nový systém státnic, svá studia na fakult ukon ila první v tší skupina doktorand a doktorský stupe studia byl úsp šn reakreditován na další období. Za velice d ležité považuji i to, že se nám poda ilo zvýšit po et zahrani ních student na fakult, dále jsme rozší ili možnosti stáží pro eské studenty na partnerských univerzitách v zahrani í a v rámci schématu stipendií FIM, které realizujeme ve spolupráci s MŠMT a humanitární organizací lov k v tísni, nastoupili ke studiu dva studenti z p írodní katastrofou postižených oblastí Srí Lanky. Velmi úsp šní jsme byli v sout ži o nové projekty Grantové agentury eské republiky a máme vytvo eny dobré výchozí podmínky pro v decko-výzkumnou innost v dalších letech. V pr b hu léta 2005 jsme dokon ili stavební úpravy ve stávající budov a byly p ipraveny finální podklady pro výstavbu naší nové budovy v areálu Na Soutoku, která bude zahájena již za n kolik týdn. A já v ím, že práv výstavba nové budovy FIM bude pro naši fakultu naprosto klí ovým okamžikem a odrazovým m stkem k dalšímu rozvoji. Práv dokon ená výro ní zpráva je p íjemným ohlédnutím za uplynulým rokem, a proto d kuji všem koleg m a spolupracovník m, kte í se na dobrých výsledcích Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2005 podíleli. Josef Hynek 3

4 Obecná charakteristika fakulty 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) poskytuje vysokoškolské vzd lání v bakalá ském, magisterském a doktorském stupni studia v ádné i kombinované form studia. V profilu absolventa fakulty jsou úzce propojeny znalosti z informatiky, managementu, ekonomie a cizích jazyk. Cílem fakulty je v bakalá ských studijních programech vychovat absolventy, kte í mají velmi dobré v domosti z oblasti ekonomicko-managerských disciplín, ovládají práci s výpo etní technikou a sou asn mají i dostatek znalostí a dovedností ve zvolené specializaci tak, aby snadno našli odpovídající uplatn ní v praxi. Flexibilita studijních plán daná kreditním systémem studia samoz ejm umož uje student m bakalá ského stupn studia získat pot ebné v domosti pro pokra ování ve studiu magisterském. V magisterském stupni studia je cílem prohloubit teoretické v domosti student tak, aby byli schopni uplatnit se v ídících funkcích na r zných úrovních p i analýze, provozu, inovacích a projektování systém ízení a nasazování a efektivního využívání informa ních technologií. Student doktorského stupn studia je p ipravován k tv r í v decké práci, p i emž získává znalosti v oblastech informa ních tok a ekonomických proces v organizacích a institucích, informa ních a komunika ních technologií a možností jejich tv r ích aplikací. I p es velice dynamický nár st po tu student si fakulta udržuje prost edí, ve kterém je b žný pom rn úzký kontakt mezi vyu ujícími a poslucha i. Sami poslucha i a absolventi tuto skute nost asto uvád jí jako jeden z d vod, pro se rozhodli studovat práv na FIM UHK. Výsledky každoro n organizovaného dotazníkového šet ení u zápis do prvního ro níku již po n kolik let za sebou dokládají, že práv absolventi fakulty a jejich doporu ení jsou velice významným faktorem p i podávání p ihlášky na fakultu. O velkém zájmu studovat na FIM UHK sv d í více než 3700 p ihlášek podaných v roce

5 Složení orgán fakulty 3. SLOŽENÍ ORGÁN FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU 3.1. Akademický senát FIM UHK Od za átku roku 2005 pracoval akademický senát Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (AS FIM UHK) ve složení P edseda AS FIM UHK: Místop edseda za akademickou komoru: Místop edseda za studentskou komoru: lenové akademické komory: lenové studentské komory: Doc. Ing. Stanislav Rošický, CSc. Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. Ing. Václav Freylich Mgr. Pavel Pražák Ing. Hana Mohelská PhDr. Ivana Šimonová Martin Adámek Tereza Nováková Jakub Pecha Ve dnech a prob hly volby do AS FIM UHK a po ínaje pracuje AS FIM ve složení: P edseda AS FIM UHK: Místop edseda za akademickou komoru: Místop edseda za studentskou komoru: lenové akademické komory: lenové studentské komory: Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. Ing. Václav Freylich Ing. Vladimír Bureš, Ph.D. Mgr. Pavel Pražák Ing. Hana Mohelská Zuzana N mcová Tereza Nováková Jakub Pecha Doc. Ing. Stanislav Rošický, CSc. je delegátem FIM UHK v Rad vysokých škol a pracuje v její pracovní komisi ekonomické. Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. je lenkou p edsednictva Rady vysokých škol a p sobí jako místop edseda pracovní komise Rady vysokých škol pro vn jší a zahrani ní styky. Na základ nominace Radou vysokých škol je lenkou národního týmu Bologna Promoters. Ve studentské komo e Rady vysokých škol pracuje jako delegát UHK student Vladimír Langer. Na nové funk ní období RVŠ byli na zasedání AS UHK dne zvoleni: Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., navržena do p edsednictva RVŠ Ing. Hana Mohelská jako delegátka za FIM UHK. Student Vladimír Langer jako delegát ve studentské komo e Antonín Kádek jako náhradník do SK RVŠ 5

6 Složení orgán fakulty 3.2. Akademi tí funkcioná i a tajemník FIM UHK Do 4. zá í 2005 pracovalo vedení FIM UHK ve složení: Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. d kan Ing. Václav Jane ek, CSc. prod kan pro studium, statutární zástupce d kana RNDr. Petra Poulová prod kanka pro rozvoj a zahrani ní styky Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. koordinátor pro v deckou innost Ing. V ra Valová tajemnice FIM Dne 24. kv tna 2005 prob hly volby kandidáta na funkci d kana a s ú inností od 4.zá í 2005 jmenovala d kana rektorka univerzity a vedení fakulty pracovalo ve složení: Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. d kan Ing. Václav Jane ek, CSc. prod kan pro studium, statutární zástupce d kana RNDr. Petra Poulová prod kanka pro rozvoj a zahrani ní styky Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. koordinátor pro v deckou innost Ing. V ra Valová tajemnice FIM 3.3. V decká rada FIM UHK Doc.RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Externí lenové : Prof. Ing. Jan apek, CSc. Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc, Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Prof. Ing. Ji í Kraft, CSc. Prof. Ing. Bo ivoj Melichar, DrSc. Doc. PhDr. Vnislav Nová ek, CSc. Prof. Ing. RNDr. Jan Pelikán, CSc. Prof. Ing. Zbyn k Pitra, DrSc. Prof. Ing. Stojan Russev, CSc. Interní lenové : Doc. RNDr. Martin Gavalec, CSc. Doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc. Ing. Václav Jane ek, CSc. d kan FIM, p edseda v decké rady d kan Ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice Hospodá ská fakulta Technické univerzity Liberec d kan Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava Filozoficko-p írodov dná fakulta Slezské univerzity Opava Hospodá ská fakulta Technické univerzity Liberec Fakulta elektrotechnická, VUT v Praze d kan Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity T.Bati ve Zlín prod kan Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha Management Consulting d kan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity Bratislava katedra informa ních technologií vedoucí katedry ekonomie a managementu prod kan FIM 6

7 Složení orgán fakulty Doc. Ing. Vladimír Jehli ka, CSc. Doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc. Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc. Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. Doc. RNDr. Eva Milková, Ph.D. RNDr. Petra Poulová Doc. Ing. Stanislav Rošický, CSc. Doc. PhDr. Ilona Semrádová Doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. Doc. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Doc. PaedDr. Ji í Štyrský, CSc. Doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc. d kan Pedagogické fakulty UHK katedra rekreologie a cestovního ruchu rektorka UHK vedoucí katedry informa ních technologií katedra informatiky a kvantitativních metod prod kanka FIM katedra ekonomie a managementu vedoucí katedry aplikované lingvistiky vedoucí katedry informatiky a kvantitativních metod prorektor UHK vedoucí katedry rekreologie a cestovního ruchu katedra informa ních technologií 3.4. Vedoucí kateder a útvar FIM Doc. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. Doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc. Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. Doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. Doc. PaedDr. Ji í Štyrský, CSc. Ing. Hana Šrámková Ing. Karel Šrámek Mgr. Zuzana Pešáková katedra aplikované lingvistiky katedra ekonomie a managementu katedra informa ních technologií katedra informatiky a kvantitativních metod katedra rekreologie a cestovního ruchu Institut dalšího vzd lávání FIM Útvar informa ních systém FIM Studijní odd lení 3.5. Disciplinární komise FIM UHK K bylo složení disciplinární komise FIM UHK následující: P edseda: Ing. Václav Jane ek, CSc. lenové: Doc. PaedDr. Ji í Štyrský, CSc. Ing. Karel Šrámek Michal Damborský Tomáš Nová ek Jan Zikmund 7

8 Vnit ní p edpisy fakulty 4. VNIT NÍ P EDPISY FAKULTY V roce 2005 projednal a schválil AS FIM UHK následující dokumenty: Studijní a zkušební ád FIM UHK Stipendijní ád FIM UHK (dopln n o ubytovací stipendia) AS FIM UHK vyhlásil dnem 30. b ezna 2005 v souladu se zn ním l. 8 Volebního a jednacího ádu AS FIM volby kandidáta na funkci d kana a dne 24. kv tna 2005 se konaly volby. Senát volil tajným hlasováním z jednoho navrženého kandidáta. Po se tení hlas komise dosp la k výsledku, že Doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA získal všech dev t platných hlas. 8

9 Vzd lávací innost 5. VZD LÁVACÍ INNOST NA FAKULT 5.1. Studijní programy a obory realizované na FIM UHK Fakulta v roce 2005 realizovala studijní programy a obory v prezen ní a kombinované form výuky uvedené v tabulce. 1 a jmenovit zaznamenané v tabulkách. 2 a. 3. Tab. 1 Po ty studijních program a studijních obor na fakult v r Skupiny obor Kód skupiny kmen. obor Studijní programy / obory Celkem Bc. Mgr. NMgr. Ph.D. st. progr. / obory P írodní v dy a nauky 11 až 18 1/1 1/1 Ekonomie 62 2/5 1/1 1/1 1/1 5/8 Celkem 11 až 82 3/6 2/2 1/1 1/1 6/9 Tab. 2 Studijní programy a obory realizované v prezen ní form studia na fakult Standardní doba studia Kód Název studijního Název studijního v akademických rocích KKOV programu Oboru Bc. Mgr. NMgr. Ph.D. B1802 Aplikovaná Aplikovaná informatika informatika 3 B6208 Ekonomika Finan ní management 3 a management Management cestovního ruchu 3 Sportovní management 3 B6209 Systémové inženýrství Obecná informatika 3 a informatika Informa ní management 3 M6209 Systémové inženýrství Informa ní management a informatika 5 N6209 Systémové inženýrství Informa ní management a informatika 2 P6209 Systémové inženýrství Informa ní a znalostní a informatika management 3 9

10 Vzd lávací innost Tab. 3 Studijní programy a obory realizované v kombinované form studia na fakult Kód KKOV Název studijního programu B1802 Aplikovaná informatika B6208 Ekonomika a management B6209 Systémové inženýrství a informatika N6209 Systémové inženýrství a informatika P6209 Systémové inženýrství a informatika Název studijního oboru Aplikovaná informatika Finan ní management Obecná informatika Informa ní management Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. NMgr. Ph.D. Informa ní a znalostní management 3 B hem roku 2005 nebyl akreditován žádný nový studijní program ani obor. Taktéž nebylo žádáno o prodloužení a rozší ení akreditace bakalá ských a magisterských studijních program. Prodloužení a rozší ení akreditací bakalá ských a magisterských studijních program bylo úsp šn vy ešeno v roce Na základ doporu ení Akredita ní komise vlády eské republiky prodloužilo MŠMT v roce 2004 Fakult informatiky a managementu akreditaci bakalá ského studijního programu Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika na dobu do 10. kv tna 2010, bakalá ského studijního programu Ekonomika a management, obor Finan ní management na dobu do 10. kv tna 2008, obor Management cestovního ruchu na dobu do 19. ervence 2008 a obor Sportovní management na dobu do 10. listopadu U studijních obor Aplikovaná informatika a Finan ní management byla na stejnou dobu prodloužena akreditace i pro kombinovanou formu studia. B hem roku 2004 byla rozší ena akreditace o výuku v anglickém jazyce pro bakalá ský studijní obor Aplikovaná informatika a doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika obor Informa ní a znalostní management do V roce 2005 úsp šn prob hlo prodloužení akreditace doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika obor Informa ní a znalostní management pro prezen ní a kombinovanou formu výuky a též i pro výuku v anglickém jazyce Výsledky p ijímacího ízení P ijímací zkoušky pro p ijetí ke studiu na bakalá ských a magisterských studijních programech prob hly v období od 13. do 24. ervna 2005, náhradní termín se uskute nil Podrobné informace o požadavcích pro p ijímací zkoušky v etn ukázek test byly k dispozici na studijním odd lení fakulty a zejména byly dostupné na internetových stránkách FIM. V pr b hu p ijímacího ízení byli uchaze i identifikováni po adovým íslem své p ihlášky. Zadávaná verze testu byla losována bezprost edn p ed zadáním a to n kterým z uchaze. Oprava test a vytvá ení po adí uchaze probíhalo tedy anonymn. Technické zajišt ní 10

11 Vzd lávací innost opravy test pro obor Management cestovního ruchu zajiš ovala specializovaná firma. Bylo tomu tak pro velmi vysoký po et uchaze. P i zajišt ní stejných podmínek p i vypracování testu pro všechny uchaze e by nebylo technicky možné zvládnout opravu test jiným zp sobem. I díl í výsledky p ijímacích zkoušek byly neprodlen zve ej ovány na www stránkách fakulty. Tém ve všech p ípadech se poda ilo, že všichni uchaze i o daný obor studia psali stejnou verzi testu ve stejnou hodinu. Tím byla zajišt na maximální srovnatelnost dosažených výsledk. P ijímací ízení ke studiu v doktorském studijním programu prob hlo (náhradní termín pak ) formou ústních pohovor s uchaze i, p i kterých zkušební komise zjiš ovala p edpoklady ke studiu a zárove bylo jednáno o zam ení budoucí v decké práce. Výsledky p ijímacích test byly podrobn vyhodnocovány. Podrobný rozbor výsledk p ijímacího ízení je zve ejn n na www stránkách fakulty. Výsledky p ijímacího ízení na FIM jsou uvedeny v tabulkách. Z t chto tabulek je z etelný velký zájem uchaze o studium na Fakult informatiky a managementu UHK. Vysoké pom ry po tu uchaze k po tu zapsaných student sv d í o tom, že fakulta si i v roce 2005 mohla vybírat mezi uchaze i a ke studiu byli p ijímáni pouze velmi dob í absolventi st edních škol. Studijní program Tab. 4 Výsledky p ijímacího ízení pro akademický rok 2005/2006 P ihlášení Dostavili se ke zkouškám P ijatí Zapsaní (k ) P K celkem P K celkem P K Celkem P K celkem Bc Mgr./ 270 / 270 / 231 / 0 / / 45 0 / 87 NMgr / 27 0 / / / 26 0 / / 60 Ph.D Celkem P prezen ní forma, K kombinovaná forma Tab. 5 Zájem uchaze o studium na fakult (bakalá ské a magisterské studijní programy) Skupiny obor Kód skupiny kmen. obor podaných p ihlášek Po et konajících zkoušku p ijatých zapsaných do 1. ro. p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie

12 Vzd lávací innost 5.3 Po ty student v jednotlivých studijních programech Fakulta m la k v evidenci celkem 1986 student. Z tohoto po tu studovalo 1313 student v programech bakalá ských, 647 v magisterských a 26 student v doktorském studijním programu. Po ty student podle studijních program a forem studia jsou uvedeny v tabulce. 6. Tab.6 Po ty student zapsaných ke studiu na fakult v akademickém roce 2005/2006 Po et student v programu Kód Název studijního kombinovaná z toho prezen ní KKOV programu forma celkem forma cizinc studia studia Bakalá ské studijní programy B1802 Aplikovaná informatika B6208 Ekonomika a management B6209 Systémové inženýrství a informatika Bakalá ské programy celkem Magisterské studijní programy M6209 Systémové inženýrství a informatika Magisterské programy celkem Navazující magisterské studijní programy N6209 Systémové inženýrství a informatika Navazující magisterské programy celkem P6209 Systémové inženýrství a informatika Doktorské studijní programy Doktorské programy celkem Celkem ve všech programech Tab. 7 Po ty student fakulty podle skupin obor (k ) Studijní programy Kód skupiny Skupiny obor kmen.obor Mgr. / Bc. NMgr. Ph.D. Celkem p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie / Celkem 11 až /

13 Vzd lávací innost 5.4. Využívání kreditového systému Na FIM je zaveden kreditový systém ve studiu v bakalá ských a magisterských studijních programech již od akademického roku 1994/95. V roce 2000 byl kreditový systém používaný na fakult harmonizován s ECTS. V sou asné dob kreditový systém na fakult pln zajiš uje nejenom hodnocení a kontrolu pr b hu studia ve všech studijních programech a oborech, ale slouží též i pro mezinárodní transfer kredit. O tom sv d í obousm rný p enos kredit získaných studenty FIM na zahrani ních univerzitách a student p icházejících ze zahrani í na FIM, a to zejména v rámci studijních pobyt organizovaných na základ projektu SOCRATES/ERASMUS. Dále je kreditový systém též i základem pro spolupráci s University of Hull a University of Huddersfield, která umož uje student m FIM po dvou letech studia na FIM dokon it v rámci jednoho roku studia ve Velké Británii bakalá ský studijní program na t chto školách a získat tak jejich titul Možnost studia handicapovaných uchaze Na fakult studoval v roce 2005 jeden pohybov handicapovaný student. Fakulta na skute nost, že jejími studenty mohou být pohybov, pop. smyslov handicapovaní ob ané, reagovala nap. vybudováním zvláš upraveného sociálního za ízení. Další opat ení, která by usnadnila pohyb t chto student po budov fakulty, jsou limitována jejím architektonickým ešením. Z hlediska dostupnosti studijních materiál (pohybov handicapovaní studenti studují též v kombinované form studia) se situace dále zlepšuje i tím, že jsou využívány stále ve v tší mí e prvky distan ních forem studia a zna ná ást studijních materiál je dostupná prost ednictvím internetu. Taktéž komunikace s u iteli je možná obdobným zp sobem. V tomto sm ru byl zaznamenán významný pokrok v souvislosti s využíváním virtuálního studijního prost edí WebCT Poskytovaná stipendia v roce 2005 V roce 2005 bylo vyplaceno student m bakalá ských a magisterských studijních program v prezen ní form studia celkem ,- K na prosp chovým stipendiích. Toto stipendium získalo celkem 138 student. Celá ástka byla hrazena ze stipendijního fondu, který byl vytvo en z vybraných poplatk za studium. Z tohoto zdroje bylo vyplaceno také ,- K mimo ádných stipendií. Na mimo ádných stipendiích, která byla hrazena z dotace na vzd lávací innosti, bylo vyplaceno ,06 K. Na další finan ní podporu student v etn mimo ádných stipendií, která byla hrazena z grantových prost edk domácích i zahrani ních, z prost edk rozvojových projekt apod., bylo vyplaceno ,25 K. Tato podpora a mimo ádná stipendia byla p iznána celkem 181 student m fakulty. Významná ást t chto stipendií byla vyplacena v souvislosti s pobytem student na zahrani ních univerzitách a dále též v souvislosti s ú astí student na ešení v deckých úkol fakulty. Oproti p edchozímu roku se zvýšily nejenom vyplácené ástky t chto stipendií, ale i po ty jejich p íjemc. Na stipendiích pro doktorandy bylo vyplaceno celkem ,- K, z toho z ú elové dotace ur ené na stipendia pro doktorandy ,- K, zbytek pak z prost edk fakulty. 13

14 Vzd lávací innost Poprvé byla vyplacena ubytovací stipendia v celkové ástce ,- K celkem 469 student m. Celkov studenti bakalá ského a magisterského studia FIM v podob podpory studijních pobyt na zahrani ních univerzitách, pobytu v R (irá tí, afgánští studenti a studentka a student ze Srí Lanky na FIM), na stipendiích za práci na v deckých úkolech fakulty a v podob klasických prosp chových, ubytovacích a mimo ádných stipendií obdrželi celkem ,- K. Celková ástka, která byla poskytnuta student m bakalá ských a magisterských studijních program se oproti p edchozímu roku zvýšila o ,- K Po ty absolvent V tabulce. 8 jsou uvedeny po ty absolvent jednotlivých studijních program realizovaných na FIM UHK v roce Tab. 8 Po ty absolvent jednotlivých studijních program na fakult v r Kód Název studijního programu Celkový po et absolvent Z toho po et žen Bakalá ské studijní programy B1802 Aplikovaná informatika B6208 Ekonomie a management B6209 Systémové inženýrství a informatika 11 4 Bakalá ské programy celkem M6209 Magisterské studijní programy Systémové inženýrství a informatika Magisterské programy celkem Navazující magisterské studijní programy N6209 Systémové inženýrství a informatika Navazující magisterské programy celkem Doktorské studijní programy P6209 Systémové inženýrství 6 1 a informatika Doktorské programy celkem 6 1 Celkem ve všech programech

15 Vzd lávací innost Tab. 9 Po ty absolvent fakulty v r podle skupin obor Skupiny obor Kód skupiny Absolventi Celkem kmen.obor Mgr. / absolventi Bc. NMgr. Ph.D. p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie / Celkem 11 až Uplatn ní absolvent na trhu práce Uplatn ní absolvent je pr b žn sledováno. K tomu ú elu je využíváno kontakt s ú ady práce, zejména s Ú adem práce v Hradci Králové. V pr b hu roku 2005 se u absolvent studijního oboru Finan ní management neprokázaly obtíže p i získávání odpovídajícího uplatn ní. Prakticky všichni absolventi získali odpovídající zam stnání nebo pokra ovali v magisterském studiu na FIM UHK (spíše výjime n ) nebo na jiných vysokých školách. U absolvent studijního programu Systémové inženýrství a informatika prokazateln p evažuje poptávka na trhu práce nad nabídkou absolvent FIM. Absolventi bakalá ského studijního programu Ekonomika a management v oborech Management cestovního ruchu a Sportovní management zpravidla pokra ují v navazujícím magisterském studijním programu na jiných vysokých školách. Ta ást z nich, která odchází do praxe, nalézá odpovídající uplatn ní bez obtíží. Obor Aplikovaná informatika byl zaveden jako reakce na vývoj pracovního trhu, a proto nejsou problémy s uplatn ním absolvent. Lze konstatovat, že v sou asném období mají všichni absolventi FIM dostatek vhodných p íležitostí k odpovídajícímu uplatn ní Studijní neúsp šnost Studijní neúsp šnost m žeme vyjád it jako pom r mezi po tem student, kte í jsou zapsáni na FIM v daném roce a po tem student, kte í v tomto roce z jakýchkoliv d vod studium neúsp šn ukon ili. V pr b hu roku 2005 se stav student pohyboval mezi 1874 až 1986 zapsaných (nejsou zahrnuti studenti, kte í m li p erušeno studium). Studium v tomto roce ukon ilo neúsp šn celkem 214 student, což je o 5 mén než v p edešlém roce. Neúsp šnost se tak pohybovala mezi 11,5 % až 10,8 %. Tato skute nost znamená mírné snížení proti p edchozímu roku, kdy se neúsp šnost celkem pohybovala mezi 11,7 až 13,3 %. Trvajícím faktorem, který vede ke stále pom rn vysoké mí e neúsp šnosti, je skute nost, že i v roce 2005 byla v tší neúsp šnost student prvního ro níku (ve srovnání s obdobím p ed rokem 2002), zejména v konzultativní form studia. Zárove došlo k obratu v trendu, protože v prvním roce studia neúsp šných student oproti p edchozímu roku ubylo celkem o

16 Vzd lávací innost Kód KKOV Tab. 10 Vyhodnocení neúsp šnosti student v prvním roce studia na fakult Po ty student Název studijního Programu zapsaných do 1. roku studia Bakalá ské studijní programy kte í neukon ili 1. rok Neúsp šnost v procentech B1802 Aplikovaná informatika ,76 B6208 Ekonomika a management ,42 B6209 Systémové inženýrství a informatika ,00 V bakalá ských programech celkem ,68 Magisterské studijní programy M6209 Systémové inženýrství a informatika ,54 V magisterských programech celkem ,54 Navazující magisterské studijní programy N6209 Systémové inženýrství a informatika ,75 V navazujících magisterských programech celkem ,75 Neúsp šnost na fakult celkem ,13 Tab. 11 Po ty neúsp šných student na fakult v prvním roce studia podle skupin obor Skupiny obor Kód skupiny kmen. obor Neúsp šní studenti ve stud. programu Mgr. / Bc. NMgr Ph.D. Celkem neúsp š. student p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie / 9 47 Celkem 11 až / Celkový po et neúsp šných student prvního ro níku se snížil ze 136 na 106. I když byl zapsán op t vysoký po et nových student, neúsp šnost vyjád ená v procentech za první rok studia poklesla z 21,02% na 16,13 %, což znamená obrat dosavadního trendu. Za tímto souhrnným íslem je jisté snížení neúsp šnosti u oboru Aplikovaná informatika, u kterého v roce 2004 byla neúsp šnost student prvních ro ník 36,2%, v roce 2005 pak pouze 25,76%. U ostatních obor s výjimkou doktorského studia nedošlo k výrazným zm nám. V roce 2005 byla dále zlepšována možnost pracovat v po íta ových u ebnách mimo vlastní rozvrhovanou výuku, dále se výrazn zlepšilo zajišt ní výuky literaturou a dalšími studijními pom ckami. V této oblasti je stále více využíváno možností fakultní po íta ové sít k prezentaci a zp ístupn ní co nejaktuáln jších studijních materiál zejména za využití virtuálního studijního prost edí WebCT. To lze považovat za jednu ze základních možností 16

17 Vzd lávací innost jak napomoci schopným student m v jejich snaze vyrovnat se s p ípadnými studijními problémy a minimalizovat studijní neúsp šnost Informa ní a poradenské služby Informace o FIM, zejména informace a poradenství pro uchaze e o studium na fakult byly i v roce 2005 zajiš ovány p edevším s využitím www stránek fakulty. Na stránkách FIM je dostupný p ehled vzorových studijních plán jednotlivých obor studia v etn sylab p edm t, dále se zde uchaze i mohou seznámit s obsahem a formou p ijímacích zkoušek. Obdobné informace byly pr b žn k dispozici na studijním odd lení v písemné form. I v roce 2005 se setkal Den otev ených dve í na Fakult informatiky a managementu konaný s velkým zájmem. Uchaze i si mohli prohlédnout budovu, její vybavení, získat bezprost ední informace o možnostech studia na fakult a zejména se setkat s jejími pedagogy a studenty. Informace byly poskytovány v sekcích zam ených na jednotlivé studijní obory. Celkem se o studium na fakult zajímalo více než 650 zájemc. V rámci sekce zam ené na základní informace o fakult probíhala též sout ž o drobné ceny, což zájemci o studium vnímali jako p íjemné zpest ení. V sekci ur ené pro obor Management cestovního ruchu byly podány informace tém šesti st m zájemc. V sekci zam ené na informatické obory získalo bližší informace o možnosti studia p ibližn 250 uchaze, podobný po et se ú astnil i sekce ekonomicko-manažerské. O obor Sportovní management se blíže zajímalo více než sto student. Obzvláš je t eba ocenit práci len studentské komory Akademického senátu FIM a dalších sou asných student FIM, kte í se ochotn pod lili o zkušenosti se svými budoucími kolegy a diskutovali s nimi o studiu na fakult. Pro uchaze e dále po ádá Institut dalšího vzd lávání p ípravné kurzy na p ijímací zkoušky. Informace o nabídce t chto kurz je též dostupná na internetu. Pro budoucí studenty uspo ádala fakulta v roce 2005 Prezentaci FIM na SŠ. Celkem bylo s nabídkou prezentace osloveno 44 vybraných škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje, p edevším gymnázia a obchodní akademie. Pro st edoškolské studenty byla p ipravena prezentace nejen o fakult a nabízených oborech, ale obsahující i obecné informace o studiu a p ijímání na vysokou školu (pro studovat vysokou školu, jak si vybrat správnou vysokou školu, tipy jak usp t u p ijímací zkoušky). Fakulta poskytla student m krom prezentace také informa ní brožury pro uchaze e na FIM. Od listopadu 2005 do konce roku 2006 se uskute nilo celkem deset návšt v na st edních školách (nap íklad Biskupské gymnázium a První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Jiráskovo gymnázium a Obchodní akademie v Náchod, gymnázia v Kostelci nad Orlicí, Pardubicích, Rychnov nad Kn žnou, Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýt a jiné). Setkání se zú astnilo tém 480 student st edních škol. Návšt v st edních škol se zú astnilo šest akademických pracovník, vedoucí a referentky studijního odd lení. Setkání byla o to p ínosn jší, že se jich ú astnilo také šest sou asných student fakulty, kte í se se zájemci o studium pod lili se o své názory a zkušenosti na studium na vysoké škole. 17

18 Vzd lávací innost Studijní poradenství pro studenty FIM je dále tvo eno informa ním systémem fakulty, který obsahuje vzorové studijní plány a další informace pot ebné pro sestavení vlastních studijních plán jednotlivých student. Student m poskytují konzultace pracovnice studijního odd lení a pedagogi tí pracovníci, lenové p íslušných kateder. Pro nov zapsané studenty byla uspo ádána zvláštní informa ní p ednáška Vítejte na FIMu, které se ú astnila editelka knihovny UHK, zástupci studijního odd lení, vedení fakulty, rozvrhá i, vedoucí ÚIS a další pracovníci fakulty, kte í svými informacemi mohli napomoci rychlejší orientaci student prvního ro níku. Studenti dále obdrželi stru nou písemnou informaci, která jim též usnad uje orientaci v novém prost edí. V pr b hu tohoto roku pokra ovalo ve své innost poradenské st edisko ŠIŠ p i kated e cestovního rouchu a rekreologie, ve kterém dvakrát týdn po dobu dvou hodin nabízejí svoje konzultace a poradenské služby doc. PaedDr. Ji í Štýrský, CSc. vedoucí katedry a doc. PhDr. Ji í Šípek, CSc. psycholog, který na kated e vyu uje. V pr b hu roku se nadále rozši oval obsah a doba poskytování r zných služeb student m (kopírování, tisk, fax ), které pro n i pedagogy fakulty zajiš uje Centrum služeb. Dále pak jsou nov p ijatým student m nabízeny i vyrovnávací kurzy p ed za átkem prvního roku studia, ímž je podpo en snadn jší p echod ze st ední na vysokou školu. Tyto kurzy jsou zárove prevencí proti zbyte né neúsp šnosti n kterých talentovaných avšak nikoli dob e p ipravených student. Pro studenty zejména posledních ro ník je z ízena zvláštní www stránka, která jim usnad uje vyhledávání odpovídajícího uplatn ní v praxi. Prod kan pro studium je v kontaktu s editeli ú ad práce v regionu. Nejbližší spolupráce je navázána s Ú adem práce v Hradci Králové. Touto cestou je vedení fakulty informováno o vývoji na trhu práce Celoživotní vzd lávání Institut dalšího vzd lávání FIM (IDV FIM) organizuje na Fakult informatiky a managementu programy v rámci celoživotního vzd lávání podle 60 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých školách). Pracovní náplní IDV FIM je zabezpe ení dopl kové innosti a aktivity v rámci projekt ešených FIM UHK. Hlavní náplní dopl kové innosti je organizování kurz pro ve ejnost a studenty. Kurzy realizované v roce 2005, m žeme za adit do ty základních skupin: Kurzy pro sou asné i budoucí studenty Do této skupiny kurz pro studenty je možné za adit v první ad p ípravné kurzy pro studium na naší fakult. V pr b hu zá í a íjna 2005 jsme zorganizovali vyrovnávací kurzy pro nastupující studenty v oblastech matematiky, jazyk a informa ních technologií. B hem celého roku byly pro studenty realizovány kurzy špan lštiny a italštiny, kterých se ú astnili i studenti ostatních královehradeckých fakult. Kurzy Z, P, S v rámci projektu MŠMT Státní informa ní politika ve vzd lávání (SIPVZ) V uplynulém roce 2005 se uskute nila školení v rámci projektu MŠMT SIPVZ - vzd lávání pedagogických pracovníku v oblasti informa ních technologií. IDV aktivn pokra ovalo v realizaci kurz v rámci projektu. Nabídku rozší ilo o kurzy úrovn P (Po íta ová grafika). Kurzy pro r zné organizace a firmy V rámci vzd lávacích program pro instituce p evládaly v roce 2005 jako již tradi n kurzy zam ené na informatiku, jazyky a management a ekonomii. 18

19 Vzd lávací innost Rekvalifika ní kurzy pro ú ady práce Pro ú ad práce byly realizovány dva b hy kurz v oblasti informa ních technologií - P íprava na získání certifikát ECDL. V roce 2005 se IDV FIM aktivn podílelo na organizaci n kolika konferencí a tématických seminá. Tématický seminá Celoživotní vzd lávání ve stání a ve ejné správ Seminá se konal a byl zam en na vzd lávání ú edník a státní a ve ejné správy. Ú astníky setkání byli zástupci ú ad regionu. Tématický seminá Školský management V rámci projektu Vytvo ení modulární kurzu školského managementu ešeného jako díl í program PRK íslo ešený Krajským ú adem v Hradci Králové byl uspo ádán seminá pro editele a zástupce základních a st edních škol regionu. V rámci seminá e byl prezentován vytvo ený modulární kurz. Mezinárodní konference Matematické metody v ekonomii 2005 Ve dnech IDV FIM organiza n zabezpe ovalo mezinárodní konferenci, kterou po ádaly eská spole nost pro opera ní výzkum a eská spole nost ekonomická ve spolupráci s fakultou. Mezinárodní konference Kognice 2005 Konference s mezinárodní ú astí se konala ve dnech Konference se konala v rámci výzkumu Kognitivní matrice a jejich dynamické zm ny. E-Learning 2005 IDV se dále podílel na organizaci 6. seminá e elearning a 5. ro níku sout že elearning uspo ádaných ve dnech v rámci mezinárodního festivalu TECHFILM Zam stnanci IDV se aktivn podíleli p i organiza ním zabezpe ení p ijímacího ízení na FIM UHK, imatrikulací a inaugurací. Na všechny kurzy po ádané IDV m li volný p ístup zam stnanci fakulty. IDV je akreditovaným st ediskem n kolika mezinárodních zkoušek: ECDL Certifikát a ECDL Start Mezinárodní jazykové zkoušky (ELSA, PITMAN, Business English) Akreditace v rámci SIPVZ Z,P,S Kurzy odborné zp sobilosti v t lovýchovných službách a cestovním ruchu Licen ní pr vodce v cestovním ruchu Kurzy organizované IDV Kurzy pro organizace a jednotlivce Rekvalifika ní kurzy pro ú ady práce Tab. 12 P ehled innosti IDV FIM Po et ú astník Výnos (K ) Po p evodu na pokra ující zakázky v roce

20 Vzd lávací innost Tab. 13 P ehled kurz organizovaných IDV FIM Kurzy Rozsah (hodin) Ú astník P íprava k p ijímacím zkouškám z matematiky P íprava k p ijímacím zkouškám z AJ P ípravný kurz AJ - MCR P ípravný kurz NJ - MCR P ípravný kurz všeobecné znalosti Licen ní kurz pr vodce v cestovním ruchu Vyrovnávací kurz - matematika Vyrovnávací kurz - anglický jazyk Vyrovnávací kurz AITE modul Vyrovnávací kurz AITE modul SIPVZ školení Z 25 5 SIPVZ školení P SIPVZ školení P-individuální plán 9 4 SIPVZ školení Z - testování 2 27 SIPVZ školení P - internet 30 4 SIPVZ školení P excel SIPVZ školení P digitální fotografie SIPVZ školení S Moderní prezentace SIPVZ školení S p íprava na testování ECDL SIPVZ školení S p íprava k ECDL start 32 8 SIPVZ školení S - Videotvorba 20 2 SIPVZ školení S Internet ve vzd lávání 20 3 ECDL testování pro školy ECDL pro Krajský ú ad Hradec Králové ECDL pro SVK HK ECDL pro obecní knihovny Excel pro knihovníky Word pro knihovníky 6 5 Access pro Brzdy s.r.o 4 4 ICT kompetence 56 1 Školení Modul 5 pro KK 5 23 Jazykové kurzy Královehradecký kraj Jazykové kurzy Rada kraje 60 8 Jazykové kurzy MM HK Špan lština pro za áte níky Italština

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU 4 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU Adresa: Rokitanského 62, Hradec Králové 500 03 Telefon: +420 493 331 111 Fax: +420 495 518 039 Internet: http://www.uhk.cz/fim Fakulta informatiky

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN

BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN BEZPE NOSTNÍ VZD LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN Milan J. Golian Abstrakt: P ísp vek stru n informuje o rozvoji a napln ní ambice edukace v oblasti bezpe nosti na Vysoké škole Karla

Více

ZÁSADY STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA VUT

ZÁSADY STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA VUT ZÁSADY STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU NA VUT Obsah KAPITOLA PRVNÍ: Základní ustanovení a definice pojm KAPITOLA DRUHÁ: Formy, organizace a ú astníci doktorského studia lánek 2: Doktorský studijní

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ Tatjana Stadler Wirtschaftsuniversität Wien tatjana.stadler@wu.ac.at

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 31 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové (pro písemný styk) D kanát: Jana Koziny 1237, 500 02 Hradec Králové Telefon: +420 493 331 111 Fax:

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2007

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2007 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2007 PRAHA DUBEN 2008 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH INNOSTÍ 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 4. INTERNACIONALIZACE

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2008

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2008 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2008 PRAHA - DUBEN 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH INNOSTÍ 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 4. INTERNACIONALIZACE

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více