O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK

2 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO D KANA FIM UHK OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU SLOŽENÍ ORGÁN FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU VNIT NÍ P EDPISY FAKULTY VZD LÁVACÍ INNOST NA FAKULT INFORMA NÍ A KOMUNIKA NÍ TECHNOLOGIE V DECKÁ A VÝZKUMNÁ INNOST AKADEMI TÍ PRACOVNÍCI HODNOCENÍ INNOSTI FIM UHK MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DALŠÍ AKTIVITY ZÁV R

3 Úvodní slovo 1. ÚVODNÍ SLOVO D KANA FIM UHK Pro Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové bylo období popisované v této zpráv dalším velmi dobrým a úsp šným rokem. Krom napln ní mnoha díl ích úkol a cíl se poda ilo dosáhnout i n kolika významných výsledk, které by nem ly z stat opomenuty, protože ovlivní tuto fakultu na velmi dlouhou dobu. Bez problém jsme my i naši studenti zvládli dlouho p ipravovaný a diskutovaný p echod na nový systém státnic, svá studia na fakult ukon ila první v tší skupina doktorand a doktorský stupe studia byl úsp šn reakreditován na další období. Za velice d ležité považuji i to, že se nám poda ilo zvýšit po et zahrani ních student na fakult, dále jsme rozší ili možnosti stáží pro eské studenty na partnerských univerzitách v zahrani í a v rámci schématu stipendií FIM, které realizujeme ve spolupráci s MŠMT a humanitární organizací lov k v tísni, nastoupili ke studiu dva studenti z p írodní katastrofou postižených oblastí Srí Lanky. Velmi úsp šní jsme byli v sout ži o nové projekty Grantové agentury eské republiky a máme vytvo eny dobré výchozí podmínky pro v decko-výzkumnou innost v dalších letech. V pr b hu léta 2005 jsme dokon ili stavební úpravy ve stávající budov a byly p ipraveny finální podklady pro výstavbu naší nové budovy v areálu Na Soutoku, která bude zahájena již za n kolik týdn. A já v ím, že práv výstavba nové budovy FIM bude pro naši fakultu naprosto klí ovým okamžikem a odrazovým m stkem k dalšímu rozvoji. Práv dokon ená výro ní zpráva je p íjemným ohlédnutím za uplynulým rokem, a proto d kuji všem koleg m a spolupracovník m, kte í se na dobrých výsledcích Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2005 podíleli. Josef Hynek 3

4 Obecná charakteristika fakulty 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) poskytuje vysokoškolské vzd lání v bakalá ském, magisterském a doktorském stupni studia v ádné i kombinované form studia. V profilu absolventa fakulty jsou úzce propojeny znalosti z informatiky, managementu, ekonomie a cizích jazyk. Cílem fakulty je v bakalá ských studijních programech vychovat absolventy, kte í mají velmi dobré v domosti z oblasti ekonomicko-managerských disciplín, ovládají práci s výpo etní technikou a sou asn mají i dostatek znalostí a dovedností ve zvolené specializaci tak, aby snadno našli odpovídající uplatn ní v praxi. Flexibilita studijních plán daná kreditním systémem studia samoz ejm umož uje student m bakalá ského stupn studia získat pot ebné v domosti pro pokra ování ve studiu magisterském. V magisterském stupni studia je cílem prohloubit teoretické v domosti student tak, aby byli schopni uplatnit se v ídících funkcích na r zných úrovních p i analýze, provozu, inovacích a projektování systém ízení a nasazování a efektivního využívání informa ních technologií. Student doktorského stupn studia je p ipravován k tv r í v decké práci, p i emž získává znalosti v oblastech informa ních tok a ekonomických proces v organizacích a institucích, informa ních a komunika ních technologií a možností jejich tv r ích aplikací. I p es velice dynamický nár st po tu student si fakulta udržuje prost edí, ve kterém je b žný pom rn úzký kontakt mezi vyu ujícími a poslucha i. Sami poslucha i a absolventi tuto skute nost asto uvád jí jako jeden z d vod, pro se rozhodli studovat práv na FIM UHK. Výsledky každoro n organizovaného dotazníkového šet ení u zápis do prvního ro níku již po n kolik let za sebou dokládají, že práv absolventi fakulty a jejich doporu ení jsou velice významným faktorem p i podávání p ihlášky na fakultu. O velkém zájmu studovat na FIM UHK sv d í více než 3700 p ihlášek podaných v roce

5 Složení orgán fakulty 3. SLOŽENÍ ORGÁN FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU 3.1. Akademický senát FIM UHK Od za átku roku 2005 pracoval akademický senát Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (AS FIM UHK) ve složení P edseda AS FIM UHK: Místop edseda za akademickou komoru: Místop edseda za studentskou komoru: lenové akademické komory: lenové studentské komory: Doc. Ing. Stanislav Rošický, CSc. Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. Ing. Václav Freylich Mgr. Pavel Pražák Ing. Hana Mohelská PhDr. Ivana Šimonová Martin Adámek Tereza Nováková Jakub Pecha Ve dnech a prob hly volby do AS FIM UHK a po ínaje pracuje AS FIM ve složení: P edseda AS FIM UHK: Místop edseda za akademickou komoru: Místop edseda za studentskou komoru: lenové akademické komory: lenové studentské komory: Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. Ing. Václav Freylich Ing. Vladimír Bureš, Ph.D. Mgr. Pavel Pražák Ing. Hana Mohelská Zuzana N mcová Tereza Nováková Jakub Pecha Doc. Ing. Stanislav Rošický, CSc. je delegátem FIM UHK v Rad vysokých škol a pracuje v její pracovní komisi ekonomické. Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. je lenkou p edsednictva Rady vysokých škol a p sobí jako místop edseda pracovní komise Rady vysokých škol pro vn jší a zahrani ní styky. Na základ nominace Radou vysokých škol je lenkou národního týmu Bologna Promoters. Ve studentské komo e Rady vysokých škol pracuje jako delegát UHK student Vladimír Langer. Na nové funk ní období RVŠ byli na zasedání AS UHK dne zvoleni: Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc., navržena do p edsednictva RVŠ Ing. Hana Mohelská jako delegátka za FIM UHK. Student Vladimír Langer jako delegát ve studentské komo e Antonín Kádek jako náhradník do SK RVŠ 5

6 Složení orgán fakulty 3.2. Akademi tí funkcioná i a tajemník FIM UHK Do 4. zá í 2005 pracovalo vedení FIM UHK ve složení: Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. d kan Ing. Václav Jane ek, CSc. prod kan pro studium, statutární zástupce d kana RNDr. Petra Poulová prod kanka pro rozvoj a zahrani ní styky Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. koordinátor pro v deckou innost Ing. V ra Valová tajemnice FIM Dne 24. kv tna 2005 prob hly volby kandidáta na funkci d kana a s ú inností od 4.zá í 2005 jmenovala d kana rektorka univerzity a vedení fakulty pracovalo ve složení: Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. d kan Ing. Václav Jane ek, CSc. prod kan pro studium, statutární zástupce d kana RNDr. Petra Poulová prod kanka pro rozvoj a zahrani ní styky Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. koordinátor pro v deckou innost Ing. V ra Valová tajemnice FIM 3.3. V decká rada FIM UHK Doc.RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Externí lenové : Prof. Ing. Jan apek, CSc. Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc, Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Prof. Ing. Ji í Kraft, CSc. Prof. Ing. Bo ivoj Melichar, DrSc. Doc. PhDr. Vnislav Nová ek, CSc. Prof. Ing. RNDr. Jan Pelikán, CSc. Prof. Ing. Zbyn k Pitra, DrSc. Prof. Ing. Stojan Russev, CSc. Interní lenové : Doc. RNDr. Martin Gavalec, CSc. Doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc. Ing. Václav Jane ek, CSc. d kan FIM, p edseda v decké rady d kan Ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice Hospodá ská fakulta Technické univerzity Liberec d kan Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava Filozoficko-p írodov dná fakulta Slezské univerzity Opava Hospodá ská fakulta Technické univerzity Liberec Fakulta elektrotechnická, VUT v Praze d kan Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity T.Bati ve Zlín prod kan Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha Management Consulting d kan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity Bratislava katedra informa ních technologií vedoucí katedry ekonomie a managementu prod kan FIM 6

7 Složení orgán fakulty Doc. Ing. Vladimír Jehli ka, CSc. Doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc. Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc. Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. Doc. RNDr. Eva Milková, Ph.D. RNDr. Petra Poulová Doc. Ing. Stanislav Rošický, CSc. Doc. PhDr. Ilona Semrádová Doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. Doc. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Doc. PaedDr. Ji í Štyrský, CSc. Doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc. d kan Pedagogické fakulty UHK katedra rekreologie a cestovního ruchu rektorka UHK vedoucí katedry informa ních technologií katedra informatiky a kvantitativních metod prod kanka FIM katedra ekonomie a managementu vedoucí katedry aplikované lingvistiky vedoucí katedry informatiky a kvantitativních metod prorektor UHK vedoucí katedry rekreologie a cestovního ruchu katedra informa ních technologií 3.4. Vedoucí kateder a útvar FIM Doc. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. Doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc. Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. Doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. Doc. PaedDr. Ji í Štyrský, CSc. Ing. Hana Šrámková Ing. Karel Šrámek Mgr. Zuzana Pešáková katedra aplikované lingvistiky katedra ekonomie a managementu katedra informa ních technologií katedra informatiky a kvantitativních metod katedra rekreologie a cestovního ruchu Institut dalšího vzd lávání FIM Útvar informa ních systém FIM Studijní odd lení 3.5. Disciplinární komise FIM UHK K bylo složení disciplinární komise FIM UHK následující: P edseda: Ing. Václav Jane ek, CSc. lenové: Doc. PaedDr. Ji í Štyrský, CSc. Ing. Karel Šrámek Michal Damborský Tomáš Nová ek Jan Zikmund 7

8 Vnit ní p edpisy fakulty 4. VNIT NÍ P EDPISY FAKULTY V roce 2005 projednal a schválil AS FIM UHK následující dokumenty: Studijní a zkušební ád FIM UHK Stipendijní ád FIM UHK (dopln n o ubytovací stipendia) AS FIM UHK vyhlásil dnem 30. b ezna 2005 v souladu se zn ním l. 8 Volebního a jednacího ádu AS FIM volby kandidáta na funkci d kana a dne 24. kv tna 2005 se konaly volby. Senát volil tajným hlasováním z jednoho navrženého kandidáta. Po se tení hlas komise dosp la k výsledku, že Doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA získal všech dev t platných hlas. 8

9 Vzd lávací innost 5. VZD LÁVACÍ INNOST NA FAKULT 5.1. Studijní programy a obory realizované na FIM UHK Fakulta v roce 2005 realizovala studijní programy a obory v prezen ní a kombinované form výuky uvedené v tabulce. 1 a jmenovit zaznamenané v tabulkách. 2 a. 3. Tab. 1 Po ty studijních program a studijních obor na fakult v r Skupiny obor Kód skupiny kmen. obor Studijní programy / obory Celkem Bc. Mgr. NMgr. Ph.D. st. progr. / obory P írodní v dy a nauky 11 až 18 1/1 1/1 Ekonomie 62 2/5 1/1 1/1 1/1 5/8 Celkem 11 až 82 3/6 2/2 1/1 1/1 6/9 Tab. 2 Studijní programy a obory realizované v prezen ní form studia na fakult Standardní doba studia Kód Název studijního Název studijního v akademických rocích KKOV programu Oboru Bc. Mgr. NMgr. Ph.D. B1802 Aplikovaná Aplikovaná informatika informatika 3 B6208 Ekonomika Finan ní management 3 a management Management cestovního ruchu 3 Sportovní management 3 B6209 Systémové inženýrství Obecná informatika 3 a informatika Informa ní management 3 M6209 Systémové inženýrství Informa ní management a informatika 5 N6209 Systémové inženýrství Informa ní management a informatika 2 P6209 Systémové inženýrství Informa ní a znalostní a informatika management 3 9

10 Vzd lávací innost Tab. 3 Studijní programy a obory realizované v kombinované form studia na fakult Kód KKOV Název studijního programu B1802 Aplikovaná informatika B6208 Ekonomika a management B6209 Systémové inženýrství a informatika N6209 Systémové inženýrství a informatika P6209 Systémové inženýrství a informatika Název studijního oboru Aplikovaná informatika Finan ní management Obecná informatika Informa ní management Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. NMgr. Ph.D. Informa ní a znalostní management 3 B hem roku 2005 nebyl akreditován žádný nový studijní program ani obor. Taktéž nebylo žádáno o prodloužení a rozší ení akreditace bakalá ských a magisterských studijních program. Prodloužení a rozší ení akreditací bakalá ských a magisterských studijních program bylo úsp šn vy ešeno v roce Na základ doporu ení Akredita ní komise vlády eské republiky prodloužilo MŠMT v roce 2004 Fakult informatiky a managementu akreditaci bakalá ského studijního programu Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika na dobu do 10. kv tna 2010, bakalá ského studijního programu Ekonomika a management, obor Finan ní management na dobu do 10. kv tna 2008, obor Management cestovního ruchu na dobu do 19. ervence 2008 a obor Sportovní management na dobu do 10. listopadu U studijních obor Aplikovaná informatika a Finan ní management byla na stejnou dobu prodloužena akreditace i pro kombinovanou formu studia. B hem roku 2004 byla rozší ena akreditace o výuku v anglickém jazyce pro bakalá ský studijní obor Aplikovaná informatika a doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika obor Informa ní a znalostní management do V roce 2005 úsp šn prob hlo prodloužení akreditace doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika obor Informa ní a znalostní management pro prezen ní a kombinovanou formu výuky a též i pro výuku v anglickém jazyce Výsledky p ijímacího ízení P ijímací zkoušky pro p ijetí ke studiu na bakalá ských a magisterských studijních programech prob hly v období od 13. do 24. ervna 2005, náhradní termín se uskute nil Podrobné informace o požadavcích pro p ijímací zkoušky v etn ukázek test byly k dispozici na studijním odd lení fakulty a zejména byly dostupné na internetových stránkách FIM. V pr b hu p ijímacího ízení byli uchaze i identifikováni po adovým íslem své p ihlášky. Zadávaná verze testu byla losována bezprost edn p ed zadáním a to n kterým z uchaze. Oprava test a vytvá ení po adí uchaze probíhalo tedy anonymn. Technické zajišt ní 10

11 Vzd lávací innost opravy test pro obor Management cestovního ruchu zajiš ovala specializovaná firma. Bylo tomu tak pro velmi vysoký po et uchaze. P i zajišt ní stejných podmínek p i vypracování testu pro všechny uchaze e by nebylo technicky možné zvládnout opravu test jiným zp sobem. I díl í výsledky p ijímacích zkoušek byly neprodlen zve ej ovány na www stránkách fakulty. Tém ve všech p ípadech se poda ilo, že všichni uchaze i o daný obor studia psali stejnou verzi testu ve stejnou hodinu. Tím byla zajišt na maximální srovnatelnost dosažených výsledk. P ijímací ízení ke studiu v doktorském studijním programu prob hlo (náhradní termín pak ) formou ústních pohovor s uchaze i, p i kterých zkušební komise zjiš ovala p edpoklady ke studiu a zárove bylo jednáno o zam ení budoucí v decké práce. Výsledky p ijímacích test byly podrobn vyhodnocovány. Podrobný rozbor výsledk p ijímacího ízení je zve ejn n na www stránkách fakulty. Výsledky p ijímacího ízení na FIM jsou uvedeny v tabulkách. Z t chto tabulek je z etelný velký zájem uchaze o studium na Fakult informatiky a managementu UHK. Vysoké pom ry po tu uchaze k po tu zapsaných student sv d í o tom, že fakulta si i v roce 2005 mohla vybírat mezi uchaze i a ke studiu byli p ijímáni pouze velmi dob í absolventi st edních škol. Studijní program Tab. 4 Výsledky p ijímacího ízení pro akademický rok 2005/2006 P ihlášení Dostavili se ke zkouškám P ijatí Zapsaní (k ) P K celkem P K celkem P K Celkem P K celkem Bc Mgr./ 270 / 270 / 231 / 0 / / 45 0 / 87 NMgr / 27 0 / / / 26 0 / / 60 Ph.D Celkem P prezen ní forma, K kombinovaná forma Tab. 5 Zájem uchaze o studium na fakult (bakalá ské a magisterské studijní programy) Skupiny obor Kód skupiny kmen. obor podaných p ihlášek Po et konajících zkoušku p ijatých zapsaných do 1. ro. p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie

12 Vzd lávací innost 5.3 Po ty student v jednotlivých studijních programech Fakulta m la k v evidenci celkem 1986 student. Z tohoto po tu studovalo 1313 student v programech bakalá ských, 647 v magisterských a 26 student v doktorském studijním programu. Po ty student podle studijních program a forem studia jsou uvedeny v tabulce. 6. Tab.6 Po ty student zapsaných ke studiu na fakult v akademickém roce 2005/2006 Po et student v programu Kód Název studijního kombinovaná z toho prezen ní KKOV programu forma celkem forma cizinc studia studia Bakalá ské studijní programy B1802 Aplikovaná informatika B6208 Ekonomika a management B6209 Systémové inženýrství a informatika Bakalá ské programy celkem Magisterské studijní programy M6209 Systémové inženýrství a informatika Magisterské programy celkem Navazující magisterské studijní programy N6209 Systémové inženýrství a informatika Navazující magisterské programy celkem P6209 Systémové inženýrství a informatika Doktorské studijní programy Doktorské programy celkem Celkem ve všech programech Tab. 7 Po ty student fakulty podle skupin obor (k ) Studijní programy Kód skupiny Skupiny obor kmen.obor Mgr. / Bc. NMgr. Ph.D. Celkem p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie / Celkem 11 až /

13 Vzd lávací innost 5.4. Využívání kreditového systému Na FIM je zaveden kreditový systém ve studiu v bakalá ských a magisterských studijních programech již od akademického roku 1994/95. V roce 2000 byl kreditový systém používaný na fakult harmonizován s ECTS. V sou asné dob kreditový systém na fakult pln zajiš uje nejenom hodnocení a kontrolu pr b hu studia ve všech studijních programech a oborech, ale slouží též i pro mezinárodní transfer kredit. O tom sv d í obousm rný p enos kredit získaných studenty FIM na zahrani ních univerzitách a student p icházejících ze zahrani í na FIM, a to zejména v rámci studijních pobyt organizovaných na základ projektu SOCRATES/ERASMUS. Dále je kreditový systém též i základem pro spolupráci s University of Hull a University of Huddersfield, která umož uje student m FIM po dvou letech studia na FIM dokon it v rámci jednoho roku studia ve Velké Británii bakalá ský studijní program na t chto školách a získat tak jejich titul Možnost studia handicapovaných uchaze Na fakult studoval v roce 2005 jeden pohybov handicapovaný student. Fakulta na skute nost, že jejími studenty mohou být pohybov, pop. smyslov handicapovaní ob ané, reagovala nap. vybudováním zvláš upraveného sociálního za ízení. Další opat ení, která by usnadnila pohyb t chto student po budov fakulty, jsou limitována jejím architektonickým ešením. Z hlediska dostupnosti studijních materiál (pohybov handicapovaní studenti studují též v kombinované form studia) se situace dále zlepšuje i tím, že jsou využívány stále ve v tší mí e prvky distan ních forem studia a zna ná ást studijních materiál je dostupná prost ednictvím internetu. Taktéž komunikace s u iteli je možná obdobným zp sobem. V tomto sm ru byl zaznamenán významný pokrok v souvislosti s využíváním virtuálního studijního prost edí WebCT Poskytovaná stipendia v roce 2005 V roce 2005 bylo vyplaceno student m bakalá ských a magisterských studijních program v prezen ní form studia celkem ,- K na prosp chovým stipendiích. Toto stipendium získalo celkem 138 student. Celá ástka byla hrazena ze stipendijního fondu, který byl vytvo en z vybraných poplatk za studium. Z tohoto zdroje bylo vyplaceno také ,- K mimo ádných stipendií. Na mimo ádných stipendiích, která byla hrazena z dotace na vzd lávací innosti, bylo vyplaceno ,06 K. Na další finan ní podporu student v etn mimo ádných stipendií, která byla hrazena z grantových prost edk domácích i zahrani ních, z prost edk rozvojových projekt apod., bylo vyplaceno ,25 K. Tato podpora a mimo ádná stipendia byla p iznána celkem 181 student m fakulty. Významná ást t chto stipendií byla vyplacena v souvislosti s pobytem student na zahrani ních univerzitách a dále též v souvislosti s ú astí student na ešení v deckých úkol fakulty. Oproti p edchozímu roku se zvýšily nejenom vyplácené ástky t chto stipendií, ale i po ty jejich p íjemc. Na stipendiích pro doktorandy bylo vyplaceno celkem ,- K, z toho z ú elové dotace ur ené na stipendia pro doktorandy ,- K, zbytek pak z prost edk fakulty. 13

14 Vzd lávací innost Poprvé byla vyplacena ubytovací stipendia v celkové ástce ,- K celkem 469 student m. Celkov studenti bakalá ského a magisterského studia FIM v podob podpory studijních pobyt na zahrani ních univerzitách, pobytu v R (irá tí, afgánští studenti a studentka a student ze Srí Lanky na FIM), na stipendiích za práci na v deckých úkolech fakulty a v podob klasických prosp chových, ubytovacích a mimo ádných stipendií obdrželi celkem ,- K. Celková ástka, která byla poskytnuta student m bakalá ských a magisterských studijních program se oproti p edchozímu roku zvýšila o ,- K Po ty absolvent V tabulce. 8 jsou uvedeny po ty absolvent jednotlivých studijních program realizovaných na FIM UHK v roce Tab. 8 Po ty absolvent jednotlivých studijních program na fakult v r Kód Název studijního programu Celkový po et absolvent Z toho po et žen Bakalá ské studijní programy B1802 Aplikovaná informatika B6208 Ekonomie a management B6209 Systémové inženýrství a informatika 11 4 Bakalá ské programy celkem M6209 Magisterské studijní programy Systémové inženýrství a informatika Magisterské programy celkem Navazující magisterské studijní programy N6209 Systémové inženýrství a informatika Navazující magisterské programy celkem Doktorské studijní programy P6209 Systémové inženýrství 6 1 a informatika Doktorské programy celkem 6 1 Celkem ve všech programech

15 Vzd lávací innost Tab. 9 Po ty absolvent fakulty v r podle skupin obor Skupiny obor Kód skupiny Absolventi Celkem kmen.obor Mgr. / absolventi Bc. NMgr. Ph.D. p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie / Celkem 11 až Uplatn ní absolvent na trhu práce Uplatn ní absolvent je pr b žn sledováno. K tomu ú elu je využíváno kontakt s ú ady práce, zejména s Ú adem práce v Hradci Králové. V pr b hu roku 2005 se u absolvent studijního oboru Finan ní management neprokázaly obtíže p i získávání odpovídajícího uplatn ní. Prakticky všichni absolventi získali odpovídající zam stnání nebo pokra ovali v magisterském studiu na FIM UHK (spíše výjime n ) nebo na jiných vysokých školách. U absolvent studijního programu Systémové inženýrství a informatika prokazateln p evažuje poptávka na trhu práce nad nabídkou absolvent FIM. Absolventi bakalá ského studijního programu Ekonomika a management v oborech Management cestovního ruchu a Sportovní management zpravidla pokra ují v navazujícím magisterském studijním programu na jiných vysokých školách. Ta ást z nich, která odchází do praxe, nalézá odpovídající uplatn ní bez obtíží. Obor Aplikovaná informatika byl zaveden jako reakce na vývoj pracovního trhu, a proto nejsou problémy s uplatn ním absolvent. Lze konstatovat, že v sou asném období mají všichni absolventi FIM dostatek vhodných p íležitostí k odpovídajícímu uplatn ní Studijní neúsp šnost Studijní neúsp šnost m žeme vyjád it jako pom r mezi po tem student, kte í jsou zapsáni na FIM v daném roce a po tem student, kte í v tomto roce z jakýchkoliv d vod studium neúsp šn ukon ili. V pr b hu roku 2005 se stav student pohyboval mezi 1874 až 1986 zapsaných (nejsou zahrnuti studenti, kte í m li p erušeno studium). Studium v tomto roce ukon ilo neúsp šn celkem 214 student, což je o 5 mén než v p edešlém roce. Neúsp šnost se tak pohybovala mezi 11,5 % až 10,8 %. Tato skute nost znamená mírné snížení proti p edchozímu roku, kdy se neúsp šnost celkem pohybovala mezi 11,7 až 13,3 %. Trvajícím faktorem, který vede ke stále pom rn vysoké mí e neúsp šnosti, je skute nost, že i v roce 2005 byla v tší neúsp šnost student prvního ro níku (ve srovnání s obdobím p ed rokem 2002), zejména v konzultativní form studia. Zárove došlo k obratu v trendu, protože v prvním roce studia neúsp šných student oproti p edchozímu roku ubylo celkem o

16 Vzd lávací innost Kód KKOV Tab. 10 Vyhodnocení neúsp šnosti student v prvním roce studia na fakult Po ty student Název studijního Programu zapsaných do 1. roku studia Bakalá ské studijní programy kte í neukon ili 1. rok Neúsp šnost v procentech B1802 Aplikovaná informatika ,76 B6208 Ekonomika a management ,42 B6209 Systémové inženýrství a informatika ,00 V bakalá ských programech celkem ,68 Magisterské studijní programy M6209 Systémové inženýrství a informatika ,54 V magisterských programech celkem ,54 Navazující magisterské studijní programy N6209 Systémové inženýrství a informatika ,75 V navazujících magisterských programech celkem ,75 Neúsp šnost na fakult celkem ,13 Tab. 11 Po ty neúsp šných student na fakult v prvním roce studia podle skupin obor Skupiny obor Kód skupiny kmen. obor Neúsp šní studenti ve stud. programu Mgr. / Bc. NMgr Ph.D. Celkem neúsp š. student p írodní v dy a nauky 11 až ekonomie / 9 47 Celkem 11 až / Celkový po et neúsp šných student prvního ro níku se snížil ze 136 na 106. I když byl zapsán op t vysoký po et nových student, neúsp šnost vyjád ená v procentech za první rok studia poklesla z 21,02% na 16,13 %, což znamená obrat dosavadního trendu. Za tímto souhrnným íslem je jisté snížení neúsp šnosti u oboru Aplikovaná informatika, u kterého v roce 2004 byla neúsp šnost student prvních ro ník 36,2%, v roce 2005 pak pouze 25,76%. U ostatních obor s výjimkou doktorského studia nedošlo k výrazným zm nám. V roce 2005 byla dále zlepšována možnost pracovat v po íta ových u ebnách mimo vlastní rozvrhovanou výuku, dále se výrazn zlepšilo zajišt ní výuky literaturou a dalšími studijními pom ckami. V této oblasti je stále více využíváno možností fakultní po íta ové sít k prezentaci a zp ístupn ní co nejaktuáln jších studijních materiál zejména za využití virtuálního studijního prost edí WebCT. To lze považovat za jednu ze základních možností 16

17 Vzd lávací innost jak napomoci schopným student m v jejich snaze vyrovnat se s p ípadnými studijními problémy a minimalizovat studijní neúsp šnost Informa ní a poradenské služby Informace o FIM, zejména informace a poradenství pro uchaze e o studium na fakult byly i v roce 2005 zajiš ovány p edevším s využitím www stránek fakulty. Na stránkách FIM je dostupný p ehled vzorových studijních plán jednotlivých obor studia v etn sylab p edm t, dále se zde uchaze i mohou seznámit s obsahem a formou p ijímacích zkoušek. Obdobné informace byly pr b žn k dispozici na studijním odd lení v písemné form. I v roce 2005 se setkal Den otev ených dve í na Fakult informatiky a managementu konaný s velkým zájmem. Uchaze i si mohli prohlédnout budovu, její vybavení, získat bezprost ední informace o možnostech studia na fakult a zejména se setkat s jejími pedagogy a studenty. Informace byly poskytovány v sekcích zam ených na jednotlivé studijní obory. Celkem se o studium na fakult zajímalo více než 650 zájemc. V rámci sekce zam ené na základní informace o fakult probíhala též sout ž o drobné ceny, což zájemci o studium vnímali jako p íjemné zpest ení. V sekci ur ené pro obor Management cestovního ruchu byly podány informace tém šesti st m zájemc. V sekci zam ené na informatické obory získalo bližší informace o možnosti studia p ibližn 250 uchaze, podobný po et se ú astnil i sekce ekonomicko-manažerské. O obor Sportovní management se blíže zajímalo více než sto student. Obzvláš je t eba ocenit práci len studentské komory Akademického senátu FIM a dalších sou asných student FIM, kte í se ochotn pod lili o zkušenosti se svými budoucími kolegy a diskutovali s nimi o studiu na fakult. Pro uchaze e dále po ádá Institut dalšího vzd lávání p ípravné kurzy na p ijímací zkoušky. Informace o nabídce t chto kurz je též dostupná na internetu. Pro budoucí studenty uspo ádala fakulta v roce 2005 Prezentaci FIM na SŠ. Celkem bylo s nabídkou prezentace osloveno 44 vybraných škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje, p edevším gymnázia a obchodní akademie. Pro st edoškolské studenty byla p ipravena prezentace nejen o fakult a nabízených oborech, ale obsahující i obecné informace o studiu a p ijímání na vysokou školu (pro studovat vysokou školu, jak si vybrat správnou vysokou školu, tipy jak usp t u p ijímací zkoušky). Fakulta poskytla student m krom prezentace také informa ní brožury pro uchaze e na FIM. Od listopadu 2005 do konce roku 2006 se uskute nilo celkem deset návšt v na st edních školách (nap íklad Biskupské gymnázium a První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Jiráskovo gymnázium a Obchodní akademie v Náchod, gymnázia v Kostelci nad Orlicí, Pardubicích, Rychnov nad Kn žnou, Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýt a jiné). Setkání se zú astnilo tém 480 student st edních škol. Návšt v st edních škol se zú astnilo šest akademických pracovník, vedoucí a referentky studijního odd lení. Setkání byla o to p ínosn jší, že se jich ú astnilo také šest sou asných student fakulty, kte í se se zájemci o studium pod lili se o své názory a zkušenosti na studium na vysoké škole. 17

18 Vzd lávací innost Studijní poradenství pro studenty FIM je dále tvo eno informa ním systémem fakulty, který obsahuje vzorové studijní plány a další informace pot ebné pro sestavení vlastních studijních plán jednotlivých student. Student m poskytují konzultace pracovnice studijního odd lení a pedagogi tí pracovníci, lenové p íslušných kateder. Pro nov zapsané studenty byla uspo ádána zvláštní informa ní p ednáška Vítejte na FIMu, které se ú astnila editelka knihovny UHK, zástupci studijního odd lení, vedení fakulty, rozvrhá i, vedoucí ÚIS a další pracovníci fakulty, kte í svými informacemi mohli napomoci rychlejší orientaci student prvního ro níku. Studenti dále obdrželi stru nou písemnou informaci, která jim též usnad uje orientaci v novém prost edí. V pr b hu tohoto roku pokra ovalo ve své innost poradenské st edisko ŠIŠ p i kated e cestovního rouchu a rekreologie, ve kterém dvakrát týdn po dobu dvou hodin nabízejí svoje konzultace a poradenské služby doc. PaedDr. Ji í Štýrský, CSc. vedoucí katedry a doc. PhDr. Ji í Šípek, CSc. psycholog, který na kated e vyu uje. V pr b hu roku se nadále rozši oval obsah a doba poskytování r zných služeb student m (kopírování, tisk, fax ), které pro n i pedagogy fakulty zajiš uje Centrum služeb. Dále pak jsou nov p ijatým student m nabízeny i vyrovnávací kurzy p ed za átkem prvního roku studia, ímž je podpo en snadn jší p echod ze st ední na vysokou školu. Tyto kurzy jsou zárove prevencí proti zbyte né neúsp šnosti n kterých talentovaných avšak nikoli dob e p ipravených student. Pro studenty zejména posledních ro ník je z ízena zvláštní www stránka, která jim usnad uje vyhledávání odpovídajícího uplatn ní v praxi. Prod kan pro studium je v kontaktu s editeli ú ad práce v regionu. Nejbližší spolupráce je navázána s Ú adem práce v Hradci Králové. Touto cestou je vedení fakulty informováno o vývoji na trhu práce Celoživotní vzd lávání Institut dalšího vzd lávání FIM (IDV FIM) organizuje na Fakult informatiky a managementu programy v rámci celoživotního vzd lávání podle 60 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých školách). Pracovní náplní IDV FIM je zabezpe ení dopl kové innosti a aktivity v rámci projekt ešených FIM UHK. Hlavní náplní dopl kové innosti je organizování kurz pro ve ejnost a studenty. Kurzy realizované v roce 2005, m žeme za adit do ty základních skupin: Kurzy pro sou asné i budoucí studenty Do této skupiny kurz pro studenty je možné za adit v první ad p ípravné kurzy pro studium na naší fakult. V pr b hu zá í a íjna 2005 jsme zorganizovali vyrovnávací kurzy pro nastupující studenty v oblastech matematiky, jazyk a informa ních technologií. B hem celého roku byly pro studenty realizovány kurzy špan lštiny a italštiny, kterých se ú astnili i studenti ostatních královehradeckých fakult. Kurzy Z, P, S v rámci projektu MŠMT Státní informa ní politika ve vzd lávání (SIPVZ) V uplynulém roce 2005 se uskute nila školení v rámci projektu MŠMT SIPVZ - vzd lávání pedagogických pracovníku v oblasti informa ních technologií. IDV aktivn pokra ovalo v realizaci kurz v rámci projektu. Nabídku rozší ilo o kurzy úrovn P (Po íta ová grafika). Kurzy pro r zné organizace a firmy V rámci vzd lávacích program pro instituce p evládaly v roce 2005 jako již tradi n kurzy zam ené na informatiku, jazyky a management a ekonomii. 18

19 Vzd lávací innost Rekvalifika ní kurzy pro ú ady práce Pro ú ad práce byly realizovány dva b hy kurz v oblasti informa ních technologií - P íprava na získání certifikát ECDL. V roce 2005 se IDV FIM aktivn podílelo na organizaci n kolika konferencí a tématických seminá. Tématický seminá Celoživotní vzd lávání ve stání a ve ejné správ Seminá se konal a byl zam en na vzd lávání ú edník a státní a ve ejné správy. Ú astníky setkání byli zástupci ú ad regionu. Tématický seminá Školský management V rámci projektu Vytvo ení modulární kurzu školského managementu ešeného jako díl í program PRK íslo ešený Krajským ú adem v Hradci Králové byl uspo ádán seminá pro editele a zástupce základních a st edních škol regionu. V rámci seminá e byl prezentován vytvo ený modulární kurz. Mezinárodní konference Matematické metody v ekonomii 2005 Ve dnech IDV FIM organiza n zabezpe ovalo mezinárodní konferenci, kterou po ádaly eská spole nost pro opera ní výzkum a eská spole nost ekonomická ve spolupráci s fakultou. Mezinárodní konference Kognice 2005 Konference s mezinárodní ú astí se konala ve dnech Konference se konala v rámci výzkumu Kognitivní matrice a jejich dynamické zm ny. E-Learning 2005 IDV se dále podílel na organizaci 6. seminá e elearning a 5. ro níku sout že elearning uspo ádaných ve dnech v rámci mezinárodního festivalu TECHFILM Zam stnanci IDV se aktivn podíleli p i organiza ním zabezpe ení p ijímacího ízení na FIM UHK, imatrikulací a inaugurací. Na všechny kurzy po ádané IDV m li volný p ístup zam stnanci fakulty. IDV je akreditovaným st ediskem n kolika mezinárodních zkoušek: ECDL Certifikát a ECDL Start Mezinárodní jazykové zkoušky (ELSA, PITMAN, Business English) Akreditace v rámci SIPVZ Z,P,S Kurzy odborné zp sobilosti v t lovýchovných službách a cestovním ruchu Licen ní pr vodce v cestovním ruchu Kurzy organizované IDV Kurzy pro organizace a jednotlivce Rekvalifika ní kurzy pro ú ady práce Tab. 12 P ehled innosti IDV FIM Po et ú astník Výnos (K ) Po p evodu na pokra ující zakázky v roce

20 Vzd lávací innost Tab. 13 P ehled kurz organizovaných IDV FIM Kurzy Rozsah (hodin) Ú astník P íprava k p ijímacím zkouškám z matematiky P íprava k p ijímacím zkouškám z AJ P ípravný kurz AJ - MCR P ípravný kurz NJ - MCR P ípravný kurz všeobecné znalosti Licen ní kurz pr vodce v cestovním ruchu Vyrovnávací kurz - matematika Vyrovnávací kurz - anglický jazyk Vyrovnávací kurz AITE modul Vyrovnávací kurz AITE modul SIPVZ školení Z 25 5 SIPVZ školení P SIPVZ školení P-individuální plán 9 4 SIPVZ školení Z - testování 2 27 SIPVZ školení P - internet 30 4 SIPVZ školení P excel SIPVZ školení P digitální fotografie SIPVZ školení S Moderní prezentace SIPVZ školení S p íprava na testování ECDL SIPVZ školení S p íprava k ECDL start 32 8 SIPVZ školení S - Videotvorba 20 2 SIPVZ školení S Internet ve vzd lávání 20 3 ECDL testování pro školy ECDL pro Krajský ú ad Hradec Králové ECDL pro SVK HK ECDL pro obecní knihovny Excel pro knihovníky Word pro knihovníky 6 5 Access pro Brzdy s.r.o 4 4 ICT kompetence 56 1 Školení Modul 5 pro KK 5 23 Jazykové kurzy Královehradecký kraj Jazykové kurzy Rada kraje 60 8 Jazykové kurzy MM HK Špan lština pro za áte níky Italština

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více