Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005"

Transkript

1 Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/ Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: IČO: telefon: IZO: SOŠ fax: webové stránky : VOŠ Zřizovatel Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/09, Praha 1 3. Vedení školy ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová telefon: statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Jarmila Rollová telefon: Výchovně - vzdělávací program Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne je zařazení do sítě škol s účinností od následující: Střední sociální škola J Sociální činnost J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 2 roky M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit dálkové studium délka studia 5 let M/007 Sociální činnost denní studium délka studia 4 roky M/008 Sociální činnost sociální pečovatelství denní studium délka studia 4 roky M/009 Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium délka studia 4 roky Vyšší odborná škola N Sociální činnost N/003 Sociálně právní činnost denní studium délka studia 3 roky N/003 Sociálně právní činnost dálkové studium délka studia 4 roky 1

2 5. Charakteristika školy Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena i vyšší odborná škola sociálně právní jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl na dobu pěti let schválen experiment Projekt dálkového studia se zaměřením na národnostní menšiny a etnické skupiny, který se stal s účinností od řádným studijním em Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Střední sociální škola vychovává ve studijním u Sociální činnost denní formou sociální pečovatele a sociální vychovatele, dálkovou formou romské poradce a terénní pracovníky. Každoročně se otevírá jedna třída střední školy studijní Sociální činnost se zaměřením na sociální pečovatelství a sociální vychovatelství a každý druhý rok jedna třída dálkového studia se zaměřením na sociální činnost v prostředí etnických minorit. Studijní y Sociální činnost sociální pečovatelství a Sociální činnost sociální vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci pro práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce v charitativních zařízeních a charitativní činnost vůbec. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pro osobní asistenci postižených, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb. Studijní y jsou koncipován tak, aby umožnily žákům po absolvování společného povinného základu osobní profilaci v jednom ze dvou odborných zaměřeních. Vzdělávací program studijního u Sociální činnost v prostředí etnických minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí. Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, či nestátních neziskových organizací. Vyšší odborná škola sociálně právní vychovává diplomované sociální pracovníky a je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Duchovní a etickou základnou pro studium sociální práce jako praktické profese, která zajišťuje hodnotovou profesionální orientaci studentů, je křesťanská etika a filosofie. Odbornou složku studia v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci představují předměty Teorie a metody sociální práce, Právo, Sociální politika, Psychologie, Sociologie, Sociální patologie aj. Studium prolínají supervidované odborné stáže na pečlivě vybraných pracovištích, které tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 7 tříd denního studia a 4 třídy dálkového studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci 2

3 a vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků a dalších odborníků sociální péče. Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben pro jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku jazyků a výpočetní techniky a odborná knihovna. V knihovně se studovnou pro žáky i učitele školy jsou též počítačová pracoviště včetně připojení k Internetu. Knihovnu se studovnou mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky obvykle do 16 nebo do 18 hodin. Počítače propojené do sítě a s připojením k Internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy v Hrusické ulici. Velké finanční prostředky jsou každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury, modernizaci výpočetní techniky a dalších didaktických pomůcek. Pro výuku tělesné výchovy si škola pronajímá tělocvičnu v nedaleké sokolovně. Pronajaté prostory nestačí pro výuku všech typů studia. Z tohoto důvodu měla ve školním roce škola pronajaty čtyři učebny ve VOŠUR na Pošepného náměstí. V současné době probíhají usilovná jednání s MČ Praha 4 o možném pronájmu některé z uvolňujících se základních škol, která by prostorově vyhovovala potřebám Evangelické akademie. 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení Evangelická akademie má 20 stálých pedagogických pracovníků na úplný popř. na zkrácený úvazek a 33 externistů. Počet externistů je dán snahou vedení školy o co nejlepší odborné zajištění výuky. Zejména výuku vyšší odborné školy a dálkového studia u Sociální činnost v prostředí etnických minorit na střední škole zajišťují vysoce kvalifikovaní externí vyučující z vysokých škol a z praxe. K přednáškové činnosti jsou využívány bohaté znalosti a zkušenosti odborníků pomáhajících profesí. Externí pracovníci jsou zároveň garanty praxí studentů a oponenty absolventských prací. pracovníci k k k fyzické osoby přep. pracovníci fyzické osoby přep. pracovníci fyzické osoby přep. pracovníci Pedagogičtí 48 19, , ,7 (stálí+externí) Nepedagogičtí 6 2,9 6 2,9 6 2,9 * Celkem , ,6 *provozní pracovníci a technicko-hospod.pracovníci b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let nad 60 let z toho důchodci včetně počet z toho žen

4 c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících k SOŠ stupeň vzdělání počty pedagogických pracovníků vysokoškolské podle 9 odst. 1písm. a) 15 vysokoškolské podle 9 odst. 1písm.b) 0 vysokoškolské podle 9 odst. 1písm. c) 0 vysokoškolské podle 9 odst. 1písm. d) 0 vysokoškolské podle 9 odst. 1písm. e) 0 vysokoškolské podle 9 odst. 2 písm. a) 6 vysokoškolské podle 9 odst. 2 písm. b) 4 vysokoškolské podle 9 odst.3 písm. a) 0 vyšším odborným podle 9 odst.3 písm. b) 0 středním s maturitní zkouškou podle 9 odst. 3 písm. c) 0 podle 9 odst. 5 0 podle 9 odst. 6 0 bez odborné kvalifikace 10 V současné době je výuka všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole téměř stoprocentně zajištěna kvalifikovanými pedagogy. Výuku odborných předmětů zejména v dálkovém studiu studijního u Sociální činnost v prostředí etnických minorit zajišťují, z větší části externě, vysokoškolsky vzdělaní odborníci z praxe. Výuka praxe je zajištěna pedagogy se středním vzděláním s maturitní zkouškou s dlouholetou praxí v u. Stálí zaměstnanci školy bez odborné kvalifikace zahájí v příštím, popř. dalším školním roce studium zaměřené na přípravu učitelů střední školy. odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících k VOŠ stupeň vzdělání vysokoškolské podle 11 odst vysokoškolské podle 11 odst. 2 písm. a) 2 vyšší odborné podle 11 odst. 2 písm. b) 0 střední s maturitou podle 11 odst. 2 písm. c) 0 podle odst bez odborné kvalifikace 0 počet ped. pracovníků d) aprobovanost výuky SOŠ denní studium ze 168 hodin týdně 35 neprob. aprobovaně 80% SOŠ dálkové studium ze 440 hodin celkem 0 neaprob. aprobovaně 100% VOŠ denní studium ze 123 hodin týdně 10 neaprob. aprobovaně 92% VOŠ dálkové studium z 200 hodin celkem 0 neaprob. aprobovaně 100% e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku V průběhu školního roku odešli tři vyučující v pracovním poměru: - vyučující německého jazyka na mateřskou dovolenou, - vyučující anglického jazyka z důvodu změny zaměstnání, - vyučující zeměpisu z důvodu změny zaměstnání. Na konci školního roku odešli dále čtyři externí vyučující. f) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v průběhu školního roku V průběhu školního roku byli nově přijati čtyři vyučující: - vyučující tělesné výchovy a zeměpisu na SOŠ s odbornou kvalifikace podle 9 odst.1 písm. a), - vyučující anglického jazyka SOŠ s odbornou kvalifikace podle rozhodnutí MŠMT čj / , - dvě vyučující německého jazyka, vyučující na SOŠ s odbornou kvalifikace podle 9 odst. 1 písm a), vyučující na VOŠ s odbornou kvalifikace podle 11 odst. 1. 4

5 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků typ vzdělávání (seminář,kurz, název vzdělávací instituce délka trvání počet účastníků studium při zaměstnání, atd.) Krátkodobé kurzy Člověk v tísni, o.p.s. 2 dny 1 Autoevaluace školy 2 dny 1 ICN Praha 2 dny 1 Dům dětí amládeže 4 dny 1 Rino Noord Holland MATRA 2 dny 1 AVOŠ 2 dny 1 Dlouhodobý kurz Sdružení pro videotrénink 150 hodin 1 interakcí Studium při zaměstnání 1. lékařská fakulta 3 roky 1 Universitet Wien 5 let 1 FHS 5 let 1 JČU 5 let 1 Konference ČIS 3 dny 1 Seminář Diakonie ČCE 9 Vzdělávací centrum Praha 7 1 ASVSP 1 Magistrát hl.m. Prahy 1 Fakta v.o.s. 1 h) stálí a externí pedagogičtí pracovníci školy stálí pracovníci externí pracovníci celkem z toho ženy Údaje o zařízení a) počet tříd a žáků, počet ročníků v u SOŠ učební y kód u délka studia forma studia počet žáků počet tříd A B C A B C Sociální činnost M/007 4 roky denní Soc. činnost-soc. pečovatelství Soc. činnost-soc. vychovatelství Sociální činnost v prostředí etnických minorit M/008 4 roky denní M/009 4 roky denní J/ M/010 5 let dálková A - údaje k B - údaje k C- údaje k Studijní Sociální činnost je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného základu v prvních dvou ročnících (75-41-M/007) osobní profilaci v jednom ze dvou odborných zaměřeních: Sociální činnost sociální pečovatelství ( M/008) nebo Sociální činnost-sociální vychovatelství (75-41-M/009). Z tohoto důvodu udáváme pouze celkový počet žáků ve studijním u Sociální činnost bez rozlišení zaměření. Dálkové studium u Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každý druhý rok. 5

6 počet studijních skupin, počet studentů VOŠ studijní Sociálně právní činnost Sociálně právní činnost kód u délka studia forma studia počet studentů počet stud. skupin A B C A B C N/003 3 roky denní N/003 4 roky dálková A) údaj k B) údaj k C) údaj k Dálková forma u Sociálně právní činnost se otevírá každý druhý rok. b) průměrný počet žáků na třídu : SOŠ 28,25 za školní rok 2003/ ,5 za školní rok 2004/2005 průměrný počet studentů na skupinu: VOŠ 28 za školní rok 2003/ ,75 za školní rok 2004/2005 průměrný počet žáků na učitele: SOŠ 16,1 za školní rok 2003/ ,4 za školní rok 2004/2005 průměrný počet studentů na učitele: VOŠ 16,6 za školní rok 2003/ za školní rok 2004/2005 c) srovnání se školním rokem 2003/2004: Studijní y na SOŠ zůstávají v tomto školním roce stejné, začíná se zřetelně projevovat zvyšující se zájem o studijní sociální vychovatelství, ubývá počet zájemců o sociální pečovatelství. Dále roste zájem uchazečů o dálkové studium u Sociální činnost v prostředí etnických minorit, který převyšuje možnosti školy. VOŠ nabízí v denním a dálkovém studiu stejný jako v minulém školním roce. Poptávka po tomto u mírně klesá z důvodu široké nabídky studia sociální práce na vysokých školách. d) výuka cizích jazyků jazyk počet žáků angličtina SOŠ - 81 VOŠ - 81 němčina SOŠ - 33 VOŠ - 42 francouzština italština španělština a další ROMŠTINA SOŠ - 66 e) údaje o přijímacím řízení SOŠ údaje pro školní rok 2004/2005 počet přihlášených celkem 70 počet přijatých celkem 30 údaje pro školní rok 2005/2006 počet přihlášených v prvním kole 44 počet přijatých v prvním kole 26 počet přihlášených ve druhém kole 15 počet přijatých po druhém kole 33 počet přijatých celkem 33 počet nepřijatých 26 počet volných míst 0 6

7 údaje o přijímacím řízení VOŠ údaje pro školní rok 2004/2005 denní forma dálková forma počet přihlášených celkem 116 neotvíralo se počet přijatých celkem 44 údaje pro školní rok 2005/2006 počet přihlášených v prvním kole počet přijatých v prvním kole počet přijatých ve druhém kole 20 3 počet přijatých ve třetím kole 2 nekonalo se počet přijatých celkem počet nepřijatých počet volných míst 0 0 f) prospěch a chování žáků SOŠ: prospěch - denní studium počet žáků prospěl s prospěl neprospěl opakující vyznamenáním Sociální činnost Celkem chování žáků - denní studium chování chování chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Sociální činnost celkem vyloučení žáci - denní studium vyloučení z důvodu z důvodu z jiných celkem prospěchu chování důvodů Sociální činnost Celkem počet žáků, kteří odešli na vlastní žádost : Na vlastní žádost čtyři žákyně, z toho dvě přestoupily na školu podobného zaměření blíže ke svému bydlišti, jedna žákyně nastoupila na uměleckou školu a jedna odešla z důvodu stěhování. Tři žáci v průběhu školního roku přerušili studium. 7

8 prospěch ostatní formy studia (dálkové) počet žáků prospěl s Soc. činnost v prostředí etnických minorit prospěl neprospěl opakující vyznamenáním Celkem vyloučení žáci - ostatní formy studia (dálkové) Soc. činnost v prostředí etnických minorit vyloučení z důvodu z důvodu z jiných důvodů celkem prospěchu chování Celkem počet žáků, kteří odešli na vlastní žádost : V průběhu školního roku 6 žáků přerušilo studium. Do 3. ročníku přistoupilo 6 žáků z Romské střední školy sociální, s.r.o. Nejčastějším problémem, který byl s žáky denní i dálkové formy studia SOŠ ve škole řešen je pozdní omlouvání absence, neomluvená absence žáků ve výuce nebo na konzultacích, absence přesahující povolenou hodnotu 75% u denního studia a 50 % u dálkového studia. Z těchto důvodů bylo vyloučeno 9 žáků dálkové a 4 žáci denní formy studia. prospěch studentů VOŠ: denní studium Sociálně právní činnost počet studentů prospěl neprospěl opakující celkem ostatní formy studia (dálkové) Sociálně právní činnost počet studentů prospěl neprospěl opakující celkem Jedna studentka dálkového studia nemohla být v řádném termínu klasifikována, termín klasifikace určen nejpozději do 30. ledna g) ověřování výsledků vzdělávání SOŠ Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili programu Maturita nanečisto Výsledky jejich testů z českého jazyka, občanského základu, anglického a německého jazyka byly v porovnání se skupinou tříd stejných ů průměrné. 8

9 h) výsledky maturitních zkoušek SOŠ denní studium počet žáků z toho opakujících prospěli s vyznamenáním prospěli šk.rok 2003/ šk.rok 2004/ počet žáků nepřipuštěných k maturitě: 0 ostatní formy studia (dálkové) počet žáků z toho opakujících prospěli s vyznamenáním prospěli šk.rok 2003/ šk.rok 2004/ počet žáků nepřipuštěných k maturitě - důvody výsledky absolutoria VOŠ denní studium Sociálně právní činnost neprospěli neprospěli počet prospěl s studentů vyznamenáním prospěl neprospěl opakující celkem ostatní formy studia (dálkové) Sociálně právní činnost počet prospěl s studentů vyznamenáním prospěl neprospěl opakující celkem počet studentů nepřipuštěných k absolutoriu: 1 student denního studia z důvodu nedodržení termínu pro odevzdání absolventské práce i) přijímací řízení žáků SOŠ na vyšší typ školy: počet hlásících se na vysoké školy: 20 na vyšší odborné školy: 2 na jiný typ školy: počet odcházejících do praxe: 2 Výsledky přijímacího řízení absolventů SOŠ 2005/06 na vyšší typ školy, popřípadě uplatnění v praxi, v současné době škole nejsou známé. přijímací řízení studentů VOŠ na vyšší typ školy: počet hlásících se na vysoké školy: zatím není známé na jiný typ školy: zatím není známé počet odcházejících do praxe: zatím není známé Uplatnění absolventů VOŠ 2004/05 není škole zatím známé. 8. Spolupráce se sociálními partnery Podstatnou součást studijního programu SOŠ a VOŠ jsou odborné praxe na pečlivě vybraných pracovištích, které tvoří na VOŠ 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Výukovými pracovišti VOŠ jsou zejména pracoviště Diakonie ČCE a jiné nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany 9

10 dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Po ukončení studia zde absolventi zároveň nacházejí své uplatnění. Vzhledem k zaměření VOŠ je škola v úzkém kontaktu s úřadem práce, který je též jedním z odborných pracovišť praxí studentů. Absolventi denního studia SOŠ pokračují ve studiu na vyšších odborných školách sociálně právního nebo pedagogického zaměření, někteří studují vysokou školu s podobným zaměřením. Přímo do praxe odcházejí absolventi SOŠ ojediněle, své uplatnění nacházejí bez problémů. O absolventy dálkového studia SOŠ u Sociální činnost v prostředí etnických minorit (včetně současných studentů) je v terénu zájem, přestože pozice, pro niž studium původně vzniklo (okresní romský poradce), zanikla. Ukazuje se totiž, že komplexně sociálně vzdělaný pracovník, který je ochoten pracovat i v sociálně nejslabších lokalitách, nachází bez problému uplatnění prakticky v celé sociální oblasti, zejména v sociální oblasti menšin. Studenti, až na výjimky, již v průběhu studia pracují jako terénní pracovníci v nestátních neziskových organizacích (např. společnost Člověk v tísni, o.p.s.) či sociálních odborů státní správy, asistenti učitelů ve školách s romskými žáky či romští poradci pověřených obcí. Škola je od roku 2000 členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). Zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ aktivně působí v předsednictvu ASVSP, dále pak v Radě pro rozvoj sociální práce. 9. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Škola, vzhledem ke svému zaměření, klade důraz na integraci žáků a studentů s postižením, zejména fyzickým a částečně i smyslovým, mezi zdravé a to z důvodů jednak etických a jednak odborných. Studenti a žáci se ve vztahu k postiženým spolužákům připravují i na své budoucí povolání, kdy se učí v přirozených situacích ohleduplnosti a pomoci druhým bez falešného soucitu. Pomoc žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami a s nimi spjatou informační a metodickou podporu pedagogům zajišťuje školní psycholožka. mentální tělesné zrakové sluchové vada řeči kombinované autismus SPU SPCH Environmentální výchova a vzdělávání Probíhá v rámci osnov předmětů Základy přírodních věd, Zdravotní nauky a Praxe. 11. Cizí státní příslušníci k SOŠ, k VOŠ stát počet žáků Kazachstán 1 Srbsko a Černá Hora 1 Slovenská republika Mimoškolní aktivity Žáci a studenti školy se zapojují do dobrovolnických akcí na podporu sociální oblasti sbírky Bílá pastelka, sbírky na podporu SOS centra Diakonie ČCE, dnů seniorů od Život 90, apod. Žáci třetího ročníku střední školy se zúčastnili literární a fotografické soutěže, která je každoročně součástí filmového festivalu Jeden svět pořádaného společností Člověk v tísni, o.p.s. Družstvo dívek a chlapců SOŠ se zúčastnilo Středoškolské futsalové ligy. 10

11 13. Školní stravování Škola nemá vlastní školní jídelnu. Studenti a žáci školy se stravují ve školních jídelnách nedalekých základních škol. Žáci střední odborné školy v jídelně ZŠ Na Chodovci v počtu přibližně 50 žáků, studenti VOŠ ve školní jídelně ZŠ Campanus, Jírovcova, Praha Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Na začátku školního roku byl pro studenty 1. ročníku VOŠ pořádán kurz komunikačních technik, který zároveň sloužil k vzájemnému poznání nových studentů a pedagogů. Lyžařského kurzu na Božím Daru se zúčastnilo 27 žáků 1. ročníku střední školy; dále škola pořádala pro žáky střední školy sportovně-turistický kurz v Chorvatsku, kterého se zúčastnilo 35 žáků převážně třetího ročníku. 15. Výchovné a kariérní poradenství, spolupráce s PPP Jak bylo výše uvedeno ve škole působí školní psycholožka, která je současně výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Kromě integrace postižených žáků je její pozornost zaměřena zejména na žáky střední školy s výchovnými problémy. Dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 4 a se Speciálně-pedagogickou poradnou při Jedličkově ústavu. S osobními problémy se žáci a studenti školy mohou obrátit na spirituálku školy, která ve škole působí na částečný úvazek a zúčastňuje se všech akcí školy. 16. Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek Žáci školy jsou připravováni pro práci v sociální oblasti. Proto je ve všech studijních ech součástí výuky rozsáhlý program prevence sociálně patologických jevů, zneužívání návykových látek a zásad zdravého životního stylu (například v předmětech psychologie, osobnostní výchova, pedagogika, vybrané sociální problémy). Součástí studijního programu VOŠ je týdenní odborná praxe studentů na oddělení pro léčbu závislosti VFN Praha 2, studenti se též zapojují do programů primární prevence LATA, Pět P, velmi dobrých výsledků zaznamenali v Projektu preventivních aktivit Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Praha 8. Metodička prevence sociálně patologických jevů pracuje zejména s žáky SOŠ. Realizuje jednak své vlastní programy, např. v prvním ročníku SOŠ besedu se žáky na téma Návykové látky, jednak využívá nabídek z protidrogových center. Problematika prevence sociálně patologických jevů byla též součástí sportovně-turistického kurzu v Chorvatsku. 17. Výše školného za rok Na střední odborné škole se školné neplatí, na vyšší odborné škole činí celkem ,- za tři roky denní formy studia. V dálkové formě studia 4 000,- za rok. 18. Výsledky z poslední provedené kontroly ČŠI, případně jiných kontrol Ve školním roce 2004/2005 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI. Poslední inspekce proběhla ve školním roce 2000/2001, č.j.: / Finančních kontroly zřizovatele Českobratrské církve evangelické a VZP neshledaly závady. 19. Školská rada, rada školy, či jiný dozorčí orgán Při Evangelické akademii byla s účinností od 1. prosince 1999 zřízena Rada školy. Rada má nyní 14 členů. Čtyři z nich jsou zástupci plnoletých studentů, jedna je zástupkyně rodičů neplnoletých studentů, pět z nich jsou zástupci pedagogického sboru, čtyři jsou zástupci zřizovatele. Jednání rady probíhají podle potřeby 4x do roka. Jednání, nebo jen jejich části, se 11

12 na pozvání účastní ředitelka školy, ekonom školy, případně další pracovníci školy podle požadavků rady. 20. Mezinárodní spolupráce a zapojení do rozvojových programů Tradičním zahraničním partnerem, se kterými naše škola spolupracuje, je německá a rakouská evangelická Diakonie. V rámci spolupráce škola již několik let zajišťuje návštěvy našich vyučujících a praxe studentů v těchto zařízeních a naopak návštěvy vyučujících a studentů u nás. V tomto školním roce jsme zahraniční kontakty rozšířili na anglicky mluvící země. Třináct studentů druhého ročníku VOŠ se zúčastnilo týdenní studijní cesty do Brightonu ve Velké Británii. Cílem studijní cesty bylo seznámení se s britským systémem sociálně právní ochrany dětí, který je v mnoha aspektech odlišný od kontinentálního. Dvě studentky VOŠ a SOŠ absolvovaly měsíční odbornou stáž v komunitách ve Velké Británii a v Irsku. Školu navštívila v rámci studijní cesty skupina studentů a pedagogů z Evangelické akademie v Mnichově, dále studenti u sociální práce z univerzity v Neubrandenburgu, učitelé ze sociální školy z norského Skatvalu a delegace BAG-EJSA z Německa. 21. Další informace o škole, které považujete za důležité a) materiální zabezpečení výuky V tomto školním roce jsme přes velice úsporný rozpočet díky darům Českobratrské církve evangelické vybavili nábytkem jednu učebnu a zároveň byl ve škole zefektivněn síťový systém a vybudována nová LAN infrastruktura. b) spolupráce s ostatními školami Evangelická akademie Praha úzce spolupracuje s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, zajišťuje pro FHS výuku certifikovaného programu Sociální práce a pastorace. Škola spolupracuje s dalšími vyššími odbornými školami zaměřenými na sociální práci a to zejména v rámci Asociace vzdělavatelů v sociální práci, dále v rámci Asociace sociálních pracovníků a Asociace vyšších odborných škol. V neposlední řadě spolupracuje naše škola s ostatními církevními školami a zejména se školami, které jsou zřízeny Synodní radou ČCE. 22. Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření za rok 2004 (v tis. Kč) Náklady 9510 Spotřeba materiálu papír, tiskopisy 9 - drobný hmotný majetek 40 - knihy, časopisy, nahrávky 74 - úkl., hyg., čist. a ochr. pomůc ostatní předměty a materiál 20 Spotřeba energie elektřina 62 - vodné a stočné 24 - teplo 129 Služby opravy a udržování 43 - cestovné 66 - reprezentace 12 - výkony spojů software 13 - odborné služby nájemné

13 - ostatní služby 392 Osobní náklady mzdové náklady zdravotní pojištění sociální pojištění stravování zaměstnanců 89 - ostatní sociální náklady 85 Ostatní náklady pojištění 28 - bankovní operace 20 - odpisy invest. majetku 28 - jiné ostatní náklady 209 Výnosy 9601 Výnosy z hlavní činnosti školné a poplatky žáků ostatní výnosy hlavní činnosti 2 Výnosy z vedlejší činnosti 8 - ze vzdělávacích akcí 0 - ostatní výnosy z vedl. činnosti 8 Provozní dotace dotace MŠMT dotace Hl. m. Praha 0 Ostatní výnosy příspěvky nadací úroky z bankovních účtů 12 - dary 12 - jiné ostatní výnosy 1 Hospodářský výsledek 91 V Praze dne 30. září 2005 Výroční zpráva byla schválena školskými radami Evangelické akademie dne 30. listopadu Mgr. Jitka Jarošová ředitelka školy 13

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012 O b s a h: I. Základní údaje

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 0/03 Výroční zpráva školy 0-03 Č. j. GOA/67/An/03. Obecná část. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více