VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/ Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení a datum posledního vydání rozhodnutí Bankovní akademie Střední odborná škola je součástí školy s názvem: BANKOVNÍ AKADEMIE a.s. adresa: Vlkova 12/458, Praha 3 právní forma: akciová společnost IZO: IČ: škola sdružuje: Bankovní akademie Střední odborná škola IZO: Bankovní akademie Vyšší odborná škola IZO: Poslední rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , pod č.j / telefon: , fax: Zřizovatelé Dr. Bohuslava Šenkýřová, rodné číslo /250 nám. Josefa Machka 1218/1a Praha 5 SHAMBHALA a.s. právní forma: akciová společnost, IČ: Týnská ulička 6/ Praha 1 Staré Město 3. Vedení školy: ředitelka: Dr. Bohuslava Šenkýřová tel.: , statutární zástupce: Dr. Bohuslava Šenkýřová tel.: , Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 1

2 4. Výchovně vzdělávací program přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 15. ledna 1999 č.j /99-23 s platností od počínaje prvním ročníkem pro Bankovní akademii a.s. (Bankovní akademie - Střední odbornou školu) Vlkova 12, Praha 3. Název a kód vzdělávacího programu: Bankovnictví a pojišťovnictví studijní obor /15 IZO Délka vzdělávacího programu a forma studia: čtyřleté denní studium Číslo schvalovací doložky: čj /99-23 ze dne s platností od UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Forma studia M/001 ( /15) BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura cizí jazyk 4/4 3/3 4/4 4/4 15/15 2. cizí jazyk 4/4 3/3 3/3 2/2 12/12 Matematika Fyzika 2 2 Chemie Základy ekologie Občanská nauka Dějepis Hospodářský zeměpis 2 2 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Ekonomika Účetnictví Práce na PC 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Obchodní korespondence 2/2 2/2 Technika administrativy 2/2 2/2 Základy práva Psychologie 2 2 Bankovnictví Učební praxe 2/2 2/2 4/4 Finanční matematika 3 3 Pojišťovnictví b) volitelné Seminář z dějepisu Seminář z matematiky Účetnictví a vedení podniku Základy ekonomické statistiky Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 2

3 Úvod do teorie práva Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Francouzský jazyk Celkem hodin týdně B. Nepovinné Další cizí jazyk Seminář z matematiky Poznámky k učebnímu plánu: 1. Časovou dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů v 1.-4.ročníku může ředitel Bankovní akademie upravit v rozsahu až 10% celkového počtu týdenních hodin a přitom nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin z učebního plánu a nesmí být vyřazen povinný vyučovací předmět. 2. Ředitel může rozhodnout o posílení dotace předmětů povinného základu z hodinové dotace předmětů volitelných 3. Na návrh předmětové sekce může ředitel Bankovní akademie upravit až 30% obsahu učiva jednotlivých předmětů. 4. Přesun hodinové dotace mezi prvním a druhým cizím jazykem je v kompetenci ředitele Bankovní akademie a může jej provést mimo rámec povolených úprav uvedených v poznámce 1. Celková hodinová dotace za studium na cizí jazyky musí být nezměněna. 5. Strukturu volitelných předmětů a jejich rozsah stanoví ředitel školy. Volitelné předměty vytvářejí prostor pro zdokonalování a prohlubování v určité oblasti. Ve 4. ročníku si každý žák volí povinně jeden předmět. 6. Čísla pod lomítkem udávají počet hodin, ve kterých se třída dělí na skupiny. Úprava dělení je v pravomoci ředitele školy. 7. První cizí jazyk a druhý cizí jazyk je zpravidla angličtina a němčina. 8. Nepovinné předměty si může žák zvolit maximálně dva v ročníku. Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 3

4 5. Charakteristika školy Bankovní akademie je soukromou střední odbornou školou existující již desátým rokem, která připravuje absolventy základních škol na činnosti ve finančních institucích konkrétně v bankovnictví, pojišťovnictví a ve finančních úsecích podniků. Současně se zaměřuje na obchodně podnikatelské činnosti. Vzdělávací program usiluje poskytnout žákům bohaté zastoupení odborných disciplín reflektujících nejen současný stav daného oboru, ale i nejnovější trendy a aplikovat je pro potřeby vzdělání dostatečně dynamickým pojetím výuky s cílem připravit absolventy pro flexibilní uplatnění na trhu práce v bankovním sektoru. Výuka proto sleduje i činnostní stránku, tj. integrativní spojení dovedností, návyků a znalostí s poznatky teoretickými, školy a praxe, odborného a všeobecného vzdělání. V rámci maximálního propojení školy a života pokračovala ve své činnosti fiktivní Banka Academia simulující bankovní styk analogický praxi za účelem poskytování bankovních služeb fiktivním firmám založených na různých středních školách po celé republice. Výuka fiktivní banky probíhá 3x týdně průměrně dvě hodiny a účastní se jí vybraní žáci třetích ročníků SOŠ. Banka Academia se díky své invenční základně stala bankou řídící další vývoj ve sféře fiktivních bank. a) odborné praxe Důležitou součástí studia SOŠ jsou odborné praxe v bankách a jiných peněžních ústavech předepsané učebním plánem na 4 týdny ve 3. ročníku. Tradičně je praxe žáků SOŠ zařazována na konec školního roku, tj. do měsíce června. Odborná praxe žáků proběhla ve spolupráci s peněžními ústavy, která je ve většině případů podložena dlouhodobou spoluprací. Po organizační stránce jsou praxe zabezpečovány pověřeným pracovníkem Bankovní akademie. Ve školním roce 2003/2004 byli žáci umístěni v těchto finančních institucích: Komerční banka, Všeobecná úvěrová banka, ČSOB, Česká spořitelna, Wüstenrot stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, AMCICO AIG Life. Škola shromažďuje hodnocení těchto praxí jak ze strany žáků, tak institucí a využívá je k organizaci praxí v příštím školním roce. Žáci Bankovní akademie jsou hodnoceni velmi dobře jak po stránce připravenosti, tak i motivace, vystupování, spolehlivosti, pečlivosti a schopnosti samostatně myslet. Kladně bylo hodnoceno i využívání pracovní doby. b) materiální podmínky výuky na Bankovní akademii Střední odborné škole Výuka na Bankovní akademii SOŠ probíhala v kmenové budově ve Vlkově ul. 12 v Praze 3. Pro výuku tělesné výchovy byla i nadále pronajímána tělocvična v TJ Sokol Žižkov, Koněvova 19, Praha 3. Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami, každá dimenzována pro 15 žáků hardwarově i softwarově vybavenými s ohledem na současný standard (Pentium 166MHz NT4, Athlon 1700 Win2000). Učebna je typicky využívána k výuce kancelářských programdů OFFICE 2000, ale také pro výuku předmětu účetnictví (software Pohoda) a techniky administrativy (obchodní korespondence a nácvik psaní deseti prsty). Pro výuku fiktivní banky je vyhrazena učebna vybavená 15 počítači, laserovou tiskárnou, flatscreenem a zpětným projektorem. Žákům je ve spolupráci Vysokou školou finanční a správní k dispozici také odborná knihovna, umožňující vypůjčování odborných knih, práci s odbornými časopisy, výukovými PC programy a Internetem. Škola je vybavena didakticky běžně využívanou audiovizuální a kancelářskou technikou (TV, video, magnetofony, kopírky apod.). Pro evidenci žáků, sestavování rozvrhů a tisk vysvědčení používá škola software Bakaláři. Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 4

5 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 22 8,6 19 8,9 nepedagogičtí* 9 4,8 9 4,4 Celkem : 31 13, ,3 *provozní pracovníci + pracovníci ŠJ a technicko-hospod.pracovníci, počet pracovníků vykonávající náhr.voj.službu: 0 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen c) kvalifikace pedagogických pracovníků podle vyhl. 139/1997 Sb. (odborná a pedagogická způsobilost) k stupeň vzdělání počty pracovníků Mgr. Bc. jiný titul vysokoškolské vzdělání pedagogické 7 2 jiné vysokoškolské vzdělání a DPS 0 7 jiné vysokoškolské vzdělání bez DPS 0 3 vyšší odborné s absol.ped.směru vyšší odborné s absol. neped. s DPS vyšší odborné a absol. neped. bez DPS střední s maturitou pedagog.směru střední s maturitou neped.směru s DPS střední s maturitou neped. směru bez DPSD počet plně kvalifikovaných pedagogů celkem : 16 počet nekvalifikovaných pedagogů celkem : 3 d) aprobovanost výuky pracovníci počet % aprobovaní neaprobovaní 3 16 e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku počet, důvody 3 pracovníci (odchod do finanční sféry) 1 pracovník - (důvod odchodu nebyl uveden) f) nově přijatí absolventi učitelského studia počet,odbornost 3 (anglický jazyk, německý jazyk, PC) g) nově přijatí absolventi neučitelského studia počet, odbornost 2 (ekonomické předměty) h) další vzdělávání pedagogických pracovníků Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 5

6 forma studia vzděl.instituce obor počet krátkodobý kurz Bankovní akademie a. s., Ekonomické předměty 6 konference VŚFS Bankovnictví 2 distanční stud. stud.při zaměst. postgraduál.stud. jiná forma i) stálí a externí pedagogičtí pracovníci školy stálí pracovníci externí pracovníci celkem 13 6 z toho ženy Údaje o zařízení a) počet tříd a žáků, počet ročníků v oboru studijní obory kód délka studia forma studia počet žáků počet tříd x x x x A B A B bankovnictví a pojišťovnictví M/001 4 roky denní A) údaje k B) údaje k b) průměrný počet žáků na třídu: 2002/ /04 23 průměrný počet žáků na učitele: 2002/ /04 6 c) srovnání se školním rokem 2002/03 nové obory: žádné zrušené obory: žádné dobíhající obory: žádné důvody změn: žádné d) výuka cizích jazyků jazyk počet žáků angličtina 111 němčina 111 francouzština 0 italština 0 španělština 0 a další 0 *žáci Bankovní akademie SOŠ studují 2 jazyky e) údaje o přijímacím řízení Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 6

7 údaje pro šk.rok 2003/2004 přihl. celkem přijatí celkem údaje pro šk.rok 2004/2005 přihl.celkem přij.celkem nepřijatých volná místa f) prospěch a chování žáků: prospěch - denní studium Ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl neklasifikován opakující vyznamená ním * * * Celkem : * 0 * VIII/2004 proběhnou komisionální zkoušky chování žáků - denní studium ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojivé celkem vyloučení žáci - denní studium ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů Celkem počet žáků, kteří odešli na vlastní žádost: 3 nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny: pozdní příchody pozdní omlouvání nekázeň ve výuce neomluvené hodiny f) výsledky maturitních zkoušek denní studium počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk.rok 2002 / šk.rok 2003 / počet žáků nepřipuštěných k maturitě: 0 ostatní formy studia (dálkové, večerní, externí) 0 h) přijímací řízení na vyšší typ školy: Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 7

8 2002/2003 počet žáků přihl. na VŠ přihl. na VOŠ jiný typ školy praxe* /2004 počet žáků přihl. na VŠ přihl. na VOŠ jiný typ školy praxe* *praxe: v popředí stojí bankovní sféra Většina absolventů Bankovní akademie SOŠ pokračuje dalším studiem. Absolventi, kteří odcházejí do zaměstnání, nejčastěji hledají a nalézají uplatnění v bankovní, resp. finanční sféře. Tento trend je u absolventů naší školy trvalý. i) speciální výchova a vzdělávání Není součástí výchovně vzdělávacího programu Bankovní akademie vzhledem k náročné specifice daného oboru. 8. Cizí státní příslušníci Stát počet žáků Bělorusko 1 Rusko 7 Slovensko 2 Ukrajina 3 Vietnam 2 9. Mimoškolní aktivity: Mimoškolní aktivity doplňovaly v rámci školního roku výchovně vzdělávací program školy a byly zařazeny i do jeho celoročního plánu. Dne 11.ledna 2004 se v Národním domě na Smíchově konal 7. reprezentační ples Bankovní akademie. Tento ples se stal příležitostí představit budoucí absolventy Bankovní akademie VOŠ, maturanty na SOŠ i začínající žáky obou škol významným osobnostem bankovní sféry, státní správy i široké veřejnosti, neboť v rámci úspěšné tradice plesů Bankovní akademie projevilo svou přízeň Bankovní akademii mnoho návštěvníků, kteří se zúčastnili této společenské události. Již osmým rokem také pokračovala návštěva divadelních představení pražských divadel v rámci Klubu mladého diváka, žáci zhlédli řadu inscenací v divadle na Vinohradech, Rokoku, ABC, Karlínském divadle (nyní Kongresové centrum), Švandově divadle a Divadle Na Fidlovačce. V rámci interdisciplinárních vazeb a v souladu s požadavky kladenými na profil absolventa Bankovní akademie, jeho nejen odborný, ale i všeobecně kulturní rozhled, byly do plánu exkurzí zařazeny tyto akce: filmová představení v Paláci Flora Národní muzeum výstava Voda a život Národní technické muzeum - vývoj techniky návštěva Staroměstské radnice návštěva Valdštejnské jízdárny výstava Příběh pražského hradu návštěva Královské zahrady Hit centrum Flóra Squash návštěva sportovního centra Malá Strana s průvodcem Pražské informační služby Lanové centrum - sportovní dopoledne Lány návštěva prezidentského sídla (zámecký park, Muzeum T.G.Masyryka) filmová představení v multikině Slovanský dům Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 8

9 10. Školní družina, školní klub Školní družina ani školní klub není ve škole zřízen. 11. Školní stravování Škola nemá vlastní stravovací zařízení. Žáci Bankovní akademie mají však možnost stravovat se v menze VŠE či v restauraci přímo v budově školy za přijatelné ceny. K dispozici jsou i automaty na chladné a teplé nápoje umístěné přímo v budově školy. 12. Domov mládeže Žáci Bankovní akademie jsou v naprosté většině obyvateli Prahy. Mimopražští jsou z blízkého okolí a využívají hromadnou dopravu autobus, vlak pro každodenní dojíždění do školy. Škola dostává každoročně nabídky ubytovacích zařízení (domovy mládeže) a je schopna zprostředkovat pro eventuelní zájemce takovýto druh ubytování. 13. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy V září 2003 se konal sportovně turistický kurz 1. ročníku internátní formou v Pístině u Stráže nad Nežárkou. Obsahovou náplň kurzu tvořily tyto aktivity: turistika, cykloturistika, pobyt v přírodě, kulturně poznávací činnost při poznávaní okolí (využití interdisciplinárních vazeb), upevňování dovedností předlékařské první pomoci, fixace ekologických a tábornických zásad, rozvoj sebepoznání a utužení třídního kolektivu. Ve dnech se konal lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. a 3. ročníku v rakouském Forteralm - Gaflenz. Program kurzu byl splněn, žáci upevnili svoje dovednosti ve sjezdovém lyžování, které vyvrcholily v závěrečném slalomu. Teoretická část kurzu byla doplněna i rozborem lyžařských doveností žáků z videozáznamů. Ve dnech se konal vzdělávací zájezd prvního a druhého ročníku. Poznávání přírody a pamětihodností Máchova kraje vhodně doplňoval poznatky žáků zejména z předmětů základy ekologie, zeměpis, tělesná výchova a literatura. 14. Výchovné a kariérní poradenství, spolupráce s PPP Profesní orientace žáků po zakončení studia byla konstantní náplní programu třídnických hodin s žáky SOŠ. V rámci předmětu psychologie i mimo něj měli žáci možnost poradit se s kvalifikovaným psychologem o osobních i studijních problémech. V průběhu školního roku se neobjevily problémy takové povahy, které by si vyžádaly spolupráci školy s PPP. 15. Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek Bankovní akademie i v tomto školním roce participovala na přednáškovém cyklu v rámci minimálního protidrogového programu a přednášce věnované kriminalitě mládeže pořádanými centrem Medea Kultur. Žáci se zúčastnili přednášek Všeobecná problematika drog a Boj proti kriminalitě. V předmětu občanská nauka byly žákům promítnuty videokazety Řekni drogám ne a v rámci interdisciplinárních vazeb využity i jako témata slohových prací. Protidrogové prevenci byla věnována pozornost i v rámci jednotlivých výukových předmětů včetně protidrogové agitace prostřednictvím obrazových, plakátových poutačů v budově. Tématu drog a boje proti nim věnovaly pozornost i koordinační schůzky předmětových sekcí. Na třídních schůzkách byly rodičům rozdány propagační publikace vydané Ministerstvem zdravotnictví zaměřené na problematiku drog. Toto téma bylo zároveň jední z bodů programu třídních schůzek. 16. Výše školného za rok obor KKOV forma studia školné bankovnictví a pojišťovnictví M/001 denní ,-Kč 17. Výsledky poslední kontroly ČŠI, případně jiných kontrol V posledních letech proběhla inspekční činnost na Bankovní akademii dvakrát. Dne diagnostikovala ČŠI především úroveň výchovně vzdělávacího procesu, úroveň dokumentace, materiální a personální zajištění na škole a hodnotila tyto komponenty jako velmi dobré. Vedení Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 9

10 Bankovní akademie i nadále vykonává systematickou a plánovitou řídící a kontrolní činnost, usiluje o její další zkvalitnění a vytváření dobrých předpokladů pro úspěšnou práci pedagogů i dobré studijní výsledky žáků a absolventů školy, jakož i jejich flexibilní uplatnění na trhu práce. Ve dnech října 2000 probíhala na Bankovní akademii orientační inspekce České školní inspekce. Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení školy dle 18 odst.3,4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. (viz bod 7 této zprávy). ČŠI hodnotila kvalitu vzdělání a plnění učebních plánů. Výuku českého jazyka a blok odborných předmětů (ekonomika, bankovnictví, účetnictví) hodnotila jako velmi dobrou, výuku matematiky jako průměrnou. V hodnocení kvality řízení školy byla oblast plánování hodnocena jako vynikající (krátkodobé plány, organizační zajištění školního roku 2000/01), vyzdviženo bylo plnění koncepce školy jako uceleného systému zahrnující jednotlivé oblasti činnosti školy a vymezující konkrétní cíle. Kladně byla hodnocena práce předmětových sekcí na škole a kvalitní vypracování tematických plánů zahrnujících rozpracování učiva jednotlivých ročníků v časové posloupnosti. Oblast organizování byla hodnocena jako vynikající. Inspekce vyzdvihla přehlednost organizační struktury školy, kvalitní vypracování Organizačního řádu školy, práci pedagogických rad, pracovních porad, spolupráci školy s rodiči, práci studijního oddělení, marketingové nástroje školy, systémovost prezentace školy na veřejnosti, přístup žáků a pracovníků školy k informacím (Internet), vysoce kvalitní vlastní evaluační nástroje (ředitelské a diagnostické testy), účast školy na celostátních srovnávacích testech Scio. Vedení a motivování pracovníků bylo hodnoceno jako vynikající. ČŠI vyzdvihla demokratický přístup při vedení zaměstnanců školy, fundované metodické vedení pedagogů zástupkyní ředitelky, možnost dalšího vzdělávání pedagogů. Kontrolní systém školy ČSI hodnotila jako účinný, hospitační činnost jako systematickou a kvalitní. Konstatovala, že sledované jevy a základní ukazatelé pro hodnocení kvality řízení prokázaly dostatečný rozsah a účelnost plánování, funkčnost organizačního uspořádní školy a účinnost zavedených informačních systémů. V oblastni vedení pracovníků byla zajištěna účinná a důsledná pomoc novým a začínajícím učitelům. Systém vnitřní kontroly vůči celé organizační struktuře a účinnosti kontrolních mechanizmů byl velmi dobrý. ČŠI hodnotila proto kvalitu řízení školy jako vynikající. Kvalita vzdělání v hospitovaných předmětech byla hodnocena jako velmi dobrá. Propracovaný systém řízení školy byl v praxi účinně realizován. Kvalita řízení byla ČŠI hodnocena jako příkladná. Finanční prostředky přidělené škole ze státního rozpočtu byly čerpány účelně. Celkové hodnocení školy bylo velmi dobré. Za řízení školy ve smyslu zákona 564/90 zodpovídá ředitelka Bankovní akademie, která provádí i personální politiku a koncepční rozvoj ve spolupráci s dalšími pracovníky školy. Ve spolupráci se zástupkyní ředitele svolává a řídí pedagogické rady, provádí i kontrolní činnost výchovně vzdělávacího procesu, řídí i organizaci průběhu školního roku. Zástupkyně ředitelky je pak zodpovědná zejména za kvalitu výchovně vzdělávacího procesu na škole, práci s pedagogickým sborem, stykem s žáky a rodiči, hospitační činnost, práci předmětových sekcí, koordinaci činností SOŠ a VOŠ a operativu během školního roku. Kvalitu výuky v jednotlivých předmětech, dodržování tematických plánů a učebních osnov sledují předmětové sekce a jejich předsedové pod vedením zástupkyně ředitele. Výchovně vzdělávací práce je precizována v týdenních plánech práce vycházejících z celoročního organizačního plánu školy vypracovaného vždy před zahájením školního roku v srpnu. Kontrolní činnost vedení školy byla realizována v rámci harmonogramu kontrolních činností jako součásti plánu školy. Zaměřila se na diagnostiku úrovně pedagogických dokumentů, třídních knih, výkazů, tematických plánů, ředitelské prověrky s globalizačními a fixačními prvky a na docházku žáků. Přímá hospitační činnost obsahovala 28 hospitací zástupkyně ředitelky analyzujících informativní, metodologický a formativní výchovně vzdělávací cíl výuky.hospitace za předmětovou sekci jazyků provádí předsedkyně této sekce pověřená ředitelkou školy. Velká pozornost byla věnována i počtu odučených hodin a analýze příčin hodin odpadlých. 18. Rada školy Ustanovená v počátcích existence Bankovní akademie byla pro nefunkčnost zrušena. Konstantní zpětnou vazbu s rodiči úspěšně plní pravidelné třídní schůzky čtyřikrát ročně, poradním orgánem Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/

11 ředitelky školy je kolegium, pedagogické rady, diskusní fóra, pracovní porady a individuální konzultace vedení školy či třídních učitelů s rodiči. 19. Zahraniční kontakty školy Bankovní akademie usiluje o možnost zahraničních stáží pro žáky v rámci projektu Leonardo. 20. Další informace o škole, které považujete za důležité V letošním školním roce jsme se zúčastnili Maturity nanečisto Přehled výsledků v souboru úloh za třídu v porovnání s výsledky škol stejné skupiny oborů Předmět Počet žáků Průměrná úspěšnost Pořadí na stejném typu škol Komunikace v českém jazyce 20 78% 431. z 724 Matematická gramotnost 10 73% 32. z 594 Komunikace v anglickém jazyce 15 67% 299. z 720 Komunikace v německém jazyce 4 51% 374. z 639 Celkově lze hodnotit výsledky našich žáků jako velmi uspokojivé. Významnou událostí v činnosti fiktivní Banky Academia je Veletrh fiktivních firem, akcentující prověření klíčových dovedností žáků Bankovní akademie a realizující v praxi integrativní spojení školy a života, teorie a praxe. Veletrh fiktivních firem je každoročně připravován dlouho dopředu a jeho zabezpečení je rok od roku náročnější a nákladnější. Jubilejního 10. mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, který proběhl ve dnech března 2004 se zúčastnilo celkem 137 fiktivních firem, z toho 60 zahraničních. Banka Academia má na veletrhu významné postavení ve funkci emisní banky. Touto funkcí byla pověřena centrem fiktivních firem (CEFIF) při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Kromě emisní činnosti poskytovala na veletrhu Banka Academia bankovní služby pro vystavovatele a zároveň distribuovala hotovost a šeky mezi návštěvníky veletrhu. Personálně byl veletrh zajištěn studenty 3. ročníku. Na veletrh bylo připraveno velké množství bankovek a šeků. Pozitivem je, že se podařilo uchovat velké množství bankovek pro další ročník veletrhu. Následující tabulka ukazuje množství bankovek a šeků přichystaných pro tento ročník veletrhu. hodnota šeky připraveno zbylo Kromě výše uvedených bankovek a šeků byly připraveny i pokladní poukázky, výběrní lístky a soupisy šeků. Vše v úhrnném množství 1000 kusů. Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/

12 Přehled o vývoji potřebného množství oběživa za poslední roky poskytuje následující tabulka: šeky bankovky V Praze dne Dr. Bohuslava Šenkýřová ředitelka Bankovní akademie Střední odborné školy Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení a datum posledního vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení a datum posledního vydání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

k 30. 6. 2007 přep. pracovníci

k 30. 6. 2007 přep. pracovníci 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Obecná část (tato část je společná pro všechny typy škol a školských zařízení.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov Identifikátor: 600 006 778 Termín konání inspekce: 28. a 29. květen 2007 Čj. Signatura

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Osmileté gymnázium Buďanka, o. p. s. Holečkova 31a, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 593 Zřizovatel:MENSA ČESKÉ REPUBLIKY, Borského

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 147/99-5008 Oblastní pracoviště: č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 147/99-5008 Oblastní pracoviště: č.1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 147/99-5008 Oblastní pracoviště: č.1 Signatura: ba1fs303 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední ekonomická škola se sportovním

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči Olomouc - Svatý Kopeček, Bohumíra Dvorského

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, okres Frýdek-Místek

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, okres Frýdek-Místek Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, okres Frýdek-Místek 739 34 Šenov, Radniční náměstí

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více