VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/ Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení a datum posledního vydání rozhodnutí Bankovní akademie Střední odborná škola je součástí školy s názvem: BANKOVNÍ AKADEMIE a.s. adresa: Vlkova 12/458, Praha 3 právní forma: akciová společnost IZO: IČ: škola sdružuje: Bankovní akademie Střední odborná škola IZO: Bankovní akademie Vyšší odborná škola IZO: Poslední rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , pod č.j / telefon: , fax: Zřizovatelé Dr. Bohuslava Šenkýřová, rodné číslo /250 nám. Josefa Machka 1218/1a Praha 5 SHAMBHALA a.s. právní forma: akciová společnost, IČ: Týnská ulička 6/ Praha 1 Staré Město 3. Vedení školy: ředitelka: Dr. Bohuslava Šenkýřová tel.: , statutární zástupce: Dr. Bohuslava Šenkýřová tel.: , Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 1

2 4. Výchovně vzdělávací program přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 15. ledna 1999 č.j /99-23 s platností od počínaje prvním ročníkem pro Bankovní akademii a.s. (Bankovní akademie - Střední odbornou školu) Vlkova 12, Praha 3. Název a kód vzdělávacího programu: Bankovnictví a pojišťovnictví studijní obor /15 IZO Délka vzdělávacího programu a forma studia: čtyřleté denní studium Číslo schvalovací doložky: čj /99-23 ze dne s platností od UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Forma studia M/001 ( /15) BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura cizí jazyk 4/4 3/3 4/4 4/4 15/15 2. cizí jazyk 4/4 3/3 3/3 2/2 12/12 Matematika Fyzika 2 2 Chemie Základy ekologie Občanská nauka Dějepis Hospodářský zeměpis 2 2 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Ekonomika Účetnictví Práce na PC 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Obchodní korespondence 2/2 2/2 Technika administrativy 2/2 2/2 Základy práva Psychologie 2 2 Bankovnictví Učební praxe 2/2 2/2 4/4 Finanční matematika 3 3 Pojišťovnictví b) volitelné Seminář z dějepisu Seminář z matematiky Účetnictví a vedení podniku Základy ekonomické statistiky Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 2

3 Úvod do teorie práva Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Francouzský jazyk Celkem hodin týdně B. Nepovinné Další cizí jazyk Seminář z matematiky Poznámky k učebnímu plánu: 1. Časovou dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů v 1.-4.ročníku může ředitel Bankovní akademie upravit v rozsahu až 10% celkového počtu týdenních hodin a přitom nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin z učebního plánu a nesmí být vyřazen povinný vyučovací předmět. 2. Ředitel může rozhodnout o posílení dotace předmětů povinného základu z hodinové dotace předmětů volitelných 3. Na návrh předmětové sekce může ředitel Bankovní akademie upravit až 30% obsahu učiva jednotlivých předmětů. 4. Přesun hodinové dotace mezi prvním a druhým cizím jazykem je v kompetenci ředitele Bankovní akademie a může jej provést mimo rámec povolených úprav uvedených v poznámce 1. Celková hodinová dotace za studium na cizí jazyky musí být nezměněna. 5. Strukturu volitelných předmětů a jejich rozsah stanoví ředitel školy. Volitelné předměty vytvářejí prostor pro zdokonalování a prohlubování v určité oblasti. Ve 4. ročníku si každý žák volí povinně jeden předmět. 6. Čísla pod lomítkem udávají počet hodin, ve kterých se třída dělí na skupiny. Úprava dělení je v pravomoci ředitele školy. 7. První cizí jazyk a druhý cizí jazyk je zpravidla angličtina a němčina. 8. Nepovinné předměty si může žák zvolit maximálně dva v ročníku. Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 3

4 5. Charakteristika školy Bankovní akademie je soukromou střední odbornou školou existující již desátým rokem, která připravuje absolventy základních škol na činnosti ve finančních institucích konkrétně v bankovnictví, pojišťovnictví a ve finančních úsecích podniků. Současně se zaměřuje na obchodně podnikatelské činnosti. Vzdělávací program usiluje poskytnout žákům bohaté zastoupení odborných disciplín reflektujících nejen současný stav daného oboru, ale i nejnovější trendy a aplikovat je pro potřeby vzdělání dostatečně dynamickým pojetím výuky s cílem připravit absolventy pro flexibilní uplatnění na trhu práce v bankovním sektoru. Výuka proto sleduje i činnostní stránku, tj. integrativní spojení dovedností, návyků a znalostí s poznatky teoretickými, školy a praxe, odborného a všeobecného vzdělání. V rámci maximálního propojení školy a života pokračovala ve své činnosti fiktivní Banka Academia simulující bankovní styk analogický praxi za účelem poskytování bankovních služeb fiktivním firmám založených na různých středních školách po celé republice. Výuka fiktivní banky probíhá 3x týdně průměrně dvě hodiny a účastní se jí vybraní žáci třetích ročníků SOŠ. Banka Academia se díky své invenční základně stala bankou řídící další vývoj ve sféře fiktivních bank. a) odborné praxe Důležitou součástí studia SOŠ jsou odborné praxe v bankách a jiných peněžních ústavech předepsané učebním plánem na 4 týdny ve 3. ročníku. Tradičně je praxe žáků SOŠ zařazována na konec školního roku, tj. do měsíce června. Odborná praxe žáků proběhla ve spolupráci s peněžními ústavy, která je ve většině případů podložena dlouhodobou spoluprací. Po organizační stránce jsou praxe zabezpečovány pověřeným pracovníkem Bankovní akademie. Ve školním roce 2003/2004 byli žáci umístěni v těchto finančních institucích: Komerční banka, Všeobecná úvěrová banka, ČSOB, Česká spořitelna, Wüstenrot stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, AMCICO AIG Life. Škola shromažďuje hodnocení těchto praxí jak ze strany žáků, tak institucí a využívá je k organizaci praxí v příštím školním roce. Žáci Bankovní akademie jsou hodnoceni velmi dobře jak po stránce připravenosti, tak i motivace, vystupování, spolehlivosti, pečlivosti a schopnosti samostatně myslet. Kladně bylo hodnoceno i využívání pracovní doby. b) materiální podmínky výuky na Bankovní akademii Střední odborné škole Výuka na Bankovní akademii SOŠ probíhala v kmenové budově ve Vlkově ul. 12 v Praze 3. Pro výuku tělesné výchovy byla i nadále pronajímána tělocvična v TJ Sokol Žižkov, Koněvova 19, Praha 3. Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami, každá dimenzována pro 15 žáků hardwarově i softwarově vybavenými s ohledem na současný standard (Pentium 166MHz NT4, Athlon 1700 Win2000). Učebna je typicky využívána k výuce kancelářských programdů OFFICE 2000, ale také pro výuku předmětu účetnictví (software Pohoda) a techniky administrativy (obchodní korespondence a nácvik psaní deseti prsty). Pro výuku fiktivní banky je vyhrazena učebna vybavená 15 počítači, laserovou tiskárnou, flatscreenem a zpětným projektorem. Žákům je ve spolupráci Vysokou školou finanční a správní k dispozici také odborná knihovna, umožňující vypůjčování odborných knih, práci s odbornými časopisy, výukovými PC programy a Internetem. Škola je vybavena didakticky běžně využívanou audiovizuální a kancelářskou technikou (TV, video, magnetofony, kopírky apod.). Pro evidenci žáků, sestavování rozvrhů a tisk vysvědčení používá škola software Bakaláři. Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 4

5 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 22 8,6 19 8,9 nepedagogičtí* 9 4,8 9 4,4 Celkem : 31 13, ,3 *provozní pracovníci + pracovníci ŠJ a technicko-hospod.pracovníci, počet pracovníků vykonávající náhr.voj.službu: 0 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen c) kvalifikace pedagogických pracovníků podle vyhl. 139/1997 Sb. (odborná a pedagogická způsobilost) k stupeň vzdělání počty pracovníků Mgr. Bc. jiný titul vysokoškolské vzdělání pedagogické 7 2 jiné vysokoškolské vzdělání a DPS 0 7 jiné vysokoškolské vzdělání bez DPS 0 3 vyšší odborné s absol.ped.směru vyšší odborné s absol. neped. s DPS vyšší odborné a absol. neped. bez DPS střední s maturitou pedagog.směru střední s maturitou neped.směru s DPS střední s maturitou neped. směru bez DPSD počet plně kvalifikovaných pedagogů celkem : 16 počet nekvalifikovaných pedagogů celkem : 3 d) aprobovanost výuky pracovníci počet % aprobovaní neaprobovaní 3 16 e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku počet, důvody 3 pracovníci (odchod do finanční sféry) 1 pracovník - (důvod odchodu nebyl uveden) f) nově přijatí absolventi učitelského studia počet,odbornost 3 (anglický jazyk, německý jazyk, PC) g) nově přijatí absolventi neučitelského studia počet, odbornost 2 (ekonomické předměty) h) další vzdělávání pedagogických pracovníků Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 5

6 forma studia vzděl.instituce obor počet krátkodobý kurz Bankovní akademie a. s., Ekonomické předměty 6 konference VŚFS Bankovnictví 2 distanční stud. stud.při zaměst. postgraduál.stud. jiná forma i) stálí a externí pedagogičtí pracovníci školy stálí pracovníci externí pracovníci celkem 13 6 z toho ženy Údaje o zařízení a) počet tříd a žáků, počet ročníků v oboru studijní obory kód délka studia forma studia počet žáků počet tříd x x x x A B A B bankovnictví a pojišťovnictví M/001 4 roky denní A) údaje k B) údaje k b) průměrný počet žáků na třídu: 2002/ /04 23 průměrný počet žáků na učitele: 2002/ /04 6 c) srovnání se školním rokem 2002/03 nové obory: žádné zrušené obory: žádné dobíhající obory: žádné důvody změn: žádné d) výuka cizích jazyků jazyk počet žáků angličtina 111 němčina 111 francouzština 0 italština 0 španělština 0 a další 0 *žáci Bankovní akademie SOŠ studují 2 jazyky e) údaje o přijímacím řízení Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 6

7 údaje pro šk.rok 2003/2004 přihl. celkem přijatí celkem údaje pro šk.rok 2004/2005 přihl.celkem přij.celkem nepřijatých volná místa f) prospěch a chování žáků: prospěch - denní studium Ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl neklasifikován opakující vyznamená ním * * * Celkem : * 0 * VIII/2004 proběhnou komisionální zkoušky chování žáků - denní studium ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojivé celkem vyloučení žáci - denní studium ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů Celkem počet žáků, kteří odešli na vlastní žádost: 3 nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny: pozdní příchody pozdní omlouvání nekázeň ve výuce neomluvené hodiny f) výsledky maturitních zkoušek denní studium počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk.rok 2002 / šk.rok 2003 / počet žáků nepřipuštěných k maturitě: 0 ostatní formy studia (dálkové, večerní, externí) 0 h) přijímací řízení na vyšší typ školy: Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 7

8 2002/2003 počet žáků přihl. na VŠ přihl. na VOŠ jiný typ školy praxe* /2004 počet žáků přihl. na VŠ přihl. na VOŠ jiný typ školy praxe* *praxe: v popředí stojí bankovní sféra Většina absolventů Bankovní akademie SOŠ pokračuje dalším studiem. Absolventi, kteří odcházejí do zaměstnání, nejčastěji hledají a nalézají uplatnění v bankovní, resp. finanční sféře. Tento trend je u absolventů naší školy trvalý. i) speciální výchova a vzdělávání Není součástí výchovně vzdělávacího programu Bankovní akademie vzhledem k náročné specifice daného oboru. 8. Cizí státní příslušníci Stát počet žáků Bělorusko 1 Rusko 7 Slovensko 2 Ukrajina 3 Vietnam 2 9. Mimoškolní aktivity: Mimoškolní aktivity doplňovaly v rámci školního roku výchovně vzdělávací program školy a byly zařazeny i do jeho celoročního plánu. Dne 11.ledna 2004 se v Národním domě na Smíchově konal 7. reprezentační ples Bankovní akademie. Tento ples se stal příležitostí představit budoucí absolventy Bankovní akademie VOŠ, maturanty na SOŠ i začínající žáky obou škol významným osobnostem bankovní sféry, státní správy i široké veřejnosti, neboť v rámci úspěšné tradice plesů Bankovní akademie projevilo svou přízeň Bankovní akademii mnoho návštěvníků, kteří se zúčastnili této společenské události. Již osmým rokem také pokračovala návštěva divadelních představení pražských divadel v rámci Klubu mladého diváka, žáci zhlédli řadu inscenací v divadle na Vinohradech, Rokoku, ABC, Karlínském divadle (nyní Kongresové centrum), Švandově divadle a Divadle Na Fidlovačce. V rámci interdisciplinárních vazeb a v souladu s požadavky kladenými na profil absolventa Bankovní akademie, jeho nejen odborný, ale i všeobecně kulturní rozhled, byly do plánu exkurzí zařazeny tyto akce: filmová představení v Paláci Flora Národní muzeum výstava Voda a život Národní technické muzeum - vývoj techniky návštěva Staroměstské radnice návštěva Valdštejnské jízdárny výstava Příběh pražského hradu návštěva Královské zahrady Hit centrum Flóra Squash návštěva sportovního centra Malá Strana s průvodcem Pražské informační služby Lanové centrum - sportovní dopoledne Lány návštěva prezidentského sídla (zámecký park, Muzeum T.G.Masyryka) filmová představení v multikině Slovanský dům Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 8

9 10. Školní družina, školní klub Školní družina ani školní klub není ve škole zřízen. 11. Školní stravování Škola nemá vlastní stravovací zařízení. Žáci Bankovní akademie mají však možnost stravovat se v menze VŠE či v restauraci přímo v budově školy za přijatelné ceny. K dispozici jsou i automaty na chladné a teplé nápoje umístěné přímo v budově školy. 12. Domov mládeže Žáci Bankovní akademie jsou v naprosté většině obyvateli Prahy. Mimopražští jsou z blízkého okolí a využívají hromadnou dopravu autobus, vlak pro každodenní dojíždění do školy. Škola dostává každoročně nabídky ubytovacích zařízení (domovy mládeže) a je schopna zprostředkovat pro eventuelní zájemce takovýto druh ubytování. 13. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy V září 2003 se konal sportovně turistický kurz 1. ročníku internátní formou v Pístině u Stráže nad Nežárkou. Obsahovou náplň kurzu tvořily tyto aktivity: turistika, cykloturistika, pobyt v přírodě, kulturně poznávací činnost při poznávaní okolí (využití interdisciplinárních vazeb), upevňování dovedností předlékařské první pomoci, fixace ekologických a tábornických zásad, rozvoj sebepoznání a utužení třídního kolektivu. Ve dnech se konal lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. a 3. ročníku v rakouském Forteralm - Gaflenz. Program kurzu byl splněn, žáci upevnili svoje dovednosti ve sjezdovém lyžování, které vyvrcholily v závěrečném slalomu. Teoretická část kurzu byla doplněna i rozborem lyžařských doveností žáků z videozáznamů. Ve dnech se konal vzdělávací zájezd prvního a druhého ročníku. Poznávání přírody a pamětihodností Máchova kraje vhodně doplňoval poznatky žáků zejména z předmětů základy ekologie, zeměpis, tělesná výchova a literatura. 14. Výchovné a kariérní poradenství, spolupráce s PPP Profesní orientace žáků po zakončení studia byla konstantní náplní programu třídnických hodin s žáky SOŠ. V rámci předmětu psychologie i mimo něj měli žáci možnost poradit se s kvalifikovaným psychologem o osobních i studijních problémech. V průběhu školního roku se neobjevily problémy takové povahy, které by si vyžádaly spolupráci školy s PPP. 15. Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek Bankovní akademie i v tomto školním roce participovala na přednáškovém cyklu v rámci minimálního protidrogového programu a přednášce věnované kriminalitě mládeže pořádanými centrem Medea Kultur. Žáci se zúčastnili přednášek Všeobecná problematika drog a Boj proti kriminalitě. V předmětu občanská nauka byly žákům promítnuty videokazety Řekni drogám ne a v rámci interdisciplinárních vazeb využity i jako témata slohových prací. Protidrogové prevenci byla věnována pozornost i v rámci jednotlivých výukových předmětů včetně protidrogové agitace prostřednictvím obrazových, plakátových poutačů v budově. Tématu drog a boje proti nim věnovaly pozornost i koordinační schůzky předmětových sekcí. Na třídních schůzkách byly rodičům rozdány propagační publikace vydané Ministerstvem zdravotnictví zaměřené na problematiku drog. Toto téma bylo zároveň jední z bodů programu třídních schůzek. 16. Výše školného za rok obor KKOV forma studia školné bankovnictví a pojišťovnictví M/001 denní ,-Kč 17. Výsledky poslední kontroly ČŠI, případně jiných kontrol V posledních letech proběhla inspekční činnost na Bankovní akademii dvakrát. Dne diagnostikovala ČŠI především úroveň výchovně vzdělávacího procesu, úroveň dokumentace, materiální a personální zajištění na škole a hodnotila tyto komponenty jako velmi dobré. Vedení Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 9

10 Bankovní akademie i nadále vykonává systematickou a plánovitou řídící a kontrolní činnost, usiluje o její další zkvalitnění a vytváření dobrých předpokladů pro úspěšnou práci pedagogů i dobré studijní výsledky žáků a absolventů školy, jakož i jejich flexibilní uplatnění na trhu práce. Ve dnech října 2000 probíhala na Bankovní akademii orientační inspekce České školní inspekce. Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení školy dle 18 odst.3,4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. (viz bod 7 této zprávy). ČŠI hodnotila kvalitu vzdělání a plnění učebních plánů. Výuku českého jazyka a blok odborných předmětů (ekonomika, bankovnictví, účetnictví) hodnotila jako velmi dobrou, výuku matematiky jako průměrnou. V hodnocení kvality řízení školy byla oblast plánování hodnocena jako vynikající (krátkodobé plány, organizační zajištění školního roku 2000/01), vyzdviženo bylo plnění koncepce školy jako uceleného systému zahrnující jednotlivé oblasti činnosti školy a vymezující konkrétní cíle. Kladně byla hodnocena práce předmětových sekcí na škole a kvalitní vypracování tematických plánů zahrnujících rozpracování učiva jednotlivých ročníků v časové posloupnosti. Oblast organizování byla hodnocena jako vynikající. Inspekce vyzdvihla přehlednost organizační struktury školy, kvalitní vypracování Organizačního řádu školy, práci pedagogických rad, pracovních porad, spolupráci školy s rodiči, práci studijního oddělení, marketingové nástroje školy, systémovost prezentace školy na veřejnosti, přístup žáků a pracovníků školy k informacím (Internet), vysoce kvalitní vlastní evaluační nástroje (ředitelské a diagnostické testy), účast školy na celostátních srovnávacích testech Scio. Vedení a motivování pracovníků bylo hodnoceno jako vynikající. ČŠI vyzdvihla demokratický přístup při vedení zaměstnanců školy, fundované metodické vedení pedagogů zástupkyní ředitelky, možnost dalšího vzdělávání pedagogů. Kontrolní systém školy ČSI hodnotila jako účinný, hospitační činnost jako systematickou a kvalitní. Konstatovala, že sledované jevy a základní ukazatelé pro hodnocení kvality řízení prokázaly dostatečný rozsah a účelnost plánování, funkčnost organizačního uspořádní školy a účinnost zavedených informačních systémů. V oblastni vedení pracovníků byla zajištěna účinná a důsledná pomoc novým a začínajícím učitelům. Systém vnitřní kontroly vůči celé organizační struktuře a účinnosti kontrolních mechanizmů byl velmi dobrý. ČŠI hodnotila proto kvalitu řízení školy jako vynikající. Kvalita vzdělání v hospitovaných předmětech byla hodnocena jako velmi dobrá. Propracovaný systém řízení školy byl v praxi účinně realizován. Kvalita řízení byla ČŠI hodnocena jako příkladná. Finanční prostředky přidělené škole ze státního rozpočtu byly čerpány účelně. Celkové hodnocení školy bylo velmi dobré. Za řízení školy ve smyslu zákona 564/90 zodpovídá ředitelka Bankovní akademie, která provádí i personální politiku a koncepční rozvoj ve spolupráci s dalšími pracovníky školy. Ve spolupráci se zástupkyní ředitele svolává a řídí pedagogické rady, provádí i kontrolní činnost výchovně vzdělávacího procesu, řídí i organizaci průběhu školního roku. Zástupkyně ředitelky je pak zodpovědná zejména za kvalitu výchovně vzdělávacího procesu na škole, práci s pedagogickým sborem, stykem s žáky a rodiči, hospitační činnost, práci předmětových sekcí, koordinaci činností SOŠ a VOŠ a operativu během školního roku. Kvalitu výuky v jednotlivých předmětech, dodržování tematických plánů a učebních osnov sledují předmětové sekce a jejich předsedové pod vedením zástupkyně ředitele. Výchovně vzdělávací práce je precizována v týdenních plánech práce vycházejících z celoročního organizačního plánu školy vypracovaného vždy před zahájením školního roku v srpnu. Kontrolní činnost vedení školy byla realizována v rámci harmonogramu kontrolních činností jako součásti plánu školy. Zaměřila se na diagnostiku úrovně pedagogických dokumentů, třídních knih, výkazů, tematických plánů, ředitelské prověrky s globalizačními a fixačními prvky a na docházku žáků. Přímá hospitační činnost obsahovala 28 hospitací zástupkyně ředitelky analyzujících informativní, metodologický a formativní výchovně vzdělávací cíl výuky.hospitace za předmětovou sekci jazyků provádí předsedkyně této sekce pověřená ředitelkou školy. Velká pozornost byla věnována i počtu odučených hodin a analýze příčin hodin odpadlých. 18. Rada školy Ustanovená v počátcích existence Bankovní akademie byla pro nefunkčnost zrušena. Konstantní zpětnou vazbu s rodiči úspěšně plní pravidelné třídní schůzky čtyřikrát ročně, poradním orgánem Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/

11 ředitelky školy je kolegium, pedagogické rady, diskusní fóra, pracovní porady a individuální konzultace vedení školy či třídních učitelů s rodiči. 19. Zahraniční kontakty školy Bankovní akademie usiluje o možnost zahraničních stáží pro žáky v rámci projektu Leonardo. 20. Další informace o škole, které považujete za důležité V letošním školním roce jsme se zúčastnili Maturity nanečisto Přehled výsledků v souboru úloh za třídu v porovnání s výsledky škol stejné skupiny oborů Předmět Počet žáků Průměrná úspěšnost Pořadí na stejném typu škol Komunikace v českém jazyce 20 78% 431. z 724 Matematická gramotnost 10 73% 32. z 594 Komunikace v anglickém jazyce 15 67% 299. z 720 Komunikace v německém jazyce 4 51% 374. z 639 Celkově lze hodnotit výsledky našich žáků jako velmi uspokojivé. Významnou událostí v činnosti fiktivní Banky Academia je Veletrh fiktivních firem, akcentující prověření klíčových dovedností žáků Bankovní akademie a realizující v praxi integrativní spojení školy a života, teorie a praxe. Veletrh fiktivních firem je každoročně připravován dlouho dopředu a jeho zabezpečení je rok od roku náročnější a nákladnější. Jubilejního 10. mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, který proběhl ve dnech března 2004 se zúčastnilo celkem 137 fiktivních firem, z toho 60 zahraničních. Banka Academia má na veletrhu významné postavení ve funkci emisní banky. Touto funkcí byla pověřena centrem fiktivních firem (CEFIF) při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Kromě emisní činnosti poskytovala na veletrhu Banka Academia bankovní služby pro vystavovatele a zároveň distribuovala hotovost a šeky mezi návštěvníky veletrhu. Personálně byl veletrh zajištěn studenty 3. ročníku. Na veletrh bylo připraveno velké množství bankovek a šeků. Pozitivem je, že se podařilo uchovat velké množství bankovek pro další ročník veletrhu. Následující tabulka ukazuje množství bankovek a šeků přichystaných pro tento ročník veletrhu. hodnota šeky připraveno zbylo Kromě výše uvedených bankovek a šeků byly připraveny i pokladní poukázky, výběrní lístky a soupisy šeků. Vše v úhrnném množství 1000 kusů. Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/

12 Přehled o vývoji potřebného množství oběživa za poslední roky poskytuje následující tabulka: šeky bankovky V Praze dne Dr. Bohuslava Šenkýřová ředitelka Bankovní akademie Střední odborné školy Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112. Pražská 112, 280 00 Kolín II Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II, Pražská 112 Pražská 112, 280 00 Kolín II Identifikátor: 600 170

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno. Identifikátor: 600 020 461 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá vyšší odborná škola daňového poradenství STING, s.r.o. Uzbecká 2, 625 00 Brno Identifikátor: 600 020 461 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 120 00 Praha 2, Vinohradská 38 Identifikátor školy: 600 004 775

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní škola Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky Identifikátor školy: 600 114 325 Zřizovatel: Obecní úřad Březůvky 1, 763 45 Březůvky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-218/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-218/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-218/10-P Název školy: Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r. o. Adresa: sady 5. května 21, 301 00 Plzeň Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více