VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE - SOŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/ Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení a datum posledního vydání rozhodnutí Bankovní akademie Střední odborná škola je součástí školy s názvem: BANKOVNÍ AKADEMIE a.s. adresa: Vlkova 12/458, Praha 3 právní forma: akciová společnost IZO: IČ: škola sdružuje: Bankovní akademie Střední odborná škola IZO: Bankovní akademie Vyšší odborná škola IZO: Poslední rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , pod č.j / telefon: , fax: Zřizovatelé Dr. Bohuslava Šenkýřová, rodné číslo /250 nám. Josefa Machka 1218/1a Praha 5 SHAMBHALA a.s. právní forma: akciová společnost, IČ: Týnská ulička 6/ Praha 1 Staré Město 3. Vedení školy: ředitelka: Dr. Bohuslava Šenkýřová tel.: , statutární zástupce: Dr. Bohuslava Šenkýřová tel.: , Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 1

2 4. Výchovně vzdělávací program přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 15. ledna 1999 č.j /99-23 s platností od počínaje prvním ročníkem pro Bankovní akademii a.s. (Bankovní akademie - Střední odbornou školu) Vlkova 12, Praha 3. Název a kód vzdělávacího programu: Bankovnictví a pojišťovnictví studijní obor /15 IZO Délka vzdělávacího programu a forma studia: čtyřleté denní studium Číslo schvalovací doložky: čj /99-23 ze dne s platností od UČEBNÍ PLÁN Studijní obor: Forma studia M/001 ( /15) BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ denní studium Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura cizí jazyk 4/4 3/3 4/4 4/4 15/15 2. cizí jazyk 4/4 3/3 3/3 2/2 12/12 Matematika Fyzika 2 2 Chemie Základy ekologie Občanská nauka Dějepis Hospodářský zeměpis 2 2 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Ekonomika Účetnictví Práce na PC 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 Obchodní korespondence 2/2 2/2 Technika administrativy 2/2 2/2 Základy práva Psychologie 2 2 Bankovnictví Učební praxe 2/2 2/2 4/4 Finanční matematika 3 3 Pojišťovnictví b) volitelné Seminář z dějepisu Seminář z matematiky Účetnictví a vedení podniku Základy ekonomické statistiky Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 2

3 Úvod do teorie práva Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Francouzský jazyk Celkem hodin týdně B. Nepovinné Další cizí jazyk Seminář z matematiky Poznámky k učebnímu plánu: 1. Časovou dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů v 1.-4.ročníku může ředitel Bankovní akademie upravit v rozsahu až 10% celkového počtu týdenních hodin a přitom nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin z učebního plánu a nesmí být vyřazen povinný vyučovací předmět. 2. Ředitel může rozhodnout o posílení dotace předmětů povinného základu z hodinové dotace předmětů volitelných 3. Na návrh předmětové sekce může ředitel Bankovní akademie upravit až 30% obsahu učiva jednotlivých předmětů. 4. Přesun hodinové dotace mezi prvním a druhým cizím jazykem je v kompetenci ředitele Bankovní akademie a může jej provést mimo rámec povolených úprav uvedených v poznámce 1. Celková hodinová dotace za studium na cizí jazyky musí být nezměněna. 5. Strukturu volitelných předmětů a jejich rozsah stanoví ředitel školy. Volitelné předměty vytvářejí prostor pro zdokonalování a prohlubování v určité oblasti. Ve 4. ročníku si každý žák volí povinně jeden předmět. 6. Čísla pod lomítkem udávají počet hodin, ve kterých se třída dělí na skupiny. Úprava dělení je v pravomoci ředitele školy. 7. První cizí jazyk a druhý cizí jazyk je zpravidla angličtina a němčina. 8. Nepovinné předměty si může žák zvolit maximálně dva v ročníku. Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 3

4 5. Charakteristika školy Bankovní akademie je soukromou střední odbornou školou existující již desátým rokem, která připravuje absolventy základních škol na činnosti ve finančních institucích konkrétně v bankovnictví, pojišťovnictví a ve finančních úsecích podniků. Současně se zaměřuje na obchodně podnikatelské činnosti. Vzdělávací program usiluje poskytnout žákům bohaté zastoupení odborných disciplín reflektujících nejen současný stav daného oboru, ale i nejnovější trendy a aplikovat je pro potřeby vzdělání dostatečně dynamickým pojetím výuky s cílem připravit absolventy pro flexibilní uplatnění na trhu práce v bankovním sektoru. Výuka proto sleduje i činnostní stránku, tj. integrativní spojení dovedností, návyků a znalostí s poznatky teoretickými, školy a praxe, odborného a všeobecného vzdělání. V rámci maximálního propojení školy a života pokračovala ve své činnosti fiktivní Banka Academia simulující bankovní styk analogický praxi za účelem poskytování bankovních služeb fiktivním firmám založených na různých středních školách po celé republice. Výuka fiktivní banky probíhá 3x týdně průměrně dvě hodiny a účastní se jí vybraní žáci třetích ročníků SOŠ. Banka Academia se díky své invenční základně stala bankou řídící další vývoj ve sféře fiktivních bank. a) odborné praxe Důležitou součástí studia SOŠ jsou odborné praxe v bankách a jiných peněžních ústavech předepsané učebním plánem na 4 týdny ve 3. ročníku. Tradičně je praxe žáků SOŠ zařazována na konec školního roku, tj. do měsíce června. Odborná praxe žáků proběhla ve spolupráci s peněžními ústavy, která je ve většině případů podložena dlouhodobou spoluprací. Po organizační stránce jsou praxe zabezpečovány pověřeným pracovníkem Bankovní akademie. Ve školním roce 2003/2004 byli žáci umístěni v těchto finančních institucích: Komerční banka, Všeobecná úvěrová banka, ČSOB, Česká spořitelna, Wüstenrot stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, AMCICO AIG Life. Škola shromažďuje hodnocení těchto praxí jak ze strany žáků, tak institucí a využívá je k organizaci praxí v příštím školním roce. Žáci Bankovní akademie jsou hodnoceni velmi dobře jak po stránce připravenosti, tak i motivace, vystupování, spolehlivosti, pečlivosti a schopnosti samostatně myslet. Kladně bylo hodnoceno i využívání pracovní doby. b) materiální podmínky výuky na Bankovní akademii Střední odborné škole Výuka na Bankovní akademii SOŠ probíhala v kmenové budově ve Vlkově ul. 12 v Praze 3. Pro výuku tělesné výchovy byla i nadále pronajímána tělocvična v TJ Sokol Žižkov, Koněvova 19, Praha 3. Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami, každá dimenzována pro 15 žáků hardwarově i softwarově vybavenými s ohledem na současný standard (Pentium 166MHz NT4, Athlon 1700 Win2000). Učebna je typicky využívána k výuce kancelářských programdů OFFICE 2000, ale také pro výuku předmětu účetnictví (software Pohoda) a techniky administrativy (obchodní korespondence a nácvik psaní deseti prsty). Pro výuku fiktivní banky je vyhrazena učebna vybavená 15 počítači, laserovou tiskárnou, flatscreenem a zpětným projektorem. Žákům je ve spolupráci Vysokou školou finanční a správní k dispozici také odborná knihovna, umožňující vypůjčování odborných knih, práci s odbornými časopisy, výukovými PC programy a Internetem. Škola je vybavena didakticky běžně využívanou audiovizuální a kancelářskou technikou (TV, video, magnetofony, kopírky apod.). Pro evidenci žáků, sestavování rozvrhů a tisk vysvědčení používá škola software Bakaláři. Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 4

5 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 22 8,6 19 8,9 nepedagogičtí* 9 4,8 9 4,4 Celkem : 31 13, ,3 *provozní pracovníci + pracovníci ŠJ a technicko-hospod.pracovníci, počet pracovníků vykonávající náhr.voj.službu: 0 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen c) kvalifikace pedagogických pracovníků podle vyhl. 139/1997 Sb. (odborná a pedagogická způsobilost) k stupeň vzdělání počty pracovníků Mgr. Bc. jiný titul vysokoškolské vzdělání pedagogické 7 2 jiné vysokoškolské vzdělání a DPS 0 7 jiné vysokoškolské vzdělání bez DPS 0 3 vyšší odborné s absol.ped.směru vyšší odborné s absol. neped. s DPS vyšší odborné a absol. neped. bez DPS střední s maturitou pedagog.směru střední s maturitou neped.směru s DPS střední s maturitou neped. směru bez DPSD počet plně kvalifikovaných pedagogů celkem : 16 počet nekvalifikovaných pedagogů celkem : 3 d) aprobovanost výuky pracovníci počet % aprobovaní neaprobovaní 3 16 e) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku počet, důvody 3 pracovníci (odchod do finanční sféry) 1 pracovník - (důvod odchodu nebyl uveden) f) nově přijatí absolventi učitelského studia počet,odbornost 3 (anglický jazyk, německý jazyk, PC) g) nově přijatí absolventi neučitelského studia počet, odbornost 2 (ekonomické předměty) h) další vzdělávání pedagogických pracovníků Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 5

6 forma studia vzděl.instituce obor počet krátkodobý kurz Bankovní akademie a. s., Ekonomické předměty 6 konference VŚFS Bankovnictví 2 distanční stud. stud.při zaměst. postgraduál.stud. jiná forma i) stálí a externí pedagogičtí pracovníci školy stálí pracovníci externí pracovníci celkem 13 6 z toho ženy Údaje o zařízení a) počet tříd a žáků, počet ročníků v oboru studijní obory kód délka studia forma studia počet žáků počet tříd x x x x A B A B bankovnictví a pojišťovnictví M/001 4 roky denní A) údaje k B) údaje k b) průměrný počet žáků na třídu: 2002/ /04 23 průměrný počet žáků na učitele: 2002/ /04 6 c) srovnání se školním rokem 2002/03 nové obory: žádné zrušené obory: žádné dobíhající obory: žádné důvody změn: žádné d) výuka cizích jazyků jazyk počet žáků angličtina 111 němčina 111 francouzština 0 italština 0 španělština 0 a další 0 *žáci Bankovní akademie SOŠ studují 2 jazyky e) údaje o přijímacím řízení Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 6

7 údaje pro šk.rok 2003/2004 přihl. celkem přijatí celkem údaje pro šk.rok 2004/2005 přihl.celkem přij.celkem nepřijatých volná místa f) prospěch a chování žáků: prospěch - denní studium Ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl neklasifikován opakující vyznamená ním * * * Celkem : * 0 * VIII/2004 proběhnou komisionální zkoušky chování žáků - denní studium ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojivé celkem vyloučení žáci - denní studium ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů Celkem počet žáků, kteří odešli na vlastní žádost: 3 nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny: pozdní příchody pozdní omlouvání nekázeň ve výuce neomluvené hodiny f) výsledky maturitních zkoušek denní studium počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk.rok 2002 / šk.rok 2003 / počet žáků nepřipuštěných k maturitě: 0 ostatní formy studia (dálkové, večerní, externí) 0 h) přijímací řízení na vyšší typ školy: Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 7

8 2002/2003 počet žáků přihl. na VŠ přihl. na VOŠ jiný typ školy praxe* /2004 počet žáků přihl. na VŠ přihl. na VOŠ jiný typ školy praxe* *praxe: v popředí stojí bankovní sféra Většina absolventů Bankovní akademie SOŠ pokračuje dalším studiem. Absolventi, kteří odcházejí do zaměstnání, nejčastěji hledají a nalézají uplatnění v bankovní, resp. finanční sféře. Tento trend je u absolventů naší školy trvalý. i) speciální výchova a vzdělávání Není součástí výchovně vzdělávacího programu Bankovní akademie vzhledem k náročné specifice daného oboru. 8. Cizí státní příslušníci Stát počet žáků Bělorusko 1 Rusko 7 Slovensko 2 Ukrajina 3 Vietnam 2 9. Mimoškolní aktivity: Mimoškolní aktivity doplňovaly v rámci školního roku výchovně vzdělávací program školy a byly zařazeny i do jeho celoročního plánu. Dne 11.ledna 2004 se v Národním domě na Smíchově konal 7. reprezentační ples Bankovní akademie. Tento ples se stal příležitostí představit budoucí absolventy Bankovní akademie VOŠ, maturanty na SOŠ i začínající žáky obou škol významným osobnostem bankovní sféry, státní správy i široké veřejnosti, neboť v rámci úspěšné tradice plesů Bankovní akademie projevilo svou přízeň Bankovní akademii mnoho návštěvníků, kteří se zúčastnili této společenské události. Již osmým rokem také pokračovala návštěva divadelních představení pražských divadel v rámci Klubu mladého diváka, žáci zhlédli řadu inscenací v divadle na Vinohradech, Rokoku, ABC, Karlínském divadle (nyní Kongresové centrum), Švandově divadle a Divadle Na Fidlovačce. V rámci interdisciplinárních vazeb a v souladu s požadavky kladenými na profil absolventa Bankovní akademie, jeho nejen odborný, ale i všeobecně kulturní rozhled, byly do plánu exkurzí zařazeny tyto akce: filmová představení v Paláci Flora Národní muzeum výstava Voda a život Národní technické muzeum - vývoj techniky návštěva Staroměstské radnice návštěva Valdštejnské jízdárny výstava Příběh pražského hradu návštěva Královské zahrady Hit centrum Flóra Squash návštěva sportovního centra Malá Strana s průvodcem Pražské informační služby Lanové centrum - sportovní dopoledne Lány návštěva prezidentského sídla (zámecký park, Muzeum T.G.Masyryka) filmová představení v multikině Slovanský dům Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 8

9 10. Školní družina, školní klub Školní družina ani školní klub není ve škole zřízen. 11. Školní stravování Škola nemá vlastní stravovací zařízení. Žáci Bankovní akademie mají však možnost stravovat se v menze VŠE či v restauraci přímo v budově školy za přijatelné ceny. K dispozici jsou i automaty na chladné a teplé nápoje umístěné přímo v budově školy. 12. Domov mládeže Žáci Bankovní akademie jsou v naprosté většině obyvateli Prahy. Mimopražští jsou z blízkého okolí a využívají hromadnou dopravu autobus, vlak pro každodenní dojíždění do školy. Škola dostává každoročně nabídky ubytovacích zařízení (domovy mládeže) a je schopna zprostředkovat pro eventuelní zájemce takovýto druh ubytování. 13. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy V září 2003 se konal sportovně turistický kurz 1. ročníku internátní formou v Pístině u Stráže nad Nežárkou. Obsahovou náplň kurzu tvořily tyto aktivity: turistika, cykloturistika, pobyt v přírodě, kulturně poznávací činnost při poznávaní okolí (využití interdisciplinárních vazeb), upevňování dovedností předlékařské první pomoci, fixace ekologických a tábornických zásad, rozvoj sebepoznání a utužení třídního kolektivu. Ve dnech se konal lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. a 3. ročníku v rakouském Forteralm - Gaflenz. Program kurzu byl splněn, žáci upevnili svoje dovednosti ve sjezdovém lyžování, které vyvrcholily v závěrečném slalomu. Teoretická část kurzu byla doplněna i rozborem lyžařských doveností žáků z videozáznamů. Ve dnech se konal vzdělávací zájezd prvního a druhého ročníku. Poznávání přírody a pamětihodností Máchova kraje vhodně doplňoval poznatky žáků zejména z předmětů základy ekologie, zeměpis, tělesná výchova a literatura. 14. Výchovné a kariérní poradenství, spolupráce s PPP Profesní orientace žáků po zakončení studia byla konstantní náplní programu třídnických hodin s žáky SOŠ. V rámci předmětu psychologie i mimo něj měli žáci možnost poradit se s kvalifikovaným psychologem o osobních i studijních problémech. V průběhu školního roku se neobjevily problémy takové povahy, které by si vyžádaly spolupráci školy s PPP. 15. Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek Bankovní akademie i v tomto školním roce participovala na přednáškovém cyklu v rámci minimálního protidrogového programu a přednášce věnované kriminalitě mládeže pořádanými centrem Medea Kultur. Žáci se zúčastnili přednášek Všeobecná problematika drog a Boj proti kriminalitě. V předmětu občanská nauka byly žákům promítnuty videokazety Řekni drogám ne a v rámci interdisciplinárních vazeb využity i jako témata slohových prací. Protidrogové prevenci byla věnována pozornost i v rámci jednotlivých výukových předmětů včetně protidrogové agitace prostřednictvím obrazových, plakátových poutačů v budově. Tématu drog a boje proti nim věnovaly pozornost i koordinační schůzky předmětových sekcí. Na třídních schůzkách byly rodičům rozdány propagační publikace vydané Ministerstvem zdravotnictví zaměřené na problematiku drog. Toto téma bylo zároveň jední z bodů programu třídních schůzek. 16. Výše školného za rok obor KKOV forma studia školné bankovnictví a pojišťovnictví M/001 denní ,-Kč 17. Výsledky poslední kontroly ČŠI, případně jiných kontrol V posledních letech proběhla inspekční činnost na Bankovní akademii dvakrát. Dne diagnostikovala ČŠI především úroveň výchovně vzdělávacího procesu, úroveň dokumentace, materiální a personální zajištění na škole a hodnotila tyto komponenty jako velmi dobré. Vedení Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/2004 9

10 Bankovní akademie i nadále vykonává systematickou a plánovitou řídící a kontrolní činnost, usiluje o její další zkvalitnění a vytváření dobrých předpokladů pro úspěšnou práci pedagogů i dobré studijní výsledky žáků a absolventů školy, jakož i jejich flexibilní uplatnění na trhu práce. Ve dnech října 2000 probíhala na Bankovní akademii orientační inspekce České školní inspekce. Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení školy dle 18 odst.3,4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. (viz bod 7 této zprávy). ČŠI hodnotila kvalitu vzdělání a plnění učebních plánů. Výuku českého jazyka a blok odborných předmětů (ekonomika, bankovnictví, účetnictví) hodnotila jako velmi dobrou, výuku matematiky jako průměrnou. V hodnocení kvality řízení školy byla oblast plánování hodnocena jako vynikající (krátkodobé plány, organizační zajištění školního roku 2000/01), vyzdviženo bylo plnění koncepce školy jako uceleného systému zahrnující jednotlivé oblasti činnosti školy a vymezující konkrétní cíle. Kladně byla hodnocena práce předmětových sekcí na škole a kvalitní vypracování tematických plánů zahrnujících rozpracování učiva jednotlivých ročníků v časové posloupnosti. Oblast organizování byla hodnocena jako vynikající. Inspekce vyzdvihla přehlednost organizační struktury školy, kvalitní vypracování Organizačního řádu školy, práci pedagogických rad, pracovních porad, spolupráci školy s rodiči, práci studijního oddělení, marketingové nástroje školy, systémovost prezentace školy na veřejnosti, přístup žáků a pracovníků školy k informacím (Internet), vysoce kvalitní vlastní evaluační nástroje (ředitelské a diagnostické testy), účast školy na celostátních srovnávacích testech Scio. Vedení a motivování pracovníků bylo hodnoceno jako vynikající. ČŠI vyzdvihla demokratický přístup při vedení zaměstnanců školy, fundované metodické vedení pedagogů zástupkyní ředitelky, možnost dalšího vzdělávání pedagogů. Kontrolní systém školy ČSI hodnotila jako účinný, hospitační činnost jako systematickou a kvalitní. Konstatovala, že sledované jevy a základní ukazatelé pro hodnocení kvality řízení prokázaly dostatečný rozsah a účelnost plánování, funkčnost organizačního uspořádní školy a účinnost zavedených informačních systémů. V oblastni vedení pracovníků byla zajištěna účinná a důsledná pomoc novým a začínajícím učitelům. Systém vnitřní kontroly vůči celé organizační struktuře a účinnosti kontrolních mechanizmů byl velmi dobrý. ČŠI hodnotila proto kvalitu řízení školy jako vynikající. Kvalita vzdělání v hospitovaných předmětech byla hodnocena jako velmi dobrá. Propracovaný systém řízení školy byl v praxi účinně realizován. Kvalita řízení byla ČŠI hodnocena jako příkladná. Finanční prostředky přidělené škole ze státního rozpočtu byly čerpány účelně. Celkové hodnocení školy bylo velmi dobré. Za řízení školy ve smyslu zákona 564/90 zodpovídá ředitelka Bankovní akademie, která provádí i personální politiku a koncepční rozvoj ve spolupráci s dalšími pracovníky školy. Ve spolupráci se zástupkyní ředitele svolává a řídí pedagogické rady, provádí i kontrolní činnost výchovně vzdělávacího procesu, řídí i organizaci průběhu školního roku. Zástupkyně ředitelky je pak zodpovědná zejména za kvalitu výchovně vzdělávacího procesu na škole, práci s pedagogickým sborem, stykem s žáky a rodiči, hospitační činnost, práci předmětových sekcí, koordinaci činností SOŠ a VOŠ a operativu během školního roku. Kvalitu výuky v jednotlivých předmětech, dodržování tematických plánů a učebních osnov sledují předmětové sekce a jejich předsedové pod vedením zástupkyně ředitele. Výchovně vzdělávací práce je precizována v týdenních plánech práce vycházejících z celoročního organizačního plánu školy vypracovaného vždy před zahájením školního roku v srpnu. Kontrolní činnost vedení školy byla realizována v rámci harmonogramu kontrolních činností jako součásti plánu školy. Zaměřila se na diagnostiku úrovně pedagogických dokumentů, třídních knih, výkazů, tematických plánů, ředitelské prověrky s globalizačními a fixačními prvky a na docházku žáků. Přímá hospitační činnost obsahovala 28 hospitací zástupkyně ředitelky analyzujících informativní, metodologický a formativní výchovně vzdělávací cíl výuky.hospitace za předmětovou sekci jazyků provádí předsedkyně této sekce pověřená ředitelkou školy. Velká pozornost byla věnována i počtu odučených hodin a analýze příčin hodin odpadlých. 18. Rada školy Ustanovená v počátcích existence Bankovní akademie byla pro nefunkčnost zrušena. Konstantní zpětnou vazbu s rodiči úspěšně plní pravidelné třídní schůzky čtyřikrát ročně, poradním orgánem Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/

11 ředitelky školy je kolegium, pedagogické rady, diskusní fóra, pracovní porady a individuální konzultace vedení školy či třídních učitelů s rodiči. 19. Zahraniční kontakty školy Bankovní akademie usiluje o možnost zahraničních stáží pro žáky v rámci projektu Leonardo. 20. Další informace o škole, které považujete za důležité V letošním školním roce jsme se zúčastnili Maturity nanečisto Přehled výsledků v souboru úloh za třídu v porovnání s výsledky škol stejné skupiny oborů Předmět Počet žáků Průměrná úspěšnost Pořadí na stejném typu škol Komunikace v českém jazyce 20 78% 431. z 724 Matematická gramotnost 10 73% 32. z 594 Komunikace v anglickém jazyce 15 67% 299. z 720 Komunikace v německém jazyce 4 51% 374. z 639 Celkově lze hodnotit výsledky našich žáků jako velmi uspokojivé. Významnou událostí v činnosti fiktivní Banky Academia je Veletrh fiktivních firem, akcentující prověření klíčových dovedností žáků Bankovní akademie a realizující v praxi integrativní spojení školy a života, teorie a praxe. Veletrh fiktivních firem je každoročně připravován dlouho dopředu a jeho zabezpečení je rok od roku náročnější a nákladnější. Jubilejního 10. mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, který proběhl ve dnech března 2004 se zúčastnilo celkem 137 fiktivních firem, z toho 60 zahraničních. Banka Academia má na veletrhu významné postavení ve funkci emisní banky. Touto funkcí byla pověřena centrem fiktivních firem (CEFIF) při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Kromě emisní činnosti poskytovala na veletrhu Banka Academia bankovní služby pro vystavovatele a zároveň distribuovala hotovost a šeky mezi návštěvníky veletrhu. Personálně byl veletrh zajištěn studenty 3. ročníku. Na veletrh bylo připraveno velké množství bankovek a šeků. Pozitivem je, že se podařilo uchovat velké množství bankovek pro další ročník veletrhu. Následující tabulka ukazuje množství bankovek a šeků přichystaných pro tento ročník veletrhu. hodnota šeky připraveno zbylo Kromě výše uvedených bankovek a šeků byly připraveny i pokladní poukázky, výběrní lístky a soupisy šeků. Vše v úhrnném množství 1000 kusů. Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/

12 Přehled o vývoji potřebného množství oběživa za poslední roky poskytuje následující tabulka: šeky bankovky V Praze dne Dr. Bohuslava Šenkýřová ředitelka Bankovní akademie Střední odborné školy Výroční zpráva Bankovní akademie - SOŠ 2003/

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584. Topolová 584, 434 47 Most. Identifikátor školy: 600 011 089

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584. Topolová 584, 434 47 Most. Identifikátor školy: 600 011 089 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584 Topolová 584, 434 47 Most Identifikátor školy: 600 011 089 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Langhammerová Výroční zpráva SOŠ logistických služeb - 1 - I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy dle zřizovací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012 O b s a h: I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 443/09-01. Střední odborné učiliště gastronomie. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 443/09-01 Název školy: Střední odborné učiliště gastronomie Adresa: U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 Identifikátor: 600006581 IČ: 4119072

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

ICT. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01105/08-06. Předmět inspekční činnosti

ICT. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01105/08-06. Předmět inspekční činnosti ICT Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01105/08-06 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Adresa: E. Basse 1142/9, 434 01 Most Identifikátor:

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více