Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu č.j. GZAB/0785/2012

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STATISTIKA ŽÁKŮ A TŘÍD VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ AUTOEVALUAČNÍ PROJEKTY PŘEHLED VÝSLEDKŮ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED VÝSLEDKŮ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU TŘÍD MATURITNÍ ZKOUŠKY UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY INFORMACE O ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVĚ A OSVĚTĚ (EVVO) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY EXKURZE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, PROJEKTY VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY DIVADLA, KONCERTY, VÝSTAVY, ŠKOLNÍ ČASOPIS AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU PRO VEŘEJNOST ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PRAXE POSLUCHAČŮ VŠ PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/801 GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ...32 PŘÍLOHA UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/81 GYMNÁZIUM...33 PŘÍLOHA PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY APROBACE...34 Pozn.: Jména žáků a vyučujících jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: IČ: IZO: REDIZO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: RNDr. Jiří Chmela Mgr. Petr Říman Mgr. Helena Kratochvilová PhDr. Václav Tabášek Kontakty: Charakteristika školy Škola se zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání. Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus v primách septimách. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program v posledních třech ročnících v rámci volitelných předmětů. Skladba předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, základy ekonomiky atd.). Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno 28 skupin s 20 různými volitelnými předměty. Již tradičně škola nabízí pro využití volného času žáků zájmové aktivity. V roce 2011/2012 pracovalo 11 zájmových kroužků (pěvecké, sportovní košíková, odbíjená, florbal, novinářský, Hobby klub, informatika, Mladý zdravotník, italština). Při škole v tomto školním roce pracovaly dva pěvecké sbory Pátečníci a Ko-Ko. Společně připravily řadu vystoupení pro veřejnost (např. slavnosti obvodu Ostrava-Jih, Vánoční koncert, krajské kolo Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, Kultúrne leto Košice, Vánoční akordy). Žáci žurnalistického kroužku vydávají školní časopis Oktavián. Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a ze zvýšené hodinové dotace cizího jazyka na vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů se vyučuje latina. 3

4 Nedílnou a důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy divadel, koncertů a výstav. Pro doplnění učiva zajišťujeme přednášky a besedy s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním soutěží a sportovních mezitřídních akcí. Studenti využívali kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Žáci sekund a kvint absolvovali týdenní lyžařský kurz sekundy v oblasti Pradědu (Kurzovní hotel), kvinty navštívily lyžařské středisko Lienz (Rakousko). V septimě se uskutečnil sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku a sportovní hry (Lednicko-valtický areál kemp Apolo). V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci tercií plavecký výcvik (Vodní svět Sareza v Moravské Ostravě). Všechny sportovní aktivity zdůrazňujeme pro jejich významný zdravotní a relaxační přínos. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna byla upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a některých dalších učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. V každé učebně je učitelské pracoviště a minimálně 16 žákovských pracovních stanic. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 10 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Pro žáky prim škola organizuje týdenní ozdravné pobyty. Ve škole je studentská knihovna. Každý žák má svou šatnovou skříňku. V budově školy mají studenti k dispozici kopírovací stroj na karty a automaty na teplé a chlazené nápoje a mléčné produkty. 4

5 1.2. Školská rada Ve školním roce 2011/2012 pracovala školská rada ve složení: zástupce zřizovatele JUDr. Eva Kafková Doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Ing. Šárka Hrdá Ing. Jiří Petrus zástupce pedagogických pracovníků PhDr. Václav Tabášek předseda Mgr. Renáta Foltová 2. Přehled oborů vzdělání Obory vzdělávání K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium všeobecné osmiletý obor vzdělávání (ŠVP) osmiletý obor vzdělávání dobíhající obor Cílová kapacita školy je 500 žáků. V oktávách (obor vzdělávání K/801) se vyučovalo podle Generalizovaného učebního plánu gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /99-22 ze dne , upraveného změnou učebních dokumentů č. j / ze dne Na základě tohoto generalizovaného učebního plánu je vypracován učební plán školy (příloha 1). V primách septimách se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus (obor vzdělávání K/81) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Učební plán tohoto vzdělávacího programu je v příloze 2. Předmětové sekce mají zpracovány tematické plány jednotlivých předmětů na celé osmileté období, které vycházejí z platných učebních osnov (č. j /99-22 ze dne ) a školního vzdělávacího programu. Z těchto dokumentů všichni vyučující vycházejí při přípravě vlastních časových tematických plánů. 5

6 2.1. Statistika žáků a tříd Ve školním roce 2011/2012 studovalo na gymnáziu 454 studentů v 16 třídách (stav k ). Třída Třídní učitel Chlapci Dívky Celkem prima A Mgr. Skotnicová prima B Mgr. Foltová sekunda A Mgr. Kaszová sekunda B Mgr. Bartoňková tercie A Mgr. Gajdová tercie B Mgr. Gajdečková kvarta A Mgr. Kahánková kvarta B Mgr. Kudrnová kvinta A Mgr. Mohylová kvinta B Mgr. Fialová sexta A PhDr. Tabášek sexta B Mgr. Dombrovská septima A Mgr. Plachtová septima B Mgr. Kratochvilová oktáva A Mgr. Piňosová oktáva B Mgr. Uhrová celkem Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na nepedag. prac ,38 12,51 56,75 6

7 2.2. Výuka cizích jazyků Všichni žáci gymnázia studují angličtinu, od třetího ročníku pak volí druhý jazyk mezi jazyky francouzským, německým, ruským a španělským. Latinu pak mohou žáci studovat jako volitelný předmět ve vyšších ročnících. V rámci zájmových kroužků byly otevřeny dvě skupiny italštiny. Všichni vyučující cizích jazyků mají kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, o aprobaci pro vyučovaný jazyk. Počty žáků studujících jednotlivé cizí jazyky jazyk anglický 454 jazyk francouzský 52 jazyk německý 112 jazyk ruský 27 jazyk španělský 141 latina 13 italština Volitelné a nepovinné předměty Volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány podle zájmu studentů. Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno 28 skupin s 20 různými volitelnými předměty. Kvarta A, B ICT ve výuce přírodovědných předmětů Sexta A, B Cvičení z matematiky Latina Septima A, B Konverzace ve španělském jazyce Cvičení z jazyka anglického Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z biologie Úvod do programování Oktáva A, B Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve španělském jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář ICT ve výuce humanitních předmětů Český jazyk a komunikační výchova Úvod do programování Konverzace v německém jazyce Cvičení z analytické chemie Seminář moderních dějin Úvod do deskriptivní geometrie Seminář ze zeměpisu Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z fyziky Deskriptivní geometrie 7

8 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 bylo na škole zaměstnáno 40 pedagogů (přepočtený počet 36,3). Všichni učitelé splňovali podmínky odborné kvalifikace dané ustanovením 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, (aprobovaná výuka 100 % vyučovaných hodin). Přehled aprobací jednotlivých vyučujících je v příloze 3. Dále na škole bylo 8 plánovaných míst nepedagogických zaměstnanců (ekonomka, tajemnice školy, správce sítě výpočetní techniky a 5 provozních zaměstnanců). pedagog. pracovníci ředitel zástupce ředitele Z toho: vých. poradce + ŠMP učitel nepedagog. pracovníci Věková skladba pedagogických pracovníků (k ) Muži Ženy Celkem do 30 let let let let nad 61 let celkem Průměrný věk pedagogického sboru je 42,5 let. 4. Přijímací řízení Ve školním roce 2011/2012 byli uchazeči přijímáni do prvního ročníku osmiletého oboru vzdělávání. Škola byla zapojena do projektu Moravskoslezského kraje, který pro uchazeče o studium maturitních oborů připravil jednotné přijímací zkoušky. V 1. termínu bylo přihlášeno 73 uchazečů, ve 2. termínu uchazečů. Žáci skládali přijímací zkoušky, které měly formu standardizovaných testů z matematiky a jazyka českého, jejichž dodavatelem byla firma CERMAT. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky bylo zapotřebí získat z každého testu 30 % bodů z maxima. V kritériích přijímacího řízení bylo dále přihlíženo ke studijním výsledkům na základní škole. Pro zájemce o studium škola zorganizovala Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a jazyka českého. Tuto nabídku využilo 90 žáků 5. tříd ZŠ, kteří tak mohli lépe poznat prostředí školy, kde je v dubnu čekaly skutečné přijímací zkoušky. Zájemci si mohli vyzkoušet časovou náročnost testů, seznámili se s formou zadávání a zápisu odpovědí. Vyučující školy společně s žáky cvičné testy vyhodnotili a vysvětlili nejčastější chyby a nedostatky. 8

9 Chlapci Dívky Celkem I. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali nepřijati pro nedostatečnou kapacitu oboru nepřijati pro nesplnění podmínek přijímacího řízení odvolání podalo zpětvzetí odvolání přijati v rámci autoremedury zápisový lístek odevzdali Průměrný prospěch přijatých uchazečů v přijímacím řízení je 1, Výsledky vzdělávání 5.1. Autoevaluační projekty Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (pro 9. roč. ZŠ) Do testování se v celé republice zapojilo přes 13 tisíc žáků 9. roč. ZŠ a kvart víceletých gymnázií. Testování probíhalo v oblastech: český jazyk, matematika, anglický jazyk a přírodní vědy (Ch, Fy, Bi). V rámci vzorku škol zapojených do projektu se naše škola ve všech oblastech testování dostala mezi 5 % nejlepších škol, stejně i v rámci MSK. Pouze v dílčím testu z fyziky je percentil školy 94,7 za celou republiku a 94,1 v rámci kraje. V detailnějším pohledu se obě naše kvarty řadí v testech z matematiky, českého i anglického jazyka mezi 5 % nejlepších tříd v rámci ČR i MSK zapojených do testování. V testech z přírodních věd dosáhla relativně slabšího výsledku třída 4. B v dílčích testech z fyziky (perc. 76,9) a chemie (perc. 90,7), naopak 4. A v dílčím testu z biologie (perc. 88,7). Přesto lze i tyto výsledky považovat za výborné. Ve srovnání s výsledky loňských kvart došlo k největšímu relativnímu zlepšení v testu z českého jazyka, kde se průměrná úspěšnost žáků zvýšila o více než 5 %. V testu z matematiky, anglického jazyka a fyziky jsou výsledky srovnatelné s loňskými kvartami. V dílčím testu z chemie došlo naopak k poklesu průměrné úspěšnosti žáků o bezmála 5 % a v testu z biologie o 8 %. Testování žáků 3. ročníků SŠ MSK a zjištění relativního přírůstku znalostí v rámci projektu KVALITA 2012 Žáci septim se zúčastnili testování stavu svých znalostí a dovedností v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika a testování obecných studijních předpokladů v rámci 9

10 projektu MSK KVALITA Žáci prošli testováním i v 1. ročníku, což umožňuje posoudit a změřit relativní přírůstek jejich znalostí v jednotlivých oblastech. V celkových výsledcích dosáhla naše škola v testu z anglického jazyka percentilu 98, v testech z matematiky a českého jazyka 97, v testu obecných studijních předpokladů 93. Zaměříme-li se pouze na školy stejného typu, tj. gymnázia, pak se v anglickém jazyce řadíme mezi 7 % nejlepších gymnázií a v českém jazyce a v matematice mezi 11 % nejlepších gymnázií. Při sledování relativního přírůstku znalostí žáků byly všechny třídy rozděleny do čtyř kategorií po 25 % (velmi vysoký přírůstek znalostí, vysoký přírůstek, malý přírůstek a velmi malý přírůstek znalostí). Třída 7. B se v tomto ohledu řadí do nejlepší kategorie v předmětech matematika a český jazyk, v anglickém jazyce dosáhli žáci této třídy pouze malého relativního přírůstku znalostí. Naopak třída 7. A dosáhla jen malého pokroku v matematice a v českém jazyce, zatímco v angličtině byl zaznamenán relativně velký průměrný přírůstek znalostí. Co se týče individuálních výsledků žáků, stojí za pozornost především to, že v testu z matematiky dosáhli tři žáci 7. B dokonce 100 % úspěšnosti odpovědí a v testu z anglického jazyka má 8 z 19 žáků 7. A a 11 z 24 žáků 7. B úspěšnost lepší než 89 %. Celoplošná generální zkouška testování žáků 9. tříd ZŠ projekt NIQES ČŠI Celoplošné generální zkoušky testování žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zúčastnily všechny školy v republice, které vzdělávají žáky v posledním ročníku povinné školní docházky. Cílem generální zkoušky bylo zejména prověřit, zda je systém testování dobře připraven a plně funkční, ukázat na jeho slabiny a nedostatky na straně zadavatele testů i na straně škol, které bude nutné před ostrým spuštěním testování odstranit. Testovány byly vědomosti a dovednosti žáků v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. Přestože výsledky testů nejsou vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o generální zkoušku, signifikantní, měly jednotlivé školy na základě výstupů projektu možnost srovnat úroveň vědomostí a dovedností svých žáků s celorepublikovým průměrem. V jednotlivých předmětech je také možné sledovat, jak žáci jednotlivých tříd ovládají konkrétní testované dovednosti v daném předmětu. Výsledky žáků naší školy v jednotlivých předmětech shrnují následující tabulky: ANGLICKÝ JAZYK KVARTA A žáků úspěšnost poslech čtení s poroz. gramatika konverzace slovní zás. základní obtížnost 27 88% 85% 90% 100% 75% 100% vyšší obtížnost 25 83% % 88% 82% 92,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA B žáků úspěšnost poslech čtení s poroz. gramatika konverzace slovní zás. základní obtížnost 29 90% 87% 91% 100% 100% 100% vyšší obtížnost 28 68% % 80% 61% 96,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti ČR žáků úspěšnost poslech čtení s poroz. gramatika konverzace slovní zás. základní obtížnost % 70% 61% 53% 39% 41% vyšší obtížnost % % 66% 55% 73,4% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti 10

11 ČESKÝ JAZYK KVARTA A porozumění pravopis, slovní zás., větná sloh a žáků úspěšnost textu mluvnice slovotvorba skladba literatura základní obtížnost 29 85% 88% 78% 83% 92% 91% vyšší obtížnost 28 82% 100% 62% 96% 82% 95% 96,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA B porozumění pravopis, slovní zás., větná sloh a žáků úspěšnost textu mluvnice slovotvorba skladba literatura základní obtížnost 30 88% 93% 82% 89% 86% 97% vyšší obtížnost 29 79% 97% 56% 94% 76% 98% 96,7% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti ČR porozumění pravopis, slovní zás., větná sloh a žáků úspěšnost textu mluvnice slovotvorba skladba literatura základní obtížnost % 77% 66% 75% 65% 70% vyšší obtížnost % 89% 65% 83% 62% 83% MATEMATIKA 84,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA A žáků úspěšnost geometrie počítání s čísly slovní úlohy základní obtížnost 29 73% 63% 77% 72% vyšší obtížnost 23 79% 76% 75% 86% 79,3% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA B žáků úspěšnost geometrie počítání s čísly slovní úlohy základní obtížnost 31 66% 56% 70% 77% vyšší obtížnost 15 74% 80% 56% 84% 48,4% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti ČR žáků úspěšnost geometrie počítání s čísly slovní úlohy základní obtížnost % 43% 61% 65% vyšší obtížnost % 49% 57% 59% 54,9% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti Ze zjištěných dat je patrné, že pouze v matematice ve třídě 4. B se k řešení úloh vyšší obtížnosti dostal menší počet žáků, než činil celorepublikový průměr. V ostatních testech byl počet našich žáků řešících úlohy s vyšší obtížností nadprůměrný. V anglickém jazyce ovládají žáci obou našich kvart všechny sledované dovednosti na velmi vysoké úrovni, snad jen žáci 4. B, kteří řešili úlohy vyšší obtížnosti, měli problém s úlohami zaměřenými na gramatiku a slovní zásobu. Také dovednosti z českého jazyka ovládají naši žáci nadprůměrně dobře. Pouze žáci, kteří řešili úlohy vyšší obtížnosti, zaváhali u úloh zaměřených na pravopis a mluvnici. I v matematice se úroveň dovedností našich žáků pohybuje nad celorepublikovými průměry, ale v absolutním vyjádření procenta úspěšnosti řešení úloh dosáhli žáci slabších výsledků než v českém a anglickém jazyce. Stejně jako v celorepublikovém průměru měli žáci naší školy v testu z matematiky nejmenší problémy s řešením slovních úloh, více chybovali při počítání s čísly a nejhůře dopadly úlohy zaměřené na geometrii. Výjimkou jsou výsledky žáků, kteří řešili úlohy s vyšší obtížností, kde v úlohách zaměřených na geometrii naopak dosáhli výrazně lepších výsledků než je celorepublikový průměr. 11

12 Autoevaluace vybraných předmětů 2012 Ke konci školního roku provádíme pravidelně interní evaluaci výuky formou anonymních dotazníků (viz příloha 4), ve školním roce 2011/2012 jsme se zaměřili na předměty český jazyk, hudební výchova a výtvarná výchova. Šetření proběhlo ve všech třídách, s výjimkou oktáv, ve kterých se uvedené předměty vyučují. Z nashromážděných údajů jsme mohli vyčíst následující zjištění: Pro více než polovinu žáků školy patří výtvarná výchova mezi nejoblíbenější předměty, český jazyk a hudební výchovu řadí mezi nejoblíbenější předměty pouze cca 16 % žáků školy. V hodinách výtvarné výchovy žáci pociťují nejlepší atmosféru a pohodu (téměř všichni), v hodinách hudební výchovy přibližně 90 % a v českém jazyce asi 77 % žáků školy. Hodiny uvedených předmětů jsou zpravidla velmi dobře plánovány a řízeny, přes 80 % žáků ví vždy nebo většinou, co mají v hodinách dělat, a více než 90 % žáků odpovědělo, že se vyučující předmětu snaží, aby v hodinách celá třída pracovala. Zajímavým zjištěním je, že žákům se jeví jako nejobjektivnější hodnocení ve výtvarné výchově, méně v hudební výchově a v relativním srovnání nejméně objektivní je hodnocení v českém jazyce. Z hlediska nových poznatků hodnotí žáci jako nejpřínosnější hodiny českého jazyka (přes 80 %), dále výtvarné výchovy (přes 70 %), naopak přes 35 % žáků školy vyhodnotilo hodiny hudební výchovy jako zbytečnou ztrátu času. Do hodin českého jazyka se většina žáků doma připravuje srovnatelně nebo méně než do ostatních předmětů, přičemž využívají převážně učebnici a sešit, 12 % žáků uvedlo, že využívá i další informační zdroje. Do výtvarné výchovy se doma nemusí připravovat přibližně 85 % žáků, zatímco do hodin hudební výchovy jen 50 % žáků školy. Požadavky vyučujících českého jazyka na domácí přípravu jsou podle názoru více než 70 % žáků přiměřené, vyučující výtvarné výchovy nepožadují po žácích žádnou domácí přípravu (80 % odpovědí). V hudební výchově se 34,6 % žáků vyjádřilo, že vyučující nepožadují domácí přípravu, 31,5 % žáků, že požadavky na domácí přípravu jsou přiměřené, a téměř 20% žáků považuje požadavky vyučujících hudební výchovy na domácí přípravu za příliš vysoké. Podle názoru více než 90 % žáků pracují všichni vyučující, u kterých evaluace proběhla, s velkým nadšením a zaujetím. Výklad učiva je ve všech uvedených předmětech žákům jasný a srozumitelný (vyjádřilo se takto vždy více než 80 % žáků školy). Co se týče použitých metod, stylu práce a pestrosti hodin, jsou nejpestřejší hodiny výtvarné výchovy, následuje hudební výchova. Hodiny českého jazyka hodnotí přibližně polovina žáků jako pestré a zajímavé, polovina naopak jako nudné a nezáživné. Metodu skupinové práce zařazují do hodin nejčastěji vyučující výtvarné výchovy, podle názoru 61,5 % žáků se ve skupinách pracuje pravidelně. Necelých 60 % žáků odpovědělo, že se v hodinách hudební výchovy pravidelně nebo někdy pracují ve skupinách, naopak v hodinách českého jazyka se podle mínění 87,2 % žáků objevuje skupinová výuka zřídka nebo nikdy. Se souhrnnými výsledky evaluace jako celku dále pracuje vedení školy, byli s nimi seznámeni i všichni vyučující. Každý vyučující, v jehož hodinách evaluace proběhla, obdržel tabulku s hodnotami za konkrétní třídu nebo skupinu. Má tak možnost porovnat si tyto dílčí výsledky se souhrnnými daty za školu a zamyslet se nad tím, ve kterých směrech by mohl pracovat na zkvalitnění své výuky. Zjištěné výsledky jsou s vyučujícím diskutovány v rámci jeho hodnocení vedením školy. 12

13 5.2. Přehled výsledků 1. pololetí školního roku Celkový prospěch Procentové vyjádření Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 30 1, ,3% 16,7% 0,0% 0,0% prima B 30 1, ,0% 60,0% 0,0% 0,0% sekunda A 30 1, ,3% 43,3% 0,0% 3,3% sekunda B 32 1, ,0% 71,9% 0,0% 3,1% tercie A 30 1, ,3% 66,7% 0,0% 0,0% tercie B 28 1, ,4% 53,6% 0,0% 0,0% kvarta A 30 1, ,0% 56,7% 0,0% 3,3% kvarta B 31 1, ,1% 77,4% 0,0% 6,5% NIŽŠÍ Gy 241 1, ,9% 56,0% 0,0% 2,1% kvinta A 28 2, ,9% 64,3% 14,3% 3,6% kvinta B 29 1, ,1% 69,0% 0,0% 6,9% sexta A 26 1, ,9% 57,7% 7,7% 7,7% sexta B 26 1, ,8% 65,4% 3,8% 0,0% septima A 21 1, ,3% 57,1% 0,0% 9,5% septima B 27 1, ,9% 55,6% 14,8% 3,7% oktáva A 25 1, ,0% 76,0% 0,0% 4,0% oktáva B 28 1, ,4% 64,3% 0,0% 14,3% VYŠŠÍ Gy 210 1, ,8% 63,8% 5,2 % 6,2% Součet 451 1, ,9% 59,7% 2,4% 4,0% Výchovná opatření, chování 1. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ Gy kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ Gy Součet

14 5.3. Přehled výsledků 2. pololetí školního roku Celkový prospěch Procentové vyjádření Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 30 1, ,0% 30,0% 0,0% 0,0% prima B 30 1, ,0% 60,0% 0,0% 0,0% sekunda A 30 1, ,7% 43,3% 0,0% 0,0% sekunda B 32 1, ,4% 65,6% 0,0% 0,0% tercie A 30 1, ,3% 56,7% 3,3% 6,7% tercie B 27 1, ,0% 37,0% 0,0% 0,0% kvarta A 30 1, ,0% 50,0% 0,0% 0,0% kvarta B 31 1, ,0% 71,0% 0,0% 0,0% NIŽŠÍ Gy 240 1, ,7% 52,1% 0,4% 0,8% kvinta A 26 2, ,2% 65,4% 15,4% 0,0% kvinta B 28 1, ,0% 75,0% 0,0% 0,0% sexta A 27 1, ,3% 51,9% 3,7% 11,1% sexta B 26 1, ,9% 73,1% 0,0% 0,0% septima A 21 1, ,9% 52,4% 0,0% 4,8% septima B 27 1, ,0% 44,4% 14,8% 3,7% oktáva A 25 1, ,0% 84,0% 4,0% 0,0% oktáva B 28 1, ,9% 75,0% 0,0% 7,1% VYŠŠÍ Gy 208 1, ,4% 65,4% 4,8% 3,4% Součet 448 1, ,3% 58,3% 2,5% 2,0% Výchovná opatření, chování 2. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ Gy kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ Gy Součet

15 5.4. Srovnání průměrného prospěchu tříd Srovnání průměrného prospěchu tříd 1. pololetí 2011/2012 Srovnání průměrného prospěchu tříd 2. pololetí 2011/

16 5.5. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2011/2012, po legislativních úpravách v září 2011, se obsah maturitní zkoušky vrátil k modelu z předchozího školního roku. Maturitní zkouška byla složena ze společné části a profilové části. Ve společné části maturitní zkoušky studenti skládali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a alternativně zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky. Zkoušky z jazyků měly charakter komplexní zkoušky, tj. písemná práce, didaktický test a ústní zkouška. Zkouška z matematiky měla formu didaktického testu. Studenti měli možnost volby dvou úrovní obtížnosti zkoušky základní nebo vyšší. Dále se mohli studenti přihlásit až na tři nepovinné zkoušky, které vyjma jazyků byly zadávány formou didaktických testů. Dle rozhodnutí ředitele školy č. j. 724/2011, ze dne v souladu s legislativou tvořily profilovou část maturitní zkoušky tři povinné zkoušky: cizí jazyk a dva volitelné předměty z nabídky: další cizí jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, biologie. Tyto zkoušky žáci skládali formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Žáci měli dále možnost přihlásit se až ke dvěma nepovinným zkouškám. Mezi nepovinné zkoušky profilové části byla zařazena i zkouška z informatiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy, které měly mít formu obhajoby maturitní práce před komisí a ústní zkoušky, resp. u hudební výchovy kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky před zkušební komisí. Možnost skládat nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky žádný žák nevyužil. Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky se uskutečnily dle jednotného zkušebního schématu daného MŠMT v termínu Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se pak konaly ve dnech Celkové výsledky maturitní zkoušky květen 2012 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,73 oktáva B ,16 celkem ,95 Celkové výsledky maturitní zkoušky po opravných zkouškách v září 2012 prospěl prospěl neprospěl průměrný s vyznamenáním prospěch oktáva B ,07 16

17 Hodnocení jednotlivých tříd u maturitní zkoušky květen Oktáva A 0 Oktáva B prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Průměry v předmětech po třídách - profilová část maturitní zkoušky 17

18 Přehled úspěšnosti u zkoušek společné části maturitní zkoušky POČET ZKOUŠKA CELKEM PŘEDMĚT A OBTÍŽNOST ZKOUŠKY PŘIHLÁŠEK NEKONALI ZKOUŠKU NEKONALI ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ KONALI ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ PRŮMĚR % SKÓR CJ-Z ,5 CJ-V ,7 MA-Z ,7 MA-V ,5 AJ-Z ,2 AJ-V ,2 DIDAKTICKÝ TEST PÍSEMNÁ PRÁCE ÚSTNÍ ZKOUŠKA PŘEDMĚT A OBTÍŽNOST ZKOUŠKY PRŮMĚR % SKÓR PRŮMĚR % SKÓR PRŮMĚR % SKÓR CJ-Z 83,1 64,2 65,6 CJ-V 88,3 82,2 95,6 MA-Z 80,7 MA-V 82,5 AJ-Z 91,6 94,5 87,2 AJ-V 93,3 91,8 93,9 Dále si někteří žáci vybrali a skládali nepovinně testy, a to z fyziky (3 žáci), dějepisu (1 žák), zeměpisu (1 žák), biologie (1 žák), chemie (1 žák) a dějin umění (1 žák). Všichni byli v uvedených testech úspěšní Umístění absolventů školy oktáva A oktáva B celkem absolventů studuje na VŠ

19 5.7. Informace o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je dovést žáky k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Ekologická výchova na škole je realizována prostřednictvím různorodých aktivit. K osvědčeným a tradičním akcím patří exkurze žáků prim a tercií do ostravské společnosti OZO Ostrava s. r. o., zajišťující odvoz a zpracování komunálního odpadu. Zde se studenti formou výukového programu, her a soutěží seznamují s problematikou zátěže životního prostředí vyprodukovaným odpadem, možnostmi jeho ukládání a případné recyklace; součástí je také prohlídka provozu. Žáci kvart navštívili další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnujících se ekologické problematice Ozvěny ekofilmu, kde zhlédli některé z nejúspěšnějších snímků oceněných mezinárodní porotou. Velkým přínosem tohoto projektu je také navazující beseda vedená odborníky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Exkurze do Centra ekologické výchovy v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích každoročně seznamuje žáky prim prostřednictvím ekovýchovných programů s druhovou ochranou živočichů a je zakončená oblíbenou komentovanou prohlídkou expozic. Třída prima B absolvovala ekologicky a krajinářsky zaměřenou vycházku Poznej biodiverzitu řeky Ostravice, která se zaměřila na hydrobiologické poměry řeky protékající průmyslovou krajinou. Žáci sekund se s průvodcem zúčastnili ekologicko-geografické exkurze do Přírodní rezervace Mazácký Grúnik v Ostravici, která byla zaměřena na pochopení vlivu lidské činnosti na proměnu krajiny a vývoj ekosystému. Myšlení v ekologických souvislostech je rozvíjeno i prostřednictvím účasti v různých soutěžích jako jsou např. Biologická olympiáda nebo Velká cena mladých zoologů pořádaná Zoologickou zahradou Ostrava. Svůj přístup k ochraně ohrožených druhů škola vyjadřuje také tím, že finančně přispívá na chov tygra ussurijského v ZOO Ostrava. Ekologická témata se prolínají výukou většiny předmětů, kromě biologie jsou to také geografie, chemie, fyzika, základy společenských věd, cizí jazyky aj. 6. Údaje o prevenci rizikových projevů chování Problematika prevence rizikových projevů chování je realizována formou nejrůznějších aktivit. Studenti sekundy absolvují dlouhodobý preventivní program Buď OK, který zaštiťuje o. p. s. Renarkon. Studenti s vyučujícími dojíždějí do kontaktního centra společnosti na přednášky a besedy. Program je zaměřen na drogovou oblast, zabývá se vhodným využíváním volného času, zdravým životním stylem, problematikou třídního kolektivu nebo netolismu. Novinkou v této oblasti je od školního roku 2011/2012 účast kvint v navazujícím cyklu tří besed a přednášek na téma komunikace, vztahy a sexualita. Tento navazující cyklus reflektuje vnímání těchto oblastí a orientaci studentů v nich po třech letech a umožňuje porovnat vývoj osobnosti studentů a jejich hodnotového systému. Protože se účast v navazujícím cyklu osvědčila, bude se v ní nadále pokračovat. V ostatních ročnících se dílčí témata oblasti prevence realizují v samotné výuce formou konkrétních tematických celků v daném předmětu zejména se jedná o předměty všeobecného charakteru (základy společenských věd, český jazyk a literatura), přírodní vědy (biologie, chemie), problematika netolismu je zmiňována v IVT či v ICTh a ICTpř. Součástí prevence jsou také celoškolní projekty a sportovní soutěže, na kterých spolupracují a setkávají se žáci všech tříd (sportovní den, zájmové dny). Tyto aktivity umožňují vylepšení sociálního klimatu školy a posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy. Studenti naší školy se každoročně zapojují do charitativních akcí v loňském školním roce to byly veřejné sbírky, Světluška, Květinový den, projekt Šance a velikonoční sbírka s organizací Adra Pomáhat je radost. Tyto akce jsou plánovány i pro další školní rok. 19

20 V případě potřeby mohou studenti školy využívat služeb školního poradenského centra, tzn. konzultací s výchovnou poradkyní Mgr. H. Kratochvilovou a školním metodikem prevence PhDr. V. Tabáškem. Oba zmiňovaní se zúčastňují odborných seminářů a pravidelných porad pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Ostrava. Úzká spolupráce s PPP Ostrava je také okamžitě navazována v případě výskytu aktuálních problémů, jež spadají do její kompetence. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012 byly následující oblasti: zkvalitnění a modernizace vzdělávání (využívání ICT ve výuce, školení pro aplikaci metody CLIL apod.) získávání informací pro podávání projektů v rámci vyhlašovaných grantových výzev hodnocení a sebehodnocení pedagogického procesu. Další okruh seminářů byl již tradičně zaměřen na získávání kompetencí hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek nových maturit. Vyučující absolvovali e-learningová školení, na která navazovaly prezenční semináře. Vzdělávací akce byly vybírány především z nabídky Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, NIDV Praha-pobočka Ostrava a Ostravské univerzity. Kromě toho využíváme také vzdělávacích akcí Ústavu pro studium totalitních režimů Praha, Národního památníku Terezín, občanského sdružení PANT, VŠB-TU Ostrava nebo Informačního centra ČEZ. Vyučující školy se zúčastnili celkem 77 akcí DVPP (semináře, kurzy) viz tabulka. Celkový přehled počet akcí počet účastníků semináře, konference vícedenní konference a kurzy semináře k nové maturitě akce pro VP, PRPCh 6 7 Dvě vyučující absolvují doktorské postgraduální studium. 20

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy 1. Období školního vyučování a termíny prázdnin období školního vyučování I. pololetí 1.9.2015-31.1.2016 II. pololetí 1.2.2016-30.6.2016 podzimní prázdniny 29.. - 30.. 2015 vánoční prázdniny 23.12.2015-3.1.2016

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 2. 10. 2014 č. j. GZAB/0758/2014 Obsah 1.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ŠKOLA: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace GARANT: Mgr. Miroslava Pavlínková, školní metodik prevence (dále jen ŠMP) CHARAKTERISTIKA

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Možnosti rozvoje programů pro nadané žáky v rámci ČR Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Koncepce

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-259/14-T. gymnázium, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-259/14-T. gymnázium, Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-259/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62331639 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Frýdecká

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více