Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu č.j. GZAB/0785/2012

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STATISTIKA ŽÁKŮ A TŘÍD VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ AUTOEVALUAČNÍ PROJEKTY PŘEHLED VÝSLEDKŮ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED VÝSLEDKŮ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU TŘÍD MATURITNÍ ZKOUŠKY UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY INFORMACE O ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVĚ A OSVĚTĚ (EVVO) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY EXKURZE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, PROJEKTY VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY DIVADLA, KONCERTY, VÝSTAVY, ŠKOLNÍ ČASOPIS AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU PRO VEŘEJNOST ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PRAXE POSLUCHAČŮ VŠ PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/801 GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ...32 PŘÍLOHA UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/81 GYMNÁZIUM...33 PŘÍLOHA PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY APROBACE...34 Pozn.: Jména žáků a vyučujících jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: IČ: IZO: REDIZO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: RNDr. Jiří Chmela Mgr. Petr Říman Mgr. Helena Kratochvilová PhDr. Václav Tabášek Kontakty: Charakteristika školy Škola se zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání. Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus v primách septimách. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program v posledních třech ročnících v rámci volitelných předmětů. Skladba předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, základy ekonomiky atd.). Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno 28 skupin s 20 různými volitelnými předměty. Již tradičně škola nabízí pro využití volného času žáků zájmové aktivity. V roce 2011/2012 pracovalo 11 zájmových kroužků (pěvecké, sportovní košíková, odbíjená, florbal, novinářský, Hobby klub, informatika, Mladý zdravotník, italština). Při škole v tomto školním roce pracovaly dva pěvecké sbory Pátečníci a Ko-Ko. Společně připravily řadu vystoupení pro veřejnost (např. slavnosti obvodu Ostrava-Jih, Vánoční koncert, krajské kolo Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, Kultúrne leto Košice, Vánoční akordy). Žáci žurnalistického kroužku vydávají školní časopis Oktavián. Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a ze zvýšené hodinové dotace cizího jazyka na vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů se vyučuje latina. 3

4 Nedílnou a důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy divadel, koncertů a výstav. Pro doplnění učiva zajišťujeme přednášky a besedy s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním soutěží a sportovních mezitřídních akcí. Studenti využívali kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Žáci sekund a kvint absolvovali týdenní lyžařský kurz sekundy v oblasti Pradědu (Kurzovní hotel), kvinty navštívily lyžařské středisko Lienz (Rakousko). V septimě se uskutečnil sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku a sportovní hry (Lednicko-valtický areál kemp Apolo). V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci tercií plavecký výcvik (Vodní svět Sareza v Moravské Ostravě). Všechny sportovní aktivity zdůrazňujeme pro jejich významný zdravotní a relaxační přínos. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna byla upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a některých dalších učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. V každé učebně je učitelské pracoviště a minimálně 16 žákovských pracovních stanic. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 10 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Pro žáky prim škola organizuje týdenní ozdravné pobyty. Ve škole je studentská knihovna. Každý žák má svou šatnovou skříňku. V budově školy mají studenti k dispozici kopírovací stroj na karty a automaty na teplé a chlazené nápoje a mléčné produkty. 4

5 1.2. Školská rada Ve školním roce 2011/2012 pracovala školská rada ve složení: zástupce zřizovatele JUDr. Eva Kafková Doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Ing. Šárka Hrdá Ing. Jiří Petrus zástupce pedagogických pracovníků PhDr. Václav Tabášek předseda Mgr. Renáta Foltová 2. Přehled oborů vzdělání Obory vzdělávání K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium všeobecné osmiletý obor vzdělávání (ŠVP) osmiletý obor vzdělávání dobíhající obor Cílová kapacita školy je 500 žáků. V oktávách (obor vzdělávání K/801) se vyučovalo podle Generalizovaného učebního plánu gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /99-22 ze dne , upraveného změnou učebních dokumentů č. j / ze dne Na základě tohoto generalizovaného učebního plánu je vypracován učební plán školy (příloha 1). V primách septimách se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus (obor vzdělávání K/81) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Učební plán tohoto vzdělávacího programu je v příloze 2. Předmětové sekce mají zpracovány tematické plány jednotlivých předmětů na celé osmileté období, které vycházejí z platných učebních osnov (č. j /99-22 ze dne ) a školního vzdělávacího programu. Z těchto dokumentů všichni vyučující vycházejí při přípravě vlastních časových tematických plánů. 5

6 2.1. Statistika žáků a tříd Ve školním roce 2011/2012 studovalo na gymnáziu 454 studentů v 16 třídách (stav k ). Třída Třídní učitel Chlapci Dívky Celkem prima A Mgr. Skotnicová prima B Mgr. Foltová sekunda A Mgr. Kaszová sekunda B Mgr. Bartoňková tercie A Mgr. Gajdová tercie B Mgr. Gajdečková kvarta A Mgr. Kahánková kvarta B Mgr. Kudrnová kvinta A Mgr. Mohylová kvinta B Mgr. Fialová sexta A PhDr. Tabášek sexta B Mgr. Dombrovská septima A Mgr. Plachtová septima B Mgr. Kratochvilová oktáva A Mgr. Piňosová oktáva B Mgr. Uhrová celkem Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na nepedag. prac ,38 12,51 56,75 6

7 2.2. Výuka cizích jazyků Všichni žáci gymnázia studují angličtinu, od třetího ročníku pak volí druhý jazyk mezi jazyky francouzským, německým, ruským a španělským. Latinu pak mohou žáci studovat jako volitelný předmět ve vyšších ročnících. V rámci zájmových kroužků byly otevřeny dvě skupiny italštiny. Všichni vyučující cizích jazyků mají kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, o aprobaci pro vyučovaný jazyk. Počty žáků studujících jednotlivé cizí jazyky jazyk anglický 454 jazyk francouzský 52 jazyk německý 112 jazyk ruský 27 jazyk španělský 141 latina 13 italština Volitelné a nepovinné předměty Volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány podle zájmu studentů. Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno 28 skupin s 20 různými volitelnými předměty. Kvarta A, B ICT ve výuce přírodovědných předmětů Sexta A, B Cvičení z matematiky Latina Septima A, B Konverzace ve španělském jazyce Cvičení z jazyka anglického Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z biologie Úvod do programování Oktáva A, B Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve španělském jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář ICT ve výuce humanitních předmětů Český jazyk a komunikační výchova Úvod do programování Konverzace v německém jazyce Cvičení z analytické chemie Seminář moderních dějin Úvod do deskriptivní geometrie Seminář ze zeměpisu Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z fyziky Deskriptivní geometrie 7

8 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 bylo na škole zaměstnáno 40 pedagogů (přepočtený počet 36,3). Všichni učitelé splňovali podmínky odborné kvalifikace dané ustanovením 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, (aprobovaná výuka 100 % vyučovaných hodin). Přehled aprobací jednotlivých vyučujících je v příloze 3. Dále na škole bylo 8 plánovaných míst nepedagogických zaměstnanců (ekonomka, tajemnice školy, správce sítě výpočetní techniky a 5 provozních zaměstnanců). pedagog. pracovníci ředitel zástupce ředitele Z toho: vých. poradce + ŠMP učitel nepedagog. pracovníci Věková skladba pedagogických pracovníků (k ) Muži Ženy Celkem do 30 let let let let nad 61 let celkem Průměrný věk pedagogického sboru je 42,5 let. 4. Přijímací řízení Ve školním roce 2011/2012 byli uchazeči přijímáni do prvního ročníku osmiletého oboru vzdělávání. Škola byla zapojena do projektu Moravskoslezského kraje, který pro uchazeče o studium maturitních oborů připravil jednotné přijímací zkoušky. V 1. termínu bylo přihlášeno 73 uchazečů, ve 2. termínu uchazečů. Žáci skládali přijímací zkoušky, které měly formu standardizovaných testů z matematiky a jazyka českého, jejichž dodavatelem byla firma CERMAT. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky bylo zapotřebí získat z každého testu 30 % bodů z maxima. V kritériích přijímacího řízení bylo dále přihlíženo ke studijním výsledkům na základní škole. Pro zájemce o studium škola zorganizovala Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a jazyka českého. Tuto nabídku využilo 90 žáků 5. tříd ZŠ, kteří tak mohli lépe poznat prostředí školy, kde je v dubnu čekaly skutečné přijímací zkoušky. Zájemci si mohli vyzkoušet časovou náročnost testů, seznámili se s formou zadávání a zápisu odpovědí. Vyučující školy společně s žáky cvičné testy vyhodnotili a vysvětlili nejčastější chyby a nedostatky. 8

9 Chlapci Dívky Celkem I. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali nepřijati pro nedostatečnou kapacitu oboru nepřijati pro nesplnění podmínek přijímacího řízení odvolání podalo zpětvzetí odvolání přijati v rámci autoremedury zápisový lístek odevzdali Průměrný prospěch přijatých uchazečů v přijímacím řízení je 1, Výsledky vzdělávání 5.1. Autoevaluační projekty Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (pro 9. roč. ZŠ) Do testování se v celé republice zapojilo přes 13 tisíc žáků 9. roč. ZŠ a kvart víceletých gymnázií. Testování probíhalo v oblastech: český jazyk, matematika, anglický jazyk a přírodní vědy (Ch, Fy, Bi). V rámci vzorku škol zapojených do projektu se naše škola ve všech oblastech testování dostala mezi 5 % nejlepších škol, stejně i v rámci MSK. Pouze v dílčím testu z fyziky je percentil školy 94,7 za celou republiku a 94,1 v rámci kraje. V detailnějším pohledu se obě naše kvarty řadí v testech z matematiky, českého i anglického jazyka mezi 5 % nejlepších tříd v rámci ČR i MSK zapojených do testování. V testech z přírodních věd dosáhla relativně slabšího výsledku třída 4. B v dílčích testech z fyziky (perc. 76,9) a chemie (perc. 90,7), naopak 4. A v dílčím testu z biologie (perc. 88,7). Přesto lze i tyto výsledky považovat za výborné. Ve srovnání s výsledky loňských kvart došlo k největšímu relativnímu zlepšení v testu z českého jazyka, kde se průměrná úspěšnost žáků zvýšila o více než 5 %. V testu z matematiky, anglického jazyka a fyziky jsou výsledky srovnatelné s loňskými kvartami. V dílčím testu z chemie došlo naopak k poklesu průměrné úspěšnosti žáků o bezmála 5 % a v testu z biologie o 8 %. Testování žáků 3. ročníků SŠ MSK a zjištění relativního přírůstku znalostí v rámci projektu KVALITA 2012 Žáci septim se zúčastnili testování stavu svých znalostí a dovedností v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika a testování obecných studijních předpokladů v rámci 9

10 projektu MSK KVALITA Žáci prošli testováním i v 1. ročníku, což umožňuje posoudit a změřit relativní přírůstek jejich znalostí v jednotlivých oblastech. V celkových výsledcích dosáhla naše škola v testu z anglického jazyka percentilu 98, v testech z matematiky a českého jazyka 97, v testu obecných studijních předpokladů 93. Zaměříme-li se pouze na školy stejného typu, tj. gymnázia, pak se v anglickém jazyce řadíme mezi 7 % nejlepších gymnázií a v českém jazyce a v matematice mezi 11 % nejlepších gymnázií. Při sledování relativního přírůstku znalostí žáků byly všechny třídy rozděleny do čtyř kategorií po 25 % (velmi vysoký přírůstek znalostí, vysoký přírůstek, malý přírůstek a velmi malý přírůstek znalostí). Třída 7. B se v tomto ohledu řadí do nejlepší kategorie v předmětech matematika a český jazyk, v anglickém jazyce dosáhli žáci této třídy pouze malého relativního přírůstku znalostí. Naopak třída 7. A dosáhla jen malého pokroku v matematice a v českém jazyce, zatímco v angličtině byl zaznamenán relativně velký průměrný přírůstek znalostí. Co se týče individuálních výsledků žáků, stojí za pozornost především to, že v testu z matematiky dosáhli tři žáci 7. B dokonce 100 % úspěšnosti odpovědí a v testu z anglického jazyka má 8 z 19 žáků 7. A a 11 z 24 žáků 7. B úspěšnost lepší než 89 %. Celoplošná generální zkouška testování žáků 9. tříd ZŠ projekt NIQES ČŠI Celoplošné generální zkoušky testování žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zúčastnily všechny školy v republice, které vzdělávají žáky v posledním ročníku povinné školní docházky. Cílem generální zkoušky bylo zejména prověřit, zda je systém testování dobře připraven a plně funkční, ukázat na jeho slabiny a nedostatky na straně zadavatele testů i na straně škol, které bude nutné před ostrým spuštěním testování odstranit. Testovány byly vědomosti a dovednosti žáků v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. Přestože výsledky testů nejsou vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o generální zkoušku, signifikantní, měly jednotlivé školy na základě výstupů projektu možnost srovnat úroveň vědomostí a dovedností svých žáků s celorepublikovým průměrem. V jednotlivých předmětech je také možné sledovat, jak žáci jednotlivých tříd ovládají konkrétní testované dovednosti v daném předmětu. Výsledky žáků naší školy v jednotlivých předmětech shrnují následující tabulky: ANGLICKÝ JAZYK KVARTA A žáků úspěšnost poslech čtení s poroz. gramatika konverzace slovní zás. základní obtížnost 27 88% 85% 90% 100% 75% 100% vyšší obtížnost 25 83% % 88% 82% 92,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA B žáků úspěšnost poslech čtení s poroz. gramatika konverzace slovní zás. základní obtížnost 29 90% 87% 91% 100% 100% 100% vyšší obtížnost 28 68% % 80% 61% 96,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti ČR žáků úspěšnost poslech čtení s poroz. gramatika konverzace slovní zás. základní obtížnost % 70% 61% 53% 39% 41% vyšší obtížnost % % 66% 55% 73,4% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti 10

11 ČESKÝ JAZYK KVARTA A porozumění pravopis, slovní zás., větná sloh a žáků úspěšnost textu mluvnice slovotvorba skladba literatura základní obtížnost 29 85% 88% 78% 83% 92% 91% vyšší obtížnost 28 82% 100% 62% 96% 82% 95% 96,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA B porozumění pravopis, slovní zás., větná sloh a žáků úspěšnost textu mluvnice slovotvorba skladba literatura základní obtížnost 30 88% 93% 82% 89% 86% 97% vyšší obtížnost 29 79% 97% 56% 94% 76% 98% 96,7% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti ČR porozumění pravopis, slovní zás., větná sloh a žáků úspěšnost textu mluvnice slovotvorba skladba literatura základní obtížnost % 77% 66% 75% 65% 70% vyšší obtížnost % 89% 65% 83% 62% 83% MATEMATIKA 84,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA A žáků úspěšnost geometrie počítání s čísly slovní úlohy základní obtížnost 29 73% 63% 77% 72% vyšší obtížnost 23 79% 76% 75% 86% 79,3% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA B žáků úspěšnost geometrie počítání s čísly slovní úlohy základní obtížnost 31 66% 56% 70% 77% vyšší obtížnost 15 74% 80% 56% 84% 48,4% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti ČR žáků úspěšnost geometrie počítání s čísly slovní úlohy základní obtížnost % 43% 61% 65% vyšší obtížnost % 49% 57% 59% 54,9% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti Ze zjištěných dat je patrné, že pouze v matematice ve třídě 4. B se k řešení úloh vyšší obtížnosti dostal menší počet žáků, než činil celorepublikový průměr. V ostatních testech byl počet našich žáků řešících úlohy s vyšší obtížností nadprůměrný. V anglickém jazyce ovládají žáci obou našich kvart všechny sledované dovednosti na velmi vysoké úrovni, snad jen žáci 4. B, kteří řešili úlohy vyšší obtížnosti, měli problém s úlohami zaměřenými na gramatiku a slovní zásobu. Také dovednosti z českého jazyka ovládají naši žáci nadprůměrně dobře. Pouze žáci, kteří řešili úlohy vyšší obtížnosti, zaváhali u úloh zaměřených na pravopis a mluvnici. I v matematice se úroveň dovedností našich žáků pohybuje nad celorepublikovými průměry, ale v absolutním vyjádření procenta úspěšnosti řešení úloh dosáhli žáci slabších výsledků než v českém a anglickém jazyce. Stejně jako v celorepublikovém průměru měli žáci naší školy v testu z matematiky nejmenší problémy s řešením slovních úloh, více chybovali při počítání s čísly a nejhůře dopadly úlohy zaměřené na geometrii. Výjimkou jsou výsledky žáků, kteří řešili úlohy s vyšší obtížností, kde v úlohách zaměřených na geometrii naopak dosáhli výrazně lepších výsledků než je celorepublikový průměr. 11

12 Autoevaluace vybraných předmětů 2012 Ke konci školního roku provádíme pravidelně interní evaluaci výuky formou anonymních dotazníků (viz příloha 4), ve školním roce 2011/2012 jsme se zaměřili na předměty český jazyk, hudební výchova a výtvarná výchova. Šetření proběhlo ve všech třídách, s výjimkou oktáv, ve kterých se uvedené předměty vyučují. Z nashromážděných údajů jsme mohli vyčíst následující zjištění: Pro více než polovinu žáků školy patří výtvarná výchova mezi nejoblíbenější předměty, český jazyk a hudební výchovu řadí mezi nejoblíbenější předměty pouze cca 16 % žáků školy. V hodinách výtvarné výchovy žáci pociťují nejlepší atmosféru a pohodu (téměř všichni), v hodinách hudební výchovy přibližně 90 % a v českém jazyce asi 77 % žáků školy. Hodiny uvedených předmětů jsou zpravidla velmi dobře plánovány a řízeny, přes 80 % žáků ví vždy nebo většinou, co mají v hodinách dělat, a více než 90 % žáků odpovědělo, že se vyučující předmětu snaží, aby v hodinách celá třída pracovala. Zajímavým zjištěním je, že žákům se jeví jako nejobjektivnější hodnocení ve výtvarné výchově, méně v hudební výchově a v relativním srovnání nejméně objektivní je hodnocení v českém jazyce. Z hlediska nových poznatků hodnotí žáci jako nejpřínosnější hodiny českého jazyka (přes 80 %), dále výtvarné výchovy (přes 70 %), naopak přes 35 % žáků školy vyhodnotilo hodiny hudební výchovy jako zbytečnou ztrátu času. Do hodin českého jazyka se většina žáků doma připravuje srovnatelně nebo méně než do ostatních předmětů, přičemž využívají převážně učebnici a sešit, 12 % žáků uvedlo, že využívá i další informační zdroje. Do výtvarné výchovy se doma nemusí připravovat přibližně 85 % žáků, zatímco do hodin hudební výchovy jen 50 % žáků školy. Požadavky vyučujících českého jazyka na domácí přípravu jsou podle názoru více než 70 % žáků přiměřené, vyučující výtvarné výchovy nepožadují po žácích žádnou domácí přípravu (80 % odpovědí). V hudební výchově se 34,6 % žáků vyjádřilo, že vyučující nepožadují domácí přípravu, 31,5 % žáků, že požadavky na domácí přípravu jsou přiměřené, a téměř 20% žáků považuje požadavky vyučujících hudební výchovy na domácí přípravu za příliš vysoké. Podle názoru více než 90 % žáků pracují všichni vyučující, u kterých evaluace proběhla, s velkým nadšením a zaujetím. Výklad učiva je ve všech uvedených předmětech žákům jasný a srozumitelný (vyjádřilo se takto vždy více než 80 % žáků školy). Co se týče použitých metod, stylu práce a pestrosti hodin, jsou nejpestřejší hodiny výtvarné výchovy, následuje hudební výchova. Hodiny českého jazyka hodnotí přibližně polovina žáků jako pestré a zajímavé, polovina naopak jako nudné a nezáživné. Metodu skupinové práce zařazují do hodin nejčastěji vyučující výtvarné výchovy, podle názoru 61,5 % žáků se ve skupinách pracuje pravidelně. Necelých 60 % žáků odpovědělo, že se v hodinách hudební výchovy pravidelně nebo někdy pracují ve skupinách, naopak v hodinách českého jazyka se podle mínění 87,2 % žáků objevuje skupinová výuka zřídka nebo nikdy. Se souhrnnými výsledky evaluace jako celku dále pracuje vedení školy, byli s nimi seznámeni i všichni vyučující. Každý vyučující, v jehož hodinách evaluace proběhla, obdržel tabulku s hodnotami za konkrétní třídu nebo skupinu. Má tak možnost porovnat si tyto dílčí výsledky se souhrnnými daty za školu a zamyslet se nad tím, ve kterých směrech by mohl pracovat na zkvalitnění své výuky. Zjištěné výsledky jsou s vyučujícím diskutovány v rámci jeho hodnocení vedením školy. 12

13 5.2. Přehled výsledků 1. pololetí školního roku Celkový prospěch Procentové vyjádření Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 30 1, ,3% 16,7% 0,0% 0,0% prima B 30 1, ,0% 60,0% 0,0% 0,0% sekunda A 30 1, ,3% 43,3% 0,0% 3,3% sekunda B 32 1, ,0% 71,9% 0,0% 3,1% tercie A 30 1, ,3% 66,7% 0,0% 0,0% tercie B 28 1, ,4% 53,6% 0,0% 0,0% kvarta A 30 1, ,0% 56,7% 0,0% 3,3% kvarta B 31 1, ,1% 77,4% 0,0% 6,5% NIŽŠÍ Gy 241 1, ,9% 56,0% 0,0% 2,1% kvinta A 28 2, ,9% 64,3% 14,3% 3,6% kvinta B 29 1, ,1% 69,0% 0,0% 6,9% sexta A 26 1, ,9% 57,7% 7,7% 7,7% sexta B 26 1, ,8% 65,4% 3,8% 0,0% septima A 21 1, ,3% 57,1% 0,0% 9,5% septima B 27 1, ,9% 55,6% 14,8% 3,7% oktáva A 25 1, ,0% 76,0% 0,0% 4,0% oktáva B 28 1, ,4% 64,3% 0,0% 14,3% VYŠŠÍ Gy 210 1, ,8% 63,8% 5,2 % 6,2% Součet 451 1, ,9% 59,7% 2,4% 4,0% Výchovná opatření, chování 1. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ Gy kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ Gy Součet

14 5.3. Přehled výsledků 2. pololetí školního roku Celkový prospěch Procentové vyjádření Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 30 1, ,0% 30,0% 0,0% 0,0% prima B 30 1, ,0% 60,0% 0,0% 0,0% sekunda A 30 1, ,7% 43,3% 0,0% 0,0% sekunda B 32 1, ,4% 65,6% 0,0% 0,0% tercie A 30 1, ,3% 56,7% 3,3% 6,7% tercie B 27 1, ,0% 37,0% 0,0% 0,0% kvarta A 30 1, ,0% 50,0% 0,0% 0,0% kvarta B 31 1, ,0% 71,0% 0,0% 0,0% NIŽŠÍ Gy 240 1, ,7% 52,1% 0,4% 0,8% kvinta A 26 2, ,2% 65,4% 15,4% 0,0% kvinta B 28 1, ,0% 75,0% 0,0% 0,0% sexta A 27 1, ,3% 51,9% 3,7% 11,1% sexta B 26 1, ,9% 73,1% 0,0% 0,0% septima A 21 1, ,9% 52,4% 0,0% 4,8% septima B 27 1, ,0% 44,4% 14,8% 3,7% oktáva A 25 1, ,0% 84,0% 4,0% 0,0% oktáva B 28 1, ,9% 75,0% 0,0% 7,1% VYŠŠÍ Gy 208 1, ,4% 65,4% 4,8% 3,4% Součet 448 1, ,3% 58,3% 2,5% 2,0% Výchovná opatření, chování 2. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ Gy kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ Gy Součet

15 5.4. Srovnání průměrného prospěchu tříd Srovnání průměrného prospěchu tříd 1. pololetí 2011/2012 Srovnání průměrného prospěchu tříd 2. pololetí 2011/

16 5.5. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2011/2012, po legislativních úpravách v září 2011, se obsah maturitní zkoušky vrátil k modelu z předchozího školního roku. Maturitní zkouška byla složena ze společné části a profilové části. Ve společné části maturitní zkoušky studenti skládali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a alternativně zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky. Zkoušky z jazyků měly charakter komplexní zkoušky, tj. písemná práce, didaktický test a ústní zkouška. Zkouška z matematiky měla formu didaktického testu. Studenti měli možnost volby dvou úrovní obtížnosti zkoušky základní nebo vyšší. Dále se mohli studenti přihlásit až na tři nepovinné zkoušky, které vyjma jazyků byly zadávány formou didaktických testů. Dle rozhodnutí ředitele školy č. j. 724/2011, ze dne v souladu s legislativou tvořily profilovou část maturitní zkoušky tři povinné zkoušky: cizí jazyk a dva volitelné předměty z nabídky: další cizí jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, biologie. Tyto zkoušky žáci skládali formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Žáci měli dále možnost přihlásit se až ke dvěma nepovinným zkouškám. Mezi nepovinné zkoušky profilové části byla zařazena i zkouška z informatiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy, které měly mít formu obhajoby maturitní práce před komisí a ústní zkoušky, resp. u hudební výchovy kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky před zkušební komisí. Možnost skládat nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky žádný žák nevyužil. Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky se uskutečnily dle jednotného zkušebního schématu daného MŠMT v termínu Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se pak konaly ve dnech Celkové výsledky maturitní zkoušky květen 2012 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,73 oktáva B ,16 celkem ,95 Celkové výsledky maturitní zkoušky po opravných zkouškách v září 2012 prospěl prospěl neprospěl průměrný s vyznamenáním prospěch oktáva B ,07 16

17 Hodnocení jednotlivých tříd u maturitní zkoušky květen Oktáva A 0 Oktáva B prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Průměry v předmětech po třídách - profilová část maturitní zkoušky 17

18 Přehled úspěšnosti u zkoušek společné části maturitní zkoušky POČET ZKOUŠKA CELKEM PŘEDMĚT A OBTÍŽNOST ZKOUŠKY PŘIHLÁŠEK NEKONALI ZKOUŠKU NEKONALI ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ KONALI ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ PRŮMĚR % SKÓR CJ-Z ,5 CJ-V ,7 MA-Z ,7 MA-V ,5 AJ-Z ,2 AJ-V ,2 DIDAKTICKÝ TEST PÍSEMNÁ PRÁCE ÚSTNÍ ZKOUŠKA PŘEDMĚT A OBTÍŽNOST ZKOUŠKY PRŮMĚR % SKÓR PRŮMĚR % SKÓR PRŮMĚR % SKÓR CJ-Z 83,1 64,2 65,6 CJ-V 88,3 82,2 95,6 MA-Z 80,7 MA-V 82,5 AJ-Z 91,6 94,5 87,2 AJ-V 93,3 91,8 93,9 Dále si někteří žáci vybrali a skládali nepovinně testy, a to z fyziky (3 žáci), dějepisu (1 žák), zeměpisu (1 žák), biologie (1 žák), chemie (1 žák) a dějin umění (1 žák). Všichni byli v uvedených testech úspěšní Umístění absolventů školy oktáva A oktáva B celkem absolventů studuje na VŠ

19 5.7. Informace o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je dovést žáky k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Ekologická výchova na škole je realizována prostřednictvím různorodých aktivit. K osvědčeným a tradičním akcím patří exkurze žáků prim a tercií do ostravské společnosti OZO Ostrava s. r. o., zajišťující odvoz a zpracování komunálního odpadu. Zde se studenti formou výukového programu, her a soutěží seznamují s problematikou zátěže životního prostředí vyprodukovaným odpadem, možnostmi jeho ukládání a případné recyklace; součástí je také prohlídka provozu. Žáci kvart navštívili další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnujících se ekologické problematice Ozvěny ekofilmu, kde zhlédli některé z nejúspěšnějších snímků oceněných mezinárodní porotou. Velkým přínosem tohoto projektu je také navazující beseda vedená odborníky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Exkurze do Centra ekologické výchovy v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích každoročně seznamuje žáky prim prostřednictvím ekovýchovných programů s druhovou ochranou živočichů a je zakončená oblíbenou komentovanou prohlídkou expozic. Třída prima B absolvovala ekologicky a krajinářsky zaměřenou vycházku Poznej biodiverzitu řeky Ostravice, která se zaměřila na hydrobiologické poměry řeky protékající průmyslovou krajinou. Žáci sekund se s průvodcem zúčastnili ekologicko-geografické exkurze do Přírodní rezervace Mazácký Grúnik v Ostravici, která byla zaměřena na pochopení vlivu lidské činnosti na proměnu krajiny a vývoj ekosystému. Myšlení v ekologických souvislostech je rozvíjeno i prostřednictvím účasti v různých soutěžích jako jsou např. Biologická olympiáda nebo Velká cena mladých zoologů pořádaná Zoologickou zahradou Ostrava. Svůj přístup k ochraně ohrožených druhů škola vyjadřuje také tím, že finančně přispívá na chov tygra ussurijského v ZOO Ostrava. Ekologická témata se prolínají výukou většiny předmětů, kromě biologie jsou to také geografie, chemie, fyzika, základy společenských věd, cizí jazyky aj. 6. Údaje o prevenci rizikových projevů chování Problematika prevence rizikových projevů chování je realizována formou nejrůznějších aktivit. Studenti sekundy absolvují dlouhodobý preventivní program Buď OK, který zaštiťuje o. p. s. Renarkon. Studenti s vyučujícími dojíždějí do kontaktního centra společnosti na přednášky a besedy. Program je zaměřen na drogovou oblast, zabývá se vhodným využíváním volného času, zdravým životním stylem, problematikou třídního kolektivu nebo netolismu. Novinkou v této oblasti je od školního roku 2011/2012 účast kvint v navazujícím cyklu tří besed a přednášek na téma komunikace, vztahy a sexualita. Tento navazující cyklus reflektuje vnímání těchto oblastí a orientaci studentů v nich po třech letech a umožňuje porovnat vývoj osobnosti studentů a jejich hodnotového systému. Protože se účast v navazujícím cyklu osvědčila, bude se v ní nadále pokračovat. V ostatních ročnících se dílčí témata oblasti prevence realizují v samotné výuce formou konkrétních tematických celků v daném předmětu zejména se jedná o předměty všeobecného charakteru (základy společenských věd, český jazyk a literatura), přírodní vědy (biologie, chemie), problematika netolismu je zmiňována v IVT či v ICTh a ICTpř. Součástí prevence jsou také celoškolní projekty a sportovní soutěže, na kterých spolupracují a setkávají se žáci všech tříd (sportovní den, zájmové dny). Tyto aktivity umožňují vylepšení sociálního klimatu školy a posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy. Studenti naší školy se každoročně zapojují do charitativních akcí v loňském školním roce to byly veřejné sbírky, Světluška, Květinový den, projekt Šance a velikonoční sbírka s organizací Adra Pomáhat je radost. Tyto akce jsou plánovány i pro další školní rok. 19

20 V případě potřeby mohou studenti školy využívat služeb školního poradenského centra, tzn. konzultací s výchovnou poradkyní Mgr. H. Kratochvilovou a školním metodikem prevence PhDr. V. Tabáškem. Oba zmiňovaní se zúčastňují odborných seminářů a pravidelných porad pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Ostrava. Úzká spolupráce s PPP Ostrava je také okamžitě navazována v případě výskytu aktuálních problémů, jež spadají do její kompetence. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012 byly následující oblasti: zkvalitnění a modernizace vzdělávání (využívání ICT ve výuce, školení pro aplikaci metody CLIL apod.) získávání informací pro podávání projektů v rámci vyhlašovaných grantových výzev hodnocení a sebehodnocení pedagogického procesu. Další okruh seminářů byl již tradičně zaměřen na získávání kompetencí hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek nových maturit. Vyučující absolvovali e-learningová školení, na která navazovaly prezenční semináře. Vzdělávací akce byly vybírány především z nabídky Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, NIDV Praha-pobočka Ostrava a Ostravské univerzity. Kromě toho využíváme také vzdělávacích akcí Ústavu pro studium totalitních režimů Praha, Národního památníku Terezín, občanského sdružení PANT, VŠB-TU Ostrava nebo Informačního centra ČEZ. Vyučující školy se zúčastnili celkem 77 akcí DVPP (semináře, kurzy) viz tabulka. Celkový přehled počet akcí počet účastníků semináře, konference vícedenní konference a kurzy semináře k nové maturitě akce pro VP, PRPCh 6 7 Dvě vyučující absolvují doktorské postgraduální studium. 20

Výroční zpráva školy. za školní rok 2009/2010. Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace. RNDr. Jiří Chmela ředitel školy

Výroční zpráva školy. za školní rok 2009/2010. Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace. RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy 1. Období školního vyučování a termíny prázdnin období školního vyučování I. pololetí 1.9.2015-31.1.2016 II. pololetí 1.2.2016-30.6.2016 podzimní prázdniny 29.. - 30.. 2015 vánoční prázdniny 23.12.2015-3.1.2016

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 2. 10. 2014 č. j. GZAB/0758/2014 Obsah 1.

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-545/09-T Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace Adresa: J. Valčíka

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více