Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu č.j. GZAB/0785/2012

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STATISTIKA ŽÁKŮ A TŘÍD VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ AUTOEVALUAČNÍ PROJEKTY PŘEHLED VÝSLEDKŮ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED VÝSLEDKŮ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU TŘÍD MATURITNÍ ZKOUŠKY UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY INFORMACE O ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVĚ A OSVĚTĚ (EVVO) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY EXKURZE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, PROJEKTY VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY DIVADLA, KONCERTY, VÝSTAVY, ŠKOLNÍ ČASOPIS AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU PRO VEŘEJNOST ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PRAXE POSLUCHAČŮ VŠ PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/801 GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ...32 PŘÍLOHA UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/81 GYMNÁZIUM...33 PŘÍLOHA PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY APROBACE...34 Pozn.: Jména žáků a vyučujících jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: IČ: IZO: REDIZO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: RNDr. Jiří Chmela Mgr. Petr Říman Mgr. Helena Kratochvilová PhDr. Václav Tabášek Kontakty: Charakteristika školy Škola se zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání. Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus v primách septimách. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program v posledních třech ročnících v rámci volitelných předmětů. Skladba předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, základy ekonomiky atd.). Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno 28 skupin s 20 různými volitelnými předměty. Již tradičně škola nabízí pro využití volného času žáků zájmové aktivity. V roce 2011/2012 pracovalo 11 zájmových kroužků (pěvecké, sportovní košíková, odbíjená, florbal, novinářský, Hobby klub, informatika, Mladý zdravotník, italština). Při škole v tomto školním roce pracovaly dva pěvecké sbory Pátečníci a Ko-Ko. Společně připravily řadu vystoupení pro veřejnost (např. slavnosti obvodu Ostrava-Jih, Vánoční koncert, krajské kolo Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, Kultúrne leto Košice, Vánoční akordy). Žáci žurnalistického kroužku vydávají školní časopis Oktavián. Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a ze zvýšené hodinové dotace cizího jazyka na vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů se vyučuje latina. 3

4 Nedílnou a důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy divadel, koncertů a výstav. Pro doplnění učiva zajišťujeme přednášky a besedy s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním soutěží a sportovních mezitřídních akcí. Studenti využívali kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Žáci sekund a kvint absolvovali týdenní lyžařský kurz sekundy v oblasti Pradědu (Kurzovní hotel), kvinty navštívily lyžařské středisko Lienz (Rakousko). V septimě se uskutečnil sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku a sportovní hry (Lednicko-valtický areál kemp Apolo). V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci tercií plavecký výcvik (Vodní svět Sareza v Moravské Ostravě). Všechny sportovní aktivity zdůrazňujeme pro jejich významný zdravotní a relaxační přínos. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna byla upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a některých dalších učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. V každé učebně je učitelské pracoviště a minimálně 16 žákovských pracovních stanic. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 10 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Pro žáky prim škola organizuje týdenní ozdravné pobyty. Ve škole je studentská knihovna. Každý žák má svou šatnovou skříňku. V budově školy mají studenti k dispozici kopírovací stroj na karty a automaty na teplé a chlazené nápoje a mléčné produkty. 4

5 1.2. Školská rada Ve školním roce 2011/2012 pracovala školská rada ve složení: zástupce zřizovatele JUDr. Eva Kafková Doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Ing. Šárka Hrdá Ing. Jiří Petrus zástupce pedagogických pracovníků PhDr. Václav Tabášek předseda Mgr. Renáta Foltová 2. Přehled oborů vzdělání Obory vzdělávání K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium všeobecné osmiletý obor vzdělávání (ŠVP) osmiletý obor vzdělávání dobíhající obor Cílová kapacita školy je 500 žáků. V oktávách (obor vzdělávání K/801) se vyučovalo podle Generalizovaného učebního plánu gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /99-22 ze dne , upraveného změnou učebních dokumentů č. j / ze dne Na základě tohoto generalizovaného učebního plánu je vypracován učební plán školy (příloha 1). V primách septimách se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus (obor vzdělávání K/81) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Učební plán tohoto vzdělávacího programu je v příloze 2. Předmětové sekce mají zpracovány tematické plány jednotlivých předmětů na celé osmileté období, které vycházejí z platných učebních osnov (č. j /99-22 ze dne ) a školního vzdělávacího programu. Z těchto dokumentů všichni vyučující vycházejí při přípravě vlastních časových tematických plánů. 5

6 2.1. Statistika žáků a tříd Ve školním roce 2011/2012 studovalo na gymnáziu 454 studentů v 16 třídách (stav k ). Třída Třídní učitel Chlapci Dívky Celkem prima A Mgr. Skotnicová prima B Mgr. Foltová sekunda A Mgr. Kaszová sekunda B Mgr. Bartoňková tercie A Mgr. Gajdová tercie B Mgr. Gajdečková kvarta A Mgr. Kahánková kvarta B Mgr. Kudrnová kvinta A Mgr. Mohylová kvinta B Mgr. Fialová sexta A PhDr. Tabášek sexta B Mgr. Dombrovská septima A Mgr. Plachtová septima B Mgr. Kratochvilová oktáva A Mgr. Piňosová oktáva B Mgr. Uhrová celkem Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na nepedag. prac ,38 12,51 56,75 6

7 2.2. Výuka cizích jazyků Všichni žáci gymnázia studují angličtinu, od třetího ročníku pak volí druhý jazyk mezi jazyky francouzským, německým, ruským a španělským. Latinu pak mohou žáci studovat jako volitelný předmět ve vyšších ročnících. V rámci zájmových kroužků byly otevřeny dvě skupiny italštiny. Všichni vyučující cizích jazyků mají kvalifikaci dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, o aprobaci pro vyučovaný jazyk. Počty žáků studujících jednotlivé cizí jazyky jazyk anglický 454 jazyk francouzský 52 jazyk německý 112 jazyk ruský 27 jazyk španělský 141 latina 13 italština Volitelné a nepovinné předměty Volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány podle zájmu studentů. Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno 28 skupin s 20 různými volitelnými předměty. Kvarta A, B ICT ve výuce přírodovědných předmětů Sexta A, B Cvičení z matematiky Latina Septima A, B Konverzace ve španělském jazyce Cvičení z jazyka anglického Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z biologie Úvod do programování Oktáva A, B Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve španělském jazyce Konverzace v německém jazyce Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář ICT ve výuce humanitních předmětů Český jazyk a komunikační výchova Úvod do programování Konverzace v německém jazyce Cvičení z analytické chemie Seminář moderních dějin Úvod do deskriptivní geometrie Seminář ze zeměpisu Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z fyziky Deskriptivní geometrie 7

8 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 bylo na škole zaměstnáno 40 pedagogů (přepočtený počet 36,3). Všichni učitelé splňovali podmínky odborné kvalifikace dané ustanovením 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, (aprobovaná výuka 100 % vyučovaných hodin). Přehled aprobací jednotlivých vyučujících je v příloze 3. Dále na škole bylo 8 plánovaných míst nepedagogických zaměstnanců (ekonomka, tajemnice školy, správce sítě výpočetní techniky a 5 provozních zaměstnanců). pedagog. pracovníci ředitel zástupce ředitele Z toho: vých. poradce + ŠMP učitel nepedagog. pracovníci Věková skladba pedagogických pracovníků (k ) Muži Ženy Celkem do 30 let let let let nad 61 let celkem Průměrný věk pedagogického sboru je 42,5 let. 4. Přijímací řízení Ve školním roce 2011/2012 byli uchazeči přijímáni do prvního ročníku osmiletého oboru vzdělávání. Škola byla zapojena do projektu Moravskoslezského kraje, který pro uchazeče o studium maturitních oborů připravil jednotné přijímací zkoušky. V 1. termínu bylo přihlášeno 73 uchazečů, ve 2. termínu uchazečů. Žáci skládali přijímací zkoušky, které měly formu standardizovaných testů z matematiky a jazyka českého, jejichž dodavatelem byla firma CERMAT. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky bylo zapotřebí získat z každého testu 30 % bodů z maxima. V kritériích přijímacího řízení bylo dále přihlíženo ke studijním výsledkům na základní škole. Pro zájemce o studium škola zorganizovala Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a jazyka českého. Tuto nabídku využilo 90 žáků 5. tříd ZŠ, kteří tak mohli lépe poznat prostředí školy, kde je v dubnu čekaly skutečné přijímací zkoušky. Zájemci si mohli vyzkoušet časovou náročnost testů, seznámili se s formou zadávání a zápisu odpovědí. Vyučující školy společně s žáky cvičné testy vyhodnotili a vysvětlili nejčastější chyby a nedostatky. 8

9 Chlapci Dívky Celkem I. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali nepřijati pro nedostatečnou kapacitu oboru nepřijati pro nesplnění podmínek přijímacího řízení odvolání podalo zpětvzetí odvolání přijati v rámci autoremedury zápisový lístek odevzdali Průměrný prospěch přijatých uchazečů v přijímacím řízení je 1, Výsledky vzdělávání 5.1. Autoevaluační projekty Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj (pro 9. roč. ZŠ) Do testování se v celé republice zapojilo přes 13 tisíc žáků 9. roč. ZŠ a kvart víceletých gymnázií. Testování probíhalo v oblastech: český jazyk, matematika, anglický jazyk a přírodní vědy (Ch, Fy, Bi). V rámci vzorku škol zapojených do projektu se naše škola ve všech oblastech testování dostala mezi 5 % nejlepších škol, stejně i v rámci MSK. Pouze v dílčím testu z fyziky je percentil školy 94,7 za celou republiku a 94,1 v rámci kraje. V detailnějším pohledu se obě naše kvarty řadí v testech z matematiky, českého i anglického jazyka mezi 5 % nejlepších tříd v rámci ČR i MSK zapojených do testování. V testech z přírodních věd dosáhla relativně slabšího výsledku třída 4. B v dílčích testech z fyziky (perc. 76,9) a chemie (perc. 90,7), naopak 4. A v dílčím testu z biologie (perc. 88,7). Přesto lze i tyto výsledky považovat za výborné. Ve srovnání s výsledky loňských kvart došlo k největšímu relativnímu zlepšení v testu z českého jazyka, kde se průměrná úspěšnost žáků zvýšila o více než 5 %. V testu z matematiky, anglického jazyka a fyziky jsou výsledky srovnatelné s loňskými kvartami. V dílčím testu z chemie došlo naopak k poklesu průměrné úspěšnosti žáků o bezmála 5 % a v testu z biologie o 8 %. Testování žáků 3. ročníků SŠ MSK a zjištění relativního přírůstku znalostí v rámci projektu KVALITA 2012 Žáci septim se zúčastnili testování stavu svých znalostí a dovedností v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika a testování obecných studijních předpokladů v rámci 9

10 projektu MSK KVALITA Žáci prošli testováním i v 1. ročníku, což umožňuje posoudit a změřit relativní přírůstek jejich znalostí v jednotlivých oblastech. V celkových výsledcích dosáhla naše škola v testu z anglického jazyka percentilu 98, v testech z matematiky a českého jazyka 97, v testu obecných studijních předpokladů 93. Zaměříme-li se pouze na školy stejného typu, tj. gymnázia, pak se v anglickém jazyce řadíme mezi 7 % nejlepších gymnázií a v českém jazyce a v matematice mezi 11 % nejlepších gymnázií. Při sledování relativního přírůstku znalostí žáků byly všechny třídy rozděleny do čtyř kategorií po 25 % (velmi vysoký přírůstek znalostí, vysoký přírůstek, malý přírůstek a velmi malý přírůstek znalostí). Třída 7. B se v tomto ohledu řadí do nejlepší kategorie v předmětech matematika a český jazyk, v anglickém jazyce dosáhli žáci této třídy pouze malého relativního přírůstku znalostí. Naopak třída 7. A dosáhla jen malého pokroku v matematice a v českém jazyce, zatímco v angličtině byl zaznamenán relativně velký průměrný přírůstek znalostí. Co se týče individuálních výsledků žáků, stojí za pozornost především to, že v testu z matematiky dosáhli tři žáci 7. B dokonce 100 % úspěšnosti odpovědí a v testu z anglického jazyka má 8 z 19 žáků 7. A a 11 z 24 žáků 7. B úspěšnost lepší než 89 %. Celoplošná generální zkouška testování žáků 9. tříd ZŠ projekt NIQES ČŠI Celoplošné generální zkoušky testování žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zúčastnily všechny školy v republice, které vzdělávají žáky v posledním ročníku povinné školní docházky. Cílem generální zkoušky bylo zejména prověřit, zda je systém testování dobře připraven a plně funkční, ukázat na jeho slabiny a nedostatky na straně zadavatele testů i na straně škol, které bude nutné před ostrým spuštěním testování odstranit. Testovány byly vědomosti a dovednosti žáků v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. Přestože výsledky testů nejsou vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o generální zkoušku, signifikantní, měly jednotlivé školy na základě výstupů projektu možnost srovnat úroveň vědomostí a dovedností svých žáků s celorepublikovým průměrem. V jednotlivých předmětech je také možné sledovat, jak žáci jednotlivých tříd ovládají konkrétní testované dovednosti v daném předmětu. Výsledky žáků naší školy v jednotlivých předmětech shrnují následující tabulky: ANGLICKÝ JAZYK KVARTA A žáků úspěšnost poslech čtení s poroz. gramatika konverzace slovní zás. základní obtížnost 27 88% 85% 90% 100% 75% 100% vyšší obtížnost 25 83% % 88% 82% 92,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA B žáků úspěšnost poslech čtení s poroz. gramatika konverzace slovní zás. základní obtížnost 29 90% 87% 91% 100% 100% 100% vyšší obtížnost 28 68% % 80% 61% 96,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti ČR žáků úspěšnost poslech čtení s poroz. gramatika konverzace slovní zás. základní obtížnost % 70% 61% 53% 39% 41% vyšší obtížnost % % 66% 55% 73,4% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti 10

11 ČESKÝ JAZYK KVARTA A porozumění pravopis, slovní zás., větná sloh a žáků úspěšnost textu mluvnice slovotvorba skladba literatura základní obtížnost 29 85% 88% 78% 83% 92% 91% vyšší obtížnost 28 82% 100% 62% 96% 82% 95% 96,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA B porozumění pravopis, slovní zás., větná sloh a žáků úspěšnost textu mluvnice slovotvorba skladba literatura základní obtížnost 30 88% 93% 82% 89% 86% 97% vyšší obtížnost 29 79% 97% 56% 94% 76% 98% 96,7% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti ČR porozumění pravopis, slovní zás., větná sloh a žáků úspěšnost textu mluvnice slovotvorba skladba literatura základní obtížnost % 77% 66% 75% 65% 70% vyšší obtížnost % 89% 65% 83% 62% 83% MATEMATIKA 84,6% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA A žáků úspěšnost geometrie počítání s čísly slovní úlohy základní obtížnost 29 73% 63% 77% 72% vyšší obtížnost 23 79% 76% 75% 86% 79,3% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti KVARTA B žáků úspěšnost geometrie počítání s čísly slovní úlohy základní obtížnost 31 66% 56% 70% 77% vyšší obtížnost 15 74% 80% 56% 84% 48,4% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti ČR žáků úspěšnost geometrie počítání s čísly slovní úlohy základní obtížnost % 43% 61% 65% vyšší obtížnost % 49% 57% 59% 54,9% žáků řešilo úlohy vyšší obtížnosti Ze zjištěných dat je patrné, že pouze v matematice ve třídě 4. B se k řešení úloh vyšší obtížnosti dostal menší počet žáků, než činil celorepublikový průměr. V ostatních testech byl počet našich žáků řešících úlohy s vyšší obtížností nadprůměrný. V anglickém jazyce ovládají žáci obou našich kvart všechny sledované dovednosti na velmi vysoké úrovni, snad jen žáci 4. B, kteří řešili úlohy vyšší obtížnosti, měli problém s úlohami zaměřenými na gramatiku a slovní zásobu. Také dovednosti z českého jazyka ovládají naši žáci nadprůměrně dobře. Pouze žáci, kteří řešili úlohy vyšší obtížnosti, zaváhali u úloh zaměřených na pravopis a mluvnici. I v matematice se úroveň dovedností našich žáků pohybuje nad celorepublikovými průměry, ale v absolutním vyjádření procenta úspěšnosti řešení úloh dosáhli žáci slabších výsledků než v českém a anglickém jazyce. Stejně jako v celorepublikovém průměru měli žáci naší školy v testu z matematiky nejmenší problémy s řešením slovních úloh, více chybovali při počítání s čísly a nejhůře dopadly úlohy zaměřené na geometrii. Výjimkou jsou výsledky žáků, kteří řešili úlohy s vyšší obtížností, kde v úlohách zaměřených na geometrii naopak dosáhli výrazně lepších výsledků než je celorepublikový průměr. 11

12 Autoevaluace vybraných předmětů 2012 Ke konci školního roku provádíme pravidelně interní evaluaci výuky formou anonymních dotazníků (viz příloha 4), ve školním roce 2011/2012 jsme se zaměřili na předměty český jazyk, hudební výchova a výtvarná výchova. Šetření proběhlo ve všech třídách, s výjimkou oktáv, ve kterých se uvedené předměty vyučují. Z nashromážděných údajů jsme mohli vyčíst následující zjištění: Pro více než polovinu žáků školy patří výtvarná výchova mezi nejoblíbenější předměty, český jazyk a hudební výchovu řadí mezi nejoblíbenější předměty pouze cca 16 % žáků školy. V hodinách výtvarné výchovy žáci pociťují nejlepší atmosféru a pohodu (téměř všichni), v hodinách hudební výchovy přibližně 90 % a v českém jazyce asi 77 % žáků školy. Hodiny uvedených předmětů jsou zpravidla velmi dobře plánovány a řízeny, přes 80 % žáků ví vždy nebo většinou, co mají v hodinách dělat, a více než 90 % žáků odpovědělo, že se vyučující předmětu snaží, aby v hodinách celá třída pracovala. Zajímavým zjištěním je, že žákům se jeví jako nejobjektivnější hodnocení ve výtvarné výchově, méně v hudební výchově a v relativním srovnání nejméně objektivní je hodnocení v českém jazyce. Z hlediska nových poznatků hodnotí žáci jako nejpřínosnější hodiny českého jazyka (přes 80 %), dále výtvarné výchovy (přes 70 %), naopak přes 35 % žáků školy vyhodnotilo hodiny hudební výchovy jako zbytečnou ztrátu času. Do hodin českého jazyka se většina žáků doma připravuje srovnatelně nebo méně než do ostatních předmětů, přičemž využívají převážně učebnici a sešit, 12 % žáků uvedlo, že využívá i další informační zdroje. Do výtvarné výchovy se doma nemusí připravovat přibližně 85 % žáků, zatímco do hodin hudební výchovy jen 50 % žáků školy. Požadavky vyučujících českého jazyka na domácí přípravu jsou podle názoru více než 70 % žáků přiměřené, vyučující výtvarné výchovy nepožadují po žácích žádnou domácí přípravu (80 % odpovědí). V hudební výchově se 34,6 % žáků vyjádřilo, že vyučující nepožadují domácí přípravu, 31,5 % žáků, že požadavky na domácí přípravu jsou přiměřené, a téměř 20% žáků považuje požadavky vyučujících hudební výchovy na domácí přípravu za příliš vysoké. Podle názoru více než 90 % žáků pracují všichni vyučující, u kterých evaluace proběhla, s velkým nadšením a zaujetím. Výklad učiva je ve všech uvedených předmětech žákům jasný a srozumitelný (vyjádřilo se takto vždy více než 80 % žáků školy). Co se týče použitých metod, stylu práce a pestrosti hodin, jsou nejpestřejší hodiny výtvarné výchovy, následuje hudební výchova. Hodiny českého jazyka hodnotí přibližně polovina žáků jako pestré a zajímavé, polovina naopak jako nudné a nezáživné. Metodu skupinové práce zařazují do hodin nejčastěji vyučující výtvarné výchovy, podle názoru 61,5 % žáků se ve skupinách pracuje pravidelně. Necelých 60 % žáků odpovědělo, že se v hodinách hudební výchovy pravidelně nebo někdy pracují ve skupinách, naopak v hodinách českého jazyka se podle mínění 87,2 % žáků objevuje skupinová výuka zřídka nebo nikdy. Se souhrnnými výsledky evaluace jako celku dále pracuje vedení školy, byli s nimi seznámeni i všichni vyučující. Každý vyučující, v jehož hodinách evaluace proběhla, obdržel tabulku s hodnotami za konkrétní třídu nebo skupinu. Má tak možnost porovnat si tyto dílčí výsledky se souhrnnými daty za školu a zamyslet se nad tím, ve kterých směrech by mohl pracovat na zkvalitnění své výuky. Zjištěné výsledky jsou s vyučujícím diskutovány v rámci jeho hodnocení vedením školy. 12

13 5.2. Přehled výsledků 1. pololetí školního roku Celkový prospěch Procentové vyjádření Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 30 1, ,3% 16,7% 0,0% 0,0% prima B 30 1, ,0% 60,0% 0,0% 0,0% sekunda A 30 1, ,3% 43,3% 0,0% 3,3% sekunda B 32 1, ,0% 71,9% 0,0% 3,1% tercie A 30 1, ,3% 66,7% 0,0% 0,0% tercie B 28 1, ,4% 53,6% 0,0% 0,0% kvarta A 30 1, ,0% 56,7% 0,0% 3,3% kvarta B 31 1, ,1% 77,4% 0,0% 6,5% NIŽŠÍ Gy 241 1, ,9% 56,0% 0,0% 2,1% kvinta A 28 2, ,9% 64,3% 14,3% 3,6% kvinta B 29 1, ,1% 69,0% 0,0% 6,9% sexta A 26 1, ,9% 57,7% 7,7% 7,7% sexta B 26 1, ,8% 65,4% 3,8% 0,0% septima A 21 1, ,3% 57,1% 0,0% 9,5% septima B 27 1, ,9% 55,6% 14,8% 3,7% oktáva A 25 1, ,0% 76,0% 0,0% 4,0% oktáva B 28 1, ,4% 64,3% 0,0% 14,3% VYŠŠÍ Gy 210 1, ,8% 63,8% 5,2 % 6,2% Součet 451 1, ,9% 59,7% 2,4% 4,0% Výchovná opatření, chování 1. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ Gy kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ Gy Součet

14 5.3. Přehled výsledků 2. pololetí školního roku Celkový prospěch Procentové vyjádření Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 30 1, ,0% 30,0% 0,0% 0,0% prima B 30 1, ,0% 60,0% 0,0% 0,0% sekunda A 30 1, ,7% 43,3% 0,0% 0,0% sekunda B 32 1, ,4% 65,6% 0,0% 0,0% tercie A 30 1, ,3% 56,7% 3,3% 6,7% tercie B 27 1, ,0% 37,0% 0,0% 0,0% kvarta A 30 1, ,0% 50,0% 0,0% 0,0% kvarta B 31 1, ,0% 71,0% 0,0% 0,0% NIŽŠÍ Gy 240 1, ,7% 52,1% 0,4% 0,8% kvinta A 26 2, ,2% 65,4% 15,4% 0,0% kvinta B 28 1, ,0% 75,0% 0,0% 0,0% sexta A 27 1, ,3% 51,9% 3,7% 11,1% sexta B 26 1, ,9% 73,1% 0,0% 0,0% septima A 21 1, ,9% 52,4% 0,0% 4,8% septima B 27 1, ,0% 44,4% 14,8% 3,7% oktáva A 25 1, ,0% 84,0% 4,0% 0,0% oktáva B 28 1, ,9% 75,0% 0,0% 7,1% VYŠŠÍ Gy 208 1, ,4% 65,4% 4,8% 3,4% Součet 448 1, ,3% 58,3% 2,5% 2,0% Výchovná opatření, chování 2. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ Gy kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ Gy Součet

15 5.4. Srovnání průměrného prospěchu tříd Srovnání průměrného prospěchu tříd 1. pololetí 2011/2012 Srovnání průměrného prospěchu tříd 2. pololetí 2011/

16 5.5. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2011/2012, po legislativních úpravách v září 2011, se obsah maturitní zkoušky vrátil k modelu z předchozího školního roku. Maturitní zkouška byla složena ze společné části a profilové části. Ve společné části maturitní zkoušky studenti skládali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a alternativně zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky. Zkoušky z jazyků měly charakter komplexní zkoušky, tj. písemná práce, didaktický test a ústní zkouška. Zkouška z matematiky měla formu didaktického testu. Studenti měli možnost volby dvou úrovní obtížnosti zkoušky základní nebo vyšší. Dále se mohli studenti přihlásit až na tři nepovinné zkoušky, které vyjma jazyků byly zadávány formou didaktických testů. Dle rozhodnutí ředitele školy č. j. 724/2011, ze dne v souladu s legislativou tvořily profilovou část maturitní zkoušky tři povinné zkoušky: cizí jazyk a dva volitelné předměty z nabídky: další cizí jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, biologie. Tyto zkoušky žáci skládali formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Žáci měli dále možnost přihlásit se až ke dvěma nepovinným zkouškám. Mezi nepovinné zkoušky profilové části byla zařazena i zkouška z informatiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy, které měly mít formu obhajoby maturitní práce před komisí a ústní zkoušky, resp. u hudební výchovy kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky před zkušební komisí. Možnost skládat nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky žádný žák nevyužil. Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky se uskutečnily dle jednotného zkušebního schématu daného MŠMT v termínu Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se pak konaly ve dnech Celkové výsledky maturitní zkoušky květen 2012 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,73 oktáva B ,16 celkem ,95 Celkové výsledky maturitní zkoušky po opravných zkouškách v září 2012 prospěl prospěl neprospěl průměrný s vyznamenáním prospěch oktáva B ,07 16

17 Hodnocení jednotlivých tříd u maturitní zkoušky květen Oktáva A 0 Oktáva B prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Průměry v předmětech po třídách - profilová část maturitní zkoušky 17

18 Přehled úspěšnosti u zkoušek společné části maturitní zkoušky POČET ZKOUŠKA CELKEM PŘEDMĚT A OBTÍŽNOST ZKOUŠKY PŘIHLÁŠEK NEKONALI ZKOUŠKU NEKONALI ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ KONALI ZKOUŠKU ÚSPĚŠNĚ PRŮMĚR % SKÓR CJ-Z ,5 CJ-V ,7 MA-Z ,7 MA-V ,5 AJ-Z ,2 AJ-V ,2 DIDAKTICKÝ TEST PÍSEMNÁ PRÁCE ÚSTNÍ ZKOUŠKA PŘEDMĚT A OBTÍŽNOST ZKOUŠKY PRŮMĚR % SKÓR PRŮMĚR % SKÓR PRŮMĚR % SKÓR CJ-Z 83,1 64,2 65,6 CJ-V 88,3 82,2 95,6 MA-Z 80,7 MA-V 82,5 AJ-Z 91,6 94,5 87,2 AJ-V 93,3 91,8 93,9 Dále si někteří žáci vybrali a skládali nepovinně testy, a to z fyziky (3 žáci), dějepisu (1 žák), zeměpisu (1 žák), biologie (1 žák), chemie (1 žák) a dějin umění (1 žák). Všichni byli v uvedených testech úspěšní Umístění absolventů školy oktáva A oktáva B celkem absolventů studuje na VŠ

19 5.7. Informace o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je dovést žáky k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Ekologická výchova na škole je realizována prostřednictvím různorodých aktivit. K osvědčeným a tradičním akcím patří exkurze žáků prim a tercií do ostravské společnosti OZO Ostrava s. r. o., zajišťující odvoz a zpracování komunálního odpadu. Zde se studenti formou výukového programu, her a soutěží seznamují s problematikou zátěže životního prostředí vyprodukovaným odpadem, možnostmi jeho ukládání a případné recyklace; součástí je také prohlídka provozu. Žáci kvart navštívili další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnujících se ekologické problematice Ozvěny ekofilmu, kde zhlédli některé z nejúspěšnějších snímků oceněných mezinárodní porotou. Velkým přínosem tohoto projektu je také navazující beseda vedená odborníky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Exkurze do Centra ekologické výchovy v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích každoročně seznamuje žáky prim prostřednictvím ekovýchovných programů s druhovou ochranou živočichů a je zakončená oblíbenou komentovanou prohlídkou expozic. Třída prima B absolvovala ekologicky a krajinářsky zaměřenou vycházku Poznej biodiverzitu řeky Ostravice, která se zaměřila na hydrobiologické poměry řeky protékající průmyslovou krajinou. Žáci sekund se s průvodcem zúčastnili ekologicko-geografické exkurze do Přírodní rezervace Mazácký Grúnik v Ostravici, která byla zaměřena na pochopení vlivu lidské činnosti na proměnu krajiny a vývoj ekosystému. Myšlení v ekologických souvislostech je rozvíjeno i prostřednictvím účasti v různých soutěžích jako jsou např. Biologická olympiáda nebo Velká cena mladých zoologů pořádaná Zoologickou zahradou Ostrava. Svůj přístup k ochraně ohrožených druhů škola vyjadřuje také tím, že finančně přispívá na chov tygra ussurijského v ZOO Ostrava. Ekologická témata se prolínají výukou většiny předmětů, kromě biologie jsou to také geografie, chemie, fyzika, základy společenských věd, cizí jazyky aj. 6. Údaje o prevenci rizikových projevů chování Problematika prevence rizikových projevů chování je realizována formou nejrůznějších aktivit. Studenti sekundy absolvují dlouhodobý preventivní program Buď OK, který zaštiťuje o. p. s. Renarkon. Studenti s vyučujícími dojíždějí do kontaktního centra společnosti na přednášky a besedy. Program je zaměřen na drogovou oblast, zabývá se vhodným využíváním volného času, zdravým životním stylem, problematikou třídního kolektivu nebo netolismu. Novinkou v této oblasti je od školního roku 2011/2012 účast kvint v navazujícím cyklu tří besed a přednášek na téma komunikace, vztahy a sexualita. Tento navazující cyklus reflektuje vnímání těchto oblastí a orientaci studentů v nich po třech letech a umožňuje porovnat vývoj osobnosti studentů a jejich hodnotového systému. Protože se účast v navazujícím cyklu osvědčila, bude se v ní nadále pokračovat. V ostatních ročnících se dílčí témata oblasti prevence realizují v samotné výuce formou konkrétních tematických celků v daném předmětu zejména se jedná o předměty všeobecného charakteru (základy společenských věd, český jazyk a literatura), přírodní vědy (biologie, chemie), problematika netolismu je zmiňována v IVT či v ICTh a ICTpř. Součástí prevence jsou také celoškolní projekty a sportovní soutěže, na kterých spolupracují a setkávají se žáci všech tříd (sportovní den, zájmové dny). Tyto aktivity umožňují vylepšení sociálního klimatu školy a posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy. Studenti naší školy se každoročně zapojují do charitativních akcí v loňském školním roce to byly veřejné sbírky, Světluška, Květinový den, projekt Šance a velikonoční sbírka s organizací Adra Pomáhat je radost. Tyto akce jsou plánovány i pro další školní rok. 19

20 V případě potřeby mohou studenti školy využívat služeb školního poradenského centra, tzn. konzultací s výchovnou poradkyní Mgr. H. Kratochvilovou a školním metodikem prevence PhDr. V. Tabáškem. Oba zmiňovaní se zúčastňují odborných seminářů a pravidelných porad pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Ostrava. Úzká spolupráce s PPP Ostrava je také okamžitě navazována v případě výskytu aktuálních problémů, jež spadají do její kompetence. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012 byly následující oblasti: zkvalitnění a modernizace vzdělávání (využívání ICT ve výuce, školení pro aplikaci metody CLIL apod.) získávání informací pro podávání projektů v rámci vyhlašovaných grantových výzev hodnocení a sebehodnocení pedagogického procesu. Další okruh seminářů byl již tradičně zaměřen na získávání kompetencí hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek nových maturit. Vyučující absolvovali e-learningová školení, na která navazovaly prezenční semináře. Vzdělávací akce byly vybírány především z nabídky Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, NIDV Praha-pobočka Ostrava a Ostravské univerzity. Kromě toho využíváme také vzdělávacích akcí Ústavu pro studium totalitních režimů Praha, Národního památníku Terezín, občanského sdružení PANT, VŠB-TU Ostrava nebo Informačního centra ČEZ. Vyučující školy se zúčastnili celkem 77 akcí DVPP (semináře, kurzy) viz tabulka. Celkový přehled počet akcí počet účastníků semináře, konference vícedenní konference a kurzy semináře k nové maturitě akce pro VP, PRPCh 6 7 Dvě vyučující absolvují doktorské postgraduální studium. 20

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy podpis Razítko organizace V České Lípě 30. 9. 2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah...2 Úvodní slovo ředitele školy...3 Základní údaje o škole...5 Charakteristika školy...6 Školská rada...6 Učební plány...7 Volitelné předměty...7 Školní vzdělávací program...8 Pracovníci

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Chotěboř

Výroční zpráva Gymnázia Chotěboř Gymnázium Chotěboř Výroční zpráva Gymnázia Chotěboř za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 byla vypracována podle pokynů Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více