Směřování výuky operní režie na evropských školách 21. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směřování výuky operní režie na evropských školách 21. století"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra kompozice, dirigování a operní režie Operní režie Směřování výuky operní režie na evropských školách 21. století Diplomová práce Autor práce: BcA. Tomáš Pilař Vedoucí práce: MgA. Tomáš Studený Oponent práce: Mgr. Václav Málek 1

2 Brno 2013 Bibliografický záznam PILAŘ, Tomáš. Směřování výuky operní režie na evropských školách 21. století [Educational Trends of Opera Direction at the European Academies in the 21th Century]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební Fakulta, Katedra kompozice, dirigování a operní režie, rok. 2013, s.59, Vedoucí diplomové práce MgA. Tomáš Studený. Anotace Diplomová práce Směřování výuky operní režie na evropských školách 21. století je výsledkem ročního výzkumu na téma výuky operní režie a režie hudebního divadla. Obsahuje základní srovnání evropských škol, kde se tento obor vyučuje, a to jak pohledem statistickým, tak zahrnutím subjektivních názorů studentů. Druhá část práce srovnává pohledy na směřování výuky operní režie očima evropských umělců. Annotation Diploma thesis Educational Trends of Opera Direction at the European Academies in the 21th Century is a result of a research in the field of musical theatre and opera direction education. It contains a comparison of European academies teaching this programme from the statistic point of view and by subjective opinions of students. The second part of the text compares opinions on the educational trends of European artists. Klíčová slova Opera, hudební divadlo, výuka, výzkum, vzdělání, studijní plán, curriculum, režie, operní režie Keywords Opera, musical theatre, educaion, research, curriculm, direction, opera direction 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. V Liberci, dne Tomáš Pilař 3

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu Tomáši Studenému za cenné informace, podněty a podporu v nelehkých fázích výzkumu. A dále Vendule Novákové a Pamele Howard za zprostředkování množství kontaktů. 4

5 Obsah PŘEDMLUVA... 6 ÚVOD VÝZKUM EVROPSKÉ ŠKOLY VYUČUJÍCÍ OPERNÍ REŽII Berlín Německo Hamburk Německo Mnichov Německo Londýn Velká Británie Stockholm Švédsko Vídeň Rakousko Praha Česká republika Brno Česká republika Krakov Polsko DOTAZNÍK MEZI UMĚLCI OTÁZKA PRO UMĚLCE Jiří Nekvasil Alexander Medem Pamela Howard Magdalena Krčková Švecová Rocc KAM TEDY VÝUKA OPERNÍ REŽIE SMĚŘUJE? ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

6 Předmluva Za dobu mého studia operní režie na JAMU nevycestoval ani jeden z mých spolužáků za stáží na školu, která by operní režii vyučovala, a nevím ani o jiném akademickém kontaktu mezi studenty JAMU a těchto škol. Dokonce si ani nejsem vědom, že by o výuce operní režie v Evropě panovalo v našich studentských kruzích nějaké bližší povědomí. Vzhledem k tomu, že nastala doba, kdy je profesní existence operního režiséra podmíněna zahraničním působením, rozhodl jsem se, že se porozhlédnu po Evropě a pokusím se zjistit, jak se to má s výukou tohoto oboru, a kam výuka operní režie směřuje. Záměrem přitom není jen získat sadu informací, ale také navázat kontakty se studenty ostatních škol, kteří se téměř jistě dříve či později stanou našimi evropskými kolegy. 6

7 Úvod Jak jsem zmínil, cílem této práce není jen vytvořit přehled údajů o vysokých školách ze statistického hlediska, nýbrž i z pohledu studentů uměleckých škol, a zároveň z pohledu mého studenta a praktikujícího začínajícího umělce. Mým záměrem bylo získat veškeré informace nejen ze vzdělávacích plánů, ale také z odpovědí pedagogů a studentů jednotlivých škol, abych tak mohl více porozumět skutečnosti, co je při výuce operní režie důležité, čeho si studenti nejvíce cenní a co nejvíce využijí ve své budoucí praxi. Byl jsem si samozřejmě vědom určitého subjektivního zabarvení celého tohoto záměru, ale považoval jsem jej za větší přínos, než abych jen porovnával údaje a data. Kromě toho je nutné brát v potaz, že sám studuji na jedné ze škol zařazených do výzkumu, a tudíž je i můj pohled subjektivní. I z tohoto důvodu bylo bezpředmětné ptát se zdejších pedagogů na to, jak se zde operní režie učí, proto jsem na JAMU tento krok vynechal. Stejně tak jsem na pražské AMU vynechal některé části výzkumu (informační dopis studijnímu oddělení, unifikovaný dotazník pro pedagogy), neboť se s většinou zdejších studentů i pedagogů znám osobně. Můj výzkum začal hned v prvním týdnu září 2012 tím, že jsem si obstaral informace o vzdělávacích institucích (tedy ne jen vysokých školách), na kterých se operní režie v současnosti vyučuje. Využil jsem pro to několik metod nejprve jsem prošel dostupné seznamy vyučovaných oborů všech evropských uměleckých vysokých škol, čehož jsem velmi jednoduše docílil přes jejich internetové stránky, a u několika škol, které tyto informace na internetu neposkytovaly, jsem vznesl dotaz na jejich studijní oddělení. Dále jsem pátral v životopisech evropských operních režisérů, kde jsem však k žádným dalším novým institucím nepřišel. Následně jsem pomocí internetového vyhledavače nalezl jeden kurz zaměřený na operní režii, který se pravidelně koná v Itálii, a konečně jsem obeslal své kolegy a přátele žijící v evropských metropolích, ve kterých jsem dosud žádné školy vyučující operní režii nenašel (Paříž, Barcelona, Madrid ), zda jsem se nezmýlil a tento obor v jejich městě nepřehlédnul. Potvrdili mi, že ani jim není známo, že by se tam operní režie vyučovala. Vzhledem k tomu, že jsem nenalezl další, objektivnější způsob, jak dohledat případné další školy, kde by se tento obor vyučoval, uzavřel jsem tuto první část výzkumu tezí, že se v této práci budu zabývat všemi školami, které jsou mi známy a které jsou mými prostředky dohledatelné. 7

8 V této první fázi jsem se také musel rozhodnout, jak široké spektrum vyučovaných oborů budu v této práci považovat za relevantní vzhledem k jazykové různorodosti jsem usoudil, že obory jako Opera direction, Musical theatre direction 1 a Musiktheater Regie spadají pod cílové zaměření této práce, ale už nikoliv Režie show a varieté 2 Musikpädagogik: Musiktheater Regie 3, činoherní režie s volitelnými předměty zaměřenými na hudbu 4, ani Theater 5. Další fáze proběhnula také v září, kdy jsem na studijní oddělení všech nalezených škol rozeslal elektronický dopis s prosbou o zapojení se do tohoto výzkumu 6. Bylo docela zajímavé sledovat, jak rychle a jakou formou školy reagovaly, dokonce se odvážím tvrdit, že to hned z prvního dojmu to vypovědělo mnohé o jejich výuce, kterou jsem později rozkrýval. Bohužel mi na tento první dopis neodpověděly všechny školy a i přes několikanásobné ověření správnosti adresy, na kterou jsem dopis odesílal, jsem od některých neobdržel žádnou reakci ani do data dokončení této práce (Například z Moskvy 7 a Krakova). Přičemž podotýkám, že jsem svoji prosbu opakoval několikrát v průběhu celého akademického roku. Vzhledem k tomu, že cílem této magisterské práce byl výzkum na dálku (na rozdíl od např. disertace, která by vyžadovala návštěvu zkoumaných lokalit), uvážil jsem, že absence některých dat pro tuto práci není ohrožující. Rozhodl jsem se, že o školách, které mi na žádnou z výzev neodpověděly, se pokusím dohledat maximum informací jinými cestami. Následující fáze zahrnovala kontaktování konkrétních profesorů a studentů. Bohužel jen málo studijních oddělení mi poskytnulo kontakty na studenty. Proto jsem studijní oddělení těchto škol obeslal s prosbou, aby distribuovala svým studentům můj dopis 1 V překladu Režie hudebního divadla nikoliv režie muzikálu 2 Vyučující se v různých jazykových obměnách. 3 Obor vyučovaný na univerzitě v Norimberku zaměřený na dovednosti výuky zpěvu, tance a herectví, nikoliv na operní režii jako takovou 4 Tento obor vyučuje Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў - Běloruská státní akademie umění. 5 Obor vyučovaný na Hochschule der Künste Bern, který zahrnuje operní režii jako předmět, ale vzhledem k celkovému zaměření studia jako teoretického poznání vzniku divadelního díla, jsem se rozhodl jej do výzkumu nezařadit. 6 Viz. Příloha č. 1: Dopis rozeslaný v září na studijní oddělení všech dohledaných univerzit 7 Moskevská GITIS poskytuje elektronicky bohužel jen minimum informací, a proto jsem ji vzhledem k ne-komunikaci musel vynechat v sumarizaci informací o školách, která je jádrem této práce. 8

9 s žádostí o pomoc 8, avšak tento krok zůstal bohužel bez jakékoliv odezvy. Tuto fázi jsem ještě jednou zopakoval v lednu, ale výsledek byl stejný. V říjnu jsem rozeslal pedagogům a studentům, na které jsem měl kontakty, dotazník sestavený tak, aby bylo možné vytvořit si představu o tom, jak je výuka na jejich školách koncipována 9. Tuto emisi jsem opakoval třikrát v těch případech, kdy se mi nedostalo odpovědi - naposledy to bylo v březnu. K mému překvapení mi od pedagogů dorazila jen jediná odpověď - od profesora Faasche z Hamburku, který mě odkázal na své studenty. Zde jen připomínám, že JAMU a HAMU jako domácích škol se tento krok netýkal. Od studentů mi odpovědi přicházely v průběhu celého akademického roku a některé z nich zmíním níže, přímo v textu samotného výzkumu. V této fázi výzkumu jsem vážně přemýšlel, kudy svou práci vést, když selhalo množství potenciálních zdrojů informací, ze kterých tento text měl čerpat. Zde mě napadnula možnost analogie s absolventskými pracemi studentů vědeckých oborů. Z tohoto důvodu jsem oslovil Prof. Ing. Aleše Procházku CSc, vedoucího výzkumné skupiny číslicového zpracování signálů a obrazů Fakulty chemicko-inženýrské pražské Vysoké školy chemicko-technologické, zda by mi objasnil postup, který přichází na řadu v okamžiku, kdy dospěje exaktní výzkum do stádia, ve kterém pro dokončení schází potřebné množství údajů, popřípadě není možné potvrdit vstupní hypotézu, a proto je zamýšlený cíl nedosažitelný. Odpovědí mi bylo, že u vědeckých (tedy i diplomových) prací, je i negativní výsledek výzkumu správným řešením práce, tj. pokud výzkum nedosáhne cíle, je doporučeno detailně popsat výzkumný postup a snažit se v jednotlivých dílčích výsledcích výzkumu nalézt motivy, které by mohly mít vědecký přínos. Abych parafrázoval: pokud má student chemicko-technologické školy v rámci diplomového výzkumu za úkol syntetizovat novou látku, a následně v polovině výzkumu zjistí, že tuto látku za daných podmínek syntetizovat nelze, je správným řešením práce závěr, že tuto látku za daných podmínek skutečně syntetizovat nelze. Ovšem je vhodné, aby se v dílčích závěrech svého výzkumu pokusil nalézt co nejvíce informací, jejichž rozvedení je pro vědu přínosem. 8 Viz. Příloha č. 2: Dopis určený studentům škol, jejichž studijní oddělení mi odmítnula poskytnout jejich kontaktní údaje 9 Viz. Příloha č. 3: Dotazník určený studentům oboru operní režie; Příloha č. 4: Dotazník určený pedagogům hlavního oboru 9

10 Stejně tak i já jsem se rozhodnul, že zpracuji informace, které mám k dispozici a pokusím se najít co nejpřesnější odpověď na otázku jaké má být směřování výuky operní režie na evropských školách 21. století. Proto jsem vytvořil další dopis, který jsem rozeslal uměleckým a manažerským osobnostem evropského operního světa, ve kterém jsem položil záměrně velmi obecnou otázku, na kterou jsem požadoval co nejsubjektivnější odpověď v rozsahu od jednoho slova do jednoho odstavce: jaké má být směřování výuky operní režie na evropských školách 21. století? 10 Jednotlivé emise proběhly v lednu, březnu, dubnu a skutečně mi s většími či menšími prodlevami dorazilo 14 odpovědí. Na doporučení Pamely Howard, kterou jsem poprosil o laskavou korekturu anglické verze tohoto dopisu, jsem zahrnul ujištění, že pokud mi dotyční respondenti neposkytnou souhlas, tak nebudu zveřejňovat jejich jména a jejich odpovědi budu považovat za součást anonymního výzkumu. Ti, kteří mi souhlas poskytnuli, budou ocitováni přímo v textu práce. Samotného mě překvapilo, jak zdlouhavé bude některé dotázané přimět k odpovědi, a jak náročný a bez nadsázky řečeno namáhavý výzkum bude. Nicméně jak bylo popsáno, proces to byl velice napínavý a dobrodružný. Dokonce jsem několikrát sám zaváhal, zda bude technicky možné v něm vůbec pokračovat, ale informace a zkušenosti, které mi přinesl, považuji za velmi hodnotné a inspirativní. 10 Viz. Příloha č. 5: Dopis určený uměleckým a manažerským osobnostem evropského operního světa 10

11 1 Výzkum 1.1 Evropské školy vyučující operní režii Hned první data, která z výzkumu vzešla, mě velmi překvapila. Režie hudebního divadla či operní režie se totiž v Evropě vyučuje na pouhých deseti (!) akademiích, a z toho pouhé čtyři školy tento obor vedou pod označením Operní režie. Celkem to jsou Berlín, Mnichov, Hamburk, Londýn, Stockholm, Krakov, Moskva, Vídeň, Praha a Brno, z toho mají Operní režii ve Stockholmu, Berlíně, Praze a v Brně. Je překvapivé, že zrovna Česká republika je takovouto baštou operní režie, neboť v přepočtu na počet obyvatel má mezi ostatními státy největší četnost těchto akademií na osobu. Pro úplnost dodejme, že Brno je co do počtu obyvatel nejmenším městem v Evropě (a možná i na světě), kde se tento obor vyučuje. Naopak Moskva je největší a hned po ní následuje Londýn. Překvapující je skutečnost, že ani v Paříži, či v Římě v městech tradičně spojených s kanonickými událostmi v historii opery se dle dostupných informací operní režie ani režie hudebního divadla nevyučuje. Zaneseme-li naše zkoumaná města na mapu, můžeme jednoznačně tvrdit, že výuka těchto oborů je specifická pro střední Evropu, vezmeme-li v potaz, že ve Velké Británii je režie hudebního divadla vyučována jen jako nástavbový obor pro studenty zpěvu, a ve Stockholmu se vyučuje jen jako dvouletý magisterský program. Tudíž se ty pro nás nejdůležitější školy nalézají právě ve střední Evropě. Kladu si otázku, proč je tomu právě tak, a proč se žádná taková škola nenalézá na Jih od Alp? A naopak právě v České Republice se vyučuje hned na dvou školách? Zde bych navrhnul hypotézu, že to souvisí s praxí, jak se v minulosti uplatňovali konkrétní operní režiséři. V Česku teprve nedávno zmizela stálá místa angažmá kmenových režisérů, která zajišťovala široké skupině režisérů pravidelný příjem, zatímco například v Itálii nejsou v operních domech téměř žádná stálá místa pro umělce a všechny inscenace se provozují v režimu stagiony. Německo sice od stálých míst režisérů již upustilo, ale je zde velké množství operních domů, ve kterých mohou němečtí - domácí režiséři pracovat. Proto se domnívám, že obory operní režie vznikaly na školách v závislosti na tom, jakou formou a v jakém množství se mohli režiséři na domácí půdě uplatnit. 11

12 Studentka akademie v Hamburku Friederike Blum zmínila zajímavé a velmi důležité kritérium, které zohledňovala při výběru školy, a totiž kulturní milieu města, ve kterém se chystala studovat. Je pravda, že studium operní režie není jen samotná výuka a praxe, ale ve velké míře také pobyt v místě, které má samo o sobě určitou praxi provozování oper, jsou v něm zavedeny určité dramaturgické trendy a je pravděpodobné, že zde studenti po dobu svého studia budou navštěvovat operní představení daleko častěji než v jiných městech. Následující kapitoly proto budou shrnovat základní informace o jednotlivých školách, a v několika slovech přiblíží i operní nivó těchto měst v sociokulturním kontextu. 12

13 1.1.1 Berlín Německo Berlín, hlavní město Spolkové republiky Německo patří s 3,4 miliony obyvatel k největším evropským metropolím. 14% stálých obyvatel města tvoří cizinci, což tvoří z Berlína přirozeně multikulturní město. Současnost města dozajista určuje i nedávná dramatická politická minulost a dlouholeté rozdělení města na Východní a Západní Berlín. Na poli kultury je toto město známé především rozsáhlými muzejními a galerijními sbírkami, Berlínská filharmonie patří mezi ty nejprestižnější světové symfonické orchestry a pro Berlín typický je také světoznámý filmový festival. 11 Z hudebních festivalů zmiňme Musikfest Berlin, MaerzMusik a z divadelních festivalů Theatertreffen. V Berlíně působí tři kamenné opery, Staatsoper, Deutsche Oper a Komische Oper, které zaujmou především svou vyhraněnou profilací a velmi přesně zaměřenou dramaturgií. Staatsoper je tradiční historickou scénou a její operní soubor je členem dvousouborového divadla, společně s baletem. Dramaturgicky se opírá o velké tituly tradičního operního repertoáru a dvanáct z dvaceti současných repertoárových představení zde režírovali němečtí režiséři. Soudě dle recenzí a fotografií z inscenací se zde nedělají inscenace s nijak radikálním inscenačním názorem. Deutsche oper patří s osmi velkými a pěti komorními premiérami za sezonu mezi nejproduktivnější evropské opery a její repertoár nyní zahrnuje 31 titulů. Mezi nimi jsou jak klasická velká díla, tak soudobá opera, představení pro děti a množství romantických oper, které se běžně v jiných operách prakticky neuvádějí. Mezi režiséry je zastoupeno velké množství mladých a začínajících inscenátorů, což je vzhledem k tématu této práce důležitá informace. Komische Oper není typickým mainstreamovým divadlem, jak by si mohl leckdo myslet z názvu, který lze skutečně přeložit jako komická opera. Kromě několika populárně zpracovaných inscenací klasického repertoáru uvádí zejména díla nová, popřípadě neznámé historické opery ve velmi progresivních a vyhraněných inscenačních koncepcích. V inscenačních týmech nalezneme převážně světová jména operní avantgardy a právě mladé režiséry. 11 (Dostupné z [cit ]) 13

14 Hochschule für Musik Operní režie se zde vyučuje jako dvouletý magisterský kurs. V bakalářském stupni se jedná o tříleté studium režie činoherní (ovšem i v rámci tohoto tříletého kurzu činoherní režie se vyskytují předměty ryze hudebního charakteru). Dá se tedy říci, že záměrem školy je, aby profilace absolventa bakalářského stupně činoherní režie zprostředkovala základní přehled o režii operní. Mezi vyučované předměty na obou stupních patří režie jako individuální výuka, v bakalářském stupni povinný klavír, jeden rok sborového zpěvu a cizí jazyky. Velkou váhu zde má scénografie a kostým, která se vyučuje jako jeden předmět po celou dobu studia bakalářského i magisterského s dotací šedesáti hodin za akademický rok, z nichž část může být samostatná práce. Po celou dobu studia se také vyučuje předmět osvětlení tedy pět let, což je mezi evropskými školami nejvíce, a hned na začátku bakalářského studia se vyučuje estetika, psychologie hudby, kulturní antropologie a historie umění (což je například naopak než na JAMU, kde se obdobné předměty zařazují až na konec studia). V bakalářském i magisterském studiu se povinně vyučuje televizní a filmová režie se zaměřením na operu, což je obor, který se mi dále povedlo dohledat pouze v Praze. Kromě klavíru mají studenti bakalářského programu povinné tři semestry hry na nástroj nebo zpěv. Během studia je povinná praxe, která může zahrnovat asistenci svému pedagogovi při školních nebo profesionálních operních projektech, anebo klauzurní práce se studenty zpěvu. Sylaby jednoznačně neuvádějí, zda je závěrečná práce realizována jako veřejné operní představení, nebo zda se jedná jen o koncepci, a nepodařilo se mi ani dohledat konkrétní studentské realizace. Z dotazníku mezi studenty vyplynulo, že mezi třemi německými školami má právě ta Berlínská pověst spíše avantgardní a novátorské akademie razící experimentální přístup k operní režii. I přes velké množství hudebních předmětů (nástroje, sborový zpěv ) jsou prý studenti vedeni k činoherní práci a hudební složka inscenace zde rozhodně nehraje nadřazenou roli, čemuž by ostatně nasvědčovala i skutečnost, že se na bakalářské úrovni učí režie nazvaná jako činoherní. Dalším důležitým rysem je důraz na technologickou složku režisérské práce, což odpovídá i zmíněné vysoké hodinové dotaci scénografie a osvětlení. Mimoto jsou anotace jednotlivých předmětů ve výukovém plánu prodchnuty požadovanými 14

15 technickými dovednostmi jako práce s půdorysem orientace v jevištní technologii a podobně. Zajímavostí je, že ačkoliv se program nazývá Operní režie, tak hlavní obor nese název Režie hudebního divadla (dostupné z [cit ]) 15

16 1.1.2 Hamburk Německo Hamburk, druhé největší německé město, je tradičním střediskem velkých univerzit. Vzhledem k tomu, že je významným dopravním uzlem, pochází třetina jeho obyvatel ze zahraničí. Z rozhovorů se studenty vyplynul názor, že je zde centrum německé populární kultury a jezdí se sem za muzikály. Pozornost upoutává blížící se dokončení stavby Elbephilharmonie, velkolepé avantgardní koncertní síně postavené na základech přístavního doku. 13 V Hamburku působí dva stálé operní soubory: Staatsoper Hamburg a Opernloft, které na první pohled profiluje extrémní hrací prostor obrovská Staatsoper s 1200 místy a Opernloft jako komorní scéna s místy sto dvaceti, tedy přesně desetkrát menší. Staatsoper je dramaturgicky velice pestrá scéna se širokým záběrem. 16 titulů na repertoáru je složeno z různých operních žánrů a velmi různorodých režijních přístupů. Opernloft je alternativní, ba možná až klubová operní scéna s variabilním sálem a taktéž velmi pestrou dramaturgií. Doma jsou zde zejména mladí tvůrci a dle informací od studentů je toto divadlo populární i mezi hamburskou mládeží Hochschule für Musik und Theater Když jsem rozesílal první prosbu o pomoc s výzkumem na studijní oddělení škol, tato univerzita byla vůbec první, která mi odpověděla. Zdejší Profesor Faasch byl také jediný, kdo mi odpověděl na mail určený pedagogům, a laskavě mě odkázal na studenty, jejichž kontakty mi také poskytnul. Z komunikací se studenty vzešly dvě velmi zajímavé a rozsáhlé sady odpovědí od dvou místních studentek (je zvláštní, že v celém výzkumu odpovídali studenti buďto nejstručnějšími možnými způsoby, anebo naopak takto rozsáhlými), jejichž části uvádím v příloze 14. V Hamburku se režie hudebního divadla vyučuje jako osmisemestrální bakalářský kurz, který otevírá jednu třídu ročně a přijímá průměrně tři studenty do ročníku. 13 (dostupné z [cit ]) 14 Viz Příloha č. 7: Výběr z dotazníků vyplněných studentkami Hamburské akademie. 16

17 Z curricula, které mi škola poskytnula, vyplývá, že velkou většinu vyučovaných předmětů si student vybírá sám, a řadí je do modulů, které musí povinně absolvovat. Kromě těchto volitelných prvků jsou zde povinné moduly Režie, Hudba, Teorie a Drama. Kromě stálých pedagogů zde funguje i instituce hostujících docentů, což je jev mezi školami v tomto výzkumu ojedinělý (totéž se praktikuje v Londýně, jenže tam se jedná o pedagogy zpěvu), nicméně se jedná o praxi dlouhodobě zavedenou například ve výuce architektury nebo designu. Tento systém má za úkol přivést na školu pedagogy, kteří mají velmi aktivní samostatnou uměleckou činnost, a úvazek na škole by pro ně nepřipadal v úvahu. Proto je škola najme jen na pár týdnů nebo měsíců, kdy jsou studentům k dispozici, a vedou intenzivní výuku, nebo dohlížejí nad vznikem konkrétního díla. Dle informací od studentů je hlavní obor vyučován v prvním ročníku formou čtyřhodinového bloku jednou týdně a v dalších letech už má praktickou podobu při práci na konkrétních inscenacích. V současnosti studuje ve čtvrtém ročníku původem česká studentka Vendula Nováková, která k výuce napsala: Předpokladem pro přijetí na HfMT v Hamburku je bezpodmínečná zkušenost v divadle. Nejdřív jsem asistovala, hospitovala v oboru režie, abych se vůbec na školu mohla hlásit. Praktické vzdělání je poměrně v popředí studia, kromě praktických workshopů, pohybových a choreografických průprav, výuky režie s pěvci, musí každý student během studia samostatně inscenovat. Celkem čtyři projekty za studium ve čtyřech letech. Ten poslední je tzv. závěrečná inscenace. Každý projekt má svého "dohlížejícího" profesora nebo hostujícího docenta. Během studia v profesionálních divadlech neasistuji, je to časově prakticky nezvladatelné, jediná možnost je o prázdninách, kdy ale většinou není divadelní sezona. Asistovala jsem, jak jsem již zmínila, před studiem. Možná v posledním ročníku to půjde také, tehdy už nemám tolik výuky. I další studenti oceňují silně praktické zaměření výuky. Studentka z pátého ročníku Friederike Blum napsala, že během studia již realizovala čtyři projekty, a z toho se jeden hrál ve veřejném divadelním provoze. Táž studentka uvedla subjektivní srovnání dalších dvou německých škol a rakouské akademie, na které se též hlásila a konstatovala, že Hamburská akademie má ze všech čtyř nejširší zaměření (i vzhledem k tomu, že se obor z velké části vyučuje společně pro operní i činoherní 17

18 režiséry), ale i přes šíři zaměření mají studenti prostor pro profilaci vlastní cesty ve vzdělávání. 18

19 1.1.3 Mnichov Německo Mnichov je třetí největší německé město, hlavní město Bavorska, velikostí infrastruktury srovnatelné s Prahou. Je střediskem vědy a výzkumu a domovem hlavních německých univerzit. Je známé pořádáním mnoha kulturních (Münchner Opern-Festspiele) a sportovních události světového významu (včetně olympijských her v roce 1972) Zajímavá je skutečnost, že zde stojí sedm velkých divadel určených k provozování opery. 15 Přesto, že je zde zmíněných sedm operních divadel, pravidelný operní provoz funguje ve třech z nich. Prinzregenten Theater je velká (1029 míst) scéna s unikátní organizací provozu. Střídají se zde totiž Bayerische Staatsoper, Staatstheater am Gärtnerplatz a Bavorská akademie zde uvádí některá studentská představení. Je zde tedy možné vidět široké spektrum inscenací od nejrůznějších tvůrců. Technologicky připomíná divadlo Festspielhaus v Bayreuthu, proto je vhodné zejména pro velká operní díla. Gärtner Platz Theater je čtyřsouborové (opera, opereta, muzikál, balet) hudební divadlo zaměřené na hostování a zájezdy. Operu chápe spíše jako populární žánr, výběrem titulů i inscenačním pojetím se evidentně snaží zaujmout spíše publikum středního proudu. Bayerische Staatsoper je jedním ze dvou souborů Bavorského národního divadla. Její repertoár čítá 42 titulů, a to výhradně z těch světově nejhranějších a nejpopulárnějších. Jediné méně obvyklé dílo na současném repertoáru je Cavalliho opera Calisto. V kontrastu se značně populárně zaměřenou dramaturgií jsou kontroverzní a progresivní inscenační týmy, které opery připravují (režiséři Kušej, Warlikowski, Alden ) Bayerische Theaterakademie Na této škole se vyučuje režie činohry a hudebního divadla v jednom studijním programu. Ten je osmisemestrální magisterský a organizačně členěný do dvou dvouletých stupňů základní studium a hlavní studium. V rámci hlavního studia se lze zaměřit na hudební divadlo nebo na činohru. 15 (dostupné z [cit ]) 19

20 Studium začíná v prvním ročníku výukou teoretických předmětů. Ve druhém ročníku mají studenti povinnou praxi v divadle, kde si musejí obejít kolečko u jednotlivých technicko uměleckých složek po dvou týdnech u jevištní techniky, v dílnách, v krejčovnách, u zvukařů, čtyři týdny u osvětlovačů, další čtyři u výpravy a na závěr osm týdnů u produkce. V dalších letech studenti pracují jako asistenti nejdříve ve školních inscenacích a v rámci absolutoria jako asistenti v profesionálním divadle. První dva roky studia zahrnují tyto předměty: Hlavní obor se vyučuje střídavě formou seminářů a individuální výuky. Z hudebních předmětů se vyučuje Hudební teorie, Zpěv, Klavír, z teoretických Historie opery, Historie divadla, Dramaturgie činohry, Dramaturgie hudebního divadla, z výtvarných poté Scénografie a kostým a Osvětlení. Zajímavostí je dvouletá Nauka o provozu firmy. V těchto prvních dvou letech navštěvují studenti mnoho předmětů společně se studenty herectví a zpěvu. Jsou to Dechová výchova, Tvorba postav a situací, Tělesné cvičení rytmu a muzikálnosti, šerm a deseti (!) hodinami týdně dotovaný Základ pro studium vyučovaný v prvním semestru, který obnáší základy herectví, improvizaci a další dovednosti společné pro tyto tři obory. Zvláštností je, že jediný povinný jazyk je Italština vyučovaná ve třech posledních semestrech. V rámci navazujícího dvouletého hlavního studia se skladba předmětů mění zůstává jen Hlavní obor, Italština, Dějiny divadla a Dramaturgie. Přibývá Pohybová výchova, Herectví, Dějiny umění a Základy psychologie. Zbytek studia je v těchto letech praktický a zahrnuje zmíněnou povinnou asistenci. Studium je zakončeno diplomovou prací, za kterou je považována vypracovaná režijní kniha, inscenací ve studentském divadle (nikoliv v Prinzregenten Theater, kde režírují profesionální režiséři) a absolventskou asistencí v profesionálním divadle. Tato škola je zajímavá zejména propojením výuky pro různé studijní obory, které mi subjektivně dává smysl a považuji jej za přínosné a logické. Zároveň je zde patrný důraz na praktické sbírání zkušeností na poli skutečného divadelního světa, a to v různých odvětvích. Není zde však patrné, že by škola od studentů kromě 20

21 absolventského představení vyžadovala samostatnou režijní práci a spíše je podporuje v tom, aby odkoukávali při asistenci a praxích v divadle. 21

22 1.1.4 Londýn Velká Británie Londýn patří mezi nejdůležitější světové metropole. Je tradičním historickým kulturním a v současnosti i ekonomickým centrem. 16 Jedním z výrazných rysů jeho kulturní politiky je snaha o maximální dostupnost kultury. Sídlí zde např. 240 muzeí a galerií, které jsou veřejnosti přístupny zdarma. Londýnský West End je světoznámým střediskem populárního divadla a zejména pro hudební divadlo jsou důležité scény jako Lyceum Theatre, Prince Edward Theatre nebo Globe Theatre, které jsou signifikantní pro celoevropský vývoj populárního hudebního divadla. 17 Podotkněme, že právě Londýn byl domovem alžbětinského divadla Globe, jež bylo pro evropské drama kanonickou scénou. V Londýně jsou dvě kamenná operní divadla a doma je zde také English Touring Opera, která zde ovšem vystupuje jen zřídkakdy. Kromě toho zde sídlí množství komorních a klubových scén, jako například Second Movement. Známou letní openair scénou je Opera Holland Park. Royal Opera House, operní dům nazývaný též Covent Garden je tradiční repertoárovou operní scénou orientovanou na zavedené a renomované umělecké osobnosti. Její repertoár se skládá jak z dlouho uváděných inscenací v dobovém inscenačním pojetí, tak i z inscenací současných, mezi nimiž ovšem nenalezneme žádné příliš progresivně pojaté opery. Její komorní scéna Linbury studio uvádí široký operní repertoár v inscenacích začínajících umělců. Zde si dovolím poznamenat, že umělecká profilace Královské opery je mi ze všech evropských operních domů nejbližší. English National Opera je složkou tradičního třísouborového divadla. Svou budovu sdílí s baletem (činohra je uváděna jinde) a funguje v režimu stagiony. Zakládá si na zařazování velkých oper klasického repertoáru a zve si režiséry s širokým radiem uměleckého zaměření. Z rozhovoru se zdejší studentkou scénografie jsem se dozvěděl, že každá premiéra je zde velkým překvapením, jaké inscenační pojetí to bude tentokrát. 16 SASSEN Saskia.The Global City: New York, London, Tokyo 17 (dostupné z [cit ]) 22

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

HODNOCENÍ STUDENTY KDN

HODNOCENÍ STUDENTY KDN Hudební fakulta Janáčkova akademie múzických umění v Brně Systém hodnocení kvality na HF JAMU v Brně ě Doc. MgA. Vít Spilka Brno 29.11.2007 ÚVOD během roku 2006 se vedení fakulty aktivně zabývalo vytvořením

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB AK. ROK 06/7 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: BcA. Jakub Cír 8.30-0.00 Společná praxe I LAB Literatura pro děti a mládež (Lípová, Jindra) Teorie divadla I 0.5 -.5 Organizace festivalu Sítko Seminář dramaturgie

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Produkce divadelní inscenace Figarka

Produkce divadelní inscenace Figarka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na producenství 2. ročník magisterského studia Absolventský

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér: Dramaturgie a režie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Petr Oslzlý ové: prof. Mgr. Petr Oslzlý Letní lemestr P C S zk, zkl, z KR P C S zk, zkl, z KR DDBZ101 DDBL101 Úvod

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Petr Kolečko: Buchty a bohyně Absolventský projekt Autor práce: BcA. Vítězslav Charvát

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně)

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně) Povinně vyučované předměty 34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-8 školních hodin týdně) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovaných hodin ročníky. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. týdně Vyučované

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

PROJEKT CZ / /0428

PROJEKT CZ / /0428 INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY PROJEKT Janáčkovy akademie múzických umění v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 UMĚNÍ A MULTIMÉDIA Seminář EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: MgA. Eva Herogová DRAMATICKÁ VÝCHOVA Úvod do dramatické 0 4 1 2 0 4 1 2 Konývka výchovy Úvod do dramaturgie 1 1 2 k 2 1 1 2 k 2

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: JÁNÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 2. Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech 2010-2016 Tisková zpráva Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011 Název: Oborová specializace 1 Autoři: Andrea Kolková Vydání: první, 20111 Počet stran:

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 Směrnice děkana o studiu na Hudební fakultě JAMU konkretizuje pravidla daná Studijním a

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-319/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-319/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-319/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 Sídlo: Na Rejdišti 1, 110 00 Praha

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér ho manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. MgA. Blanka DDML11 Projektový management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Vysoká škola ekonomická

Vysoká škola ekonomická ÚKOL WORD_2 Upravte text v souboru WORD_2.doc podle níže uvedené ukázky, tj.: první odstavec je zarovnán na střed, svázán s následujícím (aby nedošlo k jeho odtržení od dalšího textu), za všemi odstavci

Více

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Přijímací řízení na Divadelní fakultě JAMU (dále jen fakulta) pro akademický rok 2003/2004 bylo vyhlášeno v souladu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů V l á d a I.

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat?

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? Jiří Zlatuška Poznámky pro AF 11. února 2010 Aktuální model státní maturity http://www.m2010.cz/images/maturitni_model.pdf

Více