Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku"

Transkript

1 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû v Z kladnì ökole Bzeneck 23, Brno-Vinohrady. Tuto v stavu po d - me ve spolupr ci s KVIC Vinohrady a za podpory MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady. NejlÈpe se na v stavu dostanete vöìm, co jede na P lavskè n - mïstì, odtud je to jen p r krok. V stava bude ve ejnosti p Ìstupn v sobotu od do a v nedïli od do hodin. VstupnÈ plnè je 50 KË pro dospïlèho a 30 KË pro dïti, d chodce, studenty a drûitele ZTP. RodinnÈ vstupnè pro 4 Ëleny rodiny je 120 KË. K vidïnì budou plemena zn m i mènï zn - m, nap. koëky britskè, perskè, siamskè nebo i mainskè, sphynx, rexovè. Celkem se ve ejnosti p edstavì p es 200 koëek a nïkterè p ijedou i ze zahraniëì. V stavu ûiv ch koëek doplnì obr zky koëek malovan ch dïtmi z Mate skè ökoly p i DÏtskÈ fakultnì nemocnici Brno,»ernopolnÌ 9. P ijôte vöichni, tïöìme se na v s. Zve v bor ZO 36 BRNO <http://www.zo36brno> Na levèm snìmku starosta Vinohrad Ji Ì»ejka p ed v cenu jednomu ze öesti vìtïz letoönì VinohradskÈ v stavy vìn. I letos byl z jem ve ejnosti o Vinohradskou v stavu vìn znaën. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v jednom z p edchozìch vyd nì VinohradskÈho informu jsem V m lìëil ponïkud sloûitou situaci v n pravï zav dïjìcìho oznaëenì nïkter ch dom ËÌsly popisn mi. zemnï se problèm t kal severnì Ë sti naöì obce ñ p esnïji ulice VlËnovskÈ ñ a spoëìval v aplikaci ËÌsel popisn ch ûidenickèho katastru na katastr MalomÏ ic-ob an. ProblÈm vznikl nïkdy v sedmdes t ch Ëi osmdes t ch letech minulèho stoletì a zp sobil neplatnost, neexistenci adres dom, kter ch se t kal. äpatnè oznaëenì dom na VlËnovskÈ dlouho (aû do dneönì doby) nikomu nevadilo. S p echodem na nov zp sob evidence pomocì poëìtaë se vöak problèm plnï obnaûil a bylo pot eba jej rychle a takè vzhledem k obëan m, kter ch se t kal, citlivï vy eöit. V vahu p ich zely dva zp soby odstranïnì problèmu. PrvnÌ spoëìval ve zmïnï ËÌsel popisn ch v souladu s malomï icko-ob ansk m katastrem. Tato cesta eöenì by pro obyvatele, jichû se problèm t kal, znamenala mïnit veökerè doklady, adresy firem aû po razìtka Ëi hlaviëkovè papìry a dalöì n leûitosti a zp sobila by mnoha lidem nemalè obtìûe a tïûkosti. Druh zp sob eöenì, öetrn k drûitel m vadn ch adres, spoëìval v ponech nì ûidenick ch ËÌsel popisn ch a v p evedenì onoho kousku malomï ickèho katastr lnìho zemì, na nïmû stojì dotëenè vinohradskè domy, pod katastr ûidenick. O toto druhè eöenì jsem na jedn nìch v MalomÏ icìch-ob anech i v éidenicìch usiloval. KlÌËovÈ bylo samoz ejmï rozhodnutì malomï icko-ob anskè reprezentace. Jsem moc r d, ûe V m, v ûenì VinohraÔanÈ, mohu sdïlit, ûe ve st edu 23. dubna, po p edch zejìcìm schv lenì radou MalomÏ ic a Ob an, zasedlo zastupitelstvo tèto mïstskè Ë sti i za naöì Ëasti a rozhodlo vzd t se onè Ë sti svèho katastr lnìho zemì, na nïmû se nach zejì vinohradskè domy na VlËnovskÈ ulici, a souhlasilo s p evodem do ûidenickèho katastru. MÏl jsem, vï te mi, velkou radost, ûe zvìtïzila ona druh varianta eöenì. LidÈ ze severu Vinohrad nebudou muset podstupovat v mïnu doklad a v bec jsou uöet eni dalöìch moûn ch nep ÌjemnostÌ. Toû tak. V ûenì spoluobëanè, letoönì Vinohradsk v stava vìn, se uskuteënila, jak vïtöina z V s jistï vì, v sobotu 3. kvïtna. I p es v jimeënï znaënou nep ÌzeÚ poëasì se letoönì vinohradsk soutïû i ochutn vka opït vyda ila. Je to i dìky Vinohrad m blìzkè a sp telenè obci RatÌökovice, jejìû pïstitelè folkloru se opït chopili kulturnì gesce nad naöì vinohradskou oslavou jihomoravsk ch vìn a takè dìky naöim organiz tor m ñ mïstskè Ë sti a vinohradskèmu (pokraëov nì na stranï 3) SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku Jako uû tradiënï na konci ökolnìho roku, na prahu pr zdnin a horkèho lèta, kterè vonì svobodou, volnostì a bezstarostnostì (tedy alespoú pro ty mladöì roënìky) p ipravilo KVIC MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady za podpory starosty MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ì»ejky dalöì roënìk rockovèho festivalu MladÈ kapely aneb Vinohradsk Woodstock Nutno konstatovat, ûe si tento festival zachov v oblibu zejmèna u hudbymilovn ch posluchaë mladöìch roënìk, ale mnohdy i tïch staröìch, jejichû z jem o r znïjöì hudbu se s postupujìcìm vïkem nevytr cì... Dramaturgie p i sestavov nì ËinkujÌcÌch se nechala ovlivnit oblibou tïch skupin, kterè si p i minul ch roënìcìch vyslouûily uzn nì u publika a tak byly tyto kapely opït pozv ny k vystoupenì na festivalu. Z roveú se ale v setlistu objevì i nov jmèna, pro nïkoho moûn zn m, pro nïkoho zatìm nezn m, kter ozvl ötnì atmosfèru tohoto hudebnìho setk nì. VystoupÌ oblìben skupina Saville Row, kter si sv mi coververzemi skladeb skupin öedes - t ch let zìskala publikum nejen sv m v konem, ale i bezprost ednostì prezentace. The Blu Ravens jsou naopak nov m jmènem na rockovèm nebi. V jejich reperto ru zaznïjì bluesrockovè a hardrockovè skladby a zejmèna orientace na zn mou skupinu Black Crowes. Tatlo Quartet je formacì mlad ch hardrocker, kte Ì na sebe v minul ch roënìcìch upozornili dravou a nesmlouvavou variantou hudby (zejmèna prezentacì hitu americk ch Grand Funk Railroad ñ Inside Looking Out). Skupina Lidopop pat Ì mezi brnïnskè hvïzdy, vych zejìcì z rocku osmdes t ch let, jejichû p sobnost p esahuje v znam (pokraëov nì na stranï 2)

2 MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku (pokraëov nì ze strany 1) Brna a JihomoravskÈho kraje a pat Ì mezi nejpracovitïjöì kapely souëasnosti. TakÈ oni se doëkali pat iënèho ohlasu na loúskèm roënìku. Nov mi ËinkujÌcÌmi jsou naopak zpïvaëka a kytaristka Lucie Dobrovodsk, semifinalistka televiznì soutïûe»esko-slovensko m talent, kter si dobyla i medi lnì sl vu sv m vyspïl m hlasov m projevem a ÑnehvÏzdn miì man ry, jeû velmi Ëasto trpì jejì kolegynï. Lucie vystoupì za doprovodu vynikajìcìho kytaristy Michala PospÌöila, mj. Ëlena Bronzu Pavla V nïho a oba p inesou na festival odliönè hudebnì cìtïnì od ostatnìch ËinkujÌcÌch. Fried Ace pat Ì mezi laure ty festivalu, jeû nejenûe uû v p edeöl ch roënìcìch nabìdli dob e sehranou smïs rhythm and blues, funku, rocku, soulu, ale loni se v jejich hudebnìm invent i objevily i legend rnì varhany Hammond. Jejich talent p es hl p sobnost jihomoravskè metropole a pat Ì mezi Ñv voznì zboûìì. Nov m ËinkujÌcÌm je alternativnì skupina DÏti kapit - na Morgana, v jejichû ad ch p sobì dalöì vynikajìcì kytarov hr Ë Ivan Manolov, zn m z minulosti sv m ËlenstvÌm v Progres 2 a Burma Jones. Tato kapela se vymyk zaveden m standard m a potvrdì jejich hudebnì smï ov nì experiment lnìmi smïry, takè tato skupina hr v daleko za hranicemi Brna a p itahuje pozornost p em ölivïjöìch posluchaë. Fin le bude pat it naöim host m z Bratislavy, kte Ì si v loúskèm roënìku zìskali velkou oblibu u publika ñ éalman Brothers Band, jeû ze Slovenska p ivezou dnou porci jiûanskèho rocku, boogie a blues ñ letos uû jako standardnì kvartet. Festival zaëìn ve (12.45 hod. zvukov zkouöka) a z vïr bude ve hodin. OpÏt bych chtïl touto cestou poû dat obyvatele p ilehl ch dom poblìû mìsta kon nì na palouku za ökolou u Sherwoodu o shovìvavost a toleranci stran hlasitïjöì hudby. Festival bude uv dït jeho dramaturg, hudebnì publicista Petr Gratias. ObËerstvenÌ bude zajiötïno. Vstup je jako tradiënï zdarma! NeseÔte tedy doma, p ijôte oslavit konec ökolnìho roku, zaë tek pr zdnin a dovolen ch svou ËastÌ na festivalu a vezmïte sebou svoje p tele a dobrou n ladu. A pamatujte: Music is here forever! (pg) Blíže o Knihách/Kultuře Velmi r di bychom v s informovali o vzniku novèho projektu ökoly, kter je v souladu s mottem Sä KNIH ÑPozn vat, obdivovat a öì it knihuì. V souëasnè chvìli jsme spustili jako souë st internetov ch str nek naöì ökoly tzv. blog ñ BLoK (BLÌûe o Knih ch/kultu e) ñ mìsto, kde majì moûnost naöi studenti propojit teoretickè znalosti zìskanè v r mci studia nap. p edmïtu»esk jazyk a praktickou moûnost ñ psanì recenzì na vybranè kniûnì tituly p ÌpadnÏ navötìven divadelnì p edstavenì. Velmi si v ûìme spolupr ce se zapojen mi partnery, kte Ì mladè studenty podporujì. P i zpracov nì studenti vyuûìvajì r znè slohovè tvary, inovativnì p Ìstupy nap. gifov prezentace, recenze formou comicsu apod. Str nky jsou ke zhlèdnutì na tomto odkazu: Budeme velmi r di za jak koliv podnït, p ÌpadnÏ n pad, jak zatraktivnit n ö projekt. Z 52. a 53. schůze Rady a mimořádného zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Vinohrady, konané ve dnech 2. dubna, 23. dubna a 28. dubna 2014 Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ zve ejnïnì z mïru ñ pacht Ë sti pozemku; ñ zve ejnïnì z mïru zmïny n jemnì smlouvy ve 2 p Ìpadech; ñ dohodu o ukonëenì n jemnì smlouvy; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 21 p Ìpadech; ñ odejmutì 2 bod ûadateli o byt; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu ve 3 p Ìpadech; ñ pron jmy t ech byt a texty n jemnìch smluv k byt m; ñ podn jem bytu; ñ text n jemnì smlouvy k bytu v 6 p Ìpadech; ñ zve ejnïnì z mïru na pron jem nebytov ch prostor; ñ v povïô n jmu bytu; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì z dluhu; ñ zpïtvzetì v povïdi z bytu; ñ poskytnutì dotacì z rozpoëtu MÏstskÈ Ë sti Brno- Vinohrady ve 12 p Ìpadech; ñ zmïnu organizaënì struktury adu MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady; ñ zve ejnïnì z mïru zmïnit n jemnì smlouvu na nebytovè prostory v objektu Bzeneck 23; ñ rozpoëtov opat enì Ë. 6 a 7; ñ uzav enì pachtovnì smlouvy k Ë sti pozemku ve 2 p Ìpadech; ñ novè znïnì n jemnì smlouvy k pozemk m pod stavbou Domu sluûeb; ñ novè znïnì pachtovnì smlouvy k Ë sti pozemku; ñ dopravnì eöenì na komunikaci u jiûnì strany objektu Velkopavlovick 25; ñ pod nì ûaloby na vym h nì nedoplatku na n jemnèm a sluûb ch spojen ch s uûìv nìm bytu v 5 p Ìpadech; ñ text v zvy k pod nì nabìdky na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu: ÑMont û rozdïlovaë topn ch n klad vëetnï poskytov nì odeëìtacìch a roz ËtovacÌch sluûeb v bytov ch domech mïstskè Ë sti Brno-Vinohradyì; ñ pron jem h iötï v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2013/2014; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout nebytovè prostory v objektu Zä MutÏnick 23 (venkovnì sportovnì h iötï a tïlocviëny) ve ökolnìm roce 2013/2014; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout nebytovè prostory v objektu Bzeneck 23 ñ tïlocviëny; ñ pron jem tïlocviëen v objektu Bzeneck 23, Brno; ñ zve ejnïnì z mïru pron jmu Ë sti nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23, stravovacì pavilon ñ jìdelna s öatnou a soci lnìm p ÌsluöenstvÌm; ñ zve ejnïnì z mïru pronajmout nebytovè prostory v objektu Bzeneck 23 ñ uëeb. pavilon III. NP; ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23; ñ dodatek Ë. 1 k n jemnì smlouvï uzav enè mezi statut rnìm mïstem Brnem a MÏstskou Ë stì Brno-Vinohrady; Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady udïluje: ñ kr tkodobè pron jmy t etìm osob m pro Ëely kon nì r zn ch ökolenì, kurz apod. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady udïluje: ñ souhlas s umìstïnìm sìdla spoleënosti na adrese Bzeneck 23. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady odkl d : ñ bod ÑPodnÏt k odstranïnì z kazu vjezdu z ulice VelkopavlovickÈ do boënì ulice sousedìcì s budovou radniceì. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ skuteënost, ûe na z kladï rozsudku MÏstskÈho soudu v BrnÏ bylo zruöeno pr vo spoleënèho n - jmu k bytu; ñ skuteënost, ûe n jemkynï z stala jedinou n jemkynì bytu. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady zruöuje: ñ povï ovacì Ë st usnesenì RM» 12/05/5 z 1. sch ze Rady MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady; ñ usnesenì Ë. 1660/14/ sch ze Rady MÏstskÈm Ë sti Brno-Vinohrady; ñ usnesenì Ë. 1591/14/6 z 50. sch ze Rady MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ se z mïrem, p edat kompletnì kamerov systèm MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady, vëetnï dohledovèho pracoviötï statut rnìmu mïstu Brno, odboru dopravy, vëetnï vypo d nì vöech z vazk a smluv. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady doporuëuje: XV. zased nì Zastupitelstva MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady ñ schv lit zmïnu Statutu soci lnìho fondu; ñ doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna zìskat urëitè pozemky a souhlasit se svï enìm pozemk do spr vy MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady; Mimo dnèmu zased nì Zastupitelstva MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady ñ prominout dluh na n jemnèm a sluûb ch spojen ch s uûìv nìm bytu. Zastupitelstvo MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady promìjì: ñ dluh na n jemnèm a sluûb ch spojen ch s uûìv nìm bytu. Projektový den na Mutěnické Ve st edu probïhl na druhèm stupni naöì ökoly projektov den ÑFyzika a chemie hrouì. é ci druhèho stupnï pracovali samostatnï nebo ve skupink ch na kolech, kterè byly z oblasti p ÌrodnÌch i spoleëensk ch vïd.» st pracì probìhala ve t ÌdÏ, Ë st v uëebnï informatiky a Ë st v chemickè laborato i, kter byla zrekonstruov na v r mci projektu ÑP ÌrodnÌ a technickè vïdy jinakì, reg. Ë.: CZ.1.07/1.1.16/ , tento projekt je spolufinancov n Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. PrvnÌm kolem z oblasti fyziky bylo vyrobit ze öpejlì, vlasce a papìru jednoduchou ozdobu, kter je velmi citliv na pohyby vzduchu. Zde se uplatnily znalosti z momentu ot ËenÌ. DalöÌ kol byl z oblasti fyziky kapalin. Zde se sledovalo povrchovè napïtì vody a jeho zmïna p id nìm l tek ovliv- ÚujÌcÌ povrchovè napïtì ñ obyëejn sapon t. Sou- ËasnÏ si û ci ovï ili i platnost Newtonov ch pohybov ch z kon. Ve t etìm kolu, kter byl z oblasti dïjin v voje fyziky a chemie, û ci hledali nïkterè v znamnè osobnosti jejich rozvoje. PoslednÌ koly byly smï ov ny do chemie a fyzik lnì chemie. é ci provedli jednoduchè pokusy a z roveú se p esvïd- Ëili, ûe Ëern nenì vûdy Ëern. Projektov den se vyda il, a û ci poznali, ûe p ÌrodnÌ vïdy fyzika a chemie jsou z bavnè a nejsou jen nudn mi p edmïty ve ökole. Ing. Stanislav L nsk 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) kulturnìmu centru. N vötïvnìci mohli letos na vinohradskè v stavï vìn ochutnat Ëty i sta dvan ct vzork Ëerven ch, bìl ch i r ûov ch vìn z osmat iceti vina sk ch obcì jiûnì Moravy. NovÏ se letos se sv mi vzorky vìn z Ëastnili vina i z Novosedel, MikulËic a z MoravskÈ NovÈ Vsi. A kdo na Vinohradech zvìtïzil a ocenïnì öampion vìn si od n s odvezl? V kategorii star ch bìl ch vìn zvìtïzil vina Ji Ì Mazel z Brna s VeltlÌnsk m zelen m z roku Za öampiona mlad ch bìl ch vìn bylo odbornou komisì prohl öeno VeltlÌnskÈ zelenè roënìk 2013 z rodinnèho vina stvì Sedl k z Velk ch BÌlovic. PrvnÌ cenu za r ûovè (rosè) vìno Frankovku roënìk 2013 si odnesl Ing. Ji Ì Hub Ëek z RatÌökovic. äampionem star ch Ëerven ch vìn se stalo Svatovav ineckè roënìk 2011 z vina stvì Proch zka z Velk ch Pavlovic a cenu za nejlepöì mladè ËervenÈ vìno si odnesl Kamil Rezek z Nosislavi, a sice za Merlot roënìk V soutïûi o nejlepöì kolekci vìn zvìtïzili brnïnötì vina i J+M äpiökovi se souborem vìn AndrÈ roënìk 2009, RulandskÈ modrè roënìk 2009 a Zweigeltrebe roënìk Tak ceny byly rozd ny, velk Ë st V s ochutnala 3. kvïtna p i degustaci vzorky vìn z celè jiûnì Moravy, k tomu si zazpìvala Ëi dokonce si zatanëila p i tradiënì slov ckè cimb lce. Nezb v tedy, neû se spoleënï tïöit na p ÌötÌ roënìk VinohradskÈ v stavy vìn. P Ìpravy k jejìmu uskuteënïnì se jiû zaëìnajì rozbìhat. V ûenì VinohraÔanÈ, mnohè z V s jistï potïöilo opïtnè ÑzavedenÌì novèho mlèkomatu na Vinohradech. P Ìpravy, jak jsem jiû nepochybnï psal, nebyly jednoduchè, ale nakonec zdroj levnèho a p edevöìm kvalitnìho mlèka u n s v obci opït stojì. MlÈko je kvalitnì, p Ìmo dod vanè tak zvan m prvov robcem ñ zemïdïlsk m druûstvem z Vyökova-DÏdic. DajÌ se z nïj p ipravit dom cì jogurty, dom cì s ry, pokud se n m mlèko Ñzdrcneì nevznikne p chnoucì odporn hmota, ale jako kdysi tomu b valo ñ kyöka, zkr tka kyselè mlèko. Provoz novèho mlèkomatu, kter, douf m bude p Ìnosem pro V s mnohè, jsem mïl moûnost zah jit spolu se z stupcem zemïdïlskèho druûstva Ing. PeÚ zem a VinohraÔanem panem Frantiökem Fuxem ve st edu 30. dubna v devït hodin dopoledne. V ûenì sousedè, p eji v m dobrou chuù. V ûenì VinohraÔanÈ, Ëas od Ëasu si nïkte Ì postesknete nad nedobr m stavem laviëek, p ÌpadnÏ odpadkov ch koö, kterè se staly st edem pozornosti lidì s vandalsk mi sklony. VÏ te, ûe se podle finanënìch moûnostì a podle pl novanèho postupu snaûìme mobili opravovat Ëi vymïúovat. Pro letoönì rok m m pro V s dobrou zpr vu. V r mci programu Ñregenerace panelovèho sìdliötïì (ve kterèm jsme dlouhodobï zapojeni) jsme obdrûeli z fond Ë stku jeden milion a dvï stï tisìc korun. Finance budou pouûity na opravu zb vajìcì neopravenè Ë sti terasy p ed radniënìm objektem a na opravu mobili e (p edevöìm laviëek a odpadkov ch koö ) na ulicìch VlËnovsk, Blatnick a Bzeneck. TÌm uöet Ìme znaënou Ë st financì z obecnìho rozpoëtu. Tyto penìze se pouûijì jak na opravy mobili e (laviëky a odpadkovè koöe) Ëi p ÌpadnÏ na instalaci nov ch laviëek v dalöìch mìstech na Vinohradech. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p eji V m, abyste ve zdravì obst li v z pase s letoönìm podivn m jarem, aby se Vaöe Ëiny i z mïry setkaly pouze a jenom s spïchem a aby Vaöe ûivoty byly prolnuty spokojenostì a pohodou. Ji Ì»ejka, starosta SnÌmek zachycuje zah jenì provozu vinohradskèho mlèkomatu. MlÈko se zaëalo prod vat ve st edu 30. kvïtna v devït hodin r no. Vinohradští šachisté dosáhli historického úspěchu zahrají si 2. ligu Pro vinohradskè öachisty byla nedïle 30. b ezna 2014 dnem, kdy se sny st vajì skuteënostì. V utk nì 10. kola nejvyööì krajskè soutïûe porazili siln t m z O echova a kolo p ed koncem si tak vybojovali historick postup do 2. ligy. P ed zaë tkem sezony vöak nic podobnèmu obrovskèmu spïchu nenasvïdëovalo. Druûstvo Vinohrady Brno pat ilo v poli 12 t m mezi t i ÑpapÌrovÏ nejslaböìì celky soutïûe a hlavnì cìl byl tudìû jednoznaën ñ udrûet se v soutïûi i pro n sledujìcì sezonu. PostupnÏ s p ib vajìcìmi body v tabulce vöak bylo st le jasnïjöì, ûe by vinohradötì öachistè mohli mìsto z chrany pom ölet dokonce na postup. äú rou pïti vìtïzstvì v adï ve druhè polovinï soutïûe se vinohradsk t m usadil na druhèm postupovèm mìstï, kterè mu uû ani p es prohru v poslednìm kole û dn z ostatnìch t m nevzal. Znovu se tak potvrdila zn m pravda, ûe t mov duch a schopnost t hnout za jeden provaz jsou vïtöì z rukou spïchu neû nïkolik v razn ch jednotlivc v jinak mdlèm a nesourodèm celku. Druh liga je po extralize a 1. lize t etì nejvyööì öachovou soutïûì v»r a v uplynulè sezonï si v tïchto soutïûìch zahr ly pouze t i brnïnskè kluby. Vinohrady Brno, kterè jeötï v loúskèm roce bojovaly v krajskèm p eboru 2. t Ìdy a ve dvou sezon ch po sobï se jim poda ilo postoupit do vyööì soutïûe, se tak za adily na öpici brnïnskèho öachu. V nastolenèm trendu a spïönè reprezentaci naöì mïstskè Ë sti samoz ejmï chceme pokraëovat i nad le, i kdyû vìme, ûe zejmèna ve 2. lize to nebude snadn kol. Pokud se mezi v mi, Ëten i, najdou p Ìznivci kr - lovskè hry, kte Ì chtïjì okusit atmosfèru soutïûnìho öachu nebo si zahr t jen tak pro radost, r di v s mezi n mi p ivìt me kaûd p tek od 18 hodin v klubovnï KVIC na P lavskèm n m. 1 (v uëebnï jazykovè ökoly). TÏöÌme se na v s! Vážená paní, vážený pane, K datu jiû splnilo svoji poplatkovou povinnost tisìc osob z celkovèho poëtu poplatnìk. K dneönìmu dni bylo vybr no na hradu poplatku celkem 77 milion KË. Tato Ë stka tvo Ì 30 % z celkovè p edpokl danè p ÌjmovÈ Ë stky 259 mil. KË. Aû do budou otev eny pokladny pro v bïr mìstnìho poplatku za komun lnì odpad v hotovosti (nelze platit kartou) na MalinovskÈho n mïstì 3, celoroënï jsou otev eny pokladny na äumavskè 33, v ökov budova A. PokladnÌ hodiny: Po a St: 8.00 aû a aû t: 8.00 aû a aû 14.30»t: 8.00 aû a aû P : 8.00 aû M te-li vöak moûnost platit poplatek p evodem z Ëtu, doporuëujeme v m tento zp sob hrady, a to zejmèna s ohledem na delöì ËekacÌ lh ty na pokladn ch, kterè jsou zap ÌËinÏny zmïnami v oblasti poplatku (novï zpoplatnïnì cizinci a nemovitosti, plnïnì ohlaöovacì povinnosti, atd.).»ìslo Ëtu: /5400 VariabilnÌ symbol: rodnè ËÌslo poplatnìka Specifick symbol p i platbï za nemovitost: 123 Poplatek ËinÌ 670 KË na poplatnìka a rok PoplatnÌkem m ûe b t jedna a tat û fyzick osoba na zemì Brna z vìce titul (nap. trval pobyt a vlastnictvì bytu, ve kterèm nenì nikdo hl öen k pobytu). Sazbu poplatku, skupiny poplatnìk, osvobozenì od poplatku, ohlaöovacì povinnost, znïnì ObecnÏ z vaznè vyhl öky statut rnìho mïsta Brna Ë. 12/2012 v platnèm znïnì a dalöì podrobnè informace najdete na naöich str nk ch cz/odpady. DÏkujeme. Odbor ûivotnìho prost edì Magistr tu mïsta Brna OddÏlenÌ spr vy poplatku za komun lnì odpad Prázdniny se blíží P ÌmÏstskÈ i pobytovè t bory, kterè pro v s p ipravilo Luû neckè pracoviötï Louka, se rychle plnì. ÑVÏtöina je jiû tèmï zaplnïn a kaûd den se hl sì novì z jemci,ì Ìk jedna z hlavnìch vedoucìch Kate ina KoneËn. Vyuûijte poslednì voln mìsta a p ihlaste svè dïti. V prvnìm t dnu pr zdnin mohou dïti navötìvit p ÌmÏstsk t bor s celot borovou hrou ÑJUMAN- JIì. T bor se kon v termìnu ñ Pro ty, co si r di vyzkouöejì zajìmavè v tvarnè techniky, vytvo Ì origin lnì v robky a zahrajì atraktivnì hry, je p ichyst n p ÌmÏstsk t bor ÑBarevn t denì od do NovÏ jsme za adili sportovnì p ÌmÏstsk t bor ÑOlympijskÈ hryì. V termìnu od do se dïti m ûou tïöit na plav nì, jìzdu na kole, geocaching, sportovnì hry, v tvarnè tvo enì a v lety do p Ìrody. Zcela novï v termìnu ñ otevìr me ÑP ÌmÏstsk t bor pro maminky s dïtmiì. DÏti i rodiëe se m ûou tïöit na spoustu zajìmav ch aktivit, proch zky do p Ìrody a hravè tvo enì. Vöechny dïti, kterè chtïjì na chvìli uniknout z civilizace, s n mi m ûou str vit pr zdniny na pobytovèm t bo e ÑDobrodruûstvÌ s veëernìëkem I.ì. T bor se kon v termìnu ñ , je urëen pro dïti ve vïku 5ñ10 let a je vhodn i pro dïti, kterè na t bo e jeötï nikdy nebyly. NezapomÌn me ani na ty nejmenöì, pro kterè m me bïhem pr zdnin otev en ch sedm t dn miniökolky Maceöka. DalöÌ informace a kontakty na hlavnì vedoucì najdete na webov ch str nk ch cz, kde je takè k nahlèdnutì fotogalerie z uskuteënïn ch akcì. Mgr. AdÈla äosov vedoucì v tvarnèho oddïlenì pracoviötï Louka 3

4 Mgr. Ivana Gajdoöov 0/$'.$3(/< VR ERWD D Q Y Ê H U 6$9,//( 52: 7+( %/8 5$9(16 UH YLYDO URFN EOXHV URFN KDUG URFN %ODFN &URZHV 7$7/2 48$57(7 KDUG URFN /,'2323 QHZ ZDYH UHJJDH SXQN JUXQJH /8&,( '2%5292'6.~ 0,&+$/ 3263 ĝ,/ PHORG\ URFN )5,(' $&( UK\WKP DQG EOXHV VRXO IXQN P i slavnostnì pietnì akci 7. kvïtna 2014 p i p Ìleûitosti v roëì konce druhè svïtovè v lky udïlil ministr obrany Martin Stropnick na praûskèm N rodnìm pam tnìku VÌtkovÏ nejvyööì vyznamen nì ministerstva obrany ñ osm vyznamen nì ZlatÈ lìpy a sedm K Ìû obrany st tu. Vyznamen nì ZlatÈ lìpy je vojenskè ocenïnì udïlovanè ministrem obrany za mimo dn p Ìnos pro rozvoj obrany a bezpeënosti»eskè republiky. Toto nejvyööì ocenïnì se dostalo v znamnèmu brnïnskèmu vlastenci Janu Gajdoöovi ñ sportovci tïlem duöì, sokolu, kter zaplatil svoje nanejv ö ËestnÈ jedn nì a odbojovou ËinnostÌ vlastnìm ûivotem po pobytu ve t ech faöistick ch k znicìch. Vyznamenan Jan Gajdoö, jak uû moûn Ëten i VinohradskÈho informu vïdì, byl dlouholet, velmi platn Ëlen ËeskoslovenskÈho reprezentaënìho gymnastickèho druûstva mezi svïtov mi v lkami, v znamn sokolsk p edstavitel, st edoökolsk uëitel a cviëitel, odbojov ËinovnÌk. Jeho nejvïtöì spïchy v gymnastice: t i zlatè medaile na MistrovstvÌ svïta v Praze 1938 a dvojn sobn olympionik ñ 2. a 4. mìsto s olympijsk m druûstvem v letech 1928 v Amsterodamu a 1936 v BerlÌnÏ. P edevöìm vöak mor lnì a Ëestn ËlovÏk, opravdov vlastenec. Ve slavnostnì sìni pam tnìku na VÌtkovÏ se tento den seöli ve slavnostnìch vojensk ch uniform ch opravdovì hrdinovè, v jimeënì lidè ûijìcì, ale i v zastoupenì p ÌsluönÌci rodin sv ch zem el ch p edk, ocenïn ch in memoriam. Za zvuku tûn ËeskÈ hymny v pod nì vojenskè hudby byla atmosfèra opravdu velmi d stojn a sv teënì. HlavnÌ projev p ednesl ministr obrany Martin Stropnick, kter si vyznamen nì in memoriam obzvl ötï povaûuje. P ed udìlenìm cen ekl: ÑSv m ûivotem v raznï p ekroëili hranice mezi bïûn m a v jimeën m. Je v z jmu»eskè republiky, aby mïli nejen svè obdivovatele, ale takè n sledovnìky......nechci hierarchizovat, ale vûdycky mi p ipadala takov ocenïnì velice d leûit. Protoûe jde t eba o nïkoho, na koho se cel lèta pozapomìnalo a nynì se dluh nïjak doh nì. Takûe jde o v znamnè gesto pro poz stalè." Mezi dalöì vyznamenanè pat Ì takè nap. hokejov hr Ë a trenèr ËeskoslovenskÈ reprezentace Jaroslav Pittner, jehoû t m zìskal v roce 1972 v Praze titul mistr svïta. K Ìû obrany st tu dostaly vïtöinou v znamnè vojenskè osobnosti druhè svïtovè v lky, kterè se hrdinnï p Ìmo z Ëastnily boj na otev enè frontï, nap. Rostislav StehlÌk, kter byl pov öen do hodnosti majora, a dalöì. BuÔme hrdi na to, ûe nejvyööì vyznamen nì dostal zaslouûenï i brnïnsk ñ ûidenick rod k ñ mimo dn osobnost ñ Jan Gajdoö. 23( 1 $,5 )( 67,9$/ VYZNAMENÁNÍ ministra obrany ČR ZLATÁ LÍPA in memoriam významnému brněnskému sportovci a vlastenci JANU GAJDOŠOVI ' 7,.$3,7~1$ 025*$1$ H [SH ULPH QW OQª URFN ĵ$/0$1 %527+(56 %$1' 6ORYH QVNR %UDWLVODYD VRXWK H UQ URFN ERRJLH EOXHV Dramaturg a moderátor festivalu: Petr Gratias SDORXN X WĖª ERURYLF =D DUH OHP EºYDO =ĝ %]H QHFN 9VWXS 9ROQº Akce se koná pod záštitou starosty MÈ Brno-Vinohrady PhDr. Jiøího Èejky SR+E Sponzorem akce je poboëka UniCredit Bank Expres, P lavskè n mïstì 5, Brno-Vinohrady. Přednáška Městské policie Dne probïhla ÑPreventivnÏ informaënì p edn öka MP Brno revìru V chodì v Mä Velkopavlovick 15, Brno, na kterè bylo p Ìtomno 38 dïtì p edökolnìho vïku za p Ìtomnosti i panì editelky p. HalvovÈ. P edn öku za MP Brno revìr V chod vedl strûm. Ing. Vlastimil StanÌk ñ hlavnìm cìlem p edn öky bylo formou hry informovat a sezn mit dïti, jak se majì zachovat v urëit ch situacìch: kdyby se ztratily ñ zn t svoje jmèno, p ÌjmenÌ, bydliötï (z d vodu, ûe str ûnìk MP Brno je vûdy p ipraven dìtïti pomoci a n slednï ho p edat jeho rodië m); kdyby je nïjak cizì osoba l kala do vozidla, nabìzela jim pamlsky Ëi jinè vïci (jak majì dïti reagovat); jak se chovat p ed p echodem pro chodce a i p Ìmo na p echodu (vûdy si d vat velk pozor zda nep ijìûdì vozidlo, pokud je p echod pro chodce Ìzen svïteln m sign lem na jakou barvu smïjì dïti na p echod vstupovat, naopak, kter barva jim to zakazuje); sezn menì se se z kladnìmi dopravnìmi znaëka 4 mi (jako je hlavnì silnice, dej p ednost v jìzdï, STOP atd.); jakè majì volat telefonnì ËÌsla v p Ìpadu ohroûenì ûivota, zdravì, poû ru a jakèhokoliv nebezpeëì. DÏti na dotazy odpovìdaly a za spr vnè odpovïdi dostaly vûdy nïjak d rkov p edmït s logem MP Brno (pexesa, reflexnì prvky na kolo nebo helmu, n ramky, samolepky a jinè upomìnkovè p edmïty).

5 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , ŽALUZIE, OPRAVY + VÝMĚNY. Sítě a dveře proti hmyzu. tel , Dětské tábory DRAK KŘIŽANOV taneční, sportovní, pro nejmenší. Minitábory rodiče s dětmi 1 7 let. Tel , KoupÌm byt na Vinohradech, p vodnì stav nevadì. Tel KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka sk ÌÚky a pracovnì desky na mìru ñ Vrba , 84O Prod m byt 2+kk na Vinohradech. Tel Prod m byt 2+kk na Vinohradech. Tel OB 1+0 vymïnìm za stejn ev. 1+1 v p Ìz. ev. v tah. Tel Jazyková škola Pálavské námìstí 1, Brno-Vinohrady nabídka pro školní rok 2014/15 odpolední a veèerní kurzy angliètiny, nìmèiny, italštiny a španìlštiny Relaxační studio Profi, Krásného 20, Brno-Juliánov Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí. Příznivé ceny a věrnostní program pro stálé klienty. Další služby studia: pedikúra,kosmetika, infrasauna aj. tel.: Centrum Louka Vinohrady, Bzenecká 23 PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ od do Úterý 19 h PILATES Čtvrtek 19 h POWER YOGA / YOGA THERAPY Na terase pod letní oblohou nebo v sále. Těší se na vás info Manikúra a modeláž nehtů u vás od 200 Kč Vinohrady a okolí. Tel ìXND ]DĀtQi RG ]iĩt 1 týdnì, celkem 36 vyuèovacích dvojhodin.,qirupdfh na tel. ² PLPR SUi]GQLQ ² SR FHORX GREX (paní Pisaøíková, vedoucí JŠ) 3ĨLKOiåN\ QRYìFK D VWiYDMtFtFK SRNUDĀXMtFtFK ]imhpfģ pøijímáme ve dnech D RG GR KRGLQ v uèebnì Jazykové školy, Pálavské námìstí 1, nebo v prùbìhu prázdnin na adrese GR 9ìEęU NXU]RYQpKR všech frekventantù (nových i pokraèujících) bude probíhat v uèebnì Jazykové školy ve dnech D RG GR KRGLQ.XU]RYQp VH KUDGt KRWRYę QHER EDQNRYQtP SĨHYRGHP SĨHG ]DKiMHQtP YìXN\ 3ĨHVQp WHUPtQ\ YìXN\ EXGRX VGęOHQ\ SĨL ~KUDGę NXU]RYQpKR angliètina... zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, pokroèilí, znaènì pokroèilí, konverzace, obchodní, pøíprava na FCE dle t ypù nìmèina... zaèáteèníci, konverzace, pokroèilí zeny po entantù. øí z u o d v u k italština... zaèáteèníci a pokroèilí Kurz y b od 6 do 12 fre skupiny španìlština... pokroèilí Ceník celoroèní pøedplatné GRVSęOt....Ā NRQYHU]DFH ² DQJOLĀWLQD QęPĀLQD....Ā DQJOLĀWLQD ² SĨtSUDYD QD )&( D REFKRGQt....Ā VWXGHQWL GR OHW Kè V cenì není zahrnuta uèebnice, kterou si úèastníci opatøí sami. Vyuèovací hodina trvá 45 minut, dvojhodina 90 minut. Kurzovné se platí hotovì pøed zahájením kurzu a je nevratné. Zameškané hodiny vlastní vinou se QHQDKUD]XMt NXU]RYQp VH QHYUDFt 3ĨLKOiåN\ NH VWDçHQt QD ZZZ NYLFYLQRKUDG\EUQR F].

6 VYBARV-TE SE! Akční nabídka ŠKODA Rapid Fresh Active 1,2 TSI v odstínu Fun Orange a v mnoha dalších* * Fleetové barvy jsou dostupné za příplatek Kč. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Rapid: 3,8 5,8 l/100 km, g/km Očekávejte pořádný příval barev. Je tu akční nabídka ŠKODA Rapid v originálních svěžích odstínech, s kterými se ukážete světu v plné parádě. Již od Kč a s 5letou zárukou se ŠKODA Finance od ŠkoFINu. A jedno je jisté už teď: Vaši oblíbenou barvu na ulici rozhodně nikdo nepřehlédne. Už víte, jaká to bude? Přijďte si ji vybrat do Autocentra K.E.I. Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Tel.: Držitel certifikátu ISO

7 díky novému U kontu od UniCredit Bank postará o ve kerou administrativu. Jak je tomu v UniCredit Bank, jsme se zeptali Jaké jsou podmínky pro získání takového konta? konec. Klient, který pou ívá nové U konto atozdarma. Studenti a mladí do 26 let mohou U konto NOVÉ U KONTO V PRAXI (vedle po ty) Po Pá Tel:

8 SM Systém další ukázková hodina Pro z jemce, na kterè se nedostalo v kvïtnu, po- d me dalöì hodinu cviëenì s pruûn mi lany. Vyzkouöejte, jak lze lehce uvolnit a zregenerovat svaly v krënì a bedernì oblasti, nauëit se vyt - hnout p te do trakce a nechat meziobratlovè plotènky, aby se koneënï nadechly. P estoûe se pracuje s malou silou, cviëenì ËinnÏ aktivuje svaly z dovè, b iönì, h ûôovè i noûnì klenbu. Jeho autor MUDr. SmÌöek jej s spïchem pouûìv jiû Ëtvrt stoletì k lèëbï v h ez plotènky, skoliûz a poruch velk ch kloub. Od z Ì 2014 pro v s p ipravujeme pravidelnè cviëenì, jehoû cìlem bude svalov rovnov ha a vzp ÌmenÈ, vyrovnanè a aktivnì drûenì tïla. PÿIJœTE VYZKOUäET ñ v v s le na P lavskèm n mïstì. VSTUP JE VOLN, NUTN REZERVACE! S sebou pohodlnè obleëenì, cviëì se bez bot. Heindlov, tel.: Hurá prázdniny TradiËnÌ oslava konce ökolnìho roku a vìt nì pr zdnin Ëtvrtek 26. Ëervna 2014 na dïtskèm h iöti u DomeËku na ValtickÈ ulici Od hodin ÑSoutÏûenÌ se straöidlyì. Cesta pln kol pro odv ûnè dïti, malov nì na obliëej odbornicemi z Oriflame, dïtsk taneënì vystoupenì BrnÏnskÈ pìsniëkovè tetiny ÑV lètïì. Program pln pìsniëek, z bavy a soutïûì. DospÏlÌ si v dobï od do mohou vyzkouöet simul tor n razu, kter na akci poskytne pojiöùovna Generali. Volná místa na letních táborech Domečku Pobyt pro rodiëe s dïtmi 12. aû , RS Valcha ÑCesta kolem svïta za 6 dnìì. Minit bor pro dïti od 6 let 14. aû , RS Z seka ÑRychl m krokem cel m rokemì. LetnÌ t bor pro dïti a ml deû od 10 let, 9. aû , T bo iötï Mr kotìn ÑHunger gamesì. P ÌmÏstskÈ t bory: 21. aû Ñäkola p eûitì v lesnì Ìöiì. 18. aû ÑPo stop ch ztracenèho svïtaì PodrobnÈ informace na nebo na tel.: Informace o akcích Senior klubu Dubnov program byl tak trochu aprìlem poznamen n ñ nejen jiû zmìnïnou mou nepozornostì p i opravï cìle v letu v programu klubu. Hned dvakr t byla testov na naöe schopnost improvizace kv li opakovanè zdravotnì indispozici pana starosty ñ poprvè jsme to zvl dli n - hradnìm programem s vyuûitìm PC a dataprojektoru v klubovnï, podruhè jsme radïji vyuûili sluneënèho poëasì a öli provï it, jak chutnajì r znè druhy piva i nealko n poj v zahr dce v Sherwoodu ñ bylo n m tam velmi p ÌjemnÏ a tak to byla souëasnï i naöe p Ìprava na jarnì v lety... J Neû doölo k tomu prvnìmu, pokraëovala Eliöka Vackov ve svèm seri lu ÑKr sy naöì zemïì p iblìûenìm dalöìch pamïtihodnostì»ech a Ing. Cvachov n s uëila trènovat pamïù s vyuûitìm pravidel, vztahujìcìch se k deseti Ë stem tïla (od hlavy po nohy). Po 14 dnech jsem zjistil, ûe si jich pamatuji jen polovinu... Sice to po mèm sdïlenì povaûovala za dìlëì spïch, ale pro vylepöenì mèho sebevïdomì mi em zaslala jejich pln v Ëet... (m te-li z jem se pouëit a ÑtrÈnovat mozekì ñ stavte se, r di p ed me metodu LOCI d l... J). B eznovì jubilanti byli v jimeënì poëtem slavìcìch muû, dubnovì pro zmïnu celkov m poëtem p ihl öen ch i dostavivöìch se jubilant ñ 17. Ani to n s ale nezaskoëilo a zvl dli jsme vöem nejen poblahop t a zazpìvat, ale se vöemi se i p ÌjemnÏ pobavit. S velk m oëek v nìm a ËastÌ se setkala p edn öka Dr. äuberta k historickèmu v voji Ukrajiny ñ i p es hodinov Ëasov limit byla p Ìnosn pro vöechny p ÌtomnÈ, kte Ì ocenili zejmèna objektivnost a vïcnost v kladu, doplnïnèho obr zky a schèmaty. é nrovï a programovï pestr duben jsme zakonëili v letem do T ebìëe ñ poëasì n m p lo a Vlasta JelÌnkov mïla jeho pr bïh dokonale p ipraven. KromÏ katedr ly jsme proöli a prohlèdli si pamïtihodnosti ûidovskè Ëtvrti i nïkolik zajìmav ch objekt na n mïstì a v jeho blìzkosti, SENIOR KLUB V ČERVNU V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, zveme v s k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï Bzeneck 19 (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin) v dobï 14.00ñ16.00 bïûì kurz PC pro seniory (i zaë - teënìky) v Zä MutÏnick ñ Ëast i konzultace zdarma J ñ TER V LET ñ VELEHRAD, z mek BUCHLOVICE (odjezd 8.00) V. JelÌnkov, Ing. L. HodboÔ ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V»ERVNU Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk vöe s koment em pr vodkyú a nakonec i panì JelÌnkovÈ, takûe i p es ponïkud nam havïjöì ch zi po uliëk ch i objektech ûidovskè Ëtvrti byli p i zp teënì cestï vöichni spokojeni. KvÏten jsme zah jili stylovï tradiënì ËastÌ na v stavï vìn ñ pr bïûnï jsme se st Ìdali nejen v n m vyëlenïnèm azylu ve spoleëenskèm s le (dïkujeme organiz tor m), ale hlavnï u cimb lu a zpïvaëek z RatÌökovic a vydrûeli to s nimi aû do samèho z vïru... J Se sv m poutav m komentov nìm p ÌbÏh z p Ìrody a sv ch kr tk ch film mezi n s opït p iöel pan Pt Ëek. Polovinu kvïtna pak uzav el po mïsìënì p est vce dalöìm dìlem svèho cyklu starosta PhDr.»ejka ñ a p ÌpadnÈ z jemce upozorúujeme, ûe beseda se starostou se uskuteënì v novèm termìnu v Ëervnu (viz program). Od Ëervna rozöi ujeme program klubu o pravideln setk nì patchwork ek = seöìvaëek kousk l tek ñ kaûdou druhou sobotu v mïsìci od 13 do 16 hodin v klubovnï za ÌzenÌ panì Renaty SpurnÈ ñ p ijôte se nejen podìvat, ale i zapojit. JeötÏ mi zb v pozvat z jemce na v let na JiûnÌ Port l ñ podrobnïjöì informace pod na klubov ch sch zk ch ( t,»t) Vlasta JelÌnkov. DalöÌ informace a fotografie z nejen dubnov ch akcì Senior klubu najdete na webovè str nce nebo p Ìmo u n s v klubu (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ tel.: ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov ñ»tvrtek BESEDA SE STAROSTOU ñ aktu lnì ud losti a problèmy, PhDr. J.»ejka ñ SOBOTA RU»NÕ PR CE ñ PATCHWORK (a dalöì pr ce podle z jmu), R. Spurn ñ TER POSEZENÕ U KLAVÕRU ñ PÕSNI»KY PRO DUäI, M. VaÚura ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V»ERVENCI Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER PrvnÌ svïtov v lka ñ HISTORICK SOUVISLOSTI (1914ñ2014), Dr. L. äubert ñ»tvrtek V LET ñ JIéNÕ PORT L (odjezd 9.00) Ing. L. HodboÔ MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 13. Ëervna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt.

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt. 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»NÃ Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing.

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více