LUCIE BÍLÁ POTĚŠILA SVÝM ZPĚVEM NEJEN JUBILANTA ZBIGNIEWA CZENDLIKA Více čtěte na str. 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUCIE BÍLÁ POTĚŠILA SVÝM ZPĚVEM NEJEN JUBILANTA ZBIGNIEWA CZENDLIKA Více čtěte na str. 15."

Transkript

1 LL 17 / 2009 STRANA 1 17 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 11. září 2009 Cena 12 Kč Zámecká zahrada bude mít kamennou zeď str. 6 LUCIE BÍLÁ POTĚŠILA SVÝM ZPĚVEM NEJEN JUBILANTA ZBIGNIEWA CZENDLIKA Více čtěte na str. 15. Historie a současnost Sázavského údolí Str. 12 a 13 Rozhovor s farářem Zbigniewem Czendlikem Str Laudon 2009 str Aktuality z Lanškrounska: mesto/aktualne/ Archiv starších výtisků LL: media/listy lanskrounska pdf/ a Foto: Jiřina Straková

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 17 / 2009 Rada města jednala Na začátku jednání se rada města seznámila s poděkováním občanského sdru žení Smíření za darování klavíru. Klavír, který už nedostačoval požadavkům ZUŠ J. Pravečka, bude nyní užívat hospic v Chrudimi. Rada se věnovala zprávě o výsledku projektu Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II. Pracovní skupina ve složení Bc. Kateřina Gregorová, JUDr. Hana Vágnerová, Ing. Ladislav Urban a Ing. Renáta Kr čová připravila návrh pravidel, která upraví postup orgánů Města Lanškroun při prodeji stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II., tj. parcel určených pro výstavbu rodinných domů a pro výstavbu řadových domů nacházejících se na ppč. 345/5 v k.ú. Dolní Třešňovec. Pravidly se bude rada města dále zabývat. Radě předložily zápisy z jednání její poradní orgány: majetková komise a do pravní komise. Radě byl předán i dopis, kterým jsou vybrané subjekty, včetně města vyzvány k úklidu pozemků, na kterých se nachází nepovolené skládky. Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí provedl na základě podnětu městské policie a dalších občanů místní šetření ve věci nepovoleného odkládání odpa dů v okolí zahrádek v lokalitě Cihelna, Pod Lesem, Obora a Lískovec. Vzhledem k tomu, že není možno zjistit konkrétního původce odpadů, je za likvidaci takovýchto odpadů odpovědný majitel pozemku. Proto OŽP MěÚ Lanškroun nařídil vlastníkům (tedy i městu) jejich odstranění a v rámci úst ního projednání situace na uvedených pozemcích doporučil přistavení kontejnerů na vhodná místa. Za město Lanškroun splnění tohoto úkolu zajistí pověřená organizace, tj. Technické služby Lanškroun, s.r.o. Náklady budou vyfakturovány městu, protože se nejedná o činnost, která je definována v uzavřené smlouvě. Rada se na základě písemného podnětu věnovala problematice hluku, který na náměstí vyvolávají městské slavnosti, a požádala pisatele dopisu, aby zvý šený ruch na náměstí v době konání slavností strpěl. Rada se dále seznámila s programem kulturních akcí na sezonu a s porovnáním ztrátovosti jednotlivých žánrů (pohádky, KPH, cestopisné besedy, koncerty populární a country hudby, divadla), zajištěných kulturním centrem v sezoně Zábor veřejného prostranství: Rada projednala žádost Okresního výkonné ho výboru ČSSD o povolení záboru veřejného prostranství a souhlasila s povole ním záboru náměstí J. M. Marků dne za účelem předvolební akce. Vyjádření podpory obnově památky: Rada projednala žádost Občanské ho sdružení pro zachování kostela sv. Marie Magdaleny v Lanškrouně pro bohoslužebné účely o finanční příspěvek na opravu kostela a konstatovala, že podporuje všechny aktivity směřující k opravě této kulturní památky. Rada doporučila zastupitelstvu města poskytnout žadateli na opravu veřejnou fi nanční podporu ve výši Kč ,. Parkování na pozemcích ve vlastnictví města: Rada souhlasila s přechod ným parkováním vozidel obyvatel domu čp. 146, Lanškroun Vnitřní Město, ul. Třešňovecká na ppč v k.ú. Lanškroun po dobu, kdy bude před tímto domem dočasně přemístěna autobusová zastávka, avšak s výjimkou období listopad 2009 až březen Věcná břemena: Rada souhlasila se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni na část pozemku ppč. 3891/1 v k.ú. Lanškroun v rámci stavby Vý stavba inženýrských sítí lokalita Za Střelnicí II, Lanškroun. V projektové přípravě stavby je navržena trasa dešťové kanalizace a výpustního objektu na výše uvedeném pozemku. Z důvodu zajištění příslušných podkladů pro územní a stavební řízení a zajištění oprávnění pro vstup na pozemek v průběhu užívá ní podzemního vedení pro budoucího vlastníka a provozovatele bude sepsána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a po dokon čení stavby a vyhotovení GP Smlouva o zřízení věcného břemene. Vlastní kem předmětného pozemku je ČR; je ve správě Povodí Moravy, s. p., Brno. Vyřazení zbytného majetku Sociální služby: Rada projednala žádost ředitele příspěvkové organizace Sociální služby Lanškroun o vyřazení neu potřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku a rozhodla o fy zické likvidaci majetku v pořizovací hodnotě celkem Kč ,30; vzhle dem ke stavu a míře opotřebení nelze tento majetek prodat (nejedná se o majetek pořizovaný do Domova pro seniory, ale starší majetek, který užívaly Domy s pečovatelskou službou). Rada dále rozhodla o prodeji majetku v pořizovací hodnotě celkem Kč , za cenu stanovenou ředitelem Sociálních služeb Lanškroun společnosti Městský bytový podnik, s.r.o., a o prodeji ručně po lohovacích lůžek v pořizovací hodnotě celkem Kč , za cenu dle znaleckého posudku, který zajistí organizace Sociální služby Lanškroun. Pro středky z prodeje budou příjmem rozpočtu města Lanškroun. Odměna znalci za vydání znaleckého posudku bude uhrazena z rozpočtu města Lanškroun. Nový jednatel společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o.: Rada byla seznámena s rezignací Ing. Petra Másla na budoucí pozici asistenta jed natele Technických služeb Lanškroun, s.r.o., a na základě výsledku výběro vého řízení doporučila jednateli společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o., přijmout na funkci asistenta jednatele Ing. Aleše Ondrůška s termínem nástupu a uložila vedoucí odboru právního a majetku předložit radě města v dostatečném předstihu návrh na jmenování nového jednatele s tím, že převzetí funkce proběhne ke dni Uzavření městského úřad na Silvestra: Rada souhlasí s uzavřením měst ského úřadu pro veřejnost dne Stavba v ochranném pásmu lesa: Rada projednala žádost o souhlas s povo lením novostavby rodinného domku na pozemku ppč. 4245/21 v ochranném pásmu lesa (vedle aleje vedoucí k zámku), který je v majetku města Lan škroun v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa dle nákresu v příloze souhlasila. Kanalizace příspěvek na navýšení dimenze: Rada města souhlasila s uzav řením Dohody o úhradě zvýšených nákladů na vybudování kanalizace s firmou GUVEX, s.r.o. V roce 2004 město stavělo inženýrské sítě pro výstavbu ro dinných domů v lokalitě Pod Penzionem. Součástí této sítě byla i stoka J1, procházející ul. Jungmannovou, Sázavskou, křížící ul. Dukelských hrdinů a vedoucí k dnešním ulicím Svojsíkova a Polská. V té době se na město obrátil jednatel fy GUVEX Ing. Vladislav Verner se žádostí o navýšení dimenze ka nalizace v úseku od křižovatky ulic Dukelských hrdinů a Sázavská až k vjezdu do jeho firmy z důvodu plánovaného rozvoje firmy. Původně plánovaná di menze byla DN 300, projektant stanovil novou dimenzi na DN 500. Bylo dohodnuto, že vyvolané vícenáklady uhradí fa GUVEX v době, kdy se bude do kanalizace připojovat. Původně propočtené náklady na zvýšení dimenze ve výši Kč , byly při realizaci sníženy na 150 tis. Kč. V současné době požádala fa GUVEX o souhlas s připojením do předmětné kanalizace, a pro to s ní byla sepsána dohoda o úhradě zvýšených nákladů na vybudování kanalizace. Společnost uhradí na účet města částku Kč ,. Zrušení nařízení města: Rada vydala nařízení města č. 1/2009, kterým zrušila nařízení města Lanškroun č. 1/2007 o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt od straňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Zákonem č. 97/2009 byl změněn zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komu nikacích, ve znění pozd. předpisů. Měst a obcí se významně dotýká změna v ust. 27 uvedeného zákona, kterým se přenáší odpovědnost za škody způsobené závadou ve schůdnosti chodníku z vlastníků přilehlých nemovitostí na vlast níka chodníku. Vlastník přilehlé nemovitosti již nemá odpovědnost a nelze mu tedy povinnost úklidu chodníku ukládat, jak bylo činěno nařízením č. 1/2007. Pronájem nebytových prostor: Rada rozhodla ukončit výpovědí nájemní smlouvu uzavřenou s Evou Janečkovou jako nájemcem nebytového prostoru v I. nadzemním podlaží domu čp. 124, ul. B. Němcové (prodejna konfekce) s tím, že nájemní vztah skončí dnem Rada rozhodla ukončit nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Lanškroun jako pronajímatelem a MUDr. Lenkou Novákovou jako nájemcem nebytové ho prostoru v I. nadzemním podlaží domu čp. 1003, ul. Janáčkova (ambu lantní neurologická a rehabilitační ordinace v budově Domova pro seniory), a to dohodou nebo výpovědí nejpozději ke dni Prodej domu do konce měsíce je možno podat nabídku: Rada se se známila se sdělením č. 2/2009 odboru právního a majetku o návrhu minimál ní ceny domu čp. 153, Ostrovské Předměstí, Opletalova ulice, Lanškroun a sta novila minimální cenu předmětných nemovitostí pro účel soutěže a lhůtu na doručení obálek označených heslem Dům čp. 153 v Opletalově ulici za účelem podání cenové nabídky koupit tento dům do Souhlasy s podnájmem nemovitostí: Rada se seznámila s návrhem textu Smlou vy o užívání prostor minigolfu předloženým nájemcem areálu minigolfu, společ ností Technické služby Lanškroun, s.r.o., a souhlasí s uzavřením podnájemního vztahu k užívání části objektu bez čp./če. na pozemku stpč v k.ú. Lan škroun (bývalé pokladny koupaliště) mezi nájemcem areálu a Ing. Jiřím Černým. Rada se také seznámila s textem Smlouvy o umístění a provozování prodejní ho automatu předloženým nájemcem Haly B. Modrého, společností Technic ké služby Lanškroun, s.r.o., a souhlasí s umístěním prodejního automatu na cukrovinky společnosti Mars ČR, kom. spol., v Hale B. Modrého. Pronájmy nemovitostí: Rada rozhodla pronajmout společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., na dobu neurčitou kotelnu v bytovém domě čp. 247, Hradební ulice, Lanškroun za smluvní roční nájemné Kč 2.900, s připočtením DPH v aktuální výši a schvaluje text nájemní smlouvy. Doprava ve městě: Rada projednala žádost společnosti Melitrade, a.s., o zří zení vyhrazených míst na Pivovarském náměstí, souhlasí se zřízením 3 vyhra zených parkovacích míst s tím, že si žadatelé sami uhradí veškeré náklady, a u kládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení. Rada projednala žádost o odstranění dopravního značení v ul. Lázeňská, souhla sila s posunutím dopravního značení B 11 a s umístěním tohoto značení i z opačného směru a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení. Rada projednala podnět dopravní komise k zajištění přístupu do bočního vchodu Domu s pečovatelskou službou v ul. 28. října, souhlasila s umístěním vodo rovného dopravního značení V 12b a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení. Rada projednala žádost společnosti Energetik 2, s.r.o., o vyznačení zákazu stání v ul. Strážní, souhlasí s navrženou úpravou s tím, že si žadatelé sami uhradí veškeré náklady, a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a in stalaci dopravního značení dle přílohy č. 4. Příští jednání rady města je naplánováno na 14. září. Všechna přijatá usnesení rady (s anonymizovanými osobními údaji) najdete na oficiálních webových stránkách města a na úřední desce městského úřadu. K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a tajemníka, kde Vám je na požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 17 / 2009 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 16. září 2009 od hod. v sále lanškrounského zámku Program: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání a) Finanční záležitosti b) Majetkoprávní záležitosti c) Zřizovatelské funkce města d) Různé 6. Vstupy veřejnosti 7. Vstupy zastupitelů 8. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechny občany města. Ing. Martin Košťál, starosta města MĚSTO PRO BYZNYS I v letošním roce proběhl v Pardubickém kraji průzkum podnikatelských podmínek v rámci projektu Město pro byznys. Podstatou srovnávacího vý zkumu Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i jednotlivých krajích. Tímto projektem jednot livá města získávají srovnáním s jinými městy reflexi svých aktivit směřova ných k rozvoji podnikání. Pro zajištění co největší objektivity výzkumu byla města hodnocena na základě padesáti kriterií rozdělných do 6 oblastí (podni katelské prostředí, kvalita lokality, pracovní trh, přístup veřejné správy, ce nové podmínky a průzkum mezi podnikateli). Lanškroun byl vyhodnocen jako město s nejvyšší kvalitou lokality v Pardu bickém kraji. V poměru k počtu obyvatel zde přibyl v porovnání s krajským průměrem téměř trojnásobek nových bytů, skoro nejvíce se zde třídí odpad a jsou tu velmi nízké exhalace. Z vyhodnocení průzkumu dále vyplývá, že v Lanškrouně se daří středním firmám. Jejich počet meziročně vzrostl o více než desetinu a jejich podíl v místním podnikatelském prostředí je skoro o 30% vyšší než v ostatních městech Pardubického kraje. Za pozitivní je považován nejprogresivnější růst počtu obyvatel v rámci kraje. Lanškrounská radnice má nejvyšší kapitálové výdaje v poměru k výda jům provozním a v Lanškrouně je nejnižší poplatek za stánek. Přestože v objektivních kritériích patřil Lanškroun k nejlepším městům v kraji, subjektivní hodnocení podnikatelského prostředí lanškrounskými pod nikateli není nejlepší. Otázkou, proč tomu tak je, se bude město dále zabývat. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Veřejná podpora kultura Město Lanškroun každoročně podporuje neziskové projekty organizací sportovních, kulturních, těch, které se zabývají sociální pomocí nebo rozvíjejí vztahy s partnerskými městy, i organizace z dalších veřejně prospěšných ob lastí. O poskytnuté veřejné finanční podpoře vás postupně informujeme. Dnes přinášíme informaci o podpoře poskytnuté na kulturní činnost. Veřejná finanční podpora v obl. kultury v roce 2009 jednorázové akce Žadatel Veřejná finanční podpora (v Kč) Ilja Michalec Jazz A Little Otherwise ,00 Ilja Michalec CD NEXT LEVEL 5 000,00 Big Band Lanškroun 25. výročí ,00 Tomáš Krejča MÚZOCHVĚNÍ ,00 V. Skalický VÝTVARNÁLE 4 000,00 Jitřenka, dětský folklorní soubor ,00 Taneční skupina Juicy Lanškroun ,00 Celkem ,00 Z podkladů dodaných vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru Jitkou Krejčovou zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka 1. září začal školní rok 2009 / 2010 V úterý 1. září 2009 přišlo do lanškrounských škol celkem 1057 žáků, z toho 118 prvňáčků. Oproti loňskému roku je to celkový úbytek 39 žáků: Základní školu na ulici Dobrovského navštěvuje v současné době 264 žáků (vloni 286 žáků) školu opustilo celkem 57 žáků a nastoupilo 36 žáků, Základní školu na nám. Aloise Jiráska navštěvuje v současné době 408 žáků (vloni 420 žáků) školu opustilo celkem 68 žáků a nastoupilo 44 žáků, Základní školu na ulici B. Smetany navštěvuje v současné době 365 žáků (vloni 370 žáků) školu opustilo celkem 44 žáků a nastoupilo 33 žáků, Základní školu v Dolním Třešňovci navštěvuje v současné době 20 žáků (vloni 20 žáků) školu opustilo 5 žáků a 5 žáků nastoupilo. V průběhu minulého školního roku a prázdnin se 9 dětí odstěhovalo, 3 děti naopak do Lanškrouna přišly z jiných škol a do V. a VI. ročníků nastoupilo ve školním roce 2009/2010 z okolních neúplných škol 20 žáků. Jitka Krejčová, vedoucí OŠK SLOUPEK STAROSTY Velmi mne těší, že Vás mohu in formovat o skvělém výsledku hod nocení výkonu veřejné správy naše ho města a městského úřadu, a to o získání certifikátu ISO 9001:2008. Město úspěšně absolvovalo dohle dový audit a od je držite lem certifikace, která dosvědčuje spl nění požadavků mezinárodního sys tému managementu jakosti ISO. Ji nými slovy to znamená, že Městský úřad Lanškroun plní cíle v oblasti ve řejné správy na 100% a získal nej vyšší ocenění, jakého může ve své ob lasti působnosti dosáhnout. Ve vedení radnice dlouhodobě usi lujeme o to, aby dobré jméno města a městského úřadu bylo založeno na se riózním, poctivém a kvalifikovaném jednání s občany i ostatními klienty. Mezi hlavní úkoly úřadu patří posky tovat požadované služby a činnosti ve vysoké kvalitě. Pro vnitřní chod úřadu to znamená zajistit efektivní systém řízení prostřednictvím stanovených cí lů při současném použití kontrolních mechanizmů systémů řízení jakosti. Samotný průběh auditu rozhodně nebyl formální záležitostí. Byli jsme hodnoceni nezávislou švýcarskou fir mou SGS, která patří do světové špič ky v inspekci a certifikaci kvality. V současné době vlastní certifikát jakosti ISO 9001:2008 méně než 20 měst v ČR, z toho zhruba 5 prošlo hod nocením ze strany některé renomo vané zahraniční společnosti. Město Lanškroun patří mezi ně. Tvrdé, ale objektivní posouzení objevilo i urči té drobné nedostatky a chyby, které musíme do jednoho roku odstranit. Naše úsilí o maximální kvalitu po skytovaných služeb tak nekončí, ale bude nadále pokračovat. Mne osob ně potěšilo i konstatování, které za znělo při vyhlašování výsledků au ditu, že jsme jako město i v době krize v dobré finanční kondici. Mé poděkování patří jak vedou cím pracovníkům, tak všem zaměst nancům úřadu, protože bez jejich prá ce a úsilí bychom uvedeného úspěchu nikdy nedosáhli. Ing. Martin Košťál, starosta města POTVRZENO Lanškroun má jeden z nejkvalitnějších městských úřadů v ČR Již není pochyb, že Město Lanškroun má jeden z nejkvalitnějších úřadů v ČR. Lanškroun se zařadil mezi elitu v řízení kvality. Největší mezinárodně uznávaná jednička na světovém trhu inspekčních a certifikačních autorit kva lity, společnost SGS, prověřovala Městský úřad v Lanškrouně. Pro zajíma vost společnost je uznávaná a působí ve 130 zemích světa. Audit v Lanškrouně skončil 26. srpna 2009 a v pozdních odpoledních ho dinách úřad úspěšně zakončil pět měsíců trvající přípravy na pokus o splnění normy kvality ISO 9001:2008. S přípravou na certifikaci úřadu pomáhal ex terní specialista, společnost Regionservis, spol. s r.o. Úřadů, které mají v ČR potvrzenu kvalitu od mezinárodně uznávané autority, je pouze několik málo, v okolí Lanškrouna pouze Králíky, které prošly podobným procesem loni na konci roku. Ukázalo se, že město v poslední době výrazně zlepšilo řízení svých financí a naplňování plánů a mnohem více sleduje zpětnou vazbu od občanů. Velké zásluhy na zlepšení činnosti města mají bezpochyby rostoucí nároky občanů a zaměstnanci města v čele se starostou a tajemníkem. Zásluhu při soudil tajemník také opozici, jejíž mnohdy nepřeberné dotazy musí úřad zod povídat a otevírá se tím více celému městu bez rozdílů politické příslušnosti. Auditem vše teprve začíná. Úřad aplikoval systém ISO 9001:2008, díky kterému je zaručeno neustále zlepšování. Budou probíhat pravidelné externí dozory, jejichž cílem není inspekce, ale společný cíl. Zlepšovat efekt práce vedení města a samotného úřadu s cílem mít spokojené občany a prospe rující město. Ing. Luděk Tesař, specialista na rozvoj samospráv, Regionservis, spol. s r.o.

4 STRANA 4 RADNICE SDĚLUJE LL 17 / 2009 PRONÁJEM RESTAURACE Město Lanškroun zve řejňuje záměr prona jmout v roce 2010 re stauraci v areálu kou paliště v Lanškrouně. Objekt je dispozičně členěn na restauraci, ku chyň a menší sál v pod kroví. Koupaliště v ro mantické lokalitě lanš krounských rybníků je hojně navštěvováno občany města i blízkého okolí a turisty. Každý zájemce o kvalitní provoz restaurace je vítán! Bližší informace sdělí: Jiří Švarc, tel Lesní hospodářský celek Městské lesy Lanškroun Část III. Myslivecké hospodaření, fenotypová klasifikace a těžba Městské lesy se nalézají v pěti honitbách (Rudoltice, Rychtářský les Al brechtice, Horní Čermná, Horní a Dolní Třešňovec a Ostrov). V normova ných stavech zvěře jsou srnčí, černá zvěř a zajíc. Mimo normované se vysky tuje jelení a mufloní zvěř. Lesní porosty jsou oklasifikovány fenotypovými třídami. Klasifikace je podkladem k uznání zdrojů reprodukčního materiálu. Třída A hospodářsky vysoce hodnotné porosty, které jsou autochtonní, nebo porosty, které nejsou autochtonní, ale vynikají množstvím nebo kvalitou produkce, morfologický mi znaky a odolností. Třída B ostatní porosty nadprůměrné objemové pro dukce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu. Třída C po rosty průměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu. Třída D porosty geneticky a hospodářsky nevhodné se zřetelně zhoršeným zdravotním stavem nebo se znatelně zhoršenou kvalitou. Na území lesního hospodářského celku Městské lesy Lanškroun se nevysky tují pouze lesní porosty fenotypové třídy D. Výše celkových těžeb nepřesahuje potencionální celkový běžný přírůst současných porostů (9,7 m 3 ). Z toho při současné věkové struktuře porostů vyplývá, že při naplnění takto navržených těžeb v tomto deceniu dojde k na výšení zásob. To by mohlo mít za následek zmírnění propadu celkových těžeb v následujícím decéniu, než který ukazuje graf výhledů těžeb. Maximální celková výše těžby je m 3, z toho předmýtní je a těžba mýtní je Celková těžba na 1 ha por. půdy za rok je 7,7 m 3. Výchovné zásahy porostů mají s věkem sestupnou tendenci. Nejčastěji jsou výchovné zásahy v porostech prořezávkového stáří a dále v porostech do 40 let věku. Ve starších porostech jsou plánovány probírky pouze 1x za deceni um. V rámci prořezávkových zásahů je nutná úprava druhové skladby po rostních skupin. Většina prořezávek je naplánována jako naléhavé. Některé jako opakované, kde je potřeba jemnějších zásahů a úpravy dřevinné sklad by. Výtěž z probírkových porostů je ovlivněna především zásahy ve věkovém stupni, kde jsou výchovné zásahy nejintenzivnější. Celkově je nut no redukovat břízu. V lesích rekreačních preferovat esteticky hodnotné je dince, pestřejší dřevinnou skladbu, co nejbohatší věkovou a prostorovou rozrůzněnost. Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen MZD ) při obnově porostu je stanoven ve všech skupinách starších 80 let. Při stanovování minimálního podílu MZD v každé porostní skupině bylo přihlédnuto k současnému porostnímu typu, aktuálnímu stavu porostní sku piny a fázi rozpracovanosti obnovy, přitom se přihlédlo k zastoupení MZD v již obnovených částech porostu. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku je 113,80 ha. Z podkladů Ing. Romana Bureše, správce městských lesů, zpraco vala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Rozpočet města Lanškroun je i v době ekonomické krize stabilní Finanční krize je v současné době téma, které je skloňováno ve všech pá dech. Dopady krize se promítají do života mnoha jednotlivců a firem, ale i do rozpočtů na všech veřejných úrovních státu, krajů a obcí. V důsledku sou časného vývoje ekonomiky nebudou naplněna rozpočtovaná inkasa sdíle ných daní i rozpočtu našeho města. Do poloviny letošního roku dosahovala inkasa sdílených daní shodných hodnot ve srovnání s rokem K propadu došlo v měsíci červenci, kdy byla inkasa daní o Kč 4,4 mil. nižší než ke shod nému datu loňského roku. K propadům došlo zejména u daně z příjmu fyzic kých osob ze samostatné výdělečné činnosti a daně z příjmu právnických o sob. Naopak inkaso daně z přidané hodnoty vykazuje vyšších hodnot v porov nání s loňským rokem. Výpadek těchto daňových příjmů byl do první po loviny nahrazen příjmy nedaňovými a dotacemi, které nebyly nebo nemohly být rozpočtovány. Mezi významné položky, které posílily příjmovou stranu roz počtu a nahradily tak propad daňových příjmů, patří dotace na činnosti vy konávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí, v oblasti sociálních služeb, podíly na zisku společnosti EKOLA České Libchavy. V tabulce jsou uvedena inkasa daní k 30. srpnu v letech (údaje v Kč): Měsíčně je analyzováno plnění daňových příjmů a zpracováván celkový rozbor plnění rozpočtu. Vedení města je pravidelně informováno o vývoji fi nanční situace. Vzhledem k vývoji městských financí město nemuselo ani v do bě krize omezit investiční akce schválené v rozpočtu letošního roku. Nemuse la být krácena ani veřejná podpora v oblasti sportu a kultury. Omezeny nebyly ani schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury. Vzhledem k tomu, že již při přípravě rozpočtu na letošní rok byla při jata některá úsporná opatření ve výdajové stránce v oblasti místní správy, ne bylo přistoupeno k dalšímu krácení. Výdaje jsou stanoveny v optimální výši tak, aby byl zajištěn plynulý chod úřadu. I přes to, že propad inkasa sdílených oproti schválenému rozpočtu je znač ný, rozpočet města je stabilní. Jak bylo již zmíněno, příjmová stránka rozpoč tu byla posílena o jiný druh příjmu. Také některé plánované výdaje nebudou z objektivních příčin pravděpodobně čerpány. Prozatím je předčasné předví dat konečnou podobu rozpočtu. V případě, že by nebylo dosaženo plánova ného přebytku hospodaření schváleného rozpočtu na rok 2009, má město vy tvořenou dostatečnou finanční rezervu z roku minulého, kdy inkasa daní naopak překročila plánované hodnoty. Mým přáním a cílem však je, abychom tuto rezervu použili v co nejmenším rozsahu. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Lanškroun VOLIČSKÉ PRŮKAZY Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají 9. a 10.října 2009, bude možné volit též na voličský průkaz. Voličský průkaz se vydává voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, tedy tam, kde je zapsán do stálého seznamu voličů. O vydání voličského průkazu si voliči již mohou požádat na Městském úřadu Lanškroun v kanceláři vedoucí odboru vnitřních věcí, na podatelně nebo na informacích, a to buď osobně, nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. Písemnou žádost je nutné doručit nejpozději do , osobně může volič požádat do do hodin. Voličské průkazy se vydávají od do do hodin, volič si jej může vyzvednout buď osobně nebo může být předán osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vy dání voličského průkazu, nebo bude zaslán na adresu uvedenou na žádosti. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Poslanecké sněmov ny Parlamentu České republiky k hlasování v kterémkoliv volebním okrs ku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. Zvláštní volební okrsky se vytvá řejí při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v cizině. Marcela Štrauchová

5 LL 17 / 2009 RADNICE SDĚLUJE STRANA 5 lanskroun.eu před dokončením Na začátku prázdnin jsme informovali čtenáře Listů o spuštění zcela nové ho webu města. Nové stránky Lanškrouna jsou jednou velkou novinkou. Při tvorbě stránek jsme mysleli na to, aby byly zajímavé, moderní a pro uživatele přehledné. Nejedná se jen o nový vzhled, ale i například o uspořádání menu či rozdělení do záložek. V záložce Město Lanškroun najdete informace potřebné k běžnému ži votu ve městě, v záložce Městský úřad a samospráva aktuality z úřadu, ale také vyhlášky a nařízení města nebo informace k volbám či zprávy z městské policie. Záložka Region Lanškrounsko navádí návštěvníky webu na všech 21 obcí v regionu. Stránky propagují historické památky a turistické atrakti vity v regionu a ukazují, že na Lanškrounsku lze strávit aktivní dovolenou. Nabídka jazykových verzí webu je nadstandardní, více jak 40 stran textu v angličtině, polštině a němčině nabízí jen málo městských webů. A co ještě na novém webu chystáme? V nejbližší době bude zprovozněno zasílání novinek, brzy bude funkční zajímavá fotogalerie. Přibude nová jazy ková verze stránky budou přeloženy i do italštiny. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Veřejná služba = správný krok v sociální oblasti Novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění poz dějších předpisů, od 1. ledna 2009 zavedla nový institut veřejnou službu. Veřejná služba tak doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobé ho zaměstnání a dobrovolnické služby možnosti zachování pracovních do vedností u osob dlouhodobě bez zaměstnání. Na základě písemné smlouvy uzavřené mezi obcí a osobou v hmotné nouzi lze zabezpečovat pomoc v záleži tostech, které jsou konány ve prospěch obce a jejích občanů. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřej ných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Občanu, který vykonává veřejnou službu, sice za výkon veřejné služby nenáleží žádná odměna, ale dojde u něho k navýšení dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na živobytí. Například občan v hmotné nouzi počítaný jako jednotlivec, který přestane pobírat podporu v nezaměstnanosti z úřadu práce a poté ještě šest měsíců pobírá dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí ve výši Kč 3126,, od následujícího, tedy sedmého měsíce začne pobírat tzv. existenční minimum ve výši Kč 2020,. Pokud občan v této době začne vy konávat veřejnou službu, a to ve výši více jak 20 hodin za měsíc, obdrží opět příspěvek na živobytí výši Kč 3126,. Pokud vykoná veřejnou službu více jak 30 hodin za měsíc, může mu být dávka hmotné nouze navýšena na Kč 3679,. Může tedy dojít k měsíčnímu navýšení dávky hmotné nouze, pří spěvku na živobytí až o Kč 1659,. Je tedy zřejmé, že vykonávat veřejnou službu by mělo být pro občany v hmotné nouzi výsadou, ne trestem. Město Lanškroun zavedlo veřejnou službu od června 2009 a v současné době 17 našich klientů vykonává veřejnou službu, a to jednak u Technických služeb města Lanškroun, s.r.o., jednak u Městského bytového podniku Lan škroun, s.r.o. Přes počáteční rozpaky ze strany našich klientů i jejich zaměst navatelů se nyní již veřejná služba rozjela na plné obrátky a jsme přesvědčeni, že se bude nadále rozvíjet. Věříme, že veřejná služba bude sloužit městu v těch oblastech, kde to bude město nejvíce potřebovat, a občanům, kteří se ocitli dlouhodobě ve hmotné nouzi, pomůže zachovat si pracovní návyky, získat nové dovednosti a v ne poslední řádě zvýšit si příjem z dávek hmotné nouze. Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Dny evropského dědictví program Dne začne již XVIII. ročník Dnů evropského dědictví, a proto vás chceme informovat o památkách přihlášených v Lanškrouně i jeho okolí, o doprovodných akcích, popsat stručně objekty a dobu, po kterou budou v rám ci Dnů evropského dědictví 2009 otevřeny. Hospoda Krčma, Malé náměstí 77: Zájezdní hostinec Krčma je rozlehlý přízemní částečně podsklepený dům s podkrovní světničkou. Nejstarší písemné zprávy dokládající existenci hostince pocházejí z 16. století. Jako restaurační zařízení slouží objekt dodnes. Hostinec bude v rámci Dnů evropského dědictví otevřen ve dnech od 9 do 23 hod. Muzeum, nám. A Jiráska 1: Zámek (na fotografii), původně augustiniánský klášter, byl zbudovaný po roce Po rekonstrukci dostal objekt hladkou fasádu se zdůrazněnými gotickými a renesančními prvky. V současné době objekt slouží jako muzeum. Ve dnech bude muzeum otevřeno v době od 13 do 17 hod., ve dnech od 9 do a od 13 do 16 hod., ve dnech od 13 do 17 hod. Jednou z doprovodných akcí v muzeu je výstava obrazů a plastik Jarmily Uhlířové a Bedřicha Šilara. Kostel sv. Václava, nám. A. Jiráska: Je poprvé připomínán v roce Původně gotický kostel je bývalou součástí augustiniánského kláštera. Bude otevřen dne od 14 do 17 hod. a dne od do hod. Nový zámek u Rudoltic: Torzo zámku postaveného v letech po dle plánů D. Martinelliho a A. Sally. Jedná s o ukázku monumentální zámecké architektury vrcholného baroka. Poslední rekonstrukce Zámečku proběhla v letech V rámci dnů evropského dědictví bude Zámeček otevřen a v době od 10 do 18 hod. Doprovodné akc: sraz motorkářů a zakončení sezóny; Mystická noc ve sklepení. Online katalog celostátně přihlášených památek a akcí naleznete na strán kách Ještě jednou bychom Vás touto cestou chtěli pozvat na návštěvu lanškrounských nebo i jiných historických klenotů naší republiky. Ve spolupráci s Marií Heinrichovou, referentkou památkové péče, zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka. KALENDÁŘE NA ROK 2010 Město Lanškroun připravilo na rok 2010 kalendář obrazů Petra Špačka s motivy Lanškrouna a okolí. Kalendář je již teď v prodeji. Koupit si jej můžete v Městském muzeu nebo v Infocentru. Cena kalendáře je Kč 210,. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

6 STRANA 6 NEJEN Z MĚSTA LL 17 / 2009 Obnova městských zahrad začíná Cílem akce s názvem Obnova, uzavření a propojení městských zahrad v Lanškrouně je rekonstrukce bývalého Zámeckého parku a jeho spojení s přilehlou bývalou klášterní zahradou, později zámeckou zahradou, dále vytvoření nové městské zahrady na bývalé pivovarské louce (s možným bu doucím názvem Pivovarská zahrada nebo Lichtenštejnský park) a vytvoření stezky pro pěší pod stromořadím, které propojí obě městské zahrady s přírod ním parkem Lanškrounské rybníky. V první etapě, jejíž práce můžeme sledovat v zámeckém parku, jde o vybu dování zdí ohraničující budoucí zahrady. Celkové náklady na tuto etapu činí 7,7 mil. Kč, z toho státní dotace 5 mil. Kč, zbytek jsou vlastní zdroje investo ra, tedy města. Zámecká zahrada je v současné době v jižní části ohraničena stávající kamennou zdí a budovou bývalé konírny od hradního nádvoří. K oddělení zahrady od Třešňovecké ulice se silným provozem je stavěna kamenná zeď ze skládaného kamene o výšce 2 m a šíři 70 cm. Ve zdi bude pro přístup mecha nizace k údržbě parku a přístup občanů osazena brána, ve spodní, severní části zdi bude pro přístup návštěvníků osazena branka. Pro propojení Zámec ké zahrady se zámeckým nádvořím bude ve stávající kamenné zdi proražen otvor, který bude osazen kovanou uzamykatelnou brankou. L. Urban, investiční odbor Zeď oddělí Zámecký park od Třešňovecké ulice Čilý pracovní ruch v Zámeckém parku má na svědomí firma Grano Skuteč, která zde již několik týdnů buduje impozatní pískovcocou zeď. Rozhovor s hlavním stavbyvedoucím Františkem Novákempřibližuje pozadí takovéto unikátní stavby. Odkud se pískovec na stavbu zdí dovezl? Je to jeden z nejtvrdších pískovců v našem státě božanovskobroumov ský pískovec. Dá se předpokládat, jakou bude mít tato zeď životnost? Já si myslím, že se to dá srovnat se stavbami, které existují po staletí a jsou z této suroviny provedené. Myslíte si, že se kámen obecně vrací do prostoru měst, tedy jinými slovy přibývá vaší firmě zakázek? My jsme před lety chtěli svým zákazníkům vycházet vstříc a začali jsme hle dat i jiné způsoby zpracování kamene, než je strojní opracování. Vracíme se tedy ke klasické ruční práci a jsme schopní pracovat s jakýmkoliv druhem kamene tak, jak se to dělo po staletí, kdy lidé využívali tu surovinu, která byla nejblíže a byla tedy i nejdostupnější. Díky tomu také asi máme hodně zakázek. Zajímavostí firmy Grano je, že v ní pracují asijští dělníci. Znamená to, že lidé v Čechách nemají o tuhle práci zájem? Je to o tom, že ještě v zimě čeští zaměstnanci neměli zájem o práci. Ten se začal projevovat až na jaře po hromadném propouštění. Zájem ale nebyl o prá ci, ale o razítko, že práce není. Když jsme jim práci nabídli, tak zklamaně ode šli. V současné době jsme jedna z mála firem, která stále přijímá nové zaměst nance. Nabízíme jim dokonce zaškolení, aby se něco naučili. Od ledna tímto systémem prošlo 180 lidí a výsledkem jsou tři noví zaměstnanci. Všiml jsem si, že používáte místo historické malty beton. Liší se techno logie stavby těchto zdí ještě něčím jiným oproti minulosti? Je to o tom, že vápenné omítky mnohem rychleji zvětrávají. Proto používá me beton, který ovšem připravujeme tak, aby byl jen o malinko pevnější, než je ten pískovec. Snad se nikoho nedotknu, ale já říkám, že pískovec je beton od Pánaboha, a my ho spojujeme pískovcem, který umíme vyrobit my lidé. A je třeba říci, že beton je ve své podstatě také zcela přírodní materiál. Text a foto: František Teichmann SOŠ a SOU Lanškroun si připomíná 60 let od založení školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Lanškrouně připravuje na 25. září 2009 oslavu 60 let trvání školy. Za tuto dobu školou prošly tisíce absol ventů učebních a studijních oborů elektro a strojních, průmyslové školy a ro dinné školy, od roku 1997 i službových oborů kadeřnice, kosmetička, knihař. Během 60 let se i několikrát měnil název školy: Učňovská škola Lanškroun Základní odborná škola při národním podniku Tesla Lanškroun Závodní škola práce Odborné učiliště národního podniku Tesla Lanškroun Střední odborné učiliště elektrotechnické Lanškroun Integrovaná střední škola Lanškroun (1993) Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Lanškroun (2001) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun (2005) U příležitosti tohoto výročí proběhne 25. září 2009 od h do h den otevřených dveří ve všech budovách školy (Kollárova ul, Sokolská ul, Krátká ul., Lidická ul.). Rádi uvítáme všechny zájemce, kteří se budou chtít podívat, jak se škola změnila, popřípadě zavzpomínat na roky v ní strávené. V rámci dne otevřených dveří Vás zveme do kadeřnických a kosmetických salónů na Lidické ulici. Budete mít možnost podrobit se úpravám zevnějšku za velmi výhodné ceny. Další dny otevřených dveří plánujeme na: od do hodin od do hodin od 8.00 do hodin od 8.00 do hodin U příležitosti 60. výročí je vydán i almanach, který mapuje 10 let činnosti školy od roku 1999 do r Na závěr oslav dne proběhne slavností večer pro bývalé a současné zaměstnance školy ve Společenském domě v Lanškrouně. Škola v tomto roce vyučuje žáky a žákyně v technických oborech: Elektrotechnika (slaboproudá elektrotechnika) čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou (průmyslovka), výuka podle ŠVP; Mechanik elektronik čtyřletý učební obor zakončený maturitní zkouškou; Elektromechanik pro zařízení a přístroje (mechanik elektronických zařízení) tříletý učební obor zakončený výučním listem, výuka podle ŠVP; Nástrojař tříletý učební obor zakončený výučním listem, výuka podle ŠVP; a službových oborech: Kosmetické služby (kosmetička) čtyřletý učební obor zakončený maturit ní zkouškou, výuka podle ŠVP; Kadeřnice tříletý učební obor zakončený výučním listem, výuka podle ŠVP; Knihař tříletý učební obor zakončený výučním listem. Součástí 60. výroční bude i mezinárodní soutěž Kalibr Cup, jehož 10. roč ník se uskuteční v únoru Ing. Jaroslav Novák, ředitel školy Sdělení 21. základny taktického letectva Čáslav V souladu s Plánem činnosti 21. základny taktického letectva na rok 2009 se v době od 3. září do 19. září po dvou letech opět uskuteční cvičení Squa dron exchange neboli Výměna letek. Na čáslavském letišti, v přilehlých obcích a v Pardubicích, kde je zajištěno ubytování, se bude pohybovat 98 pří slušníků Texaské národní gardy, kteří budou společně s příslušníky AČR pl nit úkoly vzdušného boje i blízké letecké podpory. V tomto období se před pokládá zvýšená letecká aktivita a kromě nadzvukových letounů JAS 39 Gripen a lehkých bitevníků L 159 Alca bude participovat i šest amerických letounů F 16. Letové akce v letním období jsou plánovány v časovém rozme zí hod, předpokládaná doba plnění úkolů cvičení je v čase hod. V případě nestandardní situace vás budeme informovat. Za pří padný hluk způsobený touto akcí se velmi omlouváme a děkujeme za pocho pení. Nadporučice Denisa Smitalová, tisková a informační důstojnice Přečetli jsme: Do Schottu musel letět vrtulník K vážnému pracovnímu úrazu došlo v úterý 25. srpna v osm čtyřicet ráno v areálu firmy Schott v Lanškrouně. Dvojice mužů se tam pohybovala po horní plošině lešení takřka pět metrů nad zemí. Při posunování se ovšem jedno z koleček posuvného lešení dostalo do kontaktu s kovovým kroužkem a do šlo k převrácení celé konstrukce do uličky v hale mezi pracovní stroje. Jeden ze zraněných mužů musel být letecky transportován do krajské nemocnice v Pardubicích, druhého převezla na stejné místo sanita. (Orl. deník, )

7 LL 17 / 2009 NEJEN Z MĚSTA STRANA 7 ZE ZPRAVODAJSTVÍ POLICIE ČR Do jedné sběrny surovin na Lanškrounsku vlezli po půlnoci tři muži v tmavém oblečení. A nelenili. Ze skladu sebrali pět svazků měděného drátu. Odtáhli je na cestu, kde je opřeli o nákladní vozidlo. Odvézt se jim ale poda řilo pouze dva z nich. Při nakládání do osobního vozidla je totiž vyrušili obča né. Pachatelům v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody hodinu po poledni vyjížděli policisté na manželské neshody do Sáza vy. Pán, který napadl svoji manželku, se s největší pravděpodobností v brzké době ocitne před přestupkovou komisí. Dne bylo oznámeno, že v pekárně došlo k pracovnímu úrazu jeden ze zaměstnanců za provozu čistil ozubení posuvného pásu a tento mu měl pora nit prst na ruce. Případ je šetřen ve spolupráci s inspektorátem bezpečnosti práce. Dne mělo na sídlišti Zámecký vrch dojít k napadení chlapce, který se kolem bytovek projížděl na kole. Napaden měl být ze strany dalších chlapců, které jízda na kole nebo jiné dětské radovánky asi nebaví. Chlapec vše doma řekl své matce a ta ho musela ošetřit, po ráně pěstí do obličeje mu z nosu tekla krev. Případ je šetřen jako přestupek a věc bude také předána Odboru sociál ně právní ochrany dětí při MěÚ v Lanškrouně. V Rudolticích si již v polovině února letošního roku půjčil muž vibrační desku. Při sepisování smlouvy ale uvedl nepravdivé osobní údaje. Desku pak obratem ruky prodal. Firmě způsobil neznámý podvodník škodu za sedm ti síc korun. Nyní po něm policisté pátrají došlo v obci Výprachtice ke krádeži motocyklu zn. JAWA 250, který byl zaparkován na chodníku u bytového domu. Škoda činí Kč. Poslední srpnový den krátce po poledni kontrolovali v Lanškrouně policis té osobní vozidlo značky Hyundai Lantra. Za jeho volantem seděl 29letý cizí státní příslušník, který, jak policisté zjistili, nevlastní příslušné řidičské opráv nění. Ještě týž den mu proto sdělili podezření ze spáchání trestného činu ří zení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. V nočních hodinách z 1. na 2. září odcizil neznámý pachatel v Dolní Čerm né sportovní čtyřkolku. Zloděje neodradilo ani to, že ji měl majitel zaparkova nou na zahradě u domu. Hodnota čtyřkolky byla 11,5 tisíce korun. Lanškrounští policisté se odpoledne zabývali krádeží mobilního tele fonu. Ten si jeden z pracovníků firmy v Dolním Třešňovci v době oběda, kdy ze svého pracoviště na chvíli odešel, zapomněl na stole. Toho využil neznámý zloděj a telefon za bezmála šest tisíc korun sebral. Lanškrounští policisté oznámili, že prověřují podezření z trestného činu podvodu. Podezřelá si bez svolení majitelky firmy vzala razítko a vypl nila si potvrzení o výši příjmu tak, aby jí vyšly dávky na sociálce. Po zado kumentování případu tak skončí před soudem. Když majitel firmy v Dolním Třešňovci přijel do své firmy, uslyšel z hli níkové nástavby na nákladní vozidlo hluk. Proto se pokusil s dalším zaměst nancem provést její kontrolu a po zjištění, že je v ní udělána díra, na místo při volal policii. Pachatel byl dopaden, případ bude zpracován ve zkráceném přípravném řízení a předán k rozhodnutí soudu. V pátek odpoledne vyjížděli policisté do Lanškrouna na krádež tržby. V kanceláři jedné z místních prodejen sebral neznámý zloděj papírovou obál ku se třinácti tisíc korunami. Skříň, ve které byla obálka uložena, byla sice zamčená, do kanceláře a tedy i ke klíči mají ale přístup všichni zaměstnanci. V pátek v pozdních večerních hodinách zachytil v Lukové 19letý řidič osobního automobilu značky Citroën BX pravým bokem vozidla o předjíždě né vozidlo. Při orientační dechové zkoušce mladík nadýchal více než 1,6 promile alkoholu. To ale nebyl jeho jediný prohřešek. V průběhu šetření policisté zjistili, že si nezodpovědný řidič ještě nestihl udělat řidičský průkaz. Při nehodě, která bude mít dohru před soudem, nebyl naštěstí nikdo zraněn. Jen o hodinu později kontrolovali v Lanškrouně policisté dalšího hříšníka. Řidič dodávkového vozidla značky VW Transporter nadýchal 1,4 promile. Policisté mu proto ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spá chání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dosud neznámý pachatel vniknul v sobotu do penzionu pro důchod ce, za použití násilí se vloupal do jednoho z bytů a následně i do jedné z pro vozních kanceláří. Z místa činu si odnesl finanční hotovost Kč. Tento případ krádeže vloupáním a porušování domovní svobody šetří policie. Mladá dívka s kamarádkou při cestě domů z volného bruslení v Lanškrou ně se nejdříve rozhodla kamarádku vyprovodit a poté již směřovala po ul. Sei fertova také domů. Zde ji však napadl muž ve věku kolem 40 let, vysoký 170cm, střední postavy. Dívku začal sexuálně obtěžovat, ale ta si i v této situaci za chovala chladnou hlavu a útoku muže se ubránila. Poté o tomto přepadení do ma informovala svojí matku a ta celou věc oznámila na policii. Při zasedání Mysliveckého sdružení Cotkytle byl jeden z členů spolku vy loučen. Důvodem jeho vyloučení mělo být to, že další člen spolku prohlásil, že se nechová dle stanov sdružení a dal na schůzi o vyloučení hlasovat. Případ je šetřen jako přestupek proti občanskému soužití. JAK TO VLASTNĚ JE? V poslední době se lanškrounské policii, někdy i ve spolupráci s Doprav ním inspektorátem v Ústí nad Orlicí, daří postihovat podnapilé řidiče. Podle množství alkoholu v dechu pak policisté dokumentují případ buď jako pode zření z trestného činu, nebo se řidič dopustí pouze přestupkového jednání. Pokud přijde o řidičský průkaz osoba veřejnosti známá, ihned je této infor mace plné město. V době nedávné řídilo pod vlivem alkoholu na našem teri toriu těchto známých osob více. Někteří uznali svoji vinu a smířili se s tím, že porušili zákon a zaslouží si za něj spravedlivý trest. Jiní se pokoušejí všemi dostupnými prostředky o to, aby popřeli své riskantní jednání na silnici a moh li tak ohrožovat svou podnapileckou jízdou lidi dál. Proč tento článek píši? Poslední měsíc jste nejen mne, ale i mé kolegy za hrnuli dotazy, proč někdo, o kom je známo, že řídil pod vlivem, řídí dál. Ptáte se, jestli jsou si v oblasti práva všichni rovni, nebo je někdo rovnější. Ptáte se, jestli peníze, moc a známosti pomohou člověku k beztrestnosti. Ptáte se, jak to vlastně je. Když se však začíná mezi lidmi mluvit o korupci s tím, že si u nás někdo kupuje beztrestnost, nezbývá mi nic jiného než reagovat. Jak to vlastně tedy je? Policie ve všech případech postupovala stejně. Po kud se objevilo podezření z požití alkoholických nápojů u kteréhokoli řidiče, byl vyzván k dechové zkoušce s použitím přístroje Dräger nebo detekčních trubiček. V případě, že tato byla pozitivní a hranice alkoholu překročila mez stanovenou zákonem, byl řidič poučen o lékařském vyšetření spojeným s od běrem krve. Poté mu bylo sděleno podezření z trestného činu, jehož skutko vou podstatu svým jednáním naplnil. V drtivé většině byl případ ve zkráceném přípravném řízení předán do 14 dnů na Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí. Státní zástupce jej pak s návrhem na potrestání postupuje Okres nímu soudu v Ústí nad Orlicí. Listina základních práv a svobod v článku 40, odst. 1 stanoví, že pouze soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. A pro to i ve všech těchto případech rozhodnutí spadá do dikce soudu. Nezbývá tedy doufat, že soudci ve všech případech postačí předložené dů kazní prostředky k tomu, aby mohl trest uložit. Npor. Mgr. Stanislav Musil (http://www.policie.cz/) Auto není trezor nenechávejte tašky ani cenné věci ve vozidlech Většina z vášnivých houbařů jezdí pro své úlovky k lesu vozidlem. Zapar kují a bezstarostně se vydají i na několikahodinový výšlap. Velkým rozčaro váním pro ně potom je, když se vrátí k vybranému autu. Abyste se tako vých situací vyvarovali, snažte se dodržet následující rady: Nenechávejte zavazadla na sedadlech vozu. Kabelky, kufry i igelitové taš ky jsou pro pachatele velkým lákadlem a stávají se jejich velmi snadnou kořistí. A nejenom to. Pamatujte, že auto skutečně není trezor. Do přihrádek v palubní desce a ve dveřích nepatří doklady ani peněženky, natož cenné věci. Vezměte si sebou třeba batůžek, do kterého všechny tyto věci složíte, a v lese je pak můžete mít celou dobu u sebe. Nevozte sebou velké finanční obnosy ani věci, které do lesa nezbytně nepotřebujete. Nezapomínejte na to, že ani navigace nechaná ve vozidle není v bezpečí. Nprap. Eva Sichrová

8 STRANA 8 NEJEN Z MĚSTA LL 17 / 2009 Zemědělská škola se obléká do nového, zatepleného kabátu Po loňském zateplení budovy internátu SZeŠ Lanškroun putují investice také do budov školy, jídelny a tělocvičny. Díky Evropskému fondu soudrž nosti, Státnímu fondu životního prostředí a Pardubickému kraji dostává ško la nová okna, zateplenou fasádu a novou izolovanou střechu. Celková výše investice dosahuje tis. Kč a z 85% ji pokrývají právě evropské peníze. O zbytek se dělí Pardubický kraj 10% se Stáním fondem životního prostře dí 5%. Půjde li vše zdárně, předají stavebníci z firmy Izotep, s.r.o., Ústí n/o. hotové dílo v polovině listopadu. Realizací tohoto projektu dojde ke sní žení emisí oxidu uhličitého o cca 69 t za rok a uspoří se 1075 GJ energie. Text a foto: FT Rád maluješ a jsi žákem základní školy? Pak můžeš vyhrát zajímavé ceny! Destinační společnost Východní Čechy vyhlásila výtvarnou soutěž Pa mátky našeho kraje. Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech stupňů a typů základních škol. Až do 31. října mohou žáci posílat své výtvarné práce na a dresu DSVČ, Jahnova 8, Pardubice. Každé soutěžní dílo musí být ozna čeno názvem soutěže Památky našeho kraje. Odměna čeká na 20 nejlepších. Forma zpracování námětu by měla být volena s ohledem na vývoj dětského výtvarného projevu. Jednotlivé práce nebo výtvarné celky mohou být objas něny krátkým textovým doprovodem. Památky našeho kraje pomalu pře stávají sloužit jako zdroj fantazie, přitahovat svými tajemstvími a lákat k obje vitelství. Ti nejmenší už si dobrodružství a napětí spojují spíše s televizí nebo novou videohrou než s výletem na hrad Svojanov či Kunětickou horu, dopl nil Miroslav Stejskal, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch. Výtvarná soutěž je součástí projektu Podpora rozvoje Destinační společ nosti Východní Čechy, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Více informací k fotografické soutěži najdete na Pavel Beneš Portál cechy.info zaznamenal rekordní návštěvnost V červenci 2009 dosáhl turistický portál cechy.info rekordní návštěvnosti návštěv. Portál je určen k podpoře cestovního ruchu na území Pardubického kraje. Údaje za červenec nás velmi potěšily. Jistě se projevil vliv turistické sezóny, kdy lidé odjíždějí na dovolenou a podnikají rodinné výlety. Turistický portál v takovém případě nabízí mnoho potřeb ných informací, řekl Miroslav Stejskal, radní Pardubického kraje zodpo vědný za cestovní ruch. Marketingová podpora cestovního ruchu v Pardubickém kraji je v posledních letech na vzestupu. Přispělo k tomu jak zřízení Destinační společnosti Vý chodní Čechy, tak úspěšné projekty spolufinancované Evropskou unií. Nedávno jsme turistický portál optimalizovali pro internetové vyhledáva če a profesionální přístup přinesl ovoce. I proto zřejmě vykázal v červenci rekordní návštěvnost. Z dnešního marketingu cestovního ruchu se stává sa mostatná disciplína a nemůžeme si dovolit ztratit s ní kontakt doplnila Ale na Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy. L. Malina Vyhráli jste v letní křížovce? Z desítek správných odpovědí (Léto není bez slunce a čtení LL), které doručila pošta nebo přišly mailem, redakce vylosovala výherce knížek lanškrounského autora Jiřího Faltuse. Ztráty a vynálezy obdrží: Jana Hanzlová, D. Třešňovec Jiří Kraus, nám. J. M. Marků, Jarka Nováková, H. Čermná; Hana Dudycho vá, Čelakovského a K. Jindrová, Palackého, Kdo nevěří, ať sem běží si odnesou: Zdeněk Sirový, Rudoltice; Jana Knápková, ul. Na větru Zoltán Fodor, Palackého; Jan Skalický, Nádražní a Alena Šťovíčková, D. Třešňovec. Výhry jsou k vyzvednutí v redakci LL. Srdečně blahopřejeme! Redakce Úspěšná sezóna Lanškrounské koupaliště mělo i na začátku září stále své příznivce, a to se tu první milovníci přírodního koupání začali objevovat už v půlce května. Teplé léto přálo návštěvníkům a některé dny byl Dlouhý rybník v obležení několika set návštěvníků jako v dobách, které pamatuji ze svého dětství. Nespornou výhodou bylo nejen počasí, ale i příznivá kvalita vody, která trvala a trvá po celou letošní sezónu. Dle sledování krajské hygienické stanice byla zhoršená pouze smyslová kvalita vody. Jinými slovy, řas je stále dost, ale ty nezpůsobují zdravotní problémy, jen zbarvují vodu a šimrají při plavání. Velký zájem možná způsobila investice do nového dětského hřiště, ale v době hospodářské krize byla jistě nezanedbatelná i skutečnost, že kou pání v Lanškrouně je zcela zdarma. Text a foto: FT Poslanec splnil svůj slib V pátek 4. září 2009 navštívil ZŠ speciální pan poslanec Pavel Severa, aby splnil svůj slib, daný 7. srpna na farní zahradě, a předal škole finanční dar ve výši Kč spolu s Kč spropitného, které dostal při výkonu po volání číšníka v restauraci U Pastýře. Zapojil se do běžného života školy a přivítal s žáky a učiteli nový školní rok opékáním buřtů na školní zahradě. Vyzkoušet si další povolání roli učitele pro tentokrát odmítl, ale bude o nabídce uvažovat. Darované finance budou použity na realizaci sportoviště v areálu školy. Děkujeme! SŠ, foto: Radim Vetchý Radní Markéta Tauberová předávala cenu na závodišti: S mateřstvím političek se politika musí umět vyrovnat! Členka Rady Pardubického kraje Markéta Tauberová předávala v sobotu 22. srpna ceny vítězům při dostihovém dni na pardubickém závodišti. Cenu Destinační společnosti Východní Čechy s Radiem OK vyhrál kůň Imago s žokejem Mátlem. V Pardubicích jsou koně a dostihový sport fenoménem. Lidé se na dostizích potkávají, atmosféra je velmi příjemná. Právě dostihový sport patří k pardubickému rodinnému stříbru, uvedla Markéta Tauberová. Radní Tauberová se nedávno zařadila k těm českým političkám, kterým se během výkonu funkce narodilo dítě. Je náročné skloubit mateřské a pra covní povinnosti. Nechceme li ovšem žít v politickém skanzenu plném mužů, musíme my ženy přistoupit na kompromis. Přínos žen v politice není v tom, že by pracovali tvrději než muži a podávaly vyšší výkon. Politika potřebuje ženský prvek proto, že přináší odlišný způsob myšlení. S mateřstvím političek se zkrátka musí politika umět vyrovnat, dokončila Tauberová. L.Malina

9 LL 17 / 2009 NEJEN Z MĚSTA STRANA 9 Abychom měli společné srdce, podělili se o jeden chleba a jedno nebe z tex tu duchovní písně zpívané na mši v kostele Marie Matky Církve v Dzierżoniowě. POLSKO ČESKÉ MEDOBRANÍ Poslední srpnový víkend jsme strávili v dolnoslezském Dzierżoniowě, v našem partnerském městě, které bylo pojmenováno v roce 1946 podle kně ze a včelaře Jana Dzierżoně. V rámci mikroprojektu Euroregion Glacensis jsme se zúčastnili včelařského jarmarku a polsko českého medobraní Jeho součástí byl mezinárodní řezbářský plenér ( B. Šilar zde vysochal úctyhodnou Medovou panenku, viz foto) a včelařské sympozium. Dolní Slezsko je region s překrásnou přírodou, bohatý na minerální suro viny, jsou zde také ideální podmínky k chovu včel. V Dzierżoniowském kulturním středisku jsme slavnostně otevřeli výstavu Medový perníček do srdce chodníček, která vypovídá o fenoménu jménem perník a o jeho bohaté historii. Druhou část galerie vyplnily krajkové variace Ha ny Kozubové a fotografie z Lanškrounska Jiřiny Strakové. Na vernisáži promlu vila také členka Rady města Lanškrouna Lada Sitová, české národní písně u vedla hudební skupina Jaro. Polské přátele jsme počastovali medovými perníčky zdobenými cukrovou polevou a mandlemi, napečenými Soňou Uhlířovou. V neděli se konala slavnostní mše v kostele Marie Matky Církve za účasti krojovaných členů vystupujících folklorních souborů. Na včelařském jar marku prodávali úspěšně med a medovinu včelaři z Lanškrounska. Na stán cích na městském stadionu sklidila obdiv nabízená díla řezbáře Bedřicha Ši lara, sklářky a keramičky Andrey Staškové a skláře Petra Staška, paličkovaná krajka Hany Kozubové a Romany Balcarové, uměleckého truhláře Jiřího Knápka a Kateřiny Kadláčkové. Velkému množství diváků se představily folklorní soubory Jitřenka z Dol ní Čermné, vedená manžely Yvonou a Petrem Rybovými, a Hřebečský z Mo ravské Třebové, jehož vedoucí je Irena Kuncová. Z polských souborů vystou pily folklorní soubory Mazowsze, Śleżanie, Krotoszanie, Kris Band Show, Trubadurzy a další. Řezbářský plenér i Medobraní natáčela TV Sudecka. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a podporu. Za výbornou spoluprá ci děkujeme pracovníkům Dzierżoniowského kulturního střediska v čele s Krzystofem Tokarskim a vedení města Dzierżoniowa za milé přijetí. Vzá jemně se obohacujeme, poznáváme a učíme. Marie Borkovcová, foto: LS Cesty do regionu nejsou formální, zlepšují komunikaci kraje s obcemi Od začátku letošního roku do poloviny května 2009 navštívil hejtman Radko Martínek 15 obcí s rozšířenou působností státní správy. Přivezl 50 úkolů, které vyplynuly z diskuze při pracovních cestách. Nejčastěji zazněly požadavky na opravu silnic v okrajových částech Pardubického kraje a zlepšení komunikace kraje s obcemi. První kolo výjezdů do regionů zahájil v Moravské Třebové a završil v Hlinsku. Scénář pracovního setkání byl obdobný. V kaž dém městě zavítal do zařízení zřizovaných krajem, setkal se se starosty spá dových obcí a zajímal se o ekonomickou situaci výrobních podniků. Diskutoval s vedením radnic, informoval se o jejich prioritách a zkušenostech při čerpá ní finančních prostředků z evropských fondů. Pravidelně besedoval s občany. Máme li rozhodovat o našich organizacích, musíme je vidět a znát jejich potřeby, vysvětluje hejtman. Je přesvědčený, že také zástupci samosprávy musí být seznámeni se situací přímo v terénu. Úkoly z regionu předávám vedoucím odborů krajského úřadu, kteří informují o způsobu vyřízení pří slušné radní a zasílají odpovědi na konkrétní dotazy osobám, které připo mínku vznesly, nastínil schéma kontroly, v němž by neměl žádný požadavek zapadnout. Okamžitě jsme změnili komunikaci s řediteli škol, kteří nebyli zváni k výběrovému řízení na zateplení školských budov ani nebyli seznáme ni s výsledkem soutěže. Snažíme se také odstranit dluh vůči malých obcím. V červnu se setkáme se starosty tzv. dvojek a jedniček, kteří volají po společ ných shromážděních, obvyklých v dobách existence okresních úřadů, kon kretizoval hejtman nejčastěji se opakující připomínky. Hejtman představil připravované koncepce zdravotnictví, školství a cestovního ruchu. Vysvětlo val, proč kraj uvažuje o nové struktuře nemocnic. Dotazy občanů směřovaly nejčastěji k regulačním poplatkům, stavbě rychlostních komunikací R35 a R43, integrovanému dopravnímu systému nebo stávající ekonomické situaci. Výjezdy budou pokračovat, slibuje Radko Martínek. Nejdříve zamí řím do obcí, které usilují o dotace z evropských peněz, abych se seznámil s jejich záměry oživení cestovního ruchu. Budeme hledat projekty, které kraj podpoří z výzev operačních programů. Poté opět každé pondělí v týdnu na vštívím jedno spádové území, abych viděl v praxi, s jakými problémy se obce v Pardubickém kraji potýkají, vysvětlil hejtman smysl cest, které směřují k tomu, aby se zlepšila komunikace kraje s obcemi. M. Navrátilová

10 STRANA 10 NEJEN Z MĚSTA LL 17 / ročník Lanškrounské kopy Dne 12. září 2009 proběhne v Lanškrouně již 41. ročník dálkového pocho du LANŠKROUNSKÁ KOPA. Již v pátek dne 11. září se od 15 do 21 hodin u skuteční prezentace účastníků pochodu, která bude také probíhat v sobotu od 6.30 do startu pochodu na radnici na nám. J. M. Marků. Slavnostní start je naplánován na sobotu 12. září od 8.30 také na nám. J. M. Marků. Ti, kteří se LANŠKROUNSKÉ KOPY zúčastní, si mohou vybrat z pěších tras od 5 do 100 km nebo cyklotras od 20 do 110 km. Jednou z tras, která se osvědčila po řadatelům již loni, je trasa 15 km pro účastníky na in line bruslích. Klub čes kých turistů připravil opět i trasu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Sobotní doprovodný program již tradičně připravil Dům dětí a mládeže, který bude od 14 hodin na horní části nám. J. M. Marků pořádat různé sou těže pro malé i velké děti. Skauti budou své dovednosti ukazovat na nám. A. Jiráska a v odpoledních hodinách také proběhne na nám. J. M. Marků výsta va starých automobilů a motocyklů veteránů. Od pátku do neděle proběhne v Galerii Sklep slavnostní výstava fotografií z fotografické dílny v Mladějo vě. Své práce představí např. Helena Nováková, Ivan Nehera, Jakub Kencl, Jan Odehnal a další. Mezi již tradiční část programu patří Lanškrounský jar mark na Pivovarském náměstí. Oproti loňským ročníkům nastala drobná změna spojená s výstavou drob ného zvířectva. Letošní výstavu budou chovatelé pořádat v prostorách tržni ce, ale s týdenním zpožděním, tj. v sobotu dne Jménem pořadatelů a celého organizačního týmu jste všichni aktivní i ti méně zdatní sportovci srdečně zváni na letošní ročník Lanškrounské kopy. Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Informace k městským slavnostem žádost o strpění zvýšeného ruchu na náměstí J. M. Marků Letošní městské slavnosti pořádá město Lanškroun, které proto, aby zajis tilo jejich zdárný a bezproblémový průběh, zřídilo pracovní skupinu ve slože ní: PaedDr. Marie Borkovcová, Ing. Petra Brejšová, David Knápek, Mgr. Miloš Krejčí, lic. Tomáš Pavelka, Ing. Zdeněk Šesták, Jan Toninger a Ing. Josef Mareš. Všichni organizátoři slavností věří, že i pro občany bydlící na náměstí J. M. Marků a přilehlých ulicích budou letošní slavnosti příjemným zakončením léta a že je ruch na náměstí nebude obtěžovat, ale těšit. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Poděkování sponzorům městských slavností Letošní městské slavnosti jsou financovány nejen městem Lanškroun, jejich vysoká úroveň bude zajištěna také díky těmto sponzorům: OMEGA tech, s.r.o.; M&M reality; SAPA LPJ, spol. s r.o.; Grano Skuteč, spol. s r.o.; for tell, s.r.o.; Wendell electronics, a.s.; Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.; Ekola České Libchavy; Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o.; Lektus, s.r.o.; Lesy České republiky, s.p., a INA Lanškroun, s.r.o. Pořadatelé městských slavností i vedení města jsou potěšeni jejich zájmem o rozvoj kultury, sportu a společenského dění ve městě a jejich partnerství si velice váží. Petra Brejšová kancelář starosty a tajemníka Časový harmonogram 11. září: 10:00 14:00 Lanškrounské mažoretky a vystoupení škol z města i regionu 18:00 Trap 19:30 Fofr 21:00 Fleret s Jarmilou Šulákovou Časový harmonogram 12. září: 08:00 Brass Band Letohrad 12:00 Big Band Lanškroun 13:15 Wrgha Powu Orchestra (Praha) 14:20 Dragon 15:25 Pendl (Litomyšl) 16:30 Morybundus Band 17:20 Latifa taneční vystoupení 17:35 100% (V. Británie, Pardubice) 18:25 Juicy taneční vystoupení 18:45 Sunset Blvd. (Litomyšl) 19:35 IZ Dance Studio taneč. vyst. 20:20 Lanškrounské mažoretky Čertice 20:30 Ohňostroj 20:40 KRYŠTOF ZMĚNA PROGRAMU A ČASU VYHRAZENA!!! Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, n.g.knopa 837, MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: POUTNÍ SLAVNOST NA MARIÁNSKÉ HOŘE Program v sobotu 12. září a v neděli 13. září 2009: SO v rytmická mše sv. za požehnání pro všechny mladé lidi ve modlitba křížové cesty venku na Mar. Hoře NE v 7.30 mše sv. v poutním kostele v mše sv. v areálu křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela ve vystoupení skupiny šermířů a lanové aktivity pro děti v modlitba křížové cesty v poutním kostele v mše sv. za poutníky v areálu křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela P. Josef Roušar

11 LL 17 / 2009 Z REGIONU STRANA 11 Náš krásný les Není to tak dlouho, co jsem v našem tisku přečetl zprávu, jak byl vydán zákaz sběru borůvek v krkonošských lesích pro ohrožení poškozování lesa touto činností. Co by však mělo být zakázáno, kdyby ochránci přírody viděli, jakým způ sobem je prováděna těžba dřeva v lanškrounských lesích. Tato technologie těžby nejenže bezohledně ničí les, ale i lesní cesty svými širokorozchodnými monstry. Byli snad místní lesníci zkontrolovat, jak naja tá firma nakládá se svěřeným lesem? Myslím si, že každý, kdo má trochu rád přírodu, by zaplakal, kdyby tuto spoušť viděl. Rozježděný les, zbytky po ká cení zaježděné do země, které by se snad daly použít místo těžce pěstované biomasy. O novém podrostu lesa ani nemluvím, ten se snad ani pod koly monstrózních těžebních strojů vůbec nevzpamatuje. Naše kdysi krásné lesy, nabízející možnost pokochat se krásou, trpí ne představitelně touto technologií těžby, která snad je velmi produktivní, ale hrozně devastuje lesy. To, že v líčení této hrůzy nepřeháním, je možno zhléd nout na levé straně při cestě do Jakubovic. U prvního mostu přes potok za hněte doleva a můžete se sami přesvědčit. Nechci zdržovat dlouhým líčením této hrůzy, ale je to memento, orgány ochrany a státní moci, zakažte toto barbarství! J.J., foto: FT Odpovědi k příspěvku Náš krásný les : Autorem popisované barbarství je v lokalitě nazývané Na Vápně. Jedná se o třiceti až čtyřicetileté porosty, kde byl proveden výchovný zásah (probírka) harvestorovou technologií. Jedná se o hospodářský les, kde je postupováno v souladu s ustanoveními zákona o hospodaření v lesích. Pěstování lesa začíná zpravidla těžbou lesního porostu mýtního věku. Na holinu se zalesňuje u smrku 5000 ks sazenic na hektar. Po prvním zásahu (prořezávce) ve věku cca 15 let až 20 let zůstane na stanovišti tohoto typu cca 2000 jedinců, které jsou dalšími výchovnými zásahy redukovány na 400 je dinců v době mýtního věku (80 let). Les se vždy vychovával sekerou. Technologie provádění se postupem věků vyvíjela od ručního kácení stromů STŘELECKÉ ZÁVODY V LUKOVÉ V soboru 22.srpna proběhl druhý ročník střelecké soutěže Lukovský trap. Akci uspořádal Sportovně střelecký klub policie Orlice z Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Obecním úřadem v Lukové, který převzal nad soutěží záštitu. Soupeřilo spolu celkem 6 tříčlenných družstev, které střílely z brokových zbraní, každý střelec na 25 letících terčů. Nejpřesněji mířili soutěžící z MS Stráž ná, ve složení: Radek Finger, Jiří Budina a Karel Buřval (viz foto). Ti uspěli v 56 a přibližování koňmi, případně traktory, po nejmodernější harvestory. Tento způsob je ve vhodných terénech velmi šetrný k porostu (méně je odírána kůra stromů, stroje odvětvují větve do přibližovací linky, čímž vytváří hatě a chrání půdní povrch, svými širokými koly nevymačkávají koleje tak jako klasický traktor). Samozřejmě, že produktivita těchto strojů je proti minulosti nesrovna telná. Harvestory jsou nejvíce využívané technologie v celé Evropě a především ve Skandinávii. U probírek tohoto typu je zpravidla velká část slabší dřevní hmoty pouze rozřezávána a ponechávána v porostech k přirozenému rozpadu. Návštěvník lesa by si měl uvědomit, že to po dobu obmýtí lesa je jediný přiro zený zdroj živin v lese. Orgány ochrany přírody tato pracoviště často kon trolují a pravidelně jsou s výsledkem velmi spokojeny. Ještě poznámka k názoru na využití biomasy. Bohužel dotační pravidla pro zakládání kultur pro pěstování biomasy nemyslí na možnost využití této hmoty z probírek, jejíž zpracování je velmi nákladné. Další možnost je po dohodě s revírníkem využití formou samovýroby palivového dříví pro občany. Ing. Radislav Koráb, lesní správce, Lesy ČR Oblast krkonošských lesů, kde jak uvádí autor byl vydán (a je vydáván každoročně) zákaz sběru borůvek, spadá do oblasti Krkonošského národní ho parku, tedy do oblasti s naprosto odlišným způsobem hospodaření v lese. Lesní porosty uváděné autorem příspěvku nejsou na území žádného národní ho parku, přírodního parku, přírodní rezervace ani jiné chráněné části příro dy. Je to les zařazený do kategorie lesa hospodářského. Všechny lesní poros ty je nutno vychovávat, aby z nich vyrostly ty pěkné lesy, na které jsme zvyklí. V uvedené lokalitě byla provedena běžná probírka, stanovená v lesním hospodářském plánu, provedená víceúčelovým strojem zvaným Harvestor. Všechna hmota, tzv. hroubí, je zpracována, pouze nepoužitelná hmota je v porostu ponechána přirozenému rozkladu. To, že si stroj klade zbytky vět ví, vršků a hroubí do trasy těžebních linek, je ku prospěchu, ne na závadu, jak autor uvádí. Kola stroje se méně propadávají do půdy a přirozenou cestou dochází po několika letech k úplnému rozpadu této hmoty a k obohacení půdy. Vždy, po jakékoliv těžbě pomocí techniky, jsou v půdě vyjeté koleje apod. Po ukončení těžby, po odvozu poslední dřevní hmoty firma, která těžbu provádí, provede i následné, tzv. povýrobní úpravy lesních cest a přibližova cích linek, což je právě toto srovnání kolejí, úklid zbytků z cest apod. Z pohledu orgánu státní správy konkrétně tato probírka nebyla provedena nešetrně ani barbarsky, jak autor píše, ale je zcela v normě běžného vý chovného zásahu, tzv. probírky neboli těžby výchovné. Pokud by se lesní po rosty nechaly bez těchto výchovných zásahů, přesně v desetiletých plánech stanovených, nebyly by k vidění žádné kvalitní, vzrostlé, zdravé a povětr nostním vlivům odolné porosty. Byly by to porosty nevzhledné a nestabilní. V dnešní době není bohužel možné hospodařit tak jako dříve, nároky a tlak civilizace jsou obrovské. I naším přáním je tuto civilizační rychlost zpomalit, někdy i zastavit, ale v tomto konkrétním případě to vážně mezi nešvary nepa tří. Představa, že správné a přírodě blízké hospodaření jsou právě nízké nebo raději žádné těžby, je ale mylná. Bohužel negativními aspekty jsou někdy tzv. lesopolitické aktivity, ale není v silách zaměstnanců lesních správ ani obcí s roz šířenou působností změnit způsob hospodaření a vychovávání lesa ani toto tzv. barbarství zakázat, pokud není v rozporu s příslušnými zákony a naří zeními. Ing. Táňa Papíková státní správa lesů, odbor životního prostředí MÚ Lanškroun z 75 možných tref. Následovalo družstvo MS Žichlínek s 53 zásahy (foto na hoře) a bronzovou příčku obsadil tým MS Dolní Dobrouč se shodným ná střelem. O pořadí rozhodl závěrečný rozstřel. JS

12 STRANA 12 REGION LL 17 / 2009 PROCHÁZKA SÁZAVSKÝM ÚDOLÍM Vjezd motorových vozidel je povolen jen pro lesní závod a zemědělskou farmu. Nynější asfaltka kopíruje starou, původní kamenitou cestu, která byla položena o něco níže, v nejtěsnější blízkosti potoka, a proto bývala často podmáčena či zcela zatopena. Dnešní silničce, vybavené pěti železobetonový mi mosty, jednou železnou lávkou i dřevěnými lávkami, už toto nebezpečí nehrozí. Horní část Sázavského údolí je, jak už bylo řečeno, sevřena a z obou stran zastíněna vysokými stráněmi, ve střední části se údolí zvolna rozšiřuje a otví rá jižnímu slunci. Tam se potok, ukrytý pod vzrostlými olšemi, přimyká vždy k jednomu či druhému svahu, mezi nimiž se prostírají louky údolní nivy spojené mělkými brody. První zastávkou na naší cestě po proudu řeky bude asi rozcestí u Železného mostu. Jeho jméno nám naznačuje, že na tomto místě stával pevný železobe tonový most, když ještě všechny ostatní mosty bývaly dřevěné. Řeka tu čelně naráží do skalní stěny, mění svůj směr a současně se hlouběji zařezává do ka menitého podloží. Na rovince si povšimneme turistického odpočívadla a ze jména jednoho z panelů avizované Naučné stezky údolím Moravské Sázavy. Necelý kilometr pod Železným mostem upoutá naši pozornost velký, dnes už opuštěný a zarostlý rulový lom s malou jeskyňkou, která vznikla jako těžební sonda v čase, kdy už práce v lomu pomalu končily. Moravská Sázava brzy na jaře Sázavské údolí je největší, nejnavštěvovanější a nejpůvabnější údolí na Lanškrounsku. Táhne se podél říčky Moravské Sázavy, pramenící na svazích Bukové hory a protékající horskou obcí Výprachtice. Na jejím konci, u býva lého Hrabáčkova mlýna (dnes Petrovy pily) přijímá Moravská Sázava Sá zavský potok, který sbírá své vody rovněž ze strání Bukové hory, ale i ze svahu Špičáku, protéká obcí Horní Heřmanice a údolíčkem kolem bývalého Hányšova mlýna a je o něco mohutnější než samotná Moravská Sázava. Sázavské údolí začíná až právě tady, na soutoku obou říček, které kdysi v pradávnu toto údolí utvořily, a vine se podél vodního toku až k prvním domkům na horním konci obce Albrechtice v délce necelých šesti kilometrů. Místo, kde se oba potoky spojují, bylo v minulosti důležitým a skoro jedi ným orientačním a identifikačním bodem v krajině. Nacházelo se uprostřed tzv. Markového lesa na českomoravské hranici a bylo, jak soudí řada pověstí, náležitě využito. Nepřímým dokladem jeho využití je název vysokého kopce Varta, který se zvedá přímo nad říčním soutokem a osadou Pláňavy a který snad i funkci varty, tedy strážního místa, plnil. Druhým dokladem mimořádnosti tohoto místa je nízký kamenný ostroh proti Petrově pile, na němž je zachován hluboký terénní val vytvořený lid skou rukou. Celé místo se nazývá Na Zámku, ale zámek tu nikdy nestál. Je však možné, že tu stávala malá strážní tvrz obývaná nepočetnou posádkou, která střežila a spravovala vrchol kopce Varta. Jméno Sázava (něm. Zohsee) je velmi staré a od řeky je dostala i obec Sá zava, která byla jako většina obcí na Lanškrounsku založena za velké přemys lovské kolonizace brzy po roce Podle některých historiků vedla Sá zavským údolím prastará zemská stezka směřující od Brna do Kladska, která je někdy označována jako odbočka známější stezky Trstenické. Před více než sto lety prošla Sázavským údolím od Výprachtic do Albrech tic známá česká spisovatelka Tereza Nováková a poeticky vylíčila své dojmy v cestopise, který dodnes neztratil nic na své hodnotě a kráse. Uvedla, že Sázavské údolí je tím nejkrásnějším místem, čím se okolí Lanškrouna může pochlubit. Jest to ustavičné střídání strání tu i onde dosti strmých, temnými jehličnatými lesíky porostlých, se snivými olšinami všude břeh Sázavy vrou bícími, se sytě zelenými, bujnou květenou se pyšnícími luky s fialovými pod lesem se táhnoucími vřesovišti. Ladná, temnovodá, Svratce poněkud podob ná říčka klikatí se a rozvětvuje, tu a tam o kamení spěřuje. Divoký ráz údolí se mění, čím více se blížíme k Albrechticím, v ráz snivě líbezný, ale i zde překvapujícím způsobem se stráně otevírají a zavírají, vždy nové pohledy poskytujíce. Jakkoliv je dobový básnický popis výstižný a jsme za něj jeho autorce vděčni, dnes nás už při procházce údolím provázet nebude. Lepším, odbornějším prů vodcem nám bude šest zastávek Naučné stezky údolím Moravské Sázavy, které jsou rovnoměrně rozmístěny po celé trase a které nám vhodným způsobem, zejména podrobnou mapkou, leteckým snímkem, barevnými fotografiemi a od borným výkladem připomenou geologii, botaniku i zoologii celého údolí. Tereza Nováková prošla Sázavským údolím jen cestou dolů a zůstávala pouze v hlavním údolním korytě. My projdeme celé údolí oběma směry dolů i nahoru. Cestou po proudu řeky se několikrát zastavíme v samotném hlavním úvalu, při zpáteční cestě nahlédneme i do několika bočních údolíček či strmých žlebů a projdeme se po několika vedlejších cestách či stezičkách. Souběžně s říčkou Moravskou Sázavou prochází dnes celým údolím asfal tová cesta, usnadňující pěší chůzi či jízdu na kole nebo kolečkových bruslích. Opuštěný rulový lom s malou štolou Jen malý kousek cesty pod lomem se údolí rozšiřuje do větší rovinky, kde se v lesním porostu skrývají velké betonové základy bývalého drtiče kamene. Kámen z lomu se do drtiče přivážel v železných vozících a po železných ko lejničkách, položených na nevysokém náspu nad silničkou. Rozdrcený ká men se používal na stavbu a opravu silnic. V období let tu v lomu a drtiči pracovalo až 50 zaměstnanců, mužů i žen, Čechů i Němců ze všech okolních obcí. Jeho provoz vzbuzoval všeobecný zájem, i školní děti sem chodily na naučné exkurze. Hospodářská správa drtiče dala vysekat do skály nad potokem nehluboký uzavíratelný sklep, dodnes částečně zachovalý. V současné době se nachází v prostoru nazvaném U Drtiče pěkné turistic ké odpočívadlo s dětským hřištěm. Pražští skauti, kteří využívají blízkou Drtič na unikátním historickém sníknu z roku 1920

13 LL 17 / 2009 REGION STRANA 13 Zbytky drtiče současný stav louku ke svým letním táborům, si tu na potoce postavili provizorní kamennou hráz, umožňující koupání či alespoň prosté smočení. Prostranství U Drtiče, kte ré je i důležitou křižovatkou, je skutečným středem celého Sázavského údolí. V této části údolí a zejména pak v jeho dolním úseku probíhají běžné lesní těžební práce, vyžadující vznik nevelkých manipulačních skladů, které vzhled či ráz údolí ani obvyklý pořádek příliš nenarušují. Turista se smíří i s tím, že se občas musí vyhnout traktoru s travní sekačkou či jiným zemědělským stro jem. V minulosti bylo celé údolí hospodářsky využíváno mnohem intenziv něji. Drobní zemědělci tu měli svá svažitá políčka, ženy sem chodily vyžínat lesní trávu, děti musely chodit sbírat suché dříví a roští, celé rodiny si pomá haly sběrem malin, ostružin a hub. V minulosti byla cesta Sázavským údolím ví ce využívána i jako běžná komunikační spojka z Výprachtic do Lanškrouna. V dolní části údolí si vedle dalších zastávek naučné stezky turista všimne staveb či varovných nápisů, které ho upozorní, že tato oblast už více jak sto let slouží obci Albrechtice a městu Lanškroun jako zdroj pitné vody. Vodu Moravské Sázavy jako vodní sílu využívalo v Albrechticích dříve několik mlýnů a dalších výrobních podniků, ke kterým byla voda přiváděna dlouhými náhony. Jeden z nich, který zůstal dodnes částečně zachován, při váděl kdysi vodu k malé koželužně a trochu věší brusírně bývalé firmy Jahn a Lux, jež od roku 1850 vyráběla jehly, sponky do vlasů a cvočky v dodnes stojící budově pod strání nazvané Schleiferand (česky nad brusírnou, zko moleně Šlajfront). Ve stráni Schleiferand se taky skrývala štola Zinkenloch, kterou vykopali hledači barevných kovů. Ale ta je dnes zcela zasypaná. První polovina naší cesty Sázavským údolím končí na autobusové zastáv ce mezi nejvýše položenými domky Albrechtic. Na zpáteční cestě si prohlédneme širší zalesněné okolí, tedy některé tzv. doly či žleby a jimi procházející cestičky. Všeobecně lze říci, že lesy, které obklopují Sázavské údolí, nejsou hluboké a rozsáhlé. Po třech či čtyřech kilometrech chůze v kterémkoliv směru jsme z lesa venku. Vstup do prvního bočního dolu se skrýval mezi domky u konečné autobu sové zastávky a směřuje k osadě Mezilesí (dříve Laudon). Jeho neobvyklé jméno Důl umučených (Martyriengraben) vzniklo už v pobělohorské době, kdy tímto dolem přicházeli do Albrechtic cizí vojáci, utáboření na kopci dnes zvaném Švédské šance. Švédové odváděli tudy do svého zajetí ty albrechtic ké občany, kteří jim odmítali vydat násilím vymáhané potraviny, krmivo pro koně či jiný majetek. Snímek z roku 1914 zachycuje horní konec Albrechtic a domky stojící na vstupu do Dolu umučených (stará pohlednice převzatá z publikace vyda né Městským muzeem Lanškroun). Na počátku 20. století si v tomto dole s mnoha drobnými potůčky postavi lo město Lanškroun několik malých vodojemů a studní pro svůj první vodovod. Nejvýše položená studně, nazvaná Bertholdův pramen podle tehdejšího purk mistra Bertholda Schmeissera, byla pěkně stavebně upravena a osazena pamětní deskou. Bývala cílem turistických vycházek. Cesta dolem se několikrát větví, jedna odbočka nás dovede na kopec zvaný Kulina (něm. Kohling), kde ještě za první republiky bydlelo sedm rodin lesních dělníků. Úředně patřila Kulina do Albrechtic, ale školní děti chodily do obecné školy na Laudoně. Druhý boční důl, dnes zvaný U helná dolinka (něm. Kohlgrund, na obrázku z roku 1920), je nej delší a v dolní části i dosti široký. Dostal své jméno podle toho, že se tu kdysi pálilo dřevěné uhlí. Potůček, který údolíčkem pro téká, byl v minulosti rovněž vyu žit jako zdroj vodovodu, jak o tom svědčí malá stavba filtrační staničky scho vané u obrovské jedle, která ač mrtva si zaslouží pozornost turistů. Kamenitá cesta, která tímto údolím prochází, je udržovaná a využívaná lesním závodem. Dovede nás do osady Chudoba, součásti Horních Heřmanic. Celým Sázavským údolím nebo aspoň jeho některou částí prochází několik značených turistických cest. Žlutá značka, která přichází do Sázavského údolí od Mezilesí a opouští je u tzv. Železné lávky, nás dovede po prudce stoupající a neudržované stezce na kopec zvaný Okolník a do osady Nepomuky, která je součástí obce Horní Čermná. Do téže osady ale pohodlněji dojdeme i po delší cestě, začínající na křižo vatce U Drtiče. Je to asfaltka, dříve zvaná Lenfeldka podle jejího stavitele ze měměřiče Lehnfelda. Vine se v elegantních serpentinách a poskytovala pěk ný výhled na dolní část údolí, než jej okolní vzrostlé stromy zastínily. Pohled do Sázavského údolí z Lenfeldky cesty na Nepomuky Uprostřed cesty mezi drtičem a lomem odbočuje vpravo směrem k osadě Záhora Olšový dolík, lidově zvaný Volšanský důl. Cesta tímto dolem se několikrát větví, jedna z odboček nás například dovede k nově založeným rybníčkům Pavla Cinka. Asi sto metrů nad opuštěným lomem začíná vpravo krátký a strmý Mokrý důl, směřující k osadě Pláňava. Je pozoruhodný tím, že se v potůčku, který jím protéká, nalézají drobné červené kamínky (pyropy), lidově zvané české granáty. Tyto kamínky patří k největším atrakcím celého údolí. Poslední odbočka, do které nahlédneme, začíná u známého Železného mos tu a stoupá vlevo prudce vzhůru k vodnímu zdroji V Korejtkách a budově bývalé hájovny na výprachtické Haldě. Říkalo se jí Kokořův důl. Jako někte ré další boční cesty a vlastně i hlavní údolní cesta je Kokořův důl součástí tradičního turistického pochodu Lanškrounská kopa. V současné době převládají mezi návštěvníky Sázavského údolí turisté, a to jak pěší, tak převážně ti na kolech. Za pěkného počasí jich projde či pro jede během dvou víkendových dnů oběma směry více jak dvě stě. Zdaleka to nejsou jen lidé z Lanškrounska. Sázavské údolí je zřejmě bez okázalé reklamy největším návštěvnickým magnetem našeho regionu. Čím tak zabodovalo? Těmi nejpřirozenějšími hodnotami: je to vzácná oáza klidu, údolí ztajené krásy, zahrada hojivé síly, kde ve skrytých lesních samo tách rozmlouvají prameny potoků a v nejhlubších bočních zákoutích slyšíme, jak tiše bije srdce lesa. Nad hlavou se nám sklánějí větve vysokých, štíhlých smrků, robustních buků a ztepilých lip, pod cestou zvoní vlny potoka, vysoké stráně otevírají svou náruč pro každého poutníka. Dušan Šlahora Foto: archiv autora a FT

14 STRANA 14 ROZHOVOR LL 17 / 2009 CHCI, ABY RESTAURACE NA FAŘE MĚLA SVŮJ SPIRIT Rozhovor s farářem Zbigniewem Czendlikem Kulturní událostí letošního léta v Lanškrouně byl cyklus osmi pátečních po řadů, které proběhly na farní zahradě. Vymyslel a uspořádal je farář Zbigniew Czendlik, který si tím dal ke svým letošním půlkulatým narozeninám velmi cenný dárek spokojené lidi kolem sebe. A právě ke kulturnímu létu směřovaly moje první otázky, které jsem mu kladla kde jinde než v příjemném prostředí venkovního posezení na farní zahradě. Jak myšlenka letošního kulturního léta vznikla? Chtěl jsem zpestřit léto v Lanškrouně, udělat něco pro lidi, kteří neodjíždějí nikam na dovolenou. Byla to pro mne zároveň příležitost pozvat své přátele, pro které záminka vystoupení byla takovým lákadlem, aby do Lanškrouna přijeli. Většina tu byla poprvé, mohl jsem jim ukázat faru i zahradu. Dramaturgii jsem začal připravovat asi jeden a půl měsíce před prvním kon certem a podařila se tak, že byla pestrá a každý si mohl přijít na své. Důležité pro úspěch bylo i to, že nás po celou tu dobu v podstatě nezklamalo počasí. Vstupné na jednotlivé akce bylo spíše symbolické, 50 Kč. Stačilo to k fi nancování celého letního projektu? I když hráli mí přátelé, koncerty nebyly samozřejmě úplně zadarmo. Něco stálo ubytování, jídlo, publicita, poplatky a podobně. Ještě to není úplně vy účtováno, ale myslím, že vybrané peníze nestačily. Nebudeme na nule, spíš trochu pod nulou. Pomohla kulturní nabídka rozjezdu restaurace U Pastýře, která na za čátku července začínala v novém? Určitě, lidi se sem naučili chodit. Zajímavé je i to, že ve čtvrtek jich chodilo nejméně za celý týden, asi si to už nechávali právě na pátek. Doufám, že v zimě se návštěvníci přesunou z příjemného venkovního posezení dovnitř, kde je to také moc hezké. V létě byla na farní zahradě určitě hodně využívána i klouzačka a další dětské atrakce. Nabídnout ke klidnému posezení rodičů hřiště v bezpečí u zavřeného prostoru je určitě dobrý nápad. Maminky s dětmi jsou pro nás důležitými návštěvníky. Výhledově počítáme se zřízením dětského koutku i uvnitř restaurace. Hudci z Kyjova, kteří tu v létě vystupovali, podotkli, že hospodu na faře ještě neviděli. Bude sem návštěvníky ale lákat v následujícím období i něco jiného než právě tato výjimečnost prostředí? Od začátku října tu připravujeme cyklus setkávání, který by se mohl pro změ nu nazývat intelektuální podzim. Měl by běžet každé pondělí od 19 hodin a na první pondělí v říjnu je už připravena cestopisná přednáška pana Turka. V pátek tu zase budou probíhat večery s živou hudbou, na klavír zahrají lanškrounské studentky konzervatoře a dalších hudebních škol. Ono je vlastně dost zvláštní, že se farář zabývá doplňkovým programem pro restauraci Ta restaurace a zahrada k faře patří, já se nemohu odpoutat od řešení provoz ních věcí. Kromě toho jsou to místa, kde se potkávám s lidmi, jejichž ducha mohu v rozhovoru šlechtit. Chci také, aby restaurace na tomto místě měla svůj spirit. Tečkou za kulturním létem na farní zahradě měl být byť neve řejný koncert Lucie Bílé. Ten se ale nakonec konal v kostele Já jsem hrozně rád, že ten koncert byl v kostele! Zjistil jsem, že Lucka má nejen silný hlas, ale že dokonce její modlitby jsou silnější než moje. Ona se modlila, aby koncert byl v kostele, a já, aby byl na zahradě. Musím říci, že to v kostele krásně vyznělo a že to prostředí líp kore spondovalo s programem, který já jsem předem ani neznal. Krásný koncert byl zároveň po děkováním pro naše farníky. Jak vlastně myšlenka tohoto vy stoupení Lucie Bílé vznikla? Když jsme si jednou letos na jaře s Luckou povídali, řekla mi, že už v Lanškrouně dlouho nezpívala. To ji tu už nemáme rádi? Tak jsem si řekl, že by to byl krásný závěr kul turního léta. Jenže zájem by byl ur čitě velký a já jsem nechtěl pořádat megakoncert. A tak mne napadlo uspořádat komorní koncert ke dvě ma svým letošním výročím: v květ nu jsem oslavil 20 let kněžství a nyní na začátku září mi bylo 45 let. Jak byla s koncertem spokojena Lucie Bílá? Lucka se tady vždycky cítí dobře, má ráda i náš kostel svatého Václava. Byla spokojena s publikem, dokonce se mne ptala Kde jste vzal ty krásné lidi? Všichni měli tak krásnou tvář Já jsem jí řekl, že všichni lidé tady kolem mne jsou krásní, každé dítě i babička. Když byla Lucie tak spokojená a líbí se jí tu, můžeme se těšit na nějaký další její koncert v Lanškrouně? To je složité, já zase nechci její ochotu zneužívat. Ale věřím, že tak za tři roky bychom mohli zase něco zajímavého připravit. Nebo v roce 2013, to budu v Lanškrouně 20 let a bude mi 49, to je důležitý věk, věk plnosti. V kostele se nedal přehlédnout televizní štáb. Co natáčel? RTA připravovala patnáctiminutový rozhovor. Ale Lucie tady měla ještě svůj štáb, který natáčí časosběrný film. To je dlouhodobá záležitost, běžet má až v roce Na pozvánce bylo napsáno, aby návštěvníci místo květin pro oslavence věnovali nějakou částku pro potřeby farnosti. Jak budou vybrané peníze použity?

15 LL 17 / 2009 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 15 Vybrali jsme cca 200 tisíc a použijeme je na výdaje, které jsou samozřejmě vyšší i díky současné krizi. Režijní náklady máme poměrně vysoké, udržujeme také několik velkých staveb. Letos třeba proběhla oprava první poloviny stře chy fary, 70% poskytlo ministerstvo kultury, 20% se podílí město Lanškroun a 10% je podíl farnosti. Děkujeme samozřejmě státu i městu, ale i na ten náš malý podíl musíme někde získat peníze. Čeká nás asi oprava druhé poloviny střechy, po ní by měla přijít na řadu fasáda, která byla v roce 1994 opravena jen provizorně. Letos jsme navíc museli z vlastních peněz doplatit vícenáklady za už dokončenou opravu varhan u svaté Anny, restauruje se tam pieta Oprava kostela probíhá také v Žichlínku. Jak to vypadá tam? Ta oprava je finančně náročná. Myslel jsem, že už v příštím roce se podaří opravit interiér, ale bojím se, že škrty ve státním rozpočtu budou mít velký vliv i na dotace na opravy památek. Největší rozruch byl před časem kolem kostela sv. Maří Magdaleny. Mlu vilo se o jeho rekonstrukci na knihovnu s podporou tzv. norských fondů, ale pak vše utichlo a na kostele se nic nemění. Proč? Já jsem zhruba před třemi roky měl představu, že pokud se budova kostela využije pro knihovnu a rekonstrukce tak bude zaplacena z jiných zdrojů, zbu dou nám peníze na jiné nutné výdaje. Tehdy ale vzniklo občanské sdružení, kte ré si vzalo opravy tohoto kostela na starost. Trochu mi vadí, že nemá zájem nést za tento kostel plnou zodpovědnost. Například ve Stříbrné Skalici si občanské sdružení propůjčilo od církve kostel a shání si samo dotace. Takový přístup postrádám právě ze strany tohoto lanškrounského sdružení. Když tehdy zablo kovali mé plány, ustoupil jsem a čekám, že oni naplní ty své. Zatím vymalovali kapli, udělali mříž. V první fázi tenkrát vybrali nějaké peníze, ty chtějí nyní dát do opravy věže, která má stát asi 300 tisíc. Myslím, že to není koncepční pří stup, protože vždycky je lepší spojit svoje peníze s větší dotací. Když teď peníze ze sbírky utratí a budou pak potřebovat další na vlastní podíl na dotaci, budou je těžce shánět. Ale nechám se příjemně překvapit Hned vedle magdalského kostela je park, který byl bohužel celé letošní léto uzavřen. V té oblasti to přitom bývalo jediné místo, kde se dalo odpočinout, posedět. Není to škoda vzdát se ho? Ten park jsme taky uzavřeli z impulsu toho občanského sdružení, nelíbilo se jim, jaká se tam scházela mládež. Po uzavření to přestalo být veřejné prostran ství, nestarají se o něj technické služby. Původně jsem měl s městskou policií po uzavření prostoru parku stavbou u hlavní silnice vyjednáno, že po dokonče ní rekonstrukce pomníku budou park ráno otvírat a na noc zavírat. Myslím, že se k tomu na příští léto vrátíme. Ale budu opakovat: lepší by bylo, kdyby od povědnost za kostel i sousední park převzalo to občanské sdružení. To, že farář by měl také pomáhat potřebným, asi nejlépe naplňují vaše charitativní aktivity. Nejznámější z nich je asi domov v Žichlínku, na který přispívaly svého času i missky. Právě ten domov v Žichlínku už v současnosti žije svým vlastním životem. Peníze teď potřebuji na udržitelnost dalších projektů a kvůli nim budu určitě dál pořádat golfový Zibi Cup. Ano, psali jsme o tom, že na svoz do základní školy speciální dostaly děti díky Zibi Cupu nové auto. To bylo loni. Letos jsme získali nové auto pro doravu seniorů. Nevím ale, proč se tato služba, která tu už bude rok, rozjíždí v Lanškrouně na rozdíl od ji ných měst pomaleji. Ale my jsme teď k novému autu získali i nového řidiče, je to paní Míša Kráčmarová, která je velmi komunikativní a se staroušky to moc dobře umí. Tak se to snad zlepší. Jaké další projekty ještě máte? Chci pokračovat třeba v pořádání westernových dnů v Potštejně pro postiže né děti, letos jsme už měli třetí ročník. Rád bych také dál podporoval kulturu a další své menší projekty. Nesmím zapomenout na plánovanou stavbu nového domu s charitativním určením, který má vzniknout u kostela svaté Anny. Vláda už na něj schválila 9 milionů, příjemcem bude Charita. Zatím se řeší s krajem, co je nejvíc potřeba, čemu by přesně měl sloužit. Možná to bude tzv. dům na půli cesty, kde by byli ubytováni mladí lidé po odchodu z dětského domova. Já sám už další nové věci rozjíždět nechci, myslím, že kapacitu už mám naplněnou. Informace jak o charitě ve farnosti, tak třeba i o kulturním létě na farní zahradě bych hledala na internetových farních stránkách. Ty však v po slední době nějak nefungují. Není to škoda? Na jaře byly naše farní stránky napadeny hackerem a zneužity k rozesílání nějakých informací z ciziny. Bohužel je to pořád ještě zavirováno a nepodaři lo se nám to rozjet. Jak jinak tedy o sobě a svých aktivitách dáváte vědět? Píšu do Katolického týdeníku. A mám také slíbenou spolupráci s Mladou frontou Dnes. Od konce září bych tam měl publikovat každý týden rozhovor s nějakou zajímavou osobností. Určitou přípravou byla právě beseda s politiky moderovaná Martinem Komárkem z MF Dnes, která proběhla v rámci kul turního léta. Děkuji za rozhovor a přeji neutuchající elán do dalších nejméně pětačty řiceti let života. Lada Sitová, foto K. Kokešová a autorka Kulturní léto na farní zahradě skončilo Petr Vondráček a skupina Lokomotiva přilákali do farní zahrady na závě rečný koncert letošního kulturního léta rekordní počet diváků. Zahrada do slova praskala ve švech, v pátek 21. srpna se prodalo 402 vstupenek. Druhý největší počet diváků přišel dle sdělení pořadatelů na úvodní kon cert, kdy 3. července zazpíval Laďa Kerndl a se Zbigniewem Czendlikem si přišel popovídat i Václav Faltus. Pomyslnou třetí příčku zaujala beseda Mar tina Komárka s politiky 7. srpna, kdy také zahrála ústecká Těžká doba. Celkem se během letošního léta prodalo 1586 vstupenek. Ukázalo se tak, že letní kultura lidi rozhodně láká. LS, foto: Jan Šebrle Lucie Bílá zazpívala v lanškrounském kostele Kulturní léto na farní zahradě mělo mít opravdu hvězdnou tečku. Na sobo tu 22. srpna sem byl totiž plánován koncert zpěvačky Lucie Bílá věnovaný faráři Zbigniewu Czendlikovi k jeho dosud nedožitým 45. narozeninám. Nepříjemný déšť ale změnil plány a koncert se tak konal v kostele sv. Vác lava. Lucie Bílá se přiznala, že si tuto změnu přála. Není divu, atmosféru zdejšího kostela dobře zná, zazpívala si tady už např. při natáčení televizního vánoč ního koncertu v roce Zbigniew Czendlik se o krásný zážitek podělil s přá teli a lidmi, kteří ho podpo rují v jeho charitativní čin nosti. Zpěv Lucie Bílé pro vázený klavírem Petra Ma láska si tak kromě samotné ho oslavence vychutnalo mnoho hostů, mezi kterými nechyběl např. králové hradecký biskup Dominik Duka, krajský hejtman Radko Martínek, senátorka Ludmila Müllerová nebo představitelé Lanškrouna. Text a foto: L. Sitová

16 STRANA 16 PŘEDSTAVUJEME VÁM LL 17 / 2009 ZAHRADNÍ CENTRUM VZNIKÁ ZA ROHEM Zahrádkaření je českým národním koníčkem. Na zahrádkách tráví spousta lidí čas od jara do podzimu, pro jejich vylepšování neváhají vyrazit i do vzdá lených prodejen, které nabízejí dostatečně široký sortiment. Teď by mohli mít zahrádkáři z Lanškrounska situaci poněkud ulehčenou. Otevírá se totiž nové zahradní centrum v Rudolticích. Povídali jsme si o něm s majitelem, panem Olegem Frajmanem. Kde zákazníci nové zahradní centrum najdou? Není to k nám nijak daleko. Naše nová budova, ve které vzniká mimo jiné zahradní centrum, stojí na kraji Rudoltic u hlavní silnice vlevo ve směru od Lanškrouna. Když jsem si to měřil, vyšlo mi, že od lanškrounského nádraží je to k nám stejně daleko jako na mnohá místa ve městě, třeba ke hřbitovu. Co vás vedlo k vystavění nové provozovny? Sešlo se několik okolností: Pro další fungování a rozvoj firmy bylo třeba přemístit se do prostor, kde je možné postavit a provozovat stroje pro obrábě ní a lisování. Zákazníci kteří nás navštěvovali ve starém působišti, poptávali daleko širší sortiment než ten, který sami vyrábíme. Kromě toho se obec Ru doltice rozhodla sama využívat prostory, které nám dosud pronajímala. Co v nové budově v Rudolticích bude? V přední části naleznou zákazníci zahradní centrum s kompletním sorti mentem. V zadní části pak bude lisování a kompletace výrobků do kuchyně a pro dům a zahradu, které vyrábíme podle vlastních návrhů. Jaké to jsou výrobky? Z kuchyňských potřeb jsou to například plastová kuchyňská prkénka, kde jsme největšími výrobci v ČR a SR. Úspěšným výrobkem jsou vytlačovače tub a past, který za pár korun šetří hodně korun za dokonalé vypázdnění tuby. Dalším zajímavým výrobkem jsou i dveřní zarážky, které na rozdíl od jiných skutečně drží dveře na jakékoliv podlaze a zamezí nechtěnému zavření dveří. Ze zahrádkářského sortimentu jsou stálicí držáky truhlíků na pověšení na balkony, parapety a stěny. Dalším trvale velmi dobře prodejným výrobkem je samozavlažovací truh lík typ FRAJMAN 60. Byl označen jako nejpraktičtější a nejpohodlnější na obsluhu v celosezónním testu zahradnické fakulty Mendelovy university v Brně. Svým majitelům šetří čas a peníze. Jeho cena je o třetinu až polovinu nižší v porovnání s jinými kvalitními samozavlažovacími truhlíky. Za stej nou cenu je našich truhlíků víc nebo třeba hnojivo k tomu. Navíc, po zkuše nostech s přívalovými dešti, truhlík pro příští sezonu vylepšíme o možnost snad ného vypouštění přebytečné vody z truhlíku, aby kořeny neuhnívaly a pěstitelé nepřišli o vykvetlé rostliny. Vedle toho jsme inovovali i vzhled truhlíku. Stále velmi dobrým artiklem jsou i okenní zahrádky. Zboží dodáváme po celé ČR a vyvážíme na Slovensko a do Polska. A co si mohou koupit zákazníci přímo v nové prodejně? Nabídneme jim rostliny, zeminy, hnojiva, keramiku, různé druhy květiná čů i truhlíků, zahradní nářadí, krmivo pro domácí zvířata a další výrobky. Díky velkým venkovním prostorám budeme sortiment postupně rozšiřovat. Hodně zákazníků bude asi motorizovaných, máte zajištěno parkování? V areálu jsou dostatečně velké plochy pro parkování a provoz vozidel. Bez problémů se na kruhovém objezdu otočí i vozidlo s přívěsným vozíkem nebo třeba i velký náklaďák. Jaká bude otevírací doba? Pro zákazníky zajímavá. Otevřeno bude 7 dnů v týdnu v období od dubna do listopadu. Od listopadu do března nebude nedělní prodej. Kdy zahájíte prodej? Zkušební provoz jsme již zahájili a naplno se rozjedeme v průběhu září. KONTAKTY: tel./fax: tel.: e mail: frajman.cz OTEVÍRACÍ DOBA ZAHRADNÍHO CENTRA: DUBEN ŘÍJEN Po 8.oo 18.oo Út 8.oo 18.oo St 8.oo 18.oo Čt 8.oo 18.oo Pá 8.oo 18.oo So 8.oo 18.oo Ne 9.oo 16.oo LISTOPAD BŘEZEN Po 8.oo 18.oo Út 8.oo 18.oo St 8.oo 18.oo Čt 8.oo 18.oo Pá 8.oo 18.oo So 8.oo 12.oo Ne Zavřeno

17 LL 17 / 2009 DĚTI STRANA 17 Letní tábory skautského střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun Ahoj. Jmenuji se Zelí, Mýval, Petr, Honza, Tomáš, jak chcete, a jsem ve doucím skautského tábora. Mým úko lem je vychovávat a přitom bavit je a ba vit se. Mám být kamarádem, aby mě měli mladí rádi, a mám být opatrovníkem, aby se drobečkům nic nestalo. Spím čty ři hodiny denně a doufám, že i díky mně tu vyrůstají další a další dobří lidé. Čus. Menuju se Boban, Máslo, Jiřin, Kostka, Chio, jak chcete, máme zase tá bor a je to supééér, jenom ty vedoucí nám pořád něco zakazujou a přikazu jou. Mám za úkol hrát si, ale taky pracovat, ale já si stejně pořád jen hraju. Občas se mi stýská. Spát musíme devět hodin, ale vždycky zalezeme k něko mu do stanu a kecáme a doufáme, že nás nikdo nechytí Dobrý den. Jmenuji se Bílek, Novotná, Šereda, Steiner, jak chcete, a jsem rodičem malého skauta. Člověk by si myslel, že těch čtrnáct dní bez dětí bude oázou klidu, ale opak je pravdou. Neustále se ptám, zda je dětem dobře, jestli mají dost jídla, není jim zima, nestýská se jim... Vím, že se o ně vedoucí postarají, ale Spím sice déle než obvykle, ale už se těším, až se mi děti vrátí zpět. Skautský tábor prvních oddílů světlušek, vlčat a skautů se konal v Dolanech u Nových Hradů ve dnech Mladší děti se při svých hrách pře nesly mezi piráty a starší chlapci dokonce cestovali v čase a prostoru. Děvčata z 1. dívčího oddílu se tentokrát vydala do Stila v Polsku ve dnech srpna. O tomto táboře se dočtete v příštím čísle LL. Skautský tábor třicátých oddílů se konal ve dnech na Kopretino vé louce u Tatenic. Tradiční celotáborová hra se nesla v klučičím táboře v du chu středověkých rytířů, u dívek pak zdárně posloužila mafiánská tématika. Roverský 39. oddíl starších skautů a skautek podnikl putovní tábor po hřebenech Jizerských hor a Krkonoš ve dnech (čtěte příště!). Skautské tábory, stejně jako skauting, mají v našem městě dlouhou a boha tou tradici, a proto stále doufáme, že naše snaha pomáhat dobré věci má smysl a že počet našich příznivců bude i nadále růst. Dveře k nám jsou otevřené vždy a všem. Tábor světlušek 1. dívčího oddílu a 1. smečky vlčat Letošní tábor měly světlušky i vlčata společný program. Ze všech dětí se najednou stali piráti, co chtěli získat ukrytý poklad kapitána Morgana. Posád ky se jmenovaly Piráti z tábora, Krvavý koráb, Pyromani a Zabijáci. Od do by, kdy se z vody vynořily láhve se vzkazem, musely děti získávat kusy roz trhaného plánku místa, kde kapitán svůj poklad ukryl. Nebylo to vždy lehké. Musely splnit pirátské úkoly, za které dostávaly pirátské peníze galeony. Např. jim příliv vzal všechny věci a ony je musely zachraňovat tím, že je vozily ve svých lodích na jediná suchá místa v táboře. Jindy jsme kašírovali lodě, ale do konce tábora nám nestihly uschnout. Jednou příliv přinesl do tábora různé věci (alobalové kuličky a pingpongové míčky), které jsme muse li lžičkou vylovit z potoka. Utopili jsme pouze dvě lžíce, jedna se našla ten samý den a druhá asi za týden. Také byla pirátská noční stezka odvahy, která byla dobrovolná a zúčastnilo se jí více děvčat než chlapců. Závěrečný úsek spočíval v tom, že děti došly na místo, které složily z ústřižků obrazů, které celý tábor dostávaly. Tak jsme šli a plnili různé úkoly, třeba jsme zpívali pís ničku místním domorodcům, kteří nám za to nakreslili obrázek piráta. Až jsme poklad objevili skrytý v truhle pod mořskou hladinou. Kromě toho jsme navštívili Pivnickou rokli, kde jsme si zajezdili i na pís kové skluzavce. Hráli jsme ringo turnaj. Vyráběli jsme zvířátka z květináčků. Myslím, že se nám nadmíru povedla. Nechyběla ani tradiční táborová olym piáda. Mezi disciplínami byly třeba: přenášení vody pusou, lovení píšťalky v lavoru a zapískání, koulení pneumatiky, co nejrychlejší sesbírání nádobí rozmístěného po určité trase, řezání dřeva, hod pokličkou atd. Morče Tábor 1. chlapeckého oddílu Do tábora v Toulovcových maštalích jsme dojeli na kolech. Téma etapov ky bylo jasné: vyvrcholení celoroční hry Cestování časem. Kluci se vraceli do minulosti, aby našli nejrůznější artefakty, které by prodali v přítomnosti. Za vydělané peníze si mohli vybudovat a zlepšovat základnu, která by jim u možňovala lepší a levnější přesuny v časoprostoru, což bylo hlavním úkolem. Za tábor jsme také stihli několik výletů jeden přímo do Toulovcových maštalí, další byl na kolech na nedalekou rozhlednu Borůvka. Pohodový tá bor jsme si občas zpestřili různými (pro nás neobvyklými) činnostmi jako saunování. Dokonce jsme měli i naplánované lezení na místních pískovcích, ale to se kvůli mokrému počasí nepodařilo zrealizovat. K dobré atmosféře tábora přispělo i výborné jídlo. Rubik a Snoopy Tábor 31. chlapeckého oddílu Náplň prvních tří dnů byla jasná postavit tábor dříve, než přijedou ti mladší vlčata a světlušky. Když se tak stalo, mohl začít plánovaný táborový program. Chlapeckou část tábora letos celotáborová hra přenesla do fiktivního stře dověkého království Evellian, kde po smrti starého krále nastal souboj jeho čtyř synů a jejich stoupenců, které představovaly čtyři družiny skautů a vlčat, o vládu v zemi. Během této doby kluci měli např. vyrobit výstroj, postavit pevnost a ubránit ji proti ostatním nebo pronést potraviny přes nepřátelské území. Samozřejmě došlo i na rytířské ctnosti. Nakonec ovšem agresivita sousedního uzurpátorského krále donutila čtyři bratry a jejich stoupence se usmířit a v závěrečné bitvě zvítězit. Kromě celotáborové hry byla na programu řada dalších aktivit, nechyběl ani výlet do bazénu nebo celodenní výprava, při které vlčata navštívila Lázek. Skauti absolvovali noční pochod, na jehož konci mohli na Lázku pozorovat východ slunce, a po krátkém odpočinku putovali dále krajinou v okolí Hoštej na a Drozdovské pily. Dva týdny uplynuly jako voda, nováčci složili svůj slib, a když dohořel závěrečný oheň, vydali jsme se zpět domů. Jirka Tábor 37. dívčího oddílu Tábora se zúčastnilo 16 světlušek a 9 skautek, které se jakoby přenesly do italského městečka Serra di Falco. Rodiny skautek Lombardi a Rici, rodiny světlušek Esposito, de Luca a Moretti musely nejdříve prokázat, že jsou dob rými mafiány, kteří nezklamou v boji fyzickém ani psychickém. Musely být schopné dobře zhodnotit situaci a bojovat spolu nebo si rozdělit úkoly v rodi ně tak, aby vždy zvítězily. Nebyly na to samy pomáhal jim jejich don, který byl hlavně jejich psychickou oporou. Nástrahy mafiánského světa byly záludné a někdy bylo i velmi obtížné je překonat, hlavně když některý člen rodiny chyběl nebo se zranil právě jejich don a oni museli vyrobit z přírodních materiálů s pomocí pár hřebíků a kousku provázku nosítka, na kterých ho donesou do nemocnice. I další etapy si pohrály s nevšedními tématy. Požár v městečku nebyl žádný med dívky musely zachránit co nejvíce věcí z domů a nosit je ven, ale cestou tam i zpátky je samozřejmě ohrožovaly plameny. Při policejní razii se museli všichni občané města skrýt v okolních lesích a vyčkat odchodu policie... Podle toho, jak rodiny své úkoly plnily, tolik dostávaly peněz a za ty si mo hly kupovat veřejné budovy v městečku, a tím ho postupně ovládat. Nejú spěšnější rodina byla právě ta, která skoupila nejvíce domů a během tábora nejlépe spolupracovala. Ty si předposlední den tábora mohly přát téměř cokoliv a muselo jim to být splněno jako důkaz ovládnutí města. Šárka

18 STRANA 18 SDĚLENÍ, POZVÁNKY LL 17 / 2009 MATEŘSKÉ CENTRUM DĚTSKÝ SVĚT LANŠKROUN zve děti a jejich maminky, tatínky, sourozence a ostatní k návštěvě. Přijďte si pohrát, seznámit se s novými kamarády nebo se zapojit do tvořivých činností do našich prostor v PENZIONU PRO DŮCHODCE (ulice B. Martinů, vchod vedle kadeřnictví). Scházíme se pravidelně: PONDĚLÍ hod. ÚTERÝ hod. STŘEDA hod (URČENO PRO MIMINKA) ČTVRTEK hod. Další informace najdete na nebo na tel Den otevřených dveří proběhl v Mateřském centru 4. září. Foto: KK Mateřské centrum Dětský svět Lanškroun pořádá BURZU DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK A POTŘEB PRO MALÉ DĚTI ve dnech v době od hod a hod. Pondělí a úterý: příjem oblečení V MATEŘSKÉM CENTRU Středa a čtvrtek: PRODEJ OBLEČENÍ!!! POZOR, ZMĚNA PRODEJNÍHO MÍSTA!!! KNIHOVNA V DOMOVĚ PRO SENIORY (boční vchod bude označeno) Pátek: výdej oblečení a výplata peněz V MATEŘSKÉM CENTRU!!! PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA Příjem oblečení: tiskopisy pro soupis oblečení je možné vyzvednout si předem v mateřském centru, v infocentru nebo na doporučujeme jednotlivé kusy oblečení předem řádně označit (osvědčily se samolepící štítky); za každý kus oblečení přijatý do burzy je poplatek 3Kč. Nová služba pro nedoslýchavé spoluobčany Lanškrounska Poradenské středisko pro nedoslýchavé AudioHelp Ústí nad Orlicí zaháji lo ve čtvrtek pravidelný provoz poradny v prostorách klubovny lan škrounského Domova pro seniory. Další provozní dny budou vždy 1. čtvr tek v měsíci od 9.00 do (8. října, 5. listopadu a 3. prosince 2009). Nedoslýchaví klienti zde naleznou nejen pomoc při řešení problémů s ne doslýchavostí, sociální poradenství a sociálně aktivizační služby, ale také kompenzační pomůcky. Dále servis naslouchadel, prodej baterií, příslušen ství k naslouchadlům a pomůcek k jejich údržbě. Kontaktní osoba: Vladimír Král, mobil: Country na Zámečku se potýkalo s deštěm Pečlivě připravený program na sobotu 22. srpna úplně naruby převrátilo počasí silný déšť, který po čtrnácti dnech pěkného počasí začal přesně v půl druhé, kdy byl zvukař, moderátor i první účinkující připravení na zahájení. V rohu louky už byli jezdci i koně z farmy Kněžour připraveni svézt děti a později i předvést jezdecké ukázky. Lilo tak silně a vytrvale, že museli s koň mi zase odjet. Účinkující i návštěvníci se přesunuli do věže. Členové kapely Ponny Expres, jejíž účinkování bylo jedním z překvapení programu, i v provizorních podmínkách krásně přes hodinu hráli v prvním patře věže. Bleskový Jack doplnil jejich vystoupení zajímavými ukázkami svého umění s pistolí. Ve druhém patře byla za cenu veliké dřiny, protože vše museli vynést po 70 točitých schodech, zřízena provizorní hospoda, kde se točilo pivo, byla možnost dát si medovinu nebo si nechat donést grilované maso a makrely. Pro velký zájem tam také na chvíli přišel zazpívat i dívčí vokální kvartet Hlasy ve tmě z Lanškrouna jako doprovod k ukázkám Bles kového Jacka. Později členky skupiny zapívaly posluchačům v klidném pro středí prvního patra, také s doprovodem písničkáře Jirky Hurycha. Návštěvníci si poseděli a povídali v druhém patře až do pozdních nočních hodin a s posledními vytrvalci jsme si šli později sednout k táborovému ohni, kde nebyla nouze o různé úsměvné historky ze života, a protože za celý večer nespadla už ani kapka, příjemně jsme si poseděli dlouho přes půlnoc. Jak začíná být na Zámečku už pěknou tradicí, i tentokrát, přestože nepřízeň počasí zhatila připravený program, všem obětavým účinkujícím i návštěvní kům se na Zámečku líbilo. Náš velký dík tak tentokrát nepatří jen sponzorům, jako jsou lékárny Regena a Energia, Espreso Gastro Y.Stasiowski, F& R Pi rátes, Ekosystém Dvořák a další, ale také všem, kteří s námi přestáli nepřízni vé a provizorní podmínky. Srdečný přístup a obětavost všech účinkujících, zejména členů kapely Ponny Expres, skupiny Bleskového Jacka, písničkáře Jirky Hurycha i členek vokální skupiny Hlasy ve tmě a ostatních nám pomohl překonat všechny těžkosti způsobené počasím.také všichni, kteří pomáhali zajistit občerstvení, si zaslouží velké poděkování. Ukázalo se, že se náš zá mecký tým s obětavými pomocníky a s podporou ostatních dokáže úspěšně překonat i velmi nepříznivé podmínky, Chtěla bych všechny pozvat na připravovanou Mystickou noc s odpoledním hudebním programem, která bude na Zámečku 19. září. Pokud by zase lilo, jistě si po těchto zkušenostech poradíme tak, aby se tento velmi zajímavý program přesto podařilo úspěšně zajistit. Krasava Šerkopová MYSTICKÁ NOC na Zámečku sobota Speciálně pro zámecké sklepení je připraven kombinovaný program: od 17 hod. se šermířské sdružení Balestra z Letohradu se představí s PRÁVEM ÚTRPNÝM a návštěvníci uvidí iluzi nazvanou ILUZE ZA SVÍTÁNÍ v podání kouzelníka a iluzionisty Miloše Bednáře a jeho týmu. Navíc si budete si moci na vlastní kůži odzkoušet některé používané nástroje, jako je třeba palečnice nebo španělská bota, dozvědět se o používaných technikách mučení a poprav. Během odpoledne pro zájemce historické vyprávění p. Šlahory ve věži doplněné čtením překladů 300 let starých dopisů z doby výstavby a dalšího pohnutého osudu Nového zámku K. Šerkopovou. Tento program byl zařazen k příležitosti Dnů evropského dědictví, které budou probíhat 12.a Začátek ve a na závěr před věží v hod. hrátky s ohněm. Odpoledne hudební program, před věží budou připraveny pro děti hry.

19 LL 17 / 2009 SDĚLENÍ, INZERCE STRANA 19 KINO žebříček filmových hitů, srpen 2009: 1. Harry Potter a Princ dvojí krve 2. Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 3. Hannah Montana 4. Coco Chanel 5. Hlídač č.47 Přečetli jsme: Hazardu je opět víc I když se města pokoušela omezit hazard a přistřihnout hernám křídla, po čet výherních přístrojů ve skutečnosti dál narostl. Ministerstvo financí nyní zveřejnilo mapu hazardu, podle níž nejvíce heren, kasin či videotermi nálů je v Pardubicích, Chrudimi, Lanškrounu a v Moravské Třebové. Paradoxem je, že právě Lanškroun a Moravská Třebová si chtěly na ma jetele heren došlápnout a omezily počet výherních automatů. Před necelými dvě ma lety jsme pod tlakem opozice schválili vyhlášku omezující provoz osmde sáti procent výherních automatů, a domnívám se, že firmy, které je provozovaly, se vzápětí přeorientovaly na videoterminály. Město tím přišlo o peníze, ale jinak se toho moc nezměnilo, řekl lanškrounský starosta Martin Košťál. Na rozdíl od klasických výherních automatů musí videoterminály povolit mi nisterstvo financí. Laik rozdíl mezi terminálem a výherním automatem ani ne pozná, ale je obrovský. Do klasického automatu vhodí hráč pět korun, na ter minálu může začít hrát s tisícikorunou. Z automatu mají příjem i města, z ter minálu jen stát. Jenom v Pardubicích povolilo ministerstvo financí už přes 400 těchto pří strojů, v Chrudimi je jich více než dvě stě. Radnicím se množství terminálů, z nichž nic nemají, vůbec nelíbí. I když jsme stanovili vyhláškou, kde herny budou, ministerstvo financí se na to vůbec neohlíželo, řekl holický starosta Pavel Hladík. Podobné zkušenosti mají i jeho kolegové. V některých případech umístění hracích přístrojů nevadí, ale například herna na vysokomýtském sídlišti Družba naproti největšímu paneláku jde tamním lidem skutečně na nervy. Videoterminály jsou k ničemu a není vůbec důvod je tolerovat. Je ab surdní, aby tady někdo provozoval takový způsob podnikání a město z toho nic nemělo. Je to podnikání spojené s negativními jevy. Pokud ho mají obyvatelé snášet, musejí z toho něco mít, říká vysokomýtský starosta Martin Krejza. Například Svitavy povolily 86 výherních hracích přístrojů v 24 hernách a re stauracích. Za to město získalo loni 1,56 milionu korun. V Chrudimi si měst ská pokladna loni polepšila díky klasickým automatům o 1,65 milionu korun. A stejně jako v mnoha jiných městech vyhlásili takzvaný stop stav. Nejde nám o další výnosy, chceme omezit negativní efekty, které vyvolává hráčská vášeň, řekl právník chrudimského úřadu Miroslav Tejkl. Klasické výherní automaty se už neotvírají. Každý majitel už stojí jen o no vé loterijní terminály, jejichž užívání má blízko ke skutečnému hazardu. Hráči v nich mohou sice vyhrát i dva miliony, ale stejně tak prohrát majlant. Já bych se obešel i bez výtěžku z videoterminálu, když vidím lidi, kteří tomu propadli na tolik, že už jenom civí na blikající zářivky, jsou úplně vytřeštění a zadlužení až po uši, řekl například starosta druhého pardubického obvodu Jiří Srbek. Podobné zkušenosti má i vedoucí odboru financí svitavské radnice Helena Koudelková. Hráči padají do těžkých životních situací, jakékoli omezení ter minálů proto vítáme. Končí v nich peníze celých rodin, které se propadají do sociální bídy. Po vzniku nové vlády se něco přece změnilo k lepšímu. Mi nisterstvo financí, které až dosud povolovalo videoterminály bez ohledu na mínění obcí a měst, nyní požaduje od provozovatele herny potvrzení, že obec s umístěním přístroje souhlasí. Už rada města dávala negativní stanovisko, ale jestli ho bude ministerstvo respektovat, zatím nevíme, řekl Martin Krejza. Potíž je v tom, že podnikatelé, kteří o terminály stáli, je už mají a žádný stop stav je neohrozí. Ministerstvo financí slibuje, že by města mohl uspokojit zcela nový herní zákon, který by měla projednat ještě tato vláda. Podle něj dostanou obce konečně větší pravomoci. Zákonem chceme dát obcím nejen možnost rozhodovat o hazardu na svém území, ale také podílet se na výnosu z provozování, uvedla mluvčí ministerstva financí Zuzana Chocholová. Hazard v kraji počty heren, kasin a videoterminálů: Pardubice 462, Chrudim 235, Lanškroun 132, Vysoké Mýto 113, Morav ská Třebová 110, Ústí nad Orlicí 96, Česká Třebová 82 (Zdroj: MF ČR) (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, , Jaroslav Hubený) MICHAL JE KVÍTKO! Michal bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!... pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rý mu a umělá kytka z toho má dokonce legraci! Tak se přijďte bavit s námi! Už nyní se na vás moc těšíme! Dětské představení s ob líbeným hercem Michalem Nesvadbou MICHAL JE KVÍTKO! můžete navští vit od hod. ve Společenském domě v Lan škrouně. J. Bokrová Předprodej vstupenek: In focentrum Lanškroun, tel.: ,

20 STRANA 20 SDĚLENÍ LL 17 / 2009 Nabídka zájmové činnosti Domu dětí a mládeže na školní rok 2009/2010 KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI: Angličtina (pro děti z 1. až 9. tříd ZŠ, rozdělení dle věku a pokročilosti) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 700, Kč Ruština (pro děti ze 4. až 9. tříd ZŠ, pro začátečníky a mírně pokročilé) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 700, Kč Divadelní (pro děti z 2. až 9. tříd ZŠ) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 400, Kč Damiánek (pro děti z 2. a 3. tříd, hry, sport a turistika, výtvarná činnost aj.) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 400, Kč Všeználek (pro děti z 2. až 4. tříd, vědomostní hry a soutěže, hlavolamy aj.) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 400, Kč Malí kuchtíci (pro děti z 2. a 3. tříd ZŠ, vaření s vtipem a fantazií) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 400, Kč Kreativ klub (pro děti z 5. až 9.tříd ZŠ, výuka nových kreativních technik) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 600, Kč Tvorba šperků (pro děti ze 4. až 9. tříd ZŠ, použití růz. materiálů a technik) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Paletka (pro děti z 1. až 5.tříd ZŠ, získání nových výtvarných zkušeností) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Výtvarný ateliér (pro výtvarně nadané děti z tříd ZŠ) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Počítačový svět (pro chlapce a dívky od 3.tříd ZŠ) Počítačové hry rozvíjející logické a strategické myšlení Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Plastikové modelářství (pro zájemce od 3. tříd ZŠ) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 400, Kč Ekolibřík (pro děti z 1. až 9. tříd, hry o přírodě a v přírodě, ekologické hry aj.) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 400, Kč Rybářský (pro děti z 1. až 9. tříd) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 400, Kč Volejbal (pro dívky z 2. a 3. tříd ZŠ, pravidelný trénink 2x v týdnu) Přihlásit se můžete 10., 15. a v hod. na volejbalových kurtech (naproti tržnici), cena: 600, Kč Volejbal (pro chlapce z tříd ZŠ, pravidelný trénink 2x v týdnu) Přihlásit se můžete v hod. na volejbal. kurtech, cena: 600, Kč Stolní tenis (pro zájemce od 4. tříd ZŠ, trénink 1x týdně) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 600, Kč Plavání (pro chlapce i dívky z 1. až 9. tříd ZŠ) Pravidelné schůzky vždy ve středu v bazénu ZŠ Dobrovského Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 1200, Kč Karate (pro chlapce i dívky od 3. tříd ZŠ, prav. trénink 2x v týdnu PO, ST) Z. schůzka: v 17 hod. u ZŠ B.Smetany vchod do jídelny, cena: 900, Kč Šachy pro začátečníky žáky a žákyně z 1. až 5. tříd (základy šachu, matové kombinace, zápis a čtení partie, účast na soutěžích) Šachy pro pokročilé žáky a žákyně z 1. až 9. tříd (prohloubení získaných poznatků, jednoduché kombinace, účast na soutěžích) Oba zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 400, Kč Horolezecký kroužek pro chlapce a dívky z tříd ZŠ (začátečníci, pokročilí) Děti z 1. a 2. tříd pouze v doprovodu rodičů, cena: 600, Kč Zahajovací schůzka: v hod. v tělocvičně ZŠ A. Jiráska Super dance pro chlapce a dívky z 1. až 2. tříd a z 3. až 5. tříd (výuka moder. tance se stylizací do latinsko amerických a orientálních tanců) Zahajovací schůzka: v hodin v DDM, cena: 500, a 600, Kč Roztleskávačky a mažoretky mladší (dívky 8 11 let se smyslem pro rytmus) Trénink 2x týdně (ÚT a ČT) pravidelná účast podmínkou, cena: 1000, Kč Zahaj. schůzka: v hod. v tělocvičně gymnázia Mažoretky starší (pro dívky let se smyslem pro rytmus) Trénink 2x týdně (ÚT a ČT) pravidelná účast podmínkou, cena: 1000, Kč Zahaj. chůzka: v hod. tělocvična ZŠ A. Jiráska na nám. J.M.Marků Orientální tance pro dívky z 5. až 9. tříd (pro začátečníky i mírně pokročilé) Orientální tance pro dívky z 1. až 4. tříd (pro začátečníky i mírně pokročilé) Základy orient. tanců, relaxační a uvolňovací cvičení, jóga, nácvik na vystoupení Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena 600 a 500 Kč Taneční (pro děvčata a chlapce od 5. tříd ZŠ) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Break dance (pro děvčata a chlapce od 5. tříd ZŠ) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Cvičeníčko (pro děti od 1. do 4. tříd, hraní s míčem i bez...) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Aerobik (pro děti od 4. do 9. tříd) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Lední hokej (pro neregistrované hráče, chlapce 7 12 let) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 2000, Kč CVRČEK KROUŽKY PRO ŽÁKY ZŠ B. SMETANY: Keramika (pro děti z 1. až 9. tříd ZŠ), cena: 300, Kč Zahajovací schůzka: v hod. v ZŠ B. Smetany, ul. Palackého Publicistický (pro zájemce ze 4. až 9. tříd ZŠ) Tvorba školního časopisu Béda kompletace, příprava do tisku, tvorba kvízů aj. Zahajovací schůzka: ve hod. v ZŠ B. Smetany Netradiční sporty (pro žáky ze 4. až 7. tříd ZŠ), cena: 400, Kč Pravidla a nácvik her lakros, ringo, létající talíře, florbal atd. Zahajovací schůzka: ve hod. u tělocvičny ZŠ B. Smetany Petrklíč (pro žáky ze 3. až 5. tříd ZŠ), cena: 300, Kč Poznávání živočichů a rostlin, příprava na poznávací soutěže, ochrana přírody a akce s tím spojené, výroba krmítek a budek pro ptáky, myslivost a další Zahajovací schůzka: v hod. v ZŠ B. Smetany UPOZORNĚNÍ: Žáci, kteří si vyberou zájmové kroužky ze CVRČKA, ode vzdají vyplněné přihlášky nejpozději do 15. září 2009 v kanceláři ZŠ B. Smetany. KROUŽKY PRO STŘEDOŠKOLSKOU MLÁDEŽ Poweryoga s Lenčou Zahajovací schůzka: v hod. v tělocvičně ZŠ na náměstí A. Jiráska (možnost přihlášení každé další úterý deset minut před začátkem schůzky) Cena: permanentka 200, Kč / 10 hod., jednorázové vstupné 25, Kč / hod. Step aerobik s Jančou Zahajovací schůzka: v hod. v tělocvičně ZŠ na náměstí A. Jiráska (možnost přihlášení každou další středu deset minut před začátkem schůzky), cena: permanentka 200, Kč / 10 hod., jednorázové vstupné 25, Kč / hod. Tvorba šperků (použití různých materiálů, moderních a ne všedních technik) Zahaj. schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Kreativ klub (výuka nových kreativních technik dle zájmu) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 600, Kč Karate pro chlapce i dívky (základy sebeobrany) Pravidelný trénink 2x v týdnu (pondělí, středa), cena: 900, Kč Zahajovací schůzka: v hod. u ZŠ B. Smetany vchod do jídelny Orientální tance (relaxační a uvolňovací cvičení, jóga, nácvik na vystoupení) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 600, Kč Taneční (výuka moderních tanečních stylů, nejnovější techniky...) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Break dance (pro zájemce, kteří se nebojí fyzické náročnosti) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 500, Kč Youth for Europe (Mládež pro Evropu) pro mladé lidi ve věku 15 až 25 let (zapojí mj. se do zpracování projektů výměny mládeže s jinými státy) Zahajovací schůzka: v hod. v DDM, cena: 400, Kč KURZY PRO DOSPĚLÉ: Kurz anglického jazyka (pro mírně pokročilé a pokročilé) Schůzky 1x týdně, celkem 60 hod. Zahájení kurzu: v hod. v DDM, cena kurzu: 2000, Kč Kurz německého jazyka (pro pokročilé) 1x týdně, celkem 60 hod. Zahájení kurzu: v hod. v DDM, cena kurzu: 2000, Kč Základy práce s počítačem (pro úplné začátečníky) Lekce 1x v týdnu 2 hod., celkem 30 hod. Zahájení kurzu: v hod. v DDM, cena kurzu: 1500, Kč Keramika (základy práce s hlínou, různé keramické techniky) Zahajovací schůzka: v hodin v DDM, cena: 800, Kč Poweryoga s Lenčou (vhodná jako prevence bolesti zad) Zahajovací schůzka: v hod. v tělocvičně ZŠ na nám. A. Jiráska (možnost přihlášení každé další úterý deset minut před začátkem schůzky) Cena: permanentka 200, Kč / 10 hod., jednorázové vstupné 25, Kč / hod. Step aerobik s Jančou Zahajovací schůzka: v hod. v tělocvičně ZŠ na nám. A. Jiráska (možnost přihlášení každou další středu deset minut před začátkem schůzky) Cena: permanentka 200, Kč / 10 hod., jednorázové vstupné 25, Kč / hod. Kreativ klub pro dospělé (kurzy tradičních i netradičních řemesel) Termíny jednotlivých kurzů budou stanoveny na zahajovací schůzce. Informativní schůzka se uskuteční v hod. v DDM. INFORMACE: Přihlášky zájmové činnosti na školní rok 2009/2010 jsou k dispozici v DDM, na školách a v Infocentru. Vyplněné přihlášky do kroužků, kurzů, klubů odevzdejte nejpozději do v Domě dětí a mládeže, Vančurova č. 46, Lanškroun. Člen kroužku, který chce pokračovat v činnosti z minulého školního roku, musí vyplnit přihlášku na nový školní rok. Zápisné se hradí při úvodní schůzce. Při odhlášení z kroužku během prvního měsíce se zápisné vrací, pozdější odhlášení podléhá pravidlům o storno poplatcích. Pravidelné schůzky kroužků probíhají od 1. října 2009 do 31. května 2010.

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 35. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.10.2013 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Předkladatel : David Knápek, ředitel KC Obsah:Komentář, příloha Výkaz provozu, příloha Návštěvnost, příloha Přehled hospodaření Komentář k roku 2010 Kulturní centrum i v roce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více