LUCIE BÍLÁ POTĚŠILA SVÝM ZPĚVEM NEJEN JUBILANTA ZBIGNIEWA CZENDLIKA Více čtěte na str. 15.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LUCIE BÍLÁ POTĚŠILA SVÝM ZPĚVEM NEJEN JUBILANTA ZBIGNIEWA CZENDLIKA Více čtěte na str. 15."

Transkript

1 LL 17 / 2009 STRANA 1 17 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 11. září 2009 Cena 12 Kč Zámecká zahrada bude mít kamennou zeď str. 6 LUCIE BÍLÁ POTĚŠILA SVÝM ZPĚVEM NEJEN JUBILANTA ZBIGNIEWA CZENDLIKA Více čtěte na str. 15. Historie a současnost Sázavského údolí Str. 12 a 13 Rozhovor s farářem Zbigniewem Czendlikem Str Laudon 2009 str Aktuality z Lanškrounska: mesto/aktualne/ Archiv starších výtisků LL: media/listy lanskrounska pdf/ a Foto: Jiřina Straková

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 17 / 2009 Rada města jednala Na začátku jednání se rada města seznámila s poděkováním občanského sdru žení Smíření za darování klavíru. Klavír, který už nedostačoval požadavkům ZUŠ J. Pravečka, bude nyní užívat hospic v Chrudimi. Rada se věnovala zprávě o výsledku projektu Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II. Pracovní skupina ve složení Bc. Kateřina Gregorová, JUDr. Hana Vágnerová, Ing. Ladislav Urban a Ing. Renáta Kr čová připravila návrh pravidel, která upraví postup orgánů Města Lanškroun při prodeji stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II., tj. parcel určených pro výstavbu rodinných domů a pro výstavbu řadových domů nacházejících se na ppč. 345/5 v k.ú. Dolní Třešňovec. Pravidly se bude rada města dále zabývat. Radě předložily zápisy z jednání její poradní orgány: majetková komise a do pravní komise. Radě byl předán i dopis, kterým jsou vybrané subjekty, včetně města vyzvány k úklidu pozemků, na kterých se nachází nepovolené skládky. Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí provedl na základě podnětu městské policie a dalších občanů místní šetření ve věci nepovoleného odkládání odpa dů v okolí zahrádek v lokalitě Cihelna, Pod Lesem, Obora a Lískovec. Vzhledem k tomu, že není možno zjistit konkrétního původce odpadů, je za likvidaci takovýchto odpadů odpovědný majitel pozemku. Proto OŽP MěÚ Lanškroun nařídil vlastníkům (tedy i městu) jejich odstranění a v rámci úst ního projednání situace na uvedených pozemcích doporučil přistavení kontejnerů na vhodná místa. Za město Lanškroun splnění tohoto úkolu zajistí pověřená organizace, tj. Technické služby Lanškroun, s.r.o. Náklady budou vyfakturovány městu, protože se nejedná o činnost, která je definována v uzavřené smlouvě. Rada se na základě písemného podnětu věnovala problematice hluku, který na náměstí vyvolávají městské slavnosti, a požádala pisatele dopisu, aby zvý šený ruch na náměstí v době konání slavností strpěl. Rada se dále seznámila s programem kulturních akcí na sezonu a s porovnáním ztrátovosti jednotlivých žánrů (pohádky, KPH, cestopisné besedy, koncerty populární a country hudby, divadla), zajištěných kulturním centrem v sezoně Zábor veřejného prostranství: Rada projednala žádost Okresního výkonné ho výboru ČSSD o povolení záboru veřejného prostranství a souhlasila s povole ním záboru náměstí J. M. Marků dne za účelem předvolební akce. Vyjádření podpory obnově památky: Rada projednala žádost Občanské ho sdružení pro zachování kostela sv. Marie Magdaleny v Lanškrouně pro bohoslužebné účely o finanční příspěvek na opravu kostela a konstatovala, že podporuje všechny aktivity směřující k opravě této kulturní památky. Rada doporučila zastupitelstvu města poskytnout žadateli na opravu veřejnou fi nanční podporu ve výši Kč ,. Parkování na pozemcích ve vlastnictví města: Rada souhlasila s přechod ným parkováním vozidel obyvatel domu čp. 146, Lanškroun Vnitřní Město, ul. Třešňovecká na ppč v k.ú. Lanškroun po dobu, kdy bude před tímto domem dočasně přemístěna autobusová zastávka, avšak s výjimkou období listopad 2009 až březen Věcná břemena: Rada souhlasila se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni na část pozemku ppč. 3891/1 v k.ú. Lanškroun v rámci stavby Vý stavba inženýrských sítí lokalita Za Střelnicí II, Lanškroun. V projektové přípravě stavby je navržena trasa dešťové kanalizace a výpustního objektu na výše uvedeném pozemku. Z důvodu zajištění příslušných podkladů pro územní a stavební řízení a zajištění oprávnění pro vstup na pozemek v průběhu užívá ní podzemního vedení pro budoucího vlastníka a provozovatele bude sepsána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a po dokon čení stavby a vyhotovení GP Smlouva o zřízení věcného břemene. Vlastní kem předmětného pozemku je ČR; je ve správě Povodí Moravy, s. p., Brno. Vyřazení zbytného majetku Sociální služby: Rada projednala žádost ředitele příspěvkové organizace Sociální služby Lanškroun o vyřazení neu potřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku a rozhodla o fy zické likvidaci majetku v pořizovací hodnotě celkem Kč ,30; vzhle dem ke stavu a míře opotřebení nelze tento majetek prodat (nejedná se o majetek pořizovaný do Domova pro seniory, ale starší majetek, který užívaly Domy s pečovatelskou službou). Rada dále rozhodla o prodeji majetku v pořizovací hodnotě celkem Kč , za cenu stanovenou ředitelem Sociálních služeb Lanškroun společnosti Městský bytový podnik, s.r.o., a o prodeji ručně po lohovacích lůžek v pořizovací hodnotě celkem Kč , za cenu dle znaleckého posudku, který zajistí organizace Sociální služby Lanškroun. Pro středky z prodeje budou příjmem rozpočtu města Lanškroun. Odměna znalci za vydání znaleckého posudku bude uhrazena z rozpočtu města Lanškroun. Nový jednatel společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o.: Rada byla seznámena s rezignací Ing. Petra Másla na budoucí pozici asistenta jed natele Technických služeb Lanškroun, s.r.o., a na základě výsledku výběro vého řízení doporučila jednateli společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o., přijmout na funkci asistenta jednatele Ing. Aleše Ondrůška s termínem nástupu a uložila vedoucí odboru právního a majetku předložit radě města v dostatečném předstihu návrh na jmenování nového jednatele s tím, že převzetí funkce proběhne ke dni Uzavření městského úřad na Silvestra: Rada souhlasí s uzavřením měst ského úřadu pro veřejnost dne Stavba v ochranném pásmu lesa: Rada projednala žádost o souhlas s povo lením novostavby rodinného domku na pozemku ppč. 4245/21 v ochranném pásmu lesa (vedle aleje vedoucí k zámku), který je v majetku města Lan škroun v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa dle nákresu v příloze souhlasila. Kanalizace příspěvek na navýšení dimenze: Rada města souhlasila s uzav řením Dohody o úhradě zvýšených nákladů na vybudování kanalizace s firmou GUVEX, s.r.o. V roce 2004 město stavělo inženýrské sítě pro výstavbu ro dinných domů v lokalitě Pod Penzionem. Součástí této sítě byla i stoka J1, procházející ul. Jungmannovou, Sázavskou, křížící ul. Dukelských hrdinů a vedoucí k dnešním ulicím Svojsíkova a Polská. V té době se na město obrátil jednatel fy GUVEX Ing. Vladislav Verner se žádostí o navýšení dimenze ka nalizace v úseku od křižovatky ulic Dukelských hrdinů a Sázavská až k vjezdu do jeho firmy z důvodu plánovaného rozvoje firmy. Původně plánovaná di menze byla DN 300, projektant stanovil novou dimenzi na DN 500. Bylo dohodnuto, že vyvolané vícenáklady uhradí fa GUVEX v době, kdy se bude do kanalizace připojovat. Původně propočtené náklady na zvýšení dimenze ve výši Kč , byly při realizaci sníženy na 150 tis. Kč. V současné době požádala fa GUVEX o souhlas s připojením do předmětné kanalizace, a pro to s ní byla sepsána dohoda o úhradě zvýšených nákladů na vybudování kanalizace. Společnost uhradí na účet města částku Kč ,. Zrušení nařízení města: Rada vydala nařízení města č. 1/2009, kterým zrušila nařízení města Lanškroun č. 1/2007 o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt od straňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Zákonem č. 97/2009 byl změněn zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komu nikacích, ve znění pozd. předpisů. Měst a obcí se významně dotýká změna v ust. 27 uvedeného zákona, kterým se přenáší odpovědnost za škody způsobené závadou ve schůdnosti chodníku z vlastníků přilehlých nemovitostí na vlast níka chodníku. Vlastník přilehlé nemovitosti již nemá odpovědnost a nelze mu tedy povinnost úklidu chodníku ukládat, jak bylo činěno nařízením č. 1/2007. Pronájem nebytových prostor: Rada rozhodla ukončit výpovědí nájemní smlouvu uzavřenou s Evou Janečkovou jako nájemcem nebytového prostoru v I. nadzemním podlaží domu čp. 124, ul. B. Němcové (prodejna konfekce) s tím, že nájemní vztah skončí dnem Rada rozhodla ukončit nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Lanškroun jako pronajímatelem a MUDr. Lenkou Novákovou jako nájemcem nebytové ho prostoru v I. nadzemním podlaží domu čp. 1003, ul. Janáčkova (ambu lantní neurologická a rehabilitační ordinace v budově Domova pro seniory), a to dohodou nebo výpovědí nejpozději ke dni Prodej domu do konce měsíce je možno podat nabídku: Rada se se známila se sdělením č. 2/2009 odboru právního a majetku o návrhu minimál ní ceny domu čp. 153, Ostrovské Předměstí, Opletalova ulice, Lanškroun a sta novila minimální cenu předmětných nemovitostí pro účel soutěže a lhůtu na doručení obálek označených heslem Dům čp. 153 v Opletalově ulici za účelem podání cenové nabídky koupit tento dům do Souhlasy s podnájmem nemovitostí: Rada se seznámila s návrhem textu Smlou vy o užívání prostor minigolfu předloženým nájemcem areálu minigolfu, společ ností Technické služby Lanškroun, s.r.o., a souhlasí s uzavřením podnájemního vztahu k užívání části objektu bez čp./če. na pozemku stpč v k.ú. Lan škroun (bývalé pokladny koupaliště) mezi nájemcem areálu a Ing. Jiřím Černým. Rada se také seznámila s textem Smlouvy o umístění a provozování prodejní ho automatu předloženým nájemcem Haly B. Modrého, společností Technic ké služby Lanškroun, s.r.o., a souhlasí s umístěním prodejního automatu na cukrovinky společnosti Mars ČR, kom. spol., v Hale B. Modrého. Pronájmy nemovitostí: Rada rozhodla pronajmout společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., na dobu neurčitou kotelnu v bytovém domě čp. 247, Hradební ulice, Lanškroun za smluvní roční nájemné Kč 2.900, s připočtením DPH v aktuální výši a schvaluje text nájemní smlouvy. Doprava ve městě: Rada projednala žádost společnosti Melitrade, a.s., o zří zení vyhrazených míst na Pivovarském náměstí, souhlasí se zřízením 3 vyhra zených parkovacích míst s tím, že si žadatelé sami uhradí veškeré náklady, a u kládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení. Rada projednala žádost o odstranění dopravního značení v ul. Lázeňská, souhla sila s posunutím dopravního značení B 11 a s umístěním tohoto značení i z opačného směru a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení. Rada projednala podnět dopravní komise k zajištění přístupu do bočního vchodu Domu s pečovatelskou službou v ul. 28. října, souhlasila s umístěním vodo rovného dopravního značení V 12b a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a instalaci dopravního značení. Rada projednala žádost společnosti Energetik 2, s.r.o., o vyznačení zákazu stání v ul. Strážní, souhlasí s navrženou úpravou s tím, že si žadatelé sami uhradí veškeré náklady, a ukládá investičnímu odboru zajistit stanovení a in stalaci dopravního značení dle přílohy č. 4. Příští jednání rady města je naplánováno na 14. září. Všechna přijatá usnesení rady (s anonymizovanými osobními údaji) najdete na oficiálních webových stránkách města a na úřední desce městského úřadu. K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a tajemníka, kde Vám je na požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 17 / 2009 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 16. září 2009 od hod. v sále lanškrounského zámku Program: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání a) Finanční záležitosti b) Majetkoprávní záležitosti c) Zřizovatelské funkce města d) Různé 6. Vstupy veřejnosti 7. Vstupy zastupitelů 8. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechny občany města. Ing. Martin Košťál, starosta města MĚSTO PRO BYZNYS I v letošním roce proběhl v Pardubickém kraji průzkum podnikatelských podmínek v rámci projektu Město pro byznys. Podstatou srovnávacího vý zkumu Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i jednotlivých krajích. Tímto projektem jednot livá města získávají srovnáním s jinými městy reflexi svých aktivit směřova ných k rozvoji podnikání. Pro zajištění co největší objektivity výzkumu byla města hodnocena na základě padesáti kriterií rozdělných do 6 oblastí (podni katelské prostředí, kvalita lokality, pracovní trh, přístup veřejné správy, ce nové podmínky a průzkum mezi podnikateli). Lanškroun byl vyhodnocen jako město s nejvyšší kvalitou lokality v Pardu bickém kraji. V poměru k počtu obyvatel zde přibyl v porovnání s krajským průměrem téměř trojnásobek nových bytů, skoro nejvíce se zde třídí odpad a jsou tu velmi nízké exhalace. Z vyhodnocení průzkumu dále vyplývá, že v Lanškrouně se daří středním firmám. Jejich počet meziročně vzrostl o více než desetinu a jejich podíl v místním podnikatelském prostředí je skoro o 30% vyšší než v ostatních městech Pardubického kraje. Za pozitivní je považován nejprogresivnější růst počtu obyvatel v rámci kraje. Lanškrounská radnice má nejvyšší kapitálové výdaje v poměru k výda jům provozním a v Lanškrouně je nejnižší poplatek za stánek. Přestože v objektivních kritériích patřil Lanškroun k nejlepším městům v kraji, subjektivní hodnocení podnikatelského prostředí lanškrounskými pod nikateli není nejlepší. Otázkou, proč tomu tak je, se bude město dále zabývat. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Veřejná podpora kultura Město Lanškroun každoročně podporuje neziskové projekty organizací sportovních, kulturních, těch, které se zabývají sociální pomocí nebo rozvíjejí vztahy s partnerskými městy, i organizace z dalších veřejně prospěšných ob lastí. O poskytnuté veřejné finanční podpoře vás postupně informujeme. Dnes přinášíme informaci o podpoře poskytnuté na kulturní činnost. Veřejná finanční podpora v obl. kultury v roce 2009 jednorázové akce Žadatel Veřejná finanční podpora (v Kč) Ilja Michalec Jazz A Little Otherwise ,00 Ilja Michalec CD NEXT LEVEL 5 000,00 Big Band Lanškroun 25. výročí ,00 Tomáš Krejča MÚZOCHVĚNÍ ,00 V. Skalický VÝTVARNÁLE 4 000,00 Jitřenka, dětský folklorní soubor ,00 Taneční skupina Juicy Lanškroun ,00 Celkem ,00 Z podkladů dodaných vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru Jitkou Krejčovou zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka 1. září začal školní rok 2009 / 2010 V úterý 1. září 2009 přišlo do lanškrounských škol celkem 1057 žáků, z toho 118 prvňáčků. Oproti loňskému roku je to celkový úbytek 39 žáků: Základní školu na ulici Dobrovského navštěvuje v současné době 264 žáků (vloni 286 žáků) školu opustilo celkem 57 žáků a nastoupilo 36 žáků, Základní školu na nám. Aloise Jiráska navštěvuje v současné době 408 žáků (vloni 420 žáků) školu opustilo celkem 68 žáků a nastoupilo 44 žáků, Základní školu na ulici B. Smetany navštěvuje v současné době 365 žáků (vloni 370 žáků) školu opustilo celkem 44 žáků a nastoupilo 33 žáků, Základní školu v Dolním Třešňovci navštěvuje v současné době 20 žáků (vloni 20 žáků) školu opustilo 5 žáků a 5 žáků nastoupilo. V průběhu minulého školního roku a prázdnin se 9 dětí odstěhovalo, 3 děti naopak do Lanškrouna přišly z jiných škol a do V. a VI. ročníků nastoupilo ve školním roce 2009/2010 z okolních neúplných škol 20 žáků. Jitka Krejčová, vedoucí OŠK SLOUPEK STAROSTY Velmi mne těší, že Vás mohu in formovat o skvělém výsledku hod nocení výkonu veřejné správy naše ho města a městského úřadu, a to o získání certifikátu ISO 9001:2008. Město úspěšně absolvovalo dohle dový audit a od je držite lem certifikace, která dosvědčuje spl nění požadavků mezinárodního sys tému managementu jakosti ISO. Ji nými slovy to znamená, že Městský úřad Lanškroun plní cíle v oblasti ve řejné správy na 100% a získal nej vyšší ocenění, jakého může ve své ob lasti působnosti dosáhnout. Ve vedení radnice dlouhodobě usi lujeme o to, aby dobré jméno města a městského úřadu bylo založeno na se riózním, poctivém a kvalifikovaném jednání s občany i ostatními klienty. Mezi hlavní úkoly úřadu patří posky tovat požadované služby a činnosti ve vysoké kvalitě. Pro vnitřní chod úřadu to znamená zajistit efektivní systém řízení prostřednictvím stanovených cí lů při současném použití kontrolních mechanizmů systémů řízení jakosti. Samotný průběh auditu rozhodně nebyl formální záležitostí. Byli jsme hodnoceni nezávislou švýcarskou fir mou SGS, která patří do světové špič ky v inspekci a certifikaci kvality. V současné době vlastní certifikát jakosti ISO 9001:2008 méně než 20 měst v ČR, z toho zhruba 5 prošlo hod nocením ze strany některé renomo vané zahraniční společnosti. Město Lanškroun patří mezi ně. Tvrdé, ale objektivní posouzení objevilo i urči té drobné nedostatky a chyby, které musíme do jednoho roku odstranit. Naše úsilí o maximální kvalitu po skytovaných služeb tak nekončí, ale bude nadále pokračovat. Mne osob ně potěšilo i konstatování, které za znělo při vyhlašování výsledků au ditu, že jsme jako město i v době krize v dobré finanční kondici. Mé poděkování patří jak vedou cím pracovníkům, tak všem zaměst nancům úřadu, protože bez jejich prá ce a úsilí bychom uvedeného úspěchu nikdy nedosáhli. Ing. Martin Košťál, starosta města POTVRZENO Lanškroun má jeden z nejkvalitnějších městských úřadů v ČR Již není pochyb, že Město Lanškroun má jeden z nejkvalitnějších úřadů v ČR. Lanškroun se zařadil mezi elitu v řízení kvality. Největší mezinárodně uznávaná jednička na světovém trhu inspekčních a certifikačních autorit kva lity, společnost SGS, prověřovala Městský úřad v Lanškrouně. Pro zajíma vost společnost je uznávaná a působí ve 130 zemích světa. Audit v Lanškrouně skončil 26. srpna 2009 a v pozdních odpoledních ho dinách úřad úspěšně zakončil pět měsíců trvající přípravy na pokus o splnění normy kvality ISO 9001:2008. S přípravou na certifikaci úřadu pomáhal ex terní specialista, společnost Regionservis, spol. s r.o. Úřadů, které mají v ČR potvrzenu kvalitu od mezinárodně uznávané autority, je pouze několik málo, v okolí Lanškrouna pouze Králíky, které prošly podobným procesem loni na konci roku. Ukázalo se, že město v poslední době výrazně zlepšilo řízení svých financí a naplňování plánů a mnohem více sleduje zpětnou vazbu od občanů. Velké zásluhy na zlepšení činnosti města mají bezpochyby rostoucí nároky občanů a zaměstnanci města v čele se starostou a tajemníkem. Zásluhu při soudil tajemník také opozici, jejíž mnohdy nepřeberné dotazy musí úřad zod povídat a otevírá se tím více celému městu bez rozdílů politické příslušnosti. Auditem vše teprve začíná. Úřad aplikoval systém ISO 9001:2008, díky kterému je zaručeno neustále zlepšování. Budou probíhat pravidelné externí dozory, jejichž cílem není inspekce, ale společný cíl. Zlepšovat efekt práce vedení města a samotného úřadu s cílem mít spokojené občany a prospe rující město. Ing. Luděk Tesař, specialista na rozvoj samospráv, Regionservis, spol. s r.o.

4 STRANA 4 RADNICE SDĚLUJE LL 17 / 2009 PRONÁJEM RESTAURACE Město Lanškroun zve řejňuje záměr prona jmout v roce 2010 re stauraci v areálu kou paliště v Lanškrouně. Objekt je dispozičně členěn na restauraci, ku chyň a menší sál v pod kroví. Koupaliště v ro mantické lokalitě lanš krounských rybníků je hojně navštěvováno občany města i blízkého okolí a turisty. Každý zájemce o kvalitní provoz restaurace je vítán! Bližší informace sdělí: Jiří Švarc, tel Lesní hospodářský celek Městské lesy Lanškroun Část III. Myslivecké hospodaření, fenotypová klasifikace a těžba Městské lesy se nalézají v pěti honitbách (Rudoltice, Rychtářský les Al brechtice, Horní Čermná, Horní a Dolní Třešňovec a Ostrov). V normova ných stavech zvěře jsou srnčí, černá zvěř a zajíc. Mimo normované se vysky tuje jelení a mufloní zvěř. Lesní porosty jsou oklasifikovány fenotypovými třídami. Klasifikace je podkladem k uznání zdrojů reprodukčního materiálu. Třída A hospodářsky vysoce hodnotné porosty, které jsou autochtonní, nebo porosty, které nejsou autochtonní, ale vynikají množstvím nebo kvalitou produkce, morfologický mi znaky a odolností. Třída B ostatní porosty nadprůměrné objemové pro dukce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu. Třída C po rosty průměrné objemové produkce a morfologických znaků a dobrého zdravotního stavu. Třída D porosty geneticky a hospodářsky nevhodné se zřetelně zhoršeným zdravotním stavem nebo se znatelně zhoršenou kvalitou. Na území lesního hospodářského celku Městské lesy Lanškroun se nevysky tují pouze lesní porosty fenotypové třídy D. Výše celkových těžeb nepřesahuje potencionální celkový běžný přírůst současných porostů (9,7 m 3 ). Z toho při současné věkové struktuře porostů vyplývá, že při naplnění takto navržených těžeb v tomto deceniu dojde k na výšení zásob. To by mohlo mít za následek zmírnění propadu celkových těžeb v následujícím decéniu, než který ukazuje graf výhledů těžeb. Maximální celková výše těžby je m 3, z toho předmýtní je a těžba mýtní je Celková těžba na 1 ha por. půdy za rok je 7,7 m 3. Výchovné zásahy porostů mají s věkem sestupnou tendenci. Nejčastěji jsou výchovné zásahy v porostech prořezávkového stáří a dále v porostech do 40 let věku. Ve starších porostech jsou plánovány probírky pouze 1x za deceni um. V rámci prořezávkových zásahů je nutná úprava druhové skladby po rostních skupin. Většina prořezávek je naplánována jako naléhavé. Některé jako opakované, kde je potřeba jemnějších zásahů a úpravy dřevinné sklad by. Výtěž z probírkových porostů je ovlivněna především zásahy ve věkovém stupni, kde jsou výchovné zásahy nejintenzivnější. Celkově je nut no redukovat břízu. V lesích rekreačních preferovat esteticky hodnotné je dince, pestřejší dřevinnou skladbu, co nejbohatší věkovou a prostorovou rozrůzněnost. Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen MZD ) při obnově porostu je stanoven ve všech skupinách starších 80 let. Při stanovování minimálního podílu MZD v každé porostní skupině bylo přihlédnuto k současnému porostnímu typu, aktuálnímu stavu porostní sku piny a fázi rozpracovanosti obnovy, přitom se přihlédlo k zastoupení MZD v již obnovených částech porostu. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku je 113,80 ha. Z podkladů Ing. Romana Bureše, správce městských lesů, zpraco vala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Rozpočet města Lanškroun je i v době ekonomické krize stabilní Finanční krize je v současné době téma, které je skloňováno ve všech pá dech. Dopady krize se promítají do života mnoha jednotlivců a firem, ale i do rozpočtů na všech veřejných úrovních státu, krajů a obcí. V důsledku sou časného vývoje ekonomiky nebudou naplněna rozpočtovaná inkasa sdíle ných daní i rozpočtu našeho města. Do poloviny letošního roku dosahovala inkasa sdílených daní shodných hodnot ve srovnání s rokem K propadu došlo v měsíci červenci, kdy byla inkasa daní o Kč 4,4 mil. nižší než ke shod nému datu loňského roku. K propadům došlo zejména u daně z příjmu fyzic kých osob ze samostatné výdělečné činnosti a daně z příjmu právnických o sob. Naopak inkaso daně z přidané hodnoty vykazuje vyšších hodnot v porov nání s loňským rokem. Výpadek těchto daňových příjmů byl do první po loviny nahrazen příjmy nedaňovými a dotacemi, které nebyly nebo nemohly být rozpočtovány. Mezi významné položky, které posílily příjmovou stranu roz počtu a nahradily tak propad daňových příjmů, patří dotace na činnosti vy konávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí, v oblasti sociálních služeb, podíly na zisku společnosti EKOLA České Libchavy. V tabulce jsou uvedena inkasa daní k 30. srpnu v letech (údaje v Kč): Měsíčně je analyzováno plnění daňových příjmů a zpracováván celkový rozbor plnění rozpočtu. Vedení města je pravidelně informováno o vývoji fi nanční situace. Vzhledem k vývoji městských financí město nemuselo ani v do bě krize omezit investiční akce schválené v rozpočtu letošního roku. Nemuse la být krácena ani veřejná podpora v oblasti sportu a kultury. Omezeny nebyly ani schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury. Vzhledem k tomu, že již při přípravě rozpočtu na letošní rok byla při jata některá úsporná opatření ve výdajové stránce v oblasti místní správy, ne bylo přistoupeno k dalšímu krácení. Výdaje jsou stanoveny v optimální výši tak, aby byl zajištěn plynulý chod úřadu. I přes to, že propad inkasa sdílených oproti schválenému rozpočtu je znač ný, rozpočet města je stabilní. Jak bylo již zmíněno, příjmová stránka rozpoč tu byla posílena o jiný druh příjmu. Také některé plánované výdaje nebudou z objektivních příčin pravděpodobně čerpány. Prozatím je předčasné předví dat konečnou podobu rozpočtu. V případě, že by nebylo dosaženo plánova ného přebytku hospodaření schváleného rozpočtu na rok 2009, má město vy tvořenou dostatečnou finanční rezervu z roku minulého, kdy inkasa daní naopak překročila plánované hodnoty. Mým přáním a cílem však je, abychom tuto rezervu použili v co nejmenším rozsahu. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Lanškroun VOLIČSKÉ PRŮKAZY Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají 9. a 10.října 2009, bude možné volit též na voličský průkaz. Voličský průkaz se vydává voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, tedy tam, kde je zapsán do stálého seznamu voličů. O vydání voličského průkazu si voliči již mohou požádat na Městském úřadu Lanškroun v kanceláři vedoucí odboru vnitřních věcí, na podatelně nebo na informacích, a to buď osobně, nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. Písemnou žádost je nutné doručit nejpozději do , osobně může volič požádat do do hodin. Voličské průkazy se vydávají od do do hodin, volič si jej může vyzvednout buď osobně nebo může být předán osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vy dání voličského průkazu, nebo bude zaslán na adresu uvedenou na žádosti. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Poslanecké sněmov ny Parlamentu České republiky k hlasování v kterémkoliv volebním okrs ku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. Zvláštní volební okrsky se vytvá řejí při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v cizině. Marcela Štrauchová

5 LL 17 / 2009 RADNICE SDĚLUJE STRANA 5 lanskroun.eu před dokončením Na začátku prázdnin jsme informovali čtenáře Listů o spuštění zcela nové ho webu města. Nové stránky Lanškrouna jsou jednou velkou novinkou. Při tvorbě stránek jsme mysleli na to, aby byly zajímavé, moderní a pro uživatele přehledné. Nejedná se jen o nový vzhled, ale i například o uspořádání menu či rozdělení do záložek. V záložce Město Lanškroun najdete informace potřebné k běžnému ži votu ve městě, v záložce Městský úřad a samospráva aktuality z úřadu, ale také vyhlášky a nařízení města nebo informace k volbám či zprávy z městské policie. Záložka Region Lanškrounsko navádí návštěvníky webu na všech 21 obcí v regionu. Stránky propagují historické památky a turistické atrakti vity v regionu a ukazují, že na Lanškrounsku lze strávit aktivní dovolenou. Nabídka jazykových verzí webu je nadstandardní, více jak 40 stran textu v angličtině, polštině a němčině nabízí jen málo městských webů. A co ještě na novém webu chystáme? V nejbližší době bude zprovozněno zasílání novinek, brzy bude funkční zajímavá fotogalerie. Přibude nová jazy ková verze stránky budou přeloženy i do italštiny. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Veřejná služba = správný krok v sociální oblasti Novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění poz dějších předpisů, od 1. ledna 2009 zavedla nový institut veřejnou službu. Veřejná služba tak doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobé ho zaměstnání a dobrovolnické služby možnosti zachování pracovních do vedností u osob dlouhodobě bez zaměstnání. Na základě písemné smlouvy uzavřené mezi obcí a osobou v hmotné nouzi lze zabezpečovat pomoc v záleži tostech, které jsou konány ve prospěch obce a jejích občanů. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřej ných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Občanu, který vykonává veřejnou službu, sice za výkon veřejné služby nenáleží žádná odměna, ale dojde u něho k navýšení dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na živobytí. Například občan v hmotné nouzi počítaný jako jednotlivec, který přestane pobírat podporu v nezaměstnanosti z úřadu práce a poté ještě šest měsíců pobírá dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí ve výši Kč 3126,, od následujícího, tedy sedmého měsíce začne pobírat tzv. existenční minimum ve výši Kč 2020,. Pokud občan v této době začne vy konávat veřejnou službu, a to ve výši více jak 20 hodin za měsíc, obdrží opět příspěvek na živobytí výši Kč 3126,. Pokud vykoná veřejnou službu více jak 30 hodin za měsíc, může mu být dávka hmotné nouze navýšena na Kč 3679,. Může tedy dojít k měsíčnímu navýšení dávky hmotné nouze, pří spěvku na živobytí až o Kč 1659,. Je tedy zřejmé, že vykonávat veřejnou službu by mělo být pro občany v hmotné nouzi výsadou, ne trestem. Město Lanškroun zavedlo veřejnou službu od června 2009 a v současné době 17 našich klientů vykonává veřejnou službu, a to jednak u Technických služeb města Lanškroun, s.r.o., jednak u Městského bytového podniku Lan škroun, s.r.o. Přes počáteční rozpaky ze strany našich klientů i jejich zaměst navatelů se nyní již veřejná služba rozjela na plné obrátky a jsme přesvědčeni, že se bude nadále rozvíjet. Věříme, že veřejná služba bude sloužit městu v těch oblastech, kde to bude město nejvíce potřebovat, a občanům, kteří se ocitli dlouhodobě ve hmotné nouzi, pomůže zachovat si pracovní návyky, získat nové dovednosti a v ne poslední řádě zvýšit si příjem z dávek hmotné nouze. Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Dny evropského dědictví program Dne začne již XVIII. ročník Dnů evropského dědictví, a proto vás chceme informovat o památkách přihlášených v Lanškrouně i jeho okolí, o doprovodných akcích, popsat stručně objekty a dobu, po kterou budou v rám ci Dnů evropského dědictví 2009 otevřeny. Hospoda Krčma, Malé náměstí 77: Zájezdní hostinec Krčma je rozlehlý přízemní částečně podsklepený dům s podkrovní světničkou. Nejstarší písemné zprávy dokládající existenci hostince pocházejí z 16. století. Jako restaurační zařízení slouží objekt dodnes. Hostinec bude v rámci Dnů evropského dědictví otevřen ve dnech od 9 do 23 hod. Muzeum, nám. A Jiráska 1: Zámek (na fotografii), původně augustiniánský klášter, byl zbudovaný po roce Po rekonstrukci dostal objekt hladkou fasádu se zdůrazněnými gotickými a renesančními prvky. V současné době objekt slouží jako muzeum. Ve dnech bude muzeum otevřeno v době od 13 do 17 hod., ve dnech od 9 do a od 13 do 16 hod., ve dnech od 13 do 17 hod. Jednou z doprovodných akcí v muzeu je výstava obrazů a plastik Jarmily Uhlířové a Bedřicha Šilara. Kostel sv. Václava, nám. A. Jiráska: Je poprvé připomínán v roce Původně gotický kostel je bývalou součástí augustiniánského kláštera. Bude otevřen dne od 14 do 17 hod. a dne od do hod. Nový zámek u Rudoltic: Torzo zámku postaveného v letech po dle plánů D. Martinelliho a A. Sally. Jedná s o ukázku monumentální zámecké architektury vrcholného baroka. Poslední rekonstrukce Zámečku proběhla v letech V rámci dnů evropského dědictví bude Zámeček otevřen a v době od 10 do 18 hod. Doprovodné akc: sraz motorkářů a zakončení sezóny; Mystická noc ve sklepení. Online katalog celostátně přihlášených památek a akcí naleznete na strán kách Ještě jednou bychom Vás touto cestou chtěli pozvat na návštěvu lanškrounských nebo i jiných historických klenotů naší republiky. Ve spolupráci s Marií Heinrichovou, referentkou památkové péče, zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka. KALENDÁŘE NA ROK 2010 Město Lanškroun připravilo na rok 2010 kalendář obrazů Petra Špačka s motivy Lanškrouna a okolí. Kalendář je již teď v prodeji. Koupit si jej můžete v Městském muzeu nebo v Infocentru. Cena kalendáře je Kč 210,. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

FOTOREPORTÁŽ Z LANŠKROUNSKÉ KOPY Najdete na str. 14 15

FOTOREPORTÁŽ Z LANŠKROUNSKÉ KOPY Najdete na str. 14 15 LL 18 / 2009 STRANA 1 18 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 25. září 2009 Cena 12 Kč Hasiči soutěžili str. 9 FOTOREPORTÁŽ Z LANŠKROUNSKÉ KOPY Najdete na str. 14 15 Rozhovor s Tomášem Pavelkou,

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč

MÚZOCHVĚNÍ Více si přečtěte na stránkách 12 a 13. LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč LL 10 / 2009 STRANA 1 10 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 22. května 2009 Cena 12 Kč Rudoltice mají vracet miliony ze státních dotací str. 8 HOLLYWOOD Majáles 2009 str. 12 Rozhovor s

Více

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA LL 23 / 2008 STRANA 1 23 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 5. prosince 2008 Cena 12 Kč RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA Historie Tejbnarova domu Str. 11 Více si přečtěte na straně 12 a

Více

PRVŇÁČKŮM ZAČALA ŠKOLA Kolik dětí chodí do jednotlivých škol ve městě i v regionu, to se dozvíte z tabulky na straně 2.

PRVŇÁČKŮM ZAČALA ŠKOLA Kolik dětí chodí do jednotlivých škol ve městě i v regionu, to se dozvíte z tabulky na straně 2. 17 / X. 10. září 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč PRVŇÁČKŮM ZAČALA ŠKOLA Kolik dětí chodí do jednotlivých škol ve městě i v regionu, to se dozvíte z tabulky na straně 2. Rozhovor

Více

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU LL 12 / 2009 STRANA 1 12 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 19. června 2009 Cena 12 Kč Výsledky voleb do Evropského parlamentu Str. 3 DĚLEJ VĚCI NAPLNO! Rozhovor s Miroslavem Vicencem,

Více

LETNÍ PRÁZDNINY KONČÍ

LETNÍ PRÁZDNINY KONČÍ LL 16 / 2008 STRANA 1 16 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 29. srpna 2008 Cena 12 Kč Rozhovor se starostou Lanškrouna Martinem Košťálem Str. 5 SPOLEČENSKÁ KRONIKA str. 20 Chladnokrevná

Více

ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU

ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU LL 21 / 2007 STRANA 1 21 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 2. listopadu 2007 Cena 12 Kč ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU Město předalo pamětní medaile str. 12 Pavel Šporcl zahrál v Lanškrouně

Více

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13.

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční výstavy v lanškrounském muzeu čtěte na straně 13. LL 24 / 2008 STRANA 1 24 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 19. prosince 2008 Cena 25 Kč Požár v Rudolticích str. 5 DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU ZIMA VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ... O vernisáži vánoční

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9

LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč. Společenská kronika Strana 21 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LL 9 / 2009 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 7. května 2009 Cena 12 Kč Hejtman Martínek navštívil Lanškroun str. 7 Vandalové poničili hřiště v Sázavském údolí str. 5 Na Den

Více

JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ

JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ LL 13 / 2008 STRANA 1 13 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 27. června 2008 Cena 25 Kč DNES S BAREVNOU PŘÍLOHOU LÉTO JEŠTĚ JEDEN CÍL ZŮSTÁVÁ Rozhovor s Miroslavem Krskem čtěte na str.

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006 LL 17 / 2006 STRANA 1 17. číslo 8. září 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Blíží se nedožité devadesáté narozeniny legendárního brankáře Bóži Modrého jaké budou oslavy? Str. 12 a 13 LAUDON 2006

Více

Situace bude v budoucnu lépe zvládnuta... 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč. Dnes si přečtěte:

Situace bude v budoucnu lépe zvládnuta... 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč. Dnes si přečtěte: LL 6 / 2006 STRANA 1 6. číslo 24. března 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Víte jak naložit s ODPADY? Tentokrát jsou na řadě vybité baterie. Str. 6 Učebnice MECHATRONIKY vzniká i v Lanškrouně

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM

KORUNKY PRO MISS POMOHOU DĚTEM LL 12 / 2007 STRANA 1 12 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 15. června 2007 Cena 12 Kč Manažeři na komíně Str. 9 Hasiči měřili síly na závodech v Horním Třešňovci Str. 10 Společenská

Více

Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku

Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku LL 22 / 2008 STRANA 1 22 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 21. listopadu 2008 Cena 12 Kč Rekonstrukce silnice do Tatenice zahájena str. 5 Lidé si na Sibiři váží i obyčejného paneláku

Více

Možná vznikne nový přírodní park

Možná vznikne nový přírodní park LL 8 / 2006 STRANA 1 8. číslo 21. dubna 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Aktuálně jak se děti chystaly na Velikonoce str. 5 Možná vznikne nový přírodní park Rozhovor se Zdenou Lorencovou Str.

Více

PUNKOVÝ KALIBR CUP. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč. Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str.

PUNKOVÝ KALIBR CUP. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč. Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str. 4 / XI. 25. února 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč PUNKOVÝ KALIBR CUP Více na straně 9. Festival vědy a techniky - str. 10 Temný lanškrounský květen 1945 v nových souvislostech Str.

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč LISTY LANŠKROUNSKA 6/XIII BŘEZEN 2013 CENA 12 Kč Jigme Tenzin (vlevo) drží v ruce nádobku, ve které se připravuje tradiční tibetský čaj. Vpravo Mgr. Karin Majerová z M.O.S.T., o.s., které podporuje chudé

Více

BUDEME ŽÍT VE STÍNU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN? Více si přečtěte na stranách 12 13.

BUDEME ŽÍT VE STÍNU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN? Více si přečtěte na stranách 12 13. LL 9 / 2008 STRANA 1 9 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 2. května 2008 Cena 12 Kč BUDEME ŽÍT VE STÍNU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN? Více si přečtěte na stranách 12 13. Modeláři, lidé z tak

Více

DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9.

DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9. LL 6 / 2008 STRANA 1 6 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 21. března 2008 Cena 12 Kč DNES ZAČÍNÁ JARO V Žichlínku už děti vynesly Moranu, a tak jaro může přijít. Čtěte na straně 9. Rozhovor

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 23/XII LISTOPAD 2012 CENA 12 Kč. Foto: L. Peichl

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 23/XII LISTOPAD 2012 CENA 12 Kč. Foto: L. Peichl LISTY LANŠKROUNSKA 23/XII LISTOPAD 2012 CENA 12 Kč 3: NOVÝ HEJTMAN ŘÍKÁ Nečeká nás lehké období 4: BRAMBOROVÝ DEN v podání Škeble 9: VÝLOV OSTROVSKÝCH RYBNÍKŮ 12-14: HRANICE SVOBODY HLEDÁM VE SVÉ TVORBĚ

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM

DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM LL 20 / 2006 STRANA 1 20. číslo 20. října 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Lanškroun má nový domov důchodců Str. 3 DRACI PŘINÁŠEJÍ PODZIM Pozvánka na Mozartovo Requiem Str. 14 Pivovarská zahrada

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč. Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč. Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann LISTY LANŠKROUNSKA 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann 3: Nakupování potravin v Lanškrouně: tipy pro Vás 12-13: PES JE PROSPĚCHÁŘ rozhovor s armádním kynologem Petrem Šolcem

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT LISTY LANŠKROUNSKA 3/XV ÚNOR 2015 CENA 12 Kč Hala Forea otevřela ve velkém stylu, str. 6 Foto: F. Teichmann 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více