Z á p i s. ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty. konané dne 6. 12. 2007"

Transkript

1 Přítomni : Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. prof. PhDr. Václav Bok, CSc. prof. PhDr. František Čermák, DrSc. PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. prof. PhDr. Anna Housková, CSc. doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. doc. Dr. Ing. Jana Klečková prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. prof. PhDr. Josef Krob, CSc. prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. prof. Ing. Jan Nouza, CSc. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. prof. PhDr. Ing. Jan Royt doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Omluveni: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. konané dne Počet členů VR 41, přítomno 33, omluveno 8 1

2 doc. PhDr. Jiří Pelán prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Čestný člen: Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. 1. Zahájení 1.1. Úvodní slovo děkana UK FF p. PhDr. Michala Stehlíka a proděkana pro vědu UK FF p. prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc VR schválila program dnešního jednání 1.3. VR schválila zápis ze zasedání dne Personálie Oddělení vědy Materiál prezentoval proděkan pro vědu p. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním : Návrh na udělení titulu emeritní profesor a Zlaté medaile UK a to pro: - p. prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc. a p. prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc. - laudatio přednesl prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. z Ústavu českých dějin Vědecká rada vzala na vědomí: Oznámení o udělení titulu D O K T O R (Ph.D.): a) V komisi pro studijní program historické vědy české dějiny obhájila svou disertační práci dne PhDr. Jana Malínská na téma: České ženské hnutí v zápase o politické zrovnoprávnění žen. Role spolků a politických stran v letech Státní doktorskou zkoušku složila dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r. b) V komisi pro studijní program filozofie - filozofie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Marek Tomeček na téma: Berkeleyho epistemologie a metafyzika mezi common sense a vědou. 2

3 Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. c) V komisi pro studijní program filozofie - filozofie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Bc. Daniel Heider na téma: Suárezova metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty. Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. d) V komisi pro studijní program historické vědy klasická archeologie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Martin Trefný na téma: Keltské kmeny v Malé Asii. Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. e) V komisi pro studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury divadelní věda obhájila svou disertační práci dne Mgr. Martina Musilová na téma: Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Státní doktorskou zkoušku složila dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r. 3. Personálie Akreditace Vědecká rada schválila hlasováním : NOVÁ AKREDITACE stávajících oborů habilitačního řízení Psychologie práce a organizace: žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení 4. Personálie Studijní oddělení Materiál prezentovala proděkanka pro studium pí. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním: 4.1 Hodnocení studentů PGS studia schváleno po zapracování připomínky k působišti školitele 3

4 5. Habilitační řízení p. PhDr. Svetislava Kostiće, Dr. pro obor Lingvistika konkrétního jazyka Asie Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Jako skrutátoři byli schváleni doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Složení komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Prof. PhDr. František Čermák, CSc. předseda Doc. PhDr. Zdenka Švarcová, CSc. Prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. Doc. PhDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Prof. Dr. Catharina Kiehnle UK FF Praha UK FF Praha AV ČR MU Brno Universität Leipzig Habilitační práce: A Syntagmaticon of Hindi Verbo-Nominal Syntagmas. Oponenti: Prof. Annie Montaut Prof. Mariola Offredi Prof. Suhnu Ram Sharma Linguistique indienne at générale à l Inalco, Paris v důchodu, dříve Venice University Department of Linguistics, Deccan College, Indie Stanovisko komise: (přednesl Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.) 1. Základní údaje o uchazeči 1.1 Jméno, příjmení: Svetislav Kostić, PhDr, Dr. nar v Prisjanu (Srbsko), dnes občan ČR 1.2 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností: v letech studoval a absolvoval indologii na FF UK v Praze, kde z administrativních důvodů kvůli administrativním průtahům s udělováním občanství skončil až r s titulem Mg, titul PhDr. získal ve stejném roce 1990, titul Dr. získal na FF UK r (jeho doktorská práce vyšla tiskem) 1.3 Průběh zaměstnání: v letech studia pracoval jako referent ve Státní a národní knihovně, od r dodnes pracuje jako odb. asistent na FFUK na plný úvazek (původně však jako asistent v letech ), a to na dnešním Indologickém ústavu, tj. Ústavu jižní a centrální Asie (kde v letech působil i jako ředitel). Od r vede také kursy hindštiny na Státní jazykové škole v Praze 1, ve volném čase též překládá z indických jazyků do češtiny a srbštiny. 1.4 Zahraniční pobyty: r (6 týdnů) Atény (FF Athénské univerzity, filologický program THIESPA, hrazený vládou Hellénské republiky); 1996 dvouměsíční studijní a konsultační pobyt v Indii: Jawaharlal Nehru University, N. Dillí (prof. A. Abbi); 1996 dvouměsíční pobyt na FF Athenské univerzity, filologický program THIESPA, hrazen vládou Hellénské republiky; 2000 dvouměsíční pobyt na IGNCA v Indii (N. Dillí a Benáres), organizovaný a hrazený Ministerstvem kultury Republiky Indie. 2. Pedagogická činnost 2.1 Výuka v pregraduálním studiu 4

5 Předměty jím vyučované představují impozantní řadu: hindský jazyk, hindská literatura, sanskrt, jazykovědný seminář, interpretace hindských textů, interpretace sanskrtských textů, hindská morfologie, historická gramatika hindštiny, systematický přehled sanskrtské gramatiky pro klasické filology, hindská frazeologie, hindská konverzace. Akad. rok 3 04/05 Akad. rok 2-05/06 Akad. rok 1-06/07 Běžící akad. rok přednášky hodin ZS 5 LS 5 ZS 5 LS 7 ZS 5 LS 5 ZS 5 ročně semináře hodin ZS 7 LS 7 ZS 7 LS 7 ZS 5 LS 5 ZS 7 ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia nerealizuje se každý rok Akad. rok -3 Akad. rok -2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok Bc. vedení z toho absolventi 3 4 Mgr. vedení z toho absolventi Ph.D. vedení - 2 přijati však celkem 3 z toho absolventi 2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů Hindština (1 až 5) je jako vyučovaný předmět nezastupitelná, tvoří základ filologického studia stejnojmenného oboru. Totéž platí o sanskrtu. Bez správného filologického uvedení do těchto orientalních jazyků není možné postupovat ve studiu indických literatur a jazykovědného zkoumání, ani dalších témat historických a kulturních, včetně moderní Indie. Popisná a historická mluvnice (hindština, sanskrt) je podstatnou disciplinou těchto oborů. V hindštině jako jazyce analytickém se student neobejde bez dobré znalosti frazeologie (především syntagmatiky sloves a substantiv). Základní dvouleté/tříleté kurzy jazyka umožňují četbu starých sanskrtských textů/ moderních a starohindských textů. Studium hindské filologie, jako i každé jiné, se však taky neobejde bez studia/přehledu literárního vývoje a četby prózy a poezie. Jazykovědný seminář je jedním ze tří povinných seminářů v rámci studia indické filologie. Kromě oborových předmětů vyučuje dr. Kostić i gramatický systém sanskrtu I a II pro klasické filology. Ten má umožnit latinářům a řečtinářům náhled do příbuzného (též antického) indoevropského jazyka sanskrtu. Ten studenti přijímají s nadšením. Mají možnost tvaroslovného a lexikálního porovnání sanskrtu, řečtiny, latiny, a též slovanštiny. 2.4 Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek učebnice a skripta: 1 Základní kurz hindštiny (skripta, elektronicky, 160 s.) atlasy e-learningové programy další 3. Vědecko-výzkumná činnost 3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru české a slovenské cizojazyčné celkem posl. 5 let hlavní autor celkem posl. 5 let hlavní autor 5

6 monografie 1 kap. v monografiích periodika s IF rec. časopisy rec.sborníky krit. edice pramenů koment. překlady učební texty Vydavatelé monografie 1. Kostić, Svetislav. Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999, 127 s. 2. Kostić, Svetislav. A Syntagmaticon of Hindi Verbo-nominal Syntagmas (rukopis), Praha 2007, 345 s., v tisku. Karolinum Praha 1999, k habilitaci předkládaná monografie je v tisku tamtéž 3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999, 127 s. Tato práce pojednává o slovně-slovesných syntagmatech (nefinitní slovesný tvar + finitní tvary některých sloves, která fungují jako funkční neboli modifikující slovesa. Jde o třídu sloves, jejichž přesný počet není přesně definován: pohybuje se od 8 u některých lingvistů až po 47 u jiných (např. Helmuth Nespital). Někdy jsou taková slovesná spojení označována jako slovesná kompozita. Tato práce vnáší nový pohled do problematiky a nazírá na ni z funkčního a sémantického hlediska. V jednotlivých kapitolách se probírají jednotlivé nefinitní slovesné tvary: přechodník, gerundium (supinum, participia) ve spojení s funkčními slovesy. Coordinate Syntagmas as Naming Units in Hindi. Contemporary Issues in Nepalese Linguistics, 2005, (spec. no.). s Pro sanskrt jako syntetický jazyk je příznačná schopnost tvoření jednoslovných pojmenovacích jednotek, tj. kompozit tvořených ze dvou a více lexikáních morfů. Tyto morfy (jmenné zálady) jsou buď ve vztahu koordinace/parataxe nebo subordinace/hypotaxe. Princip koordinace je příznakový pro tzv. dvandvová neboli slučovací kompozita. Hindština je analytický jazyk a nemá schonost tvořit kompozita. Jsou-li v hindštině kompozita, pak jde o přejímky ze sanskrtu, které patří do tzv. tatsamové lexikální vrstvy. I přesto gramatiky hindštiny zacházejí se slovními spojeními jako s kompozity, a tak je i označují. Přínos tohoto pojednání spočívá v tom, že definuje podstatný rozdíl mezi jmennou složeninou (kompozitem) a víceslovným pojmenováním (což bylo doposud v mnohých pracech zamlčováno). Vztah koordinace je základním principem jak dvandvových kompozit, tak i sousloví/kolokace koordinačního typu. To však neznamená, že v obou případech jde o kompozita. Aby jedna pojmenovací jednotka byla kompozitem, musí splňovat určitá morfosyntetická kritéria. Obdobným způobem se dá pojednávat o vztahu mezi kompozity a kolokacemi, v nichž vládnou syntagmatické stavy subordinace: bahuvrihi a tatpuruša kompozita vs. kolokace, které napodobují tyto vztahy. V rámci koordinačních kolokací v tomto pojednání rozlišujeme osm sémantických modelů (modelů 1 až 8), zastoupených typickými příklady. Sanskrit kū-/ku-[pie (s)keu-] and its Derivatives (On the semantic development). Indian Linguistics, 2005, vol. 66. s Přínos pojednání o sanskrtském slovesném kořeni KU a jeho odvozeninách spočívá v tom, že je toto sloveso, pravděpodobně onomatopoického původu a mající významy: zvučet, vydávat zvuk, vysvětlováno komplexně. Nejde o prostou etymologickou esej, ale také o popis předpokládaného vývoje sémantiky a podoby tohoto slovesa, které z původního zvučet (ev. kout, kovat a zvuků zvířat a ptáků: kukat) se vyvinulo jako "nové" sanskrtské sloveso KÚ, označující různé perceptivní činnosti smyslových orgánů (slyšet, vidět, čichat), volitativní (mít touhu, záměr) a duševní činnosti (např. slovanské koumat, s indickými a řeckými paralelami). Rozbor je podpořen příklady z různých indoevropských jazyků (řeč., slov., balt.). Pro sanskrt jsou uvedeny příklady z Rgvédu. Oba kořeny: KU a KÚ se vyvinuly ze stejného indoevropského kořene (S)KEU-. 6

7 Toto pojednání může případně přispět k propojení sanskrtských kořenů KU a KÚ, které nepovažují za příbuzné dokonce ani nejpodrobnější sanskrtské slovníky. 3.4 Citace 1 ALINČOVÁ, Milena. Legacy on Sojourn of Roma in Byzantium in Roma language (Romani), Romabase, Didactically edited information on Roma, 2002, May, 13 s., (Kostić, Svetislav, cit. s. 4), romani.unigraz.at/rombase. výskyt: 1 x 2 BHATT, Sunil Kumar. Indefinite and definite tenses in Hindi: Morpho-Semantic Aspects, Linguistica OnLine, roč. 3., č s. ( Kostić, Svetislav, cit. s. 5, 22). výskyt: 2 x 3 BHATT, Sunil Kumar. Semantičko-strukturne značajke hrvatskoga i hindskoga glagola, Zagreb 2004, 314 s. ( Kostić, Svetislav, cit. s.: 130, 130, 265, 270, 270, 292, 292, 292, 326). výskyt: 9 x 4 ELŠÍK, Viktor a HÜBSCHMANNOVA, Milena a ŠEBKOVÁ, Hana. The Southern Central (ahi- Imperfect) Romani Dialects of Slovakia and Northern Hungary, HALWACHS, Dieter & FLORIAN Menz (Hrsg.), Das österreichische Romani in europäischen Kontext, Klagenfurt: Drava Verlag, 1999, 122 s. (Kostić, Svetislav, cit. s. 115, 121). výskyt: 2 x 5 FILIPSKÝ, Jan. Bhagavadgíta a její tlumočitelé: problémy kulturního přenosu, Plav, měsíčník pro světovou literaturu, 2006, 5. s (Kostić, Svetislav, cit. 25, 28, 30, 31, 38). výskyt: 5 x 6 RÁCOVÁ, Anna. Romani contact with Slovak language, Bratislava: Intercultural Contacts and Communication between East and West, Proceedings of the International Conference, 1996, s , (Kostić, Svetislav, cit. 85, 87). výskyt: 2 x 7 SINGH, Udaya Narayana. India: Indic, the Yearbook of South Asian Languages and Linguistics, Sage Publications, New Delhi. Thousand Oaks, London, 1999, s (Kostić, Svetislav, cit. s. 163, 167, 179). výskyt: 3 x 8 SINGH, Udaya Narayana. India: Indic, www. ciil.org /Main/ virlib/:data/indic_india.htm, 1997, 22 s. (Kostić, Svetislav, cit. s. 2, 6, 18). výskyt: 3 x 9 SOULIS, G. a ROCHOWOVÁ, Ilse a HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Romové v Byzanci, Praha 1998, 59 s. (Kostći, Svetislav, cit. s. 26, 30). výskyt: 2 x 10 ROZOVA, Nadezhda. On a Possible Method of Semantic Analysis of Aspectual Verbal Pairs in Modern Hindi: Teaching on India in Central and Eastern Europe. Contributions to the 1 st Centaral & Eastern European Indologcal Conference on Regional Cooperation (Warsaw, September 2005), Edited by Danuta Stasik and Anna Trynkowska Warszawa 2007, s (Kostić, Svetislav, cit. s. 208, 209, 218). výskyt: 3 x celkový počet citací dle WOS bez autocitací (za autocitaci je považováno, je-li uchazeč na seznamu autorů citovaného i citujícího díla) počet citovaných prací dle WOS počet citací prací uchazeče vydaných v posledních pěti letech dle WOS bez autocitací H index uchazeče dle WOS údaje až dle jiné metodiky (SCOPUS, další uvést název) 3.5 Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče Práce dr. Kostiće zahrnuje dva základní okruhy jednak strukturní rozbor hindské syntagmatiky a jednak etymologické studie v oblasti indoárijských jazyků v kontextu jazyků indoevropských. Přínos několika významnějších prací byl zhodnocen výše a platí pro jeho práci obecně. Zde můžeme pouze dodat, že dr. Kostić postupoval od dílčích studií v oblasti syntagmatiky, ku dvěma syntetizujícím pracem (Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999) a habilitační práce. Jejich kvalita byla jednak zhodnocena výše (Verb Syntagmata) a jednak v současných posudcích na habilitační práci, které se shodují v tom, že jde o práci originální a předkládající novou analýzu a interpretaci daného jevu. V oblasti etymologie dr. Kostić pracuje formou dílčích etymologických studií, které svou originalitou vytvářejí k případné pozdější syntéze. Celková publikační činnost zahrnuje 1 monografii už vydanou a druhou tisku (obě v angličtině), 22 odborných studií v češtině, angličtině a srbštině (z toho některé v tisku), které jsou bezpochyby vědecky v daném oboru základní a významné. 3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center roky realizace název a číslo grantu, VZ nebo VC poskytovatel Databanka indických textů (sanskrtských, tamilských, bengálských, urdských, hindských, javánských a GAUK č. 52, 7

8 romských) spoluřešitel Lexikografické zpracování romských dialektů, spoluřešitel GAUK r č Hindská slovesná syntagmata GAUK č Hindsko-český slovník, spoluřešitel GAČR č. 405/95/1446, Výzkumný záměr lingvistický, spoluřešitel MŠ č Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, spoluřešitel , 2007 Rozvoj struktury a modulární skladby studijních programů (indická filologie), řešitel 3.7 Autorství (případně spoluautorství) patentů Patenty MSMT ( ) Grant rozvoje MŠČR (2006) (2007) Patenty v České republice v zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, ) podané přijaté Patenty aplikované v praxi (stručná charakteristika) licenční smlouva pro Českou republiku zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, ) v jednání uzavřena 3.8 Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče Stručná charakteristika hlavních témat vědecko-výzkumné činnosti uchazeče. Dr. S. Kostić je vyzrálý a zkušený indolog se záběrem do mnoha jazyků subkontinentu, jakkoliv vidí hlavní těžiště své práce v hindštině. Indické jazyky, které studuje jak synchronně tak diachronně s velkým přehledem, zasazuje přitom do potřebného širšího indoevropského rámce, což ho vede ke studiu dalších jazyků. Největší badatelský zájem ležící v oblasti lexikologie momentálně klade, vedle studií etymologických, do oblasti výstavby Hindsko-českého slovníku. 4. Další tvůrčí činnost relevantní k oboru habilitace 4.1 Další profesní kvalifikace dosažená kvalifikace v oboru a datum dosažení (atestace, advokátní zkoušky apod.) výlučnost práce v oboru (provádění zvláště náročných výkonů, zavedení nových metod či zdokonalení stávajících atd.) 4.2 Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí nejvýznamnější díla nebo jiné realizace (vystoupení, koncerty, překlady krásné literatury a poezie atd.) spoluautorství vznikajícího Hindsko-českého slovníku hlavní přínos k umělecké činnosti v daném oboru (kupř. vytvoření nové technologie, stylu či založení školy) organizace významných akcí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.) recenze a jiné ohlasy na umělecká díla a tvůrčí činnost (katalogy výstav a dalších uměleckých akcí, monografie věnované uchazeči jako umělci, recenze v odborných časopisech atd.) 29 odb. recenzí 8

9 4.3 Popularizující publikace české a slovenské cizojazyčné popularizující monografie kapitoly v popul. monografiích studie v nerecenz. časopisech a sbornících recenze v tisku a nerecenz.časopisech překlady 1 knižní, 10 menších 1 knižní, 9 menších edice sborníků články v tisku odborné revize 2 encyklopedie-kapitoly 2 populární články Ostatní činnosti Ostatními činnostmi se rozumí různé druhy aktivit související s oborem jmenovacího řízení. Tyto činnosti nejsou zahrnuty do přímých kriterií, jsou pouze doplňujícími údaji. V případě, že uchazeč vykonává nějakou činnost tohoto druhu, kterou nelze zařadit do níže uvedených čtyř odstavců, doporučuje se připojit další odstavec Kostić, Svetislav. Romski jezik i standardizacija. První světová konference věnovaná romským sdělovacím prostředkům a standardizaci romštiny, Bělehrad prosince 1994, Dec Kostič, Svetislav. Some Onomastic phenomena in Romani. Genetic (inherited) and generated naming units, The third international conference on Romani Linguistics, Prague, 1996, 5-7. prosince. 3 Kostić, Svetislav. Verb Basis Syntagmas in Hindi and their expressive function. 15. European conference of South Asia Studies, Prague, 1998, září. 4 Kostić, Svetislav. Cek ganaarájya mem aur Prág ke karal viśvavidyálay mem hindí, AntarrášTríy hindí sammelan (Mezinárodní konference věnovaná hindštině), Budapešť, 2002, března. 5 Kostić, Svetislav. Prág ke Cárls viśvavidyálay mem hindí śikšan pranálí (Druhá mezinárodní hindská konference pro země východní a střední Evropy), Budapešť 2007, října 5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo programy tří nejvýznamnějších akcí) 2000 Indie, Dillí, Hindī kriy. Hindské sloveso. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA) Vývoj jazyka v Indii, přednáška v rámci konference o Ájurvédě. (Sdružení přátel Indie a Óm centrum), Praha, září 2002 a září předseda sekce konference (chairman) jako organizátor konference, člen jejího přípravného výboru, Lze vyjmenovat nejvýše tři nejprestižnější akce v každé kategorii. 5.2 Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách (seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství) 5.3 Členství v redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu) 5.4 Významná ocenění za vědeckou činnost v oboru Hindí bhášá evam sáhitya ke prati amúl yogdán ke liye sammán-patra. Commendation for invaluable contribution to the cause of Hindi Language and Literature, Ocenění za šíření hindského jazyka a literatury. Seventh World Hindi Conference, Paramaribo, Suriname, 2003, Jun

10 6. Závěr stanoviska habilitační komise Dr. Svetislav Kostić je nesporně zralý odborník se širokým záběrem mající za sebou významnou odbornou činnost. Jako znalec pracuje s mnoha indickými jazyky, především hindštinou, ale i bengálštinou, sanskrtem, rómštinou, pandžábštinou a urdštinou. Na jedné straně se zabývá jejich synchronií, kde je především významné jeho zaměření na syntagmatiku a také lexikon v širokém smyslu, čehož se týká i jeho habilitační práce, ale i účast na Hindsko-českém slovníku. Na druhé straně se věnuje také otázkám diachronním, kde je zvlášť významná jeho orientace na etymologii. S ohledem na širší souvislosti se dále zabývá však i řečtinou, latinou, litevštinou a staroslověnštinou. Široká orientace vede i k zájmům literárním, které se promítají do bohaté překladové a tím i popularizační činnosti. Publikuje ve 3 jazycích. Jeho odborná fundovanost se pochopitelně promítá i do jeho závažné a obsahově rozsáhlé činnosti pedagogické. Za svůj hlavní zájem, hindštinu a její šíření získal i významné ocenění od indické strany. Po zvážení všech skutečností a s přihlédnutím i k jednoznačně pozitivním posudkům na habilitační práci od odborníků ze tří zemí komise rozhodně doporučuje kladné vyřízení jeho žádosti o udělení hodnosti docent. Výsledek hlasování habilitační komise (počet přítomných: 4, pro: 4, proti : 0, zdržel se : 0, pátý člen komise svůj souhlas vyjádřil korespondenčně). PhDr. Svetislav Kostić, Dr. přednesl přednášku na téma Vliv arabštiny a perštiny na vývoj hindštiny. PhDr. Svetislav Kostić, Dr. představil svou habilitační práci A Syntagmaticon of Hindi Verbo-Nominal Syntagmas. PhDr. Svetislav Kostić, Dr. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru. V diskusi vystoupili prof. PhDr. František Čermák, DrSc., PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Hodnocení pro posouzení přednášky : (přednesl prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.) Ve své přednášce dr. Kostić shrnul problematiku jazykových variant hindí, urdú a hindustání a po krátkém historickém úvodu zhodnotil dopad jazykového kontaktu hindštiny s arabštinou a perštinou. Popsal tři základní jazykové roviny, na kterých se cizosti projevily lexikální vlivy, gramatické vlivy (slovotvorba a syntagmatika) a omezené (byť důležité) fonetické změny. Výklad doložil hojnými příklady. Definoval výsledek integrace cizí slovní zásoby a fonetických a gramatických rysů (tj. inovace), jak se projevil ve vývoji moderní hindštiny, totiž v jejích variantách hindštině a hovorové hindustánštině, a objasnil jejich vazbu k urdštině. Svou přednášku dr. Kostić podal srozumitelně a základní teze formuloval jasně a přehledně. Na závěr kandidát s nadhledem odpověděl na položené otázky a prokázal hlubokou znalost problematiky. Výsledek tajného hlasování : Počet členů VR : 41 přítomno : 33 10

11 kladných hlasů : 24 záporných hlasů : 2 neplatných hlasů : 7 Vědecká rada schválila a postoupila návrh VR UK. 6. Habilitační řízení p. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. pro obor česká literatura Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., prof. PhDr. Anna Housková, CSc., prof. PhDr. Jana Králová, CSc.. Jako skrutátoři byli schváleni doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Složení komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. předseda Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. Doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. Doc. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. FF JČU České Budějovice ÚČLLV FF UK v Praze Masarykův ústav AV ČR FF Ostravská univerzita ÚČLLV FF UK v Praze Habilitační práce: Vizionáři a vyznavači. Oponenti: Prof. Dr. Annalisa Cosentino Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Doc. PhDr. Michal Bauer, Ph. D. Università degli Studi, Udine FF UK v Praze FF JČU České Budějovice Stanovisko hodnotící komise: (přednesl Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.) 1. Základní údaje o uchazeči 1.1 Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození Jan Wiendl, PhDr., Ph.D., Klatovy 1.2 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností: - Mgr. ( , český jazyk a literatura historie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) - Ph.D. ( , česká literatura, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) - PhDr. ( , Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) 1.3 Průběh zaměstnání 11

12 : aspirant v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (plný úvazek) : odborný pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (plný úvazek) 1997 dosud: odborný asistent Ústavu (dříve katedry) české literatury a literární vědy FF UK v Praze (plný úvazek) 2005 dosud: výzkumný pracovník na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (poloviční úvazek) 1.4 Zahraniční pobyty 2002 stipendijní pobyt na Università degli Studi di Udine 2003 studijní pobyt v rámci programu CEPUS (Österreichischer Austauschdienst Institut für Germanistik/Nederlandistik, Universität Wien) stipendijní pobyt na Università degli Studi di Udine 2. Pedagogická činnost 2.1 Výuka v pregraduálním studiu přednášky hodin ročně semináře hodin ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Akad. rok -3 Akad. rok - 2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva semestry semestry semestry semestry 2 x 6 hod. týdně po 2 x 5 hod. týdně po 2 x 5 hod. týdně po 2 x 4 hod. týdně po dva semestry dva semestry dva semestry dva semestry 2.2 Vedení absolventů pregraduálního (diplomanti) a doktorského studia Akad. rok -3 Akad. rok -2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok Bc. vedení z toho absolventi Mgr. vedení z toho absolventi Ph.D. vedení z toho absolventi 2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů. Vybrané problémy české literatury 20. století I. (ročníková přednáška) Charakteristika: Přednáška je koncipována jako paralelní kurz k přehledové přednášce Česká literatura 20. st. I. Řídí se mezníky ve vývojové řadě české literatury 1. pol. 20. st., a to jak z hlediska původní básnické a prozaické tvorby, tak z perspektivy její soudobé kritické reflexe. V posledních letech se v ní zaměřuji zejména na přelomovou fázi moderní české poezie v období kolem první světové války. Česká literatura 20. století I. Charakteristika: Ve snaze ukázat těsnou a mnohdy nedělitelnou korespondenci mezi jednotlivými druhy, člení ved. semináře semestrální cykly do zhruba deseti tematických, chronologicky navazujících okruhů, z nichž každý zkoumá z perspektivy relevantního básnického a prozaického textu. Metodicky jsou jednotlivé tematické celky, o něž se seminář opírá, opřeny jednak o dvojici vstupních referátů, z nichž první sleduje širší aspekty geneze určitého literárního směru, druhý se zaměřuje na konkrétní knižní titul, jeho analýzu a dobovou literárněkritickou (popř. literárněvědnou) konkretizaci, jednak o diskusi, jejímž účelem je rozvinout a skloubit 12

13 (nebo i vyvracet) vstupní informativní impulsy na základě poznatků dalších členů semináře, popř. upozornit na širší umělecký či společenský kontext, stojící v pozadí vzniku určitých literárních děl. Úvod do teorie literatury Charakteristika: Seminář je koncipován jako dvousemestrální. Jeho cílem je alespoň zčásti zmapovat prostřednictvím četby konkrétních studií různorodé metodologické směry, aktuální v současném myšlení o literatuře. Interpretace textu Charakteristika: Kurz je koncipován jako završující fáze literárněteoretické průpravy studentů prvního cyklu bohemistiky, vymezené Literárním proseminářem, Úvodem do teorie literatury a souborem interpretačních seminářů. V neposlední řadě se práce v semináři je soustředěna zejména k osvojování nástrojů jazykové, motivické či kompoziční analýzy textu. Literární proseminář Charakteristika: Kurs je koncipován jako informativně znalostní celek, jehož cílem je seznámit studenty 1. ročníku se základními prameny, přístupy, technikami a pojmy literární vědy, tj. s tím, co lze označit jako řemeslo literárněvědné práce. Z tohoto hlediska slouží jako východisko pro takřka všechny specializovanější kursy, které budou následovat. 3. Vědecko-výzkumná činnost 3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru české a slovenské cizojazyčné celkem posl. 5 let hlavní autor celkem posl. 5 let hlavní autor monografie 1 1 Wiendl 2 2 Wiendl kap. v monografiích periodika s IF rec. časopisy Wiendl rec.sborníky 5 5 Wiendl 2 2 Wiendl krit. edice pramenů Wiendl koment. překlady 3.2. Vydavatelé monografií Dauphin, Praha Forum Editrice Universitaria Udinese, Itálie 3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče - Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Studie a skici obsažené v knize vznikaly v souvislosti s autorovým zájmem o vztah moderní české poezie první poloviny 20. století k transcendující veličině, a to buď estetické, konfesijní či ideologické povahy. Soubor předkládaných textů, které se tento vztah pokoušejí nahlížet prostřednictvím různorodých úhlů pohledu variabilních analytických sond, je sjednocen jedním konkrétním jmenovatelem, a tím je otázka po vztahu vybraných uměleckých a programově-kritických postupů k ideji řádu, do níž se sledované transcendující veličiny vtělují. Analyzovány jsou témata zejména z díla F. X. Šaldy, Karla Teiga, Jana Zahradníčka; pozornost je též věnována typologizačním sondám do české poezie let Cercatori di bellezza e ordine. La Letteratura ceca di orientamento cristiano nella prima metà del XX secolo (Udine: Forum 2003, ed. Lezioni e letture, sv. 3, 44 str., trad. Andrea Venturini; ISBN X) Knižně vydaná studie představuje problém moderní české křesťansky zaměřené poezie a prózy v širších literárněhistorických souvislostech se zdůrazněním klíčových proudů a směrů uvnitř takto zaměřené poezie, prózy a kritiky. 13

14 - Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Záměrem sborníku, který shromažďuje a komentuje texty a diskusi, jež byly předneseny v rámci třídenní odborné konference z ní vycházejí ze snahy konfrontovat fenomén české křesťanské poezie a prózy z paralelními uměleckými koncepty v české literatuře a kultuře 20. století a tím prohloubit hledisko jejího významu v české kultuře. 3.4 Citace Ad: Wiendl, Jan: Česká nezávislá literatura v ohlasech. Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990 (Praha: Primus 1994, 285 str.; s F. Knoppem a J. Mikou, ISBN ) - J. Hájková: Literární noviny 5, 1994, č. 4, s mj.: Nové knihy 1994, č. 48, s. 2 - o: Labyrint 1995, č. 1, s. 3 - J. Slomek: Literární noviny 6, 1995, č. 4, s A. Mikulášek: Obrys-Kmen 1, 1995, č. 1, s. 6 - F. Všetička: Alternativa nova 1, 1995, č. 6, s. 2 Ad: F. X. Šalda v proudu času (Památník národního písemnictví Praha Strahov, ; scénář: Daniel Vojtěch a Jan Wiendl; spolupráce na scénáři J. Brabec a O. M. Urban; výtvarné řešení: V. Sokol a E. Zavadil) - F. Cinger: Právo 7, 1997, č. 234, s J. Slomek: Literární noviny 8, 1997, č. 43, s. 6 Ad: Wiendl, Jan: Hlediska ideové tendenčnosti v české literatuře 1. pol. 20. let 20. století (kolokvium Akrobat na laně času. Proměny, dogmata a experimenty české meziválečné umělecké avantgardy, Praha ) - A. Horová: Ateliér 14, 2001, č , s. 3 Ad: Wiendl, Jan:Smrt v poezii mladých básníků konce století. (sb. Cinque letterature oggi. Ed. Annalisa Cosentino et al. Udine: Forum 2002, str , ISBN ; rozšířená verze Česká literatura 50, 2002, č. 3, s , ISSN ) - M. Exner: Česká literatura 50, 2002, č. 3, s Ad: Wiendl, Jan: Není dálky Vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka z let (Praha: Paseka Katedra české lit. FF UK 2003, 128 str.; s J. Komárkem, ISBN X) - F. Tomáš: Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 143, s. C10 - S. Titěra: Tvar 14, 2003, č. 16, s J. Steinerová: Lidové noviny 16, 2003, č. 285, s K. Komárek: Aluze 7, 2003, č. 2, s P. Komenda: Česká literatura 51, 2003, č. 6, s L. Novosad: Labyrint revue 2003, č. 13/14, s F. X. Halas: Souvislosti 14, 2003, č. 4, s D. Šajtar: Alternativa plus 8, 2004, č. ½, s L. Knězek: Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm 21, 2004, č. 1/3,s R. Novák: Host 20, 2004, č. 7, s D. Iwashita: Dějiny a současnost 26, 2004, č. 6, s Ad: Wiendl, Jan: Těm, kdož neumějí čísti (Jako Zápisník o Šaldovi č. 12 vydala Společnost F. X. Šaldy v Praze k , 85 str.; s Michaelem Špiritem) - J. Slomek: Lidové noviny 17, 2004, č. 28, s. 8 14

15 Ad: Wiendl, Jan: Nesluší slunce cele mé. Poznámky k vězeňské poezii Jana Zahradníčka. (In sb. Literatura určená k likvidaci. Ed. Luisa Nováková. Obec spisovatelů, Brno 2004, str ; ISBN ) - J. Stříbrný: Universum 13, 2003, č. 1, s. 25 Ad: Wiendl, Jan: Obraz Němce v české poezii v letech (In Transfer. Vertreibung/Aussiedlung Vyhnání/Odsun im Kontext der tschechischen Literatur/ v kontextu české literatury. Eds. Gertraude Zand, Jiří Holý. Host: Brno 2004, s ; ISBN ) - L. Martinek: Germanoslavica 16, 2005, č. 2, s J. Hon: Souvislosti 16, 2005, č. 1, s. 232 Ad: Wiendl, Jan: Víra a výraz. Sborník z konference.bývalo u mne zotvíráno Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. (Ed. Tomáš Kubíček a Jan Wiendl. Host, Brno 2005, 480 str.; ISBN ) - L. Jurkovič: Duha 19, 2005, č. 4, s K. Kolařík: Tvar 17, 2006, č. 2, s R. Chitnis: Central Europe 4, 2006, č. 2, s Ad: Wiendl, Jan: Hledání literárních dějin v diskusi. (Paseka, Praha 2006, 144 str., ISBN ) - J. Pácalová, Slovenská literatúra 52, 2005, č. 6, s V. Faktorová D. Skalický: Česká literatura 54, 2006, č. 1, s M. Fránek: Literární noviny 17, 2006, č. 27, s L. Jungmannová: A2 2, č. 32, s. 29 Ad: Wiendl, Jan: Vizionáři a vyznavači (Dauphin, Praha 2007, 310 s., ISBN ) - J. Chuchma, MF Dnes , s. 18 (podepsáno jch) - P. Šidák, A2 III, 2007, č. 42, s Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče Dr. Wiendl je kromě habilitační monografie autorem dvou knižních monografií, vydaných v překladu do italštiny, editorem či spolueditorem 7 knižních výstupů, autorem 15 studií v odborných časopisech, autorem slovníkových hesel a překladatelem odborných článků z němčiny. Přednášel na konferencích či jako invited speaker v Itálii a v Polsku. Jeho práce vynikají zevrubným heuristickým podložím, ale také schopností inovativně konceptualizovat a interpretovat zvolené téma tak, že jeho práce nabízejí přesah nad rámec analyzovaného materiálu a stávají se podnětnými i hledaným způsobem řešení. Proto jsou jeho práce často citovány a je k nim v českém literárněvědném diskursu odkazováno. Z hlediska vědeckého výzkumu se dr. Wiendl vyprofiloval jako přední specialista v oblasti historie české literatury 20. století. Šíře jeho záběru sahá od 90. let 19. století až po soudobou českou literaturu, se specializací na literaturu 20. a 30 let. Zároveň se věnuje i literární teorii, metodologii literárněhistorického uvažování, interpretaci textů, textologii a dějinám literární kritiky. Jeho práce je založena jak na heuristickém výzkumu, který je schopen konceptualizovat a interpretovat ve vývojovém kontextu literatury i širší sféry kultury a dobové společnosti, tak i na reflexi metodologických přístupů a možností, které poskytují. Dr. Wiendl je schopen ve svých odborných pracích nabízet ucelené výkladové pohledy, které zahrnují jak celé dobové spektrum beletristické tvorby, tak i její dobové a pozdější reflexe. Jeho výstupy pokrývají celý rozsah odborných žánrů od ucelených výkladových studií přes analýzy a interpretace jednotlivých textů až po slovníková hesla a edice. 3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center roky realizace název a číslo grantu, VZ nebo VC poskytovatel let časopisu Česká literatura, GA ČR 405/02/

16 dosud Nadnárodní dimenze české literatury, 405/05/H562 (člen řešitelského týmu) dosud Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech MSM (člen řešitelského týmu) dosud Centrum výzkumu české umělecké avantgrady, LC (člen řešitelského týmu) GA ČR MŠMT ČR MŠMT ČR 3.8 Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče Z hlediska vědeckého výzkum se uchazeč vyprofiloval jako specialista v oblasti historie české literatury 20. století. Šíře jeho záběru sahá od 90. let 19. století až po soudobou českou literaturu, se specializací na literaturu 20. a 30. let. Jeho stěžejní zájem se soustředí na vztah moderní české poezie k různorodým veličinám transcendujícího typu, a to buď estetické, náboženské či ideologické povahy. Centrem jeho pozornosti se stala zejména česká křesťansky orientovaná poezie a próza a dále oblast české modernistické a avantgardní literatury včetně její dobově kritické i pozdější historické reflexe. Práce dr. Wiendla jsou svými myšlenkovými koncepty i kladením otázek původní, inovativní a zároveň metodicky koherentní. Celek jeho vědecko výzkumné činnosti tak vytváří kompletní mozaiku, na níž je patrné, co a jak svým bádáním řeší. 4.3 Popularizující publikace popularizující monografie kapitoly v popul. monografiích studie v nerecenz. časopisech a sbornících 6 recenze v tisku a nerecenz.časopisech 48 překlady 4 edice sborníků 2 články v tisku 8 české a slovenské 50 (jde o hesla a samostatné kapitoly v různorodých slovnících a encyklopediích viz příloha bibliografie) cizojazyčné 5. Ostatní činnosti 5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích Jako organizátor konference nebo člen jejího přípravného výboru se JW podílel: 1997: spoluorganizátor mezinárodní vědecké konference Polemos 1997 u příležitosti jubilea zakladatele moderní české umělecké kritiky F. X. Šaldy (spolu s Emanuelem Mackem) 2005: organizátor mezinárodní vědecké konference bývalo u mne zotvíráno Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (s Tomášem Kubíčkem) 2007: organizátor mezinárodní vědecké konference F. X. Šalda 2007 myšlení v kontextech (s Lubošem Merhautem a Tomášem Kubíčkem) 5.2 Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách 1998 dosud: člen Poradního sboru pro archiválie PNP Praha-Strahov : místopředseda vědecké rady Ústavu pro českou literatury AV ČR 2005 dosud: člen Literární komise odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR 2005 dosud: člen Rady programu výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR pro obor literatury 16

17 2007 dosud: člen správní rady v.v.i. Ústavu pro českou literaturu AV ČR 5.3 Členství v redakcích a redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu) : redaktor časopisu Česká literatura (ÚČL AV ČR, ISSN ) : člen redakční rady časopisu Dějiny a současnost (ISSN ) 2004 dosud: spoluzaložil (s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem) a edituje periodikum sborníkového typu Slovo a smysl/word and Sense. Časopis pro mezioborová bohemistická studia. (ÚČLLV FF UK, ISSN ) 2006 dosud: člen redakční rady Sborníku Národního muzea v Praze, Řada C Literární historie (Národní muzeum v Praze, ISSN ) 5.4. Členství v odborných společnostech 1997 dosud: předseda Společnosti F. X. Šaldy v Praze : člen správní rady Nadačního fondu F. Langera 6. Závěr stanoviska habilitační komise V případě Dr. Wiendla se zcela integrálně snoubí vědecká a pedagogická činnost, jež se vzájemně obohacují a jako celek vynikají kvalitou, která je svými ohlasy doložitelná. Habilitační komise se domnívá, že vědecká i pedagogická praxe Dr. Wiendla i jeho prokazatelná zanícenost, angažovanost a obětavost v rozvíjení oboru, která jde nad rámec povinného a očekávaného, jej naprosto opravňuje ucházet se o hodnost docenta. Jde o poměrně mladého a perspektivního vědce a vysokoškolského pedagoga, jenž má však za sebou již dostatek výsledků, aby jeho habilitační řízení zdárně proběhlo. Habilitační komise na základě výše uvedeného doporučuje, aby mu byl titul docenta v oboru dějiny české literatury udělen. Výsledek hlasování habilitační komise: Počet přítomných: 5 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. přednesl přednášku na téma F. X. Šalda a idea češství v období Zápisníku. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. představil svou habilitační práci Vizionáři a vyznavači. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru. V diskusi vystoupili prof. PhDr. Václav Bok, CSc., prof. PhDr. František Čermák, DrSc., prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc., doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. 17

18 Hodnocení pro posouzení přednášky : (přednesla prof. PhDr. Anna Housková, CSc.) PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. přednesl přednášku o Šaldově ideji češství v období Zápisníku. Zvláštní pozornost věnoval ideji demokracie ve spojení s procesem národní politické emancipace. Cenným postřehem bylo pojetí myšlenky demokracie jako metody, jak kultivovat samostatný státní útvar. Neméně přínosné byly komentáře o Šaldově rostoucí skepsi týkající se osudu demokracie. Tyto myšlenky dr. Wiendl uvedl do souvislosti s Šaldovou vizí spravedlivého státu. Třetím stěžejním tématem přednášky bylo Šaldovo přesvědčení o nutnosti odosobnění nebo odsobečtění v rovině individuální, sociální, ale i umělecké. Přednáška byla přehledně koncipována a nevyhýbala se složitým i kontroverzním otázkám. Prokázala suverénní znalosti dr. Wiendla a schopnost zvolené téma prezentovat jasně a přitom bez zjednodušování. Diskuse se soustředila na další souvislosti a aspekty Šaldovy práce (výtvarné umění, německý živel v české kultuře, mezinárodní kontext reflexe modelu společnosti apod.) Dr. Wiendl reagoval s přehledem a prokázal znalost širokých souvislostí svého tématu a hluboké osobní zaujetí. Výsledek tajného hlasování : Počet členů VR : 41 přítomno : 33 kladných hlasů : 31 záporných hlasů : 1 neplatných hlasů : 1 Vědecká rada schválila a postoupila návrh VR UK. 7. Různé Vědecká rada schválila hlasováním návrh proděkana pro vědu UK FF prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc.: - Vědecká rada FF UK v Praze doporučuje, aby vedoucí pracoviště nebyl ve funkci předsedy nebo člena hodnotící komise nebo oponentem v případě habilitačního řízení a v případě řízení ke jmenování profesorem, pokud se bude jednat o interního nebo externího člena příslušného pracoviště. V Praze dne Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. proděkan pro vědu PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan 18

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku 13.2.2015 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku splnila pod vedením školitele prof. Ing. Václava Bunce, CSc. svůj studijní program v

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Souborné zkoušky z modulů

Souborné zkoušky z modulů Souborné zkoušky z modulů (platí pro studenty, kteří nastoupili do magisterského studia české filologie v roce 2012/2013) V souladu s akreditacemi a Modrou knihou 2012/2013 je student jednooborové české

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Omluveni: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., prof.

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení České vysoké učení technické v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Šedá literatura jako zdroj odborných informací

Šedá literatura jako zdroj odborných informací Šedá literatura jako zdroj odborných informací Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna p.novak@stk.cz 22. ledna 2008 IKI 2008, areál UK, Praha - Jinonice Proč se zabývat šedou literaturou? není běžně

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany červen 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů (dále

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Zveřejněno na žádost představitelů studentské komory AS ZČU Příklad č. 1. - pro obor pracovního práva na katedře pracovního

Více

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení 2. Vědecká a publikační aktivita Vysvětlení aktivit: Monografie zahraniční: Vědecká monografie

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více