Z á p i s. ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty. konané dne 6. 12. 2007"

Transkript

1 Přítomni : Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. prof. PhDr. Václav Bok, CSc. prof. PhDr. František Čermák, DrSc. PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. prof. PhDr. Anna Housková, CSc. doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. doc. Dr. Ing. Jana Klečková prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. prof. PhDr. Josef Krob, CSc. prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. prof. Ing. Jan Nouza, CSc. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. prof. PhDr. Ing. Jan Royt doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Omluveni: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. konané dne Počet členů VR 41, přítomno 33, omluveno 8 1

2 doc. PhDr. Jiří Pelán prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Čestný člen: Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. 1. Zahájení 1.1. Úvodní slovo děkana UK FF p. PhDr. Michala Stehlíka a proděkana pro vědu UK FF p. prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc VR schválila program dnešního jednání 1.3. VR schválila zápis ze zasedání dne Personálie Oddělení vědy Materiál prezentoval proděkan pro vědu p. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním : Návrh na udělení titulu emeritní profesor a Zlaté medaile UK a to pro: - p. prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc. a p. prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc. - laudatio přednesl prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. z Ústavu českých dějin Vědecká rada vzala na vědomí: Oznámení o udělení titulu D O K T O R (Ph.D.): a) V komisi pro studijní program historické vědy české dějiny obhájila svou disertační práci dne PhDr. Jana Malínská na téma: České ženské hnutí v zápase o politické zrovnoprávnění žen. Role spolků a politických stran v letech Státní doktorskou zkoušku složila dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r. b) V komisi pro studijní program filozofie - filozofie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Marek Tomeček na téma: Berkeleyho epistemologie a metafyzika mezi common sense a vědou. 2

3 Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. c) V komisi pro studijní program filozofie - filozofie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Bc. Daniel Heider na téma: Suárezova metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty. Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. d) V komisi pro studijní program historické vědy klasická archeologie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Martin Trefný na téma: Keltské kmeny v Malé Asii. Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. e) V komisi pro studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury divadelní věda obhájila svou disertační práci dne Mgr. Martina Musilová na téma: Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Státní doktorskou zkoušku složila dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r. 3. Personálie Akreditace Vědecká rada schválila hlasováním : NOVÁ AKREDITACE stávajících oborů habilitačního řízení Psychologie práce a organizace: žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení 4. Personálie Studijní oddělení Materiál prezentovala proděkanka pro studium pí. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním: 4.1 Hodnocení studentů PGS studia schváleno po zapracování připomínky k působišti školitele 3

4 5. Habilitační řízení p. PhDr. Svetislava Kostiće, Dr. pro obor Lingvistika konkrétního jazyka Asie Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Jako skrutátoři byli schváleni doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Složení komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Prof. PhDr. František Čermák, CSc. předseda Doc. PhDr. Zdenka Švarcová, CSc. Prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. Doc. PhDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Prof. Dr. Catharina Kiehnle UK FF Praha UK FF Praha AV ČR MU Brno Universität Leipzig Habilitační práce: A Syntagmaticon of Hindi Verbo-Nominal Syntagmas. Oponenti: Prof. Annie Montaut Prof. Mariola Offredi Prof. Suhnu Ram Sharma Linguistique indienne at générale à l Inalco, Paris v důchodu, dříve Venice University Department of Linguistics, Deccan College, Indie Stanovisko komise: (přednesl Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.) 1. Základní údaje o uchazeči 1.1 Jméno, příjmení: Svetislav Kostić, PhDr, Dr. nar v Prisjanu (Srbsko), dnes občan ČR 1.2 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností: v letech studoval a absolvoval indologii na FF UK v Praze, kde z administrativních důvodů kvůli administrativním průtahům s udělováním občanství skončil až r s titulem Mg, titul PhDr. získal ve stejném roce 1990, titul Dr. získal na FF UK r (jeho doktorská práce vyšla tiskem) 1.3 Průběh zaměstnání: v letech studia pracoval jako referent ve Státní a národní knihovně, od r dodnes pracuje jako odb. asistent na FFUK na plný úvazek (původně však jako asistent v letech ), a to na dnešním Indologickém ústavu, tj. Ústavu jižní a centrální Asie (kde v letech působil i jako ředitel). Od r vede také kursy hindštiny na Státní jazykové škole v Praze 1, ve volném čase též překládá z indických jazyků do češtiny a srbštiny. 1.4 Zahraniční pobyty: r (6 týdnů) Atény (FF Athénské univerzity, filologický program THIESPA, hrazený vládou Hellénské republiky); 1996 dvouměsíční studijní a konsultační pobyt v Indii: Jawaharlal Nehru University, N. Dillí (prof. A. Abbi); 1996 dvouměsíční pobyt na FF Athenské univerzity, filologický program THIESPA, hrazen vládou Hellénské republiky; 2000 dvouměsíční pobyt na IGNCA v Indii (N. Dillí a Benáres), organizovaný a hrazený Ministerstvem kultury Republiky Indie. 2. Pedagogická činnost 2.1 Výuka v pregraduálním studiu 4

5 Předměty jím vyučované představují impozantní řadu: hindský jazyk, hindská literatura, sanskrt, jazykovědný seminář, interpretace hindských textů, interpretace sanskrtských textů, hindská morfologie, historická gramatika hindštiny, systematický přehled sanskrtské gramatiky pro klasické filology, hindská frazeologie, hindská konverzace. Akad. rok 3 04/05 Akad. rok 2-05/06 Akad. rok 1-06/07 Běžící akad. rok přednášky hodin ZS 5 LS 5 ZS 5 LS 7 ZS 5 LS 5 ZS 5 ročně semináře hodin ZS 7 LS 7 ZS 7 LS 7 ZS 5 LS 5 ZS 7 ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia nerealizuje se každý rok Akad. rok -3 Akad. rok -2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok Bc. vedení z toho absolventi 3 4 Mgr. vedení z toho absolventi Ph.D. vedení - 2 přijati však celkem 3 z toho absolventi 2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů Hindština (1 až 5) je jako vyučovaný předmět nezastupitelná, tvoří základ filologického studia stejnojmenného oboru. Totéž platí o sanskrtu. Bez správného filologického uvedení do těchto orientalních jazyků není možné postupovat ve studiu indických literatur a jazykovědného zkoumání, ani dalších témat historických a kulturních, včetně moderní Indie. Popisná a historická mluvnice (hindština, sanskrt) je podstatnou disciplinou těchto oborů. V hindštině jako jazyce analytickém se student neobejde bez dobré znalosti frazeologie (především syntagmatiky sloves a substantiv). Základní dvouleté/tříleté kurzy jazyka umožňují četbu starých sanskrtských textů/ moderních a starohindských textů. Studium hindské filologie, jako i každé jiné, se však taky neobejde bez studia/přehledu literárního vývoje a četby prózy a poezie. Jazykovědný seminář je jedním ze tří povinných seminářů v rámci studia indické filologie. Kromě oborových předmětů vyučuje dr. Kostić i gramatický systém sanskrtu I a II pro klasické filology. Ten má umožnit latinářům a řečtinářům náhled do příbuzného (též antického) indoevropského jazyka sanskrtu. Ten studenti přijímají s nadšením. Mají možnost tvaroslovného a lexikálního porovnání sanskrtu, řečtiny, latiny, a též slovanštiny. 2.4 Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek učebnice a skripta: 1 Základní kurz hindštiny (skripta, elektronicky, 160 s.) atlasy e-learningové programy další 3. Vědecko-výzkumná činnost 3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru české a slovenské cizojazyčné celkem posl. 5 let hlavní autor celkem posl. 5 let hlavní autor 5

6 monografie 1 kap. v monografiích periodika s IF rec. časopisy rec.sborníky krit. edice pramenů koment. překlady učební texty Vydavatelé monografie 1. Kostić, Svetislav. Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999, 127 s. 2. Kostić, Svetislav. A Syntagmaticon of Hindi Verbo-nominal Syntagmas (rukopis), Praha 2007, 345 s., v tisku. Karolinum Praha 1999, k habilitaci předkládaná monografie je v tisku tamtéž 3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999, 127 s. Tato práce pojednává o slovně-slovesných syntagmatech (nefinitní slovesný tvar + finitní tvary některých sloves, která fungují jako funkční neboli modifikující slovesa. Jde o třídu sloves, jejichž přesný počet není přesně definován: pohybuje se od 8 u některých lingvistů až po 47 u jiných (např. Helmuth Nespital). Někdy jsou taková slovesná spojení označována jako slovesná kompozita. Tato práce vnáší nový pohled do problematiky a nazírá na ni z funkčního a sémantického hlediska. V jednotlivých kapitolách se probírají jednotlivé nefinitní slovesné tvary: přechodník, gerundium (supinum, participia) ve spojení s funkčními slovesy. Coordinate Syntagmas as Naming Units in Hindi. Contemporary Issues in Nepalese Linguistics, 2005, (spec. no.). s Pro sanskrt jako syntetický jazyk je příznačná schopnost tvoření jednoslovných pojmenovacích jednotek, tj. kompozit tvořených ze dvou a více lexikáních morfů. Tyto morfy (jmenné zálady) jsou buď ve vztahu koordinace/parataxe nebo subordinace/hypotaxe. Princip koordinace je příznakový pro tzv. dvandvová neboli slučovací kompozita. Hindština je analytický jazyk a nemá schonost tvořit kompozita. Jsou-li v hindštině kompozita, pak jde o přejímky ze sanskrtu, které patří do tzv. tatsamové lexikální vrstvy. I přesto gramatiky hindštiny zacházejí se slovními spojeními jako s kompozity, a tak je i označují. Přínos tohoto pojednání spočívá v tom, že definuje podstatný rozdíl mezi jmennou složeninou (kompozitem) a víceslovným pojmenováním (což bylo doposud v mnohých pracech zamlčováno). Vztah koordinace je základním principem jak dvandvových kompozit, tak i sousloví/kolokace koordinačního typu. To však neznamená, že v obou případech jde o kompozita. Aby jedna pojmenovací jednotka byla kompozitem, musí splňovat určitá morfosyntetická kritéria. Obdobným způobem se dá pojednávat o vztahu mezi kompozity a kolokacemi, v nichž vládnou syntagmatické stavy subordinace: bahuvrihi a tatpuruša kompozita vs. kolokace, které napodobují tyto vztahy. V rámci koordinačních kolokací v tomto pojednání rozlišujeme osm sémantických modelů (modelů 1 až 8), zastoupených typickými příklady. Sanskrit kū-/ku-[pie (s)keu-] and its Derivatives (On the semantic development). Indian Linguistics, 2005, vol. 66. s Přínos pojednání o sanskrtském slovesném kořeni KU a jeho odvozeninách spočívá v tom, že je toto sloveso, pravděpodobně onomatopoického původu a mající významy: zvučet, vydávat zvuk, vysvětlováno komplexně. Nejde o prostou etymologickou esej, ale také o popis předpokládaného vývoje sémantiky a podoby tohoto slovesa, které z původního zvučet (ev. kout, kovat a zvuků zvířat a ptáků: kukat) se vyvinulo jako "nové" sanskrtské sloveso KÚ, označující různé perceptivní činnosti smyslových orgánů (slyšet, vidět, čichat), volitativní (mít touhu, záměr) a duševní činnosti (např. slovanské koumat, s indickými a řeckými paralelami). Rozbor je podpořen příklady z různých indoevropských jazyků (řeč., slov., balt.). Pro sanskrt jsou uvedeny příklady z Rgvédu. Oba kořeny: KU a KÚ se vyvinuly ze stejného indoevropského kořene (S)KEU-. 6

7 Toto pojednání může případně přispět k propojení sanskrtských kořenů KU a KÚ, které nepovažují za příbuzné dokonce ani nejpodrobnější sanskrtské slovníky. 3.4 Citace 1 ALINČOVÁ, Milena. Legacy on Sojourn of Roma in Byzantium in Roma language (Romani), Romabase, Didactically edited information on Roma, 2002, May, 13 s., (Kostić, Svetislav, cit. s. 4), romani.unigraz.at/rombase. výskyt: 1 x 2 BHATT, Sunil Kumar. Indefinite and definite tenses in Hindi: Morpho-Semantic Aspects, Linguistica OnLine, roč. 3., č s. ( Kostić, Svetislav, cit. s. 5, 22). výskyt: 2 x 3 BHATT, Sunil Kumar. Semantičko-strukturne značajke hrvatskoga i hindskoga glagola, Zagreb 2004, 314 s. ( Kostić, Svetislav, cit. s.: 130, 130, 265, 270, 270, 292, 292, 292, 326). výskyt: 9 x 4 ELŠÍK, Viktor a HÜBSCHMANNOVA, Milena a ŠEBKOVÁ, Hana. The Southern Central (ahi- Imperfect) Romani Dialects of Slovakia and Northern Hungary, HALWACHS, Dieter & FLORIAN Menz (Hrsg.), Das österreichische Romani in europäischen Kontext, Klagenfurt: Drava Verlag, 1999, 122 s. (Kostić, Svetislav, cit. s. 115, 121). výskyt: 2 x 5 FILIPSKÝ, Jan. Bhagavadgíta a její tlumočitelé: problémy kulturního přenosu, Plav, měsíčník pro světovou literaturu, 2006, 5. s (Kostić, Svetislav, cit. 25, 28, 30, 31, 38). výskyt: 5 x 6 RÁCOVÁ, Anna. Romani contact with Slovak language, Bratislava: Intercultural Contacts and Communication between East and West, Proceedings of the International Conference, 1996, s , (Kostić, Svetislav, cit. 85, 87). výskyt: 2 x 7 SINGH, Udaya Narayana. India: Indic, the Yearbook of South Asian Languages and Linguistics, Sage Publications, New Delhi. Thousand Oaks, London, 1999, s (Kostić, Svetislav, cit. s. 163, 167, 179). výskyt: 3 x 8 SINGH, Udaya Narayana. India: Indic, www. ciil.org /Main/ virlib/:data/indic_india.htm, 1997, 22 s. (Kostić, Svetislav, cit. s. 2, 6, 18). výskyt: 3 x 9 SOULIS, G. a ROCHOWOVÁ, Ilse a HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Romové v Byzanci, Praha 1998, 59 s. (Kostći, Svetislav, cit. s. 26, 30). výskyt: 2 x 10 ROZOVA, Nadezhda. On a Possible Method of Semantic Analysis of Aspectual Verbal Pairs in Modern Hindi: Teaching on India in Central and Eastern Europe. Contributions to the 1 st Centaral & Eastern European Indologcal Conference on Regional Cooperation (Warsaw, September 2005), Edited by Danuta Stasik and Anna Trynkowska Warszawa 2007, s (Kostić, Svetislav, cit. s. 208, 209, 218). výskyt: 3 x celkový počet citací dle WOS bez autocitací (za autocitaci je považováno, je-li uchazeč na seznamu autorů citovaného i citujícího díla) počet citovaných prací dle WOS počet citací prací uchazeče vydaných v posledních pěti letech dle WOS bez autocitací H index uchazeče dle WOS údaje až dle jiné metodiky (SCOPUS, další uvést název) 3.5 Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče Práce dr. Kostiće zahrnuje dva základní okruhy jednak strukturní rozbor hindské syntagmatiky a jednak etymologické studie v oblasti indoárijských jazyků v kontextu jazyků indoevropských. Přínos několika významnějších prací byl zhodnocen výše a platí pro jeho práci obecně. Zde můžeme pouze dodat, že dr. Kostić postupoval od dílčích studií v oblasti syntagmatiky, ku dvěma syntetizujícím pracem (Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999) a habilitační práce. Jejich kvalita byla jednak zhodnocena výše (Verb Syntagmata) a jednak v současných posudcích na habilitační práci, které se shodují v tom, že jde o práci originální a předkládající novou analýzu a interpretaci daného jevu. V oblasti etymologie dr. Kostić pracuje formou dílčích etymologických studií, které svou originalitou vytvářejí k případné pozdější syntéze. Celková publikační činnost zahrnuje 1 monografii už vydanou a druhou tisku (obě v angličtině), 22 odborných studií v češtině, angličtině a srbštině (z toho některé v tisku), které jsou bezpochyby vědecky v daném oboru základní a významné. 3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center roky realizace název a číslo grantu, VZ nebo VC poskytovatel Databanka indických textů (sanskrtských, tamilských, bengálských, urdských, hindských, javánských a GAUK č. 52, 7

8 romských) spoluřešitel Lexikografické zpracování romských dialektů, spoluřešitel GAUK r č Hindská slovesná syntagmata GAUK č Hindsko-český slovník, spoluřešitel GAČR č. 405/95/1446, Výzkumný záměr lingvistický, spoluřešitel MŠ č Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, spoluřešitel , 2007 Rozvoj struktury a modulární skladby studijních programů (indická filologie), řešitel 3.7 Autorství (případně spoluautorství) patentů Patenty MSMT ( ) Grant rozvoje MŠČR (2006) (2007) Patenty v České republice v zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, ) podané přijaté Patenty aplikované v praxi (stručná charakteristika) licenční smlouva pro Českou republiku zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, ) v jednání uzavřena 3.8 Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče Stručná charakteristika hlavních témat vědecko-výzkumné činnosti uchazeče. Dr. S. Kostić je vyzrálý a zkušený indolog se záběrem do mnoha jazyků subkontinentu, jakkoliv vidí hlavní těžiště své práce v hindštině. Indické jazyky, které studuje jak synchronně tak diachronně s velkým přehledem, zasazuje přitom do potřebného širšího indoevropského rámce, což ho vede ke studiu dalších jazyků. Největší badatelský zájem ležící v oblasti lexikologie momentálně klade, vedle studií etymologických, do oblasti výstavby Hindsko-českého slovníku. 4. Další tvůrčí činnost relevantní k oboru habilitace 4.1 Další profesní kvalifikace dosažená kvalifikace v oboru a datum dosažení (atestace, advokátní zkoušky apod.) výlučnost práce v oboru (provádění zvláště náročných výkonů, zavedení nových metod či zdokonalení stávajících atd.) 4.2 Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí nejvýznamnější díla nebo jiné realizace (vystoupení, koncerty, překlady krásné literatury a poezie atd.) spoluautorství vznikajícího Hindsko-českého slovníku hlavní přínos k umělecké činnosti v daném oboru (kupř. vytvoření nové technologie, stylu či založení školy) organizace významných akcí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.) recenze a jiné ohlasy na umělecká díla a tvůrčí činnost (katalogy výstav a dalších uměleckých akcí, monografie věnované uchazeči jako umělci, recenze v odborných časopisech atd.) 29 odb. recenzí 8

9 4.3 Popularizující publikace české a slovenské cizojazyčné popularizující monografie kapitoly v popul. monografiích studie v nerecenz. časopisech a sbornících recenze v tisku a nerecenz.časopisech překlady 1 knižní, 10 menších 1 knižní, 9 menších edice sborníků články v tisku odborné revize 2 encyklopedie-kapitoly 2 populární články Ostatní činnosti Ostatními činnostmi se rozumí různé druhy aktivit související s oborem jmenovacího řízení. Tyto činnosti nejsou zahrnuty do přímých kriterií, jsou pouze doplňujícími údaji. V případě, že uchazeč vykonává nějakou činnost tohoto druhu, kterou nelze zařadit do níže uvedených čtyř odstavců, doporučuje se připojit další odstavec Kostić, Svetislav. Romski jezik i standardizacija. První světová konference věnovaná romským sdělovacím prostředkům a standardizaci romštiny, Bělehrad prosince 1994, Dec Kostič, Svetislav. Some Onomastic phenomena in Romani. Genetic (inherited) and generated naming units, The third international conference on Romani Linguistics, Prague, 1996, 5-7. prosince. 3 Kostić, Svetislav. Verb Basis Syntagmas in Hindi and their expressive function. 15. European conference of South Asia Studies, Prague, 1998, září. 4 Kostić, Svetislav. Cek ganaarájya mem aur Prág ke karal viśvavidyálay mem hindí, AntarrášTríy hindí sammelan (Mezinárodní konference věnovaná hindštině), Budapešť, 2002, března. 5 Kostić, Svetislav. Prág ke Cárls viśvavidyálay mem hindí śikšan pranálí (Druhá mezinárodní hindská konference pro země východní a střední Evropy), Budapešť 2007, října 5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo programy tří nejvýznamnějších akcí) 2000 Indie, Dillí, Hindī kriy. Hindské sloveso. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA) Vývoj jazyka v Indii, přednáška v rámci konference o Ájurvédě. (Sdružení přátel Indie a Óm centrum), Praha, září 2002 a září předseda sekce konference (chairman) jako organizátor konference, člen jejího přípravného výboru, Lze vyjmenovat nejvýše tři nejprestižnější akce v každé kategorii. 5.2 Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách (seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství) 5.3 Členství v redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu) 5.4 Významná ocenění za vědeckou činnost v oboru Hindí bhášá evam sáhitya ke prati amúl yogdán ke liye sammán-patra. Commendation for invaluable contribution to the cause of Hindi Language and Literature, Ocenění za šíření hindského jazyka a literatury. Seventh World Hindi Conference, Paramaribo, Suriname, 2003, Jun

10 6. Závěr stanoviska habilitační komise Dr. Svetislav Kostić je nesporně zralý odborník se širokým záběrem mající za sebou významnou odbornou činnost. Jako znalec pracuje s mnoha indickými jazyky, především hindštinou, ale i bengálštinou, sanskrtem, rómštinou, pandžábštinou a urdštinou. Na jedné straně se zabývá jejich synchronií, kde je především významné jeho zaměření na syntagmatiku a také lexikon v širokém smyslu, čehož se týká i jeho habilitační práce, ale i účast na Hindsko-českém slovníku. Na druhé straně se věnuje také otázkám diachronním, kde je zvlášť významná jeho orientace na etymologii. S ohledem na širší souvislosti se dále zabývá však i řečtinou, latinou, litevštinou a staroslověnštinou. Široká orientace vede i k zájmům literárním, které se promítají do bohaté překladové a tím i popularizační činnosti. Publikuje ve 3 jazycích. Jeho odborná fundovanost se pochopitelně promítá i do jeho závažné a obsahově rozsáhlé činnosti pedagogické. Za svůj hlavní zájem, hindštinu a její šíření získal i významné ocenění od indické strany. Po zvážení všech skutečností a s přihlédnutím i k jednoznačně pozitivním posudkům na habilitační práci od odborníků ze tří zemí komise rozhodně doporučuje kladné vyřízení jeho žádosti o udělení hodnosti docent. Výsledek hlasování habilitační komise (počet přítomných: 4, pro: 4, proti : 0, zdržel se : 0, pátý člen komise svůj souhlas vyjádřil korespondenčně). PhDr. Svetislav Kostić, Dr. přednesl přednášku na téma Vliv arabštiny a perštiny na vývoj hindštiny. PhDr. Svetislav Kostić, Dr. představil svou habilitační práci A Syntagmaticon of Hindi Verbo-Nominal Syntagmas. PhDr. Svetislav Kostić, Dr. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru. V diskusi vystoupili prof. PhDr. František Čermák, DrSc., PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Hodnocení pro posouzení přednášky : (přednesl prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.) Ve své přednášce dr. Kostić shrnul problematiku jazykových variant hindí, urdú a hindustání a po krátkém historickém úvodu zhodnotil dopad jazykového kontaktu hindštiny s arabštinou a perštinou. Popsal tři základní jazykové roviny, na kterých se cizosti projevily lexikální vlivy, gramatické vlivy (slovotvorba a syntagmatika) a omezené (byť důležité) fonetické změny. Výklad doložil hojnými příklady. Definoval výsledek integrace cizí slovní zásoby a fonetických a gramatických rysů (tj. inovace), jak se projevil ve vývoji moderní hindštiny, totiž v jejích variantách hindštině a hovorové hindustánštině, a objasnil jejich vazbu k urdštině. Svou přednášku dr. Kostić podal srozumitelně a základní teze formuloval jasně a přehledně. Na závěr kandidát s nadhledem odpověděl na položené otázky a prokázal hlubokou znalost problematiky. Výsledek tajného hlasování : Počet členů VR : 41 přítomno : 33 10

11 kladných hlasů : 24 záporných hlasů : 2 neplatných hlasů : 7 Vědecká rada schválila a postoupila návrh VR UK. 6. Habilitační řízení p. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. pro obor česká literatura Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., prof. PhDr. Anna Housková, CSc., prof. PhDr. Jana Králová, CSc.. Jako skrutátoři byli schváleni doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Složení komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. předseda Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. Doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. Doc. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. FF JČU České Budějovice ÚČLLV FF UK v Praze Masarykův ústav AV ČR FF Ostravská univerzita ÚČLLV FF UK v Praze Habilitační práce: Vizionáři a vyznavači. Oponenti: Prof. Dr. Annalisa Cosentino Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Doc. PhDr. Michal Bauer, Ph. D. Università degli Studi, Udine FF UK v Praze FF JČU České Budějovice Stanovisko hodnotící komise: (přednesl Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.) 1. Základní údaje o uchazeči 1.1 Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození Jan Wiendl, PhDr., Ph.D., Klatovy 1.2 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností: - Mgr. ( , český jazyk a literatura historie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) - Ph.D. ( , česká literatura, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) - PhDr. ( , Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) 1.3 Průběh zaměstnání 11

12 : aspirant v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (plný úvazek) : odborný pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (plný úvazek) 1997 dosud: odborný asistent Ústavu (dříve katedry) české literatury a literární vědy FF UK v Praze (plný úvazek) 2005 dosud: výzkumný pracovník na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (poloviční úvazek) 1.4 Zahraniční pobyty 2002 stipendijní pobyt na Università degli Studi di Udine 2003 studijní pobyt v rámci programu CEPUS (Österreichischer Austauschdienst Institut für Germanistik/Nederlandistik, Universität Wien) stipendijní pobyt na Università degli Studi di Udine 2. Pedagogická činnost 2.1 Výuka v pregraduálním studiu přednášky hodin ročně semináře hodin ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Akad. rok -3 Akad. rok - 2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva semestry semestry semestry semestry 2 x 6 hod. týdně po 2 x 5 hod. týdně po 2 x 5 hod. týdně po 2 x 4 hod. týdně po dva semestry dva semestry dva semestry dva semestry 2.2 Vedení absolventů pregraduálního (diplomanti) a doktorského studia Akad. rok -3 Akad. rok -2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok Bc. vedení z toho absolventi Mgr. vedení z toho absolventi Ph.D. vedení z toho absolventi 2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů. Vybrané problémy české literatury 20. století I. (ročníková přednáška) Charakteristika: Přednáška je koncipována jako paralelní kurz k přehledové přednášce Česká literatura 20. st. I. Řídí se mezníky ve vývojové řadě české literatury 1. pol. 20. st., a to jak z hlediska původní básnické a prozaické tvorby, tak z perspektivy její soudobé kritické reflexe. V posledních letech se v ní zaměřuji zejména na přelomovou fázi moderní české poezie v období kolem první světové války. Česká literatura 20. století I. Charakteristika: Ve snaze ukázat těsnou a mnohdy nedělitelnou korespondenci mezi jednotlivými druhy, člení ved. semináře semestrální cykly do zhruba deseti tematických, chronologicky navazujících okruhů, z nichž každý zkoumá z perspektivy relevantního básnického a prozaického textu. Metodicky jsou jednotlivé tematické celky, o něž se seminář opírá, opřeny jednak o dvojici vstupních referátů, z nichž první sleduje širší aspekty geneze určitého literárního směru, druhý se zaměřuje na konkrétní knižní titul, jeho analýzu a dobovou literárněkritickou (popř. literárněvědnou) konkretizaci, jednak o diskusi, jejímž účelem je rozvinout a skloubit 12

13 (nebo i vyvracet) vstupní informativní impulsy na základě poznatků dalších členů semináře, popř. upozornit na širší umělecký či společenský kontext, stojící v pozadí vzniku určitých literárních děl. Úvod do teorie literatury Charakteristika: Seminář je koncipován jako dvousemestrální. Jeho cílem je alespoň zčásti zmapovat prostřednictvím četby konkrétních studií různorodé metodologické směry, aktuální v současném myšlení o literatuře. Interpretace textu Charakteristika: Kurz je koncipován jako završující fáze literárněteoretické průpravy studentů prvního cyklu bohemistiky, vymezené Literárním proseminářem, Úvodem do teorie literatury a souborem interpretačních seminářů. V neposlední řadě se práce v semináři je soustředěna zejména k osvojování nástrojů jazykové, motivické či kompoziční analýzy textu. Literární proseminář Charakteristika: Kurs je koncipován jako informativně znalostní celek, jehož cílem je seznámit studenty 1. ročníku se základními prameny, přístupy, technikami a pojmy literární vědy, tj. s tím, co lze označit jako řemeslo literárněvědné práce. Z tohoto hlediska slouží jako východisko pro takřka všechny specializovanější kursy, které budou následovat. 3. Vědecko-výzkumná činnost 3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru české a slovenské cizojazyčné celkem posl. 5 let hlavní autor celkem posl. 5 let hlavní autor monografie 1 1 Wiendl 2 2 Wiendl kap. v monografiích periodika s IF rec. časopisy Wiendl rec.sborníky 5 5 Wiendl 2 2 Wiendl krit. edice pramenů Wiendl koment. překlady 3.2. Vydavatelé monografií Dauphin, Praha Forum Editrice Universitaria Udinese, Itálie 3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče - Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Studie a skici obsažené v knize vznikaly v souvislosti s autorovým zájmem o vztah moderní české poezie první poloviny 20. století k transcendující veličině, a to buď estetické, konfesijní či ideologické povahy. Soubor předkládaných textů, které se tento vztah pokoušejí nahlížet prostřednictvím různorodých úhlů pohledu variabilních analytických sond, je sjednocen jedním konkrétním jmenovatelem, a tím je otázka po vztahu vybraných uměleckých a programově-kritických postupů k ideji řádu, do níž se sledované transcendující veličiny vtělují. Analyzovány jsou témata zejména z díla F. X. Šaldy, Karla Teiga, Jana Zahradníčka; pozornost je též věnována typologizačním sondám do české poezie let Cercatori di bellezza e ordine. La Letteratura ceca di orientamento cristiano nella prima metà del XX secolo (Udine: Forum 2003, ed. Lezioni e letture, sv. 3, 44 str., trad. Andrea Venturini; ISBN X) Knižně vydaná studie představuje problém moderní české křesťansky zaměřené poezie a prózy v širších literárněhistorických souvislostech se zdůrazněním klíčových proudů a směrů uvnitř takto zaměřené poezie, prózy a kritiky. 13

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne 17. 10. 2013. Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12

Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne 17. 10. 2013. Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12 Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty konané dne 17. 10. 2013 Přítomni: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. prof. PhDr. Ivana Čeňková,

Více

MODERNÍ FILOLOGIE NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ

MODERNÍ FILOLOGIE NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ XXIII. Ročenka KrMF MODERNÍ FILOLOGIE NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010) Kruh moderních filologů Praha 2010 XXIII. ROČENKA KRUHU

Více

mua.cas.cz Činnost Oddělení pro soupis a studium rukopisů Historické poznání nelze vnucovat. Rozhovor s profesorem Robertem Kvačkem

mua.cas.cz Činnost Oddělení pro soupis a studium rukopisů Historické poznání nelze vnucovat. Rozhovor s profesorem Robertem Kvačkem mua.cas.cz Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v.v.i. 2011 Z vědeckého života Výzkumná činnost Archivní práce Činnost Oddělení pro soupis a studium rukopisů Historické poznání nelze

Více

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika

Stalo se na UHK. Obsah. Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Z Univerzity Hradec Králové vzejdou profesoři v oboru Systémové inženýrství a informatika Stalo se na UHK 24. května 2007 navštívil Univerzitu Hradec Králové předseda vlády České republiky Ing. Mirek Topolánek.

Více

USTA ad Albim BOHEMICA

USTA ad Albim BOHEMICA USTA ad Albim BOHEMICA Katedra bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem rok 2002 ročník I číslo 3 1 OBSAH ČLÁ KY Alena Debická Z historie ústecké lingvistiky 1 Ludvík Kuba Historie severočeské onomastiky a

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Usta ad Albim BOHEMICA

Usta ad Albim BOHEMICA Usta ad Albim BOHEMICA rok 2012 ročník XII, číslo 2 ISSN 1802-825X Adresa redakce: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra bohemistiky České mládeže 8 400 96 Ústí nad Labem

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat

Více

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční Fakulta filozofická Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie Obor Lingvistika Forma studia Prezenční 2008 A Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Vysoká škola Západočeská

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

Katedra biblických věd

Katedra biblických věd Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce 2009 Tereza Pospíšilová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Kandidáti na funkci děkana PF UP Druhý ročník sympozia Radiologie hrudníku Molekulární patologie Z galerie olomoucké univerzity 27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Akademické obci se představili kandidáti

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Příprava kurzů Příprava kurzů Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Gabriela Marková 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Praha, kvě ten 2009 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Časopis Jazykovědného sdružení České republiky roč. LI 2014 č. 1 a 2 http://jazykovednesdruzeni.cz/jaz_akt.htm ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY ročník LI (2014),

Více

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2009

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Praha, kvě ten 2010 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK: situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení (se zaměřením na

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová

ÚVODNÍ SLOVO. Hezké léto. Mgr. Hana Bumbová Ekonomická fakulta / Filozofická fakulta / Pedagogická fakulta / Přírodovědecká fakulta Teologická fakulta / Zdravotně sociální fakulta / Zemědělská fakulta / Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více