Z á p i s. ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty. konané dne 6. 12. 2007"

Transkript

1 Přítomni : Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. prof. PhDr. Václav Bok, CSc. prof. PhDr. František Čermák, DrSc. PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. prof. PhDr. Anna Housková, CSc. doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. doc. Dr. Ing. Jana Klečková prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. prof. PhDr. Josef Krob, CSc. prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. prof. Ing. Jan Nouza, CSc. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. prof. PhDr. Ing. Jan Royt doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Omluveni: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. konané dne Počet členů VR 41, přítomno 33, omluveno 8 1

2 doc. PhDr. Jiří Pelán prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Čestný člen: Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. 1. Zahájení 1.1. Úvodní slovo děkana UK FF p. PhDr. Michala Stehlíka a proděkana pro vědu UK FF p. prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc VR schválila program dnešního jednání 1.3. VR schválila zápis ze zasedání dne Personálie Oddělení vědy Materiál prezentoval proděkan pro vědu p. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním : Návrh na udělení titulu emeritní profesor a Zlaté medaile UK a to pro: - p. prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc. a p. prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc. - laudatio přednesl prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. z Ústavu českých dějin Vědecká rada vzala na vědomí: Oznámení o udělení titulu D O K T O R (Ph.D.): a) V komisi pro studijní program historické vědy české dějiny obhájila svou disertační práci dne PhDr. Jana Malínská na téma: České ženské hnutí v zápase o politické zrovnoprávnění žen. Role spolků a politických stran v letech Státní doktorskou zkoušku složila dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r. b) V komisi pro studijní program filozofie - filozofie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Marek Tomeček na téma: Berkeleyho epistemologie a metafyzika mezi common sense a vědou. 2

3 Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. c) V komisi pro studijní program filozofie - filozofie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Bc. Daniel Heider na téma: Suárezova metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty. Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. d) V komisi pro studijní program historické vědy klasická archeologie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Martin Trefný na téma: Keltské kmeny v Malé Asii. Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. e) V komisi pro studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury divadelní věda obhájila svou disertační práci dne Mgr. Martina Musilová na téma: Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Státní doktorskou zkoušku složila dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r. 3. Personálie Akreditace Vědecká rada schválila hlasováním : NOVÁ AKREDITACE stávajících oborů habilitačního řízení Psychologie práce a organizace: žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení 4. Personálie Studijní oddělení Materiál prezentovala proděkanka pro studium pí. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním: 4.1 Hodnocení studentů PGS studia schváleno po zapracování připomínky k působišti školitele 3

4 5. Habilitační řízení p. PhDr. Svetislava Kostiće, Dr. pro obor Lingvistika konkrétního jazyka Asie Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Jako skrutátoři byli schváleni doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Složení komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Prof. PhDr. František Čermák, CSc. předseda Doc. PhDr. Zdenka Švarcová, CSc. Prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. Doc. PhDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Prof. Dr. Catharina Kiehnle UK FF Praha UK FF Praha AV ČR MU Brno Universität Leipzig Habilitační práce: A Syntagmaticon of Hindi Verbo-Nominal Syntagmas. Oponenti: Prof. Annie Montaut Prof. Mariola Offredi Prof. Suhnu Ram Sharma Linguistique indienne at générale à l Inalco, Paris v důchodu, dříve Venice University Department of Linguistics, Deccan College, Indie Stanovisko komise: (přednesl Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.) 1. Základní údaje o uchazeči 1.1 Jméno, příjmení: Svetislav Kostić, PhDr, Dr. nar v Prisjanu (Srbsko), dnes občan ČR 1.2 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností: v letech studoval a absolvoval indologii na FF UK v Praze, kde z administrativních důvodů kvůli administrativním průtahům s udělováním občanství skončil až r s titulem Mg, titul PhDr. získal ve stejném roce 1990, titul Dr. získal na FF UK r (jeho doktorská práce vyšla tiskem) 1.3 Průběh zaměstnání: v letech studia pracoval jako referent ve Státní a národní knihovně, od r dodnes pracuje jako odb. asistent na FFUK na plný úvazek (původně však jako asistent v letech ), a to na dnešním Indologickém ústavu, tj. Ústavu jižní a centrální Asie (kde v letech působil i jako ředitel). Od r vede také kursy hindštiny na Státní jazykové škole v Praze 1, ve volném čase též překládá z indických jazyků do češtiny a srbštiny. 1.4 Zahraniční pobyty: r (6 týdnů) Atény (FF Athénské univerzity, filologický program THIESPA, hrazený vládou Hellénské republiky); 1996 dvouměsíční studijní a konsultační pobyt v Indii: Jawaharlal Nehru University, N. Dillí (prof. A. Abbi); 1996 dvouměsíční pobyt na FF Athenské univerzity, filologický program THIESPA, hrazen vládou Hellénské republiky; 2000 dvouměsíční pobyt na IGNCA v Indii (N. Dillí a Benáres), organizovaný a hrazený Ministerstvem kultury Republiky Indie. 2. Pedagogická činnost 2.1 Výuka v pregraduálním studiu 4

5 Předměty jím vyučované představují impozantní řadu: hindský jazyk, hindská literatura, sanskrt, jazykovědný seminář, interpretace hindských textů, interpretace sanskrtských textů, hindská morfologie, historická gramatika hindštiny, systematický přehled sanskrtské gramatiky pro klasické filology, hindská frazeologie, hindská konverzace. Akad. rok 3 04/05 Akad. rok 2-05/06 Akad. rok 1-06/07 Běžící akad. rok přednášky hodin ZS 5 LS 5 ZS 5 LS 7 ZS 5 LS 5 ZS 5 ročně semináře hodin ZS 7 LS 7 ZS 7 LS 7 ZS 5 LS 5 ZS 7 ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia nerealizuje se každý rok Akad. rok -3 Akad. rok -2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok Bc. vedení z toho absolventi 3 4 Mgr. vedení z toho absolventi Ph.D. vedení - 2 přijati však celkem 3 z toho absolventi 2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů Hindština (1 až 5) je jako vyučovaný předmět nezastupitelná, tvoří základ filologického studia stejnojmenného oboru. Totéž platí o sanskrtu. Bez správného filologického uvedení do těchto orientalních jazyků není možné postupovat ve studiu indických literatur a jazykovědného zkoumání, ani dalších témat historických a kulturních, včetně moderní Indie. Popisná a historická mluvnice (hindština, sanskrt) je podstatnou disciplinou těchto oborů. V hindštině jako jazyce analytickém se student neobejde bez dobré znalosti frazeologie (především syntagmatiky sloves a substantiv). Základní dvouleté/tříleté kurzy jazyka umožňují četbu starých sanskrtských textů/ moderních a starohindských textů. Studium hindské filologie, jako i každé jiné, se však taky neobejde bez studia/přehledu literárního vývoje a četby prózy a poezie. Jazykovědný seminář je jedním ze tří povinných seminářů v rámci studia indické filologie. Kromě oborových předmětů vyučuje dr. Kostić i gramatický systém sanskrtu I a II pro klasické filology. Ten má umožnit latinářům a řečtinářům náhled do příbuzného (též antického) indoevropského jazyka sanskrtu. Ten studenti přijímají s nadšením. Mají možnost tvaroslovného a lexikálního porovnání sanskrtu, řečtiny, latiny, a též slovanštiny. 2.4 Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek učebnice a skripta: 1 Základní kurz hindštiny (skripta, elektronicky, 160 s.) atlasy e-learningové programy další 3. Vědecko-výzkumná činnost 3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru české a slovenské cizojazyčné celkem posl. 5 let hlavní autor celkem posl. 5 let hlavní autor 5

6 monografie 1 kap. v monografiích periodika s IF rec. časopisy rec.sborníky krit. edice pramenů koment. překlady učební texty Vydavatelé monografie 1. Kostić, Svetislav. Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999, 127 s. 2. Kostić, Svetislav. A Syntagmaticon of Hindi Verbo-nominal Syntagmas (rukopis), Praha 2007, 345 s., v tisku. Karolinum Praha 1999, k habilitaci předkládaná monografie je v tisku tamtéž 3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999, 127 s. Tato práce pojednává o slovně-slovesných syntagmatech (nefinitní slovesný tvar + finitní tvary některých sloves, která fungují jako funkční neboli modifikující slovesa. Jde o třídu sloves, jejichž přesný počet není přesně definován: pohybuje se od 8 u některých lingvistů až po 47 u jiných (např. Helmuth Nespital). Někdy jsou taková slovesná spojení označována jako slovesná kompozita. Tato práce vnáší nový pohled do problematiky a nazírá na ni z funkčního a sémantického hlediska. V jednotlivých kapitolách se probírají jednotlivé nefinitní slovesné tvary: přechodník, gerundium (supinum, participia) ve spojení s funkčními slovesy. Coordinate Syntagmas as Naming Units in Hindi. Contemporary Issues in Nepalese Linguistics, 2005, (spec. no.). s Pro sanskrt jako syntetický jazyk je příznačná schopnost tvoření jednoslovných pojmenovacích jednotek, tj. kompozit tvořených ze dvou a více lexikáních morfů. Tyto morfy (jmenné zálady) jsou buď ve vztahu koordinace/parataxe nebo subordinace/hypotaxe. Princip koordinace je příznakový pro tzv. dvandvová neboli slučovací kompozita. Hindština je analytický jazyk a nemá schonost tvořit kompozita. Jsou-li v hindštině kompozita, pak jde o přejímky ze sanskrtu, které patří do tzv. tatsamové lexikální vrstvy. I přesto gramatiky hindštiny zacházejí se slovními spojeními jako s kompozity, a tak je i označují. Přínos tohoto pojednání spočívá v tom, že definuje podstatný rozdíl mezi jmennou složeninou (kompozitem) a víceslovným pojmenováním (což bylo doposud v mnohých pracech zamlčováno). Vztah koordinace je základním principem jak dvandvových kompozit, tak i sousloví/kolokace koordinačního typu. To však neznamená, že v obou případech jde o kompozita. Aby jedna pojmenovací jednotka byla kompozitem, musí splňovat určitá morfosyntetická kritéria. Obdobným způobem se dá pojednávat o vztahu mezi kompozity a kolokacemi, v nichž vládnou syntagmatické stavy subordinace: bahuvrihi a tatpuruša kompozita vs. kolokace, které napodobují tyto vztahy. V rámci koordinačních kolokací v tomto pojednání rozlišujeme osm sémantických modelů (modelů 1 až 8), zastoupených typickými příklady. Sanskrit kū-/ku-[pie (s)keu-] and its Derivatives (On the semantic development). Indian Linguistics, 2005, vol. 66. s Přínos pojednání o sanskrtském slovesném kořeni KU a jeho odvozeninách spočívá v tom, že je toto sloveso, pravděpodobně onomatopoického původu a mající významy: zvučet, vydávat zvuk, vysvětlováno komplexně. Nejde o prostou etymologickou esej, ale také o popis předpokládaného vývoje sémantiky a podoby tohoto slovesa, které z původního zvučet (ev. kout, kovat a zvuků zvířat a ptáků: kukat) se vyvinulo jako "nové" sanskrtské sloveso KÚ, označující různé perceptivní činnosti smyslových orgánů (slyšet, vidět, čichat), volitativní (mít touhu, záměr) a duševní činnosti (např. slovanské koumat, s indickými a řeckými paralelami). Rozbor je podpořen příklady z různých indoevropských jazyků (řeč., slov., balt.). Pro sanskrt jsou uvedeny příklady z Rgvédu. Oba kořeny: KU a KÚ se vyvinuly ze stejného indoevropského kořene (S)KEU-. 6

7 Toto pojednání může případně přispět k propojení sanskrtských kořenů KU a KÚ, které nepovažují za příbuzné dokonce ani nejpodrobnější sanskrtské slovníky. 3.4 Citace 1 ALINČOVÁ, Milena. Legacy on Sojourn of Roma in Byzantium in Roma language (Romani), Romabase, Didactically edited information on Roma, 2002, May, 13 s., (Kostić, Svetislav, cit. s. 4), romani.unigraz.at/rombase. výskyt: 1 x 2 BHATT, Sunil Kumar. Indefinite and definite tenses in Hindi: Morpho-Semantic Aspects, Linguistica OnLine, roč. 3., č s. ( Kostić, Svetislav, cit. s. 5, 22). výskyt: 2 x 3 BHATT, Sunil Kumar. Semantičko-strukturne značajke hrvatskoga i hindskoga glagola, Zagreb 2004, 314 s. ( Kostić, Svetislav, cit. s.: 130, 130, 265, 270, 270, 292, 292, 292, 326). výskyt: 9 x 4 ELŠÍK, Viktor a HÜBSCHMANNOVA, Milena a ŠEBKOVÁ, Hana. The Southern Central (ahi- Imperfect) Romani Dialects of Slovakia and Northern Hungary, HALWACHS, Dieter & FLORIAN Menz (Hrsg.), Das österreichische Romani in europäischen Kontext, Klagenfurt: Drava Verlag, 1999, 122 s. (Kostić, Svetislav, cit. s. 115, 121). výskyt: 2 x 5 FILIPSKÝ, Jan. Bhagavadgíta a její tlumočitelé: problémy kulturního přenosu, Plav, měsíčník pro světovou literaturu, 2006, 5. s (Kostić, Svetislav, cit. 25, 28, 30, 31, 38). výskyt: 5 x 6 RÁCOVÁ, Anna. Romani contact with Slovak language, Bratislava: Intercultural Contacts and Communication between East and West, Proceedings of the International Conference, 1996, s , (Kostić, Svetislav, cit. 85, 87). výskyt: 2 x 7 SINGH, Udaya Narayana. India: Indic, the Yearbook of South Asian Languages and Linguistics, Sage Publications, New Delhi. Thousand Oaks, London, 1999, s (Kostić, Svetislav, cit. s. 163, 167, 179). výskyt: 3 x 8 SINGH, Udaya Narayana. India: Indic, www. ciil.org /Main/ virlib/:data/indic_india.htm, 1997, 22 s. (Kostić, Svetislav, cit. s. 2, 6, 18). výskyt: 3 x 9 SOULIS, G. a ROCHOWOVÁ, Ilse a HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Romové v Byzanci, Praha 1998, 59 s. (Kostći, Svetislav, cit. s. 26, 30). výskyt: 2 x 10 ROZOVA, Nadezhda. On a Possible Method of Semantic Analysis of Aspectual Verbal Pairs in Modern Hindi: Teaching on India in Central and Eastern Europe. Contributions to the 1 st Centaral & Eastern European Indologcal Conference on Regional Cooperation (Warsaw, September 2005), Edited by Danuta Stasik and Anna Trynkowska Warszawa 2007, s (Kostić, Svetislav, cit. s. 208, 209, 218). výskyt: 3 x celkový počet citací dle WOS bez autocitací (za autocitaci je považováno, je-li uchazeč na seznamu autorů citovaného i citujícího díla) počet citovaných prací dle WOS počet citací prací uchazeče vydaných v posledních pěti letech dle WOS bez autocitací H index uchazeče dle WOS údaje až dle jiné metodiky (SCOPUS, další uvést název) 3.5 Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče Práce dr. Kostiće zahrnuje dva základní okruhy jednak strukturní rozbor hindské syntagmatiky a jednak etymologické studie v oblasti indoárijských jazyků v kontextu jazyků indoevropských. Přínos několika významnějších prací byl zhodnocen výše a platí pro jeho práci obecně. Zde můžeme pouze dodat, že dr. Kostić postupoval od dílčích studií v oblasti syntagmatiky, ku dvěma syntetizujícím pracem (Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999) a habilitační práce. Jejich kvalita byla jednak zhodnocena výše (Verb Syntagmata) a jednak v současných posudcích na habilitační práci, které se shodují v tom, že jde o práci originální a předkládající novou analýzu a interpretaci daného jevu. V oblasti etymologie dr. Kostić pracuje formou dílčích etymologických studií, které svou originalitou vytvářejí k případné pozdější syntéze. Celková publikační činnost zahrnuje 1 monografii už vydanou a druhou tisku (obě v angličtině), 22 odborných studií v češtině, angličtině a srbštině (z toho některé v tisku), které jsou bezpochyby vědecky v daném oboru základní a významné. 3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center roky realizace název a číslo grantu, VZ nebo VC poskytovatel Databanka indických textů (sanskrtských, tamilských, bengálských, urdských, hindských, javánských a GAUK č. 52, 7

8 romských) spoluřešitel Lexikografické zpracování romských dialektů, spoluřešitel GAUK r č Hindská slovesná syntagmata GAUK č Hindsko-český slovník, spoluřešitel GAČR č. 405/95/1446, Výzkumný záměr lingvistický, spoluřešitel MŠ č Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, spoluřešitel , 2007 Rozvoj struktury a modulární skladby studijních programů (indická filologie), řešitel 3.7 Autorství (případně spoluautorství) patentů Patenty MSMT ( ) Grant rozvoje MŠČR (2006) (2007) Patenty v České republice v zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, ) podané přijaté Patenty aplikované v praxi (stručná charakteristika) licenční smlouva pro Českou republiku zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, ) v jednání uzavřena 3.8 Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče Stručná charakteristika hlavních témat vědecko-výzkumné činnosti uchazeče. Dr. S. Kostić je vyzrálý a zkušený indolog se záběrem do mnoha jazyků subkontinentu, jakkoliv vidí hlavní těžiště své práce v hindštině. Indické jazyky, které studuje jak synchronně tak diachronně s velkým přehledem, zasazuje přitom do potřebného širšího indoevropského rámce, což ho vede ke studiu dalších jazyků. Největší badatelský zájem ležící v oblasti lexikologie momentálně klade, vedle studií etymologických, do oblasti výstavby Hindsko-českého slovníku. 4. Další tvůrčí činnost relevantní k oboru habilitace 4.1 Další profesní kvalifikace dosažená kvalifikace v oboru a datum dosažení (atestace, advokátní zkoušky apod.) výlučnost práce v oboru (provádění zvláště náročných výkonů, zavedení nových metod či zdokonalení stávajících atd.) 4.2 Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí nejvýznamnější díla nebo jiné realizace (vystoupení, koncerty, překlady krásné literatury a poezie atd.) spoluautorství vznikajícího Hindsko-českého slovníku hlavní přínos k umělecké činnosti v daném oboru (kupř. vytvoření nové technologie, stylu či založení školy) organizace významných akcí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.) recenze a jiné ohlasy na umělecká díla a tvůrčí činnost (katalogy výstav a dalších uměleckých akcí, monografie věnované uchazeči jako umělci, recenze v odborných časopisech atd.) 29 odb. recenzí 8

9 4.3 Popularizující publikace české a slovenské cizojazyčné popularizující monografie kapitoly v popul. monografiích studie v nerecenz. časopisech a sbornících recenze v tisku a nerecenz.časopisech překlady 1 knižní, 10 menších 1 knižní, 9 menších edice sborníků články v tisku odborné revize 2 encyklopedie-kapitoly 2 populární články Ostatní činnosti Ostatními činnostmi se rozumí různé druhy aktivit související s oborem jmenovacího řízení. Tyto činnosti nejsou zahrnuty do přímých kriterií, jsou pouze doplňujícími údaji. V případě, že uchazeč vykonává nějakou činnost tohoto druhu, kterou nelze zařadit do níže uvedených čtyř odstavců, doporučuje se připojit další odstavec Kostić, Svetislav. Romski jezik i standardizacija. První světová konference věnovaná romským sdělovacím prostředkům a standardizaci romštiny, Bělehrad prosince 1994, Dec Kostič, Svetislav. Some Onomastic phenomena in Romani. Genetic (inherited) and generated naming units, The third international conference on Romani Linguistics, Prague, 1996, 5-7. prosince. 3 Kostić, Svetislav. Verb Basis Syntagmas in Hindi and their expressive function. 15. European conference of South Asia Studies, Prague, 1998, září. 4 Kostić, Svetislav. Cek ganaarájya mem aur Prág ke karal viśvavidyálay mem hindí, AntarrášTríy hindí sammelan (Mezinárodní konference věnovaná hindštině), Budapešť, 2002, března. 5 Kostić, Svetislav. Prág ke Cárls viśvavidyálay mem hindí śikšan pranálí (Druhá mezinárodní hindská konference pro země východní a střední Evropy), Budapešť 2007, října 5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo programy tří nejvýznamnějších akcí) 2000 Indie, Dillí, Hindī kriy. Hindské sloveso. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA) Vývoj jazyka v Indii, přednáška v rámci konference o Ájurvédě. (Sdružení přátel Indie a Óm centrum), Praha, září 2002 a září předseda sekce konference (chairman) jako organizátor konference, člen jejího přípravného výboru, Lze vyjmenovat nejvýše tři nejprestižnější akce v každé kategorii. 5.2 Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách (seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství) 5.3 Členství v redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu) 5.4 Významná ocenění za vědeckou činnost v oboru Hindí bhášá evam sáhitya ke prati amúl yogdán ke liye sammán-patra. Commendation for invaluable contribution to the cause of Hindi Language and Literature, Ocenění za šíření hindského jazyka a literatury. Seventh World Hindi Conference, Paramaribo, Suriname, 2003, Jun

10 6. Závěr stanoviska habilitační komise Dr. Svetislav Kostić je nesporně zralý odborník se širokým záběrem mající za sebou významnou odbornou činnost. Jako znalec pracuje s mnoha indickými jazyky, především hindštinou, ale i bengálštinou, sanskrtem, rómštinou, pandžábštinou a urdštinou. Na jedné straně se zabývá jejich synchronií, kde je především významné jeho zaměření na syntagmatiku a také lexikon v širokém smyslu, čehož se týká i jeho habilitační práce, ale i účast na Hindsko-českém slovníku. Na druhé straně se věnuje také otázkám diachronním, kde je zvlášť významná jeho orientace na etymologii. S ohledem na širší souvislosti se dále zabývá však i řečtinou, latinou, litevštinou a staroslověnštinou. Široká orientace vede i k zájmům literárním, které se promítají do bohaté překladové a tím i popularizační činnosti. Publikuje ve 3 jazycích. Jeho odborná fundovanost se pochopitelně promítá i do jeho závažné a obsahově rozsáhlé činnosti pedagogické. Za svůj hlavní zájem, hindštinu a její šíření získal i významné ocenění od indické strany. Po zvážení všech skutečností a s přihlédnutím i k jednoznačně pozitivním posudkům na habilitační práci od odborníků ze tří zemí komise rozhodně doporučuje kladné vyřízení jeho žádosti o udělení hodnosti docent. Výsledek hlasování habilitační komise (počet přítomných: 4, pro: 4, proti : 0, zdržel se : 0, pátý člen komise svůj souhlas vyjádřil korespondenčně). PhDr. Svetislav Kostić, Dr. přednesl přednášku na téma Vliv arabštiny a perštiny na vývoj hindštiny. PhDr. Svetislav Kostić, Dr. představil svou habilitační práci A Syntagmaticon of Hindi Verbo-Nominal Syntagmas. PhDr. Svetislav Kostić, Dr. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru. V diskusi vystoupili prof. PhDr. František Čermák, DrSc., PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Hodnocení pro posouzení přednášky : (přednesl prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.) Ve své přednášce dr. Kostić shrnul problematiku jazykových variant hindí, urdú a hindustání a po krátkém historickém úvodu zhodnotil dopad jazykového kontaktu hindštiny s arabštinou a perštinou. Popsal tři základní jazykové roviny, na kterých se cizosti projevily lexikální vlivy, gramatické vlivy (slovotvorba a syntagmatika) a omezené (byť důležité) fonetické změny. Výklad doložil hojnými příklady. Definoval výsledek integrace cizí slovní zásoby a fonetických a gramatických rysů (tj. inovace), jak se projevil ve vývoji moderní hindštiny, totiž v jejích variantách hindštině a hovorové hindustánštině, a objasnil jejich vazbu k urdštině. Svou přednášku dr. Kostić podal srozumitelně a základní teze formuloval jasně a přehledně. Na závěr kandidát s nadhledem odpověděl na položené otázky a prokázal hlubokou znalost problematiky. Výsledek tajného hlasování : Počet členů VR : 41 přítomno : 33 10

11 kladných hlasů : 24 záporných hlasů : 2 neplatných hlasů : 7 Vědecká rada schválila a postoupila návrh VR UK. 6. Habilitační řízení p. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. pro obor česká literatura Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., prof. PhDr. Anna Housková, CSc., prof. PhDr. Jana Králová, CSc.. Jako skrutátoři byli schváleni doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Složení komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. předseda Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. Doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. Doc. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. FF JČU České Budějovice ÚČLLV FF UK v Praze Masarykův ústav AV ČR FF Ostravská univerzita ÚČLLV FF UK v Praze Habilitační práce: Vizionáři a vyznavači. Oponenti: Prof. Dr. Annalisa Cosentino Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Doc. PhDr. Michal Bauer, Ph. D. Università degli Studi, Udine FF UK v Praze FF JČU České Budějovice Stanovisko hodnotící komise: (přednesl Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.) 1. Základní údaje o uchazeči 1.1 Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození Jan Wiendl, PhDr., Ph.D., Klatovy 1.2 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností: - Mgr. ( , český jazyk a literatura historie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) - Ph.D. ( , česká literatura, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) - PhDr. ( , Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) 1.3 Průběh zaměstnání 11

12 : aspirant v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (plný úvazek) : odborný pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (plný úvazek) 1997 dosud: odborný asistent Ústavu (dříve katedry) české literatury a literární vědy FF UK v Praze (plný úvazek) 2005 dosud: výzkumný pracovník na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (poloviční úvazek) 1.4 Zahraniční pobyty 2002 stipendijní pobyt na Università degli Studi di Udine 2003 studijní pobyt v rámci programu CEPUS (Österreichischer Austauschdienst Institut für Germanistik/Nederlandistik, Universität Wien) stipendijní pobyt na Università degli Studi di Udine 2. Pedagogická činnost 2.1 Výuka v pregraduálním studiu přednášky hodin ročně semináře hodin ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Akad. rok -3 Akad. rok - 2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva semestry semestry semestry semestry 2 x 6 hod. týdně po 2 x 5 hod. týdně po 2 x 5 hod. týdně po 2 x 4 hod. týdně po dva semestry dva semestry dva semestry dva semestry 2.2 Vedení absolventů pregraduálního (diplomanti) a doktorského studia Akad. rok -3 Akad. rok -2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok Bc. vedení z toho absolventi Mgr. vedení z toho absolventi Ph.D. vedení z toho absolventi 2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů. Vybrané problémy české literatury 20. století I. (ročníková přednáška) Charakteristika: Přednáška je koncipována jako paralelní kurz k přehledové přednášce Česká literatura 20. st. I. Řídí se mezníky ve vývojové řadě české literatury 1. pol. 20. st., a to jak z hlediska původní básnické a prozaické tvorby, tak z perspektivy její soudobé kritické reflexe. V posledních letech se v ní zaměřuji zejména na přelomovou fázi moderní české poezie v období kolem první světové války. Česká literatura 20. století I. Charakteristika: Ve snaze ukázat těsnou a mnohdy nedělitelnou korespondenci mezi jednotlivými druhy, člení ved. semináře semestrální cykly do zhruba deseti tematických, chronologicky navazujících okruhů, z nichž každý zkoumá z perspektivy relevantního básnického a prozaického textu. Metodicky jsou jednotlivé tematické celky, o něž se seminář opírá, opřeny jednak o dvojici vstupních referátů, z nichž první sleduje širší aspekty geneze určitého literárního směru, druhý se zaměřuje na konkrétní knižní titul, jeho analýzu a dobovou literárněkritickou (popř. literárněvědnou) konkretizaci, jednak o diskusi, jejímž účelem je rozvinout a skloubit 12

13 (nebo i vyvracet) vstupní informativní impulsy na základě poznatků dalších členů semináře, popř. upozornit na širší umělecký či společenský kontext, stojící v pozadí vzniku určitých literárních děl. Úvod do teorie literatury Charakteristika: Seminář je koncipován jako dvousemestrální. Jeho cílem je alespoň zčásti zmapovat prostřednictvím četby konkrétních studií různorodé metodologické směry, aktuální v současném myšlení o literatuře. Interpretace textu Charakteristika: Kurz je koncipován jako završující fáze literárněteoretické průpravy studentů prvního cyklu bohemistiky, vymezené Literárním proseminářem, Úvodem do teorie literatury a souborem interpretačních seminářů. V neposlední řadě se práce v semináři je soustředěna zejména k osvojování nástrojů jazykové, motivické či kompoziční analýzy textu. Literární proseminář Charakteristika: Kurs je koncipován jako informativně znalostní celek, jehož cílem je seznámit studenty 1. ročníku se základními prameny, přístupy, technikami a pojmy literární vědy, tj. s tím, co lze označit jako řemeslo literárněvědné práce. Z tohoto hlediska slouží jako východisko pro takřka všechny specializovanější kursy, které budou následovat. 3. Vědecko-výzkumná činnost 3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru české a slovenské cizojazyčné celkem posl. 5 let hlavní autor celkem posl. 5 let hlavní autor monografie 1 1 Wiendl 2 2 Wiendl kap. v monografiích periodika s IF rec. časopisy Wiendl rec.sborníky 5 5 Wiendl 2 2 Wiendl krit. edice pramenů Wiendl koment. překlady 3.2. Vydavatelé monografií Dauphin, Praha Forum Editrice Universitaria Udinese, Itálie 3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče - Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Studie a skici obsažené v knize vznikaly v souvislosti s autorovým zájmem o vztah moderní české poezie první poloviny 20. století k transcendující veličině, a to buď estetické, konfesijní či ideologické povahy. Soubor předkládaných textů, které se tento vztah pokoušejí nahlížet prostřednictvím různorodých úhlů pohledu variabilních analytických sond, je sjednocen jedním konkrétním jmenovatelem, a tím je otázka po vztahu vybraných uměleckých a programově-kritických postupů k ideji řádu, do níž se sledované transcendující veličiny vtělují. Analyzovány jsou témata zejména z díla F. X. Šaldy, Karla Teiga, Jana Zahradníčka; pozornost je též věnována typologizačním sondám do české poezie let Cercatori di bellezza e ordine. La Letteratura ceca di orientamento cristiano nella prima metà del XX secolo (Udine: Forum 2003, ed. Lezioni e letture, sv. 3, 44 str., trad. Andrea Venturini; ISBN X) Knižně vydaná studie představuje problém moderní české křesťansky zaměřené poezie a prózy v širších literárněhistorických souvislostech se zdůrazněním klíčových proudů a směrů uvnitř takto zaměřené poezie, prózy a kritiky. 13

14 - Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Záměrem sborníku, který shromažďuje a komentuje texty a diskusi, jež byly předneseny v rámci třídenní odborné konference z ní vycházejí ze snahy konfrontovat fenomén české křesťanské poezie a prózy z paralelními uměleckými koncepty v české literatuře a kultuře 20. století a tím prohloubit hledisko jejího významu v české kultuře. 3.4 Citace Ad: Wiendl, Jan: Česká nezávislá literatura v ohlasech. Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990 (Praha: Primus 1994, 285 str.; s F. Knoppem a J. Mikou, ISBN ) - J. Hájková: Literární noviny 5, 1994, č. 4, s mj.: Nové knihy 1994, č. 48, s. 2 - o: Labyrint 1995, č. 1, s. 3 - J. Slomek: Literární noviny 6, 1995, č. 4, s A. Mikulášek: Obrys-Kmen 1, 1995, č. 1, s. 6 - F. Všetička: Alternativa nova 1, 1995, č. 6, s. 2 Ad: F. X. Šalda v proudu času (Památník národního písemnictví Praha Strahov, ; scénář: Daniel Vojtěch a Jan Wiendl; spolupráce na scénáři J. Brabec a O. M. Urban; výtvarné řešení: V. Sokol a E. Zavadil) - F. Cinger: Právo 7, 1997, č. 234, s J. Slomek: Literární noviny 8, 1997, č. 43, s. 6 Ad: Wiendl, Jan: Hlediska ideové tendenčnosti v české literatuře 1. pol. 20. let 20. století (kolokvium Akrobat na laně času. Proměny, dogmata a experimenty české meziválečné umělecké avantgardy, Praha ) - A. Horová: Ateliér 14, 2001, č , s. 3 Ad: Wiendl, Jan:Smrt v poezii mladých básníků konce století. (sb. Cinque letterature oggi. Ed. Annalisa Cosentino et al. Udine: Forum 2002, str , ISBN ; rozšířená verze Česká literatura 50, 2002, č. 3, s , ISSN ) - M. Exner: Česká literatura 50, 2002, č. 3, s Ad: Wiendl, Jan: Není dálky Vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka z let (Praha: Paseka Katedra české lit. FF UK 2003, 128 str.; s J. Komárkem, ISBN X) - F. Tomáš: Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 143, s. C10 - S. Titěra: Tvar 14, 2003, č. 16, s J. Steinerová: Lidové noviny 16, 2003, č. 285, s K. Komárek: Aluze 7, 2003, č. 2, s P. Komenda: Česká literatura 51, 2003, č. 6, s L. Novosad: Labyrint revue 2003, č. 13/14, s F. X. Halas: Souvislosti 14, 2003, č. 4, s D. Šajtar: Alternativa plus 8, 2004, č. ½, s L. Knězek: Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm 21, 2004, č. 1/3,s R. Novák: Host 20, 2004, č. 7, s D. Iwashita: Dějiny a současnost 26, 2004, č. 6, s Ad: Wiendl, Jan: Těm, kdož neumějí čísti (Jako Zápisník o Šaldovi č. 12 vydala Společnost F. X. Šaldy v Praze k , 85 str.; s Michaelem Špiritem) - J. Slomek: Lidové noviny 17, 2004, č. 28, s. 8 14

15 Ad: Wiendl, Jan: Nesluší slunce cele mé. Poznámky k vězeňské poezii Jana Zahradníčka. (In sb. Literatura určená k likvidaci. Ed. Luisa Nováková. Obec spisovatelů, Brno 2004, str ; ISBN ) - J. Stříbrný: Universum 13, 2003, č. 1, s. 25 Ad: Wiendl, Jan: Obraz Němce v české poezii v letech (In Transfer. Vertreibung/Aussiedlung Vyhnání/Odsun im Kontext der tschechischen Literatur/ v kontextu české literatury. Eds. Gertraude Zand, Jiří Holý. Host: Brno 2004, s ; ISBN ) - L. Martinek: Germanoslavica 16, 2005, č. 2, s J. Hon: Souvislosti 16, 2005, č. 1, s. 232 Ad: Wiendl, Jan: Víra a výraz. Sborník z konference.bývalo u mne zotvíráno Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. (Ed. Tomáš Kubíček a Jan Wiendl. Host, Brno 2005, 480 str.; ISBN ) - L. Jurkovič: Duha 19, 2005, č. 4, s K. Kolařík: Tvar 17, 2006, č. 2, s R. Chitnis: Central Europe 4, 2006, č. 2, s Ad: Wiendl, Jan: Hledání literárních dějin v diskusi. (Paseka, Praha 2006, 144 str., ISBN ) - J. Pácalová, Slovenská literatúra 52, 2005, č. 6, s V. Faktorová D. Skalický: Česká literatura 54, 2006, č. 1, s M. Fránek: Literární noviny 17, 2006, č. 27, s L. Jungmannová: A2 2, č. 32, s. 29 Ad: Wiendl, Jan: Vizionáři a vyznavači (Dauphin, Praha 2007, 310 s., ISBN ) - J. Chuchma, MF Dnes , s. 18 (podepsáno jch) - P. Šidák, A2 III, 2007, č. 42, s Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče Dr. Wiendl je kromě habilitační monografie autorem dvou knižních monografií, vydaných v překladu do italštiny, editorem či spolueditorem 7 knižních výstupů, autorem 15 studií v odborných časopisech, autorem slovníkových hesel a překladatelem odborných článků z němčiny. Přednášel na konferencích či jako invited speaker v Itálii a v Polsku. Jeho práce vynikají zevrubným heuristickým podložím, ale také schopností inovativně konceptualizovat a interpretovat zvolené téma tak, že jeho práce nabízejí přesah nad rámec analyzovaného materiálu a stávají se podnětnými i hledaným způsobem řešení. Proto jsou jeho práce často citovány a je k nim v českém literárněvědném diskursu odkazováno. Z hlediska vědeckého výzkumu se dr. Wiendl vyprofiloval jako přední specialista v oblasti historie české literatury 20. století. Šíře jeho záběru sahá od 90. let 19. století až po soudobou českou literaturu, se specializací na literaturu 20. a 30 let. Zároveň se věnuje i literární teorii, metodologii literárněhistorického uvažování, interpretaci textů, textologii a dějinám literární kritiky. Jeho práce je založena jak na heuristickém výzkumu, který je schopen konceptualizovat a interpretovat ve vývojovém kontextu literatury i širší sféry kultury a dobové společnosti, tak i na reflexi metodologických přístupů a možností, které poskytují. Dr. Wiendl je schopen ve svých odborných pracích nabízet ucelené výkladové pohledy, které zahrnují jak celé dobové spektrum beletristické tvorby, tak i její dobové a pozdější reflexe. Jeho výstupy pokrývají celý rozsah odborných žánrů od ucelených výkladových studií přes analýzy a interpretace jednotlivých textů až po slovníková hesla a edice. 3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center roky realizace název a číslo grantu, VZ nebo VC poskytovatel let časopisu Česká literatura, GA ČR 405/02/

16 dosud Nadnárodní dimenze české literatury, 405/05/H562 (člen řešitelského týmu) dosud Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech MSM (člen řešitelského týmu) dosud Centrum výzkumu české umělecké avantgrady, LC (člen řešitelského týmu) GA ČR MŠMT ČR MŠMT ČR 3.8 Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče Z hlediska vědeckého výzkum se uchazeč vyprofiloval jako specialista v oblasti historie české literatury 20. století. Šíře jeho záběru sahá od 90. let 19. století až po soudobou českou literaturu, se specializací na literaturu 20. a 30. let. Jeho stěžejní zájem se soustředí na vztah moderní české poezie k různorodým veličinám transcendujícího typu, a to buď estetické, náboženské či ideologické povahy. Centrem jeho pozornosti se stala zejména česká křesťansky orientovaná poezie a próza a dále oblast české modernistické a avantgardní literatury včetně její dobově kritické i pozdější historické reflexe. Práce dr. Wiendla jsou svými myšlenkovými koncepty i kladením otázek původní, inovativní a zároveň metodicky koherentní. Celek jeho vědecko výzkumné činnosti tak vytváří kompletní mozaiku, na níž je patrné, co a jak svým bádáním řeší. 4.3 Popularizující publikace popularizující monografie kapitoly v popul. monografiích studie v nerecenz. časopisech a sbornících 6 recenze v tisku a nerecenz.časopisech 48 překlady 4 edice sborníků 2 články v tisku 8 české a slovenské 50 (jde o hesla a samostatné kapitoly v různorodých slovnících a encyklopediích viz příloha bibliografie) cizojazyčné 5. Ostatní činnosti 5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích Jako organizátor konference nebo člen jejího přípravného výboru se JW podílel: 1997: spoluorganizátor mezinárodní vědecké konference Polemos 1997 u příležitosti jubilea zakladatele moderní české umělecké kritiky F. X. Šaldy (spolu s Emanuelem Mackem) 2005: organizátor mezinárodní vědecké konference bývalo u mne zotvíráno Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (s Tomášem Kubíčkem) 2007: organizátor mezinárodní vědecké konference F. X. Šalda 2007 myšlení v kontextech (s Lubošem Merhautem a Tomášem Kubíčkem) 5.2 Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách 1998 dosud: člen Poradního sboru pro archiválie PNP Praha-Strahov : místopředseda vědecké rady Ústavu pro českou literatury AV ČR 2005 dosud: člen Literární komise odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR 2005 dosud: člen Rady programu výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR pro obor literatury 16

17 2007 dosud: člen správní rady v.v.i. Ústavu pro českou literaturu AV ČR 5.3 Členství v redakcích a redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu) : redaktor časopisu Česká literatura (ÚČL AV ČR, ISSN ) : člen redakční rady časopisu Dějiny a současnost (ISSN ) 2004 dosud: spoluzaložil (s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem) a edituje periodikum sborníkového typu Slovo a smysl/word and Sense. Časopis pro mezioborová bohemistická studia. (ÚČLLV FF UK, ISSN ) 2006 dosud: člen redakční rady Sborníku Národního muzea v Praze, Řada C Literární historie (Národní muzeum v Praze, ISSN ) 5.4. Členství v odborných společnostech 1997 dosud: předseda Společnosti F. X. Šaldy v Praze : člen správní rady Nadačního fondu F. Langera 6. Závěr stanoviska habilitační komise V případě Dr. Wiendla se zcela integrálně snoubí vědecká a pedagogická činnost, jež se vzájemně obohacují a jako celek vynikají kvalitou, která je svými ohlasy doložitelná. Habilitační komise se domnívá, že vědecká i pedagogická praxe Dr. Wiendla i jeho prokazatelná zanícenost, angažovanost a obětavost v rozvíjení oboru, která jde nad rámec povinného a očekávaného, jej naprosto opravňuje ucházet se o hodnost docenta. Jde o poměrně mladého a perspektivního vědce a vysokoškolského pedagoga, jenž má však za sebou již dostatek výsledků, aby jeho habilitační řízení zdárně proběhlo. Habilitační komise na základě výše uvedeného doporučuje, aby mu byl titul docenta v oboru dějiny české literatury udělen. Výsledek hlasování habilitační komise: Počet přítomných: 5 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. přednesl přednášku na téma F. X. Šalda a idea češství v období Zápisníku. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. představil svou habilitační práci Vizionáři a vyznavači. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru. V diskusi vystoupili prof. PhDr. Václav Bok, CSc., prof. PhDr. František Čermák, DrSc., prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc., doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. 17

18 Hodnocení pro posouzení přednášky : (přednesla prof. PhDr. Anna Housková, CSc.) PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. přednesl přednášku o Šaldově ideji češství v období Zápisníku. Zvláštní pozornost věnoval ideji demokracie ve spojení s procesem národní politické emancipace. Cenným postřehem bylo pojetí myšlenky demokracie jako metody, jak kultivovat samostatný státní útvar. Neméně přínosné byly komentáře o Šaldově rostoucí skepsi týkající se osudu demokracie. Tyto myšlenky dr. Wiendl uvedl do souvislosti s Šaldovou vizí spravedlivého státu. Třetím stěžejním tématem přednášky bylo Šaldovo přesvědčení o nutnosti odosobnění nebo odsobečtění v rovině individuální, sociální, ale i umělecké. Přednáška byla přehledně koncipována a nevyhýbala se složitým i kontroverzním otázkám. Prokázala suverénní znalosti dr. Wiendla a schopnost zvolené téma prezentovat jasně a přitom bez zjednodušování. Diskuse se soustředila na další souvislosti a aspekty Šaldovy práce (výtvarné umění, německý živel v české kultuře, mezinárodní kontext reflexe modelu společnosti apod.) Dr. Wiendl reagoval s přehledem a prokázal znalost širokých souvislostí svého tématu a hluboké osobní zaujetí. Výsledek tajného hlasování : Počet členů VR : 41 přítomno : 33 kladných hlasů : 31 záporných hlasů : 1 neplatných hlasů : 1 Vědecká rada schválila a postoupila návrh VR UK. 7. Různé Vědecká rada schválila hlasováním návrh proděkana pro vědu UK FF prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc.: - Vědecká rada FF UK v Praze doporučuje, aby vedoucí pracoviště nebyl ve funkci předsedy nebo člena hodnotící komise nebo oponentem v případě habilitačního řízení a v případě řízení ke jmenování profesorem, pokud se bude jednat o interního nebo externího člena příslušného pracoviště. V Praze dne Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. proděkan pro vědu PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan 18

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA)

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDS A. Povinné přednášky a semináře Indická filologie/indologie zahrnuje specializace hlavních indických jazyků: bengálština (BENG),

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd

Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd Příloha č. 2 Atestačního řádu FLÚ AV ČR Kritéria pro zařazování vysokoškolsky vzdělaných pracovnic/pracovníků výzkumu a vývoje do kvalifikačních stupňů a do tarifních tříd Preambule Kritéria, jež jsou

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu stand. doba studia Název stud. prog./st. délka Původní název SP Platnost předchozí akred. druh rozšíření

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: )

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: ) ČESKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 16.10. 2009 1.12. 2017) 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 způs. druh před. k p

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Filozofická fakulta Ostravské univerzity Filozofická fakulta Ostravské univerzity Zápis ze zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity konaného dne 31. 10. 2001 Přítomní : dle prezenční listiny Program jednání : 1. Zahájení

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda.

Ruská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. místopředseda. Ruská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. doc. PhDr. Galina Binová, CSc. prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Externí členové

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v170 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává:

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: Datum vydání: 19. 2. 2010 Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Účinnost: dnem vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkanka Nahrazuje: --- Doplňuje: -

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: Druh: Název: PD/17/2012 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 13. 6. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal,

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Katedra ekonomiky (182)

Katedra ekonomiky (182) Katedra ekonomiky (182) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra ekonomiky zajišťovala výuku předmětů, které poskytují především teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny,

Více

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 11. 12. 2015 Dne 11. prosince 2015 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více