Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Diplomová práce Autor: Bc. Nikola Novotná Finance Vedoucí práce: Ing. Daniela Hricová, Ph.D. Praha Červen 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Jihlavě dne Bc. Nikola Novotná

3 Poděkování: Tímto bych ráda poděkovala paní Ing. Daniele Hricové, Ph.D. za odborné vedení při vypracování této diplomové práce.

4 Anotace Tato diplomová práce je zaměřena na moţnosti vyuţití volných finančních prostředků jihlavské firmy GORDIC spol. s r. o. a návrh finančního portfolia pro tuto firmu. Skládá se ze dvou částí, teoretické, v níţ se obecně zmiňuje o moţnostech investování na trhu a seznamuje s finančním trhem jako takovým. V druhé praktické části je provedena analýza investičních produktů na českém finančním trhu. Jedná se o produkty, do kterých je moţné investovat za účelem výnosu. Na základě výsledků této analýzy, komparace dat a zadaných kritérií magického trojúhelníku probíhá zhodnocení vybraných investičních produktů. Závěr je věnován celkovému posouzení moţností investování této firmy a shrnutí veškerých analýz posuzovaných investičních produktů. Klíčová slova Finanční portfolio, finanční trh, investování, magický trojúhelník, investiční produkt. Anotation The assignment is focusing on the possibilities of use of available financial resources GORDIC Ltd. and the financial portfolio draft of this company. It consists of two parts, theoretical one in which the possibilities of investment will be mentioned and the financial market will be presented in general too. And second, practical, where the analyses of investment products on the czech financial market will be done. That will be aimed to products, that could be the object of investment with purpose of profit. On the basis of this analysis's results, the data comparison and the criterias of the magical triangle the chosen financial products will be assessed. The final part is dedicating to general assessment of possibilities of investment of this firm and the conclusion of all analyses of mentioned investment products. KeyWords Financial resources, financial market, investment, magical triangle, investment products.

5 Obsah Úvod... 6 Cíl práce a metodika Teoretická část Charakteristika finančního trhu Finanční trh Členění podle obchodovaných typů instrumentů Členění podle trhů Základní struktura finančních trhů Instrumenty finančního trhu Funkce finančního trhu Magický trojúhelník Výnos Riziko Likvidita Investování a investiční instrumenty na finančním trhu Aplikační část a diskuse výsledků Charakteristika firmy GORDIC spol. s r. o Dlouhodobý majetek firmy GORDIC spol. s r. o Investiční produkty Bankovní produkty Burzy cenných papírů Investice do termínovaných vkladů Porovnání a vyhodnocení Investování do akcií Vyhodnocení investování do cenných papírů Ostatní moţné investice Závěr Seznam zdrojů Seznam použitých zkratek Seznam obrázků, grafů a tabulek... 77

6 Úvod Investování volných prostředků firmy do investičních produktů je v současné době, kdy je český investiční trh doslova přesycen různými nabídkami, velmi poutavá příleţitost, a to z důvodu jak navýšit kapitál firmy, ale i jak jej proinvestovat. Orientace v nabídkách investičních společností, ať jiţ bankovních nebo burzovních, vyţaduje samozřejmě neustálé sledování a získávání nových poznatků o těchto produktech, jejich analyzování a sledování vývoje růstu či poklesu úrokových měr. Otázka, zda a proč se rozhodnout pro takovouto investici, je osobní dilema kaţdé firmy, ať jiţ malé, střední či velké. Pokud však firma disponuje volnými finančními prostředky, je z pohledu navýšení kapitálu investice do některého produktu s niţší mírou rizika přinejmenším výhodná. Vţdyť vedení firmy a podnikání na trhu není jen o know-how, ale i o dobrém zhodnocení a udrţení ročního zisku v kladných číslech. K tomu mohou firmám slouţit právě zmíněné investice a vklady, které i v období menšího zisku firmě zaručí výnosy. Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu produktů, které by bylo moţné středně velké firmě, jako je jihlavský GORDIC spol. s r.o. nabídnout. Celá práce je postavena s ohledem na vyuţití magického trojúhelníku, coţ jsou tři základní faktory, a to výnos, riziko a likvidita. Vzhledem ke skutečnosti, ţe tato firma nemá s investicí tohoto typu ţádné zkušenosti, bude nutné zohlednit některé faktory, které by mohly přispět k většímu pohodlí a dostupnosti informací a také usnadnily komunikaci firmy s vybraným investičním partnerem. Jedním z takovýchto faktorů pro usnadnění komunikace můţe být ukazatel, ţe investiční společnost má sídlo pobočky v Jihlavě. Jaký produkt a instituci vybrat bude jiţ záleţitostí posouzení zohledňující různé aspekty dopadu této investice. 6

7 Cíl práce a metodika Soudobá éra nabízí nepřeberné mnoţství produktů, do kterých lze na finančním trhu investovat. V mnoha případech je pro laika těţké orientovat se v nabídkách různých investičních společností. Tím spíše, pokud jsou zkušenosti firem v této oblasti mizivé, nebo zcela nulové. Jednou z moţností, jak dobře zhodnotit volné finanční prostředky firmy je sestavení podrobné analýzy nabídky různých investičních produktů. Je však nutné předem zváţit, jakou míru rizika chceme podstoupit, o jaký výnos budeme usilovat, a jakou likviditu by měl daný produkt splňovat. Cíl práce Hlavním cílem této diplomové práce bude navrhnout finanční portfolio pro jihlavskou firmu GORDIC spol. s r. o.. Na základě analýzy a komparace dat vybraných investičních produktů následně vyhodnotit faktory magického trojúhelníku vybraných investic. Analýza se bude týkat investičních bankovních produktů a burzy cenných papírů. Metodika My se budeme v teoretické části zabývat především všeobecným náhledem na finanční trh jako celek, představíme si instrumenty finančního trhu, mezi něţ řadíme akcie, podnikové obligace, státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, komerční papíry, nemovitosti a komodity. Pro navrţení a posouzení dobře zhodnocené investice je také podstatné znát problematiku magického trojúhelníku, coţ je riziko, výnos a likvidita. Toto jsou tři hlavní ukazatele, které v sobě spojuje kaţdá investice. V praktické části této diplomové práce bude vytvořena analýza investičních bankovních produktů, do kterých by bylo moţné vloţit volné finanční prostředky firmy GORDIC spol. s r. o a na základě této analýzy bude vybráno finanční portfolio pro tuto firmu. Uvaţovaná výše investovaných finančních prostředků firmy GORDIC spol. s r. o. je Kč. Rozdělíme investice na více rizikovou a méně rizikovou část. V případě méně rizikové části budeme pracovat s moţnostmi termínovaných vkladů, u více rizikové části budeme kalkulovat s obchodováním s akciemi. Bude provedeno porovnání stejného produktu u několika investičních společností za účelem vyhodnocení největšího výnosu. Na základě těchto ukazatelů budou provedeny výstupy pomocí finančně-matematických výpočtů, komparace analýzy a veškeré výsledky budou zpracovány do konečné grafické podoby. Porovnány budou 7

8 produkty, které jsou k dispozici na českém finančním trhu s dostupností snadné komunikace na základě vybraných kritérií. Tyto faktory mohou samozřejmě ovlivnit a zúţit výběr potencionální investiční společnosti, nicméně z hlediska dostupnosti pro klienta se tato eventualita jeví jako opodstatněná. Data se budou opírat především o zdroje dostupné z investičních společností. Návrhy vzniklé z této analýzy mohou být opěrným bodem v rozhodování o budoucích investicích této firmy. Efektivnější vyuţití volných finančních prostředků, s kterými firma jiţ několik let disponuje, můţe výrazně ovlivnit celkový zisk firmy, ať se jiţ rozhodne investovat na základě námi doporučeného a vybraného portfolia investičních produktů, nebo zváţí investici dle vlastních kritérií. 8

9 1 Teoretická část 1.1 Charakteristika finančního trhu V této kapitole se budeme věnovat různým pohledům jednotlivých autorů na finanční trh. Kaţdý z autorů přináší na tuto problematiku svůj pohled, který nemusí být nutně zcela stejný jako pohledy jiných autorů. Finanční trh můţeme obecně označit jako místo, kde se odehrává nějaká forma směny finančních zdrojů. Finanční trh je členitý a dělíme ho dle typů finančních zdrojů na trh peněţní, kapitálový, trh pojištění, komoditní trh, měnový trh, trh rizikového kapitálu a konečně trh finančních derivátů a instrumentů. Čiţinská a Marinič (2010) popisují, ţe podniky, jednotlivci i instituce se v ekonomickém systému často dostávají do situace, kdy mají buď přebytek, nebo nedostatek finančních zdrojů, který jim brání v realizaci zamýšlených aktivit. Přesun finančních prostředků od přebytkových jednotek k jednotkám deficitním, s cílem jejich efektivního a produktivního vyuţití, se proto uskutečňuje prostřednictvím systému finančních trhů. Finanční trhy tedy umoţňují, aby finanční systém nasál a začlenil do peněţního okruhu ekonomického systému i dočasně volné peněţní prostředky, které by jinak v dané době zůstaly nevyuţity. Proto se na finančním trhu soustřeďuje poptávka po penězích a kapitálu i jejich nabídka. 1 Krabec (2006) definuje finanční trh jako místní a časové soustředění nabídky volných peněţních prostředků a poptávky po nich. 2 Za finanční trh se povaţuje místo, kde se střetává nabídka a poptávka po penězích. Tento pojem také chápeme jako systém vztahů a nástrojů umoţňující soustřeďování, rozmísťování a přerozdělování dočasně volných peněţních prostředků na základě nabídky a poptávky. Finanční trh tak zprostředkovává tok peněz na místo jejich lepšího zhodnocení (při relativní bezpečnosti investice). 3 1 ČIŢINSKÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: Grada Publishing, 2010, s KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s LIŠKA, Václav a Jan GAZDA. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Professional Publishing, 2004, s

10 Tabulka 1: Třídění finančního trhu Hledisko třídění Předmět obchodu (věcné hledisko) Účastníci, respektive instituce Formy, respektive nástroje Peněţní Diskontní Mezibankovní Trh depozitních certifikátů Trh Kapitálový Primární Sekundární Devizový Trh drahých kovů Bankovní Mezibankovní Burzovní Úvěrový Cenných papírů Devizový Zdroj: LIŠKA, Václav a Jan GAZDA. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Professional Publishing, 2004, s. 29. Finančním trhem se rozumí hmotně motivované nakupování a prodávání peněz, finanční trh je také organickou součástí trţní ekonomiky stejně jako trh zboţí a trh práce. Vlastník peněz se stává finančním obchodním investorem půjčovatelem. Prodává peníze vypůjčovateli, například podniku, který nemá dostatečný vlastní kapitál a potřebuje peněţní zdroje k uskutečnění plánovaných nebo nutných investic, jakými je například nákup nového technického vybavení, stavba továrních hal nebo získání moderního systému řízení podniku. Investor svěří peníze vypůjčovateli, přičemţ jeho odměnou za poskytnutí kapitálu je úrok. Vypůjčovatel pouţije tyto peníze podle svého investičního záměru a v případě úspěchu dosáhne zvýšení zisku. Nabídka a poptávka po penězích je spoluurčující pro cenu kapitálu, tj. úrok. Je nutné ovšem počítat s tím, ţe výše úroku zpětně spolupůsobí na poptávku po penězích a z dlouhodobého hlediska pak i na jejich nabídku. V případě rostoucího úroku se zvyšuje zájem domácností ukládat peníze v bance, jelikoţ je to pro ně finančně zajímavé a v jejich peněţním chování dostávají přednost úspory před spotřebou; stejně tak firmy v období vysokých úrokových sazeb své peníze ukládají, pokud mají nadbytečný kapitál nepotřebný pro chod a rozvoj firmy, neţ aby je nejistě investovali do podnikatelských aktivit. 10

11 V případě zvětšení nabídky peněz v ekonomice je jejich cena menší, tzn. úrok je niţší a to vede ke zvýšení zájmů firem a domácností o levnější úvěry s niţší úrokovou mírou. U firem je to investice cizích zdrojů do svého rozvoje, domácnosti více nakupují na spotřební úvěr. 4 Finanční trh je v současné době fenoménem, který přitahuje zájem investorů, regulátorů a akademiků jiţ po celá staletí. Přitaţlivá vidina snadno dosaţených zisků spolehlivě láká investory znovu a znovu na finanční trhy, kde se pokoušejí zhodnotit své disponibilní finanční prostředky. Investoři se na finančních trzích opakovaně vzdávají svých finančních prostředků, jejichţ vlastnictví mají zaručeno v očekávání návratnosti svých finančních prostředků v budoucnu navýšených o výnos. Očekávání investorů, ţe budoucí hodnota jimi vloţených finančních prostředků bude vyšší neţ jejich současná hodnota, je podstatou a zároveň motivem k investování. Nicméně vyšší budoucí hodnota, tedy zhodnocení volných finančních prostředků, není na finančním trhu zpravidla zaručena. Je třeba uváţit, ţe kaţdá činnost má dvě stránky, světlou a stinnou. Nejinak je tomu také v případě investování. Zatímco investiční aktivity jedné skupiny investorů jsou korunovány úspěchem, druhé skupině finanční trh, štěstěna, jejich pochybení nebo působení vnějších nezaviněných vlivů mohou přinést ztrátu. Je samozřejmé, ţe úspěch investiční činnosti je cílem většiny investorů. Za jeden z hlavních předpokladů úspěchu při investování na finančních trzích, jehoţ splnění investor můţe ovlivnit, je moţné povaţovat podrobnou znalost sloţitého mechanismu fungování finančního trhu v ekonomice a porozumění tomuto systému včetně veškerých souvisejících aspektů. Nejdůleţitější a nejvýraznější roli sehrává finanční trh v trţní ekonomice. Je citlivým barometrem stavu, dosavadního vývoje a budoucích perspektiv dané ekonomiky. Je místem, na které směřují toky finančních prostředků z dalších trhů a od různých subjektů v ekonomice. Z finančního trhu opět plynou po přerozdělení finanční prostředky na další trhy a k různým subjektům. Je tedy zřejmé, ţe role finančního trhu ve fungující trţní ekonomice je zcela stěţejní a nenahraditelná. 5 4 LIŠKA, Václav a Jan GAZDA. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Professional Publishing, 2004, s VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s

12 1.1.1 Finanční trh V této kapitole budeme popisovat hlavní body ovlivňování finančního trhu, důleţité funkce finančního trhu a bezpečnost uloţení peněz na finančním trhu ve vazbě na výši výnosů. Hlavní faktory ovlivňující finanční trh Kalouda (2009) ve své knize píše, ţe v reálném procesu finančního řízení podnikatelských aktivit jsou tři jeho základní funkce (financování, investování i dividendová politika) ovlivňovány především: a) faktickou ekonomickou výkonností podniku, b) daňovým systémem, c) situací na finančním trhu. Finanční trh je definován jako soustava finančních institucí, instrumentů a vztahů mezi nimi. Jeho význam, jeho role pak zásadně spočívá v přerozdělování dočasně volných prostředků mezi ekonomickými subjekty z míst jejich přebytku do míst jejich nedostatku. 6 Hlavní funkce finančních trhů Další důleţitou funkcí finančních trhů je uchovávání bohatství do doby, neţ budeme své úspory opět potřebovat ke krytí různých budoucích výdajů. Finanční aktiva se neopotřebovávají a v průměru jejich hodnota v čase roste (pokud například inflace není vyšší neţ předpokládaný výnos z finančních aktiv). Peníze uloţené pod polštář ztrácejí na své hodnotě jiţ pouhým vlivem inflace, kterou nevyrovnává předpokládaný výnos z uloţených finančních aktiv. Finanční trhy dále umoţňují rychlý převod peněţních prostředků do finančních aktiv a obráceně, finanční aktiva proměňují zpět na peníze. Z bankovního účtu je moţné velmi rychle uloţené peněţní prostředky vybrat. Podobně je veřejně obchodováno i obrovské mnoţství různých finančních aktiv, takţe v případě potřeby ekonomické subjekty mohou na finančních trzích prodat svá finanční aktiva (obligace, akcie atd.) a získat tak nejlikvidnější finanční aktivum, kterým jsou peníze. Jde o funkci likvidity finančních trhů. 6 KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s

13 V současné době je jednou z nejdůleţitějších funkcí finančních trhů moţnost ochrany proti riziku. Ta je zprostředkovávána buď pojišťovnami, nebo zvláštním typem finančních aktiv nazývaných finanční deriváty. Zejména oblast finančních derivátů je v současné době jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí finančních systémů. Finanční trhy tak zajišťují i trh s rizikem. 7 Obrázek 1: Role finančních trhů Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s Bezpečnost uložení peněz na finančním trhu ve vazbě na očekávaný výnos Finanční trhy se svými institucemi poskytují jednotlivým ekonomickým subjektům prostor pro uloţení a moţné zhodnocení svých úspor. Podle sklonu k riziku je moţné dočasně volné peněţní prostředky uloţit buď na prakticky zcela bezpečný bankovní účet, který bývá navíc nejčastěji pojištěn, takţe ten, kdo si na účet uloţí své disponibilní prostředky, má záruku alespoň částečné návratnosti svých prostředků. Nicméně je pravda, ţe čím bezpečnější je uloţení peněz, tím je i niţší výnos příjem nad původně uloţenou částku. Proto také existuje nesčetné mnoţství různých dalších instrumentů, do kterých lze peněţní prostředky ukládat a které se liší různým stupněm rizika, můţeme jmenovat např. akcie, obligace, depozitní certifikáty, komerční papíry, komodity, nemovitosti atd.. S kaţdým takovým instrumentem je spojena různá míra rizika a tedy i různý očekávaný výnos a je nanejvýš důleţité být schopen toto riziko spojené s uloţením peněţních prostředků identifikovat. Zpravidla platí, ţe čím vyšší je míra rizika investování do daného instrumentu, tím vyšší bývá v případě úspěšné investice výnos. 8 7 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010, s KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. Praha: C. H. Beck, 2010, s

14 Hlavní způsoby členění trhů Je řada kritérií, podle kterých lze dělit finanční trh. Z důvodu přehlednosti se budeme zabývat pouze dvěma hlavními způsoby členění trhů. 9 Podrobný popis dvou hlavních způsobů členění trhů je uveden dále v kapitolách a práce Členění podle obchodovaných typů instrumentů Tato kapitola bude zaměřena na členění finančního trhu podle obchodovaných typů instrumentů, kde se zaměříme na peněţní trh, kapitálový trh, měnový (devizový) trh a komoditní trh. Tyto typy trhů podrobněji charakterizujeme. Krabec (2006) tvrdí, ţe členění finančního trhu podle obchodovaných finančních produktů zůstává základním členěním finančních trhů. Podle tohoto hlediska rozdělujeme finanční trh následujícím způsobem: 10 Obrázek 2: Rozdělení finančního trhu Zdroj: KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s. 11. Peněžní trh Peněţním trhem se rozumí trh krátkodobých finančních aktiv, coţ jsou aktiva se splatností do 1 roku. Časový horizont 1 rok je hranicí, která v praxi odděluje instrumenty peněţního trhu a instrumenty kapitálového trhu. To konkrétně znamená, ţe i původně dlouhodobé dluhopisy (vydané např. se splatností 5 let jako instrument kapitálového trhu) se stanou instrumentem 9 KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s

15 peněţního trhu v okamţiku, kdy jejich zbývající doba do splatnosti poklesne pod jeden rok (např. v případě pětiletého dluhopisu to nastane 4 roky po jeho vydání). Mezi krátkodobé finanční instrumenty patří zejména krátkodobé cenné papíry, depozitní certifikáty do 1 roku, směnky, šeky atd.. Na peněţním trhu se setkávají drţitelé krátkodobých hotovostních zůstatků (investoři) s drţiteli krátkodobých hotovostních deficitů. 11 Investoři chtějí umístit své krátkodobé hotovostní zůstatky tak, aby potlačili znehodnocení své hotovosti inflací. Drţitelé krátkodobých hotovostních deficitů naopak potřebují získat hotovost, aby pokryli své závazky. Kapitálový trh Kapitálový trh je v širším pojetí sloţen ze tří trţních segmentů: trh s akciemi (akciový trh), trh s dluhovými cennými papíry (dluhopisy a směnky) se splatností delší neţ 1 rok, trh s úvěry a půjčkami se splatností delší neţ 1 rok. Stěţejní částí kapitálového trhu jsou obchody s cennými papíry, a to především s akciemi a dluhopisy. V tomto pojetí je v praxi kapitálový trh běţně chápán. 12 Tento trh tedy představuje akciový trh a částečně trh s dluhovými cennými papíry, úvěry a půjčkami. 13 Obrázek 3: Rozdělení kapitálového trhu Zdroj: KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. Praha: Grada Publishing, 2009, 648 s. 15

16 Měnový (devizový) trh Měnový (devizový) trh je také nazýván forex trhem (zkratka angl. foreign exchange) nebo FX trhem. Jedná se o trh, na němţ jsou obchodovány směnné kurzy měn. Směnným kurzem můţe být jak vztah domácí měny k zahraniční (např. CZK/EUR, CZK/USD), tak vztah dvou zahraničních měn k sobě (např. EUR/USD, CHF/EUR). Obchody s měnami se odehrávají především na mezibankovním trhu, kde jednotlivé banky obchodují mezi sebou. Mezi hlavní účastníky trhu patří: významné komerční banky, devizoví obchodníci (FX brokers), velké nadnárodní společnosti, centrální banky. 14 Komoditní trh Trh s komoditami (popis komodit bod Instrumenty finančního trhu Komodity) je speciálním trhem, který se do finančních trhů zpravidla nezařazuje. Hlavní komoditou, ovlivňující poměrně bezprostředně finanční trhy, je ropa. I kdyţ je její cena ovlivňována kartelovými dohodami i nepředvídatelnými událostmi typu válečných konfliktů v těţařských oblastech typu Irán, Irák, Saúdská Arábie, Kuvajt apod., ukazuje se, ţe globální ekonomika má ve vztahu k cenám komodit určitý samoregulující mechanismus související se stavem ekonomik. V případě konjunktury ekonomik, projevující se silně expandující výrobou, roste cena ropy (a komodit obecně), coţ v určitém bodě vede k samovolnému zpomalování jiţ příliš expandujícího rozvoje. Naopak v období útlumu ekonomik je poptávka po ropě nízká a její cena klesá. Nízká cena komodit zvyšuje šance nových podnikatelských aktivit a přibliţuje začátek příštího ekonomického oţivení. S tímto oţivením začínají ceny komodit opět růst. Toto chování ceny komodit souvisí s chováním trţních ekonomik obecně a neustále se opakuje KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s

17 Na kaţdém z níţe uvedených trhů, ať jiţ se jedná o trh peněţní, kapitálový, devizový nebo trh drahých kovů lze obchodovat s rozdílnými produkty (instrumenty): a) Peněţní trh (splatnost 1 rok) - emise krátkodobých cenných papírů (CP), komerční CP, - krátkodobý bankovní úvěr, - krátkodobý dodavatelský úvěr (spolu s předchozím rozhodující), - krátkodobé státní CP (pokladniční poukázky). b) Kapitálový trh - dlouhodobé CP (akcie, obligace), - dlouhodobé úvěry (všeho druhu). c) Devizový trh (koupě a prodej) - valut, - deviz. d) Trh drahých kovů - zlato, - platina, - jiné drahé (měnové) kovy Členění podle trhů V této kapitole se zaměříme na rozdělení finančního trhu na trh primární a trh sekundární, který zde bude blíţe specifikován. Dalším způsobem členění finančních trhů je členění podle toho, zda daný finanční instrument vstupuje jako nový instrument na finanční trh poprvé (vstupuje na tzv. primární trh), či zda jiţ existující finanční instrument je pouze obchodován na tzv. sekundárním trhu, kde je umoţněna jeho výměna mezi dalšími účastníky finančního trhu KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s

18 Obrázek 4: Členění finančního trhu Zdroj: KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s. 12. Primární trh Ekonomické subjekty, které vstupují na primární trh s emisí svých úvěrových nebo majetkových závazků, prodejem těchto závazků získávají poţadované peněţní zdroje. Obchody zde uzavírané jsou označované jako obchody za zavřenými dveřmi, neboť jsou určeny pouze pro kapitálově silné subjekty (institucionální investory). Prodávají se zpravidla celé emise a to prvnímu majiteli. 18 Emitent, který musí být právnická osoba, vydává svá finanční aktiva prostřednictvím zprostředkovatele, který zajistí jejich prodej. Zprostředkovatelem u větších emisí bývá zpravidla sdruţení významných společností (účastníků finančního trh), které zajistí prodej emise svým klientům. 19 Sekundární trh Je předpokladem trhu primárního, neboť jinak by nebylo kde dále prodávat emise, zobchodované primárně v obchodech za zavřenými dveřmi. 20 Poté, co byla nová emise cenných papírů nakoupena investory na primárním trhu, vstupuje do druhé fáze, kterou je její obchodování na sekundárním trhu. Sekundární finanční trh umoţňuje 18 KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s

19 původním investorům (investorům z primárního trhu) obchodovat s takto nakoupenými cennými papíry. 21 To se netýká části instrumentů (vkladní listiny a depozitní certifikáty). 22 Další členění finančních trhů Dle Krabce (2006) ještě existuje téţ několik dalších členění finančních trhů, např. podle způsobu organizace (trh organizovaný a volný), podle lokality (trhy domácí, zahraniční a tzv. eurotrhy), apod Základní struktura finančních trhů V této kapitole se seznámíme se základní strukturou finančního trhu ve stabilizované trţní ekonomice. Struktura finančních trhů je ve své nejzákladnější (nikoliv ovšem zjednodušené) podobě znázorněna na obrázku. 24 Obrázek 5: Základní struktura finančních trhů Zdroj: KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s Obrázek zachycuje situaci ve stabilizované trţní ekonomice. Pokud hodnotíme objem zde investovaných prostředků, je sektor domácností sektorem nejvýznamnějším KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s

20 Pro podrobné poznání podstaty a porozumění fungování finančního trhu je nezbytné tento trh z různých hledisek členit na odlišné trţní segmenty. Jednotlivá hlediska pro členění se často překrývají nebo jsou navzájem propojena, nicméně vymezení jednotlivých trţních segmentů je velice cennou pomůckou pro objasnění základních pojmů a souvislostí na finančním trhu a také pomůckou pro vytvoření přehledu o celkové struktuře finančního trhu Instrumenty finančního trhu Kapitola o instrumentech finančního trhu bude zaměřena na popis akcií, podnikových obligací, státních pokladničních poukázek, depozitních certifikátů, komerčních papírů, nemovitostí a komodit. Akcie Akcie je cenný papír, s nímţ jsou spojena práva akcionáře, coţ jsou práva podílet se na řízení akciové společnosti, na jejím zisku (vyplácený podíl na zisku se nazývá dividenda) a na likvidačním zůstatku při jejím zániku. Obsah a náleţitosti akcie jsou závazně stanoveny zákonem (především obchodním zákoníkem). I vydání akcií se přísně řídí zákonem. Akcie můţe znít na jméno nebo na majitele. Akciový kapitál můţe být tvořen různými druhy akcií. V ČR jsou nejobvyklejší tři druhy akcií základní (společenské, kmenové) akcie, prioritní (přednostní, preferenční) akcie a zaměstnanecké akcie. Základní akcie jsou největší skupinou, jejich majitelé mají právo na podíl ze zisku (po vyplacení podílu ze zisku prioritních akcií), je-li zisk vytvořen. Nesou největší riziko podnikání, a proto, je-li zisk vysoký, obdrţí mnohem větší výnos neţ drţitelé ostatních druhů akcií. Kromě pravidelného výnosu ve formě dividend mohou prodejem svých akcií získat kapitálový výnos (capitalgain), je-li burzovní cena vyšší neţ cena, za kterou své akcie nakoupili (je-li burzovní cena niţší, jde o kapitálovou ztrátu). 27 Podnikové obligace Podnikové obligace (dluhopisy) jsou dluhové cenné papíry, které emituje podnik s cílem získat od investora dlouhodobý finanční zdroj. Emitující podnik (dluţník) se v nich zavazuje, ţe ve stanovené době zaplatí majiteli obligace (věřiteli) nominální cenu obligace a 26 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2007, s

21 v dohodnutých termínech i úrok. 28 Dluhopisy jsou povaţovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec. 29 Majitel podnikové obligace není spoluvlastníkem emitující firmy, nemá aţ na výjimky hlasovací právo. Vystupuje jako věřitel a nepodílí se na rozhodování firmy. 30 Splácení úroku z obligací věřiteli je povaţováno v účetních a daňových předpisech za náklad podniku a sniţuje zdanitelný zisk. Podnik tak získává úrokový daňový štít, podobně jako u většiny úroků z úvěru. Úrokový daňový štít představuje pro podnik daňovou úsporu je to ta část úroku, která dopadá na stát. 31 Dluhopisy rozdělujeme podle emitenta, podle výnosu a dalších zvláštních druhů. 32 Technicky se s dluhopisy obchoduje na sekundárním trhu obdobně jako s akciemi. 33 Státní pokladniční poukázky Státní pokladniční poukázky jsou emitovány pro krytí pokladního schodku státního rozpočtu. Tyto instrumenty jsou ve většině vyspělých států povaţovány za bezrizikové cenné papíry, poněvadţ téměř neexistuje nebezpečí nesplacení těchto instrumentů ze strany státu a pro svoji krátkou dobu splatnosti mají i velmi nízké kursové riziko. Státní pokladniční poukázky mají většinou dobu splatnosti do 12 měsíců, avšak často i pouze několik týdnů. Jsou tradičně obchodovány na diskontované bázi. Trhy pokladničních poukázek jsou velmi likvidními trhy, přičemţ americký trh pokladničních poukázek je povaţován za vůbec nejlikvidnější trh investičních instrumentů na světě. Vývoj na tomto trhu je investory velmi pozorně sledován, poněvadţ výnosová míra z pokladničních poukázek je povaţována za bezrizikovou výnosovou míru, od které jsou odvozeny poţadované výnosové míry alternativních investičních instrumentů. Vzhledem k tomu, ţe jsou státní pokladniční poukázky emitovány pod jmenovitou hodnotou, je výnos plynoucí investorům dán rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a emisní cenou. Ze státních pokladničních poukázek nejsou na rozdíl od dlouhodobých dluhových instrumentů 28 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2006, s Dluhopisy. Cenné papíry [online] [cit ]. Dostupné z: 30 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2006, s VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2006, s Dluhopisy. Cenné papíry [online] [cit ]. Dostupné z: 33 Dluhopisy. RM-SYSTÉM [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 vypláceny ţádné úroky. Státní pokladniční poukázky jsou emitovány ve vyspělých státech prostřednictvím aukcí, ve kterých mohou obchodovat pouze vybrané banky nebo makléřské firmy. Sekundární obchody mají charakter mimoburzovních obchodů, na kterých obchodníci kotují nákupní a prodejní kursy, při nichţ jsou ochotni obchodovat. 34 Depozitní certifikáty Depozitní certifikáty emitují jednotlivé banky s cílem získání krátkodobých zdrojů. Mají dobu splatnosti zpravidla do 12 měsíců a jsou obchodovány na diskontované bázi podobně jako státní pokladniční poukázky. Depozitní certifikáty můţeme rozlišovat na: a) velkoobchodní depozitní certifikáty a b) maloobchodní depozitní certifikáty. Velkoobchodní depozitní certifikáty jsou emitovány ve vysokých jmenovitých hodnotách a investory jsou zpravidla fondy peněţního trhu, pojišťovny nebo jiní institucionální investoři. Tyto instrumenty jsou zpravidla poměrně úspěšně obchodovány na sekundárním trhu. Maloobchodní depozitní certifikáty jsou naopak emitovány v poměrně nízkých jmenovitých částkách a jsou určeny pro drobné vkladatele bank. V České republice jsou pouţívány depozitní certifikáty především v této podobě. V posledních letech se začínají na vyspělých finančních trzích objevovat i depozitní certifikáty s delší dobou splatnosti (18 měsíců nebo 2 roky). Tyto instrumenty nesou úrok jako standardní dluhopisy. Rovněţ jsou emitovány některé depozitní certifikáty s proměnlivým zúročením, přičemţ úroková sazba se pravidelně přizpůsobuje aktuální trţní úrokové úrovni. Výnosová míra z depozitních certifikátů je pravidelně vyšší neţ ze státních pokladničních poukázek, protoţe depozitní certifikáty jsou více rizikové a zpravidla mají niţší likviditu. Rozpětí mezi výnosem ze státních pokladničních poukázek a z depozitních certifikátů kolísá podle hospodářského cyklu a stavu důvěry v bankovní systém (souvisí s cykly recese a konjunktury v trţním hospodářství) MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2011, s MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2011, s

23 Komerční papíry Komerční papíry jsou v podstatě vlastní směnky, emitované zpravidla velkými korporacemi. Jako předcházející druhy krátkodobých dluhových instrumentů jsou i tyto komerční papíry upisovány na diskontované bázi a jejich doba splatnosti se pohybuje od jednoho do 270 dnů. 36 I kdyţ je trh těchto cenných papírů ve vyspělých ekonomikách podstatně menší neţ trh s vládními pokladničními poukázkami a depozitními certifikáty, i tak představuje významný zdroj peněţních prostředků firem, a to s podstatně niţšími náklady neţ je tomu u bankovních úvěrů. Nejrozvinutější trh komerčních papírů je v USA, který největšího rozmachu dosáhl v druhé polovině osmdesátých let, kdy se jeho největšími investory staly fondy peněţního trhu. Výnosová míra z těchto dluhopisů je vyšší neţ z pokladničních poukázek a depozitních certifikátů, a to pro jejich větší rizikovost a niţší likviditu. Investoři je totiţ obvykle drţí aţ do doby splatnosti. Mezi inovace na tomto trhu je moţno řadit vznik komerčních papírů s úvěrovou podporou (zaručeny bankovní garancí) a komerčních papírů se zástavou aktiv (sekuritizace pohledávek společností), díky kterým na tento trh mohou jako emitenti vstupovat i malé a neznámé firmy. V České republice není trh s těmito papíry dosud rozvinut, i kdyţ by podle našeho názoru mohly představovat efektivnější formu získávání peněţních prostředků pro menší a střední firmy, a to se současným vyuţitím alternativních obchodních systémů a profesně orientovaných seberegulujících organizací. 37 Nemovitost V případě nemovitostí se nejedná o investování na finančním trhu. Jedná se o samostatnou speciální investici, do které můţeme vloţit své finanční prostředky. Pojem nemovitost zahrnuje pozemky, budovy, stavby, ale také porosty a vodní plochy. Nemovitosti se vyznačují několika specifickými vlastnostmi, mezi něţ patří jedinečnost, nepřenosnost a nepřemístitelnost, nízká likvidita, vysoká ţivotnost a zpravidla vysoká hodnota (cena). 38 Pro trhy s nemovitostmi jsou typické tyto negativní rysy: nízká likvidita, malý počet účastníků, nedostatek trţních informací, nízká efektivita, dlouhý časový horizont nezbytný pro uzavření obchodu, vysoké zprostředkovatelské poplatky (v průměru kolem 10% hodnoty 36 PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 2. dopl. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005, s PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 2. dopl. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005, s VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s

24 nemovitosti), vysoké náklady na správu, provoz, opravy a pojištění, poţadavek odborných znalostí, moţnost omezení nájemného regulatorními opatřeními a vysoké ceny obchodovaných nemovitostí, které si vynutily vznik specifických způsobů financování (např. hypoteční úvěry, stavební spoření). Na druhé straně nemovitosti jako jedno z mála reálných aktiv mohou přinášet kapitálový zisk a také důchod ve formě nájemného. Některé nemovitosti jsou za určitých podmínek schopny do jisté míry poskytovat zajištění proti poklesu kupní síly v situaci vysoké inflace. 39 Dlouholetá představa o investicích do nemovitostí jako o nízkorizikových investicích však vzala v posledních letech v důsledku tragických událostí na trzích nemovitostí a posléze i kapitálových trzích za své. Investice do nemovitostí mohou mít přímou a nepřímou podobu. Pod pojmem přímé investice do nemovitostí je chápán nákup a přímá drţba rodinných domů, bytů, rekreačních objektů, nájemních bytů, administrativních nemovitostí, obchodních nemovitostí nebo pozemků. Zejména pro malé investory, kteří disponují menším objemem kapitálu a kteří nechtějí věnovat svůj čas a peněţní prostředky nákladné správě nemovitostí a plnění účetních a administrativních povinností spojených s vlastnictvím nemovitosti, je určena nepřímá podoba investování do nemovitostí. Tato podoba investování do nemovitostí probíhá ve formě investic do instrumentů emitovaných nemovitostními investičními trusty (tzv. REITs), investic do postupovaných cenných papírů krytých hypotékami, investování formou vkladů do nemovitostních syndikátů, popř. do podílových listů emitovaných speciálními nemovitostními podílovými fondy. 40 Pro nepřímou podobu investování do nemovitostí je typické, ţe v porovnání s přímou podobou tohoto investování ještě zvyšuje moţnosti diverzifikace rizika, a přitom nevyţaduje velký objem finančních prostředků. 41 Komodity Komodity, které můţeme zařadit pro svá specifika na tzv. speciální trh, jsou například: drahé kovy, drahé kameny, ropa, obilí, atd.. Podrobněji se za všechny zmíníme o drahých kovech. 39 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s

25 Do kategorie drahých kovů patří zlato, stříbro, platina a palladium. Ceny drahých kovů a v důsledku toho i výnosová míra z investic do drahých kovů značně kolísají, coţ přispívá k relativně vysoké rizikovosti investic do drahých kovů. Výraznými proměnami prošly v posledních dvou desetiletích ceny zlata, platiny i palladia. 42 Historický vývoj cen drahých kovů ukazuje, ţe správně načasovaná investice do drahých kovů můţe investorovi za určitých podmínek přinést zajímavý výnos. Vedle toho je třeba vzít v úvahu, ţe drahé kovy umoţňují investorům dobré zajištění proti inflaci a zároveň jsou vzhledem k neutrální korelaci svých výnosových měr s výnosovými mírami finančních instrumentů vhodným nástrojem pro diverzifikaci rizika portfolia. Drahé kovy jsou také poměrně dobrým uchovatelem hodnot v situaci politických nejistot a konfliktů. 43 Atraktivita investice do drahých kovů můţe být sniţována niţší likviditou trhů s drahými kovy, vysokými transakčními, skladovacími a pojišťovacími náklady, které jsou spojeny s touto investicí, stejně jako faktem, ţe z investice do drahých kovů ve většině případů neplyne ţádný důchod Funkce finančního trhu Následující kapitola se zaměřuje na popis hlavních funkcí na finančním trhu, jejich definování a seznámení se s nimi. Dle jiţ uvedené definice finančního trhu v kapitole nemá zmíněné přerozdělování nic společného s přerozdělováním, jak je definovala příkazová ekonomika (a jak je můţeme konec konců objevit i v interních přerozdělovacích procesech dokonce i globalizovaných podniků soudobého kapitalismu). To je zřejmé i z následujících klíčových funkcí finančního trhu: a) mobilizace (dočasně) volných prostředků (v místech jejich přebytku), b) určování ceny peněz (cena externích zdrojů), c) alokace (nejen podle nabídky a poptávky). 42 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s

26 Poslední uvedená funkce ve svém komentáři opět vyvolává představu centrálního ekonomického řízení, jde však o něco zcela jiného. A sice o prosté konstatování zdaleka ne vţdy absolutně dokonalé funkce trhu, coţ je u finančních trhů věc důvěrně známá (spekulační obchody jako nezbytná součást obchodů na finančních trzích). 45 Prostřednictvím výše uvedených tří klíčových funkcí zajišťují finanční trhy: a) vyšší efektivnost podnikatelských aktivit, respektive b) realizovatelnost podnikatelských aktivit (ohroţenou jinak nedostatkem zdrojů). 46 Souhrnně a zjednodušeně tedy můţeme konstatovat, ţe finanční trh funguje na základě nabídky a poptávky a jeho hlavní funkcí je zabezpečit pohyb peněz a kapitálu mezi různými ekonomickými subjekty. K hlavním funkcím finančního trhu patří: funkce transformační, funkce oceňovací, funkce ochrany proti rizikům, funkce zajišťování bohatství, funkce politická. Funkce transformační Finanční soustava zajišťuje shromaţďování úspor a jejich transformaci do podoby investic. Na finanční trh přicházejí dočasně či trvale volné peněţní prostředky, a to od těch subjektů, pro které jsou v danou chvíli nespotřebovanou částí jejich peněţních důchodů. Těmito subjekty jsou jak výrobní jednotky (zejména podniky), tak spotřební jednotky (zejména domácnosti). Vstupem na finanční trh chtějí zhodnotit své volné peněţní prostředky, a to buď v krátkodobém, či dlouhodobém časovém horizontu. Podle své časové preference vstupují na různé části finančního trhu investicemi do různých finančních aktiv. Dalším rozhodujícím kritériem při vstupu na finanční trh je přístup investora k riziku KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s

27 Funkce oceňovací Oceňovací funkce finančního trhu můţe být realizována pouze u těch finančních aktiv, která jsou na finančních trzích dostatečně likvidní, tj. daná aktiva jsou na trhu obchodována v dostatečných objemech (je tedy moţné je relativně snadno nakoupit či prodat). Ne všechny finanční trhy však poţadavek likvidity skutečně splňují. V zásadě platí, ţe tzv. vyspělé, rozvinuté finanční trhy zaručují dostatečnou likviditu obchodovaných aktiv a tudíţ správnou oceňovací funkci. Vyspělým finančními trhy jsou zpravidla trhy hospodářsky silných zemí s dlouhou historií finančního trhu (burz, apod.). Funkce ochrany proti rizikům Účastníci finančního trhu mohou vyuţít celou řadu instrumentů, které nabízejí zajištění proti nechtěným změnám kurzů finančních aktiv. Jedná se o tzv. odvozené finanční instrumenty (pro odvozený instrument je z angličtiny v praxi pouţívám termín derivát). Deriváty můţeme rozdělit na pevné termínové nástroje a opční termínové nástroje. K pevným termínovým nástrojům patří forwardy, futures a swapy. Tyto kontrakty jsou pevné v tom smyslu, ţe jsou dopředu známy veškeré platby nebo podmínky kontraktu, případně tyto platby závisejí pouze na vývoji svých podkladových instrumentů (podkladovými instrumenty jsou měnové kurzy, úrokové míry, ceny akcií či komodit). 48 Vývoj kurzů těchto podkladových instrumentů potom ovlivňuje to, zda první partner kontraktu platí druhému, či naopak. Opční termínové kontrakty (tzv. opce) jsou instrumenty, jejichţ kupující získává právo, nikoliv však povinnost vyuţít zakoupený kontrakt, pokud pro něj budou budoucí podmínky na trhu příznivé. Funkce zajištění bohatství Uchovatelem hodnoty a zásobou bohatství mohou být hotové peníze jako všeobecná kupní síla. Hodnota hotových peněz však v souvislosti s inflací klesá v čase (koncept časové hodnoty peněz). Hotové peníze je proto ţádoucí chránit před ztrátou hodnoty jejich vhodným investováním, a to v závislosti na délce časového období, po jaké je můţeme postrádat (tzv. 48 KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s

28 investiční horizont). Pro tento účel jsou k dispozici finanční aktiva v podobě produktů finančního trhu. Při investování na finančním trhu hovoříme o finančních investicích. Další způsob uchovávání hodnot spočívá v investicích do reálných předmětů, např. do pozemků, domů a jiných nemovitostí, či do uměleckých předmětů, šperků apod.. Funkce politická Prostřednictvím finančních trhů jsou realizovány určité vládní záměry v hospodářské politice. Jsou to zejména opatření fiskální (rozpočtové) politiky. Současně jsou však na finančních trzích uplatňovány nástroje, kterými centrální banka řídí svoji měnovou politiku. Pro zdravý vývoj ekonomiky je ţádoucí, aby opatření fiskální a měnové politiky mířila stejným směrem KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s

29 1.2 Magický trojúhelník V souvislosti s investováním volných finančních prostředků je důleţité se seznámit s problematikou magického trojúhelníku, který představuje riziko, výnos a likviditu. S jednotlivými faktory magického trojúhelníku budeme v této kapitole obeznámeni. Výnos, riziko a likvidita, to jsou tři základní pilíře kaţdé investice, které v sobě spojuje magický trojúhelník. Magický trojúhelník investování představuje nástroj pro efektivní volbu investice volných finančních prostředků, ať uţ se jedná o akcie, dluhopisy, komodity, podílové fondy, stavební spoření, termínované vklady nebo spořicí účty. 50 Obrázek 6: Magický trojúhelník Zdroj: Magický trojúhelník investování. NTX.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Investor musí při rozhodování o investičním projektu brát v úvahu tři skutečnosti: jaký je výnos projektu, jaká rizika jsou spojená s peněţním tokem projektu, jaké důsledky má projekt z hlediska likvidity. Tato tři kritéria tvoří investiční (magický) trojúhelník. Ideální investice by měla podniku přinést co nejvyšší výnosnost, nejniţší riziko a maximální likviditu. Protoţe se obvykle dosaţení těchto tří kritérií vzájemně vylučuje (nejniţší riziko vylučuje maximální výnos i 50 Magický trojúhelník investování. NTX.cz [online] [cit ]. Dostupné z: magicky-trojuhelnik-investovani 29

30 maximální likviditu), musí podnik vţdy preferovat určité kritérium z investičního trojúhelníku: výnos, riziko či likviditu. 51 Obrázek 7: Výnos a riziko investičních produktů Zdroj: Výnos, riziko a likvidita investice. Finanční vzdělávání [online] [cit ]. Dostupné z: Investiční teorie i praxe jednoznačně prokazuje, ţe investoři jsou tzv. rizikově averzní preferují niţší výnos za cenu niţšího rizika. Za přijetí vyššího rizika proto poţadují rizikovou přiráţku k bezrizikové míře výnosnosti. Riziková prémie, kterou investor poţaduje u riskantnějších projektů, vyplývá z různých příčin, nejčastěji jde o následující příčiny: Podnikatelské riziko firmy. Prémie za podnikatelské riziko v uţším pojetí zohledňuje variabilitu zisku podniku před úroky a zdaněním. Je ovlivněna zejména moţnou variabilitou trţeb, nákladů a dalšími faktory. Silně zde působí i charakter oboru, ve kterém firma působí a který je různě náročný na vybavení fixním majetkem. Finanční riziko. Prémie za finanční riziko je určována proměnlivostí očekávaných výnosů závislých také na struktuře financování, zejména na podílu kapitálu 51 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2006, s

31 vynucujícího si stálé platby (úvěr, obligace, prioritní kapitál, leasing). Zvyšování podílu takového kapitálu zvyšuje riziko potenciálního úpadku firem. Riziko prodejnosti cenného papíru. Prémie za toto riziko je poţadována v souvislosti s moţností investora koupit nebo prodat podnikové cenné papíry rychle a bez významnějších ztrát. Některé akcie nejsou široce obchodovatelné a při jejich prodeji mohou vznikat časové ztráty nebo cenové ztráty. Čím niţší je očekávaná prodejnost těchto akcií nebo jiných podnikových cenných papírů, tím vyšší je poţadovaná výnosnost. Úrokové riziko. Někdy se označuje jako riziko splatnosti. Prémie za úrokové riziko se odvozuje z variability očekávané míry výnosu, která vyplývá ze změn úrokové míry. Růst úrokové míry znamená pokles cen obligací a podobných cenných papírů proti jejich původní ceně. Investoři proto poţadují rizikovou prémii, která pokrývá riziko jejich moţného niţšího výnosu v případě poklesu cen obligací v důsledku růstu úroku. 52 Tři vrcholy trojúhelníka, tj. výnos, riziko a likvidita, jsou navzájem propojeny. To zobrazuje skutečnost, ţe výnos, riziko a likvidita neexistují samostatně ani odděleně. Je zřejmé, ţe ideální investicí by byla investice nesoucí maximální výnos, minimální riziko a mající největší likviditu (pro moţnost investiční instrument kdykoliv bez problému prodat na finančním trhu). Tyto tři faktory se však navzájem ovlivňují. Obecně platí, ţe čím větší je očekávaný výnos daného finančního instrumentu, tím větší je jeho riziko, a naopak. Moţnost dosáhnout většího výnosu je tak investorovi odměnou za vyšší podstoupené riziko. V případě cenných papírů (dluhopisy, akcie) platí, ţe čím delší dobu je daný investiční instrument drţen, tím více klesá riziko z dané investice. 53 Jednotlivé instrumenty tak mají svůj tzv. investiční horizont, coţ je doba, po kterou má investor v daném typu aktiva uloţeny své peníze. 54 Při dodrţení investičního horizontu riziko dané investice klesá a roste tak pravděpodobnost, ţe investice opravdu dosáhne očekávaný výnos VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2006, s KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s Kurz IX - investiční horizont a riziko. Peníze [online] [cit ]. Dostupné z: 55 KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s

32 Součástí povahy kaţdé investice je třetí bod trojúhelníku, a to je likvidita. V první řadě je nutno pod pojmem likvidity rozumět podmínky, za kterých je daný finanční instrument moţno na trhu koupit či prodat. Instrument, který je dostatečně likvidní, je obchodován v dostatečně velikých objemech a existují na něj market-makeři (tvůrci trhu), kteří kotují jeho kurz. Čím likvidnější je daný instrument, tím uţší bývá spread jeho kotací. Přeneseně však můţeme likviditu daného instrumentu spojit s jiţ zmíněným investičním horizontem daného instrumentu, tj. doporučenou minimální dobou jeho drţení. I kdyţ daný instrument můţe být dostatečně likvidní z pohledu objemu obchodů a investor tedy nemá problém prodat instrument v jakýkoliv okamţik, při nedodrţení investičního horizontuje riziko niţšího výnosu či ztráty poměrně značné Výnos Hovoříme-li o výnosech je potřeba zdůraznit, ţe se zde jedná o výnosy finanční, tedy výnosy, které představují pro firmu (podnik) výnos v podobě úroků z finančních operací a investic, jako jsou trţby z prodeje cenných papírů a vkladů, výnosy z finančních investic, dividendy, kurzové zisky ze splacených pohledávek a závazků, úroky z vkladů, výnosy z krátkodobého finančního majetku a ostatní finanční výnosy. Jedná se tedy o jakousi odměnu za podstoupené riziko při finanční investici. Výnos dělíme na dvě části a to na kapitálový zisk a důchod. Výnos investora je souhrn veškerých příjmů, které investor z daného investičního instrumentu obdrţí. Jedná se o odměnu investora za podstoupené riziko. S ohledem na pouţitá vstupní data a vypovídací schopnost je moţné kalkulovat výnos historický (výnos ex post) a výnos očekávaný (výnos ex ante). Historický (ex post) výnos investora zahrnuje dvě sloţky. Jde o důchod plynoucí z daného investičního instrumentu (dividenda, kupónová platba, úrok) a o kapitálový zisk nebo kapitálovou ztrátu vzniklé v důsledku kurzových pohybů. Spíše neţ se samotným výnosem, ať uţ v hrubé (pouze důchod a kapitálový zisk, popř. ztráta), nebo čisté (výnos, očištěný o placené daně a transakční náklady) podobě, investoři v praxi kalkulují s výnosovou mírou z investičního instrumentu, která jim umoţní posoudit míru zhodnocení této investice KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2006, s VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s

33 1.2.2 Riziko Riziko je historický výraz, pocházející údajně ze 17. století, kdy se objevil v souvislosti s lodní plavbou. Výraz risico pochází z italštiny a označoval úskalí, kterému se museli plavci vyhnout. Následně se tím vyjadřovalo vystavení nepříznivým okolnostem. Teprve později se objevuje i význam ve smyslu moţné ztráty. Dnes jiţ víme, ţe nebezpečí představuje něco poněkud jiného a v teorii rizika souvisí s hrozbou. Podle dnešních výkladů se rizikem obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty či zničení, případně nezdaru při podnikání. 58 Riziko tak jak ho vnímáme ve vztahu k magickému trojúhelníku je určitý druh nebezpečí a ohroţení finančních prostředků a investic firmy, kterou musí zahrnout do svých kalkulací, pokud si ve finančním portfoliu zvolí vyšší míru rizika s moţností větších výnosů. Riziko je investory chápáno jako nebezpečí, ţe skutečný výnos bude niţší neţ očekávaný nebo předpokládaný. Riziko je tedy moţné charakterizovat jako míru variability výnosu. Současně s měřením výnosu lze také v případě rizika s ohledem na pouţitou datovou základnu měřit a posuzovat jednak riziko historické (ex post), které navazuje na měření historické výnosové míry ex post a riziko očekávané (ex ante), které navazuje na kalkulaci očekávané výnosové míry ex ante. Jako míry rizika jsou nejoblíbenější mezi investory absolutní míry variability, kterými jsou rozptyl a směrodatná odchylka, nicméně pouţívá se i relativní míra variability nazývaná variační koeficient. 59 Samozřejmě existují různé druhy rizik, které jsou ovlivňovány rozdílnými faktory, a investor jim musí věnovat při sestavování investičního portfolia dostatečnou pozornost. Za všechny jmenujme například: Riziko bankrotu, které je úzce spjato s ekonomickým cyklem a jak jiţ napovídá samotný název tohoto rizika, můţe investora přivést aţ k úpadku. 60 Riziko likvidity úzce souvisí s okamţitým prodejem aktiva. Jedná se jednak o aktiva dokonale a méně likvidní. Mezi dokonale likvidní aktiva řadíme peněţní prostředky, ty nepředstavují v podstatě téměř ţádné riziko likvidity. Oproti tomu aktiva méně likvidní jako, jsou například nemovitosti, představují riziko likvidity značně vyšší. 58 SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2010, s VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s LIŠKA, Václav a Jan GAZDA. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Professional Publishing, 2004, s

34 Pokud investor vlastní takové aktivum, musí být připraven na moţnost, ţe bude muset sníţit cenu daného aktiva či uhradit poplatky nebo penále zprostředkovateli za prodlevu. 61 Riziko lidských zdrojů vstupuje do investování tzv. lidský faktor. Pokud osoby, které rozhodují o investování, nemají patřičnou kvalifikaci, dochází k sniţování trţních hodnot aktiv. Trţní riziko úzce souvisí s hospodářským cyklem trţní ekonomiky. Zdrojem tohoto rizika je pravidelné střídání vzestupných a sestupných trendů na kapitálových trzích, které mají tendenci zasahovat téměř všechna aktiva stejným způsobem. Empirické studie ukazují, ţe změny trendu ze sestupného na vzestupný předcházejí téměř kaţdé recesi ekonomiky. 62 Systematické riziko je rizikem vyplývajícím z daného ekonomického systému (trhu). Jeho zdrojem jsou faktory a vlivy, které působí na všechny instrumenty obchodované na daném trhu. Investováním do finančních instrumentů pouze v rámci jediného ekonomického systému není moţné systematické riziko sníţit diverzifikací. Vzhledem k tomu je investor nucen toto riziko nést, kalkulovat a zohledňovat ho při svém investičním rozhodování Likvidita Likvidita je třetím a neméně důleţitým vrcholem magického trojúhelníku. Likviditou se myslí schopnost (rychlost) s jakou lze příslušné aktivum v případě potřeby proměnit bez velkých ztrát na hotové peníze. 64 Ukazatel likvidity je schopnosti podniku splnit své krátkodobé finanční závazky. 65 Některá aktiva mají likviditu stanovenou smluvními podmínkami. 66 Tento problém představuje bankovní termínovaný vklad, který je vymezen dobou, po kterou nemůţe klient bez sankcí na prostředky dosáhnout. V jiných situacích jde o to, jak snadno a rychle je moţné 61 LIŠKA, Václav a Jan GAZDA. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Professional Publishing, 2004, s LIŠKA, Václav a Jan GAZDA. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Professional Publishing, 2004, s VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s Likvidita investičních nástrojů. Investujeme.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 65 ATRILL, Peter. Financial management for decision makers. New York: Financial Times, 2009, s Likvidita investičních nástrojů. Investujeme.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 34

35 příslušné aktivum prodat a zpeněţit. Likvidita je dána aktuální nabídkou a poptávkou na trhu. Je-li trh likvidní, je na něm velký objem nákupů a prodejů, jsou zde velké obraty. Pokud je trh likvidní málo, obchoduje se málo a prodej můţe trvat dlouhou dobu. 67 Mezi nejlikvidnější aktiva patří např. akcie, které není problém přeměnit bez větších ztrát na akciovém trhu na hotovost. 68 Vysokou mírou likvidity se vyznačují i otevřené podílové fondy. 69 Naopak mezi nejméně likvidní aktiva řadíme např. nemovitosti. V některých případech se mohou určité nemovitosti stát nezpeněţitelné, tj. mají minimální (téměř nulovou) likviditu. S rostoucí lukrativností objektu či atraktivitou lokality roste i poptávka po nich, a tím i jejich likvidita. Kaţdý investor by měl ve svém investičním portfoliu drţet aktiva s rozdílnou likviditou. Určitou část prostředků by si měl ponechat jako finanční rezervu, a to buď v podobě hotových peněz, nebo vysoce likvidních aktiv Lze najít rovnováhu mezi výnosem, riziky a likviditou. Investujeme.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 68 Likvidita investičních nástrojů. Investujeme.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 69 Zásady investování. Lloyd Morgan GmbH [online] [cit ]. Dostupné z: 70 Likvidita investičních nástrojů. Investujeme.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 35

36 1.3 Investování a investiční instrumenty na finančním trhu V následující kapitole se budeme zabývat problematikou investování. V případě, ţe má firma zájem o uloţení volných peněţních prostředků, je vhodné, aby tyto investice byly vloţeny do takových produktů, které budou zhodnoceny úroky. Investování Investování je vyuţívání úspor, ať vlastních či cizích. Investování můţeme definovat jako ekonomickou činnost, při které se podnikatel vzdává současné spotřeby s nadějí na zvýšení výnosů v budoucnosti. Vzdát se současné spotřeby znamená spořit. Vynakládání vlastních úspor se projevuje vyuţitím pouţitelného zisku. Vynakládání cizích úspor se děje pomocí úvěrů (ten, kdo půjčuje, musel sám odloţit svoji současnou spotřebu). 71 Hlavním cílem investování na finančním trhu je samozřejmě zisk. Abychom se vyvarovali chybných investic, je nutné správně sestavit investiční portfolio s ohledem na moţné změny, které mohou ve firmě vzniknout. Se zřetelem na individuální poţadavky a zaměření firmy je dobré kombinovat různé moţnosti finančního trhu s přihlédnutím k přijatelné míře rizikovosti investic a volných finančních prostředků konkrétní firmy. 72 Pojem investování pouţíváme ve smyslu nakupování aktiv. Aktivum je vše, co svému majiteli přináší výnos. Můţe se jednat o reálná aktiva nebo o finanční aktiva. Reálná aktiva přinášejí výnos tím, ţe jsou pouţívána ve výrobě. Jsou to pozemky, budovy, stroje, dopravní prostředky, minerální loţiska (výrobní faktory). Ale patří sem i taková nehmotná aktiva, jako jsou například patenty nebo obchodní značky. Finanční aktiva jsou zejména bankovní vklady a cenné papíry (akcie, dluhopisy aj.), které svým majitelům přinášejí výnosy, jako jsou úroky z vkladů a dluhopisů nebo dividendy z akcií. Finanční aktiva představují práva na výnosy z reálných aktiv. Majitel finančního 71 NĚMEC, Vladimír. Řízení a ekonomika firmy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1998, s ŠIMAN, Josef a Petr PETERA. Financování podnikatelských subjektů: teorie pro praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2010, s

37 aktiva je totiţ buď věřitelem, nebo spoluvlastníkem firmy, která ve výrobě pouţívá reálná aktiva. 73 Některá aktiva přinášejí výnos permanentně, například pozemky nebo akcie (tyto aktiva se nazývají perpetuity). Jiná aktiva přinášejí výnos jen po určitou dobu, například patenty nebo některé typy dluhopisů (tyto aktiva nazýváme anuity). 74 Investiční instrumenty Finanční teorie zpravidla investiční instrument vymezuje jako aktivum, které investorovi přináší nějaký nárok na budoucí příjem, a to ať uţ se jedná o příjem v podobě dividend, kupónových plateb, úroků, nebo o příjem v podobě kursových zisků. Veškeré investiční instrumenty lze rozdělit do dvou skupin, a to na finanční instrumenty a reálné instrumenty (aktiva). Tyto dvě skupiny se liší podobou instrumentů, které obsahují, četností, oblibou, ale i charakteristickými rysy, co se týká pohybu jejich kurzů a výnosových měr. Do početnější skupiny finančních instrumentů, které zpravidla nemají hmotnou, hmatatelnou podobu, lze zařadit různé druhy cenných papírů (vyjma zboţové cenné papíry, které nejsou investičním instrumentem), finanční deriváty, pojišťovací kontrakty, termínové nebo spořicí účty, strukturované produkty apod.. Nejtypičtějším představitelem finančních instrumentů je však cenný papír. Z obecného hlediska cenný papír představuje právní nárok jeho majitele vůči subjektu, který je v něm zavázán. Pro vznik, existenci, převod a zánik uvedeného nároku je cenný papír nenahraditelný. V některých zemích (i v České republice) není cenný papír zákonnou úpravou přesně definován. Příslušná zákonná úprava pouze taxativně uvádí instrumenty, které jsou za cenné papíry povaţovány. V ČR 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, za cenné papíry povaţuje zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náloţné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. Cenný papír můţe být emitován ve formě na doručitele (na majitele), na jméno nebo na řad, pokud to příslušná zákonná úprava připouští HOLMAN, Robert. Základy ekonomie: pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s HOLMAN, Robert. Základy ekonomie: pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s

38 2 Aplikační část a diskuse výsledků V aplikační části a diskusi výsledků se seznámíme s firmou GORDIC spol. s r. o., uváţíme jejich moţnosti v rámci uloţení volných peněţních prostředků do investičních produktů, ze kterých si zvolíme produkt s nízkým rizikem a produkt s vyšším rizikem. Značnou pozornost budeme věnovat i likviditě, kterou jednotlivé investiční produkty mají. Poté porovnáme výsledky výnosů z investování volných peněţních prostředků a zhodnotíme, který investiční produkt by byl pro firmu GORDIC spol. s r. o. výhodnější. 2.1 Charakteristika firmy GORDIC spol. s r. o. V posledních letech se firma GORDIC spol. s r. o. stala jednou z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších firem v Kraji Vysočina. Byla zaloţena v roce 1993 panem Ing. Jaromírem Řezáčem, který je doposud jejím majitelem. Společnost se specializuje na prodej a vývoj softwaru pro státní správu, samosprávu a bankovnictví, a v tomto odvětví má na trhu nejširší portfolio produktů. Toto portfolio produktů je vyuţíváno jak u nejmenších příspěvkových organizací, magistrátů, krajských úřadů, tak i u ministerstev. Společnost GORDIC spol. s r. o. je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů. Firma se specializuje na tvorbu a dodávky software, včetně komplexní uţivatelské podpory, pro oblast státní správy, samosprávy a bankovnictví. Za více neţ 20 let své existence si firma vybudovala klíčové postavení na trhu a široké portfolio klientů od ministerstev aţ po nejmenší organizace veřejné správy. Software se značkou GORDIC dnes vyuţívá více neţ šest tisíc organizací. GORDIC je společností 100% českou, se sídlem v České republice a s transparentní vlastnickou strukturou (jeden majitel). Firma disponuje silným analytickým, metodickým a technologickým zázemím. Moţnosti vývojových a servisních týmů podporuje celorepubliková obchodně-servisní síť s více neţ 300 autorizovanými odborníky. Software GORDIC se osvědčil svojí vysokou variabilitou. Jeho tvůrci pruţně reagují na změny v legislativě, metodice, na nové technologické trendy a měnící se poţadavky uţivatelů. Firma klade velký důraz na dodávku informačních systémů zároveň s metodikou pouţití v souladu s legislativními předpisy. Kromě aplikační a metodické integrace zabezpečuje 38

39 úplný soubor integračních sluţeb aţ po outsourcing čistě technologických nebo agendově orientovaných sluţeb. Jakost firemních procesů je zajištěna zavedeným a certifikovaným systémem QMS podle normy ISO 9001:2001. Zlepšování kvality, zvyšování efektivity a sniţování nákladů u IT procesů je zajištěno implementací a certifikací systému ISO :2005, implementován je také systém managementu bezpečnosti informací dle ISO 27001:2005. GORDIC je drţitelem Osvědčení podnikatele ve smyslu zák. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti pro stupeň utajení Tajné. Vedle svých hlavních aktivit je GORDIC vydavatelem odborného tištěného bulletinu Gorinfo, jehoţ prostřednictvím se firma vyjadřuje k aktuálním tématům v oblasti veřejné správy, a provozovatelem internetových portálů a O společnosti. GORDIC [online] [cit ]. Dostupné z: 39

40 2.2 Dlouhodobý majetek firmy GORDIC spol. s r. o. Z výroční zprávy z roku 2013 vyplývá, ţe se trţby v roce 2013 zvýšily o 0,1% tedy na hodnotu 651,4 mil. Kč a zisk po zdanění činí 46 mil. Kč, oproti roku 2012, kdy trţby poklesly o 16,5% na hodnotu 650 mil. Kč a zisk po zdanění činil 33 mil. Kč. Vzhledem ke stále trvající recesi se jedná o výrazné navýšení. Z výročních zpráv firmy GORDIC spol. s r. o. je zřejmé, ţe v letech 2011 aţ 2013 firma neinvestovala do ţádného dlouhodobého finančního majetku. Jedná se o finanční majetek, kde se předpokládá doba drţení majetku déle neţ 12 měsíců. Do skupiny dlouhodobého finančního majetku řadíme: a) cenné papíry a podíly, jedná se o: - podíly v ovládaných a řízených osobách, - podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, - realizovatelné cenné papíry a podíly, - dluhové cenné papíry drţené do splatnosti, b) dlouhodobě poskytnuté půjčky c) ostatní dlouhodobý finanční majetek: - termínované vklady, - dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku. 77 Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně půjčuje s cílem dlouhodobě (po dobu delší neţ 1 rok) investovat volné peněţní prostředky takovým způsobem, který mu přinese očekávaný výnos charakteru dividend, úroků, zhodnocení v důsledku růstu trţních cen drţených aktiv apod.. Tato aktiva tedy nejsou určena k uţívání při běţné provozní činnosti podniku. Různé druhy dlouhodobého finančního majetku umoţňují podniku pořídit si vhodné portfolio, tzn. umístit peněţní prostředky tak, aby mu přinesly co nejvyšší výnos. 77 Dlouhodobý finanční majetek. Podnikátor [online] [cit ]. Dostupné z: 40

41 Mezi dlouhodobý finanční majetek patří zejména: majetkové podíly (účasti) v jiném podniku, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv umoţňující spolupodílet se na provozní a finanční politice podniku, do něhoţ bylo investováno, či tyto podniky ovládat s cílem dosahovat tím určitého prospěchu, ale i podíly (účasti) menšinové, spojené s právem na dividendy nebo podíly na zisku, jiné cenné papíry majetkové povahy, které podnik dluţí po dobu delší neţ 1 rok, a z nichţ mu plynou nároky na určité výnosy, či které drţí se záměrem kapitálově je zhodnotit, dluţné cenné papíry, tj. cenné papíry úvěrového charakteru (např. nakoupené dluhopisy) s dobou splatnosti přesahující 1 rok, které přinášejí výnosy zejména v podobě úroků a které podnik drţí do jejich splatnosti nebo je drţí jako realizovatelné (hodlá je později prodat), půjčky poskytnuté jiným subjektům, a to s dobou splatnosti delší neţ 1 rok (např. vklad podniku jako tichého společníka do jiného podniku), dlouhodobé termínované vklady peněţních prostředků (nesoucí výnosový úrok) apod Učebnice. Štohl [online] [cit ]. Dostupné z: 41

42 2.3 Investiční produkty Na českém trhu je moţnost investování do různých investičních produktů. Tyto produkty nám mohou přinést výnos při určitém stupni rizika a s určitou dobou návratnosti, coţ je základem magického trojúhelníku Bankovní produkty Mezi nejznámější a nejrozšířenější investiční bankovní produkty patří: běţný účet, spořicí účet, termínovaný vklad, podílové fondy. Tato problematika je velice rozsáhlá, proto se na ni zaměříme pouze okrajově a následně vyhodnotíme některé produkty, do kterých je moţné investovat za účelem výnosu. Běžný účet Běţný účet je v dnešní době součástí kaţdé nabídky bankovní instituce. Tento produkt je nabízen jak pro soukromé osoby, tak i pro podnikatele. Běţný účet v obou případech slouţí pro hotovostní i bezhotovostní operace v tuzemsku, do zahraničí nebo ze zahraničí. Za vedení běţného účtu a jeho sluţby s ním spojené si některé bankovní instituce účtují poplatky. V současné době, díky velké konkurenci, si můţeme u některých bankovních institucí tento produkt zřídit zcela zdarma a bez dalších poplatků (za výběr z bankomatu, internetové bankovnictví, platbu kreditní kartou, apod.). Úrokové sazby jsou na běţných účtech minimální (u většiny bank se blíţí k nule). Běţný účet je pojištěn dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách do výše 100 tis. EUR. Z hlediska rizika, výnosu a likvidity je tento produkt málo rizikový, málo výnosný a vysoce likvidní. 79 Spořicí účet Spořicí účet je nabízen mnoha bankovními institucemi. Jedná se o účet, který slouţí k uloţení úspor. Vedení těchto produktů bývá většinou zdarma. Spořicí účet má vyšší úrokové sazby, 79 Běţné účty. Peníze.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 42

43 neţ běţné účty. Bankovní instituce mohou úročit jedinou sazbou nebo pásmovým úročením (pro různé částky na účtu se stanoví různé úrokové sazby). Existuje i několik druhů připisování úroků na účet, a to denní, měsíční nebo čtvrtletní. Při volbě spořicího účtu bychom se měli zaměřit na výši úrokové sazby a na poplatky, které s vedením účtu souvisí. Bankovní instituce mohou k tomuto produktu nabízet i kreditní karty, internetové bankovnictví nebo provázanost s běţným účtem. Vloţené peněţní prostředky jsou, stejně jako u běţného účtu, pojištěny dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách do 100 tis. EUR. Spořicí účet má stejně jako běţný účet nízké riziko, vyšší výnosnost a likvidita je vysoká. 80 Termínovaný vklad Termínovaný vklad je moţné vyuţít pro uloţení úspor, které nepotřebujeme mít ihned k dispozici. Nabízí vyšší zhodnocení neţ běţné nebo spořicí účty z důvodu vázanosti na delší dobu. Peněţní prostředky je moţné z termínovaného vkladu vybrat před splatností, avšak tento výběr většinou podléhá sankčním poplatkům za předčasný výběr, který se u kaţdé bankovní instituce můţe lišit. Z hlediska magického trojúhelníku, který obsahuje riziko, výnos a likviditu, můţeme u tohoto produktu podotknout, ţe riziko je opět, stejně jako u předchozích bankovních produktů, nízké, výnos je vyšší neţ u běţného a termínovaného účtu, likvidita je zde nízká, vloţené peněţní prostředky můţeme vybrat aţ po době splatnosti (pokud peněţní prostředky potřebujeme dříve, výběr bude zatíţen sankčními poplatky). Termínované vklady můţeme rozdělit na: krátkodobé, které mají nejniţší úročení a výpovědní dobu v řádech týdnů (trvání od 7 dní aţ po 1 rok), střednědobé (doba trvání od 2 do 3 let), dlouhodobé, které mají zpravidla nejvyšší úroční (doba trvání 4 roky a více). 81 Podílové fondy Podílové fondy jsou zaloţeny na kolektivním investování skupiny investorů, kterými mohou být fyzické i právnické osoby. Kaţdý investor dostane za investované peněţní prostředky podílové listy, tj. cenné papíry vyjadřující podíl na majetku podílového fondu, a stává se z něj podílník. Finanční prostředky od jednotlivých investorů tvoří společný majetek podílového 80 Co jsou spořicí účty. Peníze.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 81 Co jsou termínované vklady. Peníze.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 43

44 fondu, který obhospodařuje profesionální správce investiční společnost. Ta tyto prostředky investuje do různých instrumentů finančního trhu, např. za ně nakupuje akcie a dluhopisy. Podílové fondy rozkládají riziko, které by podílník jako samostatný investor nesl sám. Podílové listy můţete kdykoliv a v jakémkoli mnoţství od investiční společnosti nakoupit. Zároveň je můţete kdykoliv odprodat zpátky a své peníze včetně moţného zhodnocení dostanete zpět zpravidla do 7 pracovních dnů (zákonná lhůta je 15 pracovních dní). 82 Podílové fondy můţeme rozdělit na několik druhů, a to: a) Fondy peněţního trhu: Portfolio tvoří zpravidla instrumenty se splatností do jednoho roku (krátkodobé cenné papíry emitované státem nebo ČNB). Výhodou je malé riziko z důvodu investování do bezpečných instrumentů a nulová daň při investici nad 36 měsíců. Vhodné pro peníze, u nichţ investor předpokládá investiční horizont několik měsíců (přibliţně 6-18). Poplatky bývají nízké, přístup k penězům okamţitý. U tohoto typu fondu je nízké riziko a vysoká likvidita. b) Fondy smíšené: Investují část svého portfolia do dluhopisů a část do akcií. Platí pravidlo, ţe čím větší podíl akcií v portfoliu, tím vyšší riziko a současně vyšší potenciál výnosu. Vhodné pro investory s horizontem několik málo let (2-5). c) Fondy dluhopisové: Investují výlučně do dluhových instrumentů s pevným nebo proměnlivým výnosem. Ve srovnání s Fondy peněţního trhu přinášejí dlouhodobě vyšší výnos s nízkým rizikem. Z krátkodobého hlediska však mohou zaznamenat jisté kolísání hodnoty investice. Tento druh fondů je vhodný pro investory, kteří předpokládají, ţe investují peníze přibliţně v horizontu 1-3 roky. d) Fondy akciové: Znamenají moţnost nejvyššího výnosu za cenu vysoké míry rizika. Některé fondy diverzifikují svá portfolia v celosvětovém měřítku, jiné se zaměřují na určitý region. V dlouhodobém horizontu patří tyto fondy mezi nejvýhodnější. Vhodné pro investory s horizontem několik let (přibliţně 3 a víc) Co je podílový fond. ČP INVEST [online] [cit ]. Dostupné z: 83 Fondy. Patria [online] [cit ]. Dostupné z: 44

45 2.3.2 Burzy cenných papírů Na českém trhu je moţnost investování i na burzách cenných papírů, kde si kaţdý investor můţe vybrat, do které společnosti chce investovat a v jakém mnoţství. Tyto obchody probíhají online na internetu, tudíţ je moţné, aby si kaţdý investor své investice sledoval a rozhodoval se dle vývoje cen. Mezi nejznámější burzy v České republice, na kterých můţeme obchodovat (i online) jsou: Česká burza cenných papírů, a. s. (RM-SYSTÉM), Burza cenných papírů Praha, a. s. (BCPP), Patria Online, a. s.. Česká burza cenných papírů, a. s. (RM-SYSTÉM) RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je trhem, kde se obchoduje s akciemi nejvýznamnějších českých, ale i zahraničních společností, jako je například ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol, Erste Bank nebo NWR. On-line se zde obchoduje také s akciemi, které se nevyskytují na praţské burze, jako jsou Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra. Novinkou na burze jsou akcie Deutsche Telekom, Intel, Volkswagen, Nokia, Microsoft a další, obchodované v českých korunách, a rovněţ nepákové (jednoduché) certifikáty. Česká burza RM-SYSTÉM je zaměřená především na drobné a střední investory, kteří mají zájem o investování na kapitálovém trhu. Velmi snadno získá přístup na trh rovněţ institucionální klient. Od doby, kdy bylo zahájeno pravidelné obchodování (23. května 1993), vyuţilo sluţeb společnosti více neţ 3 miliony investorů. Mezi největší výhody obchodování na české burze RM-SYSTÉM patří široká nabídka akciových titulů a certifikátů obchodovaných v českých korunách, on-line vypořádání cenných papírů, nejdelší doba obchodování v České republice, obchodování pokynem EasyClick a inteligentní pokyny Stoploss a Stepper, které jsou evidovány přímo na úrovni burzy v obchodním systému O společnosti. RM-SYSTÉM [online] [cit ]. Dostupné z: 45

46 EasyClick Pokyn EasyClick je snadný způsob nákupu nebo prodeje vybrané skupiny akcií nebo certifikátů obchodovaných na české burze RM-SYSTÉM. Nákupy a prodeje akcií se zadávají ve standardizovaných násobcích počtu akcií v rámci tzv. EasyClick lotů. Velikost lotů je nastavena tak, aby byla dostupná pro menší a střední investice individuálních investorů. Téměř všechny akcie a certifikáty, které jsou součástí EasyClick mají zajištěnu likviditu a je moţné je vţdy prodat nebo nakoupit. Garance likvidity je zaloţena na působení tvůrců trhu, tzv. market makerů. RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů má garanci likvidity ze strany tvůrců trhu zajištěnu smluvně. 85 Stoploss RM-SYSTÉM jako jediná burza v Česku nabízí pokyn typu Stoploss přímo na úrovni burzy. Informace o Stop ceně jsou vedeny přímo v obchodním systému burzy. Nejen obchodníci s cennými papíry, ale především jejich klienti získávají moţnost nejrychlejší reakce na cenový vývoj akcií. Princip Stop Loss U aukčního pokynu lze nastavit nejen limitní cenu, ale také Stop cenu. Takový pokyn se zadanou Stop cenou není zpočátku aktivní. Aktivuje se aţ v době, kdy na burze dojde k dosaţení zadané Stop ceny. Kupní pokyn se aktivuje automaticky aţ v době, kdy na burze RM-SYSTÉM dojde k obchodu za cenu vyšší nebo rovnu Vámi zadané Stop ceně. V případě, ţe s daným cenným papírem neproběhne během dne ţádný obchod, kontroluje se zadaná cena stoplossu navíc se závěrečným kurzem akcie na burze RM-SYSTÉM. Limitní cena u kupního Stoploss musí být vyšší nebo rovna Stop ceně. U prodejního pokynu je to opačně. Aktivuje se aţ tehdy, kdyţ dojde k obchodu za cenu niţší nebo rovnu zadané Stop ceně. Rovněţ se zde kontroluje závěrečný kurz akcie. Limitní cena u prodejního Stoploss musí být niţší nebo rovna Stop ceně. 85 Pokyn EasyClick. RM-SYSTÉM [online] [cit ]. Dostupné z: 46

47 Výhody Stoploss: Nejrychlejší moţná reakce na prudký růstový nebo klesající trend. Moţnost sníţení rizika uzavřením investice při dosaţení přípustné ztráty. Pokyn je utajen ostatním investorům do splnění podmínky Stop ceny. Stepper Hlavním smyslem Stepperu je nakoupit, resp. prodat cenné papíry za nejvýhodnější cenu na trhu. Inteligence pokynu spočívá v jeho schopnosti umístit na trh objednávku, která je vţdy jen o nezbytné minimum lepší, neţ nejlepší konkurenční objednávka, a tím dosáhnout nejlepší ceny na trhu, přitom však zbytečně nezvedat nebo nesniţovat cenu cenného papíru. Toto nezbytné minimum se nazývá krok kotace. Rychlost reakce pokynu na změny hloubky trhu je podstatně vyšší, neţ rychlost libovolné lidské obsluhy. Funkce Stepper: Investor podá nákupní, resp. prodejní inteligentní pokyn Stepper formulářem pro pokyn na RM-SYSTÉM, který musí obsahovat ISIN, coţ je celkový počet poptávaných / nabízených kusů CP, limitní cena a doba platnosti pokynu. Volitelně lze zadat parametr Ignorované mnoţství. Poté validační automaty zkontrolují, zda je investor oprávněn takovýto pokyn podat, a pokud ano, předají ho trhu. Jakmile je tento pokyn trhem přijat, zařadí se o krok nad nejlepší konkurenční poptávku, případně na Dolní hranici přípustného cenového pásma, pokud neexistuje jiná poptávka v přípustném cenovém pásmu nebo neexistuje ţádná poptávka. Konkurenční poptávkou jsou všechny aukční pokyny s pevně zadanou limitní cenou a jiné pokyny Stepper se svou limitní cenou. Při přijetí jiné objednávky s lepší cenou, neţ je aktuální zobrazená limitní cena pokynu Stepper, se automaticky posune o krok nad ni. 86 Burza cenných papírů Praha, a. s. (BCPP) Burza cenných papírů Praha, a. s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Po padesátiletém přerušení, které bylo způsobeno druhou 86 Inteligentní pokyn. RM-SYSTÉM [online] [cit ]. Dostupné z: 47

48 světovou válkou a komunistickým reţimem, byla znovu otevřena v roce Navázala tak na činnost praţské komoditní a akciové burzy, která byla zaloţena roku Obchodování na BCPP probíhá prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy. Jedná se hlavně o významné banky a makléřské firmy. Jestliţe se tedy běţný investor rozhodnete na burze investovat, je třeba obrátit se na některého ze členů burzy. BCPP vytváří spolu se svými dceřinými společnostmi skupinu PX. Vedle burzy jsou nejvýznamnějšími společnostmi skupiny POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), a Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). PXE byla zaloţena v roce 2007 a představuje obchodní platformu pro obchodování s elektřinou v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku a ve spolupráci s firmou CEGH také pro obchodování s plynem s dodáním na českém trhu. CDCP zaujímá dominantní postavení v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry na českém kapitálovém trhu, vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, přiděluje právnickým osobám mezinárodně jednotné identifikační číslo a investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (ISIN). BCPP je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group, jejíţ součástí jsou také další tři středoevropské burzy cenných papírů, a to Burza cenných papírů Vídeň (Wiener Börse), Burza cenných papírů Budapešť (Budapesti Értéktőzsde) a Burza cenných papírů Lublaň (Ljubljanska borza). Skupina vstoupila mezinárodní burzovní scénu v září 2009 a dnes je největší skupinou burz ve střední a východní Evropě. BCPP je členem Federace evropských burz a americkou Komisí pro cenné papíry a burzy je zařazena do prestiţního seznamu burz bezpečných pro investory. 87 Patria Online, a. s. Provozovatelem portálu Patria.cz je Patria Online, a. s., 100 % akcionář společnosti Patria Finance, a.s. Společnost Patria Finance, a. s. ("Patria") byla zaloţena v roce 1994 jako první investiční banka v České republice. Patria je členem skupiny KBC Group, která patří mezi 87 Profil burzy. Burza cenných papírů Praha, a. s. [online] [cit ]. Dostupné z: 48

49 největší a nejsilnější finanční skupiny v Evropě. Jediným akcionářem Patrie je od Československá obchodní banka, a. s.. Internetový portál je investiční portál, který poskytuje aktuální informační zpravodajství, originální data a profesionální poradenství zaměřené na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Hlavním cílem investičního portálu je zprostředkovat svým klientům realizaci jejich investičních rozhodnutí (online transakcí) a zvýšení znalostí klientů o investičních příleţitostech. Volně přístupné stránky reprezentují 80% obsahu investičního portálu Patria.cz. Nalezneme zde především ekonomické zpravodajství, data a informace zahrnující makroekonomiku, události na domácích a světových kapitálových trzích. Bezplatná registrace zpřístupní uţivateli specializované sluţby a informace jako například reálné ceny akciových titulů Burzy cenných papírů Praha, zakládání cvičných akciových portfolií nebo vytvoření vlastních webových stránek. Placený obsah je přístupný po registraci a platbě. Je určen podnikům i individuálním investorům se zájmem o aktivní správu svých finančních prostředků a nadstandardní produkty a sluţby. Placený obsah je navrhnut jako cenově dostupný produkt s vysokou přidanou hodnotou, který klientům zefektivňuje práci, šetří peníze a usnadňuje investiční rozhodování a vyjednávání s obchodními partnery a konkurencí. Ceny jedné roční licence se pohybují od 5 do 30 tisíc Kč. Produkty Patria Plus - komplexní řešení pro podniky: Nabízí finanční řešení pro malé, střední i velké podniky. Specializuje se na podnikové finance a treasury oddělení. Je vhodný při řízení peněţních toků ve společnosti, při oceňování investičních příleţitostí a při správě finančních aktiv obecně. Investor Plus - pro investory: Je pomocníkem při výběru a načasování investice. Sluţbu vyuţijí soukromí i institucionální investoři. Základem Investor Plus je analytický servis, finanční zpravodajství, mobilní sluţby a online data. Data Export: Export online dat ve formátu poţadovaném uţivatelem. Snaţí se tak vyjít vstříc poţadavkům klientů na personalizovanou dodávku informací určených k dalšímu zpracování. 49

50 Corporate Web Solution: Zdroj finančních dat a informací pro internetové a intranetové stránky společností. Analýzy Plus: Analýzy na míru ve formátu poţadovaném klientem. 88 Společnost Patria Finance, a. s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry v rozsahu stanoveném Českou národní bankou, která nad ní rovněţ vykonává dozor. Patria Finance, a. s. je stoprocentní dceřinou společností Patria Online, a. s. a je součástí skupiny KBC. Společnost Patria Finance, a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne Cílem společnosti Patria Finance, a. s. je poskytovat profesionální sluţby individuálním investorům. Nabízí fyzickým i právnickým osobám přístup na významné světové i lokální kapitálové trhy O portálu. Patria [online] [cit ]. Dostupné z: 89 O Patria Finance. Patria Direct [online] [cit ]. Dostupné z: 50

51 2.4 Investice do termínovaných vkladů Vzhledem k jiţ zmiňované skutečnosti, ţe se firma GORDIC spol. s r. o. v minulosti rozhodla neinvestovat do ţádného produktu ze zmíněné skupiny dlouhodobého finančního majetku, nepovaţujeme za vhodné, aby firma uloţila své volné peněţní prostředky pouze do investic s vyšší mírou rizika. Proto bychom pro počáteční investici navrhovali investovat do termínovaných vkladů, přestoţe mají niţší výnos, jsou málo rizikové. Likvidita zde záleţí na době uloţení peněţních prostředků. U většiny bank je moţné finanční prostředky vybrat dříve neţ ve smluvně stanoveném termínu, tento výběr je však zatíţen sankcemi. Na českém trhu můţeme vybírat z několika bankovních institucí, které tyto termínované vklady poskytují. Vzhledem ke skutečnosti, ţe centrála firmy GORDIC spol. s r. o. sídlí v Jihlavě, rozhodli jsme se zaměřit na bankovní instituce, které mají pobočku v tomto městě, a to z důvodů lepší komunikace, dostupnosti informací a sluţeb. Bankovní instituce, které mají ve svém portfoliu termínované vklady s dobou trvání vkladu delší neţ 12 měsíců, sídlící v Jihlavě, jsou: Fio banka, a. s., GE Money Bank, a. s., Komerční banka, a. s., UniCredit Bank, a. s., Sberbank CZ, a. s., Československá obchodní banka, a. s., (Era). Díky průzkumu portfolia bankovních institucí, které mají svoji pobočku v Jihlavě, jsme došli k závěru, ţe nejvhodnější pro investici do termínovaného vkladu pro firmu GORDIC spol. s r. o. jsou tyto bankovní instituce: Fio banka, a. s., UniCredit Bank, a. s., Sberbank CZ, a. s.. Těmito bankovními institucemi se budeme nadále zabývat pro vypracování nejvhodnějšího uloţení a zhodnocení volných peněţních prostředků firmy. 51

52 Fio banka, a. s. Fio banka, a. s. je v České republice poměrně mladou bankou, která nám nabízí zřízení a vedení termínovaného vkladu zcela zdarma. Minimální zůstatek na tomto vkladu jsou pouhé Kč, coţ povaţujeme za výhodu v případě, ţe by se firma dostala do finanční tísně. Tento účet je moţné otevřít v několika měnách, a to v CZK, EUR nebo USD. My se v analytické části budeme zabývat pouze naší měnou, tedy CZK. Tyto vklady jsou dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách pojištěny do výše EUR. Navyšování vkladu, provedení výběru či zrušení termínovaného vkladu je moţné vţdy k datu obnovy. U této bankovní instituce je moţnost předčasného vybrání částky z termínovaného vkladu, která je ovšem zatíţena sankcí, která se určí jednoduchým vzorečkem: Platná úroková sazba x (počet dní do splatnosti / 365). Tato částka však musí být nejméně Kč. 90 V následující tabulce je přehled doby trvání termínovaného vkladu a jeho úročení, které je uvedeno v procentech a jedná se o roční úrokovou sazbu (p. a.). Tabulka 2: Fio banka - termínovaný vklad Doba vkladu Úroková sazba p. a. 12 měsíců 0,75% 24 měsíců 1,05% 36 měsíců 1,35% 48 měsíců 1,55% 60 měsíců 1,75% Zdroj: Úrokové sazby PO. Fio banka [online] [cit ]. Dostupné z: V tabulce jsou znázorněna procenta, která firma získá, pokud si zaloţí termínovaný vklad u této společnosti. Je zřejmé, ţe úrokové sazby nezávisí na výši vloţené částky, ale na době trvání vkladu. Pro nás je tedy u této bankovní instituce nejvýhodnější zaloţit termínovaný vklad na dobu 60 měsíců, tedy 5 let, kdy je roční úroková sazba 1,75%. Sberbank CZ, a. s. Sberbank CZ, a. s. je další mladou bankovní institucí na českém trhu, která má pobočku v Jihlavě. Stejně jako předešlá banka, i tato nabízí svým potencionálním klientům uzavření termínovaného vkladu. Tento bankovní produkt je bankovní institucí nabízen zcela zdarma 90 Termínový vklad s obnovou. Fio banka [online] [cit ]. Dostupné z: 52

53 (zřízení, vedení). Předčasné zrušení termínovaného vkladu a předčasný výběr peněţních prostředků z termínovaného vkladu je podmíněno sazbou 2% z předčasně vybrané částky, která musí činit nejméně Kč. Termínovaný vklad banka nabízí standardně v měnách CZK, USD a EUR. Jak jiţ bylo zmíněno u Fio banky, a. s., tato práce je zaměřena na naši měnu, tedy CZK. Minimální vloţená částka na termínovaný vklad činí Kč, tato částka je i minimálním zůstatkem. Stejně jako u jiných bankovních institucí je vklad pojištěn dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách do výše EUR. 91 Tabulka 3: Sberbank CZ - termínovaný vklad Doba vkladu Kč Kč Úroková sazba v p. a Kč Kč 12 měsíců 0,60% 0,65% 0,70% 0,75% 24 měsíců 0,80% 0,85% 0,90% 0,95% 36 měsíců 1,00% 1,05% 1,10% 1,15% 60 měsíců 1,20% 1,25% 1,30% 1,35% Zdroj: Úrokové sazby. Sberbank CZ [online] [cit ]. Dostupné z: V tabulce jsou znázorněna procenta, která firma získá, pokud si zaloţí termínovaný vklad u této společnosti. Z této tabulky je zřejmé, ţe úroková sazba se mění podle vloţené peněţní částky. Úroková sazba je závislá i na době vloţení peněţních prostředků na termínovaný vklad. U této bankovní instituce je opět nejvýhodnější doba vkladu na 60 měsíců, tedy na 5 let. Nejvýhodnější úročení je v ekvivalentu od Kč do Kč, kdy banka nabízí roční úrokovou sazbu 1,30% nebo v ekvivalentu od Kč do Kč, kde je roční úroková sazba 1,35%, tento ekvivalent je ovšem pro mnoho podniků nedosaţitelný, protoţe tolik volných peněţních prostředků nemají, nebo nechtějí tolik investovat. UniCredit Bank, a. s. Další vybranou bankovní institucí, kterou do analytické části zahrneme, je UniCredit Bank, a. s.. Tato banka téţ poskytuje moţnost zaloţení termínovaného vkladu pro firmy, které je zdarma. Na rozdíl od ostatních uvedených bankovních institucí, tato poskytuje moţnost vkladu nejen v měnách CZK, EUR nebo USD, ale i v mnoha jiných, jako jsou například GBP, 91 Zhodnocení finančních prostředků. Sberbank CZ [online] [cit ]. Dostupné z: 53

54 CHF, AUD, CAD, NOK a mnoho dalších. Minimální výše vloţených peněz na termínovaný vklad je Kč. Bankovní instituce opět poskytuje pojištění vkladu dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách do částky EUR. UniCredit Bank, a. s. má na rozdíl od ostatních jmenovaných institucí individuální poplatek za předčasnou výplatu peněţních prostředků z termínovaného vkladu, coţ povaţuji za jeho nevýhodu. 92 Následující tabulka je uvedena v tis. Kč. Tabulka 4: UniCredit Bank - termínovaný vklad Doba Úroková sazba p. a. vkladu měsíců 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 24 měsíců 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 36 měsíců 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 60 měsíců 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% Zdroj: Termínované vklady. UniCredit Bank [online] [cit ]. Dostupné z: Výše uvedená tabulka nám znázorňuje dobu vkladu, na kterou můţeme peníze u této bankovní instituce na termínovaný vklad vloţit a roční úrokovou míru, která je závislá na mnoţství vloţených peněţních prostředků. Je zřejmé, ţe stejně jako u jiných bankovních institucí se pro firmu vyplatí investovat na delší dobu, zde na 60 měsíců, tedy 5 let, protoţe úroková sazba je za tuto dobu nejvýhodnější, a to 0,60% p. a.. Nezáleţí na výši vloţených peněţních prostředků, protoţe úročení je stejné. Samozřejmostí je, ţe čím víc peněţních prostředků vloţíme, tím budou úroky z této částky vyšší Porovnání a vyhodnocení Pokud se firma rozhodne investovat do termínovaného vkladu Kč, které má volně k dispozici, je zapotřebí, aby si vybrala tu bankovní instituci, která nabízí nejvýhodnější úročení a poskytuje kvalitní sluţby. 92 Termínované vklady. UniCredit Bank [online] [cit ]. Dostupné z: 54

55 Fio banka, a. s. U této bankovní instituce budeme vycházet z faktu, ţe nejvýhodnější uloţení na termínovaném vkladu je po dobu 60 měsíců, tedy 5 let, kdy tato banka nabízí svým klientům roční úrokovou sazbu 1,75% bez ohledu na výši vloţených peněţních prostředků. Z následující tabulky se dozvíme úroky v jednotlivých letech, a kolik celkem bude tvořit úrok z termínovaného vkladu po 5 letech. Tabulka 5: Fio banka - úrok v jednotlivých letech Doba vkladu Výnos v Kč 12. měsíců měsíců , měsíců , měsíců , měsíců ,07 Celkem ,13 Zdroj: vlastní zpracování Sberbank CZ, a. s. Sberbank CZ, a. s. je další bankovní institucí, která nabízí termínovaný vklad po dobu 60 měsíců, tedy 5 let, který je opět pro investování nejvýhodnější. Tato bankovní instituce svým klientům poskytuje úroky v závislosti na mnoţství vloţených peněz. Jiţ na začátku jsme si upřesnili částku, kterou bude firma investovat do termínovaného vkladu, a to Kč. Tato částka se nachází v tabulce ve finančním rozpětí od Kč do Kč, kdy roční úroková sazba činí 1,30%. Pokud by firma byla ochotna investovat od Kč do Kč, pak by roční úroková sazba činila 1,35%. V případě, ţe by firma chtěla investovat více, neţ Kč, tak se roční úroková sazba uděluje individuálně. V následujícím výpočtu zjistíme, jaký bude mít firma výnos z tohoto termínovaného vkladu, kdyţ peněţní prostředky uloţí po dobu 5 let. 55

56 Tabulka 6: Sberbank - úrok v jednotlivých letech Doba vkladu Výnos v Kč 12. měsíců měsíců měsíců , měsíců , měsíců ,59 Celkem ,22 Zdroj: vlastní zpracování UniCredit Bank, a. s. Tato bankovní instituce nám nabízí uloţení volných peněţních prostředků po dobu, 1, 2, 3 nebo 5 let. UniCredit Bank, a. s. je bankou, kde úročení na termínovaném vkladu závisí na době trvání vkladu. I kdyţ tato bankovní instituce má rozdělení i na peněţní částky, kde jsou jednotlivé roční úrokové míry uvedeny, jak je vidět v tabulce č. 4, zjistíme, ţe výše úrokové roční sazby není závislá na mnoţství vloţených peněz. Jelikoţ my budeme investovat částku Kč, spadáme do skupiny, kdy roční úroková sazba činí 0,60%. V následující tabulce jsou uvedeny výnosy z termínovaného vkladu v jednotlivých letech a celková výše úroků. Tabulka 7: UniCredit Bank - úrok v jednotlivých letech Doba vkladu Výnos v Kč 12. měsíců měsíců měsíců , měsíců , měsíců ,60 Celkem ,33 Zdroj: vlastní zpracování Následující tabulka obsahuje výpočty úroků za jednotlivé roky u jednotlivých bankovních institucí, které poskytují termínovaný vklad. Z této tabulky bude jasně zřetelné, která z bankovních institucí poskytuje nejvýhodnější termínovaný vklad. 56

57 Kč Tabulka 8: Výše úroků z termínovaného vkladu Bankovní instituce Úrok 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok Fio banka, a. s , , , ,07 Sberbank CZ, a. s , , ,59 UniCredit Bank, a. s , , ,60 Zdroj: vlastní zpracování V následujícím grafu, který vyplývá z tabulky č. 8 je jasně znatelné, ţe se nejvíce vyplatí investovat do termínovaného vkladu, který poskytuje Fio banka, a. s., kdy v prvním roce investice výnosy činily Kč, ve druhém ,5 Kč, ve třetím roce se výnosy dostaly na částku ,72 Kč, v roce čtvrtém ,84 Kč a v posledním roce, tedy v pátém, výnos činil , 07 Kč. Graf 1: Výpočet výše úroků z termínovaných vkladů v jednotlivých letech Výpočet výše úroků v jednotlivých letech Fio banka, a. s. Sberbank CZ, a. s. UniCredit Bank rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok Zdroj: vlastní zpracování Výnosy z vloţení na termínovaný vklad činí po 5 letech u Fio banka, a. s. celkem ,13 Kč, u ostatních bankovních institucí je tato částka niţší. Jedinou konkurenční bankou můţe být Sberbank CZ, a. s., u které výnos z vloţených peněţních prostředků na dobu 5 let činí 57

58 celkem ,22 Kč. Nejniţší výnos z uloţených peněţních prostředků na termínovaný vklad nám zajistí UniCredit Bank, u které celkový výnos po 5 letech bude činit pouhých ,33 Kč, coţ je téměř o trojnásobek niţší výnos, neţ který firma získá, kdyţ si zaloţí terminovaný vklad u Fio banka, a. s.. Graf 2: Výnosy z termínovaných vkladů Výnosy celkem , , , , , , , , , ,0 0,0 Fio banka, a. s. Sberbank CZ, a. s. UniCredit Bank Zdroj: vlastní zpracování Z grafu č. 2 je zřejmé, ţe investovat volné peněţní prostředky do termínovaného vkladu u UniCredit Bank, a. s. není perspektivní. Tato bankovní instituce má nejniţší roční úrokovou sazbu, coţ se promítlo na výnosech z tohoto vkladu. Oproti jiným zvoleným bankovním institucím znatelně ve sluţbách spojených s termínovaným vkladem zaostává. Jak jiţ bylo zmíněno na začátku této kapitoly, termínovaný vklad s sebou nese minimální rizika. Peněţní prostředky na těchto vkladech jsou pojištěny dle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách aţ do výše EUR, coţ je při dnešním kurzu cca Kč, z čehoţ vyplývá, ţe námi vloţené peněţní prostředky jsou pojištěny ve 100% výši. Výnosy se u termínovaných vkladů značně liší, podle zvolené bankovní instituce. Jiţ z předchozích tabulek a výpočtů je jasně zřejmé, ţe dobře zvolená bankovní instituce nám můţe přinést i trojnásobný výnos, oproti jiné bankovní instituci. Likvidita je u těchto termínovaných vkladů vysoká. Termínovaný vklad můţeme zrušit před skončením smlouvy, tento úkon je však 58

59 zatíţen sankcí, která se u kaţdé bankovní instituce liší, proto je dobré si před investováním do termínovaného vkladu dobře promyslet, zda tyto peněţní prostředky opravdu v budoucnu (v našem případě 5 let) nebudeme potřebovat. U takto ekonomicky zralé a stále se rozvíjející firmy je velice malá pravděpodobnost toho, ţe by tyto peněţní prostředky byly pro její provoz důleţité. Bankovní instituce mohou upravovat své podmínky a roční úrokové sazby na termínovaných vkladech. Data uvedená v textu byla čerpána dne z oficiálních stránek bankovních institucí. 59

60 2.5 Investování do akcií Akcie Další z moţných variant investování je zakoupení akcií. Tento druh investice je to poměrně rozšířený, zahrnuje ovšem vysoké riziko, a to z důvodu, ţe si investor nikdy nemůţe být jistý výnosem z této investice. Při dobré investici jsou ovšem tyto výnosy značně vyšší, neţ u jiných druhů investic. Důvody sníţení ceny akcií mohou být různé, jedná se především o hospodářskou krizi, normy EU, ekonomický vývoj v regionu, vývoj hospodaření, dostatečné kapitálové vybavení, ekonomickou krizi v podniku, od kterého jsme se rozhodli zakoupit akcie, apod.. Akcie mají vysokou likviditu, proto není problém přeměnit je na akciovém trhu za hotovost. Mezi jedny z nejţádanějších a nejvíce obchodovaných akcií patří: ČEZ, a. s., Komerční banka, a. s., Philip Morris ČR, a. s.. ČEZ, a. s. Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těţba uhlí. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni ) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na praţské a varšavské burze cenných papírů. V České republice společnosti Skupiny ČEZ těţí a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další sluţby. 93 Na následujícím grafu můţeme sledovat vývoj kurzu a objemu obchodů akcií společnosti ČEZ, a. s. za období 5 let, a to od do Profil společnosti. Skupina ČEZ [online] [cit ]. Dostupné z: 60

61 Graf 3: Kurz a objem obchodů akcií ČEZ, a. s. Zdroj: Graf akcie ČEZ. Akcie.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Z grafu je jasně patrné, ţe kurz akcie i objem obchodů této firmy má sestupnou tendenci. Ve sledovaném období dochází k mírnému růstu, avšak pokles je značný. Nejvyššího kurzu akcie dosáhly dne , kdy jejich hodnota činila 959 Kč. Na tuto hranici se doposud jiţ nikdy nedostaly. Naopak nejniţšího kurzu tyto akcie dosáhly dne , kdy jejich kurz činil pouhých 427,9 Kč. Pokud by firma nakoupila akcie této společnosti před 5 lety ( ), kurz akcie by byl 918,1 Kč. Tento kurz byl jedním z nejvyšších za posledních 5 let. Jediný nárůst nastal , kdy se kurz akcie vyšplhal na 959 Kč. Poté uţ následovaly pouze poklesy a ţádný razantní nárůst kurzu akcie. Ke dni byl kurz akcie 611,6 Kč. Jak jiţ bylo zmíněno, investování do akcií můţe být velice výnosné, nese však s sebou vysokou míru rizika. Je patrné, ţe u společnosti ČEZ, a. s. se značně změnila ekonomická situace, jelikoţ její akcie mají sestupnou tendenci. Likvidita je u akcií vysoká, není proto 61

62 problém je na akciovém trhu proměnit na peníze. Z předešlých dat je patrné, ţe kurz akcie k činil 918,1 Kč. Toto by však nebyla výhodná investice, protoţe cena akcií v této době byla jedna z nejvyšších za sledované období. Vyšší cena akcie byla pouze dne , a to 959 Kč za akcii. Nejniţší cena za akcii, a to 427,9 Kč se datuje k V období od září 2014 do konce sledovaného období, tedy do se cena akcií nijak výrazně neměnila. Rozdíl se pohyboval v rozmezí 200 Kč za akcii. Při investici do akcií firmy ČEZ, a. s. dne , kdy byla cena akcie nejniţší za sledované období a činila 427,9 Kč, mohla firma GORDIC spol. s r. o. vlastnit ks akcií společnosti ČEZ, a. s. za předpokladu, ţe investovala Kč z volných finančních prostředků. Pokud by tyto akcie prodala za 662 Kč za akcii, činil by její výnos z prodeje akcií ,3 Kč. Ztrátu na investici by firma utrpěla v případě, ţe by nákup uskutečnila za cenu 959 Kč za akcii, a tyto nakoupené akcie prodala za 427,9 Kč za kus, tedy v období největšího poklesu ceny akcie na trhu. V tomto případě by proinvestovala ,3 Kč. Komerční banka, a. s. Komerční banka, a. s. je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Komerční banka, a. s. patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy, je univerzální bankou se širokou nabídkou sluţeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví a je dostupná prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě. Tato bankovní instituce dále nabízí: penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry, pojištění. Všechny sluţby jsou dostupné díky husté sítě poboček KB, vlastní distribuční sítě a díky moderním on-line sluţbám, jako je přímé bankovnictví Základní informace. Komerční banka [online] [cit ]. Dostupné z: 62

63 Následující graf znázorňuje vývoj kurzu a objemu obchodů společnosti Komerční banka, a. s.. Tento graf zachycuje období od do Graf 4: Kurz a objem obchodů akcií Komerční banka, a. s. Zdroj: Graf akcie KOMERČNÍ BANKA. Akcie.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Na tomto grafu můţeme sledovat vývoj růstu a poklesu akcií za uvedené období. Pokud by firma GORDIC spol. s r. o. zakoupila akcie dne , kurz akcie by činil Kč za akcii. Ke dni však došlo k navýšení aţ na Kč za akcii. Tento nárůst však nebyl v uvedeném období nejvyšší. Nejvyššího nárůstu ceny akcie dosáhla Komerční banka, a. s. dne , a to Kč za akcii. Ke dni tato cena mírně poklesla, a to na Kč za akcii. Nejniţší cenu za akcii, a to Kč bylo moţné zaplatit dne Od tohoto data, tedy od do byl nárůst a pokles cen akcií Komerční banky, a. s. velice kolísavý. V případě, ţe by firma GORDIC spol. s r. o. chtěla dosáhnout nejvyššího výnosu, musela by zakoupit akcie této společnosti dne , a to za cenu Kč. Při investici Kč by vlastnila 689 ks akcií Komerční banky, a. s.. Prodat by je bylo dobré v období největšího nárůstu ceny akcií, a to bylo dne , kdy 63

64 byla cena akcie na trhu Kč. To by znamenalo výnos v částce Kč, coţ by pro firmu za období, ve kterém měla tyto prostředky v akciích vloţeny, znamenalo značný zisk. Jedná se o necelé 4 roky, po které by měla firma uloţeny peněţní prostředky v akciích. Do nejvyšší ztráty by se firma GORDIC spol. s r. o. dostala v případě, ţe by byl nákup akcií uskutečněn dne za cenu Kč za akcii a prodala by tyto akcie v období jejich největšího poklesu za sledované období, a to bylo dne , kdy činila cena jedné akcie Kč. V tomto případě by firma mohla zakoupit za uvedené Kč pouze 441 ks akcií, coţ je o 248 ks méně, neţ v předešlém případě. To by znamenalo celkovou ztrátu při prodeji akcií v uvedeném období od (nákup) do (prodej), a to Kč. Philip Morris ČR a. s. Philip Morris ČR a.s., společnost ve skupině Philip Morris International Inc., je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Společnost je kótována na Burze cenných papírů Praha. Historie působení společnosti Philip Morris International v České republice sahá do roku 1987, kdy Československý tabákový průmysl, předchůdce státního Tabáku a.s., započal s licenční výrobou cigaret značky Marlboro. V roce 1992 získala společnost většinový podíl ve státem vlastněné společnosti Tabák, a.s., která od roku 2000 nese jméno Philip Morris ČR a.s. Továrna společnosti v Kutné Hoře je jediným závodem pro výrobu cigaret a tabákových výrobků v České republice. Její provoz je od roku 1992 neustále modernizován a rozšiřován. V roce 2010 společnost do její modernizace investovala 750 mil. korun. 95 Tento graf zobrazuje vývoj kurzu akcií, jejich pokles, růst a dále objem obchodů akcií firmy Philip Morris ČR, a. s. v období od do O společnosti. Philip Morris ČR [online] [cit ]. Dostupné z: 64

65 Graf 5: Kurz a objem obchodů akcií Philip Morris ČR, a. s. Zdroj: Graf akcie PHILIP MORRIS ČR. Akcie.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Znázornění vývoje ceny akcií společnosti Philip Morris ČR, a. s., tedy jejich pokles a růst je jasně patrný z výše uvedeného grafu. Jestliţe by firma GORDIC spol. s r. o. uvaţovala o investici do akcií této společnosti na začátku zmiňovaného období, tedy dne , činila by cena jedné akcie Kč. Nedlouho na to, dne , nastal mírný pokles ceny akcie společnosti Philip Morris ČR, a. s. na Kč za kus. Byl to také nejniţší kurz akcie za sledované období. Od této chvíle se šplhala cena akcie pomalým tempem neustále vzhůru, např. k to bylo Kč za akcii, dosáhly akcie nejvyšší hodnoty, a to Kč za akcii, coţ byl ovšem výrazný skok, oproti hodnotě ze začátku sledovaného období. V následujících letech byl kurz akcie velice vyrovnaný, pouze nastal mírný pokles, a to na hodnotu Kč za akcii. Cena akcie k činila Kč za akcii. Opravdu velkého výnosu z vloţených finančních prostředků by firma GORDIC spol. s r. o. dosáhla v případě, ţe by nákup akcií uskutečnila dne , kdy byla cena akcie Kč, a prodej realizovala dne za Kč za akcii. Rozdíl mezi nákupem a prodejem, a tedy jiţ zmíněný výnos, by se v případě investice Kč 65

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA IKT_(6_8)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 641 7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA Považujeme-li bohatství neboli souhrn veškerých aktiv investora v daném okamžiku za neměnné,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více