KOMPAS pro otevr enou radnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPAS pro otevr enou radnici"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 06, červen 2015, ročník XXIV., ZDARMA Kaple a kapličky na Nepomucku Poslední zásahy SDH Nepomuk Neobyčejná životní pouť J. J. Ryby str. 8 str. 13 str. 20 KOMPAS pro otevr enou radnici Zleps enı komunikace radnice s ver ejnostı je jednı m zklı c ovy ch te mat, ktere mu se od podzimnı ch voleb ve nuje nove vedenı me sta. Vedle u c asti na jedna nı zastupitelstva musı mı t obc ane i jine moz nosti, jak ovlivnit rozhodnutı samospra vy. Me li by ve de t o vs em podstatne m, co se na me stske mu r ade de je, nebo by t v pravidelne m kontaktu s vedenı m me sta, pokud o to stojı. Pokracování na straně 3 Kruhova kr iz ovatka u Pyramidy Pr epojova nı vodovodu vna draz nı ulici Vkve tnu probı haly na stavbe kruhove kr iz ovatky pr ıṕravne pra ce fre zoval se povrch vozovky v Na draz nı a Kozlovicke ulici, rekonstruovala kanalizace, pr ekla dalo se vedenı el. Foto webkamera města Nepomuk proudu a pr ipravovalo se pr epojenı vodovodu. Bylo zleps eno dopravnı znac enı objı zdny ch tras, ktere se pravidelne kontroluje a dopln uje. Rovne z je kontrolova na i dobra pru jezdnost komunikacı, po ktery ch je objı z ďka vedena, tak aby nikde nezasahovaly ve tve do vozovky apod. V druhe polovine kve tna bylo Krajsky m u r adem vyda no stavebnı povolenı na stavbu na hradnı komunikace pr i u za ve rce kr iz ovatky. Ta povede ve sme ru od Plzne na C eske Bude jovice pr es c erpacı stanici, v opac ne m sme ru soube z ne se sta vajı cı komunikacı. Tato objı z ďka potrva od c ervence do konce listopadu. (red) Sponzor vydání: KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. Me sto Nepomuk srdec ne zve na FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 27. června hod. náměstí A. Němejce Pr ijďtesinakoupittradic nı farma r ske a rukode lne produkty pr ıḿo od vy robcu, napr. jogurty, tvarohy, za kysy, sy ry a mle ko, marmela dy srakytnıḱem, bylinne sirupy, med, pec ene c aje, kva skovy chle b, slane i sladke pec ivo, doma cı za kusky, vajı c ka, c erstvou zeleninu, sazenice zeleniny, bylinek i okrasny ch rostlin a dals ı zboz ı, ktere v supermarketech nenajdete. Ma te-li za jem prodat sve pr ebytky na farma r ske m trhu, domluvte se pr edem na tel Vıće informacı najdete na trhy.nepomuk.cz Poděkování Me sto Nepomuk, prostr ednictvıḿ starosty Jir ı ho S vece, de kuje pr ı slus nı ku m obvodnı ho odde lenı Policie C eske republiky v Nepomuku za nezis tnou pomoc pr i r es enı na hly ch komplikacı a proble mu sparkova nı m vozidel v pru be hu Nepomucke pouti. Jiří Švec, starosta města Nepomuk

2 2 FOTOSTRANA 06/2015 Foto 2 Jana Benediktová Po přednášce Osvobození Nepomucka v květnu 1945 Mgr. Karla Fouda byly odhaleny nově vystavené dokumenty, které se staly součástí expozice Liberator B24-J v nepomuckém muzeu. Výstava tulipánů, května Na vy stave bylo moz ne objednat cibule tulipa nu a nakoupit sazenice kosatcu, denivek nebo dals ı ch dals ıćh rostlin Kr ehka kra sa na vs te vnıći zhle dli 123 odru d tulipa nu Foto redakce První útulek na jižním Plzeňsku zahájil provoz Foto Milan Demela Foto Václav Houlík Slavnostnı otevr enı Vıćeu c elove ho zar ıźenı au tulku pro psy Borovno 21. c ervna Vu tulku jsou pr ipraveny kotce pro dvana ct psu. Za burácení dvou desítek silných motocyklů vjel v předposlední květnový pátek na nepomucké náměstí netradiční svatební průvod. Přátelé jedné stopy tak doprovázeli svého kolegu a kamaráda k důležitému životnímu kroku, tedy ke svatebnímu obřadu. Po něm se novomanželé Edita a Pavel už podepisují společným příjmením Kalašovi.

3 06/2015 DOTAZNÍK KOMPAS pro otevr enou radnici Pokračování ze strany 1 Vstr ıćnou a pravidelnou komunikaci povaz ujeme za nezbytnou vlastnost modernı obce. Nepomuk je na ceste se takovou obcı sta t. Nejen obc ane chte jı ve de t, co se ve me ste chysta. I radnice, pokud zde ma by t opravdu pro lidi, potr ebuje by t v pru be z ne m kontaktu s te mi, kter ı ve me ste z ijı. Potr ebuje se jich pravidelne pta t na jejich na zor, ať uz jde o jednotlive projekty, stavby nebo o sloz ita koncepc nı rozhodnutı. Jen je tr eba se nauc it, jak to de lat pr ıśtupnou a efektivnı formou. Nas e me sto se pr ihla silo do projektu realizovane ho Centrem pro komunitnı pra ci za padnı C echy (CpKP ZC ) nazvane ho KOMPAS komunikace a participace samozr ejmostı. CpKP ZC (www.cpkp-zc.cz) zıśkalo na projekt grant z Fondu pro NNO ze zdroju EHP Norsko, ktery administruje Nadace rozvoje obc anske spolec nosti spolec ne s Nadacı Partnerstvı. Na realizaci projektu se svy mi zkus enostmi podıĺı i norska organizace Ideas Bank Foundation (www.idebanken.no). Me sto se na jeho financova nı podıĺı pr ıśpe vkem ve vy s i ,- Kc. Krome nas eho me sta se projekt realizuje jes te ve Stode a v Horaz ďovicıćh. Vedenı me sta bylo snabı dkou u c asti na projektu osloveno jiz koncem minule ho roku, v br eznu byl grant ude len a v dubnu probe hla u vodnı jedna nı na radnici, kde se dohodl pla n akcı a dals ı organizac nı podrobnosti. V ra mci projektu spolec ne s pracovnıḱy CpKP ZC provedeme: a) podrobny pru zkum mezi obyvateli nas eho me sta o jejich poz adavcıćh a sta vajıćı dostupnosti informacı z radnice b) na vrh re-designu me stske ho webu, Nepomucky ch novin a obecne graficke ho vizua lu me sta c) spustıḿe facebook stra nku me sta, kde budeme vs echny za jemce pravidelne za sobovat novinkami z radnice d) provedeme se rii pru zkumu aver ejny ch debat na te ma budoucı ho vyuz itı au prav sportovnı ho area lu u ZS e) vybranı zame stnanci MU projdou s kolenıḿ o zapojova nı ver ejnosti do rozhodova nı a komunitnıḿ rozvoji od norske ho partnera projektu, a konec ne f)zıśkane zkus enosti pr etvor ıḿe v Koncepci komunikace s ver ejnostı,kterou pr edloz ıḿe ke schva lenı zastupitelstvu jako do budoucna za vazny dokument Jiz v tomto c ıśle Nepomucky ch novin naleznete dotaznıḱ, o jehoz vyplne nı prosıḿe, abychom mohli vyhodnotit, jak komunikace a zapojenı ver ejnosti funguje v souc asnosti. Dotaznıḱ je moz no vyplnit rovne z na webu me sta a na webu Pomozte na m zleps it z ivot v nas em me ste! Dotazník je možno odevzdat do 30/6/2015 do sběrných boxů, které budou umístěné: na radnici, v infocentru, v lékárně PharmDr. Hánové, v samoobsluze COOP na nádraží, na hlavní poště a na dalších veřejně přístupných místech ve městě. Proc jsme vybrali k podrobne ver ejne diskuzi pra ve area lhr is te uzs?ou pravy hr is te projevil za jem fotbalovy klub, ktery by je ra d zrekonstruoval a opatr il ume ly m povrchem, ktery na fotbalove m hr is ti te to velikosti na Nepomucku zatıḿ chybı. FK Nepomuk dokonce zac al pracovat na moz ne m zıśka nı dotace. Tento za me r ale nebyl pr ijat jen kladne. Objevily se i zcela negativnı na zory a obavy, z e realizacı projektu nebude jiz hr is te plnit ne ktere ze svy ch souc asny ch funkcı. Odpoledne si tam chodı hra t de ti z blıźky ch domu, plocha je vyuz ı va na pro hasic ske soute z e, pr ıĺez itostne kulturnı akce nebo jako depo pr i Nepomucke m troju helnıḱu. Souc a stı area lu je skatepark, ktery by se pr i realizaci ume le ho povrchu musel znovu pr esunout atd. Na druhou stranu je dnes prostor pone kud zanedbany, povrch fotbalove ho hr is te ma k idea lu daleko, vybavenı pro atletiku je zde te me r nulove. Area l navıć lez ı prakticky v geograficke m str edu me sta, vedle sı dlis te, sousedı s nıḿ nejen s kola, Sokolovna c i letnı baze ny, ale i volna plocha louky, kde by mohla vzniknout jak nova vy stavba, tak tr eba i vyru st park c i dals ı sportovnı c i kulturnı infrastruktura, nove parkovis te pro ZS a tak da le. Zkra tka, sportovnı area l u ZS je du lez ity m prvkem v me stske m organismu. Bylo by proto z a doucı najı t na jeho budoucı podobe obecnou shodu. Jak by se mohlo toto mıśto a jeho vyuz itı zleps it? Chceme zna tva s na zor! Zapojte se. Petr Pelcl, CpKP Pavel Kroupa, místostarosta 3

4 4 DOTAZNÍK 06/2015! POMOZTE NA M ZLEPS IT KOMUNIKACI ME STA NEPOMUKA S OBC ANY! Stačí vyplnit tento stručný dotazník. Dotaznıḱ je moz no odevzdat do 30/6/2015 na na sledujıćıćh mı stech: Me stsky u r ad Nepomuk, Infocentrum, le ka rna PharmDr. Ha nove, samoobsluha COOP na na draz ı, hlavnı pos ta i jinde 1. Jaky je Va s ve k: a) 15-18, b) 19-25, c) 26-40, d) 41-60, e) 61 a vıće (zakrouz kujte) 2. Vzde la nı : ZS, SS, VS (zakrouz kujte) 3. Jak nejc aste ji zıśka va te informace o de nı ve me ste? a) s eptanda, pr a tele a spolupracovnıći b) Nepomucke noviny c) noviny, newslettery, leta ky, informac nı materia ly d) me stsky web e) NIKA-TV f) socia lnı sı te (zakrouz kujte jednu nebo dve moz nosti) 4. Va s doma cı poc ı tac vyuz ı va te pr eva z ne za u c elem: a) pra ce b) za bava na internetu (facebook, youtube, apod.), c) komunikace s pr a teli ( , skype apod.) d) zpravodajstvı, vs eobecne informace, publicistika e) hleda nı prakticky ch a/nebo odborny ch informacı f) nema m doma poc ı tac (zakrouz kujte pouze jednu moz nost) 5. Jak c asto navs te vujete svojı facebook stra nku? a) jednou ty dne b) vıćekra t za ty den c) te me r kaz dy den d) kaz dy den, ne kdy i ne kolikra t denne e) nema m facebook (zakrouz kujte) 6. Kolikra t zaty den da te novy status na svou facebook timeline? a) jednou ty dne b) vıćekra t za ty den c) te me r kaz dy den d) kaz dy den, ne kdy i ne kolikra t denne e) nema m facebook (zakrouz kujte) 7. Ma te twitter u c et a pouz ı va te jej? ANO NE (zakrouz kujte) 8. Ma te instagram u c et a pouz ı va te jej? ANO NE (zakrouz kujte) 9. Jak c asto navs tı vı te me stskou webovou stra nku? a) kaz dy ty den a/nebo c aste ji b) jednou za me sıć c) nepamatuji se, jen vy jimec ne (zakrouz kujte) 10. Co nejc aste ji hleda te na webu me sta: 11. Zu c astnil/a jste se ankety organizovane me stem? Ktere? 12. Pokud zr ı dı me sto svou facebook stra nku, pr edpokla da te, z e byste touto cestou odebıŕal/a novinky z radnice? ANO NE (zakrouz kujte) 13. Pokud zr ı dı me sto svu j twitter u c et, pr edpokla da te, z e byste touto cestou odebıŕal/a novinky z radnice? ANO NE (zakrouz kujte) 14. C tete pravidelne Nepomucke noviny? ANO NE (zakrouz kujte) 15. Kterou rubriku v Nepomucky ch novina ch povaz ujete za nejdu lez ite js ı? 16. Kterou rubriku v Nepomucky ch novina ch povaz ujete za nejzajıḿave js ı? 17. Jak Nepomucke noviny c tete: a) postupne (te me r )vs echny c la nky b) jen je prolistuji a pr ec tu si 1 az 2c la nky c) c tu jen titulnı stranu d) c tu jen jednu rubriku, uveďte kterou: 18. Ktera kauza nebo informace spojena se spra vou me sta Va s v poslednı dobe nejvıće rozlı tila? DE KUJEME ZA SPOLUPRA CI! Dals ı informace poda : Mgr. Petr Pelcl, Centrum pro komunitnı pra ci za padnı C echy, Americka 29, Plzen,

5 06/2015 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 5 KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. Firma KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., slaví v letošním roce 24. výročí vzniku. Na Vinici Nepomuk tel: tel./fax: Naší hlavní výrobní náplní je vzduchotechnika a klimatizace. Dodávky zajišťujeme kompletně, což představuje: projekci obchodní činnost výrobu montáž měření a regulaci servis a opravy nátěry a izolace (vč. protipožární) kontrolu provozuschopnosti požárních klapek ALP potrubí Potrubí vyrábíme a dodáváme v provedení pozink, nerez, hliník, ALP, PVC Firma KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., rozšířila služby i pro maloodběratele. Zabýváme se atypickou zakázkovou kovovýrobou lehkých ocelových konstrukcí, bran a branek, plotových dílců, mříží, zábradlí, stříšek, komínových stříšek, kouřovodů a jiných drobných zámečnických výrobků. Dále nabízíme Klempířské výrobky: parapetní plechy, boční lemování, štítové lemování, oplechování komínů Plechy: pozink, nerez, černý, měď, hliník Hutní materiál: plochá ocel, úhelníky, kulatiny, trubky, jäkly, nosné lišty, závitové tyče, spojovací materiál Příslušenství pro kuchyně a sociální zařízení, vč. montáže a zapojení: digestoře, ventilátory, mřížky, žaluzie, ohebné hadice Firma KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., přeje Všem krásné prázdniny a příjemně prožitou dovolenou! Kve tnovy pe tanque vıḱend Lezecka ste na otevr ena Kaz doroc nıḿ prvnıḿ turnajem v pe tanque, ktery por a da PC Sokol Nepomuk na sve m doma cıḿ boulodromu u Sokolovny, je turnaj dvojic v ra mci pe tanque vıḱendu. V sobotu 2. kve tna se poc ası nakonec umoudr ilo a do turnaje se zaregistrovalo celkem osm dvojic, z toho tr i doma cı. Hra lo se syste mem kaz dy skaz dy m. Ne ktere za pasy byly opravdu velmi vyrovnane, dokonce jsme zaznamenali pravde podobne historicky nejdels ı utka nı 104 minuty. O vyrovnanosti sve dc ı, z e por adı na mıśte bylo da no sko rem, o 3. mıśte dokonce musel rozhodnout dodatec ny rozstr el. Vı te zstvı si nakonec z Nepomuka odvezla dvojice P. Hnojsky / P. Kr esa k z PC Zavlekov. Str ı bro brali doma cı Jakub a Jir ı Holcovi a tr etı mıśto obsadil pa r z PC Klatovy J. Hu rka/j. Salva. Vıće o nepomucke m pe tanque najdete na Jiří Holec Vpa tek 8. kve tna 2015 od hod. se v prostora ch nepomucke Sokolovny konalo oficia lnı otevr enı lezecke ste ny. Tento sva tec nı den se v Sokolovne nesl ve znamenı vyznavac u adrenalinovy ch sportu,kter ı si poprve mohli vyzkous et obtıź nost pr ipraveny ch lezecky ch cest. Vs em, kter ı si v tento den nas li c as a pr is li se podı vat, se naskytla moz nost si velmi zajıḿavy a obtıź ny sport vyzkous et a na vlastnı ku z i zaz ı t ten pocit, ktery lezenı pr ina s ı. Pro pr ıṕadne za jemce, kter ı by chte li vyuz ı vat lezeckou ste nu a zajı majı seopodmı nky provozu, budou na stra nka ch nas eho sdruz enı vyve s ena pravidla pouz ı va nı ste ny. Pro ty za jemce, kter ı si chte jı lezenı pouze vyzkous et a nemajı nutne vybavenı,je pr ipravena k zapu jc enı kompletnı sada potr ebna k lezenı. Ves kere potr ebne informace Va m poda me i na tel.c ı slech a Za občanské sdružení Pro Nepomuk Milda Kubík Foto Jakub Holec Foto Milda Kubík

6 6 ROZHOVOR 06/2015 Představujeme nové zastupitelstvo města Nepomuk Vážení čtenáři, vtomtovyda nı novin na moje ota zky odpovı da pan František Holub. Pane Holube, prosím, představte se nám krátce. Jmenuji se Frantis ek Holub, je mi 54 let, jsem z enaty. Jsem pu vodnı profesı automechanik. Po vyuc enı jsem studoval na SPS dopravnı v Plzni, kde jsem v roce 1984 zakonc il studium maturitou. Od roku 1991 pracuji ve vlastnıćh firma ch, pu vodne jako z ivnostnıḱ, dnes jako jednatel s.r.o. Co konkrétně máte jako zastupitel na starosti? Jako c len rady me sta ma m na starosti techniku a sluz by obyvatelstvu, tedy u klid a u drz bu me sta. Vizı souc asne ho vedenı me sta je ude lat z takzvany ch maka c u norma lne fungujıćı Technicke sluz by, tak jak je obvykle v okolnıćh me stech. Vte to oblasti me sto hodne zaspalo, ani za zemı pro pracovnıḱy, ani technika (bohuz el ani ta neda vno nakoupena ) neodpovı da rozsahu poz adovany ch pracı. Od doby na stupu do te to funkce sleduji a vyhodnocuji c innost te to sloz ky s tıḿ, z e ke konci roku pr eda m vedenı me sta rozbor a na vrhy na zme ny v tomto u seku. Jak Vás mohou občané kontaktovat: Kdekoliv mne potkajı, nebo na telefonnıḿ c ıśle Technicky ch sluz eb František Holub radní města Nepomuk DESATERO: 1 Oznámkujte jako ve škole činnost předchozího 3 zastupitelstva. 2 Vaše oblíbená kniha, film. Jaroslav Hašek: Švejk Jakýkoliv film od dvojice Svěrák Smoljak 3 Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, Uhlídat kvalitu bytových domů, stavěných do roku která se předchozím zastupitelům nepovedla. 4 Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, Zřízení úřadu s rozšířenou působností. která se předchozím zastupitelům povedla. 5 Váš oblíbený citát, motto, vtip. Všechno jde, jenom když se chce. 6 Jedna Vaše špatná a jedna dobrá vlastnost. Paličatost Trpělivost 7 Jste členem politické strany, spolku, neziskové Nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. organizace, klubu? 8 Prozraďte jméno osobnosti, která Vás inspirovala. Jára Cimrman 9 Co Vás potěší? Když vyhraje rozum nad lidskou blbostí. 10 Uveďte jednu věc, kterou Vy osobně, ku prospěchu Nevím, nevím, již jednou jsem se snažil z mého pohledu občanů Nepomuka a Dvorce za svoje funkční rozumnou věc prosadit a jak to dopadlo víte sama, období, chcete prosadit. nakonec i Vás jsem rozčílil. Nechám si to pro sebe. Úplně jsem se lekla a přemýšlím, čím jste mě mohl rozčílit. Žila jsem až do této chvíle v přesvědčení, že jsme si nic neprovedli. Jediné co mě napadlo, že byste mohl myslet, byla stavba elektrárny v Průmyslové ulici ve Dvorci? To máte na mysli? Já vím, že tahle otázka je těžká, ale stejně Vás poprosím o konkrétní odpověď. Mě s ní klidně rozčílit můžete, protože až budou další komunální volby, tak já budu zase určitě volit v Tojicích. Byla to ta elektrárna. A odpověď na otázku si opravdu nechám pro sebe. De kuji za rozhovor Martina* Krumpholcová

7 REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK , pro Vás již od roku /2015 ZVEME VÁS 7 Písničkář a folková legenda ze západních Čech Vojta K. TOMÁŠKO...Toulavej, Česačů bavlny bál, Hlava nad vodou, Hádej, kdo tě má rád, Morava a další písně vám rozjasní tvář a pohladí duši... S HASIČI HURÁ NA PRÁZDNINY HRY - SOUTĚŽE - SKÁKACÍ HRAD - BESIP - SLADKÁ ODMĚNA BUBLINY HASIČSKÉ PĚNY UKÁZKY Z ČINNOSTI SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU VYPROŠŤOVÁNÍ OSOBY Z HAVAROVANÉHO VOZIDLA HAŠENÍ POŽÁRU, VÝSTAVA TECHNIKY UKÁZKA ÚTOKU MLADÝCH HASIČŮ Čekají Vás : :00 od hodin hřiště u ZŠ Nepomuk MÍSTO DEN A HODINA KČ Malá letní scéna od h. 80,- Firma FURCH Velké Němčice Hotel U námořníka Přemyslova Plzeň tel: / rmy.cz rma Gorstrings Vápenice. Gra cké zpracování plakátu Zdeněk Fišer. SDH NEPOMUK Pozvánka na pohádky Kulturnı a informac nı centrum spolec ne sr ıḿskokatolickou farnostı Arcide kanstvıḿ Nepomuk zve de ti i dospe le na loutkove poha dky ČERVENÁ KARKULKA a ČERTOVY NEVĚSTY, ktere zahrajı herci Divadelnı ho spolku loutkove ho divadla S palıć ek v sobotu 27. c ervna 2015 od hod. ve farnı zahrade Arcide kanstvı na Pr esanicke m na me stı. Vpr ıṕade s patne ho poc ası se poha dky odehrajı v budove Arcide kanstvı. Vstupenky za 20 Kc mu z ete zakoupit v pr edprodeji v KIC Nepomuk, na m. A. Ne mejce 126, tel.: nebo na mıśte. Foto archiv divadla Špalíček

8 8 ZVEME VÁS 06/2015 Kaple a kapličky na Nepomucku Pozvánka na výstavu Drobne sakra lnı pama tky v okolı Nepomuka jsou te matem vy stavy, ktera bude k vide nı od 12. c ervna az do pu lky pra zdnin ve vstupnı hale Zelenohorske pos ty. Na fotografiı ch zna me ho plzen ske ho pama tka r e a historika Karla Fouda (mj. autora vy stavy Liberator v Me stske m muzeu) budou pr edstaveny stavby, ktere dotva r ı kolorit nas ich vesnic a vesnic ek vznosne baroknı kaple idrobne stavbic ky z 19. stoletı. Tyto doklady dnes jiz prakticky zanikle lidove zboz nosti, mys lenkove ho sve ta nas ich pr edku, ktery zanechal vy razny otisk vc eske krajine, si zaslouz ı pr ipomenutı, pozornost a pe c i. Bez nich by bylo Nepomucko o mnoho chuds ı. Vy stavnı hala na stare pos te je otevr ena te me r denne, odra na do vec era a je zcela volne pr ı stupna, stac ı ude lat pa r kroku z ulice a vstoupit. Jana Barochová 12. MALÉ FOLKLORNÍ SLAVNOSTI Pod vrčeňskou lípou čtvrtek 4. června 2015 od hodin Polsko, Bulharsko, Anglie, Slovensko, Portoriko Sponzoruje firma: ELITEX Nepomuk, a.s. V rámci: Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň Mediální partneři: REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK... pro Vás již od roku 1996

9 06/2015 KULTURA 9 Nefestıḱ 2015 Ve dnech c ervna se v area lu Zelenohorske pos ty ope t uskutec nı sve ra zna apestra pr ehlı dka nekomerc nı hudby, neprofesiona lnı ho divadla a studentsky ch filmu s na zvem Nefestıḱ. Festiva lek zame r eny na nove objevy a talenty. Te s it se mu z ete na sce nu s z ivy mi kapelami a divadly pod s iry m nebem, tanec nı stage ve sklepenı ch, minikino sc ajovnou i noc nı party na baru, kde va s budou DJs bavit pr i popı jenı vas ich oblı beny ch na poju. Na festivalu zahrajı mimo jine vı te zove ceny Ande l v kategorii ska a reggae Ting, da le sta le popula rne js ı indie kapela Holden Caulfield, punkovı Just For Being, reggae zpe va ci Dr. Kary & Mr. Roll za hudebnı podpory Wildy Pandy nebo ska-punkovı Desabura. Z DJs se pr edstavı c len legenda rnı Bass Beast crew DJ Rich, da le Selector Boldrik, Becker a letos poprve zaznı i psytrance v poda nı Jonaha Mosese a Jendy Legendy. Festival je, tak jako kaz dy rok, benefic nı a letos se ponese v duchu hesla Nepa lci Nepa lcu m, vy te z ek tedy poputuje na pomoc obe tem zeme tr esenı v Nepa lu. Vstupne bude tradic ne dobrovolne. Pokudsitedychceteuz ı t vı kend plny pohody a neoposlouchane hudby v zelene oa ze pr ıḿo v centru me sta, urc ite pr ijďte. Podrobne profily vystupujı cı ch, c asovy rozpis a dals ı uz itec ne informace najdete na webu akce: Jakub Kurc, o.s. Nepal Tuto akci podpořili Plzeňský kraj a město Nepomuk. Evropský hudební festival Europamusicale Musica Sacra 2015 se vydává po stopách barokní duchovní hudby našeho regionu Po u spe s ne m startu na podzim minule ho roku hostı jihoza padnı C echy od poloviny c ervna jiz druhy roc nı k mezina rodnı ho festivalu duchovnı hudby Musica Sacra Itentokra t jejnac eske strane por a da klatovsky spolek Kolegium pro duchovní hudbu ve spolupra ci s mnichovskou nadacı Kulturstiftung EUROPAMUSICALE, ktera organizuje dolnobavorskou c a st festivalu. Evropsky hudebnı festival Europamusicale Musica sacra 2015 (reg. c. projektu 370) je financ ne podpor en v ra mci programu pr eshranic nı spolupra ce Cıĺ 3C eska repulibka Svobodny sta t Bavorsko , ktery je spolufinancova n z Evropske ho fondu pro regiona lnı rozvoj. Vy znamny mi partnery c eske c a sti festivalu jsou Plzen 2015, o.p.s. a Me sto Nepomuk. Festival potrva na c eske strane az do poloviny srpna. Letos nı festivalovy roc nıḱ te z ı ze silne hudebnı a kulturnı tradice jihoza padnıćh C ech obdobı baroka. Tıḿ, z e odkry va pozapomenute skladby regiona lnıćh archivu, festival usiluje o zviditelne nı regiona lnı baroknı hudebnı kultury, avs ak za roven ji chce pr edstavit jako silny inspirac nı zdroj souc asnosti. Slavnostnı zaha jenı festivalu 13. června v Klatovech tak bude ve znamenı světové premiéry Oratoria k Panně Marii Klatovské plzen ske ho skladatele Pavla Samiece (1984), ve novane ho 330. vy roc ı maria nske ho za zraku, ktery vy znamnou me rou ovlivnil z ivot baroknıćh Klatov a dal vzniknout jednomu z nejvy znamne js ıćh poutnıćh center regionu. Skladba vznikla na popud organiza tora festivalu spolku Kolegium pro duchovnı hudbu. Samiecova hudba v sobě kombinuje různé stylové vrstvy od modernı hudebnı r ec i pr es soudobou reflexi baroknıćh hudebnıćh stylu a kompozic nıćh postupu. Skladbu provede Kolegium pro duchovnı hudbu ve spolupra ci s plzen sky m komornıḿ orchestrem Consortium musicum. Koncert konany 29. června v nepomuckém kostele sv. Jana vzda hold sv. Janu Nepomuckému, nejvy znamne js ıḿu sve tci baroknı ch C ech a za roven pr ipomene vy znamnou hudebnı osobnost nas eho regionu pr elomu 18. a 19. stoletı Jakuba Jana Rybu ( ), jehoz dvojite z ivotnı jubileum si letos pr ipomıńa me. Krome Rybova Chválozpěvu ke sv. Janu Nepomuckému zaznı skladby z hudebnı ch archivu jihoza padnı ch C ech 18. stoletı inspirovane tı mto baroknıḿsve tcem. Stejne jako tomu bylo v lon ske m roce, i tentokra t zve festival zahranic nı hosty, kter ı pr ispe jı k rozs ı r enı dramaturgicke ho za be ru festivalu. Jsou jimi festivalový sbor a orchestr z dolnobavorske c a sti festivalu, jez 20. června provede v Bayerisch Eisenstein Ha ndelovu O du na sv. Cecıĺii a sve tovou premie ru oslavne ho Te Deum ne mecke skladatelky Dorothey Hofmann psane ho na latinsky,c esky a ne mecky text. Vyvrcholenıḿ pr edpra zdninove c a sti festivalu pak bude vystoupenı Komorního orchestru koncernu BMW z Mnichova, ktery 4. července provede Dvor a ku v cyklus Biblicky ch pıśnı v plzen ske katedra le sv. Bartolome je. Bliz s ı informace o festivalu vc etne aktua lnı ho programu a informacı o lokalita ch a souborech naleznete na festivalovy ch stra nka ch Vít Aschenbrenner, dramaturg festivalu

10 10 KULTURNÍ SERVIS 06/2015 Nepomucký kulturní servis červen 2015 NEPOMUK Nenápadný půvab Albánie, c ernobıĺe fotografie Radovana Kodery, Zelenohorska pos ta, por a da o. s. Nepal Když potká plocha prostor, vy stava pracı z a ku ZUS Nepomuk, Mala galerie Nepomuk (otevr eno ponde lı nede le hod.) Bublinkové odpoledne, klubovna piony ru, Husova 244, Nepomuk hod Filmový dokument z oslav 70. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii natoc il a komentuje Milan Demela s Pavlem Jiranem, Me stske muzeum a galerie, por a da me sto Nepomuk, od hod Okresní kolo hry Plamen, de tska hasic ska soute z, hr is te u ZS Nepomuk, por a da SDH Nepomuk, I vítr chytneš snáz, kytarovy recita l Standy C ervenky a Lucie Cihla r ove, rodny du ma.ne mejce, por a da me sto Nepomuk, od hod Kaple a kapličky na Nepomucku, fotografie a postr ehy Karla Fouda, Zelenohorska pos ta, por a da Spolek pr a tel stare ho Nepomuka, vernisa z od hod Noční koulování, turnaj dvojic v pe tanque, Sokolovna Nepomuk, por a da Sokol Nepomuk DISCO SNOW + Amundsen párty, Sokolovna Nepomuk, od hod Nefestík, alternativnı hudebnı, filmovy a divadelnı festiva lek, Zelenohorska pos ta, por a da o.s. Nepal, Dotýkání sochy Panny Marie Zelenohorské za jezd do Vı dne, ms e svata ve Frantis ka nske m kostele ve Vı dni (12:00), prohlı dka Vı dne, por a da Mikroregion Nepomucko Jízda konvoje historických spojeneckých vozidel po demarkační linii Farmářský trh a historický jarmark na na me stı, por a da me sto Nepomuk, od 8.00 do hod Pohádky pod nepomuckým nebem, loutkove poha dky C ervena Karkulka a C ertovy neve sty, Arcide kanstvı farnı zahrada, Pr esanicke na me stı, por a da me sto Nepomuk, od hod Pod pěti hvězdami Svatý Jan Nepomucký, oz ivle prohlı dky me sta a mıśtnıćh pama tek (pouze v ne mecke m jazyce), Arcide kanstvı, kostely, muzea, por a da Mikroregion Nepomucko, od hod Plzeňský MLS, koncert lidove hudby Plzen ska, U Zelene ho stromu, por a da Mikroregion Nepomucko, od hod S hasiči hurá na prázdniny, de tsky den zame r eny na IZS, hr is te u ZS Nepomuk, por a da SDH Nepomuk, od hod Slavnostní otevření expozice zemědělské techniky u hotelu U Zelene ho stromu Nepomuk, por a da MAS sv. Jana z Nepomuku a Radovan Sochor, mas.nepomucko.cz, od hod Pocta svatému Janu Nepomuckému, koncert, Kolegium pro duchovnı hudbu Klatovy, kostel sv. Jana Nepomucke ho, por a da me sto Nepomuk, od hod. Na co se můžete těšit v červenci: Krajina Nepomucka a črty z cest, vy stava obrazu Ladislava C a slavske ho, Mala galerie, por a da KIC Nepomuk, vernisa z v hod ART sympozium Augustina Němejce, 1. roc nıḱ vy tvarne ho sympozia, souc a stı programu budou vy tvarne workshopy pro ver ejnost, na me stı A. Ne mejce, Mala letnı sce na u rodne ho domu A. Ne mejce, por a da Fe nix ve spolupra ci s me stem Nepomuk Pod pěti hvězdami Svatý Jan Nepomucký, oz ivle prohlı dky me sta amıśtnıćh pama tek, Arcide kanstvı, kostely, muzea, por a da Plzen 2015 a Mikroregion Nepomucko, od hod Den otevřených dveří města Nepomuk, prohlı dky be z ne nepr ıśtupny ch pama tek VracímeZelenéHoředuši, inaugurac nı slavnost upr ıĺez itosti na vratu sochy Madony Zelenohorske a koncert mezzosopranistky Edity Adlerove AVE MARIA, kostel Nanebevzetı Panny Marie na za mku Zelena Hora, od hod Slavnostní zahájení cyklu 9 týdnů baroka, baroknı loutkova opera F. Cavalliho La Calisto, prohlı dky za mku, baroknı ohn ostroj, za mek Zelena Hora, por a da Plzen 2015 o.p.s., od hod Barokní sláva v podzámčí, historicky s erm, hudba, divadlo a jarmark, Zelenohorska pos ta, por a da o.s. Nepal, od hod Nepomucký chaos, netradic nı hasic ska soute z, hr is te u ZS Nepomuk, por a da SDH Nepomuk, od hod Zelená Hora Terazky máme otevřeno, mimor a dne prohlı dky za mku Zelena Hora, za mek Zelena Hora, por a da obec Kla s ter a Mikroregion Nepomucko, od 9.30 hod Vojta Kiďák Tomáško, folkovy recita l, Mala letnı sce na, por a da me sto Nepomuk, od hod Summer disco, venkovnı diskote ka, hr is te uzs Nepomuk, por a da Euromusic Plzen s.r.o., od hod Zelená Hora Terazky máme otevřeno, mimor a dne prohlı dky za mku Zelena Hora, za mek Zelena Hora, por a da obec Kla s ter a Mikroregion Nepomucko, od 9.30 hod Nepomucké pivní slavnosti, tradic nı pr ehlı dka maly ch pivovaru s pestry m hudebnıḿ programem, na me stı A. Ne mejce, por a da o.s. Nepal, od hod Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce, por a da me sto Nepomuk Pohádky pod nepomuckým nebem, poha dka + workshop s vy robou loutek, Mala letnı sce na, por a da me sto Nepomuk Svatojakubská pouť, poutnı ms e svata, kostel sv. Jakuba Ve ts ı ho, por a da Farnost Nepomuk, od hod Rock n roll ride, rockovy koncert v pr edvec er Nepomucke ho troju helnıḱu, Zelenohorska pos ta, por a da o.s. Nepal, od hod. Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

11 06/2015 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 11 červen 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Plzeň jih Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk por a da okresnı kolo hry Plamen pro ročník 2014/2015 Termín června od 9.00 hod. na školním hřišti v Nepomuku V sobotu budou soute z it kolektivy stars ıćh z a ku a v nede li mlads ı. K vide nı budou s tafety CTIF a poz a rnı u toky. Obc erstvenı zajis te no po celou dobu akce. Přijďte podpořit naše mladé hasiče. Kulturní a informační centrum Nepomuk srdečně zve na hudební vystoupení I vítr chytneš snáz Lucie Cihlářová zpěv, housle Standa Červenka zpěv, kytara v hod. rodný dům A. Němejce Nepomuk Vstupné dobrovolné. NEPOMUCKO Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou, akce se u c astnı soubory z Polska, Slovenska, Anglie, Bulharska a Portorika, na ves Vrc en, od hod Dětský den v Holkovicích, odpoledne plne her, hranı a za bavy pr edevs ıḿ pro de ti, ale i pro dospe le, Holkovice, od hod Poutní bohoslužba Slova, Mohelnice u Nepomuka, kaple Panny Marie, od hod Gastro & Sommelier Marek Raditsch: vec er plny s pic kove gastronomie a vynikajı cı ch vı n, restaurace Angusfarm Sobe suky, od hod Mistrovství světa Sajdkárkros a Mezinárodní mistrovství ČR čtyřkolky, za vody tere nnı ch motocyklu, Kramolıń, por a da AMK Nepomuk Loutkové divadlo DOKOLA, poha dka Jak se Jı ra mlyna r em stal, Me cholupy, od hod Mezinárodní den dětí, poha dkova cesta + ope ka nı bur tu, obec Me cholupy, od hod Pouť v Defurových Lažanech, tradic nı sva tec nı vıḱend Basinfirefest, rockovy festival, Spa lene Por ıć ı, Memoriál Pepi Kubaně v nohejbale, nohejbalovy turnaj neregistrovany ch hra c u v Dobroticıćh, por a da SDH Dobrotice, od 9.00 hod Koncert duchovní hudby (od hod.), poutnı bohosluz ba Slova (od hod.), Milec u Nepomuka, kostel sv. Petra a Pavla Koncert Musica ad Gaudium Jaromír Tichý, kostel sv. Petra a Pavla, Milec, od hod Michael Pospíšil a soubor Riternello, autobus 2015 a dals ı, Spa lene Por ıć ı Plzen Symbolické otevření festivalu 9 týdnů baroka, Spa lene Por ıć ı, od hod. do Pohádková galerie Vítězslavy Klimtové, unika tnı vy stava obrazu a loutek poha dkovy ch bytostı, Galerie a infocentrum Tvrz Lna r e C ervnovy koncert v kostele sv. Petra a Pavla Musica ad Gaudium v Milči Vstupné dobrovolné V nede li 28. c ervna t.r. ve dve hodiny odpoledne zaha jı v ra mci dnu baroknı kultury sve vystoupenı v milec ske m kostele soubor Musica ad Gaudium, vedeny Jaromıŕem Tichy m.v provedenı A. Frı dove a D. Pilecke (zpe v), A. Tiche (cembalo), J. Tiche ho (fle tny) a V. Kapusty (fagot, zobcove fle tny) zaznı skladby C. Monteverdiho, G. P. Telemanna, A. V. Michny, J. E. Galliarda, A. Campra a D. Buxtehuda. Milec tı mezi sebou ra di pr ivı tajı vs echny, jimz hudba pr ina s ı proz itek i pote s enı. (rb) Zveme Vás do Měcholup na loutkovou poha dku Jak se Jíra stal mlynářem v sobotu Je to vesela poha dka o zamilovane m vodnıḱovi a statec ne m Jıŕovi, na ktere ho i knıź epa n byl kra tky. Zac a tek ve hod. na kryte m parketu na na vsi. Po poha dce se de ti projdou poha dkovou cestou, kde dostanou spoustu dobrot, a na konec si opec eme bur ta. Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

12 12 SPOLKY 06/2015 Rybářský kroužek MO Nepomuk Plzeňský Plaváček Ve c tvrtek 23. dubna 2015 se na Borske pr ehrade v Plzni konal tradic nı za vod v lovu ryb v plavane s na zvem Plzen sky Plava c ek. Ipr es pr ıźnive poc ası se za vodu zu c astnilo pouze 16 z a ku a c tyr i dorostenci. Na s krouz ek jeli reprezentovat ostr ıĺenı za vodnıći Jan Kohout, Daniel Ba rta, Miroslav Stroleny, David a Ondr ej Holub. Zvolit taktiku lovu bylo dosti na roc ne. Dıḱy kra sne mu poc ası, ktere panovalo do poslednı chvıĺe, byly ve sbe ru potravy velice aktivnı male oukleje sbıŕajıćı potravu pr eva z ne v blıźkosti vodnı hladiny. Uvedeny ryba r sky revıŕ je zna my i velkou obsa dkou cejna velke ho a plotice obecne, aprotosta lo za zkous ku zvolit lov sna strahou vedenou u dna. Po male porade jsme u kaz de ho ze za vodnıḱu zvolili individua lnı taktiku, ktera na m po celou dobu za vodu pr ina s ela ky z ene u lovky. Doba vyme r ena pro za vod ube hla jako voda a po zva z enı u lovku, jsme obsadili tato mıśta: nejle pe se umıśtil David Holub, ktery s 5,180 kg obsadil bramborovou, tudıź 4. pozici. Na 6. mıśte se s 4,700 kg umıśtil Daniel Ba rta. Na 9. mıśte se pak s 3,700 kg umıśtil Jan Kohout a hned za nıḿ s 3,455 kg Ondr ej Holub. Poslednı z nas ich reprezentantu, Miroslav Stroleny, se umıśtil na 14. mıśte s 2,780 kg. Be hem cele ho za vodu panovala pr a telska atmosfe ra a i dospe lı ligovı za vodnıći, kter ı se pr is li na svou budoucı konkurenci podı vat, ra di pomohli a poradili. Vs ichni nas i za vodnıći si domu odnesli hodnotne ceny. Tıḿto bychom chte li pode kovat por adatelu m a sponzoru m. Krajský venkovní přebor v rybolovné technice ve Kdyni Po zimnı pr esta vce jsme se vydali na letos nı prvnı venkovnı za vod v rybolovne technice, ktery se konal 25. dubna ve Kdyni. Na tyto za vody se pr ihla sili zkus enı,,rte c ka r i,, Daniel Ba rta, Miroslav Stroleny, Jan Kohout, ale i nova c ci Jakub Za lesky, Josef Vacek a nejmlads ı u c astnıḱ Jaroslav Vacek. Hned pr i tre ninku pr ed zac a tkem za vodu, byla na za vodnıćıćh zna t nervozita, neboť jejich hody nedosahovaly takove pr esnosti, jaka byla vide t celou zimnı pauzu pr i tre nincıćh v te locvic ne. Potvrdilosetoipoodha zenı disciplı n s nutnostı pr esne ho umıśte nı za vaz ı na terc e. Bodove zisky nebyly takove, jak bychom si vs ichni pr edstavovali. Jediny, kdo zaha zel hodne nad oc eka va nı, byl Jakub Za lesky, ktere mu se obe pr esnostnı disciplıńy vydar ily. Avs ak to nejleps ı me lo jes te pr ijı t. Na r adu pr is ly silove disciplıńy, hod do da lky za vaz ıḿ jednou rukou pomocı prutu a hod do da lky mus kar sky m prutem.po rychle m tre ninku pr ed zac a tkem te chto disciplıń jsme se rozhodli, z e na hod mus kar sky m prutem pu jdou pouze Jakub, Dan, Mıŕa a Pepa. Obe tyto disciplıńy, obzvla s te u hodu za te z ı do da lky, dıḱy por ı zenı nove ho prutu a navija ku, na m s ohledem na pr edes le tre ninky vys ly pr ıḿo fantasticky. Pr i vyhlas ova nı konec ne ho por adı jsme byli vs ichni velmi pr ekvapeni vy sledky Jakuba Za leske ho, ktery se umıśtil na 3. mıśte v kategorii stars ı z a ci a hned za nıḿ se s bramborovou medailı umıśtil Miroslav Stroleny, na sledovany 5. mıśtem Daniela Ba rty a 7. mıśtem Pepy Vacka. V kategorii mlads ı z a ci se umıśtil Jan Kohout na 11. mıśte a Jaroslav Vacek jako nejmlads ı u c astnıḱza vodu na 16. mıśte. Rybářské závody Úslavský pohár, 25. dubna 2015 Jako jiz tradic ne se nas e organizace ujala por a da nı prvnı ho kola ryba r ske ho za vodu U slavsky poha r narybnıće Kla s ter. Za vodu se zu c astnilo necely ch 40 u c astnıḱu. Zachytat si pr ijeli nejen mıśtnı ryba r i, ale take ligovı za vodnıći. Zpoc a tku bylo poc ası chladne a mlhave, postupem dne se ale vyjasnilo a vysvitlo slunıć ko. Jak jiz by va skoro pravidlem, ryby se ha c ku m u spe s ne vyhy baly, a tak rozhodoval kaz dic ky gram ryby. I tak ale mezi za vodnıḱy panovala pr a telska a usme vava na lada. Nakonec se pr eci jen povedlo ulovit ne jake ho toho kapr ıḱa a tak si prvnı cenu odnesl pan Her man, druhe mıśto si vychytal pan Edl a tr etı mıśto obsadil pan Pojar. Cenu za nejve ts ı rybu si takte z odnesl pan Her man. Velke pode kova nı patr ı Kla s terske hospu dce za jejich obc erstvenı a sponzoru m, kter ı pr ispe li na na kup cen. Krajský přebor ve Feederu Za vodnı vıḱend jsme zakonc ili krajsky m pr eborem ve feederu, ktery se konal 26. dubna na Radbuze ve S truncovy ch sadech. Organizace za vodu se ujal ty m ligovy ch za vodnıḱu z odboru LRU feederu. Jiz pr i rannıḿ srazu, pr ed cestou na mıśto kona nı za vodu, na s pr ekvapil vydatny de s ť a s patne poc ası. Nenechali jsme se jıḿ vs ak odradit a plni odhodla nı vyrazili na cestu. Po pr ı jezdu na mı sto na s pr ivı tali nejenom por adatele, ale i mnohem leps ı poc ası, ktere slibovalo pr ı jemny den stra veny na ryba ch. Nas i organizacijelireprezentovatjaknova c ci, tak ostr ı lenı za vodnıći David Holub, Ondr ej Holub, Jakub Za lesky a Filip Duraj. Chytalo se ve tr ı hodinove m za vodu a nas i za vodnıći tahali jednu rybu za druhou. A to i dıḱy rada m a pomoci por adatelu,kter ı jsou v oboru lovu ryb feederovy m prutem jedni z nejleps ıćh. Jake vs ak bylo nas e pr ekvapenı, kdyz dos lo na vyhlas ova nı vy sledku. Nejvıće musel by t pr ekvapeny zvy sledku David Holub, ktery be hem cele za vodu nar ıḱal, z e mu ryby neberou. Po zva z enı u lovku se David usadil na 1. mıśte, 2. mıśto zu stalo v rodine Holubu a to dıḱy Ondr ejovi a na 3. mıśte se umıśtil zac a tec nıḱ Jakub Za lesky. Filip Duraj se pak na jeho prvnıćh za vodech umıśtil na kra sne m 7.mıśte. Gratulujeme vs em vı te zu m a de kujeme organiza toru m, sponzoru m firme Sensas a Za padoc eske mu u zemnıḿu svazu. Barbora a Jan Hozmanovi Foto 2 Lenka Kohoutová

13 06/2015 SPOLKY 13 Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Pr ehled poslednıćh za sahu dobrovolne jednotky Nepomuk Vpa tek 10. dubna po pu l druhe odpoledne jsme byli povola ni k poz a ru by vale ho mly na u obce Nekvasovy. Jako prvnı zde zasahovala profesiona lnı jednotka z Nepomuka, ktera v dobe nas eho pr ı jezdu prova de la lokalizaci poz a ru. C lenove nas ı jednotky se za pouz itı dy chacı techniky podıĺeli na vyhleda va nı a likvidaci skryty ch ohnisek. Poz a r vznikl pravde podobne nedbalostı. Pr i uda losti byla zrane na jedna osoba, ktera byla pr evezena k os etr enı do nemocnice. S koda byla odhadnuta na 100 tisıć a uchra ne na hodnota na 1,5 mil. Kc. Zasahujı cı jednotky: HZS Nepomuk, JSDH Nepomuk, JSDH Myslı v, PC R Nepomuk, ZZS Nepomuk. Po na vratu jednotek na za kladnu v 15.45, byla jednotka HZS Nepomuk vysla na na dals ı poz a r, tentokra t se jednalo o poz a r suche tra vy v zahra dka r ske kolonii v Nepomuku. Dne 21. dubna kra tce po poledni byl vyhla s en poplach z du vodu u niku oleje na pozemnı komunikaci. Ve Vrc eni na na vsi dos lo k technicke za vade na traktoru. Skvrnu v de lce 100 metru jsme zasypali sorbentem a na mı stojsmepovolalisu S na likvidaci sorbentu a oznac enı u seku. Jednotka HZS Nepomuk zasahovala v tu dobu v Neurazech, kde dos lo pr i stavebnıćh pracıćh k pr ekopnutı str edotlake ho plynove ho potrubı, zktere ho pak unikal plyn. Jednotka zabezpec ila mıśto uda losti a spolupracovala s pohotovostnı skupinou RWE Nas e jednotka vyjela take 28. dubna po 23. hodine s vozidly CAS 20 T 815 a CAS 32 T 148 k ohla s ene mu poz a ru stodoly ve Vrc eni. K uda losti byly da le vysla ny jednotky HZS Nepomuk, SDH Vrc en a SDH Z inkovy. Jako prvnı na mıśto dorazila jednotka HZS Nepomuk, ktera pru zkumem zjistila, z e dos lo pouze k zahor enı od elektricke ho rozvade c e a ohor ele okolnı ste ny ochladila vysokotlaky m proudem vody. Jednotka ze Z inkov byla odvola na na za kladnu jes te po ceste k uda losti. Nas e jednotka byla na mıśte jako za loha. Po zjis te nı, z e nehrozı dals ı rozs ıŕ enı poz a ru, jsme byli velitelem za sahu odesla ni na za kladnu V podvec er 1. května byli profesiona lnı a dobrovolnı hasic i z Nepomuka vysla ni operac nıḿ str ediskem na ohla s eny kour z neobydlene ho domu v Plzen ske ulici. Nas e jednotka vyjela s vozidly CAS 20 T 815 a CAS 32 T148. Pru zkumem na mıśte bylo zjis te no, z e se jedna o nenahla s ene pa lenı a uda lost byla kvalifikova na jako plany poplach. Vra mci asistence na Podbrdske rallye jsme 9. května kolem 14. hodiny vyjeli k nehode za vodnı ho automobilu u C ıź kova. Pr i nehode byli zrane ni oba c lenove posa dky, kter ı byli pr epraveni ZZS do nemocnice. Jednotka zajistila mı sto nehody a provedla protipoz a rnı opatr enı, da le spolupracovala s por adateli za vodu. V ra mci rallye dos lo jes te kne kolika mens ıḿ uda lostem, ktere likvidovala jednotka ze Z elezne Rudy. Krátké ohlédnutí za pálením čarodějnic Poslednı dubnovy den jiz tradic ne patr ı stave nı ma je a pa lenı c arode jnic. Nejinak tomu bylo i na nas ı zbrojnici, kde kaz doroc ne por a da me posezenı u ohne se soute z emi pro de ti. Te me r s edesa t de tı odpoledne soute z ilo v ru zny ch disciplıńa ch. Po skonc enı soute z ı de ti ozdobili ma j a upa lila se c arode jnice. O dospe le bylo take dobr e postara no v podobe pec ene ho selete a c epovane ho piva. U ohne se vystr ı dalo pr es 100 lidı a vs ichni si pochvalovali pr ı jemnou atmosfe ru. Vladimír Vozka Foto Vladimír Vozka

14 14 ZE ŠKOL 06/2015 Zápis nových žáků pro školní rok 2015/ v ZUŠ Nepomuk, hod. Hudební obor: zazpívat dvě libovolné písničky U pr ijıḿacıćh zkous ek se zjis ťuje pr edevs ıḿ za jem uchazec e o zvoleny obor a pr irozene hudebnı schopnosti intonace lidove pıśne, rytmus, hudebnı pame ť, fyzicke dispozice. Pr ıṕravne studium je urc eno pro de ti pe tilete (dva roc nıḱy) a s estilete (jeden roc nıḱ). Cıĺem pr edme tu nenı uc it hra t na hudebnı na stroj, ale hudbou a pohybem rozvı jet pr irozenou hudebnost a tvor ivost. De ti poznajı a nauc ı se mnoho de tsky ch pıśnic ek a r ıḱadel, sezna mı se s ru zny mi hudebnıḿi na stroji. Vy uka v na strojove a pe vecke pr ıṕravce je postavena na pr irozene de tske zvı davosti, pozorova nı, napodobova nı a bezprostr ednı tvor ivosti. Z a ci nehrajı z not. Výtvarný obor: přinést s sebou 2 3 namalované obrázky Zjis ťuje se stupen prostorove ho, barevne ho a tvarove ho vnıḿa nı a tvu rc ı invence a za jem z a ku. Literárně-dramatický obor: zarecitovat jednu básničku Zjis ťujı se pohybove, mluvnı a komunikac nı pr edpoklady a za jem z a ku. Bliz s ı informace o studiu v ZUS Nepomuk na Stanislav Vaník, ředitel ZUŠ Nepomuk, tel ZAJI MAVA FYZIKA Foto 2 Jana Jandovská V ponde lı 18. kve tna se na Mikula s ske m gymna ziu v Plzni uskutec nil Den fyziky financ ne podporovany evropsky mi fondy. Zu c astnili jsme se ho i my, z a ci 9. tr ı d ZS Nepomuk. Byl pro na s pr ipraven velmi zajıḿavy a bohaty program. Pracovali jsme ve tr ech skupina ch na tr ech ru zny ch stanovis tı ch. Na prvnı m stanovis ti na s c ekala pra ce s polovodic i, pa jenı a dokonce vy roba vlastnı ledky. Me r enı pr irozene radioaktivity v uc ebne,na hr is ti a v blıźke m parku probe hlo na druhe m stanovis ti. Na poslednıḿ stanovis ti jsme nas li elektricke obvody, nove souc a stky a pomocı poc ı tac e jsme me r ili nape tı a proud. Se vs ıḿ na m poma hali uc itele iz a ci gymna zia, a tak na m interaktivnı program utekl jako voda. Vs ichnijsmesiodneslinejenzajıḿave informace, ale prohloubili si tıḿ sve znalosti z fyziky. Jiste je vyuz ijeme v dals ıḿ studiu. Karolína Prchalová, 9. A Třída Kytiček a Šikulů z MŠ Nepomuk de kuje panı Matous kove a panu Pr erostovi za pr ı jemnou a pouc nou prohlı dku za vodu Pila. De ti odcha zely plny dojmu, za z itku, moc se jim zde lı bilo. Spolu se svy mi uc itelkami vyuz ily svy ch proz itku pr i zpracova nı projektu Techma nie Pr ıŕodnı a technicke materia ly. Jes te jednou moc de kujeme za vstr ıćnost. Blanka Svobodová a Denisa Bílková Foto Lenka Boříková

15 06/2015 INZERCE 15 NABÍZÍME: Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 MĚCHOLUPY 37, mob: , Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Grand Desert se šlehačkou 200 g, mix příchutí...18,90 Tvrdý tvaroh na strouhání 150 g bloček...19,90 Gouda 48% t.v.s., cena za 1 kg...129,00 Špekáčky se sýrem vázané, cena za 1 kg...89,00 Kuře I. BDR zmr., cena za 1 kg...54,00 Braník Výčepní 11 PET 6 2 l...37,90 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Choceňský tvaroh kostka 6% 250 g...18,90 Matjesy s cibulí, cena za 1 kg...179,00 Jogurt selský bílý 500 g...15,90 Písecké špekáčky, cena za 1 kg...89,00 Vysočina Dle Gusta, cena za 1 kg ,00 Kontakty: Seč 88, Blovice, tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení a odvozu ZDARMA - pneuservis a prodej pneu PLZEŇ Brojova Plzeň s. r. o. REALIZACE STAVEB OBCHODNÍ ČINNOST Ing. JAN SALÁT jednatel společnosti Tel Fax Mobil Firma INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s. r. o. hledá zájemce na následující pracovní pozice: Přípravář / technik pro výrobu nábytku min. vzdělání VOŠ Obsluha CNC strojů Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, Kasejovice Pracovní poměr: nástup možný ihned Kontaktní osoba: p. Fiala tel , noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 06/2015 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč Prodám levně kočárek a oblečení po holčičce cca 1 rok. Tel Prodám postel s úlož. šuplíkem , sv. dřevo, Kč. Skříňky 2 ks Koryna, masiv, stůl na PC, levně. Tel Prodám žulové kuny a železné sloupky na plot a vrata a vrátka z nových trubek. Tel Prodám dřevěné plaňky 10 2,5 190 a 5 2,5 170 a řezačku na kopřivy. Tel Prodám DVD přehrávač za 500, válendu bez úložného prostoru za 400, péřovou prošívanou deku a 2 polštáře za 500. Tel Prodám ruční elektrickou sekačku Alko 400 Kč. Tel Prodám hospodářskou okružní pilu a 3 kotouče, cena Kč. Tel Prodám dojnou kozu, selata na gril i výkrm, tele kříženky Jersey jalovič. Loňské i letoš. kohouty, obilí. Tel Přenechám zahradu k posečení nebo usušení sena, zdarma. Tel , večer Koupím dlouhou Felicii na jakýkoliv pohon a obsah a Simson Enduro.Tel Sháním pronájem garáže u sokolovny, dlouhodobě. Tel Vyměním bantamové zánovní stavební kolečko za kovový trakař z Kovomatu, nebo prodám a koupím. Tel Firma Kuvag CR, spol. s r.o. hledá dlouhodobé ubytování pro zaměstnance. Prosím, nabídněte. Tel Hledám ženu na vážný vztah. Je mi 47 let. Ozvi se na KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Překování majzlíků, sekyr, krumpáčů apod. Kovářské práce. Tel Nepomucko Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , spol. s r.o. Houškova 561/ Plzeň IČ: DIČ: Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. zveme vás do výkupny železného šrotu a barevných kovů vpravo za železničním přejezdem směr Vrčeň u truhlárny Při větším množství zajistíme odvoz vlastními auty, možná kontejnerizace, likvidace technologií. Tel , , Provozní doba: Po 9-13, St 12-17, So 9-12 hod. Vykupujeme autobaterie a papír. Vysoké výkupní ceny!

17 06/2015 INZERCE 17 Car Pro Chocenice Firma Car Pro Chocenice autosalon ŠKODA Vás srdečně zve v sobotu 20. června 2015 od hod. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ u příležitosti oslav 900 let obce Chocenice Připravili jsme pro Vás ukázky automobilů Škoda s předvedením jednotlivých modelů. Naši zaměstnanci Vám předvedou a poskytnou informace o jednotlivých vozech a možnosti výhod a financování při nákupu automobilů Škoda. Jako hlavní část programu jsme připravili představení vozů z 60., 70. a 80 let minulého století. Budete mít možnost vidět celou škálu vozů Škoda, od Felicie 1960, Š 1000 MB až po Škoda Rapid 1980 a také kultovní a nejkrásnější vozy Š 110 R Coupé. Také Vám představíme ukázku postupu renovace vozu Š 110 R Coupé od vraku až po úplné dokončení. Nenechte si ujít možnost vidět automobily a motocykly z doby 60. až 80. let, tak i nejnovější vozy Škoda. Těšíme se na Vaši návštěvu dne 20. června 2015 Za firmu CAR PRO CHOCENICE s.r.o. Jaroslav Mašek Společnost ProMinent Systems spol. s.r.o. patří do firemního seskupení ProMinent (www.prominent.com), které má pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je výroba zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma byla založena v roce 1993 a v současné době má 250 zaměstnanců. Veškeré interní procesy jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2008. Výrobní závod Prominent Systems spol. s.r.o. v Blovicích hledá pro rozšíření a posílení pracovního týmu spolupracovníky na tyto pozice: Konstruktér (SS /VS strojnı, znalost Solid Edge a CAD, ACAD, komunikativnı znalost NJ nebo AJ, samostatnost, zodpove dnost, znalost SAP vy hodou) Dokumentarista/ka (SS /VS vzde la nı technicke ho sme ru, znalost AJ/ nebo NJ, SAP) Mistr směny (SOU, SS vzde la nı s technicky m zame r enıḿ, praxe na stejne pozici, za kladnı znalost AJ/NJ, SAP) Svářeč plastů (zruc nost, spolehlivost a sva r ec sky pru kaz vy hodou) Elektromontér (elektrotechnicke vzde la nı, osve dc enı vyhla s ka c. 50) Soustružník CNC (vyuc en v oboru, praxe v CNC kovoobra be nı ) Montér (zruc nost, spolehlivost a bezu honnost) NABÍZÍME: zajıḿavou a perspektivnı pra ci, za zemı silne zahranic nı spolec nosti, kaz doroc nı na ru st mezd, za vodnı stravova nı, moz nost dals ı ho vzde la va nı,va noc nı pre mie. Využijte příležitost pracovat ve stabilní mezinárodní společnosti. Detaily k jednotlivým pozicím jsou k dispozici na v sekci Kariéra. V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte na tel. č.: , nebo u - kontaktní osoba: Trojanová Jarmila personální vedoucí.

18 18 Životní jubilea Blahopřání 86 let Běleja Josef 87 let Polívková Helena 88 let Miklánková Božena SPOLEČENSKÁ KRONIKA PRO VOLNÝ ČAS BLAHOPŘEJEME 06/2015 SUDOKU Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Snadné Dne 11. c ervna 2015 tomu bude 60 let, kdy si r ekli sve ANO manz ele Karel a Zdeňka Motejzíkovi z Tojic u Nepomuka. Za roven oslavı Karel sve 85. narozeniny. Přejeme jim do dalších let společné cesty životem hodně pevného zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Syn Karel s celou rodinou. Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 10. c ervna 2015 to bude sedm let, co zemr ela Růžena Míkovcová. Stále vzpomínají manžel a synové s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Dne 19. c ervna 2015 uplyne 20 let od tragicke smrti Jaroslava Pružince, Václava Jílka a Miroslava Kubíka. Za vzpomínku děkuje rodina Pružincova. Vzpomínka Dne 14. c ervna 2015 uplynou dva roky, co na s navz dy opustil Václav Jandík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka, dcery, vnoučata s rodinami a pravnoučata. Dne 15. c ervna 2015 by se doz ila 101 let nas e maminka, babic ka, prababic ka a praprababic ka Terezie Štěpánková zvıśky C melıń. S láskou na ni vzpomíná syn Ladislav s rodinou a dcera Vlastimila s rodinou.

19 06/2015 SPOLEČENSKÁ KRONIKA SPOLKY 19 Foto Emil Sýkora Mateřské centrum Beruška Nepomuk Mater ske centrum Berus ka Mile maminky, jelikoz pr is lo pe kne poc ası, docha zı ke zme na m v otevıŕacı dobe krouz ku MC Berus ka Nepomuk. Ponde lnı S ikula se za pe kne ho poc ası pr esouva ven, vıće info na tel , Eva Valmova. Str edec nı Kloka nek be z ı beze zme n. C tvrtec nı Herna je doc asne do za r ı 2015 uzavr ena. Krouz ky pobe z ı do konce c ervna 2015, v c ervenci a srpnu bude centrum uzavr eno. Provoz bude po pra zdnina ch tradic ne obnoven 2. ty den v za r ı. Aktua lnı informace o mater ske m centru naleznete na: Výzva: Maminky, ktere by se od za r ı 2015 chte ly aktivne zapojit do de nı v centru nebo tr eba ve st krouz ky apod., nechť se pr ihla sı na tel: nebo Za jakoukoliv pomoc a za jem budeme ra dy. Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška Nepomuk Nastávající rodičky, maminky, tatínkové, rodiče Zveme va s na besedu o právních a finančních radách a pomoci ohledně Vašich dětí kdy: od hod. kde: Mateřské centrum Beruška, Nádražní 476, Nepomuk Stalo se vám někdy, že Vaše dítko onemocnělo, Vy jste s ním musel/a zůstat doma avprácijstepřicházel/a o svůj plat, který je pro Vaši rodinu tak důležitý? Víte, že nyní rozhoduje o penězích na stavebním spoření Vašeho nezletilého dítěte opatrovnický soud? Víte, že existují spoření pro děti, kde mají peníze rodiče pod kontrolou, i když už je dítě plnoleté a zhodnocení zde dosahuje 6% za rok? Jak zajistit naše ratolesti na úrazy nebo třeba získat 1000 Kč na den, když budete muset být s Vaším dítkem v nemocnici?!pro u c astnıḱy besedy ma me pr ipraveno spoustu da rku pro Vas ede ti :-)! Registrace na besedu u: Bc. Petra S ampalıḱova Petra Jindrova,CFC

20 20 ZHISTORIE 06/2015 Neobyc ejna z ivotnı pouť Jakuba Jana Ryby Do Prahy pr is el proto, aby studoval na piaristicke m gymna ziu. Me l zajis te no ubytova nı poblı z Betle mske kaple a stravu v nedaleke m semina r i sv.va clava. S kolnı rok 1780/1781 byl zaha jen 4. listopadu Ryba se domnı val, z e pokud umı za klady latiny a r ec tiny, bude moci nastoupit rovnou do tr etı tr ı dy. Proble m ovs em spoc ı val v tom, z e neovla dal ne mc inu, jejı z znalost byla tehdy pro studenty gymna ziı povinna. Nakonec nebyl pr ijat ani do nejniz s ı ho roc nıḱu, coz ho urc ite zklamalo. Svı zelna situace se nas te stı vyr es ila, neboť piariste pr ipravovali za jemce o gymnazia lnı studia na sve norma lnı s kole. Pr ihla sil se do c tvrte tr ı dy, kterou zac al navs te vovat 20. listopadu. Absolvoval ji se slus ny m prospe chem a v dals ıḿ s kolnıḿ roce jiz mohl by t zar azen do prvnı ho roc nıḱu gymna zia, na ne mz se pak vzde la val v letech Praha znamenala pro Jakuba Jana Rybu splne ny sen a naprosto jej opojila hudbou, jak sa m pozde ji pr iznal ve sve m z ivotopisu: První půlrok jsem byl slepý a hluchý, nemyslel jsem na nic jiného kromě hudby. Volny c as tra vil na vs te vami chra mu, v nichz zne ly skladby doma cıćh i cizıćh autoru. Poznal r editele pr ednıćh ku ru Jana Josefa Strobacha, Jana Antonıńa Koz eluha c i Va clava Josefa Praupnera. Jeho obdiv sklıźeli take varhanıći Josef Norbert Seger, AntonıńC erma k nebo Jan Kr titel Kuchar. Do Chra mu sv. Vı ta chodil naslouchat gregoria nske mu chora lu. Nads ene zaznamena val vs e, co jej zaujalo: Když jsem někde uviděl něco, co mi připadalo krásné, pilně jsem si to zapsal do své poznámkové knížky, kterou jsem od svého prvního příchodu do Prahy neustále nosil při sobě. Ne kter ı spoluz a ci rovne z pocha zeli z muzika lne orientovany ch rodin. Tr ı dnıḿ uc itelem byl Cassian Hanel, dobry hudebnıḱ, jenz cha pal Rybovy za jmy. Pozval jej souc asne s dals ıḿi dve ma studenty, ktere chte l vyuz ı t pro kvarteto. Proto se uc il hra t na violoncello. Pote spolec ne provozovali skladby Josepha Haydna, Josefa Myslivec ka c i Jana Kr titele Van hala, jez me l va z eny profesor nejrade ji. Byl nepochybne nadany, ani pr ı kladne pracovnı nasazenı vs ak nestac ilo, jelikoz postra dal odborne hudebnı vzde la nı. Pustil se tudıź do studia kontrapunktu, vy znamne kompozic nı techniky. Probı ral se teoreticky mi knihami, s nimiz jej sezna mil augustinia n Kajeta n Ma ra. Jakmile narazil na nejasnost, opsal si ji a ve noval jı pozornost, dokud ve c nepochopil. Hra val na housle a take na varhany v kostele sv. Salva tora v Klementinu. Zac al soustavne ji komponovat. Byl opravdu aktivnı, jen v letech 1782 a 1783 vytvor il 24 kvartetu, kvintet, c tyr i koncerty, dvana ct klavıŕnıćh sona t, operetu, osm kasacı, 24 pıśnı, litanii, Salve Regina, Te Deum, Veni Sancte, ms iar adu menuetu ane mecky ch tancu. O vynaloz ene m u silı mluvil takto: Jistě jsem tu byl jednou z nejpilnějších včel, která se pídí posbírat ty nejlepší sladkosti. Tomuhle pilnému shánění, neúnavnému bádání a uvažování vděčím za vše. Sblıź il se rovne z s barnabitou Leopoldem, jenz me l mlade ho tvu rce v oblibe, postaral se o provedenı jeho skladeb a zajistil i jejich prodej. Mnohem vıće jich ovs em Ryba rozdal. Pokud sklidil chva lu, byl naplne n uspokojenıḿ. Ve vlastnıḿ z ivotopisu pozde ji vyja dr il, jak je snadne, aby slova uzna nı zac ıńajıćı ho ume lce popletla. Po letech si samozr ejme uve domoval, z e poc a tec nı dıĺa nebyla dokonala : Snad se mi promine, že tyto prvotiny, které unikly z mého přeplněného srdce bez zralého uvážení, nebyly žádné mistrovské kusy. Možná se mi odpustí i nedostatky, které v nich jsou, protože chybami se učíme. Za roven litoval, z e jenema k dispozici, aby je mohl s odstupem c asu prozkoumat. Ra d take navs te voval divadlo. V hlavnıḿ me ste byla v te to dobe uva de na zejme na ne mecka c inohra, jez byla prokla da na zpe vy a hudebnıḿi vsuvkami, da le italska opera. Roku 1783 dos lo k otevr enı Nosticova divadla. Zna ma vlastenecka sce na Bouda zaha jila c innost v roce 1786, kdy jiz Jakub Jan Ryba v Praze nez il. S velkou pravde podobnostı zhle dl operu Wolfganga Amadea Mozarta U nos ze serailu. Slavne ho skladatele si za hy oblı bil a inspiroval se jeho tvorbou. Svu j tehdejs ı vztah k divadelnıḿu prostr edı popsal tıḿto zpu sobem: Mohl jsem si dovolit jen třetí přízemí, protože jsem měl málo peněz, nicméně jsem asi byl nejpozornějším pozorovatelem, a abych se nerušeně celým srdcem a duší přimknul k harmonii, vždy jsem se zakuklil do kabátu tak, že byl zaměstnán pouze sluch. Když jsem se ze sladké dřímoty probudil, často už kolem mě bylo úplně prázdno. Jakmile zıśkal za kladnı zkus enosti a kontakty, zac ıńal pr emy s let o moz nostech uplatne nı v praz ske m hudebnıḿ z ivote. Tyto touhy se vs ak vza pe tı nec ekane rozplynuly. Lenka Špačková pokračování příště Pu vodnı rukopisrybovy pastorely z roku 1788 Titul Rybovy uc ebnice hudebnı nauky nauky 3. dıĺ Varhany, na něž Ryba později hrával ve Starém Rožmitále Foto archiv autorky

Nepomucka pouť v nove m

Nepomucka pouť v nove m MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE 12. vydání září 2013 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČAN ANŮ STRAČ OVA A KLENICE Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, Autor: Radek Špráchal se svým příspěvkem do Zpravodaje Stračova a Klenice Vás chci seznámit,

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O.h....str. 2-3 Bezbariérový p ístup do zdravotního st ediska...str. 3 Náš rozhovor - s kapelníkem skupiny Poutníci Ji ím Polou...str. 4 Zábavný d jepis s rokytnickou

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více