KOMPAS pro otevr enou radnici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPAS pro otevr enou radnici"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 06, červen 2015, ročník XXIV., ZDARMA Kaple a kapličky na Nepomucku Poslední zásahy SDH Nepomuk Neobyčejná životní pouť J. J. Ryby str. 8 str. 13 str. 20 KOMPAS pro otevr enou radnici Zleps enı komunikace radnice s ver ejnostı je jednı m zklı c ovy ch te mat, ktere mu se od podzimnı ch voleb ve nuje nove vedenı me sta. Vedle u c asti na jedna nı zastupitelstva musı mı t obc ane i jine moz nosti, jak ovlivnit rozhodnutı samospra vy. Me li by ve de t o vs em podstatne m, co se na me stske mu r ade de je, nebo by t v pravidelne m kontaktu s vedenı m me sta, pokud o to stojı. Pokracování na straně 3 Kruhova kr iz ovatka u Pyramidy Pr epojova nı vodovodu vna draz nı ulici Vkve tnu probı haly na stavbe kruhove kr iz ovatky pr ıṕravne pra ce fre zoval se povrch vozovky v Na draz nı a Kozlovicke ulici, rekonstruovala kanalizace, pr ekla dalo se vedenı el. Foto webkamera města Nepomuk proudu a pr ipravovalo se pr epojenı vodovodu. Bylo zleps eno dopravnı znac enı objı zdny ch tras, ktere se pravidelne kontroluje a dopln uje. Rovne z je kontrolova na i dobra pru jezdnost komunikacı, po ktery ch je objı z ďka vedena, tak aby nikde nezasahovaly ve tve do vozovky apod. V druhe polovine kve tna bylo Krajsky m u r adem vyda no stavebnı povolenı na stavbu na hradnı komunikace pr i u za ve rce kr iz ovatky. Ta povede ve sme ru od Plzne na C eske Bude jovice pr es c erpacı stanici, v opac ne m sme ru soube z ne se sta vajı cı komunikacı. Tato objı z ďka potrva od c ervence do konce listopadu. (red) Sponzor vydání: KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. Me sto Nepomuk srdec ne zve na FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 27. června hod. náměstí A. Němejce Pr ijďtesinakoupittradic nı farma r ske a rukode lne produkty pr ıḿo od vy robcu, napr. jogurty, tvarohy, za kysy, sy ry a mle ko, marmela dy srakytnıḱem, bylinne sirupy, med, pec ene c aje, kva skovy chle b, slane i sladke pec ivo, doma cı za kusky, vajı c ka, c erstvou zeleninu, sazenice zeleniny, bylinek i okrasny ch rostlin a dals ı zboz ı, ktere v supermarketech nenajdete. Ma te-li za jem prodat sve pr ebytky na farma r ske m trhu, domluvte se pr edem na tel Vıće informacı najdete na trhy.nepomuk.cz Poděkování Me sto Nepomuk, prostr ednictvıḿ starosty Jir ı ho S vece, de kuje pr ı slus nı ku m obvodnı ho odde lenı Policie C eske republiky v Nepomuku za nezis tnou pomoc pr i r es enı na hly ch komplikacı a proble mu sparkova nı m vozidel v pru be hu Nepomucke pouti. Jiří Švec, starosta města Nepomuk

2 2 FOTOSTRANA 06/2015 Foto 2 Jana Benediktová Po přednášce Osvobození Nepomucka v květnu 1945 Mgr. Karla Fouda byly odhaleny nově vystavené dokumenty, které se staly součástí expozice Liberator B24-J v nepomuckém muzeu. Výstava tulipánů, května Na vy stave bylo moz ne objednat cibule tulipa nu a nakoupit sazenice kosatcu, denivek nebo dals ı ch dals ıćh rostlin Kr ehka kra sa na vs te vnıći zhle dli 123 odru d tulipa nu Foto redakce První útulek na jižním Plzeňsku zahájil provoz Foto Milan Demela Foto Václav Houlík Slavnostnı otevr enı Vıćeu c elove ho zar ıźenı au tulku pro psy Borovno 21. c ervna Vu tulku jsou pr ipraveny kotce pro dvana ct psu. Za burácení dvou desítek silných motocyklů vjel v předposlední květnový pátek na nepomucké náměstí netradiční svatební průvod. Přátelé jedné stopy tak doprovázeli svého kolegu a kamaráda k důležitému životnímu kroku, tedy ke svatebnímu obřadu. Po něm se novomanželé Edita a Pavel už podepisují společným příjmením Kalašovi.

3 06/2015 DOTAZNÍK KOMPAS pro otevr enou radnici Pokračování ze strany 1 Vstr ıćnou a pravidelnou komunikaci povaz ujeme za nezbytnou vlastnost modernı obce. Nepomuk je na ceste se takovou obcı sta t. Nejen obc ane chte jı ve de t, co se ve me ste chysta. I radnice, pokud zde ma by t opravdu pro lidi, potr ebuje by t v pru be z ne m kontaktu s te mi, kter ı ve me ste z ijı. Potr ebuje se jich pravidelne pta t na jejich na zor, ať uz jde o jednotlive projekty, stavby nebo o sloz ita koncepc nı rozhodnutı. Jen je tr eba se nauc it, jak to de lat pr ıśtupnou a efektivnı formou. Nas e me sto se pr ihla silo do projektu realizovane ho Centrem pro komunitnı pra ci za padnı C echy (CpKP ZC ) nazvane ho KOMPAS komunikace a participace samozr ejmostı. CpKP ZC (www.cpkp-zc.cz) zıśkalo na projekt grant z Fondu pro NNO ze zdroju EHP Norsko, ktery administruje Nadace rozvoje obc anske spolec nosti spolec ne s Nadacı Partnerstvı. Na realizaci projektu se svy mi zkus enostmi podıĺı i norska organizace Ideas Bank Foundation (www.idebanken.no). Me sto se na jeho financova nı podıĺı pr ıśpe vkem ve vy s i ,- Kc. Krome nas eho me sta se projekt realizuje jes te ve Stode a v Horaz ďovicıćh. Vedenı me sta bylo snabı dkou u c asti na projektu osloveno jiz koncem minule ho roku, v br eznu byl grant ude len a v dubnu probe hla u vodnı jedna nı na radnici, kde se dohodl pla n akcı a dals ı organizac nı podrobnosti. V ra mci projektu spolec ne s pracovnıḱy CpKP ZC provedeme: a) podrobny pru zkum mezi obyvateli nas eho me sta o jejich poz adavcıćh a sta vajıćı dostupnosti informacı z radnice b) na vrh re-designu me stske ho webu, Nepomucky ch novin a obecne graficke ho vizua lu me sta c) spustıḿe facebook stra nku me sta, kde budeme vs echny za jemce pravidelne za sobovat novinkami z radnice d) provedeme se rii pru zkumu aver ejny ch debat na te ma budoucı ho vyuz itı au prav sportovnı ho area lu u ZS e) vybranı zame stnanci MU projdou s kolenıḿ o zapojova nı ver ejnosti do rozhodova nı a komunitnıḿ rozvoji od norske ho partnera projektu, a konec ne f)zıśkane zkus enosti pr etvor ıḿe v Koncepci komunikace s ver ejnostı,kterou pr edloz ıḿe ke schva lenı zastupitelstvu jako do budoucna za vazny dokument Jiz v tomto c ıśle Nepomucky ch novin naleznete dotaznıḱ, o jehoz vyplne nı prosıḿe, abychom mohli vyhodnotit, jak komunikace a zapojenı ver ejnosti funguje v souc asnosti. Dotaznıḱ je moz no vyplnit rovne z na webu me sta a na webu Pomozte na m zleps it z ivot v nas em me ste! Dotazník je možno odevzdat do 30/6/2015 do sběrných boxů, které budou umístěné: na radnici, v infocentru, v lékárně PharmDr. Hánové, v samoobsluze COOP na nádraží, na hlavní poště a na dalších veřejně přístupných místech ve městě. Proc jsme vybrali k podrobne ver ejne diskuzi pra ve area lhr is te uzs?ou pravy hr is te projevil za jem fotbalovy klub, ktery by je ra d zrekonstruoval a opatr il ume ly m povrchem, ktery na fotbalove m hr is ti te to velikosti na Nepomucku zatıḿ chybı. FK Nepomuk dokonce zac al pracovat na moz ne m zıśka nı dotace. Tento za me r ale nebyl pr ijat jen kladne. Objevily se i zcela negativnı na zory a obavy, z e realizacı projektu nebude jiz hr is te plnit ne ktere ze svy ch souc asny ch funkcı. Odpoledne si tam chodı hra t de ti z blıźky ch domu, plocha je vyuz ı va na pro hasic ske soute z e, pr ıĺez itostne kulturnı akce nebo jako depo pr i Nepomucke m troju helnıḱu. Souc a stı area lu je skatepark, ktery by se pr i realizaci ume le ho povrchu musel znovu pr esunout atd. Na druhou stranu je dnes prostor pone kud zanedbany, povrch fotbalove ho hr is te ma k idea lu daleko, vybavenı pro atletiku je zde te me r nulove. Area l navıć lez ı prakticky v geograficke m str edu me sta, vedle sı dlis te, sousedı s nıḿ nejen s kola, Sokolovna c i letnı baze ny, ale i volna plocha louky, kde by mohla vzniknout jak nova vy stavba, tak tr eba i vyru st park c i dals ı sportovnı c i kulturnı infrastruktura, nove parkovis te pro ZS a tak da le. Zkra tka, sportovnı area l u ZS je du lez ity m prvkem v me stske m organismu. Bylo by proto z a doucı najı t na jeho budoucı podobe obecnou shodu. Jak by se mohlo toto mıśto a jeho vyuz itı zleps it? Chceme zna tva s na zor! Zapojte se. Petr Pelcl, CpKP Pavel Kroupa, místostarosta 3

4 4 DOTAZNÍK 06/2015! POMOZTE NA M ZLEPS IT KOMUNIKACI ME STA NEPOMUKA S OBC ANY! Stačí vyplnit tento stručný dotazník. Dotaznıḱ je moz no odevzdat do 30/6/2015 na na sledujıćıćh mı stech: Me stsky u r ad Nepomuk, Infocentrum, le ka rna PharmDr. Ha nove, samoobsluha COOP na na draz ı, hlavnı pos ta i jinde 1. Jaky je Va s ve k: a) 15-18, b) 19-25, c) 26-40, d) 41-60, e) 61 a vıće (zakrouz kujte) 2. Vzde la nı : ZS, SS, VS (zakrouz kujte) 3. Jak nejc aste ji zıśka va te informace o de nı ve me ste? a) s eptanda, pr a tele a spolupracovnıći b) Nepomucke noviny c) noviny, newslettery, leta ky, informac nı materia ly d) me stsky web e) NIKA-TV f) socia lnı sı te (zakrouz kujte jednu nebo dve moz nosti) 4. Va s doma cı poc ı tac vyuz ı va te pr eva z ne za u c elem: a) pra ce b) za bava na internetu (facebook, youtube, apod.), c) komunikace s pr a teli ( , skype apod.) d) zpravodajstvı, vs eobecne informace, publicistika e) hleda nı prakticky ch a/nebo odborny ch informacı f) nema m doma poc ı tac (zakrouz kujte pouze jednu moz nost) 5. Jak c asto navs te vujete svojı facebook stra nku? a) jednou ty dne b) vıćekra t za ty den c) te me r kaz dy den d) kaz dy den, ne kdy i ne kolikra t denne e) nema m facebook (zakrouz kujte) 6. Kolikra t zaty den da te novy status na svou facebook timeline? a) jednou ty dne b) vıćekra t za ty den c) te me r kaz dy den d) kaz dy den, ne kdy i ne kolikra t denne e) nema m facebook (zakrouz kujte) 7. Ma te twitter u c et a pouz ı va te jej? ANO NE (zakrouz kujte) 8. Ma te instagram u c et a pouz ı va te jej? ANO NE (zakrouz kujte) 9. Jak c asto navs tı vı te me stskou webovou stra nku? a) kaz dy ty den a/nebo c aste ji b) jednou za me sıć c) nepamatuji se, jen vy jimec ne (zakrouz kujte) 10. Co nejc aste ji hleda te na webu me sta: 11. Zu c astnil/a jste se ankety organizovane me stem? Ktere? 12. Pokud zr ı dı me sto svou facebook stra nku, pr edpokla da te, z e byste touto cestou odebıŕal/a novinky z radnice? ANO NE (zakrouz kujte) 13. Pokud zr ı dı me sto svu j twitter u c et, pr edpokla da te, z e byste touto cestou odebıŕal/a novinky z radnice? ANO NE (zakrouz kujte) 14. C tete pravidelne Nepomucke noviny? ANO NE (zakrouz kujte) 15. Kterou rubriku v Nepomucky ch novina ch povaz ujete za nejdu lez ite js ı? 16. Kterou rubriku v Nepomucky ch novina ch povaz ujete za nejzajıḿave js ı? 17. Jak Nepomucke noviny c tete: a) postupne (te me r )vs echny c la nky b) jen je prolistuji a pr ec tu si 1 az 2c la nky c) c tu jen titulnı stranu d) c tu jen jednu rubriku, uveďte kterou: 18. Ktera kauza nebo informace spojena se spra vou me sta Va s v poslednı dobe nejvıće rozlı tila? DE KUJEME ZA SPOLUPRA CI! Dals ı informace poda : Mgr. Petr Pelcl, Centrum pro komunitnı pra ci za padnı C echy, Americka 29, Plzen,

5 06/2015 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 5 KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o. Firma KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., slaví v letošním roce 24. výročí vzniku. Na Vinici Nepomuk tel: tel./fax: Naší hlavní výrobní náplní je vzduchotechnika a klimatizace. Dodávky zajišťujeme kompletně, což představuje: projekci obchodní činnost výrobu montáž měření a regulaci servis a opravy nátěry a izolace (vč. protipožární) kontrolu provozuschopnosti požárních klapek ALP potrubí Potrubí vyrábíme a dodáváme v provedení pozink, nerez, hliník, ALP, PVC Firma KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., rozšířila služby i pro maloodběratele. Zabýváme se atypickou zakázkovou kovovýrobou lehkých ocelových konstrukcí, bran a branek, plotových dílců, mříží, zábradlí, stříšek, komínových stříšek, kouřovodů a jiných drobných zámečnických výrobků. Dále nabízíme Klempířské výrobky: parapetní plechy, boční lemování, štítové lemování, oplechování komínů Plechy: pozink, nerez, černý, měď, hliník Hutní materiál: plochá ocel, úhelníky, kulatiny, trubky, jäkly, nosné lišty, závitové tyče, spojovací materiál Příslušenství pro kuchyně a sociální zařízení, vč. montáže a zapojení: digestoře, ventilátory, mřížky, žaluzie, ohebné hadice Firma KLIMEX - N vzduchotechnika, s.r.o., přeje Všem krásné prázdniny a příjemně prožitou dovolenou! Kve tnovy pe tanque vıḱend Lezecka ste na otevr ena Kaz doroc nıḿ prvnıḿ turnajem v pe tanque, ktery por a da PC Sokol Nepomuk na sve m doma cıḿ boulodromu u Sokolovny, je turnaj dvojic v ra mci pe tanque vıḱendu. V sobotu 2. kve tna se poc ası nakonec umoudr ilo a do turnaje se zaregistrovalo celkem osm dvojic, z toho tr i doma cı. Hra lo se syste mem kaz dy skaz dy m. Ne ktere za pasy byly opravdu velmi vyrovnane, dokonce jsme zaznamenali pravde podobne historicky nejdels ı utka nı 104 minuty. O vyrovnanosti sve dc ı, z e por adı na mıśte bylo da no sko rem, o 3. mıśte dokonce musel rozhodnout dodatec ny rozstr el. Vı te zstvı si nakonec z Nepomuka odvezla dvojice P. Hnojsky / P. Kr esa k z PC Zavlekov. Str ı bro brali doma cı Jakub a Jir ı Holcovi a tr etı mıśto obsadil pa r z PC Klatovy J. Hu rka/j. Salva. Vıće o nepomucke m pe tanque najdete na Jiří Holec Vpa tek 8. kve tna 2015 od hod. se v prostora ch nepomucke Sokolovny konalo oficia lnı otevr enı lezecke ste ny. Tento sva tec nı den se v Sokolovne nesl ve znamenı vyznavac u adrenalinovy ch sportu,kter ı si poprve mohli vyzkous et obtıź nost pr ipraveny ch lezecky ch cest. Vs em, kter ı si v tento den nas li c as a pr is li se podı vat, se naskytla moz nost si velmi zajıḿavy a obtıź ny sport vyzkous et a na vlastnı ku z i zaz ı t ten pocit, ktery lezenı pr ina s ı. Pro pr ıṕadne za jemce, kter ı by chte li vyuz ı vat lezeckou ste nu a zajı majı seopodmı nky provozu, budou na stra nka ch nas eho sdruz enı vyve s ena pravidla pouz ı va nı ste ny. Pro ty za jemce, kter ı si chte jı lezenı pouze vyzkous et a nemajı nutne vybavenı,je pr ipravena k zapu jc enı kompletnı sada potr ebna k lezenı. Ves kere potr ebne informace Va m poda me i na tel.c ı slech a Za občanské sdružení Pro Nepomuk Milda Kubík Foto Jakub Holec Foto Milda Kubík

6 6 ROZHOVOR 06/2015 Představujeme nové zastupitelstvo města Nepomuk Vážení čtenáři, vtomtovyda nı novin na moje ota zky odpovı da pan František Holub. Pane Holube, prosím, představte se nám krátce. Jmenuji se Frantis ek Holub, je mi 54 let, jsem z enaty. Jsem pu vodnı profesı automechanik. Po vyuc enı jsem studoval na SPS dopravnı v Plzni, kde jsem v roce 1984 zakonc il studium maturitou. Od roku 1991 pracuji ve vlastnıćh firma ch, pu vodne jako z ivnostnıḱ, dnes jako jednatel s.r.o. Co konkrétně máte jako zastupitel na starosti? Jako c len rady me sta ma m na starosti techniku a sluz by obyvatelstvu, tedy u klid a u drz bu me sta. Vizı souc asne ho vedenı me sta je ude lat z takzvany ch maka c u norma lne fungujıćı Technicke sluz by, tak jak je obvykle v okolnıćh me stech. Vte to oblasti me sto hodne zaspalo, ani za zemı pro pracovnıḱy, ani technika (bohuz el ani ta neda vno nakoupena ) neodpovı da rozsahu poz adovany ch pracı. Od doby na stupu do te to funkce sleduji a vyhodnocuji c innost te to sloz ky s tıḿ, z e ke konci roku pr eda m vedenı me sta rozbor a na vrhy na zme ny v tomto u seku. Jak Vás mohou občané kontaktovat: Kdekoliv mne potkajı, nebo na telefonnıḿ c ıśle Technicky ch sluz eb František Holub radní města Nepomuk DESATERO: 1 Oznámkujte jako ve škole činnost předchozího 3 zastupitelstva. 2 Vaše oblíbená kniha, film. Jaroslav Hašek: Švejk Jakýkoliv film od dvojice Svěrák Smoljak 3 Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, Uhlídat kvalitu bytových domů, stavěných do roku která se předchozím zastupitelům nepovedla. 4 Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, Zřízení úřadu s rozšířenou působností. která se předchozím zastupitelům povedla. 5 Váš oblíbený citát, motto, vtip. Všechno jde, jenom když se chce. 6 Jedna Vaše špatná a jedna dobrá vlastnost. Paličatost Trpělivost 7 Jste členem politické strany, spolku, neziskové Nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. organizace, klubu? 8 Prozraďte jméno osobnosti, která Vás inspirovala. Jára Cimrman 9 Co Vás potěší? Když vyhraje rozum nad lidskou blbostí. 10 Uveďte jednu věc, kterou Vy osobně, ku prospěchu Nevím, nevím, již jednou jsem se snažil z mého pohledu občanů Nepomuka a Dvorce za svoje funkční rozumnou věc prosadit a jak to dopadlo víte sama, období, chcete prosadit. nakonec i Vás jsem rozčílil. Nechám si to pro sebe. Úplně jsem se lekla a přemýšlím, čím jste mě mohl rozčílit. Žila jsem až do této chvíle v přesvědčení, že jsme si nic neprovedli. Jediné co mě napadlo, že byste mohl myslet, byla stavba elektrárny v Průmyslové ulici ve Dvorci? To máte na mysli? Já vím, že tahle otázka je těžká, ale stejně Vás poprosím o konkrétní odpověď. Mě s ní klidně rozčílit můžete, protože až budou další komunální volby, tak já budu zase určitě volit v Tojicích. Byla to ta elektrárna. A odpověď na otázku si opravdu nechám pro sebe. De kuji za rozhovor Martina* Krumpholcová

7 REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK , pro Vás již od roku /2015 ZVEME VÁS 7 Písničkář a folková legenda ze západních Čech Vojta K. TOMÁŠKO...Toulavej, Česačů bavlny bál, Hlava nad vodou, Hádej, kdo tě má rád, Morava a další písně vám rozjasní tvář a pohladí duši... S HASIČI HURÁ NA PRÁZDNINY HRY - SOUTĚŽE - SKÁKACÍ HRAD - BESIP - SLADKÁ ODMĚNA BUBLINY HASIČSKÉ PĚNY UKÁZKY Z ČINNOSTI SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU VYPROŠŤOVÁNÍ OSOBY Z HAVAROVANÉHO VOZIDLA HAŠENÍ POŽÁRU, VÝSTAVA TECHNIKY UKÁZKA ÚTOKU MLADÝCH HASIČŮ Čekají Vás : :00 od hodin hřiště u ZŠ Nepomuk MÍSTO DEN A HODINA KČ Malá letní scéna od h. 80,- Firma FURCH Velké Němčice Hotel U námořníka Přemyslova Plzeň tel: / rmy.cz rma Gorstrings Vápenice. Gra cké zpracování plakátu Zdeněk Fišer. SDH NEPOMUK Pozvánka na pohádky Kulturnı a informac nı centrum spolec ne sr ıḿskokatolickou farnostı Arcide kanstvıḿ Nepomuk zve de ti i dospe le na loutkove poha dky ČERVENÁ KARKULKA a ČERTOVY NEVĚSTY, ktere zahrajı herci Divadelnı ho spolku loutkove ho divadla S palıć ek v sobotu 27. c ervna 2015 od hod. ve farnı zahrade Arcide kanstvı na Pr esanicke m na me stı. Vpr ıṕade s patne ho poc ası se poha dky odehrajı v budove Arcide kanstvı. Vstupenky za 20 Kc mu z ete zakoupit v pr edprodeji v KIC Nepomuk, na m. A. Ne mejce 126, tel.: nebo na mıśte. Foto archiv divadla Špalíček

8 8 ZVEME VÁS 06/2015 Kaple a kapličky na Nepomucku Pozvánka na výstavu Drobne sakra lnı pama tky v okolı Nepomuka jsou te matem vy stavy, ktera bude k vide nı od 12. c ervna az do pu lky pra zdnin ve vstupnı hale Zelenohorske pos ty. Na fotografiı ch zna me ho plzen ske ho pama tka r e a historika Karla Fouda (mj. autora vy stavy Liberator v Me stske m muzeu) budou pr edstaveny stavby, ktere dotva r ı kolorit nas ich vesnic a vesnic ek vznosne baroknı kaple idrobne stavbic ky z 19. stoletı. Tyto doklady dnes jiz prakticky zanikle lidove zboz nosti, mys lenkove ho sve ta nas ich pr edku, ktery zanechal vy razny otisk vc eske krajine, si zaslouz ı pr ipomenutı, pozornost a pe c i. Bez nich by bylo Nepomucko o mnoho chuds ı. Vy stavnı hala na stare pos te je otevr ena te me r denne, odra na do vec era a je zcela volne pr ı stupna, stac ı ude lat pa r kroku z ulice a vstoupit. Jana Barochová 12. MALÉ FOLKLORNÍ SLAVNOSTI Pod vrčeňskou lípou čtvrtek 4. června 2015 od hodin Polsko, Bulharsko, Anglie, Slovensko, Portoriko Sponzoruje firma: ELITEX Nepomuk, a.s. V rámci: Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň Mediální partneři: REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK... pro Vás již od roku 1996

9 06/2015 KULTURA 9 Nefestıḱ 2015 Ve dnech c ervna se v area lu Zelenohorske pos ty ope t uskutec nı sve ra zna apestra pr ehlı dka nekomerc nı hudby, neprofesiona lnı ho divadla a studentsky ch filmu s na zvem Nefestıḱ. Festiva lek zame r eny na nove objevy a talenty. Te s it se mu z ete na sce nu s z ivy mi kapelami a divadly pod s iry m nebem, tanec nı stage ve sklepenı ch, minikino sc ajovnou i noc nı party na baru, kde va s budou DJs bavit pr i popı jenı vas ich oblı beny ch na poju. Na festivalu zahrajı mimo jine vı te zove ceny Ande l v kategorii ska a reggae Ting, da le sta le popula rne js ı indie kapela Holden Caulfield, punkovı Just For Being, reggae zpe va ci Dr. Kary & Mr. Roll za hudebnı podpory Wildy Pandy nebo ska-punkovı Desabura. Z DJs se pr edstavı c len legenda rnı Bass Beast crew DJ Rich, da le Selector Boldrik, Becker a letos poprve zaznı i psytrance v poda nı Jonaha Mosese a Jendy Legendy. Festival je, tak jako kaz dy rok, benefic nı a letos se ponese v duchu hesla Nepa lci Nepa lcu m, vy te z ek tedy poputuje na pomoc obe tem zeme tr esenı v Nepa lu. Vstupne bude tradic ne dobrovolne. Pokudsitedychceteuz ı t vı kend plny pohody a neoposlouchane hudby v zelene oa ze pr ıḿo v centru me sta, urc ite pr ijďte. Podrobne profily vystupujı cı ch, c asovy rozpis a dals ı uz itec ne informace najdete na webu akce: Jakub Kurc, o.s. Nepal Tuto akci podpořili Plzeňský kraj a město Nepomuk. Evropský hudební festival Europamusicale Musica Sacra 2015 se vydává po stopách barokní duchovní hudby našeho regionu Po u spe s ne m startu na podzim minule ho roku hostı jihoza padnı C echy od poloviny c ervna jiz druhy roc nı k mezina rodnı ho festivalu duchovnı hudby Musica Sacra Itentokra t jejnac eske strane por a da klatovsky spolek Kolegium pro duchovní hudbu ve spolupra ci s mnichovskou nadacı Kulturstiftung EUROPAMUSICALE, ktera organizuje dolnobavorskou c a st festivalu. Evropsky hudebnı festival Europamusicale Musica sacra 2015 (reg. c. projektu 370) je financ ne podpor en v ra mci programu pr eshranic nı spolupra ce Cıĺ 3C eska repulibka Svobodny sta t Bavorsko , ktery je spolufinancova n z Evropske ho fondu pro regiona lnı rozvoj. Vy znamny mi partnery c eske c a sti festivalu jsou Plzen 2015, o.p.s. a Me sto Nepomuk. Festival potrva na c eske strane az do poloviny srpna. Letos nı festivalovy roc nıḱ te z ı ze silne hudebnı a kulturnı tradice jihoza padnıćh C ech obdobı baroka. Tıḿ, z e odkry va pozapomenute skladby regiona lnıćh archivu, festival usiluje o zviditelne nı regiona lnı baroknı hudebnı kultury, avs ak za roven ji chce pr edstavit jako silny inspirac nı zdroj souc asnosti. Slavnostnı zaha jenı festivalu 13. června v Klatovech tak bude ve znamenı světové premiéry Oratoria k Panně Marii Klatovské plzen ske ho skladatele Pavla Samiece (1984), ve novane ho 330. vy roc ı maria nske ho za zraku, ktery vy znamnou me rou ovlivnil z ivot baroknıćh Klatov a dal vzniknout jednomu z nejvy znamne js ıćh poutnıćh center regionu. Skladba vznikla na popud organiza tora festivalu spolku Kolegium pro duchovnı hudbu. Samiecova hudba v sobě kombinuje různé stylové vrstvy od modernı hudebnı r ec i pr es soudobou reflexi baroknıćh hudebnıćh stylu a kompozic nıćh postupu. Skladbu provede Kolegium pro duchovnı hudbu ve spolupra ci s plzen sky m komornıḿ orchestrem Consortium musicum. Koncert konany 29. června v nepomuckém kostele sv. Jana vzda hold sv. Janu Nepomuckému, nejvy znamne js ıḿu sve tci baroknı ch C ech a za roven pr ipomene vy znamnou hudebnı osobnost nas eho regionu pr elomu 18. a 19. stoletı Jakuba Jana Rybu ( ), jehoz dvojite z ivotnı jubileum si letos pr ipomıńa me. Krome Rybova Chválozpěvu ke sv. Janu Nepomuckému zaznı skladby z hudebnı ch archivu jihoza padnı ch C ech 18. stoletı inspirovane tı mto baroknıḿsve tcem. Stejne jako tomu bylo v lon ske m roce, i tentokra t zve festival zahranic nı hosty, kter ı pr ispe jı k rozs ı r enı dramaturgicke ho za be ru festivalu. Jsou jimi festivalový sbor a orchestr z dolnobavorske c a sti festivalu, jez 20. června provede v Bayerisch Eisenstein Ha ndelovu O du na sv. Cecıĺii a sve tovou premie ru oslavne ho Te Deum ne mecke skladatelky Dorothey Hofmann psane ho na latinsky,c esky a ne mecky text. Vyvrcholenıḿ pr edpra zdninove c a sti festivalu pak bude vystoupenı Komorního orchestru koncernu BMW z Mnichova, ktery 4. července provede Dvor a ku v cyklus Biblicky ch pıśnı v plzen ske katedra le sv. Bartolome je. Bliz s ı informace o festivalu vc etne aktua lnı ho programu a informacı o lokalita ch a souborech naleznete na festivalovy ch stra nka ch Vít Aschenbrenner, dramaturg festivalu

10 10 KULTURNÍ SERVIS 06/2015 Nepomucký kulturní servis červen 2015 NEPOMUK Nenápadný půvab Albánie, c ernobıĺe fotografie Radovana Kodery, Zelenohorska pos ta, por a da o. s. Nepal Když potká plocha prostor, vy stava pracı z a ku ZUS Nepomuk, Mala galerie Nepomuk (otevr eno ponde lı nede le hod.) Bublinkové odpoledne, klubovna piony ru, Husova 244, Nepomuk hod Filmový dokument z oslav 70. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii natoc il a komentuje Milan Demela s Pavlem Jiranem, Me stske muzeum a galerie, por a da me sto Nepomuk, od hod Okresní kolo hry Plamen, de tska hasic ska soute z, hr is te u ZS Nepomuk, por a da SDH Nepomuk, I vítr chytneš snáz, kytarovy recita l Standy C ervenky a Lucie Cihla r ove, rodny du ma.ne mejce, por a da me sto Nepomuk, od hod Kaple a kapličky na Nepomucku, fotografie a postr ehy Karla Fouda, Zelenohorska pos ta, por a da Spolek pr a tel stare ho Nepomuka, vernisa z od hod Noční koulování, turnaj dvojic v pe tanque, Sokolovna Nepomuk, por a da Sokol Nepomuk DISCO SNOW + Amundsen párty, Sokolovna Nepomuk, od hod Nefestík, alternativnı hudebnı, filmovy a divadelnı festiva lek, Zelenohorska pos ta, por a da o.s. Nepal, Dotýkání sochy Panny Marie Zelenohorské za jezd do Vı dne, ms e svata ve Frantis ka nske m kostele ve Vı dni (12:00), prohlı dka Vı dne, por a da Mikroregion Nepomucko Jízda konvoje historických spojeneckých vozidel po demarkační linii Farmářský trh a historický jarmark na na me stı, por a da me sto Nepomuk, od 8.00 do hod Pohádky pod nepomuckým nebem, loutkove poha dky C ervena Karkulka a C ertovy neve sty, Arcide kanstvı farnı zahrada, Pr esanicke na me stı, por a da me sto Nepomuk, od hod Pod pěti hvězdami Svatý Jan Nepomucký, oz ivle prohlı dky me sta a mıśtnıćh pama tek (pouze v ne mecke m jazyce), Arcide kanstvı, kostely, muzea, por a da Mikroregion Nepomucko, od hod Plzeňský MLS, koncert lidove hudby Plzen ska, U Zelene ho stromu, por a da Mikroregion Nepomucko, od hod S hasiči hurá na prázdniny, de tsky den zame r eny na IZS, hr is te u ZS Nepomuk, por a da SDH Nepomuk, od hod Slavnostní otevření expozice zemědělské techniky u hotelu U Zelene ho stromu Nepomuk, por a da MAS sv. Jana z Nepomuku a Radovan Sochor, mas.nepomucko.cz, od hod Pocta svatému Janu Nepomuckému, koncert, Kolegium pro duchovnı hudbu Klatovy, kostel sv. Jana Nepomucke ho, por a da me sto Nepomuk, od hod. Na co se můžete těšit v červenci: Krajina Nepomucka a črty z cest, vy stava obrazu Ladislava C a slavske ho, Mala galerie, por a da KIC Nepomuk, vernisa z v hod ART sympozium Augustina Němejce, 1. roc nıḱ vy tvarne ho sympozia, souc a stı programu budou vy tvarne workshopy pro ver ejnost, na me stı A. Ne mejce, Mala letnı sce na u rodne ho domu A. Ne mejce, por a da Fe nix ve spolupra ci s me stem Nepomuk Pod pěti hvězdami Svatý Jan Nepomucký, oz ivle prohlı dky me sta amıśtnıćh pama tek, Arcide kanstvı, kostely, muzea, por a da Plzen 2015 a Mikroregion Nepomucko, od hod Den otevřených dveří města Nepomuk, prohlı dky be z ne nepr ıśtupny ch pama tek VracímeZelenéHoředuši, inaugurac nı slavnost upr ıĺez itosti na vratu sochy Madony Zelenohorske a koncert mezzosopranistky Edity Adlerove AVE MARIA, kostel Nanebevzetı Panny Marie na za mku Zelena Hora, od hod Slavnostní zahájení cyklu 9 týdnů baroka, baroknı loutkova opera F. Cavalliho La Calisto, prohlı dky za mku, baroknı ohn ostroj, za mek Zelena Hora, por a da Plzen 2015 o.p.s., od hod Barokní sláva v podzámčí, historicky s erm, hudba, divadlo a jarmark, Zelenohorska pos ta, por a da o.s. Nepal, od hod Nepomucký chaos, netradic nı hasic ska soute z, hr is te u ZS Nepomuk, por a da SDH Nepomuk, od hod Zelená Hora Terazky máme otevřeno, mimor a dne prohlı dky za mku Zelena Hora, za mek Zelena Hora, por a da obec Kla s ter a Mikroregion Nepomucko, od 9.30 hod Vojta Kiďák Tomáško, folkovy recita l, Mala letnı sce na, por a da me sto Nepomuk, od hod Summer disco, venkovnı diskote ka, hr is te uzs Nepomuk, por a da Euromusic Plzen s.r.o., od hod Zelená Hora Terazky máme otevřeno, mimor a dne prohlı dky za mku Zelena Hora, za mek Zelena Hora, por a da obec Kla s ter a Mikroregion Nepomucko, od 9.30 hod Nepomucké pivní slavnosti, tradic nı pr ehlı dka maly ch pivovaru s pestry m hudebnıḿ programem, na me stı A. Ne mejce, por a da o.s. Nepal, od hod Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce, por a da me sto Nepomuk Pohádky pod nepomuckým nebem, poha dka + workshop s vy robou loutek, Mala letnı sce na, por a da me sto Nepomuk Svatojakubská pouť, poutnı ms e svata, kostel sv. Jakuba Ve ts ı ho, por a da Farnost Nepomuk, od hod Rock n roll ride, rockovy koncert v pr edvec er Nepomucke ho troju helnıḱu, Zelenohorska pos ta, por a da o.s. Nepal, od hod. Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

11 06/2015 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 11 červen 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Plzeň jih Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk por a da okresnı kolo hry Plamen pro ročník 2014/2015 Termín června od 9.00 hod. na školním hřišti v Nepomuku V sobotu budou soute z it kolektivy stars ıćh z a ku a v nede li mlads ı. K vide nı budou s tafety CTIF a poz a rnı u toky. Obc erstvenı zajis te no po celou dobu akce. Přijďte podpořit naše mladé hasiče. Kulturní a informační centrum Nepomuk srdečně zve na hudební vystoupení I vítr chytneš snáz Lucie Cihlářová zpěv, housle Standa Červenka zpěv, kytara v hod. rodný dům A. Němejce Nepomuk Vstupné dobrovolné. NEPOMUCKO Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou, akce se u c astnı soubory z Polska, Slovenska, Anglie, Bulharska a Portorika, na ves Vrc en, od hod Dětský den v Holkovicích, odpoledne plne her, hranı a za bavy pr edevs ıḿ pro de ti, ale i pro dospe le, Holkovice, od hod Poutní bohoslužba Slova, Mohelnice u Nepomuka, kaple Panny Marie, od hod Gastro & Sommelier Marek Raditsch: vec er plny s pic kove gastronomie a vynikajı cı ch vı n, restaurace Angusfarm Sobe suky, od hod Mistrovství světa Sajdkárkros a Mezinárodní mistrovství ČR čtyřkolky, za vody tere nnı ch motocyklu, Kramolıń, por a da AMK Nepomuk Loutkové divadlo DOKOLA, poha dka Jak se Jı ra mlyna r em stal, Me cholupy, od hod Mezinárodní den dětí, poha dkova cesta + ope ka nı bur tu, obec Me cholupy, od hod Pouť v Defurových Lažanech, tradic nı sva tec nı vıḱend Basinfirefest, rockovy festival, Spa lene Por ıć ı, Memoriál Pepi Kubaně v nohejbale, nohejbalovy turnaj neregistrovany ch hra c u v Dobroticıćh, por a da SDH Dobrotice, od 9.00 hod Koncert duchovní hudby (od hod.), poutnı bohosluz ba Slova (od hod.), Milec u Nepomuka, kostel sv. Petra a Pavla Koncert Musica ad Gaudium Jaromír Tichý, kostel sv. Petra a Pavla, Milec, od hod Michael Pospíšil a soubor Riternello, autobus 2015 a dals ı, Spa lene Por ıć ı Plzen Symbolické otevření festivalu 9 týdnů baroka, Spa lene Por ıć ı, od hod. do Pohádková galerie Vítězslavy Klimtové, unika tnı vy stava obrazu a loutek poha dkovy ch bytostı, Galerie a infocentrum Tvrz Lna r e C ervnovy koncert v kostele sv. Petra a Pavla Musica ad Gaudium v Milči Vstupné dobrovolné V nede li 28. c ervna t.r. ve dve hodiny odpoledne zaha jı v ra mci dnu baroknı kultury sve vystoupenı v milec ske m kostele soubor Musica ad Gaudium, vedeny Jaromıŕem Tichy m.v provedenı A. Frı dove a D. Pilecke (zpe v), A. Tiche (cembalo), J. Tiche ho (fle tny) a V. Kapusty (fagot, zobcove fle tny) zaznı skladby C. Monteverdiho, G. P. Telemanna, A. V. Michny, J. E. Galliarda, A. Campra a D. Buxtehuda. Milec tı mezi sebou ra di pr ivı tajı vs echny, jimz hudba pr ina s ı proz itek i pote s enı. (rb) Zveme Vás do Měcholup na loutkovou poha dku Jak se Jíra stal mlynářem v sobotu Je to vesela poha dka o zamilovane m vodnıḱovi a statec ne m Jıŕovi, na ktere ho i knıź epa n byl kra tky. Zac a tek ve hod. na kryte m parketu na na vsi. Po poha dce se de ti projdou poha dkovou cestou, kde dostanou spoustu dobrot, a na konec si opec eme bur ta. Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

12 12 SPOLKY 06/2015 Rybářský kroužek MO Nepomuk Plzeňský Plaváček Ve c tvrtek 23. dubna 2015 se na Borske pr ehrade v Plzni konal tradic nı za vod v lovu ryb v plavane s na zvem Plzen sky Plava c ek. Ipr es pr ıźnive poc ası se za vodu zu c astnilo pouze 16 z a ku a c tyr i dorostenci. Na s krouz ek jeli reprezentovat ostr ıĺenı za vodnıći Jan Kohout, Daniel Ba rta, Miroslav Stroleny, David a Ondr ej Holub. Zvolit taktiku lovu bylo dosti na roc ne. Dıḱy kra sne mu poc ası, ktere panovalo do poslednı chvıĺe, byly ve sbe ru potravy velice aktivnı male oukleje sbıŕajıćı potravu pr eva z ne v blıźkosti vodnı hladiny. Uvedeny ryba r sky revıŕ je zna my i velkou obsa dkou cejna velke ho a plotice obecne, aprotosta lo za zkous ku zvolit lov sna strahou vedenou u dna. Po male porade jsme u kaz de ho ze za vodnıḱu zvolili individua lnı taktiku, ktera na m po celou dobu za vodu pr ina s ela ky z ene u lovky. Doba vyme r ena pro za vod ube hla jako voda a po zva z enı u lovku, jsme obsadili tato mıśta: nejle pe se umıśtil David Holub, ktery s 5,180 kg obsadil bramborovou, tudıź 4. pozici. Na 6. mıśte se s 4,700 kg umıśtil Daniel Ba rta. Na 9. mıśte se pak s 3,700 kg umıśtil Jan Kohout a hned za nıḿ s 3,455 kg Ondr ej Holub. Poslednı z nas ich reprezentantu, Miroslav Stroleny, se umıśtil na 14. mıśte s 2,780 kg. Be hem cele ho za vodu panovala pr a telska atmosfe ra a i dospe lı ligovı za vodnıći, kter ı se pr is li na svou budoucı konkurenci podı vat, ra di pomohli a poradili. Vs ichni nas i za vodnıći si domu odnesli hodnotne ceny. Tıḿto bychom chte li pode kovat por adatelu m a sponzoru m. Krajský venkovní přebor v rybolovné technice ve Kdyni Po zimnı pr esta vce jsme se vydali na letos nı prvnı venkovnı za vod v rybolovne technice, ktery se konal 25. dubna ve Kdyni. Na tyto za vody se pr ihla sili zkus enı,,rte c ka r i,, Daniel Ba rta, Miroslav Stroleny, Jan Kohout, ale i nova c ci Jakub Za lesky, Josef Vacek a nejmlads ı u c astnıḱ Jaroslav Vacek. Hned pr i tre ninku pr ed zac a tkem za vodu, byla na za vodnıćıćh zna t nervozita, neboť jejich hody nedosahovaly takove pr esnosti, jaka byla vide t celou zimnı pauzu pr i tre nincıćh v te locvic ne. Potvrdilosetoipoodha zenı disciplı n s nutnostı pr esne ho umıśte nı za vaz ı na terc e. Bodove zisky nebyly takove, jak bychom si vs ichni pr edstavovali. Jediny, kdo zaha zel hodne nad oc eka va nı, byl Jakub Za lesky, ktere mu se obe pr esnostnı disciplıńy vydar ily. Avs ak to nejleps ı me lo jes te pr ijı t. Na r adu pr is ly silove disciplıńy, hod do da lky za vaz ıḿ jednou rukou pomocı prutu a hod do da lky mus kar sky m prutem.po rychle m tre ninku pr ed zac a tkem te chto disciplıń jsme se rozhodli, z e na hod mus kar sky m prutem pu jdou pouze Jakub, Dan, Mıŕa a Pepa. Obe tyto disciplıńy, obzvla s te u hodu za te z ı do da lky, dıḱy por ı zenı nove ho prutu a navija ku, na m s ohledem na pr edes le tre ninky vys ly pr ıḿo fantasticky. Pr i vyhlas ova nı konec ne ho por adı jsme byli vs ichni velmi pr ekvapeni vy sledky Jakuba Za leske ho, ktery se umıśtil na 3. mıśte v kategorii stars ı z a ci a hned za nıḿ se s bramborovou medailı umıśtil Miroslav Stroleny, na sledovany 5. mıśtem Daniela Ba rty a 7. mıśtem Pepy Vacka. V kategorii mlads ı z a ci se umıśtil Jan Kohout na 11. mıśte a Jaroslav Vacek jako nejmlads ı u c astnıḱza vodu na 16. mıśte. Rybářské závody Úslavský pohár, 25. dubna 2015 Jako jiz tradic ne se nas e organizace ujala por a da nı prvnı ho kola ryba r ske ho za vodu U slavsky poha r narybnıće Kla s ter. Za vodu se zu c astnilo necely ch 40 u c astnıḱu. Zachytat si pr ijeli nejen mıśtnı ryba r i, ale take ligovı za vodnıći. Zpoc a tku bylo poc ası chladne a mlhave, postupem dne se ale vyjasnilo a vysvitlo slunıć ko. Jak jiz by va skoro pravidlem, ryby se ha c ku m u spe s ne vyhy baly, a tak rozhodoval kaz dic ky gram ryby. I tak ale mezi za vodnıḱy panovala pr a telska a usme vava na lada. Nakonec se pr eci jen povedlo ulovit ne jake ho toho kapr ıḱa a tak si prvnı cenu odnesl pan Her man, druhe mıśto si vychytal pan Edl a tr etı mıśto obsadil pan Pojar. Cenu za nejve ts ı rybu si takte z odnesl pan Her man. Velke pode kova nı patr ı Kla s terske hospu dce za jejich obc erstvenı a sponzoru m, kter ı pr ispe li na na kup cen. Krajský přebor ve Feederu Za vodnı vıḱend jsme zakonc ili krajsky m pr eborem ve feederu, ktery se konal 26. dubna na Radbuze ve S truncovy ch sadech. Organizace za vodu se ujal ty m ligovy ch za vodnıḱu z odboru LRU feederu. Jiz pr i rannıḿ srazu, pr ed cestou na mıśto kona nı za vodu, na s pr ekvapil vydatny de s ť a s patne poc ası. Nenechali jsme se jıḿ vs ak odradit a plni odhodla nı vyrazili na cestu. Po pr ı jezdu na mı sto na s pr ivı tali nejenom por adatele, ale i mnohem leps ı poc ası, ktere slibovalo pr ı jemny den stra veny na ryba ch. Nas i organizacijelireprezentovatjaknova c ci, tak ostr ı lenı za vodnıći David Holub, Ondr ej Holub, Jakub Za lesky a Filip Duraj. Chytalo se ve tr ı hodinove m za vodu a nas i za vodnıći tahali jednu rybu za druhou. A to i dıḱy rada m a pomoci por adatelu,kter ı jsou v oboru lovu ryb feederovy m prutem jedni z nejleps ıćh. Jake vs ak bylo nas e pr ekvapenı, kdyz dos lo na vyhlas ova nı vy sledku. Nejvıće musel by t pr ekvapeny zvy sledku David Holub, ktery be hem cele za vodu nar ıḱal, z e mu ryby neberou. Po zva z enı u lovku se David usadil na 1. mıśte, 2. mıśto zu stalo v rodine Holubu a to dıḱy Ondr ejovi a na 3. mıśte se umıśtil zac a tec nıḱ Jakub Za lesky. Filip Duraj se pak na jeho prvnıćh za vodech umıśtil na kra sne m 7.mıśte. Gratulujeme vs em vı te zu m a de kujeme organiza toru m, sponzoru m firme Sensas a Za padoc eske mu u zemnıḿu svazu. Barbora a Jan Hozmanovi Foto 2 Lenka Kohoutová

13 06/2015 SPOLKY 13 Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Pr ehled poslednıćh za sahu dobrovolne jednotky Nepomuk Vpa tek 10. dubna po pu l druhe odpoledne jsme byli povola ni k poz a ru by vale ho mly na u obce Nekvasovy. Jako prvnı zde zasahovala profesiona lnı jednotka z Nepomuka, ktera v dobe nas eho pr ı jezdu prova de la lokalizaci poz a ru. C lenove nas ı jednotky se za pouz itı dy chacı techniky podıĺeli na vyhleda va nı a likvidaci skryty ch ohnisek. Poz a r vznikl pravde podobne nedbalostı. Pr i uda losti byla zrane na jedna osoba, ktera byla pr evezena k os etr enı do nemocnice. S koda byla odhadnuta na 100 tisıć a uchra ne na hodnota na 1,5 mil. Kc. Zasahujı cı jednotky: HZS Nepomuk, JSDH Nepomuk, JSDH Myslı v, PC R Nepomuk, ZZS Nepomuk. Po na vratu jednotek na za kladnu v 15.45, byla jednotka HZS Nepomuk vysla na na dals ı poz a r, tentokra t se jednalo o poz a r suche tra vy v zahra dka r ske kolonii v Nepomuku. Dne 21. dubna kra tce po poledni byl vyhla s en poplach z du vodu u niku oleje na pozemnı komunikaci. Ve Vrc eni na na vsi dos lo k technicke za vade na traktoru. Skvrnu v de lce 100 metru jsme zasypali sorbentem a na mı stojsmepovolalisu S na likvidaci sorbentu a oznac enı u seku. Jednotka HZS Nepomuk zasahovala v tu dobu v Neurazech, kde dos lo pr i stavebnıćh pracıćh k pr ekopnutı str edotlake ho plynove ho potrubı, zktere ho pak unikal plyn. Jednotka zabezpec ila mıśto uda losti a spolupracovala s pohotovostnı skupinou RWE Nas e jednotka vyjela take 28. dubna po 23. hodine s vozidly CAS 20 T 815 a CAS 32 T 148 k ohla s ene mu poz a ru stodoly ve Vrc eni. K uda losti byly da le vysla ny jednotky HZS Nepomuk, SDH Vrc en a SDH Z inkovy. Jako prvnı na mıśto dorazila jednotka HZS Nepomuk, ktera pru zkumem zjistila, z e dos lo pouze k zahor enı od elektricke ho rozvade c e a ohor ele okolnı ste ny ochladila vysokotlaky m proudem vody. Jednotka ze Z inkov byla odvola na na za kladnu jes te po ceste k uda losti. Nas e jednotka byla na mıśte jako za loha. Po zjis te nı, z e nehrozı dals ı rozs ıŕ enı poz a ru, jsme byli velitelem za sahu odesla ni na za kladnu V podvec er 1. května byli profesiona lnı a dobrovolnı hasic i z Nepomuka vysla ni operac nıḿ str ediskem na ohla s eny kour z neobydlene ho domu v Plzen ske ulici. Nas e jednotka vyjela s vozidly CAS 20 T 815 a CAS 32 T148. Pru zkumem na mıśte bylo zjis te no, z e se jedna o nenahla s ene pa lenı a uda lost byla kvalifikova na jako plany poplach. Vra mci asistence na Podbrdske rallye jsme 9. května kolem 14. hodiny vyjeli k nehode za vodnı ho automobilu u C ıź kova. Pr i nehode byli zrane ni oba c lenove posa dky, kter ı byli pr epraveni ZZS do nemocnice. Jednotka zajistila mı sto nehody a provedla protipoz a rnı opatr enı, da le spolupracovala s por adateli za vodu. V ra mci rallye dos lo jes te kne kolika mens ıḿ uda lostem, ktere likvidovala jednotka ze Z elezne Rudy. Krátké ohlédnutí za pálením čarodějnic Poslednı dubnovy den jiz tradic ne patr ı stave nı ma je a pa lenı c arode jnic. Nejinak tomu bylo i na nas ı zbrojnici, kde kaz doroc ne por a da me posezenı u ohne se soute z emi pro de ti. Te me r s edesa t de tı odpoledne soute z ilo v ru zny ch disciplıńa ch. Po skonc enı soute z ı de ti ozdobili ma j a upa lila se c arode jnice. O dospe le bylo take dobr e postara no v podobe pec ene ho selete a c epovane ho piva. U ohne se vystr ı dalo pr es 100 lidı a vs ichni si pochvalovali pr ı jemnou atmosfe ru. Vladimír Vozka Foto Vladimír Vozka

14 14 ZE ŠKOL 06/2015 Zápis nových žáků pro školní rok 2015/ v ZUŠ Nepomuk, hod. Hudební obor: zazpívat dvě libovolné písničky U pr ijıḿacıćh zkous ek se zjis ťuje pr edevs ıḿ za jem uchazec e o zvoleny obor a pr irozene hudebnı schopnosti intonace lidove pıśne, rytmus, hudebnı pame ť, fyzicke dispozice. Pr ıṕravne studium je urc eno pro de ti pe tilete (dva roc nıḱy) a s estilete (jeden roc nıḱ). Cıĺem pr edme tu nenı uc it hra t na hudebnı na stroj, ale hudbou a pohybem rozvı jet pr irozenou hudebnost a tvor ivost. De ti poznajı a nauc ı se mnoho de tsky ch pıśnic ek a r ıḱadel, sezna mı se s ru zny mi hudebnıḿi na stroji. Vy uka v na strojove a pe vecke pr ıṕravce je postavena na pr irozene de tske zvı davosti, pozorova nı, napodobova nı a bezprostr ednı tvor ivosti. Z a ci nehrajı z not. Výtvarný obor: přinést s sebou 2 3 namalované obrázky Zjis ťuje se stupen prostorove ho, barevne ho a tvarove ho vnıḿa nı a tvu rc ı invence a za jem z a ku. Literárně-dramatický obor: zarecitovat jednu básničku Zjis ťujı se pohybove, mluvnı a komunikac nı pr edpoklady a za jem z a ku. Bliz s ı informace o studiu v ZUS Nepomuk na Stanislav Vaník, ředitel ZUŠ Nepomuk, tel ZAJI MAVA FYZIKA Foto 2 Jana Jandovská V ponde lı 18. kve tna se na Mikula s ske m gymna ziu v Plzni uskutec nil Den fyziky financ ne podporovany evropsky mi fondy. Zu c astnili jsme se ho i my, z a ci 9. tr ı d ZS Nepomuk. Byl pro na s pr ipraven velmi zajıḿavy a bohaty program. Pracovali jsme ve tr ech skupina ch na tr ech ru zny ch stanovis tı ch. Na prvnı m stanovis ti na s c ekala pra ce s polovodic i, pa jenı a dokonce vy roba vlastnı ledky. Me r enı pr irozene radioaktivity v uc ebne,na hr is ti a v blıźke m parku probe hlo na druhe m stanovis ti. Na poslednıḿ stanovis ti jsme nas li elektricke obvody, nove souc a stky a pomocı poc ı tac e jsme me r ili nape tı a proud. Se vs ıḿ na m poma hali uc itele iz a ci gymna zia, a tak na m interaktivnı program utekl jako voda. Vs ichnijsmesiodneslinejenzajıḿave informace, ale prohloubili si tıḿ sve znalosti z fyziky. Jiste je vyuz ijeme v dals ıḿ studiu. Karolína Prchalová, 9. A Třída Kytiček a Šikulů z MŠ Nepomuk de kuje panı Matous kove a panu Pr erostovi za pr ı jemnou a pouc nou prohlı dku za vodu Pila. De ti odcha zely plny dojmu, za z itku, moc se jim zde lı bilo. Spolu se svy mi uc itelkami vyuz ily svy ch proz itku pr i zpracova nı projektu Techma nie Pr ıŕodnı a technicke materia ly. Jes te jednou moc de kujeme za vstr ıćnost. Blanka Svobodová a Denisa Bílková Foto Lenka Boříková

15 06/2015 INZERCE 15 NABÍZÍME: Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 MĚCHOLUPY 37, mob: , Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Grand Desert se šlehačkou 200 g, mix příchutí...18,90 Tvrdý tvaroh na strouhání 150 g bloček...19,90 Gouda 48% t.v.s., cena za 1 kg...129,00 Špekáčky se sýrem vázané, cena za 1 kg...89,00 Kuře I. BDR zmr., cena za 1 kg...54,00 Braník Výčepní 11 PET 6 2 l...37,90 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Choceňský tvaroh kostka 6% 250 g...18,90 Matjesy s cibulí, cena za 1 kg...179,00 Jogurt selský bílý 500 g...15,90 Písecké špekáčky, cena za 1 kg...89,00 Vysočina Dle Gusta, cena za 1 kg ,00 Kontakty: Seč 88, Blovice, tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení a odvozu ZDARMA - pneuservis a prodej pneu PLZEŇ Brojova Plzeň s. r. o. REALIZACE STAVEB OBCHODNÍ ČINNOST Ing. JAN SALÁT jednatel společnosti Tel Fax Mobil Firma INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s. r. o. hledá zájemce na následující pracovní pozice: Přípravář / technik pro výrobu nábytku min. vzdělání VOŠ Obsluha CNC strojů Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, Kasejovice Pracovní poměr: nástup možný ihned Kontaktní osoba: p. Fiala tel , noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 06/2015 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč Prodám levně kočárek a oblečení po holčičce cca 1 rok. Tel Prodám postel s úlož. šuplíkem , sv. dřevo, Kč. Skříňky 2 ks Koryna, masiv, stůl na PC, levně. Tel Prodám žulové kuny a železné sloupky na plot a vrata a vrátka z nových trubek. Tel Prodám dřevěné plaňky 10 2,5 190 a 5 2,5 170 a řezačku na kopřivy. Tel Prodám DVD přehrávač za 500, válendu bez úložného prostoru za 400, péřovou prošívanou deku a 2 polštáře za 500. Tel Prodám ruční elektrickou sekačku Alko 400 Kč. Tel Prodám hospodářskou okružní pilu a 3 kotouče, cena Kč. Tel Prodám dojnou kozu, selata na gril i výkrm, tele kříženky Jersey jalovič. Loňské i letoš. kohouty, obilí. Tel Přenechám zahradu k posečení nebo usušení sena, zdarma. Tel , večer Koupím dlouhou Felicii na jakýkoliv pohon a obsah a Simson Enduro.Tel Sháním pronájem garáže u sokolovny, dlouhodobě. Tel Vyměním bantamové zánovní stavební kolečko za kovový trakař z Kovomatu, nebo prodám a koupím. Tel Firma Kuvag CR, spol. s r.o. hledá dlouhodobé ubytování pro zaměstnance. Prosím, nabídněte. Tel Hledám ženu na vážný vztah. Je mi 47 let. Ozvi se na KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Překování majzlíků, sekyr, krumpáčů apod. Kovářské práce. Tel Nepomucko Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , spol. s r.o. Houškova 561/ Plzeň IČ: DIČ: Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. zveme vás do výkupny železného šrotu a barevných kovů vpravo za železničním přejezdem směr Vrčeň u truhlárny Při větším množství zajistíme odvoz vlastními auty, možná kontejnerizace, likvidace technologií. Tel , , Provozní doba: Po 9-13, St 12-17, So 9-12 hod. Vykupujeme autobaterie a papír. Vysoké výkupní ceny!

17 06/2015 INZERCE 17 Car Pro Chocenice Firma Car Pro Chocenice autosalon ŠKODA Vás srdečně zve v sobotu 20. června 2015 od hod. na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ u příležitosti oslav 900 let obce Chocenice Připravili jsme pro Vás ukázky automobilů Škoda s předvedením jednotlivých modelů. Naši zaměstnanci Vám předvedou a poskytnou informace o jednotlivých vozech a možnosti výhod a financování při nákupu automobilů Škoda. Jako hlavní část programu jsme připravili představení vozů z 60., 70. a 80 let minulého století. Budete mít možnost vidět celou škálu vozů Škoda, od Felicie 1960, Š 1000 MB až po Škoda Rapid 1980 a také kultovní a nejkrásnější vozy Š 110 R Coupé. Také Vám představíme ukázku postupu renovace vozu Š 110 R Coupé od vraku až po úplné dokončení. Nenechte si ujít možnost vidět automobily a motocykly z doby 60. až 80. let, tak i nejnovější vozy Škoda. Těšíme se na Vaši návštěvu dne 20. června 2015 Za firmu CAR PRO CHOCENICE s.r.o. Jaroslav Mašek Společnost ProMinent Systems spol. s.r.o. patří do firemního seskupení ProMinent (www.prominent.com), které má pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je výroba zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma byla založena v roce 1993 a v současné době má 250 zaměstnanců. Veškeré interní procesy jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2008. Výrobní závod Prominent Systems spol. s.r.o. v Blovicích hledá pro rozšíření a posílení pracovního týmu spolupracovníky na tyto pozice: Konstruktér (SS /VS strojnı, znalost Solid Edge a CAD, ACAD, komunikativnı znalost NJ nebo AJ, samostatnost, zodpove dnost, znalost SAP vy hodou) Dokumentarista/ka (SS /VS vzde la nı technicke ho sme ru, znalost AJ/ nebo NJ, SAP) Mistr směny (SOU, SS vzde la nı s technicky m zame r enıḿ, praxe na stejne pozici, za kladnı znalost AJ/NJ, SAP) Svářeč plastů (zruc nost, spolehlivost a sva r ec sky pru kaz vy hodou) Elektromontér (elektrotechnicke vzde la nı, osve dc enı vyhla s ka c. 50) Soustružník CNC (vyuc en v oboru, praxe v CNC kovoobra be nı ) Montér (zruc nost, spolehlivost a bezu honnost) NABÍZÍME: zajıḿavou a perspektivnı pra ci, za zemı silne zahranic nı spolec nosti, kaz doroc nı na ru st mezd, za vodnı stravova nı, moz nost dals ı ho vzde la va nı,va noc nı pre mie. Využijte příležitost pracovat ve stabilní mezinárodní společnosti. Detaily k jednotlivým pozicím jsou k dispozici na v sekci Kariéra. V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte na tel. č.: , nebo u - kontaktní osoba: Trojanová Jarmila personální vedoucí.

18 18 Životní jubilea Blahopřání 86 let Běleja Josef 87 let Polívková Helena 88 let Miklánková Božena SPOLEČENSKÁ KRONIKA PRO VOLNÝ ČAS BLAHOPŘEJEME 06/2015 SUDOKU Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané tabulce. Tabulka je rozdělená na 9 9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3 3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. wikipedia Snadné Dne 11. c ervna 2015 tomu bude 60 let, kdy si r ekli sve ANO manz ele Karel a Zdeňka Motejzíkovi z Tojic u Nepomuka. Za roven oslavı Karel sve 85. narozeniny. Přejeme jim do dalších let společné cesty životem hodně pevného zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Syn Karel s celou rodinou. Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 10. c ervna 2015 to bude sedm let, co zemr ela Růžena Míkovcová. Stále vzpomínají manžel a synové s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi. Dne 19. c ervna 2015 uplyne 20 let od tragicke smrti Jaroslava Pružince, Václava Jílka a Miroslava Kubíka. Za vzpomínku děkuje rodina Pružincova. Vzpomínka Dne 14. c ervna 2015 uplynou dva roky, co na s navz dy opustil Václav Jandík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka, dcery, vnoučata s rodinami a pravnoučata. Dne 15. c ervna 2015 by se doz ila 101 let nas e maminka, babic ka, prababic ka a praprababic ka Terezie Štěpánková zvıśky C melıń. S láskou na ni vzpomíná syn Ladislav s rodinou a dcera Vlastimila s rodinou.

19 06/2015 SPOLEČENSKÁ KRONIKA SPOLKY 19 Foto Emil Sýkora Mateřské centrum Beruška Nepomuk Mater ske centrum Berus ka Mile maminky, jelikoz pr is lo pe kne poc ası, docha zı ke zme na m v otevıŕacı dobe krouz ku MC Berus ka Nepomuk. Ponde lnı S ikula se za pe kne ho poc ası pr esouva ven, vıće info na tel , Eva Valmova. Str edec nı Kloka nek be z ı beze zme n. C tvrtec nı Herna je doc asne do za r ı 2015 uzavr ena. Krouz ky pobe z ı do konce c ervna 2015, v c ervenci a srpnu bude centrum uzavr eno. Provoz bude po pra zdnina ch tradic ne obnoven 2. ty den v za r ı. Aktua lnı informace o mater ske m centru naleznete na: Výzva: Maminky, ktere by se od za r ı 2015 chte ly aktivne zapojit do de nı v centru nebo tr eba ve st krouz ky apod., nechť se pr ihla sı na tel: nebo Za jakoukoliv pomoc a za jem budeme ra dy. Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška Nepomuk Nastávající rodičky, maminky, tatínkové, rodiče Zveme va s na besedu o právních a finančních radách a pomoci ohledně Vašich dětí kdy: od hod. kde: Mateřské centrum Beruška, Nádražní 476, Nepomuk Stalo se vám někdy, že Vaše dítko onemocnělo, Vy jste s ním musel/a zůstat doma avprácijstepřicházel/a o svůj plat, který je pro Vaši rodinu tak důležitý? Víte, že nyní rozhoduje o penězích na stavebním spoření Vašeho nezletilého dítěte opatrovnický soud? Víte, že existují spoření pro děti, kde mají peníze rodiče pod kontrolou, i když už je dítě plnoleté a zhodnocení zde dosahuje 6% za rok? Jak zajistit naše ratolesti na úrazy nebo třeba získat 1000 Kč na den, když budete muset být s Vaším dítkem v nemocnici?!pro u c astnıḱy besedy ma me pr ipraveno spoustu da rku pro Vas ede ti :-)! Registrace na besedu u: Bc. Petra S ampalıḱova Petra Jindrova,CFC

20 20 ZHISTORIE 06/2015 Neobyc ejna z ivotnı pouť Jakuba Jana Ryby Do Prahy pr is el proto, aby studoval na piaristicke m gymna ziu. Me l zajis te no ubytova nı poblı z Betle mske kaple a stravu v nedaleke m semina r i sv.va clava. S kolnı rok 1780/1781 byl zaha jen 4. listopadu Ryba se domnı val, z e pokud umı za klady latiny a r ec tiny, bude moci nastoupit rovnou do tr etı tr ı dy. Proble m ovs em spoc ı val v tom, z e neovla dal ne mc inu, jejı z znalost byla tehdy pro studenty gymna ziı povinna. Nakonec nebyl pr ijat ani do nejniz s ı ho roc nıḱu, coz ho urc ite zklamalo. Svı zelna situace se nas te stı vyr es ila, neboť piariste pr ipravovali za jemce o gymnazia lnı studia na sve norma lnı s kole. Pr ihla sil se do c tvrte tr ı dy, kterou zac al navs te vovat 20. listopadu. Absolvoval ji se slus ny m prospe chem a v dals ıḿ s kolnıḿ roce jiz mohl by t zar azen do prvnı ho roc nıḱu gymna zia, na ne mz se pak vzde la val v letech Praha znamenala pro Jakuba Jana Rybu splne ny sen a naprosto jej opojila hudbou, jak sa m pozde ji pr iznal ve sve m z ivotopisu: První půlrok jsem byl slepý a hluchý, nemyslel jsem na nic jiného kromě hudby. Volny c as tra vil na vs te vami chra mu, v nichz zne ly skladby doma cıćh i cizıćh autoru. Poznal r editele pr ednıćh ku ru Jana Josefa Strobacha, Jana Antonıńa Koz eluha c i Va clava Josefa Praupnera. Jeho obdiv sklıźeli take varhanıći Josef Norbert Seger, AntonıńC erma k nebo Jan Kr titel Kuchar. Do Chra mu sv. Vı ta chodil naslouchat gregoria nske mu chora lu. Nads ene zaznamena val vs e, co jej zaujalo: Když jsem někde uviděl něco, co mi připadalo krásné, pilně jsem si to zapsal do své poznámkové knížky, kterou jsem od svého prvního příchodu do Prahy neustále nosil při sobě. Ne kter ı spoluz a ci rovne z pocha zeli z muzika lne orientovany ch rodin. Tr ı dnıḿ uc itelem byl Cassian Hanel, dobry hudebnıḱ, jenz cha pal Rybovy za jmy. Pozval jej souc asne s dals ıḿi dve ma studenty, ktere chte l vyuz ı t pro kvarteto. Proto se uc il hra t na violoncello. Pote spolec ne provozovali skladby Josepha Haydna, Josefa Myslivec ka c i Jana Kr titele Van hala, jez me l va z eny profesor nejrade ji. Byl nepochybne nadany, ani pr ı kladne pracovnı nasazenı vs ak nestac ilo, jelikoz postra dal odborne hudebnı vzde la nı. Pustil se tudıź do studia kontrapunktu, vy znamne kompozic nı techniky. Probı ral se teoreticky mi knihami, s nimiz jej sezna mil augustinia n Kajeta n Ma ra. Jakmile narazil na nejasnost, opsal si ji a ve noval jı pozornost, dokud ve c nepochopil. Hra val na housle a take na varhany v kostele sv. Salva tora v Klementinu. Zac al soustavne ji komponovat. Byl opravdu aktivnı, jen v letech 1782 a 1783 vytvor il 24 kvartetu, kvintet, c tyr i koncerty, dvana ct klavıŕnıćh sona t, operetu, osm kasacı, 24 pıśnı, litanii, Salve Regina, Te Deum, Veni Sancte, ms iar adu menuetu ane mecky ch tancu. O vynaloz ene m u silı mluvil takto: Jistě jsem tu byl jednou z nejpilnějších včel, která se pídí posbírat ty nejlepší sladkosti. Tomuhle pilnému shánění, neúnavnému bádání a uvažování vděčím za vše. Sblıź il se rovne z s barnabitou Leopoldem, jenz me l mlade ho tvu rce v oblibe, postaral se o provedenı jeho skladeb a zajistil i jejich prodej. Mnohem vıće jich ovs em Ryba rozdal. Pokud sklidil chva lu, byl naplne n uspokojenıḿ. Ve vlastnıḿ z ivotopisu pozde ji vyja dr il, jak je snadne, aby slova uzna nı zac ıńajıćı ho ume lce popletla. Po letech si samozr ejme uve domoval, z e poc a tec nı dıĺa nebyla dokonala : Snad se mi promine, že tyto prvotiny, které unikly z mého přeplněného srdce bez zralého uvážení, nebyly žádné mistrovské kusy. Možná se mi odpustí i nedostatky, které v nich jsou, protože chybami se učíme. Za roven litoval, z e jenema k dispozici, aby je mohl s odstupem c asu prozkoumat. Ra d take navs te voval divadlo. V hlavnıḿ me ste byla v te to dobe uva de na zejme na ne mecka c inohra, jez byla prokla da na zpe vy a hudebnıḿi vsuvkami, da le italska opera. Roku 1783 dos lo k otevr enı Nosticova divadla. Zna ma vlastenecka sce na Bouda zaha jila c innost v roce 1786, kdy jiz Jakub Jan Ryba v Praze nez il. S velkou pravde podobnostı zhle dl operu Wolfganga Amadea Mozarta U nos ze serailu. Slavne ho skladatele si za hy oblı bil a inspiroval se jeho tvorbou. Svu j tehdejs ı vztah k divadelnıḿu prostr edı popsal tıḿto zpu sobem: Mohl jsem si dovolit jen třetí přízemí, protože jsem měl málo peněz, nicméně jsem asi byl nejpozornějším pozorovatelem, a abych se nerušeně celým srdcem a duší přimknul k harmonii, vždy jsem se zakuklil do kabátu tak, že byl zaměstnán pouze sluch. Když jsem se ze sladké dřímoty probudil, často už kolem mě bylo úplně prázdno. Jakmile zıśkal za kladnı zkus enosti a kontakty, zac ıńal pr emy s let o moz nostech uplatne nı v praz ske m hudebnıḿ z ivote. Tyto touhy se vs ak vza pe tı nec ekane rozplynuly. Lenka Špačková pokračování příště Pu vodnı rukopisrybovy pastorely z roku 1788 Titul Rybovy uc ebnice hudebnı nauky nauky 3. dıĺ Varhany, na něž Ryba později hrával ve Starém Rožmitále Foto archiv autorky

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 6.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 6.10.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 6.10.2015 Začátek: 19:00 hodin Přítomni: R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, J. Luža, K. Dibus, L. Mitáček Omluveni: Hosté: Zapisovatel:

Více

MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK

MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL.: 558 630 051, 558 628 001 FAX. : 558 630 452 e-mail: info@muzeumbeskyd.com www.muzeumbeskyd.com Otevírací doba: út, st, pá 8:00 12:00 12:30

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2012

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2012 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 27.9.2012 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 6 členů

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Statistika činnosti Hasičského záchranného sboru na území statutárního města Ostravy a porovnání základních statisticky sledovaných údajů vybraných měst

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 7/2012

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 7/2012 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 7/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 17.12.2012 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Těšíme se na vás! Lektorský tým Moravské galerie Autorky edukačních programů: Martina Kopecká, Markéta Skotáková, Silvie Šeborová,

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Jihlavské listy Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Ilustrační foto: brtnice.cz Výstava dvojice fotografů začne ve středu 23. září v 17 hodin vernisáží ve Valdštejnském domě na brtnickém

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 20.1.2011 Na sestavení plánu spolupracovali

Více

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka rozhovor 2 Spokojenost zákazníka s na imi slu bami je pro nás hlavní prioritou. Spole nost Elfetex slaví v roce 2016 25 let od zalo ení spole nosti. Po ádali jsme o rozhovor jednatele spole nosti Elfetex

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA prosinec 2012 Číslo: 8/2012 ZDARMA SPORTOVNÍ ÚSPĚCH MLÁDEŽE V sobotu 1. prosince se konal jeden z turnajů O pohár Králického venkova, který pořádala Komise pro Osadní výbory

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: 122062/2013 Sp.zn.: S - JMK 122062/2013/OD/Jí Brno 12.12.2013 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 58. jednání Rady města

Více

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením realizované v rámci projektu Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 DATUM KONÁNÍ:

Více

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola

8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola Dobrý den, právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola. Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI. 1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly

Více

Zápis č. 11/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 11/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 11/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. května 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková 11. zasedání

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015

Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 1) Odpovědi na dotazy z předchozího jednání KV nebyly zřejmě členům KV nedopatřením zaslány. Posíláme je tedy spolu odpověďmi na nové dotazy. 2)

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

Zápis z 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 01. 04. 2015

Zápis z 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 01. 04. 2015 Zápis z 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 01. 04. 2015 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Řechka, Radek Vystyd,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 SEZNAM KONCERTŮ čtvrtek 23. ledna, slavnostní aula Gymnázia Dr.Pekaře, od 19.00 hodin abonentní Pavla Švestková mezzosoprán Robert Fuchs klavír čtvrtek 13. února,

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0001 SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 WWW.PODPORATALENTU.CZ TENTO PROJEKT

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 20. ZÁŘÍ 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 20. ZÁŘÍ 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 20. ZÁŘÍ 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

A PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI POKUSILI ZAVÉST MASOPUSTNÍ TRADICI I DO NAŠEHO MĚSTA.

A PROTO VÁS PROSÍME, ABY JSTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI POKUSILI ZAVÉST MASOPUSTNÍ TRADICI I DO NAŠEHO MĚSTA. MASOPUST VE SMEČNĚ MASOPUSTNÍ TRADICE Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Nebývá každý rok stejně dlouhé. Jeho délka se určuje podle velikonoc. Začíná

Více

Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016

Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016 Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016 Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Hodonín Termín konání: 14. května 2016 Místo konání: Hasičský sportovní areál

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 20.6. 2011 V MILÍNOVĚ Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční skupiny, Jindřich Jindřich

Více