Protokol HTTP. Ondřej Dolejš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol HTTP. Ondřej Dolejš"

Transkript

1 Protokol HTTP Ondřej Dolejš

2 Úvod HTTP Hypertext transport protocol, jak už z názvu vyplývá, původně sloužil k přenosu Hypertextových dokumentů. Dnes však již pomocí rozšíření MIME může přenášet jakékoliv soubory. Využívá spolehlivý protokol TCP transportní vrstvy na portu 80, bezpečnější verze HTTPS pak na portu 443. O úspěchu protokolu HTTP svědčí i to, že má na svědomí 75% provozu na páteřních sítích. Jedná se o bezestavový protokol, a tak není možnost jakkoliv rozeznat souvislost mezi dvěma požadavky, což může být někdy nepříjemné. Jak z toho ven se dozvíme za okamžik. Verze HTTP První verze HTTP z roku je dnes k vidění jen vzácně a je deprecated díky vážným nedostatkům. Měla jedinou metodu GET, nepodporovala MIME určení obsahu, určení verze HTTP ani headery První, dodnes hojně rozšířenou revizí je verze 1.0, která zavedla verze HTTP, další metody, headery a práci s multimediálním obsahem Aktuální verzí protokolu je HTTP 1.1, který přináší persistentní spojení (čímž šetří traffic a zpoždění o handshaky), metodu OPTIONS, možnost požadovat jen části dokumentu a mnoho dalších vylepšení HTTPS HTTPS je nadstavba protokolu HTTP, která poskytuje zvýšenou bezpečnost před odposlechem a podvrhy dat. Není to přímo zvláštní protokol, ale data jsou pomocí protokolu přenášena ne jako plaintext, ale zašifrována pomocí SSL nebo TLS. HTTPS komunikuje na portu 443. Bezpečnost HTTPS závisí na implementaci jak na serveru tak na klientovi HTTP Jak to funguje Komunikace mezi serverem a klientem probíhá pomocí textových zpráv systémem požadavek-odpověď. Textová forma není zcela vhodná na parsování, ale čitelnost člověkem je daleko větší výhodou. Zpráva se skládá ze tří částí Úvodní řádky, hlavičky a těla zprávy. <Úvodní řádka> U požadavku: <metoda> <URL> <verze HTTP> U odpovědi: <verze HTTP> <status> <text statusu> <Hlavičky> <jméno>: <hodnota>[crlf] <prázdná řádka> <Tělo zprávy> Na úvodní řádce požadavku je uvedena metoda následovaná URL a zakončená verzí protokolu. Metoda je vlastně co má server udělat jde o jedno slovo, jako například GET. K

3 metodám se ještě dostaneme. URL je cesta k požadovaným datům a verze HTTP je verze protokolu, kterou používáme. Na úvodní řádce odpovědi pak najdeme verzi HTTP následovanou statusem a krátkým textovým popisem statusu. Status je tříciferný kód popisující, co se během požadavku stalo. Ke kódům se ještě dostaneme. Text statusu je krátký textový popis je však určen jen pro lidské účely, parser se podle něj nerozhoduje. Další částí jsou hlavičky ukončené prázdnou řádkou, kde najdeme rozšiřující popis požadavku či odpovědi. Hlaviček může být 0 n. Tělo zprávy je nepovinné (a má smysl jen u některých metod) a nese samotná data ať už v textové či binární formě. Příklad http požadavku odpovědi GET /index.html HTTP/1.1 Host: example.com User-Agent: Mozilla/5.0 Gecko/ Firefox/0.9.3 Accept-Charset: UTF-8,* HTTP/ OK Date: Mon, 23 May :38:34 GMT Server: Apache/ (Unix) (Red-Hat/Linux) Last-Modified: Wed, 08 Jan :11:55 GMT Content-Length: 438 Content-Type: text/html; charset=utf-8 <html lang="cs"> <head>... Metody HTTP HTTP definuje 8 metod: GET HEAD POST OPTIONS PUT DELETE TRACE CONNECT

4 , což ovšem není úplný výčet, jelikož se během času ustálily i další, ve specifikaci neuvedené. Ne všechny metody musí být nutně na serveru implementovány aby server vyhověl HTTP 1.1, musí implementovat alespoň metody GET a HEAD. Modrým metodám se říká bezpečné, to znamená, že na serveru se v důsledku požadavku nic nezmění. Metoda GET Nejběžnější metodou HTTP je GET, která vrací požadovaný objekt. Metoda HEAD Obdobou GET je metoda HEAD, která však nevrací žádná data, ale pouze hlavičku. Lze tak zjistit informace o souboru, jestli vůbec existuje případně kdy byl změněn.

5 Metoda POST Metoda POST slouží k odesílání uživatelských dat na server obvykle z formulářů. S vrácenými daty se zachází obdobně jako při metodě GET. Metoda OPTIONS Metodou OPTIONS se můžeme zeptat serveru, jaké metody podporuje. Vzhledem k tomu, že na různých prostředcích může poskytovat různé metody, lze se ptát buď obecně (*) nebo na konkrétní prostředek.

6 Metoda PUT Metoda PUT slouží pro uložení dat na serveru. Používá se zřídka, místo toho se používá FTP nebo SCP. Metoda DELETE Metoda DELETE dělá přesně to co byste čekali smaže objekt ze serveru. Pochopitelně jsou na to většinou potřeba nějaká oprávnění

7 Metoda TRACE Požadavek po cestě od klienta k serveru prochází množstvím proxy, firewallů a bran - metoda TRACE slouží k vyzkoušení, přes jaké prostředníky požadavek putuje a jaké změny se ve zprávě po cestě staly. Klient vyšle zprávu k serveru a každá proxy k ní přidá svoji identifikaci. Server pak jen vloží přijatou zprávu do těla odpovědi a odešle zprávu zpět. Problém je v předpokladu, že se prostředníci chovají ke zprávám s různými metodami stejně, což zdaleka nemusí být pravda. A tak ve skutečnosti zjistíme jen jak se cesta k serveru chová k metodě TRACE s nadějí, že tomu tak bude i pro ostatní metody. Kódy odpovědí Kódy odpovědí mají své rozsahy podle typu události, kterou oznamují. Výhodou je, že dokážeme určit charakter odpovědi i z kódu, který neznáme. Zdaleka dnes nejsou použity všechny a počítá se s rozšiřováním s novými verzemi HTTP : informační : úspěšné : přesměrování : chyba na straně klienta : chyba na straně serveru 1xx 100 Continue Kód 100 slouží pro případy, kdy klient nechce posílat samotná data na server a chce se nejdřív ujistit, zda je server bude schopen přijmout. Do hlaviček zprávy tedy umístí hlavičku Expect: 100-continue a než začne posílat samotná data, čeká na zprávu od serveru 100 Continue. Servery by měly tedy neměly posílat status 100 nikomu kdo na něj už nečeká, ale u horších serverů se i to stát může.

8 101 Switching protocols Kód 101 oznamuje, že server přechází na jiný protokol, tak jak to požadoval v hlavičce Upgrade klient. 2xx 200 OK Je zřejmě nejčastějším kódem a oznamuje úspěch. 201 Created Oznamuje, že objekt na serveru byl úspěšně vytvořen. Vrací se při metodách jako PUT a v těle odpovědi najdeme URL uloženého prostředku. 202 Accepted Říká, že server přijal požadavek, ale ještě se nedostal k jeho zpracování. V těle zprávy by se měl objevit stav požadavku. 203 Non-Authoritative Information (od HTTP/1.1) Hlavičky nepochází z originálního serveru 204 No Content Odpověď neobsahuje tělo slouží k obnovení prohlížeče bez přechodu na novou stránku. 205 Reset Content Říká prohlížeči, aby resetoval formulář. 206 Partial Content Říká, že požadavek na část objektu byl úspěšný. Tělo pak obsahuje požadovanou část. 3xx 300 Multiple Choices Vrací se v případě, že dané URL odpovídá více prostředků například pokud server hostuje více jazykových verzí. V těle je pak seznam možností 301 Moved Permanently Požadovaný prostředek byl trvale přesunut v headeru zprávy Location je uvedena nová adresa 302 Found Podobné jako 301 s tím rozdílem, že novou URL by měl klient použít jen dočasně a pro další požadavky opět použít starou. Hezký příklad ovlivnění standardu praxí oblíbené

9 vyhledávače totiž kód 302 implementovali jako 303 See Other, a tak HTTP 1.1 zavedlo nové kódy 303 a 307 pro jejich rozlišení. 303 See Other (od HTTP/1.1) Odpověď na požadavek je k nalezení na jiné adrese. 304 Not Modified Vrátí se, pokud byl v požadavku uveden header If-modified-since a prostředek změněn nebyl. 305Use Proxy (since HTTP/1.1) Říká, že pro přístup k prostředku je třeba použít proxy, jejíž umístění je v headeru location. Explorer a Mozilla zpracovávají tento kód chybně. 306 Switch proxy Už se nepoužívá. 307 Temporary Redirect (since HTTP/1.1) To samé jako 302 (lépe řečeno jak mělo být implementováno 302). 4xx 400 Bad Request Říká klientovi, že poslal špatně zformovaný požadavek. 401 Unauthorized Klient se musí autorizovat úroveň a zóna do které se musí autorizovat jsou v headeru WWW-autenticate. 402 Payment Required Momentálně se nepoužívá, kód byl zamýšlen pro systémy plateb přes internet. 403 Forbidden Požadavek byl serverem odmítnut. V těle zprávy může být důvod, ale většinou servery tento kód používají právě když důvod sdělit nechtějí. 404 Not Found Objekt nebyl nalezen často je v těle zprávy obsah, který se má zobrazit uživateli. 405 Method Not Allowed Metoda není na požadovaném prostředku povolena v headeru Allowed by měl být seznam povolených metod. 406 Not Acceptable Objekt nesplňuje požadavky na typ dokumentu uvedené v hlavičkách požadavku.

10 407 Proxy Authentication Required Proxy vyžaduje autorizaci. 408 Request Timeout Pokud klient nedokončí svůj požadavek ve stanovené době. 409 Conflict Indikuje hrozící konflikt na požadovaném prostředku. 410 Gone Stejné jako kód 404 s tím rozdílem, že server kdysi prostředek měl. 411 Length Required Pokud schází a je vyžadován header Content-Length. 412 Precondition Failed Pokud nejsou splněny podmínky z hlaviček. 413 Request Entity Too Large Odesílaná entita je příliš velká. 414 Request-URI Too Long Požadované URI je příliš dlouhé. 415 Unsupported Media Type Typ dat není podporován. 416 Requested Range Not Satisfiable Požadavek na rozsah v objektu nelze uspokojit. 417 Expectation Failed Nemohla být splněna podmínka v hlavičce Expect. 5xx 500 Internal Server Error Požadavek nemohl být splněn kvůli vnitřní chybě serveru. 501 Not Implemented Část serveru potřebná ke splnění požadavku není implementována. 502 Bad Gateway Pokud gateway nebo proxy dostane od dalšího uzlu na cestě k serveru chybnou zprávu.

11 503 Service Unavailable Server momentálně není scopen požadavek vyřídit, ale někdy v budoucnosti bude. Pokud ví kdy, může to v headeru Retry-After specifikovat. 504 Gateway Timeout Podobné jako 408, jen ne pro server, ale pro proxy. 505 HTTP Version Not Supported Verze protokolu není serverem podporována. Jak se vyrovnat s bezestavovostí http? HTTP je bezestavový protokol mezi dvěma požadavky tedy server nevidí žádnou souvislost. Z různých důvodů můžeme potřebovat uchovávat o uživateli procházejícím stránky informace (například internetový obchod, ). Protokol HTTP nám k tomu prostředky nenabízí, a tak máme následující možnosti: Jednak můžeme informace o spojení ukládat u uživatele pomocí cookies (ty však nemusí být vždy k dispozici), druhak mít informace ve skrytých formulářových prvcích na stránce a nebo informace ukládat do URL. Cookies HTTP cookies jsou drobné soubory uložené na klientovi sloužící k uchovávání informací o uživateli řeší problém bezestavového protokolu HTTP. Soubory mohou mít maximálně 4Kb (v MSIE 4Kb na všechny cookies z jedné domény) a jejich počet na doménu je v jednotlivých prohlížečích omezen: MSIE: 20 Opera: 30 Firefox: 50 Nedostatkem cookies je, že vážně pronikají do soukromí jde o to že cookies může ukládat nejen server, kde je uložená námi chtěná stránka, ale i servery třetích stran, kde jsou uložené některé části načítané stránky. Speciálně například reklamní společnosti, které pak mohou přes více domén sledovat uživatele a vytvářet si jeho profil. Dalším nedostatkem je nepřesná identifikace, protože každý browser má své úložiště cookies, nehledě na jednoho uživatele pracujícího na více počítačích, takže cookie nakonec neidentifikuje uživatele, ale kombinaci uživatele, počítače a browseru.

12 Cookies příklad GET /index.html HTTP/1.1 Host: HTTP/ OK Content-type: text/html Set-Cookie: name=value GET /something.html HTTP/1.1 Host: Cookie: name=value Accept: */* HTTP autorizace HTTP Autorizace má dva stupně základní a digest. Při základní autorizaci server na požadavek nejdřív vrátí 401 a v headeru WWW- Authenticate, browser otevře popup okno, uživatel vyplní jméno a heslo, to se, oddělené dvojtečkou překóduje kódováním base-64 a odešle na server v hlavičce Authorization. Server pak vrátí příslušná data. (Kódování base 64 převádí text na znaky ze speciální 64 znakové abecedy, ve které jsou znaky, které v hlavičce HTTP zprávy nevadí vlastně jen bere místo 8 bitů 6 a dělá z nich znaky) Základní autorizace má spoustu nedostatků: hlavním je posílání loginu a hesla prakticky v plaintextu. Informace sice jsou zakódovány pomocí base-64, ale to se dá dekódovat rychle i pomocí tužky a papíru, takže může sloužit pouze administrátorům, aby heslo neviděli omylem. Heslo je tak k dispozici komukoliv po cestě serveru. I kdybychom však tvrdili, že nám to nevadí je to nebezpečné lidé si neuvědomují nebezpečí slabé autorizace a pokud budou mít heslo na víc míst stejné (běžná praktika), způsobíme průlom do cizího systému. Základní autorizace je tedy použitelná pouze tam, kde soukromí není nezbytné. Digest autorizace funguje podobně jako základní s tím rozdílem, že neposílá heslo, ale jen jeho MD5 hash, tudíž nejde zpětně zrekonstruovat, a k heslu je navíc před spočítáním MD5 připojen timestamp ze serveru, čímž se zabrání útoku opakováním.

13 Odesílání formuláře 1. Identifikace úspěšných prvků o Disabled prvky nejsou úspěšné o Pouze stisknuté submit tlačítko je úspěšné (pokud je jich víc) o Nezaškrtnuté checkboxy nejsou úspěšné o U radiobuttonů se stejným názvem je úspěšný pouze ten zvolený o Pouze zvolené prvky OPTION jsou úspěšné a pouze prvky SELECT s nějakými zvolenými OPTION jsou úspěšné 2. Vytvoření množiny dat o Z úspěšných prvků: název/hodnota 3. Zakódování množiny dat o podle atributu enctype prvku form o V HTTP zprávě bude kódování uvedeno v MIME hlavičce Content-Type 4. Odeslání pomocí zadané metody na server o GET či POST Zdroje - Wikipedie - O Reily - HTTP The Definitive Guide

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Hlavička dokumentu obsahuje metadata, která se vztahují k celému dokumentu. Definují např. název

Hlavička dokumentu obsahuje metadata, která se vztahují k celému dokumentu. Definují např. název 01 - HTML, HTTP, webový server, Apache httpd Základní pojmy X/HTML Hypertext Hypertext je informační systém, který zobrazuje informace v textu, který obsahuje návěstí odkazující na upřesnění nebo zdroje

Více

Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP

Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP 4 Přemístění obsahu a stavové kódy HTTP Jednou z výhod PHP z hlediska vývojáře webu je, že abstrahuje mnoho nízkoúrovňových implementačních detailů. V tomto směru prokazuje dokonce takovou službu, že vývojář

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky VoIP hlasová komunikace v IP sítích Bakalářská práce Václav Beran Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ BUDĚJOVICE 2007

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.6. Část 11: VOIP, IP telefonie

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.6. Část 11: VOIP, IP telefonie Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.6 Část 11: VOIP, IP telefonie Jiří Peterka, 2010 terminologie VOIP (Voice over IP) obecné

Více

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 GP WEBPAY POPIS APLIKACE... 3 GP WEBPAY 3-D STANDARD... 4 GP WEBPAY POPIS ZPRACOVÁNÍ... 6 GP WEBPAY VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY...

Více

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI 1. Uveďte a. formát adresy IPv4, b. co je to subnetting, c. co je to supernetting, d. co je to CIDR. 2. Co je to MIME? Popiš některou z kódovacích technik, které

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Technické podmínky provozu

Technické podmínky provozu Technické podmínky provozu Vydáno: 1. 8. 2015 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Terminologie... 4 3 Seznámení s mojeid... 5 3.1 Základní principy mojeid...5 3.2 MojeID identita...5 3.3 Proces komunikace přes mojeid...6

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf

Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Ústav aplikované informatiky

Více

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka WinProxy 1.5.x - Uživatelská příručka Stránka č. 1 z 26 WinProxy 1.5.x Uživatelská příručka poslední úprava 15. 10. 2001 1996,2001 Martin Viktora, Martin Rubáš, Tomáš Hnetila Autentifikace uživatelů a

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský

Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu Jakub Trnavský Vedoucí práce: Ing. Jiří Havlík Studijní program:

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky. E-shop pro prodej PC hardwaru. Ondřej Petržilka. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky. E-shop pro prodej PC hardwaru. Ondřej Petržilka. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky E-shop pro prodej PC hardwaru Ondřej Petržilka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra grafiky a interakce [DCGI] Webová aplikace (eshop)

Více

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073 740326/0073 1. Úvod 1.1 Úvod diplomové práce Práce popisuje technologii SET (Secure Electronic Transaction) - protokolu vytvořeného k elektronickému obchodování na Internetu. Zadání této práce vzniklo

Více

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Internet Internet je v podstatě velmi rozsáhlá počítačová síť. Zároveň dnes slovem internet označujeme souhrn informací, které je možné najít na serverech do této sítě připojených. Označování serverů jménem

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Jan Hybš TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

10 Cross-Site Scripting v praxi

10 Cross-Site Scripting v praxi 10 Cross-Site Scripting v praxi Kapitola 1 Skriptování Dříve než se začneme věnovat samotné zranitelnosti XSS, musíme se podrobně zaměřit na skriptovací jazyky na straně klienta. Na těch je totiž zranitelnost

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více