JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno"

Transkript

1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK /2014 Sp. zn.: S-JMK Vyřizuje: Megová Telefon: Počet listů: 6 Počet příloh/listů : 0/0 Datum: Dodatečné informace č. III. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na dodávky: Rozvoj ehealth Zadavatel: Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, Brno IČ: Informace o veřejné zakázce: Název veřejné zakázky: Rozvoj ehealth Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky Forma zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle ustanovení 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o VZ ) Zadavatel Vám v souladu s ustanovením 49 zákona o VZ poskytuje na základě dotazu jednoho z uchazečů následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Dotaz č. 1 (ze dne ): V příloze č. 1, tabulka 1. je uveden sloupec Zapojení do projektu epacs. Prosím, popište exaktně význam jednotlivých hodnot ve sloupci ve vztahu k současnému stavu i k požadovanému stavu. Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: Komunikační uzel epacs musí být dodán pro tato zdravotnická zařízení: Vojenská nemocnice Brno Nemocnice Blansko IČ DIČ Telefon Fax Internet CZ

2 Nemocnice Tišnov Nemocnice Vyškov Nemocnice Znojmo Dotaz č. 2 (ze dne ): V příloze č. 1, tabulka 1. je uveden sloupec Zapojení do projektu epacs. Jestli je význam hodnoty ve sloupci - Komunikační uzel pro PACS není součástí nabídky komunikačního uzlu, protože to už bylo realizováno: Má být součástí dodávky komunikačního uzlu i propojení na stávající komunikační uzel epacs? Propojení je potřebné pro načtení dat poskytovaných pro WEB rozhraní. Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: Viz předchozí odpověď. Na stávající uzly epacs v jiných zdravotnických zařízení není třeba dodat žádné napojení. Dotaz č. 3 (ze dne ): Zadávací dokumentace definuje, že implementace připojení do NIS je součástí dodávky a zároveň využívá IT infrastrukturu NIS, je teda součástí NIS. Budoucí dodavatel ehealth JMK je povinen implementovat propojení v 18 specifikovaných zdravotnických zařízeních. Prosím, popište detailně, jakou součinnost zadavatel poskytne dodavateli pro splnění tohoto požadavku? A to zejména ve vztahu ke každému dotčenému zdravotnickému zařízení, a přes něj případně ke transparentní a rovné součinnosti výrobce NIS. Prosím, popište detailně, jak Zadavatel zajistil transparentní, rovné a nediskriminační podmínky v soutěži pro všechny uchazeče v oblasti nacenění požadavku propojení s NIS? Odpověď zadavatele na dotaz č. 3: Dodavatel musí zajistit plnění dodávky v celém požadovaném rozsahu. V případě napojení na nemocniční informační systémy (dále také NIS) v jednotlivých zdravotnických zařízeních musí dodavatel zajistit doplnění NIS o nezbytné software úpravy a implementační práce (v zadávací dokumentaci označeno jako "adapter NIS ") od dodavatelů těchto nemocničních systémů formou subdodávky. Cena za propojení s NIS stejně jako všechny ostatní subdodávky je věcí dohody uchazeče a subdodavatele. Dotaz č. 4 (ze dne ): V zadávací dokumentaci je vícekrát zmíněno "centrum výměny zpráv". Prosíme definujte uceleně všechny služby, které poskytuje "centrum výměny zpráv" pro požadovaný komunikační uzel. Odpověď zadavatele na dotaz č. 4: Centrum výměny zpráv zajišťuje následující služby: Pro každé připojené zdravotnické zařízení jsou vytvořeny fronty zpráv, ze kterých může číst zprávy pouze komunikační uzel reprezentující toto zdravotnické zařízení Zprávy do front mohou zapisovat všechny autentizované a autorizované komunikační uzly, které reprezentují zapojená zdravotnická zařízení Centrum umožňuje vytvoření dočasných front to podporu komunikace typu dotaz - odpověď Každý komunikační uzel přistupuje k centru protokolem OpenWire, transportním protokolem je TCP + SSL/TLS se serverovým certifikátem. Každý komunikační uzel se vůči centru autorizuje s použitím uživatelského jména a hesla. Autorizace komunikačního uzlu je dána konfiguračně centrem výměny zpráv, a to zařazením do odpovídajících skupin. 2

3 Dotaz č. 5 (ze dne ): V zadávací dokumentaci je požadována asynchronní komunikace výměny správ ve formátu DASTA v.3 pomocí protokolu OpenWire se šifrováním SSL/TLS. Pro autentifikaci musí být použito login/heslo nebo klientský certifikát. Musí uchazeč implementovat oba způsoby nebo postačí jeden z uvedených? Odpověď zadavatele na dotaz č. 5: Ano, oba. Protokoly SSL/TLS se používají pro šifrování obsahu komunikace a využívají serverový certifikát vydaný pro centrum výměny zpráv. Pro autentizaci a následnou autorizaci se využívá kombinace uživatelského jména a hesla. Dotaz č. 6 (ze dne ): V zadávací dokumentaci je požadován protokol pro synchronizaci času. Prosím, specifikujte jaký? NTP = Network Time Protocol? Odpověď zadavatele na dotaz č. 6: Ano. Předpokládáme využití protokolu NTP. Případně uchazeč může navrhnout i jiný způsob synchronizace času centra a komunikačních uzlů, pokud prokáže dostatečnost řešení pro potřeby výměny zpráv. Dotaz č. 7 (ze dne ): V zadávací dokumentaci je požadována centrální auditní databáze. Prosím, specifikujte jaký formát mají mít auditní zprávy. Jedná se o auditní (akci je možno vykonat jenom v případě, že byl potvrzen zápis do centrální auditní databáze) nebo logovací záznamy (bez ohledu na to, zda zápis do auditní DB byl úspěšný nebo ne)? Odpověď zadavatele na dotaz č. 7: Auditní záznamy musí obsahovat minimálně tyto informace: jednoznačný identifikátor auditního záznamu jednoznačná identifikace subjektu, který záznam odeslal (identifikátor, název zařízení, DN) jednoznačná identifikace uživatele, který vyvolal klinickou událost (identifikátor, celé jméno, DN) typ klinické či systémové události typ zprávy úroveň hlášení text hlášení datum a čas vytvoření hlášení Záznamy v auditní databázi mají charakter informace o uskutečněné události, ať již klinické nebo systémové. Slouží ke zpětné kontrole realizované komunikace a identifikaci případných problémů. Text hlášení nesmí obsahovat osobní citlivé údaje pacienta. Dotaz č. 8 (ze dne ): V zadávací dokumentaci je požadován vzdálený dohled z centra. Jaké protokoly jsou požadované směrem z centra na monitorování komunikačního uzlu? Odpověď zadavatele na dotaz č. 8: Je úkolem dodavatele, aby navrhl, jakým způsobem bude možné sledovat funkčnost jim navržených komunikačních uzlů a jednotlivých služeb na těchto uzlech provozovaných. Současně je také na dodavateli řešení, aby specifikoval, jaké komunikační protokoly jsou nezbytné pro toto sledování. 3

4 Dotaz č. 9 (ze dne ): Je v zadávací dokumentaci definováno jsou-li v centru výměny zpráv pro Komunikační uzly k dispozici služby: * PKCS infrastruktura pro zprávu používaných certifikátů pro SSL/TLS * Centrální zpráva konfigurace např. seznam připojených nemocnic/adresátů zpráv přiřazení certifikátů k nemocnicím Odpověď zadavatele na dotaz č. 9: Požadované řešení nepředpokládá využití PKCS infrastruktury a certifikátů pro jednotlivá zdravotnická zařízení. Pokud uchazeč přesto navrhne v rámci svého řešení použití certifikátů pro zdravotnická zařízení, musí zajistit také jejich vydávání a správu. Dotaz č. 10 (ze dne ): V zadávací dokumentaci je uvedeno, že má být použit protokol OpenWire. Protokol OpenWire je hlavním protokolem Apache ActiveMQ (implementace Message Queue). Umožňuje centrum výměny zpráv připojení dalších ActiveMQ brokerů (z každé nemocnice jednoho), t.j. konfigurace spojení na úrovni ActiveMQ, nebo je striktně vyžadováno použití protokolu OpenWire? Odpověď zadavatele na dotaz č. 10: Požadované řešení předpokládá napojení na Centrum výměny zpráv projektu emedocs Kraje Vysočina. Předpokládáme přímé napojení komunikačních uzlů na toto centrum bez dalších brokerů na úrovni jednotlivých nemocnic. Dotaz č. 11 (ze dne ): V zadávací dokumentaci je uvedeno, že webové uživatelské rozhraní musí podporovat autentifikaci vůči lokální DB nebo Active Directory nebo LDAP. Postačuje jeden z uvedených způsobů, nebo je nutno implementovat všechny? O jakou lokální DB se jedná? Má být součástí komunikačního uzlu nebo je součástí NIS? Kde je umístěna databáze Active Directory/LDAP, kterou má komunikační uzel používat? Na centru výměny zpráv/na komunikačním uzlu/v infrastruktuře nemocnice? V případě, že se jedná o lokální DB/ActiveDirectory/LDAP provozovány v infrastruktuře nemocnice a tedy komunikační uzel musí umožnit připojení na různé DB-struktury a různé konfigurace ActiveDirectory a LDAP v závislosti od dotčené nemocnice. Prosím, potvrďte toto tvrzení. Odpověď zadavatele na dotaz č. 11: Nabízené řešení pro komunikační uzly musí zajistit ověření identity uživatele a jeho autorizaci v kontextu daného zdravotnického zařízení, a to následujícím způsobem: a. Pokud zdravotnické zařízení vede svou správu identit v rámci ActiveDirectory nebo LDAP, pak řešení pro komunikační uzly musí využívat pro ověření identity a nastavení přístupových práv tuto správu identit. b. V případě, že zdravotnické zařízení nevede správu identit v rámci AD/LDAP, pak řešení pro komunikační uzly musí poskytovat možnost vytvoření uživatelských účtů a skupin v rámci tohoto komunikačního uzlu (lokální databáze uživatelských účtů) a jejich správu. Vzhledem k tomu, že není možné dopředu stanovit, která varianta autentizace a autorizace bude použita v konkrétním zdravotnickém zařízení, je nezbytné, aby nabízené řešení zahrnovalo obě možnosti. 4

5 Dotaz č. 12 (ze dne ): Komunikační uzel ukládá všechny informace do lokální auditní DB. Lokální auditní DB musí být v infrastruktuře nemocnice. Má být tato databáze součástí nabídky a má být provozována na nabízeném HW komunikačního uzlu, nebo je potřebné komunikační uzel propojit na stávající auditní DB v nemocnici? Jestli ano, o jakou DB v jednotlivých nemocnicích jde, jaké jsou její DB struktury? Odpověď zadavatele na dotaz č. 12: Požadované řešení předpokládá vytvoření lokální auditní databáze v rámci komunikačního uzlu, na kterém bude i provozována. Řešení tohoto požadavku musí být součástí nabídky. Dotaz č. 13 (ze dne ): V zadávací dokumentaci je uvedeno, že výměna zpráv je realizována pomocí DASTA v.3 (validace vůči DTD), v ukázkách jsou však použity zprávy dle DASTA v.4 (validace vůči XSD). Která verze DASTA je teda požadována? Odpověď zadavatele na dotaz č. 13: V případě rozhraní pro předávání ambulantních, hospitalizačních a výjezdových zpráv se jedná o DASTA ver.3. V případě rozhraní pro předávání životních údajů pacienta je možné využít komunikaci sadou SQL příkazů nebo formou DASTA ver.4 zpráv. Dotaz č. 14 (ze dne ): V zadávací dokumentaci je doporučeno použití HW s pasivním chlazením a poměrně nízkým výkonem. Současně je tam požadavek zakazující licenční omezení vzhledem na počet zpráv nebo počet zpracovaných dotazů. Prosíme o specifikaci: * odhadovaný počet asynchronních zpráv za den * odhadovaný počet asynchronních zpráv za hodinu v pracovní době (8-15) * odhadovaná velikost asynchronních zpráv * odhadovaný počet synchronních dotazů za hodinu * odhadovaná velikost synchronních dotazů (request/response) * odhadovaný maximální počet uživatelů přistupujících přes WEB rozhraní na jeden komunikační uzel * odhadovaný průměrný počet uživatelů přistupujících přes WEB rozhraní na jeden komunikační uzel Odpověď zadavatele na dotaz č. 14: V rámci zadávací dokumentace je uvedeno doporučení ohledně hardware parametrů komunikačních uzlů. Uchazeč může nabídnout řešení v intencích tohoto doporučení případně lepší. Uvádíme orientační odhad pro jednotlivé typy komunikace v rámci jednoho zdravotnického zařízení: 1. Předpokládaný průměrný počet přijatých/odeslaných zpráv za jeden den: Předpokládaný průměrný počet dotazů na životní údaje pacienta za jeden den: Předpokládaný průměrný počet odpovědí na životní údaje pacienta za jeden den: 200 Dotaz č. 15 (ze dne ): Pro "Vyhledání životních dat pacienta pro ZZS/ZZ" je požadován "dotaz na životní data se odesílá všem spolupracujícím zdravotnickým zařízením". Jedná se o komunikaci typu a) každý-s-každým/peer-to-peer, t.j. komunikační uzel přímo osloví všechny komunikační uzly v seznamu 5

6 b) nebo o komunikaci přes centrální uzel, t.j. komunikační uzel přímo osloví centrum výměny zpráv a to osloví všechny komunikační uzly Vzhledem na vybudovanou komunikační infrastrukturu se jeví, že zprávy mohou být posílány do dalšího komunikačního uzlu bez komunikace s centrem. Jestli se jedná o komunikaci každý-s-každým, jaký je smysl využití "centra výměny zpráv"? Odpověď zadavatele na dotaz č. 15: Požadujeme řešení, kdy komunikační uzly mezi sebou komunikují pouze a výhradně formou předávání zpráv přes komunikační centrum. V případě vyhledávání životních údajů pacienta dotazující zdravotnické zařízení odešle dotaz do všech zapojených zdravotnických zařízení prostřednictvím jejich fronty zpráv v centru. Dále očekává odpovědi od všech zdravotnických zařízení ve vlastní frontě zpráv. Jedná se tedy o typ komunikace "každý s každým", kdy technicky je tato komunikace zajištěna právě centrem výměny zpráv. Dodatečná informace zadavatele: Zadavatel předpokládá, že firma, která se bude ucházet o veřejnou zakázku, bude působit, jako systémový integrátor a bude mít dostatek zkušeností na to, aby si buď sama, nebo prostřednictvím svých subdodavatelů opatřila potřebné informace pro plné zapojení do těchto dvou již fungujících projektů a potřebné informace od jednotlivých dodavatelů NIS. Projekt epacs - informace a kontakty Projekt emedocs - informace a kontakty S pozdravem Otisk razítka JUDr. Věra Vojáčková, MPA ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě pověření hejtmana Jihomoravského kraje ze dne č. j. JMK /2012 6

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ HW, DODÁNÍ SW VYBAVENÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ HW, DODÁNÍ SW VYBAVENÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ HW, DODÁNÍ SW VYBAVENÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB Č.j. SVS/2013/018721-G Smluvní strany: Česká republika Státní veterinární správa se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz

Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Provozní řád běžného provozu NEN pro I. etapu Otevřený zkušební provoz [Provozovatel NEN: DATASYS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jeseniova 2829/20, PSČ 130 00, IČO: 61249157]

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky / Příloha č. 1 Smlouvy Specifikace předmětu plnění Stupeň důvěrnosti: Veřejné Specifikace předmětu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001804/2015 25.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozovatel: Sdružení E-TENDERS vedoucí člen sdružení: GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 26147921 člen sdružení: ample.cz

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ver. 20150710 PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více