PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A) Identifikační údaje zadavatele Název: Statutární město Děčín Sídlo: Mírové náměstí 5, Děčín 4, IČ: Zastoupené: Františkem Pelantem, primátorem Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Petr Hodboď, vedoucí OPO tel.: , B) Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí atestovaného elektronického nástroje pro zadávání a administraci veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách přístupného na internetu a to formou služby. Uchazeč musí garantovat alespoň zahájení procesu certifikace, podle nové vyhlášky 9/2011 Sb. Atestovaný elektronický nástroj musí umožnit zadávání veřejných zakázek těmito metodami: otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení bez/s uveřejněním, zjednodušené podlimitním řízení, procesování veřejných zakázek malého rozsahu, rámcové smlouvy, zastupování zadavatele v řízení o veřejných zakázkách. Součástí dodávky musí být i elektronická evidence a archivace dokumentace o veřejných zakázkách včetně evidence a archivace veřejných zakázek zadavatele realizovaných mimo tento nástroj. 1

2 Atestovaný elektronický nástroj musí umožnit nebo obsahovat: - přímé propojení a zřízení profilu zadavatele podle 17 písm. g) zákona, - vlastní rozhraní pro formuláře povinného uveřejňování s přímou komunikací ze systému s ISVZ-US, - nástroj pro opakované používání stejných textů (šablon) při vyplňování formulářů pro povinné uveřejnění na Centrální adrese (IS VZ US) s propojením jednotlivých logicky navazujících formulářů (předběžné oznámení, oznámení, uveřejnění výsledku VZ apod.), - odeslání výzvy / uveřejnění vhodným způsobem (ZPŘ a popř. VZMR), - poskytování elektronické zadávací dokumentace s agendou dodatečných informací k zadávacím podmínkám, - příjem elektronických nabídek a elektronické otevírání obálek, - automatické hodnocení nabídek, podle předem nastavených hodnotících kritérií, se stanovením pořadí uchazečů, - podporu hodnotící komise se zápisem i vyhlášením výsledků, - evidence elektronických dokumentů k VZ a šablony, - přímé propojení a využití databáze dodavatelů, - záznam všech prováděných úkonů, generovaný protokol, auditorský přístup nad všemi zakázkami, - možnost elektronické aukce, - možnost dynamického nákupního systému, - export ukončené VZ do HTML formátu, včetně dokumentů, zpráv aj. pro offline prohlížení, s možností zaheslování ZIP pro zasílání kontrolního souboru em, - možnost na profilu zadavatele zveřejňovat informace nezávislé na konkrétním zadávacím řízení, novinky atp. (pro veřejnost nebo jen pro své uživatele). Rozsah nasazení systému pro 40 aktivních uživatelů zadavatele s počtem 300 procesovaných zakázek za rok s možností rozšíření na další počty aktivních uživatelů. Předmět zakázky je i zajištění uživatelské podpory a zajištění zákaznického servisu. Součástí nabídky musí obsahovat také: - návrh smlouvy, vč. úpravy autorských práv - kalkulace nabídkové ceny C) Hodnota zakázky, platební podmínky a způsob zpracování nabídkové ceny Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je ,- Kč za 4 roky plnění. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace a je nepřekročitelná, s výjimkou změn daňových předpisů. Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH samostatně DPH nabídková cena včetně DPH 2

3 Nabídková cena musí zahrnovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou tedy veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla. D) Lhůta a místo pro podání nabídky Nabídky mohou uchazeči doručit poštou na adresu: Statutární město Děčín, Mírové nám. 5, Děčín 4, 40538, nebo osobně na podatelnu v zalepené obálce s označením VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Provozování elektronického procesu zadávání veřejných zakázek NEOTVÍRAT, v termínu do , 12:00 hod. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Úřední hodiny podatelny jsou: pondělí, středa: 7:00 17:00 hod. úterý, čtvrtek, pátek: 7:00 14:30 hod. E) Doba a místo plnění zakázky Předpokládaný termín zahájení plnění: Místo plnění: ihned po podpisu příslušné smlouvy provoz na dobu neurčitou s 6 měsíční výp. lhůtou. Statutární město Děčín, Česká republika F) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona odst. 2, nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne starším než 3 měsíce, profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 odst. a) a b), technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu podle 56, odst písm. a) předložením seznamu nejméně pěti obdobných úspěšně realizovaných zakázek s hodnotou plnění nad ,- Kč bez DPH, s uvedením kontaktních osob objednatele a rozsahu a doby realizace, a doložením nasazení alespoň jednoho dynamického nákupního systému aktivního v uplynulých12 měsících s uvedením odkazu na el. nástroj příslušného zadavatele nebo na uveřejněnou informaci z IS VZ US, - písm. b) předložením seznamu osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v souladu s 57 zákona 137/2006 Sb. G) Hodnotící kritéria a metoda jejich hodnocení Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena. H) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Zadavatel nepřipouští dílčí nebo variantní řešení nabídky. Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a v elektronické podobě ve formátu PDF. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 3

4 Krycí list nabídky (dle přílohy č.1) Obsah nabídky Prokázání kvalifikace Popis nabídky včetně cenové nabídky Seznam členů řešitelského týmu Závazný harmonogram prací včetně termínu dokončení Seznam referencí obdobných projektů Prohlášení o vázanosti nabídky (dle přílohy č. 2) Návrh smlouvy obsahující všechny uvedené podmínky a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče Uchazeč ve své nabídce předloží popis navrhovaného elektronického nástroje, technického řešení provozu elektronického nástroje zadávání veřejných zakázek, včetně požadavků na zadavatele, nutných k aplikovatelnosti el. nástroje. Uchazeč je povinen předložit k nabídce rovněž návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě a to ve formátu ODT (OpenOffice.org Writer) nebo DOC (MS Word). Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách. I) Doba a místo konání otevírání obálek Otevírání obálek je neveřejné. J) Informace o výsledku výběrového řízení Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni elektronicky prostřednictvím datové schránky, případně em s doručenkou. K) Další podmínky zadavatele Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy prezentaci nabízeného předmětu plnění. Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. Dodavatel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Datum: Ing. Petr Hodboď Vedoucí odboru provozního a organizačního 4

5 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Provozování elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek 2. Základní identifikační údaje 2.1. Zadavatel Název: Sídlo: Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, Děčín IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba: František Pelant, primátor Ing. Petr Hodboď, vedoucí odb. provozního a organizačního Tel./fax: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax: 3. Nabídková cena v Kč Cena za provoz měsíčně Celková hodnota zakázky za 48 měsíců Cena bez DPH: Samostatně DPH: Cena včetně DPH: Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH: Cena celkem včetně DPH: 5

6 Příloha č. 2 Prohlášení o vázanosti nabídky V zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky Provozování elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek Čestné prohlášení dle 68 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Čestně prohlašuji, že uchazeč je vázán celým obsahem této předložené nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. V dne.. za uchazeče 6

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více