Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Dědění ze zákona před a po rekodifikaci soukromého práva Barbora Chmelařová 2012/2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Dědění ze zákona před a po rekodifikaci soukromého práva zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne Barbora Chmelařová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. JUDr. Kateřině Ronovské, Ph.D., vedoucí mé diplomové práce za to, že mi umožnila diplomovou práci na mnou vybrané téma psát, odborně mne vedla, poskytla mi cenné rady a byla ochotna mi pomoci. Zároveň bych chtěla poděkovat mé rodině za podporu a pochopení, které mi umožnilo studovat na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

4 Abstrakt Předmětem této diplomové práce je analýza právního rámce dědění ze zákona před a po rekodifikaci soukromého práva se zaměřením na vybrané instituty tohoto právního odvětví. V obecné části práce vymezuje povahu dědického práva, jeho principy a předpoklady dědění jako právního nástupnictví. Následně je pozornost zaměřena na problematiku dědických titulů, zákonné dědické posloupnosti a postavení nepominutelných dědiců, přičemž vývoj těchto institutů je znázorněn na pozadí zásad a principů dědického práva. Abstract The subject of this thesis is the analysis of the legislation for inheritance law before and after the re-codification of private law, focusing on selected institutes of this legal sector. In the general part, defines the legal character of inheritance law, its principles and assumptions as inheritance law of succession. Subsequently, attention is focused on the issue of succession titles, legal succession and position of forced heirs, while the development of these institutes is shown in the background of principles of inheritance law. Klíčová slova dědické právo, nový občanský zákoník, principy, autonomie vůle, dědické tituly, nepominutelný dědic, ochrana dědice Key words inheritance law, New Civil Code, legal principles, freewill, heritance titles, a forced heir, protection heirs

5 Obsah Abstrakt/Abstract... 4 Klíčová slova/key words... 4 Úvod Povaha dědického práva Systematické zařazení dědického práva v občansko-právním kodexu Absolutní a relativní práva Věcná práva a právo dědické Relativní povaha práva a právo dědické Vymezení povahy dědického práva Principy dědického práva Krátký exkurz k jednotlivým dědicko-právním principům Předpoklady dědění Smrt Existence dědictví Způsobilý dědic Dědická substituce Dědický titul Dědické tituly a omezení zákonné dědické posloupnosti Právní síla dědických titulů Pořízení pro případ smrti Závěť Dovětek (kodicil) Dědická smlouva Odkaz Zákon Posilování volnosti vůle zůstavitele ve vztahu k dědickým titulům Strana 5

6 4. Zákonná dědická posloupnost a dědické třídy Okruh intestátních dědiců Stát jako dědic Shrnutí k intestátní posloupnosti Zákonná ochrana dědice Postavení nepominutelného dědice a jeho dědický podíl Ochrana dědice právem volného rozhodnutí Odmítnutí dědictví dědicem Zřeknutí se dědictví Vzdání se dědictví Ochrana oprávněného dědice Prolomení zásady ochrany dědice institutem vydědění Závěr Summary Seznam použitých pramenů a literatury Primární prameny Sekundární prameny Monografie, publikace, sborníky Odborné články Soudní rozhodnutí Elektronické prameny Strana 6

7 Úvod Každý člověk má své materiální sny a cíle a v průběhu svého života se jich snaží dosáhnout. Téměř každý chce mít vlastní dům nebo byt, většina si během svého života pořídí nejeden automobil a peněžní prostředky, které si člověk vydělá a nestačí je investovat či jinak utratit, ukládá na bankovní účty. Někteří nejsou tak úspěšní a k zajištění alespoň standardní životní úrovně si zřizují půjčky nebo se upisují k jiným závazkům. A v okamžiku, kdy tikot hodin života člověka utichne, vyvstane otázka, jak se závazky nebo nabytým vlastnictvím, jehož majitel již sní svůj věčný sen, naložit. Každý moderní stát již vytvořil právní úpravu, která pomáhá vyřešit situaci mnohdy znepřátelených členů rodiny a jaksi spravedlivě rozdělit pozůstalý majetek. Právní pravidla, jež upravují právní nástupnictví ve vztahu k zůstaviteli a pozůstalosti, nazýváme dědické právo. Objektivní dědické právo v České republice je podřazeno pod soukromoprávní odvětví do práva občanského a v současné době je platně a účinně zakotveno v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 1 Ačkoliv by každý právní řád měl být stabilní a pevný tak, aby společnost získala jasnou představu o tom, co je jediné správné, tímto se řídila a pravidla dodržovala, ve skutečnosti je tomu právě naopak. S trochou nadsázky řečeno, právo je to, co se přizpůsobuje společnosti a reaguje na její změny a vývoj. I dědické právo je odvětvím dynamickým a odráží stádia postupného rozvoje společnosti a jejich hodnot. A právě zobrazení vývoje dědického práva, respektive jeho vybraných institutů, je tématem této diplomové práce. Ať chceme nebo ne, dědické právo se dotýká života každého z nás. Ať už jsme v pozici osoby rozhodující se o osudu svého majetku pro případ smrti nebo potenciálním dědicem, měli bychom mít povědomí o zákonných pravidlech smrtí vyvolaného právního nástupnictví a možnostech ovlivnění takto vznikajících právních vztahů. Cílem této práce je na pozadí dědicko-právních principů porovnat vybrané instituty dědického práva v současné platné a účinné právní úpravě s právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku, vyzdvihnout dědění ze zákona, a zejména pomoci vybraných institutů, porovnat postavení zákonného dědice před a po rekodifikaci a zdůraznit posun právní úpravy v této oblasti. 1 Pozn. dále v textu také jen současný občanský zákoník Strana 7

8 Základní a zároveň poměrně propracovanou podobu, získalo dědické právo již s prvním občanským zákoníkem na našem území s císařským patentem č. 946/1811 Sb.z.s., obecným zákoníkem občanským, v němž bylo dědickému právu věnováno celkem 294 ustanovení. S následnou kodifikací občanského práva v roce 1950 byla oblast dědického práva stižena značnou redukcí na pouhých 53 ustanovení v zákoně č. 141/1950 Sb., tzv. středním občanském zákoníku; a tento trend se vlivem politické moci udržel i při přípravě současného občanského zákoníku. V zákoně č. 40/1964 Sb., bylo původně dědickému právu věnováno pouze 28 ustanovení, která byla v důsledku novelizací doplněna na současný počet 41 ustanovení. 2 O jakési zadostiučinění dědickému právu se zasloužili tvůrci nového občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb., v čele s profesorem Karlem Eliášem, když inspirujíce se úpravou obecného zákoníku občanského a rakouského ABGB, dědickou úpravu rozšířili a rozvedli v celkem 244 ustanoveních. Důvod pro rozsáhlejší změny v dědickém právu tito tvůrci nacházeli zejména v zastaralosti stávající úpravy dědické sukcese spočívající ve stále se uchovávající koncepci socialistických kodifikací z roku 1950 a 1964, čímž se tato úprava výrazně odlišuje od všeho, co je pro dědické právo v kontinentální právní kultuře typické. Aktuálnost diplomového tématu odráží právě blížící se účinnost nové úpravy soukromého práva, jež přináší výrazné posílení autonomie vůle jednotlivce a tedy svobodu v rozhodování o soukromém majetku 3 jak za života člověka, tak také mortis causa, v důsledku čehož se mění pozice zákonných dědiců. Dále potřebu zpracování tohoto tématu podporuje také skutečnost, že ačkoli by pravidla dědického práva a jejich interpretace měla být jasná a všem snadno dostupná, příliš mnoho autorů se tomuto tématu nevěnuje. S ohledem na nízký počet publikací o dědickém právu těžiště zdrojů této práce tvoří zejména zákonná úprava dědického práva jak platná a účinná, tak starší právní úprava a samozřejmě nová zákonná úprava platná, avšak dosud neúčinná. Některé otázky budou řešeny pomoci komentářové literatury a 2 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo: praktická příručka : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního. 3. aktualit. vyd. Praha: Linde, 2007, 351 s. ISBN str. 5 3 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku. In: Digitální repozitář PSP ČR [online] [citováno ]. Dostupné z Strana 8

9 ve vztahu k novým pojmům zejména pomoci důvodové zprávy k zákonu č. 89/2012 Sb. K rozvedení učebnicových textů o dědickém právu a porovnání názorů odborníků z dané oblasti se zaměřuji na zpracování daného tématu obsažená v odborných časopisech a judikatuře. K naplnění cílů práce jsem zvolila metodu právní komparace. Podstatu této metody určuje Knapp stanovením dvou prvků, z nichž jeden se nazývá comparatum, tj. to, co se srovnává, a druhému se říká comparandum, tj, to co má být s prvním srovnáváno. 4 Comparatem v této diplomové práci je hmotně-právní úprava dědického práva, resp. jeho vybraných institutů, obsažená v novém občanském zákoníku. Za comporanda jsem zvolila právní úpravu těchto institutů obsaženou v platné a účinné právní úpravě, tedy v zákoně č. 40/1964 Sb., jakož i právní úpravu dědického práva obsaženou v obecném zákoníku občanském a následných kodifikacích. Jako tzn. tertium comparationis jsem stanovila společenskou situaci v době platnosti jednotlivých zákonů, dále jsem se zaměřila na jazykové srovnání definic a názvů pojmů. Na základě takové komparace zobrazuji původ dědicko-právních institutů a jejich vývoj s ohledem na principy, na nichž jsou vystavěny. Zpracování tohoto tématu považuji za přínosné zejména s ohledem na blížící se účinnost nového občanského zákoníku a možné problémy s interpretací nových pojmů a jejich použitím v praxi. Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, v nichž analyzuji a srovnávám vývoj dědění ze zákona, přičemž pod tento pojem nepodřazuji pouze intestátní dědickou posloupnost, ale zabývám se dědickým právem, které na území České republiky zákon reguluje. V první části se věnuji povaze dědického práva jako právního odvětví a jeho charakteristickým znakům se zaměřením na systematické zařazení v zákonné úpravě. V navazující části, se snahou zobrazit změny, které přináší nový občanský zákoník, vymezuji základní principy, jimiž je dědické právo provázáno, definuji pojmy dědického nástupnictví a jeho předpoklady. 4 KNAPP, Viktor. Velké právní systémy: úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C.H. Beck, ISBN str. 3. Strana 9

10 Následně pozornost zaměřuji na problematiku dědických titulů, kde se nejvíce projevuje posílení autonomie vůle zůstavitele, což oslabuje zákonnou dědickou posloupnost. Jádro práce spořívá ve čtvrté a páté kapitole věnované intestátní posloupnosti a postavení nepominutelných dědiců, přičemž zohledňuji působení autonomie vůle zůstavitele i dědice. Současně s popisem a hodnocením jednotlivých institutů je snahou upozornit na vliv, resp. přizpůsobování se právní úpravy ochraně zůstavitele či dědiců. S problematikou dědického nástupnictví, s rozšířením okruhu dědiců a posilováním autonomie vůle zůstavitele souvisí také problematika zakládání nadací jakožto závětních dědiců. Tomuto tématu se detailně věnuje docentka Ronovská. V zásadě není vyloučeno, aby byla za dědice povolána již existující nadace stejně jako kterákoli existující právnická osoba, avšak v této situaci může docházet ke kolizi nadačního práva a práva dědického. 5 Dle mého názoru docentka Ronovská problematiku nadací zpracovala odborně a komplexně, a přijít s novými poznatky v této oblasti je pro diplomanta značně obtížné, navíc nadace nemohou být zákonným dědicem, a proto ve své práci problematiku nadací zmiňuji okrajově a svou pozornost detailněji zaměřuji na výše uvedené instituty dědického práva. Dědické právo je tématem širokým a o každém jeho dílčím institutu by bylo možné napsat rozsáhlou studii. S novou právní úpravou vyvstane potřeba řešit i další otázky a problémy, které jsou mně známé, ale jejich řešení by již překračovalo rámec této diplomové práce. 5 RONOVSKÁ, Kateřina. Nové české nadační právo v evropském srovnání. Praha. Wolters Kluwer ČR, s. ISBN: Strana 10

11 1. Povaha dědického práva Český právní systém je ovládán dualistickou koncepcí, dle níž se právo se ve své základní rovině dělí na právo veřejné a právo soukromé, jako základních kategorií, jež se dále člení do odvětví. Obě tyto kategorie se vyznačují pro ně specifickými znaky a také zásadami a principy, které se prolínají všemi odvětvími téže části práva, přičemž v některých jsou tyto zásady výrazné, jindy ustupují do pozadí. Domnívám se, že v důsledku jakéhosi silového působení a prolínání právních principů se krystalizují charakteristické znaky a povaha jednotlivých právních odvětví. Současné dědické právo představuje právní odvětví práva občanského, respektive pododvětví obecného práva soukromého. Občanské právo tvoří normy, jež regulují všechny občanskoprávní vztahy tedy vztahy majetkové, vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti a vztahy majetkovým vztahům podobné nebo s nimi související, jimiž jsou konkrétně vztahy vyplývající z výsledků tvořivé duševní činnosti. 6 Dle povahy takto vymezených občanskoprávních vztahů se občanské právo ve své zvláštní části dělí na práva věcná, práva závazková, dědické právo, práva osobnostní a práva k nehmotným statkům. Každá z těchto částí se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi, avšak vlastnosti kategorií věcných a závazkových práv se prolínají i zbývajícími částmi občanského práva. 1.1 Systematické zařazení dědického práva v občansko-právním kodexu Právo na dědění, resp. dědické právo je zakotveno z hlediska právní síly jedním z nejvýznamnějších právních předpisů v čl. 11 odst. 1 věty třetí Listiny základních práv a svobod, jenž stanoví: Dědění se zaručuje. 7 Platné dědické právo zaručené ústavním předpisem dále rozvádí a vymezuje v části sedmé zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění. Právní úprava dědění je vsunuta mezi část šestou, obsahující deliktní právo a závazky z bezdůvodného 6 FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. 2.upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 650 s. ISBN str Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod. Strana 11

12 obohacení, jenž bezprostředně navazuje na věcná práva, a část osmou, smluvní závazkové právo. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen nový občanský zákoník ) v podstatě vychází ze začlenění dědického práva v systému současného práva občanského a právní úpravu dědění řadí do třetí hlavy třetí části za práva věcná, která spolu s dědickým právem vytváří kategorii absolutních věcných práv, a zároveň před hlavu pátou tvořenou právy závazkovými, resp. dle terminologie nového občanského zákoníku, relativními majetkovými právy. Co se týká vnitřního členění, je oproti současnému vnitřnímu členění dědického práva do šesti hlav nová úprava rozdělena do osmi dílů. První díl se zabývá právem na pozůstalost, díl druhý pořízením pro případ smrti, díl třetí odkazy, díl čtvrtý zákonnou dědickou posloupností, díl pátý povinnými dědickými díly, díl šestý právy některých osob na zaopatření, díl sedmý přechodem pozůstalosti na dědice a konečně díl osmý zcizením dědictví. 8 Již ze samotných názvů jednotlivých hlav části třetí v novém občanském zákoníku je zřejmé podrobnější a rozsáhlejší propracování dědicko-právní úpravy, přičemž také pojmenování hlav se výrazně odlišuje od úpravy současné. Nejen z hlediska jednotlivých principů projevujících se v tomto právním pododvětví, ale také s ohledem na začlenění dědického práva do systému práva občanského, je dle mého názoru vhodné zamyslet se nad skutečnou povahou dědického práva. Domnívám se, že určité systematické zařazení a přisuzovaná právní povaha odráží preference společnosti a ovlivňuje úpravu dědického práva i samotné dědění ze zákona. 1.2 Absolutní a relativní práva Občanské právo užívá pojmu absolutní práva ve smyslu rozvoje právního statusu osoby. Absolutní práva a absolutní povinnosti tvoří obsah absolutních právních vztahů. Tato práva a povinnosti náleží zásadně určitému individuálně určenému subjektu, zatímco ostatním konkrétně neurčeným subjektům vzniká povinnost 8 VAŇASOVÁ, Markéta. Úprava dědického práva v novém občanském zákoníku [online]. Epravo.cz, 2011 [cit ]. Dostupné z: ŠEŠINA, Martin. Diskuse o návrhu nového občanského zákoníku. Ad Notam. 2005, roč. 11, č. 4. s ISSN Strana 12

13 zdržet se všech zásahů, které by rušily nositele absolutních práv ve výkonu jeho oprávnění Věcná práva a právo dědické Kategorie věcných práv nese jistou majetkovou hodnotu, které zajišťují ochranu příslušné právní normy. Věcná práva jsou právy absolutními, působícími erga omnes, a jejich předmětem je zpravidla individuálně určená věc v právním smyslu. V subjektivním pojetí se věcným právem rozumí oprávnění určité osoby ovládat věc. 10 Konkrétními věcnými právy jsou zejména právo vlastnické, právo držby a věcná práva k věcem cizím, tedy věcná břemena, právo zástavní, zadržovací a předkupní, je-li zřízené jako právo věcné. Konstrukci věcných práv nalezneme již v obecném zákoníku občanském z roku 1811; tato byla následně převzata do úpravy občanského práva středním zákoníkem občanským. Zákon č. 40/1964 Sb., po vstupu v platnost kategorii věcných práv neznal, avšak po novelizaci provedené zákonem č. 509/1991 Sb., byla opět věcná práva do systematiky občanského práva navrácena 11. Nový občanský zákoník zůstává konzistentní se současnou úpravou věcných práv jak v českém právním řádu, tak také s kontinentálními kodexy, úpravu pouze doplňuje a pomoci vhodnější systematiky odstraňuje problematická místa. Z charakteristiky věcných práv jako práv absolutních vyplývá blízkost práv věcných a práva dědického. I dědic má k dědictví právo, které má absolutní povahu. Ale protože nauka chápe dědické právo jako právo na pozůstalost, resp. na poměrný podíl z ní vystupuje rozdíl mezi oběma soustavami v tom, že věcné právo vzniká jen ke konkrétní věci, kdežto předmětem dědění je celek. 12 Dědické právo platné na území našeho státu bylo zpočátku právem věcným. Povahu dědického práva jako práva věcného stanovil samotný 9 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C.H.Beck, s. ISBN str FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. 2.upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 650 s. ISBN str FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. 2.upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 650 s. ISBN str ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář úplný text zákon s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k svazek. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, 1392 s. ISBN str Strana 13

14 Československý obecný zákoník občanský v ustanovení 532 věty druhé, dle něhož právo dědické jest právo věcné a má platnost proti každému, kdo by chtěl pozůstalost přiosobiti. 13 Účinky erga omnes směřovaly k ochraně zůstavitele a jeho poslední vůle. Žádný z následujících občanskoprávních kodexů povahu dědického práva takto výslovně nestanovil, ani nový občanský zákoník se k čistě věcně-právní povaze dědického práva nevrací Relativní povaha práva a právo dědické Relativnost je charakteristickým rysem závazkového práva, respektive vztahů obligačních, jež jsou jeho předmětem a na nichž se relativnost práva nejlépe definuje. Závazkové vztahy vznikají mezi dvěma nebo více individuálně určenými subjekty z jejich svobodné vůle, a práva a povinnosti založené tímto vztahem nelze vztahovat či požadovat od třetích osob. Účinky závazkových právních vztahů nastávají pouze inter partes. Postavení subjektů závazkových vztahů je protikladné, právu subjektu na straně jedné odpovídá povinnost subjektu na straně druhé. 14 Předmětem závazkových vztahů mohou být jak věci individuálně určené, tak také věci určené druhově, dále práva i jiné majetkové hodnoty. Práva a povinnosti z těchto vztahů mohou být s účastníky obligačních vztahů spjaty natolik, že sdílejí i jejich osud. V závazkovém právu se současně mnohem více projevují občanskoprávní zásady, a to zejména autonomie vůle, rovnost smluvních stran, která v určitých případech bývá prolomena ochranou slabší smluvní strany. Dle mého názoru i dědické právo lze v jistém smyslu chápat jako závazkový vztah. Zůstavitel svým posledním pořízením povolává určité osoby k dědění. Bez dědiců by k dědické sukcesi nedošlo. Stejně jako obligace tak dědická sukcese předpokládá existenci dvou stran. 15 Dědicové jsou oprávněni přijmout, ale i odmítnout majetkové hodnoty, které jim byly zůstavitelem odkázány. Prvky závazkového práva lze spatřovat v té části dědického práva, kdy dle vůle zůstavitele se mezi sebou již vypořádávají samotní dědicové, ale také při pořizování dědické smlouvy zůstavitelem. 13 Císařský patent č. 946/1811 Sb.s.z., obecný zákoník občanský. 14 FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. 2.upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 650 s. ISBN str ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k svazek. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, 1392 s. ISBN str.509. Strana 14

15 1.3 Vymezení povahy dědického práva Ačkoliv bylo dědické právo působící na našem území v prvopočátku považováno za právo věcné a takto zakotveno Československým obecným zákoníkem občanským, jeho čistě věcně-právní povaha se s postojem společnosti k soukromému vlastnictví měnila a směřovala spíše k relativnímu závazkovému právu. Současné dědické právo není výlučně právem věcným ani závazkovým, avšak jak věcněprávní absolutní působení práva erga omnes, tak také prvky relativních závazkových vztahů se na tomto úseků práva projevují, což je podporováno posilováním smluvní volnosti mezi zůstavitelem a jeho dědici či třetími osobami, dále také ochranou práv zůstavitele a jeho autonomie vůle. Právě autonomii vůle považuje Bezouška za původce prolínání nebo spíše střetu závazkového práva a s oblasti práv věcných, práva dědického a rodinného. 16 Povahu dědického práva pomoci občanskoprávních vztahů dle mého názoru nelze jednoznačně vymezit. Není možné jednoznačně určit jen absolutní znaky práva bez toho, abychom opomněli znaky relativní povahy, a taktéž nelze použít postup opačný, tedy definovat dědické právo jako závazek bez ohledu na absolutní účinky vůči všem ostatním subjektům. V této situaci lze charakter dědicko-právních vztahů vymezit za pomoci slov profesora Fialy: všechny vztahy jsou totiž absolutními, ale některé jsou navíc ještě relativní. 17 Nesporně lze dědické právo podřadit pod množinu majetkových práv, resp. definovat dědické právo jako úpravu přechodu majetkových práv a povinností fyzické osoby na její právní nástupce. Tvůrci nového občanského zákoníku v souvislosti se systematikou a povahou práv posilují právní jistotu v povědomí společnosti, když rozdělují úpravu majetkových práv na absolutní práva majetková a majetková práva relativní. S odkazem na působení dědického práva vůči každému a jím založené povinnosti mimo jiné i třetím osobám, 18 stejně tak 16 BEZOUŠKA, Petr. Autonomie vůle. In: HAVEL, Bohumil a Vlastimil PIHERA. Soukromé právo na cestě: eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 396 s. ISBN FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. 2.upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 650 s. ISBN str JANEČKOVÁ, Eva; Vladimír HORÁLEK a Karel ELIÁŠ. Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. Praha: Linde Praha, akciová společnost s. ISBN str. 31. Strana 15

16 s ohledem na předmět těchto vztahů dotýkající se určité majetkové hodnoty, bylo dědické právo zařazeno pod množinu absolutních majetkových práv. Budeme-li vycházet ze systematiky nového občanského zákoníku, lze i s ohledem na zařazení v systému občanského práva dědickým právem v objektivním smyslu rozumět soubor právních norem upravujících určité vztahy mezi lidmi, přičemž se v těchto vztazích projevují vlastnosti absolutních práv, jimiž se prolínají znaky relativních práv závazkových. Dle mého názoru zákonodárce podřazením dědického práva pod množinu absolutních majetkových práv chtěl navázat na povahu dědického práva stanovenou v obecném zákoníku občanském, avšak posílením autonomie vůle a zavedením značného počtu smluvních institutů, které jsou popsány níže, vytvořil z dědicko-právních vztahů spíše vztahy obligační. Strana 16

17 2. Principy dědického práva Význam pojmu princip lze vyložit jako vůdčí myšlenku, pravidlo, zákon pro poznání a jednání; z filozofického hlediska lze principem nazvat to, z čeho se vychází při interpretaci; také jej lze popsat jako prvek budování systému vyjadřující ve vývoji vědy relativní souhlas vědeckých teorií na kvantitativně různých stupních vývoje a ukazující, že vztah nové teorie ke staré není pouhým popřením, ale současně i jejím uchováním na vyšší úrovni poznání. 19 Téměř každý z těchto významů lze použít také při definování obsahu pojmu dědickoprávní princip. Dědické právo jako systémová součást soukromoprávního odvětví práva občanského přebírá jisté principy a zásady soukromého práva, avšak s ohledem na svou specifičnost tyto základní zásady modifikuje dle svých potřeb. Stejně tak k naplnění odvětvových cílů se v dědickém právu vykrystalizovaly zvláštní, můžeme je nazvat dědicko-právní zásady. Právo je, jak již bylo zmíněno výše, oborem dynamickým, přizpůsobujícím se vývoji lidské společnosti a reagujícím na změny. Tato vlastnost práva je nezbytná pro objektivní zajištění právní jistoty; nelze se v současném moderním světě striktně řídit římským právem a jím zakotvenými zásadami, proto se jeví pochopitelným, že některé změny zasahují i do principů v daném právním odvětí, což často vede k prolínání či střetům jednotlivých základních principů. Ačkoli lze mezi pojmy princip a zásada vysledovat jisté rozdíly, v této práci jsou považovány za synonyma. Současná dědicko-právní úprava vychází z koncepce zavedené zákonem č. 141/1950 Sb., tedy z tendence upřednostňovat materialistické pojetí dědění a upozadění osoby zůstavitele. Dle dobové ideologie je mrtvý člověk z hlediska právní úpravy již bez významu a takto odsunuty mají být i jeho příkazy, přání a podmínky, jež nejsou způsobilé vyvolat jakékoli právní následky, 20 jak deklaruje ustanovení 478 občanského zákoníku. V kontinentálním právním systému úprava dědického práva sleduje spektrum dědických institutů pocházejících již z římskoprávní úpravy. Hlavním 19 KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, s. ISBN ELIÁŠ, Karel. Základní pojetí návrhu úpravy dědického práva pro nový občanský zákoník. Ad Notam. 2003, roč. 9, č. 5, s ISSN str. 97. Strana 17

18 účelem při přípravě nového občanského zákoníku tak bylo uvést do souladu české občanské právo s kontinentálními právními úpravami, v dědickém právu setrvat na koncepci zůstavitelovy pořizovací volnosti a respektu k jeho projevené vůli, jakož i na univerzalitě dědické sukcese, a tím na náležité ochraně oprávněných zájmů třetích osob. Dědické právo je tak i nadále odrazem principu zachování hodnot a kontinuity individuálních majetkových vztahů, nesleduje však jen zájmy právních nástupců zemřelého člověka, ale i ochranu oprávněných zájmů věřitelů. Nicméně jak uvádí Mikeš s Muzikářem, stranou zájmu by neměly zůstat ani principy piety k zemřelému, i když hlavní pozornost je soustřeďována k budoucnosti se zdůrazněním solidarity odcházející a nastupující generace Krátký exkurz k jednotlivým dědicko-právním principům Dle mého názoru níže uvedené dědicko-právní principy vyústily ze základních principů soukromého práva a to principu rovnosti, volnosti a svobody vůle jednotlivce a principu ochrany nabytých práv. Každý člověk má vedle práva nabývat vlastnictví zaručeného Listinou základních práv a svobod, také právo svobodně se rozhodnout, jak se svým majetkem naloží na sklonku svého života. Svobodnou volbu má zůstavitel při výběru osoby dědice, také při výběru majetku, resp. podílu, který určité osobě odkáže a rozhodnout se může i o způsobu, jímž toto své pořízení provede. Ve svém svobodném rozhodování může být zůstavitel omezen toliko zákonem, který například určuje na základě jakého dědického titulu a s jakými náležitostmi smí zůstavitel svůj majetek přenechat dědicům. Zásady dědického práva formuloval již před více než sto lety Emanuel Tilsch, který mezi tyto základní principy zařadil: princip zachování hodnot, princip přechodu na jednotlivce, princip volnosti zůstavitele ve volbě dědice, princip rovnosti, princip univerzální sukcese, princip volnosti dědice při přijetí dědictví a princip úřední ingerence při nabytí dědictví. 22 Teorie považuje za základ dědického práva právě princip zachování hodnot, a to z důvodu udržení kontinuity vlastnického práva. Základní kameny 21 MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo: praktická příručka : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního. 3. aktualit. vyd. Praha: Linde, 2007, 351 s. ISBN str DVOŘÁK, Jan a Karel MALÝ. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 687 s. ISBN str Strana 18

19 právního nástupnictví po zemřelé osobě byly položeny ve starověkém Římě. Již v této době byl předpokladem vytvoření dědického práva, jako samostatného právního odvětí, zejména vznik individuálního vlastnictví a respektování projevu vůle i po smrti, 23 jakož i osud tohoto vlastnictví po smrti člověka a postupem času byl zároveň kladen důraz na respektování pokrevního příbuzenství. Předpokládá se, že to, co člověk za svého života vytvořil, shromáždil či spravoval, nebylo určeno jen jemu, ale že tento člověk zamýšlel své nabyté hodnoty předat dalším osobám, přičemž okruh nejvhodnějších osob vytváří právě příbuzní, potomci a další generace nebo osoby blízké. S pojmem kontinuity vlastnictví je tedy spojen princip přechodu na jednotlivce. 24 Bez existence dědice, jakožto jednoho z předpokladů dědění, nelze dědit. Tento princip tak dává smysl zůstavitelově péči o majetek, podněcuje jej k produktivní činnosti a spořivosti a posiluje jeho sounáležitost s osobami nejbližšími. 25 Postavení těchto zásad jako základních pilířů dědického práva zdůrazňuje nový občanský zákoník tím, že tyto přímo zavádí v 1475 do textu zákona. Zůstavitelova jmění se týká princip univerzální sukcese. Pozůstalost přechází na dědice vcelku nikoli v jednotlivostech a je-li dědiců víc, neděje se přechod pozůstalosti po jednotlivých majetkových kusech, ale podle podílů. 26 S univerzalitou právního nástupnictví koresponduje neomezený přechod zůstavitelových dluhů na dědice. Z hlediska přechodu majetku jako celku navrácením institutu odkazu novým občanským zákoníkem dochází novou úpravou k nepatrné deformaci této zásady. Princip pořizovací volnosti zůstavitele, představující svobodnou volbu zůstavitele ve výběru části svého majetku, kterou odkáže svému příteli, členu rodiny či osobě, kterou poznal krátce před svou smrtí, zaznamenal vývoj zejména ve vztahu k ochraně dědice. Neboť na rozdíl od římskoprávní úpravy byla již 23 FRÝDEK, Miroslav a Jaromír TAUCHEN. Soukromé právo v proměnách věků. Sborník příspěvků z Letní školy. Brno: Masarykova Univerzita, 242 s ISBN str DVOŘÁK, Jan a Karel MALÝ. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 687 s. ISBN str DOBEŠOVÁ, Lenka. Dědění. In: Meritum Občanské právo. 2. aktualiz. a dop. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN str ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k svazek. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, 1392 s. ISBN str Strana 19

20 volba zůstavitele obecným zákoníkem občanským korigována institutem povinného dílu, jenž musí připadnout nepominutelným dědicům. Nová právní úprava dědického práva zásadu volnosti zůstavitele podporuje a to umožněním zůstaviteli použít tzv. vedlejších závětních doložek. Princip rovnosti se projevuje především na opačné straně dědického práva, na straně subjektu oprávněných, tedy dědiců a zejména těch zákonných. Dědické právo nerozlišovalo ani v době mnohem konzervativnější mezi potomky manželskými a nemanželskými, mezi potomky mužského a ženského pohlaví, a naopak všem byla zaručena rovná možnost stát se dědicem minimálně v zákonné dědické linii nebo své dědictví odmítnout. Zákonná dědická posloupnost, sloužící k ochraně dědiců a jejich rovnosti, byla již od svého zavedení do právního řádu vázána parentálním principem. Bednář demonstruje obsah tohoto principu pomocí definování parentely, když uvádí: Parentelou je třeba rozumět osoby odvozující svůj příbuzenský vztah od společného předka spolu s tímto předkem, přičemž jsou řazeny i osoby, jejichž vztah vznikl osvojením. 27 Hlavním smyslem vytvoření zákonné dědické posloupnosti se tak stal záměr zachovat majetek v nejužším kruhu rodiny, a to zejména z hlediska pokrevní linie, přičemž žádný z dědiců nemá být preferován. Projev principu rovnosti ve vztahu k svobodné volbě zůstavitele lze dle mého názoru shledat také v zásadě svobody dědice přijmout dědictví. Dává-li právní úprava zůstaviteli možnost vybrat si osobu dědice, dává také dědici možnost dědictví odmítnout. Nový občanský zákoník tento princip vyzdvihuje tím, že dědici umožňuje se s případným dědictvím vypořádat ještě za života zůstavitele prostřednictvím zřeknutí se dědického práva. V zájmu dědiců i věřitelů zůstavitele a se zřetelem na právní jistotu vstupuje do vztahů založených v důsledku smrti osoby veřejná moc. Princip úřední ingerence se projevuje ve vypořádání dědictví a potvrzení nabytí dědictví určitě osobě, která se takto stává řádným dědicem a zároveň právním nástupcem zůstavitele. Samotný proces soudního projednání dědictví je vázán pravidly zvláštního nesporného občanskoprávního řízení. 27 BEDNÁŘ, Václav. Dědické právo. In: FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. 2.upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 650 s. ISBN str. 373 Strana 20

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Petr Novotný, Monika Novotná Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO závěť, dědická smlouva vydědění odkaz dluhy zůstavitele JUDr. Petr Novotný, Ph.D. Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Předmluva... 11 Úvodem... 15

Předmluva... 11 Úvodem... 15 Obsah Předmluva... 11 Úvodem... 15 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 17 Soukromé a veřejné... 17 Soukromé právo... 19 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč jsme potřebovali nový... 20 Zásady...

Více

Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001

Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001 Časopis AD NOTAM č. 2/2001 a č. 3/2001 Národní a unifikovaná úprava kolizního práva dědického Předkládaná práce vychází z právního stavu k 01.11.2000. Dědické právo s cizím prvkem a problematika s ním

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Návrh nového občanského zákoníku. Tisková konference 9. 5. 2011

Návrh nového občanského zákoníku. Tisková konference 9. 5. 2011 Tisková konference 9. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Občanský zákoník jako součást rekodifikace soukromého práva hmotného. Paralelně s občanským zákoníkem vypracován také nový zákon o obchodních

Více

Základy občanského práva

Základy občanského práva Základy občanského práva Karel Schelle a kolektiv 3. upravené vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Členové autorského kolektivu: JUDr. Šárka Cechová (kap. 4) JUDr. Jana Čuhelová (kap. 1 spoluautorka)

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz OSNOVA PŘEDMĚTU Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Dědění ze závěti komparace právní úpravy podle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. Zpracovala: Tereza

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2. doplněné a přepracované vydání (únor 2012) 2. aktualizace k 1. 3. 2015 Ke změnám správního řádu došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp.

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Pořízení pro případ smrti dle Nového občanského zákoníku Jakub Effenberger Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pořízení

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Bc. Hana Dvořáková

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Bc. Hana Dvořáková Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Bc. Hana Dvořáková Nové instituty v dědickém právu de lege ferenda Diplomová práce Olomouc 2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma "Nové instituty

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah AD_Obalka_1 9.2.2005 19:49 Stránka 1 (notar_k plát) AD NOTAM Rejstřík Redakce časopisu Ad Notam Obsah III. Rejstřík autorů 1 II. Soudní rozhodnutí 2 III.Věcný rejstřík 2 IV. Rejstřík podle právních předpisů

Více

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně PRÁVNÍ ASPEKTY PŘÍMÉHO OSVOJENÍ JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně I. Úvodem Institut osvojení patří mezi tradiční instituty rodinného práva. Ve většině právních

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vznik, obsah, změny, zánik a zajištění závazků III/2 VY_32_INOVACE_193 3 Název

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012

SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012 SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012 7. cvičení: Pojmové znaky právního vztahu Pojmové znaky právního vztahu, subjekty, objekty a obsah právního vztahu. a. Subjekty právních vztahů b. Objekty právních

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Rekodifikace soukromého práva

Rekodifikace soukromého práva A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř C o u f a l, G e o r g e s & partners s.r.o. Brno, Lidická 693/5a, PSČ 602 00 IČ: 025 03 263 tel./fax: + 420 542 212 191 / 542 210 371 e-mail: ak.info@coufal-georges.cz

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Základní informace o modulu

Základní informace o modulu [Zadejte text.] Základní informace o modulu Časový rozsah výuky: 4 hod. Stručný popis obsahu: Oblast nového Občanského zákoníku, která prošla nejvíce změnami oproti současnému stavu. Změny v oblasti dědického

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

únor 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

únor 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 únor 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE - BYTOVÉ PRÁVO Jednostranné zvýšení nájemného za pronájem bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.1.2012, sp. zn. 26 Cdo 2654/2010 Nejvyšší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 52/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Exekuční a dědické řízení v souběhu

Exekuční a dědické řízení v souběhu Exekuční a dědické řízení v souběhu JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více