Obsah ROK 2015? - JAKÝ BUDE V PŘÍBOŘE? TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠEM MĚSTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ROK 2015? - JAKÝ BUDE V PŘÍBOŘE? TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠEM MĚSTĚ"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK Obsah F Rok 2015? - Jaký bude v Příboře? Tříkrálová sbírka v našem městě Z jednání rady Máte vůbec svědomí, příborští lidovci a vy, pane Mořici Jurečko? Politické ponaučení a ztráta iluzí aneb Politika na malém městě očima manželky Informace k zápisu do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2015/2016 Sdělení ke kácení vzrostlé lípy v zahradě Mateřské školy v ul. Švermové v Příboře Sbíráte taky víčka od PET lahví? A víte, k čemu je to dobré? Blahopřání Vítání občánků - výzva Dědické právo v současné právní úpravě Rok 2014 v Městské knihovně Příbor Knižní novinky na měsíc leden Poděkování - Domov seniorů Závěr projektu Větší bezpečí pro seniory Svaz PRO-BIO - pozvánka Local TV Příbor informuje Moje trdlování, Mojí školky Den otevřených dveří a Škola nanečisto Pasování na čtenáře v ZŠ Npor. Loma Další úspěch školního časopisu Projekt Starověké civilizace Kulturní okénko leden 2015 Návštěvnická karta Beskydy Card Kulturní program leden Inzerce Ohlédnutí za adventem 2014 F MĚSTA PŘÍBORA Na to, jaký bude rok 2015 v Příboře, se neodpovídá snadno. Pomohl by nám schválený rozpočet. O něm ale budou zastupitelé jednat po uzávěrce tohoto čísla. A tak alespoň předpokládejme, že akce, s nimiž se započalo v roce 2014, budou pokračovat a navíc, že nás čekají akce nové. Co se započalo a mělo by se i dokončit? Rekonstruuje se Kulturní dům. Stavební práce si vyžádají přes 37 mil. korun, vybavení interiérů a jejich úprava dalších minimálně 5 mil. Kč. Práce mají být hotovy v listopadu Pracuje se také v zahradách piaristického kláštera. Jejich úprava do takové podoby, že se zahrady stanou nedílnou a věřme i takzvaně živou, tedy využívanou, součástí opraveného kláštera, si vyžádá náklady ve výši 21 mil. korun. Dopadne-li vše, jak má, bude městu vyplacena 8milionová dotace. V novém roce by měla být také dokončena lávka přes obchvat Příbora. Čekají na ni i cyklisté a in-line bruslaři. Následně po zprovoznění lávky bude zrušeno současné místo pro přecházení a pozemky vráceny zemědělcům. V Základní škole Npor. Loma a bývalé škole Dukelské dojde k výměně oken a k dalším pracím, které sníží energetickou náročnost objektu. I na tyto akce město získalo dotace. LEDEN 2015 ROK 2015? - JAKÝ BUDE V PŘÍBOŘE? Mgr. Irena Nedomová V návrhu rozpočtu na r se též hovoří o zástavbě lokality Za školou. Mělo by se intenzivně pracovat na získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro výstavbu inženýrských sítí. 630 tisíc korun je v rozpočtu navrženo na projekční práce týkající se lávky přes Lubinu - lávky pod kostelem. Jak bude vypadat, uvidíme. V návrhu rozpočtu je řada ještě dalších zajímavých položek. Týkají se všech oblastí života ve městě. Mě zaujala položka, která v rozpočtu dříve nebyla. Je to 450 tisíc Kč na zpracování rozvojového materiálu, který povede ke zlepšení kvality veřejných prostranství, a tím k rozvoji společenských aktivit a celkového obrazu města. Částka je též určena na analýzu současného stavu vyhodnocení veřejných prostranství (ulice, náměstí, parky, nábřeží) z hlediska dostupnosti, bezpečnosti, fungování, využití, problémů, bariér v prostoru, vzhledu atd. Manuál bude řešit problematická místa, která vzejdou z provedené analýzy, a bude vodítkem pro tvorbu kvalitního veřejného prostoru ve městě. Jak projednávání rozpočtu dopadlo, už v téhle chvíli víte - jednak z LTV, a jednak z webových stránek města Jedno je jisté, čeká nás ve městě spoustu práce... Přeji Vám, ať se v roce 2015 cítíte v Příboře spokojeně, bezpečně, přeji si a určitě i společně s Vámi, ať je to město živé, moderní, přívětivé pro bydlení, vstřícné k podnikání a atraktivní svou aktivitou pro nás i návštěvníky. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠEM MĚSTĚ Jarmila Vaňková, pracovnice charity Foto: MHF, PN Vážení občané, ve dnech 1. až 14. ledna 2015 bude probíhat ve městě Tříkrálová sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy Tři králové, kteří se Vám prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. Mockrát Vám děkujeme.

2 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA 1. schůze RM dne 18. listopadu 2014 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám: - Pověřila v souladu s 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích členy Zastupitelstva města Příbora: Ing. Danu Foriškovou Ph.D., Ivanu Žárskou, MUDr. Mořice Jurečku a Ing. Igora Vaňka k užívání závěsného odznaku za účelem vykonávání svatebních obřadů, výročí svateb a vítání občánků. - Schválila termíny oddacích dnů v Příboře pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu včetně , , , , , , a * Pozn.: oddací dny jsou na - Uložila zveřejnit opakovaně výzvu k podání přihlášky na nájem obecního bytu č. 22, Choráze 1491, Příbor, za podmínky přistoupení k dluhu. Minimální nabídka přistoupení k dluhu je stanovena ve smyslu Čl. XV odst. 1 Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora na Kč. - Zrušila Komisi Rady města Příbora pro výstavbu, dopravu a životní prostředí ke dni K tomuto dni odvolala předsedu této komise Lubomíra Jurečku a její členy RNDr. Jana Malíka, Ing. Vladimíra Těšlíka, Ing. Jiřího Hyvnara, Ing. arch. Jana Malíka a Ing. Milana Gabzdyla ke dni Odvolala předsedu Strategické expertní skupiny pro tvorbu strategického plánu města do roku 2025 Ing. Milana Strakoše ke dni a ke dni jmenovala předsedou této skupiny do roku 2025 Ing. Bohuslava Majera. - Zrušila pracovní skupinu pro posouzení žádostí o kácení volně rostoucích stromů na pozemcích města ke dni a odvolala členy této pracovní skupiny Ing. Janu Svobodovou, Pavlu Matulovou, RNDr. Jana Malíka a Mgr. Pavla Netušila. - Zřídila Komisi pro životní prostředí ke dni a uložila oslovit předsedy politických stran a sdružení k navržení členů této komise a uložila předložit návrhy radě. - Zřídila Komisi pro regeneraci městské památkové rezervace ke dni a uložila oslovit předsedy politických stran a sdružení k navržení členů této komise a uložila předložit návrh těchto členů radě. - Odvolala předsedu Povodňové komise města Ing. Milana Strakoše, místopředsedkyni Ing. Danu Foriškovou a členy Ing. Libuši Volnou, Ing. Ivetu Buskovou, Rudolfa Klimšu, Milana Nováka, Ing. Vladimíra Bajnara, Ing. Pavla Hanzelku, Ing. Jaroslava Šimíčka, Bc. Libora Boloma, Ing. Arnošta Vaňka, Ing. Milana Střelku, Ing. Zuzanu Gřesíkovou ke dni Doporučila starostovi města jmenovat tyto členy povodňové komise: Ing. Danu Foriškovou, Ing. Libuši Volnou, Ing. Ivetu Buskovou, Milana Nováka, Ing. Vladimíra Bajnara, Ing. Pavla Hanzelku, Ing. Jaroslava Šimíčka, Bc. Libora Boloma, Ing. Arnošta Vaňka, Ing. Igora Vaňka, Ing. Zuzanu Gřesíkovou ke dni Zrušila Bezpečnostní radu města ke dni a odvolala předsedu této rady města Ing. Milana Strakoše, místopředsedkyni Ing. Danu Foriškovou a členy Ing. Libuši Volnou, Ing. Ivetu Buskovou, Rudolfa Klimšu, Milana Nováka, Ing. Vladimíra Bajnara, Ing. Pavla Hanzelku, Ing. Jaroslava Šimíčka, Bc. Libora Boloma, Ing. Arnošta Vaňka, Ing. Milana Střelku, Ing. Zuzanu Gřesíkovou ke dni Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu v Příboře - Doporučila starostovi města zřídit Krizový štáb města a zároveň jmenovat členy Krizového štábu města: Ing. Danu Foriškovou, Ing. Libuši Volnou, Ing. Ivetu Buskovou, Milana Nováka, Ing. Vladimíra Bajnara, Ing. Pavla Hanzelku, Ing. Jaroslava Šimíčka, Bc. Libora Boloma, Ing. Arnošta Vaňka, Ing. Igora Vaňka, Ing. Zuzanu Gřesíkovou ke dni Zřídila Komisi kultury a cestovního ruchu ke dni a uložila oslovit předsedy politických stran a sdružení k navržení členů této komise a předložit radě města návrh těchto členů. - Uložila oslovit předsedy politických stran a sdružení k navržení členů Komise pro občanské záležitosti a předložit radě města návrh těchto členů. 2. schůze RM dne 25. listopadu 2014 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám: - Odvolala RSDr. Mgr. Stanislava Janotu, člena komise jmenovaného dle Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře ke dni a ke dni jmenovala členkou této komise paní Ivanu Žárskou. - Vzala na vědomí zprávu o situaci ve věci užívání pozemků parc. č. 862/3 a 862/6 v k. ú. a obci Příbor a uložila projednat s vlastníky garáží podmínky dalšího užívání těchto pozemků, připravit a předložit radě města podklady pro smluvní vypořádání jejich užívání formou pronájmu. - Doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2197/2, 2197/3, 2198/5, 2198/6, 2198/7 a 2199/2 v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění, za kupní cenu Kč, plus náklady spojené s prodejem včetně daně z nabytí nemovité věci, mezi prodávajícím Českou republikou s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ostrava, Lihovarská 1335/9, Ostrava a kupujícím městem Příborem. - Schválila Finanční plán údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy mezi městem Příborem a SMMP, s.r.o. na rok Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh 3. změny rozpočtu města Příbora na r v následujících objemech: Příjmy ,20 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 2. změně rozpočtu města Příbor na r o 4 317,60 tis. Kč Výdaje ,20 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 2. změně rozpočtu města Příbor na r o 4 317,60 tis. Kč Financování ,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené 2. změně rozpočtu města Příbor na r v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 3. změny rozpočtu města Příbora na rok / Měsíč ník mě sta Př íbora

3 - Rozhodla odvolat člena pracovní skupiny prevence kriminality Ing. Milana Strakoše a rozhodla jmenovat členem této pracovní skupiny starostu města Ing. Bohuslava Majera. - Schválila změnu v Plánu prevence kriminality na léta v Příboře v bodě I. Úvodu ve složení pracovní skupiny prevence kriminality od Projednala návrh rozpočtu města Příbora na rok 2015 upravený v souladu se závěry ze společné pracovní schůzky členů ZM, vedoucích odborů MÚ a ředitelů příspěvkových organizací. - Po projednání návrhu rozpočtu města Příbora pro rok 2015 zapracovala do konečného návrhu rozpočtu tyto změny: - Do paragrafu 3319 zapracovala částku ve výši 300,00 tis. Kč na stavební úpravy KD Hájov (bourací práce, elektroinstalace, vytápění, omítky, podlahy) vinárny v 1. PP objektu kulturního domu na Hájově. - Z paragrafu 2212 převedla do rezervy částku 2 000,00 tis. Kč (stavební úpravy ulic pod farním kostelem II. etapa). - Do paragrafu 6171 činnost místní správy, položka mzdy zapracovala částku 240,00 tis. Kč plus odvody s tím související (pracovník odboru soc. věcí). - Doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města Příbora na rok 2015 v následujících objemech: Příjmy 2015 Výdaje 2015 Financování ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč v členění a finančních částkách dle předloženého a upraveného návrhu rozpočtu města Příbor na rok Schválila dodatek č. 3 smlouvy o dílo mezi městem Příborem a společností JVAgro Morava, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm na akci Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.p. 95 rozšiřující předmět díla o cenu ,20 Kč s DPH z důvodů instalace okapových svodů, žlabů a řešení tepelné izolace pláště budovy. Zároveň tím schválila termín pro předání tohoto díla k Nesouhlasila se zřízením užívacího práva k prostorám sloužícím k podnikání v 1.NP budovy radnice na náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor (obecný souhlas s podnájmem) mezi nájemcem Českou spořitelnou, a.s., Praha 4 a pronajímatelem městem Příborem. - Schválila dodatek č. 11 ke smlouvě o pronájmu kotelny a provozování kotelny ze dne o provedení dodatečných investic v objektu kotelny ulice Lomené 1520 v Příboře, a to výměnu vrat v rozsahu dle přílohy materiálů rady, kterým je řešena změna účetní terminologie (z termínu oprava na investice ). - Schválila dodatek č. 12 ke smlouvě o pronájmu kotelny a provozování kotelny ze dne o provedení dodatečných investic v objektu kotelny ulice Lomená 1520 v Příboře, a to přestavbu sociálního zařízení na bezbariérové dle přílohy materiálů rady. - Vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav zástavby lokality Za školou. - Doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o způsobu realizace inženýrských sítí potřebných pro budoucí zástavbu v lokalitě Za školou. - Doporučila zastupitelstvu města vyčlenit v rámci 1. změny rozpočtu města na rok 2015 potřebné finanční prostředky na zpracování dílčích projekčních prací a úhradu poplatků vyplývajících ze zákonných ustanovení souvisejících s přípravou zástavby lokality Za školou (finanční prostředky budou známy a předloženy při projednávání I. změny rozpočtu města Příbora). - Uložila zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu záměr města pronajmout zasedací místnost v budově Městského úřadu Příbor na náměstí S. Freuda č. p. 19 v přízemí naproti informačnímu centru o velikosti 25m² Oblastnímu stavebnímu bytovému družstvu Kopřivnice za účelem provozování pokladny pro své klienty po dobu dvou dnů v měsíci, v období do do , za nájemné 542 Kč/měsíc, včetně energií. - Schválila úpravu doby odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku uvedeného v příloze č. 1 pro rok Rozhodla v souladu s výsledky hodnocení oslovit pro přípravu dalších stupňů projektové dokumentace lávky přes Lubinu zpracovatelský tým Ellement zastoupený Ing. arch. Jitkou Ressovou, Zlín. - Rozhodla pronajmout byt č. 2, U Tatry 1488, Příbor, o velikosti 2+1, panu <anonymizováno>, za výši nabídky přistoupení k dluhu Kč. - Vzala na vědomí na základě ustanovení Volebního řádu školské rady průběh a výsledky voleb do školských rad příborských základních škol na funkční období tří let od do Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce Pěstební práce v roce 2015 v městských lesích Příbor firmu LDF Rožnov a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí. - Schválila Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Příbor biologicky rozložitelný odpad. - Doporučila zastupitelstvu města schválit rozsah kompetencí místostarostky města Příbora v těchto oblastech: - oblast sociálních věcí a záležitostí, - oblast kultury a cestovního ruchu, - oblast životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, správa lesního hospodářství), - oblast nakládání s majetkem města (evidence, pasportizace, inventarizace, věcná břemena, pronájem majetku, prodej majetku, likvidace, pohledávky, aj.), - dohled nad vyřizováním stížností a petic, - Technické služby města Příbora, - zastupování města v Místní akční skupině Lašsko. - Projednala problematiku personálního posílení odboru sociálních věcí dle požadavku zákona. - Schválila navýšení jednoho pracovníka pro odbor sociálních věcí od vůči stávajícímu stavu počtu pracovníků v celkovém počtu pracovníků Městského úřadu v Příboře ze 48,1 úvazků na nový stav 49,1 úvazků z důvodů nutnosti a potřebnosti nové právní úpravy v sociální oblasti. Zpracováno 8. prosince 2014, usnesení v plném znění na nebo v kanceláři vedení města MÚ Příbor. Měsíč ník mě sta Př íbora / 3

4 Musím říci, že jsme zažili v Příboře leccos, ovšem ustavující zastupitelstvo konané nejednomu z nás vyrazilo dech. To, jaké strany a s jak silným mandátem se do zastupitelstva dostaly, je důsledkem regulérní demokratické volby, kterou nikdo nezpochybňuje. Ovšem to, kdo a jakým způsobem napomohl vzniku nové vlády nad Příborem, vlády, na níž participuje KSČM, je opravdu šokují! Lidovci a reprezentant TOP09! Co více je pro lidovce a TOP09, za niž Mořic Jurečka kandidoval, příznačné, než to, že se zaprvé a především jasně distancují od komunistů? Události z jsou projevem zrady, farizejství a především ztráty politické identity, které jsme si ovšem u osobností jako je MUDr. Jurečka všimli již v minulosti. Milí lidovci, jakéže politické kejkle jste to na nás hráli, když jste ústy pana Monsporta st. těsně před volbami hovořili, že je pro vás spolupráce s komunisty jako jedinými ze všech politických stran neakceptovatelná? Byli jsme svědky jedné velké lži a přetvářky, když jste byli takto kategoričtí a neústupní ze svých stanovisek, pro která jsme si vás mnozí vážili, byť jsme vás třeba nevolili! Pana Monsporta, šéfa příborských lidovců jsem si vždy vážil, byl to pro mne čestný a zásadový člověk, činorodý starší pán, který mnohé dobré pro město odvedl, ovšem tímto se v mých očích stal nedůvěryhodným, protože on sám divákům LTV tvrdil, že s komunisty jedinými NE! Ironickým a pokryteckým se stává také tvrzení paní Foriškové, která (abych ji parafrázoval) hovořila krátce po volbě vedení města do LTV Příbor cosi o tom, že jsme malé město, kde je třeba spolupracovat, kde není čas na velké hádky, jak je tomu ve velké ( zkažené ) politice v Praze. Toto říká ona, když je sama příkladem politického přeběhlictví, konaného ve vlastní prospěch? No, nedivme se, místostarostenské křeslo je více než zásadovost a dodržení slibů, to už se dnes, jak je vidno, nenosí ani u lidovců, kteří tradičně staví na křesťanské morálce a poctivosti. Bylo mi staronové paní místostarostky velmi líto, když jsem ji viděl, jak se po volbě rady města celá nesvá snaží krajně nepřesvědčivým způsobem omluvit za počínání její partaje. Paní Forišková, snad 4 / Měsíč ník mě sta Př íbora NÁZORY OBČANŮ Z důvodu nedostatku místa v minulém čísle Měsíčníku, uveřejňujeme až nyní. MÁTE VŮBEC SVĚDOMÍ, PŘÍBORŠTÍ LIDOVCI A VY, PANE MOŘICI JUREČKO? Jan Svoboda, občan města Příbora si nemyslíte, že nás odbudete argumentací, že je v radě Příbora jen jeden komunista, nebo že je pan Berger jen nestraník a sympatizant KSČM?! V tomto případě opravdu raději mlčeti zlato! Ještě větším zklamáním byl ale postoj Mořice Jurečky páté kolony KSČM uvnitř jiných politických stran, chcete-li politického fluktuanta příborských politických stran. Nejprve lidovec, poté topák, nakonec podporovatel komunistů, nebo snad už dnes nestraník solitér? V tom aby se čert vyznal! My pamětníci si velmi dobře vzpomínáme, jak se student medicíny Mořic Jurečka v roce 1989 na příborském náměstí pasoval do role studentského vůdce sametové revoluce, který k obyčejným Příbořanům plamenně hovořil jako zástupce Prahy a přímý svědek Listopadu. Dlouhou dobu pak působil jako lidovec, který však nakonec po určitém lavírování přešel v roce 2014 do tábora zcela jasně pravicové TOP09, jejíž zcela zřetelně deklarovanou programovou prioritou byla a je nekomunistická příborská radnice. Ejhle! Jakmile však strana TOP09 vynesla Mořice Jurečku do zastupitelstva, tak najednou utrpěl náhlou ztrátu paměti a začal se chovat zcela nezávisle na vůli voličů, stylem já na bráchu (v jeho případě bratrance Bohuslava Majera), brácha na mě. Pane Jurečko, toto se ovšem nedělá! Nechovejte se jako suverén, který má pocit, že pro něj dohody neplatí, ale jako člen kandidátky, za niž jste byl zvolen! Ptám se, jakým právem jste zneužil hlasy voličů TOP09 k tomu, abyste prosadil radu města s komunistou ve prospěch zájmů vašeho rodinného příbuzného? Kde berete tu odvahu takto proti vůli voličů, kteří vám až dosud důvěřovali, konat? Myslíte si, že jsme opravdu tak hloupí a že řečmi o vašem rozhodnutí dle vědomí a svědomí, kterými jste argumentoval v LTV, někoho přesvědčíte? To snad nemyslíte vážně?! Byl jste zvolen hlasy všech, kteří si přáli nekomunistickou radnici. Máme ji komunistickou. Díky vám! Děkujeme, studentský vůdce Listopadu 1989! Připravil jste nám pěkné překvapení k 25. výročí sametové revoluce. Věřte, že toto vám mnozí Příborští nezapomenou! POLITICKÉ PONAUČENÍ A ZTRÁTA ILUZÍ ANEB POLITIKA NA MALÉM MĚSTĚ OČIMA MANŽELKY Ing. Lenka Netušilová Jsem osmatřicetiletá matka dvou dětí, která se cca před 12 lety přestěhovala z Ostravy do malého malebného městečka Příbor. A téměř okamžitě (podobně jako svého muže) si jej zamilovala. Nevěřím v boha, ale v nějakou vyšší spravedlnost ano. Velmi ctím stáří a jeho životní moudra, ctím rodinu a tradiční hodnoty, neženu se za mamonem, snažím se žít poklidný život a vychovávat děti k lásce k přírodě, druhým lidem a především, a to zdůrazňuji, ke slušnosti. Když se můj muž před pár lety rozhodl vstoupit do politického dění, tak jsem mu to dosti rozmlouvala, a to především proto, že si myslím, že na politiku v naší zemi je příliš slušným, důvěřivým a poctivým člověkem. (Nenapadlo by mě, že tak brzy dojde na má slova.) Když jsem však viděla jeho odhodlání, snahu a elán, tak jsem ho začala podporovat, i když to bylo a je často na úkor rodiny a rodinných financí. Nejsem zastáncem petic a také jsem ji nepodepsala. Nemá cenu splynout s davem a házet vejce po prezidentovi, či někoho nabádat k odchodu a vlastní zodpovědnosti, když oni sami se cítí morálně čistí. Každý si musí umět zamést před vlastním prahem, ať může každé ráno vstát a s čistým svědomím se na sebe podívat do zrcadla. Nikdy by mě nenapadlo, že já budu psát takovýto článek, ale zpověď pana Jurečky, který se ve svém článku pasoval téměř do role spasitele města, byla tou pomyslnou poslední kapkou, která mě již opravdu zvedla ze židle. Vždy jsem obdivovala jeho práci pro město v jeho volném čase a svým dětem jsem jej dávala za vzor. O to víc mě mrzí, co se stalo. Ale již nemůžu mlčet. Nevím, co a komu pan Jurečka ve svém článku odpouští. Jeho slova o nerozvážném mládí mi připadají absurdní, neboť určitě nebyl jediným, co se angažoval již v roce Můj muž byl v tu dobu také studentem vysoké školy a např. roznášel po večerech v Příboře plakáty či letáky. Bohužel někteří lidé brzy zapomínají, a to především, když jde o politické funkce a hlasy. Moc jsem nechápala, že pan Jurečka

5 má zájem být na kandidátce TOP09, ale protože to byl pro mě představitel těch nejvyšších morálních hodnot, tak jsem tomu byla ráda. A samozřejmě jsem mu dala i svůj hlas. O to větší vystřízlivění teď prožívám a stejně tak nemalá skupinka občanů města, která hlasovala podobně jako já. Hlavní podmínkou pro jeho přijetí na kandidátku byl jeho slib, že nezvedne ruku pro osobu zvolenou za KSČM do vedení města. Jelikož jsme to doma opakovaně s manželem probírali, ještě předtím než místní organizace TOP09 odsouhlasila pana Jurečku na kandidátku, tak můžu zodpovědně říct, že to slíbil (bohužel na to neexistuje písemný doklad, což je určitě chybou mého muže a poučením do budoucna, že nelze věřit ani člověku, jakým se do té doby jevil pan Jurečka). Pan Mořic Jurečka se však po volbách zachoval, jak se zachoval. Osobně bych to okomentovala, že se zachoval jako běžný politik v naší zemi, a to byť není v žádné politické straně. Co slíbil před volbami, po volbách jako by nebylo. S odůvodněním, že v dané situaci musel jednat, protože to bylo dle jeho názoru v tu chvíli nejlepší pro město. Já si osobně myslím, že pokud by nebylo vedení města zvoleno na prvním zastupitelstvu, tak by se zase nic tak mimořádného nestalo, vyjednávání byla obtížná a muselo by se v nich prostě pokračovat. A třeba by nakonec byl zvolen stejný starosta a stejná místostarostka a bez toho, aby se ubližovalo. Opravdu si nepamatuji za těch 12 let, co jsem po boku mého muže, že by byl někdy více zklamaný a smutný (nepočítaje rodinné smutné události) než po ustavujícím zastupitelstvu, a to ne proto, že nemá funkci, ale proto, že ho zradil člověk, ve kterého věřil. Stalo se, zklamání a smutek vystřídalo obrovské ponaučení do budoucna a další životní ztráta iluzí. Pan Mořic Jurečka určitě sám nejlépe ví, zda něco slíbil, či neslíbil a zda svému slibu dostál. Já osobně bych na jeho místě alespoň sklopila oči a již nejitřila ránu, kterou zasadil. On má ale naopak potřebu dále přesvědčovat občany města, že je bez poskvrnky a že díky jeho neměnným a zásadovým postojům máme vedení města. Je mi upřímně líto, že mě svým chováním donutil napsat tento článek. Nikoho nesoudím, jen vyjadřuji svůj osobní názor a mám potřebu se s ním podělit i s občany tohoto města, tak jako to udělal pan Jurečka. INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Naděžda Střelková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor V souvislosti s nadcházejícím zápisem do prvních ročníků základní školy pro školní rok 2015/2016 bychom Vám rádi podali základní informace týkající se povinné školní docházky. POČÁTEK POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Jsou stanoveny tři možné časové okamžiky, ve kterých začíná povinná školní docházka. V souladu se školským zákonem. 561/2004 Sb., 36 a Obecn závaznou vyhláškou, kterou se stanoví školské obvody základních škol zízených mstem Píborem a ást spoleného školského obvodu základní školy se uskutení Z Á P I S k povinné školní docházce pro školní rok 2015/2016, který se bude konat ve školách: Základní škola Píbor, Jiínská 486, okres Nový Jiín Základní škola Npor. Loma Píbor, Školní 1510, okres Nový Jiín, píspvková organizace v pátek 6. února 2015 od 13:00 do 18:00 hod. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s díttem narozeným od do , s odloženou školní docházkou z r Na žádost zákonného zástupce mže být zapsáno i dít narozené v termínu od do U zápisu pedložte: - rodný list dítte, - obanský prkaz zák. zástupce. Informaci o školských obvodech základních škol najdete na inf. tabulích mstského úadu, ve školách nebo na adrese Msto Píbor Standardním počátkem povinné školní docházky je začátek školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. (Pro školní rok 2015/2016 se jedná o děti narozené od do ) Tímto dnem povinná školní docházka dítěte nezačne v případě, že je dítěti povolen odklad povinné školní docházky. Také je možné, že tímto dnem sice povinná školní docházka dítěte začne, ovšem následně je její počátek dodatečně odložen v průběhu prvního pololetí daného školního roku. Třetí možnost počátku povinné školní docházky se uplatní v případě dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce června příslušného školního roku. (Pro školní rok 2015/2016 se jedná o děti narozené od do ) Toto dítě může být na základě žádosti jeho zákonného zástupce přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce (tedy před dosažením šestého roku věku), pokud je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. V tomto případě je povinností zákonného zástupce přiložit k žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky určité doklady, a to a) v případě dítěte narozeného v období od září do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, b) v případě dítěte narozeného v období od ledna do konce června jak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, tak i doporučující posouzení odborného lékaře (dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost). Skutečnost, zda bude žádosti zákonného zástupce dítěte v této věci vyhověno, je na uvážení ředitele základní školy, neboť není stanovena povinnost takové žádosti vyhovět. Jiný počátek povinné školní docházky školský zákon neumožňuje. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku a vztahuje se na: - státní občany České republiky, - občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, - jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Měsíč ník mě sta Př íbora / 5

6 ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel té základní školy, kam zákonný zástupce přišel k zápisu k povinné školní docházce. Začátek povinné školní docházky odloží ředitel školy o jeden školní rok na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže měl by provést takové posouzení odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky a lze předpokládat, že to vyrovná vývoj dítěte, může zákonný zástupce dítěte po dobu odkladu školní docházky nechat dítě vzdělávat: - v posledním ročníku mateřské školy nebo - v přípravné třídě základní školy - pokud je zřízena. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ukládá obcím stanovit školské obvody spádových základních škol na svém území. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Vyhláškou města, která vymezuje školské obvody jednotlivých spádových základních škol, není zároveň dotčeno právo rodičů na výběr školy. V případě, že si vyberou školu mimo svůj školský obvod a jejich dítě na ni nebude zařazeno, musí je přijmout základní škola, kam spádově svým místem pobytu patří. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě správního řízení ředitel školy. Školské obvody spádových základních škol jsou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 stanoveny takto: Školský obvod Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace: ulice 9. května, Alšova, Bezručova, Bonifáce Buska, Boženy Němcové, Březinova, Dvořákova, Dr. Čejky, Erbenova, Frenštátská mimo č. p až 1369, Hluboká, Hukvaldská, Choráze, Juráňova, Kamenná, Kašnice, Křivá, Kubínova, Leoše Janáčka, Lesní, Lomená, Luční, Mánesova, Místecká, Mlýnská, Myslbekova, Na Benátkách, Na Hrázi, Na Kamenci, Na Nivách, Na Valše, Nerudova, Nová, nábřeží Rudoarmějců, Osvobození, Pionýrů, Pod Haškovcem, Pod Hradbami, Říční, Sadová, Sládkova, Smetanova, Sušilova, Školní, Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, U Tatry, Úzká, Větřkovská, Viznarova, Vrchlického, Wolkerova, Zahradní, Zdeňka Nejedlého, místní část Hájov. Školský obvod Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín: ulice 28. října, Čs. armády, Dukelská, Etzlova, Frenštátská č. p až 1369, Freudova, Fučíkova, Gagarinova, Hřbitovní, Jičínská, Jiráskova, Josefa Hory, Josefa Rašky, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Komenského, Krátká, Kpt. Jaroše, Lidická, Masarykova, Nádražní, náměstí Sigmunda Freuda, Npor. Loma, Okružní, Oldřicha Helmy, Ostravská, Palackého, Politických vězňů, Remešova, Řehoře Volného, Stojanova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, Šmeralova, Štefánikova, Švermova, Tyršova, U Brány, V Kopci, Zámečnická, Žižkova, místní část Prchalov. Částí školského obvodu Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín je rovněž území obce Skotnice. SDĚLENÍ KE KÁCENÍ VZROSTLÉ LÍPY V ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY V UL. ŠVERMOVÉ V PŘÍBOŘE Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor Dne proběhlo kácení jednoho kusu vzrostlé lípy stříbrné (Tilia tomentosa) v zahradě mateřské školy v ul. Švermové v Příboře. V roce 2012 bylo zajištěno vlastníkem pozemku, městem Příborem, odborné ošetření dřeviny spočívající v ořezu suchých větví a v instalaci bezpečnostních vazeb v koruně stromu. Stav dřeviny byl průběžně sledován. Po ošetření lípy v roce 2012 nedošlo v následujících létech k dalšímu výraznému prosýchání koruny. Ta byla plně olistěná a bez jmelí. Vazby v koruně stromu byly plně funkční. Ale vzhledem k vypozorovanému snižování vitality dřeviny svislé praskliny na kmeni, pravděpodobnost prohnívání v úžlabí kmene vytvořené rozdělením kmene (5 kmenů) ve výšce cca 170 cm nad zemí - bylo v letošním roce vypracováno aktuální dendrologické posouzení s návrhem opatření, která směřovala k zachování dřeviny. Vitalita dřeviny byla vyhodnocena jako snížená. Po dendrologickém vyhodnocení stavu dřeviny bylo navrženo provést vyčištění úžlabí vzniklého po rozvětvení kmene a zabezpečit stříškou proti dalšímu ukládání rostlinného materiálu a zatékání vody. Při nezabezpečení úžlabí mohlo dojít k rychlému postupu vyhnívání a dalšímu postupu prasklin. Bylo by ale i nadále potřeba počítat s nutností pravidelných kontrol a opakovaného ošetření. Po výstupu do koruny firmou, zajišťující odborné dendrologické práce, a po vyčištění úžlabí vyšlo najevo, že dochází k vyhnívání všech kmenů odspodu úžlabí, a to na tahové straně průřezu. Dle odborného zhodnocení bylo možno předpokládat největší postižení severní a západní strany (tři kmeny). Dva z nich byly v roce 2012 svázány bezpečnostními vazbami k protějším kmenům, třetí z nich nebylo možno efektivně svázat. Hloubka dutiny byla v tomto místě nejrozsáhlejší. Zakrytí dutin stříškou mohlo vyhnívání zpomalit. V případě, že by došlo k jejímu poškození (pohyb kmenů, velké množství sněhu) a k zatékání, mohlo by se v důsledku vytváření mikroklimatu naopak vyhnívání urychlit. Vlastník pozemku musel rozhodnout, zda je vhodné dřevinu v dané lokalitě (uprostřed dětského hřiště) ponechat, či zájem ochrany přírody v tomto případě podřídit bezpečnosti pohybu osob, zdraví a ochraně majetku. Případné další náklady, které by bylo nutné vynaložit k zjištění stability dřeviny (tahová zkouška apod.), by byly v tomto případě velmi neefektivními. Vzhledem k lokalitě a zjištěného stavu poškození dřeviny i na základě nezávislých odborných vyhodnocení, rozhodl vlastník pozemku o jejím akutním pokácení 6 / Měsíč ník mě sta Př íbora

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6 JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz DĚDICKÉ PRÁVO patří mezi absolutní majetková práva dědické právo = právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní pozůstalost

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 24. ledna 2013 v jednacím sálu Piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016)

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016) Absolutní majetková práva II. Dědické právo Základní pojmy právní (podzim 2016) Dědické právo - definice = souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelého na jeho právní nástupce (dědice)

Více

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Dědické právo - úvod právo na pozůstalost nebo poměrný díl z ní

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Příbora konané dne 14. května 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 03.11.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

59/1 Program schůze RM 59/1/1 Schválila vložení bodu 59/37 - Stav objektu na ulici Jičínská čp. 247 v Příboře do programu

59/1 Program schůze RM 59/1/1 Schválila vložení bodu 59/37 - Stav objektu na ulici Jičínská čp. 247 v Příboře do programu M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Příbora dne 19. února 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní následky smrti smrt fyzické osoby (či prohlášení za mrtvého) zánik způsobilosti k právům a povinnostem (zánik

Více

Zastupitelstvo města:

Zastupitelstvo města: Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 27. ledna 2011 v malém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod. Zastupitelstvo

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Vážení čtenáři, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Základní škola, Praha 4, Jižní IV 1750/10

Základní škola, Praha 4, Jižní IV 1750/10 Základní škola, Praha 4, Jižní IV 1750/10 Č.j.: 1856 2014 O2 Kai V 5 1/3 Přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Jižní pro školní rok 2015/2016 1. Zápis a jeho organizace se řídí následujícími ustanoveními zákona

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 37. schůze Rady města Příbora konané dne 07.06.2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

83/1 Program schůze RM 83/1/1 Schválila program 83. schůze Rady města Příbora.

83/1 Program schůze RM 83/1/1 Schválila program 83. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 83. schůze Rady města Příbora konané dne 26. listopadu 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 16. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 20. září 2012 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA

Více

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol dětí a žáků z našich mateřských a základních škol Deklarované změny začínají již od mateřské školy. Tato kapitola je sice nezáživná, ale zájem Vás rodičů o tuto problematiku nás jako autory zavázal ji

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, MATIČNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Vypracovala: Schválila: Mgr. Dagmar Hrabovská Mgr. Dagmar Hrabovská Směrnice

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Vypracovala: Ing. Iva Šmrhová Schváleno: Pedagogickou

Více

34/05 Návrhy, připomínky tajemníka MÚ a vedoucích odborů Nebyly předloženy. Rada města Příbora

34/05 Návrhy, připomínky tajemníka MÚ a vedoucích odborů Nebyly předloženy. Rada města Příbora M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 34. schůze Rady města Příbora konané dne 5. dubna 2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 30.01.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Základní škola, Praha 4, Jižní IV 1750/10

Základní škola, Praha 4, Jižní IV 1750/10 Základní škola, Praha 4, Jižní IV 1750/10 Č.j.: 2017 O2 Str V 5 1/3 Přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Jižní pro školní rok 2017/2018 1. Zápis a jeho organizace probíhá v souladu s 3a vyhlášky č. 48/2005

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 32. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 26.06.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

Rada města Příbora. 23/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 23/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Příbora konané dne 20. října 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Příbora konané dne 24. září 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku STANOVY SPOLKU Název: Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s. IČ: 452 47 099 (zkrácený název: SPGA) Sídlo: Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00 Statutární orgán: Výbor spolku Článek 1. Základní ustanovení 1. Spolek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Předmět

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 2 konaného dne 26. listopadu 2014 RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. RM 2/2/14 bere na vědomí 1. Informativní

Více

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 20.10.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 856 1 Kontrola plnění usnesení 857 2 Smlouva o přijetí daru Moravskoslezského kraje 858 3 Smlouva o poskytnutí

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 69. schůze Rady města Příbora konané dne 4. června 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rada města Příbora. z 93. schůze Rady města Příbora konané dne 08. dubna 2014

Rada města Příbora. z 93. schůze Rady města Příbora konané dne 08. dubna 2014 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Příbora konané dne 08. dubna 2014 93/01 Program schůze RM 93/01/1 Schválila program 93. schůze Rady města Příbora. 93/02

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠ a MŠ S5/0044/2013 A.1.4 A10 Vypracovala: Schválila: Ing.

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání (březen 2017) Postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání zřizovatele mateřské školy (obec) - zákonní zástupci dítěte, mateřská škola, Novelizace

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 45. schůze Rady města Příbora konané dne 18.10.2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více