OBČANSKÝ ZÁKONÍK PŘEHLED ZMĚN OD LEDNA 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÝ ZÁKONÍK PŘEHLED ZMĚN OD LEDNA 2014"

Transkript

1 OBČANSKÝ ZÁKONÍK PŘEHLED ZMĚN OD LEDNA 2014

2 Obsah Úvodem...3 Změny v právní úpravě...4 Dědění...5 Odpovědnost za radu profesionála...7 Co se ještě mění při způsobení škody...8 Problematika uzavírání smluv a odstoupení od smlouvy...9 Zvíře už nebude jen věc...11 Společné jmění manželů...12 Nabytí kradené věci...13 Nakládání s nemovitostmi...14 Katastr nemovitostí nově...16 Nájemní bydlení...18 Pojištění

3 Úvodem Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník. Přelomový právní předpis nahrazuje svého původně socialistického předchůdce, jehož historie sahá až do roku Je symbolické, že nový občanský zákoník dostal číslo 89/2012 Sb. Spolu s doprovodnými zákony a prováděcími předpisy nahradí občanský zákoník řadu dalších zákonů o rodině, o vlastnictví bytů, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o cenných papírech a další. Dohromady se jedná o 238 předpisů. Záměrem zákonodárců bylo vytvořit jeden komplexní kodex, který upraví vztahy mezi občany. Místo obchodního zákoníku bude oblast podnikání nově upravena občanským zákoníkem, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. V platnosti zůstává živnostenský zákon. Nový občanský zákoník tedy odstraňuje dualitu právní úpravy a upravuje závazkové právo i mezi podnikateli. Kromě řady nových pojmů přináší nastupující občanský zákoník větší ochranu práv spotřebitelů, na druhou stranu však klade na občany i vyšší nároky, když zdůrazňuje jejich aktivní roli při ochraně svých práv. Odkazuje se na rozum průměrného člověka, kdy každý může u svéprávné osoby očekávat, že jej užívá a chová se s běžnou péčí a opatrností. Změn je tedy řada a stojí za to se s nimi blíže seznámit. 3.

4 Změny v právní úpravě po Současný stav Současný stav zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník zákon č. 94/1964 Sb., o rodině zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnících bytů zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) doprovodné zákony, prováděcí přepisy, technická novela NOZ zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech další přepisy, celkem 238 zákon č. 591/1992 Sb., obchodní zákoník zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 4.

5 Dědění Nový občanský zákoník umožňuje větší volnost v rozhodování o svém majetku, více se respektuje přání pořizovatele závěti (zůstavitele). Nově lze například určit náhradníky dědice, pokud by nedědil. Dluhy a soupis dědictví Významnou změnou je skutečnost, že se budou dědit veškeré dluhy zůstavitele, bez ohledu na výši nabytého dědictví. Pokud tedy existují pochybnosti o rozsahu zadlužení, lze doporučit vyhradit si soupis dědictví. V takovém případě dědí dědicové dluhy zůstavitele pouze do výše nabytého dědictví. Zůstává možnost dědictví odmítnout. Institut odkazu Zůstavitel může (mimo závěti) nově využít institutu odkazu. Jedná se o to, že zůstavitel může dědicům nařídit, aby třetí osobě (tj. odkazovníkovi) vydali věc. Odkazovník není dědic, tzn.: přijetím věci nepřejímá dluhy po zůstavitelovi. Jednoduše řečeno: je-li zůstavitel dlužník, dluhy na odkazovníka nepřecházejí, a to i přesto, že odkazovanou věc přijme. Každému z dědiců musí zůstat alespoň jedna čtvrtina dědictví nezatížená odkazy. Dědictví s podmínkou, doložením času nebo příkazem Zůstavitel může nově odkázat dědicovi majetek s podmínkou, příkazem nebo doložením času. Podmínkou může být například to, že odkazované dědictví bude skutečně zděděno jen tehdy, pokud dědic dostuduje, příkazem, například že se postará o zůstavitelova psa. Zákon ale pamatuje na šikanu i ochranu veřejného pořádku, tudíž zůstavitele v jeho volnosti omezuje. Podmínkou nesmí být například povinnost rozvodu nebo svatby, případně dotaženo do absurdna nesmí být příkazem, že dotyčný dědic bude muset nahý obíhat náměstí. Dědická smlouva Nový institut má celkem praktickou aplikaci: má-li zůstavitel tři syny, může nejmladšímu z nich ještě za života přenechat část svého majetku, tento syn se pak dědickou smlouvou, uzavřenou ještě za života zůstavitele, zřekne dědictví (tj. budou dědit dva starší synové zůstavitele). Takovouto dědickou smlouvou se předejde potenciálním sporům při dědickém řízení. 5.

6 Nepominutelný dědic menší podíl Nepominutelný dědic má i podle nového občanského zákoníku právo na svůj podíl. Nový občanský zákoník však v jistém smyslu toto právo omezuje. Nezletilý potomek musí od nynějška získat alespoň tři čtvrtiny svého zákonného podílu (nyní je to sto procent). Zletilý dědic dříve alespoň jedna polovina, od nového roku to bude jen jedna čtvrtina. Zákon rozšiřuje počet možných dědiců, dědických tříd bude šest. Méně časté tak budou případy, kdy pozůstalost připadne státu 6.

7 Odpovědnost za radu profesionála Nový občanský zákoník přichází s nejednou revolucí, jedna z nich se úzce týká přímo finančního poradenství. Zavádí se institut odpovědnosti za poškození, které je způsobeno škodlivou radou člověka, který se v té které oblasti prezentuje jako profesionál, tedy i takového člověka, který se prohlásí za finančního poradce. Podmínkou je, aby taková rada byla poskytnuta za úplatu, za nějaké protiplně ní. Škodu bude muset prokázat poškozený, tj. bude muset prokázat úplatné poskytnutí informace (základní podmínka), dále nesprávnost, případně neúplnost poskytnuté rady a příčinnou souvislost mezi radou a utrpěnou škodou. Způsobí-li odborník škodu neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu, je povinen škodu nahradit, přičemž se upřednostňuje návrat do původního stavu namísto peněžního plnění. To totiž často bývalo pro poškozeného nevýhodné. Zároveň však zákoník umožňuje, aby si poškozený místo této formy zvolil peněžitou náhradu. Pokud informace (rada) není poskytnuta od odborníka nebo není-li poskytnuta za úplatu, bude se dotyčný poskytovatel informace zodpovídat jen za vědomě nesprávnou nebo vědomě neúplnou informaci. Ve finančním poradenství se to dotkne především oblasti hypotečních úvěrů. Pojišťovnictví a investiční zprostředkování bylo již nyní upraveno zvláštními právními předpisy v obdobném smyslu. Základní rada všem profesionálům je proto jednoduchá: obezřetnost a pečlivá evidence. 7.

8 Co se ještě mění při způsobení škody Škoda představuje jakoukoliv ztrátu na majetku, přičemž se započítává i ušlý zisk. Občanský zákoník nově výslovně uvádí, že kromě obvyklé ceny věci, kterou má v době poškození, musí být zohledněny i účelně vynaložené náklady, které musely být k obnovení funkčnosti věci vynaloženy. Tím jsou eliminovány případy, kdy škůdce poškozenou věc opraví a pak požaduje uhrazení částky, o kterou se hodnota věci díky opravě zvýšila. Nový občanský zákoník ruší paušální ohodnocení náhrady za ublížení na zdraví nebo usmrcení, jejichž maximální výši stanovovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Soudy v tomto získají mnohem větší volnost. V novém občanském zákoníku zůstává zachována odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou provozní činností. Provozovatel odpovídá i za nezaviněnou škodu, rozšiřují se však možnosti zproštění, například v případě, že provozovatel vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. 8.

9 Problematika uzavírání smluv a odstoupení od smlouvy Nový občanský zákoník se automaticky aplikuje na smluvní vztahy vzniklé od Smlouvy uzavřené do se řídí i po předpisy platnými v době uzavření, s výjimkou např. nájemní smlouvy nebo smlouvy o účtech. Dohodou smluvních stran lze i staré smlouvy podřídit novému občanskému zákoníku. Jaké jsou nejdůležitější změny v oblasti závazkového práva? Uzavření smlouvy možné i bez úplného konsenzu obou smluvních stran Smlouva může být uzavřena i v případě, že nedojde k úplnému konsensu smluvních stran o jejím obsahu. K uzavření smlouvy může od ledna 2014 dojít tak, že jedna smluvní strana akceptuje smlouvu s nepodstatnými změnami oproti původnímu návrhu. Aby k uzavření smlouvy v této podobě nedošlo, musí navrhovatel změny svého původního návrhu výslovně odmítnout. Příklad: Společnosti A a B chtějí uzavřít smlouvu o spolupráci. Společnost A zašle společnosti B návrh smlouvy, společnost B návrh akceptuje, upraví však výši odměny. Společnost A, která nabídku původně učinila, by musela změněnou smlouvu bez zbytečného odkladu odmítnout. Je nutno zdůraznit, že rozhodnutí, zda se jedná o podstatnou změnu či o změnu nepodstatnou, bude v případě sporu na rozhodnutí soudu. Promlčecí lhůta jednotně tříletá Dochází ke sladění od ledna je promlčecí lhůta jednotně tříletá. Stará úprava nyní například předpokládá čtyřletou promlčecí dobu u obchodních závazkových vztahů. 9.

10 Posílení slabší strany Zavádí se pojem smlouvy uzavírané adhezním způsobem, což jsou smlouvy uzavřené mezi silnější a slabší stranou (slabší strana neměla skutečnou možnost ovlivnit smluvní ustanovení); od ledna 2014 budou neplatná všechna ustanovení, která jsou pro slabší stranu takto uzavřené smlouvy nesrozumitelná nebo pro slabší stranu zvláště nevýhodná. Neplatné budou taktéž doložky, které bude možno přečíst jen se zvláštními obtížemi. Jen pro informaci: smlouvou uzavřenou adhezním způsobem bude zpravidla vždy smlouva formulářového typu, tj. jedna strana předkládá již vyhotovený smluvní vzor, v němž chybí jen kolonky pro vyplnění osobních údajů druhé strany. Nejenom smlouva formulářového typu však bude smlouvou uzavřenou adhezním způsobem, záleží vždy na tom, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky, tj. smlouva byla uzavřena mezi slabší a silnější stranou dle podmínek stanovených silnější stranou a slabší strana neměla možnost podmínky smlouvy ovlivnit. Smlouvami uzavíranými adhezním způsobem jsou tak například smlouvy, které klient uzavírá s bankou, nebo smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru uzavírané s mimobankovní instituci atp.. Příklad: Pan X uzavřel se společností A smlouvu, která určuje, že v případě prodlení s platbou pan X zaplatí společnosti A úrok z prodlení ve výši 15 % ročně, společnost A je však v případě prodlení s platbou povinna platit pouze 3 % ročně. Toto ustanovení by bylo neplatné, neboť výrazně znevýhodňuje pana X. Podnikatelé mohou mezi sebou ustanovení o ochraně slabší strany vyloučit, pokud se tak výslovně dohodnou. Spotřebitelské smlouvy odstoupení od smlouvy, čtrnáct dnů, ale jinak definovaných K drobné, ale přesto dosti výrazné změně dochází u odstoupení od smlouvy. Dnes už většinou u e-shopů platí, že spotřebitel může odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů. Pravidlo existuje i nadále, avšak drobná změna říká: stačí, když do čtrnácti dnů bude spotřebitelem písemně odesláno odstoupení od smlouvy. Nyní platí, že do čtrnácti dnů musí být doručeno podnikatelskému subjektu. A co je důležité: po odeslání písemného odstoupení od smlouvy začíná běžet další čtrnáctidenní lhůta, v níž musí spotřebitel odeslat i původně zakoupené zboží znovu je nutno zdůraznit, že musí odeslat, to postačí. Nová právní úprava tak vlastně říká, že samotné zboží může spotřebitel vrátit až takřka měsíc od jeho zakoupení. 10.

11 Zvíře už nebude jen věc Je to spíše zajímavost, ale v jistém smyslu zajímavost důležitá. Nový občanský zákoník mění postavení zvířete. Výslovně totiž praví, že zvíře není věcí. Což má zcela praktické důsledky, tak například už člověk nebude muset zvažovat, jestli kvůli záchraně zvířecího života smí, nebo nesmí způsobit větší škodu na majetku. Při současné právní úpravě člověk musí porovnávat hodnotu zvířete (zvířete jakožto věci ) a jiné věci, kterou se kvůli zvířeti rozhodne poškodit například při vysvobozování psa ze zavřeného auta. Jestliže zvíře způsobí škodu, je nově jasně definováno, že ji hradí vždy vlastník zvířete. Pokud bylo zvíře svěřeno jiné osobě, hradí tato osoba škodu společně s majitelem. Jestliže někdo způsobí škodu na zvířeti, hradí účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zvířete, a to i pokud podstatně převyšují cenu zvířete. Nesmí však být vyšší, než jaké by vynaložil jiný rozumný chovatel. 11.

12 Společné jmění manželů Často to je předmětem velkých sporů manželé nakládají s majetkem ve společném jmění manželů různě, leckdy bez vědomí druhého z páru. Pokud manžel/manželka použije společný majetek na nákup nějaké věci (a nejedná se o záležitost běžnou), aniž by o tom druhý z manželů byl informován, může tento manžel oslovit soud, aby u něj dosáhl verdiktu neplatnosti takového manželova/manželčina jednání. Koupí-li si manžel bez manželčina vědomí za několikaleté rodinné úspory například luxusní auto, je možné tento právní úkon napadnout žalobou. To zůstává zachováno i v novém občanském zákoníku. Novinkou je, že pokud manžel/ka odepře bez vážného důvodu souhlas dát a je to v rozporu se zájmem manželů nebo rodiny, nebo tento souhlas dát nemůže, může druhý manžel požadovat, aby souhlas manžela nahradil soud. Dle současné právní úpravy se souhlasu nebylo možno domoci, pokud ho jeden z manželů odepřel udělit. 12.

13 Nabytí kradené věci Přestože novinové titulky před časem ohlašovaly celkem radikální změny, není nakonec nová zákonná úprava v této oblasti zdaleka tak revoluční. Nový občanský zákoník hájí jak zájmy nově nového nabyvatele, tak ale stále také zájmy původně okradeného. Jednoduchý případ: panu X je ukradeno auto a v dobré víře toto ukradené auto následně zakoupí pan Y. Pan Y je povinen právoplatně zakoupený automobil panu X vydat (pokud vyjde celá událost najevo), a to tehdy, jestliže tato krádež vyjde najevo do tří let od daného zločinu. Kdyby však pan X zaklepal na dveře pana Y po době delší, než jsou tři léta, měl by tentokrát smůlu pan X pan Y by se stal po třech letech právoplatným vlastníkem původně kradené věci, kterou v dobré víře koupil například v autobazaru. 13.

14 Nakládání s nemovitostmi Nový občanský zákoník uplatňuje starou zásadu římského práva povrch ustupuje půdě (superficies solo cedit), která je běžná prakticky ve všech vyspělých zemích. Stavba bude součástí pozemku Od se stavba automaticky stává součástí pozemku, pokud bude stejný vlastník obou nemovitostí. Bude-li se majitel pozemku odlišovat od majitele budovy, získají vzájemné předkupní právo a při prodeji musí nabídnout nemovitost nejprve druhému vlastníkovi. Ten bude mít na zaplacení kupní ceny tři měsíce, pokud si nedohodnou lhůtu delší, a to za cenu, kterou je ochoten nabídnout někdo třetí. Předkupní právo nebude zapsané v katastru nemovitostí, je tedy třeba být při koupi nemovitosti na pozoru. V současnosti je totiž asi 10 % staveb, které jsou postaveny na cizím pozemku. Toto číslo se bude postupně zmenšovat, ale odborníci odhadují, že úplná harmonizace vlastníků staveb a pozemků potrvá mnoho desítek let. Možnost postavit stavbu na cizím pozemku zůstane zachována ve formě práva stavby. Právo stavby je nemovitou věcí, půjde tedy zdědit, prodat, dá se k němu zřídit zástavní právo nebo lze zatížit věcnými břemeny. Právo stavby je dočasné na maximálně 99 let. Před uplynutím této doby je možné jej dohodou obou stran prodloužit. Po uplynutí lhůty připadá stavba vlastníkovi pozemku za cenu jedné poloviny hodnoty stavby. Od této ceny se mohou smluvní strany dohodou odchýlit. Sousedské vztahy Dojde i na klasický spor o ovoce ze sousedova stromu spadlé na pozemek druhého ze sousedů. Nový právní předpis věnuje i těmto sporům větší prostor a specifikuje některé náležitosti. Tak například občanský zákoník určuje třímetrovou zónu od sousedova pozemku (od plotu), přičemž blíže než tři metry od plotu nemůžete od ledna 2014 zasadit strom vyšší než 3m, strom vzrostlý 1,5m musí stát nejméně 1,5m od hranice pozemku. Soused má navíc právo domáhat se odstranění stromu, pokud by mu škodil. Pokud soused plot nemá, můžete vyžadovat po sousedovi postavení plotu, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu vašeho vlastnického práva a nebrání-li to účelnému využívání dalších pozemků. Plody spadlé na pozemek souseda patří sousedovi. Naopak zaběhne-li se vám zvíře na pozemek souseda, máte právo na odchyt. Občanský zákoník myslí i například na včelí roj, který se usadí na sousedově úle v tomto případě je roj pro příště sousedův. 14.

15 Nelze-li nemovitost řádně užívat proto, že není spojena s veřejnou cestou, může vlastník nemovitosti žádat, aby mu soused povolil za náhradu nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Záruční doba a nemovitosti Nový občanský zákoník bude nutit k tomu, aby člověk pamatoval na sjednání záruční doby se stavební firmou, která mu postaví dům. Pokud ve smlouvě záruční doba nebude specifikována, pak na základě nového zákona na ni nebudete mít automatický nárok. Ten zůstane jen u oprav těch vad, které byly už při předání nemovitosti, ale vzhledem k jejich skrytosti nemohly být nijak odhaleny. U skrytých vad ale dochází k výraznému prodloužení lhůty, po kterou můžete požadovat jejich odstranění na rozdíl od současného půl roku to bude od ledna 2014 pět let. 15.

16 Katastr nemovitostí nově Návrh nové právní úpravy (situace si vyžádala vznik katastrálního zákona 256/2013 Sb.) více ochraňuje vlastníky nemovitostí před podvodnými zápisy v katastru nemovitostí. Zmocněnec zastupující vlastníka totiž bude muset pro zápisy v katastru předložit úředně ověřenou plnou moc. O provedeném vkladu zmocněncem pak bude nově katastr muset informovat i samotného vlastníka nemovitosti. Formou informování může být například pošta, datová schránka nebo i jiný vhodný způsob, který vlastník sdělí úřadu. Vlastník tak bude informován o každém návrhu, který se týká jeho nemovitosti. Jednoduše řečeno: vrší se zde instituty, které by měly zajistit, aby majitel nemovitosti měl jednoznačný přehled o způsobu nakládání s jeho vlastnictvím a nemohl být nijak obejit. Nově platí, že ochrany požívá ten, kdo vychází z údajů v katastru nemovitostí. Plně se tato zásada uplatní od Do té doby platí určité přechodné období, kdy si mohou vlastníci dát věci do pořádku. Například je-li nemovitost součástí společného jmění manželů, je vhodné do katastru zapsat oba manžele (např. souhlasným prohlášením). V opačném případě ztrácí nezapsaný manžel nad nemovitostí potřebnou kontrolu, kupující, vycházející v dobré víře z údajů v katastru, bude požívat ochrany. Do katastru je možné zapsat poznámku spornosti (pozor - nevyjasněné vlastnické vztahy apod.), která narušuje dobrou víru, ale neovlivňuje další řízení. Takovou nemovitost lze koupit, ale kupující nese příslušné riziko. V katastru se objeví celá řada nových údajů. Stavba se ve výpise z katastru projeví jako způsob využití pozemku. Bude možné zapsat nepovinné údaje, například nájem nebo pacht. Rozestavěná stavba se již nebude zapisovat do katastru nemovitostí, banky budou financování výstavby jistit skrze právo stavby. Výmaz zástavního práva bude nově řešen vkladem do katastru nemovitostí a zpoplatněn Kč. Bude možno zřídit zástavní právo k věci, k níž vznikne vlastnické právo až v budoucnu. To posílí jistotu prodávajícího, financuje-li kupující nemovitost hypotečním úvěrem. Nově tedy nebude muset dávat prodávající nemovitost před uskutečněním transakce do zástavy. 16.

17 Vklad se zapisuje nejdříve po 20 dnech. Katastr nemovitostí zřizuje službu s pracovním názvem hlídací pes. Vlastníkovi nebo jinému oprávněnému, zřídí-li si tuto službu, bude zasílat informace o změnách (plombách) na nemovitostech. Služba se zřizuje za úplatu, informace mohou být zasílány poštou, sms, mailem nebo do datových schránek. Ubude papírů, bude se dávat pouze jedno vyhotovení listiny, na základě které má být proveden vklad. Nově se nezasílá listina s doložkou vkladu, ale pouze vyrozumění o provedení vkladu. Změnové výpisy se vytváří v revizích, je tedy patrné, co bylo zapsáno a co vymazáno. 17.

18 Nájemní bydlení Možnost pronajmutí neobyvatelného bytu Pronajímatel si s nájemcem bude nově moci dohodnout pronájem i tzv. neobyvatelného bytu. Mohou si sjednat, že si nový nájemce byt upraví, přičemž investovaná částka se mu pak bude odečítat z jím placeného nájmu. Větší svoboda pro nájemce Nájemce nebude muset v budoucnu od pronajímatele získat souhlas například s tím, že bude v bytě podnikat (nemusí být uvedeno v nájemní smlouvě) to tehdy, pokud nájemcovo podnikání výrazně nezatíží byt (co je výrazné zatížení může určit jen soud). Další věcí je třeba možnost podnájmu: pokud se nájemce s pronajímatelem výslovně nedohodnou jinak, může nájemce přijmout podnájemníka bez souhlasu pronajímatele, pokud v bytě sám trvale bydlí. Přechází nájem na vnuka? S novou právní úpravou končí možnost donekonečna řetězit přechod nájmu na své potomky. Bydlí-li s prarodičem vnuk v nájemním bytě, platí i nadále, že na vnuka nájem po smrti prarodiče přechází, ale bude to od nového roku časově omezeno na dva roky. Po dvou letech se bude muset vnuk s pronajímatelem dohodnout, co bude dál. Pronajímateli se tak otevírá celkem jednoduchá cesta po dvou letech nájem vnukovi ukončit bude-li to chtít. Výpověď z nájmu Pronajímateli se obecně zjednodušuje možnost dát výpověď svému nájemci. Mění se v principu dvojí: zvětšují se možnosti, za nichž je možno výpověď z nájmu dát, a budou existovat taktéž možnosti dát výpověď bez jakékoli výpovědní lhůty, to v případě závažného porušení pravidel nájmu. Tak například bude možno s tříměsíční výpovědní dobou dát nájemci výpověď za hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu, nikde už ale není specifikováno, co to hrubé porušení je, což lze vykládat jako větší flexibilitu pro rozhodování soudů, které budou moci zohledňovat konkrétní individuální situace (například třeba opakované a rušící pořádání nočních oslav, které svým hlukem mohou rušit sousedy). 18.

19 Možnost vyšší kauce Od ledna bude moci pronajímatel s nájemcem sjednat až dvojnásobnou kauci, než jak to dovoluje současný občanský zákoník. Zatímco dnes může pronajímatel požadovat složení třech nájmů, od roku 2014 bude moci požadovat kauci ve výši až šesti měsíců. Pacht Nově se obnovuje pojem pacht. Na rozdíl od nájemce má pachtýř povinnost dále zušlechťovat majetek propachtovatele, týká se to typicky například zemědělských pozemků nebo závodů. 19.

20 Pojištění Pojistné produkty patří ke stěžejním v portfoliu každého finančního poradce, pojďme se tedy podívat, co se mění. Zánik pojištění při převodu majetku? Stávající právní úprava počítá s automatickým zánikem majetkového pojištění při prodeji majetku. Pravidlo zní jasně: pojištění majetku zaniká při převodu vlastnictví na jiného majitele. Nový občanský zákoník toto pravidlo pozměňuje: pojištění daného majetku zaniká až dnem, ve kterém pojišťovně změnu oznámíte. Pokud změnu neoznámíte, pojištění musí být placeno i nadále. Úrazové pojistky a ohodnocení újmy U úrazových pojistek (a vyplácení) nabývá na významu institut ohodnocení výše újmy, která byla člověku způsobena úrazem, na nějž se pojistka vztahovala. Výše újmy se nově bude stanovovat individuálně, neexistuje žádný přesný sazebník uložený ve vyhlášce (ani neexistuje například maximální částka pro konkrétní plnění). Individuální přístup při vyplácení úrazové pojistky (plnění budou určovat zpravidla soudy) se může odrazit v dosti proměnlivé výši vyplácené částky. Můžeme se proto dočkat podstatně vyšších plnění, než bývalo dosud (dle současného právního předpisu) zvykem. Životní pojistky a vyloučení zákonných dědiců Životním pojištěním lze v jistém smyslu kompenzovat dědění. Člověk může uzavřít životní pojistku a určit osobu obmyšleného pro případ nastalé události (smrti). Pokud člověk s takto uzavřenou pojistkou zemře, částku získá zemřelým určená osoba, nikoli například zákonný dědic. Nový občanský zákoník přichází s jednou novinkou ten, kdo uzavírá životní pojistku, může určit obmyšleného neodvolatelně. Dosud člověk v životním pojištění mohl osobu obmyšleného v průběhu trvání pojištění kdykoli změnit. To půjde i nadále, od ledna 2014 budou přípustné obě možnosti. Pojistná smlouva se řídí jedním z tří zákonů Pojištění a jeho právní úprava z hlediska legislativy prošla za posledních dvacet let několika změnami. Nejprve byla tato oblast upravována samotným občanským zákoníkem. V roce 2004 však došlo ke změně a právní úprava pojistné smlouvy přešla do svébytného právního předpisu. Vstoupením v účinnost nového občanského zákoníku bude ale speciální právní předpis zrušen a úprava přejde zpět přímo do občanského zákoníku. To má jednu důležitou konsekvenci: pojistná smlouva se od 1. ledna bude řídit jedním ze tří typů zákonů. Rozhodující bude datum, v němž jste smlouvu uzavřeli. Podle nového občanského zákoníku se budou řídit ty smlouvy, které budou uzavřeny po lednu roku

21 je prestižní vzdělávací kongres pro finanční poradce videoportál ze světa financí jsou analýzy, komentáře a tipy z finančně poradenského trhu 2013 Broker Trust, a.s.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále též nový katastrální zákon nebo NKZ ) nabyl účinnosti 01.01.2014 nahradil

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku Miloslav Kaválek IX. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014 Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Nový občanský zákoník (NOZ) zákon č. 89/2012Sb. Účinnost od 1.1.2014 Rozsah celkem 3081 paragrafů NOZ ruší

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Katastrální zákon SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA

Katastrální zákon SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA Katastrální zákon SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Určeno k řešení situací, kdy je třeba zabránit spojení stavby s pozemkem komplementární k superficiální zásadě Věcné právo mít na povrchu nebo pod

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUKČNÍ VYHLÁŠKA 3009201401 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Datum a čas zahájení

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

aneb Jak na smlouvy?

aneb Jak na smlouvy? Zvláštní část závazkového práva aneb Jak na Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 30. března 2015 Přehled přednášky Smlouvy pojmenované a nepojmenované Zákonná ustanovení

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Článek 1 Výklad pojmů

Článek 1 Výklad pojmů P r o v á d ě c í p ř e d p i s, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků Článek 1 Výklad pojmů 1. Zastavěným

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 132/2011 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Vážení čtenáři, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Co je Title Insurance?

Co je Title Insurance? TITLE INSURANCE Co je Title Insurance? Anglicko český slovník: Title = název, titul, nadpis, záhlaví, hodnost, právní nárok, vlastnické právo Insurance = zajištění, pojištění, pojistka Title Insurance

Více

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Jak se NOZ dotkne práva nemovitostního? Změny v právu nemovitostí od 1.1.2014 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Nový katastrální zákon č. 256/2013

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Kupní smlouva. Obchodní podmínky

Kupní smlouva. Obchodní podmínky Kupní smlouva Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem v ulici Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05231311vedená u Městského soudu v Praze v části C, vložce 260361,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více