P r a k t i c k á r u k o v ě ť

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r a k t i c k á r u k o v ě ť"

Transkript

1 Dobročinné odkazy v závěti P r a k t i c k á r u k o v ě ť Text vznikl v rámci projektu Z á věti p r o k o m u n i t n í n a d a c e ve spolupráci Jiřího Bárty, Jana Kroupy, Jiřího Kučery a Petra Svobody pod vedením Josefa Štogra 1

2 I. Úvod Nabízíme komunitním nadacím praktické vodítko pro jednání s dárci a potenciálními dárci, kteří hodlají odkázat svůj majetek nebo jeho část některé neziskové organizaci dále NO. Původním cílem bylo sestavit znalostní minimum a připravit základní pokyny pro jednání o dědictví obecně, o způsobech vypořádání dědictví a o možnostech odkazování majetku ve prospěch komunitní nadace. Materiál se postupně rozrůstal a původní záměr vytvořit jednoduchý a přehledný materiál, nám začal utíkat mezi prsty: text sice shrnoval danou právní problematiku, ale pro čtenáře se stal náročným a těžkopádným. Proto jsou v textu zařazeny uvozující části, které interpretují význam následující skupiny informací a vytvářejí kontext pro praktické jednání a snadnou orientaci. Uvozující pasáže jsou na šedém podkladu a kurzívou. Pro praxi tedy stačí se seznámit s těmito texty. Tam, kde je potřeba se do dané problematiky ponořit hlouběji, je na místě pečlivě pročíst celý text. Důležité je mít na paměti, že dle 478 Občanského zákoníku nemají žádné podmínky vázané k závěti právní následky. To znamená, že když se dědicem stane komunitní nadace, jsou všechny závazky ke způsobu užití zděděného majetku čistě morální, ať si závěť klade jakékoliv podmínky. Důležité také je, že podle 628 odst. 3 je neplatná darovací smlouva pro případ smrti, tzn. taková podle které má být plněno po dárcově smrti. Při jednání s potenciálním dárcem ze závěti je to důležité proto, jak mu poskytnout jistotu, že jeho pozůstalost bude používána v souladu s jeho vůlí. Určitou záruku nabízí například následující postup: dárce při nadaci zřídí ještě za života dárcovský fond, např. poskytnutím počátečního vkladu, což mu umožní sjednat konkrétní podmínky, a navíc si může ověřit, jak fond funguje. Po smrti a vypořádání dědictví je majetek fondu navýšen o hodnotu odkázané pozůstalosti. V dalším textu nicméně uvidíte, že existuje celá řada dalších postupů. Inspirativní čtení! 2

3 Při informování o možnosti zanechat odkaz v závěti komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že je schopen mluvit s dárcem běžným jazykem a s právníky v právních pojmech a přitom zachovat obsah. Právní pojmy, jak jsou používané v zákonech Zůstavitel osoba zanechávající majetek, který se má stát, nebo již je předmětem dědění Dědění ze zákona Zákon stanovuje pravidla, dle kterých se dědictví rozdělí mezi pozůstalé v případě, že zůstavitel nerozhodl závětí jinak. Zákon tak stanovuje celkem čtyři dědické skupiny (podle blízkosti příbuzenského vztahu), které jsou postupně povolány k dědění, pokud nejsou splněny podmínky pro dědění v rámci předchozí skupiny, tzn. druhá dědická skupina může dědit jen případě, že nedědí první a tak dále. V rámci dědění ze zákona jsou podíly dědiců v rámci každé dědické skupiny stejné. Závěť Závěť je listina zachycující poslední vůli zůstavitele ohledně rozdělení jeho majetku mezi dědice. Neopominutelný dědic - Přímý potomek (dítě, vnuk, pravnuk) zůstavitele. Nezletilému potomkovi přináleží alespoň to, co by mu náleželo při dědění dle zákona, zletilému potomkovi alespoň polovina z jeho zákonného podílu. Pro určení zletilosti či nezletilosti je rozhodující okamžik smrti zůstavitele. Podílové (kvótní) dědění Pokud není zůstavitelem v závěti, nebo dohodou dědiců při dědickém řízení stanoveno jinak, dědí dědicové nikoliv konkrétní věci nebo jiné součásti dědictví, ale podle svých dědických podílů nabývají spoluvlastnická práva ke všem složkám dědictví. Individualizovaný odkaz V závěti může zůstavitel určit, že určitá část dědictví (nemovitá nebo movitá věc, právo atd.) nemá být dělena podílově (viz. podílové dědění výše), ale má být zděděna určitým dědicem. Je však nutno brát ohled na to, aby tím nebyly zkráceny zákonné podíly neopominutelných dědiců. Dědické řízení Řízení, jehož cílem je vypořádání dědictví. Zahajuje jej okresní (obvodní) soud dle posledního bydliště zůstavitele, řízení vede soudem určený notář. Na závěr dědického řízení soud buď schválí dohodu dědiců, nebo potvrdí dědictví ve výši, v jaké bylo prokázáno. Dědická dohoda Dědicové mohou dohodou rozhodnout o způsobu vypořádání dědictví. Pokud dědicové dosáhnou dohody o celém dědictví (pozůstalosti), která neodporuje zákonu a dobrým mravům, soud ji schválí. Dědicové mohou dohodou dokonce modifikovat poslední vůli zůstavitele. Odúmrť Není-li žádný dědic, pozůstalost připadá do majetku státu. 3

4 II. Obecný právní rámec dědění ze závěti v ČR Při informování o možnosti zanechat odkaz v závěti komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že dobře zná právní kontext. K tomu patří třeba neplatnost jakýchkoli podmínek v závěti a nemožnost darovat pro případ smrti, jak bylo řečeno v úvodu. Vždy je tedy třeba s dárcem vyřešit, jak nadace zajistí, aby jeho vůle byla naplněna, když není právně vynutitelná. Dědické právo je ve své hmotně-právní části upraveno občanským zákoníkem v ustanoveních 460 až 487. Ta stanovují dva druhy dědění a to (i) ze zákona a (ii) ze závěti. Oba typy lze kombinovat, tzn. část majetku odkázat závětí a část ponechat na zákonné dědické posloupnosti, přičemž dědictví ze zákona je zásadně podílové (viz. dědění ze zákona a neopomenutelný dědic výše). Pokud zůstavitel nemá dědice ze zákona, připadá dědictví státu. Dědění ze závěti je v zákoně zakotveným právem zůstavitele uplatnit svoji vůli ohledně rozdělení majetku po smrti. Pokud tak platnou závětí učiní, má závět přednost před děděním ze zákona, ovšem za splnění zákonem stanovených podmínek, ke kterým se dostaneme níže (neopomenutelní dědicové mají právo na část majetku bez ohledu na závěť a dědí podílově). Dědění ze závěti přitom možnost nabývání majetku ze závěti neomezuje jen na fyzické osoby, ale připouští i povolání (tzn. možnost dědění) právnických osob, například komunitních nadací. Zákon omezuje potenciálního dárce ze závěti. Při informování o možnosti zanechat odkaz komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že je seznámen s limity, které v dané věci existují a dovede poradit, jak využít existující možnosti. Obecné zásady Pro dědění stanovuje zákon několik obecných zásad: - Po smrti zůstavitele sice vždy následuje dědické řízení, ovšem zděděný majetek se nabývá ke dni smrti zůstavitele. Pravomocné rozhodnutí soudu v dědickém řízení tak potvrzuje nabytí práv zpětně. - Hodnota majetku se určuje ke dni zůstavitelovy smrti, nikoliv ke dni vytvoření závěti. - Pokud do pozůstalosti patří i majetek ve společném jmění manželů (dále SJM ), předchází dědickému vypořádání vždy vypořádání SJM, aby bylo zřejmé, co do dědictví spadá. - Majetek i dědici (povolaní závětí i zákonem) musí v okamžik smrti právně existovat, jediná výjimka platí pro nadaci, kterou je mimo jiné možné zřídit závětí. - Dědic povolaný závětí i dědic zákonný musí mít ke dni úmrtí zůstavitele právní způsobilost. - Pokud je určitý majetek v závěti individualizován, musí být popsán určitým způsobem a to tak, aby nemohlo dojít k záměně s jiným majetkem. - Přechod dluhů. Smrtí zůstavitele nepřecházejí jen práva ale i povinnosti. Dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za (a) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a (b) za zůstavitelovy dluhy ke dni jeho smrti. Pokud je dědiců více, pak odpovídají společně dle podílů na nabytém majetku. - Veškeré dědictví lze vypořádat dohodou mezi dědici, zahrnující celou pozůstalost. Dohoda dědiců je platná a soud ji potvrdí, i když nerespektuje vůli zůstavitele, ani zákonné nároky dědiců. Nesmí však odporovat dobrým mravům nebo zákonu (rozuměj vyjma zákonných nároků dědiců). 4

5 Zákon dává velký důraz na práva některých dědiců, zejména nezletilých dětí. Při informování o možnosti zanechat odkaz v závěti komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že tyto podmínky zná a že dovede poradit, jak závěť formulovat, aby nebyla v rozporu s nároky, které některým dědicům vyplývají ze zákona. Závěti a neopominutelní dědici.1. Závěti Závěti se obecně dělí na (i) vlastnoruční, (ii) zřízené v jiné písemné formě za účasti svědků, nebo (iii) ve formě notářského zápisu. Kromě formálních podmínek, kterém musí být splněny, aby závěť byla platná (např. svědkem nesmí být ten, kdo je závětí povolán k dědění), existují další omezení svobody vůle zůstavitele. Jedno z nich má z hlediska obsahu zásadní význam: práva neopominutelných dědiců..2. Neopominutelný dědic Neopominutelní dědici jsou potomci zůstavitele, kterým se musí dostat (i) alespoň polovina jejich dědického podílu ze zákona v případě zletilých anebo (ii) celý jejich zákonný dědický podíl v případě nezletilých. Ochrana neopominutelného dědice je omezena následujícími výjimkami: (a) Vydědění. Za určitých, zákonem přesně stanovených podmínek je možné neopominutelné dědice vydědit, včetně jejich potomků tím, že to zůstavitel v závěti výslovně uvede. Problematika vydědění zde není řešena. (b) Dědická nezpůsobilost. Pravidlo o dědické nezpůsobilosti se vztahuje na veškeré dědice. Nezpůsobilý je takový dědic, který se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům anebo zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Může však dědit, jestliže mu zůstavitel tento čin odpustil. (c) Zápočet dle 484 občanského zákoníku. Jedná se o možnost jak podíl neopominutelného dědice zmenšit o hodnotu toho, co neopominutelný dědic od zůstavitele za jeho života bezplatně obdržel nad rámec obvyklých darů. Při závětním dědění nadací je takový zápočet možný pouze v případě, kdy k němu dal sám zůstavitel pokyn, a je tedy vhodné, aby zůstavitel svou vůli projevil přímo v závěti. Pokud závěť nerespektuje nároky neopominutelného dědice, je v té části neplatná. Jedná se o neplatnost relativní, tzn. takovou, které se musí neopominutelný dědic (dále ND ) dovolat a to pouze do okamžiku právní moci rozhodnutí o vypořádání dědictví a nikoliv v obecné promlčecí lhůtě. Jelikož jsou ND pouze potomci, kteří mají v dědickém řízení procesní práva jako účastníci, jsou vždy o dědickém řízení vyrozuměni. Podíly nepominutelných dědiců. V případě, že se ND dovolá relativní neplatnosti závěti, stanoví se podíly následovně. Ustanoví-li zůstavitel svým dědicem např. A.K.N. občanské sdružení, ale v době smrti zanechal manželku (M), jednu zletilou dceru (ZD) a jednoho nezletilého syna (NS), vychází se při určení podílů z úvahy o rozdělení podílů při neexistenci závěti. Kdyby závěť nebyla, dědila by M 1/3, ZD 1/3 a NS také 1/3. M není ND a vyjde tedy naprázdno, podíl N nemůže být krácen a dostane tedy 1/3, podíl ZD bude zkrácen o polovinu a dostane tedy 1/6. A.K.N. občanské sdružení tedy zdědí ½ majetku, jelikož mu připadne podíl po M a polovina podílu po ZD tzn. 3/6. V této oblasti se ustálila judikatura na principu, že k výpočtu podílů se použije celý majetek patřící do dědictví. 5

6 Zákon umožňuje potenciálnímu dárci rozhodnout v závěti jen o části svého majetku, odkázat komunitní nadaci v závěti konkrétní finanční částku nebo věc, například nemovitost. Přestavitel nadace by měl dát najevo, že je schopen připravit pro takový případ řešení a dovede poradit, jak využít existující možnosti. Kombinované dědění ze závěti a ze zákona Zůstavitel může vyhradit majetek, který odkáže závětí tím, že ho individuálně zmíní v testamentu a o ostáním majetku se v závěti nezmíní. Nastane tak situace, kdy se na část majetku vztahuje závěť a ostatní část podléhá pravidlům dědění ze zákona. I zde platí to, co je zmíněno o ochraně ND a jejich právních i praktických implikacích výše. Závěti a individualizovaný majetkový odkaz Zákon připouští, aby zůstavitel odkázal v závěti určité věci nebo práva povolaným dědicům. Může jít i o peněžitou částku. I v případě, že taková hotovost, nebo prostředky na účtu zůstavitele ke dni úmrtí nejsou, jsou ti, kteří nabyli jiný majetek ze závěti, povinni z výnosu dědictví takovou částku vyplatit. Individuální určení věci a práv v závěti lze považovat za velmi praktické, pokud ovšem neexistují ND, jelikož pak je opět nutno počítat s jejich zákonnými nároky. Ani v případě existence ND nevznikne problém pokud majetek odkázaný individualizovaným majetkovým odkazem tvoří pouze takovou část dědictví, že zbývající část pokryje zákonný nárok ND (viz. příklad v článku 2.) ND dostanou jejich podíly na zbývající části pozůstalosti, nadace dostane to, co jí zůstavitel odkázal, Pokud je však majetek odkazovaný závětí v poměru k celkové hodnotě dědictví takový, že zasahuje do podílu ND,vzniká riziko, že individuální majetkový odkaz nebude moci být respektován a rozdělování dědictví bude podílové (viz. kvótní (podílové) dědění výše) a to tak, že ND dostanou svůj zákonný podíl na všem a majetek vyjma hotovosti a prostředků na účtech (ty lze podílově rozdělit) bude rozhodnutím soudu ve spoluvlastnictví všech dědiců, nestanoví-li dědici dohodou jinak. Zákon umožňuje, aby potenciální dárce odkázal všechen majetek nadaci s vědomím, že nepominutelní dědicové stejně dostanou své podíly ze zákona v rámci dědického řízení rozhodnutím soudu anebo že v rámci dědického řízení dědicové uzavřou s nadací dohodu o rozdělení celé pozůstalosti. Tato možnost se jeví jako formálně nejjednodušší, je však použitelná pouze v případě, že představení této varianty nevzbudí podezření z pokusu o podvod, tedy pouze tehdy, kdy je nezpochybnitelné, že dárce rozumí eleganci tohoto řešení. Jednoduchá závěť celého majetku ve prospěch komunitní nadace Zákon připouští, aby zůstavitel odkázal v závěti celý svůj majetek určité osobě, tedy např. komunitní nadaci, tím nejsou nijak dotčena práva zákonných dědiců. Dědictví bude kvótní nebo dojde k dohodě mezi dědicem ze závěti a ND. Dědická judikatura a dobročinné odkazy v závětích Stávající právní stav dědického práva je samozřejmě tvarován také rozhodovací praxí soudů. Judikatura zhusta řeší otázky vzniklé ze sporů mezi závětí povolanými dědici a ND. Jde především o otázky určení podílů, procesních práv účastníků dědického řízení, hodnoty majetku, určení povolaných dědiců a jejich právní způsobilost. 6

7 III. Dědické řízení Zákon upravuje proces dědického řízení. Při informování o možnosti zanechat odkaz komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že se dokáže domoci práv, vyplývajících ze závěti, zejména že je schopen na úrovni jednat s dalšími dědici ze závěti nebo s nepominutelnými dědici a vystupovat před notářem a před soudem tak, aby zajistil naplnění vůle zůstavitele, jak ji vyjádřil v závěti. 1. Obecně k průběhu dědického řízení 1. Počátek dědického řízení. Soud se dozví od policie, nemocnice, jiného zdravotnického zařízení nebo jinak o úmrtí zůstavitele a zahájí dědické řízení. Na návrh dědice se dědické řízení zahajuje většinou jen tehdy, pokud se objevil po projednání dědictví ještě další majetek, který měl být v dědickém řízení projednán a je třeba dědické řízené ohledně nově objeveného majetku zahájit. 2. Pověření notáře. Po zahájení řízení se pověří notář jako soudní komisař provedením úkonů v dědickém řízení. 3. Předběžné úkony a evidence závětí. Notář provádí ihned po obdržení pověření předběžné úkony spočívající především opatření informací o zůstaviteli, jeho poměrech, majetku dluzích a okruhu oprávněných dědiců, např. tak, že vyslýchá příbuzné, sousedy, žádá banky o poskytnutí informací, atd a udělá si tak i představu o tom, jestli věc spadá do jurisdikce českých soudů. Současně s tím pak provede šetření v Centrální evidenci závětí (CEV) a pokud závěť najde, zjistí její obsah a udělá si názor na její platnost. Registrace závěti v CEV je účinným prostředkem jak být včas povolán jako účastník dědického řízení. Je samozřejmé, že závěť může předložit i povolaný dědic, nicméně nejdříve se musí o zahájení dědického řízení dozvědět. 4. Soud už v této fázi na základě zprávy od notáře řízení zastaví, pokud (i) neexistuje majetek, který by byl předmětem pozůstalosti, nebo (ii) majetek je jen nepatrné hodnoty. Pokud soud řízení nezastaví, začne připravovat projednání a rozhodnutí ve věci. 5. Zjištění okruhu dědiců a majetku. Notář předem zjistí osoby, kteří připadají do úvahy jako dědici a vyrozumí je o pobíhajícím dědickém řízení. Dále zjistí majetek a dluhy zůstavitele, a pokud není jediný dědic, tzn. jediný, který přichází do úvahy jako dědic a jemuž by potvrdil veškerý zůstavitelův majetek společně s dluhy, nařídí jednání. 6. Jednání. Při jednání za účasti dědiců ověřuje správnost a úplnost zjištění dědiců, majetku i dluhů, pořízení soupisu majetku a dluhů ve společném jmění manželů a zjišťuje stanoviska dědiců k určení okruhu dědiců, soupisu majetku a dluhů. Výsledkem jednání může být (i) dohoda dědiců o vypořádání dědictví nebo (ii) zjištění, že k dohodě nedošlo. 7. Usnesení o dědictví. Usnesením o dědictví soud potvrdí dědictví buď (i) dle dohody dědiců, nebo (ii) na základě vlastní právní úvahy dle okolností případu (závět, zákonní dědicově, kombinace závěti a neopominutelných dědiců, atd.) 7

8 2. Varianty průběhu dědického řízení se závětním odkazem nadaci Pro jednání s potenciálním dárcem spíše okrajové (viz. výše), tato část se týká spíš praktických kroků v případě, kdy je dědictví projednáváno. Nadace pak musí být schopna aktuálně rozhodnout, které možnosti v daném případě připadají v úvahu a jednat o jejich variantách. V průběhu dědického řízení, kde závětí povolaným dědicem bude nadace, mohou nastat následující varianty v průběhu řízení: (a) Zůstavitel nezanechá ND a vše odkáže nadaci. Nadace je jediným dědicem a soud může rozhodnout o potvrzení dědictví nadaci bez jednání. (b) Zůstavitel nezanechá ND a nadaci odkáže konkrétní majetek individualizovaným odkazem. Nadaci soud potvrdí konkrétní, závětí určený majetek a ostatní připadne státu jako odúmrť. (c) Zůstavitel zanechá ND a individualizovaný závětní odkaz nadaci. V takovém případě mohou nastat dvě situace. (i) Na pokrytí zákonného nároku ND z celého dědictví postačí majetek bez majetku vyčleněného individualizovaným odkazem a pak ND dědí podílově z hodnoty celé pozůstalosti a jsou uspokojení ze zbývajícího majetku. Nadace se stane vlastníkem individuálně odkázaného majetku. (ii) Hodnota majetku odkázaného nadaci je v rámci celé pozůstalosti taková, že zbývající část majetku nepokryje zákonné nároky ND. Závěť je v části individualizovaného odkazu relativně neplatná, a pokud to ND namítnou, dědí nadace s ND podílově tak, že nejdříve se uspokojují nároky ND a ze zbytku pak nárok Nadace. Prakticky ale lze ve většině případů předpokládat dohodu dědiců a tedy i respekt k individualizovanému odkazu s kompenzací ND ze zbytku odkazu nebo jiným způsobem, protože spoluvlastnictví nebývá pro nikoho atraktivní řešení. (d) Zůstavitel nezanechá ND a povolá závětí nadaci a další závětní dědice. Pokud zůstavitel neurčí podíly jednotlivých dědiců, budou stejné. Pokud podíly určí, dědí se dle takto určených podílů. V obou případech se však bude jednat o podílové dědění. (e) Zůstavitel nezanechá ND a povolá závětí nadaci a další závětní dědice a určí jim majetek individualizovanými odkazy. Nadace i ostatní dědici dědí dle odkazů, nicméně notář nechá majetek ocenit, aby zjistil, jak velké jsou dědické podíly, jelikož ve stejném poměru odpovídají dědici za dluhy zůstavitele. Majetek, na který závěť nepamatuje, připadne státu, pokud na tuto situaci nepamatuje závěť určením, co s takovým dalším majetkem (např. že připadá všem povolaným dědicům rovným dílem). 8

9 IV. Jednotlivé majetkové hodnoty, které mohou být předmětem dědictví Existuje velké spektrum majetku a majetkových práv, která jsou předmětem dědického řízení. Při informování o možnosti zanechat odkaz komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že dovede řešit praktické otázky s oceněním konkrétního majetku nebo majetkových a obdobných práv a že je s touto věcí obeznámen. Pokud se dotyčná osoba rozhoduje, že odkáže nadaci konkrétní část svého majetku, je třeba znát problémy, které mohou nastat s jednotlivými typy majetku. Pokud by se v rámci závěti výslovně odkazovaly předměty duševního vlastnictví apod., je třeba tuto věc projednat s právníkem. Předmětem dědictví mohou být tato aktiva - Nemovitosti - Finanční prostředky - Cenné papíry, dluhopisy a jiné obdobné typy aktiv - Movité věci - Předměty duševního vlastnictví Zvláštní pozornost je třeba věnovat problematice předmětů duševního vlastnictví. (i) Autorská práva - osobnostní nepřecházejí, zanikají smrtí autora - majetková mohou být předmětem dědictví, jsou oceňována specificky oceňují se pouze již vzniklé pohledávky z majetkových autorských práv, nikoliv obecná majetková práva jako taková - práva k hmotnému substrátu předmětu autorských práv v podstatě movité věci, které jsou specificky oceňovány (typicky umělecké předměty) (ii) Práva příbuzná právům autorským práva výkonných umělců (iii) Průmyslová práva vynálezy - užitné či průmyslové vzory - ochranné známky (iv) Ostatní předměty duševního vlastnictví know-how atp. - práva z účasti v obchodních společnostech a družstvech Při dědictví je dále dbát na to, jako jsou stanoveny podmínky v nakládání s majetkem nadace nadace např. nesmí svůj majetek vložit do některých typů společnosti, je však otázkou, zda může zachovat strukturu majetku, která jí připadne rozhodnutím soudu o vypořádání dědictví. Jedná se o: - účasti nadací ve v.o.s. - účasti nadací jako neomezeně odpovídající za k.s. - vlastnictví s.r.o. - omezení ve vlastnictví akcií a.s. dle 23 Zákona o nadacích a nadačních fondech - vlastnictví družstevních podílů omezení účasti při uhrazovací povinnosti a ručení - vlastnictví podílu tichého společníka Tyto otázky by měly být v daném případě řešeny ve spolupráci s notářem. (v) Jiné předměty dědictví restituční nároky atd. 9

10 V. Různé Následující text je významný již v počátečních fázích jednání a to co se týče evidence závěti, která je doporučena. Ostatní záležitosti se týkají spíše praktických kroků v případě, kdy je dědictví projednáváno. 1. Evidence závěti Jak uvádíme výše v čl. II. odst.2, zákon uznává několik možných forem závěti. Všechny závěti pořízené formou notářského zápisu a závěti pořízené v jiné formě, uložené do notářské úschovy jsou příslušným notářem oznámeny do Centrální evidence závětí ( CEZ ), vedené Notářskou komorou ČR. Evidence závěti má tu výhodu, že notář, poté kdy je pověřen soudem jako soudní komisař provádějící konkrétní dědické řízení, je povinen v první řadě provést šetření, zda je v CEZ evidována závěť zůstavitele. Eliminuje se tak nebezpečí, že se notář o závěti nedozví a v rámci vypořádání dědictví k ní nebude přihlédnuto, takže se nadace, na kterou zůstavitel v závěti pamatoval, nestane účastníkem řízení. Evidenci v CEZ tak lze doporučit zvláště v případě, kdy nadace nemá trvalejší kontakt se zůstavitelem a o zahájení dědického řízení by se nemusela dozvědět. 2. Odmítnutí dědictví Dědic může dědictví zcela odmítnout. Znamená to, že k jeho existenci se v rámci dědického řízení dále nepřihlíží a pozůstalost se rozdělí mezi ostatní dědice nebo připadne státu. Odmítnout dědictví nemůže dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví odmítnout nechce. Odmítnutí není možné také pouze ohledně části dědictví, prohlášení o odmítnutí nesmí obsahovat žádné výhrady nebo podmínky, jinak je absolutně neplatné. Kromě různých pohnutek vnitřního charakteru může rozhodnutí dědice o odmítnutí dědictví vyplynout z úvahy o závazcích náležících do pozůstalosti. Je však třeba upozornit, že tak může dědic učinit pouze do jednoho měsíce od vyrozumění od notáře (soudu), že je dědicem a má právo dědictví odmítnout. Jelikož soud zjišťuje dědice i majetek a dluhy současně, stává se v praxi, že lhůta pro odmítnutí uplyne, aniž by se dědic dozvěděl, co je v pozůstalosti za majetek a dluhy, tedy aniž by si udělal obrázek o tom, co vlastně odmítá nebo přijímá. Vzhledem k tomu, že Nadace nebude mít v podstatě nikdy přehled o obsahu pozůstalosti v době smrti zůstavitele, doporučujeme následující jednání v každém případě: (a) po doručení oznámení soudu o účastenství v dědickém řízení neprodleně osobně kontaktovat notáře s dotazem na předmět pozůstalosti; (b) v případě, že notář není před uplynutím lhůty k dědictví schopen nechat nadaci nahlédnout do soupisu majetku a dluhů, nebo je takový seznam zjevně neúplný, požádat soud o prodloužení lhůty k odmítnutí dědictví za účelem získání informací o obsahu pozůstalosti; (c) pokud nadace neví, co je v dědictví, nechovat se k majetku, jako k vlastnímu, či s ním jinak nakládat, nebo procesně napadat ostatní dědice pro jejich nezpůsobilost, nebo se jinak brát o majetek. Takové jednání vykládá soudní praxe jako počínání, kterým dává dědic najevo, že dědictví odmítnout nechce. Naopak jednání směřující ke zjištění majetku a dluhů v pozůstalosti se za akceptační jednání nepovažuje. Jednou učiněné prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví nelze odvolat. 3. Odpovědnost za dluhy při dědické dohodě Dědic odpovídá za zůstavitelovy dluhy a za náklady spojené s pohřbem zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. Mezi více dědiců se tyto závazky rozdělí poměrně podle hodnoty toho, co z dědictví nabyli. 10

11 Shora uvedené pravidlo o poměrné odpovědnosti dědiců má omezující vliv i na možnost dohody ohledně pasiv v dědictví. V rámci dohody dědiců není přípustné, aby dědic odpovídal za závazky přesahující hodnotu jím zděděného majetku, takovou dohodu by soud pro rozpor se zákonem neschválil. Stejně tak by bylo v rozporu se zákonem, pokud by dle dohody měl za všechny dluhy odpovídat pouze jeden z dědiců, protože takové řešení by potenciálně zhoršovalo postavení věřitelů zůstavitele. 11

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola 4. kapitola Dědění ze zákona V předchozích kapitolách jsme se podívali na to, jaké možnosti má člověk, který se rozhodne vyřešit své věci před svou smrtí. Nyní je čas se seznámit s tím, co se stane, pokud

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

Exekuční a dědické řízení v souběhu

Exekuční a dědické řízení v souběhu Exekuční a dědické řízení v souběhu JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) ČÁST PRVNÍ

Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) ČÁST PRVNÍ Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) ve znění vyhlášek č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb., č. 167/2009

Více

změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 432/2013 Sb. 1.1.2014 vyhláškou č. 167/2009 Sb. 23.6.2009 vyhláškou č. 399/2006 Sb. 10.8.2006 Více...

změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 432/2013 Sb. 1.1.2014 vyhláškou č. 167/2009 Sb. 23.6.2009 vyhláškou č. 399/2006 Sb. 10.8.2006 Více... změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 432/2013 Sb. 1.1.2014 vyhláškou č. 167/2009 Sb. 23.6.2009 vyhláškou č. 399/2006 Sb. 10.8.2006 Více... 196 196/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

196/2001 Sb. VYHLÁŠKA

196/2001 Sb. VYHLÁŠKA 196/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. května 2001 o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) Změna: 42/2002 Sb. Změna:

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Informace k postupu při zajištění péče o zvíře podle 25 odst. 6

Informace k postupu při zajištění péče o zvíře podle 25 odst. 6 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 16632/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.traplova@mze.cz ADRESA:

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Petr Novotný, Monika Novotná Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO závěť, dědická smlouva vydědění odkaz dluhy zůstavitele JUDr. Petr Novotný, Ph.D. Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

1. Listina základních práv a svobod je právním předpisem, který má sílu a) Zákona b) Ústavního zákona c) Nařízení vlády 2.

1. Listina základních práv a svobod je právním předpisem, který má sílu a) Zákona b) Ústavního zákona c) Nařízení vlády 2. 1. Listina základních práv a svobod je právním předpisem, který má sílu a) Zákona b) Ústavního zákona c) Nařízení vlády 2. Hlavním pramenem kontinentálního evropského právního systému je a) Precedenty

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. r) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

únor 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

únor 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 únor 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE - BYTOVÉ PRÁVO Jednostranné zvýšení nájemného za pronájem bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.1.2012, sp. zn. 26 Cdo 2654/2010 Nejvyšší

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah AD_Obalka_1 9.2.2005 19:49 Stránka 1 (notar_k plát) AD NOTAM Rejstřík Redakce časopisu Ad Notam Obsah III. Rejstřík autorů 1 II. Soudní rozhodnutí 2 III.Věcný rejstřík 2 IV. Rejstřík podle právních předpisů

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

ZÁKON. Návrh III. ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

ZÁKON. Návrh III. ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992 Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001 357 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2. doplněné a přepracované vydání (únor 2012) 2. aktualizace k 1. 3. 2015 Ke změnám správního řádu došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp.

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Základní informace o modulu

Základní informace o modulu [Zadejte text.] Základní informace o modulu Časový rozsah výuky: 4 hod. Stručný popis obsahu: Oblast nového Občanského zákoníku, která prošla nejvíce změnami oproti současnému stavu. Změny v oblasti dědického

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. t) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis)

schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis) 1. Právní vymezení Prováděcí předpis k prodeji bytů, schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis) 1a. Prodeje, které tento Předpis provádí, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

vydává tuto dražební vyhlášku

vydává tuto dražební vyhlášku JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek Sp.zn. 143 EDC 03/10 5 Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek,

Více