P r a k t i c k á r u k o v ě ť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r a k t i c k á r u k o v ě ť"

Transkript

1 Dobročinné odkazy v závěti P r a k t i c k á r u k o v ě ť Text vznikl v rámci projektu Z á věti p r o k o m u n i t n í n a d a c e ve spolupráci Jiřího Bárty, Jana Kroupy, Jiřího Kučery a Petra Svobody pod vedením Josefa Štogra 1

2 I. Úvod Nabízíme komunitním nadacím praktické vodítko pro jednání s dárci a potenciálními dárci, kteří hodlají odkázat svůj majetek nebo jeho část některé neziskové organizaci dále NO. Původním cílem bylo sestavit znalostní minimum a připravit základní pokyny pro jednání o dědictví obecně, o způsobech vypořádání dědictví a o možnostech odkazování majetku ve prospěch komunitní nadace. Materiál se postupně rozrůstal a původní záměr vytvořit jednoduchý a přehledný materiál, nám začal utíkat mezi prsty: text sice shrnoval danou právní problematiku, ale pro čtenáře se stal náročným a těžkopádným. Proto jsou v textu zařazeny uvozující části, které interpretují význam následující skupiny informací a vytvářejí kontext pro praktické jednání a snadnou orientaci. Uvozující pasáže jsou na šedém podkladu a kurzívou. Pro praxi tedy stačí se seznámit s těmito texty. Tam, kde je potřeba se do dané problematiky ponořit hlouběji, je na místě pečlivě pročíst celý text. Důležité je mít na paměti, že dle 478 Občanského zákoníku nemají žádné podmínky vázané k závěti právní následky. To znamená, že když se dědicem stane komunitní nadace, jsou všechny závazky ke způsobu užití zděděného majetku čistě morální, ať si závěť klade jakékoliv podmínky. Důležité také je, že podle 628 odst. 3 je neplatná darovací smlouva pro případ smrti, tzn. taková podle které má být plněno po dárcově smrti. Při jednání s potenciálním dárcem ze závěti je to důležité proto, jak mu poskytnout jistotu, že jeho pozůstalost bude používána v souladu s jeho vůlí. Určitou záruku nabízí například následující postup: dárce při nadaci zřídí ještě za života dárcovský fond, např. poskytnutím počátečního vkladu, což mu umožní sjednat konkrétní podmínky, a navíc si může ověřit, jak fond funguje. Po smrti a vypořádání dědictví je majetek fondu navýšen o hodnotu odkázané pozůstalosti. V dalším textu nicméně uvidíte, že existuje celá řada dalších postupů. Inspirativní čtení! 2

3 Při informování o možnosti zanechat odkaz v závěti komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že je schopen mluvit s dárcem běžným jazykem a s právníky v právních pojmech a přitom zachovat obsah. Právní pojmy, jak jsou používané v zákonech Zůstavitel osoba zanechávající majetek, který se má stát, nebo již je předmětem dědění Dědění ze zákona Zákon stanovuje pravidla, dle kterých se dědictví rozdělí mezi pozůstalé v případě, že zůstavitel nerozhodl závětí jinak. Zákon tak stanovuje celkem čtyři dědické skupiny (podle blízkosti příbuzenského vztahu), které jsou postupně povolány k dědění, pokud nejsou splněny podmínky pro dědění v rámci předchozí skupiny, tzn. druhá dědická skupina může dědit jen případě, že nedědí první a tak dále. V rámci dědění ze zákona jsou podíly dědiců v rámci každé dědické skupiny stejné. Závěť Závěť je listina zachycující poslední vůli zůstavitele ohledně rozdělení jeho majetku mezi dědice. Neopominutelný dědic - Přímý potomek (dítě, vnuk, pravnuk) zůstavitele. Nezletilému potomkovi přináleží alespoň to, co by mu náleželo při dědění dle zákona, zletilému potomkovi alespoň polovina z jeho zákonného podílu. Pro určení zletilosti či nezletilosti je rozhodující okamžik smrti zůstavitele. Podílové (kvótní) dědění Pokud není zůstavitelem v závěti, nebo dohodou dědiců při dědickém řízení stanoveno jinak, dědí dědicové nikoliv konkrétní věci nebo jiné součásti dědictví, ale podle svých dědických podílů nabývají spoluvlastnická práva ke všem složkám dědictví. Individualizovaný odkaz V závěti může zůstavitel určit, že určitá část dědictví (nemovitá nebo movitá věc, právo atd.) nemá být dělena podílově (viz. podílové dědění výše), ale má být zděděna určitým dědicem. Je však nutno brát ohled na to, aby tím nebyly zkráceny zákonné podíly neopominutelných dědiců. Dědické řízení Řízení, jehož cílem je vypořádání dědictví. Zahajuje jej okresní (obvodní) soud dle posledního bydliště zůstavitele, řízení vede soudem určený notář. Na závěr dědického řízení soud buď schválí dohodu dědiců, nebo potvrdí dědictví ve výši, v jaké bylo prokázáno. Dědická dohoda Dědicové mohou dohodou rozhodnout o způsobu vypořádání dědictví. Pokud dědicové dosáhnou dohody o celém dědictví (pozůstalosti), která neodporuje zákonu a dobrým mravům, soud ji schválí. Dědicové mohou dohodou dokonce modifikovat poslední vůli zůstavitele. Odúmrť Není-li žádný dědic, pozůstalost připadá do majetku státu. 3

4 II. Obecný právní rámec dědění ze závěti v ČR Při informování o možnosti zanechat odkaz v závěti komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že dobře zná právní kontext. K tomu patří třeba neplatnost jakýchkoli podmínek v závěti a nemožnost darovat pro případ smrti, jak bylo řečeno v úvodu. Vždy je tedy třeba s dárcem vyřešit, jak nadace zajistí, aby jeho vůle byla naplněna, když není právně vynutitelná. Dědické právo je ve své hmotně-právní části upraveno občanským zákoníkem v ustanoveních 460 až 487. Ta stanovují dva druhy dědění a to (i) ze zákona a (ii) ze závěti. Oba typy lze kombinovat, tzn. část majetku odkázat závětí a část ponechat na zákonné dědické posloupnosti, přičemž dědictví ze zákona je zásadně podílové (viz. dědění ze zákona a neopomenutelný dědic výše). Pokud zůstavitel nemá dědice ze zákona, připadá dědictví státu. Dědění ze závěti je v zákoně zakotveným právem zůstavitele uplatnit svoji vůli ohledně rozdělení majetku po smrti. Pokud tak platnou závětí učiní, má závět přednost před děděním ze zákona, ovšem za splnění zákonem stanovených podmínek, ke kterým se dostaneme níže (neopomenutelní dědicové mají právo na část majetku bez ohledu na závěť a dědí podílově). Dědění ze závěti přitom možnost nabývání majetku ze závěti neomezuje jen na fyzické osoby, ale připouští i povolání (tzn. možnost dědění) právnických osob, například komunitních nadací. Zákon omezuje potenciálního dárce ze závěti. Při informování o možnosti zanechat odkaz komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že je seznámen s limity, které v dané věci existují a dovede poradit, jak využít existující možnosti. Obecné zásady Pro dědění stanovuje zákon několik obecných zásad: - Po smrti zůstavitele sice vždy následuje dědické řízení, ovšem zděděný majetek se nabývá ke dni smrti zůstavitele. Pravomocné rozhodnutí soudu v dědickém řízení tak potvrzuje nabytí práv zpětně. - Hodnota majetku se určuje ke dni zůstavitelovy smrti, nikoliv ke dni vytvoření závěti. - Pokud do pozůstalosti patří i majetek ve společném jmění manželů (dále SJM ), předchází dědickému vypořádání vždy vypořádání SJM, aby bylo zřejmé, co do dědictví spadá. - Majetek i dědici (povolaní závětí i zákonem) musí v okamžik smrti právně existovat, jediná výjimka platí pro nadaci, kterou je mimo jiné možné zřídit závětí. - Dědic povolaný závětí i dědic zákonný musí mít ke dni úmrtí zůstavitele právní způsobilost. - Pokud je určitý majetek v závěti individualizován, musí být popsán určitým způsobem a to tak, aby nemohlo dojít k záměně s jiným majetkem. - Přechod dluhů. Smrtí zůstavitele nepřecházejí jen práva ale i povinnosti. Dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za (a) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a (b) za zůstavitelovy dluhy ke dni jeho smrti. Pokud je dědiců více, pak odpovídají společně dle podílů na nabytém majetku. - Veškeré dědictví lze vypořádat dohodou mezi dědici, zahrnující celou pozůstalost. Dohoda dědiců je platná a soud ji potvrdí, i když nerespektuje vůli zůstavitele, ani zákonné nároky dědiců. Nesmí však odporovat dobrým mravům nebo zákonu (rozuměj vyjma zákonných nároků dědiců). 4

5 Zákon dává velký důraz na práva některých dědiců, zejména nezletilých dětí. Při informování o možnosti zanechat odkaz v závěti komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že tyto podmínky zná a že dovede poradit, jak závěť formulovat, aby nebyla v rozporu s nároky, které některým dědicům vyplývají ze zákona. Závěti a neopominutelní dědici.1. Závěti Závěti se obecně dělí na (i) vlastnoruční, (ii) zřízené v jiné písemné formě za účasti svědků, nebo (iii) ve formě notářského zápisu. Kromě formálních podmínek, kterém musí být splněny, aby závěť byla platná (např. svědkem nesmí být ten, kdo je závětí povolán k dědění), existují další omezení svobody vůle zůstavitele. Jedno z nich má z hlediska obsahu zásadní význam: práva neopominutelných dědiců..2. Neopominutelný dědic Neopominutelní dědici jsou potomci zůstavitele, kterým se musí dostat (i) alespoň polovina jejich dědického podílu ze zákona v případě zletilých anebo (ii) celý jejich zákonný dědický podíl v případě nezletilých. Ochrana neopominutelného dědice je omezena následujícími výjimkami: (a) Vydědění. Za určitých, zákonem přesně stanovených podmínek je možné neopominutelné dědice vydědit, včetně jejich potomků tím, že to zůstavitel v závěti výslovně uvede. Problematika vydědění zde není řešena. (b) Dědická nezpůsobilost. Pravidlo o dědické nezpůsobilosti se vztahuje na veškeré dědice. Nezpůsobilý je takový dědic, který se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům anebo zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Může však dědit, jestliže mu zůstavitel tento čin odpustil. (c) Zápočet dle 484 občanského zákoníku. Jedná se o možnost jak podíl neopominutelného dědice zmenšit o hodnotu toho, co neopominutelný dědic od zůstavitele za jeho života bezplatně obdržel nad rámec obvyklých darů. Při závětním dědění nadací je takový zápočet možný pouze v případě, kdy k němu dal sám zůstavitel pokyn, a je tedy vhodné, aby zůstavitel svou vůli projevil přímo v závěti. Pokud závěť nerespektuje nároky neopominutelného dědice, je v té části neplatná. Jedná se o neplatnost relativní, tzn. takovou, které se musí neopominutelný dědic (dále ND ) dovolat a to pouze do okamžiku právní moci rozhodnutí o vypořádání dědictví a nikoliv v obecné promlčecí lhůtě. Jelikož jsou ND pouze potomci, kteří mají v dědickém řízení procesní práva jako účastníci, jsou vždy o dědickém řízení vyrozuměni. Podíly nepominutelných dědiců. V případě, že se ND dovolá relativní neplatnosti závěti, stanoví se podíly následovně. Ustanoví-li zůstavitel svým dědicem např. A.K.N. občanské sdružení, ale v době smrti zanechal manželku (M), jednu zletilou dceru (ZD) a jednoho nezletilého syna (NS), vychází se při určení podílů z úvahy o rozdělení podílů při neexistenci závěti. Kdyby závěť nebyla, dědila by M 1/3, ZD 1/3 a NS také 1/3. M není ND a vyjde tedy naprázdno, podíl N nemůže být krácen a dostane tedy 1/3, podíl ZD bude zkrácen o polovinu a dostane tedy 1/6. A.K.N. občanské sdružení tedy zdědí ½ majetku, jelikož mu připadne podíl po M a polovina podílu po ZD tzn. 3/6. V této oblasti se ustálila judikatura na principu, že k výpočtu podílů se použije celý majetek patřící do dědictví. 5

6 Zákon umožňuje potenciálnímu dárci rozhodnout v závěti jen o části svého majetku, odkázat komunitní nadaci v závěti konkrétní finanční částku nebo věc, například nemovitost. Přestavitel nadace by měl dát najevo, že je schopen připravit pro takový případ řešení a dovede poradit, jak využít existující možnosti. Kombinované dědění ze závěti a ze zákona Zůstavitel může vyhradit majetek, který odkáže závětí tím, že ho individuálně zmíní v testamentu a o ostáním majetku se v závěti nezmíní. Nastane tak situace, kdy se na část majetku vztahuje závěť a ostatní část podléhá pravidlům dědění ze zákona. I zde platí to, co je zmíněno o ochraně ND a jejich právních i praktických implikacích výše. Závěti a individualizovaný majetkový odkaz Zákon připouští, aby zůstavitel odkázal v závěti určité věci nebo práva povolaným dědicům. Může jít i o peněžitou částku. I v případě, že taková hotovost, nebo prostředky na účtu zůstavitele ke dni úmrtí nejsou, jsou ti, kteří nabyli jiný majetek ze závěti, povinni z výnosu dědictví takovou částku vyplatit. Individuální určení věci a práv v závěti lze považovat za velmi praktické, pokud ovšem neexistují ND, jelikož pak je opět nutno počítat s jejich zákonnými nároky. Ani v případě existence ND nevznikne problém pokud majetek odkázaný individualizovaným majetkovým odkazem tvoří pouze takovou část dědictví, že zbývající část pokryje zákonný nárok ND (viz. příklad v článku 2.) ND dostanou jejich podíly na zbývající části pozůstalosti, nadace dostane to, co jí zůstavitel odkázal, Pokud je však majetek odkazovaný závětí v poměru k celkové hodnotě dědictví takový, že zasahuje do podílu ND,vzniká riziko, že individuální majetkový odkaz nebude moci být respektován a rozdělování dědictví bude podílové (viz. kvótní (podílové) dědění výše) a to tak, že ND dostanou svůj zákonný podíl na všem a majetek vyjma hotovosti a prostředků na účtech (ty lze podílově rozdělit) bude rozhodnutím soudu ve spoluvlastnictví všech dědiců, nestanoví-li dědici dohodou jinak. Zákon umožňuje, aby potenciální dárce odkázal všechen majetek nadaci s vědomím, že nepominutelní dědicové stejně dostanou své podíly ze zákona v rámci dědického řízení rozhodnutím soudu anebo že v rámci dědického řízení dědicové uzavřou s nadací dohodu o rozdělení celé pozůstalosti. Tato možnost se jeví jako formálně nejjednodušší, je však použitelná pouze v případě, že představení této varianty nevzbudí podezření z pokusu o podvod, tedy pouze tehdy, kdy je nezpochybnitelné, že dárce rozumí eleganci tohoto řešení. Jednoduchá závěť celého majetku ve prospěch komunitní nadace Zákon připouští, aby zůstavitel odkázal v závěti celý svůj majetek určité osobě, tedy např. komunitní nadaci, tím nejsou nijak dotčena práva zákonných dědiců. Dědictví bude kvótní nebo dojde k dohodě mezi dědicem ze závěti a ND. Dědická judikatura a dobročinné odkazy v závětích Stávající právní stav dědického práva je samozřejmě tvarován také rozhodovací praxí soudů. Judikatura zhusta řeší otázky vzniklé ze sporů mezi závětí povolanými dědici a ND. Jde především o otázky určení podílů, procesních práv účastníků dědického řízení, hodnoty majetku, určení povolaných dědiců a jejich právní způsobilost. 6

7 III. Dědické řízení Zákon upravuje proces dědického řízení. Při informování o možnosti zanechat odkaz komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že se dokáže domoci práv, vyplývajících ze závěti, zejména že je schopen na úrovni jednat s dalšími dědici ze závěti nebo s nepominutelnými dědici a vystupovat před notářem a před soudem tak, aby zajistil naplnění vůle zůstavitele, jak ji vyjádřil v závěti. 1. Obecně k průběhu dědického řízení 1. Počátek dědického řízení. Soud se dozví od policie, nemocnice, jiného zdravotnického zařízení nebo jinak o úmrtí zůstavitele a zahájí dědické řízení. Na návrh dědice se dědické řízení zahajuje většinou jen tehdy, pokud se objevil po projednání dědictví ještě další majetek, který měl být v dědickém řízení projednán a je třeba dědické řízené ohledně nově objeveného majetku zahájit. 2. Pověření notáře. Po zahájení řízení se pověří notář jako soudní komisař provedením úkonů v dědickém řízení. 3. Předběžné úkony a evidence závětí. Notář provádí ihned po obdržení pověření předběžné úkony spočívající především opatření informací o zůstaviteli, jeho poměrech, majetku dluzích a okruhu oprávněných dědiců, např. tak, že vyslýchá příbuzné, sousedy, žádá banky o poskytnutí informací, atd a udělá si tak i představu o tom, jestli věc spadá do jurisdikce českých soudů. Současně s tím pak provede šetření v Centrální evidenci závětí (CEV) a pokud závěť najde, zjistí její obsah a udělá si názor na její platnost. Registrace závěti v CEV je účinným prostředkem jak být včas povolán jako účastník dědického řízení. Je samozřejmé, že závěť může předložit i povolaný dědic, nicméně nejdříve se musí o zahájení dědického řízení dozvědět. 4. Soud už v této fázi na základě zprávy od notáře řízení zastaví, pokud (i) neexistuje majetek, který by byl předmětem pozůstalosti, nebo (ii) majetek je jen nepatrné hodnoty. Pokud soud řízení nezastaví, začne připravovat projednání a rozhodnutí ve věci. 5. Zjištění okruhu dědiců a majetku. Notář předem zjistí osoby, kteří připadají do úvahy jako dědici a vyrozumí je o pobíhajícím dědickém řízení. Dále zjistí majetek a dluhy zůstavitele, a pokud není jediný dědic, tzn. jediný, který přichází do úvahy jako dědic a jemuž by potvrdil veškerý zůstavitelův majetek společně s dluhy, nařídí jednání. 6. Jednání. Při jednání za účasti dědiců ověřuje správnost a úplnost zjištění dědiců, majetku i dluhů, pořízení soupisu majetku a dluhů ve společném jmění manželů a zjišťuje stanoviska dědiců k určení okruhu dědiců, soupisu majetku a dluhů. Výsledkem jednání může být (i) dohoda dědiců o vypořádání dědictví nebo (ii) zjištění, že k dohodě nedošlo. 7. Usnesení o dědictví. Usnesením o dědictví soud potvrdí dědictví buď (i) dle dohody dědiců, nebo (ii) na základě vlastní právní úvahy dle okolností případu (závět, zákonní dědicově, kombinace závěti a neopominutelných dědiců, atd.) 7

8 2. Varianty průběhu dědického řízení se závětním odkazem nadaci Pro jednání s potenciálním dárcem spíše okrajové (viz. výše), tato část se týká spíš praktických kroků v případě, kdy je dědictví projednáváno. Nadace pak musí být schopna aktuálně rozhodnout, které možnosti v daném případě připadají v úvahu a jednat o jejich variantách. V průběhu dědického řízení, kde závětí povolaným dědicem bude nadace, mohou nastat následující varianty v průběhu řízení: (a) Zůstavitel nezanechá ND a vše odkáže nadaci. Nadace je jediným dědicem a soud může rozhodnout o potvrzení dědictví nadaci bez jednání. (b) Zůstavitel nezanechá ND a nadaci odkáže konkrétní majetek individualizovaným odkazem. Nadaci soud potvrdí konkrétní, závětí určený majetek a ostatní připadne státu jako odúmrť. (c) Zůstavitel zanechá ND a individualizovaný závětní odkaz nadaci. V takovém případě mohou nastat dvě situace. (i) Na pokrytí zákonného nároku ND z celého dědictví postačí majetek bez majetku vyčleněného individualizovaným odkazem a pak ND dědí podílově z hodnoty celé pozůstalosti a jsou uspokojení ze zbývajícího majetku. Nadace se stane vlastníkem individuálně odkázaného majetku. (ii) Hodnota majetku odkázaného nadaci je v rámci celé pozůstalosti taková, že zbývající část majetku nepokryje zákonné nároky ND. Závěť je v části individualizovaného odkazu relativně neplatná, a pokud to ND namítnou, dědí nadace s ND podílově tak, že nejdříve se uspokojují nároky ND a ze zbytku pak nárok Nadace. Prakticky ale lze ve většině případů předpokládat dohodu dědiců a tedy i respekt k individualizovanému odkazu s kompenzací ND ze zbytku odkazu nebo jiným způsobem, protože spoluvlastnictví nebývá pro nikoho atraktivní řešení. (d) Zůstavitel nezanechá ND a povolá závětí nadaci a další závětní dědice. Pokud zůstavitel neurčí podíly jednotlivých dědiců, budou stejné. Pokud podíly určí, dědí se dle takto určených podílů. V obou případech se však bude jednat o podílové dědění. (e) Zůstavitel nezanechá ND a povolá závětí nadaci a další závětní dědice a určí jim majetek individualizovanými odkazy. Nadace i ostatní dědici dědí dle odkazů, nicméně notář nechá majetek ocenit, aby zjistil, jak velké jsou dědické podíly, jelikož ve stejném poměru odpovídají dědici za dluhy zůstavitele. Majetek, na který závěť nepamatuje, připadne státu, pokud na tuto situaci nepamatuje závěť určením, co s takovým dalším majetkem (např. že připadá všem povolaným dědicům rovným dílem). 8

9 IV. Jednotlivé majetkové hodnoty, které mohou být předmětem dědictví Existuje velké spektrum majetku a majetkových práv, která jsou předmětem dědického řízení. Při informování o možnosti zanechat odkaz komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že dovede řešit praktické otázky s oceněním konkrétního majetku nebo majetkových a obdobných práv a že je s touto věcí obeznámen. Pokud se dotyčná osoba rozhoduje, že odkáže nadaci konkrétní část svého majetku, je třeba znát problémy, které mohou nastat s jednotlivými typy majetku. Pokud by se v rámci závěti výslovně odkazovaly předměty duševního vlastnictví apod., je třeba tuto věc projednat s právníkem. Předmětem dědictví mohou být tato aktiva - Nemovitosti - Finanční prostředky - Cenné papíry, dluhopisy a jiné obdobné typy aktiv - Movité věci - Předměty duševního vlastnictví Zvláštní pozornost je třeba věnovat problematice předmětů duševního vlastnictví. (i) Autorská práva - osobnostní nepřecházejí, zanikají smrtí autora - majetková mohou být předmětem dědictví, jsou oceňována specificky oceňují se pouze již vzniklé pohledávky z majetkových autorských práv, nikoliv obecná majetková práva jako taková - práva k hmotnému substrátu předmětu autorských práv v podstatě movité věci, které jsou specificky oceňovány (typicky umělecké předměty) (ii) Práva příbuzná právům autorským práva výkonných umělců (iii) Průmyslová práva vynálezy - užitné či průmyslové vzory - ochranné známky (iv) Ostatní předměty duševního vlastnictví know-how atp. - práva z účasti v obchodních společnostech a družstvech Při dědictví je dále dbát na to, jako jsou stanoveny podmínky v nakládání s majetkem nadace nadace např. nesmí svůj majetek vložit do některých typů společnosti, je však otázkou, zda může zachovat strukturu majetku, která jí připadne rozhodnutím soudu o vypořádání dědictví. Jedná se o: - účasti nadací ve v.o.s. - účasti nadací jako neomezeně odpovídající za k.s. - vlastnictví s.r.o. - omezení ve vlastnictví akcií a.s. dle 23 Zákona o nadacích a nadačních fondech - vlastnictví družstevních podílů omezení účasti při uhrazovací povinnosti a ručení - vlastnictví podílu tichého společníka Tyto otázky by měly být v daném případě řešeny ve spolupráci s notářem. (v) Jiné předměty dědictví restituční nároky atd. 9

10 V. Různé Následující text je významný již v počátečních fázích jednání a to co se týče evidence závěti, která je doporučena. Ostatní záležitosti se týkají spíše praktických kroků v případě, kdy je dědictví projednáváno. 1. Evidence závěti Jak uvádíme výše v čl. II. odst.2, zákon uznává několik možných forem závěti. Všechny závěti pořízené formou notářského zápisu a závěti pořízené v jiné formě, uložené do notářské úschovy jsou příslušným notářem oznámeny do Centrální evidence závětí ( CEZ ), vedené Notářskou komorou ČR. Evidence závěti má tu výhodu, že notář, poté kdy je pověřen soudem jako soudní komisař provádějící konkrétní dědické řízení, je povinen v první řadě provést šetření, zda je v CEZ evidována závěť zůstavitele. Eliminuje se tak nebezpečí, že se notář o závěti nedozví a v rámci vypořádání dědictví k ní nebude přihlédnuto, takže se nadace, na kterou zůstavitel v závěti pamatoval, nestane účastníkem řízení. Evidenci v CEZ tak lze doporučit zvláště v případě, kdy nadace nemá trvalejší kontakt se zůstavitelem a o zahájení dědického řízení by se nemusela dozvědět. 2. Odmítnutí dědictví Dědic může dědictví zcela odmítnout. Znamená to, že k jeho existenci se v rámci dědického řízení dále nepřihlíží a pozůstalost se rozdělí mezi ostatní dědice nebo připadne státu. Odmítnout dědictví nemůže dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví odmítnout nechce. Odmítnutí není možné také pouze ohledně části dědictví, prohlášení o odmítnutí nesmí obsahovat žádné výhrady nebo podmínky, jinak je absolutně neplatné. Kromě různých pohnutek vnitřního charakteru může rozhodnutí dědice o odmítnutí dědictví vyplynout z úvahy o závazcích náležících do pozůstalosti. Je však třeba upozornit, že tak může dědic učinit pouze do jednoho měsíce od vyrozumění od notáře (soudu), že je dědicem a má právo dědictví odmítnout. Jelikož soud zjišťuje dědice i majetek a dluhy současně, stává se v praxi, že lhůta pro odmítnutí uplyne, aniž by se dědic dozvěděl, co je v pozůstalosti za majetek a dluhy, tedy aniž by si udělal obrázek o tom, co vlastně odmítá nebo přijímá. Vzhledem k tomu, že Nadace nebude mít v podstatě nikdy přehled o obsahu pozůstalosti v době smrti zůstavitele, doporučujeme následující jednání v každém případě: (a) po doručení oznámení soudu o účastenství v dědickém řízení neprodleně osobně kontaktovat notáře s dotazem na předmět pozůstalosti; (b) v případě, že notář není před uplynutím lhůty k dědictví schopen nechat nadaci nahlédnout do soupisu majetku a dluhů, nebo je takový seznam zjevně neúplný, požádat soud o prodloužení lhůty k odmítnutí dědictví za účelem získání informací o obsahu pozůstalosti; (c) pokud nadace neví, co je v dědictví, nechovat se k majetku, jako k vlastnímu, či s ním jinak nakládat, nebo procesně napadat ostatní dědice pro jejich nezpůsobilost, nebo se jinak brát o majetek. Takové jednání vykládá soudní praxe jako počínání, kterým dává dědic najevo, že dědictví odmítnout nechce. Naopak jednání směřující ke zjištění majetku a dluhů v pozůstalosti se za akceptační jednání nepovažuje. Jednou učiněné prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví nelze odvolat. 3. Odpovědnost za dluhy při dědické dohodě Dědic odpovídá za zůstavitelovy dluhy a za náklady spojené s pohřbem zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. Mezi více dědiců se tyto závazky rozdělí poměrně podle hodnoty toho, co z dědictví nabyli. 10

11 Shora uvedené pravidlo o poměrné odpovědnosti dědiců má omezující vliv i na možnost dohody ohledně pasiv v dědictví. V rámci dohody dědiců není přípustné, aby dědic odpovídal za závazky přesahující hodnotu jím zděděného majetku, takovou dohodu by soud pro rozpor se zákonem neschválil. Stejně tak by bylo v rozporu se zákonem, pokud by dle dohody měl za všechny dluhy odpovídat pouze jeden z dědiců, protože takové řešení by potenciálně zhoršovalo postavení věřitelů zůstavitele. 11

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016)

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016) Absolutní majetková práva II. Dědické právo Základní pojmy právní (podzim 2016) Dědické právo - definice = souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelého na jeho právní nástupce (dědice)

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6 JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz DĚDICKÉ PRÁVO patří mezi absolutní majetková práva dědické právo = právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní pozůstalost

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Dědické právo - úvod právo na pozůstalost nebo poměrný díl z ní

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní následky smrti smrt fyzické osoby (či prohlášení za mrtvého) zánik způsobilosti k právům a povinnostem (zánik

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Předmětem vypořádání společného jmění manželů, které bylo zúženo smlouvou uzavřenou jejími účastníky ve smyslu ustanovení 143a odst. 1 obč. zák.,

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Vážení čtenáři, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily

Více

B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE

B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Martin Pacovský VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Katedra podnikového a evropského práva

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál má podobu pracovního listu, jehož náplň je věnována dědickému právu. Materiál

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO CPr_2 Civilní právo 2 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Společné jmění manželů to, co manželům náleží, má

Více

SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 14/2015

SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 14/2015 SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 14/2015 Název: SMĚRNICE RADY MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ O PRAVIDLECH VYŘIZOVÁNÍ POHŘBŮ OSAMĚLE ZEMŘELÝCH OSOB NA ÚZEMÍ MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ Číslo: 14/2015 Schválena: RM dne 2.12.2015

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. o) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád.

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád. Otázka: Dědické právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Ježek M 1. ZÁSADY DĚDICKÉHO PRÁVA: Zásada univerzální sukcese dědic vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele. Majetek

Více

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.v dalším dokumentu

Více

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod

Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod Čl. 1 Předmět (1) Pravidla pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen pravidla a města

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně

Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně Připomenutí některých změn v novém katastrálním zákoně NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále též nový katastrální zákon nebo NKZ ) nabyl účinnosti 01.01.2014 nahradil

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) společné jmění manželů (SJM) vzniká jen mezi manžely a jedná se o jmění jako souhrn veškerých aktiv (majetek, věci, pohledávky, práva a penězi ocenitelné hodnoty) a pasiv (dluhy

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola 4. kapitola Dědění ze zákona V předchozích kapitolách jsme se podívali na to, jaké možnosti má člověk, který se rozhodne vyřešit své věci před svou smrtí. Nyní je čas se seznámit s tím, co se stane, pokud

Více

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY 1. kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité

Více

Nabývání majetku státem

Nabývání majetku státem Nabývání majetku státem Úvodem stát pro svou činnost nezbytně potřebuje majetek nabývat platná právní úprava nerozlišuje mezi subjekty, od kterých stát majetek nabývá o nabývání majetku státem v pravém

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 02 Daňové identifikační číslo 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo 04 Identifikační číslo /

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Poplatník: dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 11 a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. r) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

DĚDICKÉ PRÁVO. Dědictví, testátní a intestátní posloupnost 1) Jaký byl v římském právu rozdíl mezi hereditas a bonorum possessio?

DĚDICKÉ PRÁVO. Dědictví, testátní a intestátní posloupnost 1) Jaký byl v římském právu rozdíl mezi hereditas a bonorum possessio? DĚDICKÉ PRÁVO Dědictví, testátní a intestátní posloupnost 1) Jaký byl v římském právu rozdíl mezi hereditas a bonorum possessio? hereditas pozůstalost a dědická posloupnost dle ius civile, měla majetkový

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 07.07.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 357 Z Á K O N České národní

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1219/2006

ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1219/2006 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1219/2006 Smrtí majitele účtu smlouva o běžném či vkladovém účtu nezaniká; do práv a povinností zemřelého majitele takového účtu vstupují jeho

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více