P r a k t i c k á r u k o v ě ť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r a k t i c k á r u k o v ě ť"

Transkript

1 Dobročinné odkazy v závěti P r a k t i c k á r u k o v ě ť Text vznikl v rámci projektu Z á věti p r o k o m u n i t n í n a d a c e ve spolupráci Jiřího Bárty, Jana Kroupy, Jiřího Kučery a Petra Svobody pod vedením Josefa Štogra 1

2 I. Úvod Nabízíme komunitním nadacím praktické vodítko pro jednání s dárci a potenciálními dárci, kteří hodlají odkázat svůj majetek nebo jeho část některé neziskové organizaci dále NO. Původním cílem bylo sestavit znalostní minimum a připravit základní pokyny pro jednání o dědictví obecně, o způsobech vypořádání dědictví a o možnostech odkazování majetku ve prospěch komunitní nadace. Materiál se postupně rozrůstal a původní záměr vytvořit jednoduchý a přehledný materiál, nám začal utíkat mezi prsty: text sice shrnoval danou právní problematiku, ale pro čtenáře se stal náročným a těžkopádným. Proto jsou v textu zařazeny uvozující části, které interpretují význam následující skupiny informací a vytvářejí kontext pro praktické jednání a snadnou orientaci. Uvozující pasáže jsou na šedém podkladu a kurzívou. Pro praxi tedy stačí se seznámit s těmito texty. Tam, kde je potřeba se do dané problematiky ponořit hlouběji, je na místě pečlivě pročíst celý text. Důležité je mít na paměti, že dle 478 Občanského zákoníku nemají žádné podmínky vázané k závěti právní následky. To znamená, že když se dědicem stane komunitní nadace, jsou všechny závazky ke způsobu užití zděděného majetku čistě morální, ať si závěť klade jakékoliv podmínky. Důležité také je, že podle 628 odst. 3 je neplatná darovací smlouva pro případ smrti, tzn. taková podle které má být plněno po dárcově smrti. Při jednání s potenciálním dárcem ze závěti je to důležité proto, jak mu poskytnout jistotu, že jeho pozůstalost bude používána v souladu s jeho vůlí. Určitou záruku nabízí například následující postup: dárce při nadaci zřídí ještě za života dárcovský fond, např. poskytnutím počátečního vkladu, což mu umožní sjednat konkrétní podmínky, a navíc si může ověřit, jak fond funguje. Po smrti a vypořádání dědictví je majetek fondu navýšen o hodnotu odkázané pozůstalosti. V dalším textu nicméně uvidíte, že existuje celá řada dalších postupů. Inspirativní čtení! 2

3 Při informování o možnosti zanechat odkaz v závěti komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že je schopen mluvit s dárcem běžným jazykem a s právníky v právních pojmech a přitom zachovat obsah. Právní pojmy, jak jsou používané v zákonech Zůstavitel osoba zanechávající majetek, který se má stát, nebo již je předmětem dědění Dědění ze zákona Zákon stanovuje pravidla, dle kterých se dědictví rozdělí mezi pozůstalé v případě, že zůstavitel nerozhodl závětí jinak. Zákon tak stanovuje celkem čtyři dědické skupiny (podle blízkosti příbuzenského vztahu), které jsou postupně povolány k dědění, pokud nejsou splněny podmínky pro dědění v rámci předchozí skupiny, tzn. druhá dědická skupina může dědit jen případě, že nedědí první a tak dále. V rámci dědění ze zákona jsou podíly dědiců v rámci každé dědické skupiny stejné. Závěť Závěť je listina zachycující poslední vůli zůstavitele ohledně rozdělení jeho majetku mezi dědice. Neopominutelný dědic - Přímý potomek (dítě, vnuk, pravnuk) zůstavitele. Nezletilému potomkovi přináleží alespoň to, co by mu náleželo při dědění dle zákona, zletilému potomkovi alespoň polovina z jeho zákonného podílu. Pro určení zletilosti či nezletilosti je rozhodující okamžik smrti zůstavitele. Podílové (kvótní) dědění Pokud není zůstavitelem v závěti, nebo dohodou dědiců při dědickém řízení stanoveno jinak, dědí dědicové nikoliv konkrétní věci nebo jiné součásti dědictví, ale podle svých dědických podílů nabývají spoluvlastnická práva ke všem složkám dědictví. Individualizovaný odkaz V závěti může zůstavitel určit, že určitá část dědictví (nemovitá nebo movitá věc, právo atd.) nemá být dělena podílově (viz. podílové dědění výše), ale má být zděděna určitým dědicem. Je však nutno brát ohled na to, aby tím nebyly zkráceny zákonné podíly neopominutelných dědiců. Dědické řízení Řízení, jehož cílem je vypořádání dědictví. Zahajuje jej okresní (obvodní) soud dle posledního bydliště zůstavitele, řízení vede soudem určený notář. Na závěr dědického řízení soud buď schválí dohodu dědiců, nebo potvrdí dědictví ve výši, v jaké bylo prokázáno. Dědická dohoda Dědicové mohou dohodou rozhodnout o způsobu vypořádání dědictví. Pokud dědicové dosáhnou dohody o celém dědictví (pozůstalosti), která neodporuje zákonu a dobrým mravům, soud ji schválí. Dědicové mohou dohodou dokonce modifikovat poslední vůli zůstavitele. Odúmrť Není-li žádný dědic, pozůstalost připadá do majetku státu. 3

4 II. Obecný právní rámec dědění ze závěti v ČR Při informování o možnosti zanechat odkaz v závěti komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že dobře zná právní kontext. K tomu patří třeba neplatnost jakýchkoli podmínek v závěti a nemožnost darovat pro případ smrti, jak bylo řečeno v úvodu. Vždy je tedy třeba s dárcem vyřešit, jak nadace zajistí, aby jeho vůle byla naplněna, když není právně vynutitelná. Dědické právo je ve své hmotně-právní části upraveno občanským zákoníkem v ustanoveních 460 až 487. Ta stanovují dva druhy dědění a to (i) ze zákona a (ii) ze závěti. Oba typy lze kombinovat, tzn. část majetku odkázat závětí a část ponechat na zákonné dědické posloupnosti, přičemž dědictví ze zákona je zásadně podílové (viz. dědění ze zákona a neopomenutelný dědic výše). Pokud zůstavitel nemá dědice ze zákona, připadá dědictví státu. Dědění ze závěti je v zákoně zakotveným právem zůstavitele uplatnit svoji vůli ohledně rozdělení majetku po smrti. Pokud tak platnou závětí učiní, má závět přednost před děděním ze zákona, ovšem za splnění zákonem stanovených podmínek, ke kterým se dostaneme níže (neopomenutelní dědicové mají právo na část majetku bez ohledu na závěť a dědí podílově). Dědění ze závěti přitom možnost nabývání majetku ze závěti neomezuje jen na fyzické osoby, ale připouští i povolání (tzn. možnost dědění) právnických osob, například komunitních nadací. Zákon omezuje potenciálního dárce ze závěti. Při informování o možnosti zanechat odkaz komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že je seznámen s limity, které v dané věci existují a dovede poradit, jak využít existující možnosti. Obecné zásady Pro dědění stanovuje zákon několik obecných zásad: - Po smrti zůstavitele sice vždy následuje dědické řízení, ovšem zděděný majetek se nabývá ke dni smrti zůstavitele. Pravomocné rozhodnutí soudu v dědickém řízení tak potvrzuje nabytí práv zpětně. - Hodnota majetku se určuje ke dni zůstavitelovy smrti, nikoliv ke dni vytvoření závěti. - Pokud do pozůstalosti patří i majetek ve společném jmění manželů (dále SJM ), předchází dědickému vypořádání vždy vypořádání SJM, aby bylo zřejmé, co do dědictví spadá. - Majetek i dědici (povolaní závětí i zákonem) musí v okamžik smrti právně existovat, jediná výjimka platí pro nadaci, kterou je mimo jiné možné zřídit závětí. - Dědic povolaný závětí i dědic zákonný musí mít ke dni úmrtí zůstavitele právní způsobilost. - Pokud je určitý majetek v závěti individualizován, musí být popsán určitým způsobem a to tak, aby nemohlo dojít k záměně s jiným majetkem. - Přechod dluhů. Smrtí zůstavitele nepřecházejí jen práva ale i povinnosti. Dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za (a) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a (b) za zůstavitelovy dluhy ke dni jeho smrti. Pokud je dědiců více, pak odpovídají společně dle podílů na nabytém majetku. - Veškeré dědictví lze vypořádat dohodou mezi dědici, zahrnující celou pozůstalost. Dohoda dědiců je platná a soud ji potvrdí, i když nerespektuje vůli zůstavitele, ani zákonné nároky dědiců. Nesmí však odporovat dobrým mravům nebo zákonu (rozuměj vyjma zákonných nároků dědiců). 4

5 Zákon dává velký důraz na práva některých dědiců, zejména nezletilých dětí. Při informování o možnosti zanechat odkaz v závěti komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že tyto podmínky zná a že dovede poradit, jak závěť formulovat, aby nebyla v rozporu s nároky, které některým dědicům vyplývají ze zákona. Závěti a neopominutelní dědici.1. Závěti Závěti se obecně dělí na (i) vlastnoruční, (ii) zřízené v jiné písemné formě za účasti svědků, nebo (iii) ve formě notářského zápisu. Kromě formálních podmínek, kterém musí být splněny, aby závěť byla platná (např. svědkem nesmí být ten, kdo je závětí povolán k dědění), existují další omezení svobody vůle zůstavitele. Jedno z nich má z hlediska obsahu zásadní význam: práva neopominutelných dědiců..2. Neopominutelný dědic Neopominutelní dědici jsou potomci zůstavitele, kterým se musí dostat (i) alespoň polovina jejich dědického podílu ze zákona v případě zletilých anebo (ii) celý jejich zákonný dědický podíl v případě nezletilých. Ochrana neopominutelného dědice je omezena následujícími výjimkami: (a) Vydědění. Za určitých, zákonem přesně stanovených podmínek je možné neopominutelné dědice vydědit, včetně jejich potomků tím, že to zůstavitel v závěti výslovně uvede. Problematika vydědění zde není řešena. (b) Dědická nezpůsobilost. Pravidlo o dědické nezpůsobilosti se vztahuje na veškeré dědice. Nezpůsobilý je takový dědic, který se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům anebo zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Může však dědit, jestliže mu zůstavitel tento čin odpustil. (c) Zápočet dle 484 občanského zákoníku. Jedná se o možnost jak podíl neopominutelného dědice zmenšit o hodnotu toho, co neopominutelný dědic od zůstavitele za jeho života bezplatně obdržel nad rámec obvyklých darů. Při závětním dědění nadací je takový zápočet možný pouze v případě, kdy k němu dal sám zůstavitel pokyn, a je tedy vhodné, aby zůstavitel svou vůli projevil přímo v závěti. Pokud závěť nerespektuje nároky neopominutelného dědice, je v té části neplatná. Jedná se o neplatnost relativní, tzn. takovou, které se musí neopominutelný dědic (dále ND ) dovolat a to pouze do okamžiku právní moci rozhodnutí o vypořádání dědictví a nikoliv v obecné promlčecí lhůtě. Jelikož jsou ND pouze potomci, kteří mají v dědickém řízení procesní práva jako účastníci, jsou vždy o dědickém řízení vyrozuměni. Podíly nepominutelných dědiců. V případě, že se ND dovolá relativní neplatnosti závěti, stanoví se podíly následovně. Ustanoví-li zůstavitel svým dědicem např. A.K.N. občanské sdružení, ale v době smrti zanechal manželku (M), jednu zletilou dceru (ZD) a jednoho nezletilého syna (NS), vychází se při určení podílů z úvahy o rozdělení podílů při neexistenci závěti. Kdyby závěť nebyla, dědila by M 1/3, ZD 1/3 a NS také 1/3. M není ND a vyjde tedy naprázdno, podíl N nemůže být krácen a dostane tedy 1/3, podíl ZD bude zkrácen o polovinu a dostane tedy 1/6. A.K.N. občanské sdružení tedy zdědí ½ majetku, jelikož mu připadne podíl po M a polovina podílu po ZD tzn. 3/6. V této oblasti se ustálila judikatura na principu, že k výpočtu podílů se použije celý majetek patřící do dědictví. 5

6 Zákon umožňuje potenciálnímu dárci rozhodnout v závěti jen o části svého majetku, odkázat komunitní nadaci v závěti konkrétní finanční částku nebo věc, například nemovitost. Přestavitel nadace by měl dát najevo, že je schopen připravit pro takový případ řešení a dovede poradit, jak využít existující možnosti. Kombinované dědění ze závěti a ze zákona Zůstavitel může vyhradit majetek, který odkáže závětí tím, že ho individuálně zmíní v testamentu a o ostáním majetku se v závěti nezmíní. Nastane tak situace, kdy se na část majetku vztahuje závěť a ostatní část podléhá pravidlům dědění ze zákona. I zde platí to, co je zmíněno o ochraně ND a jejich právních i praktických implikacích výše. Závěti a individualizovaný majetkový odkaz Zákon připouští, aby zůstavitel odkázal v závěti určité věci nebo práva povolaným dědicům. Může jít i o peněžitou částku. I v případě, že taková hotovost, nebo prostředky na účtu zůstavitele ke dni úmrtí nejsou, jsou ti, kteří nabyli jiný majetek ze závěti, povinni z výnosu dědictví takovou částku vyplatit. Individuální určení věci a práv v závěti lze považovat za velmi praktické, pokud ovšem neexistují ND, jelikož pak je opět nutno počítat s jejich zákonnými nároky. Ani v případě existence ND nevznikne problém pokud majetek odkázaný individualizovaným majetkovým odkazem tvoří pouze takovou část dědictví, že zbývající část pokryje zákonný nárok ND (viz. příklad v článku 2.) ND dostanou jejich podíly na zbývající části pozůstalosti, nadace dostane to, co jí zůstavitel odkázal, Pokud je však majetek odkazovaný závětí v poměru k celkové hodnotě dědictví takový, že zasahuje do podílu ND,vzniká riziko, že individuální majetkový odkaz nebude moci být respektován a rozdělování dědictví bude podílové (viz. kvótní (podílové) dědění výše) a to tak, že ND dostanou svůj zákonný podíl na všem a majetek vyjma hotovosti a prostředků na účtech (ty lze podílově rozdělit) bude rozhodnutím soudu ve spoluvlastnictví všech dědiců, nestanoví-li dědici dohodou jinak. Zákon umožňuje, aby potenciální dárce odkázal všechen majetek nadaci s vědomím, že nepominutelní dědicové stejně dostanou své podíly ze zákona v rámci dědického řízení rozhodnutím soudu anebo že v rámci dědického řízení dědicové uzavřou s nadací dohodu o rozdělení celé pozůstalosti. Tato možnost se jeví jako formálně nejjednodušší, je však použitelná pouze v případě, že představení této varianty nevzbudí podezření z pokusu o podvod, tedy pouze tehdy, kdy je nezpochybnitelné, že dárce rozumí eleganci tohoto řešení. Jednoduchá závěť celého majetku ve prospěch komunitní nadace Zákon připouští, aby zůstavitel odkázal v závěti celý svůj majetek určité osobě, tedy např. komunitní nadaci, tím nejsou nijak dotčena práva zákonných dědiců. Dědictví bude kvótní nebo dojde k dohodě mezi dědicem ze závěti a ND. Dědická judikatura a dobročinné odkazy v závětích Stávající právní stav dědického práva je samozřejmě tvarován také rozhodovací praxí soudů. Judikatura zhusta řeší otázky vzniklé ze sporů mezi závětí povolanými dědici a ND. Jde především o otázky určení podílů, procesních práv účastníků dědického řízení, hodnoty majetku, určení povolaných dědiců a jejich právní způsobilost. 6

7 III. Dědické řízení Zákon upravuje proces dědického řízení. Při informování o možnosti zanechat odkaz komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že se dokáže domoci práv, vyplývajících ze závěti, zejména že je schopen na úrovni jednat s dalšími dědici ze závěti nebo s nepominutelnými dědici a vystupovat před notářem a před soudem tak, aby zajistil naplnění vůle zůstavitele, jak ji vyjádřil v závěti. 1. Obecně k průběhu dědického řízení 1. Počátek dědického řízení. Soud se dozví od policie, nemocnice, jiného zdravotnického zařízení nebo jinak o úmrtí zůstavitele a zahájí dědické řízení. Na návrh dědice se dědické řízení zahajuje většinou jen tehdy, pokud se objevil po projednání dědictví ještě další majetek, který měl být v dědickém řízení projednán a je třeba dědické řízené ohledně nově objeveného majetku zahájit. 2. Pověření notáře. Po zahájení řízení se pověří notář jako soudní komisař provedením úkonů v dědickém řízení. 3. Předběžné úkony a evidence závětí. Notář provádí ihned po obdržení pověření předběžné úkony spočívající především opatření informací o zůstaviteli, jeho poměrech, majetku dluzích a okruhu oprávněných dědiců, např. tak, že vyslýchá příbuzné, sousedy, žádá banky o poskytnutí informací, atd a udělá si tak i představu o tom, jestli věc spadá do jurisdikce českých soudů. Současně s tím pak provede šetření v Centrální evidenci závětí (CEV) a pokud závěť najde, zjistí její obsah a udělá si názor na její platnost. Registrace závěti v CEV je účinným prostředkem jak být včas povolán jako účastník dědického řízení. Je samozřejmé, že závěť může předložit i povolaný dědic, nicméně nejdříve se musí o zahájení dědického řízení dozvědět. 4. Soud už v této fázi na základě zprávy od notáře řízení zastaví, pokud (i) neexistuje majetek, který by byl předmětem pozůstalosti, nebo (ii) majetek je jen nepatrné hodnoty. Pokud soud řízení nezastaví, začne připravovat projednání a rozhodnutí ve věci. 5. Zjištění okruhu dědiců a majetku. Notář předem zjistí osoby, kteří připadají do úvahy jako dědici a vyrozumí je o pobíhajícím dědickém řízení. Dále zjistí majetek a dluhy zůstavitele, a pokud není jediný dědic, tzn. jediný, který přichází do úvahy jako dědic a jemuž by potvrdil veškerý zůstavitelův majetek společně s dluhy, nařídí jednání. 6. Jednání. Při jednání za účasti dědiců ověřuje správnost a úplnost zjištění dědiců, majetku i dluhů, pořízení soupisu majetku a dluhů ve společném jmění manželů a zjišťuje stanoviska dědiců k určení okruhu dědiců, soupisu majetku a dluhů. Výsledkem jednání může být (i) dohoda dědiců o vypořádání dědictví nebo (ii) zjištění, že k dohodě nedošlo. 7. Usnesení o dědictví. Usnesením o dědictví soud potvrdí dědictví buď (i) dle dohody dědiců, nebo (ii) na základě vlastní právní úvahy dle okolností případu (závět, zákonní dědicově, kombinace závěti a neopominutelných dědiců, atd.) 7

8 2. Varianty průběhu dědického řízení se závětním odkazem nadaci Pro jednání s potenciálním dárcem spíše okrajové (viz. výše), tato část se týká spíš praktických kroků v případě, kdy je dědictví projednáváno. Nadace pak musí být schopna aktuálně rozhodnout, které možnosti v daném případě připadají v úvahu a jednat o jejich variantách. V průběhu dědického řízení, kde závětí povolaným dědicem bude nadace, mohou nastat následující varianty v průběhu řízení: (a) Zůstavitel nezanechá ND a vše odkáže nadaci. Nadace je jediným dědicem a soud může rozhodnout o potvrzení dědictví nadaci bez jednání. (b) Zůstavitel nezanechá ND a nadaci odkáže konkrétní majetek individualizovaným odkazem. Nadaci soud potvrdí konkrétní, závětí určený majetek a ostatní připadne státu jako odúmrť. (c) Zůstavitel zanechá ND a individualizovaný závětní odkaz nadaci. V takovém případě mohou nastat dvě situace. (i) Na pokrytí zákonného nároku ND z celého dědictví postačí majetek bez majetku vyčleněného individualizovaným odkazem a pak ND dědí podílově z hodnoty celé pozůstalosti a jsou uspokojení ze zbývajícího majetku. Nadace se stane vlastníkem individuálně odkázaného majetku. (ii) Hodnota majetku odkázaného nadaci je v rámci celé pozůstalosti taková, že zbývající část majetku nepokryje zákonné nároky ND. Závěť je v části individualizovaného odkazu relativně neplatná, a pokud to ND namítnou, dědí nadace s ND podílově tak, že nejdříve se uspokojují nároky ND a ze zbytku pak nárok Nadace. Prakticky ale lze ve většině případů předpokládat dohodu dědiců a tedy i respekt k individualizovanému odkazu s kompenzací ND ze zbytku odkazu nebo jiným způsobem, protože spoluvlastnictví nebývá pro nikoho atraktivní řešení. (d) Zůstavitel nezanechá ND a povolá závětí nadaci a další závětní dědice. Pokud zůstavitel neurčí podíly jednotlivých dědiců, budou stejné. Pokud podíly určí, dědí se dle takto určených podílů. V obou případech se však bude jednat o podílové dědění. (e) Zůstavitel nezanechá ND a povolá závětí nadaci a další závětní dědice a určí jim majetek individualizovanými odkazy. Nadace i ostatní dědici dědí dle odkazů, nicméně notář nechá majetek ocenit, aby zjistil, jak velké jsou dědické podíly, jelikož ve stejném poměru odpovídají dědici za dluhy zůstavitele. Majetek, na který závěť nepamatuje, připadne státu, pokud na tuto situaci nepamatuje závěť určením, co s takovým dalším majetkem (např. že připadá všem povolaným dědicům rovným dílem). 8

9 IV. Jednotlivé majetkové hodnoty, které mohou být předmětem dědictví Existuje velké spektrum majetku a majetkových práv, která jsou předmětem dědického řízení. Při informování o možnosti zanechat odkaz komunitní nadaci je potřeba, aby představitel nadace dal najevo, že dovede řešit praktické otázky s oceněním konkrétního majetku nebo majetkových a obdobných práv a že je s touto věcí obeznámen. Pokud se dotyčná osoba rozhoduje, že odkáže nadaci konkrétní část svého majetku, je třeba znát problémy, které mohou nastat s jednotlivými typy majetku. Pokud by se v rámci závěti výslovně odkazovaly předměty duševního vlastnictví apod., je třeba tuto věc projednat s právníkem. Předmětem dědictví mohou být tato aktiva - Nemovitosti - Finanční prostředky - Cenné papíry, dluhopisy a jiné obdobné typy aktiv - Movité věci - Předměty duševního vlastnictví Zvláštní pozornost je třeba věnovat problematice předmětů duševního vlastnictví. (i) Autorská práva - osobnostní nepřecházejí, zanikají smrtí autora - majetková mohou být předmětem dědictví, jsou oceňována specificky oceňují se pouze již vzniklé pohledávky z majetkových autorských práv, nikoliv obecná majetková práva jako taková - práva k hmotnému substrátu předmětu autorských práv v podstatě movité věci, které jsou specificky oceňovány (typicky umělecké předměty) (ii) Práva příbuzná právům autorským práva výkonných umělců (iii) Průmyslová práva vynálezy - užitné či průmyslové vzory - ochranné známky (iv) Ostatní předměty duševního vlastnictví know-how atp. - práva z účasti v obchodních společnostech a družstvech Při dědictví je dále dbát na to, jako jsou stanoveny podmínky v nakládání s majetkem nadace nadace např. nesmí svůj majetek vložit do některých typů společnosti, je však otázkou, zda může zachovat strukturu majetku, která jí připadne rozhodnutím soudu o vypořádání dědictví. Jedná se o: - účasti nadací ve v.o.s. - účasti nadací jako neomezeně odpovídající za k.s. - vlastnictví s.r.o. - omezení ve vlastnictví akcií a.s. dle 23 Zákona o nadacích a nadačních fondech - vlastnictví družstevních podílů omezení účasti při uhrazovací povinnosti a ručení - vlastnictví podílu tichého společníka Tyto otázky by měly být v daném případě řešeny ve spolupráci s notářem. (v) Jiné předměty dědictví restituční nároky atd. 9

10 V. Různé Následující text je významný již v počátečních fázích jednání a to co se týče evidence závěti, která je doporučena. Ostatní záležitosti se týkají spíše praktických kroků v případě, kdy je dědictví projednáváno. 1. Evidence závěti Jak uvádíme výše v čl. II. odst.2, zákon uznává několik možných forem závěti. Všechny závěti pořízené formou notářského zápisu a závěti pořízené v jiné formě, uložené do notářské úschovy jsou příslušným notářem oznámeny do Centrální evidence závětí ( CEZ ), vedené Notářskou komorou ČR. Evidence závěti má tu výhodu, že notář, poté kdy je pověřen soudem jako soudní komisař provádějící konkrétní dědické řízení, je povinen v první řadě provést šetření, zda je v CEZ evidována závěť zůstavitele. Eliminuje se tak nebezpečí, že se notář o závěti nedozví a v rámci vypořádání dědictví k ní nebude přihlédnuto, takže se nadace, na kterou zůstavitel v závěti pamatoval, nestane účastníkem řízení. Evidenci v CEZ tak lze doporučit zvláště v případě, kdy nadace nemá trvalejší kontakt se zůstavitelem a o zahájení dědického řízení by se nemusela dozvědět. 2. Odmítnutí dědictví Dědic může dědictví zcela odmítnout. Znamená to, že k jeho existenci se v rámci dědického řízení dále nepřihlíží a pozůstalost se rozdělí mezi ostatní dědice nebo připadne státu. Odmítnout dědictví nemůže dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví odmítnout nechce. Odmítnutí není možné také pouze ohledně části dědictví, prohlášení o odmítnutí nesmí obsahovat žádné výhrady nebo podmínky, jinak je absolutně neplatné. Kromě různých pohnutek vnitřního charakteru může rozhodnutí dědice o odmítnutí dědictví vyplynout z úvahy o závazcích náležících do pozůstalosti. Je však třeba upozornit, že tak může dědic učinit pouze do jednoho měsíce od vyrozumění od notáře (soudu), že je dědicem a má právo dědictví odmítnout. Jelikož soud zjišťuje dědice i majetek a dluhy současně, stává se v praxi, že lhůta pro odmítnutí uplyne, aniž by se dědic dozvěděl, co je v pozůstalosti za majetek a dluhy, tedy aniž by si udělal obrázek o tom, co vlastně odmítá nebo přijímá. Vzhledem k tomu, že Nadace nebude mít v podstatě nikdy přehled o obsahu pozůstalosti v době smrti zůstavitele, doporučujeme následující jednání v každém případě: (a) po doručení oznámení soudu o účastenství v dědickém řízení neprodleně osobně kontaktovat notáře s dotazem na předmět pozůstalosti; (b) v případě, že notář není před uplynutím lhůty k dědictví schopen nechat nadaci nahlédnout do soupisu majetku a dluhů, nebo je takový seznam zjevně neúplný, požádat soud o prodloužení lhůty k odmítnutí dědictví za účelem získání informací o obsahu pozůstalosti; (c) pokud nadace neví, co je v dědictví, nechovat se k majetku, jako k vlastnímu, či s ním jinak nakládat, nebo procesně napadat ostatní dědice pro jejich nezpůsobilost, nebo se jinak brát o majetek. Takové jednání vykládá soudní praxe jako počínání, kterým dává dědic najevo, že dědictví odmítnout nechce. Naopak jednání směřující ke zjištění majetku a dluhů v pozůstalosti se za akceptační jednání nepovažuje. Jednou učiněné prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví nelze odvolat. 3. Odpovědnost za dluhy při dědické dohodě Dědic odpovídá za zůstavitelovy dluhy a za náklady spojené s pohřbem zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. Mezi více dědiců se tyto závazky rozdělí poměrně podle hodnoty toho, co z dědictví nabyli. 10

11 Shora uvedené pravidlo o poměrné odpovědnosti dědiců má omezující vliv i na možnost dohody ohledně pasiv v dědictví. V rámci dohody dědiců není přípustné, aby dědic odpovídal za závazky přesahující hodnotu jím zděděného majetku, takovou dohodu by soud pro rozpor se zákonem neschválil. Stejně tak by bylo v rozporu se zákonem, pokud by dle dohody měl za všechny dluhy odpovídat pouze jeden z dědiců, protože takové řešení by potenciálně zhoršovalo postavení věřitelů zůstavitele. 11

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní následky smrti smrt fyzické osoby (či prohlášení za mrtvého) zánik způsobilosti k právům a povinnostem (zánik

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál má podobu pracovního listu, jehož náplň je věnována dědickému právu. Materiál

Více

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Vážení čtenáři, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. o) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 02 Daňové identifikační číslo 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo 04 Identifikační číslo /

Více

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) společné jmění manželů (SJM) vzniká jen mezi manžely a jedná se o jmění jako souhrn veškerých aktiv (majetek, věci, pohledávky, práva a penězi ocenitelné hodnoty) a pasiv (dluhy

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.v dalším dokumentu

Více

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád.

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád. Otázka: Dědické právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Ježek M 1. ZÁSADY DĚDICKÉHO PRÁVA: Zásada univerzální sukcese dědic vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele. Majetek

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY 1. kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité

Více

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola 4. kapitola Dědění ze zákona V předchozích kapitolách jsme se podívali na to, jaké možnosti má člověk, který se rozhodne vyřešit své věci před svou smrtí. Nyní je čas se seznámit s tím, co se stane, pokud

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 11 a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007)

Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) Základní pojmy obchodního práva. Podnikání, podnikatel, podnik, neoprávněné podnikání. (v. 2007) 2005-2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Základní pojmy obchodního práva Podnikání

Více

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Poplatník: dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. r) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Exekuční a dědické řízení v souběhu

Exekuční a dědické řízení v souběhu Exekuční a dědické řízení v souběhu JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Přednáška pro soudní tajemnice Praha přednáška č. 2

Přednáška pro soudní tajemnice Praha přednáška č. 2 Přednáška pro soudní tajemnice Praha přednáška č. 2 1) Podílové spoluvlastnictví pojem, obsah, zánik a vypořádání, ochrana 2) Společné jmění manželů pojem, předmět, vznik, obsah, zánik a vypořádání, ochrana

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

Odkaz = věc vyjmutá z dědictví, odkázána zůstavitelem jiné osobě, než dědici (Odkazovník) není účatníkem dědického řízení.

Odkaz = věc vyjmutá z dědictví, odkázána zůstavitelem jiné osobě, než dědici (Odkazovník) není účatníkem dědického řízení. Otázka: Dědické právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Deny Absolutní majetková práva dědické právo = je to soubor právních norem, které upravují přechod majetkových práv a povinností zemřelé

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

Darovat nemovitosti dětem za života nebo je odkázat v závěti?

Darovat nemovitosti dětem za života nebo je odkázat v závěti? Darovat nemovitosti dětem za života nebo je odkázat v závěti? Mezi časté dotazy patří otázka, zda je lépe převést nemovitosti, popřípadě movité věci tzv. za života v rámci rodiny, nebo sepsat závěť, popřípadě

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví. ZA ŽADATELE JEDNÁ (zastupování v rámci ZÚ) VEŘEJNÁ PODPORA

Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví. ZA ŽADATELE JEDNÁ (zastupování v rámci ZÚ) VEŘEJNÁ PODPORA Č. TYP ŽADATELE FORMA ŽADATELE (právní předpis) Výlučný vlastník 1. Fyzická osoba A. Výlučné vlastnictví Fyzická osoba B. Spoluvlastnictví Fyzická osoba C. Společné jmění manželů (SJM) Režim podílového

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více