6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA foto: Elen Sladká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU Druhá etapa výstavby dopravního terminálu byla zahájena. foto: Elen Sladká

2 KULTURNÍ FOTOGALERIE / FOTOGALERIE Na slavnostním koncertu k Roku české hudby, kterého se zúčastnili i zástupci polského družebního města Gieraltowice, vystoupil PS Dvořák a trio Amabilis z Brna. Více str. 16. Foto: Markéta Švehlíková Dětský folklorní soubor Holúbek se už podruhé představil na Staroměstském náměstí v Praze. Více str. 16. Foto: archiv souboru Oldšava se vrátila z Jordánska. Vystoupila zde na mezinárodním folklorním festivalu. Článek přineseme v příštím čísle. Foto: archiv souboru U příležitosti festivalu Dny Frankofonie 2014 uspořádala francouzská ambasáda soutěž ve zpěvu frankofonní písně. Zvítězily studentky uherskobrodského gymnázia. Více str. 16. Foto: Zdeněk Maděryč - Facebook Děti ze ŠD Pod Vinohrady prožily na Maršově branný den. Více str. 15. Foto: archiv ŠD Na dopravním hřišti se uskutečnila okrsková dopravní soutěž školních družin. Více str. 15. Foto: archiv pořadatele 2 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 6/2014

3 FOTOGALERIE Na radnici se konalo slavnostní přijetí Dalibora Řezníčka, uherskobrodského rodáka a čerstvého mistra republiky v ledním hokeji. Více str. 7. Foto: Elen Sladká Sbor dobrovolných hasičů Uherský Brod představil na Masarykově náměstí veřejnosti svou techniku a převzal novou vytouženou cisternu. Více str. 7. Foto: Elen Sladká V sobotu 10. května se u Ekocentra Chrpa konala Fair Trade snídaně. Na trávníku uprostřed sídliště Pod Vinohrady se sešly desítky zájemců o zdravou stravu a výrobky, které podporují myšlenku spravedlivého obchodu, vylučují dětskou práci a porušování lidských práv při výrobě potravin. Více str. 9. Foto: Elen Sladká Do našeho města zavítali zástupci družebního polského města Gieraltowice u příležitosti účasti na slavnostním koncertu k Roku české hudby, který pořádal Pěvecký sbor Dvořák. Vedení Uherského Brodu se setkalo se starostou Gieraltowic Joachimem Bargielem, předsedkyní polského sboru Slowik Irenou Czumplik a radním Josefem Dlugajem. Foto: Elen Sladká Čtvrtý ročník soutěže Poznej svoje město, kterou pořádá sdružení Uherskobrodští patrioti, zná své vítěze. Ve sloupovém sále Muzea J. A. K. bylo oceněno deset nejlepších páťáků. První tři místa suverenně obsadila děvčata ze ZŠ Havřice. Více str. 9. Foto: Markéta Švehlíková Uznáním práce místní organizace Konfederace politických vězňů bylo pozvání jejích členů na celostátní setkání na pražském Žofíně. Více na webu města. Foto: Elen Sladká 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 POZVÁNKY Dùm dìtí a mládeže v Uherském Brodì, Pøemysla Otakara II.è. 38, tel: Vás zve na výstavu soutìžních prací dìtí i dospìlých v prostorách DDM Výsledková listina je zveøejnìna na našich webových stránkách: KOÈKOVÁNÍ Namaluj, nakresli, vymodeluj, vyfo nebo jinak vyrob koèku, veselou a hravou, pøítulnou, divokou, lísavou, mrštnou, dravou...jaká ještì mùže koèka být? Napiš a výrobek s uvedeným jménem, vìkem, adresou ( ovou) a telefonem pøines na DDM nebo pošli elektronicky na adresu: nejpozdìji do 22. dubna 2014 Výstava koèek se bude konat v prostorách DDM v kvìtnu a èervnu, vítìzové budou kontaktování a pozváni na pøedání cen a JESKYNÌ V BLANSKU Výlet se speleologem do Moravského krasu pro kluky pátek-nedìle a holky 8-90let, mladší v doprovodu rodièe. Èelovka, spacák s karimatkou, obleèení do terénu. Sraz na vlak.nádraží v 15.45h., návrat ve 13.00h. Cena: 650Kè/dítì, 890Kè/dospìlý, info: M. Kadlecová úterý17.6. VÌDA V ULICÍCH Pøed Domem kultury UB 9-14h. Pozorování slunce, ukázka astronomické techniky, mobilní planetárium. Info a pøihlášení tøíd u M. Kadlecové. Poplatek: 15Kè/žák, pedagog.doprovod zdarma sobota DEN OTCÙ U rybníka ve Vinohradech Soutìže v netradièních disciplínách nejen pro tatínky s dìtmi. Jízda na kdeèem, lanové aktivity, støílení, lov bizona, opékaèka. Startovné 10Kè, za nepøíznivého poèasí se akce nekoná. Info: M. Kadlecová nedìle RYBÁØSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE Na Ordìjovì od 7.00h. Zápis úèastníkù od 6.30h. Ukonèení v 11.00h. Køest mladých rybáøù kroužku DDM, startovné 20Kè, info: M. Kadlecová HERNA NA EKOCENTRU Pondìlí-pátek h. Písnièky, pøekážková dráha, hry, soutìže, cena: 10Kè/vstup. Info: M. Jílková PRÁZDNINOVÉ SLUNÍÈKO OSTROV TÝDEN ZDRAVÍ MAXI DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod tel./fax: EXPEDICE ŽIVOT ÈERVEN 2014 LETNÍ ZÁCHRANA POHÁDKOVÉ ØÍŠE okres Uherské Hradištì Pracovištì DDM: TÁBORY DDM od 8.30 do Pásmo písnièek, taneèkù, básnièek, her s výtvarnou dílnou pro nejmenší dìti s rodièi a prarodièi. Pøihlášky a zápisné 100Kè (nevratné) v recepci DDM do 6.5./ Info: H. Bìhalová Pobytový tábor na Maršovì pro dìti od 10let. Poznávání pøírody, tábornické dovednosti, hry, soutìže, legrace a kamarádi. Cena: 2.200Kè zahrnuje spaní ve vlastních spacácích, plná penze, pitný režim. Pøihláška a záloha 1.000Kè do Info: M. Kadlecová HVÌZDNÁ BRÁNA Pøímìstský tábor. Staò se èlenem SG týmu a pomocí hvìzdné brány mùžeš cestovat na jiné planety a do jiných hvìzdných systémù. Cena: 1.300Kè, info: M. Jílková CESTOU POKLADÙ Pobytový cyklogeocachingový tábor pro zdatnìjší dìti. Cena: 2.450Kè zahrnuje ubytování v autokempu Žralok, cyklovýlety za poklady, strava. Pøihlášky a zálohy 1.000Kè do v recepci DDM, Info: M. Kadlecová Speciální dovolená vhodná pro rodiny s dìtmi (hlídání zajištìno). Diagnostika zdraví, bylinky, tanec, cvièení i bubnování. Cena: 5.990Kè do Pøihlášky v recepci DDM, info: L. Skoèovská Bouzov Vzdálená planeta umírá, hrstka prùzkumníkù hledá záchranu. 14-ti denní stanový. Cena: 4.450Kè, info: M. Zemánková, tel.: ÈÁRY MÁRY FUK Pro holky a kluky 7-12let, kteøí chtìjí zažít týden plný pokusù, her a kouzel. Cena: 2.300Kè zahrnuje ubytování internát COPt v Uh. Brodì, strava, pitný režim. Info: M. Jílková. SUPERHRDINOVÉPobytový tábor na Maršovì pro dìti od 8let. Celotáborová hra, soutìže, pohybové a vìdomostní hry, tvoøení, kamarádi, zkrátka superhrdinové. Cena: 2.400Kè, info: M. Mlèochová Pøímìstský tábor, výprava na dobrodružnou cestu, ZOO Lešná, lanové centrum, hrad Buchlov, Maršov...Cena: 1.250Kè, info: J. Smítal PØIHLÁŠKY na všechny akce odevzdávejte a ZÁLOHYpla te PØEDEM v recepci DDM! INFO tamtéž nebo EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 Uherský Brod tel.: Požádej vedoucí keramické dílny, že si chceš vyrobit koèku keramickou!!! Info: Radka Benešová Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod oddělení pro děti vás zve na ČTENÍ A POVÍDÁNÍ SE SPISOVATELKOU ALENOU JEŽKOVOU středa 18. června 2014 v BRODSKÝ ZPRAVODAJ 6/2014

5 Vážení spoluobčané, tak máme za sebou další volby, tentokrát do Evropského parlamentu Volby, které se vyznačovaly nízkou účastí voličů v celé Evropě a rekordně nízkou účastí v České republice. Výsledné rozložení mandátů stran snad ještě více zamotalo hlavu evropské politické scéně a tak nezbývá než doufat, držet palce a (kdo zvládne) i modlit se, aby nově zvolení politici skutečně hájili zájmy občanů a zejména svých zemí, bez ohledu na politickou orientaci. Nezájem voličů o tyto volby je však také vztyčeným varovným prstem, že lidé nejsou s evropskou politikou úplně spokojeni, což je jistě důležitým signálem pro politiky, aby se zamysleli, zda náhodou něco není špatně, a začali aktivně hledat možnosti nápravy. Přesto, že jsem stále přesvědčen, že projekt Evropské unie je dobrý a prospěšný, stále více mnohým z nás zůstává rozum stát nad mnoha eurovýmysly v podobě zákazů klasických žárovek, limitování příkonů vysavačů, zavedení nejrůznějších omezujících kvót zemědělské produkce, které vyústily až téměř v likvidaci některých zemědělských a průmyslových odvětví atd. Proto děkuji všem voličům, kteří i přes možné pochybnosti o smysluplnosti Evropského parlamentu nakonec k volbám přece jenom přišli, vyjádřili svůj názor, a možná také naději, že stále věří ve změnu k lepšímu. Naštěstí alespoň na brodské politické scéně, zdá se, dosud všechno funguje bez problémů, a dokonce po sérii mediálních přestřelek na téma kdo může za dluhy našeho města opozice na posledním zasedání Zastupitelstva města veřejně uznala, že za dluhy jsou odpovědní bez výjimky všichni zastupitelé bez ohledu na to, ze které jsou politické strany (zvukový záznam tohoto jednání je volně k dispozici na webových stránkách města). Vážím si tohoto postoje, protože na tom, vzít si úvěr, abychom získali minimálně jednou tolik na dotacích a mohli tak nebývale rozvíjet město Uherský Brod, nevidím nic špatného. Proto jsem také před lety tento záměr, se kterým právě ČSSD v minulém volebním období přišla, tehdy ještě jako opoziční zastupitel, podpořil. Doufám jenom, že tento pokorný přístup vydrží všem kolegům zastupitelům i nadále a že se před nadcházejícími podzimními komunálními volbami opět nedočkáme nečestných praktik a vzájemného nesmyslného očerňování To, že se ve městě na poli investičním, kulturním či sportovním neustále něco děje, určitě průběžně sledujete. Průřez květnovými akcemi máte na následujících stránkách zpravodaje, proto bych se rád zaměřil na to, co je v běhu a také co se aktuálně připravuje. Na poli investičních akcí stojí za zmínku dokončená IV. etapa regenerace panelového sídliště Pod Vinohrady. Kromě nově opravených chodníků, parkovacích ploch, kontejnerových stání, hřišť a laviček jsou určitě pro každého Broďana příjemným pohlazením nově vyasfaltované plochy u polikliniky a dokončená rekonstrukce ulic Partyzánů a Větrná. Po letech se dočkala nového asfaltového koberce také ulice Stará Těšovská, která se rychle stala oblíbeným místem cyklistů, bruslařů a chodců. Průjezd motorových vozidel je dopravním značením výrazně omezen, proto žádám všechny motoristy o jeho respektování a zvolení alternativních tras na jeho dodržování nyní dohlíží ve zvýšené míře policie. V plném proudu jsou také práce na stavebních úpravách ZŠ Újezdec, aby mohla od nového školního roku sloužit také jako mateřská škola. Kromě této rekonstrukce se obyvatelé Újezdce po letech konečně dočkají nového víceúčelového sportovního hřiště s tartanovým povrchem a také hřiště dětského. Intenzivně se pracuje na rekonstrukci Náměstí 1. máje a Masarykova náměstí pokud nenastanou neočekávané komplikace, měly by obě tyto stavby být dokončeny nejpozději do Růžencové pouti. Po sedmi letech úsilí se konečně dočkalo stavebních úprav okolí MŠ Havřice, kde dochází k přesunu autobusové zastávky, vzniku několika parkovacích míst, úpravám tvaru komunikace pro zklidnění dopravy a přesunutí přechodu pro chodce tak, aby stav odpovídal stávajícím normám a bezpečnostním předpisům. V brodské sportovní hale za vydatné pomoci dobrovolníků z TJ Spartak aktuálně probíhá výměna palubovky a instalace nového vytápění, čímž bude tento sportovní stánek kvalitativně povýšen na úroveň, kterou si naši sportovci právem zaslouží. Významnou událostí, na kterou jsme nedočkavě čekali dlouhé měsíce, byl slavnostní poklep na základní kámen Dopravního terminálu Uherský Brod dne 4. června Za účasti zástupců města a významných hostů, včetně zástupců švýcarské strany, Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí, partnerů stavby, veřejnosti a realizační firmy, kterou bude firma HOCHTIEF CZ a.s., byla tato stavba zahájena, s předpokládaným dokončením ve druhé polovině roku Kromě zmíněných investičních akcí realizujeme a budeme zahajovat mnohé další, o kterých budeme postupně na webových stránkách i listech Brodského zpravodaje informovat. Již nyní bych ale touto cestou chtěl poděkovat všem zainteresovaným pracovníkům městského úřadu za jejich dosavadní nadstandardní pracovní nasazení, protože velký počet letošních zahájených investičních akcí na ně klade nemalé nároky. Na poli kulturně společenském se ve dnech června můžete těšit na Bílokarpatské slavnosti s tradičně velmi bohatým ÚVODNÍK programem, nebo třeba krojové hody v Újezdci 21. a 22. června. Na závěr jsem si nechal jednu neradostnou událost, která nás v nejbližších týdnech nebo měsících bohužel čeká. Je to avizovaný odchod Řádu kazatelů dominikánů z brodského kláštera. Tato překvapivá informace pronikla na veřejnost jako blesk z čistého nebe před několika týdny. V Praze jsem se proto ihned sešel s nejvyšším představeným tohoto řádu v České republice provinciálem fr. Benediktem Mohelníkem OP, se kterým jsem se snažil tuto situaci řešit a hledat východisko. Bohužel pro něj všechny argumenty, kterými jsem se jej snažil přesvědčit, aby řád zůstal v Uherském Brodě, byly nepřijatelné. Jejich rozhodnutí v tuto chvíli je již definitivní a za žádnou cenu je nebyli ochotni změnit. Proto také následující poměrně emotivní setkání setkání v brodském klášteře s vedením řádu, kterého se zúčastnilo cca 150 věřících, nezměnilo na rozhodnutí dominikánů z našeho města odejít vůbec nic. Všichni přítomní doufali v zázrak, který se bohužel nekonal. Již od od nás odešel oblíbený a usměvavý 93letý otec Bartoloměj, který v našem městě strávil 13 let, a další bratři dominikáni zřejmě budou brzy následovat. Osobně mě toto rozhodnutí vedení řádu dominikánů velmi mrzí. Chápu sice, že se mohou svobodně rozhodnout, kde budou působit, a stejně tak chápu nízké početní stavy duchovních, které je nutí toto rozhodnutí učinit. Při pohledu na klášterní kostel plný věřících však nechápu rozhodnutí odejít do míst, kde jsou řady křesťanů více než značně prořídlé. A při pohledu na krásný klášterní komplex v centru města si musím klást otázku, co s tímto areálem bude, kdo o něj bude pečovat a udržovat, zda budeme mít dost kněží ve farnosti na to, aby zde mohly probíhat pravidelné bohoslužby, jak budou probíhat Růžencové pouti A hlavně za kým budou chodit stovky a možná tisíce věřících z Uherského Brodu a širokého okolí pro duchovní posilu, radu nebo pomoc? Milí bratři dominikáni, přestože vaše rozhodnutí odejít bolí a těžko se s ním smiřuje, dovolte mi na tomto místě jménem města i jménem svým upřímně vám poděkovat za vaše dlouholeté působení v Uherském Brodě a za vše, co jste pro toto město, jeho obyvatele a všechny věřící vykonali. Ať vám na nových působištích a ve vašem díle Bůh žehná. A vám, milí Broďané, přeji krásné léto, pohodu a životní optimismus. A prosím o vaši trpělivost a toleranci při nejrůznějších omezeních, které se v souvislosti s čilým stavebním ruchem pravděpodobně budou vyskytovat vždyť odměnou nám všem za pár týdnů či měsíců bude, že Uherský Brod bude zas o něco upravenější, pohodlnější, příjemnější, krásnější Patrik Kunčar, starosta UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. ČERVNA DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 24. ČERVENCE BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako měsíčník Vychází první čtvrtek v měsíci. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod IČ: Registrační číslo MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Odpovědný redaktor: Elen Sladká Redaktor: Markéta Švehlíková Kontakt tel.: , Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel Korektury: PaedDr. Dagmar Vichorcová Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Sazba, grafická úprava: Markéta Švehlíková, Osvit, tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: /2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 ZPRAVODAJSTVÍ Představujeme odbory městského úřadu ODBOR FINANČNÍ Odbor finanční (OF) sídlí v budově radnice na Masarykově nám Vedoucím je od září 2013 Ing. Mgr. Pavel Zemánek. Mezi jeho koníčky patří sport (jak aktivně, tak pasivně). Bydlí v Drslavicích. ČÍM SE VÁŠ ODBOR ZABÝVÁ? Jak plyne již ze samotného názvu odboru, v centru zájmu OF jsou finance města. Obrazně lze konstatovat, že je to finanční centrum městského úřadu. Jednotlivé dílčí činnosti můžeme vymezit následovně: Oblast rozpočetnictví metodicky řídí, organizuje, sestavuje a předkládá ke schválení orgánům města návrh rozpočtu pro příslušný kalendářní rok. V průběhu realizace rozpočtu kontroluje čerpání výdajů u jednotlivých hospodářských středisek (tj. odborů). V případě, že je nutno řešit změnu rozpočtu, zajišťuje na základě požadavků odborů přípravu rozpočtových změn a jejich předložení k projednání kompetentním orgánům města. Bedlivě je samozřejmě sledováno i inkaso příjmů a to v jak oblasti daňové, nedaňové a kapitálov,é, tak i příjmy z dotací. Do oblasti rozpočetnictví se zahrnuje i zpracování, aktualizace rozpočtového výhledu. Oblast účetnictví komplexní zajištění veškerých účetních operací města včetně vedení analytické evidence. Do této oblasti činnosti Odboru finančního patří i zabezpečení vztahů s bankami a dalšími finančními institucemi (zejména pojišťovnami) tzn. zajištění příslušných finančních transakci, předkládání zpráv bankám o plnění podmínek uzavřených úvěrových smluv, spolupráce s pojišťovnami při řešení pojistných událostí. Odbor finanční vystavuje faktury za celý městský úřad, sleduje jejich inkaso, upomíná neplatící odběratele. Zajišťuje úhrady faktur dodavatelům, kontroluje cestovní příkazy všech zaměstnanců a funkcionářů města. Samostatná pozornost z hlediska účetnictví (včetně analytické evidence) je věnována oblasti dotací, které město čerpá z jednotlivých operačních programů. U dotačních titulů je nutno striktně dodržovat stanovené podmínky řídícího orgánu. Podrobně jsou sledovány a analyzovány na základě účetních dat jak příjmy, tak výdaje dle jednotlivých hospodářských středisek. Následně je orgánům města předkládána zpráva o vývoji s návrhem dalšího postupu. Odbor finanční zabezpečuje taktéž hospodaření sociálního fondu v souladu se schváleným rozpočtem a je garantem centrální evidenci smluv. Na závěr (ale rozhodně ne v poslední řadě) je nutno podtrhnout sestavování účetních výkazů a přípravu podkladů pro auditorský dozor. Oblast evidence majetku zajištění evidence veškerého majetku města, provádění inventarizace majetku včetně metodického usměrnění. Pro orgány města jsou připravovány návrhy na likvidaci, vyřazení majetku z evidence. Oblast daní a poplatků v této oblasti se jedná o zajištění komplexní správy agendy daně z přidané hodnoty. Dále se zpracovává přiznání daně z nemovitostí, daně silniční. Odbor finanční zajišťuje agendu povolování výherních hracích přístrojů (včetně inkasa poplatků s tím spojených), vyměřování, kontrolu inkasa místních poplatků (komunální odpad, psi, ubytovací kapacity, pronájem veřejného prostranství). Od neplatících občanů a subjektů vymáhá neuhrazené poplatky (týká se jak oblasti samostatné působnosti, tak přenesené působnosti zejména poplatků uložených Odborem správním). Stejně tak jsou vymáhány i udělené a na místě nezaplacené pokuty městskou policií. Vydáváme a evidujeme parkovací karty podle nařízení Města a s tím spojené činnosti inkasa parkovacích poplatků. Taktéž je zajišťován dozor nad veřejnými sbírkami. Pokladní služba metodicky řídí, usměrňuje, kontroluje (včetně namátkových kontrol) pokladní službu celého městského úřadu. Vede evidenci o realizovaných příjmech a výdajích. Organizace založené městem spolupráce s uvedenými organizacemi v oblasti finanční. S JAKÝMI PROBLÉMY OBČANŮM PO- MÁHÁTE, S ČÍM SE NA VÁS NEJČASTĚJI OBRACEJÍ? Podstatná část pracovníků OF je zaměřena dovnitř městského úřadu. Z hlediska činnosti jsou vůči občanům profilováni pracovníci, kteří mají na starosti oblast místních poplatků, a to vyměření i vymáhání. Občané se na ně obracejí zejména s dotazy, které se týkají plateb resp. možností osvobození od daného poplatku. Zdůrazňuji, že pomoc občanům musí být realizována v intencích platné legislativy. Na úseku vymáhání neuhrazených poplatků jsou to zejména otázky možností řešení plateb např. splátkové kalendáře. KOLIK PRACOVNÍKŮ MÁ VÁŠ ODBOR A JAKÉ JE ROZDĚLENÍ PRACOVIŠŤ? OF má celkem 11 pracovníků. Dále není členěn. JAKÝ NEJVĚTŠÍ NEBO NEJDŮLEŽITĚJ- ŠÍ ÚKOL V SOUČASNÉ DOBĚ ŘEŠÍTE? OF v současné době (mimo rutinních, každodenních činnosti) řeší: zpracování zásad tvorby a čerpání Fondu reprodukce majetku. Návrh na založení tohoto Fondu bude předložen k projednání orgánům města, spolupráci s Odborem kanceláře tajemníka, coby hlavním řešitelem projektu Technologické centrum obce s rozšířenou působností Uherský Brod včetně spisové služby a integrace úřadu. Realizace uvedeného projektu mimo jiné přináší i implementaci nového systému evidence smluv městského úřadu. Dalším výstupem projektu pro město a samozřejmě i OF jsou nově systémově nastavené reporty, přípravu materiálu Účetní závěrka roku 2013 na jednání orgánů města, inkaso místních poplatků (zejména za komunální odpad) často v hotovosti, což klade (každoročně) zvýšené nároky na hlavní pokladnu. Závěrem chci kolegyním pracujícím za OF poděkovat za odvedenou práci a vyjádřit přesvědčení, že svěřené úkoly budou nadále vykonávat s vysokou profesionalitou a odpovědností. Elen Sladká po staré těšovské silnici už nesmí jezdit automobily? Pro veškerou automobilovou dopravu je ulice Stará Těšovská uzavřena! Komunikace je určena pouze pro chodce, cyklisty a jízdu na kolečkových bruslích. Prosíme o respektování zákazu vjezdu automobilů. v Městském informačním centru je nově možné zakoupit si jízdenky na všechny vlaky společnosti LEO Express? Jedná se o nízkopodlažní, plně klimatizované soupravy se třemi cestovními třídami, které jedou i ze Starého Města a do Starého Města v časech: St. Město Praha: odj.: 5.50, příj hod., Praha St. Město: odj , příj hod. Více informací o dalších spojích společnosti získáte na VÍTE, ŽE věžní? hodiny radnice a Černý Janek nebudou nějakou dobu odbíjet čas? Od 21. května do 30. července totiž probíhá generální oprava hodin. Při ní je osazen náhradní hodinový strojek, který odbíjení neumožňuje. zastupitelé města na svém dubnovém jednání jednohlasně schválili výkup rozsáhlého areálu bývalého mlýna v Újezdci? Vyčlenili na to 4,5 mil. Kč. Pozemek, na němž se nachází rodinný dům, skladovací a výrobní prostory, velká zahrada, sad s ovocnými stromy, koryto vodního toku a m² orné půdy je z hlediska rozvoje této části města klíčový počítá se zde především s již dlouho diskutovaným obchvatem Újezdce a Těšova, jeho ideální poloha nabízí další příležitosti pro podporu podnikání a tvorbu pracovních míst. Této plochy se týká rovněž budování protipovodňových opatření města a je možné ji využít i pro jiné společenské či volnočasové aktivity ve spojení s vodními nádržemi by zde mohl vzniknout např. velmi zajímavý relaxačně odpočinkový výletní areál. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí veřejné firnanční podpory v sociální oblasti pro tento rok? Částku Kč obdrží společnost Podané ruce, Kč dostane Oblastní charita. Centrum pro rodinu LUISA získá příspěvek Kč a Centrum pro rodinu Beruška Kč. Kromě těchto větších dotací město udělilo také několik menších. -mva-, -es- 6 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 6/2014

7 ZPRAVODAJSTVÍ Dobrovolní hasiči převzali novou cisternu Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Uherský Brod připravil sobě i svým příznivcům krásný den na Masarykově náměstí. Oslavy svátku svého patrona Sv. Floriana v sobotu 10. května využili k tomu, aby představili veřejnosti svou techniku a převzali novou vytouženou cisternu. Program začal výstavou techniky, kterou SDH užívá po celou dobu své existence. K vidění byla ruční potahová stříkačka z roku 1891, v plné síle se předvedla parní stříkačka z roku Z novodobých veteránů se představila CAS 25 Škoda RTHP (dodávala vodu parní stříkačce) a DA Avia, která sloužila od roku 1976 do roku 2013 a nyní slouží hasičům v Lopeníku. Posledním z představených automobilů byl Citroen Jumper, zakoupený vloni. Doprovodný program, při kterém si mohli všichni vyzkoušet svou odvahu a dovednosti na překážkové dráze a při obsluze ručních stříkaček, ukončil nástup zásahové jednotky před stále ještě zahalenou cisternou. Po krátkém proslovu převzal velitel jednotky Jiří Šobáň z rukou starosty a senátora Patrika Kunčara klíče od nového vozidla. Následovalo stržení plachty a veřejnosti se tak poprvé předvedla cisterna v plné kráse. Poté ji posvětil děkan P. Josef Pelc. Slavnostní okamžik završil odjezd cisterny z náměstí branou vytvořenou dvěma proudy vody od parní stříkačky. Po návratu cisterny na náměstí si ji mohli všichni přítomní detailně prohlédnout. Cisternová automobilová stříkačka je postavena na podvozku IVECO EUROCARGO 135E23 4x4. Nádrž pojme 3200 l vody, čerpadlo GODIVA má výkon 3000 l za minutu. Osvětlení nástavby je provedeno LED technologií, osvětlení místa zásahu zajišťuje 5 metrový dálkově ovládaný výsuvný stožár 2 x 1000 W. Kromě povinné výbavy jsou v nástavbě uloženy savice B75, zvýšen počet hadic C52 i B75. Své místo v nástavbě našlo kombinované čerpadlo KATARAMO 1800, plovoucí čerpadlo GXV 120 Plovčev a ponorné kalové čerpadlo SIGMA. Slavnostního dne se zúčastnili kromě představitelů našeho města také zástupci profesionálního Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, zástupci SDH z Prakšic, Pašovic, Nivnice a Hradčovic, velitel a členové Dobrovoľného hasičského zboru ze slovenského Šamorína, zástupce HaZZP G4S Slovnaft Bratislava, starosta obce Lopeník a další hosté. O nákupu nové cisternové automobilové stříkačky rozhodlo zastupitelstvo města již v červnu Hlavním důvodem nákupu byla skutečnost, že stávající cisterna byla zastaralá (RV 1981) a nesplňovala současné technické a materiální požadavky. Celková cena nového automobilu, jehož dodavatelem je polská společnost F.H.U. PROFIS Robert JANCZY, byla 2 mil. Kč (vozidlo po celkové opravě podvozku a nová nástavba). Cena za nové vozidlo se pohybuje v rozmezí 5 7 mil. Kč (dle výbavy nástavby). Do konce května jste mohli hasičskou cisternu potkávat na silnicích v Uherském Brodě a okolí téměř každý den. Důvodem bylo, že dobrovolní hasiči se museli naučit ovládat co nejlépe veškerá příslušenství a hlavně řidiči si museli zvyknout na nový tryskáč! Elen Sladká Hokejista Dalibor Řezníček přivezl mistrovský pohár Na radnici se konalo slavnostní přijetí Dalibora Řezníčka, hokejisty klubu PSG Zlín a čerstvého držitele titulu mistr republiky. Dalibora doprovodila maminka a obě babičky, které jsou na svého vnuka náležitě hrdé. Dalibor Řezníček přinesl pohár určený pro mistra České republiky Tipsport ELH. V rozhovoru se starostou Patrikem Kunčarem i oběma místostarosty Janem Hrdým a Petrem Vránou se zmínil o celém průběhu šampionátu i o posledním zápase s Kometou Brno, který sledovala s napětím snad celá Morava. Bylo to krásné, ale i náročné. Byli jsme už docela hodně unavení, ale když na konci ten zimák vstal a my věděli, že to už máme doma, byl to nádherný pocit, popsal extraligový obránce Řezníček a dodal, že nejlepším dopingem pro něj jsou právě nadšení fanoušci. Začátek jeho vítězné cesty hokejovým světem ale samozřejmě začal v rodině. Hokeji se musel podřídit celý rodinný život. Je to náročné jak finančně, tak časově. Bylo to takové perpetuum mobile tréninky, příprava, zápasy a tak pořád dokola, řekla maminka Jitka a vzpomněla, že dnešní mistr republiky již jako malý kluk měl raději hokejku než fotbalový míč: Ve třech letech jsme mu dali balon, aby si kopal, ale on ho nechtěl a už tehdy ho vyměnil za hokejku. Dalibor ještě skromně připomněl, že u začátků jeho hokejové kariéry stál Libor Milička, který svým zanícením přivedl ke sportu, a to nejen k hokeji, několik generací brodských dětí. Sportovní redaktoři nazývají Dalibora Řezníčka jako Pana spolehlivého. V hodnocení účasti na ledě při vstřelených i inkasovaných gólech patří tradičně na špici v týmové statistice a stále zlepšuje svou produktivitu. Hodnotí ho jako nenápadného, ale hodně důležitého a důrazného zadáka. Elen Sladká CO JE NOVÉHO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (5. DÍL) DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele a je to právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Pozůstalost tvoří veškeré jmění zůstavitele k okamžiku jeho smrti, které je způsobilé přejít na právní nástupce. Do pozůstalosti tedy nespadají práva a povinnosti vázaná výlučně na osobu zůstavitele, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Důsledkem toho přejdou do pozůstalosti např. i zůstavitelova práva na bolestné, na satisfakci v penězích apod., byla-li za jeho života uznána nebo zažalována. Pozůstalost je tedy širším pojmem než pojem dědictví. Dědictvím se rozumí ta část z pozůstalosti, která skutečně přejde na zůstavitelovy dědice. KONCEPČNÍ ZMĚNY NOZ zachovává stávající koncepci, podle níž dědické právo vzniká smrtí zůstavitele, a nevrací se k institutu tzv. ležící pozůstalosti známého u nás před rokem Podle ní náleží pozůstalost po smrti zůstavitele stále zemřelému do doby, než dědic nabude vlastnické právo k dědictví rozhodnutím soudu. Nová koncepce dědického práva posiluje zůstavitelovu volnost při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. Jedním z příkladů je např. rozšíření dědických titulů o dědickou smlouvu. Pro mnohé je jistě překvapující nárůst počtu paragrafů z oblasti dědického práva. Narozdíl od ostatních částí NOZ musí úprava dědického práva pamatovat na to, že osoba, ze které práva a povinnosti přecházejí, je již po smrti a nemůže dále věci ovlivnit, např. tak, že by upřesnila nebo vyložila svoji poslední vůli. Proto je úprava dědického práva podrobnější než jiné části nového občanského zákoníku. KONKRÉTNÍ ZMĚNY Dnešní právní úprava možnost zřeknutí se dědického práva nepřipouští. Dědic se nemůže předem zříci svého dědického práva a musí po zůstavitelově smrti dědictví buď přijmout, nebo odmítnout. NOZ umožňuje dědici, aby se svého dědické práva zřekl ve smlouvě se zůstavitelem. Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice. Oproti tomu odmítnout dědictví nelze ve prospěch jiné konkrétní osoby. V současné době dochází nejčastěji k dědění ze zákona. Dnes jsou dědicové ze zákona rozděleni do šesti dědických skupin. Pokud se nenajde žádný dědic v těchto skupinách, pozůstalost přechází jako majetek bez pána (tzv. odúmrť) na stát. Dále je možno dědit dědickou smlouvou. Ta musí být uzavřena ve formě veřejné listiny. Nebude-li sepsána ve formě veřejné listiny, bude se na ni nahlížet jako na závěť. Dědickou smlouvu nelze jednostranně zrušit, což dává předpokládaným dědicům vyšší jistotu, že se skutečně jednou stanou vlastníky. Dědická smlouva nijak neomezuje zůstavitele v nakládání s majetkem za jeho života. Vyloučení dědice z dědického práva může proběhnout v případě dědické nezpůsobilosti, zřeknutím se dědického práva, odmítnutím dědictví, vzdáním se dědictví, vyděděním nebo zcizením dědictví. (z materiálů ministerstva spravedlnosti) Elen Sladká 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ MÁJOVÝ PODVEČER foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Chalani z Košic skupina NO NAME dokázali vytvořit neopakovatelnou

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Zpěvačka Petra Janů zavítala v rámci svého letošního turné i do Uherského

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Podzim čaruje v parku foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Malá dáma s velkým hlasem vyprodala Dům kultury. O

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu. Autorský večer Marcely

Více

Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Pour feliciter 2013. Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla

Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Pour feliciter 2013. Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla Vydává město Uherský Brod leden 2013 číslo 1 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Pour feliciter 2013 Foťte naše město 2012 - Radovan Chvíla Vzájemnou školou poezie potěšil v Ulitém Kafé výtvarník, divadelník,

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje potok Hořenůšek v Újezdci foto: Markéta Švehlíková FOTOGALERIE

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. POUR FELICITER 2015 foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. POUR FELICITER 2015 foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ POUR FELICITER 2015 foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Divadlo Brod na Silvestra potěšilo a pobavilo inscenací

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 POUR FELICITER 2014

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 POUR FELICITER 2014 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LEDEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 1/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ POUR FELICITER 2014 foto: Petra Chaloupková Foťte naše město 2013 KULTURNÍ FOTOGALERIE Vánoční koncert dětského pěveckého

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nová planetární stezka láká malé i velké.

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nová planetární stezka láká malé i velké. VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Nová planetární stezka láká malé i velké Foto: Elen Sladká BRODSKÉ KULTURNÍ LÉTO OBRAZEM Historická hostina str. 14. Foto:

Více

Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína

Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína Čtyřicet let své existence si krásným večerem v Domě kultury

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Jaro nad muzeem

Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Jaro nad muzeem Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Jaro nad muzeem Stanislav Hodický Foťte naše město 2008 Stanislav Žampach poodkryl další rozměr své umělecké tvorby. V Cafe

Více

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové.

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové. V y d á v á M ě s t o U B l i s t o p a d 2 0 0 7 č í s l o 1 7 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Medaile Za zásluhy o stát Anně Honové Nositelem Ceny města je Milan

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r k ý B r o d d u b e n 2 0 0 9 č í s l o 4 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 7 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat Představujeme

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více