6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA foto: Elen Sladká

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU Druhá etapa výstavby dopravního terminálu byla zahájena. foto: Elen Sladká

2 KULTURNÍ FOTOGALERIE / FOTOGALERIE Na slavnostním koncertu k Roku české hudby, kterého se zúčastnili i zástupci polského družebního města Gieraltowice, vystoupil PS Dvořák a trio Amabilis z Brna. Více str. 16. Foto: Markéta Švehlíková Dětský folklorní soubor Holúbek se už podruhé představil na Staroměstském náměstí v Praze. Více str. 16. Foto: archiv souboru Oldšava se vrátila z Jordánska. Vystoupila zde na mezinárodním folklorním festivalu. Článek přineseme v příštím čísle. Foto: archiv souboru U příležitosti festivalu Dny Frankofonie 2014 uspořádala francouzská ambasáda soutěž ve zpěvu frankofonní písně. Zvítězily studentky uherskobrodského gymnázia. Více str. 16. Foto: Zdeněk Maděryč - Facebook Děti ze ŠD Pod Vinohrady prožily na Maršově branný den. Více str. 15. Foto: archiv ŠD Na dopravním hřišti se uskutečnila okrsková dopravní soutěž školních družin. Více str. 15. Foto: archiv pořadatele 2 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 6/2014

3 FOTOGALERIE Na radnici se konalo slavnostní přijetí Dalibora Řezníčka, uherskobrodského rodáka a čerstvého mistra republiky v ledním hokeji. Více str. 7. Foto: Elen Sladká Sbor dobrovolných hasičů Uherský Brod představil na Masarykově náměstí veřejnosti svou techniku a převzal novou vytouženou cisternu. Více str. 7. Foto: Elen Sladká V sobotu 10. května se u Ekocentra Chrpa konala Fair Trade snídaně. Na trávníku uprostřed sídliště Pod Vinohrady se sešly desítky zájemců o zdravou stravu a výrobky, které podporují myšlenku spravedlivého obchodu, vylučují dětskou práci a porušování lidských práv při výrobě potravin. Více str. 9. Foto: Elen Sladká Do našeho města zavítali zástupci družebního polského města Gieraltowice u příležitosti účasti na slavnostním koncertu k Roku české hudby, který pořádal Pěvecký sbor Dvořák. Vedení Uherského Brodu se setkalo se starostou Gieraltowic Joachimem Bargielem, předsedkyní polského sboru Slowik Irenou Czumplik a radním Josefem Dlugajem. Foto: Elen Sladká Čtvrtý ročník soutěže Poznej svoje město, kterou pořádá sdružení Uherskobrodští patrioti, zná své vítěze. Ve sloupovém sále Muzea J. A. K. bylo oceněno deset nejlepších páťáků. První tři místa suverenně obsadila děvčata ze ZŠ Havřice. Více str. 9. Foto: Markéta Švehlíková Uznáním práce místní organizace Konfederace politických vězňů bylo pozvání jejích členů na celostátní setkání na pražském Žofíně. Více na webu města. Foto: Elen Sladká 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 3

4 POZVÁNKY Dùm dìtí a mládeže v Uherském Brodì, Pøemysla Otakara II.è. 38, tel: Vás zve na výstavu soutìžních prací dìtí i dospìlých v prostorách DDM Výsledková listina je zveøejnìna na našich webových stránkách: KOÈKOVÁNÍ Namaluj, nakresli, vymodeluj, vyfo nebo jinak vyrob koèku, veselou a hravou, pøítulnou, divokou, lísavou, mrštnou, dravou...jaká ještì mùže koèka být? Napiš a výrobek s uvedeným jménem, vìkem, adresou ( ovou) a telefonem pøines na DDM nebo pošli elektronicky na adresu: nejpozdìji do 22. dubna 2014 Výstava koèek se bude konat v prostorách DDM v kvìtnu a èervnu, vítìzové budou kontaktování a pozváni na pøedání cen a JESKYNÌ V BLANSKU Výlet se speleologem do Moravského krasu pro kluky pátek-nedìle a holky 8-90let, mladší v doprovodu rodièe. Èelovka, spacák s karimatkou, obleèení do terénu. Sraz na vlak.nádraží v 15.45h., návrat ve 13.00h. Cena: 650Kè/dítì, 890Kè/dospìlý, info: M. Kadlecová úterý17.6. VÌDA V ULICÍCH Pøed Domem kultury UB 9-14h. Pozorování slunce, ukázka astronomické techniky, mobilní planetárium. Info a pøihlášení tøíd u M. Kadlecové. Poplatek: 15Kè/žák, pedagog.doprovod zdarma sobota DEN OTCÙ U rybníka ve Vinohradech Soutìže v netradièních disciplínách nejen pro tatínky s dìtmi. Jízda na kdeèem, lanové aktivity, støílení, lov bizona, opékaèka. Startovné 10Kè, za nepøíznivého poèasí se akce nekoná. Info: M. Kadlecová nedìle RYBÁØSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE Na Ordìjovì od 7.00h. Zápis úèastníkù od 6.30h. Ukonèení v 11.00h. Køest mladých rybáøù kroužku DDM, startovné 20Kè, info: M. Kadlecová HERNA NA EKOCENTRU Pondìlí-pátek h. Písnièky, pøekážková dráha, hry, soutìže, cena: 10Kè/vstup. Info: M. Jílková PRÁZDNINOVÉ SLUNÍÈKO OSTROV TÝDEN ZDRAVÍ MAXI DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE UHERSKÝ BROD Pøemysla Otakara II. 38, Uherský Brod tel./fax: EXPEDICE ŽIVOT ÈERVEN 2014 LETNÍ ZÁCHRANA POHÁDKOVÉ ØÍŠE okres Uherské Hradištì Pracovištì DDM: TÁBORY DDM od 8.30 do Pásmo písnièek, taneèkù, básnièek, her s výtvarnou dílnou pro nejmenší dìti s rodièi a prarodièi. Pøihlášky a zápisné 100Kè (nevratné) v recepci DDM do 6.5./ Info: H. Bìhalová Pobytový tábor na Maršovì pro dìti od 10let. Poznávání pøírody, tábornické dovednosti, hry, soutìže, legrace a kamarádi. Cena: 2.200Kè zahrnuje spaní ve vlastních spacácích, plná penze, pitný režim. Pøihláška a záloha 1.000Kè do Info: M. Kadlecová HVÌZDNÁ BRÁNA Pøímìstský tábor. Staò se èlenem SG týmu a pomocí hvìzdné brány mùžeš cestovat na jiné planety a do jiných hvìzdných systémù. Cena: 1.300Kè, info: M. Jílková CESTOU POKLADÙ Pobytový cyklogeocachingový tábor pro zdatnìjší dìti. Cena: 2.450Kè zahrnuje ubytování v autokempu Žralok, cyklovýlety za poklady, strava. Pøihlášky a zálohy 1.000Kè do v recepci DDM, Info: M. Kadlecová Speciální dovolená vhodná pro rodiny s dìtmi (hlídání zajištìno). Diagnostika zdraví, bylinky, tanec, cvièení i bubnování. Cena: 5.990Kè do Pøihlášky v recepci DDM, info: L. Skoèovská Bouzov Vzdálená planeta umírá, hrstka prùzkumníkù hledá záchranu. 14-ti denní stanový. Cena: 4.450Kè, info: M. Zemánková, tel.: ÈÁRY MÁRY FUK Pro holky a kluky 7-12let, kteøí chtìjí zažít týden plný pokusù, her a kouzel. Cena: 2.300Kè zahrnuje ubytování internát COPt v Uh. Brodì, strava, pitný režim. Info: M. Jílková. SUPERHRDINOVÉPobytový tábor na Maršovì pro dìti od 8let. Celotáborová hra, soutìže, pohybové a vìdomostní hry, tvoøení, kamarádi, zkrátka superhrdinové. Cena: 2.400Kè, info: M. Mlèochová Pøímìstský tábor, výprava na dobrodružnou cestu, ZOO Lešná, lanové centrum, hrad Buchlov, Maršov...Cena: 1.250Kè, info: J. Smítal PØIHLÁŠKY na všechny akce odevzdávejte a ZÁLOHYpla te PØEDEM v recepci DDM! INFO tamtéž nebo EKOCENTRUM CHRPA, Námìstí 1.Máje 2057 Uherský Brod tel.: Požádej vedoucí keramické dílny, že si chceš vyrobit koèku keramickou!!! Info: Radka Benešová Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod oddělení pro děti vás zve na ČTENÍ A POVÍDÁNÍ SE SPISOVATELKOU ALENOU JEŽKOVOU středa 18. června 2014 v BRODSKÝ ZPRAVODAJ 6/2014

5 Vážení spoluobčané, tak máme za sebou další volby, tentokrát do Evropského parlamentu Volby, které se vyznačovaly nízkou účastí voličů v celé Evropě a rekordně nízkou účastí v České republice. Výsledné rozložení mandátů stran snad ještě více zamotalo hlavu evropské politické scéně a tak nezbývá než doufat, držet palce a (kdo zvládne) i modlit se, aby nově zvolení politici skutečně hájili zájmy občanů a zejména svých zemí, bez ohledu na politickou orientaci. Nezájem voličů o tyto volby je však také vztyčeným varovným prstem, že lidé nejsou s evropskou politikou úplně spokojeni, což je jistě důležitým signálem pro politiky, aby se zamysleli, zda náhodou něco není špatně, a začali aktivně hledat možnosti nápravy. Přesto, že jsem stále přesvědčen, že projekt Evropské unie je dobrý a prospěšný, stále více mnohým z nás zůstává rozum stát nad mnoha eurovýmysly v podobě zákazů klasických žárovek, limitování příkonů vysavačů, zavedení nejrůznějších omezujících kvót zemědělské produkce, které vyústily až téměř v likvidaci některých zemědělských a průmyslových odvětví atd. Proto děkuji všem voličům, kteří i přes možné pochybnosti o smysluplnosti Evropského parlamentu nakonec k volbám přece jenom přišli, vyjádřili svůj názor, a možná také naději, že stále věří ve změnu k lepšímu. Naštěstí alespoň na brodské politické scéně, zdá se, dosud všechno funguje bez problémů, a dokonce po sérii mediálních přestřelek na téma kdo může za dluhy našeho města opozice na posledním zasedání Zastupitelstva města veřejně uznala, že za dluhy jsou odpovědní bez výjimky všichni zastupitelé bez ohledu na to, ze které jsou politické strany (zvukový záznam tohoto jednání je volně k dispozici na webových stránkách města). Vážím si tohoto postoje, protože na tom, vzít si úvěr, abychom získali minimálně jednou tolik na dotacích a mohli tak nebývale rozvíjet město Uherský Brod, nevidím nic špatného. Proto jsem také před lety tento záměr, se kterým právě ČSSD v minulém volebním období přišla, tehdy ještě jako opoziční zastupitel, podpořil. Doufám jenom, že tento pokorný přístup vydrží všem kolegům zastupitelům i nadále a že se před nadcházejícími podzimními komunálními volbami opět nedočkáme nečestných praktik a vzájemného nesmyslného očerňování To, že se ve městě na poli investičním, kulturním či sportovním neustále něco děje, určitě průběžně sledujete. Průřez květnovými akcemi máte na následujících stránkách zpravodaje, proto bych se rád zaměřil na to, co je v běhu a také co se aktuálně připravuje. Na poli investičních akcí stojí za zmínku dokončená IV. etapa regenerace panelového sídliště Pod Vinohrady. Kromě nově opravených chodníků, parkovacích ploch, kontejnerových stání, hřišť a laviček jsou určitě pro každého Broďana příjemným pohlazením nově vyasfaltované plochy u polikliniky a dokončená rekonstrukce ulic Partyzánů a Větrná. Po letech se dočkala nového asfaltového koberce také ulice Stará Těšovská, která se rychle stala oblíbeným místem cyklistů, bruslařů a chodců. Průjezd motorových vozidel je dopravním značením výrazně omezen, proto žádám všechny motoristy o jeho respektování a zvolení alternativních tras na jeho dodržování nyní dohlíží ve zvýšené míře policie. V plném proudu jsou také práce na stavebních úpravách ZŠ Újezdec, aby mohla od nového školního roku sloužit také jako mateřská škola. Kromě této rekonstrukce se obyvatelé Újezdce po letech konečně dočkají nového víceúčelového sportovního hřiště s tartanovým povrchem a také hřiště dětského. Intenzivně se pracuje na rekonstrukci Náměstí 1. máje a Masarykova náměstí pokud nenastanou neočekávané komplikace, měly by obě tyto stavby být dokončeny nejpozději do Růžencové pouti. Po sedmi letech úsilí se konečně dočkalo stavebních úprav okolí MŠ Havřice, kde dochází k přesunu autobusové zastávky, vzniku několika parkovacích míst, úpravám tvaru komunikace pro zklidnění dopravy a přesunutí přechodu pro chodce tak, aby stav odpovídal stávajícím normám a bezpečnostním předpisům. V brodské sportovní hale za vydatné pomoci dobrovolníků z TJ Spartak aktuálně probíhá výměna palubovky a instalace nového vytápění, čímž bude tento sportovní stánek kvalitativně povýšen na úroveň, kterou si naši sportovci právem zaslouží. Významnou událostí, na kterou jsme nedočkavě čekali dlouhé měsíce, byl slavnostní poklep na základní kámen Dopravního terminálu Uherský Brod dne 4. června Za účasti zástupců města a významných hostů, včetně zástupců švýcarské strany, Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí, partnerů stavby, veřejnosti a realizační firmy, kterou bude firma HOCHTIEF CZ a.s., byla tato stavba zahájena, s předpokládaným dokončením ve druhé polovině roku Kromě zmíněných investičních akcí realizujeme a budeme zahajovat mnohé další, o kterých budeme postupně na webových stránkách i listech Brodského zpravodaje informovat. Již nyní bych ale touto cestou chtěl poděkovat všem zainteresovaným pracovníkům městského úřadu za jejich dosavadní nadstandardní pracovní nasazení, protože velký počet letošních zahájených investičních akcí na ně klade nemalé nároky. Na poli kulturně společenském se ve dnech června můžete těšit na Bílokarpatské slavnosti s tradičně velmi bohatým ÚVODNÍK programem, nebo třeba krojové hody v Újezdci 21. a 22. června. Na závěr jsem si nechal jednu neradostnou událost, která nás v nejbližších týdnech nebo měsících bohužel čeká. Je to avizovaný odchod Řádu kazatelů dominikánů z brodského kláštera. Tato překvapivá informace pronikla na veřejnost jako blesk z čistého nebe před několika týdny. V Praze jsem se proto ihned sešel s nejvyšším představeným tohoto řádu v České republice provinciálem fr. Benediktem Mohelníkem OP, se kterým jsem se snažil tuto situaci řešit a hledat východisko. Bohužel pro něj všechny argumenty, kterými jsem se jej snažil přesvědčit, aby řád zůstal v Uherském Brodě, byly nepřijatelné. Jejich rozhodnutí v tuto chvíli je již definitivní a za žádnou cenu je nebyli ochotni změnit. Proto také následující poměrně emotivní setkání setkání v brodském klášteře s vedením řádu, kterého se zúčastnilo cca 150 věřících, nezměnilo na rozhodnutí dominikánů z našeho města odejít vůbec nic. Všichni přítomní doufali v zázrak, který se bohužel nekonal. Již od od nás odešel oblíbený a usměvavý 93letý otec Bartoloměj, který v našem městě strávil 13 let, a další bratři dominikáni zřejmě budou brzy následovat. Osobně mě toto rozhodnutí vedení řádu dominikánů velmi mrzí. Chápu sice, že se mohou svobodně rozhodnout, kde budou působit, a stejně tak chápu nízké početní stavy duchovních, které je nutí toto rozhodnutí učinit. Při pohledu na klášterní kostel plný věřících však nechápu rozhodnutí odejít do míst, kde jsou řady křesťanů více než značně prořídlé. A při pohledu na krásný klášterní komplex v centru města si musím klást otázku, co s tímto areálem bude, kdo o něj bude pečovat a udržovat, zda budeme mít dost kněží ve farnosti na to, aby zde mohly probíhat pravidelné bohoslužby, jak budou probíhat Růžencové pouti A hlavně za kým budou chodit stovky a možná tisíce věřících z Uherského Brodu a širokého okolí pro duchovní posilu, radu nebo pomoc? Milí bratři dominikáni, přestože vaše rozhodnutí odejít bolí a těžko se s ním smiřuje, dovolte mi na tomto místě jménem města i jménem svým upřímně vám poděkovat za vaše dlouholeté působení v Uherském Brodě a za vše, co jste pro toto město, jeho obyvatele a všechny věřící vykonali. Ať vám na nových působištích a ve vašem díle Bůh žehná. A vám, milí Broďané, přeji krásné léto, pohodu a životní optimismus. A prosím o vaši trpělivost a toleranci při nejrůznějších omezeních, které se v souvislosti s čilým stavebním ruchem pravděpodobně budou vyskytovat vždyť odměnou nám všem za pár týdnů či měsíců bude, že Uherský Brod bude zas o něco upravenější, pohodlnější, příjemnější, krásnější Patrik Kunčar, starosta UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. ČERVNA DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 24. ČERVENCE BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako měsíčník Vychází první čtvrtek v měsíci. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod IČ: Registrační číslo MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Odpovědný redaktor: Elen Sladká Redaktor: Markéta Švehlíková Kontakt tel.: , Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel Korektury: PaedDr. Dagmar Vichorcová Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Sazba, grafická úprava: Markéta Švehlíková, Osvit, tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: /2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5

6 ZPRAVODAJSTVÍ Představujeme odbory městského úřadu ODBOR FINANČNÍ Odbor finanční (OF) sídlí v budově radnice na Masarykově nám Vedoucím je od září 2013 Ing. Mgr. Pavel Zemánek. Mezi jeho koníčky patří sport (jak aktivně, tak pasivně). Bydlí v Drslavicích. ČÍM SE VÁŠ ODBOR ZABÝVÁ? Jak plyne již ze samotného názvu odboru, v centru zájmu OF jsou finance města. Obrazně lze konstatovat, že je to finanční centrum městského úřadu. Jednotlivé dílčí činnosti můžeme vymezit následovně: Oblast rozpočetnictví metodicky řídí, organizuje, sestavuje a předkládá ke schválení orgánům města návrh rozpočtu pro příslušný kalendářní rok. V průběhu realizace rozpočtu kontroluje čerpání výdajů u jednotlivých hospodářských středisek (tj. odborů). V případě, že je nutno řešit změnu rozpočtu, zajišťuje na základě požadavků odborů přípravu rozpočtových změn a jejich předložení k projednání kompetentním orgánům města. Bedlivě je samozřejmě sledováno i inkaso příjmů a to v jak oblasti daňové, nedaňové a kapitálov,é, tak i příjmy z dotací. Do oblasti rozpočetnictví se zahrnuje i zpracování, aktualizace rozpočtového výhledu. Oblast účetnictví komplexní zajištění veškerých účetních operací města včetně vedení analytické evidence. Do této oblasti činnosti Odboru finančního patří i zabezpečení vztahů s bankami a dalšími finančními institucemi (zejména pojišťovnami) tzn. zajištění příslušných finančních transakci, předkládání zpráv bankám o plnění podmínek uzavřených úvěrových smluv, spolupráce s pojišťovnami při řešení pojistných událostí. Odbor finanční vystavuje faktury za celý městský úřad, sleduje jejich inkaso, upomíná neplatící odběratele. Zajišťuje úhrady faktur dodavatelům, kontroluje cestovní příkazy všech zaměstnanců a funkcionářů města. Samostatná pozornost z hlediska účetnictví (včetně analytické evidence) je věnována oblasti dotací, které město čerpá z jednotlivých operačních programů. U dotačních titulů je nutno striktně dodržovat stanovené podmínky řídícího orgánu. Podrobně jsou sledovány a analyzovány na základě účetních dat jak příjmy, tak výdaje dle jednotlivých hospodářských středisek. Následně je orgánům města předkládána zpráva o vývoji s návrhem dalšího postupu. Odbor finanční zabezpečuje taktéž hospodaření sociálního fondu v souladu se schváleným rozpočtem a je garantem centrální evidenci smluv. Na závěr (ale rozhodně ne v poslední řadě) je nutno podtrhnout sestavování účetních výkazů a přípravu podkladů pro auditorský dozor. Oblast evidence majetku zajištění evidence veškerého majetku města, provádění inventarizace majetku včetně metodického usměrnění. Pro orgány města jsou připravovány návrhy na likvidaci, vyřazení majetku z evidence. Oblast daní a poplatků v této oblasti se jedná o zajištění komplexní správy agendy daně z přidané hodnoty. Dále se zpracovává přiznání daně z nemovitostí, daně silniční. Odbor finanční zajišťuje agendu povolování výherních hracích přístrojů (včetně inkasa poplatků s tím spojených), vyměřování, kontrolu inkasa místních poplatků (komunální odpad, psi, ubytovací kapacity, pronájem veřejného prostranství). Od neplatících občanů a subjektů vymáhá neuhrazené poplatky (týká se jak oblasti samostatné působnosti, tak přenesené působnosti zejména poplatků uložených Odborem správním). Stejně tak jsou vymáhány i udělené a na místě nezaplacené pokuty městskou policií. Vydáváme a evidujeme parkovací karty podle nařízení Města a s tím spojené činnosti inkasa parkovacích poplatků. Taktéž je zajišťován dozor nad veřejnými sbírkami. Pokladní služba metodicky řídí, usměrňuje, kontroluje (včetně namátkových kontrol) pokladní službu celého městského úřadu. Vede evidenci o realizovaných příjmech a výdajích. Organizace založené městem spolupráce s uvedenými organizacemi v oblasti finanční. S JAKÝMI PROBLÉMY OBČANŮM PO- MÁHÁTE, S ČÍM SE NA VÁS NEJČASTĚJI OBRACEJÍ? Podstatná část pracovníků OF je zaměřena dovnitř městského úřadu. Z hlediska činnosti jsou vůči občanům profilováni pracovníci, kteří mají na starosti oblast místních poplatků, a to vyměření i vymáhání. Občané se na ně obracejí zejména s dotazy, které se týkají plateb resp. možností osvobození od daného poplatku. Zdůrazňuji, že pomoc občanům musí být realizována v intencích platné legislativy. Na úseku vymáhání neuhrazených poplatků jsou to zejména otázky možností řešení plateb např. splátkové kalendáře. KOLIK PRACOVNÍKŮ MÁ VÁŠ ODBOR A JAKÉ JE ROZDĚLENÍ PRACOVIŠŤ? OF má celkem 11 pracovníků. Dále není členěn. JAKÝ NEJVĚTŠÍ NEBO NEJDŮLEŽITĚJ- ŠÍ ÚKOL V SOUČASNÉ DOBĚ ŘEŠÍTE? OF v současné době (mimo rutinních, každodenních činnosti) řeší: zpracování zásad tvorby a čerpání Fondu reprodukce majetku. Návrh na založení tohoto Fondu bude předložen k projednání orgánům města, spolupráci s Odborem kanceláře tajemníka, coby hlavním řešitelem projektu Technologické centrum obce s rozšířenou působností Uherský Brod včetně spisové služby a integrace úřadu. Realizace uvedeného projektu mimo jiné přináší i implementaci nového systému evidence smluv městského úřadu. Dalším výstupem projektu pro město a samozřejmě i OF jsou nově systémově nastavené reporty, přípravu materiálu Účetní závěrka roku 2013 na jednání orgánů města, inkaso místních poplatků (zejména za komunální odpad) často v hotovosti, což klade (každoročně) zvýšené nároky na hlavní pokladnu. Závěrem chci kolegyním pracujícím za OF poděkovat za odvedenou práci a vyjádřit přesvědčení, že svěřené úkoly budou nadále vykonávat s vysokou profesionalitou a odpovědností. Elen Sladká po staré těšovské silnici už nesmí jezdit automobily? Pro veškerou automobilovou dopravu je ulice Stará Těšovská uzavřena! Komunikace je určena pouze pro chodce, cyklisty a jízdu na kolečkových bruslích. Prosíme o respektování zákazu vjezdu automobilů. v Městském informačním centru je nově možné zakoupit si jízdenky na všechny vlaky společnosti LEO Express? Jedná se o nízkopodlažní, plně klimatizované soupravy se třemi cestovními třídami, které jedou i ze Starého Města a do Starého Města v časech: St. Město Praha: odj.: 5.50, příj hod., Praha St. Město: odj , příj hod. Více informací o dalších spojích společnosti získáte na VÍTE, ŽE věžní? hodiny radnice a Černý Janek nebudou nějakou dobu odbíjet čas? Od 21. května do 30. července totiž probíhá generální oprava hodin. Při ní je osazen náhradní hodinový strojek, který odbíjení neumožňuje. zastupitelé města na svém dubnovém jednání jednohlasně schválili výkup rozsáhlého areálu bývalého mlýna v Újezdci? Vyčlenili na to 4,5 mil. Kč. Pozemek, na němž se nachází rodinný dům, skladovací a výrobní prostory, velká zahrada, sad s ovocnými stromy, koryto vodního toku a m² orné půdy je z hlediska rozvoje této části města klíčový počítá se zde především s již dlouho diskutovaným obchvatem Újezdce a Těšova, jeho ideální poloha nabízí další příležitosti pro podporu podnikání a tvorbu pracovních míst. Této plochy se týká rovněž budování protipovodňových opatření města a je možné ji využít i pro jiné společenské či volnočasové aktivity ve spojení s vodními nádržemi by zde mohl vzniknout např. velmi zajímavý relaxačně odpočinkový výletní areál. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí veřejné firnanční podpory v sociální oblasti pro tento rok? Částku Kč obdrží společnost Podané ruce, Kč dostane Oblastní charita. Centrum pro rodinu LUISA získá příspěvek Kč a Centrum pro rodinu Beruška Kč. Kromě těchto větších dotací město udělilo také několik menších. -mva-, -es- 6 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 6/2014

7 ZPRAVODAJSTVÍ Dobrovolní hasiči převzali novou cisternu Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Uherský Brod připravil sobě i svým příznivcům krásný den na Masarykově náměstí. Oslavy svátku svého patrona Sv. Floriana v sobotu 10. května využili k tomu, aby představili veřejnosti svou techniku a převzali novou vytouženou cisternu. Program začal výstavou techniky, kterou SDH užívá po celou dobu své existence. K vidění byla ruční potahová stříkačka z roku 1891, v plné síle se předvedla parní stříkačka z roku Z novodobých veteránů se představila CAS 25 Škoda RTHP (dodávala vodu parní stříkačce) a DA Avia, která sloužila od roku 1976 do roku 2013 a nyní slouží hasičům v Lopeníku. Posledním z představených automobilů byl Citroen Jumper, zakoupený vloni. Doprovodný program, při kterém si mohli všichni vyzkoušet svou odvahu a dovednosti na překážkové dráze a při obsluze ručních stříkaček, ukončil nástup zásahové jednotky před stále ještě zahalenou cisternou. Po krátkém proslovu převzal velitel jednotky Jiří Šobáň z rukou starosty a senátora Patrika Kunčara klíče od nového vozidla. Následovalo stržení plachty a veřejnosti se tak poprvé předvedla cisterna v plné kráse. Poté ji posvětil děkan P. Josef Pelc. Slavnostní okamžik završil odjezd cisterny z náměstí branou vytvořenou dvěma proudy vody od parní stříkačky. Po návratu cisterny na náměstí si ji mohli všichni přítomní detailně prohlédnout. Cisternová automobilová stříkačka je postavena na podvozku IVECO EUROCARGO 135E23 4x4. Nádrž pojme 3200 l vody, čerpadlo GODIVA má výkon 3000 l za minutu. Osvětlení nástavby je provedeno LED technologií, osvětlení místa zásahu zajišťuje 5 metrový dálkově ovládaný výsuvný stožár 2 x 1000 W. Kromě povinné výbavy jsou v nástavbě uloženy savice B75, zvýšen počet hadic C52 i B75. Své místo v nástavbě našlo kombinované čerpadlo KATARAMO 1800, plovoucí čerpadlo GXV 120 Plovčev a ponorné kalové čerpadlo SIGMA. Slavnostního dne se zúčastnili kromě představitelů našeho města také zástupci profesionálního Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, zástupci SDH z Prakšic, Pašovic, Nivnice a Hradčovic, velitel a členové Dobrovoľného hasičského zboru ze slovenského Šamorína, zástupce HaZZP G4S Slovnaft Bratislava, starosta obce Lopeník a další hosté. O nákupu nové cisternové automobilové stříkačky rozhodlo zastupitelstvo města již v červnu Hlavním důvodem nákupu byla skutečnost, že stávající cisterna byla zastaralá (RV 1981) a nesplňovala současné technické a materiální požadavky. Celková cena nového automobilu, jehož dodavatelem je polská společnost F.H.U. PROFIS Robert JANCZY, byla 2 mil. Kč (vozidlo po celkové opravě podvozku a nová nástavba). Cena za nové vozidlo se pohybuje v rozmezí 5 7 mil. Kč (dle výbavy nástavby). Do konce května jste mohli hasičskou cisternu potkávat na silnicích v Uherském Brodě a okolí téměř každý den. Důvodem bylo, že dobrovolní hasiči se museli naučit ovládat co nejlépe veškerá příslušenství a hlavně řidiči si museli zvyknout na nový tryskáč! Elen Sladká Hokejista Dalibor Řezníček přivezl mistrovský pohár Na radnici se konalo slavnostní přijetí Dalibora Řezníčka, hokejisty klubu PSG Zlín a čerstvého držitele titulu mistr republiky. Dalibora doprovodila maminka a obě babičky, které jsou na svého vnuka náležitě hrdé. Dalibor Řezníček přinesl pohár určený pro mistra České republiky Tipsport ELH. V rozhovoru se starostou Patrikem Kunčarem i oběma místostarosty Janem Hrdým a Petrem Vránou se zmínil o celém průběhu šampionátu i o posledním zápase s Kometou Brno, který sledovala s napětím snad celá Morava. Bylo to krásné, ale i náročné. Byli jsme už docela hodně unavení, ale když na konci ten zimák vstal a my věděli, že to už máme doma, byl to nádherný pocit, popsal extraligový obránce Řezníček a dodal, že nejlepším dopingem pro něj jsou právě nadšení fanoušci. Začátek jeho vítězné cesty hokejovým světem ale samozřejmě začal v rodině. Hokeji se musel podřídit celý rodinný život. Je to náročné jak finančně, tak časově. Bylo to takové perpetuum mobile tréninky, příprava, zápasy a tak pořád dokola, řekla maminka Jitka a vzpomněla, že dnešní mistr republiky již jako malý kluk měl raději hokejku než fotbalový míč: Ve třech letech jsme mu dali balon, aby si kopal, ale on ho nechtěl a už tehdy ho vyměnil za hokejku. Dalibor ještě skromně připomněl, že u začátků jeho hokejové kariéry stál Libor Milička, který svým zanícením přivedl ke sportu, a to nejen k hokeji, několik generací brodských dětí. Sportovní redaktoři nazývají Dalibora Řezníčka jako Pana spolehlivého. V hodnocení účasti na ledě při vstřelených i inkasovaných gólech patří tradičně na špici v týmové statistice a stále zlepšuje svou produktivitu. Hodnotí ho jako nenápadného, ale hodně důležitého a důrazného zadáka. Elen Sladká CO JE NOVÉHO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (5. DÍL) DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele a je to právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Pozůstalost tvoří veškeré jmění zůstavitele k okamžiku jeho smrti, které je způsobilé přejít na právní nástupce. Do pozůstalosti tedy nespadají práva a povinnosti vázaná výlučně na osobu zůstavitele, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Důsledkem toho přejdou do pozůstalosti např. i zůstavitelova práva na bolestné, na satisfakci v penězích apod., byla-li za jeho života uznána nebo zažalována. Pozůstalost je tedy širším pojmem než pojem dědictví. Dědictvím se rozumí ta část z pozůstalosti, která skutečně přejde na zůstavitelovy dědice. KONCEPČNÍ ZMĚNY NOZ zachovává stávající koncepci, podle níž dědické právo vzniká smrtí zůstavitele, a nevrací se k institutu tzv. ležící pozůstalosti známého u nás před rokem Podle ní náleží pozůstalost po smrti zůstavitele stále zemřelému do doby, než dědic nabude vlastnické právo k dědictví rozhodnutím soudu. Nová koncepce dědického práva posiluje zůstavitelovu volnost při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. Jedním z příkladů je např. rozšíření dědických titulů o dědickou smlouvu. Pro mnohé je jistě překvapující nárůst počtu paragrafů z oblasti dědického práva. Narozdíl od ostatních částí NOZ musí úprava dědického práva pamatovat na to, že osoba, ze které práva a povinnosti přecházejí, je již po smrti a nemůže dále věci ovlivnit, např. tak, že by upřesnila nebo vyložila svoji poslední vůli. Proto je úprava dědického práva podrobnější než jiné části nového občanského zákoníku. KONKRÉTNÍ ZMĚNY Dnešní právní úprava možnost zřeknutí se dědického práva nepřipouští. Dědic se nemůže předem zříci svého dědického práva a musí po zůstavitelově smrti dědictví buď přijmout, nebo odmítnout. NOZ umožňuje dědici, aby se svého dědické práva zřekl ve smlouvě se zůstavitelem. Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice. Oproti tomu odmítnout dědictví nelze ve prospěch jiné konkrétní osoby. V současné době dochází nejčastěji k dědění ze zákona. Dnes jsou dědicové ze zákona rozděleni do šesti dědických skupin. Pokud se nenajde žádný dědic v těchto skupinách, pozůstalost přechází jako majetek bez pána (tzv. odúmrť) na stát. Dále je možno dědit dědickou smlouvou. Ta musí být uzavřena ve formě veřejné listiny. Nebude-li sepsána ve formě veřejné listiny, bude se na ni nahlížet jako na závěť. Dědickou smlouvu nelze jednostranně zrušit, což dává předpokládaným dědicům vyšší jistotu, že se skutečně jednou stanou vlastníky. Dědická smlouva nijak neomezuje zůstavitele v nakládání s majetkem za jeho života. Vyloučení dědice z dědického práva může proběhnout v případě dědické nezpůsobilosti, zřeknutím se dědického práva, odmítnutím dědictví, vzdáním se dědictví, vyděděním nebo zcizením dědictví. (z materiálů ministerstva spravedlnosti) Elen Sladká 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 06. zasedání dne 23.09.2015 pod číslem usnesení

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 12.-19.7.2015 2. Příměstský tábor 3.-7.8.2015 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více