TEST Z BIOLOGICKO - SPOLEČENSKOVĚDNÍ PROBLEMATIKY. VARIANTA 01 obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEST Z BIOLOGICKO - SPOLEČENSKOVĚDNÍ PROBLEMATIKY. VARIANTA 01 obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy"

Transkript

1 TEST Z BIOLOGICKO - SPOLEČENSKOVĚDNÍ PROBLEMATIKY VARIANTA 01 obor Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy V přiloženém záznamovém listu zaškrtněte křížkem (X) tvrzení, které považujete za správné. Správná je vždy jen jedna odpověď. 1. V rodokmenové studii se čtverečkem označuje: A. muž B. žena C. postižený jedinec D. neurčené pohlaví 2. Jaká je teoretická šance, že otec předá potomkovi X chromozom: A. 25% B. 50% C. 75% D. 100% 3. Typ dědičnosti, kdy jsou sledované geny uloženy na pohlavních chromozomech, se nazývá: A. autozomální B. gonozomální C. mimojaderná D. uniformní 4. Vztah, kdy dvě dominantní alely se obě projeví se nazývá: A. úplná dominance B. kodominance C. neúplná dominance D. úplná kodominance 5. Tělesná výška jedince patří mezi dědičné znaky: A. fyziologické B. kvalitativní C. kvantitativní D. psychologické 6. Nejsilnější nerv v lidském těle je: A. sedací B. lícní C. lýtkový D. podlopatkový

2 7. Hrudní obratel se od bederního rozezná tím, že: A. má úzký kanál páteřní B. má kloubní plošky na těle obratle a příčném výběžku C. má rozštěpený trnový výběžek D. nemá příčné výběžky 8. Funkcí ribozomů je: A. uchování metabolicky neaktivních látek B. syntéza peptidových řetězců C. transport látek syntetizovaných buňkou do zevního prostředí D. uvolňování energie, její transport a využívání 9. Které z bílých krvinek produkují protilátky? A. lymfocyty B. granulocyty C. monocyty D. makrofágy 10. Zubní vzorec dočasného chrupu člověka je: A B C D Vyber pravdivé tvrzení o hltanu: A. je uzavřen příklopkou hrtanovou B. ústí do něj slzné kanálky C. jeho stěna je tvořena příčně pruhovanou svalovinou D. je uložen ve výši krčního obratle 12. Vývod exokrinní části slinivky břišní ústí do: A. žaludku B. jater C. tlustého střeva D. dvanáctníku 13. Podíl energie z celkového denního příjmu pro dospělého člověka krytý bílkovinami by měl tvořit: A. 50 % B % C % D % 14. Najdi NEPRAVDIVÉ tvrzení o hrtanu: A. je tvořen soustavou chrupavek, vazů a příčně pruhovaných svalů B. spojuje hltan a průdušnici C. je tvořen soustavou chrupavek, vazů a hladkých svalů D. uspořádání dutiny hrtanu připomíná tvar přesýpacích hodin

3 15. Endokrinní funkce ledvin je vyjádřena produkcí: A. erytropoetinu a reninu B. reninu a adrenalinu C. adrenalinu a noradrenalinu D. aldosteronu 16. Hlavní funkcí mozečku je: A. formování vědomé činnosti B. řízení úmyslných pohybů C. udržování rovnováhy těla a koordinace pohybu D. zprostředkování obranných reflexů 17. Na nervové buňce je možné rozlišit: A. nervová vlákna B. neurity a dendrity C. tělo, neurit a dendrity D. řasinky 18. Plicní kmen vystupuje z: A. pravé síně B. pravé komory C. levé síně D. levé komory 19. Přední míšní kořeny obsahují vlákna: A. senzitivní B. smíšená C. viscerosenzitivní D. motorická 20. Vyberte NEPRAVDIVÉ tvrzení o testosteronu: A. je to látka steroidní povahy B. jeho produkce je ovlivňována luteinizačním hormonem C. je produkován Sertoliho buňkami varlete D. podmiňuje rozvoj sekundárních pohlavních znaků 21. Pro koncepční Adaptační model autorky Callisty Roy platí: A. hlavní myšlenky modelu jsou podávány na abstraktní úrovni B. model je založen na předpokladu, že člověk má schopnost sebepéče C. hlavním teoretickým východiskem v ošetřovatelství jsou základní lidské potřeby D. lidé jsou živé systémy a jsou v neustálé interakci s prostředím 22. Hlavní myšlenkou Teorie ošetřovatelského procesu autorky Idy J. Orlando je: A. teorie je založena na interpersonálních a interakčních procesech mezi sestrou a nemocným B. základní ideou teorie je systém chování C. podstatou teorie je podpora účelného a účinného chování pacienta vzhledem k prevenci onemocnění D. každý jedinec má charakteristické způsoby chování specifický behaviorální systém

4 23. Pojem epistemologie v ošetřovatelské filozofii je výrazem pro: A. zkoumání určitého problému či jevu B. povahu ošetřovatelského chování C. povahu ošetřovatelských poznatků D. nauku o bytí 24. Mezi humanistické ošetřovatelské modely nepatří modely od autorů : A. Virginia Henderson B. Florenc Nightingale C. Betty Neuman D. Madeleine Leininger 25. Pojem Pia fraus znamená: A. prospěšnost B. myšlenková koncepce, abstraktní pojetí C. milosrdná lež, lež s cílem neublížit D. schopnost pochopit, v jakém duševním stavu je druhý člověk 26. Kdo z následujících osob je autorem díla Kapitál: A. Karel Engliš B. Karel Marx C. Adam Smith D. Jean-Jacques Rousseau 27. Politická zásada účel světí prostředky je označována jako: A. thatcherismus B. monetarismus C. racionalismus D. machiavelismus 28. Výzkum prováděný metodou zúčastněného pozorování může mít následující podobu: A. badatel odjede přímo do nitra Ugandy zkoumat chování nížinných goril B. badatel se stane členem skupiny radikálních fotbalových fanoušků a společně s nimi se opíjí a chodí na zápasy. C. badatel se zúčastní konference matematiků a zjišťuje spokojenost všech přítomných s úrovní kongresu. D. badatel sám stojí u východu z nádraží a klade otázky kolemjdoucím 29. Která z následujících myšlenek nejlépe odpovídá filosofii Johna Locka? A. věda je proto vědou, neboť se opírá o poznatky, které jsou nám vrozené ještě před zkušeností v podobě idejí, mají obecnou platnost, a tudíž je není třeba vysvětlovat B. člověku brání v poznání pravdy předsudky jednak vrozené (např. neobjektivní posuzování skutečnosti), jednak získané, vznikající soužitím a dorozumíváním mezi lidmi C. všechno poznání vychází ze zkušenosti, naše vědomí je smyslové poznání D. pravdivost filosofických otázek je problémem víry, neboť e nedají dokázat ani vyvrátit

5 30. Myšlenky sociálního darwinismu najdeme nejspíše: A. u komunistů B. u nacistů C. u konzervativců D. u anarchistů 31. Filosofická zásada Occamovy břitvy znamená, že: A. při výkladu poznání nesmíme připustit nadbytečné pojmy bez přímého vztahu k věci samotné B. je třeba důsledně rozlišovat příčinu a následek, abychom věci uzavřeli ve správné kauzální souvislosti C. odpůrci našeho názoru by měli být ignorováni a potíráni D. před zkoumáním dané věci je nutné z důvodu snadnějšího pochopení rozdělit ji na části 32. Sociální stát - stát blahobytu je nastolen v evropských zemích od: A. konce 19. století B. 20. let 20. století C. 50. let 20. století D. 80. let 20. století 33. Zjistíme-li, že dědictví kromě aktiv má i velká pasiva, zákon umožňuje: A. přijmout pouze aktiva B. musíme přijmout dědictví celé C. můžeme se dědictví vzdát D. při odmítnutí dědictví musíme uhradit pasiva 34. Nejobecnějším cílem sociální politiky je: A. blahobyt všech občanů B. řešení všech sociálních problémů C. odstranění diskriminace D. prevence sociálních událostí 35. Do sítě poradenských zařízení deklarovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nepatří: A. poradny pro rodinu B. poradny pro zdravotně znevýhodněné C. poradny pro odvykání kouření D. poradny pro oběti trestných činů 36. Latentní deviace je: A. odhalená B. odsouzená C. skrytá D. zjevná

6 37. Je-li klient klasifikován s histeriónskou hraniční poruchou, vedeme rozhovor: A. o samotě B. za přítomnosti další osoby C. v poradenském týmu tří a více osob D. nevedeme, předáme psychiatrovi 38. Schoulené držení těla, těkavý pohled, klopení zraku, nejistota a nejisté pomlky v řeči charakterizují klienta: A. úzkostného B. úzkostně agresivního C. bezohledně agresivního D. nepřístupného 39. Sociální zabezpečení je postaveno na třech pilířích: A. sociální pojištění, zdravotní pojištění, státní sociální podpora B. sociální pojištění, státní sociální podpora, důchodové pojištění C. státní sociální podpora, sociální pomoc, nemocenské pojištění D. státní sociální podpora, sociální pojištění, sociální pomoc 40. Důchodové pojištění je zaměřeno na: A. seniory, vdovy, vdovce, sirotky, nezaměstnané B. seniory, sirotky, invalidy, vdovy, nezaměstnané C. seniory, invalidy, sirotky, vdovy, vdovce D. seniory, invalidy, vdovy, vdovce, nezaměstnané 41. Vyberte správné vymezení pojmu potřeba: A. nutnost organismu něco získat nebo se něčeho zbavit B. nutnost organismu něco získat C. schopnost organismu vyrovnat se s vlivy prostředí D. pohotová, přiměřená reakce na podnět 42. Označte správné vymezení pojmu introspekce: A. přejímání cizích názorů a motivů B. neměnnost, stálost C. vniknutí do teritoria druhého jedince proti jeho vůli D. pozorování sebe samého, vlastních prožitků a procesů ve vědomí 43. Co vyjadřuje pojem počitek: A. jednotku informace přijaté smyslovým orgánem, receptorem B. jedná se o výsledek procesu vnímání C. podněcování, incentiva, pobízení D. jedná se o čas mezi podnětem a reakcí 44. Podnět je: A. jakýkoli vnější činitel, který vyvolává aktivitu organismu B. podmíněná odpověď organismu C. souhrn podstatných vlastností objektu D. jakýkoli vnější nebo vnitřní činitel, který vyvolává v živém organismu aktivitu

7 45. Psychologický směr behaviorismus založil: A. J. B. Watson B. E. L. Thorndike C. M. Wertheimer D. C. G. Jung 46. Co z následujícího myšlenkově spojuje známé učence Platona, R. Descarta a W. Wundta? A. racionalismus B. dualismus C. monismus D. senzualismus 47. Co plní nejčastěji kompenzační funkci pro orientaci u zrakově postižených: A. sluch B. hmat C. pokyny okolí D. paměť 48. Podmínkou stanovení diagnózy hyperaktivita je výskyt odpovídajících projevů před: A. 5. rokem B. 6. rokem C. 7. rokem D. 8. rokem 49. Čím se odlišuje deprivované dítě od dítěte mentálně retardovaného: A. vývojem motoriky B. vývojem řeči C. sociálním vývojem D. vývojem hry 50. U kterého postižení přetrvává déle názorné myšlení: A. zrakové postižení B. sluchové postižení C. pohybové postižení D. postižení řeči

F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ

F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A F A K U L T A F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ D O C. P H D R. D A R J A J A R O Š O V Á, P H. D.

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE

ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE ZÁKLADY OBECNÉ PSYCHOLOGIE EVA ZACHAROVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, PROSINEC 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

1. Úvod - Metoda učení PQRST

1. Úvod - Metoda učení PQRST R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 1/2 (str. 1-75) 1. Úvod - Metoda učení PQRST Přístup ke studiu QPRST se skládá z pěti etap. Etapy P a T se týkají kapitoly jako

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Vybrané kapitoly psychologie osobnosti

Vybrané kapitoly psychologie osobnosti Panajotis Cakirpaloglu Vybrané kapitoly psychologie osobnosti Katedra psychologie FF UP v Olomouci Název projektu: E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

4.3 Alfred Adler Individuální psychologie osobnosti... 32 4.3.1 Život... 32 4.3.2 Teorie... 32 4.3.3 Vývoj osobnosti... 33 4.3.4 Individuální životní

4.3 Alfred Adler Individuální psychologie osobnosti... 32 4.3.1 Život... 32 4.3.2 Teorie... 32 4.3.3 Vývoj osobnosti... 33 4.3.4 Individuální životní 0 Obsah 1 Předmět psychologie osobnosti... 8 1.1 Pojetí osobnosti...8 1.2 Osobnost jako předmět poznávání v psychologii...8 1.3 Vymezování pojmů jedinec, subjekt, osobnost...9 1.3.1 Jedinec... 9 1.3.2

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711

ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZAVEDENÍ REMINISCENČNÍ TERAPIE V DOMOVĚ PRO SENIORY TACHOV, U PENZIONU 1711 BC.KATEŘINA MACHOVÁ PLZEŇ 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala

Více

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Zámečníková,

Více

Protopsychologové. M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97

Protopsychologové. M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97 Protopsychologové M. Hunt - 3. kapitola - Protopsychologové s. 67 97 Alena Plháková - Vývoj psychologie v rámci novodobé evropské filosofie - 1. Racionalismus - 2. Empirismus a Asocianismus - 3. Osvícenství

Více

Profesní orientace žáků základní školy praktické

Profesní orientace žáků základní školy praktické MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Profesní orientace žáků základní školy praktické Diplomová práce BRNO 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Činnostně orientovaná výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce:

Více

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala:

Více

1) CHARAKTERIZUJTE PSYCHOLOGII JAKO VĚDU A DEFINUJTE PŘEDMĚT JEJÍHO STUDIA

1) CHARAKTERIZUJTE PSYCHOLOGII JAKO VĚDU A DEFINUJTE PŘEDMĚT JEJÍHO STUDIA Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): ťulda 1. Charakterizujte psychologii jako vědu a definujte předmět jejího studia. 2. Zařaďte psychologii do systému přírodních i společenských

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití terapeutických technik v etopedii Bc. Monika Pečenková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY

MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Kapitolu 12.3 Komunikace zpracovala PhDr. Ivanka Kohoutová, R.S.

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 V dokumentu je na začátku automaticky vytvořený obsah. Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK. Pojmy a kategorie

R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK. Pojmy a kategorie R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK - myšlení (řešení školního úkolu, rozhodování v obchodě...) může být pojímáno jako vnitřní

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

Psychologie člověka pro manažery

Psychologie člověka pro manažery Psychologie člověka pro manažery 1 Psychologie člověka pro manažery Vydala Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Vydání první - pilotní verze Brno, 2002 Doc. PhDr. Božena Buchtová, CSc.

Více