6/2014 OTÁZKY & ODPOVĚDI. VZORY Uznání dluhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2014 OTÁZKY & ODPOVĚDI. VZORY Uznání dluhu"

Transkript

1 6/2014 STATĚ Glosa k nebezpečí převzetí změny okolností Smlouva kupní Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví podle občanského zákoníku Jednorázový vklad v občanském zákoníku OTÁZKY & ODPOVĚDI Zřeknutí se dědictví Zákaz zcizení nebo zatížení Odstoupení člena orgánu v nevhodnou dobu Úprava zakladatelských dokumentů Změna definice soutěžitele a další témata VZORY Uznání dluhu

2

3 Úvodník / Obsah Statû REKODIFIKACE & PRAXE roãník II ãíslo 6/2014 Vydává Wolters Kluwer, a. s. U Nákladového nádraïí Praha 3 Iâ Redakãní rada: Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. Prof. JUDr. Karel Marek, CSc. JUDr. Jifií âáp JUDr. Petr Lavick, Ph.D. Mgr. Michal Králík, Ph.D. Doc. JUDr. Petr Li ka, Ph.D., LL.M. JUDr. tûpánka Taxová éfredaktorka: Mgr. Lucie Horáãková tel Redaktor: PhDr. Bedfiich Taláb Inzerce: Iva Suchnová, tel , Adresa redakce: Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraïí 6, Praha 3 Tel , Fax Registrováno: Ministerstvem kultury âr pod ãíslem MK âr E ISSN Sazba: Monika Svobodová Tisk: SERIFA, s. r. o., Jinonická 80, Praha 5 Vychází jednou mûsíãnû v Praze. Cena pfiedplatného (12 ãísel) je Kã bez DPH Cena jednoho ãísla je 149 Kã bez DPH. Cena pfiedplatného v elektronické verzi zasílané em je Kã bez DPH. Cena balíãku ti tûná a elektronická verze je Kã bez DPH. Objednat lze na: Zákaznická linka: Toto ãíslo bylo pfiedáno do tisku dne 20. ãervna Vyti tûno na recyklovaném papíru ocenûném znaãkou EU Ecolabel. Vážení čtenáři, když jsme před rokem a půl začali vydávat časopis Rekodifikace & praxe, vstupující mezi zhruba dvacet již existujících právnických periodik, nebylo jisté, zda si získá pozornost právnické veřejnosti a dokáže zaujmout svou koncepcí a příspěvky. Po půlroční účinnosti občanského zákoníku se před námi otevírají stále nové otázky správné aplikace tohoto základního právního předpisu. Potřeba časopisu zaměřeného na praktické dopady rekodifikace soukromého práva se v současné době zvyšuje i s ohledem na chystanou rozsáhlou novelu občanského zákoníku. Práce na této novele, jakož i diskuze kolem jednotlivých návrhů se samozřejmě projeví i na stránkách našeho časopisu. Počínaje tímto číslem dochází v našem časopisu ke změně, kdy na místo šéfredaktorky přichází Mgr. Lucie Horáčková, která připravovala už obsah tohoto čísla. Do funkce šéfredaktorky přichází s návrhy na další zlepšení časopisu, zejména nezbytné zařazování prvních soudních rozhodnutí při aplikaci občanského zákoníku či tematická zaměření několika čísel v průběhu každého ročníku. Abychom mohli náš časopis dále zkvalitňovat, uvítáme od Vás zpětnou vazbu a Váš názor na kvalitu příspěvků a dotazů, stejně jako náměty, co Vám v časopise chybí a co by se dalo zlepšit. Vaše pomoc je pro nás významným vodítkem pro zvyšování úrovně časopisu. Vaše náměty i případné příspěvky a dotazy zasílejte na ovou adresu rekodifikace- Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu. Redakce AKTUÁLNù Současné perspektivy českého civilního procesu 2 Bohumil Dvořák, Petr Lavický STATù Glosa k převzetí nebezpečí změny okolností 4 Konstantin V. Lavrushin Smlouva kupní 10 Karel Marek Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví podle občanského zákoníku 14 Michal Pospíšil Jednorázový vklad v občanském zákoníku 17 Petr Liška OTÁZKY & ODPOVùDI 21 VZORY Uznání dluhu 28 Tomáš Horáček, Michal Svatoň 6/2014 1

4 Aktuálnû Současnost a perspektivy českého civilního procesu JUDr. BOHUMIL DVO ÁK, PhD., LL.M., vûdeck pracovník Centra právní komparatistiky PF UK, místopfiedseda Obvodního soudu pro Prahu 9 JUDr. PETR LAVICK, Ph.D., odborn asistent na katedfie obãanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brnû, ãlen redakãní rady Rekodifikace & praxe Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně hostila dne workshop nazvaný Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Akce byla uspořádána při příležitosti kulatého jubilea padesáti let účinnosti občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ). Vzhledem ke špatné kondici tohoto předpisu, resp. vzhledem k celkovému stavu českého civilního procesu, jemuž moc nepřidaly ani poslední novelizace, nebylo však v zásadě co slavit. Účastníci workshopu se tak spíše zamýšleli nad současným stavem právní úpravy sporného řízení; zdaleka však nešlo jenom o kritiku, ale především o konstruktivní snahu nalézt cestu, kterou by se měl český civilní proces v budoucnu ubírat. Důraz byl přitom kladen na koncepčnost řešení, na to, co vůbec od civilního řízení očekáváme a jakou funkci by mělo plnit. Příspěvky na konferenci přednesli postupně soudce Ústavního soudu dr. Ludvík David, vědecký pracovník Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 9 dr. Bohumil Dvořák, člen katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dr. Petr Lavický a prof. dr. Alena Winterová z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dr. Ludvík David se zamýšlel nad ústavně konformní interpretací a normami civilního procesu. Ve své přednášce poukázal na roli, kterou hraje Ústavní soud při dotváření norem regulujících civilní proces. Upozornil na zvláštní situaci, která nastala po zrušení 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a následném přijetí nové úpravy dovolání, kdy se Ústavní soud zabývá daleko širším spektrem věcí než Nejvyšší soud. Ve své rozhodovací praxi Ústavní soud v minulých letech rozvinul např. doktrínu týkající se přípustnosti či nepřípustnosti důkazu, a to jak v oblasti trestního, tak i civilního procesu. Jiným příkladem vlivu Ústavního soudu na civilní proces je nedávný nález Pl. ÚS 49/10, jenž obsahuje interpretativní právní větu k rozsudkům pro zmeškání. Dr. David do budoucna varoval před posilováním pravidel vykazujících fiktivní rysy a vyjádřil přesvědčení, že není nutno přebírat důkladnější zahraniční úpravy. Spíše je dle jeho mínění na místě posílit postavení soudce. Dr. Bohumil Dvořák se zabýval úlohou soudce vcivilním řízení soudním. Ve svém příspěvku nejprve vymezil podstatné rysy dvou stěžejních koncepcí civilního procesu, a to starší koncepce liberální, a pozdější sociální koncepce, jejímž duchovním otcem je tvůrce rakouského civilního řádu soudního Franz Klein. Současný český civilní proces, byť byl historicky spjat se sociální koncepcí civilního procesu, nelze přiřadit ani k jednomu z obou uvedených pojetí. Nepreferuje ani postavení stran na úkor soudu, což je typické pro liberální přístup, ani nevyzvedává klíčovou roli soudu při vedení řízení a shromažďování skutkového materiálu, jak je naopak typické pro sociální pojetí civilního procesu. Omezuje jak strany, tak soudce. Jediné, co je pro něj charakteristické, je snaha o formální překlenutí celé fáze řízení, jež se nachází mezi podáním žaloby a vydáním konečného rozhodnutí. Skutečné či domnělé problémy se pak řeší neustálými novelizacemi, které s ohledem na absenci jakékoli společné ideje či chráněných hodnot mají spíše technický charakter. Z tohoto hlediska označil dr. B. Dvořák současné pojetí civilního procesu za formálně technickou koncepci. Klíčovou otázkou pak zůstává, zda do budoucna založit český civilní proces na některé z hodnotových koncepcí, či setrvat na současném formálně technickém přístupu. Vtéto souvislosti se dr. Dvořák zabýval účelem civilního procesu. Spatřoval jej v ochraně skutečných subjektivních hmotných práv a právem chráněných zájmů; tomuto účelu nejlépe odpovídá sociální pojetí civilního procesu. Projevy tohoto pojetí posléze analyzoval na příkladu jednotlivých institutů, které v českém civilním procesu někdy chybí (např. mezitímní určovací návrh, doznání sporných skutečností) 2 6/2014

5 Aktuálnû a někdy jsou zase nepřijatelně deformovány (např. rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání), přestože naprostá většina z nich patří k neodmyslitelným projevům projednací a dispoziční zásady. Závěrem se dr. Dvořák vyslovil pro to, aby se do budoucna český civilní proces snažil opět o naplnění sociální koncepce, jež je v současné době nejlépe vyjádřena v rakouském civilním řádu soudním; právě inspirace tímto předpisem (v jeho současné podobě) by mohla být východiskem pro budoucí rekodifikaci českého civilního procesu. Z pozic sociálního pojetí civilního procesu byl přednesen rovněž příspěvek dr. Petra Lavického, který byl věnován problematice způsobů a limitů urychlování civilního řízení soudního. Na Kleinově přístupu, který zdárně usiloval o vytvoření řízení rychlého, levného a co nejjednoduššího, ale zároveň takového, aby v něm zjištěný skutkový stav co nejlépe odpovídal stavu skutečnému, se ukazuje, že snaha o urychlování řízení nutně nemusí znamenat rezignaci na snahu o věcnou správnost rozhodnutí. Stejně tak je nesprávná představa, že urychlení řízení lze dosáhnout jenom přísnou úpravou prekluzivních lhůt omezujících skutkové přednesy a důkazní návrhy stran. Urychlení řízení je výsledkem celé řady opatření, mezi nimiž hraje klíčovou roli úloha soudu. Má-li být řízení rychlé, musí být co nejjednodušší; to neznamená, že by se mělo zbavit některých typických a pro civilní sporný proces nezbytných institutů, ale že by nemělo obsahovat pravidla, která bez rozumného věcného důvodu činí řízení složitějším; příkladem může být současné rozdělení pravomoci k přezkumu rozhodnutí správních orgánů mezi soudy v civilním řízení a ve správním soudnictví či postup při odstraňování nedostatku věcné příslušnosti. K urychlování řízení nelze používat institutů, které se k tomuto účelu vůbec nehodí; jedinečným a celosvětově ojedinělým příkladem jsou fikce uznání nároku. Konečně je nutno řádně upravit ty instituty, které se k urychlování řízení používají, ale v českém procesu jsou podivně deformovány. Typickým představitelem je protiústavní úprava koncentrace řízení. Prekluzivní lhůty jsou nevyhnutelnou součástí úpravy moderního civilního procesu, avšak jejich uplatnění by mělo být ponecháno na soudci, stejně jako by mělo být bráno v úvahu to, zda opožděné přednesy protahují řízení, či nikoli. Chce-li zákonodárce dosáhnout co nejrychlejšího, nejjednoduššího, nejlevnějšího a zároveň spravedlivého řízení a rozhodnutí, nechť se inspiruje v Kleinově sociální koncepci civilního procesu. Prof. Alena Winterová se věnovala tématu opravných prostředků v civilním řízení soudním. Vyslovila přesvědčení, že v současné době je nemyslitelný návrat ke třem instancím, jako tomu bylo za účinnosti civilního řádu soudního; řízení by tedy mělo být dvouinstanční. Účelem opravných prostředků je náprava chyb, k nimž došlo v předchozím řízení, zajištění spravedlnosti rozhodování. Opravné prostředky vycházejí vstříc přání neúspěšné strany, která má pocit, že byla rozhodnutím soudu zkrácena na svých právech. U opravných prostředků, o nichž rozhodují nejvyšší soudy, se zdůrazňuje jejich role sjednocování rozhodovací praxe. To však může být jenom souběžný cíl, primární stále zůstává ochrana subjektivních práv. Proto by měl být takový opravný prostředek koncipován jako nárokový a předpoklady přípustnosti by měly být nastaveny tak, aby účastníci věděli, zda mají nárok na meritorní přezkum. V dalších částech svého příspěvku nastolila prof. Winterová několik diskuzních otázek. Mezi ně v prvé řadě patří otázka, zda znovu zavést dva řádné opravné prostředky, tj. odvolání proti rozsudkům a rekurz (či stížnost) proti usnesení. Diferenciace mezi těmito opravnými prostředky by se mohla promítnout např. v nařizování jednání, úpravě přípustnosti, možnostech autoremedury či obsazení soudu. Je nutno zachovat rozdíly v úpravě odvolacího řízení ve sporných a nesporných záležitostech. Proti zákazu novot v odvolacím řízení ve sporných záležitostech nejsou námitky. Novoty by měly být připuštěny jenom za předpokladu, že byly včas předem odpůrci oznámeny. Je rovněž nutno zvážit, zda by se ve sporném odvolacím řízení neměl přezkum omezit jenom na odvoláním vytýkané nedostatky (a zmatečnostní vady). Civilní řád soudní by měl též v odvolacím řízení poskytovat větší prostor pro postup soudu odpovídající situaci v projednávané věci; tj. kasuistická a nadto protiřečící si pravidla 213 až 213b současného o. s. ř. jsou nevyhovující. Dále prof. Winterová nadnesla otázku, zda skutečně potřebujeme tři mimořádné opravné prostředky. Klasickým opravným prostředkem je obnova řízení. Žaloba pro zmatečnost měla v civilním řádu soudním jenom dva důvody dnes je jich mnohem více a krom toho se na řízení o ní nahlíží jako na prvoinstanční, takže proti rozhodnutí jsou možné další opravné prostředky. To je ovšem významný faktor nežádoucího protahování řízení. Problémem dovolání je úprava jeho přípustnosti (vhodná byla úprava založená na diformitě) a dále okolnost, že odvolatel ani jeho odpůrce nejsou v postavení, v jakém by jako účastníci řízení založeného na dispozičním a projednacím principu měli být (řízení bez jednání, povinné zastoupení jen dovolatele, odklad vykonatelnosti a právní moci i bez návrhu). Součástí workshopu byla též rozsáhlá diskuze, která se odehrála po každém předneseném příspěvku. Se svými názory v ní vystoupili rovněž významní představitelé praxe (např. předsedkyně Nejvyššího soudu dr. Brožová, soudkyně Ústavního soudu dr. Kateřina Šimáčková, bývalý Veřejný ochránce práv a soudce Ústavního soudu dr. Pavel Varvařovský, soudce Vrchního soudu v Praze dr. Ladislav Derka) či teorie (doc. Jaruška Stavinohová nebo dr. Radim Chalupa). Diskutující často poukazovali na problémy, které plynou ze současné úpravy koncentrace ří- 6/2014 3

6 Aktuálnû zení či z deformace některých (jinak klasických a nezbytných) institutů civilního procesu. Předmětem rozpravy byla též úloha alternativních způsobů řešení sporů. Konsenzuálně byl patrně přijat názor, že chce-li zákonodárce civilní proces, který by byl zároveň rychlý, levný, ale též spravedlivý, nesmí postup soudce v konkrétní věci svazovat mechanickými pravidly, ale že je nezbytné, aby naopak v soudce vložil více důvěry a ponechal mu dostatečný prostor k reakci na konkrétní procesní situaci. Z tohoto úhlu pohledu se perspektivou českého civilního procesu zdá být nikoli liberální či formálně technické pojetí civilního procesu, ale jedině koncepce sociální. V každém případě bez stanovení si jasné koncepce budoucího civilního procesu nemá smysl k tvorbě nového civilního řádu soudního přistupovat. Informace o workshopu vychází souběžně ivprávních rozhledech č. 12/2014 (pozn. redakce). Z na ich nov ch kniïních publikací bychom Vás rádi upozornili na: Obãansk zákoník. Komentáfi. Svazek II Jifií vestka, Jan Dvofiák, Josef Fiala, Michaela Zuklínová a kolektiv NejdÛleÏitûj í zmûnu na eho právního fiádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem ã. 89/2012 Sb., obãansk m zákoníkem, komplexnû vykládá komentáfi kolektivu autorû pod vedením prof. JUDr. Jifiího vestky, prof. JUDr. Jana Dvofiáka a prof. JUDr. Josefa Fialy. Odborn m garantem druhého svazku komentáfie je doc. JUDr. Michaela Zuklínová. Druh svazek je vûnován problematice rodinného práva. Pfii objednávce v ech esti svazkû najednou získáte cel komentáfi za zv hodnûnou cenu Kã a u etfiíte Kã tj. 20 % z pûvodní ceny! Váz., Kã. Knihu si mûïete objednat na 4 6/2014

7 Statû Glosa k převzetí nebezpečí změny okolností Mgr. KONSTANTIN V. LAVRUSHIN, právník v Praze, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brnû V loňském srpnovém čísle tohoto časopisu jsem publikoval stať o systematickém pohledu na institut změny okolností v NOZ.1 Zejména jsem se zabýval otázkou relace mezi 1765 a 2000, a dále jsem se podíval i na speciální případy změny či zániku závazku pro změnu okolností. Upozornil jsem také, že stranou ponechávám otázku, zda lze skutečně převzít jakékoli riziko změny okolností, anebo zde může existovat takové riziko, které by nebylo v dispozici kontrahentů. K dané otázce se tedy vracím a předkládám úvahy o možném řešení.2 V zásadě jde tedy o interpretaci 1765 odst. 2 obč. zák., dle kterého platí: Právo podle ( 1765) odstavce 1 dotčené straně nevznikne, převzala-li na sebe nebezpečí změny okolností. Tímto právem dotčené strany je pak právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, resp. pokud k dohodě nedojde, právo domáhat se změny, anebo zrušení závazku soudní cestou. Defaultní stav, aneb každému, co jeho jest Na začátku veškerých úvah si musíme položit otázku, zda existuje nějaký defaultní stav nesení rizika, resp. jaký stav to je. Pokud jde o 1764 obč. zák., pak zde zákonodárce nastavil pravidlo, že nebezpečí změny okolností nese strana, která plní dluh (defaultní stav A). Přitom ale platí, že jde o změny, jež nezakládají v právech a povinnostech stran hrubý nepoměr. Pokud ale k takovému hrubému nepoměru v důsledku změny okolností dojde, pak se ve smyslu 1765 odst. 1 obč. zák. riziko (částečně) přenáší na druhou stranu (defaultní stav B), a to via právo dotčené strany na obnovení jednání o smlouvě, resp. změnu, nebo zánik závazku z dané smlouvy. V takovém případě se má jednat 1 LAVRUSHIN, K. Změna okolností v NOZ: systematický pohled. Rekodifikace & praxe, 2013, č. 8, s Již jsem zaznamenal, jak kolegové bezmyšlenkovitě opisují text zákona a zásadně do každé smlouvy zakotvují doložku typu (smluvní strana) přebírá nebezpečí změny okolností, aniž by tyto změny či jejich projevení se ve vztahu blíže specifikovali. Takový přístup ke kontraktaci považuji za maximálně diletantský a contra lege artis. o změnu nepředvídatelnou a neovlivnitelnou dotčenou stranou. V odst. 2 citovaného ustanovení pak zákonodárce umožňuje smluvním stranám, aby se tyto dohodly na přepnutí ex ante defaultního stavu B do defaultního stavu A (jde o vytvoření nového stavu A ), a to převzetím nebezpečí změny okolností. Uvedené rozložení rizika je však dáno pozitivním právem, a jako takové tedy a priori nemusí odpovídat jakémusi přirozenému stavu, resp. být efektivní.3 Pokud se podíváme na danou otázku pohledem ekonomické analýzy, můžeme uvažovat, že riziko má nést ten (tzv. superior risk bearer), kdo jej může nést efektivněji.4 Tedy zejména jej umí zavčas odhalit azmírnit následky, a to vše s nižšími náklady než ostatní účastníci právního vztahu. Zde se vlastně jedná o efektivitu v podobě šetření (omezených) zdrojů.5 Z daného lze zkratkovitě implikovat, že defaultní stav A se z tohoto pohledu zdá být efektivním, když riziko nese ten, kdo plní.6 Ten by měl mít obecně blíže k okolnostem, jež mají vliv na dané plnění. Z tohoto však může být dána i výjimka, a to v podobě kontro- 3 Efektivitu považuji za jednu ze základních hodnot spravedlnosti. 4 HONDIUS, E., H., GRIGOLEIT, H., C. Unexpected Circumstances in European Contract Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, s Mluví se též o tzv. lidové efektivnosti; blíže in RICHTER, T. Insolvenční právo, 2008, s Z dikce zákona se podává, že jde o plnění dluhu, tj. nikoli jen plnění předmětu smlouvy. Plněním zde tak bude i povinnost převzít, povinnost zaplatit apod. V opačném případě by nebylo souladné s částí hypotézy (...) snížením hodnoty předmětu plnění (...), z čehož lze dovodit, že dotčenou stranou může být právě i ten, komu se má plnit předmět smlouvy. 6/2014 5

8 Statû ly průběhu plnění druhou stranou (přímo, anebo s využitím třetí osoby).7 Je pak otázkou, která strana může nést riziko skutečně efektivně, tj. s menšími náklady. Dle mého tedy z uvedeného zobecnění bude platit výjimka, jež by ale měla být v konkrétním případě prokázána.8 Jedním z důvodů, proč jsou uzavírány smlouvy, je sdílení rizika mezi kontrahenty.9 Norma vyvěrající z 1765 odst. 1 obč. zák. tedy přenáší riziko částečně. K tomuto se přikláním z toho důvodu, že navazující 1766 odst. 1 hovoří přednostně o obnovení rovnováhy práv a povinností stran. Lze se tedy domnívat, že nejde o přenesení rizika v plné podobě, ale o jeho sdílení. I zde samozřejmě platí uvedené ohledně efektivního nesení rizika. Nicméně v tomto případě již nelze hovořit o běžném riziku,10 které je obvykle spojeno s plněním závazku ze smlouvy. Přepnutí se do stavu A via převzetí nebezpečí změny okolností ( 1765 odst. 2) pak znamená plné přenesení rizika. Nicméně toto dle mého neplatí bez výjimky, jak jsem naznačil již v úvodu. Mám za to, že zde existuje takové riziko (takové změny okolností), které nelze převzít podle 1765 odst Dále se tedy podívejme, která rizika budou eliminována z dispozice kontrahentů a z jakých důvodů. Ještě si ale připomeňme, že se pohybujeme v rovině smluvních závazků, kde platí zásada autonomie vůle kontrahentů. Na toto poukazuje i sám zákonodárce v 1725: V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah. Jak ovšem vidíme, princip autonomie vůle není bezbřehý, kdy jeho limity jsou dány právním řádem (zejména principy, na kterých právní řád stojí). Nepřevezmeš, co nepoznáš: korektiv omezené racionality Prvním limitem v otázce převzetí nebezpečí změny okolností je dle mého omezená racionalita kontrahentů. Jak podává Ludwig von Mises, lidské jednání je nutně jednáním racionálním, avšak lidský rozum není neomylný a člověk ve volbě a použití prostředků velmi často chybuje.12 Téma 7 Tato kontrola může spočívat v přímém dohledu nad průběhem (sledování vývoje okolností a včasná minimalizace rizika), anebo v preventivních krocích v podobě pojištění. 8 Patrně lze uvažovat, že toto zobecnění můžeme označit za vyvratitelnou domněnku a břemeno tvrzení a důkazu položit na druhou stranu. 9 Blíže in SHAVELL, S. Foundations of Economic Analysis of Law. Cambridge-London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004, s URIBE, R., M. The Effect of a Change of Circumstances on the Binding Force of Contracts: Comparative Perspectives. Cambridge: Intersentia, 2011, s Resp. některá nebezpečí změny okolností nelze převzít obecně, tj. i v případě speciálních ustanovení, budou-li tato převzetí nebezpečí změny okolností připouštět (např. pro svou dispozitivnost). omezené racionality je již obsáhle zpracováno předními ekonomicko-právními mysliteli, a proto se zde pouze stroze odkáži na dnes již obecně platné závěry, že člověk je ve své racionalitě omezen; zejména je pak omezen svými emocemi a svými kognitivními schopnostmi.13 K omezené rozumové schopnosti osoby pak přiběhl i zákonodárce v 4 odst. 1 obč. zák., když vyvratitelně presumoval, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností ažetokaždý od ní může v právním styku důvodně očekávat. Touto domněnkou, že člověk je průměrně znalý a schopný, vlastně vytvořil novou kategorii člověk obvyklý.14 Tento obecný princip průměrné racionality se in concreto projevuje i v 1765 odst. 1 v rámci požadavku na rozumný předpoklad,15 který stojí vedle požadavku na vědomost.16 V defaultním stavu B se tak zákonodárce spokojí s průměrným poznáním budoucna ze strany dotčeného kontrahenta (jinými slovy, v 1765 odst. 1 obč. zák. se říká, že člověk obvyklý nemusí předpokládat více než s běžnou péčí a opatrností). Vedle člověka obvyklého dále zákonodárce počítá s člověkem odborně znalým a pečlivým, neboli člověkem povolaným.17 Od tohoto již nelze očekávat onu obvyklou rozumnost, ale je na něho kladen požadavek vyšší míry pečlivosti a znalosti. V zásadě však i zde musíme počítat s omezenou racionalitou, neboť daný požadavek směřuje do oblasti, v níž je tento člověk odborníkem.18 Co tedy omezená racionalita znamená pro institut změny okolností, resp. pro převzetí nebezpečí změny okolností? Jednoduše řečeno, bude platit, že nemůžeme převzít riziko, které neumíme poznat. O tomto judikoval ještě Nejvyšší soud ČSR, když podal, že převzetím rizika změny okolností nejsou dotčeny změny, které nelze rozpoznat ani při největší bedlivosti a při nejbystřejší předvídavosti.19 Je sice 12 MISES, L. Human Action: A Treatise on Economics. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 1998, s. 118 a násl. 13 EPSTEIN, R., A. Behavioral Economics: Human Errors and Market Corrections. University of Chicago Law Review, 2006, vol. 73, s Text zákona mluví o každé svéprávné osobě, přičemž svéprávností je nadána toliko osoba fyzická. Mám však za to, že uvedenou domněnku musíme vztáhnout i k právnické osobě, jež pak rozumnost odvozuje od fyzických osob, které jsou v ní, resp. tuto zastupují (srov. 151 obč. zák.). 15 Srov.: (...) změnu nemohla rozumně předpokládat (...). Kategorie předpokladu je pak zřejmě kvalitativně nižší než kategorie vědomosti, jak je tato dána v 4 odst. 2 obč. zák. 16 Srov.: (...) se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou (...). Zde již vidíme napojení na 4 odst. 2 obč. zák obč. zák. 18 Srov. (...) přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu (...). 19 Nejvyšší soud ČSR, Rv I 1178/23, (Vážný 3173): Strany předpokládaly za tehdejších mírových a spořádaných poměrů, že poměry ty se podstatně nezmění, a tento předpoklad vedl je také k tomu, že do smlouvy pojaly doložku o nezměnitelnosti 6 6/2014

9 Statû peněžních dávek. Správně uvedeno jest již v žalobě a správně usuzovaly oba nižší soudy, že smluvní strany tehdy, roku 1912, ani při největší bedlivosti a při nejbystřejší předvídavosti nemohly se nadíti, že dojde k válce, jaké úžasné převraty válka do hospodářských poměrů přivede a jaké stoupnutí cen všech životních potřeb, zejména i zemědělských plodin za následek míti bude. O tom netřeba šířiti slov. 20 Shodně srov. důvodovou zprávu: Navržená úprava nebrání stranám ujednat si něco jiného a výslovně zdůrazňuje, že převzetí rizika změny okolností některou ze stran vylučuje její právo domáhat se změny závazku. 21 TALEB, N. Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha: Paseka, 2011, s Rozsah obecné doložky dle mého bude dán sice nepředvídanými změnami, ale zároveň změnami předvídatelnými (poznatelnými). pravdou, že toto rozhodnutí vychází z právní úpravy, jež výslovně neznala dovolení převzetí nebezpečí změny okolností, jak činí občanský zákoník, avšak pro tuto odlišnost dle mého názoru nelze odepřít aplikaci uvedených závěrů. Soud v daném nekonstatoval neplatnost převzetí rizika obecně, ale nemožnost převzetí vysoce nepoznatelného rizika. Navíc je třeba zohlednit, že 1765 odst. 2 obč. zák. je vlastně nadbytečný (jde o explicitní dovolení), když norma vyvěrající z odst. 1 tohoto ustanovení je svou povahou dispozitivní.20 Nastíněný směr o nemožnosti průchodu autonomie vůle tam, kde stojí překážka limitovaného poznání, lze pozorovat i na jiných místech občanského zákoníku. Např. dle 2372 odst. 1 platí, že autor může poskytnout oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo jen způsobem, který je v době uzavření smlouvy znám; k opačnému ujednání se nepřihlíží. O jaké změny se tedy v daném případě jedná? Myslím, že vhodné je přijmout a na dané aplikovat teorii tzv. černých labutí. Nassim Taleb21 vymezuje černé labutě jako vzácné, mimořádně významné aretrospektivně (avšak nikoli prospektivně) předvídatelné. Jinými slovy, černé labutě jsou události, které se vyskytují velice vzácně. Pokud se ale vyskytnou, pak mají zásadní význam. Jejich hlavní vlastností je jejich absolutní nepředvídatelnost (tj. retrospektivní vysvětlitelnost). Mezi černé labutě Taleb řadí např. události 11. září 2001, první světovou válku či rozšíření internetu. Jejich podstatou tedy je jednak uvedená retrospektivní předvídatelnost, a dále pak i zásadní dopad na jejich okolí. Z uvedeného soudím, že smluvní strana na sebe nemůže převzít takovou změnu okolností, kterou nemůže i při plné racionalitě rozpoznat. Toto tedy logicky platí pouze pro obecné doložky o převzetí nebezpečí změny okolností, kdy se pouze konstatuje, že daná smluvní strana přebírá riziko změny, aniž by se blíže vymezila okolnost, jež se má změnit. A priori nelze odmítnout platnost takových doložek, nelze jim však přisuzovat široký rozsah, tj. nelze v takových případech připustit extenzivní výklad.22 Obdobné platí, bude-li ujednáno, jak se změna projeví, ale samotná změna opět nebude výslovně uvedena. I zde dle mého musíme setrvat na uvedeném závěru, neb kontrahent sice vymezil dopad změny, ale neprojevil svou vědomost o pravděpodobnosti dané změny. Uzavírám tedy, že chtějí-li smluvní strany dohodnout převzetí nebezpečí změny okolností, mají tyto okolnosti co nejpřesněji vymezit, a nikoli ponechávat smlouvu v tomto bodě neúplnou. Nepřevezmeš, co neuneseš: korektiv efektivity Efektivně tedy nese riziko ten, kdo tak činí s nižšími náklady. V případě změny okolností, zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran, se pak riziko rozloží mezi tyto smluvní strany. Převzetím nebezpečí změny okolností se však takové rozložení ruší a přesouvá se opět na dotčenou stranu. Do konfliktu se zde dostává princip autonomie vůle (co chceme, to si dohodneme) a princip spravedlivého uspořádání vztahu. Obecně jistě dostane přednost autonomie vůle, neb jinak by převzetí rizika bylo absolutně vyloučeno. Navíc občanský zákoník generálně nezakazuje vzdání se práv, která mají vzniknout teprve v budoucnu, tj. ani vzdání se práva na obnovení jednání o smlouvě. Převzetí nebezpečí změny okolností je svou podstatou aleatorním závazkem; funkčně se pak blíží pojištění.23 Úplné nesení rizika může být efektivní jen tehdy, pokud ten, kdo jej nese, není tímto nesením zatížen zcela bezdůvodně. Důvodem zde přitom může být právě možnost dotčené strany toto riziko lépe vstřebat (např. rozložením mezi další subjekty), anebo motivace v podobě zvýšení zisku, pokud strana riziko převezme v plném rozsahu (např. zvýšení kupní ceny v případě dodávek zboží přes rizikové území apod.). Absence ekonomického důvodu nesení rizika by dle mého měla vést k úvaze o neplatnosti jeho převzetí; otázkou ale je, zda absolutní, anebo relativní. Domnívám se, že se nemůže jednat o neplatnost relativní, neb: a) tato je toliko k námitce dotčené strany ( 586 obč. zák.) a b) nemůže se jí dovolat ten, kdo tuto neplatnost způsobil ( 579 obč. zák.). Převzetí nebezpečí změny okolností, jež způsobí extrémní zatížení dotčené strany, se nutně děje s vědomím a porozuměním této strany Pro závazky z odvážných smluv se ve smyslu 2757 institut změny okolností dle 1764 a násl. nepoužije. To však proto, že podstatou odvážných smluv je jednostranné nesení rizika, nikoli jeho rozložení. Taková konstrukce je ale možná jen tehdy, kdy strana nesoucí riziko, toto riziko umí efektivně rozložit; u pojištění na základě principu solidarity ostatních pojištěných. Zároveň si nelze nevšimnout upozornění P. Trimarchi, že princip pojištění (v obecné rovině) spočívá v agregaci rizik, která jsou homogenní a nekorelační; blíže in TRIMARCHI, P. Commercial Impracticability in Contract Law: An Economic Analysis. International Review of Law and Economics, 1991, č. 11, s /2014 7

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI: ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 37 předpisu č. 40/1964Sb. 266

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

K ZAPOČTENÍ V RÁMCI SOUDNÍHO ŘÍZENÍ ROZSAH NALÉHAVÉHO PRÁVNÍHO ZÁJMU KE SPOLUVLASTNICKÉMU PODÍLU VLASTNICTVÍ

K ZAPOČTENÍ V RÁMCI SOUDNÍHO ŘÍZENÍ ROZSAH NALÉHAVÉHO PRÁVNÍHO ZÁJMU KE SPOLUVLASTNICKÉMU PODÍLU VLASTNICTVÍ 4/2015 MIMOKNIHOVNÍ VLASTNICTVÍ str. 12 K ZAPOČTENÍ V RÁMCI SOUDNÍHO ŘÍZENÍ str. 3 ROZSAH NALÉHAVÉHO PRÁVNÍHO ZÁJMU KE SPOLUVLASTNICKÉMU PODÍLU Právo není spravedlnost, ale spravedlnost je přirozené právo.

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Dílo, přeprava, zájezd, péče o zdraví, kontrolní činnost

Dílo, přeprava, zájezd, péče o zdraví, kontrolní činnost Dílo, přeprava, p zájezd, z péče p e o zdraví,, kontrolní činnost 2521 2661 NOZ Dílo-základní ustanovení 2586 NOZ NOZ nově stanoví povinnost dílo převzít Stanoveno, že zhotovitel zhotovuje dílo na svůj

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Právní důsledky vad, reklamace a spory

Právní důsledky vad, reklamace a spory Právní důsledky vad, reklamace a spory JUDr. David Uhlíř www.lawoffice.cz Vady díla Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě. Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky. Řádné plnění bez

Více

ANOTACE 1. Základní charakteristika a obsah kupní smlouvy, vzor kupní smlouvy, odkaz na příslušné právní dokumenty, kupní smlouva na prodej

ANOTACE 1. Základní charakteristika a obsah kupní smlouvy, vzor kupní smlouvy, odkaz na příslušné právní dokumenty, kupní smlouva na prodej Kupní smlouva ANOTACE 1. Základní charakteristika a obsah kupní smlouvy, vzor kupní smlouvy, odkaz na příslušné právní dokumenty, kupní smlouva na prodej automobilu 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží srovnávací pohled práv a povinností prodávajícího a kupujícího Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v České republice (tehdejší ČSFR) vstoupila

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Pojem a zařazení smlouvy

Pojem a zařazení smlouvy Kupní smlouva 2006 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Pojem a zařazení smlouvy Jedna z nejčastějších smluv uzavíraných podnikateli Smlouva týkající se movitých věcí /zboží/ Smyslem je předání zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Skalský dvůr, 5.2.2014 Základní rysy nového občanského zákoníku Univerzální soukromoprávní předpis Posílení smluvní odpovědnosti

Více

Vědeckotechnický sborník ČD č. 38/2014. Karel Marek 1, Roman Štěrba 2

Vědeckotechnický sborník ČD č. 38/2014. Karel Marek 1, Roman Štěrba 2 Karel Marek 1, Roman Štěrba 2 Ke smlouvám o úschově a o skladování Klíčová slova: právo, občanské právo, úschova, skladování Úvod Dopravci stále častěji v kontextu s potřebami zákazníků nabízejí ucelené

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Dílo, smlouva o dílo Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Dílo, smlouva o dílo Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Dílo, smlouva o dílo Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Dílo, smlouva o dílo 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního vzdělání nástavbové studium 1.ročník 5.

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201302 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

(a) označuje se v těchto VOP hmotný předmět díla sjednaný ve Smlouvě jako Zboží,

(a) označuje se v těchto VOP hmotný předmět díla sjednaný ve Smlouvě jako Zboží, Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) TESLA Mladá Vožice a.s. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku XXVIII. valné shromáždění a celostátní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dodavatelem se rozumí Kili, s. r. o. Dodavatel se nachází v právním postavení prodávajícího nebo

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11 OBSAH PŘEDMLUVA.................................................. 9 POUŽITÉ ZKRATKY............................................ 11 1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat....................... 13 1.1

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Smlouva o dílo a smlouva kupní. Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták

Smlouva o dílo a smlouva kupní. Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták Smlouva o dílo a smlouva kupní Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták Systém současné právní úpravy činnosti pro druhé je rozložen do 3 zákoníků: - v zákoníku práce je upravena závislá práce (zaměstnanec

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 3 : Správnířízení 1 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Správnířízení pojem 2. Druhy správního řízení 3. Procesní principy správního řízení 4. Základní procesní fáze

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_10 Jméno

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ads 17/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Přednáška pro 1. ročník konference Zmluvy a zmluvné vztahy v IT pořádané efocus.sk Mgr. Michaela Šurmanová Mgr. Ondřej Knebl BBH 26.6.2011 Slide

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 A 20/2002 OL - 80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Petra Pavlíková Září 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

TEORIE PRÁVA Aplikace práva

TEORIE PRÁVA Aplikace práva TEORIE PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Realizace práva = výkon práva (jednání způsobem, které objektivní právo umožňuje) kvalifikovaná forma realizace práva, při níž orgány veřejné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 sepsané v souladu s ustanovením 1751 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více