ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY II. Mgr. Jiří Staňa 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY II. Mgr. Jiří Staňa 2012"

Transkript

1 ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY II. Mgr. Jiří Staňa 2012

2

3

4 Pražské defenestrace

5

6

7 Třicetiletá válka byla poslední evropská náboženská válka, zasahující celou střední, západní a jihozápadní Evropu. Je rozdělována na 5 konfliktů: ČESKOU VÁLKU ( ), FALCKOU VÁLKU ( ), DÁNSKOU VÁLKU ( ), ŠVÉDSKOU VÁLKU ( ) a ŠVÉDSKO-FRANCOUZSKOU VÁLKU ( ). Byla ukončena uzavřením VESTFÁLSKÉHO MÍRU, avšak konflikt mezi Francií a Španělskem pokračoval až do PYRENEJSKÉHO MÍRU Od roku 1635 přestala být třicetiletá válka náboženským konfliktem; francouzským vstupem došlo k promísení koalic bez ohledu na konfesi. Stala se bojem mezi teorií univerzalismu (Habsburkové) a bojem o prosazení národních zájmů (Francie, Švédsko). Představovala do té doby nejničivější vojenský konflikt. Vytvořila instituci stálé profesionální armády.

8 vévoda frýdlantský od roku 1627, zaháňský od 1627, meklenburský a hlohovský od 1632, císařský generalissimus od Od roku 1604 sloužil ve vojsku proti Bocskayovi, 1606 plukovník českých a 1609 moravských stavů. V roce 1619 přešel na stranu císaře Ferdinanda II. Postaven do čela císařského pluku, po bitvě na BÍLÉ HOŘE získal konfiskacemi obrovský majetek v sv. Čechách, v roce 1621 byl jmenován velitelem pražské posádky a zemským velitelem v Čechách. V dubnu 1625 jmenován vrchním velitelem císařské armády. V DÁNSKÉ VÁLCE porazil P. A. z Mansfeldu a Dány ve Slezsku, obsadil severní Německo, snažil se o vybudování loďstva a bez úspěchu obléhal Stralsund. V září 1628 porazil dánské vojsko a donutil krále Kristiana IV. k míru.

9 Opozice KURFIŘTŮ donutila Ferdinanda II. Habsburského v srpnu 1630 propustit Valdštejna z funkce velitele císařské armády. Vypuknutí ŠVÉDSKÉ VÁLKY, bitvy u BREITENFELDU a na LECHU, vpád Sasů (a emigrantů) do Čech donutily císaře v prosinci 1631 obnovit Valdštejnovy vojenské pravomoci a opět mu předat vrchní velení. V té době Valdštejn vedl intenzívní jednání se Sasy i Švédy o spojenectví, za což žádal českou korunu. Po neúspěchu jednání zahájil vojenské operace proti Sasům vedeným H. G. Arnimem a vytlačil je z Čech. Odrazil švédský útok u NORIMBERKA a svedl nerozhodnou bitvu u LÜTZENU. Od jara 1633 vedl opětovná jednání o české koruně (získal francouzskou podporu pro své plány). V únoru 1634 byl prohlášen za zrádce a zavražděn v Chebu. Valdštejn vytvořil nový typ najímaného vojska, z něhož po skončení TŘICETILETÉ VÁLKY vznikla stálá armáda.

10

11

12 Ve Svaté říši římské vládl císař Josef II. z habsbursko-lotrinského rodu V rakouských dědičných zemích, v Čechách a Uhrách vládla v letech arcivévodkyně a královna Marie Terezie. Francouzským králem byl Ludvík XVI. z rodu Bourbonů Ve Španělsku vládl v letech Karel III., původem z bourbonského rodu. Království neapolsko-sicilské mělo v letech za panovníka Ferdinanda III., bratra španělského krále Karla III. V Portugalsku vládl Josef I. z dynastie Bragança, příbuzný Habsburků i Bourbonů Ve Švédsku panoval v letech Gustav III. z holštýnsko-gottorpského rodu. Ruskou carevnou byla Kateřina II. Veliká, princezna z rodu Anhalt-Zerbst a manželka cara Petra III , původem rovněž z rodu holštýnsko-gottorpského, vnuka cara Petra I. Velikého a dědice Romanovců. V braniborském Prusku panoval v letech Fridrich II. Veliký z hohenzollernského rodu. Ve Velké Británii a Hannoversku, spojených personální unií, vládl v letech Jiří III. z rodu Welfů.

13

14 Marie Terezie, od r manželka Františka I. Štěpána Lotrinského, velkovévody toskánského, přivedla na svět 16 dětí, z toho 5 synů a 11 dcer, z toho 10 se jich dožilo dospělého věku. U obyvatelstva poměrně oblíbená panovnice dokázala vzorně spojit mateřské a vladařské povinnosti. Josef II. Leopold II. Marie Antoinetta

15

16 Pocházel z rodu Wittelsbachů od 1726 kurfiřt bavorský. Karel Albert se oženil s arcivévodkyní Marií Amálií, mladší dcerou císaře Josefa I. Přestože se jeho manželka před sňatkem zřekla písemně jakýchkoli dědických nároků, vznesl Karel Albert jejím jménem roku 1740 nárok na českou královskou korunu a na vládu v zemích předorakouských a hornorakouských. Protože však raději investoval do umění než do armády, bylo třeba vojenské podpory Francie k tomu, aby byl provolán nejprve v Linci rakouským arcivévodou a posléze 7. prosince 1741 v Praze českým králem. Protože se české korunovační klenoty nacházely ve Vídni, přijal český "vzdorokrál" Karel III. alespoň hold českých stavů a ještě koncem téhož roku Čechy navždy opustil. Vládu vykonával prostřednictvím několika renegátů z řad zemské šlechty a duchovenstva a s řadovým obyvatelstvem komunikoval prostřednictvím úředních výnosů, v nichž požadoval peníze a vyzýval k všeobecné vzpouře proti právoplatné dědičce trůnu Marii Terezii.

17 Zisk českého královského titulu, jakkoli sporný, dopomohl Karlu Albertovi již v lednu 1742 k volbě císařem římským. Korunovace proběhla 12. února ve Frankfurtu nad Mohanem. V průběhu roku se však habsburská vojska zmocnila nejen Čech, ale i Bavorska. Do mnichovské rezidence se Karel VII. mohl vrátit až roku 1744, kdy byly habsburské posádky odveleny do Čech, aby čelily pruskému vpádu. 21. leden 1745 v Mnichově zemřel. Jeho syn Maxmilian III. Josef se vzdal nároků na rakouské dědictví a a 22. dubna 1745 uzavřel s Marií Terezií mírovou smlouvu ve Füssenu.

18 Vojenské střetnutí mezi koalicemi habsburského soustátí, Velké Británie a Nizozemí na jedné straně, Francie, Španělska, Bavorska, Neapolska, Sardinie, dočasně pak Saska a Pruska na druhé straně. Po smrti císaře Karla VI. odmítla značná část evropských států PRAGMATICKOU SANKCI a snažila se o rozdělení habsburských držav. Jako první vystoupil se svými nároky pruský král Friedrich II. Veliký. V květnu 1741 se vytvořila protihabsburská koalice v Nymphenburgu. Bavorský kurfiřt Karel VII. Albert obsadil Čechy a část Horních Rakous, v září 1741 byl korunován na českého krále a v lednu 1742 na císaře. Marie Terezie využila podpory uherských stavů a uzavřela separátní VRATISLAVSKÝ MÍR s Pruskem. Její vojska zahájila akce proti Bavorsku. Spojenci Vídně vytvořili tzv. pragmatickou armádu, která úspěšné bojovala s francouzským vojskem na Rýně; v létě 1743 bylo obsazeno Bavorsko (donuceno k míru). Úspěchy habsburské koalice byly přerušeny novým pruským útokem, který byl neutralizován až MÍREM DRÁŽĎANSKÝM v roce 1745, mezitím však francouzská armáda získala převahu na Rýně i v Itálii. Nebezpečí vstupu Ruska do války přimělo Francii k jednáním a v roce 1748 k uzavření MÍRU CÁŠSKÉHO.

19

20 Konflikt mezi Pruskem a Velkou Británií na straně jedné a koalicí Rakouska, Ruska, Francie, Španělska a Švédska na straně druhé, probíhající ; válečné události probíhaly i v Americe a Asii. Konflikt zahájen boji mezi Francií a Velkou Británií v roce 1755 v Americe provedl pruský král Friedrich II. Veliký preventivní útok na Sasko, 1757 a 1758 válčil s Rakouskem (poražen u Kolína, neúspěšně obléhal Prahu a Olomouc), od léta roku 1758 nucen k defenzívě na vlastním území, 1759 poražen u Kunersdorfu. V roce 1760 dobyli Rusové Berlín, habsburské vojsko obsadilo většinu Slezska a Saska, francouzská armáda okupovala Hannoversko. Nástup cara Petra III. na trůn v Rusku zachránil Prusko v bezvýchodné situaci, přechod ruských vojsk na pruskou stranu umožnil v roce 1762 vytlačit Rakušany ze Slezska a Saska. K mírovým jednáním mezi Francií a Velkou Británií v roce 1762 se ostatní státy připojily v roce 1763 (hubertsburský mír).

21

22 Friedrich II. Veliký ( ) Pruský král od roku 1740 z rodu Hohenzollernů, syn Friedricha Wilhelma I. V mládí se zabýval filozofií a literaturou, později byl sám literárně činný. Od roku 1731 v pruské armádě, účastnil se války o dědictví polské. Po převzetí vlády se postavil proti zásadám pragmatické sankce, v roce 1740 vpádem do Slezska vstoupil do války o dědictví rakouské, 1741 se spojil s Bavorskem a Francií, 1742 získal vratislavským mírem Slezsko. V roce 1744 opět zasáhl do války o dědictví rakouské, porazil habsburskou armádu a drážďanským mírem 1745 potvrdil držení Slezska se spojil s Velkou Británií, 1756 vpadl do Saska a zahájil sedmiletou válku, v níž jej od úplné porážky zachránila pouze změna na ruském trůnu (nástup cara Petra III. a stažení Ruska z konfliktu). Účastnil se války o bavorské dědictví. V roce 1772 se podílel na prvním dělení Polska. V zahraniční politice zosobňoval mocenské ambice Pruska, ve vnitřní politice uplatňoval principy osvícenského absolutismu, v duchu MERKANTILISMU budoval racionální hospodářský a finanční systém. Podporu rozvoje ekonomiky určovaly zájmy státu a armády. Z jeho iniciativy vzešla nová právní kodifikace pruského práva. Prosadil náboženskou toleranci. Autor státovědného spisu Antimachiavelli.

23

24 Den vzniku samostatného československého státu 28. října, je připomínán snad úplně nejdůležitější den spojený se samotnou existencí České republiky. V roce 1918 došlo po několik desetiletí dlouhé snaze Čechů a Slováků o uznání svých národních práv a ukončení první světové války ke vzniku samostatného Československa. Muži 28. října je skupina pěti československých politiků Alois Rašín, Antonín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár kteří 28. října 1918 v Praze jménem Národního výboru vyhlásili samostatný čs. stát. 14. listopadu Revoluční parlament, který právě vznikl z Národního výboru (a brzy se přejmenovává na Revoluční národní shromáždění), volí aklamací Masaryka prezidentem samostatného státu. 20. prosince Masaryk překračuje z Rakouska nové čs. hranice a po přivítání Národním shromážděním v Horním Dvořišti a občany na náměstí v Českých Budějovicích, veřejném vystoupení ve Veselí-Mezimostí, Táboře a Benešově přijíždí 21. prosince do Prahy, bouřlivě vítán nadšenými davy.

25

26

27

28

29

30

31

32 E. BENEŠ (* )

33

34 československý generál a politik. Od roku 1917 v československých legiích v Rusku ( ) v armádě admirála A. V. Kolčaka, po neshodách s ruskými generály se pokusil o převrat proti Kolčakovi). Obdivovatel B. Mussoliniho. V roce 1926 pro podezření z pokusu o vojenský převrat propuštěn z armády a zbaven hodnosti generála. Vůdce národní obce fašistické (poslanec Národního shromáždění v letech , ). Hodnost generála mu byla vrácena za druhé republiky, od 1939 předseda Českého národního výboru svatováclavského zatčen, 1946 odsouzen k dvěma rokům vězení.

35

36 založená v roce 1933 (do 1935 se nazývala Sudetoněmecká vlastenecká fronta, Sudetendeutsche Heimatsfront, SHF). V čele K. Henlein, dalšími představiteli K. H. Frank, E. Kundt, W. Sebekowsky, G. Peters; tiskový orgán deník Die Zeit. Navazovala na činnost německých nacionalistických stran a organizací, úředně rozpuštěných v roce Zpočátku projevovala vnější loajalitu vůči ČSR, postupně však stále agresívněji vystupovala se separatistickým programem autonomie SUDET, směřujícím k rozbití ČSR, a stala se agenturou nacistického Německa mezi německým obyvatelstvem ČSR. Svou nacionální i sociální demagogií získala podporu většiny Němců v českém pohraničí; ve volbách v roce 1935 se stala počtem hlasů nejsilnější československou stranou. V březnu 1938 dosáhla likvidace německého Svazu zemědělských a venkovských živností a Německé křesťanské sociální strany lidové a pohltila většinu jejich členstva. V září 1938 vystoupila otevřeně s požadavkem připojení pohraničních území k Německu a zde vyvolala povstání německého obyvatelstva československými úřady rozpuštěna se v odstoupeném českém pohraničí sloučila s NSDAP.

37 Mnichovská dohoda byla podepsána 29. září 1938 v Mnichově. Zástupci čtyř zemí Neville Chamberlain (Velká Británie), Edouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) se dohodli, že Československo musí do 10. října odstoupit pohraniční území Sudety Německu. Zástupci československé strany byli přítomni, ale k jednání samotnému nebyli přizváni. Mnichovská dohoda je dodnes odstrašujícím příkladem politiky ústupků ( smiřování, angl. appeasement).

38

39

40 V polovině února řekl Vojtěch Tuka v Berlíně Hitlerovi, že "vkládá osud svého národa do rukou Vůdce", od něhož jeho národ očekává plné pochopení. 21. února pak Jozef Tiso v programovém prohlášení své vlády naznačil možnost vytvoření samostatného slovenského státu. Beranova vláda vyhlásila na Slovensku výjimečný stav, sesadila Tisovu autonomní vládu a moc předala armádě jmenoval Hácha novou slovenskou vládu v čele s Karolem Sidorem však odjel Tiso na Hitlerovo pozvání do Berlína, kde mu Hitler předal koncept vyhlášení Slovenské republiky. Tiso telefonicky požádal Sidora o svolání slovenského sněmu. Ten pak přijal demisi Sidorovy vlády a na Tisův návrh odhlasoval odtržení Slovenska od Českých zemí a vytvoření samostatného slovenského státu. Na svém 6. zasedání projednal slovenský sněm vládní návrh ústavy Slovenské republiky. Návrh poslanci schválili jednomyslně; ústava Slovenské republiky se opírala, inspirována italským vzorem, o dva základní pilíře: autoritativní systém a stavovské zřízení.

41

42 protektorát Čechy a Morava, forma německé okupační správy na území zbytku českých zemí ( km 2, obyvatel) od do Účelově vykazoval zdánlivé znaky protektorátu mezinárodního. Byl zřízen za stavu faktické okupace výnosem A. Hitlera , kterým bylo území Čech a Moravy přičleněno k území Velkoněmecké říše. Protektorát Čechy a Morava měl formálně autonomní správu, jeho vláda i státní prezident však byli podřízeni okupační moci. Území protektorátu Čechy a Morava se stalo součástí celního území Německa; měnou byla říšská marka a protektorátní koruna, jejichž nerovný kurs určovala říšská vláda. K zastupování zájmů Říše byl zřízen úřad říšského PROTEKTORA v Čechách a na Moravě, ale také Říšské ministerstvo pro Čechy a Moravu. Konečným cílem byla germanizace celého území; vrcholem tohoto úsilí bylo působení R. Heydricha. Předsedy českých protektorátních vlád byli A. Eliáš, J. Krejčí a R. Bienert. Protektorátním státním prezidentem byl E. Hácha.

43

44 Student medicíny Jan Opletal zemřel 11. listopadu Jeho pohřeb 15. listopadu rozpoutal novou vlnu protiněmeckých demonstrací, jichž se účastnili především studenti. V Praze dokonce došlo k potyčkám s jednotkami SS. Odveta nacistické moci byla brutální: za úsvitu 17. listopadu přepadly oddíly SS a německé policie vysokoškolské koleje v Praze, Brně a v Příbrami. Všech deset českých vysokých škol bylo zavřeno a na studentů odvezeno do koncentračního tábora. Devět studentských předáků bylo bez soudu v Ruzyni zastřeleno. Na základě intervence prezidenta Háchy byli studenti později z koncentračního tábora propuštěni, poslední v roce České vysoké školy nacisté neotevřeli, naopak soustavně omezovali celé české školství.

45 Protektorát (Böhmen und Mähren)

46

47 Německý policejní generál. V roce 1931 vstoupil do NSDAP a SS Standartenführer; budoval bezpečností službu SD zaměřenou na politické zpravodajství v čele politického oddělení policejního ředitelství v Mnichově šéf tajné policie (GESTAPA) šéf bezpečnostní policie a SD, od 1939 vedl říšský bezpečnostní úřad. Od zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě. Zavedením brutálního režimu usiloval o zlomení českého odporu a tzv. pacifikaci, decimoval zejm. českou inteligenci; byl odpovědný za zločiny proti lidskosti, iniciátor a organizátor vyvražďování Židů podlehl následkům atentátu, který uskutečnili českoslovenští parašutisté, vyslaní exilovou vládou v Londýně.

48

49 Praha byla posledním z hlavních měst evropských států, které ještě nebylo osvobozeno od nacistů. Stalo se tak proto, že hlavní nápor Rudé armády směřoval přes Varšavu na Berlín, zatímco americká armáda se musela po dosažení čs. hranic na základě dohody mezi Eisenhowerem a Stalinem zastavit na čáře Karlovy Vary-Plzeň-České Budějovice, byť několik průzkumných jednotek do Prahy dorazilo a velitel 3. americké armády generál Patton chtěl nařídit svým vojákům přesun do Prahy, což by si vyžádalo jeden, nanejvýš dva dny. Kategorický zákaz z vrchního velitelství spojeneckých vojsk však jeho záměr zmařil. V Praze 5. května vypuklo povstání, jež ovlivnilo dosavadní strategické kalkulace Spojenců. Po počátečních úspěších povstalců totiž přešly německé jednotky ve snaze zajistit si ústupové cesty na západ do protiútoku. Během několika hodin vyrostlo v Praze na 1600 barikád. Prudké boje probíhaly zejména na okrajích Prahy, kde se vlastenci pokoušeli zabránit německým vojskům proniknout do středu města. Největší německý nápor směřoval na rozhlas. Situace se ještě zhoršila poté, co do bojů zasáhly jednotky SS z benešovského cvičiště. Praha volala o pomoc. Jenže americká armáda, byť byla mnohem blíže ku Praze než Rudá armáda, musela respektovat dohodu se sovětským velením. Prahu měla osvobodit Rudá armáda, která proto musela urychleně připravit a realizovat Pražskou operaci.

50 V Praze zatím probíhaly urputné boje, v nichž významnou roli sehrála 1. divize ROA generála Vlasova pod velením generála Buňačenka. Své pozice na Bílé Hoře, na Petříně a na Smíchově držela ROA až do 8. května, kdy zahájila ústup na jih. To už Prahu začaly opouštět i jednotky německé armády poté, co velení skupiny armád Střed vydalo rozkaz zahájit rychlý ústup k americkým liniím. 8. května v 11 hodin se zplnomocněnec branné moci u říšského protektora v Čechách a na Moravě generál Toussaint dostavil do sídla ČNR v Bartolomějské ulici k jednání o kapitulaci německých jednotek v Praze. V 16 hodin podepsal s představiteli ČNR a Vojenského velitelství Bartoš protokol o provedení kapitulace německých branných sil v Praze a okolí, jenž umožnil odchod německých vojsk na západ. Většina německých jednotek pak zahájila ústup z Prahy; výjimku tvořily jen oddíly SS, které se daly na ústup až pod tlakem přijíždějící Rudé armády. Ta dosáhla hranic Prahy 9. května ráno, kdy dokončila likvidaci posledních ohnisek německého odporu na území Prahy. Operace 3. gardové tankové armády generála Rybalka pak byla využita politicky: osvobození Prahy Rudou armádou se stalo základem komunistického obrazu konce druhé světové války.

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry

DĚJINY ČESKÉ. chronologický přehled. Územní, národnostní a státoprávní poměry DĚJINY ČESKÉ chronologický přehled Panovníci a hlavy státu Územní, národnostní a státoprávní poměry Jiné významné události zhruba od 4. stol. př. n. 1. České země zhruba od 4. stol. př. n. 1. osídleny

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

Jan Rychlík a kolektiv

Jan Rychlík a kolektiv Jan Rychlík a kolektiv MEZI VÍDNÍ A CAŘIHRADEM / Utváření balkánských 1národů a kolektiv Utváření balkánských národů VYŠEHRAD PRAHA 2009 HISTORICA PRÁCE VZNIKLA V RÁMCI SPOLEČNÉHO PROJEKTU MASARYKOVA ÚSTAVU

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Českoslovenští a čeští prezidenti Marek Loužek (ed.) Miloslav Bednář, Věra Olivová, Jiří Pernes, Marie L. Neudorflová Sborník textů č. 23/2002 Obsah Předmluva Václava Klause

Více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. JAROMÍR PAVLÍČEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

Vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren. Poslední měsíce míru. První fáze války (1939-1941)

Vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren. Poslední měsíce míru. První fáze války (1939-1941) Vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren Oddělení Slovenska Hitler podporuje separatismus HSĽS, slibuje Slovensku hospodářskou pomoc při odtržení Slovensku, vyhrožuje, že Slovensko podlehne Maďarsku a

Více

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Oblast vojenského zpravodajství v podmínkách armád je různými státy organizována, regulována a využívána různě. Zpravidla bývá členěna do dvou základních druhů činnosti,

Více

B. První světová válka (1914 1918) 1. Bojující strany

B. První světová válka (1914 1918) 1. Bojující strany B. První světová válka (1914 1918) 1. Bojující strany Globální válečný konflikt z let 1914 1918 nazvali jeho současníci Světovou nebo Velkou válkou (netušili samozřejmě, že to nebylo poslední střetnutí

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

Mezinárodní vztahy ve 20. století

Mezinárodní vztahy ve 20. století ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Jaromír Pavlíček Mezinárodní vztahy ve 20. století Opava 2011 Obecná charakteristika práce

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

DNE 28. ŘÍJNA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

DNE 28. ŘÍJNA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA Ročník 2008 V Praze dne 30. 10. 2008 Číslo 3 DNE 28. ŘÍJNA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: Sokol a vznik Československa (J. Nešpor), Podíl Sokola na vznik Československa

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Osudové osmičky

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Osudové osmičky ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Osudové osmičky Olomouc, červen 2011 Adam LAMPAR Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1 1918 První republika... 5 1.1 Idea česko-slovenské státnosti... 5 1.2 Říjen 1918...

Více

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola kapitola II. ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939 První političtí emigranti a zájemci o službu v budoucí československé zahraniční armádě odcházeli v období mezi březnem a srpnem 1939 z území Protektorátu

Více

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu Martin Hořák, Tomáš Jelínek editoři NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu KATALOGIZACE

Více

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem Go East str. 1/19 První republika Tomáš Krystlík Autor stál před problémem, jak rozsáhlé téma první republiky pojmout. Bylo jasné, že by měla dostat přednost fakta málo známá a pro vývoj státu významná.

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

otázka č. 1 - Periodizace dějin na území českých zemí od 9. stol. do roku 1848... 5

otázka č. 1 - Periodizace dějin na území českých zemí od 9. stol. do roku 1848... 5 ČPD OTÁZKY KE ZKOUŠCE Než mě nařknete z toho, že Vás nutím číst 130 stran čítající elaborát, vězte, že nezanedbatelnou část zabírají ukázky jednotlivých zákonů či dokumentů, o kterých je v textu zmínka.

Více

Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA

Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Sjednocení Itálie Sjednocení Itálie neboli Risorgimento

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více