40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964"

Transkript

1 Systém ASPI - stav k do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971 Sb. Zmna: 131/1982 Sb. 489a Zmna: 131/1982 Sb. Zmna: 94/1988 Sb. Zmna: 188/1988 Sb. Zmna: 87/1990 Sb. Zmna: 105/1990 Sb., 116/1990 Sb. Zmna: 87/1991 Sb. Zmna: 509/1991 Sb. Zmna: 264/1992 Sb. Zmna: 267/1994 Sb. Zmna: 104/1995 Zmna: 118/1995 Sb. Zmna: 94/1996 Sb. Zmna: 89/1996 Sb. Zmna: 227/1997 Sb. Zmna: 91/1998 Sb. Zmna: 165/1998 Sb. Zmna: 363/1999 Sb. Zmna: 27/2000 Sb. Zmna: 103/2000 Sb. Zmna: 159/1999 Sb., 227/2000 Sb. Zmna: 367/2000 Sb. Zmna: 229/2001 Sb. Zmna: 501/2001 Sb. Zmna: 317/2001 Sb. Zmna: 135/2002 Sb. Zmna: 125/2002 Sb., 136/2002 Sb., 320/2002 Sb. Zmna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. Zmna: 135/2002 Sb. (ást), 47/2004 Sb. Zmna: 480/2004 Sb. Zmna: 37/2004 Sb., 278/2004 Sb., 554/2004 Sb. Zmna: 359/2005 Sb. Preambule zrušena Zrušeno l.i l.ii l.iii l.iv

2 l.v l.vi l.vii l.viii Federální shromáždní eské a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákon: ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ Obanskoprávní vztahy a jejich ochrana (1) Úprava obanskoprávních vztah pispívá k naplování obanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. 1 (2) Obanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi tmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto obanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. 1) (3) Právní vztahy vznikající z výsledk duševní tvoivé innosti upravují zvláštní zákony. 2 (1) Obanskoprávní vztahy vznikají z právních úkon nebo z jiných skuteností, s nimiž zákon vznik tchto vztah spojuje. (2) V obanskoprávních vztazích mají úastníci rovné postavení. (3) Úastníci obanskoprávních vztah si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchyln od zákona, jestliže to zákon výslovn nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od nj nelze odchýlit. (1) Výkon práv a povinností vyplývajících z obanskoprávních vztah nesmí bez právního dvodu zasahovat do práv a oprávnných zájm jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 3 (2) Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z obanskoprávních vztah a aby pípadné rozpory mezi úastníky byly odstranny pedevším jejich dohodou. Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze se domáhat ochrany u orgánu, který je k tomu povolán. Není-li v zákon stanoveno nco jiného, je tímto orgánem soud. 4 5

3 Došlo-li ke zejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u píslušného orgánu státní správy. Ten mže pedbžn zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven pedešlý stav. Tím není doteno právo domáhat se ochrany u soudu. Jestliže hrozí neoprávnný zásah do práva bezprostedn, mže ten, kdo je takto ohrožen, pimeným zpsobem zásah sám odvrátit. 6 HLAVA DRUHÁ Úastníci obanskoprávních vztah ODDÍL PRVNÍ Fyzické osoby 7 (1) Zpsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto zpsobilost má i poaté dít, narodí-li se živé. (2) Smrtí tato zpsobilost zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat pedepsaným zpsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li její smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvstnou fyzickou osobu, lze-li se zetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije. 8 (1) Zpsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (zpsobilost k právním úkonm) vzniká v plném rozsahu zletilostí. (2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Ped dosažením tohoto vku se zletilosti nabývá jen uzavením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné. 9 Nezletilí mají zpsobilost jen k takovým právním úkonm, které jsou svou povahou pimené rozumové a volní vysplosti odpovídající jejich vku. 10 (1) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen pechodná, není vbec schopna init právní úkony, soud ji zpsobilosti k právním úkonm zbaví. (2) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen pechodná, anebo pro nadmrné požívání alkoholických nápoj nebo omamných prostedk i jed je schopna init jen nkteré právní úkony, soud její zpsobilost k právním úkonm omezí a rozsah omezení v rozhodnutí urí. (3) Soud zbavení nebo omezení zpsobilosti zmní nebo zruší, zmní-li se nebo odpadnou-li dvody, které k nim vedly. Ochrana osobnosti 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, obanské cti a lidské dstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projev osobní povahy.

4 12 (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projev osobní povahy smjí být poízeny nebo použity jen s jejím svolením. (2) Svolení není teba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k úelm úedním na základ zákona. (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby poídit nebo použít pimeným zpsobem též pro vdecké a umlecké úely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávnnými zájmy fyzické osoby. 13 (1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštno od neoprávnných zásah do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstranny následky tchto zásah a aby jí bylo dáno pimené zadostiuinní. (2) Pokud by se nejevilo postaujícím zadostiuinní podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve znané míe snížena dstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve spolenosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penzích. (3) Výši náhrady podle odstavce 2 urí soud s pihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo Po smrti fyzické osoby písluší uplatovat právo na ochranu její osobnosti manželu a dtem, a není-li jich, jejím rodim. 16 Kdo neoprávnným zásahem do práva na ochranu osobnosti zpsobí škodu, odpovídá za ni podle ustanovení tohoto zákona o odpovdnosti za škodu. 17 ODDÍL DRUHÝ Právnické osoby 18 (1) Zpsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby. (2) Právnickými osobami jsou a) sdružení fyzických nebo právnických osob, b) úelová sdružení majetku, c) jednotky územní samosprávy, d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. 19

5 (1) Ke zízení právnické osoby je potebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. (2) Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem ureného rejstíku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 19a (1) Zpsobilost právnické osoby nabývat práva a povinnosti mže být omezena jen zákonem. (2) Právnické osoby, které se zapisují do obchodního nebo do jiného zákonem ureného rejstíku, mohou nabývat práva a povinnosti ode dne úinnosti zápisu do tohoto rejstíku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 19b (1) Právnické osoby mají svj název, který musí být uren pi jejich zízení. (2) Pi neoprávnném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat u soudu, aby se neoprávnný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav; je možné se též domáhat pimeného zadostiuinní, které mže být požadováno i v penzích. (3) Odstavec 2 platí pimen i pro neoprávnný zásah do dobré povsti právnické osoby. 19c (1) Pi zízení právnické osoby musí být ureno její sídlo. (2) Sídlo musí být ureno adresou, kde právnická osoba sídlí skuten, tedy místem, kde je umístna její správa a kde se veejnost mže s právnickou osobou stýkat. (3) Uvádí-li právnická osoba jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutené, mže se každý dovolat i jejího skuteného sídla. (4) Sídlo právnické osoby mže být v byt pouze v pípad, že je to sluitelné s jejím úelem a odpovídá to i povaze a rozsahu její innosti. (5) U právnické osoby zapsané do obchodního nebo jiného veejného rejstíku postaí, pokud její zakladatelský dokument uvede namísto adresy sídla jen obec, kde je její sídlo. K zápisu do tohoto rejstíku však musí ohlásit plnou adresu svého sídla. (1) Právní úkony právnické osoby ve všech vcech iní ti, kteí k tomu jsou oprávnni smlouvou o zízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgány). 20 (2) Za právnickou osobu mohou init právní úkony i jiní její pracovníci nebo lenové, pokud je to stanoveno ve vnitních pedpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zaazení obvyklé. Pekroí-li tyto osoby své oprávnní, vznikají práva a povinnosti právnické osob jen pokud se právní úkon týká pedmtu innosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o pekroení, o kterém druhý úastník nemohl vdt. 20a (1) Právnická osoba se zrušuje dohodou, uplynutím doby, nebo splnním úelu, pro který byla zízena, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. (2) Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstíku nebo v jiném zákonem ureném rejstíku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstíku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.

6 (3) Ped zánikem právnické osoby se vyžaduje její likvidace, pokud celé její jmní nenabývá právní nástupce nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. (4) Ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních spoleností se pimen použijí i pro likvidaci jiné právnické osoby, pokud z ustanovení upravujících tyto právnické osoby nevyplývá nco jiného. zrušeno 20b zrušen 20c zrušen 20d zrušen 20e zrušen Zájmová sdružení právnických osob 20f K ochran svých zájm nebo k dosažení jiného úelu mohou právnické osoby vytváet zájmová sdružení právnických osob (dále jen "sdružení"). 20g K založení sdružení se vyžaduje písemná zakladatelská smlouva uzavená zakladateli, nebo schválení založení sdružení na ustavující lenské schzi. O založení sdružení na této schzi se sepíše zápis obsahující seznam zakládajících len sdružení s uvedením jejich jména (názvu) a bydlišt (sídla) a podpisy len. Ke smlouv nebo zápisu o ustavující lenské schzi musí být piloženy stanovy a urení osob oprávnných jednat jménem sdružení, jež schválí zakladatelé nebo ustavující schze. 20h (1) Stanovy sdružení urí název, sídlo a pedmt innosti sdružení, úpravu majetkových pomr, vznik a zánik lenství, práva a povinnosti len, orgány sdružení a vymezení jejich psobnosti, zpsob zrušení sdružení a naložení s jeho likvidaním zstatkem. lenství ve sdružení lze vázat na uritý lenský píspvek. (2) Stanovy schvalují zakladatelé nebo ustavující lenská schze. Stanovy urí zpsob, jímž se stanovy mní a doplují. 20i (1) Sdružení je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnní svých povinností. (2) Sdružení nabývá právní zpsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného u krajského úadu 2) píslušného podle sídla sdružení. Do registru se zapisuje název a sídlo sdružení, pedmt jeho innosti, orgány, kterými sdružení jedná, a jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících jejich psobnost.

7 (3) K návrhu na zápis do registru se pikládá zakladatelská smlouva nebo zápis o ustavující lenské schzi spolu se stanovami. Návrh podává osoba zmocnná zakladateli nebo ustavující lenskou schzí. 20j (1) Ped zánikem sdružení se vyžaduje likvidace, jestliže jmní sdružení nepechází na právního nástupce. (2) Sdružení zaniká výmazem z registrace. 21 Pokud je úastníkem obanskoprávních vztah stát, je právnickou osobou. HLAVA TETÍ Zastoupení 22 (1) Zástupcem je ten, kdo je oprávnn jednat za jiného jeho jménem. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti pímo zastoupenému. (2) Zastupovat jiného nemže ten, kdo sám není zpsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. 23 Zastoupení vzniká na základ zákona nebo rozhodnutí státního orgánu (zákonné zastoupení) anebo na základ dohody o plné moci. 24 Zástupce musí jednat osobn; dalšího zástupce si mže ustanovit, jen jestliže je to právním pedpisem stanoveno nebo úastníky dohodnuto. I z právních úkon dalšího zástupce vznikají práva a povinnosti pímo zastoupenému. 25 zrušen Zákonné zastoupení Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonm zpsobilé, jednají za n jejich zákonní zástupci (1) Kdo je zákonným zástupcem nezletilého dítte, upravuje zákon o rodin. (2) Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena zpsobilosti k právním úkonm nebo jejíž zpsobilost k právním úkonm byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník. (3) Nemže-li být opatrovníkem ustanoven píbuzný fyzické osoby ani jiná osoba, která spluje podmínky pro ustanovení opatrovníkem, ustanoví soud opatrovníkem orgán místní správy, popípad jeho zaízení, jestliže je oprávnno vystupovat svým jménem ( 18 odst. 1).

8 28 Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek tch, které zastupují, a nejde-li o bžnou záležitost, je k nakládání s majetkem teba schválení soudu. Soud mže ustanovit opatrovníka také tomu, jehož pobyt není znám, jestliže je to teba k ochran jeho zájm nebo vyžaduje-li to veejný zájem. Za týchž podmínek mže soud ustanovit opatrovníka i tehdy, jestliže je to teba z jiného vážného dvodu. Dojde-li ke stetnutí zájm zákonného zástupce se zájmy zastoupeného nebo ke stetnutí zájm tch, kteí jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem, ustanoví soud zvláštního zástupce. Zastoupení na základ plné moci (1) Pi právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udlí za tímto úelem plnou moc zmocnnci, v níž musí být uveden rozsah zmocnncova oprávnní. (2) Pi plné moci udlené právnické osob vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osob, které tento orgán udlí plnou moc. (3) Plnou moc lze udlit i nkolika zmocnncm spolen. Není-li v plné moci udlené nkolika zmocnncm ureno jinak, musí jednat všichni spolen. (4) Je-li teba, aby právní úkon byl uinn v písemné form, musí být plná moc udlena písemn. Písemn musí být plná moc udlena i tehdy, netýká-li se jen uritého právního úkonu. 32 (1) Nevyplývá-li z právního úkonu, že nkdo jedná za nkoho jiného, platí, že jedná vlastním jménem. (2) Jedná-li zmocnnec jménem zmocnitele v mezích oprávnní zastupovat, vzniknou tím práva a povinnosti pímo zmocniteli. Pokyny dané zmocnnci, které nevyplývají z plné moci, nemají vliv na právní úinky jednání, ledaže by byly známé osobám, vi kterým zmocnnec jednal. (3) Je-li zmocnitel v dobré víe anebo vdl-li nebo musel vdt o urité okolnosti, pihlíží se k tomu i u zmocnnce, ledaže jde o okolnosti, o kterých se zmocnnec dozvdl ped udlením plné moci. Zmocnitel, který není v dobré víe, nemže se dovolávat dobré víry zmocnnce. 33 (1) Pekroil-li zmocnnec své oprávnní vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán jen pokud toto pekroení schválil. Neoznámí-li však zmocnitel osob, se kterou zmocnnec jednal, svj nesouhlas bez zbyteného odkladu po tom, co se o pekroení oprávnní dozvdl, platí, že pekroení schválil. (2) Pekroil-li zmocnnec pi jednání své oprávnní jednat za zmocnitele nebo jedná-li nkdo za jiného bez plné moci, je z tohoto jednání zavázán sám, ledaže ten, za koho bylo jednáno, právní úkon dodaten bez zbyteného odkladu schválí. Neschválí-li zmocnitel pekroení plné moci nebo jednání bez plné moci, mže osoba, se kterou bylo jednáno, na zmocnnci požadovat bu splnní závazku nebo náhradu škody zpsobené jeho jednáním. (3) Ustanovení odstavce 2 neplatí, jestliže osoba, se kterou bylo jednáno, o nedostatku plné moci vdla.

9 33a (1) Zmocnnec je oprávnn udlit plnou moc jiné osob, aby místo nho jednala za zmocnitele a) je-li výslovn oprávnn podle plné moci udlit plnou moc jiné osob, b) je-li zmocnncem právnická osoba. (2) Z právních úkon dalšího zmocnnce je zavázán pímo zmocnitel. (1) Plná moc zanikne a) provedením úkonu, na který byla omezena, b) je-li odvolána zmocnitelem, c) je-li vypovzena zmocnncem, d) zeme-li zmocnnec. 33b (2) Plná moc zaniká smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z jejího obsahu nco jiného, pokud zvláštní zákon 2d) nestanoví jinak. Zánikem právnické osoby, jež je zmocnncem nebo zmocnitelem, zaniká plná moc jen tehdy, nepecházejí-li její práva a závazky na jinou osobu. (3) Zmocnitel se nemže platn vzdát práva plnou moc kdykoliv odvolat. (4) Dokud odvolání plné moci není zmocnnci známé, mají jeho právní úkony úinky, jako kdyby plná moc ješt trvala. Tohoto ustanovení se však nemže dovolávat ten, kdo o odvolání plné moci vdl nebo musel vdt. (5) Oznámil-li zmocnitel jiné osob, že udlil plnou moc zmocnnci na urité úkony, mže se vi ní dovolávat odvolání plné moci, jen oznámil-li jí toto odvolání ped jednáním zmocnnce nebo když tato osoba v dob jednání zmocnnce o tomto odvolání vdla. (6) Zeme-li zmocnitel nebo vypoví-li zmocnnec plnou moc, je zmocnnec povinen uinit ješt vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpl újmu na svých právech. Úkony takto uinné mají stejné právní úinky, jako kdyby zastoupení ješt trvalo, pokud neodporují tomu, co zaídil zmocnitel nebo jeho právní nástupci. HLAVA TVRTÁ Právní úkony 34 Právní úkon je projev vle smující zejména ke vzniku, zmn nebo zániku tch práv nebo povinností, které právní pedpisy s takovým projevem spojují. (1) Projev vle mže být uinn jednáním nebo opomenutím; mže se stát výslovn nebo jiným zpsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtl úastník projevit. 35 (2) Právní úkony vyjádené slovy je teba vykládat nejenom podle jejich jazykového vyjádení, ale zejména též podle vle toho, kdo právní úkon uinil, není-li tato vle v rozporu s jazykovým projevem.

10 (3) Právní úkony vyjádené jinak než slovy se vykládají podle toho, co zpsob jejich vyjádení obvykle znamená. Pitom se pihlíží k vli toho, kdo právní úkon uinil, a chrání se dobrá víra toho, komu byl právní úkon uren. 36 (1) Vznik, zmnu nebo zánik práva i povinnosti lze vázat na splnní podmínky. K podmínce nemožné, na kterou je vázán zánik práva nebo povinnosti, se nepihlíží. (2) Podmínka je odkládací, jestliže na jejím splnní závisí, zda právní následky úkonu nastanou. Podmínka je rozvazovací, jestliže na jejím splnní závisí, zda následky již nastalé pominou. (3) Jestliže úastník, jemuž je nesplnní podmínky na prospch, její splnní zámrn zmaí, stane se právní úkon nepodmínným. (4) K splnní podmínky se nepihlíží, zpsobí-li její splnní zámrn úastník, který neml právo tak uinit a jemuž je její splnní na prospch. (5) Nevyplývá-li z právního úkonu nebo jeho povahy nco jiného, má se za to, že podmínka je odkládací. 37 (1) Právní úkon musí být uinn svobodn a vážn, urit a srozumiteln; jinak je neplatný. (2) Právní úkon, jehož pedmtem je plnní nemožné, je neplatný. (3) Právní úkon není neplatný pro chyby v psaní a potech, je-li jeho význam nepochybný. 38 (1) Neplatný je právní úkon, pokud ten, kdo jej uinil, nemá zpsobilost k právním úkonm. (2) Rovnž je neplatný právní úkon osoby jednající v duševní poruše, která ji iní k tomuto právnímu úkonu neschopnou. 39 Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo úelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se píí dobrým mravm. 40 (1) Nebyl-li právní úkon uinn ve form, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda úastník, je neplatný. (2) Písemn uzavená dohoda mže být zmnna nebo zrušena pouze písemn. (3) Písemný právní úkon je platný, je-li podepsán jednající osobou; iní-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listin, ledaže právní pedpis stanoví jinak. Podpis mže být nahrazen mechanickými prostedky v pípadech, kdy je to obvyklé. Je-li právní úkon uinn elektronickými prostedky, mže být podepsán elektronicky podle zvláštních pedpis. (4) Písemná forma je zachována, je-li právní úkon uinn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostedky, jež umožují zachycení obsahu právního úkonu a urení osoby, která právní úkon uinila. (5) K písemným právním úkonm tch, kteí nemohou íst a psát, je teba úedního zápisu. Úední zápis se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemže íst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem

11 právního úkonu s pomocí pístroj nebo speciálních pomcek nebo prostednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopný vlastnorun listinu podepsat. 40a Jde-li o dvod neplatnosti právního úkonu podle ustanovení 49a, 55, 140, 145 odst. 2, 479, 589, 701 odst. 1, 775 a 852b odst. 2 a 3 považuje se právní úkon za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem doten, neplatnosti právního úkonu nedovolá. Neplatnosti se nemže dovolávat ten, kdo ji sám zpsobil. Totéž platí, nebyl-li právní úkon uinn ve form, kterou vyžaduje dohoda úastník ( 40). Je-li právní úkon v rozporu s obecn závazným právním pedpisem o cenách, je neplatný pouze v rozsahu, ve kterém odporuje tomuto pedpisu, jestliže se ten, kdo je takovým úkonem doten, neplatnosti dovolá. 41 Vztahuje-li se dvod neplatnosti jen na ást právního úkonu, je neplatnou jen tato ást, pokud z povahy právního úkonu nebo z jeho obsahu anebo z okolností za nichž k nmu došlo, nevyplývá, že tuto ást nelze oddlit od ostatního obsahu. 41a (1) Má-li neplatný právní úkon náležitosti jiného právního úkonu, který je platný, lze se jej dovolat, je-li z okolností zejmé, že vyjaduje vli jednající osoby. (2) Má-li být právním úkonem zasten právní úkon jiný, platí tento jiný úkon, odpovídá-li to vli úastník a jsou-li splnny všechny jeho náležitosti. Neplatnosti takového právního úkonu se nelze dovolávat vi úastníku, který jej považoval za nezastený. 42 Vznikne-li pro neplatnost právního úkonu škoda, odpovídá se za ni podle ustanovení tohoto zákona o odpovdnosti za škodu. 42a Odporovatelnost (1) Vitel se mže domáhat, aby soud uril, že dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vi nmu právn neúinné. Toto právo má vitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen. (2) Odporovat je možné právním úkonm, které dlužník uinil v posledních tech letech v úmyslu zkrátit své vitele, musel-li být tento úmysl druhé stran znám a právním úkonm, kterými byli vitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních tech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými ( 116, 117), nebo které dlužník uinil v uvedeném ase ve prospch tchto osob, s výjimkou pípadu, když druhá strana tehdy dlužníkv úmysl zkrátit vitele i pi náležité pelivosti nemohla poznat. (3) Právo odporovat právním úkonm lze uplatnit vi osob, v jejíž prospch byl právní úkon uinn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospch. (4) Právní úkon, kterému vitel s úspchem odporoval, je vi nmu neúinný potud, že vitel mže požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-li to dobe možné, má právo na náhradu vi tomu, kdo ml z tohoto úkonu prospch. Smlouvy 43

12 Úastníci jsou povinni dbát, aby pi úprav smluvních vztah bylo odstranno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozpor. Návrh na uzavení smlouvy 43a (1) Projev vle, smující k uzavení smlouvy, jenž je uren jedné nebo více uritým osobám, je návrhem na uzavení smlouvy (dále jen "návrh"), jestliže je dostaten uritý a vyplývá z nj vle navrhovatele, aby byl vázán v pípad jeho pijetí. (2) Návrh psobí od doby, kdy dojde osob, které je uren. Návrh, i když je neodvolatelný, mže navrhovatel zrušit, dojde-li projev o zrušení osob, které je uren, díve nebo alespo souasn s návrhem. (3) Dokud nebyla smlouva uzavena, mže být návrh odvolán, jestliže odvolání dojde osob, které je ureno, díve, než tato osoba odeslala pijetí návrhu. (4) Návrh nemže být odvolán a) bhem lhty, která je v nm stanovena pro pijetí, ledaže z jeho obsahu vyplývá právo jej odvolat i ped uplynutím této lhty nebo b) je-li v nm vyjádena neodvolatelnost. 43b (1) Návrh, i když je neodvolatelný, zaniká a) uplynutím lhty, která v nm byla urena pro pijetí, b) uplynutím pimené doby s pihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostedk, které navrhovatel použil pro zaslání návrhu nebo c) dojitím projevu o odmítnutí návrhu navrhovateli. (2) Ústní návrh zaniká, není-li pijat ihned, ledaže z jeho obsahu vyplývá nco jiného. (3) Lhta pro pijetí návrhu urená navrhovatelem v telegramu poíná bžet od okamžiku, kdy je telegram podán k odeslání, a lhta urená v dopisu, od data v nm uvedeného, a není-li v nm datum uvedeno, od data uvedeného na obálce. Lhta pro pijetí návrhu urená navrhovatelem telefonicky, dálnopisn nebo jinými prostedky umožujícími okamžité sdlení zaíná bžet od okamžiku, kdy návrh dojde osob, které je uren. Pijetí návrhu 43c (1) Vasné prohlášení uinné osobou, které byl návrh uren, nebo jiné její vasné jednání z nhož lze dovodit její souhlas, je pijetím návrhu. (2) Vasné pijetí návrhu nabývá úinnosti okamžikem, kdy vyjádení souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli. Pijetí lze odvolat, jestliže odvolání dojde navrhovateli nejpozdji souasn s pijetím. (3) Pozdní pijetí má pesto úinky vasného pijetí, jestliže navrhovatel o tom bez odkladu vyrozumí osobu, které byl návrh uinn, a to ústn nebo odesláním zprávy. (4) Jestliže z dopisu nebo jiné písemnosti, jež vyjadují pijetí návrhu, vyplývá, že byly odeslány za takových okolností, že by došly navrhovateli vas, kdyby jejich peprava probíhala obvyklým zpsobem, má pozdní pijetí úinky vasného pijetí, ledaže navrhovatel bez odkladu

13 vyrozumí ústn osobu, které byl návrh uren, že považuje návrh za zaniklý, nebo jí v tomto smyslu odešle zprávu. 44 (1) Smlouva je uzavena okamžikem, kdy pijetí návrhu na uzavení smlouvy nabývá úinnosti. Mlení nebo neinnost samy o sob neznamenají pijetí návrhu. (2) Pijetí návrhu, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné zmny, je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh. Pijetím návrhu je však odpov, jež vymezuje obsah navrhované smlouvy jinými slovy, jestliže z odpovdi nevyplývá zmna obsahu navrhované smlouvy. (3) Je-li návrh uren dvma nebo více osobám, a z jeho obsahu vyplývá, že úmyslem navrhovatele je, aby všechny osoby, kterým je návrh uren, se staly stranou smlouvy, je smlouva uzavena, jestliže všechny tyto osoby návrh pijmou. 45 (1) Projev vle psobí vi nepítomné osob od okamžiku, kdy jí dojde. (2) Dojde-li projev vle zmnný vlivem prostedk, které navrhovatel použil nebo jiných okolností nastalých bhem jeho pepravy, posuzuje se podle ustanovení o omylu ( 49a). 46 (1) Písemnou formu musí mít smlouvy o pevodech nemovitostí, jakož i jiné smlouvy, pro nž to vyžaduje zákon nebo dohoda úastník. (2) Pro uzavení smlouvy písemnou formou staí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému pijetí. Jde-li o smlouvu o pevodu nemovitosti, musí být projevy úastník na téže listin. 47 (1) Jestliže zákon stanoví, že ke smlouv je teba rozhodnutí píslušného orgánu, je smlouva úinná tímto rozhodnutím. (2) Nebyl-li podán do tí let od uzavení smlouvy návrh na rozhodnutí podle odstavce 1, platí, že úastníci od smlouvy odstoupili. (1) Od smlouvy mže úastník odstoupit, jen jestliže je to v tomto zákon stanoveno nebo úastníky dohodnuto. (2) Odstoupením od smlouvy se smlouva od poátku ruší, není-li právním pedpisem stanoveno nebo úastníky dohodnuto jinak. Úastník, který uzavel smlouvu v tísni za nápadn nevýhodných podmínek, má právo od smlouvy odstoupit a Právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba uinila v omylu, vycházejícím ze skutenosti, jež je pro jeho uskutenní rozhodující, a osoba, které byl právní úkon uren tento omyl vyvolala nebo o nm musela vdt. Právní úkon je rovnž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmysln. Omyl v pohnutce právní úkon neplatným neiní. 50

14 (1) Úastníci mohou uzavít smlouvu také ve prospch tetí osoby. (2) Není-li v tomto zákon stanoveno nebo úastníky dohodnuto jinak, je tato osoba ze smlouvy oprávnna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas. Dlužník má proti ní tytéž námitky jako proti tomu, s kým smlouvu uzavel. Vzdá-li se tato osoba svého práva, zanikne dluh, nebylo-li dohodnuto, že v tomto pípad má být plnno tomu, s nímž dlužník smlouvu uzavel. (3) Dokud tetí osoba nedá souhlas, platí smlouva jen mezi tmi, kdo ji uzaveli; právo na plnní má úastník, který plnní ve prospch tetí osoby vyhradí, nebylo-li dohodnuto jinak. Totéž platí, jestliže tetí osoba souhlas odepela. 50a (1) Úastníci se mohou písemn zavázat, že do dohodnuté doby uzavou smlouvu; musí se však pitom dohodnout o jejích podstatných náležitostech. (2) Nedojde-li do dohodnuté doby k uzavení smlouvy, lze se do jednoho roku domáhat u soudu, aby prohlášení vle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Právo na náhradu škody tím není doteno. (3) Tento závazek zaniká, pokud okolnosti, ze kterých úastníci pi vzniku závazku vycházeli, se do té míry zmnily, že nelze spravedliv požadovat, aby smlouva byla uzavena. 50b Ustanovení 50a se použije pimen i na smlouvy, kterými se úastníci dohodli, že obsah smlouvy bude ješt doplnn, pokud pitom dali nepochybn najevo, že smlouva má platit, i kdyby k dohod o zbytku obsahu smlouvy nedošlo. 51 Úastníci mohou uzavít i takovou smlouvu, která není zvlášt upravena; smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo úelu tohoto zákona. HLAVA PÁTÁ SPOTEBITELSKÉ SMLOUVY bez nadpisu 52 (1) Spotebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, pípadn jiné smlouvy upravené v ásti osmé tohoto zákona, pokud smluvními stranami jsou na jedné stran spotebitel a na druhé stran dodavatel. (2) Dodavatelem je osoba, která pi uzavírání a plnní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské innosti. (3) Spotebitelem je osoba, která pi uzavírání a plnní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské innosti. 53 (1) Pro uzavení smlouvy mohou být použity prostedky komunikace na dálku, které umožují uzavít smlouvu bez souasné fyzické pítomnosti smluvních stran. Prostedky komunikace na dálku se rozumí prostedky, s výjimkou písemného styku, provozované podnikatelem, k jehož pedmtu innosti náleží poskytování jednoho nebo více prostedk komunikace na dálku, zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem,

15 katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací pístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropoíta a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový pístroj, televize (televizní nákup, teleshopping). (2) Prostedky komunikace na dálku umožující individuální jednání mohou být použity jen tehdy, jestliže spotebitel jejich použití neodmítl. Pouze s pedchozím výslovným souhlasem spotebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy a faxové pístroje. (3) Pi použití prostedk komunikace na dálku musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavení smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy upravených v této ásti a podstatných náležitostí smlouvy stanovených v ásti osmé zákona. Tyto informace musí být poskytnuty uritým a srozumitelným zpsobem s pihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochran osob, zejména nezletilých nebo spotebitel. (4) Pi jednání prostednictvím nkterého prostedku komunikace na dálku musí být spotebiteli s dostateným pedstihem ped uzavením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace: a) obchodní firma nebo jména a píjmení a identifikaní íslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydlišt v pípad fyzické osoby, u zahraniní osoby rovnž adresu podniku nebo organizaní složky na území eské republiky, byly-li zízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstíku nebo jiné obdobné evidenci, vetn spisové znaky, pokud je pidlena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doruování, telefonní íslo, pípadn adresu pro doruování elektronické pošty, b) údaje o píslušném kontrolním orgánu, podléhá-li innost dodavatele režimu povolování, c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb, d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznan vyplývá, zda je uvedena vetn všech daní a poplatk, mají-li k ní být pipoítávány, e) náklady na dodání, f) zpsob platby, dodání nebo plnní, g) pouení o právu na odstoupení, s výjimkou pípad podle odstavce 8, h) náklady na použití komunikaních prostedk na dálku, i) doba, po kterou zstává nabídka nebo cena v platnosti. K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veejný pístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepedání informací podle 53 odst. 7. (5) Podá-li spotebitel objednávku prostednictvím nkterého prostedku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostednictvím nkterého prostedku komunikace na dálku neprodlen potvrdit její obdržení; to neplatí pi uzavírání smlouvy výlun výmnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doruené, pokud se s nimi strany, jimž byly ureny, mohou seznámit. (6) Po uzavení smlouvy pi použití prostedk komunikace na dálku, nejpozdji však ped plnním, musí být spotebiteli písemn poskytnuty tyto informace: a) obchodní jméno a identifikaní íslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydlišt v pípad fyzické osoby, b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnní práva odstoupit od smlouvy, c) informace o službách po prodeji a o zárukách, d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není urena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok. (7) Byla-li smlouva uzavena pi použití prostedk komunikace na dálku, má spotebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dn od pevzetí plnní. V pípad, že dodavatel nepedal spotebiteli

16 informace, které je povinen pedat písemn nebo jiným obdobným zpsobem podle ustanovení odstavc 4 a 6, iní tato lhta pro odstoupení 3 msíce od pevzetí plnní. Jestliže však jsou informace ádn pedány v jejím prbhu, dochází k ukonení tímsíní lhty a poíná od té doby bžet lhta trnáctidenní. (8) Krom pípad, kdy je odstoupení od smlouvy výslovn ujednáno, nemže spotebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plnním bylo s jeho souhlasem zapoato ped uplynutím lhty 14 dn od pevzetí plnní, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finanního trhu nezávisle na vli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle pání spotebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a poítaových program, porušil-li spotebitel jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a asopis, f) spoívajících ve he nebo loterii. (9) Poskytuje-li dodavatel plnní spotebiteli bez objednávky, není spotebitel povinen dodavateli jeho plnní vrátit ani jej o tom vyrozumt. 53a (1) Pi použití elektronických prostedk 2c) musí být souástí návrhu krom informací podle 53 odst. 3 rovnž informace o tom, zda je smlouva po svém uzavení dodavatelem archivována a zda je pístupná, informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavení smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavít, informace o možnosti zjištní a opravování chyb vzniklých pi zadávání dat ped podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro nj závazné nebo které dobrovoln dodržuje, a jejich pístupnosti pi použití elektronických prostedk; to neplatí pi jednání výlun výmnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. (2) Ped podáním objednávky musí být pi použití elektronických prostedk spotebiteli umožnno zkontrolovat a mnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí pi jednání výlun výmnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. (3) Smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotebiteli poskytnuty ve form, která umožuje archivaci a reprodukci. (4) Pro odstoupení od smlouvy platí 53 odst. 7 obdobn. Ustanovení o smlouvách sjednávaných podle 53 odst. 2 až 9 a 53a se nevztahují na smlouvy a) o finanních službách podle zvláštních zákon, 54 b) uzavírané prostednictvím prodejních automat nebo automatizovaných obchodních provozoven, c) uzavírané provozovateli prostedk komunikace na dálku prostednictvím veejných telefon, d) uzavírané na výstavbu i prodej nemovitosti nebo týkající se jiných práv k nemovitosti, s výjimkou nájmu, e) uzavírané na základ dražeb,

17 f) na dodávku potravin, nápoj nebo jiného zboží bžné spoteby dodávaného stálými doruovateli do domácnosti nebo sídla spotebitele, g) o ubytování, doprav, stravování nebo využití volného asu, pokud dodavatel poskytuje tato plnní v ureném termínu nebo dob. 55 (1) Smluvní ujednání spotebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospch spotebitele. Spotebitel se zejména nemže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. (2) Ujednání ve spotebitelských smlouvách ve smyslu 56 se považují za platná, pokud se spotebitel nedovolá jejich neplatnosti ( 40a). Ovlivuje-li však takové ujednání pímo i další ujednání smlouvy, mže se spotebitel dovolat neplatnosti celé smlouvy. (3) V pochybnostech o významu spotebitelských smluv platí výklad pro spotebitele píznivjší. 56 (1) Spotebitelské smlouvy nesmjí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újm spotebitele znanou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na smluvní ujednání, která vymezují pedmt plnní smlouvy nebo cenu plnní. (3) Nepípustná jsou zejména smluvní ujednání, která a) vyluují nebo omezují odpovdnost dodavatele za jednání i opomenutí, kterým byla spotebiteli zpsobena smrt i újma na zdraví, b) vyluují nebo omezují práva spotebitele pi uplatnní odpovdnosti za vady i odpovdnosti za škodu, c) stanoví, že smlouva je pro spotebitele závazná, zatímco plnní dodavatele je vázáno na splnní podmínky, jejíž uskutenní je závislé výlun na vli dodavatele, d) dovolují dodavateli, aby spotebiteli nevydal jím poskytnuté plnní i v pípad, že spotebitel neuzave smlouvu s dodavatelem i od ní odstoupí, e) opravují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního i zákonného dvodu a spotebitele nikoli, f) opravují dodavatele, aby bez dvod hodných zvláštního zetele vypovdl smlouvu na dobu neuritou bez pimené výpovdní doby, g) zavazují spotebitele k plnní podmínek, s nimiž se neml možnost seznámit ped uzavením smlouvy, h) dovolují dodavateli jednostrann zmnit smluvní podmínky bez dvodu sjednaného ve smlouv, i) stanoví, že cena zboží i služeb bude urena v dob jejich splnní, nebo dodavatele opravují k zvýšení ceny zboží i služeb, aniž by spotebitel byl oprávnn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v dob uzavení smlouvy pi splnní podstatn pekroena, j) pikazují spotebiteli, aby splnil všechny závazky i v pípad, že dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly,

18 k) dovolují dodavateli pevést práva a povinnosti ze smlouvy bez souhlasu spotebitele, dojde-li pevodem ke zhoršení dobytnosti nebo zajištní pohledávky spotebitele. bez nadpisu (1) Byla-li spotebitelská smlouva uzavena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, mže spotebitel od smlouvy písemn odstoupit do 7 dn od jejího uzavení; nedošlo-li dosud ke splnní dodávky zboží i služeb dodavatelem, mže od smlouvy odstoupit do 1 msíce. To neplatí ohledn smluv, u nichž si spotebitel výslovn sjednal návštvu dodavatele za úelem objednávky. 57 (2) Dodavatel musí spotebitele písemn upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozdji pi uzavení smlouvy; písemné upozornní musí obsahovat i oznaení osoby, u níž je teba toto právo uplatnit, vetn bydlišt i sídla takové osoby. (3) Pi porušení povinnosti stanovené v pedchozím odstavci má spotebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavení. (4) Ustanovení pedchozích odstavc se nevztahují na smlouvy a) jejichž pedmtem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zaízení do ní zalenných, b) na dodávku potravin nebo jiného zboží bžné spoteby dodávaného stálými doruovateli do domácnosti spotebitele nebo do jiného jím ureného místa, c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzaveny podle katalogu dodavatele, s nímž se spotebitel ml možnost seznámit v nepítomnosti dodavatele, za pedpokladu, že mezi stranami má pokraovat spojení pi plnní uzavené nebo jiné smlouvy, a za pedpokladu, že spotebitel má právo odstoupit od smlouvy nejmén do 7 dn od pevzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouv, d) pojistné a o cenných papírech. Zvláštní ustanovení o ochran spotebitele pi uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její ásti na asový úsek 58 (1) Spotebitelská smlouva, ve které se sjednává mezi spotebitelem a poskytovatelem právo užívat budovu nebo její ást na jeden i více stanovených nebo stanovitelných asových úsek bhem roku a která je uzavena na dobu delší než 3 roky, musí mít písemnou formu, musí být vyhotovena v eském jazyce a vedle náležitostí píslušného smluvního typu musí obsahovat také a) jméno, píjmení, datum narození a bydlišt spotebitele, b) obchodní firmu, sídlo, pedmt podnikání a identifikaní íslo poskytovatele, který je právnickou osobou, a jméno a píjmení osoby oprávnné jednat jeho jménem, c) jméno a píjmení, popípad obchodní firmu, bydlišt, pedmt podnikání a identifikaní íslo poskytovatele, který je fyzickou osobou, d) jméno a píjmení, bydlišt nebo sídlo vlastníka budovy i její ásti, e) právní vztah poskytovatele k budov i její ásti, f) vymezení práva užívat budovu i její ást na jeden i více stanovených nebo stanovitelných asových úsek bhem roku, které je pedmtem smlouvy, a stanovení podmínek, za kterých lze toto právo uplatnit na území státu, v nmž se budova nalézá, a prohlášení, že byly tyto podmínky respektovány,

19 g) polohové urení, pesný popis a vybavenost budovy i její ásti, u budovy též evidenní nebo popisné íslo, h) informaci o stupni rozestavnosti budovy i její ásti, vetn rozestavnosti inženýrských sítí a termínu dokonení, uvedení ísla stavebního povolení a úplného názvu a adresy stavebního úadu, informace o podmínkách vypoádání provedených plateb, pokud budova i její ást nebude dokonena ádn a vas, i) vymezení základních služeb, které se s právem užívání poskytují (napíklad osvtlení, voda, vytápní), a rozsah dalších služeb, vetn služeb spojených s právem užívat spolené prostory a zaízení, j) vymezení rozsahu užívání spolených prostor a zaízení, k) vymezení zásad, kterými se bude ídit správa, údržba a opravy budovy i její ásti, l) stanovení data, od kterého lze erpat právo vyplývající ze smlouvy, dobu jeho trvání, pesné stanovení asových úsek nebo zpsob jejich urení, m) cenu, kterou spotebitel uhradí za právo užívat budovu i její ást, odhad a zpsob výpotu variabilní ástky splatné za kalendání rok, jejíž souástí jsou zálohy na úhradu za užívání spolených prostor a zaízení, na poskytování služeb, na správu objektu, na opravy a údržbu budovy, místní poplatky a píspvky na tvorbu rezerv pro krytí neoekávaných rizik, jakož i další platby spojené s užíváním, n) zpsob platby, o) podmínky pro zapojení do systému výmny užívacího práva organizovaného poskytovatelem nebo tetí stranou urenou poskytovatelem a o veškerých nákladech s tím spojených, p) pouení o právu na odstoupení od smlouvy, vetn stanovení náležitostí a formy oznámení o odstoupení, zpsobu a místa doruení a oznaení osoby, které se toto oznámení doruuje, druh a výše plateb, jejichž úhradu mže v takovém pípad poskytovatel požadovat, r) podmínky pevodu nebo pechodu práva vyplývajícího ze smlouvy na tetí osobu, s) datum uzavení smlouvy. (2) Jestliže smlouva neobsahuje nkterou z tchto náležitostí, není neplatná; spotebitel však má právo v tomto pípad od smlouvy odstoupit ve lhtách uvedených v (1) Poskytovatelem se rozumí osoba, která pi uzavírání a plnní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské innosti a která penechává právo uvedené ve smlouv. (2) Budovou nebo její ástí se rozumí stavba urená pro bydlení nebo stavba urená pro ubytování. 60 (1) Poskytovatel je povinen ped uzavením smlouvy písemn poskytnout každé osob, která o to požádá, úplné a pravdivé informace uvedené v 58 odst. 1 s výjimkou písmen a), l) a s) a pouení, jak a kde lze získat další informace. (2) Písemné informace poskytnuté ped uzavením smlouvy jsou nedílnou souástí smlouvy. Zmny poskytnutých informací, pokud se strany nedohodnou jinak, mohou vyplývat pouze z okolností, které nemže poskytovatel ovlivnit. Na každou zmnu tchto informací musí poskytovatel spotebitele nejpozdji 10 dn ped uzavením smlouvy písemn upozornit.

20 (3) Údaj, kde lze informace podle odstavce 1 získat, musí obsahovat rovnž každá reklama týkající se práva užívat budovu i její ást. 61 Poskytovatel nesmí na spotebiteli požadovat a) žádné jiné platby než ty, které jsou dohodnuty ve smlouv, b) jakékoli platby ped uzavením smlouvy ani po dobu, po kterou mže spotebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle 63 odst. 1 písm. a) až c). Nadpis vypuštn 62 Jestliže cena je pln nebo ásten hrazena úvrem, který poskytuje poskytovatel, nebo úvrem poskytnutým tetí osobou na základ smlouvy o poskytování úvru mezi tetí osobou a poskytovatelem, a spotebitel využije svého práva odstoupit od smlouvy, musí poskytovatel zrušit smlouvu o úvru uzavenou se spotebitelem nebo zajistit její zrušení. Zrušení této smlouvy nesmí být spojováno s uplatnním jakýchkoliv sankcí ze strany poskytovatele nebo tetí osoby. HLAVA ŠESTÁ Zrušena Nadpis vypuštn 63 (1) Spotebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lht a) 15 kalendáních dn od uzavení smlouvy bez uvedení dvodu, b) 3 msíc od uzavení smlouvy, jestliže smlouva neobsahuje náležitosti podle 58 odst. 1; jestliže však jsou chybjící náležitosti v prbhu této lhty ádn pedány, má spotebitel právo odstoupit od smlouvy s uvedením dvodu ve lht 15 kalendáních dn od poskytnutí tchto náležitostí, c) 15 kalendáních dn ode dne uplynutí tímsíní lhty s uvedením dvodu, jestliže poskytovatel neposkytne spotebiteli náležitosti podle 58 odst. 1 ani do 3 msíc od podpisu smlouvy a spotebitel neuplatní právo na odstoupení od smlouvy podle písmene b), d) 3 msíc od sjednaného termínu dokonení rozestavné budovy i její ásti, jestliže nebyla v tomto termínu dokonena ádn a vas. (2) Uplatní-li spotebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 1, má poskytovatel právo pouze na náhradu prokazateln vynaložených výdaj spojených s uzavením a následným odstoupením od smlouvy [ 58 odst. 1 písm. p)]. Uplatnní práva na odstoupení podle odstavce 1 písm. b), c) a d) nesmí být ze strany poskytovatele spojováno s žádnými finanními nároky. 64 (1) Spotebitel nesmí být zbaven ochrany dle pedchozích ustanovení bez ohledu na právo, kterým se smluvní vztah ídí, pokud se budova i její ást nachází na území eské republiky nebo máli spotebitel trvalý pobyt v eské republice. (2) Stejná ochrana náleží spotebiteli v pípadech, kdy se budova nebo její ást nachází na území lenského státu Evropské unie. 65

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964 Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 40 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.; ve znění zákona č. 58/1969 Sb.; zákona č.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. VYBRANÁ USTANOVENÍ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 13 (1) Fyzická

Více

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 40/1964 Sb. Občanský zákoník [47/92 Sb.] - znění dle 264/06 Sb. 40/1964 Sb. ZÁKON Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č.

Více

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č. 131/1982 Sb., č. 94/1988 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 87/1990 Sb., č. 105/1990 Sb., č. 116/1990

Více

Zákon č. 40/1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ze dne 26. února 1964

Zákon č. 40/1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ze dne 26. února 1964 Zákon č. 40/1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ze dne 26. února 1964 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982 Sb. (část) Změna: 131/1982 Sb. Změna: 94/1988 Sb. Změna: 188/1988 Sb. Změna: 87/1990 Sb.

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen.

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 155/2010 Sb. Preambule zrušena Zrušeno Čl.I Čl.II Čl.III Čl.IV Čl.V Čl.VI Čl.VII Čl.VIII Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více